Förstärkt rehabilitering Ett teamarbete! Utvärdering av ett stimulansprojekt. Malin Lundström Södra Innerstaden Vård och omsorg 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstärkt rehabilitering Ett teamarbete! Utvärdering av ett stimulansprojekt. Malin Lundström Södra Innerstaden Vård och omsorg 2008"

Transkript

1 Förstärkt rehabilitering Ett teamarbete! Utvärdering av ett stimulansprojekt Malin Lundström Södra Innerstaden Vård och omsorg 2008

2 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv. Det ställs krav på varenda droppe, Hjälp att hålla den andra oppe. Tage Danielsson Tack till Ett stort tack till Krister Nerman, Petra Björne, Åsa Hallén, Gunnel Cedergren, Karin Forzelius, Anna Hjalmers och Gustav Lindblad samt övriga kollegor på FoU Malmö och i Limhamn-Bunkeflo för förtroendet, synpunkter och stöd i arbetet med utvärderingen. Även ett stort tack till chefer, personal och vårdtagare som har medverkat till materialinsamlingen och på så sätt gjort utvärderingen möjlig.

3 2

4 Förord Hemgång till den egna bostaden efter sjukhusvistelse i samband med sjukdom eller olycka är för äldre ofta förknippad med oro och osäkerhet om den egna förmågan att klara vardagens aktiviteter. Med stöd av statliga stimulansmedel har Malmö stad startat projekt Förstärkt rehabilitering. Projektets målsättning är att: - skapa förutsättningar för en trygg hemgång till eget boende - genom specifik träning i det egna boendet öka vårdtagarens möjlighet till självständighet och hög livskvalitet - stärka rehabkompetensen hos omvårdnadspersonal inom hemtjänsten genom att öronmärka tid för rehabilitering. Genom samarbete med FoU Malmö gavs sjukgymnast Malin Lundström möjlighet att utvärdera projektet. Petra Björne, koordinator på FoU Malmö, har svarat för handledningen av Malin Lundström Jag vill avslutningsvis tacka vård- och omsorgspersonal, vårdtagare och övriga som bidragit med information. Framförallt vill jag tacka Malin Lundström för hennes stora engagemang och arbetsinsats under utvärderingen. Krister Nerman projektledare SDF Södra Innerstaden Malmö stad 3

5 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...6 HÄLSA OCH LIVSKVALITET...6 ÅLDRANDE OCH FYSISK AKTIVITET...6 VARDAGLIGA AKTIVITETER...7 ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN...7 MÅL OCH STYRDOKUMENT FÖR ÄLDREOMSORGEN...8 VÅRD OCH OMSORG - ETT TEAMARBETE...9 REHABILITERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT...12 PROJEKTET FÖRSTÄRKT REHABILITERING...13 SYFTE...14 METOD...15 FRÅGEFORMULÄR...15 INTERVJU...16 ANALYS...17 ETIK...18 METODDISKUSSION...18 RESULTAT...20 FRÅGEFORMULÄR...20 GENOMFÖRANDE OCH UPPLÄGG AV PROJEKTET...20 VÅRDTAGARNA I PROJEKTET...25 SEKTIONSCHEFERNAS ERFARENHETER...29 INDIVIDUELLA INTERVJUER MED VÅRDTAGARNA...31 TRYGGHET...31 UTFÖRANDE...36 REHABILITERINGEN...38 LIVSKVALITET...40 GRUPPINTERVJUER MED REHAB, UNDERSKÖTERSKOR OCH HEMTJÄNST42 VERKSAMHETSANKNYTNING OCH FÖRVÄNTNINGAR...42 DELAKTIGHET...44 UTFÖRANDE...45 VINSTER MED PROJEKTET...48 FRAMTIDA MÖJLIGHETER...55 DISKUSSION...58 FRAMGÅNG OCH MÅLUPPFYLLELSE...58 INDIVIDANPASSAD VÅRD MED HÖJD KVALITET...58 EN VINNANDE ARBETSMODELL...59 FÖRSTÄRKT HEMTJÄNST...60 UTFÖRANDE...61 MOT SAMMA MÅL...62 FRAMGÅNGSFAKTORER...62 ALLA ÄR VINNARE...64 REFERENSER...65 TABELLER OCH BILAGOR

6 Sammanfattning Regeringen avsatte år 2007 stimulansmedel för att stödja kommuner och landsting i att utveckla vården och omsorgen om äldre med rehabilitering som ett av flera särskilt prioriterade områden. Malmö Stad tilldelades för 2008/2009 stimulansmedel för projektet Förstärkt rehabilitering. Målgruppen för projektet är äldre i ordinärt boende som beviljats hemtjänstinsatser och är i behov av hemrehabilitering och/eller ökad trygghet i samband med hemgång från sjukhus eller annan vårdinrättning. Malmös tio stadsdelar fick med projektet medel att anställa en till två undersköterskor i hemtjänsten för att förstärka insatserna under vårdtagarens första två veckor i hemmet. Undersköterskorna ska ingå i stadsdelarnas team för hemrehabilitering. Projektets mål är att ge vårdtagarna en ökad trygghet, självständighet och livskvalitet och omvårdnadspersonalen en ökad rehabiliteringskompetens samt att utveckla samarbetet mellan stadsdelarnas rehabiliterings- och hemtjänstverksamheter. Syftet med denna utvärdering är att genom intervjuer och frågeformulär beskriva hur stadsdelarna valt att lägga upp och genomföra projektet samt hur gruppen vårdtagare som ingått ser ut. Den syftar också till att få en förståelse för hur inblandade vårdtagare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor, omvårdnadspersonal i hemtjänsten och arbetsledare har upplevt projektet, samt att urskilja framgångsfaktorer inför fortsatt tillämpning. Projektplanen tolkades olika av stadsdelarna utifrån de olika förutsättningar och behov man haft i verksamheterna. Det som framförallt skiljt sig åt är vilken arbetsmodell man valt, här kallade undersköterske- eller kontaktpersonmodellen, och hur nära man knutit an undersköterskan till rehab och de rehabiliterande uppgifterna. Undersköterskemodellen, där både omvårdnad och rehabilitering ingått i arbetsuppgifterna, är den arbetsform som fullt ut gett ett helhetsgrepp kring vårdtagaren samt den kontinuitet och tid som ska säkras enligt projektplanen. Denna modell har visat sig vara ett vinnande koncept som bidragit till uppfyllelse av projektets samtliga mål och en förbättrad arbetsmiljö för all involverad personal och rekommenderas därför för framtida tillämpning utifrån de formulerade framgångsfaktorerna. Erfarenheterna från projektarbetet är att vårdtagarna alltigenom är mycket nöjda och upplever att de fått vård av god kvalitet. De har med insatserna känt sig trygga och ökat sin självständighet och livskvalitet. Personalen anser att projektet gett dem rätt förutsättningar att utföra ett gott arbete och vårdkedjan har fungerat fullt ut. Kanalerna för samverkan mellan verksamheterna och förståelsen för varandras roller har stärkts. Det rehabiliterande förhållningssättet är i högre grad närvarande i arbetet för hemtjänsten och för undersköterskan i synnerhet. Samtliga projektmål bedöms vara infriade. Utöver dessa har projektet bidragit till en bättre arbetsmiljö för alla personalgrupper, att nyttjandet av korttidsboende och hemtjänst minskat samt till ett ökat kvarboende i det egna hemmet. Med de vinster som projektet påvisat måste en vidare satsning ses som en mycket god investering för framtiden. Förhoppningen är att med utvärderingen stimulera och inspirera Malmö Stad och andra kommuner till att göra rehabiliteringen för hemmaboende äldre mer effektiv och tillfredställande för alla inblandade. 5

7 Bakgrund Hälsa och livskvalitet Begreppet hälsa är svårdefinierat men de flesta är eniga om att det inbegriper välbefinnande och förmåga till handling, fysiskt, psykiskt och socialt. WHO (1986) har utvecklat definitionen på hälsa från fullständigt fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande till att hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt koncept som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga (s 1). En individ kan ha flera sjukdomar men ändå uppleva sin hälsa som god vilket beror på hur sjukdomen påverkar förmågan till handling, att realisera sina mål och klara de vardagliga sysslorna. Vi tenderar att jämföra oss med våra jämnåriga vilket gör att hälsa kan sägas vara åldersanpassad (WHO 1998). Statens folkhälsoinstitut (Berleen 2003) sammanfattar i en forskningsöversikt upplevd god hälsa till fyra viktiga samverkande faktorer. Dessa är fysisk aktivitet, goda matvanor, sociala relationer och upplevelsen av ett meningsfullt liv. Livskvalitet är ett närbesläktat begrepp och liksom hälsa komplext och tvärvetenskapligt med olika komponenter. Hur vi upplever vår livskvalitet påverkas av vår hälsa, intellekt, sociala samvaro, ekonomi, livsmening och den kultur vi lever i. Livskvalitet kan förenklat sägas vara den subjektivt upplevda känslan av vår sammantagna interna och externa verklighet (Xavier et al 2003). Livskvalitet kan på olika sätt mätas. Olika studier, bland annat en studie i Skåne (Borglin et al. 2005), stödjer sambandet mellan en hög grad av självständighet, ett gott socialt stöd och en god hälsa som prediktorer för hög livskvalitet. Omvänt är hög ålder, en sämre skattad hälsa, ett lågt socialt stöd, en låg känsla av sammanhang, låg fysisk aktivitetsnivå, övervikt och ett stort hjälpbehov prediktorer för låg livskvalitet (Borglin et al 2005, Hellström & Hallberg 2000, Yeh & Liu 2003, Borowiak & Kostka 2004). Nedsatt funktionell rörlighet, styrka och balans samt en rädsla för att falla har i en turkisk studie (Ozcan et al 2005) också visat sig korrelera med en lägre skattad livskvalitet. Om personalen trivs på sitt arbete skattar de äldre ofta sin livskvalitet högre då arbetsklimatet speglar av sig på omvårdnaden (Hellström et al 2004). En meningsfull (delaktighet), begriplig (förståelse) och hanterbar (förmåga) tillvaro ger individen en känsla av sammanhang som av sociologen Aron Antonovsky (2002) anses avgörande för vår hälsa och motståndskraft för livets påfrestningar. Betydelsen av rekreation, miljö och social samvaro har under senare år uppmärksammats och setts ge en rad positiva effekter. Individen blir mer fysiskt aktiv, ökar sitt sociala stöd och äter bättre (Thille & Wramner 2000). Åldrande och fysisk aktivitet Det naturliga åldrandet är en långsam och dynamisk process som påverkas av vårt genetiska arv och vår sociala och fysiska miljö. Även vår livsstil har stor betydelse för vår hälsa. Inaktivitet och understimulering anses vara orsaken till många av de ålderstecken som visar sig på äldre dagar. Det finns i forskningen fastställda samband mellan låg fysisk aktivitet och ökad dödlighet samt en rad sjukdomar som sjukdomar i rörelseorganen, högt blodtryck, diabetes, cancer, fetma, depression och ångest (WHO 1998, Berleen 2003, Thille & Wramner 2000, Statens folkhälsoinstitut 2006). Fysisk inaktivitet är den riskfaktor som ger mest förlorade år i förtidig död och 6

8 funktionsnedsättning. Då många åldersförändringar beror på inaktivitet är det också möjligt att påverka dem. Vi rör oss naturligt mindre när vi blir äldre. Det är väl känt att kroppens funktioner måste användas för att de inte ska tillbakabildas och att det aldrig är för sent att börja träna. Forskningen visar att även äldre kan göra stora framsteg av fysisk träning (Thille & Wramner 2000). Fysisk aktivitet, även i mindre skala, har visat sig ge förbättrad funktion, hälsa, livskvalitet med minskade sjukvårdskostnader för både individen och samhället (WHO 1998). Med rörelse ökar aptiten och förutsättningarna att få i sig viktiga näringsvärden som anses extra viktiga då den äldre naturligt har ett mindre energibehov (Thille & Wramner 2000). Vanlig gång anses vara den bästa träningen för äldre och ge en mängd positiva effekter för kroppen (WHO 1998). Även vanliga dagliga hushållsaktiviteter erbjuder träning av värde då de ger samma hjärtfrekvens som en promenad (Thille & Wramner 2000). Rekommendationen är 30 minuter måttlig aktivitet per dag och då duger vardagsaktiviteter gott (Statens folkhälsoinstitut 2006). Thille och Wramner (2000) konstaterar därför i sin forskningsöversikt, Liv till åren, att För sköra personer kan vanligt hushållarbete ge den träningseffekt som hindrar att de blir beroende av personlig hjälp. Äldre personer bör således uppmuntras att göra så mycket som möjligt själva (s 96). Vardagliga aktiviteter Forskningen kring åldrande har de senaste årtiondena förstått att den funktionella förmågan har stor betydelse för hälsan. Funktionsförmågan är central i hur vi klarar att hantera det dagliga livets aktiviteter (ADL) vilket i sin tur påverkar vår upplevda hälsa och livskvalitet (WHO 1998). Funktionsnedsatta personer upplever oftare att de har en sämre hälsa än de utan (Arnhof 2008). Att kunna klara av de dagliga sysslorna är en förutsättning för att kunna bo kvar hemma. Aktiviteter i det dagliga livet delas vanligen upp i två grupper, personliga (P-ADL) och instrumentella (I-ADL). Exempel på P- ADL aktiviteter är att klä på sig, sköta sin hygien, äta och klara toalettbesök. I-ADL aktiviteter kan vara att städa, tvätta, handla och transportera sig. Funktionsförmågor som kan behövas för att utföra aktiviteterna är fysiskt styrka, rörlighet, balans samt kognitiva färdigheter och motivation. Den äldre människans episodiska minne försämras som en del av det naturliga åldrandet. Stresskänsligheten ökar och det mentala tempot blir långsammare. Uppmärksamhetsförmåga begränsas och känsligheten för störande brus runtomkring oss ökar. En ökad trötthet är också normal och ger ett behov av mer regelbunden vila och aktiviteter tar längre tid att utföra. En äldre person är därför i behov av mer tid, en lugn miljö och enkla, riktade instruktioner för att kompensera för detta (Thille & Wramner 2000). Detta är viktigt att tänka på när man ska stödja en äldre person i utförandet av ADL. Åldrande befolkningen Det är känt att andelen äldre i Sverige ökar. Idag är ca 17 procent av befolkningen 65 år eller äldre vilket beräknas öka till 28 procent fram till år 2050 (SCB 2006). Allmänt delar man in de äldre i två grupper, de yngre äldre år och de äldre äldre > 80 år (Äldrecentrum 2001). Det är framför allt gruppen yngre äldre som idag ökar medan gruppen äldre äldre beräknas stiga kraftigt i slutet av 2010-talet (SCB 2006). 7

9 Sverige är ett av länderna med högst medellivslängd i världen (SCB 2008), i år beräknad till 75 år för kvinnor och 72 år för män (WHO 2008). Den medicinska utvecklingen gör att vi lever längre trots sjukdom och de äldre får då allt mer sammansatta behov (Socialstyrelsen 2008). Vi kommer att få allt fler multisjuka äldre vilket av Äldrecentrum i Stockholm (Gurner & Thorslund 2001) definieras som vårdtagare (vt) över 75 år med tre eller fler sjukdomsdiagnoser från olika sjukdomsgrupper, som vårdats på sjukhus vid tre eller fler tillfällen under ett år. Till bilden hör också nedsatt rörlighet och ork samt ett behov av rehabiliterande insatser under längre tid. Dessa personer anses ha en skör livssituation som snabbt kan svikta och deras behov av vård, omsorgs- och rehabiliteringsinsatser måste omprövas regelbundet. Den svenska hälso- och sjukvården har de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Behovet av sjukvård ökar med stigande ålder (SCB 2006) men samtidigt har vårdtiden på sjukhusen kortats vilket föranlett nära en halvering av antalet vårdplatser (Socialstyrelsen 2008, Szebehely 2000). Detta gör att behovet av vård, rehabilitering och omsorg ofta fortfarande är stort vid utskrivningen till kommunen (Gurner & Thorslund 2001, Szebehely 2000). Detta utmanar både anhöriga, sjukvården och äldreomsorgen då man parallellt sett en utveckling av en mer restriktiv hjälptilldelning (Gurner & Thorslund 2001) och en minskning av personalstyrkan i äldreomsorgen (Szebehely 2000). Antalet platser på särskilt boende (SÄBO) minskar vilket i många kommuner även lett till en ansträngd korttidsvård med många som väntar på en boendeplacering (Socialstyrelsen 2008). Mål och styrdokument för äldreomsorgen Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2002) är det ansett som en rättighet att få tillgång och stöd till ett aktivt åldrande. Deltagande, hälsa och trygghet betonas särskilt i denna internationella policy. Målen med den nationella äldrepolitiken (Malmö Stad 2004) utgår från detta när de formulerar att äldre ska kunna leva ett aktivt och oberoende liv och känna trygghet. Det ska vara möjligt att bo kvar i sin bostad så länge man önskar och man ska kunna lita på att vården och omsorgen håller en god kvalitet. Malmö Stad beskriver i sin tur olika kvalitetsmål i äldreomsorgsplanen för kommunen. Äldreomsorgen ska, bland mycket annat, utgå från ett helhetsperspektiv kring varje individ, och kontinuitet och stabila kontakter i hemtjänsten är viktigt för att ge trygghet i det egna boendet. Svensk äldrepolitik har under lång tid haft som mål att man som gammal ska kunna bo kvar i sin bostad och leva ett självständigt liv så länge som möjligt (Larsson 2007). Antalet personer som bor kvar i sitt eget boende har ökat (Socialstyrelsen 2007b). För att underlätta den så kallade kvarboendeprincipen, stöttar samhället med insatser i form av t ex. hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, bostadsanpassningar och hjälpmedel (Larsson 2007). Insatser i ordinärt boende regleras av olika lagar som stiftats av riksdagen. Dessa lagar är utgångspunkten för äldreomsorgen. Den nationella handlingsplanen och Socialstyrelsens regler är andra styr- och vägledningsdokument på nationell nivå vilka nämnts ovan. De lagar av störst relevans för arbetet är: Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Lagen innebär vissa rättigheter för den som är i behov av hjälp och stöd att få behoven tillgodosedda med lämpliga insatser. Lagen har sin 8

10 utgångspunkt i respekten för individens självbestämmande och integritet och att insatserna ska stimulera till att frigöra den enskildas egna resurser. För insatser riktade mot äldre personer stadgas att de ska verka för möjligheten att bo och leva självständigt under trygga förhållanden och för en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap. Biståndshandläggare och hemtjänsten arbetar utifrån denna lag. Hälso- och sjukvårdslagen,(1982:763), HSL. Lagen anger olika krav som ska uppfyllas av hälso- och sjukvården. Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska vara av god kvalitet, tillgodose vårdtagarens behov av trygghet, förebygga ohälsa och bygga på vårdtagarens självbestämmande och delaktighet. Vård och omsorg - ett teamarbete Ädelreformen som trädde i kraft 1992 innebar att det samlade ansvaret för vård och service för äldre övergick till kommunerna (Sjölenius 1992). Vård och omsorg till de äldre omfattas av hemtjänst och hemsjukvård inklusive rehabilitering vilka regleras av SoL och HSL. Fler vårdtagare beviljas idag hemtjänst och har kontakt med hemsjukvården (Socialstyrelsen 2008). Enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen statistik 2007) hade 23 procent av gruppen äldre äldre behov av insatser från hemtjänsten under Anhöriga bistår med en stor del av vården i hemmet och anses väga upp för den minskning man sett av äldre med mindre insatser samtidigt som äldre med större insatser ökat (Gurner & Thorslund 2001, Socialstyrelsen 2004 & 2007b). Utvecklingen ovan och resultatet av dessa förändringar ställer sammantaget allt större krav på vården som erbjuds i det egna hemmet. Personalen behöver en bred kompetens för de skiftande diagnoser och behov de möter och det krävs en helhetssyn och god samverkan mellan olika professioner och vårdgivare för att kunna bedriva vård med god kvalitet (Hjalmarsson 2002). De olika professionerna inom vård och omsorg i Malmö Stad samverkar genom utarbetat teamarbete för en helhetssyn på vårdtagarens situation. Inom geriatriken är det vanligast med interdisciplinära team bestående av olika yrkesgrupper som regelbundet samlas för gemensam planering och målsättning med vårdtagarens rehabiliteringsprocess och medverkan i fokus (SBU 2003). I kommunens team riktade mot det ordinära boendet ingår vanligen biståndshandläggare (bisth.), arbetsterapeut (at), sjukgymnast (sjg), distriktssköterska (dsk) och omvårdnadspersonal från hemtjänsten. Myndighet och hemtjänst (SoL) Den sociala hemtjänsten (SHT) tillhandahåller, utifrån biståndsbeslut, service och omvårdnadsinsatser i den äldres egna hem. Verksamhet står för den mest omfattande servicen till de äldre i äldreomsorgen (Szebehely 2000). Alla personer som inte själva kan få sina behov tillgodosedda har rätt till bistånd. Över 9000 äldre har i Malmö hjälp från äldreomsorgen varav ca 7000 bor i ordinärt boende och tar emot hemtjänst (Malmö Stad 2007a). På förvaltningsnivå har man i Malmö Stad delat upp verksamheten i en beställardel - myndigheten och en utförardel - produktionen som ges i form av kommunal eller 9

11 privat hemtjänst. Efter ansökan och samordnad vårdplanering (SVPL) i hemmet eller på vårdinrättning handlägger och beviljar myndighetsansvarig biståndshandläggare insatser till vårdtagaren. Ofta ligger en samlad bedömning av hela teamet till grund för detta bistånd och innehållet bestämmer vilken nivå, 0, 1, 2, 3 eller 4, som biståndet hamnar på (se tabell 1). Utifrån dessa nivåer utgår sedan ersättning till respektive hemtjänstgrupp som utför insatserna. Service och personlig omvårdnad/biståndsnivå Larm Bäddning Dusch På/avklädning Diskning Personlig Husdjur hygien Inköp Läkarbesök Matdistribution Post/bankärenden Promenader Sophantering Städ Tvätt Tömning av toalett Byte inkontinenshjälpmedel Förflyttning Äta Toalettbesök Tabell 1. Service och personlig omvårdnad som ingår i de olika biståndsnivåerna enlig SoL. Källa: Myndighetschef Limhamn-Bunkeflo SDF, Malmö Stad. Via e-post, 19 december Biståndsbedömningen är särskiljd från utförarna av omsorgen. Det kan enligt flera forskare finnas svårigheter att hålla en helhetssyn på vårdtagarna med denna modell och omvårdnadspersonalen kan uppleva att deras inflytande över besluten och deras kunskap om vårdtagaren ej tas tillvara (Hjalmarsson 2002, Szebehely 2000). Arbetsförhållanden och kvalitet Mötet är avgörande för goda relationer med vårdtagarna vilket av personalen själv anses vara det viktigaste för tillfredställelsen i arbetet. De viktigaste förutsättningarna för att få till goda relationer och en god kvalitet i arbetet är enligt forskningen kontinuitet i relationerna, tid för och handlingsutrymme i arbetet. Samtidigt har traditionen i hemtjänsten gått från personlig relation mot ett mer kollektivt ansvar för vårdtagarna (Szebehely 2000). Marta Szebehely (1995) menar att den allra bästa kvaliteten fås om personalen har möjlighet att specialisera sig mot en viss målgrupp och samtidigt behålla bredden i uppgifterna. Då minskar fysiska besvär och kontakten och kompetensen kring vårdtagaren fördjupas. Kontaktmannaskapet, när man som personal har huvudansvar för en vårdtagare, anses öka personalens inflytande och känsla av delaktighet (Astvik 2003). En namngiven kontaktperson (kp) ska enligt Malmös äldreomsorgsplan finnas för varje vårdtagare liksom en god personkontinuitet i insatserna (Malmö Stad 2004). I en rapport från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2005) anger vårdtagarna också kontinuitet och tid, tillsammans med att hjälpbehovet tillgodoses, som de viktigaste för en upplevd god vårdkvalitet. Flera studier visar att vårdtagarna är nöjda med den hjälp de får men inte lika nöjda med villkoren (Astvik 2003, Szebehely 2000, Gurner och 10

12 Thorslund 2001, Ekvall 2003). I olika intervjuer med äldre vårdberoende önskas enigt att man ska kunna påverka hjälpinnehållet, få hjälp av kunniga personer man känner och har förtroende för, som kommer när överenskommet och utför arbetet i lugnt tempo (Hjalmarsson 2002). Dessa faktorer stämmer väl överens med WHO:s definition av trygghet: Den subjektiva upplevelsen av att känna kontroll över en situation och tillit till andra människor man möter. Personaltätheten har minskat i hemtjänsten vilket gjort att fler vårdtagare ska få hjälp på allt mindre personal (Szebehely 2000). När gruppen gemensamt ansvarar för vårdtagarna tenderar hjälptiderna att variera och påverkas av, inte bara uppgiften i biståndet, utan också av personaltillgången för dagen och andras hjälpbehov inom det geografiska område man tillhör. Detta minskar handlingsfriheten och det blir ont om tid för personalen hos vårdtagarna (Szebehely 2000). Med den ökade stressen i arbetet har man sett att personalen fokuserar på det man upplever som det viktigaste och rehabilitering och sociala insatser tenderar att bli bortprioriterade (Socialstyrelsen 2007). Det finns alltså samband mellan personalens arbetsvillkor och kvaliteten i arbetet som utförs (Hjalmarsson 2002). Hur mötet utfaller avgör omsorgens kvalitet och hur personalen upplever arbetskvaliteten i form av tillfredställelse och stress. Rehabilitering i ordinärt boende (HSL) Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar hemsjukvård, rehabilitering (rehab) och hjälpmedel till dem som bor i SÄBO eller ordinärt boende, som inte själv eller med assistans kan ta sig till primärvården. I slutet av förra året hade ca 7000 personer insatser från hemsjukvård och rehabiliteringsverksamheten i Malmö (Malmö Stad 2007a). Rehabilitering är sedan länge ett av flera prioriterade områden som lyfts fram i kommunerna som ett led i att möta befolkningsutvecklingen och för att äldre ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt (Socialstyrelsen, 1997). Som beskrivet har rehabiliteringsbehovet allt mer förskjutits till och ökat i det ordinära boendet. Rehabiliteringsansvaret i kommunens hemsjukvård delas formellt sett av legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster (rehabpersonal). Arbetsterapeuten bedömer och tränar förmågan att klara aktiviteter i det dagliga livet (ADL) t ex. personlig hygien, påklädning och förflyttning. Sjukgymnasten bedömer och tränar för att bibehålla/förbättra funktionsförmågan t ex. styrka, balans, rörlighet och förflyttning. Tillsammans bedöms behov av tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning (BAP) för att göra hemmiljön mer tillgänglig och anpassad utifrån aktuellt funktionshinder. En stor del av rehabpersonalens arbete utgörs också av handledning av annan personal. Rehabiliteringsinsatserna som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast kallas ofta specifik rehabilitering och den som utförs av omvårdnadspersonalen vardags- eller allmän rehabilitering. Den specifika rehabiliteringen lyder under HSL och kan delegeras omvårdnadspersonalen (Malmö Stad 2007). Begreppet rehabilitering är ett samlingsnamn för alla insatser som syftar till att återföra individen till det tillstånd som rådde före skada, sjukdom eller kris förändrade livssituationen, och till att skapa goda villkor för ett aktivt, självständigt och deltagande liv i samhället. Det är komplext och inbegriper både fysiska, psykiska och sociala faktorer varför insatser från olika kompetensområden och verksamheter måste samordnas. Träningen är målinriktad och sker utifrån vårdtagarens möjligheter och 11

13 motivation och den kan förbättra, bibehålla eller kompensera funktions- eller aktivitetsförmåga (Socialstyrelsen 2007a, SBU 2003). Rehabiliteringen syftar till att genom kunskap, färdigheter och strategier balansera individens förmåga, dennes villkor/mål och miljön för att ge individen kontroll över sitt dagliga liv och hälsa (Thille & Wramner 2000). För att rehabiliteringen ska lyckas är det viktigt att den sätts in tidigt och att vårdtagaren är motiverad och aktivt deltar. Att nå fram till och få vårdtagaren se betydelsen av träningen i sin egen verklighet är en viktig pusselbit. Om träningen uteblir eller dröjer är risken stor att vårdtagaren mister sina färdigheter och sitt självförtroende att utföra aktiviteter i vardagen (Socialstyrelsen 2001). Detta påverkar hälsa och livskvalitet negativt (Socialstyrelsen 2001, Thille & Wramner 2000). Hemrehabilitering (hemrehab) kallas den rehabilitering som bedrivs i vårdtagarens ordinära boende där man i team arbetar utifrån bestämda rutiner, kriterier, mål och utvärderingsformer. I hemmet utgår träningen ifrån de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som finns i hemmiljön vilket underlättar målformuleringen och gör träningen mer konkret och motiverad för vårdtagaren. Det har med framgång satsats på och utvecklats hemrehabteam i flera kommuner i landet liksom i Malmö (Karlsson 2006). Med ett rehabiliterande förhållningssätt i arbetet tyder resultaten i dessa projekt på att hemtjänstinsatserna kan minska, vårdtagarnas självständighet och livskvalitet öka, arbetsmiljön för personalen förbättras och kostnader besparas kommunerna (Socialstyrelsen 2007b). I Östersund såg man även att omvårdnadspersonalens yrkesroller och kompetens stärktes genom handledning från rehabpersonalen (Lindberg & Mårtensson 1997). Rehabiliterande förhållningssätt Allt som sker under dygnet har betydelse för rehabiliteringsprocessen. Träningen måste integreras i vårdtagarens vardag och vävas in i de vardagliga aktiviteterna när det går och alla personer som arbetar runt vårdtagaren måste ha ett rehabiliterande förhållningssätt. Då det rehabiliterande förhållningssättet måste genomsyra vårdtagarens hela vardag är rehabiliteringen ett delat ansvar och rehabpersonalen är direkt beroende av omvårdnadspersonalens aktiva deltagande och kompetens för att den ska lyckas (Socialstyrelsen 2001). Omvårdnadspersonalen har därför en avgörande och mycket viktig roll i vårdtagarens rehabiliteringsprocess. De ska kunna avgöra när rehab ska tillkallas, klara att utföra enklare rehabinsatser och arbeta enligt ett rehabiliterande förhållningssätt (Socialstyrelsen 2000). Hela verksamheten anses behöva genomsyras av denna värdegrund och alla i organisationen måste ta sitt ansvar för att det ska fungera (Andersson 2006). I Malmös äldreomsorgsplan tydliggör man att all verksamhet ska bygga på principen hjälp till självhjälp, vilket innebär att den enskildes resurser skall stimuleras och tillvaratas (Malmö Stad 2004, s 14). När man planerar och utför sitt arbete på ett sådant sätt har man intagit ett rehabiliterande förhållningssätt. Ett rehabiliterande synsätt är den attitydförändring som går från att hjälpa individen till att skapa förutsättningar för självständighet (Malmö Stad 2007). Det har i studier visat sig att omvårdnadspersonalen många gånger har bristfällig kunskap och/eller begränsade möjligheter i sin arbetssituation att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt även om viljan ofta finns. Bristande resurser i form av 12

14 tid och kontinuitet och fokus på det bistånd som ska utföras tenderar att omvårdnadspersonalen istället hjälper vårdtagaren med tanken att spara tid, vara snäll och få biståndet ordentligt utfört (Socialstyrelsen 2001, 2005 & 2007b). Denna övervård passiviserar och gör istället vårdtagaren mer hjälpberoende och underminerar samtidigt dess integritet och självkänsla (Andersson 2006). För arbetet med hemrehabilitering och rehabiliterande förhållningssätt ska fungera för omvårdnadspersonalen understryker forskningen en väl fungerande och deltagande arbetsledning, information, handledning, utbildning, tillräcklig bemanning och kontinuitet som viktiga framgångsfaktorer (Lilja 2001, Månsson et al. 2006). Klara riktlinjer för arbetet, fungerande teamarbete med gemensam värdegrund anses också som viktigt i flera studier (Socialstyrelsen 2007b). Omvårdnadspersonalen möter i arbetet vårdtagare med brett skiftande diagnoser och behov, samt kan behöva utföra sjukvårdande HSL-uppgifter som delegerats dem. Detta ställer stora krav på personalens kompetens. Rätt kunskap både hos närstående och personal är viktig för att se och förstå vårdtagarens behov av rehabilitering (Astvik 2003, Lilja 2001, Socialstyrelsen 2001). Kompetensstegen är en treårig nationell satsning på kvalitets- och kompetensutveckling inom äldreomsorgen som under de senaste åren gett omvårdnadspersonalen i Malmö möjlighet till ny kunskap inom flera prioriterade områden. Rehabilitering är ett av dessa och personalen har utbildats i praktisk rehabilitering och i det rehabiliterande förhållningssätt. Genom detta verkar Malmö för att stärka den gemensamma värdegrunden i det rehabiliterande förhållningssättet, öka kunskaperna och medvetenheten om vilken roll vi alla spelar i rehabiliteringen och vilken betydelse detta har för vårdagarnas hälsa, självständighet, trygghet och livskvalitet (Malmö Stad 2007, Socialstyrelsen 2001). Projektet Förstärkt rehabilitering Regeringen avsatte år 2007 stimulansmedel för att stödja kommuner och landsting i att utveckla vården och omsorgen om äldre kvinnor och män. Regeringen har formulerat flera prioriterade områden för användning av dessa medel varav rehabilitering är ett sådant (Socialdep. 2007). Detta sammanfaller med de särskilt prioriterade områden som Malmö Stad valt att lyfta fram i sin äldreomsorgsplan (Malmö Stad 2004). Syftet ska vara att utveckla samverkan i planering, uppbyggnad och genomförande av den rehabiliterande verksamheten mellan olika huvudmän och utförare och att utveckla det rehabiliterande förhållningssättet för omsorgspersonalen (Socialdep. 2007). Regeringen har valt att fullfölja satsningen under år Uppdraget att för Malmö Stad ta fram en projektbeskrivning som passade in under rehabiliteringsområdet föll på Krister Nerman, sektionschef för rehabverksamheten i Södra Innerstaden. Han gjorde detta med bakgrund av den egna verksamheten. Han säger följande om bakgrunden till sin projektidé: Malmö Stad har via två utbildningar inom Kompetensstegen stärkt rehabiliteringskompetensen hos omvårdnadspersonalen. Detta är gott och väl, men nya kunskaper riskerar att falla i glömska om man samtidigt inte skapar organisatoriska förutsättningar där kunskaperna kan tillämpas. I Förstärkt rehabilitering utgör undersköterskan en konkret bro mellan rehab och hemtjänsten. Genom att stå med ett ben i vardera organisationen kan undersköterskan på ett enkelt sätt översätta patientens behov av vardagsrehabilitering och stöd till kollegorna i hemtjänsten. Målgrupp Målgruppen för projektet är äldre personer som: 13

15 - bor i ordinärt boende i Malmö Stad. - varit inlagda på sjukhus eller annan vårdinrättning och planeras för återgång till sitt ordinära boende. - vid SVPL beviljats eller redan har bistånd för insatser från den sociala hemtjänsten enligt SoL. - har ett rehabiliteringsbehov och då uppfyller kriterierna för hemrehabilitering och/eller uttrycker en känsla av otrygghet inför hemgången. Projektplan Hemtjänsten i samtliga tio SDF i Malmö Stad tilldelades vardera medel för att anställa en till två undersköterskor. Dessa ska tillsammans med respektive stadsdels rehaborganisation ingå i ett hemrehabteam. Organisatoriskt ska de tillhöra hemtjänsten men förfogas tidsmässigt av rehab. Det förstärkta hemrehabteamet har under 14 dagar, måndag till fredag dagtid, ett totalansvar för vårdtagarens SoL- och rehabinsatser enligt HSL. Övrig tid ansvarar ordinarie hemtjänstgrupp för SoL-insatserna. Rehabiliteringen planeras utifrån den rehabplan som upprättats på vårdplaneringen och de eventuellt nya mål som vårdtagaren formulerat vid hemgången. Undersköterskans hjälp till vårdtagaren med insatserna anpassas till dessa träningsmål. I slutet av 14- dagarsperioden utvärderas rehabmålen och biståendet enlig SoL omprövas. Överrapportering (överrapp.) till ordinarie hemtjänstgrupp sker kontinuerligt samt grundligt vid avslut för ett fortsatt arbete att stärka vårdtagarens aktivitets- och funktionsnivå. Vid behov fortsätter den hemrehabilitering som påbörjats. Cheferna för rehabiliteringsverksamheterna ansvarade för tolkning och implementering av projektplanen i sin SDF. Utförare är arbetsterapeuter, sjukgymnaster och för projektet anställda undersköterskor i samarbete med respektive team, SVPL-team och hemtjänstgrupper inom Vård & Omsorg i Malmö Stad. Se projektplanen i sin helhet för mer information (bilaga 1). Arbetet med projektplanen kom igång i juni 2007 och stadsdelarna tilldelades medel för tilltänkt start i november Vid ett gemensamt möte för alla stadsdelar gick projektledaren ut med information om projektet. De stadsdelar som kommit igång fick här möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och svara på frågor. Samtliga stadsdelar har påbörjat verksamheten med Förstärkt rehabilitering och projektet väntas fortgå med stöd av stimulansmedel till slutet av Syfte Utvärdering av projektet Förstärkt rehabilitering syftar till att: Kartlägga och beskriva hur man i Malmö Stads tio stadsdelar valt att lägga upp och genomföra projektet utifrån den delgivna projektplanen samt hur gruppen vårdtagare som ingått ser ut. Få en förståelse för hur inblandade vårdtagare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor, omvårdnadspersonal i hemtjänsten och arbetsledare har upplevt projektet med följande projektmål i fokus: 14

16 - Vårdtagaren ska känna sig tryggare i samband med och efter hemgång från slutenvård eller korttidsvistelse. De ska tillhandahållas en effektiv och intensiv träning i hemmet och få möjlighet att öka eller bibehålla sin självständighet och livskvalitet i vardagen. - Omvårdnadspersonalen i hemtjänsten ska stärka sin rehabiliteringskompetens och sitt rehabiliterande förhållningssätt i arbetet. - Samarbetet mellan hemtjänst- och rehabverksamheterna ska utvecklas. Med stöd av resultatet ta fram framgångsfaktorer för en rekommendation om på vilket sätt stadsdelarna bör införliva arbetsmetoden i sin verksamhet. Metod Urval Utvärderingen omfattar samtliga tio stadsdelsförvaltningar i Malmö Stad som ingått i projektet. Dessa är Centrum, Fosie, Husie, Hyllie, Kirseberg, Limhamn-Bunkeflo, Oxie, Södra Innerstaden, Rosengård och Västra Innerstaden. Genomförande Rehabcheferna i stadsdelarna informerades om att en utvärdering var på gång av projektledaren vid ett gemensamt möte den 18 april Planeringen av utvärderingen påbörjades i september I inledningsskedet träffade författaren projektledaren för att fastställa syfte och urval samt för synpunkter och godkännande av tilltänkt material. Samtliga delaktiga i projektet informerades i början av oktober via e-post om utvärderingens syfte och metod samt om deras förväntade medverkan. Material Kvalitativ metod har valts för att ge en så heltäckande bild av projektets utfall som möjligt. Strukturerade bakgrundsfrågor i intervjun och i ett av frågeformulären syftar till att beskriva projektets målgrupp vårdtagarna som grupp och informanterna i intervjun, utifrån olika parametrar som exempelvis kön, ålder och boende. Ett par frågeformulär med öppna kvalitativa frågor har använts för att få en bild av hur stadsdelarna valt att lägga upp projektet och hur sektionscheferna upplevt projektets utfall. Semistrukturerade intervjuer, både enskilda och i grupp, har valts för att få en förståelse för hur vårdtagare och personal har upplevt projekttiden. Frågeformulär Urval Samtliga tio stadsdelar i Malmö Stad som ingått i projektet ingick i urvalet. Material Fyra olika frågeformulär konstruerades med olika syften: att ge en överblick över stadsdelarnas organisationsstruktur, att ta reda på hur stadsdelarna valt att lägga upp och genomföra projektet (bilaga 2), få en beskrivning av gruppen vårdtagare som i varje stadsdel ingått i projektet (bilaga 3) och få sektionschefernas bild av hur projektet påverkat personal, vårdtagare och samarbete (bilaga 4). 15

17 Genomförande Information och frågeformulär har via e-post skickats till de sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetat med projektet (rehabpersonal) och till undersköterskorna anställda i projektet. Begreppet personal kommer fortsättningsvis användas för beskrivning av dessa personalkategorier sammantaget. Information och frågeformulär skickades även till sektionscheferna för rehab. I de fem stadsdelar som ingår i intervjudelen (se nedan) skickades dessa direkt till sektionschefer i hemtjänsten involverade i projektet, medan de skickades till enhetscheferna för hemtjänsten i övriga fem stadsdelar. Frågeformulären skickades ut till inblandad personal och chefer i stadsdelarna tillsammans med övrig information om utvärderingen den tredje oktober via e-post. En fråga i ett frågeformulär omformulerades vilket stadsdelarna informerades om tre dagar senare. Ett svar på varje formulär önskades från varje stadsdel vilket krävde samordning. En påminnelse skickades den fjärde november ut till de stadsdelar som ännu inte inkommit med svar och dessa erhölls strax därefter. Detta innebär att samtliga stadsdelar har besvarat alla tre frågeformulären. Den tionde november skickades ett frågeformulär ut till alla inblandade sektionschefer i rehab- och hemtjänstverksamheterna för att få deras bild av hur projektet påverkat personal, vårdtagare och samarbete. Frågorna skickades till tio rehab- och 13 hemtjänstchefer samt fem enhetschefer för hemtjänsten. Enhetscheferna fanns i de stadsdelar som exkluderats från intervjudelen och de ombads att vidarebefordra formuläret till inblandade sektionschefer i sina stadsdelar då dessa inte med säkerhet kändes till. Ingen påminnelse skickades ut. Åtta rehabchefer av tio (80 %) och åtta sektionschefer av ca 39 (21 %) i hemtjänsten inkom med svar. Intervju Urval Fem stadsdelar valdes av projektansvarig ut för att delta/ingå i intervjuerna. Inkluderade stadsdelar för intervjuer blev SDF Centrum, Hyllie, Kirseberg, Limhamn- Bunkeflo och Rosengård. Begränsningen gjordes av hänsyn till tidsramen för utvärderingen. Två stadsdelar exkluderades då de precis kommit igång med projektarbetet och inte bedömdes ha tillräckligt med erfarenheter. En stadsdel exkluderades då det bedömdes att de gått för långt ifrån projektplanen. Resterande urval gjordes med syfte att få en jämn fördelning mellan små och stora stadsdelar. Målgruppen för intervjuerna var vårdtagare och personal som direkt deltagit i projektet Förstärkt rehabilitering. Urvalet för deltagande i intervju gjordes utifrån kriterierna, att man som: Vårdtagare - uppfyllde kriterierna för projektet. - fullföljt projektets 14 dagar. - var vid hälsa till att medverka i en intervjusituation. Personal - varit verksam i projektet som undersköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. - i hemtjänsten har varit kontaktperson till vårdtagare i projektet. 16

18 Genomförande Gemensamt för de enskilda intervjuerna med vårdtagarna och gruppintervjuerna med personalen är att samtliga intervjuer genomfördes under oktober månad 2008, förutom ett par intervjuer med vårdtagare som gjordes första veckan i november. Vårdtagarna intervjuades i sitt ordinära boende och personalen på sin respektive arbetsplats. Intervjuerna genomfördes med stöd av olika frågeguider, för vårdtagarna (bilaga 5) och för personalen (bilaga 6, 7). Intervjufrågorna delades för vårdtagarna in under följande rubriker: inför hemgång, trygghet, insatser, utförande, hemtjänst, rehabiliterande förhållningssätt, träning, livskvalitet och framtid. För personalen föll frågorna in under rubrikerna: projektet, rehabiliterande förhållningssätt, rehabiliteringen, vårdtagare/närstående, stöd, samarbete/team, kontaktperson, kunskap, hälsa, organisation och framtid. Alla intervjuer utfördes, spelades in på diktafon och skrevs efteråt ut av författaren. Vårdtagare Urvalet av vårdtagare till intervjuerna gjordes med hjälp av personalen. Vårdtagarna skulle uppfylla kriterierna ovan och bjöds in att medverka i utvärderingen med ett skriftligt informationsbrev (bilaga 8). De tillfrågades därefter muntligen av personalen om de önskade delta. Varje stadsdel inkom sedan med namn på fem vårdtagare vardera. Intervjupersonerna kontaktades då av utvärderaren per telefon för tidbokning. Det skriftliga samtycket (bilaga 9) inhämtades vid intervjutillfället. Urvalet omfattade 25 vårdtagare, fem per inkluderad stadsdel. Tre vårdtagare exkluderades och ersattes av nya utvalda personer efter kontakt med stadsdelarna. Den första vårdtagaren avböjde intervju vid telefonsamtalet då hon inte ville bli inspelad på band liksom den andra som endast kunde tänka sig telefonintervju. Den tredje ville inte skriva på det skriftliga samtycket vid intervjutillfället men kunde ändå tänka sig att delta. En vårdtagare avbröt intervjun halvvägs på egen begäran och räknas därför som ett bortfall. Det slutliga resultatet omfattar därav 24 vårdtagares upplevelser. Fem vårdtagare hade vid intervjutillfället närvaro av make/maka. Samtalen varade mellan 40 minuter och 90 minuter beroende på hur mycket de hade att berätta. Personal Personalen fick skriftlig information om projektet och en formell inbjudan till att delta i intervjun via e-post på arbetet. Rehabpersonalen och undersköterskorna i varje stadsdel bildade varsin grupp för intervju. Undersköterskorna fick själva välja representanter från berörda hemtjänstgrupper enligt kriterierna ovan för att delta i deras gruppintervju. Tider för de olika gruppintervjuerna bokades per telefon. Sammantaget gjordes tio gruppintervjuer. Antalet personer i varje grupp varierade något beroende på stadsdelens upplägg av projektet med två till sex personer från rehab och en till två undersköterskor tillsammans med två till tre representanter från hemtjänsten. En arbetsterapeut saknades i SDF Hyllie på grund av sjukdom. Samtalen varade i drygt två timmar. Analys Det utskrivna intervjumaterialet har bearbetats med genomläsning, gruppering och kategorisering. Efter flera genomläsningar, för att få en övergripande bild av svaren, samlades intervjutexten från aktuella intervjuer under de gemensamma frågor och teman som intervjun berört. Uttryck och meningsbärande enheter grupperades sedan 17

19 utifrån likheter och olikheter vilka sedan utgjort en grund för bildning av olika kategorier. Typiska citat återges ibland i texten för att belysa informanternas svar. De är i resultatet kursiverade och har redigerats marginellt för att öka läsvänligheten utan att påverka andemeningen. Etik I arbetet med utvärderingen har forskningsetiska principer inom humanoria och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet 2001) följts. Detta innebär att intervjupersonerna muntligen och skriftligen informerats om utvärderingens syfte (bilaga 8) och på vilka villkor de deltar, att de lämnat skriftligt samtycke (bilaga 9) och vet om sin rätt att själv bestämma över sin medverkan och att de är avidentifierade i resultatet för att säkerställa att uppgifter om enskilda personer inte lämnas ut. Metoddiskussion Urval Då urvalet av vårdtagare till intervjun gjordes av personalen i projektet kan det inte uteslutas att man kontaktat vårdtagare som man vet har haft en positiv upplevelse av projektet och att det fungerat väl. Deras relation till varandra kan också ha påverkat deras benägenhet att medverka. Då de vårdtagare som intervjuats i tre av stadsdelarna utgjort nästan en tredjedel av det totala antal som ingått i projektet får man ändå anta att det har färgat resultatet i mindre grad. Ungefär en tredjedel av vårdtagarna som intervjuades bedömdes av författaren ha någon form av minnessvårigheter. Några informanter angav detta själva inför intervjun medan det i andra fall blev tydligt under samtalets gång. Detta visade sig främst i svårigheter att erinra sig detaljer kring vårdplanering, hemgång och utförda insatser. Den aktuella situationen i hemmet syntes mer närvarande. Minnessvårigheterna var för de flesta ett symtom på den sjukdom de drabbats av medan det för andra kunde antas vara relaterat till deras ålder. Det ska också nämnas att det för flera vårdtagare var en längre tid sedan de hade sina insatser från projektet. Detta varierade mellan en och elva månader med en övervikt för våren Det finns anledning att anta att detta kan ha påverkat svaren på frågorna under intervjun. I några fall har vårdtagarna fått hjälp genom att ta ställning till alternativa svar på vissa frågor och närstående har tillåtits att stötta ett par av dessa vårdtagare med att minnas vad de upplevt under projekttiden. Att närståendes berättelse stämde överens med gemensamma åsikter och värderingar har i möjligaste mån beaktats. Urvalet får ändå ses som representativt för projektets målgrupp. Undersköterskorna i hemtjänsten har medverkat i urvalet av omsorgspersonal från hemtjänstgrupperna till deltagande i gruppintervjun. Det märktes att dessa personer ofta delade undersköterskans positiva inställning till ett rehabiliterande förhållningssätt i arbetet och stöttade dem i deras nya yrkesroll. Detta speglar kanske inte hela gruppens åsikter men kan ha fått en positiv effekt på intervjun då undersköterskan som ofta var i underläge i antal känt sig fri att uttrycka sina åsikter kring detta. 18

20 Biståndshandläggare och distriktssköterskor har i denna utvärdering exkluderats på grund av tidsaspekten. Det finns all anledning att ta del av deras erfarenheter om ytterligare utvärderingar ska göras i framtiden. Material Frågeformulären har gått ut till samtliga inblandad personal och sektionschefer. Samordning inför ifyllande av formulären har påkallats, men det kan inte uteslutas att de fyllts i av en person utan inbördes samarbete. Svaret kan därför vara vinklat ur ett perspektiv som inte delas av samtliga involverade. Svaren har ändå antagits spegla allas åsikt. Då det ena frågeformuläret är av kvalitativ art med öppen formulering varierar det med vilken detaljrikedom man besvarat frågorna, vilket måste beaktas vid genomläsning. Ett par frågor i frågeformulären borde med facit i hand ha formulerats annorlunda och getts fler möjliga svarsalternativ. Den otydlighet detta gett upphov till och att man inte följt de givna svarsinstruktionerna har föranlett ett bortfall av några stadsdelars svar på ett par frågor. För att kunna svara på flera av frågorna i frågeformuläret om vårdtagarna i projektet har personalen behövt ta hjälp av den information som finns i journalsystemet Origo. Det kan inte uteslutas att denna information kan ha varit otillräcklig eller otydlig för just det man letat efter. Viktigt att känna till när man tittar på resultatet av aktuell biståndsnivå före och efter träningsinsatserna är, att de biståndsnivåer som används för att beräkna den hjälp en vårdtagare har i Malmö Stad sällan illustrerar hur verkligheten ser ut. Hjälpen är inte graderad inom en biståndsnivå, utan kan i verkligheten variera mellan tillsyn, handräckning, muntlig- eller fysisk guidning eller full hjälp. En vårdtagare kan ha gått från full hjälp till tillsyn, vilket är stor vinst i självständighet för individen men sett till biståndsnivå blir denna oförändrad. Ytterligare ett exempel på detta är när man som användare av kateter eller inkontinenshjälpmedel ligger kvar på biståndsnivå fyra fastän man tränat och egentligen är helt självständig i toalettbesök. Genomförande Under intervjun har det hela tiden förtydligats om vi pratar om undersköterskan i projektet, rehab eller hemtjänsten. Men det har ändå varit svårt för en del vårdtagare att separera dessa yrkesgrupper. Det går inte att utesluta att det kan finnas syftningsfel i några vårdtagares svar som varit svåra att se. En nyanserad bild med lika del negativa åsikter kan inte anses skönjas i resultatet vilket kan få en att undra om man som informant varit helt ärlig i sina svar. Förhoppningen måste ändå sägas vara att den positiva bild som framträtt speglar verkligheten och ger en rättvis bild av upplevelsen av projektet. Utvärderingen har sammanställts på kort tid vilket har en påverkan på djupet av analysen av resultatet och diskussionen. Utifrån andra förutsättningar hade ytterligare korsanalyser av resultatet varit av intresse. Med min bakgrund som sjukgymnast i en stadsdel har jag egna erfarenheter och en insyn i fenomenet som studerats. Datainsamling och analys har gjorts med största 19

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Projekt Hemrehabilitering i Västra länsdelen i Örebro län

Projekt Hemrehabilitering i Västra länsdelen i Örebro län Rapport 2011:01 Projekt Hemrehabilitering i Västra länsdelen i Örebro län Delrapport - utvärdering av personalens synpunkter Februari 2011 Margareta Hansson Susanne Rydén Projekt Hemrehabilitering i Västra

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad

Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Upprättad: Datum:2013-01-31 Enhet: Vård och omsorg Projektledare: Sara Makboul Innehållsförteckning Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Slutrapport Rehabilitering

Slutrapport Rehabilitering Slutrapport Rehabilitering Syftet med förändringsarbetet vid Kinnaborg har varit att skapa korttidsvård med ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Delprojektet har finansierats av statliga

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

2008-08-13. Reviderad: 2010-01001, 140218, 141001. Städning efter överenskommelse med den enskilde

2008-08-13. Reviderad: 2010-01001, 140218, 141001. Städning efter överenskommelse med den enskilde 2008-08-13. Reviderad: 2010-01001, 140218, 141001 Serviceinsatser: Serviceinsatser syftar till att underlätta den enskildes dagliga liv i den egna bostaden samt förebygga behov av mer ingripande insatser.

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer