PROTOKOLL 1 (23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (23) Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta Burman-Ljungblad (S) Jan Håkansson (S) Stig Granlund (S) Gunnar Fransson (M) Hans-Eric Wallin (V) Tjänstgörande ersättare Wiveca Andersson (S) för Josefin Johansson (S) Petra Larsson (FP) för Stig Axelsson (C) Jacob Burman (S) för Dennis Johansson (MP) Ersättare Marcus Burman (S) Per-Olof Marklund (KD) Tjänstemän Hans Andersson. förvaltningschef Eva Kinnvall, chef miljö och hälsa Harriet Wistemar, chef fysisk planering Christina Svärd, chef verksamhet bygg Per Sundberg, informatör Ulrica Morén, sekreterare Moa Hedström, samhällstrateg, samhällsutveckling, 56 Ulrika Hellsten, handläggare verksamhet plan, 65 Emma Karlsson, handläggare verksamhet bygg, Therese Pettersson, handläggare, verksamhet bygg, 68 Justerare Håkan Lindh Paragrafer Ersättare Underskrifter.. Evelina Fahlesson, ordförande Ulrica Morén, sekreterare.. Håkan Lindh, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av bygg- och miljönämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad, Trädgårdsgatan 7 Underskrift. Ulrica Morén

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 56 Skellefteå 2030 Information För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar måste vi växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet där invånare, företagare, kommun med flera - tar fram en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Arbetet med att ta fram strategin för Skellefteå 2030 startade år 2013 och nu är ett utkast av prioriteringarna ute på remiss hos nämnderna. Nämndernas synpunkter på remissen ska vara inlämnade senast den 15 april. Bygg- och miljönämnden skickar följande kommentarer; Inarbeta hållbarhetsbegreppet tydligare, Inarbeta, ta hänsyn till klimatneutralitet /positivt Vikten av förnyelsebara och hållbara material bör förtydligas Rubriken: "Ännu fler ska trivas i Skellefteå" bör ändras Rubriken: Överbrygga geografiska avstånd - stryk geografiska Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 57 Förvaltningschefen informerar Cheferna på samhällsbyggnad har gjort ett studiebesök på stadsbyggnadskontoret i Luleå. Sammankopplat med informationen och arbetet med Skellefteå 2030 så har Luleå kommun hunnit längre i sitt arbete med deras framtidsprojekt, Vision Luleå Man kommer att ha ett fortsatt samarbete med Luleå kommun även framöver. Under Luleå vistelsen så jobbade man även med att göra en förplanering inför nämndens måldag, som är den 22 april. Program för måldagen kommer inom kort. Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 58 Dnr Yttrande om prövotidsutredning för U3, U4, U5 och U6 på Almer Oil & Chemical Storage AB Almer Oil AB fick den 17 juni 2011 tillstånd enligt miljöbalken att bedriva verksamhet på fastigheterna Oljehamnen 4 och 5. I beslutet fanns ett antal uppskjutna frågor. Bolaget har lämnat in en slutlig redovisning av utredningsfrågorna U3 t.o.m. U6. Utredningsfrågorna handlar om vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp av oljeförorenat avloppsvatten och dagvatten till recipient (U3), vilken möjlighet det finns att använda automatiskt brytande överfyllnadsskydd med mjuk avstängning vid fartygsutlastning och vid pumpning mellan cisterner och mellan depåer (U4), behovet av och villkor för ekonomisk säkerhet för avhjälpandeåtgärder och andra återställningskostnader som kan uppstå med anledning av föroreningar i mark och grundvatten mm. (U5) samt om det finns möjlighet att stänga av vägen mellan oljekajen och bolagets verksamhetsområde för allmänheten (U6). Bygg- och miljönämnden har fått redovisningen för yttrande från Länsstyrelsen. Bygg- och miljönämnden lämnar följande synpunkter med bedömning och motivering som yttrande till Länsstyrelsen. U3 I den dagvattenpolicy som finns i Skellefteå kommun anges riktvärden för dagvatten endast för parametern oljeindex. Riktvärdet är satt till 5 mg/l vid förbindelsepunkt till kommunens nät och 0,7 mg/l i utsläppspunkt till recipient. Parametern oljeindex indikerar främst äldre oljeföroreningar så de föreslagna parametrarna är lämpligare att analysera för att kontrollera utsläpp till dagvatten och OFA-vatten. Då det konstaterats att petroleumföroreningar delvis spridit sig ner till grundvattnet och för att dessa sannolikt härstammar från gamla föroreningar kan oljeindex vara lämpligt att ha med som en parameter i egenkontrollprogrammet för att kunna ha kontroll på grundvattnet från fastigheten. I de analyser som gjorts på dagvatten och OFA-vatten har väldigt låga halter uppmätts, långt under de 1 mg/l som föreslagits som begränsningsvärde för samtliga parametrar. Bygg- och miljönämnden bedömer trots att bolaget med stor sannolikhet skulle kunna klara lägre värden ändå att nivån på de föreslagna begränsningsvärdena ligger på rätt nivå med hänsyn till att ingen verksamhet pågått på fastigheten under provtagnings- och utredningsperioden.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Det slutliga villkoret bör innehålla krav på vilken typ av provtagning som ska ligga till grund för begränsningsvärdet dvs. antal prov per år/månad osv. istället för att som bolaget föreslår reglera detta i ett kontrollprogram. I villkoret behöver det också preciseras i vilken punkt som proven ska tas ut och därmed i vilken punkt som villkoret ska innehållas. Villkoret skulle också kunna innehålla en delegation till tillsynsmyndigheten att besluta om förändringar i provtagningsfrekvensen till exempel under perioder då väldigt liten eller ingen verksamhet pågår på fastigheten. U4 Bygg- och miljönämnden anser att ett villkor kan utformas med krav på att: - nivålarmet utökas så att det även larmar på kajen med akustiska och visuella signaler, så att risken för en överspolning vid pumpning från fartyg till depå minskar, - placera ett nödstopp på kajen som vid användning omedelbart stoppar driften av verksamhetens utlastningspumpar vid pumpning från depå till fartyg Åtgärderna kan genomföras under en tvåårsperiod. Utan att vara helt insatt i hur nödstopp och larm behöver utformas så förefaller kostnaderna som presenterats i redovisningen vara väldigt höga för installation av föreslagen utrustning men Bygg- och miljönämnden, miljö har svårt att bedöma detta. När det gäller installation av utrustning som ska minska riskerna vid produktförflyttning redovisar bolaget att det blir dyrt och att åtgärden inte bidrar till så stor miljönytta. Ett alternativ till den tekniska lösningen kan vara att bolaget i en intern rutin skriver in vilka försiktighetsåtgärder som ska användas om produktförflyttning behöver göras någon gång. Metoden med mjuk avstängning förefaller vara en dyr åtgärd som under vissa omständigheter istället ökar risken för utsläpp. U5 Bygg- och miljönämnden ställer sig tveksam till behovet av ekonomisk säkerhet för verksamheten. Enligt MB 16 kap. 3 finns en allmän möjlighet för myndigheter att kräva säkerhet för alla typer av verksamheter. Den möjligheten gäller inte bara i fråga om tillstånd, utan också i fråga om godkännanden och dispenser enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken. En ekonomisk säkerhet ska enligt propositionen 1997/98:45 framförallt ställas för avfallsanläggningar och verksamheter som förväntas avslutas inom en viss tid. Bolaget har en liten del av verksamheten som skulle kunna betecknas som avfallsanläggning, mottagning av sludgeolja.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Anläggningen omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och vid ett större utsläpp eller haveri kan konsekvenserna bli allvarliga med höga kostnader för sanering som följd. I den utredning som gjorts finns dock enbart en säkerhet uträknad utifrån vad en eventuell sanering av befintliga markföroreningar skulle kosta och dessa föroreningar har orsakats av tidigare verksamheter. Bygg- och miljönämnden anser ändå att det är positivt att en bedömning av kostnaden för en sanering har tagits fram i tillståndsprocessen och att denna rapport kan användas för att fortsätta arbetet med att efterbehandla en del områden på fastigheterna och/eller för att säkerställa att föroreningar inte sprids från fastigheterna. Detta arbete kan bedrivas via tillsynen. U6 Det är Skellefteå kommun som äger och har rådighet över vägen på området mellan depåerna och kajen. En omdragning är enligt uppgift planerad till Då bolaget har svårt att påverka vad som planeras i Skellefteå kommuns verksamhet anser byggoch miljönämnden att det inte är lämpligt att föreskriva ett villkor om detta i bolagets tillstånd för verksamheten. Det är dock viktigt att åtgärder genomförs antingen genom en permanent avstängning eller möjlighet att tillfälligt stänga av vägen, och att bolaget har en fungerande samverkan med hamnen i de frågorna. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 59 Dnr Moräntäkt för efterbehandling av sandmagasinet, Gillervattnet 1 Boliden Mineral AB ansöker hos Länsstyrelsen om förlängning av gällande tillstånd för brytning av morän inom fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 1. Nuvarande tillstånd går ut den 31 augusti 2015 och de vill förlänga tillståndstiden med 5 år. De ansöker inte om något ökat uttag, mängden kommer fortfarande att vara ton. Förberedande arbeten inför täktverksamheten har påbörjats men de har ännu inte brutit något material. Materialet ska användas till efterbehandling av sandmagasinet Gillervattnet. Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss till byggoch miljönämnden. Bygg- och miljönämnden tillstyrker en förlängning av tillståndet för brytning av morän på fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 1. Skäl för beslut Eftersom det finns behov av materialet, inget har brutits ännu och man påbörjat förberedelser inför brytning bedöms det vara bättre för miljön att fortsatt tillstånd medges än att bryta materialet någon annanstans. Täktens läge medför också korta transporter. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 60 Dnr Moräntäkt för efterbehandling av sandmagasinet, Gillervattnet 2 Boliden Mineral AB ansöker hos Länsstyrelsen om förlängning av gällande tillstånd för brytning av ton morän inom fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 2. Nuvarande tillstånd går ut den 31 augusti 2015 och de vill förlänga tillståndstiden med 5 år. Under år 2012 bröts ton och under 2014 bröts 600 ton vilket gör att kvarvarande mängd enligt nuvarande tillstånd är ton. De ansöker inte om något ökat uttag. Materialet ska användas till efterbehandling av sandmagasinet Gillervattnet. Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss till byggoch miljönämnden. Bygg- och miljönämnden tillstyrker en förlängning av tillståndet för brytning av morän på fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 2. Skäl till beslut Eftersom det finns behov av materialet och de inte brutit ut den tillståndsgivna mängden bedöms det vara bättre för miljön att fortsatt tillstånd medges än att materialet ska brytas någon annanstans. Täktens läge medför också korta transporter. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 61 Dnr Moräntäkt för efterbehandling av sandmagasinet, Gillervattnet 3 Boliden Mineral AB ansöker hos Länsstyrelsen om förlängning av gällande tillstånd för brytning av ton morän inom fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 3. Nuvarande tillstånd går ut den 31 augusti 2015 och de vill förlänga tillståndstiden med 5 år. Under år 2014 bröts ton. De ansöker inte om något ökat uttag. Materialet ska användas till efterbehandling av sandmagasinet Gillervattnet. Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss till bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden tillstyrker en förlängning av tillståndet för brytning av morän på fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 3. Skäl till beslut Eftersom det finns behov av materialet och de inte brutit ut den tillståndsgivna mängden bedöms det vara bättre för miljön att fortsatt tillstånd medges än att materialet ska brytas någon annanstans. Täktens läge medför också korta transporter. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om fortsatt täktverksamhet Länsstyrelsen har skickat handlingar för yttrande. Ansökan gäller tillstånd till fortsatt täktverksamhet i form av utlastning av befintliga upplag på ton under 5 år. Gällande täkttillstånd på ton morän löper ut Materialet kommer att användas till vägbyggnationer inom närområdet, bland annat till väg 890 från Åselet som ska förbättras under Bygg och miljönämnden tillstyrker täktverksamhet på fastigheten Åselet 11:1 med följande villkor: Allt dagvatten från täktområdet ska passera sedimentationsbassängen. Mesa som tas in i täkten ska kontrolleras så den inte har en föroreningshalt som överstiger det tillåtna. Skäl för beslut Bullret från verksamheten bedöms ligga inom aktuella riktvärden och bör därmed inte störa de närboende. Avståndet till närmast boende är ca 1,5 km och mellanliggande mark är skogsbeklädd. Inga störningar från närboende har tidigare rapporterats. Materialet i täkten är redan utbrutet. Användning av befintliga upplag är i linje med miljömål och hushållningsplan. Materialet från denna täkt kan bidra till att minska uttaget av naturgrus från andra täkter inom detta område. Rennäringen har inget att invända mot verksamheteten. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om fortsatt och utvidgad täktverksamhet av berg Länsstyrelsen har skickat handlingar för yttrande. Ansökan gäller tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet och avser en uttagsvolym på ton under 20 år. Bergmaterialet är godkänt för trafikerat bärlager, förstärkningslager och slitlagergrus. Materialet ska i första hand användas till vägbyggnationer bland annat för ombyggnad av E4 ner till Sikeå Bygg och miljönämnden tillstyrker ansökan om fortsatt och utvidgad täktverksamhet på fastigheten Daglösten 4:3 med följande villkor: Allt dagvatten från täktområdet ska passera sedimentationsbassängen innan det släpps ut i närliggande myrområde. Skäl för beslut Täkten har ett relativt skyddat och avskärmat läge. Avståndet till närmaste bebyggelse, pallhöjden och den mellanliggande skogsmarken gör att risken för störningar är liten. Under de år som täkten varit i drift har inga klagomål på buller inkommit. Bergtäkt är ett bra alternativ ur hushållningssynpunkt och överensstämmer med miljömålen för naturgrus. Materialet från denna täkt kan bidra till att minska uttaget av naturgrus från andra täkter inom detta område. Vid bergtäktverksamhet finns alltid en risk att stenmjöl och kväveföroreningar från täkten förs med dagvattnet ut i vattensystemet. Utsläpp av slam till vattendragen måste förhindras genom att allt vatten från verksamheten passerar sedimentationsbassängen innan det släpps ut i vattensystemet. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för kv. Hjorten inom stadsdelen Centrala stan Syftet med planen är att möjliggöra befintlig centrumverksamhet (hotell, handel, kontor m.m.) och att skydda kvarterets kulturvärden. Dessutom möjliggörs bostäder i begränsad omfattning. Samtliga synpunkter som har kommit in på planförslaget har blivit tillgodosedda. Bygg- och miljönämnden godkänner att detaljplanen får ställas ut för granskning. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samrådsredogörelse Planbeskrivning Plankarta et sänds till: Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, mark och exploatering Samhällsbyggnad, plan

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för del av fastigheten Magistern 1, inom stadsdelen Sörböle Syftet med detaljplanen är att utreda de planmässiga förutsättningarna för nybyggnad av två gruppboende vid Travvägen i Skellefteå centralort. Av de synpunkter på planförslaget som kommit in har följande inte blivit tillgodosedda: Inte ta aktuellt område i anspråk för bostadsbebyggelse - gruppboenden Bygg- och miljönämnden godkänner att detaljplanen får ställas ut för granskning. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samrådsredogörelse Planbeskrivning Plankarta mars 2015 et sänds till: Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, mark och exploatering Samhällsbyggnad, fysisk planering, plan

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för ändrad användning från kontor till 2 st lägenheter Fastigheten ligger i centrala Skellefteå, väster om Lasarettsvägen mellan Södra Järnvägsgatan och järnvägen. Sökanden avser att bygga om befintlig kontorslokal i markplan till två lägenheter. Resterande våningsplan nyttjas idag som bostäder liksom intilliggande hus. Fastigheten omfattas av detaljplan 2482K-P4/88 från 1988 som anger kontor som ändamål. Innan 1988 gällde en tidigare detaljplan som tillät både småindustri och bostad på den aktuella fastigheten, därav befintliga bostäder i huset. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för ändrad användning från kontor till två stycken lägenheter. Bygg- och miljönämndens behandling av ärendet Vid bygg- och miljönämndens behandling av ärendet presenterade ordförande Evelina Fahlesson (S) arbetsutskottets förslag, bifall till bygglov för ändrad användning av kontor till två stycken lägenheter. Förslag till beslut på sammanträdet Samhällsbyggnad föreslår att man avslår ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till två stycken lägenheter. sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden bifaller ordförandes förslag, bifall till bygglov för ändrad användning av kontor till två stycken lägenheter. Skäl för beslut Övrig del av fastigheten är bostäder och den nedre delen av fastigheten har tidigare varit bostad. Grannfastigheten används till bostadsandamål och i Trafikverkets yttrande finns det heller inget som motsäger en förändring till bostad i nedre plan. et sänds till: Sökanden

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus. Platsen ligger utom sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen ligger platsen inom influensområde kring centralort och serviceorter. Den tänkta tomtplatsen ligger i ett område med lätt utspridd bebyggelse i närheten av Gärdsmarksträsket, ca 8 km från centrala Skellefteå. Inga höga naturvärden finns i omgivningen. Platsen ligger utanför kommunalt VA-område. Den tänkta byggnadens area är ca 70 m 2. Bygg- och miljönämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus. Villkor Innan projektet påbörjas ska du ansöka om bygglov. Bygglovsansökan ska sedan handläggas av bygg- och miljönämnden. Projektet får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden gett startbesked. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, bygg et sänds till: Sökanden

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus Fastigheten ligger i Yttervik, utanför sammanhållen bebyggelse och omfattas av fördjupad översiktsplan. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus. Den blivande tomten är tänkt att angöras från befintlig tillfartsväg. Vatten är tänkt att ordnas via Ytterviks vattenförening och man avser att anlägga ett enskilt avlopp. När det gäller tomtens placering bedöms ansluta väl till den bebyggelsestruktur som finns i området. Bygg- och miljönämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus. Villkor Innan projektet påbörjas ska du ansöka om bygglov. Bygglovet ska sedan bedömas av bygg- och miljönämnden. Upplysning Berörda sakägare och grannar har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Ingen har haft något att erinra. Skäl för beslutet Byggprojektet överensstämmer med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Avgifter Summa avgifter: 7743 kr Faktura skickas separat. Giltighetstid för förhandsbeskedet Förhandsbeskedet upphör att gälla om du inte sökt bygglov inom två år från den dag då beslutet togs. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, bygg et sänds till: Sökanden

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt har upprättat förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden Förslagen är ute på samråd och Vattenmyndigheten önskar kommunens synpunkter. I förslag till åtgärdsprogram finns 9 st. åtgärdspunkter som speciellt riktar sig till kommunerna. Vårt remissvar har i huvudsak koncentrerats till dessa. Första delen av vårt remissvar innehåller allmänna synpunkter och i den andra delen ges synpunkter på varje åtgärd. Detta yttrande är en sammanställning av synpunkter från flera tjänstemän från Samhällsbyggnad miljö som granskat sitt eget arbetsområde. Bygg- och miljönämnden antar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Kommunledningskontoret. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Kommunledningskontoret

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande från samråd om förslag till åtgärdsförslag för havsmiljön Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att uppnå god miljöstatus Havs- och vattenmyndigheten föreslår 33 åtgärder inom områdena främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall, biologisk mångfald, marina skyddade områden samt restaurering. Åtgärdsprogrammet innehåller en åtgärd som riktas till kommuner: att vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete. Samhällsbyggnad har i samråd med Skellefteå museum och kommunledningskontoret (samhällsutvecklingsavdelningen) berett ärendet. Yttrande ska inkomma till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 april Bygg- och miljönämnden yttrar sig i enlighet med tjänsteskrivelsen. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, plan et sänds till: Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Skellefteå Museum Kommunledningskontoret, samhällsutvecklingsavdelningen Havs- och vattenmyndigheten

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delegationsbeslut Delegationsbeslut under perioden , redovisas i särskild bilaga, 201 sidor, handlingar. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga meddelanden Övriga meddelanden under perioden , redovisas i särskild bilaga, 9 sidor, 48 handlingar. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av övriga meddelanden.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Budgetprognos per 31 mars Riktvärdet för perioden är 25 %. Intäkterna följer riktvärdet liksom för kostnaderna för arbetskraft. Vissa justeringar av lönekostnaderna och budgeten för dessa kan komma att genomföras med anledning av den nya organisationen. I dagsläget är bedömningen att budgeten ska kunna hållas för kontot för arbetskraft. Övriga kostnader är lägre än budgeterat per den sista mars, här finns en viss eftersläpning av bokförda kostnader. Vad gäller utfallet för bostadsanpassning så är förbrukningen över budget. Det finns det en viss osäkerhet om utfallet för helåret. Till nästa prognostillfälle och delårsrapport finns anledning att återkomma med en mer detaljerad prognos. Sammantaget är prognosen för helåret 2015 en budget i balans men med en viss osäkerhet för utfallet gällande bostadsanpassning. Bygg- och miljönämnden godkänner budgetprognosen per 31 mars sunderlag Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad et sänds till: Kommunledningskontoret, ekonomienheten

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning av serviceförklaring för Fysisk planering, verksamhet bygg I april 2014 antog Bygg- och miljönämnden en serviceförklaring för verksamhet bygg. I serviceförklaringen lovar man förkortade handläggningstider, rutiner kring förseningar.mm. Under våren 2015 ser vi ett stort behov av att hitta en metod där vi ska kunna följa processen från inskickat bygglov till utskrivet startbesked. Redovisa produktionen för vår uppdragsgivare och även i fortsättningen kunna se vilka förbättringsområden som finns. Ett viktigt redskap för uppmuntran när vi håller de utlovade handläggningstiderna Bygg- och miljönämnden ger verksamheten bygg i uppdrag att ta fram ett redovisnings- och uppföljningssystem för verksamheten och uppdragsgivaren ska kunna följa produktionen på bygg. Uppgifter tas från verksamhetssystemet Reda och kundtjänstsystemet Flexite och ska redovisas en gång per månad/per kvartal för nämnden. Färdigt förslag lämnas till juni nämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, bygg, et sänds till: Samhällsbyggnad, verksamhet bygg

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Kurser och konferenser Inbjudan finns till följande konferenser: 1) FAH årskonferens 2015 Tid/Plats: april i Stockholm Pris: kr för båda dagarna (ej medlem kr) kr för endast dag 1 (ej medlem kr) 1200 kr för endast dag 2 (ej medlem kr) Arrangör: FAH (Förbundet för Allmänna Hälsoskydd) 2) Arenakonferens om strandskyddet Tid/Plats: 12 maj i Stockholm Pris: Ingen uppgift Arrangör: Strandskyddsdelegationen Bygg- och miljönämnden noterar inbjudningarna men avstår från deltagande.

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2016-04-12 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet, Skeppargatan 16 kl 14-15 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-09-14 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Brinken E1 kl 14 00 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Roger Johansson(S)

Läs mer

Gruppmötet sker på följande platser efter information: - för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i sammanträdesrummet Björnen (307 A).

Gruppmötet sker på följande platser efter information: - för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i sammanträdesrummet Björnen (307 A). KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid 2012-06-02 kl 09.30 Plats Sammanträdesrum Älgen, rum 307B plan 3 Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista Gruppmötet sker på följande platser efter information: - för socialdemokraterna,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2015-05-12 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl 14 00 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Harriet

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Denisa Ruca (S) Ordföranden samt Bengt Hackberg. Underskrifter Sekreterare... Per Ola Svensson

Denisa Ruca (S) Ordföranden samt Bengt Hackberg. Underskrifter Sekreterare... Per Ola Svensson Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2016-05-11 Sammanträdestid 13:00-15:00 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Ingemar Johansson (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-02-11 Sammanträdestid Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M) Peter

Läs mer

2010-04-08. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe Beslutande Ledamöter

2010-04-08. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe Beslutande Ledamöter Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-04-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljönämnden 2010-10-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljönämnden 2010-10-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 08.30-10.45 Beslutande Lars-Olof Brännström, ordf. Börje Lindström Stig Granlund Carola Hedman Evelina Fahlesson Annika Viklund

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 2014-05-12

PROTOKOLL 1 2014-05-12 PROTOKOLL 1 (46) 2014-05-12 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.30-15.10 Ajournering kl. 12.10-13.00 Beslutande Ann-Christin Westerlund (S), tf. ordförande Jan-Erik Engman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Överförmyndarnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Överförmyndarnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, sammanträdesrum Ugglan Kl 14.00 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande (S) Agda Johansson, vice ordförande (C) Ann-Sofi

Läs mer