iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten"

Transkript

1 "~ SVENSKA t KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VAR BETECKNING SM, Miljö och Icvalitet TR DATUM _ A SAMRID" (TT? W N NS k,nl NT.,AFS, n TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA TT T - T^1 ^kk 3 Td /? FASTSTÄLLD k TJJS2/1-I ') il M * 1 1 TI 1 1»» iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten Denna telcniska riktlinje innehåller miljörelaterade lcrav som gäller vid genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten som utförs på uppdrag av Svenska Kraftnät. TEKNISK RIKTLINJE TR utg /18

2 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Första utgåvan Uppdatering Uppdatering och omarbetning Datum TEKNISK RIKTLINJE TR utg =11 = 13 2/18

3 JLJL AA l v A A CA A A Omfattning och ansvar 5 Systematiskt miljöarbete 6 Miljöplan. Riskhantering Riskanalys Nödlägesplan Olyckor och tillbud 9 Kommunikation och utbildning Kommunicering av miljöplan till berörd personal Utbildning förnyckelpersoner 10 Fordon och drivmedel m.m Lätta fordon (totalvikt under 3,5 ton) Tunga fordon Arbetsmaskiner Drivmedel och hydrauloljor m.m u 6.5 Cisterner, tankningsplatser och uppställning av fordon Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och cisterner Redovisning av bränsleförbrukning 12 7 Kemiska produkter 14 8 SF 6 -gas 15 9 Impregnerat virke 16 TEKNISK RIKTLINJE TR utg = /18

4 10 Naturvårdshänsyn Rivning av anläggningar samt avveckling av utrustning Rivningsplan 18 TEKNISK RIKTLINJE TR utg = 13 4/18

5 i Omfattning och ansvar Syftet med kraven i detta dokument är att minska miljöpåverkan vid genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsentreprenader. Miljökraven är fokuserade loing de områden där Svenska Kraftnäts verlcsamhet har störst miljöpåverkan och där ytterligare krav, utöver gällande miljölagstiftning, kan ge effekt. Kraven omfattar entreprenörens organisation samt den verksamhet som entreprenören bedriver enligt kontrakt med Svenska Kkraftnät. Kraven gäller även samtliga underentreprenörer i alla led. Den entreprenör som Svenska Kraftnät tecknat avtal med ansvarar för att säkerställa att underentreprenörer följer kraven. Svenska Kraftnät kan medge avsteg från kraven i situationer där miljönyttan av en strikt tillämpning av kraven inte står i rimlig proportion till kostnaderna eller där det inte är telcniskt möjligt att tillämpa kraven. Svenska Kraftnät är även öppet för förslag som kan ge en större miljönytta eller sänka kostnaderna för hur samma miljönytta kan uppnås. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg = /18

6 2 Systematiskt miljöarbete Entreprenören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom den egna verksamheten. Det innebär att följande ska finnas: i. Miljöpolicy a. Aktuell och antagen av företagets ledning b. Innehåller ett åtagande om ständig förbättring 2. En besluivning/förteclcning över vad i företagets verlcsamhet som har eller kan ha betydande miljöpåverkan. 3. Miljömål och handlingsplaner för att minska företagets miljöpåverkan. 4. Beskrivning av miljöansvar inom organisationen. 5. En förtecloiing över miljölagar och lo-av som styr verlcsamheten och hur man styr att dessa efterlevs samt ett systematiskt arbetssätt för: a. Kontroll av att lagar och andra loav efterlevs b. Identifiering av lagändringar och nya lagkrav som påverkar verksamheten samt hur dessa implementeras i verksamheten 6. Rutiner för uppföljning och mätning av: a. Miljömål b. Verksamhetens mest betydande miljöpåverkan 7. Rutiner för utbildning och kompetensutveckling med avseende på verksamhetens miljöpåverkan för: a. Egen personal b. Personal som arbetar på uppdrag för organisationen 8. Rutiner för nödlägen och olyckor a. Identifiering av möjliga nödlägen och olyckor b. Agerande vid nödlägen och olyckor 9. Rutiner för hantering och uppföljning av avvikelser och inträffade miljöolyckor. 10. Rutiner för styrning av arbetsmoment som kan leda till betydande miljöpåverkan. "EKNI3K RIKTLINJE TR utg /18

7 ii. Rutiner för kommunikation av miljörelaterade lo-av till underentreprenörer samt för styrning av underentreprenörer. 12. Rutiner för miljöutvärdering av leverantörer och inköp av material. 13. Rutin för miljörevision och miljörevisionsplan. 14. Redovisande dokument från utförda: a. Miljörevisioner b. Kontroller av lagefterlevnad Ovanstående ska vara aktuellt och relevant för den offererade delen av företagets verksamhet. TEKNISK RIKTLINJE TR utg =11 = 13 7/18

8 3 Miljöplan En objektsanpassad miljöplan ska tas fram av entreprenören. Miljöplanen ska vara granskad, godkänd och underskriven av Svenska Kraftnät och entreprenören innan arbetet får påböijas på plats. Avsteg från och uppdateringar av miljöplanen och dess bilagor ska dokumenteras löpande men då behöver Svenska Kraftnät endast informeras om detta. Miljöplanen ska följa den mall som Svenska Kraftnät har tagit fram för ändamålet och ska bland annat innehålla: i Namngiven miljöansvarig för entreprenaden. 2 Beskrivning av hur miljökrav kommer att uppfyllas i entreprenaden. Beskrivningen ska omfatta följande miljökrav: Miljökraven i detta dokument Miljökrav från myndigheter, t.ex. länsstyrelse och kommun (som inte täcks in av en eventuell åtgärdsplan för mark och vatten) Tillämpliga krav inom miljölagstiftning 3 Bilagor Riskanalys samt beskrivning av hantering av risker enligt avsnitt 4.1 Nödlägesplan enligt avsnitt 4.2 Förtecloiing över fordon, arbetsmaskiner och cisterner enligt avsnitt 6.6 Rapport över märloiingspliktiga kemiska produkter inldusive produktvalsanalys enligt avsnitt 7 Eventuell miljöinventering och rivningsplan enligt avsnitt 11 I de fall en åtgärdsplan för mark och vatten finns, ska miljöplanen stämmas av mot denna så att inga konflikter finns mellan planerna. Miljöplanen och dess bilagor ska uppdateras löpande. Miljöplanen ska finnas lätt tillgänglig för all berörd personal. TEKNISK RIKTLINJE TR utg =11 = 13 8/18

9 4 Riskhantering 4.1 Riskanalys > Innan entreprenaden påbörjas ska en riskanalys genomföras och dokumenteras avseende arbetets påverkan på den yttre miljön. Riskanalysen ska identifiera och värdera de risker för miljöpåverkan som verksamheten kan medföra samt redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minimera dem. > För en entreprenad som omfattar flera anläggningar ska riskerna bedömas per anläggning så att hänsyn tas till lokala föratsättningar. > Riskanalysen ska uppdateras löpande när nya risker upptäcks. 4.2 Nödlägesplan > En skriftlig nödlägesplan ska finnas för entreprenaden. Nödlägesplanen ska: - Vara baserad på entreprenörens riskanalys. - Innehålla en larmlista med namn och telefonnummer till de personer och myndigheter som ska kontaktas vid ett nödläge. > All personal och alla underentreprenörer ska informeras och vara införstådda med de delar som berör dem. > Nödlägesplanen ska anslås på arbetsplatsen. 4.3 Olyckor och tillbud > Svenska Kraftnäts projektledare/underhållsingenjör ska omedelbart informeras vid olyckor, tillbud eller riskobservationer. > Olyckor, tillbud och riskobservationer ska dokumenteras och rapporteras till projektledare/underhållsingenjör i rapportmall/system som Svenska Kraftnät anvisar. > Entreprenören ansvarar för att sanering utförs vid olycka eller tillbud som kan ge upphov till miljöpåverkan. Vid större haveri sker återställande av mark i samråd med tillsynsmyndighet. TEKNISK RIKTLINJE TR utg = 13 9/18

10 5 Kommunikation och utbildning 5.1 Kommunicering av miljöplan till berörd personal > Berörd personal i entreprenaden ska informeras om innehållet i miljöplanen på ett sådant sätt att de vet hur de ska utföra sitt arbete för att minska miljöpåverkan och miljörisker. Med berörd personal avses även underentreprenörers personal och anlitade konsulter. > Genomförda utbildningar/informationstillfällen ska dokumenteras med innehåll, namn på deltagare och datum. 5.2 Utbildning för nyckelpersoner Nyckelpersoner (projektledare, platschefer, arbetsledare och motsvarande befattningar) hos entreprenören och underentreprenörer ska genomgå Svenska Kraftnäts webbaserade miljöutbildning för entreprenörer. Projektledare ska genomgå miljöutbildningen innan projektstart, platschef eller arbetsledare innan etablering på plats och innan arbetet startar. Godkänt resultat är giltigt i tre år. Därefter måste utbildningen genomföras igen. TEKNISK RIKTLINJE TR utg = 13 10/18

11 6 Fordon och drivmedel m.m. Sparsam körning ska tillämpas vid framförande av fordon och arbetsmasldner. Berörd personal ska ha fått information eller utbildning om hur de ska tillämpa sparsam körning. 6.1 Lätta fordon (totalvikt under 3,5 ton) > Personbilar ska högst ha en emission av 200 g C0 2 /km. > Lätta lastbilar ska högst ha en emission av 250 C0 2 g/km. > Lätta fordon äldre än 8 år ska inte användas. 6.2 Tunga fordon > Tunga fordon ska uppfylla minst Euro IV. 6.3 Arbetsmaskiner > Arbetsmaskiners 1 motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla minst Steg I. > Arbetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 10 år gamla. 6.4 Drivmedel och hydrauloljor m.m. > Dieselbränsle och bensin som används ska uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt. Till reservlcraftaggregat på stationer och i teknilcbodar ska miljöklass 1 diesel utan RME (RME= Rapsmetylester) användas. > Allcylatbränsle ska användas för bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap (motorsågar, röjsågar gräsklippare och snöslungor etc). > Inom särsldlt känsliga områden, t.ex. känsliga naturmiljöer, vattenförekomster av betydelse för vattenförsörjningen och känsliga våtmarker, ska de hydrauloljor/vätskor som används uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS > Inom storstadsområdena Stoclcholm, Göteborg och Malmö ska de hydrauloljor/vätskor som används alltid uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS Med arbetsmaskiner avses de mobila maskiner som definieras i Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Avgaskraven för traktorer och arbetsmasldner har införts gemensamt i EU. Reglerna finns i direktiven 97/68/EG (för arbetsmasmner) respektive 2000/25/EG (för traktorer). Stegniväerna återfinns i Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg = /18

12 > Hydraulslangar på masldner ska kontrolleras dagligen för att undvika läckage. 6.5 Cisterner, tankningsplatser och uppställning av fordon > Tankning samt uppställning av cisterner, arbetsmaskiner och fordon ska ske på samma plats så långt det är möjligt. Platsen ska vara utformad så att spill lätt kan tas omhand. > Cisterner och bränsletankar ska vara dubbelmantlade eller invallade och vara påkörningsskyddade. > Vid påfyllning av fasta cisterner eller bränsletankar till t.ex. reservkraftsaggregat ska utrustning som samlar upp spill exempelvis ett tråg, användas. 6.6 Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och cisterner En förtecloiing över de luft- och markburna fordon, arbetsmasldner samt tillhörande bränslecisterner som man planerar att använda i entreprenaden ska tas fram och bifogas till miljöplanen. Av förteckningen ska framgå: För luft- och markburna fordon samt arbetsmasmner: > Reg. nr > Fordonstyp > Emission C0 2 alternativt motortyp > Ålder > Hydraulolja (gäller ej luftburna fordon) Cisterner/bränsletankar: > Identitetsnummer > Volym > Innehåll > Tillverkningsår > Besilctningsdatum Redovisning av bränsleförbrukning Bränsleförbruloiingen vid utförda arbeten ska redovisas kvartalsvis till Svenska Ki-aftnät. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg /18

13 Rapporteringen ska ske med den mall som Svenska Ki-aftnät tagit fram och som bland annat innehåller uppgifter om: - Den totala mängden använt bränsle till luft- och markburna fordon samt arbetsmaskiner Rapporteringen för kvartal fyra ska vara inlämnad senast den 3i:a januari efterföljande år. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg = /18

14 7 Kemiska produkter Entreprenören ska rapportera vilka märloiingspliktiga kemiska produlcter som kommer att användas i entreprenaden. Innan märlcningspliktiga kemiska produkter får användas ska de vara granskade och godkända av Svenska Kraftnät. Rapporten, enligt ovan, ska innehålla information om: Villcen produkt som avses. Faroldassning och slcyddsfraser. Vad produkten ska användas till och hur den ska användas. Eventuella försiktighetsåtgärder som kommer att tillämpas vid användandet. En produktvals analys ska utföras för alla märlcningspliktiga kemiska produlcter som visar hur man tillämpat produktvalsprincipen. Produktvalsanalyserna ska dokumenteras och bifogas i rapporten ovan. I de fall användningen av märlcningspliktiga kemiska produlcter förenas med villkor för användning vid granslcningen, enligt ovan, så ska dessa villkor uppfyllas innan produkten får användas. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg /18

15 8 SFö-gas Vid all hantering av apparater och gasisolerade ställverk som innehåller SFÖ ska nödvändiga åtgärder utföras för att förhindra att SF6-gas släpps ut. All berörd personal ska ha den kunskap de behöver för att kunna minimera miljöpåverkan vid hantering av apparater och gasisolerade ställverk som innehåller SFe. Vid arbeten som kräver öppning av gasrum ska SFö-gasen i första hand tas tillvara i en gasbehandlingsutrustning för lagring, rening och återanvändning. I de fall gasen inte kan återanvändas ska destruktion av gasen ske på ett miljömässigt korrekt sätt. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg =11=13 15/18

16 9 Impregnerat virke Smetiga lo-eosotstolpar och slipers får inte användas utan ska returneras direkt. Smetiga/blödande stolpar eller slipers som returneras ska dokumenteras med foto och rapporteras till Svenska Kraftnät. Kreosotimpregnerade stolpar som monterats ska besiktigas sommaren efter montaget för att identifiera smetiga/blödande stolpar. Kontrollen ska utföras av besiktningsman/byggkontrollant. Smetiga/blödande stolpar ska dokumenteras med foto och rapporteras till Svenska Kkraftnät. Vid förvaring av nyimpregnerade stolpar och slipers utomhus ska marlcytan skyddas. Marken ska minst skyddas genom att den täcks med en presenning med ett lager av bark ovanpå. Ovanpå barken placeras stockar. Stolpupplaget pallas upp ovanpå stockarna och täcks med presenning. Impregnerade stolpar ska alltid förvaras utanför vattenskyddsområden och på behörigt avstånd från enskilda brunnar. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg =11 = 13 16/18

17 10 Naturvårdshänsyn Med arbeten menas i detta avsnitt: röjning, avverkning, markarbeten och anläggande av väg. > Innan arbetet påbörjas ska kulturminnen, naturskyddsområden, biotopslcydd, Natura 2000-områden, slcyddsvärda objekt eller zoner samt andra bevarandevärden märkas ut på kartskiss och i terrängen. > Entreprenören ska kontrollera om det finns särsldlda skötselplaner för arbetsområdet inlagda i Svenska Kraftnäts underhållssystem. > Träd och buskar som ska sparas ur naturvårdshänsyn ska vara snitslade eller utmärkta på annat vis. > Grumling av vattendrag ska förhindras. > Efter utfört arbete ska marken återställas och hjulspår efter masldner utjämnas för att förhindra fördämningar samt spår i naturen. > Avverkningsrester ska städas bort från exempelvis kulturlämningar, stigar, leder, diken, bäckar, åar och stränder. Om ovanstående punkter tas upp i en särsldld åtgärdsplan för mark och vatten ska denna följas istället. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg = /18

18 il Rivning av anläggningar samt avveckling av utrustning 11.1 Rivningsplan Med rivning av anläggningar menas i det här avsnittet rivning av hela eller delar av t.ex. stationer, ledningar och fundament. > Vid arbeten som omfattar rivning av anläggningar eller avveckling av utrustning ska en objektsanpassad rivningsplan tas fram av entreprenören. Rivningsplanen ska vara granskad, godkänd och underslo-iven av Svenska Kraftnät samt entreprenören innan rivningen får påbörjas. > Rivningsplanen ska tas fram utifrån utförd miljöinventering. Miljöinventeringen ska utföras av entreprenören för att identifiera farligt avfall i de fall detta inte redan utförts av Svenska Kraftnät. > Rivningsplanen ska innehålla: Beskrivning av hur rivningsarbetet ska utföras. Vem som utför rivningen och när Vilka material som blir avfall Hur mycket avfall som kommer att uppstå Hur detta avfall kommer att hanteras under rivningen Transportör och mottagare av avfall Metoder för att identifiera farliga ämnen och farligt avfall. Beskrivning av hur farligt avfall ska hanteras. Arbetssätt samt slcyddsåtgärder när farligt avfall ska avlägsnas. Hur alla farliga material och produkter ska sorteras, hanteras, transporteras och som avfall lämnas till omhändertagande eller bortforsling. Beslaivning av hantering/återställande av mark. > Entreprenören ansvarar för att PCB-prov tas på all utrustning som kan innehålla PCB. När analys visar att PCB förekommer, står Svenska Kraftnät för tillkommande destruktionskostnad. > Hantering av uttjänta fundament ska ske enligt den telcniska beskrivningen eller enligt särsldld anvisning från Svenska Kraftnät. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg /18