NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET"

Transkript

1 NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET PROJEKTANSÖKAN OM INSATSSTÖD FRÅN FINSAM LANDSKRONA/SVALÖV PROBLEM Ungdomar under 20 år som avbryter sina gymnasiestudier eller inte påbörjar dem faller under det kommunala informationsansvaret. Det innebär att kommunen har en skyldighet att följa upp och erbjuda ungdomarna vägledning mot en passande sysselsättning. Antalet ungdomar varierar från år till år, men läsåret ingick 269 individer i detta ansvar. Utav dessa var det 114 som SYV inte hör av, och om vilkas sysselsättning kommunen därmed saknar kännedom om. Temagruppen Unga i arbetslivet har nyligen presenterat en rapport om det mörkertal av ungdomar som varken arbetar eller studerar och som inte heller är inne i någon form av kommunal eller nationell stödstruktur. I en rapport från Temagruppen Unga I Arbetslivet visar statistiska mätningar att ungdomar i åldern som tidigt hamnar utanför studie- eller arbetsmarknad har en högre risk än äldre ungdomar att vara kvar i detta mellanrum även efter två år. Ungdomsstyrelsen är tydlig med att det finns ett behov av att arbeta på nya sätt för att fånga upp dessa ungdomar. I Landskrona är ungdomsarbetslösheten i relation tillövriga Sverige hög. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsdata visade i augusti 2011 på en öppen arbetslöshet på 14 procent bland ungdomar i åldern år, att jämföra med rikssnittet på 10,2 procent. Både Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare och statliga utredningar vittnar om att ungdomar utan komplett gymnasieutbildning är den grupp som har det allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. Utifrån en nyligen genomförd granskning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Landskrona, revisionsrapport 2011 så framställs följande rekommendationer: Det är ett angeläget område då gruppen unga som varken finns i arbete eller studier kan ses som en riskgrupp för utanförskap. Det är av största vikt att kraftfullt säkerställa att ungdomarna nås av informationen och erbjuds olika former av åtgärder. Att följa upp vilka resultat som insatserna genererar.

2 En analys bör även göras varför många ungdomar avstår från kontakt och de åtgärder som erbjudits samt vad som efterfrågas istället. Man bedömer att det finns behov av att upprätta skriftliga samverkansrutiner mellan utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden. Arbetet med att skapa ett Navigatorcentrum behöver prioriteras. FÖRSTUDIE OCH KARTLÄGGNING BAKGRUND Under våren 2011 genomfördes en FINSAM-finansierad förstudie samt en kartläggning av ungdomsaktörer i Landskrona såväl som Svalövs kommun. Syftet med förstudien, Ungdomar Mittemellan, var att skapa faktaunderlag för nya sätt att arbeta med ungdomar i åldern år som inte gått den raka vägen från utbildning till arbetsmarknad. För detta behövdes de aktörer och verksamheter i Landskrona och Svalöv som arbetar med målgruppen kartläggas. Särskilt de som syftar till att främja lärande, delaktighet och sysselsättning med självförsörjning som mål. Även aktörer som erbjuder råd- och stödfunktioner för ungdomar inkluderades. Studiens mål var även att ge en bild av hur den kommunala uppföljningen fungerar i Landskrona och Svalöv idag. Studien beskriver hur de olika stödinsatser som finns tas emot och uppfattas av de ungdomar som tagit del av dem. RESULTAT Förstudien visar på ett antal situationer där ungdomar inte fångas upp alternativt faller mellan stolarna i det kommunala och statliga stödsystemet samt på bidragande orsaker till att ungdomar ej gör framsteg inom de insatser där de är aktuella. 1. Situationer förekommer i anslutning till den kommunala uppföljningen, de ungdomar som inte återkopplar till SYV fångas inte upp. 2. Situationer där ungdomar faller mellan stolarna uppstår när hänvisningsvägar till exempelvis arbetsmarknadsstöd, psykiatri eller studievägledning inte är tillräckligt kända eller utforskade av den tjänsteman som hänvisar ungdomen vidare, samt när kunskap om relevant stöd saknas hos tjänstemannen. 3. Systemet med 90 dagars enskild arbetssökande innan inträdet i Jobbgarantin för ungdomar beskrivs i rapporten som en tidsmässig flaskhals som riskerar att fungera demotiverande. Särskilt för den ungdom som på grund av avsaknad av gymnasiebetyg står långt ifrån arbetsmarknaden. 4. Åldersgränser och det faktum att insatser är beroende av försörjningsform visar sig vara faktorer som försvårar kontinuitet i arbetet med ungdomar samt bidrar till att ungdomarna stannar kvar inom det kommunala stödsystemet utan framsteg.

3 5. Informanterna i studien efterlyser möjligheter till individuella lösningar inom ett flexiblare system. Detta för att kunna erbjuda ett kontinuerligt stöd och en långvarig kontakt till de ungdomar som behöver det. Informanterna efterfrågar även tätare organisationsövergripande samverkan för att hålla sig informerade om andra verksamheter. Tidigare insatser och proaktivt arbete lyfts fram som avgörande i arbetet med ungdomar. 6. Ungdomarna i referensgruppen efterfrågar stödfunktioner efter att gymnasiestudierna är över. En plats dit de kan gå för att få hjälp med det som behövs för stunden. En plats där de kontakter som behövs finns, alternativt där hänvisningsvägarna är korta. En metafor är: en väg in flera vägar ut. Studien visar att arbetslösa ungdomar efterfrågar konkreta, riktade och kompetenshöjande insatser för att förbättra den egna situationen. Exempel på sådana insatser är handledd och uppföljd praktik, lärlingsplatser och utbildning. 7. Förstudien visar att de finns ett behov av; - en grundlig och kontinuerlig uppföljning av de ungdomar som avbryter eller ej påbörjar gymnasiestudier - samverkan med grundskola och gymnasieskola för att tidig fånga upp de ungdomar som visar tecken på att inte uppnå betygskraven till gymnasiet - kontinuitet och uppföljning vid alla insatser riktade mot ungdomar - tidiga och proaktiva insatser - insatser oberoende av försörjningsform - en social mötesplats med stöd- och vägledningsfunktion för ungdomar efter gymnasietiden - samverkan mellan olika offentliga och icke-offentliga aktörer i syfte att utforma individuella lösningar, bland annat för de ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret - lokalt tillgängliga insatser ANSÖKAN För att kunna möta de behov som kartläggningen har visat, dels på organisationsnivå och dels på individnivå hos målgruppen vill Landskrona stad tillsammans med samverkande aktörer skapa ett Navigatorcentrum. PROJEKTIDÉ Navigatorcentrum ska erbjuda stöd och råd till de ungdomar år som befinner sig i mellanrummet mellan studier och arbetsliv. Detta eftersom förstudien har visat att det i Landskrona idag saknas stöd för ungdomar i denna fas i livet som ex saknar

4 gymnasiebetyg eller är i arbetslöshet, särskilt de 90 dagarna innan jobbgarantin för ungdomar träder in. I enlighet med vad förstudien lyfter som avgörande ska stödet gentemot ungdomar på Navigatorcentrum vara direkta, konkreta. Navigatorcentrum ska vara en plats med möjlighet att pröva nya metoder för att angripa problemet med ungdomsarbetslösheten. I utformandet av dessa nya metoder skall ungdomar själva spela en viktig roll. Att Navigatorcentrum knyt samman med Landskronas Aktivitetshus förväntas skapa synergieffekter i form av inspirerande miljö, spontana möten och möjligheter för ungdomen att finna motivation genom kulturella aktiviteter samt knyta kontakter med andra ungdomar. Denna sammanhållna arena skall också vara en plats för arbetsträning och praktik fram för allt inom de områden som arenan fokuserar på utanför väglednings och uppföljningsarbetet ex fritid, kultur och musik. Det kommunala uppföljningsansvaret som idag sköts av gymnasieskolan ska förläggas hit och en projektorganisation tillsätts för att leda arbetet med att följa upp de ungdomar som kommunen idag ej har kännedom om. Arbetet består i att dels följa upp den matchning av befolkningsregister och IST-Extens för att hitta de ungdomar som inte har någon sysselsättning, dels utveckla det kommunala informationsansvaret till att bli aktiv verksamhet för och med dessa ungdomar på den gemensamma arenan eller annan verksamhet/praktik på hos andra aktörer, kommunala förvaltningar och det privata näringslivet. Verksamheten skall också rikta in sig på att leda in ungdomarna i de gymnasiala introduktionsprogrammen. Målet är att metodutveckla det uppsökande arbetet bl.a. genom inspirationsföreläsningar, möten och speciella aktiviteter så att ungdomarna själv kommer till verksamheten och inspireras till aktiviteter som i slutändan leder till arbete eller studier. Denna verksamhet kommer att kompletteras med en aktiv uppsökande fältarbete, att rent faktiskt söka upp de ungdomar som ändå faller utanför bl.a. i form av hembesök och besök på andra platser och arenor dit ungdomar finns. (Se processkarta bilaga 1) Till detta arbete ansöks om två ungdomssekreterare med fokus på det uppsökande arbetet (och samverkan med Individ och Familjeförvaltningens öppenvården och kriminalvårdens frivård,) samt en st. tjänster med fokus på att utveckla aktiviteterna med uppdrag att skapa aktiviteter i samverkan med den gemensamma arenan, andra aktörer samt föreningslivet. Ett viktigt verktyg för att få igång ungdomar är möjligheten till olika former av praktik för att prova på olika yrken och arbetsplatser. Till detta behövs ett stort antal praktikplatser. Kompetensforum har idag ett väl utvecklat arbete och delar av detta kan föras över till navigatorcentrum. Dock behövs det fler platser och mer uppföljning av dessa dels för att garantera att kvaliteten hålls på en hög nivå dels måste praktikplatserna individanpassas för att nå målgruppens behov. Därför äskas en tjänst 50% för att öka kvaliteten och individanpassningen av praktikplatserna.

5 Arbetsförmedlingen har också ett stort uppdrag när det gäller ungdomar och det är centralt för tanken om ett Navigatorcentrum att Arbetsförmedlingens kompetens och insatser blir en integrerad del. Vi vill därför att motsvarande en heltidstjänst som arbetsförmedlare ingår i projektet. Arbetsförmedlaren ska stå för arbetsförmedlingens uppdrag i projektet, t.ex. planering av insatser tillsammans med kommunen för de som behöver mer stöd innan de är aktuella för arbetsförmedlingens insatser, inskrivning, vägledning och coachning mot arbete. Uppdraget är hela tiden kopplat till den ordinarie verksamheten för ungdomar på Arbetsförmedlingen, såväl avseende övriga ungdomshandläggare och utbudet av service och aktiviteter, som programinsatser. Arbetsförmedlaren har en viktig roll i att bidra till att utveckla metoder och insatser inom projektet, som också kan implementeras i den ordinarie verksamheten. Det är därför också viktigt att den aktuella förmedlaren har en del av sin tid förlagd på Arbetsförmedlingen. Ett gott samarbete med kollegorna på Arbetsförmedlingen är nödvändigt för att projektet ska lyckas och det är en viktig uppgift för den projektanställda arbetsförmedlaren att bära utveckling åt båda håll. Det kommer också att leda till att arbetsförmedlingens ordinarie insatser kan användas än mer till de ungdomar som idag är svåra att nå. Förstudien visar att det finns ett behov av flexibilitet för att kunna anpassa åtgärderna för individen istället för att anpassa individen efter systemet. Ett sätt att erbjuda denna flexibilitet är att på detta sätt flytta ut myndighetsfunktioner från myndigheterna och placera dem i ett Navigatorcentrum. Idén är att anta ett individperspektiv och utifrån ungdomens behov, önskningar och mål utforma individuella lösningar, snarare än att försöka passa in ungdomen i en mall. För att kunna erbjuda individuella lösningar behövs en långt gående samverkan. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi se till att alla ungdomar i åldrarna år själva hittar vidare mot sina mål, till exempel utbildningar, jobb eller företagande. Ett speciellt utvecklingsmål är att fördjupa det samarbete som finns med det privata näringslivet, olika former för entreprenörsverksamhet ex sommarlovsentreprenörerna, FORSA och det nyföretagarcentrum som finns i Staden. Region Skåne och Primärvården i Landskrona är viktiga folkhälsoaktörer och kan med sin kunskap i hälsofrågor vara viktiga i det förebyggande arbetet och även via sina resursteam på vårdcentralerna. SYFTE Syftet med Navigatorcentrumprojektet är: Att erbjuda stöd och vägledning åt de ungdomar som idag inte fångas upp av det kommunala stödsystemet. Särskilt de ungdomar under 20 år som varken arbetar eller studerar och som omfattas av det kommunala informationsansvaret. Att komplettera det kommunala och statliga stödsystemet för att täcka upp de situationer där ungdomar idag faller mellan stolarna.

6 Att erbjuda en lokal mötes- och inspirationsplats för samtliga av kommunens ungdomar i åldern Att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden Att motverka att ungdomar drabbas av inlåsningseffekter inom det kommunala försörjningsstödet eller annan långtidsarbetslöshet. Att genom samverkan mellan aktörer från olika områden (så som arbetsmarknad, skola, vård, närings- och föreningsliv) erbjuda individuellt utformade insatser. Att utveckla metoder och arbetssätt som utgår ifrån ungdomens intresse, behov och styrkor istället för som idag att regleras av utbud och försörjningsform. MÅLSÄTTNING - att arbeta fram nya arbetsmetoder så att man på ett bättre sätt än idag kan fånga upp och hjälpa målgruppen till fortsatta studier eller arbete - Att arbeta fram metoder som utvecklar en fördjupad samverkan mellan de olika aktörerna som finns i projektet. - Att utveckla ett uppsökande arbete gentemot de ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret. - Att upprätta individuella handlingsplaner för alla som omfattas av det kommunala informationsansvaret - Att erbjuda målgruppen olika aktiviteter som i dess förläggning innebär återupptagande av studier eller arbete. - Att 80 % av ungdomarna som ingår i det kommunala informationsansvaret har etablerat kontakt med Navigatorcentrum och erbjudits aktivitet. - Att utveckla det uppsökande arbetet gentemot ungdomar i åldern år som inte är i arbete, utbildning eller registrerade på Arbetsförmedlingen. - Att 80 % av alla ungdomar tycker att de blivit lyssnade på och att de fått ett bra bemötande. Indikatorer på måluppfyllelse: - Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret med individuella handlingsplaner - Antalet aktiviteter som genomförts i samverkan med målgruppen - Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret som gått vidare till studier eller annan sysselsättning - Antalet ungdomar år som gått vidare till studier eller arbete genom insatser i projektet - Andelen av ungdomarna som omfattas av det kommunala informationsansvaret som redovisar i undersökning att de blivit lyssnade på och fått ett bra bemötande.

7 SAMVERKAN Navigatorcentrum ska fungera som ett samverkansnav för aktörer med verksamhet för och av ungdomar i åldern Kartläggningen har visat att det idag existerar samverkan mellan en del av de aktuella aktörerna. Denna är dock ofta ett resultat av eldsjälar eller personliga kontakter. För att främja samverkan kommer Navigatorcentrum fungera som ett samverkansnav men också aktivt delta i den samverkan som finns bl.a utifrån ungdomspolitiken. Samverkan kommer också att sökas med de andra kommuner som arbetar på ett liknande sätt dels i Skåne med ex Trelleborg, Svalöv och Helsingborg. Vi kommer också att gå med i det riksomfattande nätverk som finns för Navigatorscentrum för att där utbyta erfarenheter och på så sätt metodutveckla vår verksamhet. Genom att etablera och utvidga samverkan inom ett Navigatorcentrum skapas förutsättningarna för framgång i arbetet med målgruppen. Samverkan garanteras genom att de olika aktörerna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Individ och familjeförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Region Skåne, Nyföretagarcentrum m.fl.) bjuds in att medverka i styrgrupp och arbetsgrupper och på så sätt görs till delägare i projektet. SAMLOKALISERA Navigatorcentrum ska även innebära en samlokalisering av vissa stödfunktioner, för att minska ungdomars upplevelse av att springa i cirklar mellan olika myndighetsfunktioner. Aktivitetshuset + navigatorcentrum = Hållplats 261. Tanken med Hållplats 261 är att skapa en gemensam plats och gemensam plattform för en rad olika verksamheter där målgruppen ungdomar och unga vuxna ges möjlighet att utvecklas och stärkas till självständiga individer med speciellt fokus på arbete, utbildning eller annan försörjning. Ett syfte med Hållplats 261 är att skapa samarbete, samsyn och koordinering mellan olika engagerade aktörer i Landskrona. Både ideella, offentliga och privata aktörer är viktiga i detta sammanhang. Föreningslivet och olika studieförbund kan fungera som startpunkter eller resurser. Målet är att möta ungdomarnas behov av råd hjälp och stöd i en samlad insats i ungdomarnas förvekligande av självständighet och egen försörjning utifrån ett främjande perspektiv. Målet är en väg in många vägar ut. Målgruppen för Hållplats 261 unga mellan 16 och 24 år. De ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret ingår, åldersmässigt, i samma målgrupp. Hållplats 261 är en plattform för olika verksamheter där aktiviteter som är utvecklande för målgruppen i ett främjande perspektiv stimuleras utifrån ett egenansvar. Därför kommer Hållplats 261 att fungera som en möjlighet och en väg in för ungdomar som ingår i det kommunala uppföljningsansvaret utifrån ett rustande uppdrag. Fritidsarenan är idag en växande industri med allt fler aktörer som tillmötesgår behovet av olika former av upplevelser och event i dess olika former.

8 Att koppla samman ungdomars behov av meningsfull fritid, personlig utveckling, utbildning och försörjning inom denna sektor är en av de bärande idéerna med Hållplats 261. Se bilaga 2 SAMVERKANSPARTERS SOM SITTER I STYRGRUPPEN INDIVID OCH FAMILJEFÖRVALTNINGEN OMRÅDE FÖR FRÄMJANDE INSATSER Uppfatta ett behov av ett mognare alternativ för de ungdomar som söker sig till deras fritidsarenor ( år ) men åldersmässigt faller utanför målgruppen. Ungdomssekreterarna är intresserade av utvidgad samverkan med andra ungdomsaktörer i syfte att utvidga sina kontakt- och hänvisningsvägar i frågor som arbetsmarknadsstöd eller studievägledning. KOMPETENSFORUM Kommer i kontakt med ungdomar i åldern som uppbär försörjningsstöd och bedöms ha behov av kompetenshöjande åtgärder. Har olika fasta program att erbjuda och köper ibland in projektbaserade insatser. Har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och arbetar utifrån ett individperspektiv. Ser ett behov av utvecklat, individanpassat och försörjningsformsoberoende stöd till ungdomar i Landskrona. Särskilt de som saknar formell gymnasiekompetens. GYMNASIESKOLAN Gymnasieskolan har uppdraget att handha det kommunala informationsansvaret. Det ligger på en studie- och yrkesvägledare som en del av en tjänst. Genom att skjuta över den ½a tjänst som idag arbetar med dessa frågor till Navigatorcentrum blir skolan en tydlig samverkanspartner. Målet är att Navigatorcentrum även blir en plats för ungdomar som är i behov av ett alternativ till introduktionsprogrammet. Hur detta arbete skall utvecklas och finansieras ligger i utvecklingstanken för projektet. AKTIVITETSHUSET HÅLLPLATS 261 Aktivitetshuset är en nystartad arena för unga idéer och initiativ. Målgruppen är ungdomar i åldern Huset fungerar även som en kontaktyta för mellan ungdomar, föreningar, kommunen och näringslivet. Att förlägga Navigatorcentrum i samma lokaler som Aktivitetshuset skapar förutsättningar till synergieffekter. ARBETSFÖRMEDLINGEN Fyra arbetsförmedlare arbetar idag med ungdomar i åldern som är inskrivna hos AF. Dessa är indelade efter branscher. Ungdomar erbjuds träffa en jobbcoach för CV-skrivning och intervjuträning. Efter 90 dagar finns möjligheten att ingå i jobbgarantin för ungdomar. Det kan innebära praktik eller annan aktivitet hos AF:s kompletterande aktörer, deltagande i aktiviteter anordnade av andra

9 samarbetspartners eller studiemotiverandeprogram på folkhögskola. Vissa insatser, t.ex. folkhögskolan, kan erbjudas från dag 1. AF ser ett behov av fördjupad kommunikation med gymnasieskolan samt individuella insatser för ungdomar utan formell gymnasiekompetens, gärna lärlingsplatser. Är intresserade av samverkan, inte minst då de identifierar ett behov av lokalt tillgängliga insatser. FÖRSÄKRINGSKASSAN Försäkringskassan är intresserad av samverkan i ett Navigatorcentrum, framför allt för att förbättra kontakten och kommunikationen med kommunala aktörer. Man ser en möjlighet att Navigatorcentrum skulle kunna fungera som en social mötesplats samt arbetsträning för ungdomar med funktionsnedsättning i framtiden. ÖVRIGA SAMVERKANSORGANISATIONER Projektets idé kräver en samverkan och en kraftsamling från alla som har intresse av att ungdomarna utvecklas till ansvarskännande, självständiga medborgare och med egen försörjning. Det är en mängd organisationer med olika verksamheter som ungdomarna på Navigatorcentrum får kontakt med, det kan tex vara ideella föreningar, ungdomsprojekt, ungdomsmottagning, studieförbund osv. MÅLGRUPPENS ENGAGEMANG Redan i förstudiefasen har målgruppen engagerats på två sätt. Två ungdomsanställningar har knutits till det Aktivitetshus som Navigatorcentrum kommer att vara en del av. En ung referensgrupp är formad utifrån arbetet på Hållplats 261 och denna grupp kommer att engageras som en andra referensgrupp. En målgruppsundersökning har gjorts i Landskrona genom LUPPen, vilken är en av grundstenarna till projektets tillblivelse. UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING Projektet kommer att registreras i SUS sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet". Syftet med detta system är att underlätta vår egen uppföljning men också regional och nationell uppföljning av arbetet. Genom detta system ges också möjlighet att leda och styra projektet inom ramen för samverkan genom de rapporter som finns inom SUS. Projektet skall ha en kontinuerlig uppföljning av metodarbetet och av rena resultat som t.ex. hur många som gått till aktiviteter, utbildning eller arbete. Resultaten rapporteras och analyseras på styrgruppsmötena. Projektet skall också utvärderas av en extern utvärderare som förutom projektmålen också skall följa utvecklingen av samverkan i Landskrona, både inom styrgruppen och de övriga samverkansparterna.

10 PROJEKTLEDNING Projektet leds och ägs av individ och familjeförvaltningen, området främjande verksamhet. Projektet leds av styrgrupp som består av representanter för Individ och familjeförvaltningen utbildningsförvaltningen landskrona stad, samt representant för Arbetsförmedlingen. Projektledaren är sammankallande i styrgruppen. Styrgruppen har möjlighet att under projektets gång utvidga styrgruppen samt adjungera aktörer inom projektet. TIDSPLAN Star Projektet är 36 månader men sträcker sig över fyra kalenderår Landskrona JIMMIE RÖNNDAHL Jimmie Rönndahl Verksamhetschef Främjande insatser Individ och familjeförvaltningen

11 Budget för projektet Medfinansiering År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Landskrona stad Sektionschef 50 %(projektledare) Praktikanskaffare 50% Handläggare 25 % Studie- och yrkesvägledare 50% Arbetsförmedlingen Ordinarie resurser efter behov och samverkan på såväl arbetsförmedlar-, som chefsnivå Summa Medfinansiering Finansiering via FINSAM Studie- och Yrkesvägledare 50% Ungdomssekreterare med fokus på uppsökande verksamhet 2 * 100% Ungdomssekreterare med fokus på aktiviteter 100% Praktikanskaffare 50 % Handläggare AF 100% OH- kostnader IT, tfn, möbler mm Verksamhetsmedel Lokalkostnad Utvärdering Summa Total finansiering via FINSAM: :-

12 Bilaga 1 Processplan för arbetet med det kommunala informationsansvaret Process 1 Hur hittar vi ungdomar som ingår i det kommunala informationsansvaret? a) Allmän information Presentation av vår verksamhet för elever i nionde klass för att medvetandegöra var de kan finna råd och stöd. b) Registerdatabas Olika former av registerkörningar av databaser, till exempel Extens och befolkningsregister, för att identifiera ungdomar som ingår. c) Samverkan med olika verksamhet och nyckelpersoner: SYV grundskola Elevvårdsteam Lärare Socialtjänst Arbetsförmedling Fält och Fritid Kultur och fritid Föreningar d) Andra viktiga vägar in Drop in öppet Uppsökande arbete Övrig verksamhet på HPL 261. e) Återstår att vidareutveckla under projektets gång Sjukvården Försäkringskassan Polisen och andra myndigheter Process 2 Kartläggning a) Inbjudan

