NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET"

Transkript

1 NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET PROJEKTANSÖKAN OM INSATSSTÖD FRÅN FINSAM LANDSKRONA/SVALÖV PROBLEM Ungdomar under 20 år som avbryter sina gymnasiestudier eller inte påbörjar dem faller under det kommunala informationsansvaret. Det innebär att kommunen har en skyldighet att följa upp och erbjuda ungdomarna vägledning mot en passande sysselsättning. Antalet ungdomar varierar från år till år, men läsåret ingick 269 individer i detta ansvar. Utav dessa var det 114 som SYV inte hör av, och om vilkas sysselsättning kommunen därmed saknar kännedom om. Temagruppen Unga i arbetslivet har nyligen presenterat en rapport om det mörkertal av ungdomar som varken arbetar eller studerar och som inte heller är inne i någon form av kommunal eller nationell stödstruktur. I en rapport från Temagruppen Unga I Arbetslivet visar statistiska mätningar att ungdomar i åldern som tidigt hamnar utanför studie- eller arbetsmarknad har en högre risk än äldre ungdomar att vara kvar i detta mellanrum även efter två år. Ungdomsstyrelsen är tydlig med att det finns ett behov av att arbeta på nya sätt för att fånga upp dessa ungdomar. I Landskrona är ungdomsarbetslösheten i relation tillövriga Sverige hög. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsdata visade i augusti 2011 på en öppen arbetslöshet på 14 procent bland ungdomar i åldern år, att jämföra med rikssnittet på 10,2 procent. Både Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare och statliga utredningar vittnar om att ungdomar utan komplett gymnasieutbildning är den grupp som har det allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. Utifrån en nyligen genomförd granskning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Landskrona, revisionsrapport 2011 så framställs följande rekommendationer: Det är ett angeläget område då gruppen unga som varken finns i arbete eller studier kan ses som en riskgrupp för utanförskap. Det är av största vikt att kraftfullt säkerställa att ungdomarna nås av informationen och erbjuds olika former av åtgärder. Att följa upp vilka resultat som insatserna genererar.

2 En analys bör även göras varför många ungdomar avstår från kontakt och de åtgärder som erbjudits samt vad som efterfrågas istället. Man bedömer att det finns behov av att upprätta skriftliga samverkansrutiner mellan utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden. Arbetet med att skapa ett Navigatorcentrum behöver prioriteras. FÖRSTUDIE OCH KARTLÄGGNING BAKGRUND Under våren 2011 genomfördes en FINSAM-finansierad förstudie samt en kartläggning av ungdomsaktörer i Landskrona såväl som Svalövs kommun. Syftet med förstudien, Ungdomar Mittemellan, var att skapa faktaunderlag för nya sätt att arbeta med ungdomar i åldern år som inte gått den raka vägen från utbildning till arbetsmarknad. För detta behövdes de aktörer och verksamheter i Landskrona och Svalöv som arbetar med målgruppen kartläggas. Särskilt de som syftar till att främja lärande, delaktighet och sysselsättning med självförsörjning som mål. Även aktörer som erbjuder råd- och stödfunktioner för ungdomar inkluderades. Studiens mål var även att ge en bild av hur den kommunala uppföljningen fungerar i Landskrona och Svalöv idag. Studien beskriver hur de olika stödinsatser som finns tas emot och uppfattas av de ungdomar som tagit del av dem. RESULTAT Förstudien visar på ett antal situationer där ungdomar inte fångas upp alternativt faller mellan stolarna i det kommunala och statliga stödsystemet samt på bidragande orsaker till att ungdomar ej gör framsteg inom de insatser där de är aktuella. 1. Situationer förekommer i anslutning till den kommunala uppföljningen, de ungdomar som inte återkopplar till SYV fångas inte upp. 2. Situationer där ungdomar faller mellan stolarna uppstår när hänvisningsvägar till exempelvis arbetsmarknadsstöd, psykiatri eller studievägledning inte är tillräckligt kända eller utforskade av den tjänsteman som hänvisar ungdomen vidare, samt när kunskap om relevant stöd saknas hos tjänstemannen. 3. Systemet med 90 dagars enskild arbetssökande innan inträdet i Jobbgarantin för ungdomar beskrivs i rapporten som en tidsmässig flaskhals som riskerar att fungera demotiverande. Särskilt för den ungdom som på grund av avsaknad av gymnasiebetyg står långt ifrån arbetsmarknaden. 4. Åldersgränser och det faktum att insatser är beroende av försörjningsform visar sig vara faktorer som försvårar kontinuitet i arbetet med ungdomar samt bidrar till att ungdomarna stannar kvar inom det kommunala stödsystemet utan framsteg.

3 5. Informanterna i studien efterlyser möjligheter till individuella lösningar inom ett flexiblare system. Detta för att kunna erbjuda ett kontinuerligt stöd och en långvarig kontakt till de ungdomar som behöver det. Informanterna efterfrågar även tätare organisationsövergripande samverkan för att hålla sig informerade om andra verksamheter. Tidigare insatser och proaktivt arbete lyfts fram som avgörande i arbetet med ungdomar. 6. Ungdomarna i referensgruppen efterfrågar stödfunktioner efter att gymnasiestudierna är över. En plats dit de kan gå för att få hjälp med det som behövs för stunden. En plats där de kontakter som behövs finns, alternativt där hänvisningsvägarna är korta. En metafor är: en väg in flera vägar ut. Studien visar att arbetslösa ungdomar efterfrågar konkreta, riktade och kompetenshöjande insatser för att förbättra den egna situationen. Exempel på sådana insatser är handledd och uppföljd praktik, lärlingsplatser och utbildning. 7. Förstudien visar att de finns ett behov av; - en grundlig och kontinuerlig uppföljning av de ungdomar som avbryter eller ej påbörjar gymnasiestudier - samverkan med grundskola och gymnasieskola för att tidig fånga upp de ungdomar som visar tecken på att inte uppnå betygskraven till gymnasiet - kontinuitet och uppföljning vid alla insatser riktade mot ungdomar - tidiga och proaktiva insatser - insatser oberoende av försörjningsform - en social mötesplats med stöd- och vägledningsfunktion för ungdomar efter gymnasietiden - samverkan mellan olika offentliga och icke-offentliga aktörer i syfte att utforma individuella lösningar, bland annat för de ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret - lokalt tillgängliga insatser ANSÖKAN För att kunna möta de behov som kartläggningen har visat, dels på organisationsnivå och dels på individnivå hos målgruppen vill Landskrona stad tillsammans med samverkande aktörer skapa ett Navigatorcentrum. PROJEKTIDÉ Navigatorcentrum ska erbjuda stöd och råd till de ungdomar år som befinner sig i mellanrummet mellan studier och arbetsliv. Detta eftersom förstudien har visat att det i Landskrona idag saknas stöd för ungdomar i denna fas i livet som ex saknar

4 gymnasiebetyg eller är i arbetslöshet, särskilt de 90 dagarna innan jobbgarantin för ungdomar träder in. I enlighet med vad förstudien lyfter som avgörande ska stödet gentemot ungdomar på Navigatorcentrum vara direkta, konkreta. Navigatorcentrum ska vara en plats med möjlighet att pröva nya metoder för att angripa problemet med ungdomsarbetslösheten. I utformandet av dessa nya metoder skall ungdomar själva spela en viktig roll. Att Navigatorcentrum knyt samman med Landskronas Aktivitetshus förväntas skapa synergieffekter i form av inspirerande miljö, spontana möten och möjligheter för ungdomen att finna motivation genom kulturella aktiviteter samt knyta kontakter med andra ungdomar. Denna sammanhållna arena skall också vara en plats för arbetsträning och praktik fram för allt inom de områden som arenan fokuserar på utanför väglednings och uppföljningsarbetet ex fritid, kultur och musik. Det kommunala uppföljningsansvaret som idag sköts av gymnasieskolan ska förläggas hit och en projektorganisation tillsätts för att leda arbetet med att följa upp de ungdomar som kommunen idag ej har kännedom om. Arbetet består i att dels följa upp den matchning av befolkningsregister och IST-Extens för att hitta de ungdomar som inte har någon sysselsättning, dels utveckla det kommunala informationsansvaret till att bli aktiv verksamhet för och med dessa ungdomar på den gemensamma arenan eller annan verksamhet/praktik på hos andra aktörer, kommunala förvaltningar och det privata näringslivet. Verksamheten skall också rikta in sig på att leda in ungdomarna i de gymnasiala introduktionsprogrammen. Målet är att metodutveckla det uppsökande arbetet bl.a. genom inspirationsföreläsningar, möten och speciella aktiviteter så att ungdomarna själv kommer till verksamheten och inspireras till aktiviteter som i slutändan leder till arbete eller studier. Denna verksamhet kommer att kompletteras med en aktiv uppsökande fältarbete, att rent faktiskt söka upp de ungdomar som ändå faller utanför bl.a. i form av hembesök och besök på andra platser och arenor dit ungdomar finns. (Se processkarta bilaga 1) Till detta arbete ansöks om två ungdomssekreterare med fokus på det uppsökande arbetet (och samverkan med Individ och Familjeförvaltningens öppenvården och kriminalvårdens frivård,) samt en st. tjänster med fokus på att utveckla aktiviteterna med uppdrag att skapa aktiviteter i samverkan med den gemensamma arenan, andra aktörer samt föreningslivet. Ett viktigt verktyg för att få igång ungdomar är möjligheten till olika former av praktik för att prova på olika yrken och arbetsplatser. Till detta behövs ett stort antal praktikplatser. Kompetensforum har idag ett väl utvecklat arbete och delar av detta kan föras över till navigatorcentrum. Dock behövs det fler platser och mer uppföljning av dessa dels för att garantera att kvaliteten hålls på en hög nivå dels måste praktikplatserna individanpassas för att nå målgruppens behov. Därför äskas en tjänst 50% för att öka kvaliteten och individanpassningen av praktikplatserna.

5 Arbetsförmedlingen har också ett stort uppdrag när det gäller ungdomar och det är centralt för tanken om ett Navigatorcentrum att Arbetsförmedlingens kompetens och insatser blir en integrerad del. Vi vill därför att motsvarande en heltidstjänst som arbetsförmedlare ingår i projektet. Arbetsförmedlaren ska stå för arbetsförmedlingens uppdrag i projektet, t.ex. planering av insatser tillsammans med kommunen för de som behöver mer stöd innan de är aktuella för arbetsförmedlingens insatser, inskrivning, vägledning och coachning mot arbete. Uppdraget är hela tiden kopplat till den ordinarie verksamheten för ungdomar på Arbetsförmedlingen, såväl avseende övriga ungdomshandläggare och utbudet av service och aktiviteter, som programinsatser. Arbetsförmedlaren har en viktig roll i att bidra till att utveckla metoder och insatser inom projektet, som också kan implementeras i den ordinarie verksamheten. Det är därför också viktigt att den aktuella förmedlaren har en del av sin tid förlagd på Arbetsförmedlingen. Ett gott samarbete med kollegorna på Arbetsförmedlingen är nödvändigt för att projektet ska lyckas och det är en viktig uppgift för den projektanställda arbetsförmedlaren att bära utveckling åt båda håll. Det kommer också att leda till att arbetsförmedlingens ordinarie insatser kan användas än mer till de ungdomar som idag är svåra att nå. Förstudien visar att det finns ett behov av flexibilitet för att kunna anpassa åtgärderna för individen istället för att anpassa individen efter systemet. Ett sätt att erbjuda denna flexibilitet är att på detta sätt flytta ut myndighetsfunktioner från myndigheterna och placera dem i ett Navigatorcentrum. Idén är att anta ett individperspektiv och utifrån ungdomens behov, önskningar och mål utforma individuella lösningar, snarare än att försöka passa in ungdomen i en mall. För att kunna erbjuda individuella lösningar behövs en långt gående samverkan. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi se till att alla ungdomar i åldrarna år själva hittar vidare mot sina mål, till exempel utbildningar, jobb eller företagande. Ett speciellt utvecklingsmål är att fördjupa det samarbete som finns med det privata näringslivet, olika former för entreprenörsverksamhet ex sommarlovsentreprenörerna, FORSA och det nyföretagarcentrum som finns i Staden. Region Skåne och Primärvården i Landskrona är viktiga folkhälsoaktörer och kan med sin kunskap i hälsofrågor vara viktiga i det förebyggande arbetet och även via sina resursteam på vårdcentralerna. SYFTE Syftet med Navigatorcentrumprojektet är: Att erbjuda stöd och vägledning åt de ungdomar som idag inte fångas upp av det kommunala stödsystemet. Särskilt de ungdomar under 20 år som varken arbetar eller studerar och som omfattas av det kommunala informationsansvaret. Att komplettera det kommunala och statliga stödsystemet för att täcka upp de situationer där ungdomar idag faller mellan stolarna.

6 Att erbjuda en lokal mötes- och inspirationsplats för samtliga av kommunens ungdomar i åldern Att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden Att motverka att ungdomar drabbas av inlåsningseffekter inom det kommunala försörjningsstödet eller annan långtidsarbetslöshet. Att genom samverkan mellan aktörer från olika områden (så som arbetsmarknad, skola, vård, närings- och föreningsliv) erbjuda individuellt utformade insatser. Att utveckla metoder och arbetssätt som utgår ifrån ungdomens intresse, behov och styrkor istället för som idag att regleras av utbud och försörjningsform. MÅLSÄTTNING - att arbeta fram nya arbetsmetoder så att man på ett bättre sätt än idag kan fånga upp och hjälpa målgruppen till fortsatta studier eller arbete - Att arbeta fram metoder som utvecklar en fördjupad samverkan mellan de olika aktörerna som finns i projektet. - Att utveckla ett uppsökande arbete gentemot de ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret. - Att upprätta individuella handlingsplaner för alla som omfattas av det kommunala informationsansvaret - Att erbjuda målgruppen olika aktiviteter som i dess förläggning innebär återupptagande av studier eller arbete. - Att 80 % av ungdomarna som ingår i det kommunala informationsansvaret har etablerat kontakt med Navigatorcentrum och erbjudits aktivitet. - Att utveckla det uppsökande arbetet gentemot ungdomar i åldern år som inte är i arbete, utbildning eller registrerade på Arbetsförmedlingen. - Att 80 % av alla ungdomar tycker att de blivit lyssnade på och att de fått ett bra bemötande. Indikatorer på måluppfyllelse: - Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret med individuella handlingsplaner - Antalet aktiviteter som genomförts i samverkan med målgruppen - Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret som gått vidare till studier eller annan sysselsättning - Antalet ungdomar år som gått vidare till studier eller arbete genom insatser i projektet - Andelen av ungdomarna som omfattas av det kommunala informationsansvaret som redovisar i undersökning att de blivit lyssnade på och fått ett bra bemötande.

7 SAMVERKAN Navigatorcentrum ska fungera som ett samverkansnav för aktörer med verksamhet för och av ungdomar i åldern Kartläggningen har visat att det idag existerar samverkan mellan en del av de aktuella aktörerna. Denna är dock ofta ett resultat av eldsjälar eller personliga kontakter. För att främja samverkan kommer Navigatorcentrum fungera som ett samverkansnav men också aktivt delta i den samverkan som finns bl.a utifrån ungdomspolitiken. Samverkan kommer också att sökas med de andra kommuner som arbetar på ett liknande sätt dels i Skåne med ex Trelleborg, Svalöv och Helsingborg. Vi kommer också att gå med i det riksomfattande nätverk som finns för Navigatorscentrum för att där utbyta erfarenheter och på så sätt metodutveckla vår verksamhet. Genom att etablera och utvidga samverkan inom ett Navigatorcentrum skapas förutsättningarna för framgång i arbetet med målgruppen. Samverkan garanteras genom att de olika aktörerna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Individ och familjeförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Region Skåne, Nyföretagarcentrum m.fl.) bjuds in att medverka i styrgrupp och arbetsgrupper och på så sätt görs till delägare i projektet. SAMLOKALISERA Navigatorcentrum ska även innebära en samlokalisering av vissa stödfunktioner, för att minska ungdomars upplevelse av att springa i cirklar mellan olika myndighetsfunktioner. Aktivitetshuset + navigatorcentrum = Hållplats 261. Tanken med Hållplats 261 är att skapa en gemensam plats och gemensam plattform för en rad olika verksamheter där målgruppen ungdomar och unga vuxna ges möjlighet att utvecklas och stärkas till självständiga individer med speciellt fokus på arbete, utbildning eller annan försörjning. Ett syfte med Hållplats 261 är att skapa samarbete, samsyn och koordinering mellan olika engagerade aktörer i Landskrona. Både ideella, offentliga och privata aktörer är viktiga i detta sammanhang. Föreningslivet och olika studieförbund kan fungera som startpunkter eller resurser. Målet är att möta ungdomarnas behov av råd hjälp och stöd i en samlad insats i ungdomarnas förvekligande av självständighet och egen försörjning utifrån ett främjande perspektiv. Målet är en väg in många vägar ut. Målgruppen för Hållplats 261 unga mellan 16 och 24 år. De ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret ingår, åldersmässigt, i samma målgrupp. Hållplats 261 är en plattform för olika verksamheter där aktiviteter som är utvecklande för målgruppen i ett främjande perspektiv stimuleras utifrån ett egenansvar. Därför kommer Hållplats 261 att fungera som en möjlighet och en väg in för ungdomar som ingår i det kommunala uppföljningsansvaret utifrån ett rustande uppdrag. Fritidsarenan är idag en växande industri med allt fler aktörer som tillmötesgår behovet av olika former av upplevelser och event i dess olika former.

8 Att koppla samman ungdomars behov av meningsfull fritid, personlig utveckling, utbildning och försörjning inom denna sektor är en av de bärande idéerna med Hållplats 261. Se bilaga 2 SAMVERKANSPARTERS SOM SITTER I STYRGRUPPEN INDIVID OCH FAMILJEFÖRVALTNINGEN OMRÅDE FÖR FRÄMJANDE INSATSER Uppfatta ett behov av ett mognare alternativ för de ungdomar som söker sig till deras fritidsarenor ( år ) men åldersmässigt faller utanför målgruppen. Ungdomssekreterarna är intresserade av utvidgad samverkan med andra ungdomsaktörer i syfte att utvidga sina kontakt- och hänvisningsvägar i frågor som arbetsmarknadsstöd eller studievägledning. KOMPETENSFORUM Kommer i kontakt med ungdomar i åldern som uppbär försörjningsstöd och bedöms ha behov av kompetenshöjande åtgärder. Har olika fasta program att erbjuda och köper ibland in projektbaserade insatser. Har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och arbetar utifrån ett individperspektiv. Ser ett behov av utvecklat, individanpassat och försörjningsformsoberoende stöd till ungdomar i Landskrona. Särskilt de som saknar formell gymnasiekompetens. GYMNASIESKOLAN Gymnasieskolan har uppdraget att handha det kommunala informationsansvaret. Det ligger på en studie- och yrkesvägledare som en del av en tjänst. Genom att skjuta över den ½a tjänst som idag arbetar med dessa frågor till Navigatorcentrum blir skolan en tydlig samverkanspartner. Målet är att Navigatorcentrum även blir en plats för ungdomar som är i behov av ett alternativ till introduktionsprogrammet. Hur detta arbete skall utvecklas och finansieras ligger i utvecklingstanken för projektet. AKTIVITETSHUSET HÅLLPLATS 261 Aktivitetshuset är en nystartad arena för unga idéer och initiativ. Målgruppen är ungdomar i åldern Huset fungerar även som en kontaktyta för mellan ungdomar, föreningar, kommunen och näringslivet. Att förlägga Navigatorcentrum i samma lokaler som Aktivitetshuset skapar förutsättningar till synergieffekter. ARBETSFÖRMEDLINGEN Fyra arbetsförmedlare arbetar idag med ungdomar i åldern som är inskrivna hos AF. Dessa är indelade efter branscher. Ungdomar erbjuds träffa en jobbcoach för CV-skrivning och intervjuträning. Efter 90 dagar finns möjligheten att ingå i jobbgarantin för ungdomar. Det kan innebära praktik eller annan aktivitet hos AF:s kompletterande aktörer, deltagande i aktiviteter anordnade av andra

9 samarbetspartners eller studiemotiverandeprogram på folkhögskola. Vissa insatser, t.ex. folkhögskolan, kan erbjudas från dag 1. AF ser ett behov av fördjupad kommunikation med gymnasieskolan samt individuella insatser för ungdomar utan formell gymnasiekompetens, gärna lärlingsplatser. Är intresserade av samverkan, inte minst då de identifierar ett behov av lokalt tillgängliga insatser. FÖRSÄKRINGSKASSAN Försäkringskassan är intresserad av samverkan i ett Navigatorcentrum, framför allt för att förbättra kontakten och kommunikationen med kommunala aktörer. Man ser en möjlighet att Navigatorcentrum skulle kunna fungera som en social mötesplats samt arbetsträning för ungdomar med funktionsnedsättning i framtiden. ÖVRIGA SAMVERKANSORGANISATIONER Projektets idé kräver en samverkan och en kraftsamling från alla som har intresse av att ungdomarna utvecklas till ansvarskännande, självständiga medborgare och med egen försörjning. Det är en mängd organisationer med olika verksamheter som ungdomarna på Navigatorcentrum får kontakt med, det kan tex vara ideella föreningar, ungdomsprojekt, ungdomsmottagning, studieförbund osv. MÅLGRUPPENS ENGAGEMANG Redan i förstudiefasen har målgruppen engagerats på två sätt. Två ungdomsanställningar har knutits till det Aktivitetshus som Navigatorcentrum kommer att vara en del av. En ung referensgrupp är formad utifrån arbetet på Hållplats 261 och denna grupp kommer att engageras som en andra referensgrupp. En målgruppsundersökning har gjorts i Landskrona genom LUPPen, vilken är en av grundstenarna till projektets tillblivelse. UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING Projektet kommer att registreras i SUS sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet". Syftet med detta system är att underlätta vår egen uppföljning men också regional och nationell uppföljning av arbetet. Genom detta system ges också möjlighet att leda och styra projektet inom ramen för samverkan genom de rapporter som finns inom SUS. Projektet skall ha en kontinuerlig uppföljning av metodarbetet och av rena resultat som t.ex. hur många som gått till aktiviteter, utbildning eller arbete. Resultaten rapporteras och analyseras på styrgruppsmötena. Projektet skall också utvärderas av en extern utvärderare som förutom projektmålen också skall följa utvecklingen av samverkan i Landskrona, både inom styrgruppen och de övriga samverkansparterna.

10 PROJEKTLEDNING Projektet leds och ägs av individ och familjeförvaltningen, området främjande verksamhet. Projektet leds av styrgrupp som består av representanter för Individ och familjeförvaltningen utbildningsförvaltningen landskrona stad, samt representant för Arbetsförmedlingen. Projektledaren är sammankallande i styrgruppen. Styrgruppen har möjlighet att under projektets gång utvidga styrgruppen samt adjungera aktörer inom projektet. TIDSPLAN Star Projektet är 36 månader men sträcker sig över fyra kalenderår Landskrona JIMMIE RÖNNDAHL Jimmie Rönndahl Verksamhetschef Främjande insatser Individ och familjeförvaltningen

11 Budget för projektet Medfinansiering År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Landskrona stad Sektionschef 50 %(projektledare) Praktikanskaffare 50% Handläggare 25 % Studie- och yrkesvägledare 50% Arbetsförmedlingen Ordinarie resurser efter behov och samverkan på såväl arbetsförmedlar-, som chefsnivå Summa Medfinansiering Finansiering via FINSAM Studie- och Yrkesvägledare 50% Ungdomssekreterare med fokus på uppsökande verksamhet 2 * 100% Ungdomssekreterare med fokus på aktiviteter 100% Praktikanskaffare 50 % Handläggare AF 100% OH- kostnader IT, tfn, möbler mm Verksamhetsmedel Lokalkostnad Utvärdering Summa Total finansiering via FINSAM: :-

12 Bilaga 1 Processplan för arbetet med det kommunala informationsansvaret Process 1 Hur hittar vi ungdomar som ingår i det kommunala informationsansvaret? a) Allmän information Presentation av vår verksamhet för elever i nionde klass för att medvetandegöra var de kan finna råd och stöd. b) Registerdatabas Olika former av registerkörningar av databaser, till exempel Extens och befolkningsregister, för att identifiera ungdomar som ingår. c) Samverkan med olika verksamhet och nyckelpersoner: SYV grundskola Elevvårdsteam Lärare Socialtjänst Arbetsförmedling Fält och Fritid Kultur och fritid Föreningar d) Andra viktiga vägar in Drop in öppet Uppsökande arbete Övrig verksamhet på HPL 261. e) Återstår att vidareutveckla under projektets gång Sjukvården Försäkringskassan Polisen och andra myndigheter Process 2 Kartläggning a) Inbjudan

13 Förfrågan via brev till aktuella ungdomar. I brevet ställs frågan om vad ungdomen har för aktuell sysselsättning. Ungdomen inbjuds även att ta kontakt med oss på vår drop in tid eller boka ett personligt möte. Flera svarsalternativ är möjliga som till exempel post, mail, SMS eller besök. b) Ny förfrågan via brev till de som inte hört av sig Tydlig information om skyldigheten i det kommunala informationsansvaret Information om hembesök. c) Informationsbrev Brev till vårdnadshavare inför hembesök, då ungdomen är under 18år d) Hembesök eller annan uppsökande fältverksamhet Process 3 Handlingsplan Upprättande av individuell handlingsplan utifrån ungdomens behov och önskemål Process 4 Aktiviteter Inskrivning i gymnasieskolans introduktionsprogram Olika aktiviteter som dyker upp hos ungdomar och som kan verkställas i Hållplats 261s övriga verksamhet Projektanställning utifrån andra projekt till exempel Unga i jobb, projektassistenter och UF. Praktik Prova på, olika mål och syfte, Språk Social träning Prova olika yrken Prova olika utbildningsvägar Arbetsträning inom våra övriga verksamheter Söka jobb Skriva Cv

14 Internt Externt-bemanningsföretag Workshops Get up. Stay up Volontärtjänst OIKOS Aupair Process 5 Uppföljning Statistik utifrån registerkörning till exempel SUS Individuell utvärdering Kontinuerlig uppföljning på individ och gruppnivå Uppföljningsindikatorer Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret med individuella handlingsplaner. Antalet aktiviteter som genomförts i samverkan med målgruppen. Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret som gått vidare till studier eller annan sysselsättning. Antalet ungdomar år som gått vidare till studier eller arbete genom insatser i projektet. Andelen av ungdomarna som omfattas av det kommunala informationsansvaret som redovisar i undersökning att de blivit lyssnade på och fått ett bra bemötande. Speciellt målfokus på: Vad leder det till? Utbildning Arbete Praktik

15 Bilaga 2 Gränssnittet mellan Navigatorcentrum och andra aktiviteter på Hållplats 261 Sektionen Unga vuxna Är en sektion under verksamhetsområdet Främjande insatser inom Individ- och familjeförvaltningen Hållplats 261 Är den fysiska bygganden med verksamhet riktad mot ungdomar/unga vuxna, år med fokus på meningsfull fritid och social bildning. Verksamhetens mål är att främja ungdomar och unga vuxnas väg mot självförsörjning som självständiga individer. Navigatorcentrum Fokuserar på rehabiliteringsprocesser/vägledning mot skola, utbildning och arbete. I detta arbete är det kommunala informationsansvaret en viktig del Andra viktiga dela är arbetslösa unga vuxna ex ungdomar innan jobbgarantin

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

Utvärdering Navigatorcentrum (Hållplats 261)

Utvärdering Navigatorcentrum (Hållplats 261) Utvärdering Navigatorcentrum (Hållplats 261) Finsam Landskrona-Svalöv Delrapport 1 Mattias Norling Oktober 2012 PUBLIC PARTNER Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, Sweden + 46 (0) 70-586 32 06 www.publicpartner.se

Läs mer

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år,

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år, 1 2012-05-07 Rapport: Informationsansvaret, ungdomar 16-20 år, Bakgrund I skollagen regleras kommunernas ansvar för uppföljning av ungdomar, 16 20 år, som befinner sig utanför utbildning eller arbete.

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan SWECO STRATEGY 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2016-02-24 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

****************UTKAST********************* Utvärdering Navigatorcentrum (Hållplats 261)

****************UTKAST********************* Utvärdering Navigatorcentrum (Hållplats 261) ****************UTKAST********************* Utvärdering Navigatorcentrum (Hållplats 261) Finsam Landskrona-Svalöv Delrapport 2 Mattias Norling September 2013 PUBLIC PARTNER Sturegatan 18, 114 36 Stockholm,

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008:

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Gemensamma Taget startade hösten 2006 och enligt den ursprungliga ansökan var tanken att projektet skulle löpa över tre år, men medel beviljades

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Svar på skrivelse angående Vad händer med ungdomarna i 90-dagarsgarantin?

Svar på skrivelse angående Vad händer med ungdomarna i 90-dagarsgarantin? Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-03-03 Handläggare Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden den 15 mars 2016 Ärende

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut Arbete och Bistånd Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-02-19 Handläggare: Agneta Mejbert-Carlsson Tfn: 508 03 154 Spånga-Tensta

Läs mer

Projektplan Utsikten Grums

Projektplan Utsikten Grums Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(6) Projektplan Utsikten Grums Inledning Utanförskap och marginalisering av unga människor i samhället kostar mycket, såväl i mänskligt utanförskap

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Karolina Landowska Tel: 508 35 509 Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret 2015 Skolinspektionens granskning Regeringsuppdrag Slutrapport till regeringen 1 mars 2016 projektet avslutas december 2016 2016-05-13 2 Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Läs mer

ANSÖKAN till FINSAM Lund 2014-11-06

ANSÖKAN till FINSAM Lund 2014-11-06 ANSÖKAN till FINSAM Lund 2014-11-06 1. Projektnamn ComUng 3.0 2. Projektägare och samverkansparter Projektägare kommer ComUng genom Socialförvaltningen vara med samtliga parter som redan samverkar i ComUngs

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

UNGDOMAR MITTEMELLAN

UNGDOMAR MITTEMELLAN UNGDOMAR MITTEMELLAN Erfarenheter från arbetet med ungdomar som är mellan studier och arbetsliv i Landskrona och Svalöv Josefin Lundén Enheten för förebyggande arbete, IOF 2011-06-10 Föreliggande studie

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer