CD 42 Juni 2008 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 S.3 S.4 S.5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CD 42 Juni 2008 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 S.3 S.4 S.5"

Transkript

1 MAG CD 42 Juni 2008 Informationsblad för Citroëns diagnostikinstrument LEDARE Äntligen är sommaren här! Citroën tar tillfället i akt genom att skapa en LEXIA-portal där vi har utökat och samlat flera funktioner för användningen av verktyget. Här finns den nya översikts-dvd:n SEDRE BACKUP, autentisering med SERAV och den nya Guidad arbetsgång. OBS! Informationsbladet ska delas ut till Citroëns tekniska och mekaniska specialister och tekniker. Mycket nöje och lycka till med diagnostiken! Eftermarknadsavdelningen INNEHÅLL NYHETER Nya funktioner i LEXIA Autentisering med SERAV Den nya Guidade arbetsgången från Citroën Översikts-DVD med SEDRE Backup S.2 S.3 S.4 S.5 Du hittar Lexia CD 42 online på Citroën Service under fl iken Dokumentation https://networkservice.citroen.com LEXIA mag - JUNI 2008 CD version 42 med artikelnr 0072D5 SE

2 NYHETER FÖR BILMODELLEN Nya funktioner i LEXIA Det fi nns en ny programvara: LEXIAportalen. Med det här programmet får du tillgång till LEXIA och här samlas fl era olika funktioner, t.ex. uppdateringar, informationsfältet etc... Då behöver du bara stänga portalen och sedan öppna den igen. Vid starten informerar portalen om att den utför en uppdatering. Om du klickar på Mer information visas arbetsgången. 2 Om du väljer den senaste versionen av uppdateringen ingår de tidigare versionerna automatiskt om de inte har installerats tidigare. Den övre förloppsindikatorn visar hur långt den totala nedladdningen av uppdateringarna har kommit. Om nedladdningsområdet blir rött betyder det att nedladdningen har avbrutits. Detta händer in princip endast om Internet-anslutningen avbryts under uppdateringen. Bilen identifi eras hädanefter genom portalen som använder de uppgifter som har matats in under sessionens gång, du behöver alltså inte ange informationen igen (t.ex. har du angivit VIN-koden vid en nedladdning till datorn). Vid den här identifi eringen av bilen, och för vissa bilar, försöker portalen att hämta VIN-koden automatiskt. I övriga fall måste VIN-koden matas in manuellt. Uppdatering Uppdateringarna utförs med hjälp av symbolen eller via menyn Hantera programvaror. När du startar portalen för första gången på dagen visas ett meddelande som föreslår att du ska söka efter nya uppdateringar. Det krävs en Internet-anslutning för att kunna utföra uppdateringarna. Verktyget kan användas medan uppdateringen pågår, men den aktiveras inte förrän nedladdningen har avslutats och portalen har startats om. När det fi nns uppdateringar visas en lista på skärmen. De senaste versionerna av uppdateringarna visas högst upp i listan. Den nedre förloppsindikatorn visar hur långt nedladdningen av en av uppdateringarna har kommit. Uppdateringarna laddas ner en i taget, utan att användaren behöver göra något. När nedladdningsområdet blir grönt betyder det att alla uppdateringarna är klara att installeras. Du kan klicka på Mer information för att ta fram den arbetsgång som gäller för att återuppta nedladdningen. Information om försäljningsstället Med en skärm som nås via knappen F1 (menyn Hantera programvaror ) kan du ta fram information om ditt försäljningsställe. ANM.: RAC-koden (SAGAI-kod) som för närvarande har angivits i ditt LEXIA-verktyg måste matas in i fältet för RRDI-kod.

3 Konfiguration av Proxy Om din nätverksanslutning använder en Proxy-server kan du via menyn Hantera programvaror nå en skärm där du kan konfi gurera de parametrar som rör din proxy. Citroën Service och elscheman Webbplatserna Citroën Service och Sedre nås via menyn Webbplats (F12). ANM.: Sedre innehåller just nu en del av bilens elschema. C1, C CROSSER och Berlingo B9. informationsfältet, och här kommer du åt förklarande meddelanden. Om du rör markören över fältet avbryts rullningen för att det ska vara lättare att läsa informationen. Det förklarande meddelandet öppnas i ett fristående fönster och kan vara till hjälp när du använder ett program. Begära assistans Med programmet Diag som du når via menyn Assistans (knapp F10) kan du begära assistans från Citroëns avdelning för assistans. Fjärrstyrning med WEBEX Med det här programmet kan Citroëns assistansavdelning fjärrstyra din dator och ta fram all den information som behövs för att lösa problemet. WEBEX-programmet kan nås via menyn Assistans eller via Windowsskrivbordet med hjälp av följande symbol: LEXIA MAG- CD 42 Fysiska mått De fysiska måtten nås via knappen F2. Val av språk Verktygets språk ställs in på skärmen med språkval (F11), det alternativ som väljs i portalen används i programmen Lexia och diag. Informationsfält I portalens övre del visas informationseller varningsmeddelanden i Autentisering med SERAV Från och med CD 42 måste man bekräfta vem man är för att få tillgång till SERAV (APV-server). För följande åtgärder måste du använda din ID-kod och lösenord: automatisk fjärrprogrammering automatisk nedladdning. Användarna av diagnostikinstrumenten får automatiskt den åtkomstbehörighet som krävs. Om du får problem med att komma åt dessa funktioner, kontakta dotterbolaget eller importören. 3

4 Den nya Guidade arbetsgången från Citroën 4 Princip Från och med fjärruppdatering 5 på CD 41, har diagnostikinstrumentets guidade arbetsgång utvecklats. Denna utveckling motsvarar ett behov av ökad effektivitet inom felsökning och erbjuder en logisk och naturlig arbetsgång i tre steg: Har man stött på liknande problem vid eftermarknadsservice tidigare? Steg 1: Felsökning genom kända fall vid eftermarknadsservice Föreligger det ett eller fl era fel i någon eller några av bilens styrenheter som rör den här funktionen? Steg 2: Felsökning med hjälp av felkoder Jag känner varken till några fall eller felkoder för den valda funktionen, vilka delar ska jag kontrollera? Steg 3: Felsökning enligt kundens anmärkning Tack vare utvecklingen kan teknikern förstå felsökningen som pågår genom att allt eftersom visa förloppet, de delar som ska kontrolleras, de som har bockats av och de test som hör till. Dessa tre steg utgör en komplett felsökningscykel och kompletterar varandra (t.ex. förutsätter felsökningen enligt kundens anmärkning att felsökningen med hjälp av felkod har utförts). Framtida vidareutvecklingar av metoden utgår från den nya metoden. Åtkomst till den nya metoden Du startar den nya metoden på följande sätt: välj bil globalt test/test per funktion tryck på F5 välj funktion. Beroende på vad du väljer föreslår verktyget den gamla eller den nya metoden. Den nya metoden skiljer sig från den gamla genom att den begränsar sig till val av funktion vilket gör att man inte måste mata in en alltför exakt kundanmärkning. Det fi nns även en skillnad i förlopp på skärmarna med knapparna F1 föregående steg och F6 nästa steg, knappen för godkännande används huvudsakligen för att konsultera de föreliggande dokumenten. Detaljerad beskrivning av stegen Före steg 1 visar verktyget bilens struktur med information av typen styrenhet som berörs av den valda funktionen, ingen kommunikation i en styrenhet, fel i en styrenhet etc. Den här visningen är identisk med föregående metod. Steg 2: Felsökning med hjälp av felkoder Det här steget består i att visa de felkoder som föreligger i bilen och som rör den valda funktionen. Felen klassifi ceras enligt styrenhetens familj. Det fi nns ett diagnostikträd för varje fel, det nås via knappen Godkänn. Steg 3: Felsökning enligt kundens anmärkning I det här steget visas en guidad arbetsgång för kundens anmärkning om felets art om det inte finns några andra kända fall och om relevant felkod saknas. När du har valt kundanmärkning visar verktyget det berörda området. Området består av testzoner som kan vara av fl era olika typer (delar, grupper av delar, konfi guration etc.). Bilens områden/berörda funktioner De funktioner som berörs av den nya metoden är: elpumpaggregatet (servostyrning) på Citroën C4 krockuddarna i Citroën C3, C3 Pluriel, C2, C8, C5, C6 och Jumpy. 5 / 6 Steg 1: Felsökning genom kända fall vid eftermarknadsservice Det här steget består i att identifi era och visa de kända fallen för den valda funktionen. I detta steg ska man använda CBR-fallen. Fallet visas med hjälp av knappen godkänn. Skärmen är uppdelad i två områden: I skärmens övre del visas enkla test (i förekommande fall) som kan användas för att snabbt markera eller förkasta hela eller delar av det område som ska kontrolleras. Du startar testet med knappen Godkänn. Skärmens nedre del innehåller kontrollområdet uppdelat i två zoner, Återstående område och Område utan fel. Kontrollområdet utvecklas enligt resultatet från det eller de enkla test som har utförts tidigare.

5 När alla enkla test har genomförts eller om sådana saknas för den valda funktionen visar verktyget kontrollområdet på hela sidan. Återstående område består följaktligen av de testzoner som är kvar att hantera. Det finns ett diagnostikträd för varje testzon, det nås via knappen Godkänn. ANM.: Både de enkla testerna och testområdena är ordnade på ett sätt som minskar felsökningstiden. Alla testzonerna måste hanteras om orsaken till felet inte har identifi erats. Översikts-DVD SEDRE Backup För att motverka de fel som kan uppstå i Internet-anslutningen skickas en felavhjälpningslösning ut i nätverket. Den ska användas självständigt med en serverdator, en klientdator eller diagnostikinstrumenten LEXIA 3. Den här nya DVD:n heter Översikts-DVD SEDRE Back up DVD:ns innehåll DVD:n innehåller hela elschemat från webbsidan SEDRE Web, dvs. för den första utgåvan: C1, C CROSSER och BERLINGO B9. Innehållet fylls på med de andra schemana som för närvarande fi nns på Citroën Service, vars förfl yttning till SEDRE Web är planerad till andra halvan av Installation i diagnostikdatorn Vid den första installationen, läs den installationsanvisning som nås via symbolen på skrivbordet. För efterföljande uppdateringar styr installationsprocessen stegen: bekräftar att det fi nns en uppdatering jämför de två versionerna och kontrollerar att DVD:n med uppdateringar är en senare version än den som fi nns i verktyget upphäver och ersätter den föregående versionen. Första användning av schemana i SEDRE i läget Backup Du måste installera Viewer SVG. Med detta hjälpprogram kan du visa elscheman medan du navigerar. När du ska installera programmet måste du ha administratörsrättigheter på din dator. Klicka på länken längst ner till vänster i SEDRE-fönstret och följ instruktionerna i fönstret som visas på skärmen (se nedan). LEXIA MAG- CD 42 Automobiles Citroën RCS PARIS "Rättigheterna till den tekniska informationen i detta dokument förbehålles uteslutande tillverkaren. All form av återgivning och/eller spridning av hela eller delar av denna information är förbjuden utan föregående skriftlig tillåtelse från tillverkaren." "Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd för anställda på bilavdelningen. I vissa fall kan informationen beröra bilarnas säkerhet. Den ska användas av de bilreparatörer som den är avsedd för." "Den tekniska informationen i detta dokument kan komma att uppdateras beroende på utveckling av egenskaperna hos modellerna i varje serie. Vi råder alla bilreparatörer att regelbundet kontakta tillverkaren för att få nödvändiga uppdateringar." Layout & foto DAV/PRME/PIMS - Foto: S. FOULON/Citroën Communication Texter: DAV/PRME/MTEE PAO JOUVE. 5

CD 37 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns. av diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 ZOOMING S.5 TIPS & KNEP S.7 S.

CD 37 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns. av diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 ZOOMING S.5 TIPS & KNEP S.7 S. CD 37 December 2006 LEDARE MAG Vid denna tredje utgåva vill vi i diagnostikteamet på den tekniska eftermarknadsavdelningen passa på att tacka er för den positiva responsen på Informationsbladet. För att

Läs mer

CD 36 LEDARE OBS! Informationsblad. Citroëns diagnostikinstrument S.2. NYHETER C4 PICASSO Adaptersatsen för USB/ETHERNET S.5

CD 36 LEDARE OBS! Informationsblad. Citroëns diagnostikinstrument S.2. NYHETER C4 PICASSO Adaptersatsen för USB/ETHERNET S.5 M A G CD 36 September 2006 Informationsblad för Citroëns diagnostikinstrument LEDARE Det här är det andra numret av Lexia Mag från eftermarknadsavdelningen. Här finns nyheterna från CD 36 som berör bilmodellen

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2 Användarmanual

Printer Administration Utility 4.2 Användarmanual Version 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Användarmanual Copyright Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Reproduktion, ombearbetning eller översättning utan föregående skriftligt

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Användarhandbok version 8.00

Användarhandbok version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd- eller dvd-skivan och dokumentationen inte har

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

BRUKSANVISNING G. Mywellness Android App /iphone (IOS) Version 1D 2015-01-08. Wellness Studio Sverige AB Västra Köpmansgatan 3 371 34 Karlskrona

BRUKSANVISNING G. Mywellness Android App /iphone (IOS) Version 1D 2015-01-08. Wellness Studio Sverige AB Västra Köpmansgatan 3 371 34 Karlskrona Mywellness Android App /iphone (IOS) BRUKSANVISNING G Hans Stjernström Wellness Studio Sverige AB Västra Köpmansgatan 3 371 34 Karlskrona OrgNr: 556650-2331 info@wellnesstudio.se www.wellnesstudio.se 0455-22500

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

SpeedTouch 546(v6) Installationsguide. ADSL-Gateway för hemmabruk. Power. Ethernet DSL. Internet

SpeedTouch 546(v6) Installationsguide. ADSL-Gateway för hemmabruk. Power. Ethernet DSL. Internet SpeedTouch 546(v6) ADSL-Gateway för hemmabruk Installationsguide Power DSL Ethernet Internet SpeedTouch 546(v6) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON. Med ensamrätt. Vidarebefordran

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer