iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten"

Transkript

1 "~ SVENSKA t KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VAR BETECKNING SM, Miljö och Icvalitet TR DATUM _ A SAMRID" (TT? W N NS k,nl NT.,AFS, n TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA TT T - T^1 ^kk 3 Td /? FASTSTÄLLD k TJJS2/1-I ') il M * 1 1 TI 1 1»» iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten Denna telcniska riktlinje innehåller miljörelaterade lcrav som gäller vid genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten som utförs på uppdrag av Svenska Kraftnät. TEKNISK RIKTLINJE TR utg /18

2 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Första utgåvan Uppdatering Uppdatering och omarbetning Datum TEKNISK RIKTLINJE TR utg =11 = 13 2/18

3 JLJL AA l v A A CA A A Omfattning och ansvar 5 Systematiskt miljöarbete 6 Miljöplan. Riskhantering Riskanalys Nödlägesplan Olyckor och tillbud 9 Kommunikation och utbildning Kommunicering av miljöplan till berörd personal Utbildning förnyckelpersoner 10 Fordon och drivmedel m.m Lätta fordon (totalvikt under 3,5 ton) Tunga fordon Arbetsmaskiner Drivmedel och hydrauloljor m.m u 6.5 Cisterner, tankningsplatser och uppställning av fordon Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och cisterner Redovisning av bränsleförbrukning 12 7 Kemiska produkter 14 8 SF 6 -gas 15 9 Impregnerat virke 16 TEKNISK RIKTLINJE TR utg = /18

4 10 Naturvårdshänsyn Rivning av anläggningar samt avveckling av utrustning Rivningsplan 18 TEKNISK RIKTLINJE TR utg = 13 4/18

5 i Omfattning och ansvar Syftet med kraven i detta dokument är att minska miljöpåverkan vid genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsentreprenader. Miljökraven är fokuserade loing de områden där Svenska Kraftnäts verlcsamhet har störst miljöpåverkan och där ytterligare krav, utöver gällande miljölagstiftning, kan ge effekt. Kraven omfattar entreprenörens organisation samt den verksamhet som entreprenören bedriver enligt kontrakt med Svenska Kkraftnät. Kraven gäller även samtliga underentreprenörer i alla led. Den entreprenör som Svenska Kraftnät tecknat avtal med ansvarar för att säkerställa att underentreprenörer följer kraven. Svenska Kraftnät kan medge avsteg från kraven i situationer där miljönyttan av en strikt tillämpning av kraven inte står i rimlig proportion till kostnaderna eller där det inte är telcniskt möjligt att tillämpa kraven. Svenska Kraftnät är även öppet för förslag som kan ge en större miljönytta eller sänka kostnaderna för hur samma miljönytta kan uppnås. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg = /18

6 2 Systematiskt miljöarbete Entreprenören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom den egna verksamheten. Det innebär att följande ska finnas: i. Miljöpolicy a. Aktuell och antagen av företagets ledning b. Innehåller ett åtagande om ständig förbättring 2. En besluivning/förteclcning över vad i företagets verlcsamhet som har eller kan ha betydande miljöpåverkan. 3. Miljömål och handlingsplaner för att minska företagets miljöpåverkan. 4. Beskrivning av miljöansvar inom organisationen. 5. En förtecloiing över miljölagar och lo-av som styr verlcsamheten och hur man styr att dessa efterlevs samt ett systematiskt arbetssätt för: a. Kontroll av att lagar och andra loav efterlevs b. Identifiering av lagändringar och nya lagkrav som påverkar verksamheten samt hur dessa implementeras i verksamheten 6. Rutiner för uppföljning och mätning av: a. Miljömål b. Verksamhetens mest betydande miljöpåverkan 7. Rutiner för utbildning och kompetensutveckling med avseende på verksamhetens miljöpåverkan för: a. Egen personal b. Personal som arbetar på uppdrag för organisationen 8. Rutiner för nödlägen och olyckor a. Identifiering av möjliga nödlägen och olyckor b. Agerande vid nödlägen och olyckor 9. Rutiner för hantering och uppföljning av avvikelser och inträffade miljöolyckor. 10. Rutiner för styrning av arbetsmoment som kan leda till betydande miljöpåverkan. "EKNI3K RIKTLINJE TR utg /18

7 ii. Rutiner för kommunikation av miljörelaterade lo-av till underentreprenörer samt för styrning av underentreprenörer. 12. Rutiner för miljöutvärdering av leverantörer och inköp av material. 13. Rutin för miljörevision och miljörevisionsplan. 14. Redovisande dokument från utförda: a. Miljörevisioner b. Kontroller av lagefterlevnad Ovanstående ska vara aktuellt och relevant för den offererade delen av företagets verksamhet. TEKNISK RIKTLINJE TR utg =11 = 13 7/18

8 3 Miljöplan En objektsanpassad miljöplan ska tas fram av entreprenören. Miljöplanen ska vara granskad, godkänd och underskriven av Svenska Kraftnät och entreprenören innan arbetet får påböijas på plats. Avsteg från och uppdateringar av miljöplanen och dess bilagor ska dokumenteras löpande men då behöver Svenska Kraftnät endast informeras om detta. Miljöplanen ska följa den mall som Svenska Kraftnät har tagit fram för ändamålet och ska bland annat innehålla: i Namngiven miljöansvarig för entreprenaden. 2 Beskrivning av hur miljökrav kommer att uppfyllas i entreprenaden. Beskrivningen ska omfatta följande miljökrav: Miljökraven i detta dokument Miljökrav från myndigheter, t.ex. länsstyrelse och kommun (som inte täcks in av en eventuell åtgärdsplan för mark och vatten) Tillämpliga krav inom miljölagstiftning 3 Bilagor Riskanalys samt beskrivning av hantering av risker enligt avsnitt 4.1 Nödlägesplan enligt avsnitt 4.2 Förtecloiing över fordon, arbetsmaskiner och cisterner enligt avsnitt 6.6 Rapport över märloiingspliktiga kemiska produkter inldusive produktvalsanalys enligt avsnitt 7 Eventuell miljöinventering och rivningsplan enligt avsnitt 11 I de fall en åtgärdsplan för mark och vatten finns, ska miljöplanen stämmas av mot denna så att inga konflikter finns mellan planerna. Miljöplanen och dess bilagor ska uppdateras löpande. Miljöplanen ska finnas lätt tillgänglig för all berörd personal. TEKNISK RIKTLINJE TR utg =11 = 13 8/18

9 4 Riskhantering 4.1 Riskanalys > Innan entreprenaden påbörjas ska en riskanalys genomföras och dokumenteras avseende arbetets påverkan på den yttre miljön. Riskanalysen ska identifiera och värdera de risker för miljöpåverkan som verksamheten kan medföra samt redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minimera dem. > För en entreprenad som omfattar flera anläggningar ska riskerna bedömas per anläggning så att hänsyn tas till lokala föratsättningar. > Riskanalysen ska uppdateras löpande när nya risker upptäcks. 4.2 Nödlägesplan > En skriftlig nödlägesplan ska finnas för entreprenaden. Nödlägesplanen ska: - Vara baserad på entreprenörens riskanalys. - Innehålla en larmlista med namn och telefonnummer till de personer och myndigheter som ska kontaktas vid ett nödläge. > All personal och alla underentreprenörer ska informeras och vara införstådda med de delar som berör dem. > Nödlägesplanen ska anslås på arbetsplatsen. 4.3 Olyckor och tillbud > Svenska Kraftnäts projektledare/underhållsingenjör ska omedelbart informeras vid olyckor, tillbud eller riskobservationer. > Olyckor, tillbud och riskobservationer ska dokumenteras och rapporteras till projektledare/underhållsingenjör i rapportmall/system som Svenska Kraftnät anvisar. > Entreprenören ansvarar för att sanering utförs vid olycka eller tillbud som kan ge upphov till miljöpåverkan. Vid större haveri sker återställande av mark i samråd med tillsynsmyndighet. TEKNISK RIKTLINJE TR utg = 13 9/18

10 5 Kommunikation och utbildning 5.1 Kommunicering av miljöplan till berörd personal > Berörd personal i entreprenaden ska informeras om innehållet i miljöplanen på ett sådant sätt att de vet hur de ska utföra sitt arbete för att minska miljöpåverkan och miljörisker. Med berörd personal avses även underentreprenörers personal och anlitade konsulter. > Genomförda utbildningar/informationstillfällen ska dokumenteras med innehåll, namn på deltagare och datum. 5.2 Utbildning för nyckelpersoner Nyckelpersoner (projektledare, platschefer, arbetsledare och motsvarande befattningar) hos entreprenören och underentreprenörer ska genomgå Svenska Kraftnäts webbaserade miljöutbildning för entreprenörer. Projektledare ska genomgå miljöutbildningen innan projektstart, platschef eller arbetsledare innan etablering på plats och innan arbetet startar. Godkänt resultat är giltigt i tre år. Därefter måste utbildningen genomföras igen. TEKNISK RIKTLINJE TR utg = 13 10/18

11 6 Fordon och drivmedel m.m. Sparsam körning ska tillämpas vid framförande av fordon och arbetsmasldner. Berörd personal ska ha fått information eller utbildning om hur de ska tillämpa sparsam körning. 6.1 Lätta fordon (totalvikt under 3,5 ton) > Personbilar ska högst ha en emission av 200 g C0 2 /km. > Lätta lastbilar ska högst ha en emission av 250 C0 2 g/km. > Lätta fordon äldre än 8 år ska inte användas. 6.2 Tunga fordon > Tunga fordon ska uppfylla minst Euro IV. 6.3 Arbetsmaskiner > Arbetsmaskiners 1 motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla minst Steg I. > Arbetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 10 år gamla. 6.4 Drivmedel och hydrauloljor m.m. > Dieselbränsle och bensin som används ska uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt. Till reservlcraftaggregat på stationer och i teknilcbodar ska miljöklass 1 diesel utan RME (RME= Rapsmetylester) användas. > Allcylatbränsle ska användas för bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap (motorsågar, röjsågar gräsklippare och snöslungor etc). > Inom särsldlt känsliga områden, t.ex. känsliga naturmiljöer, vattenförekomster av betydelse för vattenförsörjningen och känsliga våtmarker, ska de hydrauloljor/vätskor som används uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS > Inom storstadsområdena Stoclcholm, Göteborg och Malmö ska de hydrauloljor/vätskor som används alltid uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS Med arbetsmaskiner avses de mobila maskiner som definieras i Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Avgaskraven för traktorer och arbetsmasldner har införts gemensamt i EU. Reglerna finns i direktiven 97/68/EG (för arbetsmasmner) respektive 2000/25/EG (för traktorer). Stegniväerna återfinns i Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg = /18

12 > Hydraulslangar på masldner ska kontrolleras dagligen för att undvika läckage. 6.5 Cisterner, tankningsplatser och uppställning av fordon > Tankning samt uppställning av cisterner, arbetsmaskiner och fordon ska ske på samma plats så långt det är möjligt. Platsen ska vara utformad så att spill lätt kan tas omhand. > Cisterner och bränsletankar ska vara dubbelmantlade eller invallade och vara påkörningsskyddade. > Vid påfyllning av fasta cisterner eller bränsletankar till t.ex. reservkraftsaggregat ska utrustning som samlar upp spill exempelvis ett tråg, användas. 6.6 Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och cisterner En förtecloiing över de luft- och markburna fordon, arbetsmasldner samt tillhörande bränslecisterner som man planerar att använda i entreprenaden ska tas fram och bifogas till miljöplanen. Av förteckningen ska framgå: För luft- och markburna fordon samt arbetsmasmner: > Reg. nr > Fordonstyp > Emission C0 2 alternativt motortyp > Ålder > Hydraulolja (gäller ej luftburna fordon) Cisterner/bränsletankar: > Identitetsnummer > Volym > Innehåll > Tillverkningsår > Besilctningsdatum Redovisning av bränsleförbrukning Bränsleförbruloiingen vid utförda arbeten ska redovisas kvartalsvis till Svenska Ki-aftnät. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg /18

13 Rapporteringen ska ske med den mall som Svenska Ki-aftnät tagit fram och som bland annat innehåller uppgifter om: - Den totala mängden använt bränsle till luft- och markburna fordon samt arbetsmaskiner Rapporteringen för kvartal fyra ska vara inlämnad senast den 3i:a januari efterföljande år. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg = /18

14 7 Kemiska produkter Entreprenören ska rapportera vilka märloiingspliktiga kemiska produlcter som kommer att användas i entreprenaden. Innan märlcningspliktiga kemiska produkter får användas ska de vara granskade och godkända av Svenska Kraftnät. Rapporten, enligt ovan, ska innehålla information om: Villcen produkt som avses. Faroldassning och slcyddsfraser. Vad produkten ska användas till och hur den ska användas. Eventuella försiktighetsåtgärder som kommer att tillämpas vid användandet. En produktvals analys ska utföras för alla märlcningspliktiga kemiska produlcter som visar hur man tillämpat produktvalsprincipen. Produktvalsanalyserna ska dokumenteras och bifogas i rapporten ovan. I de fall användningen av märlcningspliktiga kemiska produlcter förenas med villkor för användning vid granslcningen, enligt ovan, så ska dessa villkor uppfyllas innan produkten får användas. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg /18

15 8 SFö-gas Vid all hantering av apparater och gasisolerade ställverk som innehåller SFÖ ska nödvändiga åtgärder utföras för att förhindra att SF6-gas släpps ut. All berörd personal ska ha den kunskap de behöver för att kunna minimera miljöpåverkan vid hantering av apparater och gasisolerade ställverk som innehåller SFe. Vid arbeten som kräver öppning av gasrum ska SFö-gasen i första hand tas tillvara i en gasbehandlingsutrustning för lagring, rening och återanvändning. I de fall gasen inte kan återanvändas ska destruktion av gasen ske på ett miljömässigt korrekt sätt. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg =11=13 15/18

16 9 Impregnerat virke Smetiga lo-eosotstolpar och slipers får inte användas utan ska returneras direkt. Smetiga/blödande stolpar eller slipers som returneras ska dokumenteras med foto och rapporteras till Svenska Kraftnät. Kreosotimpregnerade stolpar som monterats ska besiktigas sommaren efter montaget för att identifiera smetiga/blödande stolpar. Kontrollen ska utföras av besiktningsman/byggkontrollant. Smetiga/blödande stolpar ska dokumenteras med foto och rapporteras till Svenska Kkraftnät. Vid förvaring av nyimpregnerade stolpar och slipers utomhus ska marlcytan skyddas. Marken ska minst skyddas genom att den täcks med en presenning med ett lager av bark ovanpå. Ovanpå barken placeras stockar. Stolpupplaget pallas upp ovanpå stockarna och täcks med presenning. Impregnerade stolpar ska alltid förvaras utanför vattenskyddsområden och på behörigt avstånd från enskilda brunnar. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg =11 = 13 16/18

17 10 Naturvårdshänsyn Med arbeten menas i detta avsnitt: röjning, avverkning, markarbeten och anläggande av väg. > Innan arbetet påbörjas ska kulturminnen, naturskyddsområden, biotopslcydd, Natura 2000-områden, slcyddsvärda objekt eller zoner samt andra bevarandevärden märkas ut på kartskiss och i terrängen. > Entreprenören ska kontrollera om det finns särsldlda skötselplaner för arbetsområdet inlagda i Svenska Kraftnäts underhållssystem. > Träd och buskar som ska sparas ur naturvårdshänsyn ska vara snitslade eller utmärkta på annat vis. > Grumling av vattendrag ska förhindras. > Efter utfört arbete ska marken återställas och hjulspår efter masldner utjämnas för att förhindra fördämningar samt spår i naturen. > Avverkningsrester ska städas bort från exempelvis kulturlämningar, stigar, leder, diken, bäckar, åar och stränder. Om ovanstående punkter tas upp i en särsldld åtgärdsplan för mark och vatten ska denna följas istället. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg = /18

18 il Rivning av anläggningar samt avveckling av utrustning 11.1 Rivningsplan Med rivning av anläggningar menas i det här avsnittet rivning av hela eller delar av t.ex. stationer, ledningar och fundament. > Vid arbeten som omfattar rivning av anläggningar eller avveckling av utrustning ska en objektsanpassad rivningsplan tas fram av entreprenören. Rivningsplanen ska vara granskad, godkänd och underslo-iven av Svenska Kraftnät samt entreprenören innan rivningen får påbörjas. > Rivningsplanen ska tas fram utifrån utförd miljöinventering. Miljöinventeringen ska utföras av entreprenören för att identifiera farligt avfall i de fall detta inte redan utförts av Svenska Kraftnät. > Rivningsplanen ska innehålla: Beskrivning av hur rivningsarbetet ska utföras. Vem som utför rivningen och när Vilka material som blir avfall Hur mycket avfall som kommer att uppstå Hur detta avfall kommer att hanteras under rivningen Transportör och mottagare av avfall Metoder för att identifiera farliga ämnen och farligt avfall. Beskrivning av hur farligt avfall ska hanteras. Arbetssätt samt slcyddsåtgärder när farligt avfall ska avlägsnas. Hur alla farliga material och produkter ska sorteras, hanteras, transporteras och som avfall lämnas till omhändertagande eller bortforsling. Beslaivning av hantering/återställande av mark. > Entreprenören ansvarar för att PCB-prov tas på all utrustning som kan innehålla PCB. När analys visar att PCB förekommer, står Svenska Kraftnät för tillkommande destruktionskostnad. > Hantering av uttjänta fundament ska ske enligt den telcniska beskrivningen eller enligt särsldld anvisning från Svenska Kraftnät. TEKNISK RIKTLINJE TR 13=01 utg /18

Miljokrav vid bygg-, anlaggnings- och underhallsarbeten

Miljokrav vid bygg-, anlaggnings- och underhallsarbeten SVENSKA KRAFTNAT enhet, verksamhetsomrade SM, Miljo och kvalitet var beteckning TR13-01 datum SAMRADi^y 1 y ms mvafsrv- 'i.t.a IAS-' TEknisk riktlinje AFL'OkM,s utgava 4 Miljokrav vid bygg-, anlaggnings-

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 9 Förutsättningar och övergripande krav Dessa krav syftar till att åstadkomma

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Krav avseende miljö och hälsa

Krav avseende miljö och hälsa SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE HM VÅR BETECKNING TR13-04-01 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, S, K, F, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Krav avseende miljö och hälsa Denna tekniska

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Miljökrav vid upphandling av entreprenader Miljökrav vid upphandling av entreprenader Maskininstruktörkonferens 2011-11-25 Sören Dahlén Trafikverket Ulrika Franzén Sweco Uppdatering av generella miljökrav vid entreprenader Mål Gemensamma krav med

Läs mer

Avdelning och verksamhetsområde Nätteknik. Svenska Kraftnät. Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader TR 13-01 2006-12-23

Avdelning och verksamhetsområde Nätteknik. Svenska Kraftnät. Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader TR 13-01 2006-12-23 Avdelning och verksamhetsområde Nätteknik Svenska Kraftnät Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader TR 13-01 2006-12-23 Innehåll 1 Inledning 5 2 Miljöarbete hos entreprenören 6 3 Underentreprenörer

Läs mer

RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513

RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513 RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-03-19 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version KONTROLLPROGRAM 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version Anna Rosenlind 2015-07-03 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGS- ENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLS- ENTREPRENADER

MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGS- ENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLS- ENTREPRENADER SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE Nätteknik VÅR BETECKNING TR13-01 DATUM SAMRÅD 2009-05-01 NI, NF, NM, SM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA B MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGS- ENTREPRENADER SAMT

Läs mer

FU 2000 Generella miljökrav - entreprenader

FU 2000 Generella miljökrav - entreprenader Handling 7.3 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-3435/IN10 2010-03-31 0 Beslutsfattare Ulrika Wennergren Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Uppdrag: Servicegruppen i Europa AB MILJÖPLAN Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- General- Under- Utförande- Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud j Beställarens

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLSENTREPRENADER

MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLSENTREPRENADER TEKNISK RIKTLINJE 1 (34) Enhet, verksamhetsområde Datum Revision Nätteknik 2009-05-01 B TR13-01 Samråd NI, NF, NM, SM MILJÖKRAV I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER SAMT UNDERHÅLLSENTREPRENADER 2 (34)

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet

Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE HM VÅR BETECKNING TR13-01 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, S, K, F, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö,

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997 1(10) MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Bilaga till Administrativa föreskrifter (AF) Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997

Läs mer

Trafikkontorets arbete med miljökrav. Maria Aronsson Miljöenheten Trafikkontoret

Trafikkontorets arbete med miljökrav. Maria Aronsson Miljöenheten Trafikkontoret Trafikkontorets arbete med miljökrav Maria Aronsson Miljöenheten Trafikkontoret Olika fronter Krav på miljöledningssystem eller liknande Gemensamma miljökrav för entreprenörer Krav på 10% inblandning av

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader; jämförelse remissförslag kontra slutligt förslag

Gemensamma miljökrav för entreprenader; jämförelse remissförslag kontra slutligt förslag Remissförslag (v.1) maj 2017 Slutligt förslag (v.2) nov 2017 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader.

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

1 PERSONUPPGIFTER M.M. Fastighetsbeteckning där djurhållningen bedrivs. Ändring av befintlig verksamhet

1 PERSONUPPGIFTER M.M. Fastighetsbeteckning där djurhållningen bedrivs. Ändring av befintlig verksamhet ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Anmälan enligt kod 1.20 i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Östra Herrestad vindkraftpark

Östra Herrestad vindkraftpark 2010-03-30 Tlf. +46 (8) 739 50 00 Vår ref. Mapp nr. Sida 1 av 4 Godkänd: Antal bilagor: 3 Östra Herrestad vindkraftpark Program för egenkontroll under anläggningsfasen Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 UTKAST ALLMÄN KONSULTATION 2015-05-21 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 Publik konsultation 2015-11-09 2016-01-11 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

Senast reviderad 2012-11-02. Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader

Senast reviderad 2012-11-02. Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Senast reviderad 2012-11-02 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde. Sökande. Fastighetsägare (om annan än den sökande)

Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde. Sökande. Fastighetsägare (om annan än den sökande) Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde Blanketten skickas till: Ulricehamns kommun Miljö och byggenheten 523 86 Ulricehamn Tillstånd krävs om ni hanterar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

E24 Bilaga 2C. Miljö. Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL

E24 Bilaga 2C. Miljö. Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2015-12-04 SL 2014-0784 E24 Bilaga 2C Miljö Jill Trafikförvaltningen 55'VS STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 2(9) Pendeltagsverksamheten i Stockholmsregionen 2015-12-04

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

2 Förbindelsens sträckning och utförande

2 Förbindelsens sträckning och utförande SVENSKA ^ KRAFTNÄT Stf Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Esldlstuna Kopia: registrator@ei.se 2016-10-07 2014/2134 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för linje enligt eliagen för

Läs mer

Information om: Miljökrav vid upphandling av enreprenader och tjänster

Information om: Miljökrav vid upphandling av enreprenader och tjänster KONTAKTUPPGIFTER Göteborg: Trafikkontoret Telefon: 031-61 37 00 Internet: www.trafikkontoret.goteborg.se Malmö: Gatukontoret Telefon: 020-34 45 00 Internet: www.malmo.se/miljozon Stockholm: Markkontoret

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN

VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund till Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader Senast uppdaterad 2011-07-01 Innehållsförteckning Om Miljökrav vid

Läs mer

FU 2000 Generella miljökrav - konsulttjänster

FU 2000 Generella miljökrav - konsulttjänster Handling 05.4 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CS Handläggande enhet, Handläggare S, Urban Ledin Ersätter Utgåva E

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Upphandling av livsmedelsdistribution

Upphandling av livsmedelsdistribution Upphandling av Problemet Oligopolmarknad Alla små, lokala företag var, av praktiska skäl, utestängda eftersom de inte hade egna transportresurser Marknaden upplevs som uppdelad mellan olika storleverantörer

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Validity Date Reg No 10 år HMSS-331. Unit Reviewer Approver Version HMS&K Anne-Louise Thäng Helén Axelsson 23

Validity Date Reg No 10 år HMSS-331. Unit Reviewer Approver Version HMS&K Anne-Louise Thäng Helén Axelsson 23 ANVISNING 1(7) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Nya miljökrav för entreprenader

Nya miljökrav för entreprenader Nya miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de nya kraven,

Läs mer

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer Kortfattad information om våra generella miljökrav Denna broschyr riktar sig till dig som arbetar som underentreprenör åt Skanska Sverige. Här hittar

Läs mer

Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Reviderad

Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Reviderad Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Reviderad 2016-02-29 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Reviderad

Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Reviderad Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Reviderad 2016-01-29 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument

Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument Konsult- och entreprenörsdagen 27 april 2017 Johan Nissen Kari Vaiho Vad är riktlinjerna till för? Specifika krav på komponenter Dokumentation

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer