2. Utredning: jobbsökarstöd för unga. 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga. Ärendet i korthet. Handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Utredning: jobbsökarstöd för unga. 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga. Ärendet i korthet. Handlingar"

Transkript

1 Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade zo13-o6-o3 om utredning av möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande. Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. Ansvaret ffir arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsfärmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som arbetslöshet har på kommunen - och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. I utredningen föreslås därfiir att en verksamhet inriktad på jobbsökande för unga upp tillz4 år, som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden - samt står utan åtgärd från arbetsftirmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 ftirsta månader). Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga 2. Utredning: jobbsökarstöd för unga Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jobbsökarstöd för unga Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om ett års försöksverksamhet för unga på arbetsmarknadsenheten från och med 1 november, i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade om utredning av möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande. Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsförmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som arbetslöshet har på kommunen och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. I utredningen föreslås därför att en verksamhet inriktad på jobbsökande för unga upp till 24 år, som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden samt står utan åtgärd från arbetsförmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 första månader). Handlingar 1. Utredning: jobbsökarstöd för unga 2. Jobbsökarstöd för unga Roland Beijer Kommundirektör Victor Kilén Förvaltningschef VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ska expedieras till: Akt Arbetsmarknadsenheten Socialnämnden Utbildningsnämnden

4 VERSION DIARIENUMMER A R B E T S M A R K N A D S E N H E T E N VALLENTUNA KOMMUN 2013 Jobbsökarstöd för unga

5 Jobbsökarstöd för unga Innehåll 1. Unga utanför arbetsmarknaden Kommunens uppföljningsansvar Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Om arbetslöshet Statistik Evidensbaserade åtgärder Jämförelse av olika lösningar/satsningar Förslag till verksamhet på AME för unga (18-24 år) Syfte Målgrupp Förslag på aktiviteter för unga, år Bedömning av förslagets genomförbarhet Potentiella problem Kostnadsberäkning Uppföljning och utvärdering av verksamhet för unga, år VALLENTUNA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN:

6 1. Unga utanför arbetsmarknaden I ett delbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13 betonas vikten av att tidigt börja arbeta med unga i utanförskap och en rad författningsändringar föreslås. Vidare konstateras i utredningen att kommunerna arbetar på vitt skilda sätt och att det i vissa fall tar tid innan kommunen kontaktar de unga för att erbjuda stöd. Då unga vuxna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är det enligt socialstyrelsen viktigt att dessa snabbt får stöd att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera, utifrån risken att dessa hamnar i utanförskap även på sikt. För elev som har avbrutit gymnasieutbildning har den enskilda skolan inte längre något ansvar. Kommunen har dock ett fortsatt ansvar inom ramen för uppföljningsansvaret och socialtjänstlagen - liksom arbetsförmedlingen har ett ansvar för arbetsmarknadsinsatser. 1 Kommunala arbetsfrämjande insatser till unga vuxna (18-24 år) finns idag i 65 % av kommunerna och stadsdelarna och kan tillhandahållas inom en månad från den första kontakten Kommunens uppföljningsansvar Det kommunala informationsansvaret regleras i skollagen och ligger i Vallentuna kommun under utbildningsnämnden. Informationsansvaret innebär att hemkommunen är skyldig att hålla sig informerad om vilka ungdomar i kommunen som inte går i gymnasiet och är under 20 år. Vidare har hemkommunen en skyldighet att erbjuda gymnasial utbildning fram till det första kalenderhalvåret den unge fyller 20 år, samt stödinsatser och olika utbildningsalternativ för de ungdomar som har behov. Genom informationsansvaret ska kommunen hålla sig informerad om den unges sysselsättning, i syfte att kunna erbjuda lämpliga åtgärder. Vilka åtgärder som kommunerna väljer att använda sig av och hur snabbt de agerar skiljer sig åt i landet. I Vallentuna kommun skickas brev till de ungdomar som inte är inskrivna på något gymnasium samt de som har avbrutit sina gymnasiestudier eller gått ut med ofullständiga betyg. I brevet ber man individen uppge vad den har för sysselsättning, men den unge kan även kryssa i att kontakt inte önskas. Individen erbjuds även vägledningssamtal. 1 Sveriges kommuner och landsting (2012). Kommunernas informationsansvar s.16 2 Socialstyrelsen (2012) Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 resultat och metoder s.7, 39 3

7 De som inte besvarar brevet får ett ytterligare brev, därefter ett samtal. De som inte går att nå, eller väljer att inte svara, har dock den ansvarige för informationsansvaret inga möjligheter att få tag i. Att ha slutfört gymnasieutbildningen är enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) viktigt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden Ekonomiskt bistånd Behov av ekonomiskt bistånd beror enligt socialstyrelsen i de flesta fall på arbetslöshet eller sjukdom. 4 Fördelningen i Vallentuna kommun för åren 2012 och 2011 visas i tabellen nedan: År Försörjningshinder på grund av arbetslöshet Försörjningshinder på grund av ohälsa 5 Försörjningshinder på grund av sociala skäl 6 (Andel av vuxna biståndsmottagare under året) (Andel av vuxna biståndsmottagare under året) (Andel av vuxna biståndsmottagare under året) ,1 27,5 0, ,5 26,3 0,3 Uppgifterna ovan är hämtade ur Socialstyrelsens öppna jämförelser 2012 Socialtjänsten kan i samband med ekonomiskt bistånd ställa krav om deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som kommunen anvisar. 7 Den åldersgräns som tidigare till viss del begränsat socialtjänstens möjligheter att anvisa personer till en aktivitet har försvunnit, i och med den lagändring som trädde i kraft den 1 juli Enligt socialförvaltningen är 28 av personerna med försörjningsstöd 24 år eller yngre. Av dessa uppskattar socialförvaltningen att 13 individer är arbetsföra i dagsläget, september Sveriges kommuner och landsting (2013). Unga utanför behöver stöd till studier och jobb. 4 Socialstyrelsen (2012) Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 resultat och metoder s.7 5 Definition: biståndsmottagare som är sjukskriven och har ett läkarintyg/läkarutlåtande som styrker nedsatt arbetsförmåga, eller som har ingen eller otillräcklig inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. (Socialstyrelsen. Metodbeskrivning Öppna jämförelser s.20) 6 Definition: en biståndsmottagare inte står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer saknar arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan bli aktuellt i framtiden men först efter förberedande insatser. (Socialstyrelsen. Metodbeskrivning Öppna jämförelser s.21) 7 Socialstyrelsen (2003) Ekonomiskt bistånd. Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten s.89 8 Sveriges kommuner och landsting (2013). Cirkulär 13:42 Ändringar i socialtjänstlagen som gäller ekonomiskt bistånd. 9 Uppgift från försörjningsstödsenheten Vallentuna kommun

8 Status Arbetsföra individer med försörjningsstöd, upp till 24 år 10 Inskriven på AME/på väg att skrivas in 3 I aktiviteter/utredning via arbetsförmedlingen 5 Precis fått jobb/flyttat uomlands/ska avslutas i dagarna/utreds via PRIMA 5 TOTALT 13 Det kan antas att antalet unga vuxna som ansöker om försörjningsstöd är förhållandevis lågt. Detta då många unga i Stockholmsregionen bor kvar hos sina föräldrar och blir försörjda därigenom. Försörjningsstöd skulle i viss mån kunna ses som något skamligt och något man ogärna tvingar sina barn att söka, även om de saknar andra inkomster Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Arbetsmarknadsenheten tar emot deltagare i verksamheten vilka hänvisas dit från socialförvaltningen eller arbetsförmedlingen i utbyte mot en deltagaravgift vilken hänvisande myndighet bekostar. Någon åldersgräns tillämpas inte men en bedömning sker i samband med ett inledande samtal om arbetsmarknadsenhetens verksamhet kan hjälpa till eller ej. Någon generell möjlighet att bistå arbetslösa ungdomar finns därför inte idag, då verksamhet och budget idag bygger deltagaravgifter. En generell begränsning av verksamheten finns i form av verksamhetens lokaler. Hiss saknas möjlighet att ta emot personer med svåra funktionshinder saknas därför då datasalen är på övervåningen. 1.2 Om arbetslöshet Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. 11 Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsförmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som 10 Uppgift från försörjningsstödsenheten Vallentuna kommun Riksrevisionen ( ). Arbetslösa unga behöver mer individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare. 5

9 arbetslöshet har på kommunen och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. Huvuddelen av Arbetsförmedlingens insatser sker först när en ungdom varit arbetslös i 3-4 månader, enligt en granskning som Riksrevisionen genomfört. Arbetsförmedlarna menar att arbetsförmedlingens regelverk tillsammans med tidsbrist leder till att möjligheterna att ge anpassat stöd inte är tillräckliga. 12 Arbetsförmedlingen har inte något uppsökande uppdrag när det gäller ungdomar - utan arbetar med de som registrerat sig som arbetssökande och kommer till planerade träffar. 13 Unga mellan år som varit inskrivna i 90 dagar omfattas av den så kallade jobbgarantin för ungdomar. Då kan de ta del av särskilda insatser så som fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning, jobbsökaraktiviteter med coachning samt praktik, utbildning eller rehabilitering. Ungdomar som deltar i programmet får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 14 För de personer som löper risk för långvarig arbetslöshet upprättar Arbetsförmedlingen en handlingsplan inom fem dagar från inskrivningen. Ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden kan därigenom erbjudas insatser utan att behöva kvalificera sig gällande inskrivningstid Statistik Arbetskraftsundersökningar Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik tas fram av Statistiska centralbyrån, i form av arbetskraftundersökningar (AKU). Dessa beskriver utvecklingen för befolkning i åldern och utgår ifrån internationella och europeiska rekommendationer. 15 I gruppen ungdomsarbetslösa ingår unga mellan år, även om de studerar på exempelvis gymnasieskola eller högskola. 16 Arbetsförmedlingens statistik Arbetsförmedlingens statistik visar de som är inskrivna vid myndigheten i åldern år. Statistiken redovisas vecko- och månadsvis Riksrevisionen ( ). Arbetslösa unga behöver mer individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare. 13 Sveriges kommuner och landsting (2012). Kommunernas informationsansvar s Arbetsförmedlingen (2013) Faktablad: Jobbgarantin för ungdomar 15 Regeringskansliets hemsida. Arbetslöshetsstatistik (hämtad ) 16 SCB Statistiska meddelanden Tema Ungdomsarbetslöshet (2009) 17 Regeringskansliets hemsida. Arbetslöshetsstatistik (hämtad ) 6

10 I den statistik som finns tillgänglig på hemsidan framgår arbetslösheten för unga i Vallentuna i intervallet år, denna synliggörs i tabellen nedan. Totalt fanns i juli 149 arbetssökande. Hos Arbetsförmedlingen finns dock få ungdomar under 18 år registrerade, detta då de inte omfattas av något ersättningssystem. Antalet arbetslösa unga skulle därför kunna vara underskattat. Statistik från arbetsförmedlingen 18 Vallentuna, unga år (juli 2013) Kommentar 19 Öppet arbetslösa 61 Sökande i program med aktivitetsstöd Arbetssökande utan arbete som söker och omgående kan tillträda ett arbete och ej deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program Stöttas av Arbetsförmedlingen på något sätt: kan vara inskrivna i jobbgarantin för unga eller annat program/aktivitet. Sökande som har arbete utan stöd Sökande som har arbetet med stöd Övriga inskrivna samt nystartsjobb 19 Har deltidsjobb, tillfällig timanställning, tillfälligt arbete eller är ombytessökande står inte utanför arbetsmarknaden 12 Exempelvis anställning med lönebidrag, instegsjobb, OSA-anställning, anställd hos Samhall m.m. 8 Sökande med förhinder, yrkesfiskare eller EES-sökande. Nystartsjobb: som stått utanför länge/nyanlända, långtidssjukskrivna m.fl. Totalt 149 Inskrivna på arbetsförmedlingen i slutet av juli 2013, Vallentuna kommun 1.3 Evidensbaserade åtgärder Kommuner väljer olika angreppssätt för att försöka påverka arbetslösheten inom den egna kommunen. Bland de vanligt förekommande insatserna finns bland annat resursjobb 21, praktik, olika coachningskoncept och främjandet av sociala företag Arbetsförmedlingens månadsstatistik ( ) 19 För vidare läsning om hur arbetsförmedlingen definierar olika grupper: 20 Arbetsförmedlingen Definitioner och förklaringar för Arbetsförmedlingens statistik. ( ) Inkluderar unga som inte varit inskrivna i 3 månader samt de som tackat nej till jobbgarantin för ungdomar. 21 Arbetslösa anställs av kommunen exempelvis för välfärdsjobb (se exempelvis Sigtuna kommun 2012). 7

11 I en studie av kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande konstateras att arbetsmarknadsåtgärder inte bör hindra människor från att söka jobb, och på så sätt förlänga tiden i arbetslöshet för de arbetssökande. 23 Insatserna kan dock ha positiva effekter i de fall då arbetslösa kan behöva hjälp med motivationen, då matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare kan förbättras och att insatserna kan vara kompetenshöjande för deltagarna. Som negativa bieffekter framhålls dock att arbetsmarknadsinsatser kan ha undanträngningseffekter gällande anställningar samt minskad matchning och geografisk rörlighet på grund av arbetsmarknadsåtgärder då deltagarna är upptagna med en insats istället för att söka arbete. 24 Subventionerade anställningar kan ha stora undanträngningseffekter sänker den öppna arbetslösheten men även den ordinarie sysselsättningsnivån. 25 Även praktik kan ha en undanträngningseffekt även om praktik i vissa fall snabbare än arbetsmarknadsutbildning kan leda till arbete. 26 Ett antal framgångsfaktorer finns enligt studien: 27 - Små volymer av deltagare - Fokus på långtidsarbetslösa - Hög sökaktivitet - Undvika inlåsningseffekter - Undvika plusjobb eller liknande subventionerade anställningar - Undvika att låta insatsen vara a-kassegrundande eller som alternativ till a- kassa - Inga allmänna ungdomsprogram - Förstärkt förmedling - Kontrollera sökaktiviteten - Tillåta privata utförare av arbetsförmedling och vuxenutbildning - Hot om framtida programdeltagande - Kombinera krav på aktitivet för socialbidrag med jobbsökaraktiviteter - Förmedlare som förmedlar jobb, inte utbildning - Yrkesinriktad vuxenutbildning i samarbete med näringslivet - Resultatuppföljning i arbetsmarknadspolitik och vuxenutbildning, som påverkar ersättning till utförare 22 Exempel på kommuner: Värmdö, Strängnäs, Haninge m.fl för mer information se Sofisam - Handbok för samarbete med sociala företag Kommunens förhållningssätt. ( ) 23 Jansson, Li (2013) En chans att göra skillnad. Kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. s Jansson, Li (2013) En chans att göra skillnad. Kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. s Forslund och Vikström (2011) IFAU Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet en översikt. s Svenskt näringsliv/jansson, Li (2012) Arbetsmarknadsåtgärder missar målet (hämtad ) 27 Jansson, Li (2013) En chans att göra skillnad. Kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. s

12 - Bra företagsklimat - Hög grad av entreprenader och konkurrensutsättning i lokal ekonomi Jämförelse av olika lösningar/satsningar Samtliga lösningar kommer för unga vara frivilliga så tillvida individen inte är berättigad till ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen och deltagande i aktiviteterna ställs som krav från socialtjänsten för att få ersättningen. Åtgärd Kostnad Plus Minus Resursanställningar (anställning i kommunal verksamhet) Lönekostnad 28 Handledning och introduktion (resursåtgång) + Ger arbetslivserfarenhet + Kan ge välfärdsökning i den kommunala sektorn sådant arbete som normalt inte skulle utföras - Undanträngningseffekt på riktiga jobb (kan även försämra relationerna till de fackliga förbunden) - Relativt kostsamt: lönekostnader + Kan kvalificera deltagare för a-kassa och därigenom bidra till att kostnaden för arbetslöshet i högre utsträckning landar på staten Anställning motiverande ger lön Praktikplats 29 Ev. lönekostnad Resursåtgång: hitta praktikplatser Introduktion på praktikplatsen + Kan ge erfarenhet/insyn i yrken samt referenser + Om oavlönad - förhållandevis resurssnålt - Undanträngningseffekt - Tveksamt om avlöning möjligt jfr kommunala kompetensen Svårt att locka deltagare utan ersättning - Upptagen med praktik istället för jobbsökande Coachning/jo bbsökarverksa mhet Kostnad för handledare/lokal + Stöd i jobbsökande hjälp att se sådant andra kan upptäcka + Möjligt kombinera med - Svårt att locka deltagare utan ersättning - - Ev. inlåsningseffekt beroende på utformning 28 Minus eventuella lönebidrag som arbetsgivare kan vara berättigade till från arbetsförmedlingen. 29 Praktik utan avlöning kan upplevas som måttligt attraktivt. De praktikanter som kommunen vanligen mottar är dock oavlönade får sin försörjning på annat sätt. Likabehandling? 30 Målgruppen saknar ersättning från arbetsförmedlingen 9

13 matchning + Kan bedrivas i grupp Främja sociala företag Kostnad för utbildning och informationsmateri al + Ökat företagande + Sysselsättning för utsatta grupper - Kommunen kan endast ta initiativet till utbildning/information, det konkreta initiativet måste tas av de som berörs 10

14 2. Förslag till verksamhet på AME för unga (18-24 år) 2.1 Syfte Arbetsmarknadsåtgärder är främst arbetsförmedlingens ansvar. Verksamheten syftar därför till att komplettera arbetsförmedlingens insatser, då dessa vanligen påbörjas efter 3 månader. Detta för att på sikt förebygga ungdomsarbetslöshet och utanförskap genom att: - tidigt hitta ungdomar, - få dem att skriva in sig hos arbetsförmedlingen - stötta dem med jobbsökande under den första tiden: antingen för att gå vidare till studier eller till arbete/praktik - och snabba upp processen. - stötta i kontakten med myndigheter Utifrån kartläggning av kompetens och intressen hos ungdomar möjliggörs även matchning mot behov hos arbetsmarknadsenhetens företagarkontakter. 2.2 Målgrupp Ungdomar upp till 24 år (18-24), som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden samt står utan åtgärd från arbetsförmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 första månader). Som regel är det bra att slutföra gymnasieutbildningen. I de fall det inte är möjligt skulle det dock kunna vara aktuellt att undantagsvis även ta emot personer under 18 år. Målgruppens storlek är svår att förutsäga då gruppen förändras kontinuerligt. Skulle en enkätundersökning eller motsvarande genomföras inför en satsning är ett problem att de som besvarar frågorna några månader senare inte tillhör målgruppen. Intresse för att delta i en aktivitet kan förväntas bero på tillgång till andra aktiviteter, om aktiviteten uppfattas som positiv (trevlig/nyttig), hur man själv och omgivningen uppfattar arbetslösheten, stödmöjligheter/påtryckningar från omgivningen och/eller hemmiljön, hur man upplever övriga deltagare i aktiviteten, synen på den egna förmågan/egna behovet med mera. Ett projekt som lyckats bra, trots att ersättning till deltagare inte lämnats är Unga In: 11

15 Unga utanför som lockas till Fryshusets olika aktiviteter genom projektet får ingen ersättning eller några bidrag. När de skrivs in i projektet skrivs de också in på Arbetsförmedlingen vilket gör att de också kan söka försörjningsstöd Förslag på aktiviteter för unga, år Nedanstående aktiviteter kan genomföras i projektet under projektåret: Uppsökande verksamhet utifrån information från kommunens övriga verksamheter samt av de individer som anmält intresse. Information vid olika typer av temadagar på Vallentuna gymnasium kan också vara ett sätt att sprida information. Informationsinsats kan genomföras genom utskick till hushåll med individer i ålderspannet, samt genom information på kommunens hemsida. Gemensamt besök på arbetsförmedlingen vid behov. Inledande individuellt möte: Kartläggning/kunskapsinventering Program under 3-4 veckor bestående av: Gruppaktiviteter (8-10 pers/grupp)- ca 3 förmiddagar per vecka: - CV-kurs samt vad man bör tänka på då man skriver ett personligt brev - Arbetsmarknadsorientering: var kan man söka jobb, hur man går tillväga - Jobbsökande i datasal med handledning - Intervjuträning/intervjuteknik - Företagsbesök/studiebesök/ intervjua en anställd - Karriärcoachning (Vid behov hänvisning till studie- och yrkesvägledning på Vallentuna gymnasium/kunskapscentrum Nordost) - Praktik i begränsad omfattning: prova-på-dag/vecka i syfte att få inblick i ett yrke Uppföljning av deltagarens jobbsökande kan ske efter kursaktiviteten månadsvis, enskilt eller i grupp. Överlämning till handläggare på Arbetsförmedlingen då det blir aktuellt. Utifrån att deltagande sker på frivilligbasis kan en månads SL-kort efter genomförd aktivitet/program användas som motivering att fullfölja programmet, för att underlätta det fortsatta jobbsökandet samt för resor till de eventuella uppföljningsmöten som kan behövas. Det bör vara förenligt med de kommunala 31 Strategisk påverkan och lärande (SPEL). Unga söker unga i Fryshusprojekt som leder till jobb, studier och framtid (hämtad ) 12

16 befogenheterna då det är kopplat till verksamheten, förutsatt att ett regelverk fastställts på förhand. Arbetsmarknadsenhetens riktlinjer gällande drogfrihet, arbetsförmåga och misskötsel kommer att tillämpas även i samband med ungdomsaktiviteterna. 32 Exempelvis kan deltagare bli avstängd om verksamheten störs på grund av misskötsel. 2.4 Bedömning av förslagets genomförbarhet De ungdomsinriktade aktiviteterna uppfyller nedanstående framgångsfaktorer 33 : Checklista: Små volymer av deltagare Uppfylls? Fokus på långtidsarbetslösa Hög sökaktivitet Undvika inlåsningseffekter Undvika plusjobb eller liknande subventionerade anställningar Undvika att låta insatsen vara a- kassegrundande eller som alternativ till a-kassa Inga allmänna ungdomsprogram Förstärkt förmedling Kontrollera sökaktiviteten Tillåta privata utförare av arbetsförmedling och vuxenutbildning Hot om framtida programdeltagande Kombinera krav på aktivitet för socialbidrag med jobbsökaraktiviteter Förmedlare som förmedlar jobb, inte utbildning Yrkesinriktad vuxenutbildning i samarbete med näringslivet Resultatuppföljning i arbetsmarknadspolitik 32 Riktlinjer för arbetsmarknadsenheten, fastställda av kommunstyrelsen Angivna i studien av Li Jansson 13

17 och vuxenutbildning, som påverkar ersättning till utförare Bra företagsklimat Hög grad av entreprenader och konkurrensutsättning i lokal ekonomi Potentiella problem I en studie där SKL samarbetet med Umeås universitet anges som hinder i arbetet med att motivera unga att slutföra gymnasieutbildning främst ungas egen motivation och attityder. Gällande att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden framhålls istället den lokala arbetsmarknaden samt kommunens och statens ekonomi. 34 Aktiviteten är frivillig, så tillvida individen inte är berättigad till ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen och deltagande i aktiviteterna ställs som krav från socialtjänsten för att få ersättningen. Då målgruppen saknar inkomster kan kostnader för resor till och från jobbsökaraktiviteter i centrala Vallentuna omöjliggöra deltagande. Tillhandahållande av SL-kort under en aktivitetsperiod för de ungdomar som är bosatta i andra delar av Vallentuna kan därför vara viktigt. Utifrån att deltagande sker på frivilligbasis kan avhopp och bristande motivation att delta i och/eller fullfölja aktiviteten skapa problem. Att efter slutförd aktivitet ge deltagaren en månads SL-kort skulle kunna öka motivationen hos deltagare samtidigt som det underlättar det fortsatta jobbsökandet såväl som att träffa handledaren för uppföljningsmöten. Kommunens möjligheter att ge ersättning till enskilda är dock starkt begränsad genom kommunallagen. Därigenom finns ett principiellt förbud mot understöd åt enskilda, så tillvida stöd inte finns i speciallagstiftning så som socialtjänstlagen och lagen om vissa kommunala befogenheter. Jämförelsevis har det gällande gåvor och stipendier har dock kommunala studiebidrag inte ansetts vara understöd i vanlig mening och godtagbart om det delades ut baserat på en på förhand fastställd plan Kostnadsberäkning Kostnadsberäkning för verksamhet från och med november, för ett års projektverksamhet. Kostnaderna ryms som helhet inom förvaltningsområdet Kansli- Arbetsmarknad-Information (KAI) under projekttiden. 34 Olofsson, Lundahl, Lexelius, Rolfsman & Östh (2012). Ungas övergångar mellan skola och arbete. Förutsättningar, lokala strategier och åtgärder. s Dahlman, Lena m.fl (2011). Kommunallagen med kommentarer och praxis s

18 Utöver uppräknade kostnader kommer avstämningar och utbyte ske med exempelvis uppföljningsansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen, handläggare på socialförvaltningen samt personal på övriga förvaltningar med angränsande ansvarsområden. Övriga förvaltningars eventuella kostnader för avstämning, informationsutbyte eller samverkan är inte inkluderade i kostnadsberäkningen. Maximal totalkostnad (kr/helår) Kommentar 36 Försäkring för deltagare i verksamheten Anställd på AME 60 %, med omkostnader (visstid) Fika i samband med aktivitet, ev. kostnader för gemensam aktivitet/föreläsare, förbrukningsartiklar (penna/papper) etc. Omkostnader: reseersättning för personal ( uppsökande ), telefoni m.m Mottagande av exempelvis 100 ungdomar ger en ökning av AME:s försäkringspremie med totalt 2400 kr per år. (Kostnaden är beroende av antal omgångar och antal ungdomar.) % av en av tjänsterna på kansliet förläggs till AME under projekttiden Kostnaden är beroende av behovet av uppsökande verksamhet SL-kort Ett SL-kort kostar 790 kr/månad Totalt Finansiering genom överföring av medel/resurser från KAI:s övriga verksamheter. Som lokaler kommer i huvudsak arbetsmarknadsenhetens nuvarande lokaler att användas, vid behov kan det dock vara aktuellt att använda annan lokal i lokalen exempelvis möteslokal på kulturhuset eller liknande. 36 Kalkylen baseras på tak på som mest 100 deltagare under året och är beroende av intresse för verksamheten och avhopp. 15

19 2.6 Uppföljning och utvärdering av verksamhet för unga, år Verksamheten kan följas upp månadsvis genom avstämningar internt, kvartalsvis med rapport till kommunstyrelsen och slutrapport/utvärdering i november Exempelvis till kommunstyrelsens sammanträden i mars, juni, september och november

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds. - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län 1(24) Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län Förord Hösten 2012 påbörjade Regionförbundet FoUrum ett arbete i Jönköpings läns i syfte att kartlägga kommunala arbetsmarknadsenheternas (AME) målgrupper,

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten Förändra attityder - Fler jobb Förtydliga vägen till arbete Motivation Individuellt stöd - Kartläggning - Matchning - Arbetsträning - Arbete Utbildning Rätt kompetens Förtydliga vägen till arbete Utbildning

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun Arbetsmarknadsplan Avesta kommun 2014-2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kommunens mål 2014-2016... 3 3. Statens och kommunens ansvar... 4 4. Lagstiftning... 5 5. Nuläge... 6 6. Övrig verksamhet inom

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Fredrik Ottosson Jard Larsson Emmaboda, Tingsryd och Uppvidinge 2013-09-19 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd

3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd 3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd - Familjer och kommuner i Stockholms län får täcka upp för arbetslöshetsförsäkringens brister Februari 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Jobb- och utvecklingsgarantins

Läs mer

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Sundbyberg 2011-06-07 Dnr.nr: Fi2011/631 Vår referens: Mikael Klein Till: Finansdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Handikappförbundens

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2008

Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2008 Rapport 2009-02-03 Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2008 Kartläggning hösten 2008 Anna Ulf Yngve 2 Innehåll Sammanfattning.3 Bakgrund 4 Syfte....5 Metod......5 Avgränsning...5 Resultat...5

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Trender sedan finanskrisen

Trender sedan finanskrisen Trender sedan finanskrisen Rekordhögt antal i arbete 2012 och 200 000 färre i utanförskap Utlandsfödda har nu högre medelarbetstid och högre andel heltidsarbetande än inrikes födda Kvarstående utmaningar

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer