NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET"

Transkript

1 NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET PROJEKTANSÖKAN OM INSATSSTÖD FRÅN FINSAM LANDSKRONA/SVALÖV PROBLEM Ungdomar under 20 år som avbryter sina gymnasiestudier eller inte påbörjar dem faller under det kommunala informationsansvaret. Det innebär att kommunen har en skyldighet att följa upp och erbjuda ungdomarna vägledning mot en passande sysselsättning. Antalet ungdomar varierar från år till år, men läsåret ingick 269 individer i detta ansvar. Utav dessa var det 114 som SYV inte hör av, och om vilkas sysselsättning kommunen därmed saknar kännedom om. Temagruppen Unga i arbetslivet har nyligen presenterat en rapport om det mörkertal av ungdomar som varken arbetar eller studerar och som inte heller är inne i någon form av kommunal eller nationell stödstruktur. I en rapport från Temagruppen Unga I Arbetslivet visar statistiska mätningar att ungdomar i åldern som tidigt hamnar utanför studie- eller arbetsmarknad har en högre risk än äldre ungdomar att vara kvar i detta mellanrum även efter två år. Ungdomsstyrelsen är tydlig med att det finns ett behov av att arbeta på nya sätt för att fånga upp dessa ungdomar. I Landskrona är ungdomsarbetslösheten i relation tillövriga Sverige hög. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsdata visade i augusti 2011 på en öppen arbetslöshet på 14 procent bland ungdomar i åldern år, att jämföra med rikssnittet på 10,2 procent. Både Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare och statliga utredningar vittnar om att ungdomar utan komplett gymnasieutbildning är den grupp som har det allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. Utifrån en nyligen genomförd granskning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Landskrona, revisionsrapport 2011 så framställs följande rekommendationer: Det är ett angeläget område då gruppen unga som varken finns i arbete eller studier kan ses som en riskgrupp för utanförskap. Det är av största vikt att kraftfullt säkerställa att ungdomarna nås av informationen och erbjuds olika former av åtgärder. Att följa upp vilka resultat som insatserna genererar.

2 En analys bör även göras varför många ungdomar avstår från kontakt och de åtgärder som erbjudits samt vad som efterfrågas istället. Man bedömer att det finns behov av att upprätta skriftliga samverkansrutiner mellan utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden. Arbetet med att skapa ett Navigatorcentrum behöver prioriteras. FÖRSTUDIE OCH KARTLÄGGNING BAKGRUND Under våren 2011 genomfördes en FINSAM-finansierad förstudie samt en kartläggning av ungdomsaktörer i Landskrona såväl som Svalövs kommun. Syftet med förstudien, Ungdomar Mittemellan, var att skapa faktaunderlag för nya sätt att arbeta med ungdomar i åldern år som inte gått den raka vägen från utbildning till arbetsmarknad. För detta behövdes de aktörer och verksamheter i Landskrona och Svalöv som arbetar med målgruppen kartläggas. Särskilt de som syftar till att främja lärande, delaktighet och sysselsättning med självförsörjning som mål. Även aktörer som erbjuder råd- och stödfunktioner för ungdomar inkluderades. Studiens mål var även att ge en bild av hur den kommunala uppföljningen fungerar i Landskrona och Svalöv idag. Studien beskriver hur de olika stödinsatser som finns tas emot och uppfattas av de ungdomar som tagit del av dem. RESULTAT Förstudien visar på ett antal situationer där ungdomar inte fångas upp alternativt faller mellan stolarna i det kommunala och statliga stödsystemet samt på bidragande orsaker till att ungdomar ej gör framsteg inom de insatser där de är aktuella. 1. Situationer förekommer i anslutning till den kommunala uppföljningen, de ungdomar som inte återkopplar till SYV fångas inte upp. 2. Situationer där ungdomar faller mellan stolarna uppstår när hänvisningsvägar till exempelvis arbetsmarknadsstöd, psykiatri eller studievägledning inte är tillräckligt kända eller utforskade av den tjänsteman som hänvisar ungdomen vidare, samt när kunskap om relevant stöd saknas hos tjänstemannen. 3. Systemet med 90 dagars enskild arbetssökande innan inträdet i Jobbgarantin för ungdomar beskrivs i rapporten som en tidsmässig flaskhals som riskerar att fungera demotiverande. Särskilt för den ungdom som på grund av avsaknad av gymnasiebetyg står långt ifrån arbetsmarknaden. 4. Åldersgränser och det faktum att insatser är beroende av försörjningsform visar sig vara faktorer som försvårar kontinuitet i arbetet med ungdomar samt bidrar till att ungdomarna stannar kvar inom det kommunala stödsystemet utan framsteg.

3 5. Informanterna i studien efterlyser möjligheter till individuella lösningar inom ett flexiblare system. Detta för att kunna erbjuda ett kontinuerligt stöd och en långvarig kontakt till de ungdomar som behöver det. Informanterna efterfrågar även tätare organisationsövergripande samverkan för att hålla sig informerade om andra verksamheter. Tidigare insatser och proaktivt arbete lyfts fram som avgörande i arbetet med ungdomar. 6. Ungdomarna i referensgruppen efterfrågar stödfunktioner efter att gymnasiestudierna är över. En plats dit de kan gå för att få hjälp med det som behövs för stunden. En plats där de kontakter som behövs finns, alternativt där hänvisningsvägarna är korta. En metafor är: en väg in flera vägar ut. Studien visar att arbetslösa ungdomar efterfrågar konkreta, riktade och kompetenshöjande insatser för att förbättra den egna situationen. Exempel på sådana insatser är handledd och uppföljd praktik, lärlingsplatser och utbildning. 7. Förstudien visar att de finns ett behov av; - en grundlig och kontinuerlig uppföljning av de ungdomar som avbryter eller ej påbörjar gymnasiestudier - samverkan med grundskola och gymnasieskola för att tidig fånga upp de ungdomar som visar tecken på att inte uppnå betygskraven till gymnasiet - kontinuitet och uppföljning vid alla insatser riktade mot ungdomar - tidiga och proaktiva insatser - insatser oberoende av försörjningsform - en social mötesplats med stöd- och vägledningsfunktion för ungdomar efter gymnasietiden - samverkan mellan olika offentliga och icke-offentliga aktörer i syfte att utforma individuella lösningar, bland annat för de ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret - lokalt tillgängliga insatser ANSÖKAN För att kunna möta de behov som kartläggningen har visat, dels på organisationsnivå och dels på individnivå hos målgruppen vill Landskrona stad tillsammans med samverkande aktörer skapa ett Navigatorcentrum. PROJEKTIDÉ Navigatorcentrum ska erbjuda stöd och råd till de ungdomar år som befinner sig i mellanrummet mellan studier och arbetsliv. Detta eftersom förstudien har visat att det i Landskrona idag saknas stöd för ungdomar i denna fas i livet som ex saknar

4 gymnasiebetyg eller är i arbetslöshet, särskilt de 90 dagarna innan jobbgarantin för ungdomar träder in. I enlighet med vad förstudien lyfter som avgörande ska stödet gentemot ungdomar på Navigatorcentrum vara direkta, konkreta. Navigatorcentrum ska vara en plats med möjlighet att pröva nya metoder för att angripa problemet med ungdomsarbetslösheten. I utformandet av dessa nya metoder skall ungdomar själva spela en viktig roll. Att Navigatorcentrum knyt samman med Landskronas Aktivitetshus förväntas skapa synergieffekter i form av inspirerande miljö, spontana möten och möjligheter för ungdomen att finna motivation genom kulturella aktiviteter samt knyta kontakter med andra ungdomar. Denna sammanhållna arena skall också vara en plats för arbetsträning och praktik fram för allt inom de områden som arenan fokuserar på utanför väglednings och uppföljningsarbetet ex fritid, kultur och musik. Det kommunala uppföljningsansvaret som idag sköts av gymnasieskolan ska förläggas hit och en projektorganisation tillsätts för att leda arbetet med att följa upp de ungdomar som kommunen idag ej har kännedom om. Arbetet består i att dels följa upp den matchning av befolkningsregister och IST-Extens för att hitta de ungdomar som inte har någon sysselsättning, dels utveckla det kommunala informationsansvaret till att bli aktiv verksamhet för och med dessa ungdomar på den gemensamma arenan eller annan verksamhet/praktik på hos andra aktörer, kommunala förvaltningar och det privata näringslivet. Verksamheten skall också rikta in sig på att leda in ungdomarna i de gymnasiala introduktionsprogrammen. Målet är att metodutveckla det uppsökande arbetet bl.a. genom inspirationsföreläsningar, möten och speciella aktiviteter så att ungdomarna själv kommer till verksamheten och inspireras till aktiviteter som i slutändan leder till arbete eller studier. Denna verksamhet kommer att kompletteras med en aktiv uppsökande fältarbete, att rent faktiskt söka upp de ungdomar som ändå faller utanför bl.a. i form av hembesök och besök på andra platser och arenor dit ungdomar finns. (Se processkarta bilaga 1) Till detta arbete ansöks om två ungdomssekreterare med fokus på det uppsökande arbetet (och samverkan med Individ och Familjeförvaltningens öppenvården och kriminalvårdens frivård,) samt en st. tjänster med fokus på att utveckla aktiviteterna med uppdrag att skapa aktiviteter i samverkan med den gemensamma arenan, andra aktörer samt föreningslivet. Ett viktigt verktyg för att få igång ungdomar är möjligheten till olika former av praktik för att prova på olika yrken och arbetsplatser. Till detta behövs ett stort antal praktikplatser. Kompetensforum har idag ett väl utvecklat arbete och delar av detta kan föras över till navigatorcentrum. Dock behövs det fler platser och mer uppföljning av dessa dels för att garantera att kvaliteten hålls på en hög nivå dels måste praktikplatserna individanpassas för att nå målgruppens behov. Därför äskas en tjänst 50% för att öka kvaliteten och individanpassningen av praktikplatserna.

5 Arbetsförmedlingen har också ett stort uppdrag när det gäller ungdomar och det är centralt för tanken om ett Navigatorcentrum att Arbetsförmedlingens kompetens och insatser blir en integrerad del. Vi vill därför att motsvarande en heltidstjänst som arbetsförmedlare ingår i projektet. Arbetsförmedlaren ska stå för arbetsförmedlingens uppdrag i projektet, t.ex. planering av insatser tillsammans med kommunen för de som behöver mer stöd innan de är aktuella för arbetsförmedlingens insatser, inskrivning, vägledning och coachning mot arbete. Uppdraget är hela tiden kopplat till den ordinarie verksamheten för ungdomar på Arbetsförmedlingen, såväl avseende övriga ungdomshandläggare och utbudet av service och aktiviteter, som programinsatser. Arbetsförmedlaren har en viktig roll i att bidra till att utveckla metoder och insatser inom projektet, som också kan implementeras i den ordinarie verksamheten. Det är därför också viktigt att den aktuella förmedlaren har en del av sin tid förlagd på Arbetsförmedlingen. Ett gott samarbete med kollegorna på Arbetsförmedlingen är nödvändigt för att projektet ska lyckas och det är en viktig uppgift för den projektanställda arbetsförmedlaren att bära utveckling åt båda håll. Det kommer också att leda till att arbetsförmedlingens ordinarie insatser kan användas än mer till de ungdomar som idag är svåra att nå. Förstudien visar att det finns ett behov av flexibilitet för att kunna anpassa åtgärderna för individen istället för att anpassa individen efter systemet. Ett sätt att erbjuda denna flexibilitet är att på detta sätt flytta ut myndighetsfunktioner från myndigheterna och placera dem i ett Navigatorcentrum. Idén är att anta ett individperspektiv och utifrån ungdomens behov, önskningar och mål utforma individuella lösningar, snarare än att försöka passa in ungdomen i en mall. För att kunna erbjuda individuella lösningar behövs en långt gående samverkan. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi se till att alla ungdomar i åldrarna år själva hittar vidare mot sina mål, till exempel utbildningar, jobb eller företagande. Ett speciellt utvecklingsmål är att fördjupa det samarbete som finns med det privata näringslivet, olika former för entreprenörsverksamhet ex sommarlovsentreprenörerna, FORSA och det nyföretagarcentrum som finns i Staden. Region Skåne och Primärvården i Landskrona är viktiga folkhälsoaktörer och kan med sin kunskap i hälsofrågor vara viktiga i det förebyggande arbetet och även via sina resursteam på vårdcentralerna. SYFTE Syftet med Navigatorcentrumprojektet är: Att erbjuda stöd och vägledning åt de ungdomar som idag inte fångas upp av det kommunala stödsystemet. Särskilt de ungdomar under 20 år som varken arbetar eller studerar och som omfattas av det kommunala informationsansvaret. Att komplettera det kommunala och statliga stödsystemet för att täcka upp de situationer där ungdomar idag faller mellan stolarna.

6 Att erbjuda en lokal mötes- och inspirationsplats för samtliga av kommunens ungdomar i åldern Att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden Att motverka att ungdomar drabbas av inlåsningseffekter inom det kommunala försörjningsstödet eller annan långtidsarbetslöshet. Att genom samverkan mellan aktörer från olika områden (så som arbetsmarknad, skola, vård, närings- och föreningsliv) erbjuda individuellt utformade insatser. Att utveckla metoder och arbetssätt som utgår ifrån ungdomens intresse, behov och styrkor istället för som idag att regleras av utbud och försörjningsform. MÅLSÄTTNING - att arbeta fram nya arbetsmetoder så att man på ett bättre sätt än idag kan fånga upp och hjälpa målgruppen till fortsatta studier eller arbete - Att arbeta fram metoder som utvecklar en fördjupad samverkan mellan de olika aktörerna som finns i projektet. - Att utveckla ett uppsökande arbete gentemot de ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret. - Att upprätta individuella handlingsplaner för alla som omfattas av det kommunala informationsansvaret - Att erbjuda målgruppen olika aktiviteter som i dess förläggning innebär återupptagande av studier eller arbete. - Att 80 % av ungdomarna som ingår i det kommunala informationsansvaret har etablerat kontakt med Navigatorcentrum och erbjudits aktivitet. - Att utveckla det uppsökande arbetet gentemot ungdomar i åldern år som inte är i arbete, utbildning eller registrerade på Arbetsförmedlingen. - Att 80 % av alla ungdomar tycker att de blivit lyssnade på och att de fått ett bra bemötande. Indikatorer på måluppfyllelse: - Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret med individuella handlingsplaner - Antalet aktiviteter som genomförts i samverkan med målgruppen - Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret som gått vidare till studier eller annan sysselsättning - Antalet ungdomar år som gått vidare till studier eller arbete genom insatser i projektet - Andelen av ungdomarna som omfattas av det kommunala informationsansvaret som redovisar i undersökning att de blivit lyssnade på och fått ett bra bemötande.

7 SAMVERKAN Navigatorcentrum ska fungera som ett samverkansnav för aktörer med verksamhet för och av ungdomar i åldern Kartläggningen har visat att det idag existerar samverkan mellan en del av de aktuella aktörerna. Denna är dock ofta ett resultat av eldsjälar eller personliga kontakter. För att främja samverkan kommer Navigatorcentrum fungera som ett samverkansnav men också aktivt delta i den samverkan som finns bl.a utifrån ungdomspolitiken. Samverkan kommer också att sökas med de andra kommuner som arbetar på ett liknande sätt dels i Skåne med ex Trelleborg, Svalöv och Helsingborg. Vi kommer också att gå med i det riksomfattande nätverk som finns för Navigatorscentrum för att där utbyta erfarenheter och på så sätt metodutveckla vår verksamhet. Genom att etablera och utvidga samverkan inom ett Navigatorcentrum skapas förutsättningarna för framgång i arbetet med målgruppen. Samverkan garanteras genom att de olika aktörerna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Individ och familjeförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Region Skåne, Nyföretagarcentrum m.fl.) bjuds in att medverka i styrgrupp och arbetsgrupper och på så sätt görs till delägare i projektet. SAMLOKALISERA Navigatorcentrum ska även innebära en samlokalisering av vissa stödfunktioner, för att minska ungdomars upplevelse av att springa i cirklar mellan olika myndighetsfunktioner. Aktivitetshuset + navigatorcentrum = Hållplats 261. Tanken med Hållplats 261 är att skapa en gemensam plats och gemensam plattform för en rad olika verksamheter där målgruppen ungdomar och unga vuxna ges möjlighet att utvecklas och stärkas till självständiga individer med speciellt fokus på arbete, utbildning eller annan försörjning. Ett syfte med Hållplats 261 är att skapa samarbete, samsyn och koordinering mellan olika engagerade aktörer i Landskrona. Både ideella, offentliga och privata aktörer är viktiga i detta sammanhang. Föreningslivet och olika studieförbund kan fungera som startpunkter eller resurser. Målet är att möta ungdomarnas behov av råd hjälp och stöd i en samlad insats i ungdomarnas förvekligande av självständighet och egen försörjning utifrån ett främjande perspektiv. Målet är en väg in många vägar ut. Målgruppen för Hållplats 261 unga mellan 16 och 24 år. De ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret ingår, åldersmässigt, i samma målgrupp. Hållplats 261 är en plattform för olika verksamheter där aktiviteter som är utvecklande för målgruppen i ett främjande perspektiv stimuleras utifrån ett egenansvar. Därför kommer Hållplats 261 att fungera som en möjlighet och en väg in för ungdomar som ingår i det kommunala uppföljningsansvaret utifrån ett rustande uppdrag. Fritidsarenan är idag en växande industri med allt fler aktörer som tillmötesgår behovet av olika former av upplevelser och event i dess olika former.

8 Att koppla samman ungdomars behov av meningsfull fritid, personlig utveckling, utbildning och försörjning inom denna sektor är en av de bärande idéerna med Hållplats 261. Se bilaga 2 SAMVERKANSPARTERS SOM SITTER I STYRGRUPPEN INDIVID OCH FAMILJEFÖRVALTNINGEN OMRÅDE FÖR FRÄMJANDE INSATSER Uppfatta ett behov av ett mognare alternativ för de ungdomar som söker sig till deras fritidsarenor ( år ) men åldersmässigt faller utanför målgruppen. Ungdomssekreterarna är intresserade av utvidgad samverkan med andra ungdomsaktörer i syfte att utvidga sina kontakt- och hänvisningsvägar i frågor som arbetsmarknadsstöd eller studievägledning. KOMPETENSFORUM Kommer i kontakt med ungdomar i åldern som uppbär försörjningsstöd och bedöms ha behov av kompetenshöjande åtgärder. Har olika fasta program att erbjuda och köper ibland in projektbaserade insatser. Har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och arbetar utifrån ett individperspektiv. Ser ett behov av utvecklat, individanpassat och försörjningsformsoberoende stöd till ungdomar i Landskrona. Särskilt de som saknar formell gymnasiekompetens. GYMNASIESKOLAN Gymnasieskolan har uppdraget att handha det kommunala informationsansvaret. Det ligger på en studie- och yrkesvägledare som en del av en tjänst. Genom att skjuta över den ½a tjänst som idag arbetar med dessa frågor till Navigatorcentrum blir skolan en tydlig samverkanspartner. Målet är att Navigatorcentrum även blir en plats för ungdomar som är i behov av ett alternativ till introduktionsprogrammet. Hur detta arbete skall utvecklas och finansieras ligger i utvecklingstanken för projektet. AKTIVITETSHUSET HÅLLPLATS 261 Aktivitetshuset är en nystartad arena för unga idéer och initiativ. Målgruppen är ungdomar i åldern Huset fungerar även som en kontaktyta för mellan ungdomar, föreningar, kommunen och näringslivet. Att förlägga Navigatorcentrum i samma lokaler som Aktivitetshuset skapar förutsättningar till synergieffekter. ARBETSFÖRMEDLINGEN Fyra arbetsförmedlare arbetar idag med ungdomar i åldern som är inskrivna hos AF. Dessa är indelade efter branscher. Ungdomar erbjuds träffa en jobbcoach för CV-skrivning och intervjuträning. Efter 90 dagar finns möjligheten att ingå i jobbgarantin för ungdomar. Det kan innebära praktik eller annan aktivitet hos AF:s kompletterande aktörer, deltagande i aktiviteter anordnade av andra

9 samarbetspartners eller studiemotiverandeprogram på folkhögskola. Vissa insatser, t.ex. folkhögskolan, kan erbjudas från dag 1. AF ser ett behov av fördjupad kommunikation med gymnasieskolan samt individuella insatser för ungdomar utan formell gymnasiekompetens, gärna lärlingsplatser. Är intresserade av samverkan, inte minst då de identifierar ett behov av lokalt tillgängliga insatser. FÖRSÄKRINGSKASSAN Försäkringskassan är intresserad av samverkan i ett Navigatorcentrum, framför allt för att förbättra kontakten och kommunikationen med kommunala aktörer. Man ser en möjlighet att Navigatorcentrum skulle kunna fungera som en social mötesplats samt arbetsträning för ungdomar med funktionsnedsättning i framtiden. ÖVRIGA SAMVERKANSORGANISATIONER Projektets idé kräver en samverkan och en kraftsamling från alla som har intresse av att ungdomarna utvecklas till ansvarskännande, självständiga medborgare och med egen försörjning. Det är en mängd organisationer med olika verksamheter som ungdomarna på Navigatorcentrum får kontakt med, det kan tex vara ideella föreningar, ungdomsprojekt, ungdomsmottagning, studieförbund osv. MÅLGRUPPENS ENGAGEMANG Redan i förstudiefasen har målgruppen engagerats på två sätt. Två ungdomsanställningar har knutits till det Aktivitetshus som Navigatorcentrum kommer att vara en del av. En ung referensgrupp är formad utifrån arbetet på Hållplats 261 och denna grupp kommer att engageras som en andra referensgrupp. En målgruppsundersökning har gjorts i Landskrona genom LUPPen, vilken är en av grundstenarna till projektets tillblivelse. UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING Projektet kommer att registreras i SUS sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet". Syftet med detta system är att underlätta vår egen uppföljning men också regional och nationell uppföljning av arbetet. Genom detta system ges också möjlighet att leda och styra projektet inom ramen för samverkan genom de rapporter som finns inom SUS. Projektet skall ha en kontinuerlig uppföljning av metodarbetet och av rena resultat som t.ex. hur många som gått till aktiviteter, utbildning eller arbete. Resultaten rapporteras och analyseras på styrgruppsmötena. Projektet skall också utvärderas av en extern utvärderare som förutom projektmålen också skall följa utvecklingen av samverkan i Landskrona, både inom styrgruppen och de övriga samverkansparterna.

10 PROJEKTLEDNING Projektet leds och ägs av individ och familjeförvaltningen, området främjande verksamhet. Projektet leds av styrgrupp som består av representanter för Individ och familjeförvaltningen utbildningsförvaltningen landskrona stad, samt representant för Arbetsförmedlingen. Projektledaren är sammankallande i styrgruppen. Styrgruppen har möjlighet att under projektets gång utvidga styrgruppen samt adjungera aktörer inom projektet. TIDSPLAN Star Projektet är 36 månader men sträcker sig över fyra kalenderår Landskrona JIMMIE RÖNNDAHL Jimmie Rönndahl Verksamhetschef Främjande insatser Individ och familjeförvaltningen

11 Budget för projektet Medfinansiering År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Landskrona stad Sektionschef 50 %(projektledare) Praktikanskaffare 50% Handläggare 25 % Studie- och yrkesvägledare 50% Arbetsförmedlingen Ordinarie resurser efter behov och samverkan på såväl arbetsförmedlar-, som chefsnivå Summa Medfinansiering Finansiering via FINSAM Studie- och Yrkesvägledare 50% Ungdomssekreterare med fokus på uppsökande verksamhet 2 * 100% Ungdomssekreterare med fokus på aktiviteter 100% Praktikanskaffare 50 % Handläggare AF 100% OH- kostnader IT, tfn, möbler mm Verksamhetsmedel Lokalkostnad Utvärdering Summa Total finansiering via FINSAM: :-

12 Bilaga 1 Processplan för arbetet med det kommunala informationsansvaret Process 1 Hur hittar vi ungdomar som ingår i det kommunala informationsansvaret? a) Allmän information Presentation av vår verksamhet för elever i nionde klass för att medvetandegöra var de kan finna råd och stöd. b) Registerdatabas Olika former av registerkörningar av databaser, till exempel Extens och befolkningsregister, för att identifiera ungdomar som ingår. c) Samverkan med olika verksamhet och nyckelpersoner: SYV grundskola Elevvårdsteam Lärare Socialtjänst Arbetsförmedling Fält och Fritid Kultur och fritid Föreningar d) Andra viktiga vägar in Drop in öppet Uppsökande arbete Övrig verksamhet på HPL 261. e) Återstår att vidareutveckla under projektets gång Sjukvården Försäkringskassan Polisen och andra myndigheter Process 2 Kartläggning a) Inbjudan

13 Förfrågan via brev till aktuella ungdomar. I brevet ställs frågan om vad ungdomen har för aktuell sysselsättning. Ungdomen inbjuds även att ta kontakt med oss på vår drop in tid eller boka ett personligt möte. Flera svarsalternativ är möjliga som till exempel post, mail, SMS eller besök. b) Ny förfrågan via brev till de som inte hört av sig Tydlig information om skyldigheten i det kommunala informationsansvaret Information om hembesök. c) Informationsbrev Brev till vårdnadshavare inför hembesök, då ungdomen är under 18år d) Hembesök eller annan uppsökande fältverksamhet Process 3 Handlingsplan Upprättande av individuell handlingsplan utifrån ungdomens behov och önskemål Process 4 Aktiviteter Inskrivning i gymnasieskolans introduktionsprogram Olika aktiviteter som dyker upp hos ungdomar och som kan verkställas i Hållplats 261s övriga verksamhet Projektanställning utifrån andra projekt till exempel Unga i jobb, projektassistenter och UF. Praktik Prova på, olika mål och syfte, Språk Social träning Prova olika yrken Prova olika utbildningsvägar Arbetsträning inom våra övriga verksamheter Söka jobb Skriva Cv

14 Internt Externt-bemanningsföretag Workshops Get up. Stay up Volontärtjänst OIKOS Aupair Process 5 Uppföljning Statistik utifrån registerkörning till exempel SUS Individuell utvärdering Kontinuerlig uppföljning på individ och gruppnivå Uppföljningsindikatorer Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret med individuella handlingsplaner. Antalet aktiviteter som genomförts i samverkan med målgruppen. Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret som gått vidare till studier eller annan sysselsättning. Antalet ungdomar år som gått vidare till studier eller arbete genom insatser i projektet. Andelen av ungdomarna som omfattas av det kommunala informationsansvaret som redovisar i undersökning att de blivit lyssnade på och fått ett bra bemötande. Speciellt målfokus på: Vad leder det till? Utbildning Arbete Praktik

15 Bilaga 2 Gränssnittet mellan Navigatorcentrum och andra aktiviteter på Hållplats 261 Sektionen Unga vuxna Är en sektion under verksamhetsområdet Främjande insatser inom Individ- och familjeförvaltningen Hållplats 261 Är den fysiska bygganden med verksamhet riktad mot ungdomar/unga vuxna, år med fokus på meningsfull fritid och social bildning. Verksamhetens mål är att främja ungdomar och unga vuxnas väg mot självförsörjning som självständiga individer. Navigatorcentrum Fokuserar på rehabiliteringsprocesser/vägledning mot skola, utbildning och arbete. I detta arbete är det kommunala informationsansvaret en viktig del Andra viktiga dela är arbetslösa unga vuxna ex ungdomar innan jobbgarantin

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

****************UTKAST********************* Utvärdering Navigatorcentrum (Hållplats 261)

****************UTKAST********************* Utvärdering Navigatorcentrum (Hållplats 261) ****************UTKAST********************* Utvärdering Navigatorcentrum (Hållplats 261) Finsam Landskrona-Svalöv Delrapport 2 Mattias Norling September 2013 PUBLIC PARTNER Sturegatan 18, 114 36 Stockholm,

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Projekt Merit gör unga stockholmare redo för jobb

Projekt Merit gör unga stockholmare redo för jobb Projekt Merit gör unga stockholmare redo för jobb 1 Innehåll Inledning 3 Varför startade Jobbtorg Stockholm Merit? 4 Mål med Merit 7 Arbete med jämställdhet och tillgänglighet 11 Förberedande utbildning

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Kraftsamling Unga mellan skolan och arbetslivet

Kraftsamling Unga mellan skolan och arbetslivet Kraftsamling Unga mellan skolan och arbetslivet SLUTRAPPORT 2012-08-01 2012-12-31 Projektägare: Härjedalens Kommun, Arbete och Aktivitet, Arbetsmarknadsenheten Projektledare Helena Bredesen SAMMANFATTNING

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Hantverksjobb i Skåne nordväst

Hantverksjobb i Skåne nordväst Hantverksjobb i Skåne nordväst 2012-09-01 2014-06-30 Samarbetspartners är Bjuv, Höganäs, Landskrona, Ängelholm, arbetsförmedlingen, Region Skåne, Helsingborgs hantverksförening och Företagarna Syd Utbildningen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

Stockholmsmodellen minskar arbetslösheten bland unga

Stockholmsmodellen minskar arbetslösheten bland unga Jobbtorg Stockholm Stockholmsmodellen minskar arbetslösheten bland unga stockholm.se Publikationsnummer: 10407 Utgivningsdatum: September 2013 Utgivare: Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen Omslagsfoto:

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samverkan. Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström. Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann

Samverkan. Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström. Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann Samverkan Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann Kriminalvårdens klienter ska få del av Arbetsförmedlingens tjänster efter behov och

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun P r o j e k t p l a n 2009-11-16 2010-07-15 Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun Mäns våld mot kvinnor måste uppmärksammas som ett hot mot hälsa, jämlikhet och demokrati för kvinnor och flickor i hela världen

Läs mer

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället!

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! 1 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt,

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer