DEN HJÄLPANDE HANDENS EKONOMI. Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN HJÄLPANDE HANDENS EKONOMI. Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad"

Transkript

1 DEN HJÄLPANDE HANDENS EKONOMI Därför behövs fler jobbcoacher på dagens arbetsmarknad

2 Fotograf: Naseer Haider Siddiqui, sid 9 Bemanningsföretagen organiserar företag med verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Vi samarbetar också med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och trygghetsråden. För mer information om Bemanningsföretagen: Bemanningsföretagen

3 Innehåll Sammanfattning... 2 Vad är en jobbcoach?... 3 En arbetsmarknad under stark förändring... 4 En hjälpande hand... 5 Varannan svensk kan få stöd via kollektivavtal... 7 Jobbcoacher åt alla... 9 Matchningen måste förbättras Arbetsförmedlingen bör konkurrensutsättas En ny svensk modell... 13

4 Hårda fakta Hjälpen till arbetssökande är för ineffektiv. Arbetsmarknaden klarar inte problemen utan en hjälpande hand. Problem Det råder en allvarlig mismatch på arbetsmarknaden. Trots stort rekryteringsbehov hos arbetsgivarna är personer arbetslösa. Men Arbetsförmedlingen står enbart för tre procent av investeringarna i jobbcoachning och andra omställningstjänster. Sverige är dåligt på att sätta unga i arbete. Av de unga är omkring 25 procent utan jobb. Unga arbetssökande tycker inte att de får effektivt stöd av Arbetsförmedlingen. Enligt näringsdepartementets är Sverige det land som är sämst på att sätta invandrare i arbete. Arbetsförmedlingen har för låg matchningsaktivitet. En arbetsförmedlare förmedlar mindre än 1 jobb per månad. Arbetsförmedlingen har en hög kostnad. Kostnaden ligger på omkring kronor per jobb. Lösning Det krävs en hjälpande hand för att arbetstagare och arbetsgivare ska finna varandra på dagens komplicerade arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens satsning på att upphandla jobbcoachning bör därför öka. Inom bemanningsbranschen, som är experter på att matcha utbud och efterfrågan av arbetskraft, är andelen unga tre gånger så hög som genomsnittet på arbetsmarknaden. Inom bemanningsbranschen, som är experter på att matcha utbud och efterfrågan av arbetskraft, är andelen utlandsfödda dubbelt så hög som genomsnittet på arbetsmarknaden. Konkurrensutsatta bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag har upp till tio gånger högre matchningseffektivitet än Arbetsförmedlingen. Under 2009 förmedlade en arbetsförmedlare i snitt 9,4 jobb. Trygghetsfondens TSLs fem största upphandlade omställningsföretag hade samma år en förmedlingstakt på 80 jobb per jobbcoach. Konkurrensutsatta bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag har mindre än hälften så stor kostnad som Arbetsförmedlingen. Trygghetsfonden TSL, som använder upphandlade omställningsföretag, hade en kostnad på kronor per jobb. Källor: Svenskt Näringsliv, rapporter: Mismatch, det ekonomiska läget mars 2011; Arbetsförmedlningen förmedlar få jobb; Unga möter inte Arbetsförmedlningen. Ds 2011:17. TSL. Sammanfattning Den lilla satsningen som regeringen initierat på jobbcoacher de senaste två åren är positiv av flera orsaker. För det första innebär satsningen att fler personer får tillgång till individuellt omställningsstöd. Forskning visar att den typen av mellanhänder som jobbcoacher utgör är nödvändiga för att dagens svårförutsägbara och komplicerade arbetsmarknad ska fungera väl. Arbetsmarknaden behöver hjälpande händer jobbcoachning är en hjälpande hand. Sedan tidigare har hälften av de arbetsföra svenskarna viss tillgång till liknade stöd via särskilda omställningsförsäkringar i kollektivavtalsform, men tack vare jobbcoacherna kan sådant stöd ges till fler personer och i fler situationer. Jobbcoachning är en viktig byggsten i ett nytt system på arbetsmarknaden som syftar till trygg omställning när det inträffar förändringar. För det andra innebär satsningen på jobbcoacher att dagens stora problem på arbetsmarknaden den bristande matchningen kan motverkas. Dålig matchning innebär att de lediga jobben inte hittar till dem som kan ta jobben. Den svenska arbetskraften utnyttjas dåligt, vilket hotar att motverka konjunkturuppgången. Därför är satsningen på jobbcoacher viktigare än någonsin. Jobbcoachernas syfte är inte att skapa nya jobb, vilket ibland felaktigt hävdas, utan att få fler i arbete snabbare genom att vägleda arbetstagare att söka eller utbilda sig för de jobb som finns. För det tredje är satsningen på jobbcoacher ett litet men viktigt steg på vägen mot en mer konkurrensutsatt Arbetsförmedling. Dagens Arbetsförmedling är ineffektiv och förmedlar för få jobb till en för hög kostnad. Men personer som inte har tillgång till stöd via något omställningsavtal är hänvisade till Arbetsförmedlingen. Det är därför hög tid att pröva nya vägar. En ökad konkurrensutsättning kan åstadkommas genom att fler ges tillgång till stöd från omställningsföretag. Att utvidga den lilla satsningen på jobbcoacher vore ett första konkret steg på den vägen. För det fjärde: De personer som fått coachning via Arbetsförmedlingen anser att stödet varit värdefullt. Av de över personer som fått jobbcoachning hittills är 77 procent nöjda med den hjälp de fått och 62 procent anser att coachen i hög grad bidragit till ökade jobbchanser. Det finns mängder av goda exempel på lyckad jobbcoachning. Till sist är det viktigt att komma ihåg att den absolut största delen av jobbcoachningen sker utanför Arbetsförmedlingens upphandlingar. På tio år har ivesteringarna i personalförsörjningstjänster ökat med över 100 procent till drygt 20 miljarder årligen. Av detta står Arbetsförmedlingen bara för en bråkdel mindre än tre procent. Bemanningsbranschens kundbas består av arbetsgivare som är såväl offentliga som privata. Knappast skulle dessa arbetsgivare under så många år betala för dessa tjänster om de inte levererat önskat resultat. 2

5 Vad är en jobbcoach? En jobbcoach ger professionell hjälp åt personer att söka arbete, att utveckla kompetensen, att planera sin karriär, att starta företag eller att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare. En bra jobbcoach är specialist på hur dagens komplicerade arbetsmarknad fungerar. Jobbcoachen har koll på vilka branscher och arbetsgivare som söker personal samt hur man kontaktar de arbetsgivarna. Jobbcoachen vet också vilken kompetens som efterfrågas och hur man kan skaffa sig den kompetensen. En bra jobbcoach har naturligtvis ett brett kontaktnät bland arbetsgivare samt kunskap och erfarenhet av att vägleda människor. Jobbcoachning har funnits sedan 1970-talet men långtifrån alla har haft tillgång till det. Istället har jobbcoachning ofta varit en del av de särskilda omställningspaket som hjälper personer som har blivit uppsagda att få en ny start i arbetslivet. De som hamnat i en sådan situation, och som dessutom haft en omställningsförsäkring som en del av sitt kollektivavtal, har kunnat få hjälp av en jobbcoach. Omställningsstödet brukar i dessa lägen omfatta även andra stödåtgärder än stöd från en jobbcoach. Det kan handla om utbildning eller matchning, det vill säga rekryteringsföretag eller bemanningsföretag som för samman arbetssökande med företag som söker personal samt ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Jobbcoachning är ett komplement till andra stödåtgärder för att personer snabbare ska hitta fram till ett jobb. Jobbcoachningens kärna ligger i gränslandet mellan de tjänster som personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag erbjuder. Rekrytering Omställning Personaluthyrning Jobbcoachning Många företag, men inte alla, som arbetar med jobbcoachning är auktoriserade omställningsföretag som är experter på att hitta jobb. Dessa företag har lång erfarenhet av jobbcoachning och många av dem har arbetat på uppdrag av de olika omställningsförsäkringar som finns avtalade mellan fack och arbetsgivare inom olika yrken och branscher. Det finns 60 stycken sådana auktoriserade omställningsföretag i Sverige. När dessa företag arbetar med jobbcoachning sker det med stöd av erfarenhet från rekrytering, bemanning och andra tjänster som omställningsföretag kan göra. Det pussel som bemanningsföretag lägger för att passa ihop efterfrågad kompetens med rätt person påminner om en del av jobbcoachningsens utmaningar. Forskaren Lars Walter har i en avhandling om bemanningsföretag beskrivit det komplicerade arbete det innebär att hitta en person som ska passa för ett jobb. Walter använder uttrycket som hand i handske. Först efter en lång process hittar man lösningar för arbetstagare och arbetsgivare passar som hand i handske. 1 När arbetsförmedlingen 2009 upphandlade jobbcoacher så slöt man avtal med hela 952 företag. Det säger sig självt att en stor del av dessa saknar relevant erfarenhet, kunskap och nätverk för att klara sina uppgifter. Det är viktigt att diskussionen om jobbcoacher inte får styras av den bristande leverans som vissa av dessa företag har stått för. Jobbcoachning är en alldeles för viktig fråga för det. 1 Som hand i handske, Lars Walter, avhandling, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

6 En arbetsmarknad under stark förändring Företag blir alltmer specialiserade. De koncentrerar sig på sin kärnuppgift. Resten lämnar de åt andra experter, det vill säga andra företag som koncentrerar sig på sin kärnuppgift. Istället för att ha IT, städning, service, underhåll, distribution och bevakning så köper man in detta från konsulter, logistikföretag, vaktbolag och så vidare. Det är en omfattande förändring av näringslivet som skett steg för steg. Efter hand har företag upptäckt att någon annan än företaget självt är bättre på att göra vissa uppgifter. Genom att lägga ut uppgifter på andra och arbeta i ett nätverk av olika företag så har man kunnat öka konkurrenskraften. Idag har de flesta företag blivit specialiserade och det existerar knappast längre några storföretag av den gamla modellen där allting sköttes inom ett och samma företag. Fenomenet med en alltmer långtgående specialisering och att de specialiserade företagen arbetar tillsammans, är inget nytt på den svenska arbetsmarknaden. Redan 1966 beskrev ekonomiforskaren Jan Johanson utvecklingen i sin avhandling. Kring detta finns också en hel skolbildning om företagsnätverk från Uppsala universitet samt internationell forskning. 2 Men arbetsmarknadspolitiken har anpassats förvånansvärt lite till dessa förändringar. BEVAKNING AB IT AB LOGISTIK&TRANSPORT AB REVISION AB STÄD EKONOMI UNDERHÅLL & SERVICE DISTRIBUTION IT INKÖP PR-BYRÅ AB BEMANNING AB TEKNIKKONSULT AB BEVAKNING PR PERSONAL- ADMINISTRATION KUNDSERVICE FÖRSÄLJNING BYGG AB VVS AB TILLVERKNING AB UTBILDNING AB BUTIKSKEDJA AB STÄD AB Företaget AB igår Företaget AB idag Gårdagens företag med alla verksamheter samlade inom företaget och dagens specialiserade företag som arbetar i nätverk. Ett tydligt exempel är telekomföretaget Ericsson som år 2000 hade anställda i Sverige. År 2010 hade Ericsson bara egna anställda i Sverige, men verksamheten har ökat i omfattning. Specialiseringen inom näringslivet innebär att företagen har färre anställda. De har också mindre bredd på verksamheten, eftersom olika kringfunktioner köps in. Därmed har man också en betydligt mindre personaladministration. När förändringar sker i dessa specialiserade företag, till exempel att ny teknik introduceras eller att produkter läggs ner och tillverkning flyttas, så finns det små möjligheter att placera om medarbetare inom företaget och det saknas personalavdelningar som kan hantera omställningar. Där man förr i tiden kunde omplacera personer inom företag kanske kunde en person som arbetat inom tillverkning gå över till underhållsuppgifter saknas idag sådana möjligheter inom företagen. Problemet är inte att det blivit färre jobb, tvärtom! Men för den som blivit övertalig på ett företag har det blivit lite svårare att hitta dit jobben tagit vägen. 2 Professor Jan Johanssons avhandling Svenskt kvalitetsstål på utländska marknader, Uppsala universitet; Lars Engwall, Four Decades of Uppsala Business Research, Uppsala universitet; David Ford, Understanding Business Markets

7 Specialiseringen inom näringslivet är dessutom inte den enda förändringen på arbetsmarknaden. Vem hade fram tills helt nyligen tänkt sig att kunna arbeta med moln inom IT eller appar för mobiler? Arbetsmarknaden förändras snabbt och det blir inte lättare att veta vilken kompetens som behövs eller var man kan finna kompetens. Utvecklingen går mot ökad förändringstakt och fler jobbyten. Det sker en och en halv miljon jobbyten varje år i Sverige. Ingen kan idag förvänta sig att stanna hela livet i samma organisation och få skulle vilja göra det. Exempel från verkligheten Aldrig försent att byta yrke Jobbcoacherna har ofta en viktig roll i att hjälpa arbetssökande att hitta rätt när arbetsmarknaden förändras och känns komplicerad. Exemplen är från jobbcoacher på auktoriserade omställningsföretag. Sadlade om vid 60 Birgitta, 60 år gammal, hade arbetat som personaladministratör i hela sitt liv när hon blev arbetslös. Hon var själv nyfiken på att byta bana, men trodde inte att hon utan erfarenhet skulle lyckas slå sig in i någon ny bransch. På en mässa fick Birgitta kontakt med en rekryterande person inom kriminalvården. Tack vare övningar i presentationsteknik samt goda insikter jobbcoachen hjälpt henne att få i vilka tillgångar hon har vad gäller erfarenhet, utbildning och egenskaper gjorde Birgitta ett mycket gott intryck. Två månader efter påbörjad coachning blev Birgitta erbjuden en av kriminalvårdens internutbildningar vilket senare ledde till en anställning 60 år och utan tidigare erfarenhet i branschen. Fick sitt första riktiga jobb i Sverige Ibrahim, 54 år, hade jobbat både som lärare, svetsare och chaufför i Palestina. Hans jobbcoach berättar att han utstrålade negativ inställning och tyckte sig vara för gammal för att arbeta när han kom på sitt första möte. Genom intensiv coaching fick han en bättre bild av hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige, vad han kan förvänta sig och vad arbetsgivarna söker efter. Efter några veckors praktik på en arbetsplats fick han sedan en tillsvidareanställning som lagerarbetare och chaufför. Efter sex år i Sverige fick Ibrahim 54 år ung sitt första riktiga jobb på den svenska arbetsmarknaden. Dessa förändringar har skapat ett tomrum på arbetsmarknaden. Det behövs en hjälpande hand som får arbetsmarknaden att fungera effektivt när det sker strukturförändringar där vissa jobb försvinner och andra skapas. I den senaste Långtidsutredningen 3 berörs detta problem: En effektiv strukturomvandling förutsätter dessutom en god anpassningsförmåga. Arbetskraften måste alltså röra på sig och någon måste hjälpa den att göra det. I Svenskt Näringslivs rapport Mismatch 4 konstateras att den svenska konjunkturuppgången bromsas av en rejäl mismatch på arbetsmarknaden som innebär att arbetslösheten består trots stora rekryteringsbehov. Det är alltså inte bristen på jobb, utan svårigheten att hitta rätt person för jobbet, som är problemet. En hjälpande hand Nationalekonomins fader Adam Smith talade om the invisible hand, det vill säga marknadens osynliga hand som ser till att ekonomier fungerar effektivt. Men inom modern forskning om arbetsmarknader hänger sig också många nationalekonomer åt the visible hand. Man menar att arbetsmarknaden kan fungera bättre om det finns en hjälpande hand för personer som behöver hitta ett nytt jobb eller som behöver öka sin anställningsbarhet. Omställningsföretag, som hjälper arbetssökande med jobbcoachning, rekryteringsföretag och personaluthyrningsföretag är bra exempel på hjälpande händer på arbetsmarknaden. Inom internationell forskning kallas de hjälpande händerna för Labour Market Intermediaries : En bred samling verksamheter som medlar yrkeskompetens och anställningar mellan arbetstagare och arbetsgivare genom att bygga relationer på båda sidor på arbetsmarknaden, föra samman arbetsgivare och arbetstagare och styra innehållet i relationen mellan dem. 5 3 SOU 2011:11 4 Mismatch Det ekonomiska läget mars 2011, Svenskt Näringsliv 5 Benner

8 Liten ordlista Omställningsföretag = ett företag som hjälper till vid personalminskning eller personalförändringar hos kundföretag. Omställningsföretaget hjälper kundens medarbetare att omplaceras hos nuvarande arbetsgivare, få anställning hos andra företag eller att utbildas inför annat jobb. Rekryteringsföretag = Ett företag som sköter hela eller delar av rekryteringsprocessen åt ett kundföretag. Söker lämpliga personer, intervjuar och tar referenser. Personaluthyrningsföretag = Ett företag som hyr ut sina anställda till kund. Företaget kan vid behov även ansvara för arbetsledningen av de anställda. Bemanningsföretag = Ett företag som sysslar med flera olika tjänster inom området uthyrning, omställning och rekrytering. HR-utveckling = Att bistå företag i att utveckla sitt personalstrategiska arbete. Trygghetsstiftelse = Kollektivavtalsstiftelse som finansierar och administrerar, i vissa fall även producerar omställningsstöd. En trygghetsstiftelse grundar sig på kollektivavtal om omställningsstöd, så kallade omställnings- eller trygghetsavtal. På svenska kan mellanhänder och smörjmedel bättre beskriva vad det handlar om. Mellanhänder brukar ibland ses som något onödigt, något man helst vill undvika i en bra affär. Men utan mellanhänder skulle ekonomin inte fungera. Mellanhänder finns överallt. Utan Ica-butiken skulle vi vara tvungna att köpa mjölk direkt på bondgården. Banker är samhällsviktiga mellanhänder för betalningar och överföring av pengar. Mellanhänder är alltså något positivt på arbetsmarknaden, vilket också beläggs av modern forskning om arbetsmarknaden. Just ställningen som mellanhand är förutsättningen för att fylla tomrummet mellan arbetssökande och lediga jobb i dagens strukturomvandlingar. Men forskningen visar också att en effektiv mellanhand inte bör vara passiv. Mellanhanden måste intressera sig för innehållet i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den bör inte nöja sig med att matcha rätt person till rätt plats, utan bör aktivt föreslå individen åtgärder, exempelvis kompetensutveckling i syfte att öka anställningsbarheten, eller ge råd till arbetsgivaren hur företaget kan bli en mer attraktiv arbetsplats. Mellanhanden ska aktivt smörja! 6 Andra forskare talar om passiva och aktiva intermediärer och betecknar den klassiska offentliga arbetsförmedlingen som en passiv aktör. 7 Ämnesområdet är högaktuellt inom forskningen, vilket visas av valet av Exempel från verkligheten Unga får jobb Många unga arbetssökande har problem med att överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden. Exemplen är från jobbcoacher på auktoriserade omställningsföretag. En dag kom en man i 25-årsåldern till ett jobbcoachningsföretag i Jönköping. Han hade varit arbetslös i flera år. Hans mål var att starta en egen webbsajt som skulle handla om orten han bor på, men han hade tidigare inte mött någon som trodde på hans idé. Jobbcoachen hjälpte honom att hitta vägar för att marknadsföra sin webbsajt. Han började jobba enligt strategin de gemensamt hade lagt upp och hittade de kontakter han behövde för att förverkliga sin dröm. Några månader efter att han lanserat sin sajt har hans företag växt sig så starkt att han nu håller på att expandera och anställa en person till. Simon, 19 år, hade aldrig haft ett arbete. Den enda arbetslivserfarenhet han hade att skriva in i CV:t var fyra veckors praktik. Under tre månader träffade Simon en jobbcoach. Jobbcoachen berättar att den största utmaningen var att hitta en väg för att komma vidare och få honom att börja tro på sig själv. Efter långsiktigt arbete med att hitta motivationen och hjälp med ansökningshandlingarna lyckades Simon få säsongsarbete i Trysil. Ett första viktigt steg in på arbetsmarknaden. pristagare till riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne En av pristagarna, Peter Diamond, har utvecklat teori om hur sökmarknader med sökfriktioner som arbetsmarknaden fungerar. De andra pristagarna Mortensen och Pissarides har utvecklat Diamonds teori vidare och tillämpat den på arbetsmarknaden. Förr I dag I morgon Osynliga handen Laissez faire Synliga handen Arbetsförmedlingen Hjälpande handen Aktiva mellanhänder Såväl forskare som de fackföreningar och arbetsgivare som står bakom omställningsförsäkringarna är eniga om att det behövs hjälpande händer för att arbetsmarknaden ska fungera. Morgondagens arbetsmarknad behöver fler jobbcoacher. 6 Kazis Osterman

9 Att mellanhänderna fått en mer framträdande roll på senare år menar forskarna beror på att arbetsmarknaden blivit mer oförutsägbar, rörlig och globaliserad. I likhet med vad Långtidsutredningen efterlyser om effektiv strukturomvandling så menar forskarna att värdet av väl fungerande mellanhänder på arbetsmarknaden ligger i att hålla nere transaktionskostnaderna på en rörlig arbetsmarknad. Förutom detta anses också mellanhänderna kunna utgöra en resurs vid regional utveckling, till exempel då en viss landsända har genomgått särskilt stora strukturförändringar. Andra vinster för samhället är att arbetsgivare och arbetstagare får bättre kunskaper om varandra. Mellanhänderna har också bättre kunskap om företagens kunskapsbehov än vad etablerade utbildningsinstitutioner har och kan spela en roll i processen för ett livslångt Exempel från verkligheten - Äldres revansch på arbetsmarknaden Den som har passerat femtio och blir arbetslös för en längre period kan lätt få uppfattningen att karriären är slut. Många äldre som kommer till jobbcoacherna är övertygade om att de inte är efterfrågade på arbetsmarknaden. Exemplen är från jobbcoacher på auktoriserade omställningsföretag. 64 år gammal tyckte Bengt att utsikterna att få ett nytt jobb var dystra. Hans jobbcoach fick honom att inse att han hade styrkor på arbetsmarknaden. Med sin långa erfarenhet och med tidigare arbetslivserfarenhet av administration lyckades Bengt med stöd av sin jobbcoach sälja in sig till en arbetsgivare som var osäkra på att anställa någon på längre sikt, men där Bengt med ett år kvar till pensionen passade perfekt. Siv hade passerat femtio när arbetsbelastningen i hennes jobb gjorde att hon var tvungen att byta yrke. Efter en jobbcoaching fokuserad på att hitta hennes styrkor och förbättra självförtroendet så lyckades hon få ett sjuveckorsvikariat på en spontanansökan. Två år senare är hon fortfarande kvar på samma arbetsplats. lärande. Effektiva mellanhänder underlättar också för företag att agera i en nätverksekonomi, enligt forskningen. En framgångsrik mellanhand karaktäriseras enligt forskningen som någon som har en stark och förtroendefull relation med både arbetsgivare och arbetstagare och som med hjälp av specialkunskap om vissa sektorer eller branscher ser de snabba förändringarna av kompetensbehoven hos arbetsgivarna och därigenom kan identifiera jobbmöjligheter för arbetstagare. 8 Ett framgångsexempel är den stora omvandling som skett av den statliga sektorn i Sverige där ett aktivt omställningsarbete underlättat förändringen. 9 I Sverige finns redan grunden för de mellanhänder och smörjmedel, som forskningen beskriver och efterlyser, i form av utbildningsföretag, rekryteringsföretag, omställningsföretag och personaluthyrningsföretag. De omställningslösningar som skapats av parterna på arbetsmarknaden, som upphandlar många tjänster från omställningsföretag, är också centrala institutioner inom detta område. Problemet är att vi har för lite av allt detta. Alla har inte tillgång till kollektivavtalade lösningar och de som har det kan i princip bara använda dem ifall de blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. En betydligt större del av anslaget till Arbetsförmedlingen borde därför användas till att upphandla aktiva mellanhänder. Liten ordlista Omställningsavtal = En omställningsförsäkring eller omställningsavtal är ett stöd för att underlätta omställningsproblem för medarbetare och företag när arbetsbrist uppstår. Omställningsavtal är kollektivatal om omställningsstöd. Exempelvis har Trygghetsfonden TSL och Trygghetsrådet TRR tillkommit genom sådana kollektivavtal. Dessa kan antingen producera stödet själv (TRR) eller upphandla stödet i konkurrens mellan olika omställningsföretag (TSL). Omställningsavtalen administreras av trygghetsstiftelser. Varannan svensk kan få stöd via kollektivavtal Mer än hälften av den svenska arbetskraften kan redan få hjälp från särskilda mellanhänder ifall de skulle drabbas av att bli uppsagda. Detta sker genom omställningsavtal parternas egna extra arbetsförmedlingar som finansieras gemensamt av arbetsmarknadens parter via kollektivavtal och administreras av trygghetsstiftelser. Omställningsavtalen ger rätt till särskilt omställningsstöd som exempelvis personlig jobbcoachning och rådgivning, utbildningsinsatser, tillgång till rekryteringsföretag, värdering av affärsidéer med mera. Därutöver ger omställningsavtalen extra ekonomiskt stöd vid uppsägningar, utöver a-kassan. 8 Benner Trygghetsstiftelsen TSN gav stöd till personer mellan inom det statliga trygghetsavtalet 7

10 Mer än hälften av arbetskraften omfattas av avtal som ger dem rätt till individuell hjälp till en omstart i arbetslivet om de drabbas av uppsägning. Men denna hjälp är för dem som är etablerade på arbetsmarknaden. Exempel från verkligheten - Självförtroendet avgörande för att få jobb Att förbättra självförtroendet hos personer som står långt från arbetsmarknaden är därför en otroligt viktig del av jobbcoachernas insatser. Exemplen är från jobbcoacher på auktoriserade omställningsföretag. Omstart efter idrottskada Max, 25 år, hade varit arbetssökande en längre tid efter att ha tvingats sluta som snickare efter en idrottsskada. Efter ett program på 6 veckor där en jobbcoach förmedlade råd och stöd så ökade Max motivationen, strukturen och tron på sig själv. Med stärkt självkänsla sökte Max en ledig tjänst på kundtjänstavdelningen hos ett större företag. Han passade som handen i handsken. Ett tag senare fick jobbcoachen höra att Max nya chefer hade fått frågan om vem på arbetsplatsen de skulle vilja kopiera. Då var Max en av två personer på arbetsplatsen som nämndes. På kort tid gick Max från långtidsarbetslös till uppskattad medarbetare och föredöme på sin nya arbetsplats. Funktionshindrad fick praktikplats Patrik, 20, hade aldrig fått möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. Han hade ett medfött funktionshinder som gjorde att han haltade. Patrik hade dålig självkänsla och tvivlade på sin egen förmåga trots att funktionshindret inte påverkade arbetskapaciteten. Jobbcoachningen fokuserade därför på att kartlägga Patriks kompetenser, att hitta hans styrkor och förmågor. Efter en period av coachning ville Patrik gärna få möjlighet att komma på praktik för att få visa arbetsgivare att han var att räkna med. Tillsammans med sin jobbcoach undersökte Patrik vilka olika företag och arbetsplatser som han var intresserad av att jobba på och skickade ut intresseanmälningar. En vecka efter att coachningsprogrammet hade avslutats hade Patrik fått en praktikplats på en av de arbetsplatser han allra helst ville komma in på. Han berättar själv att coachningsprogrammet stärkt hans självkänsla och gett honom insikter i att han faktiskt kunde vara värdefull för en arbetsgivare. Idag finns drygt tio trygghetsstiftelser som vuxit fram sedan 1970-talet. Dessa omfattar alltså omkring 3 miljoner arbetstagare eller mer än hälften av de förvärvsarbetande. De senaste 15 åren har över en kvarts miljon människor utnyttjat hjälp från omställningsavtal som administreras av trygghetsstiftelser. De mest kända är TSL Trygghetsfonden som avtalats mellan Svenskt Näringsliv och LO, samt TRR Trygghetsrådet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. För statligt anställda finns TSN Trygghetsstiftelsen mellan Arbetsgivareverket och dess fackliga motparter. Helt nyligen har det tillkommit en liknande trygghetslösning mellan SKL och facken inom kommunernas och landstingens områden som omfattar en miljon anställda, den så kallade Omställningsfonden. Varje stiftelse fungerar inte likadant och alla erbjuder inte allt när det gäller omställningspaketen. För att kunna få hjälp måste vissa kvalifikationskrav vara uppfyllda. I vissa fall måste man ha fyllt 40 år. Men klart är att stiftelserna utmanar arbetsförmedlingens centrala roll som förmedlare av arbete vid händelse av uppsägning. Därför är det också intressant att det i flera fall är privata mellanhänder; omställningsföretag, personaluthyrningsföretag och rekryteringsföretag som utför själva omställningsarbetet på uppdrag av stiftelserna. Stiftelserna och deras utförare är betydligt mer effektiva än Arbetsförmedlingen. TSLs största leverantör av anställningstjänster förmedlade 80 jobb per år och jobbcoach i jämförelse med Arbetsförmedlingens drygt nio jobb per arbetsförmedlare under Det råder inga tvivel på att trygghetsstiftelsernas verksamhet är framgångsrik. Statistik från våren 2011 visar exempelvis att den genomsnittliga tiden i arbetslöshet för deltagarna i TSL-systemet fortsätter att minska. Att verksamheten är framgångsrik konstateras också av TSLs VD Tomas Petti: TSL-systemet, med omställningsföretag i fri konkurrens och med fokus på resultatet, hjälper många uppsagda. Men det avlastar också arbetsförmedlingen och spar därmed skattekronor Svenskt Näringsliv: Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. TSL. 11 Pressmeddelande från Trygghetsfonden TSL april

11 Forskare som studerat omställningsavtalen konstaterar också många fördelar. Forskaren Ilinca Benson har visat att programmen erbjuder uppsagda en status som arbetssökande istället för arbetslösa. Därmed skapas en traditionell karriärsituation där individer byter anställning utan mellanperiod av arbetslöshet, vilket bevarar gränser mellan arbete och arbetslöshet samt mellan arbetsliv och privatliv. 12 Men en stor del av arbetskraften står alltså utanför omställningsavtalen och dessa träder som regel bara ikraft om man skulle bli uppsagd. De omfattar vanligen inte stöd till arbetstagare som känner att de skulle behöva gå vidare från sin nuvarande anställning. Därför behövs en bredare syn på omställning. På en arbetsmarknad som blivit mer oförutsägbar och rörlig vore det naturligt att utveckla stödinsatserna så att fler får tillgång till särskilda mellanhänder som kan slussa dem rätt inom arbetslivet. Jobbcoacher åt alla Det stöd som getts åt arbetslösa via arbetsförmedlingen har inte varit tillräckligt effektivt. Därför har arbetsförmedlingen fått i uppdrag att upphandla jobbcoacher så att det ska bli möjligt för fler att få sådan hjälp. Detta är ett steg i rätt riktning. Jobbcoacher är ett omställningsstöd som inte enbart behövs när personer blivit uppsagda. Även de som redan är arbetslösa eller personer som vill byta från sitt nuvarande jobb kan behöva stöd genom coachning. Idag råder höga krav på inträde för att få tillgång till individuell jobbcoachning. Tillgången till denna typ av hjälpande hand behöver bli bredare. Alla bör få möjlighet till individuell coachning. Satsningen på jobbcoacher via arbetsförmedlingen är begränsad och behöver utvecklas och förbättras. År 2009, då satsningen inleddes användes 250 miljoner kronor på externa jobbcoacher, vilket ska jämförs med arbetsförmedlingens totala budget på 60 miljarder kronor. År 2010 utökades satsningen till 873 miljoner kronor. Hittills har över personer fått coachning. Men under 2011 innebär dock planerna att denna summa ska minskas, trots att behovet av matchning på arbetsmarknaden är mycket stort. Gensvaret från de coachade personerna är bra. Enligt de enkäter som arbetsförmedlingen gör är 77 procent nöjda med den hjälp de fått och 62 procent ansåg att coachen i hög grad bidragit till ökade jobbchanser. 12 Organisering av övergångar på arbetsmarknaden, avhandling av Ilinca Benson, handelshögskolan i Stockholm

12 Resultatet är mycket bra mot bakgrund av kritiken mot Arbetsförmedlingens upphandling av jobbcoacher. Det faktum att Arbetsförmedlingen upphandlade 952 externa företag för coachning, varav 867 hittills har utfört uppdrag, samtidigt som det endast finns 60 auktoriserade omställningsföretag innebär att många oerfarna företag har fått uppdrag. Endast en mindre del av arbetsförmedlingens satsning på jobbcoacher har gått till auktoriserade omställningsföretag med erfarenhet från exempelvis parternas trygghetsstiftelser. Med ett snävare urval av erfarna omställningsföretag så hade gensvaret från de coachade personerna troligen blivit ännu bättre. De kommande åren är det viktigt att utveckla och utvidga omställningsstödet till alla individer på arbetsmarknaden. Dagens omställningssystem är inte tillräckligt, vilket den bristande matchningen på arbetsmarknaden visar. En framtida möjlighet vore att införa en omställningspeng. Inom ett sådant system skulle den anställde och arbetsgivaren kunna komma överens om när den anställde ska få ut sitt omställningsstöd, utan att han eller hon först måste bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det skulle stimulera ett livslångt lärande och en rörlighet inom arbetskraften. Matchningen måste förbättras I debatten om jobbcoacher påstås ibland att coacherna inte skapar några nya jobb. Påståendet är korrekt. Jobbcoachernas syfte är heller inte att skapa nya jobb. Coacherna syftar till att lösa andra problem på arbetsmarknaden. Precis som ICA-butiken inte producerar mjölk, utan ser till att mjölkdrickare och mjölkbönder finner varandra på ett effektivt sätt. På samma sätt producerar bankerna inte pengar, utan ser till att sparare och lånare finner varandra. Lika nödvändiga som matbutikerna och bankerna är inom sina områden, är jobbcoachning för att dagens arbetsmarknad ska fungera. Jobbcoacher handlar om att hitta rätt balans mellan trygghet och flexibilitet på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på rörlighet hos arbetstagarna. Det handlar om att skapa ett smörjmedel som underlättar för arbetsmarknaden att vara rörlig; att få de som söker arbete att hitta fram till alla de jobb som är lediga. Samhällets vinst ligger i att arbetskraften används optimalt. Liten ordlista Intermediärer = En intermediär är en förmedlande funktion. På arbetsmarknaden är det den som kan hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra och därigenom förbättra matchningen, men också ge aktiv rådgivning om hur såväl arbetsgivare som arbetssökande kan bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Outplacement = Outplacement innebär att medverka till att övertalig personal erhåller ny anställning hos annan arbetsgivare, detta är särskilt vanligt vid neddragning i större företag eller offentlig verksamhet. Det finns flera signaler just nu i svensk ekonomi som visar att det finns en dålig matchning på arbetsmarknaden. Det finns många arbetslösa samtidigt som konjunkturuppgången skapar fler lediga platser. Ett kvardröjande problem på arbetsmarknaden är problemen att sätta invandrare i arbete. En färsk rapport från Näringsdepartementet visar att Sverige är sämst i OECD-världen på jobb till utrikes födda. 13 I vårpropositionen skriver regeringen att det måste säkerställas att arbetslösa aktivt söker jobb för att den ökade efterfrågan på arbetskraft snabbt ska leda till ökad sysselsättning. I Svenskt Näringslivs första konjunkturprognos för 2011 beskrivs den bristande matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa som ett av de största hoten mot konjunkturuppgången. I detta läge är det viktigt att satsningarna på jobbcoacher och omställningsstöd byggs ut. Att dra ner på satsningarna med hänvisning till den uppåtgående konjunkturen, vilket regeringen hänvisade till i budgetpropositionen hösten 2010 leder fel. Jobbcoachernas syfte är inte att skapa nya jobb. Därför behövs inte färre jobbcoacher i högkonjunktur och fler i lågkonjunktur. Jobbcoacherna är ett smörjmedel för att öka rörligheten och förbättra matchningen. De behövs såväl i högkonjunktur som i lågkonjunktur. 13 DS 2011:17 10

13 Arbetsförmedlingen bör konkurrensutsättas Samtidigt som vi vet att upphandlade jobbcoacher fyller ett viktigt behov på arbetsmarknaden och att de uppskattas av de coachade så kommer många rapporter om att Arbetsförmedlingen fungerar ineffektivt och att kostnaden för varje förmedlat jobb är hög. Det är oroande, särskilt för alla de som står utanför kollektivavtalade omställningslösningar och är hänvisade till Arbetsförmedlingen. Trots att Arbetsförmedlingen tar emot 60 miljarder kronor per år (2010) så sker nio av tio anställningar utan att Arbetsförmedlingen är inblandad. För unga personer så är andelen ännu lägre, enligt en färsk rapport från Svenskt Näringsliv 14. Sex av tio företag väljer bort Arbetsförmedlingen när de ska rekrytera och tar istället hjälp av bemannings- och rekryteringsföretag. Den bristande effektiviteten har kritiserats av Riksrevisionen som konstaterat att varje arbetsförmedlare i snitt förmedlar färre än ett jobb i månaden, även om semestern räknas bort. 15 Kostnaden för att förmedla jobb är betydligt lägre i exempelvis de omställningsföretag som arbetar på uppdrag av trygghetsstiftelsen. TSL:s uppdragstagare hade en kostnad på omkring kronor per förmedlat jobb 2009, medan Arbetsförmedlingen låg på cirka kr. 16 Arbetsförmedlingen har samtidigt blivit beroende av bemanningsbranschen, vars roll på arbetsmarknaden stärks. Medan industrin ökade sin sysselsättning med 9000 personer sista kvartalet 2010, så ökade bemanningsbranschen med nästan personer. 17 För första kvartalet 2011 bekräftas detta åter, medan hela arbetslivet har ökat sysselsättningen med 2,8 % enligt SCB, har bemanningsbranschen ökat med 34 procent. 18 En allt viktigare del av personalförsörjningen sker alltså i anslutning till personaluthyrnings-, rekryteringsoch om ställningsföretag. Bemanningsbranschen står för en oproportionerligt stor andel av de lediga jobb som anmäls till Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingskvot Kvot mellan andelen anmälda platser och andelen sysselsatta Fastighet, uthyrning och företagstjänster Int. org. m.m. Hotell- och restaurang Handel Transport Samhälleliga tjänster Utbildning Arbetsförmedlingskvot Offentlig förvaltning Hälso- och sjukvård Finansiell verksamhet El,- gas-, värmeoch vatten Bygg Tillverkning Jord, skog, fiske Hushållsarbete Uthyrning av personal Källa: Arbetsförmedlingen 2008 Arbetsförmedlingskvoten mäter antal anmälda jobb i förhållande till antal anställda. Bemanningsbranschen tillsätter många jobb i förhållande till branschens storlek. Redan 2007 uppgick kvoten till 13,3. 14 Svenskt Näringsliv 2011, Företagarpanelen - rekrytering och AF 15 RIR 2006:22 16 Svenskt Näringsliv: Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. TSL. 17 SCB, kvartalsbaserad sysselsättning fjärde kv SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik första kv

14 För att effektivisera Arbetsförmedlingen borde fler privata aktörer släppas in. Det lilla steget som jobbcoacherna utgör framstår som en helt otillräcklig konkurrensutsättning. Den senaste Långtidsutredningen tar också upp behovet av en bättre konkurrens inom arbetsförmedling och omställning på arbetsmarknaden. Två fördelar med att låta privata aktörer erbjuda aktiviteter är att de kan ha starkare incitament att investera i kostnadsbesparande och kvalitetsförbättrande innovationer, och att de kan bidra med tillgång till andra typer av nätverk än Arbetsförmedlingen. Ytterligare en fördel med fler aktörer (oavsett huvudman) är att de sökande som misslyckats i sitt arbetssökande kan få tillgång till nya nätverk genom att byta förmedlare. Därför är det sannolikt att det kan vara mer effektivt att använda sig av privata aktörer i sekvens med Arbetsförmedlingens personal. 19 Liten ordlista Matchning = Matchning innebär arbetssökanden hittar jobb där deras kompetenser på ett så bra sätt som möjligt tas till vara och arbetsgivare hittar den kompetens de söker. Det leder till att arbetsmarknaden och ekonomin blir effektiv och arbetslösheten låg. Mismatch = Det förhållande som råder när matchningen inte fungerar, det vill säga när arbetsgivare och arbetssökanden inte lyckas hitta varandra på ett bra sätt. I ett sånt läge kan stor efterfrågan på arbetskraft råda, trots hög arbetslöshet. Marknadslösningar Omställningsföretag upphandlade av arbetsförmedlingen Företagssystem Större arbetsplatser erbjuder egna eller inköpta omställningslösningar för anställda som sägs upp Statliga system Arbetsförmedlingen Kollektivavtalade lösningar Arbetsförmedlingens monopol är brutet, men alla individer på den nya arbetsmarknaden borde få tillgång till något mer än Arbetsförmedlingens tjänster. Det naturliga vore att bygga ut den institutionella förändring av trygghetssystemet på arbetsmarknaden som introduktionen av parternas omställningslösningar innebär så att denna omfattar fler personer och fler situationer. Detta bör ske genom att privata omställningsföretag ges fler uppgifter. Att utvidga den lilla satsningen på jobbcoacher vore ett konkret första steg på den vägen. 19 SOU 2011:11 Långtidsutredningen 12

15 En ny svensk modell I debatten om arbetsmarknaden hänvisas ofta till modeller från andra länder som anses framgångsrika. Men faktum är att vi inte behöver kopiera någon utländsk lösning. Vi har redan alla komponenter till ett eget framgångsrikt system för den nya arbetsmarknaden. Det vi behöver göra är att utvidga omställningsstödet till att omfatta fler. Att öka satsningen på jobbcoachning är en del i det. Det är också viktigt att såväl arbetsgivarna som arbetstagarna har incitament och stöd att tidigt gå in i omställning när förutsättningarna förändras. Annars skapas varken flexibilitet eller trygghet på riktigt. Man kan resonera i termer av fyra möjliga arbetsmarknadspolitiska regimer, som var och en kan återfinnas i olika grupperingar av länder. Trygghetsregimen har sitt starkaste fäste i sydeuropeiska länder. Flexibilitetsregimen återfinns i huvudsak i den anglosaxiska världen. Flexicurity-regimen återfinner i de nordeuropeiska länderna. Den sista regimen, omställningsregimen, är den modell vi förespråkar i denna rapport. Arbetsgivarens incitament för tidig omställning Svagt Starkt Arbetstagarens incitament för tidig omställning Starkt Svagt Trygghetsregim Sydeuropa Flexibilitetsregim Anglosaxiska länder Flexicurity-regim Nordeuropeiska länder Omställningsregim Systemen på arbetsmarknaden kan delas in i fyra typer, beroende på vilka drivkrafter som arbetstagare respektive arbetsgivare har att göra en tidig omställning när det inträffar en förändring. I det första fallet, trygghetsregimen, ligger arbetstagarens trygghet i att hålla fast vid sitt gamla jobb, medan det är svårt och kostsamt för arbetsgivaren att ställa om. Därför blir incitamentet att genomföra omställningar lågt. I flexibilitets-regimen kan arbetsgivaren anställa och avskeda när som helst, vilket ger denne svaga drivkrafter att bidra till en tidig omställning för arbetstagarna. Flexicurity-regimen innebär tvärtom att arbetstagaren har svaga drivkrafter eftersom det ändå finns ett kompensationsbaserat ersättningssystem som träder in när en förändring leder till arbetslöshet. I inget av dessa fall råder optimal rörlighet. I omställningssystemet har både arbetstagare och arbetsgivare drivkrafter att vidta tidig omställning. Arbetsgivaren genom att erbjudas trygghet och förutsebarhet i standardiserade omställningsprocedurer. Arbetstagaren erbjuds effektiv omställningshjälp genom ekonomisk ersättning, men framförallt via effektiv matchning och jobbcoachning. Jobbcoachning är en förutsättning för att en nödvändig omställningssituation ska bli en effektiv omställning. För såväl individ, företag som samhälle. 13

16 WS Arbetssökande berättar själva Många personer har själva hört av sig till sin jobbcoach efter avslutat program och berättat om hur viktig jobbcoachen varit för deras förutsättningar att få en ny möjlighet på arbetsmarknaden. Joakim, som efter flera år som arbetssökande återigen lyckades ta sig in på arbetsmarknaden som säljare, mailade och tackade sin jobbcoach Tina. Hej Tina. Jag vill börja med att tack för den tid vi spenderat tillsammans. Jag har fått enormt mycket stöd av dig. Jag började i höstas känna mig frustrerad och irriterad över att inte få något jobb. Det blev som en nedåtgående spiral där jag började misströsta och fundera på om jag kanske var oattraktiv på arbetsmarknaden. Mitt självförtroende var på väg neråt. Sen mötte jag dig och du lyckades få mig att inse att jag inte alls var förbrukad. Du hjälpte mig också med mitt personliga brev och cv vilket resulterade i att jag faktiskt började få komma till intervjuer. Jag kan inte uttrycka hur mycket (och jag blir inte stum i första taget) du har betytt för mig under dessa 5-6 månader. Utan dig hade jag nog suttit på psyket nu. Sen vill jag berätta att jag har blivit erbjuden jobbet på Företaget. Jag ska dit på måndag för att diskutera villkor mm. Hoppas att vi kommer överens vilket skulle innebära att jag i så fall har ett jobb igen. Jag tycker du ska ta på en stor del av detta då du stöttat och hjälp mig så bra. Så än en gång. Stort tack. Du är en klippa. Jocke Frida, 30-årig civilekonom som arbetat inom läkemedelsbranschen innan hon blev arbetslös, har mailat och tackat sin jobbcoach Kristina. Hej Kristina! Precis fått erbjudande om anställning på Apoteketsföretaget och tackat ja muntligen. Tjänsten är försäljningsansvarig för deras tjänster till kommuner och landsting. Distrikt Östergötland, Småland, Blekinge. Jag är jätteglad och sugen på att börja. :) Längtar tillbaka till läkemedel och försäljning. Tror det blir bra. Hoppas året börjat bra för dig med! Tack ännu en gång för all hjälp och allt stöd! Det var som du sa att plötsligt händer det. :) Hälsningar Frida Box Stockholm

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer

jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling valfrihet Matchning förtroende Mångfald

jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling valfrihet Matchning förtroende Mångfald jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling Matchning valfrihet förtroende Mångfald Jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling SAMMANFATTNING För att förbättra

Läs mer

En rapport om bemannings anställda

En rapport om bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se JUNI 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda Innehåll

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. 2,7 mdkr Lernia omsatte 2,7 mdkr, rörelseresultatet uppgick till 111 mkr och rörelsemarginalen

ÅRSREDOVISNING 2014. 2,7 mdkr Lernia omsatte 2,7 mdkr, rörelseresultatet uppgick till 111 mkr och rörelsemarginalen ÅRSREDOVISNING 2014 2,7 mdkr Lernia omsatte 2,7 mdkr, rörelseresultatet uppgick till 111 mkr och rörelsemarginalen till 4,2 procent 45 000 personer utbildades hos Lernia 2014 8 000 bemanningskonsulter

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt?

Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt? Omställningsavtalen: mellan vilka, för vilka och på vilket sätt? Sara Martinson RAPPORT 2005:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

EN EXTREM OMSTALLNING

EN EXTREM OMSTALLNING SAAB I KONKURS: EN EXTREM OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET SAAB I KONKURS: EN EXTREM OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE OCH REDAKTÖR:

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin 7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin Föredrogs arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Anf. 1 TOMAS TOBÉ (M): Herr talman! Alliansens ansvarstagande för

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 Årsredovisning 2013 45 000 personer utbildades på Lernia 2013 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 6 700 bemanningskonsulter hyrdes ut 2013 25 000 har gått vidare

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Sverige behöver ett modernt anställningsskydd

Sverige behöver ett modernt anställningsskydd Sverige behöver ett modernt anställningsskydd KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INNEHÅLL Förord... 5 1. Sammanfattning... 6 2. Arbetsmarknadens utmaningar... 9 3. Lagen om anställningsskydd (LAS)... 11

Läs mer

Marknaden för arbetsmarknadspolitik:

Marknaden för arbetsmarknadspolitik: Marknaden för arbetsmarknadspolitik: om privata komplement till Arbetsförmedlingen Martin Lundin RAPPORT 2011:13 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer