PILOTUTBILDNINGAR START AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PILOTUTBILDNINGAR START AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG 2012-2014."

Transkript

1 REFLEKTIONER OCH REKOMMENDATIONER KRING ARBETSFÖRMEDLINGENS PILOTUTBILDNINGAR START AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG Ragnar Andersson, analysansvarig, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi

2 Läsanvisning I denna skrift presenteras resultatet av en studie kring upphandlingen och till viss del genomförandet av Arbetsförmedlingens nya utbildning för Start av arbetsintegrerande sociala företag. Inledningsvis kommer en sammanfattning med rekommendationer och reflektioner. Därefter kommer i kapitel 1 en kort beskrivning av själva studien och dess förutsättningar och metoder. Detta följs av en genomgång i kapitel 2 av upphandlingen och erfarenheter av utbildningarna. I kapitel 3 görs en relativ utförlig genomgång och jämförelse mellan den nya pilotutbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag och de etablerade metoderna/utbildningarna inom Arbetsförmedlingen Stöd till start av näringsverksamhet samt Starta eget-utbildning.

3 SAMMANFATTNING Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi har tillsammans med Arbetsförmedlingen genomfört en mindre uppföljning av arbetet med arbetsmarknadsutbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag under Arbetsmarknadsutbildningen avsåg att förbereda arbetslösa på att starta eller anställas vid arbetsintegrerande sociala företag. Uppföljningen syftar till att reflektera över de samlade erfarenheterna och komma med rekommendationer inför fortsatt upphandling och verksamhet ur framförallt ett Arbetsförmedlingsperspektiv. En rekommendation är att bättre tydliggöra och prioritera bland målen för utbildningen. Det går att mer eller mindre tydligt urskilja minst fyra olika mål med arbetsmarknadsutbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag: 1) Utbildningen ska stödja de involverande ESF-projekt i deras arbete att etablera metoder och strukturer för att etablera fler sociala företag. 2) Utbildningarna ska stödja och främja utvecklingen av existerande arbetsintegrerande sociala företag på olika orter runt om i landet. 3) Utbildningen är en pilotverksamhet som ska ge Arbetsförmedlingen kunskap om hur den kan stödja och främja arbetsintegrerande sociala företag genom fortsatta och återkommande utbildningar. 4) Utbildningen ska ge deltagarna i de genomförda utbildningarna självförtroende och kunskapsmässiga förutsättningar för att starta, bli delägare i, eller erhålla anställning i ett arbetsintegrerande socialt företag. Redovisningen av dessa mål och prioriteringen och sambanden mellan dem har varit oklar i förfrågningsunderlaget inför utbildningarna. Det är egentligen endast mål 4 som klart skrivits ut. Det har lett till en oklarhet om de olika aktörernas roller och ansvar. Det är tydligt att ESF-projekten och arbetsintegrerande sociala företag har sett utbildningarna som medel för att stödja deras verksamheter under det att flera utbildningsanordnare har sett de arbetsintegrerande sociala företagen och ESF-projekten som medel för att stödja sina utbildningar. Inför kommande förfrågningsunderlag behövs tydligare klargöras vilka mål som finns med utbildningen samt roller och ansvar för de olika aktörerna. Det gäller till exempel omfattning och inriktning av studiebesök, praktik och arbetsplatsförlagd utbildning, rimliga ersättningsnivåer samt vilket ansvar de olika aktörerna har för att samverkan med etablerade arbetsintegrerande sociala företag. En lärdom av de genomförda utbildningarna är behovet av en stödjande närmiljö både under själva utbildningen och efteråt. För genomförandet av själva utbildningen och för att deltagarna i utbildningen framgångsrikt ska kunna etablera nya arbetsintegrerande sociala företag behövs samverkan med exiserande sociala företag liksom rådgivning och andra former av stöd från aktörer som myndigheter och kommuner. I en jämförelse med Arbetsförmedlingens utbildningar för Starta eget-utbildning och Stöd till start av näringsnäringsverksamhet framgår att även om de två åtgärderna tillsammans tidsmässigt i stort motsvarar utbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag finns det när det gäller start av egna företag en infrastruktur av olika stödorganisationer och insatser som saknas när det gäller arbetsintegrerande företag. En rekommendation är därför att tydligare reda ut i förhandlingsunderlaget behovet och formerna för en samverkan mellan utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och aktörer i utbildningarnas närmiljöer. Beroendet av en fungerande stödjande närmiljö innebär också att om det finns ambitioner att sprida utbildningen till orter där en sådan stödjande miljö inte redan finns bör insatser göras för att etablera en sådan stödjande närmiljö. Det krävs att en uppbyggnad av stödjande strukturer sker parallellt med - 1

4 eller genom utbildningen. Insikten om att ett aktivt arbete för att etablera stödstrukturer något som går utöver vad som normalt kan ses som ingående i en utbildning - bör prägla framtida förfrågningsunderlag, utbildningsplaneringar och rekryteringar av personal. En sådan insats kan ses som något som går utöver Arbetsförmedlingens uppdrag att stödja individers väg till arbete och mer ses som en näringslivspolitisk insats. En jämförande analys mellan de etablerade Starta eget-utbildningarna samt Stöd till start av näringsverksamhet och den nya utbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag visar att deras målgrupper skiljer sig åt betydligt. När det gäller Start av eget-utbildning liksom Stöd till start av näringsverksamhet finns en process där man vaskar fram motiverade och resursstarka möjliga företagsetablerare. När det gäller Start av arbetsintegrerande sociala företag har målgruppen sämre förutsättningar och behöver mer av motiverande och stödjande insatser. Detta behöver än tydligare redovisas i förfrågningsunderlaget och prägla utbildningarna. Erfarenheterna från de olika utbildningarna visar att olika hinder för deltagarna att ta del av undervisningen behöver kartläggas tydligare det gäller till exempel funktionshinder, språksvårigheter och möjligheter att arbeta hel- eller deltid. Det behövs också en uppföljning av vilket stöd deltagarna verkligen får. Ett av motiven bakom pilotverksamheten Start av arbetsintegrerande sociala företag var att samla kunskap om metoder och åtgärder för att etablera effektiva utbildningar återkommande i framtiden. Men det är svårt att se att upphandlingsprocessen, förfrågningsunderlaget och relationen mellan Arbetsförmedlingens upphandlare och leverantörerna har haft en sådan lärande karaktär. I stället verkar processen mer haft karaktären av en rutinartad upphandling med begränsad uppföljning. Här bör i framtiden mer av lärande och uppföljning regleras redan i upphandlingen. De modeller som föreslås inom Arbetsförmedlingen kring leverantörsutveckling när det gäller upphandling av kompletterande aktörer borde kunna tillämpas även i upphandlingen av Start av arbetsintegrerande sociala företag utbildning och former för lärande och uppföljning skrivas in direkt i förfrågningsunderlagen. Upphandlingen bör präglas av en utvecklings-, lärande och kvalitetsansats med moment av gemensamt lärande mellan leverantörer och beställare. Dessutom bör upphandlingen mer gå ut på att upphandla en process för stödjande av långtidsarbetslösa genom företagsstartande inkluderat rådgivning, samverkan mellan olika aktörer och etablerandet av stödstrukturer än en ren utbildning. Genom att klassificera utbildningen som en vanlig utbildning eller kurs, begränsas handlingsutrymmet för olika informationsinsatser och åtgärder inom Arbetsförmedlingen. För att Arbetsförmedlingen verkligen ska dra full nytta av utbildningarna för Start av arbetsintegrerande sociala företag behövs mer av helhetssyn och en mer omfattande insats från Arbetsförmedlingens sida. Arbetsförmedlingens handläggare behöver i större omfattning få kunskap om arbetsintegrerande sociala företag som verktyg för sitt arbete och verktyget behöver få en stärkt legitimitet i det dagliga arbetet. Det är också viktigt med en god kunskap om utbildningen inom det lokala arbetsförmedlingskontoret. Även här går att hänvisa till diskussionen om leverantörsutveckling och arbetet med Kompletterande aktörer inom Arbetsförmedlingen. Analysen ovan har lyft fram att utbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag bör ses som något mer en vanlig kurs. Det handlar här inte om att tillföra en helt ny typ av arbetssätt inom Arbetsförmedlingen utan utveckla och infoga arbetsintegrerande sociala företag inom ramen för Arbetsförmedlingen vanliga arbetssätt med utvalda och beprövade insatser och metoder. Arbetsförmedlingen arbetar utifrån en modell där arbetssökande som behöver mer stöd kartläggs och kategoriseras. Utifrån kartläggningen matchas den arbetssökande mot ett antal insatser inom vilka ett antal etablerade metoder används. Exempel på sådana metoder är fördjupad kartläggning, intervjuträning, supported employment, 2

5 motiverande samtal, dataundervisning, praktik, studiebesök, med mera. För att arbetsintegrerande sociala företag, och utbildningar till dessa, ska användas mer allmänt behöver de uppgraderas till metod och ges utrymme i Arbetsförmedlingens verktygslåda. Annars kommer de fortsätta att vara marginaliserade aktiviteter som används fragmentiserat och slumpartat. För att riktigt lyckas med verktyget Arbetsintegrerande sociala företag behövs mer av programtänk eller tänkande i kedjor av insatser. Arbetsförmedlingen lyfter i olika sammanhang fram behovet av mer arbetsförberedande insatser för en allt större andel arbetssökande. Därför diskuterade Arbetsförmedlingen 2012 att introducera ettåriga arbetsförberedande program. Det är i ett sådant övergripande behov av arbetsförberedande insatser över tid som arbetsintegrerande sociala företag kan bli ett användbart verktyg. De fyrtio veckornas utbildning blir då en bra grund även om det med tanke på målgruppen för vissa kan behövas ytterligare insatser. I förfrågningsunderlaget beskrivs de ESF-projekt: Spring, Explosion och Sigrid, som Start av arbetsintegrerande sociala företag - utbildningarna ska samverka med. Det framgår inte i förfrågningsunderlaget att de olika ESF-projekten skiljer sig åt kraftigt. Det gäller syftena med projekten, deras olika grader av koppling till existerande sociala företag, förhållanden på olika orter och olika typer av affärsutvecklingsprocesser. Kan detta speglas i ett nationellt övergripande och generellt förfrågningsunderlag? Mycket tyder på att förfrågningsunderlagen i så fall behöver utvecklas vidare och anpassas till regionala och lokala förhållanden. Iakttagelsen ovan leder till konsekvenser för tillsättningen av huvudlärare. Denne bör för att motsvara kraven på utbildningen vara lärare/pedagog, administratör av utbildningen såväl som organisationsoch verksamhetsutvecklare. Funktionen som såväl lärare som verksamhetsutvecklare bör framgå i förfrågningsunderlag och i tjänstebeskrivningar. Det innebär också att när man beräknar utbildningens resursanvändning så bör hänsyn tas till att huvudläraren/ verksamhetsutvecklaren har alla dessa olika uppgifter och behöver stöd av annan personal i utbildningen. Detta påverkar utbildningen, vilket påverkar den totala bemanningen. I upphandlingen blir det också än viktigare att garantera att huvudläraren har erfarenhet av att arbeta med att starta arbetsintegrerande sociala företag och goda kontakter med andra sociala företag och olika aktörer inom området En viktig källa till kunskap om utbildningen och dess kvalitet är deltagarna. Här skulle ett organiserat lärande tillsammans med utbildningens deltagare kunna ge Arbetsförmedlingen och leverantörerna goda kunskaper för en förbättring. Inom ramen för utbildningarna fanns mer eller mindre formella organiseringar av deltagarna. Dessa skulle i större omfattning kunna utnyttjas för ett gemensamt lärande. Det fanns även utbildningsråd vilka skulle kunna utvecklas. Detta skulle kunna regleras i förfrågningsunderlaget. Erfarenheterna av det första årets verksamhet visar att det finns behov av Arbetsförmedlingen att på ett tydligare sätt klargöra i förfrågningsunderlagen vilka förväntningar Arbetsförmedlingen har på utbildningarna och olika aktörer. Likaså visar olika överklaganden från olika anbudsgivare att det finns ett behov av att i dialog med potentiella anbudsgivare informera om hur anbuden bör utformas och hur själva granskningsprocessen på Arbetsförmedlingen går till. Även om detta behandlas i förfrågningsunderlaget har en del anbudsgivare missat hur Arbetsförmedlingen tolkar och använder sig av informationen i anbuden. 3

6 Kapitel 1 Studien Bakgrunden till denna studie är behovet av att samla erfarenheter och reflektioner från upphandlingen av Arbetsförmedlingens utbildning Start av arbetsintegrerande sociala företag samt erfarenheter från de första utbildningarna inför framtida upphandlingar och verksamhet. Studien baserar sig på samtal och intervjuer med ett begränsat antal personer handläggare på Arbetsförmedlingen, fokusgrupper med deltagare på två utbildningar, lärare och andra inblandade. Flera av dessa kontakter har anonymiserats. Den 29 maj 2013 genomfördes ett lärandeseminarium med ett trettiotal lärare, utbildningsanordnare, arbetsförmedlare och representanter från de inblandade ESF-projekten. Under seminariet genomfördes både samlade genomgångar och diskussioner såväl som arbete i olika fokusgrupper utifrån olika roller. De olika diskussionerna dokumenterades via inspelningar och särskilda dokumentatörer. Dessutom har olika utvärderingar och rapporter kring Arbetsförmedlingens arbete och liknande verksamheter studerats. Arbetsförmedlingens upphandlare Charlotte Fjellner och Torbjörn Vittfarne har bidragit med sina stora kunskaper om upphandling inom Arbetsförmedlingen. Upphandlaren Ivana Petrovic har bidragit med underlag kring upphandling och kunskap. Dessa personer är inte ansvariga för hur deras uppgifter använts eller för några av de dragna slutsatserna. 4

7 Kapitel 2 Upphandlingen av en ny utbildning Start av arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund En ökande grupp arbetssökande har allt svårare att få arbete. Andelen av de arbetssökande som Arbetsförmedlingen klassar som ha en svagare ställning på arbetsmarknaden växer och omfattade i april 2014 cirka personer eller cirka 65 procent av de anmälda arbetssökande. Andelen beräknas öka till 70 procent år Det rör sig om unga med låg utbildning, äldre än 55 år, lågutbildade, personer med funktionsnedsättningar och invandrare. Antalet långtidsarbetslösa närmar sig individer. Sedan år 2000 har cirka arbeten med lägre utbildningskrav försvunnit och anses nu endast motsvara cirka 10 procent av arbetsmarknaden. Behovet av arbetsförberedande insatser för många arbetssökande är stort. 1 Samtidigt saknades det platser för ett sådant arbete. Till exempel saknas det inom Sysselsättningsfasen platser för arbetsträning. 2 Arbetsförmedlingen provar nu olika vägar att nå målet arbete åt så många som möjligt. En av dessa vägar är att stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. Fördelen med dessa är att de både skapar en alternativ arbetsmarknad och ger fler platser för arbetsträning och rehabilitering. 3 Från idé till förfrågningsunderlag Från 2008 och framåt har Arbetsförmedlingen samverkat tillsammans med andra myndigheter för att verka för fler och starkare arbetsintegrerande sociala företag. En del av denna samverkan är organiserad i en samverkansgrupp där olika myndigheter arbetar för att sprida information inom sina egna myndigheter om arbetsintegrerande sociala företag. Inom denna samverkan utvecklades en idé om ett arbetsmarknadspolitiskt program för arbetsintegrerande sociala företagande inom Arbetsförmedlingen. Detta då erfarenheterna från olika projekt och arbetsintegrerande sociala företag visar att det för långtidsarbetslösa kan vara krävande att starta sådana. Det kan krävas tid för en personlig mobilisering, inhämtning av olika nödvändiga kunskaper och utvecklandet av affärsidéer. Startsträckan är lång. Diskussionen kring ett arbetsmarknadsprogram och lokala initiativ kom att resultera i att ett par handläggare inom Arbetsförmedlingen 2011 tog initiativ till en ny 40 - veckors arbetsmarknadsutbildning inom Arbetsförmedlingen Start av arbetsintegrerande sociala företag. Beslutet om att ta fram en ny utbildning förankrades på Arbetsförmedlingens Avdelning för Rehabilitering till arbete. Ärendet behandlade rutinartat och följde mönstret av hur man vanligen inom Arbetsförmedlingen fattar beslut om nya arbetsmarknadsutbildningar. Det fanns möjligheter att göra vad som Arbetsförmedlingen kallar en marknadsanalys en undersökning av intresset för en ny utbildning inom de olika arbetsmarknadsområdena och en dialog med branschorganisationer och andra kunniga. Det skedde dock inte. Att sådana marknadsanalyser genomförs är ovanligt. 1 Se till exempel Arbetsförmedlingens Budgetunderlaget , 2011, där ett förslag läggs om ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program på 12 månader för arbetsförberedande insatser. 2 Se Statskontoret, Orsaker till långtidsinskrivning, 2013: Orsaker till att fler personer blir internt placerade kan enligt Arbetsförmedlingen vara att både Arbetsförmedlingen och deltagarna ställer allt högre krav på sysselsättningsplatsen. Sysselsättningsplatsen ska leda till arbete och då blir det svårare att hitta en lämplig plats. Cirka 20 procent inom Sysselsättningsfasen är så kallat internt placerade inom Arbetsförmedlingen och har ingen arbetsplatsanknytning. Dessutom ifrågasätter Statskontoret effekten av Sysselsättningsfasen: Statskontorets slutsats är att insatserna i sysselsättningsfasen i dag inte räcker för att hjälpa alla deltagare närmare arbetsmarknaden. 3 Ibid, sid 35 ff. 5

8 Beslutet om utbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag - kursen ingick i ett större paket av olika kurser och kostnaden för framtagningen av förfrågningsunderlag och upphandling av utbildningarna bakades in i en allmän avdelningsbudget för sådana verksamheter. Vi var kraftigt fokuserade på att ordna en beställning om en bra grundläggande arbetsmarknadsutbildning i att starta sociala företag. Handläggare inom Arbetsförmedlingen Under cirka ett år utformades ett förfrågningsunderlag i samverkan med en särskild och inom området engagerad och kunnig beställningshandläggare tillsammans med de arbetsförmedlare som tog initiativet till utbildningen. Det förekom också samråd med externa experter på arbetsintegrerande socialt företagande. Resultatet blev ett förfrågningsunderlag, som efter att ytterligare bearbetats av en upphandlare, annonserades. Förfrågningsunderlaget erbjöd anordnare att på femton platser runt om i landet ordna 40 veckors-utbildningar i Start av arbetsintegrerande sociala företag. En särskild lösning utbildningen skulle ske i samarbete med ESF-projekt Ovan beskrivs en rutinartad upphandling av en ny arbetsmarknadsutbildning. Men på en punkt avvek Arbetsförmedlingen när det gällde förfrågningsunderlaget från en vanlig ordning. Det gällde samverkan kring driften av utbildningen. Arbetsförmedlingen stod för upphandlingen men samtidigt krävdes det av en anbudsgivande utbildningsanordnare att denna skulle delta i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och ett eller flera av tre pågående projekt (Sigrid, Explosion eller Spring) inom den Europeiska socialfonden, ESF. Anledning var att Arbetsförmedlingen bedömde att deltagarna i utbildningen kunde komma att behöva särskilt stöd såväl under som efter utbildningen, vilket kunde ges via ESF-projekten. ESFprojekten tänktes fungera som stödstrukturer för deltagarna i utbildningarna i deras strävan att starta företag. Samtidigt var deltagare finansierade av Arbetsförmedlingen avgörande för ESF-projekten i deras strävan att starta arbetsintegrerande sociala företag och ta fram metoder och fungerande stödstrukturer för att starta fler arbetsintegrerande sociala företag. Tidigare erfarenheter från arbetet med arbetsintegrerande sociala företag visar på behovet av att de enskilda företagen ingår i en stödstruktur. Alla tre ESF-projekten är planerade att avslutas i slutet av Arbetsförmedlingen är samarbetspartner och/eller medfinansiär i de olika ESF-projekten. Begränsad uppföljning och analys Arbetsförmedlingen har en egen avdelning för analys och uppföljning av olika arbetsmarknadsutbildningar Avdelningen Förmedlingstjänster. Rutinmässigt samlar denna in data om vilka som går utbildningarna, deltagarnas bakgrund, närvaro och om hur det går efter utbildningarnas slutförande i form av arbete, studier eller ytterligare åtgärder. Dessutom genomförs under utbildningarnas gång enkätstudier där deltagarna får svara på frågor om hur nöjda de är med utbildningen. Däremot sker inte rutinmässigt någon uppföljning av lärdomar och erfarenheter och liknade kring driften av utbildningarna. Då utbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag i detta avseende sågs som en arbetsmarknadsutbildning liknande andra skedde därför inte någon mer omfattande systematisk uppföljning eller lärande utvärdering av verksamheten även om utbildningen kallades en pilotverksamhet. Det fanns inte några extra resurser avsatta för någon sådan uppföljning. De inblandade ESF-projekten har alla lärande följeforskare knutna till sin verksamhet. Men i något fall som för Projekt Sigrid så är arbetet med arbetsintegrerande sociala företag en liten del av dess totala verksamhet. Utbildningen är en del av flera insatser och har rent organisatoriskt ett mindre utrymme i själva projekten. Liknande förhållande råder även inom de övriga ESF-projekten. Dessutom 6

9 finns ingen följeforskare eller annan utvärderare med ansvaret för att följa utvecklingen i alla utbildningar som pågick och göra jämförelser. Detta trots att de olika ESF-projekten har olika arbetsmetoder, mål och organisatorisk förankring. Det finns inte heller någon uppföljning organiserad av hur de involverade arbetsintegrerande sociala företagen upplever samverkan i samband med utbildningarna. Det färdiga förfrågningsunderlaget - en presentation Det färdiga förfrågningsunderlaget annonserades våren Förfrågningsunderlaget inleds med att upphandlingen av utbildningen sätts in ett sammanhang där Arbetsförmedlingens uppdrag att stödja arbetsintegrerande sociala företag beskrivs. Därefter förs ett antal krav och specificeringar fram. Möjligheterna till avrop av utbildningar gäller under ett år till att börja med. Men Arbetsförmedlingen kan förlänga avtalet två gånger 12 månader. Utbildningarna ska omfatta minst 10 och maximalt 20 deltagare. Men utbildningsanordnaren får betalt för tio deltagare även om färre än 10 anvisas. Utbildningsanordnaren ska ha ett nära samarbete med aktuella ESF-projekt inom de olika uppdragsområdena innan, under och efter utbildningen. De tre aktuella ESF-projekten: Explosion, Spring och Sigrid beskrivs. Hur och varför detta samarbete ska ske beskrivs dock inte närmare. De åtta olika uppdragsområdena beskrivs med ingående orter. Förfrågningsunderlaget har en generell del som gäller alla åtta uppdragsområden med möjligheter till att anpassas till varje uppdragsområde. Några sådana lokala anpassningar verkar dock inte gjorts. De generella villkoren i förfrågningsunderlaget tillämpades i alla uppdragsområden. Anbuden utvärderas separat för varje uppdragsområde. Avrop sker på olika orter och utbildningsanordnaren ska kunna leverera inom hela uppdragsområdet. Syftet (målet) med utbildningen beskrivs som att: ge deltagarna självförtroende och kunskapsmässiga förutsättningar för att starta, bli delägare i, eller erhålla anställning i ett arbetsintegrerande socialt företag. Här finns inga diskussioner kring eventuellt andra syften som att stödja ESF-projekt att nå sina mål, stärka lokala arbetsintegrerande sociala företag eller bidra till lärande inom Arbetsförmedlingen för att utveckla återkommande utbildningar. Inga förkunskaper krävs av deltagarna men ett intresse för att verka som företagare. Målgruppen för utbildningarna definieras i första skedet som deltagare i de ESF-projekt som tidigare nämnts. Utöver deltagarna i dessa projekt kan arbetslösa eller personer som riskerar att bli arbetslösa också räknas in. Utbildningarna ska kunna anpassas till arbetssökande med någon form av funktionsnedsättning, personer som är långtidssjukskrivna, nyanlända invandrare och personer inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantierna. Leverantören har ansvaret för att anpassa utbildningen efter varje deltagares behov och förutsättningar. För att göra utbildningarna tillgängliga för funktionsnedsatta och nyanlända invandrare ska leverantören att vid behov samarbeta med leverantörer av metoden Flexibla anpassningsmoduler och utbildningen Yrkessvenska. Flexibla anpassningsmoduler är en särskild metod för att kartlägga, utprova, träna och anpassa/ förse med hjälpmedel så att en arbetssökande kan ta del av en utbildning eller ett arbete som Arbetsförmedlingen upphandlar vid behov. Yrkessvenska är en möjlighet till en parallell löpande språkutbildning som kan upphandlas för att någon ska kunna ta del av en utbildningsinsats. Utbildningens innehåll beskrivs uppdelat i två delar: en inledande introduktion kring socialt företagande som är både teoretisk och praktisk där det praktiska omfattar bland annat 7

10 besök på företag. Del två är mer fokuserad på planering och, utformande av konkreta handlings- och affärsplaner. Samtidigt ska utbildningsanordnaren ge personligt stöd i dialog med den arbetssökande och bedöma dennes möjligheter till varaktig försörjning genom det föreslagna företagandet. Samtliga deltagare ska få gå båda delarna. Men avropen för de olika delarna kommer att ske separat. Del 1 föreslås som riktvärde omfatta 14 veckor och ska innehålla teoretisk utbildning men anordnaren ska även kunna tillhandahålla arbetsplatsförlagd utbildning om behov föreligger. Det är Arbetsförmedlingen i samråd med ESF-projekten som avgör om arbetsplatsförlagd utbildning ska tillhandahållas. Med arbetsplatsförlagd utbildning menas praktiska moment och/eller organiserat besök på befintligt företag. Men ansvaret ligger på anordnaren. Under rubriken praktiska moduler i förhandlingsunderlaget skrivs att: Leverantören tillhandahåller arbetsplatsförlagd utbildning/studiebesök. Deltagaren får möjlighet att närvara, delta och få kännedom om hur arbete på ett arbetsintegrerande socialt företag och/eller på lämpligt företag/ organisation kan se ut. Den teoretiska delen under del 1 påminner om innehållet i Arbetsförmedlingens utbildningar för Starta eget det handlar mycket om företagandets praktik och teori. Men därutöver innehåller denna utbildning inslag om socialt företagande, mötesteknik, styrelsearbete, medlemskap och kunskaper om associationsformer som ekonomiska och ideella föreningar. Del 2 föreslås omfatta 26 veckor och ska också vara teoretisk men leverantören ska kunna tillhandahålla arbetsplatsförlagd utbildning om behov föreligger 4. Det är även här Arbetsförmedlingen i samråd med lämpligt ESF-projekt som avgör om behov föreligger inte utbildningsanordnaren. Lite längre fram i förfrågningsunderlaget står dock att leverantören tillhandahåller arbetsplatsförlagd utbildning. Det tyder på ett mer generellt krav på leverantöreren än om något som kan komma att krävas om Arbetsförmedling och ESF-projekt anser att så behövs. Del 2 ses som en fördjupning av del 1 och under denna del ska deltagarna arbeta med en konkretisering av affärsidéer till planer. Detta kan ske enskilt eller tillsammans med andra deltagare, men alltid med stöd av läraren. Innehållet i utbildningen i del 1 och 2 finns mer detaljerat beskrivet i ett antal rubriker/moduler. Samtidigt skrivs att genomförandet av dessa moduler kan variera och vara flexibelt. Utbildningen är avsedd att ske 40 timmar i veckan varav lärarledd undervisning ska motsvara timmar i veckan. Utbildningstimmarna kan dock anpassas om behov föreligger. (flera deltagare deltog mindre än heltid på grund av olika funktionsnedsättningar) Likaså kan utbildningarnas längd anpassas efter individuella behov så att de blir kortare eller längre. I ett avsnitt hänvisas till EU:s riktlinjer om socialt ansvarsfull upphandling vilket leder till ett skallkrav om att anordnaren ska tillhöra eller samarbeta med den sociala ekonomins organisationer i detta uppdrag. Det framgår inte var man hittar dessa riktlinjer eller varför anordnaren ska vara en organisation inom den sociala ekonomin eller samarbeta med sådana. Inte heller om det räcker med samarbete med en organisation eller om det krävs flera. För att säkerställa förmågan att genomföra utbildningarna ställs därefter ett antal krav på tidigare erfarenheter med referenser hos utbildningsanordnaren. Anbudsgivaren ska kunna beskriva hur man tidigare arbetat med utbildning med inriktning mot start av arbetsintegrerande företag och hur man anpassat sin utbildning till enskilda deltagare. Men om anbudsgivaren är nyetablerad så kan denne i stället lämna in uppgifter om företagets 4 Författarens kursivering. 8

11 företrädare. Det ska då handla om ägare, samordnare eller huvudansvarig för uppdraget. Det räcker med att en nyckelperson har lämplig erfarenhet och kan styrka denna för att hela anbudsgivaren ska godkännas. Denna nyckelperson behöver inte vara anställd av anbudsgivaren det räcker med ett samarbetsavtal. Detta betyder att anbudsgivaren som organisation kan ha liten eller ingen erfarenhet av arbetsintegrerande sociala företag om denne lyckats knyta en person med sådan erfarenhet till företaget. Det ska finnas minst en huvudlärare på heltid inom varje uppdragsområde åtminstone så verkar detta förutsättas. I beskrivningen av denna huvudlärares uppgifter så ges denne en administrativ, koordinerande och ledande roll. Huvudläraren ska då uppdraget innebär många löpande kontakter med Arbetsförmedlingen, EU-projekt, företag, med flera, kunna samordna och koordinera verksamheten med berörda parter. Målet med en sådan samordning framgår inte av förfrågningsunderlaget. Huvudläraren ska uppfylla en rad krav: - Denne ska ha haft ett huvudansvar i liknande tjänster när det gäller kontakter, uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering. - De senaste åren varit delaktig i uppstart/drift av minst ett arbetsintegrerande socialt företag (varav minst ett ska ha överlevt). - Ska ha minst två års erfarenhet av ämnesområdet som lärare, handledare eller projektledare i att utbilda människor i kooperation, kooperativa lösningar och socialt företagande. Huvudläraren verkar i förfrågningsunderlaget ha mer en administrativ och koordinerande roll än rent pedagogisk. Det ska tydligen också finnas övriga lärare då det finns en särskilt rubrik för dessa i upphandlingsunderlaget. Men i vilken omfattning framgår inte. Även på dessa ställs krav. De skall: - Ha minst ett års erfarenhet av att vara rådgivare eller projektledare till personer som startat ett arbetsintegrerande socialt företag. - Ha minst ett års erfarenhet av att undervisa personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 5 Det görs tydligt i underlaget att kraven ska uppfyllas även om läraren tas in som underleverantör. Leverantören ska ha dokumenterad erfarenhet och rutiner för kvalitetsstyrning,- säkring, och uppföljning. Poängsättning och kriterier Arbetsförmedlingen beskriver därefter också vilka man kriterier man utgår från när man poängsätter de olika anbuden. Kvalitet ses som betydelsefullt och viktas till 70 procent av bedömningen. Resterande 30 procent ges för priset. Man ger också anbudsgivarna ett prisintervall att hålla sig inom. Ersättningen ska ligga mellan kr och kr per deltagare och vecka. Vid lika kvalitetspoäng tilldelas uppdraget till den som lämnar lägsta prisförslaget. Kriterierna är: 1) Hur väl anbudsgivaren beskriver upplägg och innehåll under utbildningsdel 1 2 och hur det effektivt bedöms leda till målet. 2) Hur väl anbudsgivaren beskriver hur den arbetsplatsförlagda utbildningen kommer att genomföras och hur effektivt den bedöms leda till målet. 5 Det finns inte krav på utbildning för att undervisa personer med kognitiva funktionsnedsättningar enbart erfarenhet. 9

12 3) Hur väl anbudsgivaren beskriver hur utbildningen anpassas till målgruppen och hur det effektivt bedöms leda till målet. 4) Hur väl anbudsgivaren beskriver hur deltagare kommer att inspireras och stöttas under utbildningen och hur detta effektivt bedöms leda till målet. Här en viktig poäng som understryks i ett utlåtande från Förvaltningsrätten i Stockholm - att bedömningen av kriterierna går ut på värdera hur väl anbudsgivaren beskriver de olika delarna. Inte att bedöma trovärdigheten i anspråken. Likaså att kriterierna värderar hur väl olika åtgärder beskrivs för att nå ett mål hur utbildningen ger självförtroende och kunskapsmässiga förutsättningar för att starta arbetsintegrerande sociala företag eller anställas vid sådana. Uppfyllandet av andra mer underförstådda mål nämns inte, vilket kan leda till olika tolkningar av vad avtalen egentligen går ut på. Utifrån dessa kriterier ges betyg från 1 till 5. Betyg fem ges till en anbudsgivare som uppfyller samtliga krav (100 %) och får högst sammanlagd poäng. Betyg fyra ges till en anbudsgivare som inte i ett moment uppfyller alla krav. Därefter faller betyget. Betyg 2 och 1 är i princip att betrakta som underkänt. Avtalet ska gälla från till den , men olika uppstartstider i varje uppdragsområde, med möjligheter för Arbetsförmedlingen att förlänga två gånger 12 månader. Anbuden värderas och överklagas Vid sista anbudsdag för förfrågningsunderlaget hade det inkommit anbud för samtliga åtta arbetsmarknadsområden. Anbuden värderades av den ansvarige upphandlaren efter särskilda kriterier och viktningar. Priset är alltid viktigt men betydelsen av ett lågt pris varierar. Är det en standardprodukt där kvaliteten inte skiljer sig mellan olika leverantörer, kan priset bli helt avgörande. Är det en upphandling där kvalitén på varan eller tjänsten är avgörande bedöms priset som mindre viktigt. Ett exempel på det senare är när Arbetsförmedlingen upphandlar utbildning för svåra målgrupper, där omständigheterna skiftar. Då blir kvaliteten mer avgörande. Ett normalpris för en utbildning även om det är svårt att bestämma ett sådant pris kan ligga kring kronor per deltagare och vecka om deltagaren är nyligen arbetslös och det inte krävs något särskilt anpassat material eller lokal säg en enklare administrativ utbildning, berättar Christina Rosengren - Gustavsson, Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan sätta ett prisintervall där den anger ett lägsta och ett högsta pris. Det lägsta priset är till för att slippa oseriösa anbudsgivare och utgår från en beräkning av vad som rimligen minst behövs av resurser föra att kunna leverera tillräckligt god kvalitet i utbildningen. I detta fall sattes ett prisintervall på mellan kr kr. Priset kom att viktas till 30 procent av betydelsen för anbudet. Kvalitativa kriterier motsvarade de återstående 70 procenten. En stor anbudsgivare lade ett bud på 1750 kronor per plats och vecka i ett antal arbetsmarknadsområden. De andra låg åtminstone någon tusenlapp eller mer över. Besluten om vilka anbud som valdes ut kom att överklagas inom tre arbetsmarknadsområden. I dessa områden kom utbildningarna att skjutas upp. I övriga började utbildningarna komma igång under Överklagningarna kom att ogillas vid domstolarnas överprövning. Totalt kom tretton utbildningar att starta under 2012 och I några fall har en andra utbildningsomgång påbörjats. Anbudsgivare som inte tilldelades någon utbildning riktade kritik mot upphandlingsprocessen och upphandlingsunderlaget såväl som utfallet av anbudstävlan. Upphandlingsprocessen sägs ha lidit brist på expertkunskap i det här fallet har kritiken framförallt handlat om bedömningen av olika anbud. Men om en fördjupad expertkunskap om olika anordnare och deras förutsättningar för att leverera de 10

13 annonserade utbildningarna skulle varit inblandad i värderingen av de olika alternativen skulle det krävts en annan typ av upphandlingsprocess. Upphandlingsprocessen verkar gått till som sådana regelmässigt går till inom Arbetsförmedlingen. Förfrågningsunderlaget har utformats med hjälp av personer med fackkunskaper i det här fallet om arbetsintegrerande sociala företag. Den beställare som arbetat med frågorna ansågs vara engagerad och med kunskap inom just detta område. Minst två personer som arbetar med arbetsintegrerande socialt företagande inom Arbetsförmedlingen deltog aktivt i processen. Likaså har personer med kunskaper i fältet aktivt deltagit med råd om utformningen. Processen tog cirka ett år. Detta anses inte som något ovanligt långdraget när det gäller upphandling inom Arbetsförmedlingen. Idealiskt kunde ytterligare några saker gjorts som sällsynt förekommer vid upphandlingar inom Arbetsförmedlingen. Det handlar om en möjlig marknadsundersökning med branschkunniga, intresse- och branschorganisationer, och arbetsmarknadsområdena inom Arbetsförmedlingen samt dialog med eventuella utförare. Det handlar också om att beställare och upphandlare skulle kunnat ha fått en chans att lära känna villkoren bättre för de arbetsintegrerande sociala företagen genom till exempel egna besök på sociala företag och likande. Ett sådant aktivt arbetssätt är dock som nämnts ovan ovanligt vid upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar inom Arbetsförmedlingen. Men en del osäkerheter under genomförande hade möjligen kunnat ha undvikits med ett mer aktivt arbete och dialog med möjliga utförare. Möjligheten av detta borde beaktas inför nya upphandlingar Likvärdig behandling Själva upplägget av upphandlingsprocessen bygger på opartiskhet. De olika anbuden ska enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, behandlas på ett likvärdigt sätt. Det innebär att mycket fokus ligger på likabehandling mellan olika anbudsgivare. När själva anbudsgranskningen sker så får inte upphandlaren påverkas. I det skedet är det svårt att påverka. Det bör ske i utformningen av förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att skriva fram mer tydligt sådant som är betydelsefullt till exempel vad som skiljer arbetsintegrerande sociala företag från andra sociala företag eller andra företag. Likaså är det i förfrågningsunderlaget viktigt att skriva fram mer noggrant i kriterierna och kraven på anbudsgivarna om dessa ska kunna bevisa eller visa referenser på olika uppgifter. Utlåtandena över de gjorda överklagandena visar att anbuden av Arbetsförmedlingen har tolkats bokstavligt och ytligt inte utifrån de eventuella bakomliggande intentionerna med upphandlingen, tidigare kunskap om olika aktörer eller några analyser av hur realistiska olika anbudsgivares anbud är. Arbetsförmedlingens upphandlare har utgått från de uppgifter som redovisas i anbudet. Detta är också enligt Förvaltningsrätten i Stockholm vad som kan förväntas. Förvaltningsrätten lägger ett mycket begränsat ansvar på upphandlande myndighet att kontrollera trovärdigheten i anbudsgivarnas uppgifter och beskrivningar. Om en anbudsgivare anger att en viss kompetens kommer att finnas så räknas det för gott. Det behövs inte göras någon trovärdighetsbedömning. 6 Här skulle en fördjupad diskussion kring de ställda kriterierna och olika krav på att styrka olika förhållanden vara av värde. Det är också intressant att informera olika anbudsgivare än noggrannare om hur man lämnar och bedömer anbud. Hur utbildningarna når de arbetssökande När en arbetsmarknadsutbildning är färdigupphandlad och finns som ett valbart alternativ i Arbetsförmedlingens utbildningsbank, så är det cheferna för landets olika arbetsmarknadsområden som bestämmer om deras arbetsmarknadsområden ska erbjuda denna utbildning. Om de beslutat så, 6 Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål

14 och om och när det finns tillräckligt många arbetssökande som vill gå utbildningen och ges stöd för detta, så avropas utbildningen hos utbildningsanordnaren. Det innebär en viss osäkerhet om det ska finnas underlag för en utbildning. Det är också viktigt att förstå att en arbetssökande inte har rätt till en viss utbildning. Dels ska Arbetsförmedlingen bedöma att utbildningen ökar den arbetssökandes chans till egenförsörjning, dels ska den finnas tillgänglig på den arbetssökandes arbetsförmedling. Det vill sägas handlats upp inom det berörda arbetsmarknadsområdet. Kunskapen om olika arbetsmarknadsutbildningar finns framförallt hos utbildningsanordnarna inom varje arbetsmarknadsområde. Men det är Arbetsförmedlingens handläggare som utifrån sin kunskap om de arbetssökande och utbildningen, har att säga ja eller nej. Om det blir nej så finns det ingen finansiering för att en arbetssökande deltar i utbildningen. I stort hade arbetsförmedlarna vid de olika arbetsförmedlingskontoren en begränsad kunskap om de nya utbildningarna. Det är här viktigt att konstatera att handlingsutrymmet för att internt inom Arbetsförmedlingen sprida en fördjupad kunskap om utbildningarna till de inblandade arbetsförmedlingsområdena och kontoren var begränsat. Genom att utbildningarna i klassades och behandlades som vanliga arbetsmarknadsutbildningar så kom de inte att kombineras med extra informations-, utbildnings- eller marknadsföringsinsatser internt. Erfarenheter från genomförandet av utbildningarna Ganska tidigt under utförandet uppstod diskussioner bland utbildningsanordnare, projekt och arbetsförmedlare kring vem som egentligen bestämde över utbildningen och omständigheter kring denna. Ännu i maj 2013 var detta föremål för diskussioner som fortsatte under hösten. Osäkerheten bottnar i förhållandet mellan Arbetsförmedlingen som beställare, anordnare/utförare, anordnarna som utbildare, och ESF-projekt och arbetsintegrerande sociala företag som samverkanspartners. Vem är det som bestämmer egentligen över utbildningen? Erfarenheterna skiljer sig åt mellan de olika utbildningarna. Ska utbildningen anpassa sig till ESF-projektet eller projektet till utbildningen. Utbildningsanordnare Är det Arbetsförmedlingen som är huvudansvarig? Eller är det ESF-projektet? Eller har de två att mer passivt förhålla sig till den som vunnit avtalet att anordna och utforma en utbildning? Arbetsförmedlingen centralt menar att det alltid var Arbetsförmedlingen som beställare som hade det slutliga bestämmandet. Det finns en gråzon om ansvarsfrågan mellan projektet och utbildningsanordnaren som vi har tagit upp med projektet och som vi har varit tvungna att tydliggöra, att vi har en upphandling som handlar om en utbildning, och sedan har projektet ett annat ansvar. Utbildningsanordnare Man pekade på att olika praktiker tillämpades. På en del orter fanns Arbetsförmedlingar där det fanns personer som var mer insatta och kunniga. Där fick Arbetsförmedlingen en mer styrande roll. Men på andra orter får man sköta sig bäst man vill för man hör inte till den ordinarie verksamheten. 7 Utbildningsanordnare 7 Arbetsmarknadsutbildningen ingår inte i den verktygslåda av etablerade och godkända insatser och metoder som arbetsförmedlingen har att i första hand utgå från. 12

15 Ett exempel: när det gäller den viktiga frågan om arbetsplatsförlagd utbildning ska tillstånd ges av Arbetsförmedlingen och ett socialfondsprojekt. Innebär det att det är utföraren som har att väcka frågan om praktik eller kan även de andra aktörerna göra detta? Beslutet om praktik ska det tas av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt, eller räcker det men en partner? När det uppstår konflikter mellan ESF-projektet och utbildningarna vem tar ansvar då? Vad är styrgruppernas roll? Lärare Ett exempel på oklarhet är vad som händer när deltagare i utbildningar som är kopplade till att arbeta med ESF-projekt där målet är att etablera verksamheter inom etablerade affärskoncept antingen det handlar om social franchising eller affärsmässiga nätverk, vill satsa på andra affärsidéer. Det förekom även att vissa deltagare på utbildningarna valde att starta egna privata företag. Inom ESFs SPRING- projekt ledde diskussionen till ett klargörande beslut i november När deltagarna börjar utveckla sina egna idéer, är SPRING lokalt en naturlig samarbetspartner när det handlar om affärsidéer som sammanfaller med SPRINGs affärsidéer inklusive värdföretagets. Andra idéer både om sociala företag och andra ansvarar utbildningsanordnaren för, kanske i samverkan med Coompanion eller annat extern stödresurs. 8 Delrapport, utvärdering, Springprojektet. Men detta ställer utbildningsanordnaren inför en utmaning. Måste denne vara förberedd att utöver samarbetet med ett ESF-projekt bygga upp beredskap och resurser för att kunna ge en deltagare stöd och utbildning om denne vill starta en annan typ av socialt företag än vad som beställts i uppdragsområdet eller till och med ett eget privat vinstmaximerande företag? Och vad innebär detta när olika arbetsintegrerande sociala företag tänkta att fungera som värdföretag är kopplade till ESFprojekten men inte nödvändigtvis till utbildningsanordnaren? Gäller skrivningarna om praktik även i sådana fall? Här finns en otydlighet i avtalen som för framtiden kan komma att kräva ett klargörande i ansvarsfrågan för de olika aktörerna. Det verkar finnas minst två syften eller olika synsätt som återfinns hos olika aktörer kring utbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag. Det ena synsättet utgår från att utbildningarnas primära syfte är att fungera som stöd för de olika ESF-projekten att uppnå sina mål. Det syftet återfinns ovan i citatet från utvärderingen av Springprojektet. Ett annat synsätt utgår från att det främsta målet med pilotverksamheten för Start av arbetsintegrerande sociala företag är att etablera en återkommande utbildning inom Arbetsförmedlingen. Här verkar kopplingen i förfrågningsunderlaget till tidsbegränsade namngivna ESF-projekt med olika inriktningar kunna ge upphov till förvirring. Det verkar finnas ett behov av att utifrån erfarenheterna från de olika utbildningarna tydligare reda ut ansvars- och beslutsfrågorna i framtiden. Citatet ovan och resonemanget pekar också på svårigheten att i ett anbud generellt skriva in vad som ska gälla när genomförandet påverkas av en rad olika lokala praktiker utanför avtalspartnernas kontroll. I förfrågningsunderlaget och avtalen regleras relationerna mellan Arbetsförmedlingen och de vinnande utbildningsanordnarna. Men samtidigt förutsätts relationer till både ESF-projekt och arbetsintegrerande sociala företag på olika orter. Hur kan dessa relationer tydliggöras och regleras i kommande förfrågningsunderlag? 8 På flera platser runt om i landet har företagsrådgivare från Coompanion lagt anbud på att anordna de aktuella utbildningarna. Detta förslag innebär sålunda ett samarbete med en vinnande konkurrent, vilket kan vara känsligt. 13

16 Vad kan och bör förväntas av Arbetsförmedlingen? Vissa grundförhållanden beskrivs i förfrågningsunderlaget och regleras i avtal. Det rör sig om ersättningsnivåer, olika krav på utbildningen och inte minst hur många deltagare utbildningsanordnaren som minst och mest kan förvänta sig. Men flera återkommande problem under en del lokala utbildningar har gällt Arbetsförmedlingens engagemang. Ett sådant stort och återkommande problem för en del utbildningar har varit rekryteringen av deltagare. I flera fall har utbildningarna startat med betydligt färre deltagare än förväntat och de har dessutom försenats. Detta har haft stor betydelse för själva utbildningarna. Utbildningsanordnare rapporterar svårigheter att rekrytera personal i rätt tid. Här finns en osäkerhet kring Arbetsförmedlingens roll. Flera utförare har kommenterat svårigheterna med att planera utbildningarna när det råder osäkerhet om man kommer att få tillräckligt med deltagare. Dessutom finns här en osäkerhet även när deltagare finns. Det har förekommit att utbildningen avbrutits av enskilda handläggare för att deltagaren i stället skulle delta i någon arbetssökande aktivitet. 9 En grundprincip för Arbetsförmedlingen är att alla deltagare i arbetsmarknadspolitiska program alltid ska vara beredda att söka arbete. Hur strikt den principen ska tillämpas för deltagare i Start av arbetsintegrerande sociala företag bör diskuteras och lösas. Utbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag är en av många utbildningar som finns i Arbetsförmedlingens utbildningsbank. Under en månad i slutet av 2013 erbjöds utbildningar runt om i landet (varav 34 Starta eget kurser). Dessa utbildningar är inte något arbetssökande har rätt till utan de är beroende av man får ett klartecken från sin handläggare på Arbetsförmedlingen. Det krävs alltså att antingen den arbetssökande eller handläggaren känner till respektive utbildning för att ett deltagande ska kunna diskuteras och tas beslut om. Därefter måste handläggaren godkänna utbildningen för den arbetssökande. För den ordinarie handläggaren så är Start av arbetsintegrerande sociala företag- utbildningen, en utbildning bland hundratals andra. Flertalet handläggare har mycket liten kunskap om arbetsintegrerande sociala företag i allmänhet och om den nya utbildningen i synnerhet. Dessutom räcker det inte med en allmän kunskap om socialt företagande. Detta då som konstaterats ovan de olika utbildningarna påverkas av vilka ESF-projekt de är tänkta att samarbeta med samt andra lokala förhållanden. Även i Ehneström och Rogelands rapport 2013 om social ekonomi som anordnare dras liknande slutsatser: Det har även framkommit att det finns ett stort behov av att kompetensutveckla Arbetsförmedlingens personal om social ekonomi i sin helhet, som aktör i välfärdsarbetet och inom arbetsmarknadspolitiken. Utbildningen Start av arbetsintegrerande sociala företag har inte aktivt marknadsförts inom Arbetsförmedlingen. Det är upp till utbildningsanordnarna att i samarbete med lokala arbetsförmedlingar sprida information till de arbetssökande. Här har även ESF-projekten medverkat med information då de har haft intresse av att få deltagare till sina projekt. Det är dock tydligt att Arbetsförmedlingen lokalt på utbildningsorterna har varit i olika grad engagerade i att stödja de olika ESF-projekten eller pilotutbildningarna och att kunskapen om dessa skiftat. Mycket talar för att om Arbetsförmedlingen på ett mer avgörande sätt vill bidra till ett ökat och stabilare arbetsintegrerande socialt företagande krävs det en aktivare insats än vad som normalt förekommer vid anordnandet av olika arbetsmarknadsutbildningar. Ett engagemang som av en del kan 9 Se även motsvarande diskussion i Arbetsförmedlingens PM: Rapport om fördjupade granskning av kompletterande aktörer, 2013 samt i Arbetsförmedlingens rapport Sex års erfarenheter av kompletterande aktörer, I den senare understryks behovet av en större jämnhet och långsiktighet i deltagandet. 14

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning 7 Rapportens innehåll 8 Europeiska socialfondens intentioner 9 Sammanfattning av utvärderingens

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 UPPDRAG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN ATT UTVECKLA METODERNA FÖR OCH OMFATTNINGEN AV VALIDERING AV NYANLÄNDA INVANDRARES KOMPETENS 20 februari 2015 Avser januari 2014

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen 2014-03-08 2014- Förord I januari 2012 fick konsultföretaget Sweco Strategy AB 1 i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Sundsvall att bedriva följeforskning av

Läs mer

SLUTUTVÄRDERING AV PROCESSTÖD TILLGÄNGLIGHET

SLUTUTVÄRDERING AV PROCESSTÖD TILLGÄNGLIGHET Handisam SLUTUTVÄRDERING AV PROCESSTÖD TILLGÄNGLIGHET Stockholm 2012-02-01 Sweco Eurofutures AB Ulf Savbäck 1 (40) Sweco, Telefon Telefax www.sweco.se Sweco Eurofutures AB Org.nr 556342-6559 säte Stockholm

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer