Gemenskap på familjekongress Analyser av övergreppen Mary Spencer porträtteras Domkyrkan i Vår församling. 4 juni 2010 Pris 40 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemenskap på familjekongress Analyser av övergreppen Mary Spencer porträtteras Domkyrkan i Vår församling. 4 juni 2010 Pris 40 kr"

Transkript

1 #6 4 juni 2010 Pris 40 kr Gemenskap på familjekongress Analyser av övergreppen Mary Spencer porträtteras Domkyrkan i Vår församling

2 #6 Ur innehållet 4 juni 2010 Årg 85. ISSN Adress: Box 2038, Uppsala (Besöksadress: S:t Olofsgatan 32E) Tel: , Fax E-post: Hemsida: Utges som tidning för Stockholms katolska stift av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning. STYRELSEORDFÖRANDE ANSVARIG UTGIVARE Kjell Blückert REDAKTION Margareta Murray-Nyman (chefredaktör) , Birgit Ahlberg-Hyse , Ryszard Antonius Klinger Prenumerationsärenden, ekonomi Sofia Wahlstedt Pren. pris Sverige: 300:- Europa 440:- Utom Europa 480:- Pg , Bg Annonser Display i Umeå AB Tryck: Litografia Alfaprint, Sundbyberg 2010 Layout: Carina Laukkanen, Lajo design, Uppsala Nr 7-8 utkommer 9/ Manusstopp 14/ För icke beställt material ansvaras ej. Påven om övergreppsskandalerna sidan 4 Reviderad beredskapsplan mot sexuella övergrepp sidan 5 Stöd de kristna i Irak sidan 9 Personlig hälsning från påven i Rom till familjekongressen i Jönköping sidan 10 Porträttet: Mary Spencer i Uppsala sidan 18 Påven, Signum och Katolskt magasin på Café Carolina i Uppsala sidan 22 Kyrkoåret: Kristi Kropps och Blods Högtid sidan 26 Domkyrkan i en första artikel i serien Vår församling sidan 27 Vår trosbekännelse sidan 32 Kultur: Konvertitpalatset i Rom sidan 37 Två röster om filmen Miraklet i Lourdes sidan 40 Mänsklig värdighet ur barnets perspektiv sidan 45 OMSLAGSBILD: FEST I FRANCISKUS FÖRSAMLINGSGÅRD VID FAMILJEKONGRESSEN I JÖNKÖPING. FOTO: BIRGIT AHLBERG-HYSE

3 Precis som fallet var med majnumret av Km så ägnar vi också en stor del av detta nummer åt övergreppens tragedi. Vi inleder med en särskilt för Km framtagen artikel av den katolska kulturtidskriften Signums chefredaktör, pater Ulf Jonsson SJ, som har åtagit sig den inte enkla uppgiften att på tecken ge en rättvisande bild av kardinal Ratzing - ers/benedikt XVI:s agerande i samband med övergreppsskandalerna. Pater Ulf sammanfattar: vi verkar få allt större anledning att känna tacksamhet för att det var Ratzinger som trädde ut på Peterskyrkans loggia den 19 april Att stiftet sedan år 2004 har en beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar är något som nästan Övergreppen och upprop inför framtiden tappats bort i den massmediala rapporteringen. Men planen, med krav på anmälningsskyldighet i alla lägen, är sannolikt den mest konsekventa inom frivillig barn- och ungdomsverksamhet i Sverige. Ulf Jonssons artikel följs av en intervju med diakonen och psykologen Björn Håkonsson som under fem års tid utbildat sammanlagt 997 anställda och volontärer i stiftet i enlighet med planen. Pater Henrik Roelvink OFM prästvigdes år 1962, strax innan Andra Vati kan - konciliet öppnades. I artikeln Bort om pedofilskandalerna (sidan 33) tar han sin utgångspunkt i just konciliet när han pekar på möjliga orsaker till den förfärande mängden av övergrepp på minderåriga som begicks under framför allt 1970-talet. På kyrktorget (sidan 42) ledare sid. 3 inbjuder S:ta Eugenia kyrka, med anledning av de skandaler som drabbat kyrkan, till fyrtio timmars bön för botgöring och försoning framför det heliga sakramentet. Övergreppen behandlas likaså i ett antal debattartiklar och insändare på sidorna Artiklar och insändare i ämnet finns också på vår hemsida, www. katolsktmagasin.se. På Km:s hemsida hittar man även det Upprop för Katolska kyrkan i pingst - tiden 2010 som initierats av syster Veronica Tournier OP och som legat ute på nätet sedan den 13 maj. När tidning - en gick till tryckeriet, , hade 1164 personer undertecknat texten. Det är möjigt att skriva under uppropet fram till mitten av juni. Eukaristin, offertorium Se även mel Se gå van på ditt al tar bord, vårt ar be te på mö dans jord: och dru vors vårt saft bröd 2 Bär fram vår gåva, Herre Krist, förvandla den och fyll vår brist. Välsigna kyrkans tro och hopp med Andens enhet i din kropp. 3 Allt det vi är har du oss gett, allt vad vi gör har du berett. Vad vi får ge tillbaka nu är det du gav och ger ännu. av från gyll ne äd grö la dors träd. säd 4 I brödet bär vi fram vårt liv, vår lycka, framgång, kraftens tid. I kalken finns vår skymnings nöd, vår smärta och vår egen död. 5 Förvandla gåvan med ditt ord. Gör världen till ett altarbord, där mänsklighetens våndor blir ett rop om himmelrikets liv. På söndag firas Kristi Kropps och Blods Högtid. Med tillstånd från Katolska Liturgiska Nämnden återger vi en av de nattvardshymner som kommer att ingå i nya Cecilia. Standardhymnen för festen, Thomas av Aquinos Upp, min tunga, att besjunga, ligger på ledarsidan i Km 4/10. En predikan över söndagens tema finns på sidan 26. Nästa nummer kommer bland annat att innehålla: ett reportage från det heliga landet en presentation av passionsspelen i Oberammergau senaste nytt från den ekumeniska världen mera från Domkyrkoförsamlingen en rapport från pingstens Jesus mani festation gott om lästips inför semestern

4 sid. 4 aktuellt Ratzinger/Benedikt och övergreppsskandalerna Det senaste halvåret har präglats av en rad avslöjanden om sexuella övergrepp på barn inom kyrkan. Både övergreppen i sig och försöken att mörklägga dem är skakande. I medierna har man spekulerat kring påvens sätt att hantera problemen. Många rykten har florerat och det är inte lätt att få en tillförlitlig bild av situationen. Men efter en inventering av offentligt tillgängligt material verkar man kunna säga följande om Joseph Ratzingers, respektive den nu - varande påven Benedikt XVI:s, agerande. Under Ratzingers tid som ärkebiskop i München ( ) tilläts den pedo fil - misstänkte prästen Hullermann efter en tids terapi fortsätta att verka som präst och gjorde sig då skyldig till en rad övergrepp. Beslutet om Hullermann togs av stiftets generalvikarie Gruber, som offentligt för - klarat att Ratzinger inte informerades om saken. I media har det spekulerats om att Gruber offrat sig för att skydda Rat - zinger. Men trots intensivt grävande har inget framkommit som visar att Ratzinger kände till dessa beslut som ärkebiskop i München. Åren var Ratzinger chef för Troskongregationen i Rom. På den posten fick han mycket information om katolska prästers pedofilövergrepp världen över. I synnerhet från år 2001, då man beslöt att alla anklagelser om övergrepp skulle rapporteras till Troskongregationen. Från den tiden började Ratzinger ta dessa problem på mycket större allvar än tidigare. År 2001 drev han igenom den policy av nolltolerans mot övergrepp som nu gäller överallt inom den katolska kyrkan. De nya reglerna innebär bland annat att misstänkta präster kan avskedas omgående från sin tjänst, men också att de snabbt kan fråntas prästämbetet ( laiceras ) utan något rätts - ligt förfarande om bevisbördan är tung. I massmedia har det förekommit upp - gifter om att Ratzinger under sin tid på Troskongregationen mörkade fyra fall där amerikanska präster gjort sig skyldiga till övergrepp och att han lät dem fortsätta att arbeta som präster. Men frågan gällde inte om de skulle avskedas, utan om de skulle laiceras. Tre av dem var avskedade redan innan Ratzinger fick kännedom om fallen, och den fjärde (L. Murphy) var av ålders - skäl inte längre i aktiv tjänst. Alla fyra blev laicerade, men i ett av fallen (S. Kiesle) skrev Ratzinger att man i processen borde ta hänsyn till prästens låga ålder och till kyrkans allmänna goda. Fallet Murphy är särskilt allvarligt, eftersom det rörde sig om hundratals övergrepp under en mycket lång tidsperiod. Processen drogs i långbänk och beslutet om laicering togs först när Murphy låg på dödbädden. Två utomordentligt allvarliga fall under Ratzingers tid på Troskongregationen gällde den österrikiske kardinalen Her - mann Groer och prästen Marcial Maciel Degollado ( ), grundaren av rörelsen Kristi legionärer. Både Groer och Maciel gjorde sig skyldiga till ett stort antal pedofilövergrepp. Ratzinger fick rapporter om dessa övergrepp och ville starta kyrkliga straffprocesser mot båda. Genom flera källor (bland annat kardinal Christoph Schönborn) vet vi idag att inflytelserika personer i Vatikanen däribland kardinal Angelo Sodano lyckades övertala påven Johannes Paulus II att stoppa Ratzinger från att genomföra dessa processer. Det är en stor tragik att så skedde. Vad Johannes Paulus II själv visste om Groer och Maciel vet vi inte. Groer dog När Ratzinger valts till påve 2005 var bland det första som han yttrade (redan innan han visade sig för folkmassan från Peterskyrkans loggia) ett löfte till kardinal George i Chicago att han på allvar skulle ta itu med pedofilövergreppen inom kyrkan. Benedikt XVI (alias Ratzinger) förbjöd Maciel att uppträda offentligt som präst och avsatte honom som ledare för Kristi legionärer. En undersökningskommission offentliggjorde den 30 april i år att Maciel använt religionen som täckmantel för ett exempellöst dubbelliv med inslag av pedo - filövergrepp, våldtäkter och mutskandaler. Ju mer som kommit fram om dessa fruktansvärda händelser, desto tydligare framstår den nuvarande påven som garant för policyn av nolltolerans mot övergrepp. En sådan policy borde vara självklar inom ʼʼDe nya reglerna innebär bland annat att misstänkta präster kan avskedas omgående från sin tjänst, men också att de snabbt kan fråntas prästämbetet ( laiceras ) utan något rättsligt förfarande om bevisbördan är tung.ʼʼ kyrkan, men inflytelserika personer har motverkat den. Bland dessa mörkermän finns också kardinal Darío Castrillón Hoyos, som skriftligt tackat en fransk biskop för att denne mörkat pedofilövergrepp i sitt stift. Kanske har även kardinal Ratzinger begått misstag i handläggningen av somliga övergreppsfall. Men ingenting tyder på att han velat skydda pedofiler eller låta dem fortsätta att verka som präster. I fallen Groer och Maciel mötte han ett motstånd som han förmådde bryta igenom först som påve. Kardinal Schönborn har vittnat om hur ledsen Ratzinger var den dag då han kom och berättade för Schönborn att Sodano lyckats övertala påven att stoppa processen mot Maciel. Men tiden prövar allt och gränslinjerna framstår successivt allt tydligare. Ratzinger verkar ha tiden på sin sida. Och vi verkar få allt större anledning att känna tacksamhet för att det var Ratzinger som trädde ut på Peterskyrkans loggia den 19 april Ulf Jonsson SJ

5 aktuellt sid. 5 Björn Håkonsson apropå stiftets beredskapsplan: Övergreppen innebär ett skändande av Guds skapelse Sedan 2004 finns en beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar inom Stockholms katolska stift. Detta har nästan tappats bort i den massmediala rapporteringen. Ändå har nästan tusen personer genomgått utbildning i enlighet med planen. Det berättar diakon Björn Håkonsson, från Sankta Maria katolska folkhögskola i Malmö, som på uppdrag av biskop William Kenney ansvarat för 70 kurser för anställda och volontärer i stiftet. Han säger att han blivit lite trött av allt resande vid det här laget och för ett år sedan bad han om att slippa fortsatt ansvar. Ligger före. Björn Håkonsson säger att stiftets beredskapsplan, med dess krav på anmälningsskyldighet i alla lägen, förmodligen är den mest konsekventa inom frivillig barn- och ungdomsverksamhet i Sverige. Bilden togs för tre år sedan, under en av de 70 utbildningsresorna. Foto: Birgit Ahlberg-Hyse Fortsättning

6 sid. 6 aktuellt Tanken på en beredskapsplan, med en obligatorisk utbildning för alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete, väcktes år 2002 av dåvarande hjälpbiskopen William Kenney. Detta år rapporterades en störtflod av sexuella övergrepp i USA, säger Björn Håkonsson. - En tredjedel av alla rapporter om övergrepp efter 1950 inkom det året! Den amerikanska biskopskonferensen reagerade med bestörtning och uppdrog åt det välrenommerade John Jay College i New York, som fokuserar på studier av alla former av kriminalitet, att ge en totalbild av övergreppen. Biskopskonferensens öppenhet, och det förebyggande arbete som var en följd av John Jay-rapporten, påverkade han - teringen av övergrepp inom bland annat biskopskonferenserna i England och Wales och med impulser därifrån hur ärendet togs upp i Sverige. - Vi var snabba. En beredskapsplan för stiftet stadfästes av biskop Anders i september Det blev Sankta Maria folkhögskola, med diakonen och legitimerade psykologen Björn Håkonsson, som år 2005 fick i uppdrag att se till att innehållet nådde ut. Om han ombads lyfta fram tre saker ur texten vad skulle det bli? - Först och främst det rent teologiska, att övergreppet innebär ett skändande av Guds skapelse. - Sedan att planen är mycket strikt vad gäller nödvändigheten av att under alla omständigheter skydda barnet. Om en anklagelse om övergrepp har framförts mot någon i stiftet ska den anklagade avstängas från fortsatt arbete under den tid utredningen pågår. - Och så att alla ansvariga måste bli medvetna om att det som står i planen gäller hela stiftet: samtliga församlingar och nationella missioner, liksom övriga grupper som står under stiftets jurisdiktion. Björn Håkonsson har träffat 997 anställda och volontärer vid sammanlagt 70 utbildningstillfällen sedan han fick an - svar för utbildningen i hur man förutser och föregriper övergrepp. Om reaktionerna hos kursdeltagarna säger han: - Min erfarenhet är att man inledningsvis kunnat sätta sig med armarna i kors över bröstet som om man ville säga det här vill jag helst inte ha att göra med. - Men när man väl konfronterades med innehållet, både siffrorna som visar hur verkligheten ser ut, och råd och krav vad gäller hur frågan ska hanteras, då kom instämmandet, man ville bli indragen. - Samtliga gånger har jag haft intrycket att det slutat med en sorts bekräftelse: Vi litar på att detta ska bli bra! En medvetenhet har väckts om att man kan bidra till att förebygga övergrepp. För ett år sedan bad Björn Håkonsson att få lämna ifrån sig utbildningsansvaret. I den rapport till biskopen med vilken han avslutade arbetet föreslog han en ny runda (både anställda och volontärer tillkommer förstås ständigt) och underströk behovet av kontrollmekanismer. För det finns ju alltid en risk med de papper som stadfästs. Att de, hur mycket de än var tänkta att tas på allvar, ändå hamnar i en pärm som aldrig öppnas, menar han. - Det har hänt med flera av de dokument som tagits fram i stiftet. Det är egentligen en skandal. Jag tror inte att särskilt många längre minns vare sig den socialpastorala planen eller det policydokument för arbete bland funktionshindrade som faktiskt är normerande för oss. Den år 2004 antagna Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar kommer snart i reviderad version. I såväl den nya som den gamla planen stadfästs: En vuxen ska, så långt det är möjligt, aldrig lämnas ensam med ett barn eller en ung människa när det finns liten eller ingen möjlighet för andra att se vad de gör. Detta av hänsyn både till den vuxne och barnet. Den som arbetar med barn och ungdomar ska inte träffa ett enskilt barn eller ungdom, i syfte att bygga upp en relation, vid sidan av den verksamhet där barnet deltar. Lokalerna för ungdomsarbetet ska vara ljusa, lättillgängliga och översiktliga. Ledarna ska ha uppsikt över barnen från det de kommer till dess de lämnar kyrkan/lokalerna. När barn och ungdomar måste transporteras med bil eller buss, försök att så långt det är möjligt ha mer än en passagerare i varje fordon. Sträva efter att vid utfärder ha en gemensam uppsamlingsplats, där man hämtar och lämnar barnen. Försiktighet måste tillämpas både av den besökande och den mottagande församlingen när man arrangerar inkvartering av barn och ungdomar. Ett ensamt barn och en vuxen får inte placeras så att de måste dela sovrum. Vid inkvartering i hem ska minst två barn placeras tillsammans.

7 aktuellt sid. 7 "Om en anklagelse om övergrepp har framförts mot någon i stiftet ska den anklagade avstängas från fortsatt arbete under den tid utredningen pågår." - Men vi kommer inte ostraffat undan på domedagen om vi inte tar våra förpliktelser gentemot medmänniskan på allvar. Och om vi negligerar övergrepp behöver vi inte invänta den yttersta dagen, säger han. - Då har vi inte bara Guds dom framför oss utan redan nu ett observant och kritiskt samhälle som bevakar oss. Han understyker: - Planen måste följas i alla stycken. Misstankar om sexu - ella övergrepp ska alltid anmälas till polis och sociala myndigheter. Nu när Björn Håkonsson tagit farväl av de sista kursdeltagarna skulle han förstås gärna vilja säga att han på det hela taget är nöjd med resultatet av ett flerårigt arbete. Så väl är det dock inte. - Det är fortfarande alldeles för många som inte alls känner till eller som negligerar innehållet i beredskapsplanen. - Innan en ungdomsledare eller kateket anlitas, till exempel i samband med ett barn- eller ungdomsläger, ska refe - renser lämnas, helst från flera personer. Ansvarig person ska begära in utdrag ur belastningsregister och misstankeregister. Sedan ska förtryckta papper som visar att så har skett fyllas i. Men, konstaterar han, mitt intryck är att många bara struntar i detta. - Det finns de som inte verkar vilja ta till sig vad som gäller trots att direktiven är så tydliga. Det gör mig bedrövad. Ingen kan frånkänna sig ansvaret för att planen blir känd och genomförd lokalt och inte bara genom punkt - insatser utan permanent! - Beredskapsarbetet ska fungera i alla sammanhang. Också av den anledningen måste en ny utbildningssatsning till. Skulle Björn Håkonsson och Sankta Maria folkhögskola vilja medverka i en sådan satsning om stiftet önskade det? - Vi har faktiskt diskuterat saken. Men utbildningen borde i så fall ske i samverkan med andra aktörer inom stiftet. En ensam satsning, med en enda person som håller i alla trådar, ska inte behövas i ett stift med så många kompetenta personer. - Just nu avvaktar vi hur stiftet kommer att handlägga frågan. Sedan får vi se. Margareta Murray-Nyman Fotnot: Biskop William Kenney var stiftets hjälpbiskop mellan 1987 och Mera om den så kallade John Jay-rapporten finns att läsa i artikeln Ett övergrepp är ett för mycket men viktigt att kvantifiera i Km 5/10. Belastningsregistret visar om en person tidigare blivit dömd för brott. Lagstiftningen skärptes år Nedanstående är hämtat ur Brottsbalkens 6 kap (Om sexualbrott): 3 Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen, döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år. 4 Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut. 10 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

8 sid. 8 aktuellt Läkarkongress i Lourdes: Teknikutveckling, katolska gynekologer, samvetet Sedan 1935 samlas katolska läkare från alla kontinenter vart fjärde år till möte. I år skedde denna världsomspännande kongress i Lourdes i Pyrenéerna, en av världens mer kända pilgrimsorter. Arrangörerna för mötet (Féderation Internationale des Associations Médical FIAMC) har i sin tur rötter i 1800-talet, då franska läkare kände behovet av att sluta sig samman som en reaktion på tidens anti-katolska stämningar. Rörelsen spreds och federationens medlemsorganisationer finns i många länder. Allt skedde nu under beskydd av Påvliga rådet för hälsopastoral, som detta år också firar sitt 25-årsjubileum och representerades av ärkebiskop Zygmunt Zimovski som efterträtt kardinal Javier Lozano Barragán. Lourdes är kanske mest känt för att jungfru Maria uppenbarade sig där för Bernadette Soubiros 1858, och att platsen sedan dess förknippats med olika former av helande. Dit söker sig flera miljoner pilgrimer årligen för bikt, bön, bot och bad. På det sättet utgjorde läkarnas världskongress också en pilgrimsresa för delegaterna, som förutom själva kongressen deltog i många av de övriga aktiviteter som platsen erbjuder. Från Nordisk förening för katolska läkare deltog två delegater. Deras restid får dock anses som blygsam jämfört med restiden för kollegor från Australien och Nya Zeeland som tillbringat 30 timmar i luften för att komma till Lourdes. Huvudrubriken för kongressen var Vår tro som läkare. Man samlades kring fyra teman, nämligen Gud som vår skapare, Kristus och helandet, Livets inneboende kraft respektive Kyrkan som Kristi kropp. Målet var att fördjupa dessa aspekter som också påverkar den katolske läkaren i vardagen oavsett om ständigheterna i övrigt. Även om de tekniska om stän digheterna ter sig helt olika på de olika kontinenterna finns idag enorma utmaningar in om sjuk - Läkare i Lourdes. Bengt Säfsten var en av de två nordiska delegater som deltog i läkarkongressen i Lourdes i södra Frankrike. Lourdes är en av världens mest besökta pilgrimsorter. Där uppenbarade sig jungfru Maria för den unga flickan Bernadette Vid Massabiellegrottan sprang en källa med helande vatten fram. Foto: Birgit Ahlberg-Hyse

9 vården. För den enskilde läkaren är det inte heller alltid lätt att förena sin personliga tro med lojalitet till Kyrkans olika uttalanden och samtidigt stän digt ta hänsyn till rådande sekul ära lagstiftning och efterfrågan på olika åtgärder från patienterna. Det är också uppen bart att länder med mer begränsade resurser till tekniskt avancerad vård kan erbjuda en vård som är väl så avancerad i andra avseenden. Detta kan illustreras av att debatten om eutanasi tycks mest livlig i de länder som har den tekniskt mest avancerade vården men vara helt frånvarande på annat håll. I andra länder kan man ha fullt upp med att ta hand om offer för malaria, hiv/aids eller ren svält. De inslag som gjorde störst intryck var dock hur katolska gynekologer arbetar konstruktivt i utvecklingsländer med sikte på kvinnors hälsa och reproduktiva hälsa i genu in be märkelse. Ett mycket re - spektabelt arbete som i stort är okänt utanför den katolska världen. Men man slogs mest av att likheter i omständigheter kan uppträda på de mest oväntade ställen. Delega terna från Australien och Canada redo visade omstän dig heter som i mångt på minde om vad som är aktu ellt i svensk debatt och reflektioner kring det egna sam - vetets roll tycktes stän digt närvarande. Bengt Säfsten Stöd de kristna i Irak innan det är för sent! Ignace Joseph III Younan, patriark för den syriansk-katolska kyrkan av Antiokia, är angelägen att tacka för att hans troende har fått en trygg och säker hemvist i Sverige. Utvandringen medför en blodförlust för dem som är kvar, och det gäller särskilt en liten kyrka som hans, med kanske medlemmar i Irak, Syrien, Nordamerika och Australien, varav tagit sin tillflykt till Sverige. Men här har de fått en ny och rimlig tillvaro. Patriarken var på sitt andra besök i Sverige i mitten av maj, hans program omfattade möten med biståndsministern, chefen för migrationsverket, Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd men också sammanträffanden med sina kyrkomedlemmar och första kommunion för 20 barn, middagar med nuntien och biskop Anders och en festkväll i Hallunda med Oriental dancing dinner. Hans kyrka är en av de minsta och mest ut - spridda inom den katolska kyrkofamiljen. Efter Irakkriget tvingades många kristna i Irak på flykt, i första hand till Syrien, Jordanien och Libanon. Jämfört med de likaså katolska kaldéerna är de syrianska katolikerna patriarken vill använda den benämningen för att betona tillhörigheten till den syrianska kyrkan få. Relationerna med de ortodoxa syrianerna är goda. Syrisk-ortodoxa kristna deltar i våra guds - tjänster och går till kommunion hos oss. Även biskopar därifrån, som biskop Philoxenos i Mardin eller Timotheus i Mar Gabriel nyligen. Och varför inte? Vi tror alla på Kristi gudomliga närvaro i sakramentet. Och vi söker lösningar så att också vi katoliker ska kunna delta i deras nattvard, säger patriarken. Det kommer en dag! Den kanoniska ordningen kan ju inte få gå före den kristna kärleken och enheten, menar han. aktuellt sid. 9 Den kristna utvandringen från Irak är en källa till sorg och oro, säger patriarken. Situationen är katastrofal. Det räcker inte längre med varningar och fördömanden det måste komma till handling! Vi måste nå ut med information internationellt om de ständiga övergreppen på de kristna. Även om de flesta kristna fortfarande är kvar, inträffar mänskliga tragedier som är oacceptabla kränkningar av mänskliga rättigheter. Patriarken berättar om överfallet den 2 maj då tre bussar med studenter och lärare från kristna byar på Nineveslätten på vägg till universitetet i Mossul attackerades med bilbomber som sårade drygt 150 av studenterna och dödade en. I ett brev till Iraks premiärminister Al Maliki påminner patriarken om löften som gavs i höstas om starkare truppnärvaro i regionen till skydd för de kristna. Om inte militären kan förstärkas, måste de kristna få vapen för att försvara sig själva, heter det i brevet. Mossul är det värsta området, bekräftar patriarken. I det labila läge som råder på grund av motsättningarna mellan sunniaraberna och kurderna i området, är det fritt fram för extremistiska grupper att skrämma och terrorisera de kristna tills de flyr. En etnisk rens - ning och tillfälle att ta över övergiven och eftertraktad jord och bymark - Lyckas de tömma Nineveslätten på kristna, utplånar de en hel kultur som i 2000 år har burit upp de historiska traditionerna i Mesopotamien, säger patriarken. Det vore en kulturell utarmning av internationella mått, förutom de djupa mänskliga tragedier och orättvisor som drabbade människor. Där - för vädjar vi till FN och världssamhället, men också till Sveriges regering att för - svara den kristna minoritetens rättig heter och intressen, innan det är för sent. Ignace Joseph III Younan Text och foto: Kaj Engelhart

10 sid. 10 aktuellt Påvehälsning till den första nordiska familjekongressen - Kongressen har påmint oss alla om bröllopsfesten i Kana där Kristus var närvarande! Så sammanfattade diakonen Göran Fäldt den nordiska familjekongressen i Jönköping, som inleddes med en hälsning från påven Benedikt XVI. Omkring 500 personer, av dem 150 barn, deltog i två dygns intensiva aktiviteter där det katolska familjelivets glädjeämnen och problem belystes från alla tänkbara håll och där nya vänskapsband knöts. Nya vänner. Isländska Teresa Frigge och svenskamerikanska Sofia Donato fann varandra direkt vid familjekongressen. Bakom dem diskuterar Teresas föräldrar med Sofias pappa.

11 aktuellt sid. 11 Kärlek och liv var rubriken för kongressen som ägde rum under veckoslutet efter Kristi himmelfärds dag Fast redan på själva helgdagen hade det bjudits på ett förprogram med två föreläsningar: Marie-Louise Rodén, Kristianstad, om drottning Kristina och hennes förhållande till äktenskap, och Gunnel Becker, Göteborg, om drottning Josefina och hennes äktenskap. När själva kongressen inleddes, i högskolans aula, fick den finast tänk - bara uppmärksamhet: I en video på storbildsskärm vände sig påven i Rom till kongressdeltagarna i Jönköping. Han talade om kärleken, den som ytterst kommer från Gud och som får sitt uttryck i familjen, mellan man och hustru och mellan föräldrar och barn. I aulan satt deltagare från 30 av vårt stifts församlingar och från några församlingar i Norge, Danmark, Finland och Island. På första bänk sågs patriarken av Venedig, kardinal Angelo Scola, som besökte Norden för första gången i sitt liv, och bredvid honom den apostoliske nuntien i Norden, ärkebiskop Emil Paul Tscherrig. På plats var också biskopen i Köpen - hamn, Czeslaw Kozon, och den förre hjälpbiskopen i vårt stift, William Kenney, som numera har samma ämbete i Birmingham. Vårt stifts biskop, Anders Arborelius, anslog i sitt välkomsttal en glad, förtrolig ton och under kongressens gång skulle han visa sig vara den kärleksfulle familjefadern personifierad, allestädes närvarande med sitt leende och sitt lyssnande. Redan från början fick han hjälp att skapa trivsel och gemenskap av 50 sång - are, från Domkyrkans barnkör, S:ta Eugenias ungdomskör och Stiftsung - doms kören, som presenterade en ny sång, Kärlek och liv, skriven och skänkt till kongressen av en av stiftets köransvariga, AnnaMaria Hedin. Sången blev en signaturmelodi som sjöngs vid flera tillfällen. Det var kören som bar upp all sång, både vid samlingarna i aulan och under mässorna. Två av dessa hölls i Sofia - kyrkan som lånades av Svenska kyrkan och som erbjöd en utsökt akustik med sina luftiga valv. Där var sången himmelsk. Avslutningsmässan hölls i den ka tolska församlingens kyrka, S:t Fran ciskus, Utsmyckning med djup. Högskolan för lärande och kommunikation var basen för familjekongressen. De målade tygvåderna vid aulans fondvägg är gjorda av Joanna Agetorp. Mittenbilden föreställer Maria som får hjälp av Josef att bära sin börda. Ängeln på deras ena sida stöter i basun och den på andra sidan bär ett svärd. Med dessa bilder vill Joanna visa att den kristna familjen både måste kalla på hjälp och kämpa för sin tro. och även under dess trätak klingade sång - en klart. Ledarna, förutom AnnaMaria Hedin även Elisabeth von Wald stein och Ulf Samuelsson, som också var organist, har gjort ett storartat instuderingsarbete med både hymner och liturgisk sång. Kompisar. Biskop Anders var den gode familjefadern personifierad under kongressen. Här vilar han på en bänk tillsammans med syskonen Isak och Emma Lindberg, fem respektive tre år. Biskopen är Isaks idol. Fortsättning

12 sid. 12 aktuellt Koncentrerat lyssnande. Småkillarna på första bänken i Sofiakyrkan blir stilla när kören sjunger under ledning av Elisabeth von Waldstein. Slut för i dag! Biskop Anders Arborelius tackar kardinal Angelo Scola efter inledningsmässan i Sofia kyrka. Till vänster om dem ser vi biskopen i Köpenhamn, Czeslaw Kozon, och till höger förre hjälpbiskopen i vårt stift, William Kenney, och den nordiske nuntien Emil Paul Tscherrig. Mässorna hade olika karaktär av högtid och blev riktiga höjdpunkter för deltagarna, även om predikningarna kunde vara påfrestande för de yngsta. I den första mässan uppehöll sig biskop Kozon vid kongresstemat. Den kristna familjen, sade han, ska vara som en lysande stad belägen på en väl synlig plats. - Den ska erbjuda gemenskap och bära vittnesbörd om Guds kärlek. Han nämnde prästernas betydelse som själasörjare för att familjerna ska överleva och blomstra. Prästen framhölls även i den andra mässans predikan. Men där talade karmelitpatern Jonas Svensson mera om prästens roll i församlingen och hans behov av uppskattning och lojalitet. I avslutningsmässan ersatte biskop Anders predikan med ett brev från den nordiska biskopskonferensen som till stor del uppehöll sig vid påven Benedikt XVI:s aktualiserande av påven Paulus VI:s encyklika Humanae vitae med Katolska kyrkans riktlinjer för samlivet mellan makar. Så blev familjekongressen inramad av omtanke från högsta tänk bara instanser. Programmet var späckat och ambitiöst. Alla möten leddes av kända och erfarna präster och själasörjare i vårt stift. Genom att flera inslag gick parallellt hanns ett 15-tal stora ämnen med på två dagar. Här är några exempel: Det kristna äktenskapets oupplösliga förbund Det katolska äktenskapet i ett nordiskt ekumeniskt perspektiv Katolsk identitet i religiös mångfald och sekularisering Samhällets påtryckningar och våra ideal hur klarar vi det? Kyrkslummer. Det är inte lätt, när man är liten, att hålla sig vaken under mässan. Patrick och Stefan Ryom från domkyrkoförsamlingen S:t Ansgar i Köpenhamn har somnat i mamma Estrids famn. Unga deltagare från fyra år hade sina egna aktiviteter som en av ledarna, Jan-Olof Hellsten, ska berätta om på familjesidan i Km nr 7-8. De allra yngsta barnen var tillsammans med föräldrarna och det betydde att programmen ackompanjerades av joller i olika tonarter. Sällan hördes ledsna skrik och märkligt nog tycktes alla krypande barn klara sig från att få sina små fingrar skadade av stora tunga fötter.

13 aktuellt sid. 13 Sen gäst. Biskop Pierre Bürcher från Reykjavik blev försenad till kongressen på grund av nya askmoln över Island men han hann ändå delta i avslutningsmässan i S.t Franciskus kyrka. Men visst blev det jobbiga dagar, både för barnen och deras föräldrar. Mässorna, måltiderna och kväll s - programmen måste ha ruckat rejält på dygnsrytmen. Och här och var fann man sovande småbarn, i föräldrars famnar eller i någorlunda lugna hörn. Thomas och Sara Fredestad från bokförlaget Catholica i Ängelholm försökte ta vara på programutbudet samtidigt som de ansvarade för sitt bokbord och höll uppsikt över femårige Pius och treåriga Veronica. En eftermiddag, när barnen hade somnat under en filt bakom bokbordet, sade Sara: - Vi skulle kunna ge ut en bok med titeln Så får du dina barn att sova på kongress! Enstaka klagomål hördes, över att alla program inte startade på exakt utsatt tid eller att en av utflykterna till gruvan i Taberg blev inställd. Men med tanke på den stora organisationen, och de många deltagarna med så olika behov, flöt dagarna smärtfritt. Gemenskapen sträckte sig långt utanför de programsatta mötena. Och engagerade samtal fortsatte under måltiderna då det serverades utsökta rätter vid vackert dukade bord. För mellanmålen i högskolan svarade Caritas i S:t Franciskus församling. Det var också Caritas som inbjöd till en läcker agapemåltid i kyrkans församlingssal som avslutning på hela kongressen. Det var då Göran Fäldt sade det där om bröllopet i Kana. - Det har varit en fest i trons ljus. Jag är över - väl digad. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Tack för allt! Diakon Göran Fäldt, ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj, kom med den ursprungliga idén till familjekongressen och var också dess huvudansvarige. Efter den avslutande mässan i S:t Franciskus kyrka tackade han alla sponsorer och medarbetare som gjort kongressen möjlig. Här överlämnar han blommor till sekreteraren på församlingens pastorsexpedition, Iwona Moszczynska, som har hållit reda på alla anmälningar till kongressen. Fortsättning

14 sid. 14 aktuellt Kardinalen om manlig och kvinnlig sexualitet Det är den sexuella skillnaden som erbjuder man och kvinna att öppna sig för varandra. Det sade kardinal Angelo Scola när han mötte ungdomar på familjekongressen. Nyss hade kardinal Scola hållit ett långt anförande i aulan under rubriken Guds plan för mannen och kvinnan i äktenskapets sakrament. Bröllopets mystik och samtida kultur. Nu satt han i ett seminarierum med ett 30-tal ungdomar som fick ställa vilka frågor de ville. Kanske inte alla kände till honom och visste hur han har fördjupat sig i ämnen som rör etik, sexualitet och äktenskap. Därför var den första frågan helt förståelig: - Berätta om dig själv! Och kardinalen berättade, om sina filosofistudier, om doktors - avhandlingen om Thomas av Aquino, om sin universitetsundervisning i bland annat moralteologi och om sitt säte i Troskongregationen vid kurian innan han blev kardinal och patriark av Venedig. Och så nämnde han sina publikationer i de områden där han är särskilt insatt. - Jag möter regelbundet unga människor som frågar mig om kärleken och jag brukar säga att kärleken inte kan bli förstådd om man inte ser den utifrån tre aspekter: den sexuella skillnaden, överlämnandet till en annan och fruktsamheten. De tre aspekterna hör ihop, menade han och förklarade: - Den sexuella skillnaden erbjuder en människa att öppna sig för en annan och på grund av sin kärlek vill de få barn. Han markerade mycket starkt att det endast är genom kärleken inom äktenskapet mellan man och kvinna som sexua - liteten kan levas ut. Kardinalen uppmanade sin unga publik att reflektera över sitt ansvar för sin sexuella identitet. På frågan hur han ställer sig till homosexualitet upprepade han sitt budskap om den sexuella skillnaden. Naturligtvis ska man ha respekt för olika sexuella riktningar, sade han men menade att det i dagens samhälle kan bli en förvirring i könsskillnaden. - Som person kan du bara vara en, man eller kvinna. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Avspänd kardinal. Angelo Scola träffar Alexander Kegel, ordförande i SUK, Sveriges unga katoliker. Mötet med ungdomarna blev avspänt, trots att ämnet var allvarligt.

15 aktuellt sid. 15 Elvabarnsmamma vill ha en gudomlig barnkonvention En föreläsare som drog stor publik var Maria E Fongen. När Km träffade henne berättade hon om hur omistligt vart och ett av hennes barn är. Maria Fongens föreläsning hade rubriken Barnets rättigheter och situation. Hon gick igenom de lagliga rättigheter som barnet har, genom exempelvis FN:s barnkonvention, men tänkte sig också en gudomlig barnkonvention utifrån vad som står i Bibeln om Guds och Kristi kärlek till barnen. Hon belyste hur barn kränks på olika sätt när vuxna tar sig rättigheter genom fosterdiagnostik och abort, skilsmässor och könsneutrala äktenskap. att en del par förstår att de inte bör gifta sig med varandra och då går de skilda vägar innan det är för sent. Andra väntar ett tag med att gifta sig för att bli alldeles säkra. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Fotnot: Kardinal Scolas och Maria E Fongens föreläsningar, liksom biskop Kozons predikan, finns på stiftets hemsida, Att varje barn är en dyrbar gåva betygade hon när Km träffade henne. Hon har fött elva barn. Tio av dem är i livet. En son dog när han var 16. Det var då, sade hon, som hon riktigt insåg hur omistligt varje barn är. - Varje barn är ju unikt och kan aldrig ersättas av ett annat. Hade du tänkt dig att få så många barn? - Nej det hade jag aldrig drömt om. Fyra-fem kanske. Men jag fick dubbelt upp och det är en skatt att ha så många barn! Jag inser att jag är mycket lycklig. Marias äldsta barn är 25 år. Det yngsta är åtta. Fem av dem bor fortfarande hemma. Sedan några år arbetar hon på Familjecentrum i Oslo katolska stift. Våren 2006 var Km där och träffade hennes kollega, Elisabeth Schjetne, som berättade om stiftets nya äktenskapsförberedande kurser. Tidigare hade det inte funnits någon organiserad äktenskapsförberedelse i katolska kyrkan i Norge och Maria Fongen har många gånger haft anledning att vara tacksam över att den finns. - Vi har ju äktenskapsrådgivning också och märker ibland att parterna inte kände varandra ordentligt innan de gifte sig. Kurserna i äktenskapsförberedelse kan innebära En uppmärksammad föreläsare. Maria E Fongen har en stor erfarenhet av vad barn behöver för att känna sig önskade och älskade. Här står hon i högskolans entréhall där borden dukas för ännu en god måltid.

16 sid. 16 aktuellt En känd profil. Biskop William Kenney kom från Birmingham för att hålla föreläsning och leda seminarier vid familjekongressen. Biskop William vidgade familjebegreppet Vad är en familj? Ja, det behöver inte vara en kärnfamilj, med pappa, mamma, barn, för att den ska skapa en god uppväxtmiljö. Biskop William Kenney vidgade familjebegreppet i sin föreläsning Sociala förändringar och utmaningar för den kristna familjen. Medan Maria E Fongen framhöll äktenskapet och den sammanhållna familjen som den viktigaste förutsättningen för en trygg uppväxt talade biskop William om de många konstellationer som dagens barn kan växa upp i. Han menade inte att alla modeller är idealiska men ville inte framhålla den ena modellen före den andra utan ansåg att vi i dagens samhälle måste vara realistiska och se olika familjelösningar. Han beskrev några konstellationer med föräldrars nya partners, nya syskon och nya relationer i den äldre generationen. Han nämnde också barn som förlorat sina föräldrar och som i bästa fall tas om hand i nya familjer. En kristen familj är ett komplext begrepp, sade han. - Det är svårt att beskriva den eftersom det är så lätt att såra någon. Biskop William anser att det är handlingen som visar om en familj kan kallas kristen. - Säg mig vad familjen gör. Om den visar tro, hopp och kärlek är det en kristen familj. Kärleken som bör visas i en familj, oavsett familjens utseende, utvecklade biskop William så här: - Riktig kärlek är att fråga Vem är du? och att lyssna till svaret på frågan. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Biskop Anders om splittrade familjer: Spela inte ut kärnfamiljen mot de ensamstående. Jag är själv ett skilsmässobarn så jag vet hur det kan vara att leva i en splittrad familj. Många längtar efter ett äktenskap som håller men alla kan inte bygga upp en relation. De kan vara för sårade. Men varje familj, även i sina sår, kan hela, upprätta och uträtta något stort.

17 Hur blir jag en bra partner? Ungdomsmöte med biskop Anders var en av kongressens programpunkter. Ett 20-tal ungdomar samlades i en vid ring kring biskopen för ett samtal. aktuellt sid. 17 Ungdomsmöte Gruppen äldre ungdomar hade möjligheten att träffa både en kardinal och en biskop. Bilden är från samtalet med biskop Anders. När Km lyssnade handlade det om att hålla fast vid sin katolska identitet. Att vara katolik när pedofilskandaler avslöjas kan vara svårt, sade flera som har märkt en stor okunskap i sin omgivning. En flicka uttryckte det så här: - De jag träffar kan säga: Alla katolska präster är pedofiler. Biskop Anders kände igen det där, sa han, och han tröstade med att det egentligen inte är något nytt angrepp. - Det har funnits en antikatolicism ända sedan reformationen. Och han frågade om de vill dölja att de är katoliker. - Nej jag är stolt, sade en och en annan lade till att angrepp inte bara drabbar katoliker utan alla kristna. Sedan gled samtalet in på val av livsväg. Biskopen fick en fråga om celibatet men han valde att fråga tillbaka: - Vad önskar ni att kyrkan gör för er åldersgrupp? Kanske ni har missat tiden i kyrkan efter konfirmationen och då kanske ni förväntar er att få hjälp med förberedelserna inför familjebildandet. Man lär sig mycket i skolan men inte att leva livet. Ett förhållningssätt inför äktenskapet bör vara att inte bara fråga sig hur drömpartnern ska vara utan hur man själv ska vara som drömpartner, sade biskopen. - Det är samma sak i ett kloster: man måste anpassa sig efter varandra. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Sagt på familjekongressen Nu har vi upptäckt vad viktigt det är att kristna familjer skapar en gemenskap. Det borde finnas en skandinavisk mot svarighet till den euro peis ka katolska familjeassociationen FARFE. (April Frigge, Reykjavik) En sådan här kongress är fantastisk för etablerade familjer. För dem som har problem i familjen kan det vara plågsamt. (David Lindberg, Botkyrka) Aktiv familj Lars och Joanna Agetorp var tillsammans med tre av sina fyra barn, Maria, Johannes och Anna, en aktiv familj på många sätt. Alla fem underhöll med sång och musik en av kvällarna. Joanna hade målat aulans stora bilder som anknöt till kongressens tema, Kärlek och liv. Under kongressdagarna var hon ledare för barnen. Hon har deltagit i planeringen från början och sade när kongressen var slut att allting hade gått så bra tack vare mångas förböner. - Särskild broder Wilfrid Stinissen och systrarna i Glumslöv har burit oss med sina böner. Utan bön går ingenting. Mentalt har kongressen varit underbar för oss. Men det mesta av innehållet gick förlorat eftersom det var så lite som översattes till engelska. (Två familjer från Finland) I Skåne har vi en årlig motsvarighet till kongressen, i liten skala, sedan mitten av 90-talet. Vi anordnar familjeläger och har en stadig krets på uppåt 15 familjer som kommer. Ibland kan det vara närmare 50 personer. Vi har haft teman som Att vara familj och Manligt och kvinnligt. (Lars Agetorp, Kristianstad) Flera bilder från familjekongressen hittar ni på vår hemsida, I Km nr 7-8, som utkommer den 9 juli, blir det mera från familjekongressen, bland annat en intervju med biskop William och ett samtal med en familj som framträdde i ett seminarium med rubriken Att möta allvarliga svårigheter, lidande och sjukdom och leva det i familj och församling.

18 sid. 18 porträtt Mary Spencer driver skola i Ghana: Vi har en uppgift här på jorden När Mary Spencer fyllde 60 år det har gått ett halvår sedan dess var det fest. Födelsedagsbarnet bjöd in alla och envar till afrikansk buffé, musik och dans. Förtäringen var gratis men som födelsedagsgåva sa sig Mary önska ett bidrag till den skola hon låtit bygga på av modern ägd jordlott i Ghanas huvudstad Accra. Mera om skolan nedan. Först ska dock sägas att Mary Spencer är en i alla bemärkelser färgstark medlem av Sankt Lars församling i Uppsala. Det märks om inte annat vid de kyrkkaffen och försäljningar på kyrktorget som hon, klädd på ghanesiskt vis, organiserar för att samla ihop pengar till St. Clare Preparatory School. Det är där, på kyrktorget, vi träffas. När något kommer i min väg Mary Spencer är ett av tio syskon sju flickor och tre pojkar och det enda som lämnat Ghana. Varför gjorde hon det? - Det var min Herre som skickade mig till Uppsala, säger hon. - När något kommer i min väg så är det för att Herren vill det. Han väljer åt mig. Detta är vad som kom i Marys väg och som hon talar om som att Gud är i allt. Föräldrar som präglade henne genom sitt lugn och tålamod, som mötte tillvaron med ett leende. Mannen hon blev förälskad i, promenaderna hand i hand. Det hon aldrig ifrågasatte: att när maken efter att ha utbildat sig i Holland fick anställning som programmerare i Sverige och Malmö att hon då skulle följa med. Kekes, sonens, födelse. (Keke betyder onsdagsfödd.) Separationen. Arbetsgivaren/kappfabrikanten Hette - marks som gjorde konkurs. Erbjudandet om nytt arbete i okända Enköping. Beslutet hon fattade: att låta barnet bli kvar hos fadern eftersom säger hon en pojke behöver en man att identifiera sig med, det är så vi ser på det i Ghana. Initiativet som kommer från Keke när han fyllt tretton: I fortsättningen vill jag vara hos mamma om somrarna. Då har Mary hunnit bli Uppsalabo. Herren valde åt mig I Enköping firades katolsk mässa en gång i månaden, av tillresande präst. Det innebar att Mary tre söndagar av fyra fick kliva på bussen till Uppsala för att kunna vara med om mässan i jesuiternas kapell på Sankt Johannesgatan. Mary tittade runt lite och blev kär i den katolska staden. När hon sedan fick möjlighet att gå en kort utbildning till dietist, med löfte om anställning på Samariterhemmets sjukhus (i Uppsala) efter avslutad kurs, var valet lätt. Eller snarare: - Herren valde åt mig. Nu är det 25 år sedan hon erbjöds hyra en lägenhet på Väktargatan åt Gamla Uppsala till, förklarar hon och i det skedet hade Sankt Lars katolska församling just flyttat från Sankt Johannesgatan till större lokaler vid Slottsgränd mitt i centrum. Hösten 1986 fick Sankt Lars en ny kyrkoherde, pater Klaus Dietz SJ, som la märke till att Mary i stort sett varje dag infann sig i kyrkan. - Pater Klaus ringde upp en kväll och sa att han ville träffa mig. Jag blev ganska förvånad men genom honom fick jag snart uppgifter i församlingen. Det började med Caritasarbete. Sedan gav det ena det andra. Lilla Grotto En tillbakablick är på sin plats. Mary tillbringade sina första 20 år i Ghana. Hon föddes i Kumasi eller träd gårdsstaden Ghanas näst största stad. Hon tror att hon var två år gammal när familjen flyttade till huvudstaden Accra där pappa affärsmannen fått arbete. - Har man nio syskon är man aldrig utan lekkamrater. Pojkarna klättrade så högt de bara kunde i mangoträden och vi flickor ville inte vara sämre. - Det var vi. - Min älsklingsleksak var en docka som jag sytt av gamla tygtrasor. Dockans garderob gick inte av för hackor. Mary Spencer kommer att utbilda sig till designer efter avslutad skolgång. Äldsta systern Dora var tio år äldre än Mary. Femton år gammal gick Dora in som extra-mamma åt syskonen medan mo - dern tog sitt ansvar för familjens försörjning genom att sälja egenhändigt tillagade maträtter på torget (moderns matkunnande har gått i arv till döttrarna). Det innebar att det var storasystern som väckte dem såg till att de hela och rena deltog i mässan varje morgon klockan

19 Om Mary fick önska... Mary Spencer från Ghana har en dröm att barnen på St. Clare inbjuds uppträda under kulturnatten i Uppsala en höst. Dansa, trumma, sjunga. Sprida glädje. Foto: Per Engulnd porträtt sid. 19 sex att de därefter skyndade till skolan. - Vi hjälptes åt med att hålla kyrkan fin, sopade golvet med palmkvistar. Mary säger att hennes roligaste minnen har just med kyrkan att göra och nämner bussutflykterna med Catholic Youth Organiza - tion då man under stoj och glam reste till Fa tima. Ghanas eget Fatima, med Mariastaty precis som i Portugal. - Det är ett pilgrimsmål i klass med Vadstena här i Sverige. När mamma väntade mig var det självklart för mina föräldrar att bege sig till Fatimagrottan. Mor fick ont medan hon bad till jungfrun och skyndade sig hem, före far och syskonen. - När de kom efter hade mor mig i famnen. Det var ingen diskussion om saken, jag skulle heta Mary, som madonnan. Fast när pappan pratade med sin dotter blev det Grotto efter flickan som gav sig till känna i grottan Moder Maria Föräldrarna bad varje kväll ro - sen kransen med sina barn. Moder Maria har följt Mary genom livet. - Jag vaknar omkring fyra på morgonen, det känns precis som om någon väcker mig. Jag är förvissad om att det är Maria och jag tackar henne och genom henne Jesus för den nya dagen. - Sedan somnar jag om. - Sömnen är min medicin. På kvällen har hon sin rosen - krans med sig i sängen. - Jag brukar somna mitt i bönen. Republiken Ghana är en stat i Västafrika och var en av de första afrikanska staterna att uppnå självständighet från Storbritannien år Det officiella språket är engelska. Folkmängden uppgår till cirka 24 miljoner. Två tredjedelar av befolkningen tillhör något kristet samfund. Det finns en kanske oväntad koppling mellan Ghana och Sverige. Svenska Afrikanska Kompaniet grundades 15 december 1649 på initiativ av Louis de Geer. Målet var att utveckla handel med Afrika, Asien och Västindien. Efter grundandet sluter Sverige, genom Afrikanska Kompaniet, ett avtal med kung Futu om att upplåta ett område vid Cabo Corso i södra Ghana (vid Guineabukten) som svensk koloni. Området erövrades år 1664 av England. St. Clare föds Mary Spencer bor sedan länge i Uppsala men hennes hjärta finns också i Ghana. Där ligger Marys skötebarn, St. Clare Preparatory School. - Min lillasyster Cecilia stod utan försörjning sedan hon flyttat ifrån sin man i och med att Fortsättning

20 sid. 20 porträtt han skaffat sig flera kvinnor. Polygami är inte ovanligt i Ghana. - Min syster och jag är som tvillingar, jag kände i mitt hjärta hur ledsen hon var. - Jag hade det bra här i Uppsala. Jag ville stödja henne ekonomiskt och hjälpte henne att starta ett dagis. Hur då hjälpte henne? Bara så där? Det var min Herre som skickade mig till Uppsala. Mary berättar hur det gick till. Hon hade tagit lån för att bekosta inköp av en ny soffmöbel till rummen på Väktar - gatan hon funderade på att köpa sig en egen lägenhet också. Men innan hon kom så långt som till möbelaffären hade hon redan hunnit tänka om. Kanske räckte det med nya överdrag på den gamla soffan? (Hon hade inte blivit designer för intet.) Och så klädde hon om möbeln. - Vänner hälsade på och de var entusiastiska: Så ljust det har blivit! - Vad skulle jag egentligen med en ny soffmöbel till när det gick att använda pengarna på ett bättre sätt? Och min hyreslägenhet var ju fin! Marys mor hade en tomt i en fattigare del av Accra. - Det tog inte lång tid för Cecilia och mig att prata ihop oss. Där skulle vi ha vårt daghem och på sikt en skola! Ghanesiska barn har rätt till skolgång men - Klasserna är stora, 70 barn på en lärare. Under visningen blir därefter. Cecilia, som fanns på plats, blev den som ledde arbetet. Mary ville i möjligaste mån agera på distans. St. Clare Preparatory School mera om namnet nedan skulle vara religiöst och politiskt obunden, det fanns och finns ganska många muslimska familjer i trakten. - Fast skolan har en kristen värdegrund. Den första barnkullen fick plats under ett mangoträd. Men nya elever strömmade till och de av Mary lånade pengarna gick åt till att bygga ett två flera klassrum. År 1997 och då hade det inte ens gått ett år sedan Cecilia stod där utan arbete invigdes St. Clare Pre paratory School som tio år senare (och fortfarande) kan räkna in en dagisgrupp på 40-talet barn, och 400 elever uppdelade på två förskoleklasser och sju grundskoleklasser. Till detta kommer en förberedelseklass för högstadiet. Sammanlagt närmare 500 barn som till hågkomst av Sverige (mera om Sverige - kontakterna nedan) är klädda i blågul skoluniform. Lärare och övrig personal uppgår i dag till 20 personer. - Jag har inspirerats av det svenska skolsystemet. Aga är förbjuden. Barnen får ett näringsrikt mål mat varje dag. Vi har en lekplats intill klassrummen. Vi har till och med en skolläkare. Att det skulle bli möjligt att dra in någon som ansvarade för skolhälsovården var väl i inledningsskedet bara en from förhoppning. Men Mary Spencer råkade bara på en kvinn - lig läkare som först visade skepsis när Mary erbjöd henne arbete. Är skolan privat? Nej, den var till för alla. Läkarens reaktion blev omedelbar: Det är sådant vi behöver! Marys ord kom ur hjärtat: Och vi behöver er! Låt oss bygga en bättre värld tillsammans! Därmed hade St. Clare erhållit sin skolläkare. Anden binder ihop oss människor, säger Mary. Skolan fick alltså heta St. Clare. En av Marys äldre systrar, som sökt sig till en kongregation med koppling till Fatima, hade tagit namnet Clare inför löftesavläggelsen. Tänk, säger Mary, att av de 20 flickor som prövade sin kallelse samtidigt med min syster hoppade 19 av före löftena. - Sista terminen fanns bara min syster kvar. - Hon ville gärna att namnet skulle föras vidare, inte för att hon själv hette så men som ett tack till helgonet hon namngetts efter, Klara av Assisi. Så blev det också. St. Clares vänner Sten las bokstavligen på sten på tomten i Accra och i dag har skolan tio klassrum och en dagislokal. En datalokal och ett bibliotek håller på att byggas. Ett problem är att området egentligen är för litet. Nu växer husen på höjden. Mary skulle gärna öppna en skola någon annanstans också men konstaterar att det redan nu kan vara svårt att få skolavgifterna att räcka till för alla utgifter. Om inte undervisningen var avgiftsbelagd skulle verksamheten inte gå ihop över huvud taget. Men det är inte alltid som en kanske ensamstående, kanske arbetslös förälder har möjlighet att betala skolavgiften och det finns också föräldralösa barn som skulle vilja gå i skolan. Låt oss backa något. När Sigrid Nordberg, som hade varit Mary Spencers lärare i svenska för invandrare, sommaren 2005 råkade läsa ett reportage om Cecilias och Marys arbete i Upsala Nya Tidning, UNT, ringde hon upp. Projek tet måste stödjas! För att göra en lång historia kort: I november 2005 bildades föreningen St. Clares vänner som främst vill ge ekonomisk hjälp men som även har utbyte med svenska skolor som mål. Föreningen får in pengar genom medlems - avgifter men också genom att man försäljer varor som

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN MOT SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN OCH UNGDOMAR

BEREDSKAPSPLAN MOT SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN OCH UNGDOMAR BEREDSKAPSPLAN MOT SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN OCH UNGDOMAR BEREDSKAPSPLAN MOT SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN OCH UNGDOMAR Stockholms katolska stift 2010 Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Elevmaterial Livets steg om riter

Elevmaterial Livets steg om riter Elevmaterial Livets steg om riter Apachernas soluppgångsdans, Arizona, USA Människor har det gemensamt att de vill uttrycka det som är viktigt genom handlingar. När vi utsätts för starka sinnesrörelser

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Den 18 september inträffade en kraftig

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Kenneth Isaiahs Crystal

Kenneth Isaiahs Crystal diskussionsunderlag Kenneth har genomgått en lång och kostsam resa för att få bli förälder. Han har kalkylerat med tre möjligheter för att förverkliga sin längtan; att adoptera, att skaffa barn med ett

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer