Unionen om Arbetsförmedlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unionen om Arbetsförmedlingen"

Transkript

1 Unionen om Arbetsförmedlingen 1

2 2

3 Förord Arbetsförmedlingen är en central myndighet när det gäller matchningen på arbetsmarknaden och genomförandet av regeringens arbetsmarknadspolitik. Hur väl Arbetsförmedlingen fungerar har stor betydelse för hur arbetsmarknaden fungerar och har därmed också stor betydelse för Unionens medlemmar. Utmaningarna på arbetsmarknaden är fortsatt stora. Allt fler av de arbetssökande har en bakgrund som gör att de kan ha det extra svårt att hitta ett arbete, och var femte arbetslös har varit arbetslös längre än ett år. Det finns oroväckande tecken på att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats. Att arbetssökande och arbetsgivare matchas mot varandra på ett effektivt sätt är en viktig pusselbit för en väl fungerande arbetsmarknad. Att anställda genomför kontinuerlig kompetensutveckling och att utbildningssystemet förbättras är andra viktiga bitar. I den här rapporten tydliggör vi var Unionen står i frågor om Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation. Unionens politik för Arbetsförmedlingen antogs av Unionens förbundsstyrelse i oktober Rapporten är framtagen av Carin Hallerström på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Cecilia Beskow Samhällspolitisk chef Enheten för politik, opinion och påverkan November

4 Innehåll Förord...1 Inledning... 5 Arbetsförmedlingen har ett brett uppdrag...7 Utmaningarna...9 Trygghetsstiftelsernas arbetssätt bör tas tillvara...11 Ett stöd som utgår ifrån individen...13 Arbetsförmedlingen ska prioritera dem som står långt ifrån...14 Kvaliteten i centrum...15 Upphandlingen måste vara tydligt avgränsad från Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet...17 Förstärk det regionala samarbetet...18 Källförteckning

5 Inledning Arbetsförmedlingen är en central myndighet när det gäller matchningen på arbetsmarknaden och genomförandet av regeringens arbetsmarknadspolitik. Arbetsförmedlingen har de senaste åren genomgått stora förändringar. De är nu en sammanhållen myndighet, istället för som tidigare tre myndigheter (AMS, 20 länsarbetsnämnder och de lokala arbetsförmedlingarna). Myndighetens ansvar är brett. De ska rusta och stötta de som står långt ifrån arbetsmarknaden, ge stöd och arbetslivsintroduktion till personer som varit sjuka, hjälpa nyanlända att snabbt komma i arbete, samtidigt som de effektivt ska sammanföra de som söker arbete med dem som söker arbetskraft. Arbetsförmedlingens arbete är under ständig granskning. Hur många som får jobb via Arbetsförmedlingen, hur många lediga platser som utannonseras samt hur många jobb som inte förmedlas via Arbetsförmedlingen är aktuella frågor. Förmedlingens insatser granskas också noga. Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, anställningar med lönebidrag och praktik är några exempel. Delar av Arbetsförmedlingens verksamhet har konkurrensutsatts genom att möjliggöra för kompletterande aktörer att ge stöd till arbetssökande. De kompletterande aktörerna kan vara såväl privata företag som sociala företag (företag som har som övergripande ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv). Debatten har den senaste tiden handlat mycket om hur de uppgifter som idag faller inom Arbetsförmedlingens ansvarsområde framöver ska organiseras, det vill säga om vem som ska utföra de olika arbetsmarknadstjänsterna och hur mycket av resurserna som ska läggas på kompletterande aktörer. Detta är dagsaktuella frågor som väcker engagemang, och som berör många människor. Hur Arbetsförmedlingen fungerar har stor betydelse för hur väl arbetsmarknaden fungerar. 5

6 En del av kritiken mot Arbetsförmedlingen har sin grund i den arbetsmarknadspolitik som drivs. I den här rapporten tas inte ställning till hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska vara utformade, utan fokus ligger på det organisatoriska och frågan om hur Arbetsförmedlingen bör genomföra sitt uppdrag. 6

7 Arbetsförmedlingen har ett brett uppdrag Arbetsförmedlingens verksamhet styrs till stor del av lagar och förordningar. Arbetsförmedlingen ska enligt förordningen (2007:1030, 2): y verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, y prioritera dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt y bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Vidare ska verksamheten utformas så att den drivs effektivt, enhetligt och rättssäkert. Arbetssökande och arbetsgivare ska kunna förvänta sig likvärdig service över hela landet, samtidigt som verksamheten ska vara anpassad till skilda förutsättningar och behov i olika delar av landet. Verksamheten ska även bidra till att öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland de arbetssökande samt anpassas efter den arbetssökandes förutsättningar. En förutsättning för Arbetsförmedlingens verksamhet är att den inte får snedvrida konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden. Den ska utformas så att den inte bidrar till att tränga undan arbetstillfällen, om det inte är motiverat utifrån arbetsmarknadspolitiska skäl. Verksamheten ska bidra till att öka mångfalden och motverka diskrimineringen i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska vidare anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Denna fråga har orsakat mycket debatt samtidigt som ett ökat inslag av kompletterande aktörer efterfrågas av flera aktörer på arbetsmarknaden. Myndigheten har ett övergripande sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken, samt ett särskilt ansvar för att nyan- 7

8 lända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden. Utöver de ovan nämnda uppdragen ska myndigheten också medverka i uppföljning av arbetsmarknadspolitiken, bedömningar av arbetsmarknadsläget samt bedömningar av hur den förda politiken påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen har även en kontrollerande funktion. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring, och har skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för tillämpningen av lagen om arbetslöshetsförsäkring till berörd arbetslöshetskassa. I slutet av varje år lämnar regeringen ett regleringsbrev som innehåller övergripande mål och prioriteringar för det kommande året. Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. För 2012 var anslaget och andra tillgängliga medel totalt drygt 70 miljarder kronor, varav cirka 35 miljarder kronor avsåg arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. 8

9 Utmaningarna Antalet personer med långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen ökar. Under 2012 hade i genomsnitt personer per månad varit arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst ett år, vilket är en ökning med personer jämfört med Antalet personer med minst två års arbetslöshet uppgick till Totalt var i genomsnitt knappt personer inskrivna på Arbetsförmedlingen under Arbetsförmedlingen bedömer att omkring 60 procent, cirka personer, av de arbetslösa tillhör det som förmedlingen betecknar som en utsatt grupp. Som utsatta grupper avses: y Personer med högst förgymnasial utbildning y Utrikes födda, främst födda utanför Europa y Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga y Arbetslösa personer år Gruppen har ökat för tre år sedan var det hälften av de arbetslösa som räknades till en utsatt grupp. En allt större andel av de arbetslösa har kort utbildning, samtidigt som en allt större del av de lediga jobben kräver eftergymnasial kompetens. Antalet sysselsatta i yrken med lägre utbildningskrav har minskat med 25 procent de senaste åren. 2 Trots en hög arbetslöshet är antalet kvarstående lediga platser högt, det vill säga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen men som inte 1 Arbetsförmedlingens årsredovisning Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012, Prognos för arbetsmarknaden

10 har tillsatts. De lediga jobben tillsätts inte i den utsträckning som man borde kunna förvänta sig på en väl fungerande arbetsmarknad. Kompetensgapet verkar vara betydande. Dessutom anmäls inte en stor del av antalet lediga platser till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är mycket central i detta. Det är samtidigt viktigt att understryka att det inte är Arbetsförmedlingen som skapar jobben. De enskilda förmedlarna ska förvisso söka upp jobb och samarbeta mer med arbetsgivare på olika sätt, men om det inte finns en tydlig efterfrågan på arbetskraft kommer inte Arbetsförmedlingen att kunna lösa matchningsknuten. Arbetsförmedlaren har en dubbel roll i relation till den arbetssökande. Å ena sidan ska denne stötta och coacha individen till ett arbete, å andra sidan följa upp och kontrollera att individen faktiskt uppfyller sina åtaganden. Om detta inte är fallet ska en underrättelse lämnas till arbetslöshetskassan. Följden kan bli minskad eller utebliven arbetslöshetsersättning. När det gäller de kompletterande aktörerna ska de meddela Arbetsförmedlingen om någon inte uppfyller sina åtaganden. Det är sedan Arbetsförmedlingen som lämnar underrättelse till arbetslöshetskassan. I båda dessa roller finns en konflikt i att både ge stöd och kontrollera den arbetssökande. 10

11 Trygghetsstiftelsernas arbetssätt bör tas tillvara Unionens rapport Så byter tjänstemännen jobb visar att mycket få tjänstemän i privat sektor kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen i samband med att de byter arbete. Färre än en av tio anger att de själva helt eller delvis fick sitt senaste jobb genom Arbetsförmedlingen. Unionens undersökning visar att: y två av tre fick sitt senaste jobb främst via sitt kontaktnät, y fyra av fem ser det som en utmaning att hitta en arbetsplats som passar dem, y nästan samtliga anser att kontakter är bästa vägen till ett nytt arbete. Fyra av tio tjänstemän anser att Arbetsförmedlingen antingen i egen regi eller med tjänster de upphandlar är bäst lämpade att förmedla jobb bland alternativen av aktörer. Intressant att notera är att trettio procent av de tillfrågade ansåg att facken var bäst lämpade att förmedla arbeten, trots att detta inte är en tjänst som erbjuds idag. 3 Många tjänstemän (cirka ) omfattas av omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv, och kan därigenom få stöd av Trygghetsrådet TRR om de skulle bli uppsagda. Den senaste statistiken visar att 90 procent av de tjänstemän som TRR stöttat under våren 2013 har fått ett arbete. 4 Arbetssättet inom TRR och andra trygghetsstiftelser innebär att tjänstemän som blivit uppsagda kan få stöd redan under uppsägningstiden. Detta är en stor skillnad gentemot det regelverk som Arbetsförmedlingen har att följa, där det mesta av stödet 3 Unionen (2013), Så byter tjänstemännen jobb 4 TRR, pressmeddelande

12 ligger betydligt längre fram i en eventuell arbetslöshetsperiod. Det ska dock påpekas att avtalen inte omfattar alla inom den privata sektorn. Unionen arbetar för att fler ska omfattas av omställningsavtalet, till exempel visstidsanställda och de som sägs upp på grund av ohälsa. Unionen anser att arbetssättet från TRR bör tas tillvara och användas i fler sammanhang för att inspirera och underlätta för jobbyten. Vidare bör en översyn över hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och trygghetsstiftelserna kan underlättas genomföras. 12

13 Ett stöd som utgår ifrån individen Arbetsförmedlarna vittnar om en verksamhet som idag är alltför detaljreglerad och som leder till minskat handlingsutrymme och mindre utrymme för att använda sin kompetens. Tiden för varje sökande blir knapp, och tiden för att möta arbetsgivare än mindre. 5 Samtidigt är förtroendet för Arbetsförmedlingen lågt. Arbetsförmedlingen rankades lägst bland granskade myndigheter i Svenskt kvalitetsindex, SKI:s, förtroendeindex hösten 2012, där frågorna specifikt riktats till arbetssökande. 6 Unionens bild är att arbetsmarknadspolitiken i alltför hög utsträckning detaljstyr Arbetsförmedlingen, och minskar handlingsutrymmet. Ett exempel på detta är när det tidigare inte var möjligt att erbjuda en person som deltog i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 arbetsmarknadsutbildning. Detta ändrades sedan, men först efter ett regeringsbeslut. Vi menar att om arbetsförmedlaren bedömer att insatsen kommer att leda till ett arbete, bör inte regelverket hindra detta. Unionen anser att varje arbetssökande ska mötas av en person med god kunskap om den bransch och det yrke som personen har. Det är viktigt att arbetet genomförs med hög kvalitet, och får inte hindras av stelbenta system. Varje arbetssökande ska få bästa möjliga stöd och ett professionellt och individanpassat bemötande. Unionen anser att Arbetsförmedlingen bör få ökade möjligheter att vara mer anpassade gentemot olika branscher och kompetenser. De enskilda arbetsförmedlarna behöver få ökade möjligheter att själva ta ställning till vilka behov den arbetssökande har, och när i tid eventuella insatser bör sättas in. Detta ställer stora krav på intern uppföljning inom Arbetsförmedlingen. För att systemet ska vara rättssäkert och förutsebart krävs kontinuerlig uppföljning och avstämning bland förmedlarna. 5 ST inom Arbetsförmedlingen (2012), En tyst myndighet, En rapport om arbetsmiljön på Arbetsförmedlingen hösten Arbetsförmedlingen (2013), Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, Stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen 13

14 Arbetsförmedlingen ska prioritera dem som står långt ifrån Anslaget för Arbetsförmedling och arbetslöshetsersättning var som nämnts tidigare 70 miljarder kronor för Idag har Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Detta utesluter inte möjligheten att erbjuda tidiga insatser, om risken för långtidsarbetslöshet bedöms som stor. Med utgångspunkt från individen görs en systematisk genomgång för att bedöma detta. Arbetsförmedlingens uppdrag är som tidigare visats mycket omfattande. För personer som är i arbete, men som skulle vilja byta tjänst är möjligheten till stöd från Arbetsförmedlingen begränsat. En ombytessökande får tillgång till Platsbanken. Genom att erbjuda medlemmarna coachning från Unionens egna coacher kompletterar Unionen Arbetsförmedlingen i stödet till ombytessökande. Unionen anser att det är rimligt att Arbetsförmedlingen prioriterar dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det betyder att en arbetssökande med låg sannolikhet att snabbt komma i arbete får stöd i större omfattning än den som beräknas komma i arbete inom kort. 14

15 Kvaliteten i centrum En viss del av Arbetsförmedlingens verksamhet är idag utlagd på kompletterande aktörer. Tjänsterna upphandlas antingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller enligt lagen om valfrihetssystem (LOV, SFS 2008:962). För coachning gäller att Arbetsförmedlingen upphandlar enligt lagen om valfrihetssystem. Det innebär att alla företag som ansöker och som uppfyller samtliga krav godkänns som leverantör. Den arbetssökande väljer sedan bland alla leverantörer. Fördelen jämfört med en tjänst som är upphandlad enligt LOV är att den arbetssökande kan byta leverantör under jobbcoachningstiden. Från flera riksdagspartier, arbetsgivarorganisationer och fackförbund har funnits en önskan om att det ska bli fler kompletterande aktörer. Det kan vara både sociala företag, fackliga organisationer eller privata företag. Samtidigt börjar resultaten av införandet av LOV bli synliga. Det finns nu omkring 900 leverantörer i valfrihetssystemen, varav många inte har några eller bara några få deltagare per år. 7 Att få möjligheten att välja är i grunden positivt, men för en enskild arbetssökande kan det nog vara svårt att välja bland ett sådant stort antal leverantörer. En positiv effekt av ett valfrihetssystem torde kunna vara en ökad specialisering bland coachföretagen, men enligt Arbetsförmedlingen har det stora utbudet inte medfört specialisering i någon högre utsträckning. 8 Samtidigt försvåras Arbetsförmedlingens uppföljning ju fler aktörer som finns. Därför kan det vara lämpligt att arbetet med de kompletterande aktörerna utformas på liknande sätt som har gjorts i vissa 7 Arbetsförmedlingen beslutade, efter att regeringen lämnat budgetpropositionen för 2014, att sluta med jobbcoachning till nyarbetslösa. Tjänsten var upphandlad enligt LOV. Etableringslots och sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag upphandlas fortsatt enligt LOV. 8 Arbetsförmedlingen (2013) Rapport om fördjupad granskning av kompletterande aktörer 15

16 andra länder. Genom att Arbetsförmedlingen arbetar med några få större aktörer, som i sin tur använder sig av underleverantörer skulle en del av uppföljningsarbetet flyttas över från Arbetsförmedlingen till de större leverantörerna. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) påvisade år 2010 brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktion, det vill säga hur man aktivt följer upp om en sökande uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen, ett ansvar som ligger på Arbetsförmedlingen även om den sökande är hos en kompletterande aktör. Enligt en förnyad granskning 2012 hade Arbetsförmedlingen ännu inte kommit tillrätta med uppföljningsrutiner som säkerställer kontrollfunktionen. 9 Unionen anser att det överordnade målet måste vara att säkerställa att det är hög kvalitet i det som den arbetssökande och arbetsgivaren erbjuds. Kvaliteten måste alltid gå före frågan om vem som utför. Det är av högsta prioritet att Arbetsförmedlingen förbättrar uppföljningen av de kompletterande aktörerna och att kvaliteten sätts i centrum. 9 IAF (2012) Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbete med kompletterande aktörer 16

17 Upphandlingen måste vara tydligt avgränsad från Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet Idag genomförs Arbetsförmedlingens upphandlingar av kompletterande aktörer av en upphandlingsenhet. Bilden från Arbetsförmedlingen är att detta fungerar bra, och att man inte ser de kompletterande aktörerna som konkurrenter, utan som ett viktigt komplement för att snabbt kunna hjälpa arbetssökande till arbete. Andra kritiserar att Arbetsförmedlingen ska upphandla tjänster som de också kan göra själva och menar att upphandlingen bör skiljas från Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. En granskning av ett urval av upphandlingar genomförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv pekar på flera faktorer som skulle kunna förbättra matchningsresultaten; en ersättning som i högre grad baseras på resultat, systematiska och öppna jämförelser av leverantörer (något som har påbörjats inom Arbetsförmedlingen), förnyade uppdrag bör bara gå till leverantörer som nått ett visst resultat samt möjlighet att förlänga insatsen för dem där resultat inte uppnåtts. 10 Unionen anser att det är viktigt att upphandlingen sker utifrån tydligt ställda krav på kvalitet, och att det finns en stor transparens i arbetet. 10 Svenskt Näringsliv (2013) Granskning av upphandling av arbetsförmedling 17

18 Förstärk det regionala samarbetet Länsarbetsnämndernas ansvar var att leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet och se till att den bedrevs effektivt. Under länsarbetsnämnderna skulle varje kommun ha en arbetsmarknadsnämnd med företrädare för länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som berördes, det lokala näringslivet och de lokala arbetstagarorganisationerna. Ordföranden skulle enligt instruktionen ha särskilt goda kunskaper om den nationella arbetsmarknadspolitiken och den lokala arbetsmarknaden. När Länsarbetsnämnderna avskaffades 2008 övergick ansvaret för det regionala samarbetet på de enskilda arbetsförmedlingscheferna. Arbetsförmedlingschefen i residensstaden i varje län är huvudansvarig för att samordna med övriga förmedlingschefer i det regionala arbetet. 11 Enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2013 ska Arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla och förbättra sina arbetsgivarkontakter, dels för att stödja personer att hitta arbete, dels för att underlätta för arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Arbetsförmedlingen ser för närvarande över hur det regionala samarbetet med olika parter ska kunna utvecklas. Detta är något som vi från Unionens sida välkomnar. Unionen anser att det regionala arbetet är mycket viktigt, och att Arbetsförmedlingen, där så inte redan sker, bör utöka samarbetet med regionala aktörer såsom arbetsmarknadens parter med flera. 11 Arbetsförmedlingen 18

19 Källförteckning Muntliga källor Luciano Astudillo, entreprenör, Uppstart Malmö Victoria Axberg, marknadsområdeschef, Arbetsförmedlingen Norra Mälardalen Johan Bäcklund, regional ombudsman, Unionen Skaraborg Väst Jonas Björkman, regionchef, TRR Jan-Olof Dahlgren, förvaltningsdirektör, Arbetsförmedlingen Anki Elken, public affairs, Proffice Edward Hamilton, projektledare, Svenskt Näringsliv Bittan Lind, affärsområdeschef public, Antenn Consulting Hugo Lindgren och Jonas Jarefors, tjänstemän, Arbetsmarknadsdepartementet Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert, Almega Annelie Westman och Esbjörn Åkesson, kommittésekreterare, Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 19

20 Skriftliga källor Arbetsförmedlingen, Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012, Prognos för arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen (2013), Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, Stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen (2013), Rapport om fördjupad granskning av kompletterande aktörer IAF (2012), Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer TRR, pressmeddelande ST inom Arbetsförmedlingen (2012), En tyst myndighet, En rapport om arbetsmiljön på Arbetsförmedlingen Svenskt Näringsliv (2013), Granskning av upphandling av arbetsförmedling Unionen (2013), Så byter tjänstemännen jobb 20

21 21

22 22

23 23

24 Under det senaste året har debatten om arbetsmarknadsfrågor kretsat mycket kring Arbetsförmedlingen. Organisation, kvalitet och uppföljning har varit viktiga delar i detta. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2014 att en översyn av Arbetsförmedlingen ska genomföras. I rapporten presenteras Unionens politik för Arbetsförmedlingen. Unionen anser att varje arbetssökande ska mötas av en person med god kunskap om den bransch och det yrke som personen har. Arbetet ska genomföras med hög kvalitet, och får inte hindras av stelbenta system. Varje arbetssökande ska få bästa möjliga stöd och ett professionellt och individanpassat bemötande. Unionen anser vidare att Arbetsförmedlingen bör få ökade möjligheter att nischa sig gentemot olika branscher och kompetenser. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Tnr: ISBN: Illustration: Tove Hennix Upplaga: 500 Tryck: Printservice dec 2013 Olof Palmes gata Stockholm

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014

Arbetsförmedlingen. Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014 Arbetsförmedlingen Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014 Tack! Vilken organisation företräder jag? Arbetsförmedlingens marknadsorganisation 10 geografiska marknadsområden Ett särskilt marknadsområde

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Sida: 1 av 5 Dnr: Af-2011/398479 Datum: 2012-01-09 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan är beslutad av Arbetsförmedlingens styrelse den 20 januari 2012. Förutsättningar Konjunkturläget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Så byter tjänstemännen jobb

Så byter tjänstemännen jobb ? Så byter tjänstemännen jobb 1 2 Innehåll Förord... 4 Hur byter tjänstemännen jobb?...5 Om undersökningen...6 Bakgrundsintervjuer...6 En arbetsmarknad med svårdefinierade rekryteringsvägar påverkar jobbytet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon:

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon: Karlstad 12 september 2012 PRESSMEDDELANDE För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Lena Hertzberg Arbetsförmedlingschef Telefon: 010-486 42 43 Karina Wrobel Informatör Telefon: 010-488

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 1 300 personer fick arbete Under januari påbörjade 1 295 av alla som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsutredningen

Arbetsmarknadsutredningen A 2016:03 Huvudsekreterare Soledad Grafeuille Utredningen Utredningen har ett brett uppdrag att komma med de förslag som krävs för att uppnå en effektivare arbetsmarknadspolitik. Utredningen ska analysera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 Fått arbete Under oktober påbörjade 1 343 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013 Falun 8 november 2013 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län oktober 2013 9 945 (7,5 %) 4 468 kvinnor (7,1 %) 5 477 män (7,8 %) 2 484 unga 18-24 år (16,2 %) (Andel

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2015 De till arbete minskade I slutet av oktober 2015 påbörjade cirka 610 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 Fått arbete I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 De till arbete minskade I slutet av juli 2015 påbörjade cirka 482 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län oktober 2013 5 230 (8,3 %) 2 315 kvinnor (7,7 %) 2 915

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 De till arbete minskade I slutet av januari 2015 påbörjade drygt 650 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober 2014 fick cirka 189 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby september månad 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län september månad 2014 2 238 (7,9 %) 1 058 kvinnor (7,6 %) 1 180

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 De till arbete minskade I slutet av september 2015 påbörjade cirka 680

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 Fått arbete Under mars påbörjade 1 396 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Sida: 1 av 8 Dnr: Af-2015/256004 Version: 1.0 Beslutad: 2016-01-15 Verksamhetsplan 2016 Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 8 Innehåll 1. Arbetsförmedlingens vision och uppdrag... 3 2. Mål och utgångspunkter...

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av januari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 februari 2013 Mattias Andersson Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län januari 2013 9004 (9,5 %) 3909 kvinnor (8,9 %)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i februari 2016 Fått arbete I februari fick 1 177 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 Fått arbete I juli fick 875 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I juli

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer