RehabCentrum. Innehållsförteckning. Revisionsrapport, Bokslut RehabCentrum GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RehabCentrum. Innehållsförteckning. Revisionsrapport, Bokslut RehabCentrum 2003 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING... 2"

Transkript

1 RehabCentrum Innehållsförteckning 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING ÅRETS BOKSLUTSGRANSKNING ÅRSANALYS ENLIGT BALANSERAT STYRKORT... 2 Strategiska mål PERSPEKTIV SAMHÄLLSPERSPEKTIV... 3 Verksamhet... 3 Ekonomi PATIENT/KUNDPERSPEKTIV PROCESSPERSPEKTIV LÄRANDEPERSPEKTIV SAMMANFATTANDE KOMMENTARER ÅRSANALYS INTERN KONTROLL... 6 Bokslutsprocessen, budget och prognos (6)

2 Revisionsrapport 2003 avseende RehabCentrum, Landstinget Kronoberg. 1. Granskningens omfattning och inriktning Revisionen av Rehabs verksamhet 2003 har utförts i enlighet med Kommunallag, Rådet för kommunal redovisning och landstingets regler och anvisningar samt god revisionssed. Syftet är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna och rapportering är rättvisande, om den interna kontrollen är tillräcklig samt om lagar och förordningar följs. Revisionen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan med utgångspunkt från väsentliga risker i verksamheten och den finansiella rapporteringen. Konkret innefattar granskningen bland annat: Kontroll av ansvar och befogenheter samt efterlevnad av god redovisningssed och interna principer Kartläggning och bedömning av väsentliga processer och rutiner såsom bokslutsprocess, inköpsprocess, utbetalningsrutin etc. Bedömning och test av systembaserade och systemorienterade kontroller såsom registervård, behörigheter etc. Bedömning av den löpande redovisningen med tyngdpunkt på rörelsetillhörighet, kontering samt hantering av sekretessbelagda uppgifter Granskning av upprättad årsanlys, årsbokslut och andra redovisningshandlingar som till exempel det balanserade styrkortet, budget och prognos Uppföljning av föregående års frågeställningar Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed med beaktande av väsentlighet och risk i verksamheten samt kontrollmålen existens, tillhörighet, fullständighet, värdering och presentation. Driftsenheten har i år inte varit föremål för något speciellt förvaltningsrevisionellt projekt. 2. Årets bokslutsgranskning I denna rapport redovisas väsentliga förändringar, synpunkter och brister. För en allmän beskrivning av RehabCentrums verksamhet hänvisas läsaren till driftsenheten årsanalys. 2.1 Årsanalys enligt Balanserat styrkort Under de två föregående årens rapportering har vi påpekat ett antal förbättringsmöjligheter vad gäller Rehabs styrning i enlighet med det balanserade styrkortet. Det finns dock fortfarande vissa förbättringsmöjligheter som vi kommenterar i avsnitt 3. 2 (6)

3 Strategiska mål De strategiska målen har under året bytt namn och heter nu enligt nedan: Samhällsstrategi (tidigare Ekonomistrategi) Patient/Kundstrategi (tidigare Medborgar- och kundstrategi) Processtrategi (oförändrat) Lärandestrategi (tidigare Medarbetarstrategi) Innehållet i respektive strategi har inte förändrats i någon väsentlig omfattning. 3. Perspektiv 3.1 Samhällsperspektiv Verksamhet Under året har Rehabs produktion ökat sett ur antal besök avseende kategorin övriga besök. Ett färre antal läkarbesök i öppenvården har noterats, både på rehabkliniken och smärtsektionen. I slutenvården har en omstrukturering skett genom att antalet vårdplatser skurits ner från 25 till 21. Nedskärningen är gjord till förmån för ökad dagsjukvård. Antalet vårddagar har trots det överstigit budgeterat antal. Ekonomi Resultaträkning (Mkr) Resultaträkning (Mkr) Utfall 2003 Utfall 2002 Förändring Utfall Avvikelse Budget Avvikelse Prognos Landstingsersättning 110,4 103,3 7,1 0,0-0,5 Patientavgifter 1,8 1,9-0,1 0,0 0,0 Såld vård 10,6 9,1 1,6 1,0 0,1 Bidrag läkemedelsförm 1,3 0,5 0,8 0,0 0,1 Övriga bidrag o intäkter 11,3 9,9 1,4 1,6-0,9 Intäkter 135,4 124,7 10,8 2,6-1,2 Personalkostnader -86,0-80,6 5,4-1,4-1,7 Läkemedel -1,7-0,8 0,9 0,0 0,3 Köpt vård -4,2-5,2-1,0 0,4 0,2 Material -7,8-8,0-0,3 0,1 Lämnade bidrag -2,1-2,1-0,3 Övr exkl lokal o kapital -10,7-9,8 0,9 1,0 0,2 Lokal o kapital kostn -21,3-19,7 1,7 0,6-1,0 Kostnader -133,8-126,2 7,6 1,0-2,4 Projekt 0,0 0,4 3,1 - Resultat 1,6-1,1 2,7 1,6 1,2 3 (6)

4 Kommentarer till ekonomiska utfallet Personalkostnaderna har trots nya vakanser och sjukskrivningar ökat med 5,4 Mkr jämfört med 2002 till följd av allmänna löneökningar. Detta är 1,4 Mkr lägre än budgeterade kostnader, vilket beror på vakanserna. Såld vård utgör en positiv budgetavvikelse med 1,0 Mkr. Det är beläggningen på Strömsborg som varit högre. Rehab har under året innehållit bidrag som skulle fördelats till externa rehabiliterande och habiliterande verksamheter. Rehab har innehållit bidrag på 1,5 Mkr till följd av budgetmässiga skäl för att uppnå sparkraven. Detta torde inte vara i strid med hur bidragsuppdraget är formulerat. I föregående års rapport omnämndes ett strukturellt underskott om 3,5 Mkr. Ett strukturellt underskott kan sägas vara att kostnaderna vid full bemanning överstiger befintliga intäkter. Under 2003 har Rehab vidtagit ett antal åtgärder för att komma tillrätta med det strukturella underskottet. Bland annat har tjänster medvetet vakanshållits och tillsättning av tjänster har endast skett efter särskild prövning. Sett ur ett budgetperspektiv har Rehab ändrat sin syn från att vara Vad vill vi uppnå? till att vara Vad tror vi kunna uppnå?. Det är ur styrningssynpunkt ett bättre sätt att se på budgeten som institut. Budgetförfarande Vi har noterat att Rehab genomfört ett större antal anskaffningar av inventarier, främst möbler, i sista perioden under Anskaffningarna har genomförts trots att budget inte funnits för detta. Det kan finnas argument för att genomföra denna typ av investeringar när verksamheten på totalnivå redovisar en positiv budgetavvikelse, att driftsenheten lyckats spara under 2003 för att sedan kunna ta beslut om att investera. En förklaring från driftsenheten är att man tidigarelagt investeringsbehov som man vet finns i verksamheten. Vi anser att om det finns investeringsbehov borde det återspeglas i presenterad budget från början. Prognosavvikelse I augusti prognosticerades en positiv budgetavvikelse på 1,0 Mkr, vilket ligger i linje med utfallet. Balansräkningen Anläggningstillgångar bestående av maskiner och inventarier uppgår till 14,3 Mkr. I beloppet ingår tekniska hjälpmedel med 9,8 Mkr. För att underlätta hanteringen av tekniska hjälpmedel har Rehab ett stödsystem, det så kallade SESAM. Under 2003 har Rehab investerat pengar i systemet. Investering i systemet avser uppgradering och integrering med huvudbokföringen. I bokslutet finns resterande del av investerade medel reserverat med 0,1 Mkr. Integreringen med huvudboken är utbyggd från och med 1 januari Vi anser att kostnaderna för uppgraderingen kunde ha aktiverats i balansräkningen. 4 (6)

5 I samband med uppgraderingen av SESAM vill vi peka på vikten av att avstämning sker med IT-avdelningen centralt för att nå bästa möjliga resultat. Vidare anser vi att bokslutsspecifikationen avseende maskiner och inventarier kan förbättras och förtydligas i form av bruttoredovisning av inköp, försäljningar och utrangeringar. Kundfordringar uppgående till 2,6 Mkr innehåller fortfarande en del gamla fordringar på privatpersoner som borde reserveras för. De uppgår dock inte till materiella belopp. 3.2 Patient/Kundperspektiv Rehabs framgångsfaktorer består av åstadkommande av hög tillgänglighet, bemötande och kvalitet i insatserna. Utfallet av genomförda patientenkäter för 2003 visar högre måluppfyllelse än tidigare år. Kundperspektivet är det gemensamma avtrycket för hur RehabCentrum har lyckats. Till följd av det borde beskrivningen i årsanalysen kunna utvecklas mer framförallt med verbal beskrivning av hur patientenkäterna genomförts. 3.3 Processperspektiv Rehab har fastställt ett antal framgångsfaktorer som ska beskriva hur driftsenheten ska kunna utvecklas på bästa sätt. För flera av dessa framgångsfaktorer finns inga styr- eller måltal framtagna. För att god effektivitet ska kunna åstadkommas är personalrelaterade styr- och måltal viktiga. Rehab har låg sjukfrånvaro och få vakanser som viktiga framgångsfaktorer. I årsanalysen skrivs att bemanningssituationen i stort är god med låg personalomsättning. Det anges vidare att det är viktigt att bemanna de vakanser som finns. Mycket kraft har lagts på att rekrytera personal. Vi anser att processperspektivet kan utökas med en framgångsfaktor som avser rekrytering. Vi har noterat en osäkerhet i processtänkandet. Det finns en låg kunskap om vilka processer som finns i organisationen. För Rehabs del är det en pedagogisk utmaning eftersom organisationen kan liknas vid ett konglomerat. 3.4 Lärandeperspektiv Rehab arbetar med en fastställd utbildningsplan som är utarbetad efter en behovsinventering. Vidare har driftsenheten definierat en framgångsfaktor som avser processtöd. Det innebär att Rehab siktar på att få VIS/Cambio implementerat på samtliga enheter. Under året har Vuxenhabiliteringen infört VIS. Vi anser att denna framgångsfaktor avseende processtödet är ett bra exempel och som skulle kunna tjäna som sådant för andra driftsenheter. Enligt uppgift har kontaktregistreringen medfört ökad tidsåtgång motsvarande 1,25 årsarbetare. Denna ökning av tidsåtgång torde vara tillfällig. 4. Sammanfattande kommentarer årsanalys Vi konstaterar att RehabCentrum följer den uppställning som kommunicerats med landstingsledningen. 5 (6)

6 Det sker ett arbete med att förbättra de styrtal som används och vi kan se vissa förbättringar. Det förefaller vara viktigt för Rehab att intresset för det balanserade styrkortet ökar. Viktiga framgångsfaktorer för Rehab är personalrelaterade. Det är tillgänglighet, sjukfrånvaro och vakanser som är ledstjärnor för verksamheten. Alla dessa är självklara och viktiga delar i vårdprocessen. Vi anser att Rehab beskriver detta väl i årsanalysen. Den ekonomiska informationen i årsanalysen är väl beskriven. Vi har ovan under punkt 3 framfört synpunkter på användandet av budgeten avseende investeringar. 5. Intern kontroll Genomförd granskning av den interna kontrollen inom Landstinget Kronoberg redovisas i en separat rapport. Vi har valt att bifoga denna rapport som en bilaga till respektive driftsenhets bokslutsrapportering. I bilagan återfinns iakttagelser och rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen. För RehabCentrum har följande brister konstaterats; Lönerutin bristande attestförfarande Redovisning av leverantörsfakturor ej tillfredsställande kontroll i hantering av leverantörsfakturor och utanordningar Löpande redovisning o Vissa brister i kontering o Avsaknad av register för stöldbegärlig egendom Bokslutsprocessen, budget och prognos Vår bedömning av bokslutsarbetet är att det har utförts på ett tillfredsställande sätt. Tidsplanen har följts och dokumentationen har överlämnats för revision i tid. Landstingsstyrelsens direktiv och god redovisningssed har i allt väsentligt följts. Vid vår granskning har inget indikerat att gällande anvisningar frångåtts. Goda avstämningsrutiner finns. Årsbokslutet är väl dokumenterat och strukturerat. Personalen har god kompetens att klara av sin uppgift i bokslutsarbetet. Budget och prognos diskuteras ovan. Växjö Rickard Löf Granskningsansvarig Peter Bjureberg Kundansvarig, LT Kronoberg Bilaga: Intern kontroll år (6)

Landstingsservice. Innehållsförteckning. Revisionsrapport, Bokslut Landstingsservice 2003 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...

Landstingsservice. Innehållsförteckning. Revisionsrapport, Bokslut Landstingsservice 2003 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING... Landstingsservice Innehållsförteckning 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING... 2 2. ÅRETS BOKSLUTSGRANSKNING... 2 2.1 ÅRSANALYS ENLIGT BALANSERAT STYRKORT... 2 Strategiska mål... 3 3. PERSPEKTIV...

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

1 INLEDNING... 3 2 RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER... 5

1 INLEDNING... 3 2 RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER... 5 Landstinget i Kalmar län Granskning av årsbokslut 2012-12-31 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 3 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010 Till kommunfullmäktige i Arboga kommun Revisionsberättelse för år 2010 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

att organisationens resurser inom ramen för befintlig lagstiftning, förordningar och direktiv disponeras i enlighet med ledningens intentioner.

att organisationens resurser inom ramen för befintlig lagstiftning, förordningar och direktiv disponeras i enlighet med ledningens intentioner. LANDSTINGET KRONOBERG RAPPORT ÖVER INTERN KONTROLL Revisionens omfattning och inriktning Revisionen av Landstinget Kronobergs verksamhet har utförts i enlighet med Kommunallag, Rådet för kommunal redovisning

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av årsbokslut 2008-12-31 Region Skåne

Granskning av årsbokslut 2008-12-31 Region Skåne Granskning av årsbokslut 2008-12-31 Region Skåne Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2009 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Syfte... 2 1.2 Metod och avgränsningar... 2 2 RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

DATUM 2012-03-27 RE-REV12- (E) Landstingsstyrelsen Landstinget Sörmland Revisorernas redo örelse 2011 Vid mötet med landstingsstyrelsens arbetsutskott den 27 mars 2012 redovisade revisorerna sina iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2014 Landstinget Västernorrland Riskanalys ekonomisk redovisning 2014 Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer