Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Bygg- och Miljönämnden"

Transkript

1 Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015

2 Bygg- och miljönämnden Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Marcus Lilliehöök S Karl Borglund C Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Göran Hansson Ann Natanaelsson Gunnel Sundqvist Thor-Leif Svärdby Susanne Lindström Erika Lindström Jenny Berggren Karl Borglund Kommunhuset, Hammarstrand Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 1-12 Ann Natanaelsson Ordförande.. Annica Eklund Justerande Karl Borglund Organ: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden : Datum för anslagets uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslagets nedtagande: Bygg- och miljökontoret, Hammarstrand Ann Natanaelsson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Bygg- och miljönämnden Ärenden 1. Delegationsbeslut. Bilaga Meddelande. Bilaga Information. 4. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bro över Singsån. Kånkback 1: Föreläggande om ökad trafiksäkerhet. Stugubyn 3: Föreläggande om ökad trafiksäkerhet. Stugubyn 3: Ansökan om E-legitimation avseende LTF. 8. Hemställan om ändring av stoppförbud till parkeringsförbud på väg 323 genom Hammarstrands tätortssamhälle. 9. Svar på revisionsrapport gällande uppföljning av rutiner för hantering av inkommande handlingar. 10. Verksamhetsplan Svar på remiss - lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. 12. Installation av värmepump. Stugubyn 1:119 och 1:23.

4 Bygg- och miljönämnden BMN 1 DELEGATIONSBESLUT BILAGA 1 BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar notera ärendena som delgivna.

5 Bygg- och miljönämnden BMN 2 MEDDELANDE BILAGA 2

6 Bygg- och miljönämnden BMN 3 INFORMATION Tf Bygg- och miljöchef Göran Hansson 1. Ekonomisk redovisning för 1 januari 31 december Information om vindkraften läget. 3. Avdelningsinformation. 4. Mål BILAGA 7. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Gunnel Sundqvist 5. Information om vattenverket i Höglunda. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Erika Lindström 6. Information om reningsverket i Hammarstrand.

7 Bygg- och miljönämnden Information om objektiv skattning-luftkvalitet i Ragunda kommun. Byggnadsingenjör Susanne Lindström 8. Information om Tjärnviksdalen. Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

8 Bygg- och miljönämnden BMN 4 Dnr: ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV BRO ÖVER SINGSÅN Sökande : Fastighet : Kånkback 1:359 Ärendebeskrivning Ansökan avser uppförande av en bro ut till en holme som ligger i Singsån, för att kunna röja sly på holmen. Byggnadsreglerande bestämmelser Platsen är belägen utom detaljplanelagt område. För Ragunda kommun som helhet gäller Översiktsplan Ragunda kommun med tillägget vindkraft i Ragunda. Utredning Bygg- och miljökontoret blev uppmärksammad på att en bro byggts på nämnda plats. Då platsen omfattas av strandskyddsdispens uppmanades fastighetsägaren att antingen riva bron eller lämna in en ansökan om strandskyddsdispens. En ansökan har nu inkommit och stadsarkitekten har lämnat ett tjänsteutlåtande.

9 Bygg- och miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ansökan om dispens för nybyggnad av spång på fastigheten Kånkback 1:359. Sökande Bestämmelser Området omfattas av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap, 13 miljöbalken. Byggoch miljönämnden kan med stöd 7 kap, 18b miljöbalken medge dispens om särskilda skäl föreligger. Yttrande Ansökan avser anläggande av en mindre spång över en del av Singsån, ut till en liten holme i ån. Holmen bedöms vara belägen på gränsen mellan Kånkback 1:359 och samfälligheten s:15. Spången är redan anlagd. På utdraget ur ekonomiska kartan på nästa sida framgår att kartan ej är så detaljerad att holmen redovisas. Den framgår dock i sin helhet på Googlebilden i mitten. Den del av marken där spången placeras, bedöms ligga inom 1:359 och ca 6-8 m från huvudbyggnaden. Den aktuella platsen får därmed anses vara tagen i anspråk som tomtmark och spången innebär därför inte någon ytterligare inskränkning i det allemansrättsliga utnyttjandet av strandområdet. Ansökan uppfyller därmed de särskilda skäl som finns angivna i MB 7 kap 18c. Dispens får endast beviljas om ansökan stämmer överens med de i 18c angivna skälen. Mot bakgrund av ovanstående föreslås bygg- och miljönämnden bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för spången. Hammarstrand 12 jan 2015 Ulf Alexandersson Stadsarkitekt

10 RAGUNDA KOMMUN Bygg- och miljönämnden :359 s:15 3 Holme 10 m Spång

11 Bygg- och miljönämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens enligt stadsarkitektens förslag. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. OBS! Länsstyrelsen kan enligt 19 kap 3b MB överpröva detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Eventuella arbeten bör inte påbörjas förrän beslutet vunnit laga kraft.

12 Bygg- och miljönämnden BMN 5 Dnr: FÖRELÄGGANDE OM ÖKAD TRAFIKSÄKERHET Sökande Fastighet : Stugubyn 3:206 Ärendebeskrivning Ej tillåten utfart från fastigheten Stugubyn 3:206 ut på väg 87. Byggnadsreglerande bestämmelser Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. För området gäller detaljplan nr: 113 fastställd: För Ragunda kommun som helhet gäller Översiktsplan Ragunda kommun med tillägget Vindkraft i Ragunda kommun. Utredning Vid ett platsbesök på fastigheten kunde Bygg- och miljönämnden konstatera att det finns en ej tillåten utfart från nämnda fastighet ut på väg 87. Enligt detaljplanen skall trafik till området ske via den lokalgata som finns söder om området. Trafikverkets bestämmelser anger att inga nya utfarter får anordnas inom nämnda område. Eftersom väg 87 är en väg av riksintresse har en riskbedömning enligt RIKTSAM utförts. Rekommenderat skyddsavstånd enligt RIKTSAM för handel och industri är m. I detaljplanen finns ett naturområde på 22 m närmast väg 87 och därefter ett område med förgårdsmark på 8 m inom kvartersmarken. Detta säkerställer det byggnadsfria avståndet på 30 m mellan väg och närmaste bebyggelse.

13 Bygg- och miljönämnden FÖRSLAG TILL BESLUT föreläggs enligt 11 kap 23 Plan- och bygglagen att, med hänsyn till trafiksäkerheten, ta bort den olovliga utfarten och återställa marken. Om åtgärden ej utförs kan det komma att förenas med vite enligt 11 kap. 37 Plan- och bygglagen. Användandet av utfarten skall upphöra omedelbart. Återställning av marken skall ske senast BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar enligt beredningens förslag.

14 Bygg- och miljönämnden BMN 6 Dnr: FÖRELÄGGANDE OM ÖKAD TRAFIKSÄKERHET Sökande Fastighet : Stugubyn 3:207 Ärendebeskrivning Ej tillåten utfart från fastigheten Stugubyn 3:207 ut på väg 87. Byggnadsreglerande bestämmelser Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. För området gäller detaljplan nr: 113 fastställd: För Ragunda kommun som helhet gäller Översiktsplan Ragunda kommun med tillägget Vindkraft i Ragunda kommun. Utredning Vid ett platsbesök på fastigheten kunde Bygg- och miljönämnden konstatera att det finns en ej tillåten utfart från nämnda fastighet ut på väg 87. Enligt detaljplanen skall trafik till området ske via den lokalgata som finns söder om området. Trafikverkets bestämmelser anger att inga nya utfarter får anordnas inom nämnda område. Eftersom väg 87 är en väg av riksintresse har en riskbedömning enligt RIKTSAM utförts. Rekommenderat skyddsavstånd enligt RIKTSAM för handel och industri är m. I detaljplanen finns ett naturområde på 22 m närmast väg 87 och därefter ett område med förgårdsmark på 8 m inom kvartersmarken. Detta säkerställer det byggnadsfria avståndet på 30 m mellan väg och närmaste bebyggelse.

15 Bygg- och miljönämnden FÖRSLAG TILL BESLUT föreläggs enligt 11 kap 23 Plan- och bygglagen att, med hänsyn till trafiksäkerheten, ta bort den olovliga utfarten och återställa marken. Om åtgärden ej utförs kan det komma att förenas med vite enligt 11 kap. 37 Plan- och bygglagen. Användandet av utfarten skall upphöra omedelbart. Återställning av marken skall ske senast BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar enligt beredningens förslag.

16 Bygg- och miljönämnden BMN 7 Dnr ANSÖKAN OM E-LEGITIMATION AVSEENDE LTF Sökande: Thor-Leif Svärdby Byggnadsingenjör Centralgatan Hammarstrand Ärendebeskrivning Ansökan avser e-legitimation för registrering av ändringar av LTFärenden. Ändringar av LTF- ärenden registreras i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter(rdt). Detta sker elektroniskt via en e-legitimation från extern programvaruleverantör. Då förevarande innehavare av e-legitimationen har bytt arbetsgivare önskar sökande att denna funktion faller på nuvarande beslutsfattare avseende LTFärenden. REGLERANDE BESTÄMMELSER Enligt 3 i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter, ska detta ske på ett säkert sett genom att använda ett särskilt anpassat IT-stöd från extern programvaruleverantör. UTREDNING Krav för att e-legitimation ska godkännas är underskrift av firmatecknare samt bifogat protokoll som styrker firmatecknarens behörighet.

17 Bygg- och miljönämnden BEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT Att Bygg- och miljönämnden bifaller ansökan. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar enligt beredningens förslag. BILAGA 3.

18 Bygg- och miljönämnden BMN 8 Dnr HEMSTÄLLAN OM ÄNDRING AV STOPPFÖRBUD TILL PARKERINGSFÖRBUD PÅ VÄG 323 GENOM HAMMARSTRAND TÄTORTSSAMHÄLLE Sökande: Leif Mikaelsson Trafikplanerare, Länstrafiken Hamngatan Östersund Ärendebeskrivning Hemställan gäller ändring av stoppförbud till parkeringsförbud genom Hammarstrand tätortsamhälle. Sträckan som avses är på väg 323, delen 57m söder om väg 731, till 127m söder om den samma. REGLERANDE BESTÄMMELSER Beslut om förbud mot stannande och parkering inom tätbebyggt område kan tas av Bygg- och miljönämnden via lokal trafikföreskrift, med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 3 första stycket trafikförordningen.

19 Bygg- och miljönämnden UTREDNING Nuvarande skylt för förbud att stanna eller parkera sitter på samma stolpe som skylt för busshållplats. Sökande önskar att den ändras till endast parkeringsförbud. Polismyndigheten samt väghållaren har givits möjlighet att yttra sig. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att nuvarande skylt för förbud att stanna skall sitta kvar, med en tilläggsskylt Gäller ej busstrafik, på samma stolpe.

20 Bygg- och miljönämnden BMN 9 Dnr SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT GÄLLANDE UPPFÖLJNING AV RUTINER FÖR HANTERING AV INKOMMANDE HANDLINGAR Under 2006 granskades kommunens rutiner för diariehantering. Olika förslag till förbättringar lämnades och denna revision är en uppföljning om kommunen tagit till sig av lämnade synpunkter samt om rutinerna för diariehanteringen är tillräcklig. Revisionens bedömning är att kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden i huvudsak har tillräckliga rutiner för diarieföring och har åtgärdat många av de rekommendationer som framfördes De rekommendationer som lämnats som direkt berör bygg- och miljönämnden är -Ta fram en skriftlig mall för hela kommunen för bekräftelse av inkomna skrivelser, som skickas om så önskas. En sådan mall finns framtagen sedan tidigare och information/kunskap om denna kommer att läggas ut på hemsidan. -Fortlöpande kompetensutveckling genom utbildningar och nätverksträffar. I budget 2015 har anslagen för utbildning minskat. Fortfarande finns dock möjlighet till utbildning om än i mindre omfattning än tidigare.

21 Bygg- och miljönämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar lämna ovanstående kommentarer över revisionsrapporten. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar enligt beredningens förslag. BILAGA 4.

22 Bygg- och miljönämnden BMN 10 Dnr VERKSAMHETSPLANER 2015 Verksamhetsplaner för Bygg- och miljönämndens alla verksamheter inför 2015 har upprättats. På grund av organisationsförändringar kan verksamhetsplanen komma att förändras FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna de upprättade verksamhetsplanerna för BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar enligt beredningens förslag. BILAGA 5.

23 Bygg- och miljönämnden BMN 11 Dnr LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Under 2014 har Bygg- och miljökontoret jobbat med en uppdatering av de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Nya kartbilagor har tagits fram och smärre ändringar har gjorts i föreskrifterna. De ändringar som skett är att campingförbudet tas bort då problemet med campinggäster upphört, det är dessutom svårt att kontrollera att ingen campar på den tidigare angivna platsen. En annan förändring är att datum satts under 7 - eldning, detta för att man endast tillfälligt får förbjuda eldning inom område med detaljplan, man kan alltså inte förbjuda det året om. I förslaget är eldning förbjudet från den 8 maj-28 april. Tekniska kontoret har sett över remissen och nu önskas synpunkter från nämnden, remissen har mailats till samtliga i nämnden. FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljökontoret önskar nämndens åsikter om ändringarna. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att ändringarna godkännes, och lämna dessa till kommunfullmäktige för fastställelse. BILAGA 6

24 Bygg- och miljönämnden BMN 12 Dnr INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Bygg- och miljökontoret mottog anmälan om inrättande av bergvärmeanläggning Fastighet Stugubyn 1:119, fastighetsägare är. I anmälan fanns två förslag, Det ena förslaget är att borra på den egna fastigheten innanför Stuguns vattenskyddsområde, detta förslag innebär tillståndsplikt. Det andra förslaget är att borra strax utanför vattenskyddsområde på fastighet Stugubyn 1:23, fastighetsägare är Ragunda kommun. I detta läge är verksamheten anmälningspliktig. Borrning på den punkten innebär att kollektorslangen blir längre samt leds över vattenskyddsområde och kommunens fastighet (Stugubyn 1:23) till bostadshuset på den egna fastigheten (Stugubyn 1:119). Generellt: Vid tillståndsgivning av bergvärmeanläggning bör man beakta risker vid etablering av anläggningen, påverkan på geologiska förhållanden och risker relaterade till driften av anläggningen. Vid borrning finns risk för förorening från de maskiner som används. För att minska risken kan man använda täta dukar och ha saneringsutrustning tillgänglig vid borrning. En bergvärmeanläggning kan påverka de geologiska förhållandena på flera sätt, exempel är förändrade infiltrationsförhållanden pga. omblandning i jordlagren. Borrhålet utgör en potentiell föroreningsväg ned i grundvattenmagasinet. Energibrunnar kan också orsaka kortslutning av grundvattenmagasin, vilket kan resultera i förändrad vattenkvalitet och uttagbar mängd vatten påverkas. Då anläggningen är i drift finns risk för läckage av föroreningar, i detta fall läckage av köldbärarvätska.

25 Bygg- och miljönämnden Kommunikation: SGU, Tekniska kontoret Ragunda kommun, Länsstyrelsen och berörda grannar har hörts i ärendet. Av dessa har SGU, Tekniska kontoret och Länsstyrelsen yttrat sig. Länsstyrelsen menar att det är ok att borra inom vattenskyddsområdet medan SGU och Tekniska kontoret har sagt nej. FÖRSLAG TILL BESLUT Då SGU och Tekniska kontoret har sagt nej till borrning inom vattenskyddsområde beslutar BMN att borrning får ske utanför vattenskyddsområde med fastighetsägarens tillåtande. Slangarna ska skyddas från läckage. Borrmaskin och kompressor ska stå på tätt underlag under borrning, återfyllning av borrhål bör dessutom övervägas med tanke på det korta avståndet till vattentäkten. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar enligt beredningens förslag.

26 Bygg- och miljönämnden