Marknadsföring mot offentlig sektor. SMS:a frågor till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring mot offentlig sektor. SMS:a frågor till 0736-589 489"

Transkript

1 Marknadsföring mot offentlig sektor SMS:a frågor till

2 MARKNADSFÖRING MOT OFFENTLIG SEKTOR VAD ÄR TILLÅTET? 8 februari 2011 Advokat Pernilla Carlsson Rasiwala

3 Offentlig sektor = en gigantisk inköpsmarknad. Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till I Sverige till miljarder kronor per år, ca 16 % av BNP I Europa är marknaden motsvarande del av BNP

4 Syftet med upphandlingsreglerna. Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter ( UM ) på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentlig verksamhet, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på samma villkor i varje enskild upphandling. Inget i detta regelverk förhindrar att en leverantör marknadsför sin verksamhet mot offentlig sektor.

5 Finns en bortre gräns för marknadsföringen? Ja - muta/bestickning samt otillåten marknadsföring. Interna regler hos UM/UE

6 Muta/bestickning - korruption. Mutbrott och bestickning är straffbara företeelser enligt Brottsbalken. Två aktörer en givare, bestickaren, och en mottagare, muttagaren där antingen båda eller den ene gör sig skyldig till brott. Syftet med reglerna är att skydda ett förtroende- och lojalitetsförhållande mellan en huvudman och en uppdragstagare. Muttagarens ställning avgör om mutan eller den otillbörliga förmånen är straffbar eller inte.

7 Otillåten marknadsföring? Marknadsföringslagen syftar till att skydda konsumenters och näringsidkares ekonomiska intressen bl.a. i samband med marknadsföring av produkter samt att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Lagen innehåller en vitessanktionerad allmän generalklausul som föreskriver att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Marknadsföring anses otillbörlig om den i märkbar mån påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Generalklausulen kan användas mot korruptiv marknadsföring. Syftet med förbudet mot korruptiv marknadsföring kan sägas vara att motverka marknadsföringsåtgärder som påtagligt hindrar eller försvårar för konsumenter och andra kunder att göra ett rationellt val på marknaden och som förvanskar konkurrensen mellan näringsidkare.

8 När kan man marknadsföra sig? Genom sitt anbud effektivt? Vid andra tillfällen som ges. Effektivt?

9 När kan en UE/UM köpa direkt från ditt företag? LUF (försörjningssektorn) är mer flexibel än LOU (den klassiska sektorn) Direktupphandling under tröskelvärdet Upphandling utan föregående annons över tröskelvärdet Tröskelvärde LOU: kronor; kronor; kronor Tröskelvärde LUF: kronor; kronor

10 Direktupphandling LOU/LUF Direktupphandling kan ske för köp under tröskelvärdet, om synnerliga skäl för det föreligger eller om värdet är lågt (LOU, ca kr; LUF ca SEK)

11 Upphandling utan föregående annons LOU/LUF. Upphandling utan föregående annons får användas för köp värda mer än tröskelvärdet om 1. det inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud, 2. kontraktet avser FoU ändamål 3. kontraktet kan pga. tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt fullgöras av endast en viss leverantör, 4. det föreligger synnerlig brådska 5. kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga leverantören, 6. kontrakt för kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte ingår i det ursprungliga projektet eller ingår i det ursprungliga kontraktet, 7. kontrakt för ny byggentreprenad, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader under vissa förutsättningar 8. kontraktet avser varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad, 9. kontraktet grundar sig på ett ramavtal som upphandlats enligt denna lag, 10. särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort tid, eller 11. särskilt förmånliga villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller liknande.

12 Fler begränsningar i LOU. LOU begränsar mer än LUF möjligheten att tilldela kompletterande varor/tjänster på visst sätt. Tilldela kontrakt för kompletterande leveranser av varor: kontraktstid får vara längre än tre år endast om det finns särskilda skäl. Tilldela kompletterande byggentreprenader eller tjänster begränsas till sammanlagt värdet; kontrakt får inte överstiga hälften av det ursprungliga kontraktets värde. Tilldela ny byggentreprenad eller tjänst begränsas av att förfarandet får tillämpas under högst tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts.

13 Risker med att vinna ett kontrakt genom direktupphandling. För en leverantör: Ogiltighet Om en UM/UE köper varor/tjänster utanför ett upphandlat kontrakt, kan ni stoppa det? Överpröva upphandlingen. Kräva att kontraktet ogiltigförklaras. Begära skadestånd. Påkalla KKV:s intresse.

14 Pernilla Carlsson Rasiwala Telefon: Nord & Co. Advokatbyrå KB Engelbrektsgatan 3 P. O. Box 1435 SE Stockholm Tel: Fax:

15 Marknadsföring mot offentlig sektor SMS:a frågor till

16 Fungerar marknadsföring mot offentlig sektor? Ulf Strömqvist, VD Hilanders Leverantörsdagen den 8 februari 2011 Hilanders is part of the Intellecta Group

17 Kort om Hilanders B2B och kvalificerade köpprocesser. Varumärkesbyggande och varumärkesutveckling. Samordnade kommunikationsinsatser. Kontor i Stockholm och Malmö. Startade 1995, idag ca 50 anställda. En del av Intellecta. Starkt nätverk.

18 Offentlig upphandling Strikt reglerat Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

19 Tydlig process Lagens Tillämplighet Förberedelser Annonsering och anbudsgivning Kvalificering och anbudsprövning Upphandlingens avslutande Överprövning mm.

20 Inte endast en prisfråga Myndigheten kan välja mellan att ange att den antingen kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten Kvalificering och anbudsprövning eller det anbud som har lägsta pris. Ofta används en blandad modell 60/40, 30/70 etc

21 Att handla med hjärta och hjärna Se behovet Upprätta kortlista Värdera erbjudanden Välja leverantör Rationellt Irrationellt Rationellt Irrationellt

22 Varumärket gör skillnad Se behovet Upprätta kortlista Värdera erbjudanden Välja leverantör Rationellt Varumärket! Rationellt Varumärket!

23 Forskningen bekräftar Rationella faktorer Utvärderingskriterier Beslut Kontrakt Varumärke Irrationella faktorer Identitet In-group bias Sociala Nätverk Dominansstrukturer Irrationalitet i offentlig upphandling, Umeå Universitet, 2004 Jenny Pettersson, Lena Plyhm Forsell

24

25 Allais Paradox råder When the economic risks are high, as in investment decisions, a person s choice among different options will often be irrational and unpredictable Maurice Allais, Nobelpristagare Ekonomi 1988

26 Val under osäkerhet Komplexa upphandlingar Stora investeringar Många inblandade Omöjligt att utvärdera alla relevanta aspekter av ett erbjudande Konsumenter kan besluta mer rationellt än professionella köpare Varumärket blir viktigare än i b2c-marknadsföring

27 B2b kundens villkor Kundnytta Värde Lösningar Expertis Resurser Kapacitet Funktioner Ledningen Mellancheferna Projektledare Varför ska jag investera? Vad erbjuder ni som jag inte kan göra på annat sätt? Kan ni verkligen hjälpa mig?

28 Köpprocessens fem steg förenklat Behov Söka info Utvärdera alternativ Köp Utvärdera köp Steg 2 och 3 sker ofta samtidigt

29 Funktionella och emotionella kriterier utvärderas Funktionella storlek mängd pris kvalitet längd Emotionella associationer upplevelser estetiska värden

30 Varumärket i köpprocessen

31 Varumärket i köpprocessen

32 Varumärket i köpprocessen

33 Varumärket i köpprocessen

34 Varumärket i köpprocessen

35 Varumärket i köpprocessen

36 Marknadsföring mot offentlig sektor SMS:a frågor till

37 Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011

38 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att Målet med försäljning och marknadsföring är Att hitta rätt väg till att vinna nästa upphandling av era kunder Vi når målet genom att Ställa rätt frågor till kunden så kommer ni att hitta vad som är värdefullt för just dem Visa kunden HUR de skall KÖPA, inte vad ni säljer 38

39 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Magnus Josephson Upphandlingsjurist och affärsutvecklare inom försäljning till offentlig sektor Mina kunder skall tjäna mer pengar på sin försäljning mot offentlig sektor. Min roll för företag: - Ta fram säljstrategier inför större upphandlingar - Bistå med råd inför säljmöten, vad skall sägas? - Från Anbud till Överprövning - ALLT ni behöver för att vinna affären! Kontakt:

40 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Magnus Josephson AB - Upphandling 24 Expertpanelen - Bid Manager.se Anbudsskolan - OPIC/Visma - Mentor Handelshögskolans IFL program för Entreprenörskap - Mentor Almi, nystartade företag - IHM Huvudlärare på Public Bid Manager utbildningen - Fd NOU, Hallvarsson&Halvarsson och OPIC - Rådgivare i över 5000 upphandlingar Kommer snart: 40

41 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Magnus Josephson AB Välkomna till säljmötet! 41

42 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Kunden frågar: "Hur upphandlar vi era produkter och tjänster på ett så klokt sätt som möjligt? Vad svarar du? Förslag? 42

43 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Hur få maxeffekt av säljmötet? Marknadsföring och försäljning skall handla mer om HUR kunden skall KÖPA än vad ni har att sälja! Varje säljmöte skall påverka det kommande förfrågningsunderlaget! 43

44 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Rätt svar är nyckeln till bättre affärer Svaret skall kunna användas för allt ni säljer Diskussion med era kunder: a) Vad vill ni uppnå för resultat när ni köper våra produkter? b) Vad är det ni vill att er leverantör skall hjälpa er med? Vilken nytta skall vi tillföra? c) Vad värderar landstinget som kund hos er, dvs vilka utvärderingskriterier vill de använda? Ex: Lång garanti, handhavande, reservdelar d) Hur vill ni värdera det? Vad skall väga tyngst? e) Vill ni ha med intervju som utvärderingskriterium? f) Anser ni att köper en kompetens också? Var når ni samsyn med kunden? 44

45 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Vad kan ni marknadsföra? Lösningar på problem, helst med tydlig ekonomisk koppling Ex: Vad som köps, produkt, tjänst eller helhetslösningar Hur man utvärderar kvalitet i ert fall Längre avtalstider ökar nyttan av investeringen Helhetslösningar är lönsammare är flera små upphandlingar Ökade kvalitetskrav minskar kostnaderna Rörliga priser kommer att ge lägre genomsnittliga priser Längre garantitider Livscykelkostnadsberäkningar istället för lägst pris/styck Att ni är ramavtalsleverantör 45

46 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Ni måste ha en uppfattning om alla områden i ett förfrågningsunderlag Administrativa regler Kvalificeringskrav Skall-krav Bör-krav Utvärderingskriterier Avtalsvillkor 46

47 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Ni måste ha en uppfattning om kundens insats Arbetsgrupp Referensgrupp Arbetsfördelning Tidpunkt för kommunikation före upphandlingarna 47

48 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Magnus Josephson AB Hur lyckas du med detta? 48

49 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Skaffa koll på ALLA avtal ALLA avtal som finns Ha koll på när nya avtal kommer Fungera som rådgivare hela vägen till avtal vid upphandling 49

50 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Alla avtal som finns hur få koll? Visma/OPICs databas Sök på myndighet/sökord produkt el tjänst Ladda hem avtalen Tag fram de viktigaste sakerna för dig i avtalen Samla informationen i en exelmatris/worddokument Bygg en analys 50

51 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Ha koll på när nya avtal kommer Visma/OPICs databas Kartlägg Myndighet + avtalsperiod Gör säljkalender med varje myndighets avtalsperiod Beredskap inför varje upphandling Lättare att hitta säljfönstret 51

52 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Rådgivare om avtal Ju mer fakta du kan presentera Desto större framgång kommer du att få Många referenser till hur andra myndigheter gjort 52

53 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Värdet med att kunna mycket om avtalen? Ju mer du vet om befintliga avtal desto mer kunskap har du om vad som kan och måste påverkas till nästa upphandling 53

54 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Resten av försäljningen går ut på att HATA SLUMPEN! 54

55 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Följande faktorer är HELT avgörande för framgång (för båda parter) 1. Dialog Med rätt personer 3. Om rätt saker 4. Vid rätt tillfälle 5. På rätt sätt 6. Regelbundet 7. På rätt plats 55

56 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Anskaffningsprocessen i sammanfattning Säljarens perspektiv PLANERING UPPHANDLINGS- PROCESSEN AVTALSPERIOD Kartläggning av marknaden Analys av tidigare förfrågningsunderlag mm Identifiering och bearbetning av köparsidan Marknadsföring i förhållande till affärsvolym Hur skapa preferens? Annons Sista anbudsdag Utvärdering av anbud, ev förhandling Leverans Tilldelningsbeslut Anbudsskrivning Kontraktsskrivning Uppföljning Merförsäljning 56

57 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Hur skall ni marknadsföra? 57

58 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Marknadsanalys och försäljning Hur jobbar en effektiv leverantör? Hur bör och får jag marknadsföra mitt bolag? Analysbaserad marknadsföring Utbildning/Kompetensöverföring Helst båda tillsammans 58

59 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Exempel 1 Marknadsföring mot off sektor Xerox reklam för ramavtal med Verva 59

60 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Broschyr till kunderna 60

61 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Varför välja Xerox? 61

62 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Inbjudan till informationsdag 62

63 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Forum För Medtech Upphandling - För landstingen i Sverige I samarbete med: Magnus Josephson, OPIC Stockholm, Sweden 1-2 december 2009, Stockholm 63

64 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Välkommen till det första Forumet för Medtech upphandling. INBJUDAN TILL FORUM FÖR MEDTECH UPPHANDLING Hälso- och sjukvården i Sverige står inför tuffa utmaningar de närmsta åren. Knappa resurser, fler patienter som behöver opereras, samt ny (på kort sikt ofta kostsam) innovativ teknik väntar på implementation. Till detta kommer svårigheten att göra bra affärer inom ramarna för LOU som ofta ger upphandlare strama tyglar, för hur inköpsprocessen kan hanteras. I tillägg till detta så gör svårigheter att utvärdera anbuden att upphandlingen alltför ofta hamnar hos domstol. Då dessa problem är gemensamma för både sjukhuspersonal, landstingen samt leverantörer, så anser vi att en öppen dialog är extremt viktig, så att vi utnyttjar alla resurser för att kunna effektivisera svensk hälso- och sjukvård. Därför bjuder vi i samband med årets upphandlingsgala in till ett möte i dialogens tecken, kring dessa frågor. Vi ser fram emot att träffa er i Stockholm! 64

65 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor 65

66 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Vad har ni inte lärt er idag? Hur ta fram rätt budskap för just ERT företag? Hur kan säljaren skapa preferens för just ERT budskap? Hur lyckas på en politisk nivå? Hur kan ni få lobbying och marknadsföring att fungera tillsammans? Hur fördela budskapen rätt mellan företagets olika kundkontaktytor? Hur kan ni locka kunderna till just ert event? När riskerar ni att gå för långt? 66

67 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Höj intäkterna för ert företag! Executive Hour Möte med ledningsgrupp om hur ni kan skapa tillväxt inom offentlig sektor Public Business Training Affärsprogram. Kombination av workshop och konsulting där varje säljares specifika affär och kund analyseras. En gång/kvartal Public Business Day Skräddarsydd workshop-dag där ni bestämmer innehållet. 67

68 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Fungerar det då? Företag A Från ca 70 miljoner/år till 500 miljoner på fem år. 1 miljard om ytterligare två år Företag B Vann upphandling på 100 miljoner kr (20 miljoner/år) Omsätter 50 miljoner idag Företag C Har höjt intäkterna ca 25% på ett år! och de var redan etta i Sverige! 68

69 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Magnus Josephson Upphandlingsjurist och affärsutvecklare med fokus på offentlig upphandling Kontakt Tel: Mobil: Kommer 1 April: Anmäl er NU för en diskussion om hur ert företag kan tjäna mer pengar innan er konkurrent gör det 69

70 Magnus Josephson AB Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Magnus Josephson AB Lycka till med affärerna! 70

71 Marknadsföring mot offentlig sektor SMS:a frågor till

72 CORPORATE SERVICES EXPENSE MANAGEMENT SOLUTIONS Så marknadsför sig American Express mot den Offentliga Sektorn - Lyhördhet och unika lösningar Jerker Elming Försäljningsdirektör American Express Betalsystem Norden

73 Lyhördhet och unika lösningar 200+ kunder inom Offentlig Sektor 73

74 Agenda vår metodik Positionering Innan Upphandling Sälj! Lyhördhet & Unika lösningar Under Upphandling Realisera Försäljnings strategi Efter upphandling

75 Innan Upphandling Innan Upphandling Interna Förberedelser Analys - kan vi vinna? Positionering Beslut Investering Sälj! Lyhördhet & Unika lösningar Under Upphandling Organisation Kunskapsinhämtning Realisera Försäljnings strategi Efter upphandling Lobbying / Påverkan

76 Under Upphandling Positionering Innan Upphandling Förstå utvärderingsmodellen Ställ frågor Sälj! Lyhördhet & Under Upphandling Organisation Anbudsskrivare Unika lösningar Projekt- och tidplan Realisera Försäljnings strategi Efter upphandling Mötesschema Externs stöd / konsult

77 Efter Upphandling Positionering Innan Upphandling Utvärdera din insats Analysera dina konkurrenter Sälj! Lyhördhet & Unika lösningar Under Upphandling Säljplaner Kort- och långsiktig målsättning Realisera Försäljnings strategi Efter upphandling Skapa anpassat material Fira!!

78 79

79 Realisera Försäljningsstrategi Positionering Innan Upphandling Hunters and farmers Annonsering och Information Sälj! Realisera Försäljnings strategi Lyhördhet & Unika lösningar Efter upphandling Under Upphandling PR Bygg relationer Skapa realistiska förväntningar Kommunicera internt och externt Offentlig Sektor interna nätverk

80 81

81 Sälj! Positionering Innan Upphandling Tydliga mål Prioritera Low Hanging Fruit Sälj! Realisera Försäljnings strategi Lyhördhet & Unika lösningar Efter upphandling Under Upphandling Visa snabba värden internt Följ upp löpande Prioritera om Tydlig säljstruktur (kanaler, direktförsäljning, partners, sälj/kam) Ambassadörer / referenser Belöna

82 84

83 85

84 86

85 Innan Upphandling Lyssna på marknaden Positionering Innan Upphandling Hitta unika lösningar Hög servicegrad Var innovativ och kreativ Sälj! Lyhördhet & Unika lösningar Under Upphandling Utvärdera löpande Lova vad du kan hålla löp linan ut!! Realisera Försäljnings strategi Efter upphandling Gott rykte

86 88

87 Sju avslutande råd på vägen 1. Förstå marknaden (bla. bygg kompetens inom LOU) 2. Förstå dina konkurrenter i detalj 3. Ta in externt stöd 4. Motivera medarbetarna 5. Intern lobbying, säkra upp stöd från andra enheter 6. Agera rådgivare för att komma bort från traditionell prispress sälj pålitlig kunskap och trygghet 7. LYSSNAR ÄR 80% AV SÄLJARBETET - FOKUSERA

88 90

89 Marknadsföring mot offentlig sektor SMS:a frågor till

90 Upphandling i Huddinge kommun En inblick i vardagen Mikael Blomberg Upphandlingschef 92

91 Hur jobbar vi med upphandling - lite fakta Köp av verksamhet och övriga kostnader uppgick till miljoner kr varav Mkr avser ramavtal Mkr avser specifika avtal Mkr avser övriga leverantörer Mkr avser ej upphandlingsbart 93

92 Hur jobbar vi med upphandling - lite fakta Närmare innevånare anställda Fem förvaltningar Tre upphandlingsprocesser En upphandlingsavdelning 600 avtal fördelat på 175 upphandlingsområden Kommunala bolagen tillkommer 94

93 Hur jobbar vi med upphandling - lite fakta Bokslut 2010 redovisade kostnader som uppgick till miljoner kr varav Mkr avser personalkostnader Mkr avser lokalhyror Mkr avser avskrivningar och bidrag Mkr avser köp av verksamhet och övriga kostnader 95

94 Hur jobbar vi med upphandling - lite fakta Köp av verksamhet och övriga kostnader uppgick till miljoner kr varav Mkr avser ramavtal Mkr avser specifika avtal Mkr avser övriga leverantörer Mkr avser ej upphandlingsbart 96

95 Hur jobbar vi med upphandling - avdelningens uppdrag Samordna kommunens upphandlingsverksamhet Genomföra ramavtalsupphandlingar och övriga större upphandlingar Bevaka efterlevnaden av gällande lagar och regler Utveckla inköps- och upphandlingsverksamheten Ge råd och service samt genomföra utbildningar Framtiden? 97

96 Hur jobbar vi med upphandling - organisation Fem förvaltningar Tre upphandlingsprocesser En upphandlingsavdelning Fem upphandlingssamordnare Förankring genom referensgruppsarbeten Decentraliserad beställningsorganisation Framtiden? 98

97 Upphandlaren - vardagen Projektledaren och förvaltaren i en och samma person Driva upphandlingar Prisjusteringar Förlängningar Råd och stöd Allmänna frågor - högt och lågt Framtiden? 99

98 Upphandlaren - svårigheter och utmaningar Referensgrupper Otydliga beslutsvägar Roll, mandat och ansvar Förväntan att vara sakkunnig Underbemannade Avtalsimplementation Upphandlarens roll? 100

99 Leverantörens vanliga misstag - före en upphandling Säljsnacket Åsikter om hur saker ska göras Vet bäst Kan inte komma med egna rekommendationer Vem är lämplig mottagare? 101

100 Leverantörens vanliga misstag - under en upphandling Läser inte Frågar inte Svarar inte på vad som efterfrågas 102

101 Leverantörens vanliga misstag - efter en upphandling Dålig kommunikation mellan sälj och kundservice Dialog och uppföljning 103

102 Den perfekta leverantören - kännetecken Stå på tårna Lyhörda Proaktiva Professionella Tillsammans ska vi göra goda affärer! 104

103 Överprövningar - bra eller dåligt Positivt förutsatt saklighet I övrigt bara ganska tråkigt och tidskrävande 105

104 Mutor - förekommer detta Sannolikt - ja! Händer det i Huddinge? Beställaren eller upphandlaren 106

105 Hur jobbar vi med upphandling - framtiden Strategisk beslutsgruppering Professionell referensgrupp med tydligt mandat och uppdrag Flytta fokus till behov och uppföljning Stärka avtalstrohet breddinförande av e-handel Tänk om vi kan sänka kostnaderna med 5% på Mkr 107

106 Frågor? 108

107 Marknadsföring mot offentlig sektor SMS:a frågor till

108 Dialog vid offentlig upphandling Leverantörsdagen UH24 8 februari 2011 Sveriges Television AB

109 Samma situation enligt LOU Hej, jo jag ska köpa ett par slalompjäxor, modell Nordica, Lange, Salomon eller likvärdigt, för en medelavancerad åkare med djupa hålfötter och hög vrist, där mitt beslut kommer att utgöras till 50 % av en prisbedömning och till 50 % av en bedömning av pjäxans komfort, färg och karaktär. Pjäxorna skall vara i storlek 39 och skall kunna levereras senast den 10 februari Klockan är nu och ditt förslag skall ha lämnats senast kl tillsammans med referenser på minst tre nöjda kunder, er miljöpolicy i två exemplar samt de tre senaste årens årsredovisning Sveriges Television AB

110 En god affär förutsätter att vi vet vad vi vill ha att vi känner till marknaden att vi kan spelreglerna Sveriges Television AB

111 LOU 20 % 80 % Köpare Säljare Sveriges Television AB

112 Dialogen är nödvändig För att förstå motparten för att tolka budskap och nyanser för att undvika missuppfattningar för att undvika konflikt för att bygga affärsmässiga förtroendefulla relationer Sveriges Television AB

113 vi vill bygga förtroendefulla affärsrelationer Sveriges Television AB

114 Får man ha dialog? Var i LOU står det att man inte får? Viktigt att kunna spelreglerna likabehandlingsprincipen! Vi hanterar leverantörsdialoger olika... Brist på dialog kan ha många orsaker... min uppmaning: PRATA MER! Sveriges Television AB

115 Före upphandling Alltså INNAN annonsering förstå rollerna förstå behoven, fråga visa att ni förstår spelreglerna tipsa om bra underlag ge feedback på tidigare upphandlingar håll ögonen på ev förstudier! Sveriges Television AB

116 Under upphandling Upphandlingsledaren ofta gatekeeper Dialog blir vanligare... förbered er! informationsmöten anbudspresentationer uppföljningsmöten Ställ många frågor på underlagen Signalera tidigt om något är märkligt eller fel Läs på! om ni väljer att inte delta meddela gärna varför Sveriges Television AB

117 Efter upphandling vid stor affär, begär att få återkoppling lämna gärna feedback på underlag, inkl avtalsutkast, affärsupplägg, processen som helhet tycker ni att det fattats felaktiga beslut vänd er till oss och fråga i första hand får ni affären, glöm inte bort uppföljning, statistik, återkoppling etc Sveriges Television AB

118 Tack! , Sveriges Television AB

119 Marknadsföring mot offentlig sektor SMS:a frågor till

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Ramavtal och sen då? Magnus Josephson Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningvis Regel nr 1: bli etta på ramavtalet! Regel nr 2: om du inte är etta försök att sälja ändå

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunstyrelsen 2013-10-08 135 Gäller från och med 2013-11-05 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING 1 VINSTERNA MED LOU OSUND OCH LUF STRATEGISK ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / / Advokat Advokat 21 Erfarenhetsdagarna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Offentliga Sektorn och American Express Betalsystem Lyhördhet och Unika Lösningar

Offentliga Sektorn och American Express Betalsystem Lyhördhet och Unika Lösningar CORPORATE EXPENSE MANAGEMENT SOLUTIONS Offentliga Sektorn och American Express Betalsystem Lyhördhet och Unika Lösningar Jerker Elming Försäljningsdirektör American Express, Betalsystem Norden jerker.a.elming@aexp.com

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Att ha vården som kund

Att ha vården som kund Att ha vården som kund -upphandling och förfrågningsunderlag - när blir det affär? Kristina Malm Janson Vårdförbundet Margret Olsson Affärsverkstan Bakgrund Marknadens utveckling Privat vård ökar SLL handlar

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad Beslut av rektor 2006-05-17, reviderad 2006-08-10, 2007-08-06, 2007-10-22, 2008-02-19 2009-03-31, 2010-02-17, 2010-10-25, 2010-12-01 samt 2013-01-09.

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Arne Hermansson, projektledare

Arne Hermansson, projektledare Arne Hermansson, projektledare Energi Klimatpåverkan Utbildning Miljöprofil Varför EPC?. Skärpta energikrav för byggnader!. Bostads- och lokalsektorn svarar i dag för cirka 30 procent av användningen av

Läs mer

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Regeringen Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 uppställt som mål att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Livsmedelsupphandling. Gemensam upphandling för Landstingen i Kalmar och Jönköping län samt Hultsfreds kommun

Livsmedelsupphandling. Gemensam upphandling för Landstingen i Kalmar och Jönköping län samt Hultsfreds kommun Livsmedelsupphandling Gemensam upphandling för Landstingen i Kalmar och Jönköping län samt Hultsfreds kommun Bakgrund Upphandling 2008/09 avbröts Leverantörer accepterade bland annat inte vitesklausul

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Riktlinjer upphandling

Riktlinjer upphandling 1 (1) 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Offentliga innovationsupphandlingar

Offentliga innovationsupphandlingar Offentliga innovationsupphandlingar En presentation för Nätverket för innovationsupphandling 2013-01-22 Niklas Sjöblom Johanna Jonsson Agenda Vilka är vi? Vad är en innovationsupphandling det legala perspektivet

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02)

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Publicerad 2011-11-28 Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Om vägledningen Bakgrund och syfte Kammarkollegiets upphandlingsstöd har i uppdrag att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv.

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv. Socialdemokraterna Motion till Kommun fullmäktige i Trelleborgs kommun Trelleborg 13 09 23 TRELLEBORGS KOMMU Kornmunstyrelsen 2013-09- 2 h Dnr. KsM/^.f Krafttag vid offentlig upphandling ger Vita jobb

Läs mer