13 Förfrågan via brev till aktuella ungdomar. I brevet ställs frågan om vad ungdomen har för aktuell sysselsättning. Ungdomen inbjuds även att ta kontakt med oss på vår drop in tid eller boka ett personligt möte. Flera svarsalternativ är möjliga som till exempel post, mail, SMS eller besök. b) Ny förfrågan via brev till de som inte hört av sig Tydlig information om skyldigheten i det kommunala informationsansvaret Information om hembesök. c) Informationsbrev Brev till vårdnadshavare inför hembesök, då ungdomen är under 18år d) Hembesök eller annan uppsökande fältverksamhet Process 3 Handlingsplan Upprättande av individuell handlingsplan utifrån ungdomens behov och önskemål Process 4 Aktiviteter Inskrivning i gymnasieskolans introduktionsprogram Olika aktiviteter som dyker upp hos ungdomar och som kan verkställas i Hållplats 261s övriga verksamhet Projektanställning utifrån andra projekt till exempel Unga i jobb, projektassistenter och UF. Praktik Prova på, olika mål och syfte, Språk Social träning Prova olika yrken Prova olika utbildningsvägar Arbetsträning inom våra övriga verksamheter Söka jobb Skriva Cv

14 Internt Externt-bemanningsföretag Workshops Get up. Stay up Volontärtjänst OIKOS Aupair Process 5 Uppföljning Statistik utifrån registerkörning till exempel SUS Individuell utvärdering Kontinuerlig uppföljning på individ och gruppnivå Uppföljningsindikatorer Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret med individuella handlingsplaner. Antalet aktiviteter som genomförts i samverkan med målgruppen. Andelen ungdomar inom det kommunala informationsansvaret som gått vidare till studier eller annan sysselsättning. Antalet ungdomar år som gått vidare till studier eller arbete genom insatser i projektet. Andelen av ungdomarna som omfattas av det kommunala informationsansvaret som redovisar i undersökning att de blivit lyssnade på och fått ett bra bemötande. Speciellt målfokus på: Vad leder det till? Utbildning Arbete Praktik

15 Bilaga 2 Gränssnittet mellan Navigatorcentrum och andra aktiviteter på Hållplats 261 Sektionen Unga vuxna Är en sektion under verksamhetsområdet Främjande insatser inom Individ- och familjeförvaltningen Hållplats 261 Är den fysiska bygganden med verksamhet riktad mot ungdomar/unga vuxna, år med fokus på meningsfull fritid och social bildning. Verksamhetens mål är att främja ungdomar och unga vuxnas väg mot självförsörjning som självständiga individer. Navigatorcentrum Fokuserar på rehabiliteringsprocesser/vägledning mot skola, utbildning och arbete. I detta arbete är det kommunala informationsansvaret en viktig del Andra viktiga dela är arbetslösa unga vuxna ex ungdomar innan jobbgarantin

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum Plug In Partille Porten Vägledningscentrum PlugInnovation djupstudier 2014:7 Plug In Partille - Porten Vägledningscentrum Författare: Anna Liljeström Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte och mål med djupstudierna

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-16 Vår referens Haidi Knorring Sektionschef Vägledningscentrum Tove.Lundh@malmo.se Tjänsteskrivelse ESF ansökan projekt Reboot

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar om rapportens innehåll

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Fredrik Ottosson Jard Larsson Emmaboda, Tingsryd och Uppvidinge 2013-09-19 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET KREATIVA Kartläggning av projekt i programområde 2 PROJEKT Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:6 Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 1 Förord

Läs mer

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013 Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun - Hur fungerar den? Maj 2013 Mats Carlström Mattias Norling Patrik Lidström Roland Lexén INLEDNING 4 BAKGRUND 4 UPPDRAG 4 METOD

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE Innehåll Effektiva metoder och arbetssätt...3 Nya möjligheter i programmet 2014-2020...8 Viktigt

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer