Arbetsmaterial till. Datorutredning. 30 november Mats Cedervall (sammankallande) Per Anders Fagerholm Michaël Grimsberg Fredrik Simonsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0.0.1. Arbetsmaterial till. Datorutredning. 30 november 2001. Mats Cedervall (sammankallande) Per Anders Fagerholm Michaël Grimsberg Fredrik Simonsson"

Transkript

1 0.0.1 Arbetsmaterial till Datorutredning 30 november 2001 Mats Cedervall (sammankallande) Per Anders Fagerholm Michaël Grimsberg Fredrik Simonsson

2 2 Innehållsförteckning 1Uppdraget Utredningsuppdrag angående undervisningsdatorer Tolkning och genomförande...3 2Utbildningsdatorer Frågeställningar vår enkät Svar från A Finn Werne Svar från Bi Robert Jönsson Svar från DEF Rune Kullberg Svar från ID Göran Sandberg Svar från IE Jan Holst Svar från K Leif Bülow Svar från L Boo Lilje Svar från M Gunnar Bolmsjö Svar från V Gerhard Barmen Lista över programvaror i studentdatorsalarna på V, Bi och Rh Svar från W Per Warfvinge Kanslidatorer Svar från informationsenheten Svar från personalenheten Svar från utbildningsenheten Svar från kansliet i övrigt Slutsatser Kansliet Datormiljön Kansliets behov Förslag till åtgärder Utbildningsdatorer Datormiljö Teknologernas tillgång till datorer Nuvarande driftsorganisation Bärbara datorer Utskrifter Gemensam datormiljö på LTH Sammanhållen driftsorganisation Kostnader Förslag till åtgärder...46

3 3 1 Uppdraget Den 16 maj 2001 skapades gruppen på uppdrag av kanslichef Per Göran Nilsson. Uppdraget specificerades enligt nedanstående stycke. 1.1 Utredningsuppdrag angående undervisningsdatorer LTH förfogar idag över ett stort antal undervisningsdatorer med kringutrustning som är lokaliserade i ett antal datorrum i olika hus på campus. Dessutom finns ett stort antal administrativa datorer och kringutrustning vid LTHs kansli. Inköp, drift och underhåll av gemensamma undervisningsdatorer är verksamheter som kräver god kompetens och tillförlitlig service. För att utreda förhållandena vid utbildningsprogrammen vid LTH i Lund samt vid kansliet samt utarbeta förslag till handlingsplan och organisation för verksamheten utses följande arbetsgrupp: Mats Cedervall (sammankallande) Michaël Grimsberg Per Anders Fagerholm Uppdraget planeras starta under våren 2001 och redovisas senast den 30/ Per Göran Nilsson kanslichef 1.2 Tolkning och genomförande Uppdraget delades upp på två fokuseringsområden; kansli LTH och utbildningsnämnderna. Gruppen valde att intervjua ansvariga inom respektive område. Under tiden maj till juni hade vi en första träff med respektive. Vid detta möte annonserade vi att ytterligare ett möte skulle hållas. Dessutom fick utbildningsnämndsorförandena veta att ett frågeformulär skulle sändas till dem inför vårt andra möte. Vi tolkade vårt uppdrag som så att vi skulle redovisa erhållna fakta (mestadels från svaren på våra frågor) samt därefter föreslå mål och strategi för LTHs datordrift av utbildningsdatorer och kanslidatorer. 2 Utbildningsdatorer 2.1 Frågeställningar vår enkät Den 25 juni 2001 tillsändes alla utbildningsnämndsordförandena nedanstående enkät. Ordförandena i utbildningsnämnderna Som vi förutskickade vid våra sammanträffanden återkommer vi nu med skriftliga ledfrågor inför den inventering av behovet av datorkraft för grundutbildningen som vi avser att göra i september månad. Inför vårt sammanträffande i september önskar vi att Ni lämnar ett skriftligt underlag med utgångspunkt i de följande frågorna och i de andra frågor som Ni bedömer relevanta. I den handlingsplan vi fått i uppdrag att utarbeta räknar vi med att bland annat diskutera medelsbehov för investeringar och drift liksom hur driften kan organiseras. Frånsett kansliets behov är uppdraget avgränsat så att det avser all generell datorkraft för grundutbildningens behov med undantag för sådana datorer som är helt reserverade för studenterna på en eller flera bestämda kurser. Inte heller omfattar uppdraget sådana datorer som är särskilt dedicerade för vissa ändamål, exempelvis genom att vara kopplade till mätutrustning. Institutionernas datorer för administrativa eller forskningsmässiga ändamål ingår inte heller. Som en allmän bakgrund önskar vi en beskrivning av datoranvändningen inom utbildningsprogrammet nu och i framtiden sedd ur teknologens synvinkel. Finns det någon övergripande pedagogisk tanke bakom datoranvändningen inom programmet? Vi är intresserade av det framtida behovet. Det kan eventuellt underlätta att ta en utgångspunkt i nuvarande förhållanden.

4 4 Tillgänglig utrustning Datorrum som är bokningsbara för programmets undervisning - Antal rum (totalt)? - Antal datorer (totalt)? - Hur är åldersfördelningen av datorerna? - Till vilken andel disponerar programmet rummen om man delar dem med flera utbildningsprogram? - Till vilken grad är rummen bokade för undervisning under läsperioderna vardagar kl 8-18? - Disponerar studenterna lokalerna under icke bokad tid? Under hela dygnet? Hur är inpasseringskontrollen organiserad? - Finns det andra datorer än de i de bokningsbara datorrummen som står till studenternas förfogande? Hur många i så fall (programmets andel)? - Bedöms studenternas tillgång till datorer vara god, tillräcklig, acceptabel eller otillräcklig? - Hur är driften organiserad? Finns det tillräcklig backup vid förfall för driftansvariga? Hur är denna i så fall ordnad? - Vem svarar för support vad avser själva användningen av datorerna och specifika program? Lärarna eller datordriftorganisationen? Hur stort är behovet av sådan support? - Hur administreras kontohanteringen? - Hur administreras utskrifterna? Har studenterna några fria utskrifter? Vad kostar utskrifterna? - Har studenter med egna bärbara datorer möjlighet att ansluta dem till utbildningsprogrammets servrar och nät i högskolans lokaler eller hemifrån? - Vilka driftmiljöer (UNIX/NT/MAC) förkommer och till vilken andel? - Vilken programvara används och i vilken omfattning? För vilka typer av kurser används programvara som bedöms vara speciell för utbildningsprogrammet? I vilken omfattning? Ställer använda program några särskild krav på datorerna? Hur stor andel av datorerna behöver uppfylla dessa krav? Vad bedöms datorkraften kosta? Kostnaderna delas upp på hårdvarukostnader, kostnader för programlicenser, driftkostnader och lokalkostnader. Med kostnader avses i tillämpliga fall även genomsnittliga årliga investeringsramar och avskrivningskostnader. Med utgångspunkt i nuvarande förhållanden bör Ni redovisa hur Ni ser på utvecklingen bland annat i ovan nämnda avseenden under den närmaste femårsperioden. Finns det behov av stora engångsinvesteringar? Ni ombeds vidare redovisa svagheter och styrkor hos följande senarier 1. Utökad användning av bärbara datorer. Krav på nätverk och programlicenser? Kan man ersätta datorrummen helt eller delvis genom att LTH ställer bärbara datorer till studenternas förfogande? Oberoende härav kan man räkna med att studenterna i ökad utsträckning har egna bärbara datorer? Vad får detta för konsekvenser? 2. Tillskapande av en gemensam datormiljö för hela LTH så att studenterna kan komma åt alla för dem tillgängliga resurser från vilken undervisningsdator som helst vid LTH. 3. Större mer sammanhållna driftorganisationer har fördelar i form av att personalen han ha bredare kompetens och bättre backup på personalsidan. Samtidigt finns det fördelar med att driften ligger nära respektive utbildningsprogram. Hur ser Ni på denna avvägningsfråga? Går det att kombinera fördelarna med båda modellerna och i så fall hur? Vem anser Ni i dag ha ansvaret för utbildningsdatorerna och vem bör ha ansvaret i framtiden? 2.2 Svar från A Finn Werne - Antal rum (totalt)? 3 st - Antal datorer (totalt)? 30 pc, 30 mac, 8 blandat, 3 servrar - Hur är åldersfördelningen av datorerna? 60 st under ett år, resten äldre - Till vilken andel disponerar programmet rummen om man delar dem med flera utbildningsprogram? Delas mellan A- och D-programmen, 70 % A - Till vilken grad är rummen bokade för undervisning under läsperioderna vardagar kl 8-18? Anders Kärrman - Disponerar studenterna lokalerna under icke bokad tid? Under hela dygnet? Ja Hur är inpasseringskontrollen organiserad? Kort och kod

5 5 - Finns det andra datorer än de i de bokningsbara datorrummen som står till studenternas förfogande? Hur många i så fall (programmets andel)? Nej - Bedöms studenternas tillgång till datorer vara god, tillräcklig, acceptabel eller otillräcklig? Otillräcklig inom kort - Hur är driften organiserad? Finns det tillräcklig bakup vid förfall för driftansvariga? Hur är denna i så fall ordnad? För närvarande under översyn och upphandling, under kontroll. - Vem svarar för support vad avser själva användningen av datorerna och specifika program? Lärarna eller datordriftorganisationen? Hur stort är behovet av sådan support? Driftorganisationen svarar för datorernas underhåll, arvoderade studenter för programunderhåll, normalt behov. - Hur administreras kontohanteringen? Server. - Hur administreras utskrifterna? Har studenterna några fria utskrifter? Vad kostar utskrifterna? F.n. fria men under översyn. - Har studenter med egna bärbara datorer möjlighet att ansluta dem till utbildningsprogrammets servrar och nät i högskolans lokaler eller hemifrån? Inte ännu men möjlighet kommer efter utbyggnad av nätverk. - Vilka driftmiljöer (UNIX/NT/MAC) förkommer och till vilken andel? 50/50 PC/Mac - Vilken programvara används och i vilken omfattning? För vilka typer av kurser används programvara som bedöms vara speciell för utbildningsprogrammet? I vilken omfattning? Ställer använda program några särskild krav på datorerna? Hur stor andel av datorerna behöver uppfylla dessa krav? På samtliga datorer finns Office-paketet och Netscape. På Mac-datorerna finns dessutom Claris Works för ordbehandling/ kalkyl/ enkel bildbehandling och vekrtoriell titning samt Imovie för redigering av digital video. I CAAD-kurserna används: Dessutom använder studenterna t ex i projekt: Bildbehandling Photoshop Bildbehandling Illustrator Geometrisk modellering Zoom Geometrisk modellering Form Z, 3D-Studio max, AutoCad Husmodellering ArchiCad Husmodellering ArchiCad Webbpresentation Dreamweaver Papperspresentation - Pagemaker VR - Opus Avsikten med kurserna är att ge studenterna en introduktion i hur man kan använda datorer i arkitektarbete, vilket innebär att man använder programmen även i sina uppgifter i andra ämnen. Initiativet till att använda dator ligger till största delen på studenten själv. Andra ämnen använder Office-paketet och något speciellt program som ämnet förfogar över. Alla nu aktuella datorer har tillräcklig kapacitet för att klara samtliga program bortsett från AutoCad och 3D-Studio som bara kan köras i Windows-miljö. De 8 äldre datorerna har lägre kapacitet och används därför i första hand för scanning, CD-bränning mm för att avlasta de andra datorerna. Vad bedöms datorkraften kosta? Kostnaderna delas upp på hårdvarukostnader, kostnader för programlicenser, driftkostnader och lokalkostnader. Med kostnader avses i tillämpliga fall även genomsnittliga årliga investeringsramar och avskrivningskostnader.

6 6 Ett fullständigt svar på denna fråga kräver en utredning i sig. Vi kan här bara citera vår senaste investeringsplan, som bifogas. Med utgångspunkt i nuvarande förhållanden bör Ni redovisa hur Ni ser på utvecklingen bland annat i ovan nämnda avseenden under den närmaste femårsperioden. Finns det behov av stora engångsinvesteringar? Vi planerar ett Medialab, vi vill medverka i planerat VR-lab i De-huset, vi kommer att behöva VRpresentationsmiljöer i ateljéer och projektrum. Ni ombeds vidare redovisa svagheter och styrkor hos följande scenarier 1. Utökad användning av bärbara datorer. Krav på nätverk och programlicenser? Kan man ersätta datorrummen helt eller delvis genom att LTH ställer bärbara datorer till studenternas förfogande? Beskrivning av motsvarande förhållanden på Chalmers bifogas efter enkätsvaren. I tillämpliga delar gäller beskrivningen för A-utbildningen i Lund. Oberoende härav kan man räkna med att studenterna i ökad utsträckning har egna bärbara datorer? Vad får detta för konsekvenser? UNA utgår ifrån att studenterna ska ha datorer på ritsalarna. Kraven på nätverk och licenser är då oberoende av om datorerna är bärbara eller ej eller vem som äger dem! Datorsalarna kan successivt (alltefter studenterna får ritsalsdatorer) minskas till en för gemensamma instruktioner och fristående kurser. De intresserade studenterna kommer troligen att skaffa sig egna datorer, men det är för närvarande något man bara kan spekulera i. 2. Tillskapande av en gemensam datormiljö för hela LTH så att studenterna kan komma åt alla för dem tillgängliga resurser från vilken undervisningsdator som helst vid LTH. Denna rationalitet är utopisk vad gäller åtminstone hårdvaran och skapar mer bekymmer är nytta. Redan idag har LDC mjukvara tillgänglig över nätet och detta kunde göras mer lättillgängligt via webben. Tillgängligheten över hela LTH skapar säkerhetsproblem! Det är dessutom alldeles onödigt, med tanke på hur få som rör sig utanför sina hus. Vi vill inte ha uniform hårdvara; nätverk och webbaserad information vill vi ha. 3. Större mer sammanhållna driftorganisationer har fördelar i form av att personalen han ha bredare kompetens och bättre bakup på personalsidan. Samtidigt finns det fördelar med att driften ligger nära respektive utbildningsprogram. Hur ser Ni på denna avvägningsfråga? Går det att kombinera fördelarna med båda modellerna och i så fall hur? Se vårt svar på förra sidan om support. Vem anser Ni i dag ha ansvaret för utbildningsdatorerna och vem bör ha ansvaret i framtiden? LDC och CITU kan vara lämpliga organisatörer av ett system för elevdatorer, i nära samverkan med utbildningsnämnderna. 2.3 Svar från Bi Robert Jönsson - Antal rum (totalt)? 4 st - Antal datorer (totalt)? 56 st - Hur är åldersfördelningen av datorerna? 2 år 32 st (inköpta 1999), 1 år 12 st (inköpta 2000), 12 st (inköpta 2001) - Till vilken andel disponerar programmet rummen om man delar dem med flera utbildningsprogram? V 75% Brand+RH 25% - Till vilken grad är rummen bokade för undervisning under läsperioderna vardagar kl 8-18? Ca 50 %

7 7 - Disponerar studenterna lokalerna under icke bokad tid? Under hela dygnet? Hur är inpasseringskontrollen organiserad? Ja, studenterna har möjlighet att nyttja salarna under hela dygnet under förutsättning att salarna inte är bokade för undervisning. Inpasseringskontroll sker genom passerkort och personlig kod. - Finns det andra datorer än de i de bokningsbara datorrummen som står till studenternas förfogande? Hur många i så fall (programmets andel)? Ca 6 st används till e-post och www. - Bedöms studenternas tillgång till datorer vara god, tillräcklig, acceptabel eller otillräcklig? Tillgången anses tillräcklig sett ut programmets perspektiv. Acceptabel sett efter studenternas behov - Hur är driften organiserad? Finns det tillräcklig bakup vid förfall för driftansvariga? Hur är denna i så fall ordnad? Driften är utlagd på en konsult. I rådande situation finns ett avtal om konsult på plats med LDC. I detta kontrakt ingår att ldc svarar för eventuellt driftbortfall. De står därmed för backup. Det finns också en expedition som är bemannad mellan mån-tors. Denna ska svara på enklare frågor från studenter och lärare som berör det programutbud som ingår i standardpaketet. De sköter dessutom utskrifts och kontohantering - Vem svarar för support vad avser själva användningen av datorerna och specifika program? Lärarna eller datordriftorganisationen? Hur stort är behovet av sådan support? För ett antal basprogram (Office, explorer ) svarar expeditionen för supporten. För specialprogram svarar de enskilda avdelningarna/institutionerna. - Hur administreras kontohanteringen? Inför varje terminsstart sköter LDC inmatningen av nya användaridentiteter till studenterna. Förvaltningen av befintliga konton sköts expeditionen. - Hur administreras utskrifterna? Har studenterna några fria utskrifter? Vad kostar utskrifterna? Utskrifterna sköts via ett utskriftskonto. Varje ny student får 20 gratis utskrifter, därefter kostar utskrifterna 60 öre/st. - Har studenter med egna bärbara datorer möjlighet att ansluta dem till utbildningsprogrammets servrar och nät i högskolans lokaler eller hemifrån? Det finns möjlighet att ansluta till sin hemkatalog via FTP - Vilka driftmiljöer (UNIX/NT/MAC) förkommer och till vilken andel? NT 100% - Vilken programvara används och i vilken omfattning? För vilka typer av kurser används programvara som bedöms vara speciell för utbildningsprogrammet? I vilken omfattning? Ställer använda program några särskild krav på datorerna? Hur stor andel av datorerna behöver uppfylla dessa krav? Programvaran finns i en bilaga. Programvaran ställer inga speciella krav på datorerna. Vad bedöms datorkraften kosta? Kostnaderna delas upp på hårdvarukostnader, kostnader för programlicenser, driftkostnader och lokalkostnader. Med kostnader avses i tillämpliga fall även genomsnittliga årliga investeringsramar och avskrivningskostnader. Budgeten för driftsorganisationen är kr där konsulttjänsterna utgör kr. Hårdvarukostnaden täcks till stor del av den sk A-garantin för inköpta datorer. Övriga hårdvarukostnader samt programvarukostnader och serverdrift uppgår till ca kr. Resterande går till arvoden för administrativt ansvarig och de teknologrepresentatner som bemannar expeditionen. De som bokar salarna betalar en lokalhyra och icke-bokad tid tas av LTH s styrelse där den sedan portioneras ut så att alla avdelningar är med och betalar. Den årliga investeringsramen ligger på kr och avskrivningskostnaderna på kr. Med utgångspunkt i nuvarande förhållanden bör Ni redovisa hur Ni ser på utvecklingen bland annat i ovan nämnda avseenden under den närmaste femårsperioden. Finns det behov av stora engångsinvesteringar? Ni ombeds vidare redovisa svagheter och styrkor hos följande senarier 1. Utökad användning av bärbara datorer. Krav på nätverk och programlicenser? Kan man ersätta datorrummen helt eller delvis genom att LTH ställer bärbara datorer till studenternas förfogande? Oberoende härav kan man räkna med att studenterna i ökad utsträckning har egna bärbara datorer? Vad får detta för konsekvenser? De stationära datorerna borde kunna ersättas av bärbara datorer. För brand och riskhanteringsprogrammet finns det inget som hindrar att programvaran körs på bärbara datorer. Inga större problem finns ang

8 8 programlicenser heller. Krav på nätverk med hyfsad bandbredd finns, då vissa program genererar stora filer. Fördelar: Studenterna kan mitt under en föreläsning gå in och köra en applikation. Datoranvändningen och den allmänna kompetensen ökar hos studenterna. Lokalbehovet minskar Nackdelar: Stora krav ställs på driftorganisation och support. Priset på bärbara datorer högt. Höga reparationskostnader och större påfrestningar på datorerna. Antalet nätverksuttag behöver uttökas. 2. Tillskapande av en gemensam datormiljö för hela LTH så att studenterna kan komma åt alla för dem tillgängliga resurser från vilken undervisningsdator som helst vid LTH. Behoven är inte så stora under lektionstid eftersom den mesta undervisningen bedrivs i V-huset. För självstudier finns säkert ett behov att kunna komma åt sin hemkatalog var man än befinner sig. 3. Större mer sammanhållna driftorganisationer har fördelar i form av att personalen han ha bredare kompetens och bättre bakup på personalsidan. Samtidigt finns det fördelar med att driften ligger nära respektive utbildningsprogram. Hur ser Ni på denna avvägningsfråga? Går det att kombinera fördelarna med båda modellerna och i så fall hur? Genom att skilja på beställare och utförare går det att kombinera fördelarna. En representant från varje utbildningsnämnd fångar upp behov, krav och önskemål från varje utbildningsprogram. Dessa krav förmedlas till driftansvarig kontaktperson. Den driftansvarige representanten fungerar därmed som beställare och driftorganisationen som utförare. Det är viktigt att denna representant har arvode och kan avsätta tid till detta arbete. Vem anser Ni i dag ha ansvaret för utbildningsdatorerna och vem bör ha ansvaret i framtiden? Den ansvarsorganisation som finns idag kan även ha ansvaret i framtiden. Förbättringar och utveckling kan ske inom den rådande organisationen. Support mot studenter och lärare: expedition (bemannad med teknologrepresentanter) Drift/Installation: Utlagt på konsult (LCD) eller en central driftorganisation Administrativt ansvarig: Person som företräder utbildningsnämnden i administrativa frågor, kommunikation med avdelningar somt beställarfunktion. För bilaga, se samma bilaga som V s datoransvarige, Stefan Persson, skickat in. 2.4 Svar från DEF Rune Kullberg Som en allmän bakgrund önskar vi en beskrivning av datoranvändningen inom utbildningsprogrammet nu och i framtiden sedd ur teknologens synvinkel. Finns det någon övergripande pedagogisk tanke bakom datoranvändningen inom programmet? Svar: Javisst finns det en pedagogisk tanke bakom datoranvändningen i programmen C, D, E och F. Det är värt att notera att förutom det faktum att datoranvändning är ett naturligt inslag i många kurser handlar flera kurser särskilt för C och D om datorer och programvara. Svar: 17 Från Mats: Vi är intresserade av det framtida behovet. Det kan eventuellt underlätta att ta en utgångspunkt i nuvarande förhållanden. Tillgänglig utrustning Datorrum som är bokningsbara för programmets undervisning - Antal rum (totalt)? Från Mats:

9 9 - Antal datorer (totalt)? Svar: 126 unix + 66 windows = 192. Dessutom 12 maskiner för inloggningar utifrån och 2 batchmaskiner, samt 15 servrar. Från Mats: - Hur är åldersfördelningen av datorerna? Svar: installationsår antal rum Mer detaljerad beskrivning av utrustningen finns på Från Mats: - Till vilken andel disponerar programmet rummen om man delar dem med flera utbildningsprogram? Svar: Rummen är alltid öppna, och när de inte är bokade får studenterna slåss om platserna. Fördelningen för 2002 vad avser det ekonomiska är: E: 41%, D+C 39% samt F 20% Från Mats: - Till vilken grad är rummen bokade för undervisning under läsperioderna vardagar kl 8-18? Svar: Det varierar från läsperiod till läsperiod, och även inom läsperioden. Det kan vara allt från helt obokat till 100% bokat. En uppskattning av snittet är cirka 50%. Det är av stor vikt att bokningsgraden inte är för hög med tanke på alla projektarbeten och inlämningsuppgifter som teknologerna har under utbildningen. Från Mats: - Disponerar studenterna lokalerna under icke bokad tid? Under hela dygnet? Hur är inpasseringskontrollen organiserad? Svar: Studenterna har tillgång till datorerna dygnet runt, året runt. Inpassage i huset samt i rummen sker via personliga magnetkort. Från Mats: - Finns det andra datorer än de i de bokningsbara datorrummen som står till studenternas förfogande? Hur många i så fall (programmets andel)? Svar: Det finns 12 maskiner för inloggning hemifrån, samt två maskiner för långa och tunga körningar (batchkörningar). De är dock inte fysiskt tillgängliga för studenterna utan åtkomsten sker via nätet. Från Mats: - Bedöms studenternas tillgång till datorer vara god, tillräcklig, acceptabel eller otillräcklig? Svar: acceptabel (med viss tvekan) Från Mats: - Hur är driften organiserad? Finns det tillräcklig bakup vid förfall för driftansvariga? Hur är denna i så fall ordnad?

10 10 Svar: Datordriftgruppen består av två heltidsanställda som har uppdelade arbetsuppgifter, men som kan fungera som backup för varandra. Från Mats: - Vem svarar för support vad avser själva användningen av datorerna och specifika program? Lärarna eller datordriftorganisationen? Hur stort är behovet av sådan support? Svar: Supporten sköts av de som har bäst kunskap om systemen. När det gäller programvara som används i specifika kurser är det ofta institutionerna som har de bästa kunskaperna. Däremot kan datordriftgruppen hjälpa till när det kommer frågor om själva operativsystemet. Från Mats: - Hur administreras kontohanteringen? Svar: De nyantagna studenterna får konton i introduktionsveckan. Konton skapas efter uppgifter från Ladok. Studenter som tar examen eller på annat sätt avslutar/avbryter sina studier får sina konton avstängda efter kontroll mot Ladok. Från Mats: - Hur administreras utskrifterna? Har studenterna några fria utskrifter? Vad kostar utskrifterna? Svar: Studenterna får 100 fria utskrifter per läsår och har därefter möjlighet att köpa fler. Kostnaden är öre per sida beroende på hur många sidor de köper åt gången. Inköpen sker kontant hos datordriftgruppen. Debiteringen sker automatiskt genom avdrag i en databas i samband med utskrifterna. Från Mats: - Har studenter med egna bärbara datorer möjlighet att ansluta dem till utbildningsprogrammets servrar och nät i högskolans lokaler eller hemifrån? Svar: De kan koppla in sina bärbara på en serieport för att föra över filer. I övrigt anser vi inte att detta är vårt ansvar. Dels kan vi av säkerhetsskäl inte tillåta vilka datorer som helst i nätet, dels finns det redan en organisation kring Student i Lund, som borde kunna hantera detta på ett enkelt sätt eftersom det i princip är samma sak som krävs för att koppla in sin dator på ett studentområde. Från Mats: - Vilka driftmiljöer (UNIX/NT/MAC) förkommer och till vilken andel? Svar: Unix är huvudmiljön. Nästan alla servrar går i unixmiljö och för studenterna har vi 6 rum med windows samt 11 rum med unix. Från Mats: - Vilken programvara används och i vilken omfattning? För vilka typer av kurser används programvara som bedöms vara speciell för utbildningsprogrammet? I vilken omfattning? Ställer använda program några särskild krav på datorerna? Hur stor andel av datorerna behöver uppfylla dessa krav? Svar: Datordriftgruppen tillhandahåller ett grundsystem med standardprogramvaror som Matlab, Maple och Java. I övrigt sköter varje institution sina programvaror genom att vi monterar diskar från datorer på institutionerna. Därför har vi inte fullständig insyn i vilka program som används och kan därför inte svara uttömmande på denna fråga. Det handlar dock till stor del om standardprogram. De krav som ställs på datorerna handlar inte så mycket om prestanda, mer om att vissa programvaror bara finns i unixmiljö och andra bara finns till windows. Dessutom finns det programvaror som är gratis till unix men kostar pengar till windows, så därför finns det även ett ekonomiskt skäl för unixdatorerna. Från Mats: Vad bedöms datorkraften kosta? Kostnaderna delas upp på hårdvarukostnader, kostnader för programlicenser, driftkostnader och lokalkostnader. Med kostnader avses i tillämpliga fall även

11 11 genomsnittliga årliga investeringsramar och avskrivningskostnader. Svar: Driften (inklusive programvaror) är för innevarande år budgeterad till 1100 kkr. Av detta är största delen lönekostnader. Programvarukostnaden varierar från år till år eftersom vissa programvaror har fasta licensavgifter medan andra bara kostar pengar i samband med uppgraderingar. Kostnaden ligger på cirka kkr/år men kan bli ännu högre i samband med stora uppgraderingar på windowsdatorerna. Proportionellt sett har vi högre kostnader för programvaror på windows än på unix. Investeringsbehovet har under ett antal år minskat i takt med att datorerna sjunker i pris, men har nu planat ut på en nivå av drygt 1000 kkr/år. Då räknar vi med en livslängd på fyra år. Från Mats: Med utgångspunkt i nuvarande förhållanden bör Ni redovisa hur Ni ser på utvecklingen bland annat i ovan nämnda avseenden under den närmaste femårsperioden. Finns det behov av stora engångsinvesteringar? Svar: De senaste årens tillgång på investeringsmedel har gjort att vi har kunna uppgradera i en takt som har gett oss en ganska jämn spridning på datorernas ålder. Om det inte blir några långvariga investeringstopp så ser vi därför inga stora engångsinvesteringar framför oss. Från Mats: Ni ombeds vidare redovisa svagheter och styrkor hos följande senarier 1. Utökad användning av bärbara datorer. Krav på nätverk och programlicenser? Kan man ersätta datorrummen helt eller delvis genom att LTH ställer bärbara datorer till studenternas förfogande? Oberoende härav kan man räkna med att studenterna i ökad utsträckning har egna bärbara datorer? Vad får detta för konsekvenser? Svar: Om studenterna själva ska stå för datorn så kommer de höga priserna på bärbara datorer även fortsättningsvis att hålla andelen bärbara datorer på en försumbar nivå. Ur ergonomisk synpunkt är en bärbar dator sämre än en stationär eftersom den av utrymmesskäl har sämre tangentbord och pekdon. Ur driftsynpunkt är det en mardröm med bärbara datorer. När studenten kommer till en laboration måste datorn fungera så att han kan genomföra undervisningen. Det är helt orimligt att lägga ansvaret för datordriften på den enskilda studenten. Samtidigt har vår driftorganisation ingen kontroll över driften av datorn. Studenten kan göra vad som helst och om det blir problem så är det svårt att sätta sig in i alla de konfigurationer som kan tänkas förekomma. Då blir nog ominstallation av hela datorn det enda sättet att lösa problemen. Om man försöker minska problemet med filskydd och lösenord så kan inte studenten själv installera sina privata programvaror, utan behöver ytterligare en dator för privatbruk. En annan aspekt är den juridiska. Om LTH äger datorer där studenterna kan installera vilka piratprogram som helst, vem är då ansvarig för dessa illegala programvaror? Det är rimligt att tänka sig att det under en teknologs studiegång går åt två bärbara datorer per student. För den som "får" en bärbar dator i årskurs 1 kan denna mycket väl tänkas bli omodern för den användning man först senare i utbildningen har kompetens för. Från Mats: 2. Tillskapande av en gemensam datormiljö för hela LTH så att studenterna kan komma åt alla för dem tillgängliga resurser från vilken undervisningsdator som helst vid LTH. Svar: Det är en vacker tanke, men vi tror att de olika krav som de olika utbildningar ställer gör att det är mer effektivt med skräddarsydda datormiljöer i stället för en gemensam som bara blir hjälpligt bra för alla. Av ekonomiska skäl kan man till exempel inte ha alla programvaror på alla datorer, så redan där faller tanken på en homogen miljö. Vidare kräver vissa tillämpningar extra kraftfulla datorer, och då är givetvis risken att dessa blir populära även för andra tillämpningar, med följd att studenter som verkligen behöver dessa datorer har svårt att komma till utanför den schemalagda undervisningen.

12 12 Vi har funderat mycket över denna fråga och ju mer vi tänker desto oroligare blir vi över alla de negativa konsekvenser som det kommer att bli för användarna till följd av den kompromiss som i så fall måste göras vid tillskapandet av den gemensamma miljön. En fördel skulle dock vara att man slipper skapa tillfälliga datorkonton för studenter som läser över programgränserna. Vi ser dock inte dagens administration av dessa konton som särskilt betungande. Från Mats: 3. Större mer sammanhållna driftorganisationer har fördelar i form av att personalen han ha bredare kompetens och bättre bakup på personalsidan. Samtidigt finns det fördelar med att driften ligger nära respektive utbildningsprogram. Hur ser Ni på denna avvägningsfråga? Går det att kombinera fördelarna med båda modellerna och i så fall hur? Svar: Vore det så enkelt att större är bättre kunde LDC ta över all datordrift på universitetet. Vi hävdar dock bestämt att lokalkännedomen är så viktig att det inte fungerar med för stora organisationer. Ett sätt att kombinera fördelarna är att de utbildningsprogram som känner sig för små går samman och har gemensam datordrift, precis som vi har gjort för C, E, F och D. Därigenom skulle man kunna uppnå ett optimum vad avser avvägningen mellan personalbackup och närhet till verksamheten. Vi anser att C, E, F och D är tillräckligt stor del av LTH när det gäller driften för att stå på egna ben och ser inga tungt vägande fördelar med en större driftorganisation. Däremot ser vi flera avgörande nackdelar med en större driftorganisation. Från Mats: Vem anser Ni i dag ha ansvaret för utbildningsdatorerna och vem bör ha ansvaret i framtiden? Svar: Ansvaret ligger på utbildningsnämnderna och skall enligt vår bestämda mening stanna där. När man har en väl fungerande datordrift med god framförhållning sprids investeringarna ganska jämnt. Därför borde mer ansvar föras över till utbildningsnämnderna genom att föra över medel för investeringar till driftbudgeten. Därigenom skulle man slippa osäkerheten kring ett ansökningsförfarande för årligen återkommande kostnader. För svaren på frågorna står Rune Kullberg (ordförande i UN), Per Foreby (ansvarig för driften av datorerna) samt Per Holm (sammankallande i gruppen för datorfrågor under UN D, E och F) 2.5 Svar från ID Göran Sandberg Datorrum som är bokningsbara för programmets undervisning - Antal rum (totalt)? Tre rum tillsammans med A-programmet, nytt rum kommer att färdigställas i den nya byggnaden - Antal datorer (totalt)? ca 60 - Hur är åldersfördelningen av datorerna? ca 20 PC installerades 2000, 30 Mac installerades 2000 (men var low end!!!! vid den tidpunkten alltså faktisk ålder är 98/99) - Till vilken andel disponerar programmet rummen om man delar dem med flera utbildningsprogram? Vi betalar efter huvud - antalet studenter totalt/program ger procentandel

13 13 - Till vilken grad är rummen bokade för undervisning under läsperioderna vardagar kl 8-18? Bokningssystemet var under förra året ej tillräckligt - Disponerar studenterna lokalerna under icke bokad tid? Under hela dygnet? Hur är inpasseringskontrollen organiserad? Hela dygnet, kortläsare - Finns det andra datorer än de i de bokningsbara datorrummen som står till studenternas förfogande? Hur många i så fall (programmets andel)? Ett mindre antal, 5-6 stycken. - Bedöms studenternas tillgång till datorer vara god, tillräcklig, acceptabel eller otillräcklig? otillräcklig, pga spretiga ambitioner. - Hur är driften organiserad? Finns det tillräcklig bakup vid förfall för driftansvariga? Hur är denna i så fall ordnad? En gemensam person med A-programmet, ej tillräcklig backup. Konsulter på sta'n tas in vid tillfällen. Nuvarande driftsansvarig på väg bort. - Vem svarar för support vad avser själva användningen av datorerna och specifika program? Lärarna eller datordriftorganisationen? Hur stort är behovet av sådan support? Systemansvarig. olika diskussionsgrupper för beslut om programinst. hara definierats - Hur administreras kontohanteringen? Av systemansvarig - Hur administreras utskrifterna? Har studenterna några fria utskrifter? Vad kostar utskrifterna? - Har studenter med egna bärbara datorer möjlighet att ansluta dem till utbildningsprogrammets servrar och nät i högskolans lokaler eller hemifrån? Ingen organiserad infrastruktur för detta. - Vilka driftmiljöer (UNIX/NT/MAC) förkommer och till vilken andel? 2/3 PC, 1/3 Mac, UNIX maskiner via M-programmet - Vilken programvara används och i vilken omfattning? För vilka typer av kurser används programvara som bedöms vara speciell för utbildningsprogrammet? I vilken omfattning? Ställer använda program några särskild krav på datorerna? Hur stor andel av datorerna behöver uppfylla dessa krav? InDesign (Pagemaker), Autocad, Solid Works, Alias, Photoshop är "programkarakteristiska", ej "programspecifika". Därutöver används givetvis standarduppsätting av program Det finns ett stort behov av att kunna använda 3d-modelleringsverktyg. 1/3 av nuvarande datorer klarar baskraven för detta.

14 14 Vad bedöms datorkraften kosta? Kostnaderna delas upp på hårdvarukostnader, kostnader för programlicenser, driftkostnader och lokalkostnader. Med kostnader avses i tillämpliga fall även genomsnittliga årliga investeringsramar och avskrivningskostnader. UN-ID har budgeterat 300 kkr för drift. Investeringar finns ej medtagna. Med utgångspunkt i nuvarande förhållanden bör Ni redovisa hur Ni ser på utvecklingen bland annat i ovan nämnda avseenden under den närmaste femårsperioden. Finns det behov av stora engångsinvesteringar? Det finns behov av kontinuerlig investering Engångsinvesting kan behövas för att etablera en gemensam infrastruktur för stöd av anändning av egna bärbara datorer eller stationära datorer i hemmet. Vet inte riktigt hur nuvarande sådana ambitioner har landat (studentdatorprojekt, LDC kontra CITU) Ni ombeds vidare redovisa svagheter och styrkor hos följande senarier 1. Utökad användning av bärbara datorer. Krav på nätverk och programlicenser? Kan man ersätta datorrummen helt eller delvis genom att LTH ställer bärbara datorer till studenternas förfogande? Oberoende härav kan man räkna med att studenterna i ökad utsträckning har egna bärbara datorer? Vad får detta för konsekvenser? Jag har nog synpunkter om detta men föredrar att ta det i samtal 2. Tillskapande av en gemensam datormiljö för hela LTH så att studenterna kan komma åt alla för dem tillgängliga resurser från vilken undervisningsdator som helst vid LTH. Gemensam strukturerad datormiljö är önskvärd. 3. Större mer sammanhållna driftorganisationer har fördelar i form av att personalen han ha bredare kompetens och bättre bakup på personalsidan. Samtidigt finns det fördelar med att driften ligger nära respektive utbildningsprogram. Hur ser Ni på denna avvägningsfråga? Går det att kombinera fördelarna med båda modellerna och i så fall hur? Det måste kunna gå att kombinera, Vem anser Ni i dag ha ansvaret för utbildningsdatorerna och vem bör ha ansvaret i framtiden? Förmodligen en blandning av LTH och utbildningsnämnden. 2.6 Svar från IE Jan Holst Hej Mats, Här kommer version 1 av svaren på de frågor du ställde i mail från juni. Eftersom Iarna har mycket av sin datorbundna verksamhet i Mhuset, så kommer diskussionen av de faktiska förhållandena på Mhuset ju att vara densamma som den som Gunnar Bolmsjö redan sänt dig. Jag har alltså på vissa frågor tagit mig friheten att hänvisa till hans svar, hoppas OK. Emellertid har Iarna också kurser som undervisas i Ehuset och i

15 15 Matematikhuset. I tillämpliga fall kommer jag att diskutera effekterna av det. Man skall emellertid notera att datorerna är inhandlade för MNF-MEDEL men att rummet användes av de studenter som följer gemensamma kurser (väsentligen kurser på slutet av utbildningen). Hälsningar Jan >Ordförandena i utbildningsnämnderna >Som vi förutskickade vid våra sammanträffanden återkommer vi nu med >skriftliga ledfrågor inför den inventering av behovet av datorkraft för >grundutbildningen som vi avser att göra i september månad. Inför vårt >sammanträffande i september önskar vi att Ni lämnar ett skriftligt underlag >med utgångspunkt i de följande frågorna och i de andra frågor som Ni >bedömer relevanta. >I den handlingsplan vi fått i uppdrag att utarbeta räknar vi med att bland >annat diskutera medelsbehov för investeringar och drift liksom hur driften >kan organiseras. >Frånsett kansliets behov är uppdraget avgränsat så att det avser all >generell datorkraft för grundutbildningens behov med undantag för sådana >datorer som är helt reserverade för studenterna på en eller flera bestämda >kurser. Inte heller omfattar uppdraget sådana datorer som är särskilt >dedicerade för vissa ändamål, exempelvis genom att vara kopplade till >mätutrustning. Institutionernas datorer för administrativa eller >forskningsmässiga ändamål ingår inte heller. >Som en allmän bakgrund önskar vi en beskrivning av datoranvändningen inom >utbildningsprogrammet nu och i framtiden sedd ur teknologens synvinkel. >Finns det någon övergripande pedagogisk tanke bakom datoranvändningen inom >programmet? >Vi är intresserade av det framtida behovet. Det kan eventuellt underlätta >att ta en utgångspunkt i nuvarande förhållanden. >Tillgänglig utrustning >Datorrum som är bokningsbara för programmets undervisning >- Antal rum (totalt)? >- Antal datorer (totalt)? >- Hur är åldersfördelningen av datorerna? M: Se Gunnar Bolmsjös redovisning för detaljer om datorerna i M-huset. Totalt finns det 146 datorer i Mhuset för studenternas behov, 108 av dessa är NTdatorer och resten, 38 är Silicon Graphics maskiner. Åldersfördelningen visar att det finns 88 NTmaskiner som är skaffade på 1900 talet, och som alltså börjar bli lite gamla. SC maskinerna är uppgraderade till rimlig modern standard. En del av dessa datorer står i reserv, andra är för systemet så att antalet datorer som studenterna kan använda är 133. E: Här vet du mera än jag. Matematikhuset:

16 16 Det finns tre rum som disponeras av EFD, två med Unixdatorer (Ultra10 och Sunblade) i varje och ett med lika många NT datorer (på väg att bli för gamla). INSTITUTIONSanknutna datorer för studenterna: I sal 231: 15 datorer med följande konfigurations CPU: AMD 1,2 GHz Primärminne: 512 MB RAM Grafik: 32 bitars 1024x768 Skärmstorlek: 19" Nätverk: 100 MBits/s I sal 230: 3 datorer med följande konfigurations CPU: AMD 1,2 GHz Primärminne: 512 MB RAM Grafik: 32 bitars 800x600 Skärmstorlek: 17" Nätverk: 100 MBits/s 7 datorer med följande konfigurations CPU: Pentium II 266 MHz Primärminne: 64 MB RAM Grafik: 24 bitars 800x600 Skärmstorlek: 17" Nätverk: 10 MBits/s 5 datorer med följande konfigurations CPU: Pentium II 200 MHz Primärminne: 64 MB RAM Grafik: 24 bitars 800x600 Skärmstorlek: 17" Nätverk: 10 MBits/s >- Till vilken andel disponerar programmet rummen om man delar dem med flera >utbildningsprogram? Datorerna användes av M- och I-studenter. Ingen fast uppdelning utan lokalerna bokas och användes efter behov. >- Till vilken grad är rummen bokade för undervisning under läsperioderna >vardagar kl 8-18? Lokalerna användes mera under slutet av läsperioderna än under deras start. Normalt (enligt Rudolf Abelin) är de i princip överbokade mellan under högsäsong. Mycket kraftig beläggning under de första veckorna av LP1 för att datorintroducera de nya studenterna. Det finns en generell strävan hos alla kurser att öka datorintensiteten i undervisningen. MEN, datorerna användes också av studenterna för olika former av självständigt arbete, projekt, exjobb etc i en omfattning som är minst lika omfattande som den schemalagda aktiviteten. Också denna del av användningen av datorsalarna kommer att öka med ökande datorintensitet i kurserna och med ökande antal studenter. Å andra sidan har de flesta studenter egna datorer och föredrar (?) att arbeta med dem. >- Disponerar studenterna lokalerna under icke bokad tid? Under hela dygnet? >Hur är inpasseringskontrollen organiserad? Ja studenterna kan disponera lokalerna när de känner för det. Man skaffar sig ett kort i resceptionen mot en ringa depositionsavgift. Det händer att det finns datorer tillgängliga under bokad

17 17 undervisningstid. Sådana kan då utnyttjas av studenter utanför den aktuella kursen, under rimliga hänsyn från båda sidor. Samma villkor gäller också på Matematikhuset. >- Finns det andra datorer än de i de bokningsbara datorrummen som står till >studenternas förfogande? Hur många i så fall (programmets andel)? Nej. Vissa av datorrummen i Mhuset bokas mycket sällan och ett av rummen (M:SGI3) kommer att tagas ur Locus. Detta betyder att dessa rum i princip alltid står till studenternas förfogande. På matematikhuset finns det totalt tre rum för examensarbetare, med cirka 5-8 datorer per rum. Dessa rum är då inte bokningsbara från Locus. Till dessa rum kommer man inte om man inte har ytterligare nyckel eller magnetkort. >- Bedöms studenternas tillgång till datorer vara god, tillräcklig, >acceptabel eller otillräcklig? På Mhuset: Ja, men med varningsflaggan hissad! I-programmet ökar med 60 personer per år fortfarande, och men en rimlig studietid kan man räkna med att nuvarande intag leder till att det finns c:a 350 Istudenter på skolan, vilket skall läggas till de c:a 800 studenterna som finns på Mprogrammet. Vidare så finns det cirka 30 studenter per år på INEKavslutningen, vilket ger ytterligare cirka 90 studenter, totalt alltså cirka 1250 studenter. Det blir trängre och trängre! >- Hur är driften organiserad? Finns det tillräcklig backup vid förfall för >driftansvariga? Hur är denna i så fall ordnad? M: Två man arbetar med systemet, det är för lite. Vid förfall blir det snabbt mycket tungt. Det blir också mycket tungt vid hackerangrepp eller vid virusproblem. Nyvunnen och dyrköpt erfarenhet finns av just detta! Matematikhuset: Här är det en och en halv tjänst. De systemansvariga har dessutom har hand om alla andra datorer på huset. Det är ibland mycket tungt. >- Vem svarar för support vad avser själva användningen av datorerna och >specifika program? Lärarna eller datordriftorganisationen? Hur stort är >behovet av sådan support? M: Lärarna Mat: Lärarna men också datoravsvariga. Uppgraderingar etc sköts helt av datoransvariga, som också svarar för inköp. >- Hur administreras kontohanteringen? Systemansvarig >- Hur administreras utskrifterna? Har studenterna några fria utskrifter? >Vad kostar utskrifterna? M: Systemansvarig. Kostnad 50 öre/styck Mat: Systemavsvarig. Gratis (administrationen skulle kosta mer (har vi i vart fall menat)) >- Har studenter med egna bärbara datorer möjlighet att ansluta dem till >utbildningsprogrammets servrar och nät i högskolans lokaler eller hemifrån? Nej

18 18 M: Planer finns på att realisera en sådan möjlighet. Frontendservern och nätet är förberett. Mat. Frontendservern och nätet är förberett, men för ögonblicket finns det inte några konkreta planer. >- Vilka driftmiljöer (UNIX/NT/MAC) förkommer och till vilken andel? M: 70% NT och 30% Irix Mat: 40% NT och 60% Unix >- Vilken programvara används och i vilken omfattning? För vilka typer av >kurser används programvara som bedöms vara speciell för >utbildningsprogrammet? I vilken omfattning? Ställer använda program några >särskild krav på datorerna? Hur stor andel av datorerna behöver uppfylla >dessa krav? M: se Gunnar Bolmsjös svar. Mat: Matlab, Maple, Splus och Stata (statistikpaket), Office, Java, C, Fortran, latex,... >Vad bedöms datorkraften kosta? Kostnaderna delas upp på hårdvarukostnader, >kostnader för programlicenser, driftkostnader och lokalkostnader. Med >kostnader avses i tillämpliga fall även genomsnittliga årliga >investeringsramar och avskrivningskostnader. Svårt, här har Gunnar gjort en uppskattning för Mhusets del Mat: Lika svårt. Jag skjuter på svaret på den frågan till diskussionen och kanske också till version 2 av svarsblanketten. >Med utgångspunkt i nuvarande förhållanden bör Ni redovisa hur Ni ser på >utvecklingen bland annat i ovan nämnda avseenden under den närmaste >femårsperioden. Finns det behov av stora engångsinvesteringar? M: Förnyelse av cirka hälften av datorerna och en uppsnärtad beräkningsserver är för närvarade aktuella större investeringar. >Ni ombeds vidare redovisa svagheter och styrkor hos följande scenarier >1. Utökad användning av bärbara datorer. Krav på nätverk och >programlicenser? Kan man ersätta datorrummen helt eller delvis genom att >LTH ställer bärbara datorer till studenternas förfogande? Oberoende härav >kan man räkna med att studenterna i ökad utsträckning har egna bärbara >datorer? Vad får detta för konsekvenser? Jag tycker generellt detta är en bra ide, men kan se en del problem: A: Man måste först och främst se till att hemmadatorerna kan samverka med LTHnätet på ett rimligt sätt. B: Bärbara datorer är relativt dyra och åldras. Konflikt uppstår i det att studenterna behöver mest potenta datorer sent i utbildningen då de datorer som de fick till att börja med har blivit lite till åren. Alltså behöver man endera uppgradera eller förnya datorer, vilket inte är helt enkelt med tanke på det stora antalet datorer det kan vara tal om. Kostnaderna för datorutdelning till studenterna är mycket höga. C: Ett problem i en lab eller övningssituation är ju att de datorer som då användes inte kan förväntas vara likvärdiga eller ha likvärdiga tillämpningsprogram. D: Om man tänker sig att studenten och läraren har en slags tutorialsituation, så bör det dock gå fint att kommunicera utan att

19 19 likvärdighetsproblemet skall ställa till problem. E: Säkerheten för systemet måste garanteras. Det ställer krav på firewall/frontenddator/netlogin eller liknande. Bör kunna lösas. MEN systemet blir känsligare, bara en enda smittad dator kan ge stora problem, och med ett system som tillåter bärbara datorer har man inte kontroll över vad som kommer in eller ut ur dessa. F: Licenssystemet behöver förmodligen inte försvåras, redan idag har ju studenterna licenser till de program som de skall använda i undervisningen. >2. Tillskapande av en gemensam datormiljö för hela LTH så att studenterna >kan komma åt alla för dem tillgängliga resurser från vilken >undervisningsdator som helst vid LTH. Jag tror mycket på en gemensam datormiljö för hela LTH. Klart att man behöver separera tillgängligheten för programsystem eller kanske speciella maskiner (SGI?), men det är förmodligen inte något problem (smartcard, biosensorer etc för användaridentifiering). Vidare får man säkert tänka sig en del lokala servrar i de olika husen (distribuerat backupbehov, t.ex.), men tillgängligheten skall vara sådan att studenten kan komma åt sin information från hela campus, och institutionerna skall inte behöva bekymra sig för studenternas programhemvist. De stora fördelarna med ett centralt system ligger i tillgängligheten för studenterna, underlättad uppgradering av programsystem för undervisningen, ökade möjligheter till förhöjd säkerhet gentemot omvärlden, gemensam policy, administrativa förenklingar för institutionerna. Nackdelarna ligger just i centraliseringen, dvs effekterna av en störning kan bli allvarligare och administrationen av nätet skulle kunna tyngas ner. >3. Större mer sammanhållna driftorganisationer har fördelar i form av att >personalen han ha bredare kompetens och bättre bakup på personalsidan. >Samtidigt finns det fördelar med att driften ligger nära respektive >utbildningsprogram. Hur ser Ni på denna avvägningsfråga? Går det att >kombinera fördelarna med båda modellerna och i så fall hur? Man bör ha lokala driftsgrupper (för enskaka hus eller för grupper av hus) som samordnas mot en central driftsgrupp. Om systemen samordnas kommer också samordningen mellan dessa grupper att förenklas, jämför dagens förslag till organisation av kanslierna. >Vem anser Ni i dag ha ansvaret för utbildningsdatorerna och vem bör ha >ansvaret i framtiden? M: Idag sköts systemet av en grupp med Gunnar Bolmsjö (ordf, sammankallande), Henriette Weibull (studentrelaterade problem), Rudolf Abelin (Systemansvarig) och Tommy Jansson. Gruppen behöver utökas med en person som har kontakten mot I. Man bör i framtiden samordna datorfrågorna till en central grupp med representation från programmen. Eftersom man i allmänhet kan identifiera programspecifika önskemål på programsystem och liknande så bör en sådan grupp ha en bred programrepresentation. Hej, Jag har efter vårt möte blivit uppmärksammad på en självklarhet, som kanske inte är så självklar, i samband med gemensamma datorlokaler. Det är klart att alla salarna skall ha rimligt likartad utrustning, dvs man skall kunna köra de centrala programmen på samma sätt från alla datorer som studenterna har tillgång till.

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Göran Persson Lingman Louise Cedemar Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 1.1 Bakgrund och uppdrag 4 1.2 Revisionsfråga 4 1.3

Läs mer

Slutrapport för uppdraget Förslag till principer för en gemensam IT-organisation för Område HT. Juni 2008. Birgitta Lastow

Slutrapport för uppdraget Förslag till principer för en gemensam IT-organisation för Område HT. Juni 2008. Birgitta Lastow Slutrapport för uppdraget Förslag till principer för en gemensam IT-organisation för Område HT Juni 2008 Birgitta Lastow Innehållsförteckning Rapportens syfte...5 Arbetets upplägg...5 Sammanfattning...6

Läs mer

Granskning av kommunens IT-hantering

Granskning av kommunens IT-hantering Revisionsrapport Granskning av kommunens IT-hantering Lindesbergs kommun 2010-04-16 Göran Persson Lingman Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Arkiv för lokalt inlästa talböcker Arkiv för lokalt inlästa talböcker En förstudie gjord inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet på uppdrag av Bibsam av Karin Ohrt och Ann-Sofie Zettergren i samarbete med Christel Berg, Avdelningen

Läs mer

Svar på Kommunrevisionens granskning av IT i grundskolan, Uppsala kommun

Svar på Kommunrevisionens granskning av IT i grundskolan, Uppsala kommun Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-01-20 Diarienummer UBN-2015-0075 Utbildningsnämnden Svar på Kommunrevisionens granskning av IT i grundskolan, Uppsala kommun

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

ÖPPEN MJUKVARUMIGRATION

ÖPPEN MJUKVARUMIGRATION Örebro universitet Handelshögskolan Informatik C Handledare: Johan Aderud Examinator: Anders Avdic HT -09 ÖPPEN MJUKVARUMIGRATION En studie om för- och nackdelar med en migration till öppen mjukvara Andreas

Läs mer

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001 2 Innehåll INLEDNING... 4 FOLKUNIVERSITETETS SPRÅKSYN... 5 FOLKUNIVERSITETETS SYN PÅ IKT-STÖTT LÄRANDE... 6 PLANERING I GOD TID...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Revisionsrapport IT-verksamheten

Revisionsrapport IT-verksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Göran Persson- Lingman & Robert Bergman IT-verksamheten Gällivare kommun Hantering av IT-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, bedömning och rekommendationer...3

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 besvarad av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd inom BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind och Ulla Graneli Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar EXAMENSARBETE våren 2015 Sektionen för hälsa och samhälle Programområdet för datavetenskap IT-driftteknikerprogrammet Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar Författare Henrik Kristoffersson

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30)

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30) Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20 (Föregående möte var 2005-01-30) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, Christer Pettersson Andreas

Läs mer