2. Utredning: jobbsökarstöd för unga. 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga. Ärendet i korthet. Handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Utredning: jobbsökarstöd för unga. 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga. Ärendet i korthet. Handlingar"

Transkript

1 Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade zo13-o6-o3 om utredning av möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande. Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. Ansvaret ffir arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsfärmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som arbetslöshet har på kommunen - och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. I utredningen föreslås därfiir att en verksamhet inriktad på jobbsökande för unga upp tillz4 år, som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden - samt står utan åtgärd från arbetsftirmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 ftirsta månader). Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga 2. Utredning: jobbsökarstöd för unga Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jobbsökarstöd för unga Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om ett års försöksverksamhet för unga på arbetsmarknadsenheten från och med 1 november, i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade om utredning av möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande. Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsförmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som arbetslöshet har på kommunen och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. I utredningen föreslås därför att en verksamhet inriktad på jobbsökande för unga upp till 24 år, som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden samt står utan åtgärd från arbetsförmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 första månader). Handlingar 1. Utredning: jobbsökarstöd för unga 2. Jobbsökarstöd för unga Roland Beijer Kommundirektör Victor Kilén Förvaltningschef VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ska expedieras till: Akt Arbetsmarknadsenheten Socialnämnden Utbildningsnämnden

4 VERSION DIARIENUMMER A R B E T S M A R K N A D S E N H E T E N VALLENTUNA KOMMUN 2013 Jobbsökarstöd för unga

5 Jobbsökarstöd för unga Innehåll 1. Unga utanför arbetsmarknaden Kommunens uppföljningsansvar Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Om arbetslöshet Statistik Evidensbaserade åtgärder Jämförelse av olika lösningar/satsningar Förslag till verksamhet på AME för unga (18-24 år) Syfte Målgrupp Förslag på aktiviteter för unga, år Bedömning av förslagets genomförbarhet Potentiella problem Kostnadsberäkning Uppföljning och utvärdering av verksamhet för unga, år VALLENTUNA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN:

6 1. Unga utanför arbetsmarknaden I ett delbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13 betonas vikten av att tidigt börja arbeta med unga i utanförskap och en rad författningsändringar föreslås. Vidare konstateras i utredningen att kommunerna arbetar på vitt skilda sätt och att det i vissa fall tar tid innan kommunen kontaktar de unga för att erbjuda stöd. Då unga vuxna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är det enligt socialstyrelsen viktigt att dessa snabbt får stöd att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera, utifrån risken att dessa hamnar i utanförskap även på sikt. För elev som har avbrutit gymnasieutbildning har den enskilda skolan inte längre något ansvar. Kommunen har dock ett fortsatt ansvar inom ramen för uppföljningsansvaret och socialtjänstlagen - liksom arbetsförmedlingen har ett ansvar för arbetsmarknadsinsatser. 1 Kommunala arbetsfrämjande insatser till unga vuxna (18-24 år) finns idag i 65 % av kommunerna och stadsdelarna och kan tillhandahållas inom en månad från den första kontakten Kommunens uppföljningsansvar Det kommunala informationsansvaret regleras i skollagen och ligger i Vallentuna kommun under utbildningsnämnden. Informationsansvaret innebär att hemkommunen är skyldig att hålla sig informerad om vilka ungdomar i kommunen som inte går i gymnasiet och är under 20 år. Vidare har hemkommunen en skyldighet att erbjuda gymnasial utbildning fram till det första kalenderhalvåret den unge fyller 20 år, samt stödinsatser och olika utbildningsalternativ för de ungdomar som har behov. Genom informationsansvaret ska kommunen hålla sig informerad om den unges sysselsättning, i syfte att kunna erbjuda lämpliga åtgärder. Vilka åtgärder som kommunerna väljer att använda sig av och hur snabbt de agerar skiljer sig åt i landet. I Vallentuna kommun skickas brev till de ungdomar som inte är inskrivna på något gymnasium samt de som har avbrutit sina gymnasiestudier eller gått ut med ofullständiga betyg. I brevet ber man individen uppge vad den har för sysselsättning, men den unge kan även kryssa i att kontakt inte önskas. Individen erbjuds även vägledningssamtal. 1 Sveriges kommuner och landsting (2012). Kommunernas informationsansvar s.16 2 Socialstyrelsen (2012) Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 resultat och metoder s.7, 39 3

7 De som inte besvarar brevet får ett ytterligare brev, därefter ett samtal. De som inte går att nå, eller väljer att inte svara, har dock den ansvarige för informationsansvaret inga möjligheter att få tag i. Att ha slutfört gymnasieutbildningen är enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) viktigt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden Ekonomiskt bistånd Behov av ekonomiskt bistånd beror enligt socialstyrelsen i de flesta fall på arbetslöshet eller sjukdom. 4 Fördelningen i Vallentuna kommun för åren 2012 och 2011 visas i tabellen nedan: År Försörjningshinder på grund av arbetslöshet Försörjningshinder på grund av ohälsa 5 Försörjningshinder på grund av sociala skäl 6 (Andel av vuxna biståndsmottagare under året) (Andel av vuxna biståndsmottagare under året) (Andel av vuxna biståndsmottagare under året) ,1 27,5 0, ,5 26,3 0,3 Uppgifterna ovan är hämtade ur Socialstyrelsens öppna jämförelser 2012 Socialtjänsten kan i samband med ekonomiskt bistånd ställa krav om deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som kommunen anvisar. 7 Den åldersgräns som tidigare till viss del begränsat socialtjänstens möjligheter att anvisa personer till en aktivitet har försvunnit, i och med den lagändring som trädde i kraft den 1 juli Enligt socialförvaltningen är 28 av personerna med försörjningsstöd 24 år eller yngre. Av dessa uppskattar socialförvaltningen att 13 individer är arbetsföra i dagsläget, september Sveriges kommuner och landsting (2013). Unga utanför behöver stöd till studier och jobb. 4 Socialstyrelsen (2012) Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 resultat och metoder s.7 5 Definition: biståndsmottagare som är sjukskriven och har ett läkarintyg/läkarutlåtande som styrker nedsatt arbetsförmåga, eller som har ingen eller otillräcklig inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. (Socialstyrelsen. Metodbeskrivning Öppna jämförelser s.20) 6 Definition: en biståndsmottagare inte står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer saknar arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan bli aktuellt i framtiden men först efter förberedande insatser. (Socialstyrelsen. Metodbeskrivning Öppna jämförelser s.21) 7 Socialstyrelsen (2003) Ekonomiskt bistånd. Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten s.89 8 Sveriges kommuner och landsting (2013). Cirkulär 13:42 Ändringar i socialtjänstlagen som gäller ekonomiskt bistånd. 9 Uppgift från försörjningsstödsenheten Vallentuna kommun

8 Status Arbetsföra individer med försörjningsstöd, upp till 24 år 10 Inskriven på AME/på väg att skrivas in 3 I aktiviteter/utredning via arbetsförmedlingen 5 Precis fått jobb/flyttat uomlands/ska avslutas i dagarna/utreds via PRIMA 5 TOTALT 13 Det kan antas att antalet unga vuxna som ansöker om försörjningsstöd är förhållandevis lågt. Detta då många unga i Stockholmsregionen bor kvar hos sina föräldrar och blir försörjda därigenom. Försörjningsstöd skulle i viss mån kunna ses som något skamligt och något man ogärna tvingar sina barn att söka, även om de saknar andra inkomster Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Arbetsmarknadsenheten tar emot deltagare i verksamheten vilka hänvisas dit från socialförvaltningen eller arbetsförmedlingen i utbyte mot en deltagaravgift vilken hänvisande myndighet bekostar. Någon åldersgräns tillämpas inte men en bedömning sker i samband med ett inledande samtal om arbetsmarknadsenhetens verksamhet kan hjälpa till eller ej. Någon generell möjlighet att bistå arbetslösa ungdomar finns därför inte idag, då verksamhet och budget idag bygger deltagaravgifter. En generell begränsning av verksamheten finns i form av verksamhetens lokaler. Hiss saknas möjlighet att ta emot personer med svåra funktionshinder saknas därför då datasalen är på övervåningen. 1.2 Om arbetslöshet Arbetslöshet bland ungdomar kan ge långsiktiga negativa effekter på både samhällsekonomin, inkomstnivåer och framtida möjligheter till arbete. 11 Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder ligger på arbetsförmedlingen, men många kommuner väljer ändå att ta en aktiv roll utifrån den ekonomiska påverkan som 10 Uppgift från försörjningsstödsenheten Vallentuna kommun Riksrevisionen ( ). Arbetslösa unga behöver mer individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare. 5

9 arbetslöshet har på kommunen och den inverkan som långvarig arbetslöshet kan ha på dess invånare. Huvuddelen av Arbetsförmedlingens insatser sker först när en ungdom varit arbetslös i 3-4 månader, enligt en granskning som Riksrevisionen genomfört. Arbetsförmedlarna menar att arbetsförmedlingens regelverk tillsammans med tidsbrist leder till att möjligheterna att ge anpassat stöd inte är tillräckliga. 12 Arbetsförmedlingen har inte något uppsökande uppdrag när det gäller ungdomar - utan arbetar med de som registrerat sig som arbetssökande och kommer till planerade träffar. 13 Unga mellan år som varit inskrivna i 90 dagar omfattas av den så kallade jobbgarantin för ungdomar. Då kan de ta del av särskilda insatser så som fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning, jobbsökaraktiviteter med coachning samt praktik, utbildning eller rehabilitering. Ungdomar som deltar i programmet får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 14 För de personer som löper risk för långvarig arbetslöshet upprättar Arbetsförmedlingen en handlingsplan inom fem dagar från inskrivningen. Ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden kan därigenom erbjudas insatser utan att behöva kvalificera sig gällande inskrivningstid Statistik Arbetskraftsundersökningar Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik tas fram av Statistiska centralbyrån, i form av arbetskraftundersökningar (AKU). Dessa beskriver utvecklingen för befolkning i åldern och utgår ifrån internationella och europeiska rekommendationer. 15 I gruppen ungdomsarbetslösa ingår unga mellan år, även om de studerar på exempelvis gymnasieskola eller högskola. 16 Arbetsförmedlingens statistik Arbetsförmedlingens statistik visar de som är inskrivna vid myndigheten i åldern år. Statistiken redovisas vecko- och månadsvis Riksrevisionen ( ). Arbetslösa unga behöver mer individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare. 13 Sveriges kommuner och landsting (2012). Kommunernas informationsansvar s Arbetsförmedlingen (2013) Faktablad: Jobbgarantin för ungdomar 15 Regeringskansliets hemsida. Arbetslöshetsstatistik (hämtad ) 16 SCB Statistiska meddelanden Tema Ungdomsarbetslöshet (2009) 17 Regeringskansliets hemsida. Arbetslöshetsstatistik (hämtad ) 6

10 I den statistik som finns tillgänglig på hemsidan framgår arbetslösheten för unga i Vallentuna i intervallet år, denna synliggörs i tabellen nedan. Totalt fanns i juli 149 arbetssökande. Hos Arbetsförmedlingen finns dock få ungdomar under 18 år registrerade, detta då de inte omfattas av något ersättningssystem. Antalet arbetslösa unga skulle därför kunna vara underskattat. Statistik från arbetsförmedlingen 18 Vallentuna, unga år (juli 2013) Kommentar 19 Öppet arbetslösa 61 Sökande i program med aktivitetsstöd Arbetssökande utan arbete som söker och omgående kan tillträda ett arbete och ej deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program Stöttas av Arbetsförmedlingen på något sätt: kan vara inskrivna i jobbgarantin för unga eller annat program/aktivitet. Sökande som har arbete utan stöd Sökande som har arbetet med stöd Övriga inskrivna samt nystartsjobb 19 Har deltidsjobb, tillfällig timanställning, tillfälligt arbete eller är ombytessökande står inte utanför arbetsmarknaden 12 Exempelvis anställning med lönebidrag, instegsjobb, OSA-anställning, anställd hos Samhall m.m. 8 Sökande med förhinder, yrkesfiskare eller EES-sökande. Nystartsjobb: som stått utanför länge/nyanlända, långtidssjukskrivna m.fl. Totalt 149 Inskrivna på arbetsförmedlingen i slutet av juli 2013, Vallentuna kommun 1.3 Evidensbaserade åtgärder Kommuner väljer olika angreppssätt för att försöka påverka arbetslösheten inom den egna kommunen. Bland de vanligt förekommande insatserna finns bland annat resursjobb 21, praktik, olika coachningskoncept och främjandet av sociala företag Arbetsförmedlingens månadsstatistik ( ) 19 För vidare läsning om hur arbetsförmedlingen definierar olika grupper: 20 Arbetsförmedlingen Definitioner och förklaringar för Arbetsförmedlingens statistik. ( ) Inkluderar unga som inte varit inskrivna i 3 månader samt de som tackat nej till jobbgarantin för ungdomar. 21 Arbetslösa anställs av kommunen exempelvis för välfärdsjobb (se exempelvis Sigtuna kommun 2012). 7

11 I en studie av kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande konstateras att arbetsmarknadsåtgärder inte bör hindra människor från att söka jobb, och på så sätt förlänga tiden i arbetslöshet för de arbetssökande. 23 Insatserna kan dock ha positiva effekter i de fall då arbetslösa kan behöva hjälp med motivationen, då matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare kan förbättras och att insatserna kan vara kompetenshöjande för deltagarna. Som negativa bieffekter framhålls dock att arbetsmarknadsinsatser kan ha undanträngningseffekter gällande anställningar samt minskad matchning och geografisk rörlighet på grund av arbetsmarknadsåtgärder då deltagarna är upptagna med en insats istället för att söka arbete. 24 Subventionerade anställningar kan ha stora undanträngningseffekter sänker den öppna arbetslösheten men även den ordinarie sysselsättningsnivån. 25 Även praktik kan ha en undanträngningseffekt även om praktik i vissa fall snabbare än arbetsmarknadsutbildning kan leda till arbete. 26 Ett antal framgångsfaktorer finns enligt studien: 27 - Små volymer av deltagare - Fokus på långtidsarbetslösa - Hög sökaktivitet - Undvika inlåsningseffekter - Undvika plusjobb eller liknande subventionerade anställningar - Undvika att låta insatsen vara a-kassegrundande eller som alternativ till a- kassa - Inga allmänna ungdomsprogram - Förstärkt förmedling - Kontrollera sökaktiviteten - Tillåta privata utförare av arbetsförmedling och vuxenutbildning - Hot om framtida programdeltagande - Kombinera krav på aktitivet för socialbidrag med jobbsökaraktiviteter - Förmedlare som förmedlar jobb, inte utbildning - Yrkesinriktad vuxenutbildning i samarbete med näringslivet - Resultatuppföljning i arbetsmarknadspolitik och vuxenutbildning, som påverkar ersättning till utförare 22 Exempel på kommuner: Värmdö, Strängnäs, Haninge m.fl för mer information se Sofisam - Handbok för samarbete med sociala företag Kommunens förhållningssätt. ( ) 23 Jansson, Li (2013) En chans att göra skillnad. Kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. s Jansson, Li (2013) En chans att göra skillnad. Kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. s Forslund och Vikström (2011) IFAU Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet en översikt. s Svenskt näringsliv/jansson, Li (2012) Arbetsmarknadsåtgärder missar målet (hämtad ) 27 Jansson, Li (2013) En chans att göra skillnad. Kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. s

12 - Bra företagsklimat - Hög grad av entreprenader och konkurrensutsättning i lokal ekonomi Jämförelse av olika lösningar/satsningar Samtliga lösningar kommer för unga vara frivilliga så tillvida individen inte är berättigad till ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen och deltagande i aktiviteterna ställs som krav från socialtjänsten för att få ersättningen. Åtgärd Kostnad Plus Minus Resursanställningar (anställning i kommunal verksamhet) Lönekostnad 28 Handledning och introduktion (resursåtgång) + Ger arbetslivserfarenhet + Kan ge välfärdsökning i den kommunala sektorn sådant arbete som normalt inte skulle utföras - Undanträngningseffekt på riktiga jobb (kan även försämra relationerna till de fackliga förbunden) - Relativt kostsamt: lönekostnader + Kan kvalificera deltagare för a-kassa och därigenom bidra till att kostnaden för arbetslöshet i högre utsträckning landar på staten Anställning motiverande ger lön Praktikplats 29 Ev. lönekostnad Resursåtgång: hitta praktikplatser Introduktion på praktikplatsen + Kan ge erfarenhet/insyn i yrken samt referenser + Om oavlönad - förhållandevis resurssnålt - Undanträngningseffekt - Tveksamt om avlöning möjligt jfr kommunala kompetensen Svårt att locka deltagare utan ersättning - Upptagen med praktik istället för jobbsökande Coachning/jo bbsökarverksa mhet Kostnad för handledare/lokal + Stöd i jobbsökande hjälp att se sådant andra kan upptäcka + Möjligt kombinera med - Svårt att locka deltagare utan ersättning - - Ev. inlåsningseffekt beroende på utformning 28 Minus eventuella lönebidrag som arbetsgivare kan vara berättigade till från arbetsförmedlingen. 29 Praktik utan avlöning kan upplevas som måttligt attraktivt. De praktikanter som kommunen vanligen mottar är dock oavlönade får sin försörjning på annat sätt. Likabehandling? 30 Målgruppen saknar ersättning från arbetsförmedlingen 9

13 matchning + Kan bedrivas i grupp Främja sociala företag Kostnad för utbildning och informationsmateri al + Ökat företagande + Sysselsättning för utsatta grupper - Kommunen kan endast ta initiativet till utbildning/information, det konkreta initiativet måste tas av de som berörs 10

14 2. Förslag till verksamhet på AME för unga (18-24 år) 2.1 Syfte Arbetsmarknadsåtgärder är främst arbetsförmedlingens ansvar. Verksamheten syftar därför till att komplettera arbetsförmedlingens insatser, då dessa vanligen påbörjas efter 3 månader. Detta för att på sikt förebygga ungdomsarbetslöshet och utanförskap genom att: - tidigt hitta ungdomar, - få dem att skriva in sig hos arbetsförmedlingen - stötta dem med jobbsökande under den första tiden: antingen för att gå vidare till studier eller till arbete/praktik - och snabba upp processen. - stötta i kontakten med myndigheter Utifrån kartläggning av kompetens och intressen hos ungdomar möjliggörs även matchning mot behov hos arbetsmarknadsenhetens företagarkontakter. 2.2 Målgrupp Ungdomar upp till 24 år (18-24), som inte är i utbildning och som inte kommit in på arbetsmarknaden samt står utan åtgärd från arbetsförmedlingens sida (exempelvis under arbetslöshetens 3 första månader). Som regel är det bra att slutföra gymnasieutbildningen. I de fall det inte är möjligt skulle det dock kunna vara aktuellt att undantagsvis även ta emot personer under 18 år. Målgruppens storlek är svår att förutsäga då gruppen förändras kontinuerligt. Skulle en enkätundersökning eller motsvarande genomföras inför en satsning är ett problem att de som besvarar frågorna några månader senare inte tillhör målgruppen. Intresse för att delta i en aktivitet kan förväntas bero på tillgång till andra aktiviteter, om aktiviteten uppfattas som positiv (trevlig/nyttig), hur man själv och omgivningen uppfattar arbetslösheten, stödmöjligheter/påtryckningar från omgivningen och/eller hemmiljön, hur man upplever övriga deltagare i aktiviteten, synen på den egna förmågan/egna behovet med mera. Ett projekt som lyckats bra, trots att ersättning till deltagare inte lämnats är Unga In: 11

15 Unga utanför som lockas till Fryshusets olika aktiviteter genom projektet får ingen ersättning eller några bidrag. När de skrivs in i projektet skrivs de också in på Arbetsförmedlingen vilket gör att de också kan söka försörjningsstöd Förslag på aktiviteter för unga, år Nedanstående aktiviteter kan genomföras i projektet under projektåret: Uppsökande verksamhet utifrån information från kommunens övriga verksamheter samt av de individer som anmält intresse. Information vid olika typer av temadagar på Vallentuna gymnasium kan också vara ett sätt att sprida information. Informationsinsats kan genomföras genom utskick till hushåll med individer i ålderspannet, samt genom information på kommunens hemsida. Gemensamt besök på arbetsförmedlingen vid behov. Inledande individuellt möte: Kartläggning/kunskapsinventering Program under 3-4 veckor bestående av: Gruppaktiviteter (8-10 pers/grupp)- ca 3 förmiddagar per vecka: - CV-kurs samt vad man bör tänka på då man skriver ett personligt brev - Arbetsmarknadsorientering: var kan man söka jobb, hur man går tillväga - Jobbsökande i datasal med handledning - Intervjuträning/intervjuteknik - Företagsbesök/studiebesök/ intervjua en anställd - Karriärcoachning (Vid behov hänvisning till studie- och yrkesvägledning på Vallentuna gymnasium/kunskapscentrum Nordost) - Praktik i begränsad omfattning: prova-på-dag/vecka i syfte att få inblick i ett yrke Uppföljning av deltagarens jobbsökande kan ske efter kursaktiviteten månadsvis, enskilt eller i grupp. Överlämning till handläggare på Arbetsförmedlingen då det blir aktuellt. Utifrån att deltagande sker på frivilligbasis kan en månads SL-kort efter genomförd aktivitet/program användas som motivering att fullfölja programmet, för att underlätta det fortsatta jobbsökandet samt för resor till de eventuella uppföljningsmöten som kan behövas. Det bör vara förenligt med de kommunala 31 Strategisk påverkan och lärande (SPEL). Unga söker unga i Fryshusprojekt som leder till jobb, studier och framtid (hämtad ) 12

16 befogenheterna då det är kopplat till verksamheten, förutsatt att ett regelverk fastställts på förhand. Arbetsmarknadsenhetens riktlinjer gällande drogfrihet, arbetsförmåga och misskötsel kommer att tillämpas även i samband med ungdomsaktiviteterna. 32 Exempelvis kan deltagare bli avstängd om verksamheten störs på grund av misskötsel. 2.4 Bedömning av förslagets genomförbarhet De ungdomsinriktade aktiviteterna uppfyller nedanstående framgångsfaktorer 33 : Checklista: Små volymer av deltagare Uppfylls? Fokus på långtidsarbetslösa Hög sökaktivitet Undvika inlåsningseffekter Undvika plusjobb eller liknande subventionerade anställningar Undvika att låta insatsen vara a- kassegrundande eller som alternativ till a-kassa Inga allmänna ungdomsprogram Förstärkt förmedling Kontrollera sökaktiviteten Tillåta privata utförare av arbetsförmedling och vuxenutbildning Hot om framtida programdeltagande Kombinera krav på aktivitet för socialbidrag med jobbsökaraktiviteter Förmedlare som förmedlar jobb, inte utbildning Yrkesinriktad vuxenutbildning i samarbete med näringslivet Resultatuppföljning i arbetsmarknadspolitik 32 Riktlinjer för arbetsmarknadsenheten, fastställda av kommunstyrelsen Angivna i studien av Li Jansson 13

17 och vuxenutbildning, som påverkar ersättning till utförare Bra företagsklimat Hög grad av entreprenader och konkurrensutsättning i lokal ekonomi Potentiella problem I en studie där SKL samarbetet med Umeås universitet anges som hinder i arbetet med att motivera unga att slutföra gymnasieutbildning främst ungas egen motivation och attityder. Gällande att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden framhålls istället den lokala arbetsmarknaden samt kommunens och statens ekonomi. 34 Aktiviteten är frivillig, så tillvida individen inte är berättigad till ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen och deltagande i aktiviteterna ställs som krav från socialtjänsten för att få ersättningen. Då målgruppen saknar inkomster kan kostnader för resor till och från jobbsökaraktiviteter i centrala Vallentuna omöjliggöra deltagande. Tillhandahållande av SL-kort under en aktivitetsperiod för de ungdomar som är bosatta i andra delar av Vallentuna kan därför vara viktigt. Utifrån att deltagande sker på frivilligbasis kan avhopp och bristande motivation att delta i och/eller fullfölja aktiviteten skapa problem. Att efter slutförd aktivitet ge deltagaren en månads SL-kort skulle kunna öka motivationen hos deltagare samtidigt som det underlättar det fortsatta jobbsökandet såväl som att träffa handledaren för uppföljningsmöten. Kommunens möjligheter att ge ersättning till enskilda är dock starkt begränsad genom kommunallagen. Därigenom finns ett principiellt förbud mot understöd åt enskilda, så tillvida stöd inte finns i speciallagstiftning så som socialtjänstlagen och lagen om vissa kommunala befogenheter. Jämförelsevis har det gällande gåvor och stipendier har dock kommunala studiebidrag inte ansetts vara understöd i vanlig mening och godtagbart om det delades ut baserat på en på förhand fastställd plan Kostnadsberäkning Kostnadsberäkning för verksamhet från och med november, för ett års projektverksamhet. Kostnaderna ryms som helhet inom förvaltningsområdet Kansli- Arbetsmarknad-Information (KAI) under projekttiden. 34 Olofsson, Lundahl, Lexelius, Rolfsman & Östh (2012). Ungas övergångar mellan skola och arbete. Förutsättningar, lokala strategier och åtgärder. s Dahlman, Lena m.fl (2011). Kommunallagen med kommentarer och praxis s

18 Utöver uppräknade kostnader kommer avstämningar och utbyte ske med exempelvis uppföljningsansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen, handläggare på socialförvaltningen samt personal på övriga förvaltningar med angränsande ansvarsområden. Övriga förvaltningars eventuella kostnader för avstämning, informationsutbyte eller samverkan är inte inkluderade i kostnadsberäkningen. Maximal totalkostnad (kr/helår) Kommentar 36 Försäkring för deltagare i verksamheten Anställd på AME 60 %, med omkostnader (visstid) Fika i samband med aktivitet, ev. kostnader för gemensam aktivitet/föreläsare, förbrukningsartiklar (penna/papper) etc. Omkostnader: reseersättning för personal ( uppsökande ), telefoni m.m Mottagande av exempelvis 100 ungdomar ger en ökning av AME:s försäkringspremie med totalt 2400 kr per år. (Kostnaden är beroende av antal omgångar och antal ungdomar.) % av en av tjänsterna på kansliet förläggs till AME under projekttiden Kostnaden är beroende av behovet av uppsökande verksamhet SL-kort Ett SL-kort kostar 790 kr/månad Totalt Finansiering genom överföring av medel/resurser från KAI:s övriga verksamheter. Som lokaler kommer i huvudsak arbetsmarknadsenhetens nuvarande lokaler att användas, vid behov kan det dock vara aktuellt att använda annan lokal i lokalen exempelvis möteslokal på kulturhuset eller liknande. 36 Kalkylen baseras på tak på som mest 100 deltagare under året och är beroende av intresse för verksamheten och avhopp. 15

19 2.6 Uppföljning och utvärdering av verksamhet för unga, år Verksamheten kan följas upp månadsvis genom avstämningar internt, kvartalsvis med rapport till kommunstyrelsen och slutrapport/utvärdering i november Exempelvis till kommunstyrelsens sammanträden i mars, juni, september och november

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds. - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen.

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

En utbildningsgaranti

En utbildningsgaranti En utbildningsgaranti möjligheter på regional nivå Jonas Olofsson Malmö högskolan Institutionen för hälso- och välfärdsstudier Alexandru Panican Socialhögskolan Lunds universitet December 2014 Förord Syftet

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Fredrik Ottosson Jard Larsson Emmaboda, Tingsryd och Uppvidinge 2013-09-19 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Revisionsrapport Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Kramfors kommun November 2010 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 10 november

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsinsatser riktade till ungdomar mellan 18 och 24 år

Kommunala arbetsmarknadsinsatser riktade till ungdomar mellan 18 och 24 år Kommunala arbetsmarknadsinsatser riktade till ungdomar mellan 18 och 24 år Kristina Sibbmark Anders Forslund RAPPORT 2005:9 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser? riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser? rir 2014:27 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET KREATIVA Kartläggning av projekt i programområde 2 PROJEKT Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:6 Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 1 Förord

Läs mer

Jobbtorg från bidrag till arbete

Jobbtorg från bidrag till arbete Utlåtande 2007:117 RI+VII (Dnr 331-1800/2007) Jobbtorg från bidrag till arbete Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den föreslagna inriktningen av jobbtorg godkänns i enlighet

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer