Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten?"

Transkript

1 US1000, v 1.0, (13) Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten? Dokumentation från Rundabordssamtal i Almedalen 2012 Susanne Zander Coordinator , Ungdomsstyrels en Box Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn fax

2 (13) Förord Detta är en sammanställning av Temagruppen Unga i arbetslivets rundabordssamtal i Almedalen 2012 kring hur EU:s miljoner kan hjälpa till att sänka ungdomsarbetslösheten. De synpunkter som lyftes kommer att bli en del av det underlag som Sverige har i diskussionen kring den kommande programperioden I samtalen lyftes i korthet följande; 1. Det finns ett behov av en bättre koppling till det regionala utvecklingsarbetet när det gäller strategier för tillväxt och utvecklingen av kompetensplattformar. 2. Utveckla en struktur som garanterar ett nationellt lärande från samtliga arbetsmarknadsinsatser för unga. En tydlig strategi för utvärdering så projektresultat kan aggregeras. En tydlig mottagare av utvärderingarna som kan sammanställa och sprida denna kunskap något som liknar temagrupper - men i en reguljär verksamhet som kan förvalta kunskapen långsiktigt. 3. Det är viktigt att socialfondens medfinansieringsstruktur gör det möjligt för aktörer från alla sektorer att vara medfinansiärer i projekt riktade till prioriterade målgrupper som unga som varken arbetar eller studerar. Den lösning som finns idag där deltagarens ersättning blir medfinansiering hindrar många aktörer att driva verksamhet för målgruppen då unga ofta har en låg eller obefintlig ersättning. 4. Nästa programperiod bör prioritera projekt som kombinerar kompetensutveckling för anställda och en ökad arbetskraft (PO1 och PO2). Det är viktigt att en verksamhetsutveckling inte begränsas av hinder för komptensutveckling av personal i de verksamheter det gäller. 5. Programmet bör prioritera och möjliggöra förebyggande verksamhet. Framförallt inom utbildningssektorn för att förhindra att unga lämnar grundskola eller gymnasium utan fullständiga betyg. Maria Nyman Temagruppens ordförande

3 (13) Inledning Ungdomsarbetslösheten är inte bara ett problem på pappret. Varje dag vaknar över hundra tusen unga till ytterligare en dag utan arbete eller studier. Så har de haft det i minst ett år. Många av dem har inte avslutat gymnasiet och många har inte ens gått ut grundskolan. Andra har föräldrar med missbruksproblem eller har själva hamnat i destruktiva vanor. Temagruppen Unga i arbetslivet bjöd in ledare från näringsliv, offentlig- och civil sektor till ett rundabordsamtal kring frågan hur vi kan rusta både unga och arbetsgivare så att fler vägar in i arbetslivet skapas. Detta dokument är en sammaställning av de synpunkter som framkom i samtalen och ska användas som ett underlag för formuleringen av och inriktningen på de prioriteringar Sverige gör under nästa programperiod för Europeiska Socialfonden. Värdar för samtalet var Per Nilsson och Åsa Lind, generaldirektörer för Ungdomsstyrelsen och Svenska ESF- Rådet. Med på samtalet var cirka 85 deltagare deltagarförteckningen är alltså inte komplett. Resumé Maria Nyman, vikarierande enhetschef på Ungdomsstyrelsens enhet för kommunal och nationell ungdomspolitik hälsade välkomna. Där efter presenterade hon syftet med rundabordsamtalet, nämligen att temagruppen söker de inbjudna aktörernas inspel på hur Europeiska Socialfonden skulle kunna fungera på ett mer effektivt sätt för att få fler unga i arbete under nästa programperiod. Hon berättar också kortfattat vad som kom fram när temagruppen för ett år sedan bjöd in till ett samtal med rubriken ska näringslivet fixa ungdomsarbetslösheten?. Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet berättade sedan om Socialfondens syfte och vad som åstadkommits hittills under den innevarande programperioden som avslutas Hon berättade också att processen att formulera ramarna för nästkommande programperiod har påbörjats av Arbetsmarknadsdepartementet. Per Nilsson, generaldirektör för Ungdomsstyrelsen inleder med att berätta om situationen för unga på arbetsmarknaden idag och varför Ungdomsstyrelsen tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skolverket, SKL och valt att driva temagruppen. Inger Ashing, ordförande i temagruppens styrgrupp presenterade vissa slutsatser från temagruppens arbete att samla och sprida erfarenheter från ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden och motverka strukturella hinder för ungas etablering.

4 (13) Malin Ripa CSR-ansvarig på Volvo AB och Kjell-Åke Nilsson från Sparkbaken Nord berättar om sina respektive företags insatser för att bidra till sänkt ungdomsarbetslöshet. Ett rundabordsamtal inleds där deltagarna runt borden ombads besvara frågorna: Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten? Var anser du att pengarna gör mest nytta? Diskussionerna kring borden dokumenterades och resultatet har sammanfattats i det här dokumentet.

5 (13) Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten? Hitta metoderna som fungerar bättre system för att dokumentera och identifiera metoder som fungerar redovisa effekter så resultat kan jämföras göra utvärderingar kopplade till utlysningar inte enskilda projekt Hinder Strukturer som hindrar att bara tillåta offentlig medfinansiering hinder för privat och ideell sektor strukturer stödjer stuprör och inte individer unga harlåg eller ingen ersättning som försvårar arbetet med den mest prioriterade målgruppen Arbetsförmedlingen visar litet intresse för att utveckla sin verksamhet i samverkan med andra Öppna för nya aktörer och samarbeten samarbete över gränserna företag som driver utbildningar vill koppla till arbetslivet gemensamma projekt offentligt och privat skolvärlden måste bli en del av Socialfonden familjerna och generationsövergripande satsningar kompetensplattformarna blir naturliga noder för kompetensutvecklingsbehov och praktiksamordning regionalt SFI:ns privata aktörer bör kunna kombinera utbildning och arbete Samordningsförbunden viktiga aktörer och plattformar fokus på utveckling av SYV Skapa nya strukturer tänk om kring innovitet (koppla till organisation mer än metod) öka ungas delaktighet i projektplaneringen alternativa studievägar för unga till exempel distansundervisning utveckla strukturer för matchning ge unga kontakteroch nätverk mentorsprogram bör utvecklas riv murarna mellan olika sektorer ge af uppdrag inom esf Satsa ge projekten förutsättningar satsa på transnationella utbyten av erfarenheter och deltagare det är viktigt med långsiktighet, femåriga projekt se över medfinansieringen och överväg nationell medfinansiering via af/fk/kmv/sis

6 (13) Målgruppen Större fokus på ungdomars kunskaper och synpunkter, i samband med uppstart av projekt. Man måste bemöta alla dessa människor som behöver jobb som individer och inte som en homogen grupp som till exempel långtidssjukskrivna. Man bör ha program för individer. Utmaningen är utanförskapet. Om vi har välfungerande vuxna så får vi även välfungerande barn. Kan alla klara skolan utan stödet hemifrån? Är det skolan eller allt runt omkring som påverkar? Om man inte kan språket, hur utnyttjar man de som kan 4 andra språk? Hur får man upp ögonen hos företagen så de kan dra nytta av all den kunskap som finns? Största problemet är alla de unga som har arbetslösa föräldrar. Hos dem har det byggts in en kultur att vara arbetslös. För dessa ungdomar är det inte att gå till jobbet som är det vanliga. De vet inte vad det innebär med ett jobb, och vad det innebär att passa tider och så. Unga har för lite kunskaper om utbildning och arbetsmarknad när de har gått ut gymnasiet. Vi måste ge dem mer kunskap under gymnasietiden, detta kommer hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Det är även viktigt att unga får komma in på arbetsmarknaden tidigare. Förr i tiden började man sommarjobba när man var nu börjar man sommarjobba när man är 18 år gammal. Sommarjobb tidigt är bra det ger ungdomar erfarenhet och kontakter vilket är viktigt för att man ska komma in på arbetsmarknaden och får jobb, mycket jobb får man genom kontakter. ESF-relaterat Förändra medfinansieringsstrukturen. Grundproblemet ligger i att de personer som inte uppbär ersättning från kommun/försäkringskassa/annat, inte har möjlighet att delta i projekten. En önskan om att nyttja nationella medel och öppna även för annan medfinansiering. Det är svårt för ideella aktörer att arbeta med de aktuella frågorna på grund av medfinansieringsen konstruktion. Här vore det bra med en bättre och tydligare strategi i nästa programperiod. För ideella organisationer vore det överlag bättre med organisationsbidrag framför projektbidrag. Det behöver finnas en större tillit till att ideella aktörer kan utföra ett bra arbete med något större frihet. Ser problem med att projektansökan ska göras så detaljerad före det att verksamheten kommer igång. Det är viktigt att kunna förändra projektet

7 (13) under tidens gång för att kunna möta olika behov. Det blir problem med för detaljerad styrning. Ett exempel på det är Arbetsförmedlingens arbete när one size fits all. Man bygger ett system som fungerar för kanske 80 procent av de som deltar i verksamheten, men de övriga 20 procenten som har det som svårast är inte behjälpt av arbetet i tillräckligt hög grad. Man bör ge större förtroende till lokala organisationer/aktörer att utvecklas individuellt. Förenklade regler gällande möjligheter att förändra projekt under projektets gång, i syfte att skapa mer dynamiska projekt. Mer långsiktighet: Av unga upplevs inte sällan projekten komma in och försvinna lika fort. Legitimiteten för projektet hos målgruppen saknas på grund av detta. Lägre krav på innovativetet, i meningen att varje nytt projekt skall särskilja sig från tidigare projekt. Syftet med detta är att bibehålla det som fungerar och göra mer av det. Låta projekt överlappa varandra, i syfte att bibehålla personal och kunskaper från projekten. Längre projektperioder, i syfte att få ett mer genomarbetat projekt. Upp till fem år. För att tänka mer långsiktigt, sluta använda ordet projekt och kalla det istället t verksamhetsutveckling. Många unga har inte det minsta intresse av att starta företag, så det känns som något man bara kan lägga en viss del av pengarna på då alla inte berörs av den typen av verksamhet. Lösningar över tid, inte bara fastna i kortsiktiga projekt. Det är ju viktigt att man tittar långsiktigt på sådana här insatser. Vissa vinster kanske inte kommer förrän efter 25 år.

8 (13) Förebyggande arbete Det är viktigt att unga får gymnasiekompetens. Exemplet med ungdomskontrakt från Västerås är bra där kan man läsa upp sina betyg och samtidigt få en praktikplats, för praktiken får ungdomarna lön. Det är viktigt att få stöd att klara gymnasiet redan på gymnasiet. Barn som har problem hemma, funktionshindrade och ungdomar med dåliga betyg är överrepresentera bland det unga som inte har ett arbete. Det är bättre att hjälpa dem redan på gymnasiet så man slipper reparera problemet sen. Samtidigt som man hjälper ungdomar redan på gymnasiet, måste man även erbjuda dem hjälp senare också för de som inte blir hjälpta tidigt. Att ha en bra Yrkesvux är bra och viktigt. Det är bra att ge nyexaminerade praktikplatser, detta är ett bra steg för att få in dem på arbetsmarknaden det får inte jobb direkt annars. Förståelse för eleverna om varför man har prao/praktik redan i tidiga år. Och bättre uppföljning när man har praktik i vuxen ålder. Vad har eleven för anlag, vad skulle personen passa som och kan man utgå från detta när man hittar praktikplatser även i tidig ålder? Menar att företagen inte bara en gång i tredje året på gymnasiet skall besöka eleverna utan det skall finnas ett närmre samarbete redan tidigare. Det är ju jätteviktigt med brett kontaktnät. Detta skapar problem för dem som till exempel har arbetslösa föräldrar utan kontaktnät. För dem spelar det civila samhället en viktig roll. Jag vet till exempel där fotbollen spelat jättestor roll, där fotbollsledaren kunnat hjälpa till och betytt. Nu kan man ju inte begära det från alla, men det är väldigt betydelsefullt. Då behövs det resurser för att stötta dem som inte har stöd hemifrån. Det politiska har stort ansvar så att inte ungdomar blir av med ersättning när de tar praktik. Detta uppstår också när de tar utlandspraktik. Man ska ju aldrig behöva fundera på konsekvenserna när man tar ett jobb, med stämplingsdagar och så. Och detta har vi som politiker ett ansvar för. European Minds utvärderingar visar att flera projekt har svårt att få medfinansieringen gå ihop. En gräns om 60 procents medfinansiering är för högt, och många projekt har haft svårighet, och en del fått lägga ner i förtid. Nästa period bör vara mycket tydligare fokus på transnationellt utbyte, ett exempel på hur det kan göras kommer finnas bland de nu sjösatta drop outprojekten. De kommer använda andra finansieringskällor och bli ett flaggskeppsprojekt inom en annan fond, vilket underlättar betydligt.

9 (13) Metodutveckling Fokusera det som ungdomarna är bra på, inte på allt som inte fungerar. Fokusera inte på funktionsnedsättningen eller det som inte fungerar eller som är hinder eller problem. Där är Arbetsförmedlingen väldigt dåliga idag, då de fokuserar på problemen. ESF-projekten möjliggör just detta att få pröva metoder. I projekten ges tid, och där samlas engagerad personal. Något som brister idag är att vi inte kan redovisa effekter av arbetet på ett bra sätt, som verkligen ger möjlighet att jämföra resultaten från olika verksamheter och projekt. Ett stort problem som måste lösas till nästa programperiod för socialfonden är medfinansieringslösningarna, som det ser ut nu blir unga år lidande på grund av låga ersättningar (det saknas idag incitament både för unga själva och projekten). Om en liknande medfinansieringskonstruktion finns nästa gång bör skolpengen kunna användas. Mer om detta finns i rapporten Vem bryr sig. Även om det är svårt att mäta effekter och resultat finns den några framgångsfaktorer som kan lyftas fram: det är enklare för dem som haft ett arbete att få ett arbete, det är bra att ha höga förväntningar på deltagare, de unga som uppbär A-kassa har också en mer fördelaktig position där de därmed blir mer attraktiva för Arbetsförmedlingen. Vidare vore det bra med möjlighet att vara mindre detaljerad i en projektansökan för att kunna anpassa verksamheten eftersom utifrån de deltagare som kommer till verksamheten och förändringar i omvälden. Vore också intressant med större långsiktighet överlag lokalt, organisationsbidrag är en sådan variant. Om projekt så kanske femårsperioder vore bättre än treårsperioder. Omvärld Arbetsförmedlingen matchning av ungdomar och jobb måste bli bättre. Sommarjobb till ALLA borde vara en rättighet. Det skulle leda till självförtroende och energi till unga. Studie och yrkesvägledarnas roll borde ses över. De (eller vem nu rollen skall ligga hos) bör även jobba med att titta på vad eleverna är bra på, vad de VILL och att rusta dem bättre för vad de går till mötes efter skolan eller vid avhopp från skolan. Ofta det som ses som fritidsintressen är också det som blir framtida karriärområden. Man kan ju se att framgångsrika företag skapas just av intressen. Jag besökte för några dagar sedan och träffade en deltagare som inte ville göra något när de frågade vad han ville göra. De höll på och lirkade. Till slut frågade de honom vad han hade för fritidsintressen och det kom till slut fram att han hade en EPA-traktor som han var väldigt intresserad

10 (13) av. På så sätt så fångade man upp hans intresse för bilar, vilken man sen kunnat spinna vidare på. Han var iväg till Danmark Och nu har han fått jobb till slut. Det finns ju exempel, det finns ju till och med skolor som startats för elever med IG Sparbanksstiftelsen har ju fördelen av att inte vara ett aktiebolag med krav från ägarna om utdelning och resultat. Detta möjliggör att använda vinst till annat än aktieutdelning till ägarna. På så sätt kan man använda medel till att dela ut till ideella organisationer just i sådana här exempel. Jag besökte Bergslagen nyligen där man från Sparbanken kunnat göra just detta. Vid till exempel företagsträffar, om det var Norberg tror jag, så vid en sådan träff så kunde man prata om att det är våra ungdomar. Och då blir det mer en fråga om att om jag tar emot praktikanter, hur många kan du ta emot då. Det blir ett engagemang som är kopplat till orten. Det jag brukar göra är att få ungdomar att engagera sig i olika föreningar för att tillvarata engagemang. Och inte minst så ger det ju något man kan skriva in i Cv:t för dem som tror att de inte har något att skriva in. Det vi på Ungdomsstyrelsen funderat mycket på just nu är när man vet om det är värt att skala upp ett lokalt projekt och säga att det ska kunna köras på flera orter i landet. Blir de lönsamma som nationella, eller fungerade de bara lokalt. Det är bra med Arbetsförmedlingens stöd till arbetsgivare för att kunna ta emot praktikanter. Företagen måste tycka att det är enkelt att ta emot praktikanter och detta stöd bidrar till detta. Max hamburgerrestauranger har byggt en metod som bygger på att låta åringar, när de kommer in som anställda på Max, se sig själva som chefer och ledare. Vi rekryterar alltså inte chefer, utan alla har samma chans till detta. Frågan är nämligen hur vi stärker unga i ett tidigt skede i processen. Detta är något som är viktigt för staten att fundera på. Just detta att stärka dem och deras drivkraft. Vi identifierar vad man är duktig på. Det intressanta är att den drivkraft som lockas fram hos individen, den skapar lönsamhet hos företagen, och också lönsamhet för staten. Samverkan Vore en intressant idé med en nationell samordnare kring ungdomsarbetslöshet. I projekten kan det ibland bli felfokus där man jagar finansiering snarare än fokusera på deltagarnas behov. Kanske går det hitta en annan finansieringsmodell nästa gång som tar bort detta. Det är idag för mycket stuprörstänkande på alla nivåer, medan ungdomsfrågan är tvärsektoriell. Det vore intressant med ett ungdomsdepartement på nationell nivå där frågorna skärs på ett sådant sätt, detta vore en tydlig signal som sedan möjligen kan sippra ner till lokala

11 (13) politiska nivåer. Dagens skarpa departementsindelning har sin återspegling i det lokala arbetet. Det Nationella Nätverket för Navigatorcentrum lyftes fram som ett gott samarbete. Ett gemensamt problem man har är samarbetet med Arbetsförmedlingen, de beskrivs vara den mest otrogna partnern man kan tänka sig. Från kommunens håll efterlyser man tydligare tvång/krav för dem att samarbeta. Arbetsförmedlingens ryckighet när det gäller prioriteringar gör det svårt med samverkan. Mer fokus på samverkansprojekt där det offentliga och civila/privata samverkar. Det civila/privata står för frontarbetet (operativa) och det offentliga för infrastrukturen (till exempel, ansökningar med mera). Borde vara bättre samverkan mellan olika aktörer för att göra det enklare att starta kooperativ/företag för unga.

12 (13) Deltagare (föranmälda) LUF Unga in Riksförbundet Attention Sparbankernas Riksförbund Riksförbundet Attention Vision ICA Furuboda arbetsmarknad KDU Arbetsförmedlingen LSU Sveriges Ungdomsorganisationer Coompanion Akademikerförbundet SSR Bemanningsföretagen ESF Tema Unga Fryshuset Svenskt Näringsliv Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap Svenskt Näringsliv Tema Unga Grön Ungdom AB Volvo Tema Unga ESF Handikappförbunden SSU Arbetsmarknadsdepartementet Tema Unga Swedbank Tema Unga SKL Hela Människan Max hamburgare Alexandra Mogren Andre Nilsson Andrea Gidoff Anki Sandberg Anna Krusinger Anna Norrman Annika Strandhäll Birgitta Roos Daniél Tejera Emil Öberg Emily Svärd Felix König Gun-Britt Mårtensson Hanna Rönnblad Heike Erkers Henrik Bäckström Håkan Forsberg Inger Ashing Johan Oljekvist Karin Ekenger Kenneth Abrahamsson Klas Johansson Li Jansson Lidija Kolouh Linnea Fougman Lisa Rönnblad Lorentz Tovatt Malin Ripa Maria Johannessen Maria Nyman Mats Andersson Mikael Klein Morgan Eklund Niklas Gillström Oscar Svensson Patricia Kempff Per Nilsson Per-Arne Andersson Petra Åström Pär Larshans

13 (13) Telge AB Tema Unga ESF Sparbankernas Riksförbund Ratio Samordningsförbundet Delta Svenska muslimer för fred och rättvisa Ungdomsstyrelsen Vision Trelleborgs kommun Trelleborgs kommun European Minds Stefan Hollmark Susanne Zander Tommie Östlund Åsa Lindh Annika Koponen Annette Andersson Ola Andersson Yasri Khan Gerhard Holmgren Peter Andersson Cecilia Lejon Ina Liljeberg Mikael Håkansson

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013

Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013 US1000, v 1.0, 2010-02-04 PM 1 (9) 2010-05-20 Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013 Ungdomsstyrels en Box 17 801 118 94 Stockholm Magnus Ladulåsgatan

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Målgruppen Metoder/arbetssätt Systemfel Målgruppen Problembilden är komplex (projektens bedömning av sin målgrupp) Inte avslutad

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan (U2012:70)

Ungdomar utanför gymnasieskolan (U2012:70) US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) Dnr 2013-06-04 0424/13 Ungdomar utanför gymnasieskolan (U2012:70) Ungdomsstyrelsens yttrande utgår från regeringens mål att alla unga ska ha verklig tillgång

Läs mer

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Susan Sundqvist Pettersson Susan.sundqvist-pettersson@esf.se Tfn. 036-34 57 32 Svenska ESF-rådets uppdrag Förvalta Socialfonden Förvalta Integrationsfonden Genomföra Östersjöstrategin

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Folkbildning - Folkhögskolor. Regionala utvecklare?

Folkbildning - Folkhögskolor. Regionala utvecklare? Folkbildning - Folkhögskolor Regionala utvecklare? Definitionen Begreppet folkbildning har ingen entydig definition i litteraturen. I olika rapporter identifieras studieförbunden, folkhögskolorna, folkbiblioteken,

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetslöshetens utveckling i länet 2004-2014

Arbetslöshetens utveckling i länet 2004-2014 Framtiden Arbetslöshetens utveckling i länet 2004-2014 Utsatta grupper: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern 55-64 år, och utomeuropeiskt

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Ska näringslivet fixa ungdomsarbetslösheten?

Ska näringslivet fixa ungdomsarbetslösheten? US1000, v 1.0, 2010-02-04 1 (10) 2011-10-24 Ska näringslivet fixa ungdomsarbetslösheten? Dokumentation från rundabordssamtal Almedalen 2011 Susanne Zander Coordinator 08-56 62 19 16, 070-566 14 72 susanne.zander@ungdomsstyrelsen.se

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden 1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Utvärderingsrapport Ungdomskraft

Utvärderingsrapport Ungdomskraft Utvärderingsrapport Ungdomskraft Av Mikael Håkansson och Anne Markowski, European Minds Sweden AB 2012 27.08.2012 SIDA 2-4 1. Utvärderingsansats i projektet Ungdomskraft European Minds ansvarar för den

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Välkomna till Partnerskapsbörsen februari 2016

Välkomna till Partnerskapsbörsen februari 2016 Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi (Formellt de två projekten Partnerskapet för ett inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och arbete)

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Vi i myndighetsgruppen träffades igår 7/3 och diskuterade beslutet och vi kom fram till följande:

Vi i myndighetsgruppen träffades igår 7/3 och diskuterade beslutet och vi kom fram till följande: Hej Sara! Tack för ett positivt besked om styrgruppens beslut! Vi i myndighetsgruppen träffades igår 7/3 och diskuterade beslutet och vi kom fram till följande: Att vi vill absolut arbeta vidare med förstudien

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer