Unionen om Arbetsförmedlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unionen om Arbetsförmedlingen"

Transkript

1 Unionen om Arbetsförmedlingen 1

2 2

3 Förord Arbetsförmedlingen är en central myndighet när det gäller matchningen på arbetsmarknaden och genomförandet av regeringens arbetsmarknadspolitik. Hur väl Arbetsförmedlingen fungerar har stor betydelse för hur arbetsmarknaden fungerar och har därmed också stor betydelse för Unionens medlemmar. Utmaningarna på arbetsmarknaden är fortsatt stora. Allt fler av de arbetssökande har en bakgrund som gör att de kan ha det extra svårt att hitta ett arbete, och var femte arbetslös har varit arbetslös längre än ett år. Det finns oroväckande tecken på att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats. Att arbetssökande och arbetsgivare matchas mot varandra på ett effektivt sätt är en viktig pusselbit för en väl fungerande arbetsmarknad. Att anställda genomför kontinuerlig kompetensutveckling och att utbildningssystemet förbättras är andra viktiga bitar. I den här rapporten tydliggör vi var Unionen står i frågor om Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation. Unionens politik för Arbetsförmedlingen antogs av Unionens förbundsstyrelse i oktober Rapporten är framtagen av Carin Hallerström på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Cecilia Beskow Samhällspolitisk chef Enheten för politik, opinion och påverkan November

4 Innehåll Förord...1 Inledning... 5 Arbetsförmedlingen har ett brett uppdrag...7 Utmaningarna...9 Trygghetsstiftelsernas arbetssätt bör tas tillvara...11 Ett stöd som utgår ifrån individen...13 Arbetsförmedlingen ska prioritera dem som står långt ifrån...14 Kvaliteten i centrum...15 Upphandlingen måste vara tydligt avgränsad från Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet...17 Förstärk det regionala samarbetet...18 Källförteckning

5 Inledning Arbetsförmedlingen är en central myndighet när det gäller matchningen på arbetsmarknaden och genomförandet av regeringens arbetsmarknadspolitik. Arbetsförmedlingen har de senaste åren genomgått stora förändringar. De är nu en sammanhållen myndighet, istället för som tidigare tre myndigheter (AMS, 20 länsarbetsnämnder och de lokala arbetsförmedlingarna). Myndighetens ansvar är brett. De ska rusta och stötta de som står långt ifrån arbetsmarknaden, ge stöd och arbetslivsintroduktion till personer som varit sjuka, hjälpa nyanlända att snabbt komma i arbete, samtidigt som de effektivt ska sammanföra de som söker arbete med dem som söker arbetskraft. Arbetsförmedlingens arbete är under ständig granskning. Hur många som får jobb via Arbetsförmedlingen, hur många lediga platser som utannonseras samt hur många jobb som inte förmedlas via Arbetsförmedlingen är aktuella frågor. Förmedlingens insatser granskas också noga. Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, anställningar med lönebidrag och praktik är några exempel. Delar av Arbetsförmedlingens verksamhet har konkurrensutsatts genom att möjliggöra för kompletterande aktörer att ge stöd till arbetssökande. De kompletterande aktörerna kan vara såväl privata företag som sociala företag (företag som har som övergripande ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv). Debatten har den senaste tiden handlat mycket om hur de uppgifter som idag faller inom Arbetsförmedlingens ansvarsområde framöver ska organiseras, det vill säga om vem som ska utföra de olika arbetsmarknadstjänsterna och hur mycket av resurserna som ska läggas på kompletterande aktörer. Detta är dagsaktuella frågor som väcker engagemang, och som berör många människor. Hur Arbetsförmedlingen fungerar har stor betydelse för hur väl arbetsmarknaden fungerar. 5

6 En del av kritiken mot Arbetsförmedlingen har sin grund i den arbetsmarknadspolitik som drivs. I den här rapporten tas inte ställning till hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska vara utformade, utan fokus ligger på det organisatoriska och frågan om hur Arbetsförmedlingen bör genomföra sitt uppdrag. 6

7 Arbetsförmedlingen har ett brett uppdrag Arbetsförmedlingens verksamhet styrs till stor del av lagar och förordningar. Arbetsförmedlingen ska enligt förordningen (2007:1030, 2): y verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, y prioritera dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt y bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Vidare ska verksamheten utformas så att den drivs effektivt, enhetligt och rättssäkert. Arbetssökande och arbetsgivare ska kunna förvänta sig likvärdig service över hela landet, samtidigt som verksamheten ska vara anpassad till skilda förutsättningar och behov i olika delar av landet. Verksamheten ska även bidra till att öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland de arbetssökande samt anpassas efter den arbetssökandes förutsättningar. En förutsättning för Arbetsförmedlingens verksamhet är att den inte får snedvrida konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden. Den ska utformas så att den inte bidrar till att tränga undan arbetstillfällen, om det inte är motiverat utifrån arbetsmarknadspolitiska skäl. Verksamheten ska bidra till att öka mångfalden och motverka diskrimineringen i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska vidare anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Denna fråga har orsakat mycket debatt samtidigt som ett ökat inslag av kompletterande aktörer efterfrågas av flera aktörer på arbetsmarknaden. Myndigheten har ett övergripande sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken, samt ett särskilt ansvar för att nyan- 7

8 lända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden. Utöver de ovan nämnda uppdragen ska myndigheten också medverka i uppföljning av arbetsmarknadspolitiken, bedömningar av arbetsmarknadsläget samt bedömningar av hur den förda politiken påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen har även en kontrollerande funktion. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring, och har skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för tillämpningen av lagen om arbetslöshetsförsäkring till berörd arbetslöshetskassa. I slutet av varje år lämnar regeringen ett regleringsbrev som innehåller övergripande mål och prioriteringar för det kommande året. Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. För 2012 var anslaget och andra tillgängliga medel totalt drygt 70 miljarder kronor, varav cirka 35 miljarder kronor avsåg arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. 8

9 Utmaningarna Antalet personer med långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen ökar. Under 2012 hade i genomsnitt personer per månad varit arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst ett år, vilket är en ökning med personer jämfört med Antalet personer med minst två års arbetslöshet uppgick till Totalt var i genomsnitt knappt personer inskrivna på Arbetsförmedlingen under Arbetsförmedlingen bedömer att omkring 60 procent, cirka personer, av de arbetslösa tillhör det som förmedlingen betecknar som en utsatt grupp. Som utsatta grupper avses: y Personer med högst förgymnasial utbildning y Utrikes födda, främst födda utanför Europa y Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga y Arbetslösa personer år Gruppen har ökat för tre år sedan var det hälften av de arbetslösa som räknades till en utsatt grupp. En allt större andel av de arbetslösa har kort utbildning, samtidigt som en allt större del av de lediga jobben kräver eftergymnasial kompetens. Antalet sysselsatta i yrken med lägre utbildningskrav har minskat med 25 procent de senaste åren. 2 Trots en hög arbetslöshet är antalet kvarstående lediga platser högt, det vill säga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen men som inte 1 Arbetsförmedlingens årsredovisning Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012, Prognos för arbetsmarknaden

10 har tillsatts. De lediga jobben tillsätts inte i den utsträckning som man borde kunna förvänta sig på en väl fungerande arbetsmarknad. Kompetensgapet verkar vara betydande. Dessutom anmäls inte en stor del av antalet lediga platser till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är mycket central i detta. Det är samtidigt viktigt att understryka att det inte är Arbetsförmedlingen som skapar jobben. De enskilda förmedlarna ska förvisso söka upp jobb och samarbeta mer med arbetsgivare på olika sätt, men om det inte finns en tydlig efterfrågan på arbetskraft kommer inte Arbetsförmedlingen att kunna lösa matchningsknuten. Arbetsförmedlaren har en dubbel roll i relation till den arbetssökande. Å ena sidan ska denne stötta och coacha individen till ett arbete, å andra sidan följa upp och kontrollera att individen faktiskt uppfyller sina åtaganden. Om detta inte är fallet ska en underrättelse lämnas till arbetslöshetskassan. Följden kan bli minskad eller utebliven arbetslöshetsersättning. När det gäller de kompletterande aktörerna ska de meddela Arbetsförmedlingen om någon inte uppfyller sina åtaganden. Det är sedan Arbetsförmedlingen som lämnar underrättelse till arbetslöshetskassan. I båda dessa roller finns en konflikt i att både ge stöd och kontrollera den arbetssökande. 10

11 Trygghetsstiftelsernas arbetssätt bör tas tillvara Unionens rapport Så byter tjänstemännen jobb visar att mycket få tjänstemän i privat sektor kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen i samband med att de byter arbete. Färre än en av tio anger att de själva helt eller delvis fick sitt senaste jobb genom Arbetsförmedlingen. Unionens undersökning visar att: y två av tre fick sitt senaste jobb främst via sitt kontaktnät, y fyra av fem ser det som en utmaning att hitta en arbetsplats som passar dem, y nästan samtliga anser att kontakter är bästa vägen till ett nytt arbete. Fyra av tio tjänstemän anser att Arbetsförmedlingen antingen i egen regi eller med tjänster de upphandlar är bäst lämpade att förmedla jobb bland alternativen av aktörer. Intressant att notera är att trettio procent av de tillfrågade ansåg att facken var bäst lämpade att förmedla arbeten, trots att detta inte är en tjänst som erbjuds idag. 3 Många tjänstemän (cirka ) omfattas av omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv, och kan därigenom få stöd av Trygghetsrådet TRR om de skulle bli uppsagda. Den senaste statistiken visar att 90 procent av de tjänstemän som TRR stöttat under våren 2013 har fått ett arbete. 4 Arbetssättet inom TRR och andra trygghetsstiftelser innebär att tjänstemän som blivit uppsagda kan få stöd redan under uppsägningstiden. Detta är en stor skillnad gentemot det regelverk som Arbetsförmedlingen har att följa, där det mesta av stödet 3 Unionen (2013), Så byter tjänstemännen jobb 4 TRR, pressmeddelande

12 ligger betydligt längre fram i en eventuell arbetslöshetsperiod. Det ska dock påpekas att avtalen inte omfattar alla inom den privata sektorn. Unionen arbetar för att fler ska omfattas av omställningsavtalet, till exempel visstidsanställda och de som sägs upp på grund av ohälsa. Unionen anser att arbetssättet från TRR bör tas tillvara och användas i fler sammanhang för att inspirera och underlätta för jobbyten. Vidare bör en översyn över hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och trygghetsstiftelserna kan underlättas genomföras. 12

13 Ett stöd som utgår ifrån individen Arbetsförmedlarna vittnar om en verksamhet som idag är alltför detaljreglerad och som leder till minskat handlingsutrymme och mindre utrymme för att använda sin kompetens. Tiden för varje sökande blir knapp, och tiden för att möta arbetsgivare än mindre. 5 Samtidigt är förtroendet för Arbetsförmedlingen lågt. Arbetsförmedlingen rankades lägst bland granskade myndigheter i Svenskt kvalitetsindex, SKI:s, förtroendeindex hösten 2012, där frågorna specifikt riktats till arbetssökande. 6 Unionens bild är att arbetsmarknadspolitiken i alltför hög utsträckning detaljstyr Arbetsförmedlingen, och minskar handlingsutrymmet. Ett exempel på detta är när det tidigare inte var möjligt att erbjuda en person som deltog i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 arbetsmarknadsutbildning. Detta ändrades sedan, men först efter ett regeringsbeslut. Vi menar att om arbetsförmedlaren bedömer att insatsen kommer att leda till ett arbete, bör inte regelverket hindra detta. Unionen anser att varje arbetssökande ska mötas av en person med god kunskap om den bransch och det yrke som personen har. Det är viktigt att arbetet genomförs med hög kvalitet, och får inte hindras av stelbenta system. Varje arbetssökande ska få bästa möjliga stöd och ett professionellt och individanpassat bemötande. Unionen anser att Arbetsförmedlingen bör få ökade möjligheter att vara mer anpassade gentemot olika branscher och kompetenser. De enskilda arbetsförmedlarna behöver få ökade möjligheter att själva ta ställning till vilka behov den arbetssökande har, och när i tid eventuella insatser bör sättas in. Detta ställer stora krav på intern uppföljning inom Arbetsförmedlingen. För att systemet ska vara rättssäkert och förutsebart krävs kontinuerlig uppföljning och avstämning bland förmedlarna. 5 ST inom Arbetsförmedlingen (2012), En tyst myndighet, En rapport om arbetsmiljön på Arbetsförmedlingen hösten Arbetsförmedlingen (2013), Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, Stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen 13

14 Arbetsförmedlingen ska prioritera dem som står långt ifrån Anslaget för Arbetsförmedling och arbetslöshetsersättning var som nämnts tidigare 70 miljarder kronor för Idag har Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Detta utesluter inte möjligheten att erbjuda tidiga insatser, om risken för långtidsarbetslöshet bedöms som stor. Med utgångspunkt från individen görs en systematisk genomgång för att bedöma detta. Arbetsförmedlingens uppdrag är som tidigare visats mycket omfattande. För personer som är i arbete, men som skulle vilja byta tjänst är möjligheten till stöd från Arbetsförmedlingen begränsat. En ombytessökande får tillgång till Platsbanken. Genom att erbjuda medlemmarna coachning från Unionens egna coacher kompletterar Unionen Arbetsförmedlingen i stödet till ombytessökande. Unionen anser att det är rimligt att Arbetsförmedlingen prioriterar dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det betyder att en arbetssökande med låg sannolikhet att snabbt komma i arbete får stöd i större omfattning än den som beräknas komma i arbete inom kort. 14

15 Kvaliteten i centrum En viss del av Arbetsförmedlingens verksamhet är idag utlagd på kompletterande aktörer. Tjänsterna upphandlas antingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller enligt lagen om valfrihetssystem (LOV, SFS 2008:962). För coachning gäller att Arbetsförmedlingen upphandlar enligt lagen om valfrihetssystem. Det innebär att alla företag som ansöker och som uppfyller samtliga krav godkänns som leverantör. Den arbetssökande väljer sedan bland alla leverantörer. Fördelen jämfört med en tjänst som är upphandlad enligt LOV är att den arbetssökande kan byta leverantör under jobbcoachningstiden. Från flera riksdagspartier, arbetsgivarorganisationer och fackförbund har funnits en önskan om att det ska bli fler kompletterande aktörer. Det kan vara både sociala företag, fackliga organisationer eller privata företag. Samtidigt börjar resultaten av införandet av LOV bli synliga. Det finns nu omkring 900 leverantörer i valfrihetssystemen, varav många inte har några eller bara några få deltagare per år. 7 Att få möjligheten att välja är i grunden positivt, men för en enskild arbetssökande kan det nog vara svårt att välja bland ett sådant stort antal leverantörer. En positiv effekt av ett valfrihetssystem torde kunna vara en ökad specialisering bland coachföretagen, men enligt Arbetsförmedlingen har det stora utbudet inte medfört specialisering i någon högre utsträckning. 8 Samtidigt försvåras Arbetsförmedlingens uppföljning ju fler aktörer som finns. Därför kan det vara lämpligt att arbetet med de kompletterande aktörerna utformas på liknande sätt som har gjorts i vissa 7 Arbetsförmedlingen beslutade, efter att regeringen lämnat budgetpropositionen för 2014, att sluta med jobbcoachning till nyarbetslösa. Tjänsten var upphandlad enligt LOV. Etableringslots och sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag upphandlas fortsatt enligt LOV. 8 Arbetsförmedlingen (2013) Rapport om fördjupad granskning av kompletterande aktörer 15

16 andra länder. Genom att Arbetsförmedlingen arbetar med några få större aktörer, som i sin tur använder sig av underleverantörer skulle en del av uppföljningsarbetet flyttas över från Arbetsförmedlingen till de större leverantörerna. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) påvisade år 2010 brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktion, det vill säga hur man aktivt följer upp om en sökande uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen, ett ansvar som ligger på Arbetsförmedlingen även om den sökande är hos en kompletterande aktör. Enligt en förnyad granskning 2012 hade Arbetsförmedlingen ännu inte kommit tillrätta med uppföljningsrutiner som säkerställer kontrollfunktionen. 9 Unionen anser att det överordnade målet måste vara att säkerställa att det är hög kvalitet i det som den arbetssökande och arbetsgivaren erbjuds. Kvaliteten måste alltid gå före frågan om vem som utför. Det är av högsta prioritet att Arbetsförmedlingen förbättrar uppföljningen av de kompletterande aktörerna och att kvaliteten sätts i centrum. 9 IAF (2012) Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbete med kompletterande aktörer 16

17 Upphandlingen måste vara tydligt avgränsad från Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet Idag genomförs Arbetsförmedlingens upphandlingar av kompletterande aktörer av en upphandlingsenhet. Bilden från Arbetsförmedlingen är att detta fungerar bra, och att man inte ser de kompletterande aktörerna som konkurrenter, utan som ett viktigt komplement för att snabbt kunna hjälpa arbetssökande till arbete. Andra kritiserar att Arbetsförmedlingen ska upphandla tjänster som de också kan göra själva och menar att upphandlingen bör skiljas från Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. En granskning av ett urval av upphandlingar genomförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv pekar på flera faktorer som skulle kunna förbättra matchningsresultaten; en ersättning som i högre grad baseras på resultat, systematiska och öppna jämförelser av leverantörer (något som har påbörjats inom Arbetsförmedlingen), förnyade uppdrag bör bara gå till leverantörer som nått ett visst resultat samt möjlighet att förlänga insatsen för dem där resultat inte uppnåtts. 10 Unionen anser att det är viktigt att upphandlingen sker utifrån tydligt ställda krav på kvalitet, och att det finns en stor transparens i arbetet. 10 Svenskt Näringsliv (2013) Granskning av upphandling av arbetsförmedling 17

18 Förstärk det regionala samarbetet Länsarbetsnämndernas ansvar var att leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet och se till att den bedrevs effektivt. Under länsarbetsnämnderna skulle varje kommun ha en arbetsmarknadsnämnd med företrädare för länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som berördes, det lokala näringslivet och de lokala arbetstagarorganisationerna. Ordföranden skulle enligt instruktionen ha särskilt goda kunskaper om den nationella arbetsmarknadspolitiken och den lokala arbetsmarknaden. När Länsarbetsnämnderna avskaffades 2008 övergick ansvaret för det regionala samarbetet på de enskilda arbetsförmedlingscheferna. Arbetsförmedlingschefen i residensstaden i varje län är huvudansvarig för att samordna med övriga förmedlingschefer i det regionala arbetet. 11 Enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2013 ska Arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla och förbättra sina arbetsgivarkontakter, dels för att stödja personer att hitta arbete, dels för att underlätta för arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Arbetsförmedlingen ser för närvarande över hur det regionala samarbetet med olika parter ska kunna utvecklas. Detta är något som vi från Unionens sida välkomnar. Unionen anser att det regionala arbetet är mycket viktigt, och att Arbetsförmedlingen, där så inte redan sker, bör utöka samarbetet med regionala aktörer såsom arbetsmarknadens parter med flera. 11 Arbetsförmedlingen 18

19 Källförteckning Muntliga källor Luciano Astudillo, entreprenör, Uppstart Malmö Victoria Axberg, marknadsområdeschef, Arbetsförmedlingen Norra Mälardalen Johan Bäcklund, regional ombudsman, Unionen Skaraborg Väst Jonas Björkman, regionchef, TRR Jan-Olof Dahlgren, förvaltningsdirektör, Arbetsförmedlingen Anki Elken, public affairs, Proffice Edward Hamilton, projektledare, Svenskt Näringsliv Bittan Lind, affärsområdeschef public, Antenn Consulting Hugo Lindgren och Jonas Jarefors, tjänstemän, Arbetsmarknadsdepartementet Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert, Almega Annelie Westman och Esbjörn Åkesson, kommittésekreterare, Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 19

20 Skriftliga källor Arbetsförmedlingen, Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012, Prognos för arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen (2013), Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, Stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen (2013), Rapport om fördjupad granskning av kompletterande aktörer IAF (2012), Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer TRR, pressmeddelande ST inom Arbetsförmedlingen (2012), En tyst myndighet, En rapport om arbetsmiljön på Arbetsförmedlingen Svenskt Näringsliv (2013), Granskning av upphandling av arbetsförmedling Unionen (2013), Så byter tjänstemännen jobb 20

21 21

22 22

23 23

24 Under det senaste året har debatten om arbetsmarknadsfrågor kretsat mycket kring Arbetsförmedlingen. Organisation, kvalitet och uppföljning har varit viktiga delar i detta. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2014 att en översyn av Arbetsförmedlingen ska genomföras. I rapporten presenteras Unionens politik för Arbetsförmedlingen. Unionen anser att varje arbetssökande ska mötas av en person med god kunskap om den bransch och det yrke som personen har. Arbetet ska genomföras med hög kvalitet, och får inte hindras av stelbenta system. Varje arbetssökande ska få bästa möjliga stöd och ett professionellt och individanpassat bemötande. Unionen anser vidare att Arbetsförmedlingen bör få ökade möjligheter att nischa sig gentemot olika branscher och kompetenser. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Tnr: ISBN: Illustration: Tove Hennix Upplaga: 500 Tryck: Printservice dec 2013 Olof Palmes gata Stockholm

Så byter tjänstemännen jobb

Så byter tjänstemännen jobb ? Så byter tjänstemännen jobb 1 2 Innehåll Förord... 4 Hur byter tjänstemännen jobb?...5 Om undersökningen...6 Bakgrundsintervjuer...6 En arbetsmarknad med svårdefinierade rekryteringsvägar påverkar jobbytet

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D)

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D) 1 HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad, Emil Johansson 2015-06-08 20150163 ERT DATUM ER REFERENS 2015-03-25 A2015/881/A Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingen - en förändringsresa

Arbetsförmedlingen - en förändringsresa Arbetsförmedlingen - en förändringsresa 2013-05-15 Inger Eriksson PL införande Antura Projects Agenda Introduktion Arbetsförmedlingen, uppdrag och siffror Förändringsresan Arbetsförmedlingen Styrning av

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter RiR 2010:6 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ISBN 978 91 7086 215 1 RiR 2010:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum: 2010-04-19

Läs mer

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2012:16 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-09 2011/265-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-10 A2011/3920/A

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

Trender sedan finanskrisen

Trender sedan finanskrisen Trender sedan finanskrisen Rekordhögt antal i arbete 2012 och 200 000 färre i utanförskap Utlandsfödda har nu högre medelarbetstid och högre andel heltidsarbetande än inrikes födda Kvarstående utmaningar

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket

Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket Ds 2014:29 Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2014:29 Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Innehåll Generaldirektören har ordet............................................................................................................ 2 Arbetsförmedlingens

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Sundbyberg 2011-06-07 Dnr.nr: Fi2011/631 Vår referens: Mikael Klein Till: Finansdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Handikappförbundens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen

Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Yrkesintroduktion och andra frågor i trepartssamtalen Christina Ramm-Ericson, 2013-11-28 Utgångspunkter för trepartssamtalen Arbetsmarknadens funktionssätt är ett gemensamt ansvar för regeringen och parterna

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

16 Arbetsmarknadsutbildning

16 Arbetsmarknadsutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Arbetsmarknadsutbildning 16 Arbetsmarknadsutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 373 16.1 Personer kvarstående i arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Arbetsmarknadspolitisk översikt 2013

Arbetsmarknadspolitisk översikt 2013 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2013 Kristina Sibbmark RAPPORT 2014:20 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser? riksrevisionen granskar: offentliga finanser Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser? rir 2014:27 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017

Budgetunderlag 2015-2017 Budgetunderlag 2015-2017 Sida: 1 av 109 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2015 2017... 6 2.2

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer