PROTOKOLL 1 (23)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (23) Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta Burman-Ljungblad (S) Jan Håkansson (S) Stig Granlund (S) Gunnar Fransson (M) Hans-Eric Wallin (V) Tjänstgörande ersättare Wiveca Andersson (S) för Josefin Johansson (S) Petra Larsson (FP) för Stig Axelsson (C) Jacob Burman (S) för Dennis Johansson (MP) Ersättare Marcus Burman (S) Per-Olof Marklund (KD) Tjänstemän Hans Andersson. förvaltningschef Eva Kinnvall, chef miljö och hälsa Harriet Wistemar, chef fysisk planering Christina Svärd, chef verksamhet bygg Per Sundberg, informatör Ulrica Morén, sekreterare Moa Hedström, samhällstrateg, samhällsutveckling, 56 Ulrika Hellsten, handläggare verksamhet plan, 65 Emma Karlsson, handläggare verksamhet bygg, Therese Pettersson, handläggare, verksamhet bygg, 68 Justerare Håkan Lindh Paragrafer Ersättare Underskrifter.. Evelina Fahlesson, ordförande Ulrica Morén, sekreterare.. Håkan Lindh, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av bygg- och miljönämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad, Trädgårdsgatan 7 Underskrift. Ulrica Morén

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 56 Skellefteå 2030 Information För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar måste vi växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet där invånare, företagare, kommun med flera - tar fram en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Arbetet med att ta fram strategin för Skellefteå 2030 startade år 2013 och nu är ett utkast av prioriteringarna ute på remiss hos nämnderna. Nämndernas synpunkter på remissen ska vara inlämnade senast den 15 april. Bygg- och miljönämnden skickar följande kommentarer; Inarbeta hållbarhetsbegreppet tydligare, Inarbeta, ta hänsyn till klimatneutralitet /positivt Vikten av förnyelsebara och hållbara material bör förtydligas Rubriken: "Ännu fler ska trivas i Skellefteå" bör ändras Rubriken: Överbrygga geografiska avstånd - stryk geografiska Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 57 Förvaltningschefen informerar Cheferna på samhällsbyggnad har gjort ett studiebesök på stadsbyggnadskontoret i Luleå. Sammankopplat med informationen och arbetet med Skellefteå 2030 så har Luleå kommun hunnit längre i sitt arbete med deras framtidsprojekt, Vision Luleå Man kommer att ha ett fortsatt samarbete med Luleå kommun även framöver. Under Luleå vistelsen så jobbade man även med att göra en förplanering inför nämndens måldag, som är den 22 april. Program för måldagen kommer inom kort. Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 58 Dnr Yttrande om prövotidsutredning för U3, U4, U5 och U6 på Almer Oil & Chemical Storage AB Almer Oil AB fick den 17 juni 2011 tillstånd enligt miljöbalken att bedriva verksamhet på fastigheterna Oljehamnen 4 och 5. I beslutet fanns ett antal uppskjutna frågor. Bolaget har lämnat in en slutlig redovisning av utredningsfrågorna U3 t.o.m. U6. Utredningsfrågorna handlar om vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp av oljeförorenat avloppsvatten och dagvatten till recipient (U3), vilken möjlighet det finns att använda automatiskt brytande överfyllnadsskydd med mjuk avstängning vid fartygsutlastning och vid pumpning mellan cisterner och mellan depåer (U4), behovet av och villkor för ekonomisk säkerhet för avhjälpandeåtgärder och andra återställningskostnader som kan uppstå med anledning av föroreningar i mark och grundvatten mm. (U5) samt om det finns möjlighet att stänga av vägen mellan oljekajen och bolagets verksamhetsområde för allmänheten (U6). Bygg- och miljönämnden har fått redovisningen för yttrande från Länsstyrelsen. Bygg- och miljönämnden lämnar följande synpunkter med bedömning och motivering som yttrande till Länsstyrelsen. U3 I den dagvattenpolicy som finns i Skellefteå kommun anges riktvärden för dagvatten endast för parametern oljeindex. Riktvärdet är satt till 5 mg/l vid förbindelsepunkt till kommunens nät och 0,7 mg/l i utsläppspunkt till recipient. Parametern oljeindex indikerar främst äldre oljeföroreningar så de föreslagna parametrarna är lämpligare att analysera för att kontrollera utsläpp till dagvatten och OFA-vatten. Då det konstaterats att petroleumföroreningar delvis spridit sig ner till grundvattnet och för att dessa sannolikt härstammar från gamla föroreningar kan oljeindex vara lämpligt att ha med som en parameter i egenkontrollprogrammet för att kunna ha kontroll på grundvattnet från fastigheten. I de analyser som gjorts på dagvatten och OFA-vatten har väldigt låga halter uppmätts, långt under de 1 mg/l som föreslagits som begränsningsvärde för samtliga parametrar. Bygg- och miljönämnden bedömer trots att bolaget med stor sannolikhet skulle kunna klara lägre värden ändå att nivån på de föreslagna begränsningsvärdena ligger på rätt nivå med hänsyn till att ingen verksamhet pågått på fastigheten under provtagnings- och utredningsperioden.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Det slutliga villkoret bör innehålla krav på vilken typ av provtagning som ska ligga till grund för begränsningsvärdet dvs. antal prov per år/månad osv. istället för att som bolaget föreslår reglera detta i ett kontrollprogram. I villkoret behöver det också preciseras i vilken punkt som proven ska tas ut och därmed i vilken punkt som villkoret ska innehållas. Villkoret skulle också kunna innehålla en delegation till tillsynsmyndigheten att besluta om förändringar i provtagningsfrekvensen till exempel under perioder då väldigt liten eller ingen verksamhet pågår på fastigheten. U4 Bygg- och miljönämnden anser att ett villkor kan utformas med krav på att: - nivålarmet utökas så att det även larmar på kajen med akustiska och visuella signaler, så att risken för en överspolning vid pumpning från fartyg till depå minskar, - placera ett nödstopp på kajen som vid användning omedelbart stoppar driften av verksamhetens utlastningspumpar vid pumpning från depå till fartyg Åtgärderna kan genomföras under en tvåårsperiod. Utan att vara helt insatt i hur nödstopp och larm behöver utformas så förefaller kostnaderna som presenterats i redovisningen vara väldigt höga för installation av föreslagen utrustning men Bygg- och miljönämnden, miljö har svårt att bedöma detta. När det gäller installation av utrustning som ska minska riskerna vid produktförflyttning redovisar bolaget att det blir dyrt och att åtgärden inte bidrar till så stor miljönytta. Ett alternativ till den tekniska lösningen kan vara att bolaget i en intern rutin skriver in vilka försiktighetsåtgärder som ska användas om produktförflyttning behöver göras någon gång. Metoden med mjuk avstängning förefaller vara en dyr åtgärd som under vissa omständigheter istället ökar risken för utsläpp. U5 Bygg- och miljönämnden ställer sig tveksam till behovet av ekonomisk säkerhet för verksamheten. Enligt MB 16 kap. 3 finns en allmän möjlighet för myndigheter att kräva säkerhet för alla typer av verksamheter. Den möjligheten gäller inte bara i fråga om tillstånd, utan också i fråga om godkännanden och dispenser enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken. En ekonomisk säkerhet ska enligt propositionen 1997/98:45 framförallt ställas för avfallsanläggningar och verksamheter som förväntas avslutas inom en viss tid. Bolaget har en liten del av verksamheten som skulle kunna betecknas som avfallsanläggning, mottagning av sludgeolja.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Anläggningen omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och vid ett större utsläpp eller haveri kan konsekvenserna bli allvarliga med höga kostnader för sanering som följd. I den utredning som gjorts finns dock enbart en säkerhet uträknad utifrån vad en eventuell sanering av befintliga markföroreningar skulle kosta och dessa föroreningar har orsakats av tidigare verksamheter. Bygg- och miljönämnden anser ändå att det är positivt att en bedömning av kostnaden för en sanering har tagits fram i tillståndsprocessen och att denna rapport kan användas för att fortsätta arbetet med att efterbehandla en del områden på fastigheterna och/eller för att säkerställa att föroreningar inte sprids från fastigheterna. Detta arbete kan bedrivas via tillsynen. U6 Det är Skellefteå kommun som äger och har rådighet över vägen på området mellan depåerna och kajen. En omdragning är enligt uppgift planerad till Då bolaget har svårt att påverka vad som planeras i Skellefteå kommuns verksamhet anser byggoch miljönämnden att det inte är lämpligt att föreskriva ett villkor om detta i bolagets tillstånd för verksamheten. Det är dock viktigt att åtgärder genomförs antingen genom en permanent avstängning eller möjlighet att tillfälligt stänga av vägen, och att bolaget har en fungerande samverkan med hamnen i de frågorna. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 59 Dnr Moräntäkt för efterbehandling av sandmagasinet, Gillervattnet 1 Boliden Mineral AB ansöker hos Länsstyrelsen om förlängning av gällande tillstånd för brytning av morän inom fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 1. Nuvarande tillstånd går ut den 31 augusti 2015 och de vill förlänga tillståndstiden med 5 år. De ansöker inte om något ökat uttag, mängden kommer fortfarande att vara ton. Förberedande arbeten inför täktverksamheten har påbörjats men de har ännu inte brutit något material. Materialet ska användas till efterbehandling av sandmagasinet Gillervattnet. Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss till byggoch miljönämnden. Bygg- och miljönämnden tillstyrker en förlängning av tillståndet för brytning av morän på fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 1. Skäl för beslut Eftersom det finns behov av materialet, inget har brutits ännu och man påbörjat förberedelser inför brytning bedöms det vara bättre för miljön att fortsatt tillstånd medges än att bryta materialet någon annanstans. Täktens läge medför också korta transporter. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 60 Dnr Moräntäkt för efterbehandling av sandmagasinet, Gillervattnet 2 Boliden Mineral AB ansöker hos Länsstyrelsen om förlängning av gällande tillstånd för brytning av ton morän inom fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 2. Nuvarande tillstånd går ut den 31 augusti 2015 och de vill förlänga tillståndstiden med 5 år. Under år 2012 bröts ton och under 2014 bröts 600 ton vilket gör att kvarvarande mängd enligt nuvarande tillstånd är ton. De ansöker inte om något ökat uttag. Materialet ska användas till efterbehandling av sandmagasinet Gillervattnet. Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss till byggoch miljönämnden. Bygg- och miljönämnden tillstyrker en förlängning av tillståndet för brytning av morän på fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 2. Skäl till beslut Eftersom det finns behov av materialet och de inte brutit ut den tillståndsgivna mängden bedöms det vara bättre för miljön att fortsatt tillstånd medges än att materialet ska brytas någon annanstans. Täktens läge medför också korta transporter. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 61 Dnr Moräntäkt för efterbehandling av sandmagasinet, Gillervattnet 3 Boliden Mineral AB ansöker hos Länsstyrelsen om förlängning av gällande tillstånd för brytning av ton morän inom fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 3. Nuvarande tillstånd går ut den 31 augusti 2015 och de vill förlänga tillståndstiden med 5 år. Under år 2014 bröts ton. De ansöker inte om något ökat uttag. Materialet ska användas till efterbehandling av sandmagasinet Gillervattnet. Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss till bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden tillstyrker en förlängning av tillståndet för brytning av morän på fastigheten Bjurliden 1:298, Gillervattnet täkt 3. Skäl till beslut Eftersom det finns behov av materialet och de inte brutit ut den tillståndsgivna mängden bedöms det vara bättre för miljön att fortsatt tillstånd medges än att materialet ska brytas någon annanstans. Täktens läge medför också korta transporter. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om fortsatt täktverksamhet Länsstyrelsen har skickat handlingar för yttrande. Ansökan gäller tillstånd till fortsatt täktverksamhet i form av utlastning av befintliga upplag på ton under 5 år. Gällande täkttillstånd på ton morän löper ut Materialet kommer att användas till vägbyggnationer inom närområdet, bland annat till väg 890 från Åselet som ska förbättras under Bygg och miljönämnden tillstyrker täktverksamhet på fastigheten Åselet 11:1 med följande villkor: Allt dagvatten från täktområdet ska passera sedimentationsbassängen. Mesa som tas in i täkten ska kontrolleras så den inte har en föroreningshalt som överstiger det tillåtna. Skäl för beslut Bullret från verksamheten bedöms ligga inom aktuella riktvärden och bör därmed inte störa de närboende. Avståndet till närmast boende är ca 1,5 km och mellanliggande mark är skogsbeklädd. Inga störningar från närboende har tidigare rapporterats. Materialet i täkten är redan utbrutet. Användning av befintliga upplag är i linje med miljömål och hushållningsplan. Materialet från denna täkt kan bidra till att minska uttaget av naturgrus från andra täkter inom detta område. Rennäringen har inget att invända mot verksamheteten. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om fortsatt och utvidgad täktverksamhet av berg Länsstyrelsen har skickat handlingar för yttrande. Ansökan gäller tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet och avser en uttagsvolym på ton under 20 år. Bergmaterialet är godkänt för trafikerat bärlager, förstärkningslager och slitlagergrus. Materialet ska i första hand användas till vägbyggnationer bland annat för ombyggnad av E4 ner till Sikeå Bygg och miljönämnden tillstyrker ansökan om fortsatt och utvidgad täktverksamhet på fastigheten Daglösten 4:3 med följande villkor: Allt dagvatten från täktområdet ska passera sedimentationsbassängen innan det släpps ut i närliggande myrområde. Skäl för beslut Täkten har ett relativt skyddat och avskärmat läge. Avståndet till närmaste bebyggelse, pallhöjden och den mellanliggande skogsmarken gör att risken för störningar är liten. Under de år som täkten varit i drift har inga klagomål på buller inkommit. Bergtäkt är ett bra alternativ ur hushållningssynpunkt och överensstämmer med miljömålen för naturgrus. Materialet från denna täkt kan bidra till att minska uttaget av naturgrus från andra täkter inom detta område. Vid bergtäktverksamhet finns alltid en risk att stenmjöl och kväveföroreningar från täkten förs med dagvattnet ut i vattensystemet. Utsläpp av slam till vattendragen måste förhindras genom att allt vatten från verksamheten passerar sedimentationsbassängen innan det släpps ut i vattensystemet. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för kv. Hjorten inom stadsdelen Centrala stan Syftet med planen är att möjliggöra befintlig centrumverksamhet (hotell, handel, kontor m.m.) och att skydda kvarterets kulturvärden. Dessutom möjliggörs bostäder i begränsad omfattning. Samtliga synpunkter som har kommit in på planförslaget har blivit tillgodosedda. Bygg- och miljönämnden godkänner att detaljplanen får ställas ut för granskning. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samrådsredogörelse Planbeskrivning Plankarta et sänds till: Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, mark och exploatering Samhällsbyggnad, plan

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för del av fastigheten Magistern 1, inom stadsdelen Sörböle Syftet med detaljplanen är att utreda de planmässiga förutsättningarna för nybyggnad av två gruppboende vid Travvägen i Skellefteå centralort. Av de synpunkter på planförslaget som kommit in har följande inte blivit tillgodosedda: Inte ta aktuellt område i anspråk för bostadsbebyggelse - gruppboenden Bygg- och miljönämnden godkänner att detaljplanen får ställas ut för granskning. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samrådsredogörelse Planbeskrivning Plankarta mars 2015 et sänds till: Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, mark och exploatering Samhällsbyggnad, fysisk planering, plan

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för ändrad användning från kontor till 2 st lägenheter Fastigheten ligger i centrala Skellefteå, väster om Lasarettsvägen mellan Södra Järnvägsgatan och järnvägen. Sökanden avser att bygga om befintlig kontorslokal i markplan till två lägenheter. Resterande våningsplan nyttjas idag som bostäder liksom intilliggande hus. Fastigheten omfattas av detaljplan 2482K-P4/88 från 1988 som anger kontor som ändamål. Innan 1988 gällde en tidigare detaljplan som tillät både småindustri och bostad på den aktuella fastigheten, därav befintliga bostäder i huset. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för ändrad användning från kontor till två stycken lägenheter. Bygg- och miljönämndens behandling av ärendet Vid bygg- och miljönämndens behandling av ärendet presenterade ordförande Evelina Fahlesson (S) arbetsutskottets förslag, bifall till bygglov för ändrad användning av kontor till två stycken lägenheter. Förslag till beslut på sammanträdet Samhällsbyggnad föreslår att man avslår ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till två stycken lägenheter. sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden bifaller ordförandes förslag, bifall till bygglov för ändrad användning av kontor till två stycken lägenheter. Skäl för beslut Övrig del av fastigheten är bostäder och den nedre delen av fastigheten har tidigare varit bostad. Grannfastigheten används till bostadsandamål och i Trafikverkets yttrande finns det heller inget som motsäger en förändring till bostad i nedre plan. et sänds till: Sökanden

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus. Platsen ligger utom sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen ligger platsen inom influensområde kring centralort och serviceorter. Den tänkta tomtplatsen ligger i ett område med lätt utspridd bebyggelse i närheten av Gärdsmarksträsket, ca 8 km från centrala Skellefteå. Inga höga naturvärden finns i omgivningen. Platsen ligger utanför kommunalt VA-område. Den tänkta byggnadens area är ca 70 m 2. Bygg- och miljönämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus. Villkor Innan projektet påbörjas ska du ansöka om bygglov. Bygglovsansökan ska sedan handläggas av bygg- och miljönämnden. Projektet får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden gett startbesked. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, bygg et sänds till: Sökanden

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus Fastigheten ligger i Yttervik, utanför sammanhållen bebyggelse och omfattas av fördjupad översiktsplan. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus. Den blivande tomten är tänkt att angöras från befintlig tillfartsväg. Vatten är tänkt att ordnas via Ytterviks vattenförening och man avser att anlägga ett enskilt avlopp. När det gäller tomtens placering bedöms ansluta väl till den bebyggelsestruktur som finns i området. Bygg- och miljönämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus. Villkor Innan projektet påbörjas ska du ansöka om bygglov. Bygglovet ska sedan bedömas av bygg- och miljönämnden. Upplysning Berörda sakägare och grannar har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Ingen har haft något att erinra. Skäl för beslutet Byggprojektet överensstämmer med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Avgifter Summa avgifter: 7743 kr Faktura skickas separat. Giltighetstid för förhandsbeskedet Förhandsbeskedet upphör att gälla om du inte sökt bygglov inom två år från den dag då beslutet togs. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, bygg et sänds till: Sökanden

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt har upprättat förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden Förslagen är ute på samråd och Vattenmyndigheten önskar kommunens synpunkter. I förslag till åtgärdsprogram finns 9 st. åtgärdspunkter som speciellt riktar sig till kommunerna. Vårt remissvar har i huvudsak koncentrerats till dessa. Första delen av vårt remissvar innehåller allmänna synpunkter och i den andra delen ges synpunkter på varje åtgärd. Detta yttrande är en sammanställning av synpunkter från flera tjänstemän från Samhällsbyggnad miljö som granskat sitt eget arbetsområde. Bygg- och miljönämnden antar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Kommunledningskontoret. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, miljö et sänds till: Kommunledningskontoret

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande från samråd om förslag till åtgärdsförslag för havsmiljön Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att uppnå god miljöstatus Havs- och vattenmyndigheten föreslår 33 åtgärder inom områdena främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall, biologisk mångfald, marina skyddade områden samt restaurering. Åtgärdsprogrammet innehåller en åtgärd som riktas till kommuner: att vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete. Samhällsbyggnad har i samråd med Skellefteå museum och kommunledningskontoret (samhällsutvecklingsavdelningen) berett ärendet. Yttrande ska inkomma till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 april Bygg- och miljönämnden yttrar sig i enlighet med tjänsteskrivelsen. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, plan et sänds till: Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Skellefteå Museum Kommunledningskontoret, samhällsutvecklingsavdelningen Havs- och vattenmyndigheten

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Delegationsbeslut Delegationsbeslut under perioden , redovisas i särskild bilaga, 201 sidor, handlingar. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga meddelanden Övriga meddelanden under perioden , redovisas i särskild bilaga, 9 sidor, 48 handlingar. Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av övriga meddelanden.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Budgetprognos per 31 mars Riktvärdet för perioden är 25 %. Intäkterna följer riktvärdet liksom för kostnaderna för arbetskraft. Vissa justeringar av lönekostnaderna och budgeten för dessa kan komma att genomföras med anledning av den nya organisationen. I dagsläget är bedömningen att budgeten ska kunna hållas för kontot för arbetskraft. Övriga kostnader är lägre än budgeterat per den sista mars, här finns en viss eftersläpning av bokförda kostnader. Vad gäller utfallet för bostadsanpassning så är förbrukningen över budget. Det finns det en viss osäkerhet om utfallet för helåret. Till nästa prognostillfälle och delårsrapport finns anledning att återkomma med en mer detaljerad prognos. Sammantaget är prognosen för helåret 2015 en budget i balans men med en viss osäkerhet för utfallet gällande bostadsanpassning. Bygg- och miljönämnden godkänner budgetprognosen per 31 mars sunderlag Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad et sänds till: Kommunledningskontoret, ekonomienheten

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning av serviceförklaring för Fysisk planering, verksamhet bygg I april 2014 antog Bygg- och miljönämnden en serviceförklaring för verksamhet bygg. I serviceförklaringen lovar man förkortade handläggningstider, rutiner kring förseningar.mm. Under våren 2015 ser vi ett stort behov av att hitta en metod där vi ska kunna följa processen från inskickat bygglov till utskrivet startbesked. Redovisa produktionen för vår uppdragsgivare och även i fortsättningen kunna se vilka förbättringsområden som finns. Ett viktigt redskap för uppmuntran när vi håller de utlovade handläggningstiderna Bygg- och miljönämnden ger verksamheten bygg i uppdrag att ta fram ett redovisnings- och uppföljningssystem för verksamheten och uppdragsgivaren ska kunna följa produktionen på bygg. Uppgifter tas från verksamhetssystemet Reda och kundtjänstsystemet Flexite och ska redovisas en gång per månad/per kvartal för nämnden. Färdigt förslag lämnas till juni nämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, bygg, et sänds till: Samhällsbyggnad, verksamhet bygg

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Kurser och konferenser Inbjudan finns till följande konferenser: 1) FAH årskonferens 2015 Tid/Plats: april i Stockholm Pris: kr för båda dagarna (ej medlem kr) kr för endast dag 1 (ej medlem kr) 1200 kr för endast dag 2 (ej medlem kr) Arrangör: FAH (Förbundet för Allmänna Hälsoskydd) 2) Arenakonferens om strandskyddet Tid/Plats: 12 maj i Stockholm Pris: Ingen uppgift Arrangör: Strandskyddsdelegationen Bygg- och miljönämnden noterar inbjudningarna men avstår från deltagande.

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2004-03-02

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2004-03-02 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hjorten, Älgen (307B) Kl. 14.00-15.45 Beslutande Valter Stenberg Agda Johansson Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Marie Berglund Elisabeth Öhmark Rosalie

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 14:00-18:10 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf. Göte

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Björnen (307A) Klockan 14.00-16.15 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Assar Eketorn Bitte Ekersund Marie Berglund

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer