Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014

2 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie 28 maj samt LRFdialogmöte om bl.a energi. Deltagit som utställare på Energiting SydOst. Samtliga på kontoret som kör i tjänsten har slutfört EcoDriving utb! Klimatkompensering införd i kommunens organisation Hållbar utveckling, invånare Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitet Ökad tillgänglighet för kommunala tjänster Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv Länets tryggaste kommun Samarbete med BTH för planskisser. BTH hör av sig när det blir aktuellt i studieplanen. Avtal med Nybrokommun ang. kart- och mättjänster. Anslutet till tjänsten Mitt bygge möjligt att söka bygglov på nätet. Vattenvårdsplan framtagen i samråd med Vattenrådet. Fortsatt samarbete med Vattenråd och Kustmiljökommitté. God tillsyn av objekt inom livsmedel, hälsoskydd och miljö tillsynsplanen följs. Gemensamma tillsynsinsatser med räddningstjänst på drivmedelsstationer. Kvalitetsgarantier för invånare Ökat medborgarinflytande Nytt bostadsområde Arbete har påbörjats. Samverkan för enhetligare miljötillsyn genom Miljösamverkan SydOst. Övertidigt samrådsmöte i detaljplaneärende. RSS-flöde infört på hemsidan Information på sociala medier Inget aktuellt uppdrag. Brist på kommunalägd mark i attraktiva lägen.

3 Effektiv organisation, medarbetare Organisationen skall kännetecknas av trygga arbetsplatser och ett öppet klimat. Kommunens mål skall vara kända i verksamheten Ökad frisknärvaro Förvaltningen skall uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan Planerad kompetensutveckling KASAM-index: 77,5, mätt i januari % ( ) på förvaltningen. På grund av systembyte har en senare mätning inte kunnat göras. RSS-flöde infört på hemsidan Individuella utvecklingsplaner har gjorts i samband med RUS. Uppföljning har skett. Effektiv organisation, verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för olika händelser Budgetföljsamhet Riskanalys och intern kontrollplan godkänd av BMN Budgeten är i balans

4 Kommentarer till resultat och väsentliga händelser 2014 Resultat Årets resultat innebär ett överskott gentemot budget med 0,5 Mkr. Överskottet har uppstått på verksamheten Fysisk och teknisk planering och utgörs till hälften av ökade bygglovintäkter och till hälften av överskott mot budgeterade konsultkostnader för detaljplanering. Antalet bygglov överskred det budgeterade med cirka 15 procent och ett par större bygglov gav ökade intäkter. Väsentliga händelser Fysisk och teknisk planering Under året handlade vi fler bygglov än förväntat. Mediantiden för handläggning av bygglov/anmälan är sju dagar. Bland annat på grund av bristen på kommunägd mark i attraktiva lägen har ingen ny detaljplan för bostäder påbörjats. De detaljplaner som gjorts under året har varit kompletteringar eller ändringar av befintliga planer. Inga nya planuppdrag har inkommit vilket har inneburit lägre konsultkostnader. Övriga verksamheter ligger inom budgeten med mindre avvikelser. Miljövårdspris Årets miljövårdspris gick till Karl-Gustaf Eklund, för hans engagemang i kustvattenfrågor. Miljötillsyn Ny taxa för Miljöfarlig verksamhet, Hälsoskydd, Livsmedelskontroll och uppdragsverksamhet har antagits av kommunfullmäktige. Vindkraftsanläggning i Kvilla har varit föremål för omfattande klagomål från närboende. Tillsyn och hantering av överklaganden har tagit mycket resurser i anspråk. Tillsyn av andra verksamheter har fått stå tillbaka på grund av detta. Nya provtagningar av Emnabo grundvattenföroreningar har genomförts. Ett tillsynsprojekt inom Miljösamverkan SO har genonomförts med syftet att öka kunskapen hos lantbruksföretag och miljöinspektörer samt att kontrollera att gällande regler följs. Fokus i tillsynen låg på att minska övergödningen. Resultatet visade att lantbruksföretagen uppfyller lagkraven i mer än 90 procent. En avloppsmässa arrangerades av Torsås kommun med stöd av Vattenrådet och Torsås kustmiljögrupp. På mässan deltog flera leverantörer av olika avloppslösningar samt entreprenadföretag från kommunen och närområdet. Mässan besöktes av ca 120 personer. Arbetet med att åtgärda bristfälliga enskilda avloppsanläggningar har intensifierats under året. Flera enskilda avlopp har åtgärdats men flera fastighetsägare har också fått förelägganden med viten. Under våren prioriterades anläggningar med direktutsläpp och under hösten påbörjades arbetet mer områdesvis. Uppföljningsarbetet fortgår. Ärendena avslutas inte förrän entreprenörsrapport eller utförandeintyg

5 inkommer. Under året har 69 förelägganden gjorts, 58 ansökningar har kommit in och 26 ärenden har kunnat avslutas. Energi Tillsammans med LRF-Torsås anordnades ett seminarium om solenergi. På ett LRF-dialogmöte, diskuterades hur lantbrukarnas resurser skulle kunna utnyttjas för att minska ändliga resurser. Kommunen var utställare på Energiting SydOst för att visa upp arbetet med klimatkompensering av kommunens samhällsbetalda resor. Satsning på att fasa ut fossiluppvärmda byggnader startades inte upp under året utan flyttas till 2015 års planering. Hälsoskydd Tillsynsplanen har följts och samtliga verksamhetsutövare har besökts. Livsmedelstillsyn Vi har vi deltagit i ett projekt om dricksvatten inom Miljösamverkan SydOst med syfte att öka kunskapen, kompetensen och samsynen mellan inspektörerna i regionen. Miljöprojekt Kustmiljö Klippningen av vass har fortgått även detta år. Problem med vasshögar som utvecklas till sophögar har påtalats. En uppmaning till korrekt omhändertagande av vassen väckte viss uppmärksamhet bland kustmiljöföreningarna. Våtmarksprojekt Under 2014 påbörjades ett samverkansprojekt med vattenrådet och Torsås Kustmiljögrupp om magasinering av vatten i Torsås. Kommunen får medfinansiering från LOVA med kronor. Projektet fortgår 2015.

6 Bygg- och miljönämnden samt Tekniska nämndens internkontrollplan 2014 Vad ska följas upp? Beslutskvalitet Ärendehantering Inköp Orenat avlopp till recipient Ledningsnätet fungerar inte långsiktigt Hur ska uppföljningen ske Genomgång av 3 ärendetyper under Andel ändrade beslut i högre instans Kartläggning av ärendeprocess. Mätning av ärendebalans och handläggningstider Genomgång av leverantörer. Stickprov Minska inläckage och styra utsläpp. Dokumentation Plan för förnyelse. Antal läckor och stopp Genomförda åtgärder Bygg- och miljönämnden har haft rätt i 8 av 13 överklagade beslut. Inkommande bygglovansökningar/anmälan: Beslutade bygglov/anmälan: Handläggningstid: 7 dagar (median) Genomgång av 3 fakturor inom resp verksamhet. Inköpen har skett korrekt. Attesteringen har skett korrekt men för långsamt. Fakturor blir liggande och för sent betalda. Arbetet påbörjat i Bergkvara. Sammanlagt 6 vattenläckor och 10 avloppsstopp under året. En saneringsplan ska påbörjas under 2015.

7 Framtid Planering och bygglov Under perioden kommer en aktualitetsförklaring av översiktsplanen att göras och en revidering av hela eller delar av översiktsplanen kommer att påbörjas. Det finns behov av kommunägd mark i attraktiva lägen som lämpar sig för planläggning för bostäder. Bygglovprövningen visar på behov av justering av äldre detaljplaner vilket kommer att vara en viktig uppgift under kommande år. Antalet bygglov kommer att ligga kvar på dagens nivå. Kraven på snabb handläggning ökar samtidigt som administrationen blir alltmer betungande. Nya e-tjänster är ett sätt att klara kraven med bibehållen personal. En byggsamverkan inom länet kan vara ett sätt att effektivisera hanteringen och samordna handläggningsrutiner mellan kommunerna på samma sätt som inom miljöområdet. Miljö, hälsa och livsmedel Tendensen är att allt fler uppgifter flyttas från staten till kommunen utan ekonomisk kompensation. Handläggning av enskilda avlopp är en omfattande uppgift som kommer att dominera ärendeflödet även under de kommande åren. Fortsatt samverkan inom länet är ett bra sätt att nyttja befintliga resurser. Nya vattenvårdsprojekt och vattenvårdsplanens åtgärdsprogram är angelägna arbetsuppgifter. Energi och klimat Statens engagemang i energi- och klimatfrågorna kommer troligen att förändras från bidrag, information och rådgivning mot mer projektorienterade stöd och bidrag. Kommunala resurser i form av eget arbete eller reda pengar blir förmodligen en förutsättning för statliga bidrag. Kommunens ambitioner inom området bör klargöras under perioden. GIT En ökad användning av geografisk informationsteknik (GIT) kan vara ett sätt att öka kvaliteten på verksamheten inom flera områden. Under perioden planeras en fortsatt utveckling av verktyget inom flera förvaltningar.