Rehabiliteringsgaranti i Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehabiliteringsgaranti i Västerbotten"

Transkript

1 Rehabiliteringsgaranti i Västerbotten Information och anvisningar Foto: Tommy Henfridsson

2 Innehåll Sid INFORMATION Bakgrund till rehabiliteringsgarantin 2 För vem gäller rehabiliteringsgarantin? 2 Vårdgarantin gäller 2 Behandlingsmetoder 3 Ersättningar nationellt 4 ANVISNINGAR Modell för rehabiliteringsgarantin i Västerbotten 5 Hälsoval Västerbotten 5 Strategier för att öka tillgången 5 Strategier för att öka produktionen 5 Organisation och redovisning 6 Bedömningsteam 7 Kognitiv beteendeterapi (KBT)/ Interpersonell psykoterapi (IPT) 7 Multimodal rehabilitering (MMR) 7 Utbildningar 8 Ekonomisk ersättning 8 Bilagor 1 KBT steg-1 utbildning 2 Hanterings- och redovisningsrutiner KBT 3 Hanterings- och redovisningsrutiner MMR Vid eventuella frågor hänvisas till processledningen för sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin: ,

3 INFORMATION Bakgrund till rehabiliteringsgarantin Nästan två tredjedelar av alla sjukskrivningar härrör från sjukdomar inom diagnosgrupperna smärta och psykisk ohälsa. Hittills har vården inte kunnat möta dessa patienter i den utsträckning som behövs. Landstingen har därför fått uppdrag från staten att erbjuda dessa målgrupper den bedömning och behandling de har behov av. Regeringen har avsatt 960 miljoner för 2010 för detta ändamål. Utbetalning till landstingen sker centralt efter att behandlingar genomförts och inrapporterats till centrala Försäkringskassan. Syftet med rehabiliteringsgarantin är att patienter ska få snabbare och bättre tillgång till behandling/rehabilitering för att lättare kunna återgå i arbete vid en eventuell sjukskrivning eller att förebygga behov av sjukskrivning. I första hand bör utvecklingen ske i primärvården för att få den önskade snabba tillgången. Det är också viktigt med närhet till patientens hemmiljö och arbetsmiljö för att nätverket ska fungera bra omkring patienten. Specialistresurser som stöd till primärvården måste också finnas, för hjälp med tidig bedömning vid behov, för rådgivning och för att kunna ge specialistrehabilitering när så krävs. För vem gäller rehabiliteringsgarantin? Personer i åldern år som är i arbete eller arbetssökande. Inriktningen ska vara återgång i arbete. Rehabiliteringsgarantin inriktas på bedömning och behandling för personer med smärta i rygg, nacke eller axlar (generaliserad smärta), depressioner, olika typer av ångest eller stressrelaterad ohälsa. Rehabiliteringsgarantin gäller inte om personen inte kan antas kunna återgå i något arbete efter rehabilitering, alltså istället antas vara i behov av sjukersättning. För personer i åldern 66 och 67 år gäller rehabiliteringsgarantin endast om personen är i arbete eller aktivt arbetssökande. Personen kan vara sjukskriven hel eller deltid. Det är dock inte ett krav med sjukskrivning för att ha rätt till rehabiliteringsgaranti, den gäller också rehabilitering för förebyggande av behov av sjukskrivning. Vårdgarantin gäller Den patient som omfattas av rehabiliteringsgarantin har rätt till vård inom samma tidsgränser som gäller i den generella vårdgarantin. Det innebär att patienten ska få kontakt med primärvården samma dag som hon eller han söker vård. För besök hos läkare ska en tid hos allmänläkare erbjudas inom högst sju dagar. Eventuellt besök inom specialistvården ska erbjudas inom 90 dagar. Den behandling som vårdgivaren i samråd med patienten beslutar om ska patienten få inom 90 dagar (alltså från den dag beslut tas att patienten har behov av insatser som ersätts inom rehabiliteringsgarantin). 2

4 Behandlingsmetoder Behandlingarna kan ske i grupp och/eller individuellt, alltid med bedömning utifrån vad som anses bäst för den enskilde individens behov, och en behandlingsplan ska upprättas. Behandlingsmetoder som används ska vara evidensbaserade. Många metoder har evidens för t.ex. upplevd hälsa eller minskade symtom men i detta fall gäller att det ska finnas evidens för återgång i arbete. De typer av behandlingar och rehabilitering som i dagsläget anses ha tillräcklig evidens för återgång i arbete och som ersätts av staten är: Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Interpersonell psykoterapi (IPT) för patienter med lättare eller medelsvår psykisk ohälsa (depression, ångest, stressrelaterad ohälsa). Antalet terapitillfällen avgörs efter behovet, vanligen Utredning och behandling ska genomföras individuellt eller i grupp av: 1. Leg psykolog med KBT inriktning. 2. Leg psykolog med annan inriktning, men som använder KBT eller IPT. 3. Leg psykoterapeut som använder KBT eller IPT. 4. Behandlare som har adekvat grundutbildning (till exempel sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, pedagog, psykolog) med påbyggnadsutbildning i KBT eller IPT, motsvarande steg 1 utbildning. 5. Behandlare med någon av ovanstående grundutbildningar som går steg 1 utbildning och har behandlingshandledning av handledarutbildad KBT-terapeut. Multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med långvarig smärta i axlar nacke och rygg (generaliserad smärta). Multimodal rehabilitering innebär en kombination av åtgärder som är välplanerade och synkroniserade och består av psykologiska insatser, fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik, insatser för balansen mellan olika aktiviteter i livet och undervisning om smärta. Insatserna ska stärka den drabbade individens handlingskraft och ansvarstagande. Insatser sker under en längre tid med personal som arbetar i team och är tränade att arbeta i team. Teamet består av flera professioner vanligtvis ingår sjukgymnast, arbetsterapeut, socionom, psykolog samt läkare. Rekommenderas läkare (medicinsk kompetens)och minst tre ytterligare professioner med olika kunskapsinriktning (kompetens inom: fysisk funktion, psykisk funktion, aktivitet/delaktighet). Det multimodala rehabiliteringsprogrammet bör ha: individualiserat upplägg utifrån den enskildes behov, ett bio-psyko-socialt synsätt, genomtänkt psykologiskt förhållningssätt, tillräcklig intensitet (oftast 2-3 dagar i veckan under 6-8 veckor) och kan innefatta hemuppgifter och insatser i hemmiljön, insatser och strategier för att få vardagen att fungera, undervisning till exempel om smärta, dess konsekvenser, ergonomi och hanteringsstrategier, men även stresshantering, sömnvanor och hur olika läkemedel samverkar, basal kroppskännedom och att prova olika former av fysisk träning och/eller gradvis ökad fysisk aktivitet, planering för arbetsåtergång till exempel via kontakter med arbetsgivare och arbetsplats och/eller arbetsförmedling, vid behov kan samtalsstöd ingå (gärna med kognitivt förhållningssätt och/eller KBT). 3

5 Det är viktigt att teamets medlemmar samarbetar tätt med varandra och med patienten för att stärka patientens handlingskraft och ansvarstagande. Ibland kan nätverket vidgas till att involvera också familjen, arbetsgivare med flera. Ersättningar nationellt En ekonomisk ersättning är avsatt från staten i förhållande till respektive landstings befolkningsmängd. Ersättning utgår varje kvartal i efterskott till landstingen efter att redovisning av antalet genomförda behandlingarna inlämnats till Centrala Försäkringskassan. I Västerbotten sker rapporteringen via processledningen för Sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin inom landstinget. Om ett landsting inte genomför behandlingar/rehabiliteringar i den storleken som pengar är avsatta för aktuellt län går den ekonomiska ersättningen till de landsting som har genomfört fler behandlingar/rehabiliteringar än deras avsatta statliga medel. Landstingen får ersättning från staten för genomförda behandlingar, dessutom ytterligare en mindre ersättning per behandling för att täcka landstingets kostnader för att utveckla arbetet och att tillse att tillgången på åtgärderna kommer befolkningen till del. Denna del bör också innefatta kostnadstäckning för central organisation och administration, och att erforderlig utbildning erbjuds. Inom rehabiliteringsgarantin finns också medel avsatta för forskning. Nästa ansökningstillfälle är 28 maj 2010 (utlysning från Vårdal 1 mars). Syftet med forskningsmedlen är att bedriva klinisk forskning för att få kunskap om fler behandlingsmetoder än ovanstående har evidens för återgång i arbete. 4

6 ANVISNINGAR Modell för rehabiliteringsgarantin i Västerbotten (gäller år 2010) Hälsoval Västerbotten Ansvaret för rehabiliteringsgarantin finns med i Hälsovalet i Västerbotten. Det innebär att hälsocentralerna ska erbjuda sina listade patienter bedömning, behandling och rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Hälsocentralerna ska också delta i utvecklingsarbetet Sjukskrivningsprocessen i Västerbotten. Beslutsstödet ska användas vid bedömning i samband med sjukskrivning och hänsyn ska tas till Rehabiliteringskedjans tidsgränser. Socialstyrelsens föreskrifter ska följas. Intentionerna med rehabiliteringsgarantin är att behandling/rehabilitering ska kunna erbjudas befolkningen tidigt och nära, vilket tolkas som utveckling i första hand inom primärvården. År 2010 ses som ett år för uppbyggnad, full produktion inom rehabiliteringsgarantin i primärvården kanske inte kan förväntas. Några specialistkliniker som redan idag utför multimodal rehabilitering och i vissa fall KBT kommer därför att ersättas särskilt. För att öka hälsocentralernas möjligheter att bygga upp nödvändiga verksamheter, tog landstingsledningen beslut (16 november 2009) att medel får betalas ut till hälsocentralerna under 2010 motsvarande 80% av behandlingsintäkten från staten. Detta innebär kronor i ersättning/patient som får KBT eller IPT och kronor/patient som får multimodal rehabilitering (MMR). Dessutom kommer kostnadsfria utbildningar att erbjudas, samt vid behov extra stöd från processledningen. Strategier för att öka tillgången För att öka tillgången på KBT kommer viss finansiering erbjudas av steg-1 utbildning med start hösten 2010, dessutom diskuteras steg 2 och handledarutbildning. En ny veckoutbildning i kognitivt förhållningssätt planeras också. Se bilaga 1 angående steg-1 utbildningen För att öka tillgången till multimodal rehabilitering (MMR) i primärvården behövs insatser, bland annat i form av utbildningar, för att utveckla teamen på hälsocentralerna. Se vidare under rubriken Utbildningar sidan 8 Tillskott av vissa professioner kan behövas för att klara av KBT/IPT och MMR. Anställning av fler psykologer och socionomer pågår inom primärvården (delvis finansierat med inkomsterna från rehabiliteringsgarantin 2009). Det skiljer mellan hälsocentralerna vilka professioner som behöver kompletteras. Vanligast är utökat behov av psykologer/socionomer och arbetsterapeuter, men det kan också röra sig om sjukgymnaster och läkare. Strategier för att öka produktionen För att öka produktionen av både KBT och MMR krävs: 1) att personalen som behöver utbildning, genomgår den. Det innebär att verksamheterna måste avsätta tid för att kunna öka kompetensen hos sin personal. 2) att organisationsstrukturen stödjer arbetsmetoden. På varje enhet måste det finnas - system för att tidigt identifiera patienten som har behovet av åtgärder, - en samordnande funktion som koordinerar insatserna, 5

7 - system för att teamen ska kunna arbeta multimodalt ( tid och organisation för behandling/rehabilitering), - system för uppföljning, - system för inrapportering av producerade insatser. Se vidare om dessa strategiområden nedan kursiv text. Organisation och redovisning en samordnande funktion som koordinerar insatserna bör finnas på varje enhet Vår bedömning är att rehabiliteringsgarantin inte kommer att fungera utan samordnare, dels med samordning av arbetet runt patienten och i teamet, men också med samordning av behandlingsregistreringen. Det ska idag finnas uppbyggt teamarbete för arbete med sjukskrivna på alla hälsocentraler i länet, dessutom finns det avsatt tid för en koordinator som leder arbetet i dessa team. Vårt förslag är att man fortsätter bygga på den resursen även för samordning av arbetet inom rehabiliteringsgarantin. Insatserna i rehabiliteringsgarantin kan ses som en förlängning av arbetet som ändå sker i dessa team det tillkommer ökad möjlighet att erbjuda mer omfattande rehabilitering för de mest utsatta grupperna när det gäller sjukskrivning och förebyggande av sjukskrivning. Medel tillförs via behandlingsregistereringen där viss del föreslås användas till samordnarfunktionen (koordinator med uppgifter inom sjukskrivning och rehabilitering). Samtliga hälsocentraler bör ha kompetens i sitt team att bedöma rehabiliteringsbehov, och vid behov skapa en rehabiliteringsplan tillsammans med patienten. Om enheten inte har möjlighet att genomföra KBT/IPT eller den multimodala rehabiliteringen på grund av t ex för litet underlag eller brist på behandlingsresurser ska det finnas en handlingsplan för hur patientens behandling ska hanteras. - system för att teamen ska kunna arbeta med KBT/IPT och MMR (kunskap, tid och organisation för behandling/rehabilitering), Ett program ska tas fram för hur enheten planerar att arbeta med KBT/IPT och MMR. Programmet redovisas för processlendningen inom landstinget. I detta ska ingå vilka professioner som ingår i teamet och en programförklaring för vad som planeras erbjudas patienterna inom MMR. Vad den enskilde får från programmet utgår från dennes rehabiliteringsplan. Se bilaga 3 (3) Se vidare under rubrikerna Bedömningsteam, Kognitiv beteendeterapi och Multimodal rehabilitering på sidan 7 och 8 - system för uppföljning, - system för inrapportering av producerade insatser, Speciella blanketter har tagits fram. Se bilaga 2 (2) och 3 (2). Blanketterna används för redovisning till landstingets processledning för rehabiliteringsgarantin som underlag för utbetalning av behandlingsersättningen. Utbetalning sker i stå steg för både KBT/IPT och MMR: FAS 1 Övre delen av blanketten fylls i i samband med att bedömning skett, behov och rätt till rehabiliteringsgaranti har journalförts och en rehabiliteringsplan har upprättats. (För KBT/IPT gäller att också 5 behandlingar ska ha genomförts). Blanketten skickas 6

8 till processledningen per mail eller postbrev. Utbetalning av halva behandlingsersättningen sker till hälsocentralen. FAS 2 När behandling/rehabilitering är avslutad och uppföljning har skett fylls nedre delen av blanketten i och skickas per mail eller postbrev till processledningen. Utbetalning av andra halvan av behandlingsersättningen sker. Man vänta med att redovisa tills både FAS 1 och 2 är genomförda om man föredrar det. Se bilaga 2 (2) och 3 (2) Bedömningsteam på varje enhet ska det finnas system för att tidigt identifiera patienten som har behovet av åtgärder Ansvaret för rehabiliteringsgarantin finns med i Hälsoval Västerbotten, som tidigare nämnts. Detta innebär att hälsocentralerna har ansvaret att se till att de patienter som är listade hos dem får en tidig bedömning av sina behov. Hälsocentralen behöver för detta arbete ett multiprofessionellt bedömningsteam, eller tillgång till ett sådant team. Teamets uppgift är att bedöma om patienten har behov av rehabilitering som faller inom rehabiliteringsgarantin, samt i förekommande fall journalföra patientens rätt till rehabiliteringsgaranti. Från det datum när rätten är journalförd gäller vårdgarantins tidsgränser för behandling/rehabilitering. Teamet ska i möjligaste mån innefatta läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och/eller socionom. Teamet kan även innefatta sjuksköterska (gärna med psykiatrisk inriktning). Teamets sammansättning och arbetssätt redovisas till processledningen för sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin före första behandlingsredovisningen under året. Praktiska förslag: Det finns flera sätt att hantera behovet av bedömningsteam. Enklast är troligen att bygga på de resursteam (rehabteam) som finns idag. Där flera medarbetare finns inom en profession (t.ex. fler läkare eller fler sjukgymnaster på hälsocentralen) kan man välja att utse en från varje profession att delta i bedömningsteamet, eller att man deltar omkring sin patient. Ett annat förslag är att fler hälsocentraler går ihop om ett bedömningsteam. Tidig identifiering kan exempelvis göras genom att använda Sjukskrivningsblanketten (eller förebyggandeblankett ett förslag på sådan har tidigare skickats till koordinatorerna), KASAM, Audit för alkohol och i vissa ärenden Lintons smärtskala eller depressionsskalor (HAD, MADRS) eller ångestscreening (Mini-NAPP). Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller interpersonell psykoterapi (IPT) Om någon av dessa terapier anses lämplig för den listade patienten och denne har lättare eller medelsvår psykisk ohälsa (depression, ångest, stressrelaterad ohälsa) ska hälsocentralen ordna behandlingen med egen personal eller inköpt resurs. Antalet terapitillfällen avgörs efter den eskilde patientens behov, vanligen 5-20, dock minst 5 terapitillfällen för att ersättning ska utgå. Utredning och behandling ska genomföras individuellt eller i grupp av: 1. Leg psykolog med KBT inriktning. 2. Leg psykolog med annan inriktning, men som använder KBT eller IPT. 3. Leg psykoterapeut som använder KBT eller IPT. 4. Behandlare som har adekvat grundutbildning (till exempel sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, pedagog, psykolog) med påbyggnadsutbildning i KBT eller IPT, motsvarande steg 1 utbildning. 5. Behandlare med någon av ovanstående grundutbildningar som går steg 1 7

9 utbildning och har behandlingshandledning av handledarutbildad KBTterapeut. Se bilaga 2 för hanterings- och redovisningsrutiner Multimodal rehabilitering Om multimodal rehabilitering anses vara lämplig för den enskilde individen/listade patienten ska hälsocentralen ordna behandlingen. Det kan troligen ske på flera sätt: - hälsocentralen har egen kompetens för att ge multimodal rehabilitering, - flera hälsocentraler kan gå samman och ha ett gemensamt team, - hälsocentralen kan köpa tjänsten av extern aktör. För ersättning gäller att det multimodala teamets sammansättning och arbetssätt inrapporterats till processledningen i samband med första behandlingsredovisningen för året. Se bilaga 3 för hanterings- och redovisningsrutiner Utbildningar Strategi för kunskapsuppbyggnaden - att personalen som behöver utbildning genomgår den. Det innebär att verksamheterna måste avsätta tid för att kunna öka kompetensen hos sin personal. Planen är att utbildningsinsatser (teamutbildning, professions specifika utbildningar, programutbildning) med inriktning mot Rehabiliteringsgarantins förverkligande erbjuds och genomförs 2010 med samordning av processledningen för Rehabiliteringsgarantin. (Inbjudningar kommer att gå ut successivt, delvis i processledningen regi, delvis med hjälp av kompetensutvecklingsbyrån - KUBEN). Hittills planeras utbildningar inom områdena: - vad innebär det att arbeta i team? (bedömningsteam och multimodala team), - kognitiv beteendeterapi steg 1 (se bilaga 1) - kognitivt förhållningssätt (veckokurs) - programutveckling, det vill säga behandlingens och rehabiliteringens innehåll och synkronisering, - professionsspecifik utbildning: roll i teamet, eventuella utrednings- och uppföljningsinstrument mm. - utbildning för samordnande funktion (rehabkoordinator). - Ekonomisk ersättning Oavsett vilket arbetssätt som väljs är det den hälsocentral där patienten är listad som redovisar behandlingen till central nivå i landstinget (processledningen för sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin) och också får behandlingsersättningen utbetalad till sig. Utifrån den statliga ersättningsmodellen har länets modell byggts upp. Detta innebär att en viss summa avsätts för möjlig ekonomisk ersättning till varje hälsocentral här kallat TAK. Om någon enhet inte når upp till sitt TAK för året kan överskottet i länet delas mellan de enheter som producerat över sitt TAK (på samma sätt kan Västerbotten få mer av de statliga medlen om något annat län inte uppnått sitt statliga TAK). 8

10 Storleken på ersättningen har räknats fram utifrån 80 % av statliga anslaget för 2010 och fördelat på antalet år i befolkningen i Västerbotten. Möjlig ersättning (som ingår i taket) är 95 kronor per listad patient 16 till och med 65 år på hälsocentralen första januari Justering av TAKET sker första juli Utbetalning sker efter redovisningen av varje kvartals behandlingar. Den hälsocentral som ansvarar för att KBT utförs får ersättning i två delar: FAS 1) kr/patient som inrapporteras och har fått minst 5 behandlingstillfällen. FAS 2) kr/patient som inrapporterats enligt FAS 1 för KBT och är avslutad och uppföljning rapporteras. För ersättning gäller också att behandlaren har påbyggnadsutbildning i KBT eller IPT, motsvarande steg 1 utbildning eller längre (se sid 3). Den hälsocentral som ansvarar för (där patienten är listad) att Multimodal rehabilitering utförs får ersättning i två delar: FAS 1) kr/patient som inrapporteras där rehabiliteringsplan finns upprättad med plan för multimodal rehabilitering. FAS 2) kr/patient som inrapporterats enligt FAS 1 för MMR och är avslutad och uppföljning rapporteras. 9

11 Bilaga 1 Rehabiliteringsgarantin KBT steg 1 utbildning Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse med regeringen som syftar till att stärka den enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen. Detta görs genom att införa en rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att underlätta individens återgång i arbete. De vanligaste orsakerna till sjukskrivning är icke specifika rygg- och nackbesvär samt lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa, där ångest, stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom är centralt. Behandlingsmetod för patienter med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa som har evidens och som omfattas av rehabiliteringsgarantin är kognitiv beteende terapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). ska tillämpa rehabiliteringsgarantin. Det är angeläget att erbjuda länets patienter insatser som ger dem möjlighet till tillfrisknande och återgång i arbete. Därför ska åtgärder vidtas för att öka tillgången till evidensbaserade behandlingar avseende patienter med såväl nack- och ryggbesvär som lättare eller medelsvår psykisk sjukdom. Det ska ske genom att öka kapaciteten i den egna verksamheten genom att utbilda medarbetare och genom komplettering av medarbetarstaben vid behov. Umeå universitet, psykoterapeutprogrammet anordnar Grundläggande psykoterapiutbildning 60 hp, steg 1, vilken rekommenderas av Västerbotten läns landsting som grund för kunskap inom de ämnesområden som är av vikt i primärvården. Utbildningen inkluderar bland annat KBT och ger behörighet för att även kunna söka psykoterapeututbildning. Intresserad från hälsocentralerna söker ordinarie kurs på sina egna meriter i första hand. Om någon sökande från hälsocentralerna inte kommer in den vägen så har universitetet lovat att utöka antagningen med kanske 5-6 platser. Dessa platser betalar i så fall landstinget och landstinget har då också veto när det gäller vilka som får platserna. Grundläggande psykoterapiutbildning 60 hp, steg 1 Kursen är en grundutbildning i psykoterapi och vänder sig till personer som arbetar med ett människovårdande yrke. Den har en bred teoretisk inriktning omfattande familje-, psykodynamiska och kognitiva teorier samt färdigheter i form av handledning i såväl familjeärenden som individuella ärenden. I individuella ärenden väljer man mellan psykodynamisk och kognitiv handledning. Tillsammans med intyg om genomgången egenterapi om minst 50 timmar ger kursen behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen på 90 högskolepoäng med inriktningar psykodynamisk, kognitiv, familje- eller barn och föräldraterapi. Det övergripande målet med utbildningen är att du skaffar dig grundläggande kunskaper och färdigheter i psykodynamisk och kognitiv individuell terapi samt familjeterapi, för att uppnå ökad kompetens och professionalitet inom yrket. mer information finns på Ansökan görs via 1

12 Finansiering från rehabiliteringsgarantin? Enligt ovan kan finansiering ske av ett visst antal platser på universitetskursen. Dessutom finansierar rehabiliteringsgarantin i länet den egenterapi om 50 timmar som är behörighetsgrundande för kursen (genom anslag till hälsocentralen). Krav på basenheten Personen som är aktuell för utbildningen (där anslag ges) ska av verksamhetschefen anses vara lämplig för utbildningen. Planeringen är att personen kommer att arbeta som KBT-terapeut på del- eller heltid på sin arbetsplats. Hälsocentralen står för kostnader av arbetstid, resor och litteratur under utbildningen samt för handledningskostnader efter genomförd utbildning. Krav på personen som vill gå utbildningen Personen har den formella kompetensen som krävs för utbildningen och är anställd inom. Personen är intresserad och lämplig att arbeta som samtalsterapeut på del- eller heltid efter genomgången utbildning. Personen är beredd att genomföra en fyra termins lång utbildning som kan kräva en arbetsinsats utöver vanligt arbete eller studier även på fritid. Information i samband med ansökan Om någon inte kommer in inom ordinarie sökförfarande kan närsjukvårdsledningen uppta diskussion med universitetet om utökat antal platser med landstingsfinansiering. Därför behöver information skickas till processledningen för sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin i samband med ansökan (mailadress enl. nedan). Vid eventuella frågor hänvisas till: 2

13 Bilaga 2 (1) FAS 1 Processkarta KBT rehabilitering Identifiera patienten Starta upp processen Teambed ömning Patient tr äffar l äkare där diagnos fastst älls som ger r ätt till reahbgaranti enligt riktlinjer En signal ges till koordinator som f örbereder ärendet genom att aktualisera det i resursteamet. Ärendet tas upp i resursteamet för information och eventuellt beslut om ytterligare utredningar Diagnoskoder Sjukskrivningsblankett Instrument Sammanst älla resultaten Behandling p åbörjas Registrera ärendet Utarbeta en rehabiliteringsplan Resultaten sammanst älls och en rehabiliteringsplan utarbetas, startdatum f ör rehabiliteringsprogrammet fastst älls KBT behandling startas upp, ev. kompletterande insatser utifr ån utarbetad rehabplan planeras och verkst älls Efter 5 genomf örda KBT tillf ällen registrerar koordinatorn ärendet via utarbetad blankett eller via utarbetad digital anm älan kr utbetalas till den rapporterande enheten Rehabplan Registreringsblankett FAS 2 Genomf ör KBT behandlingen Uppf öljning Tidigast en m ånad efter avslutad behandling Registrering KBT behandlaren forts ätter behandlingen enligt plan. Uppföljning g örs tidigast en m ånad efter avslutad behandling. En uppf öljning d är sjukskrivning, åter till arbete, studier, sjukers ättning etc.dokumenteras registreringsblanketten. i Efter genomf örda åtgärder och rehabiliteringens resultat har registrerats utbetalas ers ättning f ör andra delen av rehabgarantin kr, m öjlighet finns att rapportera hela processen efter avslutad process inkl. utv ärdering ger d å kr Rehabplan Utvärderingsplan Registreringsblankett

14 FAS 1 Registrering: Plan för Kognitiv Beteendeterapi Vårdenhet: Namn: Diagnoskod enligt ICD 10 Personnummer: Kvinna Man Sjukskrivning: Ja Grad... % Nej Sjukskrivning dag 1 datum.. Förebyggande Arbetsgivare: I arbete Arbetssökande Ja Nej Studerande Teambedömning genomförd Datum : Start KBT rehabilitering Datum: 5 KBT behandlingar genomförda Datum: Rehabiliteringsplan upprättad Datum : Profession: KBT Kompetens: FAS 2 Datum för avslutad behandling: Totalt antal behandlingstillfällen: Uppföljning datum: Sjukskrivning: Nej Ja Grad:..% I arbete Arbetssökande Studier Sjukersättning % Yrkesinriktad rehabilitering: Ja Nej Annan mer omfattande behandling planerad: Ja Nej Vad? Vad? Bilaga 2(2)

15 Bilaga 3(1) FAS 1 Processkarta multimodal rehabilitering Identifiera patienten Patient tr äffar l äkare där diagnos fastst älls som ger r ätt till reahbgaranti enligt riktlinjer Diagnoskoder Starta upp processen En signal ges till koordinator som förbereder ärendet genom att aktualisera det i resursteam Beslut om teambed ömning tas. Plan f ör genomf örande av teambed ömning fastst älls. Sjukskrivningsblankett Teambed ömning Sammanst älla resultaten Utarbeta en rehabiliteringsplan En teambed ömning genomf örs enligt utarbetad rutin Resultaten sammanst älls och en rehabiliteringsplan utarbetas, startdatum f ör rehabiliteringsprogrammet fastst älls Läkare Sjukgymnast Kurator/psykolog Arbetsterapeut Rehabplan Instrument Instrument Instrument Instrument Registrera Koordinator registrerar ärendet i rehabgarantin via utarbetad blankett eller via utarbetat digital anm älan kr utbetalas Registreringsblankett ärendet FAS 2 Genomf ör rehabplanen Uppf öljning Tidigast en m ånad efter avslutad rehabilitering Registrering Vårdenheten genomf ör rehabplanen enligt det *godk ända programmet för MMR Uppf öljning g örs tidigast en m ånad efter avslutad rehabilitering. En uppf öljning d är sjukskrivning, åter till arbete, studier, sjukers ättning etc. dokumenteras i registreringsblanketten. Efter genomf örda åtgärder och rehabiliteringens resultat har registrerats utbetalas ers ättning för andra delen av rehabgarantin kr. Det är m öjligt att rapportera hela processen efter avslutad process inkl. utvärdering ger d å kr Rehabplan Utv ärderingsplan Registreringsblankett

16 FAS 1 Registrering: Plan för multimodal rehabilitering Vårdenhet: Namn: Diagnoskod enligt ICD 10 Personnummer: Kvinna Man Sjukskrivning: Ja Grad... % Nej Sjukskrivning dag 1 datum.. Förebyggande Arbetsgivare: I arbete Arbetssökande Ja Nej Studerande Teambedömning genomförd Datum : Rehabiliteringsplan upprättad Datum : FAS 2 Start multimodal rehabilitering Datum Rehabiliteringskoordinator. Sjukgymnast Arbetsterapeut. Kurator.. Psykolog Läkare Samverkat med Handläggare FK.. Handläggare AF.. Handläggare Soc Arbetsgivare Avslutad behandling Datum. Uppföljning Datum Sjukskrivning: Nej Ja Grad:..% I arbete Arbetssökande Studier Sjukersättning % Yrkesinriktad rehabilitering: Ja Vad?... Nej Annan mer omfattande behandling planerad: Ja Vad?. Nej Bilaga 3(2)

17 Arbetsmaterial Bilaga 3 (3) Program för multimodal rehabilitering vid Hälsocentral Gör en plan utifrån nedanstående riktlinjer planen skall innehålla ett praktiskt program hur enheten skall genomföra den multimodala rehabiliteringen, namn och yrkesgrupp på vem som ska ansvara för respektive del, vilken strategi som gruppen gemensamt har för att åstadkomma målet arbetsåtergång. Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i axlar nacke och rygg (generaliserad smärta). Multimodal rehabilitering innebär en kombination av åtgärder som är välplanerade och synkroniserade och består av psykologiska insatser, fysisk aktivitet/träning, insatser för balansen mellan olika aktiviteter i livet och undervisning om smärta. Insatserna ska stärka den drabbade individens handlingskraft och ansvarstagande. Insatser sker under en längre tid med personal som arbetar i team och är tränade att arbeta i team. Teamet består av flera professioner vanligtvis ingår sjukgymnast, arbetsterapeut, socionom, psykolog samt läkare. Läkare (för medicinsk kompetens) och minst tre ytterligare professioner med olika kunskapsinriktning (kompetens inom fysisk funktion, psykisk funktion, aktivitet/delaktighet). Rekommenderas också en samordnande funktion. Det multimodala rehabiliteringsprogrammet bör ha: individualiserat upplägg utifrån den enskildes behov, ett bio-psyko-socialt synsätt, genomtänkt psykologiskt förhållningssätt, tillräcklig intensitet (oftast 2-3 dagar i veckan under 6-8 veckor) och kan innefatta hemuppgifter och insatser i hemmiljön, insatser och strategier för att få vardagen att fungera, undervisning till exempel om smärta, dess konsekvenser, ergonomi och hanteringsstrategier, men även stresshantering, sömnvanor och hur olika läkemedel samverkar, basal kroppskännedom och att prova olika former av fysisk träning och/eller gradvis ökad fysisk aktivitet, planering för arbetsåtergång till exempel via kontakter med arbetsgivare och arbetsplats och/eller arbetsförmedling, vid behov kan samtalsstöd ingå (gärna med kognitivt förhållningssätt och/eller KBT). Det är viktigt att teamets medlemmar samarbetar tätt med varandra och med patienten för att stärka patientens handlingskraft och ansvarstagande. Ibland kan nätverket vidgas till att involvera också familjen, arbetsgivare med flera.

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2013 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering för att återgå i arbete Rehabiliteringsgarantin ökar tillgången på KBTbehandlingar och multimodal rehabilitering

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti förstärkt och tidigt insatt rehabilitering för patienter med vanliga sjukskrivningsdiagnoser

Rehabiliteringsgaranti förstärkt och tidigt insatt rehabilitering för patienter med vanliga sjukskrivningsdiagnoser LANDSTINGET I VÄRMLAND IMPLEMENTERINGSPLAN 1.0 Per-Åke Andersson, processledare Mats Johanson, utredningssekreterare 2009-02-26 LK/081288 Rehabiliteringsgaranti förstärkt och tidigt insatt rehabilitering

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgaranti

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgaranti Sveriges Kommuner och Landsting 000035 STYRELSENS BESLUT NR 16 2010-12-17 Vårtdnr 10/0445 Avdelningen för vård och omsorg Anna ÖStbom Landstingsstyrelsema, regionstyrelserna i Västra Götaland och Skåne

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2011 RESULTAT FRÅN FÖRSTA KVARTALET 2011

Rehabiliteringsgarantin 2011 RESULTAT FRÅN FÖRSTA KVARTALET 2011 Rehabiliteringsgarantin 2011 RESULTAT FRÅN FÖRSTA KVARTALET 2011 1 Stockholm i maj 2011 På uppdrag av Avdelningen för vård och omsorg, Annie Hansen Falkdal, Landstinget Västerbotten 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT EFTER TVÅ FÖRSTA KVARTALEN Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

REHSAM. REHSAM forskningsprogram

REHSAM. REHSAM forskningsprogram REHSAM Ett forskningsprogram som ska hitta de bästa metoderna för att behålla och få tillbaka arbetskapaciteten hos människor som till exempel drabbats av psykisk ohälsa eller långvarig smärta. Vi som

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin UTVECKLING OCH PLANERING I LANDSTINGEN RAPPORT JUNI 2011

Rehabiliteringsgarantin UTVECKLING OCH PLANERING I LANDSTINGEN RAPPORT JUNI 2011 Rehabiliteringsgarantin UTVECKLING OCH PLANERING I LANDSTINGEN RAPPORT JUNI 2011 1 Stockholm i juni 2011 På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Person- och adressuppgifter Namn Personnummer Adress,

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Psykologpartners & Integrerad Närsjukvård i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen erbjuder en unik utbildning över 4 terminer

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND. Utredning, diagnostik och behandling

Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND. Utredning, diagnostik och behandling Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND Utredning, diagnostik och behandling Innehållsförteckning 1. Vad är stressrelaterad psykisk ohälsa? 3 2. Förslag på utredning 4 3. Diagnos 7 4. Behandling 10 5. Sjukskrivning

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess

Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess Rapport från arbetet i sjukskrivningsnätverket Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess Stockholms läns landsting HSN-förvaltningen, augusti 2010 Box 6909, 102 39 Stockholm www.uppdragsguiden.sll.se/ogatpasjukskrivning

Läs mer

Remissvar: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar

Remissvar: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar Stockholm 2009-06-11 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remissvar: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Effektivare rehabilitering inom vården

Effektivare rehabilitering inom vården REHABILITERINGS- GARANTIN Effektivare rehabilitering inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 augusti 2009 TALARE FRÅN Jag kommer kommer du? Regeringen Christina Husmark Pehrsson Socialstyrelsen

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Nikodemus Enger, leg. psykolog ArbetsRehab Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Grön Rehab Förberedelse inför arbetslivsinriktad

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 Med start i oktober 2015 anordnar Kognio - centrum för KBT följande grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng)

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng) Kognitiva Utbildningsenheten Lund AB Datum 2009-02-20 Utbildningsansvarig: Jens Knutsson 0768-582413 jens.knutsson@kueab.se INBJUDAN TILL Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT)

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Pathric Hägglund Per Johansson Lisa Laun RAPPORT 2012:26 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Insatserna inom rehabiliteringsgarantin och deras effekter på hälsa och sjukfrånvaro

Insatserna inom rehabiliteringsgarantin och deras effekter på hälsa och sjukfrånvaro Insatserna inom rehabiliteringsgarantin och deras effekter på hälsa och sjukfrånvaro Pathric Hägglund Per Johansson Lisa Laun RAPPORT 214:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD)

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Sedan 1990 talets början har Mälargården mottagit nackskadade för rehabilitering och har

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Smärta och Landstinget Halland Stefan Bergman Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Ickemalign Smärta Smärta som varat längre än förväntad läkningstid Smärta

Läs mer

Sammanfattning SPF och SFBUP tillstyrker att psykoterapeutexamen ges som en utbildning på avancerad nivå inom högskolan.

Sammanfattning SPF och SFBUP tillstyrker att psykoterapeutexamen ges som en utbildning på avancerad nivå inom högskolan. YTTRANDE Utbildningsdepartementet Ert diarienr U2012/1608/UH 103 33 STOCKKHOLM En ny psykoterapeutexamen (2011:20R) Svenska psykiatriska föreningen (SPF) organiserar Sveriges specialister i vuxenpsykiatri.

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet:

Till Utbildningsdepartementet: 1 www.rpc.nu Till Utbildningsdepartementet: Högskoleverkets rapport: En ny psykoterapeutexamen (Rapport 2011:20R) Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC) är den förening som organiserar flest legitimerade

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron 1 Sveriges Kommuner och Landsting O~ d' ~'\\_"l, f-j ~ 1 1",,- ;..(" (;:"v~v Ek.-...J.STYRELSENS BESLUT NR 17 2008 12-12 Vårt cnr 0810184 Avd lör vård och omsorg Anna Ostbom Landst ingsstyrelsema/regionstyreiscrna

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Kan Åreklinikens rehabilitering vid stress och utmattning öka arbetsförmågan långsiktigt?

Kan Åreklinikens rehabilitering vid stress och utmattning öka arbetsförmågan långsiktigt? Kan Åreklinikens rehabilitering vid stress och utmattning öka arbetsförmågan långsiktigt? Författare: Ann-Sofie Gumaelius Handledare: Karin Osterman, docent i lungmedicin, tidigare läkare vid Årekliniken,

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Socialstyrelsens uppföljning och bedömning av landstingens insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin

Socialstyrelsens uppföljning och bedömning av landstingens insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin Socialstyrelsens uppföljning och bedömning av landstingens insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt

Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt Socialdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt Bättre samverkan Några frågor kring samspelet mellan hälso-

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB Kursstart 2015-11-20 Sista ansökningsdag: 2015-10-12 GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Landstingsstyrelsens förvaltning 2007-03-01 Personaldirektören Utvecklingsdirektören Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Sammanfattning Landstinget behöver för sin

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

RIKSÄT Uppföljning version 1.0

RIKSÄT Uppföljning version 1.0 Ärendeansvarig Patientens personnr Namn Informationsdatum Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella): (ÅÅÅÅ-MM-DD) Ange datum då vården på enheten påbörjades.

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT START AUGUSTI 2014 I LINKÖPING Psykologpartners i Linköping anordnar en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot kognitiv

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar

Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Karta HSO 2009. i sjukförsäkringens snårskog. Handledning för brukare från Handikappföreningarna

Karta HSO 2009. i sjukförsäkringens snårskog. Handledning för brukare från Handikappföreningarna HSO 2009 Karta i sjukförsäkringens snårskog Handledning för brukare från Handikappföreningarna Som enskild individ har du små chanser att hävda din rätt till ersättning när du blir sjuk. Det nya regelverket

Läs mer

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Malin Ahrne, utredare, Socialstyrelsen Linda Ahlqvist, utredare, Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nationella

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Irene Jensen Professor Enheten för interventions och implementeringsforskning (IIR) Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se 10-03-24 Dr. Walter Osika, Doc. Aleksander Perski, Stressforskningsinstitutet 1 Behandling av utmattningssyndrom - hur bra blir man? Erfarenheter

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Utmattningssyndrom (UMS)

Utmattningssyndrom (UMS) Regional medicinsk riktlinje Utmattningssyndrom (UMS) Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 34-2014) giltigt till juli 2016 Utarbetad av Institutet för stressmedicin, sektorsråden allmänmedicin

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin i Region Skåne Strategisk utveckling och utvärdering av behandlingsmodeller samt uppföljning av behandlingsresultat

Rehabiliteringsgarantin i Region Skåne Strategisk utveckling och utvärdering av behandlingsmodeller samt uppföljning av behandlingsresultat 1 Rehabiliteringsgarantin i Region Skåne Strategisk utveckling och utvärdering av behandlingsmodeller samt uppföljning av behandlingsresultat Nyberg A, Grahn B, Stigmar K, Strid C, Hallgårde U, Petersson

Läs mer

Regel: Listning inom hälsoval

Regel: Listning inom hälsoval Regel: Listning inom hälsoval Syfte Fastställa vilka regler och principer som gäller för medborgarens val i hälsoval. Mål Alla ansvariga för listning i primärvården känner till och följer de regler och

Läs mer

BILAGA till överenskommelse 2013-12-12 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Rehabiliteringsgaranti 2014

BILAGA till överenskommelse 2013-12-12 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Rehabiliteringsgaranti 2014 BILAGA till överenskommelse 2013-12-12 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Rehabiliteringsgaranti 2014 1 Innehåll BEHANDLINGAR ELLER REHABILITERING SOM BERÄTTIGAR TILL ERSÄTTNING INOM

Läs mer

Projekt Rehabkoordinator. Flens vårdcentral. Slutrapport. Carina Gerhardsson Projektledare

Projekt Rehabkoordinator. Flens vårdcentral. Slutrapport. Carina Gerhardsson Projektledare Projekt Rehabkoordinator Flens vårdcentral Slutrapport Carina Gerhardsson Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer