Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten?"

Transkript

1 US1000, v 1.0, (13) Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten? Dokumentation från Rundabordssamtal i Almedalen 2012 Susanne Zander Coordinator , Ungdomsstyrels en Box Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn fax

2 (13) Förord Detta är en sammanställning av Temagruppen Unga i arbetslivets rundabordssamtal i Almedalen 2012 kring hur EU:s miljoner kan hjälpa till att sänka ungdomsarbetslösheten. De synpunkter som lyftes kommer att bli en del av det underlag som Sverige har i diskussionen kring den kommande programperioden I samtalen lyftes i korthet följande; 1. Det finns ett behov av en bättre koppling till det regionala utvecklingsarbetet när det gäller strategier för tillväxt och utvecklingen av kompetensplattformar. 2. Utveckla en struktur som garanterar ett nationellt lärande från samtliga arbetsmarknadsinsatser för unga. En tydlig strategi för utvärdering så projektresultat kan aggregeras. En tydlig mottagare av utvärderingarna som kan sammanställa och sprida denna kunskap något som liknar temagrupper - men i en reguljär verksamhet som kan förvalta kunskapen långsiktigt. 3. Det är viktigt att socialfondens medfinansieringsstruktur gör det möjligt för aktörer från alla sektorer att vara medfinansiärer i projekt riktade till prioriterade målgrupper som unga som varken arbetar eller studerar. Den lösning som finns idag där deltagarens ersättning blir medfinansiering hindrar många aktörer att driva verksamhet för målgruppen då unga ofta har en låg eller obefintlig ersättning. 4. Nästa programperiod bör prioritera projekt som kombinerar kompetensutveckling för anställda och en ökad arbetskraft (PO1 och PO2). Det är viktigt att en verksamhetsutveckling inte begränsas av hinder för komptensutveckling av personal i de verksamheter det gäller. 5. Programmet bör prioritera och möjliggöra förebyggande verksamhet. Framförallt inom utbildningssektorn för att förhindra att unga lämnar grundskola eller gymnasium utan fullständiga betyg. Maria Nyman Temagruppens ordförande

3 (13) Inledning Ungdomsarbetslösheten är inte bara ett problem på pappret. Varje dag vaknar över hundra tusen unga till ytterligare en dag utan arbete eller studier. Så har de haft det i minst ett år. Många av dem har inte avslutat gymnasiet och många har inte ens gått ut grundskolan. Andra har föräldrar med missbruksproblem eller har själva hamnat i destruktiva vanor. Temagruppen Unga i arbetslivet bjöd in ledare från näringsliv, offentlig- och civil sektor till ett rundabordsamtal kring frågan hur vi kan rusta både unga och arbetsgivare så att fler vägar in i arbetslivet skapas. Detta dokument är en sammaställning av de synpunkter som framkom i samtalen och ska användas som ett underlag för formuleringen av och inriktningen på de prioriteringar Sverige gör under nästa programperiod för Europeiska Socialfonden. Värdar för samtalet var Per Nilsson och Åsa Lind, generaldirektörer för Ungdomsstyrelsen och Svenska ESF- Rådet. Med på samtalet var cirka 85 deltagare deltagarförteckningen är alltså inte komplett. Resumé Maria Nyman, vikarierande enhetschef på Ungdomsstyrelsens enhet för kommunal och nationell ungdomspolitik hälsade välkomna. Där efter presenterade hon syftet med rundabordsamtalet, nämligen att temagruppen söker de inbjudna aktörernas inspel på hur Europeiska Socialfonden skulle kunna fungera på ett mer effektivt sätt för att få fler unga i arbete under nästa programperiod. Hon berättar också kortfattat vad som kom fram när temagruppen för ett år sedan bjöd in till ett samtal med rubriken ska näringslivet fixa ungdomsarbetslösheten?. Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet berättade sedan om Socialfondens syfte och vad som åstadkommits hittills under den innevarande programperioden som avslutas Hon berättade också att processen att formulera ramarna för nästkommande programperiod har påbörjats av Arbetsmarknadsdepartementet. Per Nilsson, generaldirektör för Ungdomsstyrelsen inleder med att berätta om situationen för unga på arbetsmarknaden idag och varför Ungdomsstyrelsen tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skolverket, SKL och valt att driva temagruppen. Inger Ashing, ordförande i temagruppens styrgrupp presenterade vissa slutsatser från temagruppens arbete att samla och sprida erfarenheter från ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden och motverka strukturella hinder för ungas etablering.

4 (13) Malin Ripa CSR-ansvarig på Volvo AB och Kjell-Åke Nilsson från Sparkbaken Nord berättar om sina respektive företags insatser för att bidra till sänkt ungdomsarbetslöshet. Ett rundabordsamtal inleds där deltagarna runt borden ombads besvara frågorna: Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten? Var anser du att pengarna gör mest nytta? Diskussionerna kring borden dokumenterades och resultatet har sammanfattats i det här dokumentet.

5 (13) Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten? Hitta metoderna som fungerar bättre system för att dokumentera och identifiera metoder som fungerar redovisa effekter så resultat kan jämföras göra utvärderingar kopplade till utlysningar inte enskilda projekt Hinder Strukturer som hindrar att bara tillåta offentlig medfinansiering hinder för privat och ideell sektor strukturer stödjer stuprör och inte individer unga harlåg eller ingen ersättning som försvårar arbetet med den mest prioriterade målgruppen Arbetsförmedlingen visar litet intresse för att utveckla sin verksamhet i samverkan med andra Öppna för nya aktörer och samarbeten samarbete över gränserna företag som driver utbildningar vill koppla till arbetslivet gemensamma projekt offentligt och privat skolvärlden måste bli en del av Socialfonden familjerna och generationsövergripande satsningar kompetensplattformarna blir naturliga noder för kompetensutvecklingsbehov och praktiksamordning regionalt SFI:ns privata aktörer bör kunna kombinera utbildning och arbete Samordningsförbunden viktiga aktörer och plattformar fokus på utveckling av SYV Skapa nya strukturer tänk om kring innovitet (koppla till organisation mer än metod) öka ungas delaktighet i projektplaneringen alternativa studievägar för unga till exempel distansundervisning utveckla strukturer för matchning ge unga kontakteroch nätverk mentorsprogram bör utvecklas riv murarna mellan olika sektorer ge af uppdrag inom esf Satsa ge projekten förutsättningar satsa på transnationella utbyten av erfarenheter och deltagare det är viktigt med långsiktighet, femåriga projekt se över medfinansieringen och överväg nationell medfinansiering via af/fk/kmv/sis

6 (13) Målgruppen Större fokus på ungdomars kunskaper och synpunkter, i samband med uppstart av projekt. Man måste bemöta alla dessa människor som behöver jobb som individer och inte som en homogen grupp som till exempel långtidssjukskrivna. Man bör ha program för individer. Utmaningen är utanförskapet. Om vi har välfungerande vuxna så får vi även välfungerande barn. Kan alla klara skolan utan stödet hemifrån? Är det skolan eller allt runt omkring som påverkar? Om man inte kan språket, hur utnyttjar man de som kan 4 andra språk? Hur får man upp ögonen hos företagen så de kan dra nytta av all den kunskap som finns? Största problemet är alla de unga som har arbetslösa föräldrar. Hos dem har det byggts in en kultur att vara arbetslös. För dessa ungdomar är det inte att gå till jobbet som är det vanliga. De vet inte vad det innebär med ett jobb, och vad det innebär att passa tider och så. Unga har för lite kunskaper om utbildning och arbetsmarknad när de har gått ut gymnasiet. Vi måste ge dem mer kunskap under gymnasietiden, detta kommer hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Det är även viktigt att unga får komma in på arbetsmarknaden tidigare. Förr i tiden började man sommarjobba när man var nu börjar man sommarjobba när man är 18 år gammal. Sommarjobb tidigt är bra det ger ungdomar erfarenhet och kontakter vilket är viktigt för att man ska komma in på arbetsmarknaden och får jobb, mycket jobb får man genom kontakter. ESF-relaterat Förändra medfinansieringsstrukturen. Grundproblemet ligger i att de personer som inte uppbär ersättning från kommun/försäkringskassa/annat, inte har möjlighet att delta i projekten. En önskan om att nyttja nationella medel och öppna även för annan medfinansiering. Det är svårt för ideella aktörer att arbeta med de aktuella frågorna på grund av medfinansieringsen konstruktion. Här vore det bra med en bättre och tydligare strategi i nästa programperiod. För ideella organisationer vore det överlag bättre med organisationsbidrag framför projektbidrag. Det behöver finnas en större tillit till att ideella aktörer kan utföra ett bra arbete med något större frihet. Ser problem med att projektansökan ska göras så detaljerad före det att verksamheten kommer igång. Det är viktigt att kunna förändra projektet

7 (13) under tidens gång för att kunna möta olika behov. Det blir problem med för detaljerad styrning. Ett exempel på det är Arbetsförmedlingens arbete när one size fits all. Man bygger ett system som fungerar för kanske 80 procent av de som deltar i verksamheten, men de övriga 20 procenten som har det som svårast är inte behjälpt av arbetet i tillräckligt hög grad. Man bör ge större förtroende till lokala organisationer/aktörer att utvecklas individuellt. Förenklade regler gällande möjligheter att förändra projekt under projektets gång, i syfte att skapa mer dynamiska projekt. Mer långsiktighet: Av unga upplevs inte sällan projekten komma in och försvinna lika fort. Legitimiteten för projektet hos målgruppen saknas på grund av detta. Lägre krav på innovativetet, i meningen att varje nytt projekt skall särskilja sig från tidigare projekt. Syftet med detta är att bibehålla det som fungerar och göra mer av det. Låta projekt överlappa varandra, i syfte att bibehålla personal och kunskaper från projekten. Längre projektperioder, i syfte att få ett mer genomarbetat projekt. Upp till fem år. För att tänka mer långsiktigt, sluta använda ordet projekt och kalla det istället t verksamhetsutveckling. Många unga har inte det minsta intresse av att starta företag, så det känns som något man bara kan lägga en viss del av pengarna på då alla inte berörs av den typen av verksamhet. Lösningar över tid, inte bara fastna i kortsiktiga projekt. Det är ju viktigt att man tittar långsiktigt på sådana här insatser. Vissa vinster kanske inte kommer förrän efter 25 år.

8 (13) Förebyggande arbete Det är viktigt att unga får gymnasiekompetens. Exemplet med ungdomskontrakt från Västerås är bra där kan man läsa upp sina betyg och samtidigt få en praktikplats, för praktiken får ungdomarna lön. Det är viktigt att få stöd att klara gymnasiet redan på gymnasiet. Barn som har problem hemma, funktionshindrade och ungdomar med dåliga betyg är överrepresentera bland det unga som inte har ett arbete. Det är bättre att hjälpa dem redan på gymnasiet så man slipper reparera problemet sen. Samtidigt som man hjälper ungdomar redan på gymnasiet, måste man även erbjuda dem hjälp senare också för de som inte blir hjälpta tidigt. Att ha en bra Yrkesvux är bra och viktigt. Det är bra att ge nyexaminerade praktikplatser, detta är ett bra steg för att få in dem på arbetsmarknaden det får inte jobb direkt annars. Förståelse för eleverna om varför man har prao/praktik redan i tidiga år. Och bättre uppföljning när man har praktik i vuxen ålder. Vad har eleven för anlag, vad skulle personen passa som och kan man utgå från detta när man hittar praktikplatser även i tidig ålder? Menar att företagen inte bara en gång i tredje året på gymnasiet skall besöka eleverna utan det skall finnas ett närmre samarbete redan tidigare. Det är ju jätteviktigt med brett kontaktnät. Detta skapar problem för dem som till exempel har arbetslösa föräldrar utan kontaktnät. För dem spelar det civila samhället en viktig roll. Jag vet till exempel där fotbollen spelat jättestor roll, där fotbollsledaren kunnat hjälpa till och betytt. Nu kan man ju inte begära det från alla, men det är väldigt betydelsefullt. Då behövs det resurser för att stötta dem som inte har stöd hemifrån. Det politiska har stort ansvar så att inte ungdomar blir av med ersättning när de tar praktik. Detta uppstår också när de tar utlandspraktik. Man ska ju aldrig behöva fundera på konsekvenserna när man tar ett jobb, med stämplingsdagar och så. Och detta har vi som politiker ett ansvar för. European Minds utvärderingar visar att flera projekt har svårt att få medfinansieringen gå ihop. En gräns om 60 procents medfinansiering är för högt, och många projekt har haft svårighet, och en del fått lägga ner i förtid. Nästa period bör vara mycket tydligare fokus på transnationellt utbyte, ett exempel på hur det kan göras kommer finnas bland de nu sjösatta drop outprojekten. De kommer använda andra finansieringskällor och bli ett flaggskeppsprojekt inom en annan fond, vilket underlättar betydligt.

9 (13) Metodutveckling Fokusera det som ungdomarna är bra på, inte på allt som inte fungerar. Fokusera inte på funktionsnedsättningen eller det som inte fungerar eller som är hinder eller problem. Där är Arbetsförmedlingen väldigt dåliga idag, då de fokuserar på problemen. ESF-projekten möjliggör just detta att få pröva metoder. I projekten ges tid, och där samlas engagerad personal. Något som brister idag är att vi inte kan redovisa effekter av arbetet på ett bra sätt, som verkligen ger möjlighet att jämföra resultaten från olika verksamheter och projekt. Ett stort problem som måste lösas till nästa programperiod för socialfonden är medfinansieringslösningarna, som det ser ut nu blir unga år lidande på grund av låga ersättningar (det saknas idag incitament både för unga själva och projekten). Om en liknande medfinansieringskonstruktion finns nästa gång bör skolpengen kunna användas. Mer om detta finns i rapporten Vem bryr sig. Även om det är svårt att mäta effekter och resultat finns den några framgångsfaktorer som kan lyftas fram: det är enklare för dem som haft ett arbete att få ett arbete, det är bra att ha höga förväntningar på deltagare, de unga som uppbär A-kassa har också en mer fördelaktig position där de därmed blir mer attraktiva för Arbetsförmedlingen. Vidare vore det bra med möjlighet att vara mindre detaljerad i en projektansökan för att kunna anpassa verksamheten eftersom utifrån de deltagare som kommer till verksamheten och förändringar i omvälden. Vore också intressant med större långsiktighet överlag lokalt, organisationsbidrag är en sådan variant. Om projekt så kanske femårsperioder vore bättre än treårsperioder. Omvärld Arbetsförmedlingen matchning av ungdomar och jobb måste bli bättre. Sommarjobb till ALLA borde vara en rättighet. Det skulle leda till självförtroende och energi till unga. Studie och yrkesvägledarnas roll borde ses över. De (eller vem nu rollen skall ligga hos) bör även jobba med att titta på vad eleverna är bra på, vad de VILL och att rusta dem bättre för vad de går till mötes efter skolan eller vid avhopp från skolan. Ofta det som ses som fritidsintressen är också det som blir framtida karriärområden. Man kan ju se att framgångsrika företag skapas just av intressen. Jag besökte för några dagar sedan och träffade en deltagare som inte ville göra något när de frågade vad han ville göra. De höll på och lirkade. Till slut frågade de honom vad han hade för fritidsintressen och det kom till slut fram att han hade en EPA-traktor som han var väldigt intresserad

10 (13) av. På så sätt så fångade man upp hans intresse för bilar, vilken man sen kunnat spinna vidare på. Han var iväg till Danmark Och nu har han fått jobb till slut. Det finns ju exempel, det finns ju till och med skolor som startats för elever med IG Sparbanksstiftelsen har ju fördelen av att inte vara ett aktiebolag med krav från ägarna om utdelning och resultat. Detta möjliggör att använda vinst till annat än aktieutdelning till ägarna. På så sätt kan man använda medel till att dela ut till ideella organisationer just i sådana här exempel. Jag besökte Bergslagen nyligen där man från Sparbanken kunnat göra just detta. Vid till exempel företagsträffar, om det var Norberg tror jag, så vid en sådan träff så kunde man prata om att det är våra ungdomar. Och då blir det mer en fråga om att om jag tar emot praktikanter, hur många kan du ta emot då. Det blir ett engagemang som är kopplat till orten. Det jag brukar göra är att få ungdomar att engagera sig i olika föreningar för att tillvarata engagemang. Och inte minst så ger det ju något man kan skriva in i Cv:t för dem som tror att de inte har något att skriva in. Det vi på Ungdomsstyrelsen funderat mycket på just nu är när man vet om det är värt att skala upp ett lokalt projekt och säga att det ska kunna köras på flera orter i landet. Blir de lönsamma som nationella, eller fungerade de bara lokalt. Det är bra med Arbetsförmedlingens stöd till arbetsgivare för att kunna ta emot praktikanter. Företagen måste tycka att det är enkelt att ta emot praktikanter och detta stöd bidrar till detta. Max hamburgerrestauranger har byggt en metod som bygger på att låta åringar, när de kommer in som anställda på Max, se sig själva som chefer och ledare. Vi rekryterar alltså inte chefer, utan alla har samma chans till detta. Frågan är nämligen hur vi stärker unga i ett tidigt skede i processen. Detta är något som är viktigt för staten att fundera på. Just detta att stärka dem och deras drivkraft. Vi identifierar vad man är duktig på. Det intressanta är att den drivkraft som lockas fram hos individen, den skapar lönsamhet hos företagen, och också lönsamhet för staten. Samverkan Vore en intressant idé med en nationell samordnare kring ungdomsarbetslöshet. I projekten kan det ibland bli felfokus där man jagar finansiering snarare än fokusera på deltagarnas behov. Kanske går det hitta en annan finansieringsmodell nästa gång som tar bort detta. Det är idag för mycket stuprörstänkande på alla nivåer, medan ungdomsfrågan är tvärsektoriell. Det vore intressant med ett ungdomsdepartement på nationell nivå där frågorna skärs på ett sådant sätt, detta vore en tydlig signal som sedan möjligen kan sippra ner till lokala

11 (13) politiska nivåer. Dagens skarpa departementsindelning har sin återspegling i det lokala arbetet. Det Nationella Nätverket för Navigatorcentrum lyftes fram som ett gott samarbete. Ett gemensamt problem man har är samarbetet med Arbetsförmedlingen, de beskrivs vara den mest otrogna partnern man kan tänka sig. Från kommunens håll efterlyser man tydligare tvång/krav för dem att samarbeta. Arbetsförmedlingens ryckighet när det gäller prioriteringar gör det svårt med samverkan. Mer fokus på samverkansprojekt där det offentliga och civila/privata samverkar. Det civila/privata står för frontarbetet (operativa) och det offentliga för infrastrukturen (till exempel, ansökningar med mera). Borde vara bättre samverkan mellan olika aktörer för att göra det enklare att starta kooperativ/företag för unga.

12 (13) Deltagare (föranmälda) LUF Unga in Riksförbundet Attention Sparbankernas Riksförbund Riksförbundet Attention Vision ICA Furuboda arbetsmarknad KDU Arbetsförmedlingen LSU Sveriges Ungdomsorganisationer Coompanion Akademikerförbundet SSR Bemanningsföretagen ESF Tema Unga Fryshuset Svenskt Näringsliv Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap Svenskt Näringsliv Tema Unga Grön Ungdom AB Volvo Tema Unga ESF Handikappförbunden SSU Arbetsmarknadsdepartementet Tema Unga Swedbank Tema Unga SKL Hela Människan Max hamburgare Alexandra Mogren Andre Nilsson Andrea Gidoff Anki Sandberg Anna Krusinger Anna Norrman Annika Strandhäll Birgitta Roos Daniél Tejera Emil Öberg Emily Svärd Felix König Gun-Britt Mårtensson Hanna Rönnblad Heike Erkers Henrik Bäckström Håkan Forsberg Inger Ashing Johan Oljekvist Karin Ekenger Kenneth Abrahamsson Klas Johansson Li Jansson Lidija Kolouh Linnea Fougman Lisa Rönnblad Lorentz Tovatt Malin Ripa Maria Johannessen Maria Nyman Mats Andersson Mikael Klein Morgan Eklund Niklas Gillström Oscar Svensson Patricia Kempff Per Nilsson Per-Arne Andersson Petra Åström Pär Larshans

13 (13) Telge AB Tema Unga ESF Sparbankernas Riksförbund Ratio Samordningsförbundet Delta Svenska muslimer för fred och rättvisa Ungdomsstyrelsen Vision Trelleborgs kommun Trelleborgs kommun European Minds Stefan Hollmark Susanne Zander Tommie Östlund Åsa Lindh Annika Koponen Annette Andersson Ola Andersson Yasri Khan Gerhard Holmgren Peter Andersson Cecilia Lejon Ina Liljeberg Mikael Håkansson

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan (U2012:70)

Ungdomar utanför gymnasieskolan (U2012:70) US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) Dnr 2013-06-04 0424/13 Ungdomar utanför gymnasieskolan (U2012:70) Ungdomsstyrelsens yttrande utgår från regeringens mål att alla unga ska ha verklig tillgång

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Ska näringslivet fixa ungdomsarbetslösheten?

Ska näringslivet fixa ungdomsarbetslösheten? US1000, v 1.0, 2010-02-04 1 (10) 2011-10-24 Ska näringslivet fixa ungdomsarbetslösheten? Dokumentation från rundabordssamtal Almedalen 2011 Susanne Zander Coordinator 08-56 62 19 16, 070-566 14 72 susanne.zander@ungdomsstyrelsen.se

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

3 milj arder. till vilken nytta? En rapport från Trelleborgs kommun Arbetsmarknadsförvaltningen

3 milj arder. till vilken nytta? En rapport från Trelleborgs kommun Arbetsmarknadsförvaltningen 3 milj arder till vilken nytta? En rapport från Trelleborgs kommun Arbetsmarknadsförvaltningen Inledning 93 procent av Sveriges kommuner finansierar med egna medel någon form av enhet/avdelning eller förvaltning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

SOMMARJOBB. En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4

SOMMARJOBB. En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4 SOMMARJOBB En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4 1 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Temagruppen Unga i arbetslivet

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Välkommen! Workshop ESF 2014-02-10

Välkommen! Workshop ESF 2014-02-10 Välkommen! Workshop ESF 2014-02-10 Syftet med dagen Underlag till den regionala handlingsplanen för ESF Vi fördjupar bilden av utmaningarna och vilka åtgärder som behövs i Övre Norrland Kunskapsutbyte

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Norrköping den 10 april 2014

Norrköping den 10 april 2014 Norrköping den 10 april 2014 Lena Lago, projektledare Mattias Ingeberg, operativ ledare 1 Att lyckas med ett effektivt integrationsarbete 2 Vår framgång 74% i arbete genom ett branschspår i ett nära samarbete

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Datum: 1 (6) 2015-10-20 Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr Postadress: Box 47141,

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer