2. Utredning: jobbsökarstöd för unga. 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga. Ärendet i korthet. Handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Utredning: jobbsökarstöd för unga. 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga. Ärendet i korthet. Handlingar"

Transkript

1 Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade zo13-o6-o3 om utredning av möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande. Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. Ansvaret ffir arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsfärmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som arbetslöshet har på kommunen - och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. I utredningen föreslås därfiir att en verksamhet inriktad på jobbsökande för unga upp tillz4 år, som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden - samt står utan åtgärd från arbetsftirmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 ftirsta månader). Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga 2. Utredning: jobbsökarstöd för unga Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jobbsökarstöd för unga Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om ett års försöksverksamhet för unga på arbetsmarknadsenheten från och med 1 november, i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade om utredning av möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande. Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsförmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som arbetslöshet har på kommunen och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. I utredningen föreslås därför att en verksamhet inriktad på jobbsökande för unga upp till 24 år, som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden samt står utan åtgärd från arbetsförmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 första månader). Handlingar 1. Utredning: jobbsökarstöd för unga 2. Jobbsökarstöd för unga Roland Beijer Kommundirektör Victor Kilén Förvaltningschef VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ska expedieras till: Akt Arbetsmarknadsenheten Socialnämnden Utbildningsnämnden

4 VERSION DIARIENUMMER A R B E T S M A R K N A D S E N H E T E N VALLENTUNA KOMMUN 2013 Jobbsökarstöd för unga

5 Jobbsökarstöd för unga Innehåll 1. Unga utanför arbetsmarknaden Kommunens uppföljningsansvar Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Om arbetslöshet Statistik Evidensbaserade åtgärder Jämförelse av olika lösningar/satsningar Förslag till verksamhet på AME för unga (18-24 år) Syfte Målgrupp Förslag på aktiviteter för unga, år Bedömning av förslagets genomförbarhet Potentiella problem Kostnadsberäkning Uppföljning och utvärdering av verksamhet för unga, år VALLENTUNA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN:

6 1. Unga utanför arbetsmarknaden I ett delbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13 betonas vikten av att tidigt börja arbeta med unga i utanförskap och en rad författningsändringar föreslås. Vidare konstateras i utredningen att kommunerna arbetar på vitt skilda sätt och att det i vissa fall tar tid innan kommunen kontaktar de unga för att erbjuda stöd. Då unga vuxna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är det enligt socialstyrelsen viktigt att dessa snabbt får stöd att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera, utifrån risken att dessa hamnar i utanförskap även på sikt. För elev som har avbrutit gymnasieutbildning har den enskilda skolan inte längre något ansvar. Kommunen har dock ett fortsatt ansvar inom ramen för uppföljningsansvaret och socialtjänstlagen - liksom arbetsförmedlingen har ett ansvar för arbetsmarknadsinsatser. 1 Kommunala arbetsfrämjande insatser till unga vuxna (18-24 år) finns idag i 65 % av kommunerna och stadsdelarna och kan tillhandahållas inom en månad från den första kontakten Kommunens uppföljningsansvar Det kommunala informationsansvaret regleras i skollagen och ligger i Vallentuna kommun under utbildningsnämnden. Informationsansvaret innebär att hemkommunen är skyldig att hålla sig informerad om vilka ungdomar i kommunen som inte går i gymnasiet och är under 20 år. Vidare har hemkommunen en skyldighet att erbjuda gymnasial utbildning fram till det första kalenderhalvåret den unge fyller 20 år, samt stödinsatser och olika utbildningsalternativ för de ungdomar som har behov. Genom informationsansvaret ska kommunen hålla sig informerad om den unges sysselsättning, i syfte att kunna erbjuda lämpliga åtgärder. Vilka åtgärder som kommunerna väljer att använda sig av och hur snabbt de agerar skiljer sig åt i landet. I Vallentuna kommun skickas brev till de ungdomar som inte är inskrivna på något gymnasium samt de som har avbrutit sina gymnasiestudier eller gått ut med ofullständiga betyg. I brevet ber man individen uppge vad den har för sysselsättning, men den unge kan även kryssa i att kontakt inte önskas. Individen erbjuds även vägledningssamtal. 1 Sveriges kommuner och landsting (2012). Kommunernas informationsansvar s.16 2 Socialstyrelsen (2012) Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 resultat och metoder s.7, 39 3

7 De som inte besvarar brevet får ett ytterligare brev, därefter ett samtal. De som inte går att nå, eller väljer att inte svara, har dock den ansvarige för informationsansvaret inga möjligheter att få tag i. Att ha slutfört gymnasieutbildningen är enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) viktigt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden Ekonomiskt bistånd Behov av ekonomiskt bistånd beror enligt socialstyrelsen i de flesta fall på arbetslöshet eller sjukdom. 4 Fördelningen i Vallentuna kommun för åren 2012 och 2011 visas i tabellen nedan: År Försörjningshinder på grund av arbetslöshet Försörjningshinder på grund av ohälsa 5 Försörjningshinder på grund av sociala skäl 6 (Andel av vuxna biståndsmottagare under året) (Andel av vuxna biståndsmottagare under året) (Andel av vuxna biståndsmottagare under året) ,1 27,5 0, ,5 26,3 0,3 Uppgifterna ovan är hämtade ur Socialstyrelsens öppna jämförelser 2012 Socialtjänsten kan i samband med ekonomiskt bistånd ställa krav om deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som kommunen anvisar. 7 Den åldersgräns som tidigare till viss del begränsat socialtjänstens möjligheter att anvisa personer till en aktivitet har försvunnit, i och med den lagändring som trädde i kraft den 1 juli Enligt socialförvaltningen är 28 av personerna med försörjningsstöd 24 år eller yngre. Av dessa uppskattar socialförvaltningen att 13 individer är arbetsföra i dagsläget, september Sveriges kommuner och landsting (2013). Unga utanför behöver stöd till studier och jobb. 4 Socialstyrelsen (2012) Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 resultat och metoder s.7 5 Definition: biståndsmottagare som är sjukskriven och har ett läkarintyg/läkarutlåtande som styrker nedsatt arbetsförmåga, eller som har ingen eller otillräcklig inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. (Socialstyrelsen. Metodbeskrivning Öppna jämförelser s.20) 6 Definition: en biståndsmottagare inte står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer saknar arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan bli aktuellt i framtiden men först efter förberedande insatser. (Socialstyrelsen. Metodbeskrivning Öppna jämförelser s.21) 7 Socialstyrelsen (2003) Ekonomiskt bistånd. Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten s.89 8 Sveriges kommuner och landsting (2013). Cirkulär 13:42 Ändringar i socialtjänstlagen som gäller ekonomiskt bistånd. 9 Uppgift från försörjningsstödsenheten Vallentuna kommun

8 Status Arbetsföra individer med försörjningsstöd, upp till 24 år 10 Inskriven på AME/på väg att skrivas in 3 I aktiviteter/utredning via arbetsförmedlingen 5 Precis fått jobb/flyttat uomlands/ska avslutas i dagarna/utreds via PRIMA 5 TOTALT 13 Det kan antas att antalet unga vuxna som ansöker om försörjningsstöd är förhållandevis lågt. Detta då många unga i Stockholmsregionen bor kvar hos sina föräldrar och blir försörjda därigenom. Försörjningsstöd skulle i viss mån kunna ses som något skamligt och något man ogärna tvingar sina barn att söka, även om de saknar andra inkomster Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Arbetsmarknadsenheten tar emot deltagare i verksamheten vilka hänvisas dit från socialförvaltningen eller arbetsförmedlingen i utbyte mot en deltagaravgift vilken hänvisande myndighet bekostar. Någon åldersgräns tillämpas inte men en bedömning sker i samband med ett inledande samtal om arbetsmarknadsenhetens verksamhet kan hjälpa till eller ej. Någon generell möjlighet att bistå arbetslösa ungdomar finns därför inte idag, då verksamhet och budget idag bygger deltagaravgifter. En generell begränsning av verksamheten finns i form av verksamhetens lokaler. Hiss saknas möjlighet att ta emot personer med svåra funktionshinder saknas därför då datasalen är på övervåningen. 1.2 Om arbetslöshet Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. 11 Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsförmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som 10 Uppgift från försörjningsstödsenheten Vallentuna kommun Riksrevisionen ( ). Arbetslösa unga behöver mer individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare. 5

9 arbetslöshet har på kommunen och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. Huvuddelen av Arbetsförmedlingens insatser sker först när en ungdom varit arbetslös i 3-4 månader, enligt en granskning som Riksrevisionen genomfört. Arbetsförmedlarna menar att arbetsförmedlingens regelverk tillsammans med tidsbrist leder till att möjligheterna att ge anpassat stöd inte är tillräckliga. 12 Arbetsförmedlingen har inte något uppsökande uppdrag när det gäller ungdomar - utan arbetar med de som registrerat sig som arbetssökande och kommer till planerade träffar. 13 Unga mellan år som varit inskrivna i 90 dagar omfattas av den så kallade jobbgarantin för ungdomar. Då kan de ta del av särskilda insatser så som fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning, jobbsökaraktiviteter med coachning samt praktik, utbildning eller rehabilitering. Ungdomar som deltar i programmet får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 14 För de personer som löper risk för långvarig arbetslöshet upprättar Arbetsförmedlingen en handlingsplan inom fem dagar från inskrivningen. Ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden kan därigenom erbjudas insatser utan att behöva kvalificera sig gällande inskrivningstid Statistik Arbetskraftsundersökningar Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik tas fram av Statistiska centralbyrån, i form av arbetskraftundersökningar (AKU). Dessa beskriver utvecklingen för befolkning i åldern och utgår ifrån internationella och europeiska rekommendationer. 15 I gruppen ungdomsarbetslösa ingår unga mellan år, även om de studerar på exempelvis gymnasieskola eller högskola. 16 Arbetsförmedlingens statistik Arbetsförmedlingens statistik visar de som är inskrivna vid myndigheten i åldern år. Statistiken redovisas vecko- och månadsvis Riksrevisionen ( ). Arbetslösa unga behöver mer individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare. 13 Sveriges kommuner och landsting (2012). Kommunernas informationsansvar s Arbetsförmedlingen (2013) Faktablad: Jobbgarantin för ungdomar 15 Regeringskansliets hemsida. Arbetslöshetsstatistik (hämtad ) 16 SCB Statistiska meddelanden Tema Ungdomsarbetslöshet (2009) 17 Regeringskansliets hemsida. Arbetslöshetsstatistik (hämtad ) 6

10 I den statistik som finns tillgänglig på hemsidan framgår arbetslösheten för unga i Vallentuna i intervallet år, denna synliggörs i tabellen nedan. Totalt fanns i juli 149 arbetssökande. Hos Arbetsförmedlingen finns dock få ungdomar under 18 år registrerade, detta då de inte omfattas av något ersättningssystem. Antalet arbetslösa unga skulle därför kunna vara underskattat. Statistik från arbetsförmedlingen 18 Vallentuna, unga år (juli 2013) Kommentar 19 Öppet arbetslösa 61 Sökande i program med aktivitetsstöd Arbetssökande utan arbete som söker och omgående kan tillträda ett arbete och ej deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program Stöttas av Arbetsförmedlingen på något sätt: kan vara inskrivna i jobbgarantin för unga eller annat program/aktivitet. Sökande som har arbete utan stöd Sökande som har arbetet med stöd Övriga inskrivna samt nystartsjobb 19 Har deltidsjobb, tillfällig timanställning, tillfälligt arbete eller är ombytessökande står inte utanför arbetsmarknaden 12 Exempelvis anställning med lönebidrag, instegsjobb, OSA-anställning, anställd hos Samhall m.m. 8 Sökande med förhinder, yrkesfiskare eller EES-sökande. Nystartsjobb: som stått utanför länge/nyanlända, långtidssjukskrivna m.fl. Totalt 149 Inskrivna på arbetsförmedlingen i slutet av juli 2013, Vallentuna kommun 1.3 Evidensbaserade åtgärder Kommuner väljer olika angreppssätt för att försöka påverka arbetslösheten inom den egna kommunen. Bland de vanligt förekommande insatserna finns bland annat resursjobb 21, praktik, olika coachningskoncept och främjandet av sociala företag Arbetsförmedlingens månadsstatistik ( ) 19 För vidare läsning om hur arbetsförmedlingen definierar olika grupper: 20 Arbetsförmedlingen Definitioner och förklaringar för Arbetsförmedlingens statistik. ( ) Inkluderar unga som inte varit inskrivna i 3 månader samt de som tackat nej till jobbgarantin för ungdomar. 21 Arbetslösa anställs av kommunen exempelvis för välfärdsjobb (se exempelvis Sigtuna kommun 2012). 7

11 I en studie av kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande konstateras att arbetsmarknadsåtgärder inte bör hindra människor från att söka jobb, och på så sätt förlänga tiden i arbetslöshet för de arbetssökande. 23 Insatserna kan dock ha positiva effekter i de fall då arbetslösa kan behöva hjälp med motivationen, då matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare kan förbättras och att insatserna kan vara kompetenshöjande för deltagarna. Som negativa bieffekter framhålls dock att arbetsmarknadsinsatser kan ha undanträngningseffekter gällande anställningar samt minskad matchning och geografisk rörlighet på grund av arbetsmarknadsåtgärder då deltagarna är upptagna med en insats istället för att söka arbete. 24 Subventionerade anställningar kan ha stora undanträngningseffekter sänker den öppna arbetslösheten men även den ordinarie sysselsättningsnivån. 25 Även praktik kan ha en undanträngningseffekt även om praktik i vissa fall snabbare än arbetsmarknadsutbildning kan leda till arbete. 26 Ett antal framgångsfaktorer finns enligt studien: 27 - Små volymer av deltagare - Fokus på långtidsarbetslösa - Hög sökaktivitet - Undvika inlåsningseffekter - Undvika plusjobb eller liknande subventionerade anställningar - Undvika att låta insatsen vara a-kassegrundande eller som alternativ till a- kassa - Inga allmänna ungdomsprogram - Förstärkt förmedling - Kontrollera sökaktiviteten - Tillåta privata utförare av arbetsförmedling och vuxenutbildning - Hot om framtida programdeltagande - Kombinera krav på aktitivet för socialbidrag med jobbsökaraktiviteter - Förmedlare som förmedlar jobb, inte utbildning - Yrkesinriktad vuxenutbildning i samarbete med näringslivet - Resultatuppföljning i arbetsmarknadspolitik och vuxenutbildning, som påverkar ersättning till utförare 22 Exempel på kommuner: Värmdö, Strängnäs, Haninge m.fl för mer information se Sofisam - Handbok för samarbete med sociala företag Kommunens förhållningssätt. ( ) 23 Jansson, Li (2013) En chans att göra skillnad. Kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. s Jansson, Li (2013) En chans att göra skillnad. Kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. s Forslund och Vikström (2011) IFAU Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet en översikt. s Svenskt näringsliv/jansson, Li (2012) Arbetsmarknadsåtgärder missar målet (hämtad ) 27 Jansson, Li (2013) En chans att göra skillnad. Kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. s

12 - Bra företagsklimat - Hög grad av entreprenader och konkurrensutsättning i lokal ekonomi Jämförelse av olika lösningar/satsningar Samtliga lösningar kommer för unga vara frivilliga så tillvida individen inte är berättigad till ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen och deltagande i aktiviteterna ställs som krav från socialtjänsten för att få ersättningen. Åtgärd Kostnad Plus Minus Resursanställningar (anställning i kommunal verksamhet) Lönekostnad 28 Handledning och introduktion (resursåtgång) + Ger arbetslivserfarenhet + Kan ge välfärdsökning i den kommunala sektorn sådant arbete som normalt inte skulle utföras - Undanträngningseffekt på riktiga jobb (kan även försämra relationerna till de fackliga förbunden) - Relativt kostsamt: lönekostnader + Kan kvalificera deltagare för a-kassa och därigenom bidra till att kostnaden för arbetslöshet i högre utsträckning landar på staten Anställning motiverande ger lön Praktikplats 29 Ev. lönekostnad Resursåtgång: hitta praktikplatser Introduktion på praktikplatsen + Kan ge erfarenhet/insyn i yrken samt referenser + Om oavlönad - förhållandevis resurssnålt - Undanträngningseffekt - Tveksamt om avlöning möjligt jfr kommunala kompetensen Svårt att locka deltagare utan ersättning - Upptagen med praktik istället för jobbsökande Coachning/jo bbsökarverksa mhet Kostnad för handledare/lokal + Stöd i jobbsökande hjälp att se sådant andra kan upptäcka + Möjligt kombinera med - Svårt att locka deltagare utan ersättning - - Ev. inlåsningseffekt beroende på utformning 28 Minus eventuella lönebidrag som arbetsgivare kan vara berättigade till från arbetsförmedlingen. 29 Praktik utan avlöning kan upplevas som måttligt attraktivt. De praktikanter som kommunen vanligen mottar är dock oavlönade får sin försörjning på annat sätt. Likabehandling? 30 Målgruppen saknar ersättning från arbetsförmedlingen 9

13 matchning + Kan bedrivas i grupp Främja sociala företag Kostnad för utbildning och informationsmateri al + Ökat företagande + Sysselsättning för utsatta grupper - Kommunen kan endast ta initiativet till utbildning/information, det konkreta initiativet måste tas av de som berörs 10

14 2. Förslag till verksamhet på AME för unga (18-24 år) 2.1 Syfte Arbetsmarknadsåtgärder är främst arbetsförmedlingens ansvar. Verksamheten syftar därför till att komplettera arbetsförmedlingens insatser, då dessa vanligen påbörjas efter 3 månader. Detta för att på sikt förebygga ungdomsarbetslöshet och utanförskap genom att: - tidigt hitta ungdomar, - få dem att skriva in sig hos arbetsförmedlingen - stötta dem med jobbsökande under den första tiden: antingen för att gå vidare till studier eller till arbete/praktik - och snabba upp processen. - stötta i kontakten med myndigheter Utifrån kartläggning av kompetens och intressen hos ungdomar möjliggörs även matchning mot behov hos arbetsmarknadsenhetens företagarkontakter. 2.2 Målgrupp Ungdomar upp till 24 år (18-24), som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden samt står utan åtgärd från arbetsförmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 första månader). Som regel är det bra att slutföra gymnasieutbildningen. I de fall det inte är möjligt skulle det dock kunna vara aktuellt att undantagsvis även ta emot personer under 18 år. Målgruppens storlek är svår att förutsäga då gruppen förändras kontinuerligt. Skulle en enkätundersökning eller motsvarande genomföras inför en satsning är ett problem att de som besvarar frågorna några månader senare inte tillhör målgruppen. Intresse för att delta i en aktivitet kan förväntas bero på tillgång till andra aktiviteter, om aktiviteten uppfattas som positiv (trevlig/nyttig), hur man själv och omgivningen uppfattar arbetslösheten, stödmöjligheter/påtryckningar från omgivningen och/eller hemmiljön, hur man upplever övriga deltagare i aktiviteten, synen på den egna förmågan/egna behovet med mera. Ett projekt som lyckats bra, trots att ersättning till deltagare inte lämnats är Unga In: 11

15 Unga utanför som lockas till Fryshusets olika aktiviteter genom projektet får ingen ersättning eller några bidrag. När de skrivs in i projektet skrivs de också in på Arbetsförmedlingen vilket gör att de också kan söka försörjningsstöd Förslag på aktiviteter för unga, år Nedanstående aktiviteter kan genomföras i projektet under projektåret: Uppsökande verksamhet utifrån information från kommunens övriga verksamheter samt av de individer som anmält intresse. Information vid olika typer av temadagar på Vallentuna gymnasium kan också vara ett sätt att sprida information. Informationsinsats kan genomföras genom utskick till hushåll med individer i ålderspannet, samt genom information på kommunens hemsida. Gemensamt besök på arbetsförmedlingen vid behov. Inledande individuellt möte: Kartläggning/kunskapsinventering Program under 3-4 veckor bestående av: Gruppaktiviteter (8-10 pers/grupp)- ca 3 förmiddagar per vecka: - CV-kurs samt vad man bör tänka på då man skriver ett personligt brev - Arbetsmarknadsorientering: var kan man söka jobb, hur man går tillväga - Jobbsökande i datasal med handledning - Intervjuträning/intervjuteknik - Företagsbesök/studiebesök/ intervjua en anställd - Karriärcoachning (Vid behov hänvisning till studie- och yrkesvägledning på Vallentuna gymnasium/kunskapscentrum Nordost) - Praktik i begränsad omfattning: prova-på-dag/vecka i syfte att få inblick i ett yrke Uppföljning av deltagarens jobbsökande kan ske efter kursaktiviteten månadsvis, enskilt eller i grupp. Överlämning till handläggare på Arbetsförmedlingen då det blir aktuellt. Utifrån att deltagande sker på frivilligbasis kan en månads SL-kort efter genomförd aktivitet/program användas som motivering att fullfölja programmet, för att underlätta det fortsatta jobbsökandet samt för resor till de eventuella uppföljningsmöten som kan behövas. Det bör vara förenligt med de kommunala 31 Strategisk påverkan och lärande (SPEL). Unga söker unga i Fryshusprojekt som leder till jobb, studier och framtid (hämtad ) 12

16 befogenheterna då det är kopplat till verksamheten, förutsatt att ett regelverk fastställts på förhand. Arbetsmarknadsenhetens riktlinjer gällande drogfrihet, arbetsförmåga och misskötsel kommer att tillämpas även i samband med ungdomsaktiviteterna. 32 Exempelvis kan deltagare bli avstängd om verksamheten störs på grund av misskötsel. 2.4 Bedömning av förslagets genomförbarhet De ungdomsinriktade aktiviteterna uppfyller nedanstående framgångsfaktorer 33 : Checklista: Små volymer av deltagare Uppfylls? Fokus på långtidsarbetslösa Hög sökaktivitet Undvika inlåsningseffekter Undvika plusjobb eller liknande subventionerade anställningar Undvika att låta insatsen vara a- kassegrundande eller som alternativ till a-kassa Inga allmänna ungdomsprogram Förstärkt förmedling Kontrollera sökaktiviteten Tillåta privata utförare av arbetsförmedling och vuxenutbildning Hot om framtida programdeltagande Kombinera krav på aktivitet för socialbidrag med jobbsökaraktiviteter Förmedlare som förmedlar jobb, inte utbildning Yrkesinriktad vuxenutbildning i samarbete med näringslivet Resultatuppföljning i arbetsmarknadspolitik 32 Riktlinjer för arbetsmarknadsenheten, fastställda av kommunstyrelsen Angivna i studien av Li Jansson 13

17 och vuxenutbildning, som påverkar ersättning till utförare Bra företagsklimat Hög grad av entreprenader och konkurrensutsättning i lokal ekonomi Potentiella problem I en studie där SKL samarbetet med Umeås universitet anges som hinder i arbetet med att motivera unga att slutföra gymnasieutbildning främst ungas egen motivation och attityder. Gällande att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden framhålls istället den lokala arbetsmarknaden samt kommunens och statens ekonomi. 34 Aktiviteten är frivillig, så tillvida individen inte är berättigad till ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen och deltagande i aktiviteterna ställs som krav från socialtjänsten för att få ersättningen. Då målgruppen saknar inkomster kan kostnader för resor till och från jobbsökaraktiviteter i centrala Vallentuna omöjliggöra deltagande. Tillhandahållande av SL-kort under en aktivitetsperiod för de ungdomar som är bosatta i andra delar av Vallentuna kan därför vara viktigt. Utifrån att deltagande sker på frivilligbasis kan avhopp och bristande motivation att delta i och/eller fullfölja aktiviteten skapa problem. Att efter slutförd aktivitet ge deltagaren en månads SL-kort skulle kunna öka motivationen hos deltagare samtidigt som det underlättar det fortsatta jobbsökandet såväl som att träffa handledaren för uppföljningsmöten. Kommunens möjligheter att ge ersättning till enskilda är dock starkt begränsad genom kommunallagen. Därigenom finns ett principiellt förbud mot understöd åt enskilda, så tillvida stöd inte finns i speciallagstiftning så som socialtjänstlagen och lagen om vissa kommunala befogenheter. Jämförelsevis har det gällande gåvor och stipendier har dock kommunala studiebidrag inte ansetts vara understöd i vanlig mening och godtagbart om det delades ut baserat på en på förhand fastställd plan Kostnadsberäkning Kostnadsberäkning för verksamhet från och med november, för ett års projektverksamhet. Kostnaderna ryms som helhet inom förvaltningsområdet Kansli- Arbetsmarknad-Information (KAI) under projekttiden. 34 Olofsson, Lundahl, Lexelius, Rolfsman & Östh (2012). Ungas övergångar mellan skola och arbete. Förutsättningar, lokala strategier och åtgärder. s Dahlman, Lena m.fl (2011). Kommunallagen med kommentarer och praxis s

18 Utöver uppräknade kostnader kommer avstämningar och utbyte ske med exempelvis uppföljningsansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen, handläggare på socialförvaltningen samt personal på övriga förvaltningar med angränsande ansvarsområden. Övriga förvaltningars eventuella kostnader för avstämning, informationsutbyte eller samverkan är inte inkluderade i kostnadsberäkningen. Maximal totalkostnad (kr/helår) Kommentar 36 Försäkring för deltagare i verksamheten Anställd på AME 60 %, med omkostnader (visstid) Fika i samband med aktivitet, ev. kostnader för gemensam aktivitet/föreläsare, förbrukningsartiklar (penna/papper) etc. Omkostnader: reseersättning för personal ( uppsökande ), telefoni m.m Mottagande av exempelvis 100 ungdomar ger en ökning av AME:s försäkringspremie med totalt 2400 kr per år. (Kostnaden är beroende av antal omgångar och antal ungdomar.) % av en av tjänsterna på kansliet förläggs till AME under projekttiden Kostnaden är beroende av behovet av uppsökande verksamhet SL-kort Ett SL-kort kostar 790 kr/månad Totalt Finansiering genom överföring av medel/resurser från KAI:s övriga verksamheter. Som lokaler kommer i huvudsak arbetsmarknadsenhetens nuvarande lokaler att användas, vid behov kan det dock vara aktuellt att använda annan lokal i lokalen exempelvis möteslokal på kulturhuset eller liknande. 36 Kalkylen baseras på tak på som mest 100 deltagare under året och är beroende av intresse för verksamheten och avhopp. 15

19 2.6 Uppföljning och utvärdering av verksamhet för unga, år Verksamheten kan följas upp månadsvis genom avstämningar internt, kvartalsvis med rapport till kommunstyrelsen och slutrapport/utvärdering i november Exempelvis till kommunstyrelsens sammanträden i mars, juni, september och november

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag angående arbetsmarknadsenheten

Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag angående arbetsmarknadsenheten EMELIE HALLIN SID 1/5 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag angående arbetsmarknadsenheten Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen.

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-03 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2011 Veckostatistik vecka 10, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-09-02 Diarienummer AMN-2015-0265 Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Förslag till beslut

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-21 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik juli 2012 Veckostatistik vecka 32, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Remiss Remiss av motion

Remiss Remiss av motion REMISS FÖRVALTING 2015-01-08 EMELIE HALLIN SID 1/1 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Remiss Remiss av motion Svar på remissen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-02 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2011 Veckostatistik vecka 14, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2012 Veckostatistik vecka 12, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2012 Veckostatistik vecka 15, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-02-17 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2012 Veckostatistik vecka 06, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik december 2011 Veckostatistik vecka 02, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-12-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik november 2012 Veckostatistik vecka 49, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-06-04 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2015-11-18 AMN-2015-0356 Rev.2015-12-01 Arbetsmarknadsnämnden Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd Förslag till beslut: att inrätta

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter?

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Jämlikt Göteborg hela staden socialt hållbar Forum jämlik stad 2017-09-28 Fler i arbete: Forskning och erfarenheter Sara Martinsson Vad vet vi om arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Sedan inledde

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Uppdrag till socialnämnden 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen g 34, zor5-o3-oz VALLENTUNA KOMMUN. s 141

1. Uppdrag till socialnämnden 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen g 34, zor5-o3-oz VALLENTUNA KOMMUN. s 141 Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-2L t2 (34) s 141 uppdrag till socialnämnden gällande ensamkommande flyktingbarn (KS 2014.52s) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar till

Läs mer

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin Sammanträdesdatum Arbetsmarknads- och socialnämnden 2016-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(15) 132 Svar på medborgarförslag om att låta arbetslösa utföra enklare arbetuppgifter Dnr 2016/1253 Beslut Arbetsmarknads-

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik oktober 2011 Veckostatistik vecka 45, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum:

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-03-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-06-19 DNR KS 2014.230 EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende:

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012

Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012 Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012 Översikt a) Allmänt om den svenska ungdomsarbetslösheten - Är den verkligen hög? Är den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Statskontoret ska, när det gäller samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kartlägga:

Statskontoret ska, när det gäller samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kartlägga: Regeringsbeslut II:2 2012-02-23 S2011/9837/FST (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att kartlägga kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser för personer med ekonomiskt

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR KS 2015.313 EMELIE HALLIN SID 1/3 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Överföring

Läs mer