Seminarium om Supported Employment

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium om Supported Employment"

Transkript

1 Seminarium om Supported Employment När jag startade i KomAn fick jag hjälp att aktivt agera själv. Jag känner idag att jag har funnit min plats. Jag är mycket tacksam för att KomAnprojektet finns. Det har hjälpt mig otroligt mycket. DAVID BJÖRKFELDT, KomAn-deltagare Den 17 april 2012 samlades omkring 130 personer på Spårvagnshallarna i Stockholm för en seminariedag om Supported Employment (SE). Seminariet arrangerades av EUprojektet KomAn (se information om KomAn till vänster). Hittills har 202 deltagare i KomAn kommit ut i arbete eller studier och därmed egen försörjning. Nästan alla som har börjat arbeta (166 av 172) har fått stöd genom SE. Under dagen berättade såväl projektledning, forskare, deltagare, arbetsgivare som SE-handledare om hur detta gått till. Seminariet bjöd på erfarenheter från arbetet inom projektet, presentation om forskningsläget samt en tänkvärd fotoutställning. För att skapa nya vägar till arbete och studier för personer som har en funktionsnedsättning krävs flexibla lösningar och valmöjligheter. Att möta individer utifrån deras enskilda förutsättningar var ett återkommande tema för dagen. Fakta om Supported Employment i KomAn KomAn är ett EU-projekt i samverkan mellan Värmdö, Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.Projketet började i juli 2009 och pågår till december KomAn har två syften; dels att stötta deltagarna till arbete eller studier och egen försörjning, dels att påverka politiken långsiktigt utifrån projektets erfarenheter. Målgrupper är personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. KomAn arbetar med fyra insatser: 1. Mobiliseringskurser 2. Anpassad vuxenutbildning 3. Supported Employment - Stöd på arbetsplatsen 4. Socialt företagande Supported Employment (SE) är ett särskilt stöd till både arbetstagare och arbetsgivare inför och vid en anställning. Stödet ska finnas med genom hela processen; från kartläggning och matchning av arbete; vid anställningsintervju; till praktik och anställning samt även fortsätta efter det att deltagaren fått en anställning. Kartläggning/matchning till ett passande arbete sker tillsammans med en SE-handledare utifrån individens personliga behov och önskemål, drömmar och intressen. Därefter introduceras deltagaren på arbetsplatsen med det specifika stöd som han/hon behöver, t.ex. i form av arbetshjälpmedel eller genom att SE-handledaren en tid arbetar sida vid sida med deltagaren. Den första tiden har deltagaren ofta praktik på arbetsplatsen och när allt fungerar övergår denna i en anställning men med ett fortsatt stöd från och uppföljning tillsammans med SE-handledaren.

2 Arbetsförmedlingen vill prioritera målgruppen Så länge man är i myndigheternas händer känner man sig aldrig riktigt fri, menar Henrietta Stein på Arbetsförmedlingen. Hon talade om vikten av att prioritera KomAns målgrupp och om betydelsen av fortsatt samverkan. Jag har tipsat både Regeringskansliet och FunkAutredningen om KomAn. Målgruppen behöver prioriteras. Det som förenar är att alla är i behov av parallella och långsiktiga insatser från många olika aktörer samtidigt och över tid, säger Henrietta Stein, från Arbetsförmedlingen. KomAn ligger helt i linje med den nuvarande politiska viljeriktningen som tydligt markerar ökad inkludering på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Alla personer som vill och kan måste ges möjligheten att arbeta, fortsätter hon. Utifrån egen erfarenhet ser Henrietta att så gott som varje person vill ha ett arbete: Sen kan man av olika anledninga r någonstans ha tappat tron på sig själv under vägen, blivit tilltufsad av samhället. Det är den tron som vi måste ge tillbaka till de här personerna. Och för att citera en tidigare chef: Så länge man är i myndigh e t e r n a s händer känner man sig aldrig riktigt fri. Det är också en stor samhällsekonomisk förlust att Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen. personer med en funktionsnedsättning inte släpps in på arbetsmarknaden. Och, inte minst en förlust för arbetsgivare och arbetsplatser att inte få ta del av den kraft, kompetens och potential som dessa personer har. Att ungdomar idag går med aktivitetsersättning och står utanför arbetsmarknaden är helt oacceptabelt, menar Henrietta. Vi måste agera gemensamt för att denna grupp inte ska öka ytterligare. Slutligen betonar Henrietta vikten av den fortsatta implementeringen av KomAn. - I vårt fortsatta arbete på nationell nivå måste vi nu sätta oss ned med projektledningen för att på bästa sätt ta tillvara framgångsfaktorerna inom KomAn. Kalle fick anställning på fritidsgård Någon som har trott på och anställt en av KomAns deltagare är Anna Westin, fritidgårdschef i Nynäshamns kommun. Hon berättade om Kalle, KomAn-deltagare och en av hennes anställda. Hon menar att Kalle har bidragit till verksamheten på många sätt, bland annat genom sitt stora musik- och sportintresse. Kalle hade varit sjukskriven i sju år när han började hos mig. Det var en stor omställning för honom. Att ha en person som Kalle anställd kräver ganska mycket av arbetsgivaren. Han behövde mycket initialt stöd från mig för att klara arbetet och de stödpersoner som fanns runt Kalle behövde ha en beredskap för vad som hände med honom. Just då hade till exempel psykiatrin behövts som allra mest, men det var svårt att få dem att stödja på det sättet som motsvarade Kalles behov. Därför tar jag inte emot fler personer i samma situation som Kalle utan jag prioriterar att stödja honom med det som han behöver för att lyckas. Kalle har bidragit till verksamheten på många sätt. Han har en stark drivkraft i arbetet och mycket av mitt jobb som arbetsgivare går ut på att begränsa honom. Om jag inte gjorde det skulle han ta ut sig och blir liggandes hemma i en vecka. Det gäller också att hela tiden utmana honom så att han gör framsteg i arbetet. Men det är en avvägning som inte alltid är lätt. För att Kalle ska kunna behålla jobbet är den kontinuerliga uppföljningen tillsammans med SE-handledaren mycket viktig.

3 Målet är alltid en anställning Inom Supported Employment är målet alltid en anställning, och stödet till arbetsgivaren är lika viktigt som stödet till deltagaren. Samverkan mellan alla parter är hela tiden en förutsättning. Lasse Gustafsson redogjorde tillsammans med Mia Ledwith för mål och resultat inom SE samt hur man arbetat med att kvalitetssäkra metoden. Inom SE vänder vi på den klassiska rehabiliteringstrappan, där inledande träning följs av arbete. Vi gör tvärtom, säger Lasse Gustafsson, Arbetsförmedlingens samordnare i KomAns ledningsgrupp. Vi startar i arbete för att sedan koppla på träning på plats och med stöd. För inom SE är stödet centralt, och lika viktigt för arbetsgivare som för deltagare. Båda parter ska känna att de får det stöd de behöver och det är viktigt för att det ska bli en anställning. Samverkan en skyldighet Ända sedan projektstarten har Mia Ledwith, intern utvärderare inom KomAn, haft en strategiskt viktig roll genom att kontinuerligt kunna följa arbetet och ge återkoppling efter hand. Nätverket av SE-handledare har också haft en viktig funktion, genom att bl.a. knyta ihop rehabiliteringsnätverk kring deltagare och matcha lämpliga arbetsgivare och jobb mot individens förutsättningar och önskemål. Samverkan är hela tiden en förutsättning och till och med en skyldighet i arbetet kring vår målgrupp. Kvalitetssäkring av metoden För att kvalitetssäkra arbetet med metoden Supported Emplyment i KomAn har projektet använt sig av en metodtrohetsskala för SE. Skalan är ursprungligen framtagen i USA för IPS, Individual Placement and Support, en manaulbaserad form av SE utvecklad särskilt för personer med psykisk funktionsnedsättning. KomAn har också utgått från Arbetsförmedlingens SIUS-program (särskilt introduktions- och uppföljningsstöd). Det är ett individuellt stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning och en åtgärd inom Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Supported Employment i KomAn både påminner om och skiljer sig från SIUS, till exempel genom att KomAn inte har några minimikrav på arbetsförmåga, vilket SIUS har. Inom KomAn är alla välkomna! Även de som inledningsvis eventuellt bara kan arbeta några få timmar per vecka. De så kallade insatsledarna har också fyllt en viktig funktion. De har kontinuerligt funnits med som bevakare av metodanvändningen för SE och vid behov kunnat ge värdefullt stöd i metodfrågor till de lokala SE-handledarna. Merparten mycket nöjda Olika källor visar att projektet varit framgångsrikt. En deltagarenkät som besvarats efter avslutad insats i projektet visar att den stora merparten av deltagarna är nöjda med den insats man fått. Mia och Lasse lyfter fram några av framgångsfaktorerna. Det har bland annat funnits en samsyn mellan parter och personal avseende uppdrag, mål och metod. Stöd har riktats både till arbetsgivare och till arbetstagare samt att SE-handledare har kunnat samlokaliseras och upplevt sig ha haft ett lagom stort antal deltagare per handledare. Johanna Gustafsson, Lasse Gustavsson och Mia Ledwith.

4 SE-handledarna berättar SE-handledaren har flera viktiga uppgifter. Det handlar till exempel om att få deltagaren att själv identifiera det egna nätverket av kontakter i processen med att finna ett arbete. Vågar man vara öppen om sin funktionsnedsättning är det oftast lättare att hitta en passande arbetsplats, menar SE-handledarna Bitte Dalborg Holm och Claes Sperling. Bitte och Claes, SE-handledare från Nynäshamns kommun, vet att man ibland får prova flera olika vägar innan man hittar rätt. Claes berättar om en man som idag arbetar med IT-frågor men som dessförinnan bland annat provade ett jobb som vinägerförsäljare. Man måste alltid vara lyhörd inför vad deltagaren själv vill. Som handledare handlar det ofta om att få deltagaren att själv identifiera det egna kontaktnätet. Det är ofta större än vad man själv kunnat tro, med möjligheter på flera olika håll. Kan man dessutom vara öppen om sin funktionsnedsättning och de problem denna kan innebära i olika miljöer, så hittar man lättare och snabbare en passande lösning. Först då kan man stödja på rätt sätt, menar Bitte och Claes. Men många är ofta förtegna om sin funktionsnedsättning. Att kunna anpassa arbetssituationen till deltagarens specifika situation är en central förutsättning för att nå framgång. Bitte berättar om en kvinnlig deltagare med social fobi som arbetade i en affär. När för många kunder kom in i butiken samtidigt (och ringklockan hela tiden plingade till) kunde hon enkelt gå ut och arbeta vidare på lagret tills hon kände sig mer bekväm med att gå tillbaka in i butiken. Sen kan handledaren nästan alltid vara med på arbetsplatsen under en introduktionsperiod om det behovet finns. Frågan om anställningsmöjlighet hålls ständigt levande i dialogen med arbetsgivaren, säger Bitte och Claes. Om en arbetsgivare inte kan erbjuda anställning efter en introduktionsperiod, så startar vi inte där utan letar vidare direkt. Handledarnas kontinuerliga stöd, till båda parter, fortsätter sedan från introduktionsperioden in i anställningen. FOTON SOM BERÖR OCH VÄCKER TANKAR I konferenshallen ställde Victor Wikander, deltagare i KomAn, ut sina egna fotografier inspirerade av personliga livserfarenheter. Victors foton berör till exempel hur det är att leva med dåligt självförtroende. Han beskriver också det resursslöseri som man lätt hamnar i när negativa tankar får fäste i vardagen. Men samtidigt menar Victor att det är fullt möjligt att må bättre, att byta perspektiv och ta till sig av det goda i livet och uppmanar oss att prova! I bilden på flickan nedan anknyter han till sin egen skolgång. Foto: Victor Wikander Min skolgång såg precis ut så här, jag svävade iväg till en drömvärld där jag kunde plugga utan hinder och allt gick på räls. Där de vuxna, normala förstod mig, hjälpte mig och var på min sida istället för att stämpla mig som ett ointresserat problembarn. Bitte Dalborg Holm, Claes Sperling och Anna Westin. Foto: Victor Wikander Vill du komma i kontakt med Victor Wikander: eller

5 Forskning visar på goda resultat Det finns mycket internationell forskning kring SE, men trots det är kunskapen om hur SE fungerar i svenska sammanhang fortfarande relativt begränsad. Johanna Gustafsson, doktorand i handikappvetenskap, berättade att externa förutsättningar är avgörande, och betonar även vikten av rätt stöd. Johanna är doktorand vid Institutet för handikappvetenskap (IHV) vid Örebro universitet och utvärderare på stiftelsen Actíva. Hon har också ett förflutet som arbetskonsulent på Actíva. För att stödja personer med funktionsnedsättning ut i arbete är SE och IPS (Individual Placement and Support) de mest undersökta metoderna som det också finns evidens för att de visar goda resultat, menar Johanna. IPS riktar sig särskilt till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det råder idag stor fokusering kring SE och mycket internationell forskning bedrivs. Men metoden är utvecklad i USA där andra förutsättningar avseende arbetsmarknad och ingångslöner råder. Där kvoteras också många personer med funktionsnedsättning in till arbete. Kunskapen om hur SE fungerar i svenska sammanhang behöver breddas menar Johanna, samtidigt som man i större utsträckning behöver tillvarata erfarenheterna från till exempel SIUS. Övertro på praktik i Sverige I sitt arbete med att studera SE-handledarnas arbete inom KomAn redovisar Johanna flera goda resultat. Det handlar bland annat om frekventa arbetsgivarkontakter, snabbt kontakttagande med potentiella arbetsgivare och ett stort fokus på deltagarens egna förutsättningar. Enskilda SEhandledare bidrar ofta till att arbetsgivare valt och vågat anställa och de är en viktig coach om det inte fungerar som planerat på arbetsplatsen. Johanna beskriver att SE-handledaren ofta antar en roll som mäklare, guide eller brandman gentemot arbetstagare och arbetsgivare. Johanna beskriver också att vi i Sverige har en slags övertro på att praktik ska lösa situationen för personer som hamnat utanför arbetsmarknaden. Detta är problematiskt då det visar sig att praktik inte per automatik leder till anställning. Målet med en praktikperiod bör handla om att introducera en person till arbetet på just den arbetsplatsen Johanna Gustafsson och inte vara ett sätt att slussa individen vidare till annan instans eller myndighet, vilket ofta kan vara fallet. Därtill får vi veta att individuella egenskaper, såsom kön, ålder, etnicitet, sjukdomshistoria och utbildningsnivå, endast till 8 procent förklarar varför en person kommer ut i arbete eller inte. Däremot kan hela 70 procent förklaras av olika externa förutsättningar runt en individ, såsom socialt, emotionellt och informationsbaserat stöd och att mötas med positiva attityder. För många, menar Johanna, är vändpunkten då de mötte någon som faktiskt tror på ens förmåga att arbeta. Forskningen kring SE visar att: * Projekt utan särskilda inträdeskrav (till exempel KomAn) visar bättre resultat avseende anställning än projekt med inträdeskrav. * Fler går ut i arbete med SE jämfört med traditionella insatser som arbetsträning och praktik. * Deltagare i SE arbetar fler timmar, men fortfarande ofta deltid. * SE-deltagare har i regel högre inkomst, men är samtidigt fortsatt beroende av bidrag. * Anställningstiden är längre via SE jämfört med andra åtgärder. * Uppföljning efter anställning avgörs till stor del av enskilda SE-handledare. * Riktlinjer saknas för att säkra ett uppföljandestöd på ett tillräckligt bra sätt.

6 David fick en chans att komma igen Innan tiden i KomAn kände David stor oro inför framtiden, drömde mardrömmar och kunde vakna i panik. Han saknade tron på att en dag få ett arbete. Idag har han en fast anställning och tycker att han hittat sin plats på arbetsmarknaden. David Björkfeldt delade med sig av sin personliga resa till ett jobb. David arbetar idag på ett företag med 17 anställda, varav tre kollegor är deltagare från KomAn. Han trivs mycket bra på sin arbetsplats och har precis fått en fast tjänst. Genom projektet fick han en chans att komma igen och han känner sig motiverad inför framtiden. Men bakgrunden är en annan. Hösten 2010 sa han upp sig från sitt jobb där han vantrivdes. Han kom i kontakt med en SE-handledare i KomAn via en ungdomsgrupp som David han då deltog i. Han tänkte att om gruppen kunde hjälpa honom att få ett jobb så var det väl bara att hänga på. Vid tiden hade David svårt för att ta kontakt med auktoriteter, vilket försvårade hans jobbsökande. Trots många brev till olika arbetsgivare fick han aldrig några svar. Det var en mardröm, menar han. Innan KomAn kände han stor oro inför framtiden, drömde mardrömmar och vaknade i panik. Han saknade tron på att en dag få ett arbete. Trots att han inte ville fick han rådet att börja studera. Han ville ju arbeta. När han startade i KomAn fick han hjälp att aktivt agera själv och genom sin handledare fick han det extra stöd som han behövde. Han fick någon att bolla idéer och frågor med och tillgång till någon som förstod sig på arbetsmarknaden. När det gällde att ta kontakt med arbetsgivare fanns ett viktigt stöd i SEhandledarna. Med Aspergers syndrom blir han i perioder lätt passiv och kan ha svårigheter med koncentrationen. Handledaren hjälpte till med informationssökning och att ringa runt till olika arbetsgivare. Hon har fungerat som en slags agent för att se till att mina önskemål blir till verklighet, säger David. Till slut var vi välkomna till en arbetsplats. Nu har jag fått visa vad jag går för, och jag har gett allt jag har. Handledaren har kunnat se till att allt går rätt till på arbetsplatsen och att villkoren varit goda. Hon har alltid varit tillgänglig och vi har löst problem tillsammans, bara hon och jag eller vi två tillsammans med arbetsgivaren. Efter bara två veckors praktik på mitt nuvarande jobb ville de anställa. Och David kommer säkert vara kvar flera år framöver. Motivationen som han känner kommer ur tacksamhet. Tacksamhet för att ha fått en chans att komma igen. Det har hjälp mig otroligt mycket, säger David. Davids berättelse finns att läsa i sin helhet på under rubriken Deltagberättelser som berör.

7 Ekonomikoll underlättar privatekonomin Cecilia Brusewitz, informatör på Attention. Impulsköp är det dummaste man kan göra, ändå händer det jämt, menar Cecilia Brusewitz, informatör på Attention. Hon berättade om hur personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårt att hantera sin privatekonomi. Med rätt stöd och hjälp kan de få bättre ekonomikoll. Fakta om Attention Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Damp, Tourettes syndrom, dyslexi, dyskalkyli och tvångssyndrom. Attention arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver såväl i skolan som på arbetsmarknaden och på fritiden. Materialet finns att ta del av via Attentions hemsida: Eller via länk från KomAn: KomAn i framtiden Det känns kul att få arbeta vidare med målgruppen i ett nytt socialfondsprojekt. säger Irene Bergqvist, samordnare för Försäkringskassan i KomAns ledningsgrupp, som summerade dagen tillsammans med Lasse Gustafsson. När vi startade KomAn visste vi att det var så här vi ville jobba, menar Lasse. Men inte att projektet skulle ligga så rätt i tiden. Idag vet vi att många använder sig av SE, eller delar av metoden, och det finns ett stort intresse för det som fungerat bra. Det har varit effektivt att KomAn erbjudit en gemensam ingång till stöd från flera myndigheter för personer med funktionsnedsättningar. Möjligheterna att ha kvar inremitteringsgrupper ute i kommunerna ses nu över. Men vad händer efter att projektet avslutas vid årsskiftet? Med erfarenheterna från KomAn vill vi fortsätta att påverka Arbetsförmedlingens strategienhet och huvudkontor att utveckla verksamheten ytterligare. Och en samhällskonomisk analys ska göras för att se vilka eventuella ekonomiska vinster projektets arbetsmetoder fört med sig. Något av det främsta som projektet inneburit är att vi fått arbeta så fördjupat med personer med aktivitetsersättning, menar Irene. Och att ha fått fokusera på deltagarnas förmåga att själva vara en aktiv del i sin process. Det måste nu tas tillvara. Samarbetet kring målgruppen fortsätter nu i det nya ESFprojektet Dirigo och det känns kul att på så sätt få arbeta vidare! Kontaktpersoner och mer information om KomAn finns på: Läs mer om ESF på Text: Ulrika Englund, Örebro universitet Foto: Ulrika Englund, Johanna Gustafsson & Leonard Kihlgren om inget annat angivits. Layout: Disa Thelander

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Tvådagarskonferens med KomAn

Tvådagarskonferens med KomAn Tvådagarskonferens med KomAn Under två dagar i september arrangerade KomAn en konferens i Nynäshamn. Under konferensen hölls många föreläsningar. Bland annat redovisades en utvärdering av projektet, Irene

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

En väg till arbete och delaktighet

En väg till arbete och delaktighet En väg till arbete och delaktighet - en presentation om anpassad vuxenutbildning Foton: Martin Nauvler Målet med anpassad vuxenutbildning är att studierna ska öka möjligheterna till arbete. I KomAn erbjuder

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment Supported Employment Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment EUSE Bildades 1993 Underlätta utvecklingen Sprida kunskap om metoden Utbyte av information & kunskap En plattform

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser 2009 2012 Innehåll 4 Varför KomAn? 6 Syfte & mål 8 Målgrupp 10 KomAns insatser och stöd 13 Mobiliseringskurser 16 Anpassad vuxenutbildning 20 Supported Employment 28 Socialt företagande 32 Projektets parter

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro.

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. Bilaga 1 Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. 1 Sammanfattning av ansökan Regionpsykiatrin vill tillsammans med Activa ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 2010-2012. En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 2010-2012. En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 010-01 En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Sammanställt av: Aruna Wallell Projektledare UtiJobb INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Slutrapport KomAn-projektet, mars 2013.

Slutrapport KomAn-projektet, mars 2013. Slutrapport KomAn-projektet, mars 2013. SAMMANFATTNING Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Primär målsättningar för KomAn projektet har varit att: fler personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige

Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige Jonas Kullinger SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen avdelningen Rehabilitering till arbete Syn Döv Hörsel Mälardalen. Jag är gift med Jenni

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi?

Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi? Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi? Vårt namn Metodutveckling Individuellt stöd Samhällsinriktning Arbetsinriktning 4 SL 2005-05-17 Fakta om Misa Startade 1994 i Järfälla

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Projektet Samordning Brukarmedverkan Brukarcoach Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, samverkan och

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar Tourette? Ibland ar det ratt kul. Som nar Linneas hjarna gar jattefort och hon kommer pa massa roliga ideer. Ibland ar det jobbigt. Som nar Ibrahim vill lasa men kroppen rycker sa att han inte kan

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Vi kan och vill arbeta

Vi kan och vill arbeta Vi kan och vill arbeta En undersökning om hur anställda med Aspergers syndrom ser på sina jobb, sin arbetsmiljö och sina behov. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! Copyright 2014 Handikappförbunden Projektledare: Fredrik Lindgren Manus: Fredrik Lindgren Foto: Emil Erdtman, Istock Illustrationer:

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Timrå 111031 Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Projekttid 2007-09-01-2011-08-31 Bakgrund Under våren 2007 gjorde beredningsgruppen i förbundet en kartläggning av personer tillhörande målgruppen

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Attention 2. Projektet Vägar till jobb 3. Vad presenterar vi för arbetsgivare 4. Projektets resultat och framtidsplaner 5. Frågor 6. Länkar och kontaktuppgifter Emma

Läs mer

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering. Norra Mårtensbacken 27 E 853 57 SUNDSVALL 070 255 95 42 coach@jennysandin.se www.jennysandin.se KOMPETENSPROFIL Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Supported employment. Ett annat sätt att tänka rehabilitering

Supported employment. Ett annat sätt att tänka rehabilitering Supported employment Ett annat sätt att tänka rehabilitering AF s koder 11 Hjärt-, kärl-, lungsjukdom 21 Barndomsdövhet 22 Hörselskada 31 Grav synskada 32 Synsvaghet 41 Rörelsehinder som kräver förflyttningshjälpm.

Läs mer

Tio år med aktivitetsersättning

Tio år med aktivitetsersättning Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 I samband med införandet av ett helt nytt pensionssystem 2003 byttes rätten

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning stockholm.se/alfa 2 (13) 3 (13) Innehåll Individual Placement and Support 4 Arbetsspecialistens roll 5 Alla som vill arbeta kan delta

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2013-1. Metodbeskrivning Supported Employment. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2013-1. Metodbeskrivning Supported Employment. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2013-1 Metodbeskrivning Supported Employment Pernilla Unell Projektsamordnare Innehåll Sammanfattning... 3 1 Supported Employment grundläggande information... 4 2 Supported

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER

Slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER ALLMÄNNA UPPGIFTER Projektets namn: Rapporten har skrivits av: Projektägare: Samverkansparter: Nätkraft Supported Employment Anna-Maria Lundström, Maria Fahlander, Sofia Unnermyr, Sarah Hellman, Anna Jakobsson

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck Vad ar Asperger? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar att

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Delad kunskap nya möjligheter

Delad kunskap nya möjligheter Delad kunskap nya möjligheter Hur Riksförbundet Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet riktad mot anstalter Besöksverksamhet ger stöd innan och efter frigivning Häktning, rättegång och strafftid

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg TRR Trygghetsrådet 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg Arbetsmarknaden för tjänstemän hösten 2011 Claes Åberg Fakta om TRR TRR bildades 1974 och idag är 700 000 tjänstemän anslutna TRR

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Tidsschema 13.00 Presentation historik Ann Nilsson 13.30 Gruppverksamhet

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

ARBETE OCH STUDIER UTVÄRDERING AV ETT PROJEKT FOU - SÖDERTÖRN FÖR PERSONER MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING. Hjördis Gustafsson

ARBETE OCH STUDIER UTVÄRDERING AV ETT PROJEKT FOU - SÖDERTÖRN FÖR PERSONER MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING. Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns skriftserie nr 113/13 FOU - SÖDERTÖRN ARBETE OCH STUDIER FÖR PERSONER MED NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING UTVÄRDERING AV ETT PROJEKT Hjördis Gustafsson 1 FoU-Södertörn är en forsknings-

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer