Kottby rehabiliteringscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kottby rehabiliteringscenter"

Transkript

1 Invalidförbundets Kottby rehabiliteringscenter Invalidförbundets rehabiliteringstjänster

2

3 Vår målsättning är högkvalitet Invalidförbundets Kottby rehabiliteringscenter Kottby rehabiliteringscenter är en av Invalidförbundets enheter för rehabilitering. Centret grundades år 1953 och har 75 rehabiliteringsplatser. Vi förverkligar årligen i genomsnitt 700 rehabiliteringsperioder, som varierar i längd från en vecka till sex månader. I genomsnitt blir det rehabiliteringsdagar om året och cirka polikliniska besök. Uppgift Kottby rehabiliteringscenters uppgift är att producera rehabiliteringstjänster som stödjer det offentliga servicesystemet för personer med ryggmärgs- eller hjärnskada till följd av olycksfall eller sjukdom. Folkpensionsanstalten och med försäkringsbranchen. Framgångsfaktorer Styrkan i vår verksamhet ligger i en förstklassig service, ett gott rykte, en yrkeskunnig personal samt internationellt samarbete. Vi upprätthåller och utvecklar yrkeskunskapen med hjälp av kontinuerlig utbildning och studier som befrämjar vårt specialkunnande. Vi erbjuder rehabiliteringstjänster i moderna och handikappanpassade lokaler. Vi producerar rehabiliteringstjänster med internationellt godkända metoder, multiprofessionellt och utgående från klientens behov. Vi samarbetar med Invalidförbundets olika verksamhetsenheter, hälsovården, 3

4 VÅR VISION År 2015 är Kottby rehabiliteringscenter en riksledande, internationellt uppskattad och samarbetsinriktad expertenhet för rehabilitering av ryggmärgs- och hjärnskador. VÅRA STRATEGIER Vi känner våra klienter och uppfyller på ett sakkunnigt sätt klientens behov och förväntningar. I vår verksamhet fokuserar vi på långsiktig planering samt på klara processer och verksamhetskoncept. Vår sakkunniga och multiprofessionella personal möjliggör en framgånsrik rehabilitering. Rehabiliteringscentret erbjuder förstklassiga rehabiliteringstjänster till ett konkurrenskraftig pris. VÅRA VÄRDEN Klientorienterad rehabilitering Jämlikhet och rättvisa Att vara förtroendeingivande 4

5 5

6 6

7 Rehabiliteringstjänster Rehabiliteringstjänsterna består av individuella rehabiliteringsperioder, rehabiliteringskurser och program samt polikliniska tjänster. Invalidförbundets förbindelse En god rehabiliteringspraxis styr vår kontinuerliga strävan att upprätthålla och förbättra kvaliteten på rehabiliteringen. Som referensram för rehabiliteringstjänsterna fungerar WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Rehabiliteringen förverkligas multiprofessionellt och i samarbete med instansen som har vårdansvaret. Som stödform för rehabiliteringen ingår också tidigare handikappade personers kamratstöd. bestäms av handikappets svårighetsgrad, symptomen till följd av handikappet och klientens livssituation. Rehabiliteringen förverkligas på basis av en plan som klienten och rehabiliteringspersonalen har utarbetat tillsammans samt genom kontinuerlig bedömning av rehabiliteringsprocessen. Måsättningen för rehabiliteringsperioden är att förbättra klientens egna resurser, funktionsförmåga och dennes förmåga att fungera i samhället. Målsättningen för rehabiliteringen är att klienterna skall kunna klara sitt dagliga liv så bra som möjligt utgående från sina egna förutsättningar. Klientens individuella mål och behov samt rehabiliteringens innehåll 7

8 8

9 Målgrupper för rehabiliteringen Vi rehabiliterar personer med ryggmärgseller hjärnskada. Ryggmärgsskadan uppkommer till följd av en olycksfall eller en sjukdom. Skadan kan leda till partiell eller total förlamning. Ryggmärgsskadan kan orsaka bl.a. tetrapelgi eller paraplegi, muskelsvaghet, känselbortfall, förhöjd muskeltonus (spasticitet), funktionsstörningar i tarmen, urinblåsan och sexualorganen, benskörhet och stor risk för trycksår. Polio är en ryggmärgsskada som orsakas av en inflammation. Typisk för polio är olika grader av förlamning i musklerna. I de mest grava fallen kan också förlamning av andningsmusklerna förekomma. En del personer som insjuknat i polio kan år efter insjuknandet uppleva ökad svaghet, trötthet, smärta och ihållande känsla av kyla. I dessa falla kan det vara fråga om s.k. post-poliosyndrom. Traumatisk hjärnskada kan leda till störningar i rörelseförmågan, talet, minnet, koncentrationsförmågan och tankeverksamheten. Förändringar uppkommer dessutom i känslolivet, personligheten och beteendet. Symptombilden är omfattande och varierar i fråga om svårighetsgrad. Stroke kan orsakas som följd av en hjärninfarkt eller en hjärnblödning. Den kan leda till halvsidig förlamning, synfältsbortfall, störningar i språket (afasi), minnes- och koncentrationssvårigheter samt svårigheter att uppmärksamma den andra kroppshalvan. Locked-in-syndrom (LIS) är den svåraste formen av stroke. LIS orsakar tetraplegi, oförmåga att tala, svårigheter att svälja och olika grader av synrubbningar. Förlamningen påverkar i allmänhet inte på tankeverksamheten. 9

10 Vår personal och specialkunnande Läkartjänster Läkarnas uppgift är att ansvara för det mediciniska arbetet. Tillsammans med den multiprofessionella rehabiliteringsteamet ansvarar läkarna också för förverkligandet av rehabiliteringsperioden och utarbetar en sammanfattning (epikris) av hur rehabiliteringsprocessen förverkligats. De skriver remisser för nödvändiga fortsatta mediciniska åtgärder och uppföljning. Våra läkare är specialiserade på fysiatri och neurologi. Läkarna har specialkompetens inom rehabilitering, smärtbehandling och trafikmedicin. Rehabiliterande vårdarbete Det rehabiliterande vårdarbetet baserar sig på klientens individuella behov. Målet är att stödja livskontrollen och främja hälsan med hjälp av vårdarbete, handledning och rådgivning. Personalen har specialkunnande inom bl.a. uroterapi, näringsterapi, diabetes, sårvård, lymfterapi och sexualrådgivning. 10

11 Fysioterapi Fysioterapins mål är att trygga en fungerade vardag i klientens egen livsmiljö. Det uppnår man genom att individuellt bedöma, främja och upprätthålla funktionsförmågan med olika träningsmoment och korrekta hjälpmedel för att röra sig. Personalen har specialkunnande inom neurologi och specialgymnastik. Ergoterapi Inom ergoterapin bedömer och tränar man funktioner med anknytning till förmågan att ta vara på sig själv, uträtta ärenden och bo hemma samt fritidsaktiviteter. Tyngdpunkten kan vara bl.a. rehabilitering av armar och ortosbehandling, bedömning av sensomotoriska och kognitiva färdigheter eller bedömning av behovet av hjälpmedel och bostadsanpassning samt rekommendationer med anknytning till dessa. Till vår styrka hör också handledning av arbetsaktiviteter och rehabiliterande fritidsverksamhet. Psykologi Målet för verksamheten är att bedöma, främja och upprätthålla den psykiska funktionsförmågan. Med hjälp av rehabilitering strävar man efter att lindra neuropsykologiska symptom samt underlätta krishanteringen och anpassningen till den förändrade livssituationen. Man strävar dessutom efter att skapa möjligheter till yrkesrehabilitering och stödja arbetsförmågan. Tyngdpunkten är neuropsykologisk rehabilitering med tillhörande terapiformer och metoder. Talterapi Talterapeuterna bedömer och rehabiliterar personer som har problem med tal, språk, kommunikation, röst och förmågan att svälja. Vid behov väljer talterapeuten ut och handleder klienten och näromgivningen i användningen av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder. 11

12 Socialarbete Det centrala i socialarbetet är nätverksbildandet. I socialarbetet inleds utarbetandet av en serviceplan, där man beaktar bl.a. boende, socialskydd och handikappservice. Kamratstöd för rehabilitering hör till området för socialarbete. Till verksamhetsformerna hör stöd till anhöriga samt individuella träffar och gruppträffar, där personer som upplevt en liknande situation kan dela med sig information och erfarenheter. Stödtjänster Till stödtjänsterna hör den allmänna och ekonomiska administrationen, data-administrationen samt matförsörjningen, vården av fastigheten, städtjänsterna och textilvården. Forskning, utvekling, utbildning Forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamheten är en utmaning för Invalidförbundets Kottby rehabiliteringscenter. Det kräver samarbete och nätverksbilding med utomstående forsknings- och utbildingssektorer. Vid rehabiliteringscentret forskas det i epidemiologin med anknytning till ryggmärgs- och hjärnskador, handikappade personers syn på sitt handikapp, livskvalitet, social kommunikation, yrkesrehabilitering samt fysiologiska och biomekaniska mätnings- och terapimetoder. Invalidförbundets Kottby rehabiliteringscenter ordnar årligen flera utbildingstillfälllen inom området rehabilitering. Till tradionerna hör att vi årligen ordnar ett seminarium i oktober som riktar sig till hälsovårdsektorn. 12

13 13

14 14

15 Allt började 12 oktober talet Rehabiliteringscentret grundades år 1953 och fick namnet Käpylän kuntouttamislaitos. Verksamheten inleddes med rehabilitering av klienter som återhämtade sig efter ortopediska operationer på Kimmovägen 5. Personalen bestod av två deltidsanställda läkare, en sjuksköterska, fyra sjukgymnaster, en socialarbetare, två arbetsterapeuter och sju personer som ingick i servicepersonalen. År 1955 utvidgades verksamheten med nya lokaler på Forsbyvägen 24 för rehabilitering av klienter som insjuknat i polio talet En ny byggnad färdigställdes på Forsbyvägen 22 speciellt för rehabilitering av patienter med ryggmärgsskador talet Rehabiliteringspersonalen utökades med en ergoterapeut, talterapeut samt en neuropsykolog talet En riksomfattande handbok om fysioterapi för klienter med ryggmärgsskador (Selkäydivammaisen asento- ja liikehoidon toteuttaminen) publicerades. Man utredde inverkan av funktionshinder som orsakas av hjärnskador samt vilken effekt själva hjärnskadan har på vardagslivet. En träningsbostad togs i bruk. Där fick klienterna öva sig på att klara sig i hemlika förhållanden innan de blev utskrivna talet Rehabiliteringsprogrammet INSURE för hjärnskadade startades. Centret fick finansiering av social- och hälsovårdministeriet för vetenskaplig rapportering. Den multiprofessionella poliklinikverksamheten utvecklades med hjälp av finansiering från- Penningautomatföreningen talet Byggnaden på Nordenskiöldsgatan 18 invigdes år Republikens president Tarja Halonen deltog i invigningen. En stor nordisk kongress kring temat ryggmärgsskador ordnades. Rehabiliteringscentret fyllde 50 år. En historik om rehabiliteringscentret publicerades på finska och engelska. Inom socialarbetet inleddes rehabiliteringsverksamheten med kamratstöd för patienter med ryggmärgsskador. Personalen uppgick till mer än 200 arbetstagare.

16 Invalidförbundet är en branschorganisation som bl.a. utövar samhällelig påverkan och driver serviceverksamhet för rörelsehandikappade. Förbundet grundades år 1938 och arbetar i samhället för att möjliggöra en fungerande vardag samt ett självständigt och gott liv för handikappade personer. Invalidförbundets Kottby rehabiliteringscenter, Synapsia Nordenskiöldsgatan 18 B, PB 103, Helsingfors Tfn (09) , fax (09)

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA www.aivovammaliitto.fi Innehåll 3 Till läsaren 4 VAD ÄR EN HJÄRNSKADA? 6 Hjärnskadans svårighetsgrader 9 Medvetslöshet och minneslucka 10

Läs mer

ERGOTERAPITERMINOLOGI 2003

ERGOTERAPITERMINOLOGI 2003 Finlands kommunförbund & Finlands Ergoterapeutförbund rf ERGOTERAPITERMINOLOGI 2003 R = Rehabilitation T= Toimintaterapia RT1 BEDÖMA KLIENTENS AKTIVITETSMÖJLIGHETER Som grund för bedömningen samlas omfattande

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE AUGUSTI 2010 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN SOCIALVÅRDSBYRÅN Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Kvalitetsrekommendationens innehåll och uppbyggnad...6 Kvalitetsrekommendationen

Läs mer

Upplevelser av flyttningsförberedelsekurs för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kim Halme

Upplevelser av flyttningsförberedelsekurs för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kim Halme Upplevelser av flyttningsförberedelsekurs för personer med intellektuella funktionsnedsättningar Kim Halme Examensarbete Det sociala området 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Det sociala området

Läs mer

REHABMETODIK. Jan Lexell

REHABMETODIK. Jan Lexell REHABMETODIK Jan Lexell Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund Professor, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet REHABMETODIK Rehabiliteringsprocessen

Läs mer

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med flerfunktionshinder Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI

Läs mer

BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020

BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020 BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Att definiera funktionsnedsättning... 6 2.2 Funktionshindrade personers rättigheter... 7 2.3 Funktionshindrade

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Avdelning Fenix. Rapport nr 5. Ett exempel på samverkan mellan kommun och landsting för rehabilitering av personer med svår hjärnskada.

Avdelning Fenix. Rapport nr 5. Ett exempel på samverkan mellan kommun och landsting för rehabilitering av personer med svår hjärnskada. Avdelning Fenix Ett exempel på samverkan mellan kommun och landsting för rehabilitering av personer med svår hjärnskada Rapport nr 5 Mars 2011 Författare Björn Johansson Staffan Stenson Centrum för funktonshinder

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat

DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat INGÅ KOMMUN DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat Ingå handikappråd 2010 1 INNEHÅLL HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Behovet av ett handikappolitiskt program Ingå kommuns handikappolitiska

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT 2 Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT... 3 Förord och historia... 3 Terminologi och begrepp... 4 VAT-handboken... 5 ICF och förhållandet

Läs mer

Kartläggning över behovet av stödpersoner i Svenskösterbotten. Jennifer Dahlgren Sofia Martin

Kartläggning över behovet av stödpersoner i Svenskösterbotten. Jennifer Dahlgren Sofia Martin Kartläggning över behovet av stödpersoner i Svenskösterbotten Jennifer Dahlgren Sofia Martin Examensarbete för socionom (YH)-examen Det sociala området, socialpedagogiskt arbete Vasa 2013 2 EXAMENSARBETE

Läs mer

K H A B SEKTORN FÖR SOCIAL SYSSELSÄTTNING TJÄNSTER FÖR JÄMLIKHET I SYSSELSÄTTNINGEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry och VATES-stiftelsen

K H A B SEKTORN FÖR SOCIAL SYSSELSÄTTNING TJÄNSTER FÖR JÄMLIKHET I SYSSELSÄTTNINGEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry och VATES-stiftelsen ÖTY L K H A B C T TYÖ SEKTORN FÖR SOCIAL SYSSELSÄTTNING TJÄNSTER FÖR JÄMLIKHET I SYSSELSÄTTNINGEN Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari, Markku Hassinen Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 68:2011 Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter Redovisning av diskussioner från en studiecirkel om öppna prioriteringar

Läs mer

Guide för anhöriga. Guide för anhöriga till personer med psykiska sumptom eller psykisk sjukdom

Guide för anhöriga. Guide för anhöriga till personer med psykiska sumptom eller psykisk sjukdom Guide för anhöriga Guide för anhöriga till personer med psykiska sumptom eller psykisk sjukdom 2 INNEHÅLL Inledning till guiden... Varför insjuknar en människa psykiskt?... När behöver den insjuknade prfessionell

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Studiecirkelledare i division hälsa, habilitering och rehabilitering 2009-2010 tillsammans med professor Jan Lexell. Foto Kristina

Läs mer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 37 1:a

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Habilitering i utveckling. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Habilitering i utveckling. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Habilitering i utveckling Stockholms läns landsting 2005 Fokusrapport Habilitering i utveckling Rapporten är framtagen av: Hans Wermeling ISBN 91-85209-41-23 FORUM

Läs mer

Intresseorganisationer m m

Intresseorganisationer m m Intresseorganisationer m m INTRESSEORGANISATIONER NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND, NHR Avsikten med NHRs verksamhet är att sprida kunskap om neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, men

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA Stroke En skrift om slaganfall och TIA Den här skriften är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer