Handlingsplan Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018"

Transkript

1 Handlingsplan 2015 Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018

2 Innehållsförteckning 2(11) Sidan Handlingsplan Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld 4 3 Kungälvs kommuns mål och åtgärder för Bemötande Information och kommunikation Tillgänglig och användbar miljö Tillgängliga utemiljöer Tillgängliga och publika lokaler Tillgängliga bostäder Resor och kommunikation Utbildning Kultur och fritid Hälsa och folkhälsa Socialt stöd Arbete Upphandling 11

3 3(11) Inledning Handlingsplanen utgår från styrdokumentet Tillgänglighet och delaktighet för alla- Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till Den bygger på de mål och aktiviteter som respektive sektor planerar att arbeta med under Handlingsplanen redovisas för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. uppfyllelse och genomförda aktiviteter analyseras och presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport.

4 4(11) Bakgrund Den 20 september 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om programmet Tillgänglighet och delaktighet för alla- Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till Programmet är ett styrdokument för hela kommunens förvaltning och förtroendevalda, med syfte att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar. Det är därför viktigt att alla sektorer i Kungälvs kommun arbetar för att uppnå målen i programmet. I genomförandet av det funktionshinderpolitiska programmet finns en arbetsgrupp med personer som representerar kommunens olika verksamhetsområden. Arbetsgruppen leds av en samordnare. och aktiviteter ska vara en integrerad del av sektorernas verksamhetsplanering och budgetprocess. De mål och aktiviteter som respektive sektor planerar att arbeta med för kommande verksamhetsår sammanställs av arbetsgruppen i en handlingsplan. Handlingsplanen redovisas årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. uppfyllelse och genomförda aktiviteter presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport kopplad till programmet. I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen. Rapporten sammanställs av arbetsgruppen och redovisas årligen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I genomförandet av det funktionshinderpolitiska programmet ska samråd ske med berörda intresseorganisationer. Samråd sker framför allt i Rådet För Funktionshinderfrågor (RFF). Omvärld FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grunden för det funktionshinderpolitiska programmet. Sverige antog konventionen 2008 och den trädde i kraft i januari Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning på alla nivåer i samhället. Konventionen tillhör FN:s centrala konventioner om mänskliga rättigheter och innebär inte några nya rättigheter utan handlar om att undanröja de hinder som finns i samhället för att mänskliga rättigheter ska gälla för personer med funktionsnedsättning. Konventionen har fokus på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av såväl medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter på samma villkor som andra. Grunden för det funktionshinderpolitiska arbetet i Sverige finns i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare och tillbaka - En nationell handlingsplan för handikappolitiken beslutad av riksdagen en för den nationella politiken och handlingsplanen är; En samhällsgemenskap med mångfald som grund. Ett samhälle som utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhället. Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Regeringen har presenterat En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken i Sverige med konkreta mål inom nio områden i syfte att arbetet med att uppnå de nationella målen ska bli mer effektivt.

5 3 Kungälvs kommuns mål och åtgärder för 2015 Nedan följer fokusområden med målformuleringar ur programmet samt åtgärder för 2015 som Kungälvs kommun ska arbeta mot för att uppnå tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 5(11) 3.1 Bemötande Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal ska få och uppleva ett gott och professionellt bemötande Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens personal. För att förbättra attityder och bemötande ska Kungälvs kommun verka för ökad kunskap bland medborgarna om funktionshinder och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hela förvaltningen En föreläsningar om tillgänglighet och funktionshinder som vänder sig till personal skall genomföras Hålla värdskapet levande kopplat till kommande medborgarlöften Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Vara ett stöd för andra sektorer i frågor som rör bemötande Kommunledningssektorn Information till nyanställd personal om Kungälvs kommuns värdegrund och förhållningssätt (värdskap) som en del av introduktionsutbildningen. Föreläsningar om olika typer av funktionsnedsättningar under folkhälsodagarna för personal och allmänhet Fortbildning för personal för att på ett professionellt sätt kunna bemöta barn med funktionsnedsättning av olika slag. Samhällsbyggnad Information till nyanställd personal om Kungälvs kommuns värdegrund och förhållningssätt (värdskap) som en del av introduktionsutbildningen. Servicesektorn Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet samt handlingsplanen. Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Vård och äldreomsorg Implementering av lokala värdighetsgarantier. Ett fortsatt pågående arbete under hela planperioden. Läggs in som en naturlig del i introduktionen av varje ny medarbetare. All personal ska arbeta efter dessa garantier.

6 6(11) Implementering av den nationella värdegrunden. Arbetet med implementering av den Nationella Värdegrunden har startat under Utbildningsinsatserna ges till all personal inom vård och äldreomsorg under Information och kommunikation Vid möten som är öppna för allmänheten ska det finnas möjlighet till olika kommunikationshjälpmedel som till exempel teckenspråkstolk, hörselförstärkning och förstorad text. I mötet med kommunens personal ska människor beredas möjlighet att använda sitt eget kommunikationssätt Hela förvaltningen Utreda om vi ska sluta avtal med teckenspråkstolkar Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet samt handlingsplanen Inrätta funktionen Funktionshinderlots enligt principen "en väg in". Kommunledningssektorn Tillse att information om tillgänglighet vid allmänna möten och i dokument utifrån ett funktionshinderperspektiv finns. Hemsidan ska vara tillgänglighetsanpassad Se till att information om tillgänglighet vid allmänna möten och i dokument utifrån ett funktionshinderperspektiv finns. Ta fram en mall/lathund med information om tillgänglighet och hjälpmedel för olika typer av inbjudningar till allmänheten. 3.3 Tillgänglig och användbar miljö Tillgängliga utemiljöer Naturreservat i kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Enkelt avhjälpta hinder på befintliga kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg och andra allmänna platser ska åtgärdas.

7 7(11) Ta fram en plan för tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser Samhällsbyggnad Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt tidigare inventering Informera om funktionshinderanpassade lekplatser på hemsidan Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade Tillgängliga och publika lokaler Kungälvs kommun ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i demokratiska processer såsom allmänna val, medborgarstämmor och kommunfullmäktige genom att använda lokaler med god tillgänglighet. Kommunens befintliga publika lokaler och anläggningar ska med avseende på enkelt avhjälpta hinder vara användbara för människor med funktionsnedsättningar. Kungälvs kommun ska genom information verka för att även privatägda publika lokaler exempelvis affärslokaler blir tillgängliga med avseende på enkelt avhjälpta hinder. Inventering publika lokaler, uppdatera tillgänglighetsdatabasen Kommunledningssektorn Inventera lokaler som används för medborgarstämmor och andra publika tillställningar Inventera och åtgärda Kolebacka och Koöns färjeterminal med avseende på enkelt avhjälpta hinder. Inventera kommunens publika lokaler utifrån ett frångänglighetsperspektiv. Medborgarstämmor ska förläggas i tillgänglighetsanpassade lokaler Fortsätta arbeta aktivt med Tillgänglighetsdatabasen för att säkerställa att informationen är korrekt samt utöka antalet uppmätta lokaler för att öka möjligheten till information med avseende på tillgänglighet Tillgängliga bostäder Kungälvs kommun ska verka för att det skapas bostäder och bostadsområden som är tillgängliga för alla. Kommunen ska verka för att flerbostadshusbeståndet vid ny- och ombyggnation ska tillgänglighetanpassas. Samhällsbyggnad Ta fram rutiner för att tillgänglighetsaspekten beaktas i detaljplanearbetet enligt målen i funktionshinderpolitiska programmet i enlighet med översiktsplanen

8 8(11) en ska bevakas när det gäller tillgängligheten för att uppnå de lagar och föreskrifter som finns vid ny- om och tillbyggnad av flerbostadshus och småhus. Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg arbetar under 2015 med att informera, bevaka och samverka kring sambandet otillgängliga bostäder och ökande äldreomsorgskostnader. 3.4 Resor och kommunikation Hållplatser och stationer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Samhällsbyggnad Hållplatser och stationer tillgänglighetsanpassas enligt befintlig plan 3.5 Utbildning Kunskaper om elevers funktionsnedsättningar och hur undervisningen ska utformas, speciellt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska öka hos personalen. Tillgången till och kännedom om olika lärverktyg t ex anpassade läromedel och digitala lärverktyg, ska öka Skolan ska genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete se till att personalen har hög tilltro till alla elevers och vuxenstuderandes kunskapsutveckling och sociala förmåga. Den fysiska miljön ska så långt som möjligt anpassas så att tillgängligheten förbättras för elever och vårdnadshavare med funktionsnedsättning. Se skola Skola Utbildning för berörd personal om hur undervisning för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska vid behov genomföras. Utveckla och tillämpa pedagogiska kartläggningsmaterial där även kartläggning av behov av olika lärverktyg ingår. Sektor skola ska under 2015 initiera och planlägga ett utvecklingsarbete som syftar till att skolan i Kungälv blir en Skola för alla. Det funktionshinderpolitiska programmet ska ingå i enheternas årshjul genom ett systematiskt kvalitetsarbete. I det systematiska arbetsmiljöarbetet på samtliga nivåer ska särskild tyngd läggas på miljön för personer med funktionshinder

9 9(11) 3.6 Kultur och fritid Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda aktiviteter som gör det möjligt för barn och unga med funktionsnedsättning att delta. Kungälvs kommun ska stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter så att människor med funktionsnedsättning kan delta både som utövare och som åskådare. Öka samarbetet med kultur och fritid Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Tillsammans med övriga kommuner inom biblioteken i väst (BiV) kartlägga bibliotekens uppsökande verksamhet och undersöka möjligheter till samordning med andra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och funktionshinderorganisationer. Arbetet innebär även en genomgång av BiV portalen ur ett tillgänglighetsperspektiv. Fördjupa och utveckla samarbete mellan habiliteringen i Kungälv och Kulturskolan. Samarbetet syftar till att ge barn med funktionsnedsättning chans att utöva kultur inom ramen för Kulturskolan. 3.7 Hälsa och folkhälsa Kommunen ska verka för ökad hälsa hos personer med funktionsnedsättning genom att motverka isolering och uppmuntra till olika former av friskvård och goda levnadsvanor. Kungälvs kommun ska främja kännedom om, tillgång till och användningen av hjälpmedel och teknik vid habilitering och rehabilitering. Kommunen ska verka för förbättrade samverkansformer med VGR inom hälso- och sjukvård samt inom habilitering och rehabilitering. Inrätta funktionen Funktionshinderlots som bl.a. har till uppgift att ge adekvat information Medverkar och planerar psykiatrins dag med folkhälsa och samordningsförbund Utveckla anhörigstödet Öppenpsykiatrin och kommunen har tecknat ett avtal i Vård O stödsamordning (VSS) där en person från psykiatrin och en från kommunen arbetar tillsammans med personer med psykisk ohälsa. Personer kommer att bli erbjudna VSS. I samverkan med elever utveckla Unga Dagen på Mimers Hus Kartlägga samverkansmöjligheter kring bemötandeutbildning Uppföljning inlett arbete Aktiva föräldramöten och ny utbildningsomgång personal vid förskolan och BVC. Mötesplats hälsa i samverkan med Kungälvs Posten

10 10(11) 3.8 Socialt stöd Den enskildes delaktighet och inflytande ska få tidigt genomslag i beslut och genomförande av socialtjänstens individuella insatser. Detta ska särskilt beaktas när det gäller barn och äldre. Stödet, till personer med psykisk funktionsnedsättning ska utvecklas för att stödja deltagande i samhället, arbetslivet och för att förhindra isolering. Samarbetet mellan olika verksamheter för barn och vuxna så som skola, socialtjänst, habilitering och arbetsförmedling ska förbättras. Anhörigstödet till personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. Det ska vara individanpassat, flexibelt och obyråkratiskt. Informera om mötesplatsen som en verksamhet som möjliggör gemenskap och social samvaro för personer med psykisk problematik, samt utveckla verksamheten med nya lokaler och ett ökat brukarinflytande Genomföra brukarrevision inom mötesplatsen Ett Självständigt Liv ESL är en arbetsmodell som implementeras i socialpsykiatrins boenden och på ALC Skola Förtydliga regler och rutiner för berörda sektorer vad gäller skol- och omsorgsresor. Bygga strukturer för ett samarbete gällande barn med utvecklingsstörning och/eller autism. Bygga strukturer för att möta det aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år som åläggs kommunen fr.o.m. 1 januari Vård och äldreomsorg Fortsatt utveckling av träffpunkter och dagverksamheter för äldre: o Träffpunkterna på äldreboendena och i den öppna verksamheten planerar under 2015 gemensamma aktiviteter för ett ökat utbud till målgruppen. o Under 2015 planerar vård och äldreomsorg att utveckla sitt anhörigstöd genom uppstarten av Anhörigas Hus, där samverkan med andra sektorer blir viktig. kommer att bedrivas utifrån besökarnas individuellt utformade behov av stöd i sitt anhörigskap, måndagfredag. 3.9 Arbete Kungälvs kommun ska i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet verka för att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. Antalet stödanställningar i Kungälvs kommuns samtliga sektorer ska öka fram till 2018 Skolans, socialtjänstens, arbetsförmedlingens och försäkringskassans befintliga nätverksarbete ska fortsätta och utvecklas för att i ett tidigt skede hitta arbetstillfällen för ungdomar med funktionsnedsättning.

11 11(11) Genom daglig verksamhet och sysselsättning ge stöd till personer med funktionshinder att delta i samhället, arbetslivet. Antalet stödanställningar ska öka genom information om att ta emot personer med behov av anpassat stöd Matcha arbete/praktikplats utifrån varje enskild individs funktionsnedsättning 3.10 Upphandling Vid upphandling till offentliga miljöer och verksamheter ska hänsyn tas till tillgängligt och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska sträva efter att synliggöra funktionshinderaspekten och ställa tydliga skall-krav i upphandlingsprocesser. Kommunledningssektorn Vid upphandling ska det som upphandlas, så långt som möjligt vara tillgängligt och användbart för personer med funktionshinder. Samhällsbyggnad Vid upphandling av tjänster skall krav ställas på platser för arbetsprövning.

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 HANDIKAPPLAN INNEHÅLLANDE HANDIKAPPOLITISK POLICY OCH TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Antaget av/ansvarig Kommunfullmäktige 2010-03-01 18 Dokumentbeteckning

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sektorns budget... 5 2.1 Ekonomi... 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 5 2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd... 5 2.1.3

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Reviderad 2013-11-28 Bakgrund Hylte kommun har sedan 2001

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss Ärende 19 Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss 240 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 KS/2015/430 GODÄNNANDE AV PLAN

Läs mer

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2010 2012

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2010 2012 Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2010 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-09-27, 60, dnr 2010.0082 1. Inledning 3 1.1 Varför ett program för personer med funktionshinder?

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Om handlingsplanen. Denna handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd... 4 2 Verksamhetsöversikt... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Volymer... 6 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer