Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram antagen av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012. antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17"

Transkript

1 Kumla kommun Plan-, byggoch bostadsprogram antagen av kommunfullmäktige

2 Plan-, bygg och bostadsprogram Layout Sofia Eriksson, med inspiration av Grönplan för Kumla kommun Internet Planen finns som pdf-dokument på Kumla kommus hemsida, Beställning Planen kan beställas genom Kumla kommuns växel: Information Information om plan-, bygg och bostadsprogrammet lämnas av Stadsarkitekt Kurt Larsson Tel:

3 Innehåll 1 Inledning 5 Bakgrund 5 Behandling 5 2 Planering 7 Övergripande strategiska frågor (översiktsplan m m) 7 Fysisk planering 7 Avslutade planprojekt Översiktliga planer och program 9 Detaljplaner 11 Övriga utredningar och program 16 3 Byggande 18 Bostadsbyggande 19 Allmänt 19 Färdigställda & lediga lägenheter 19 Efterfrågan på lägenheter och tomter 20 Befolkningsutveckling 20 Bostadsbyggnadsbehov 21 Särskilda gruppers behov 22 Ändring och upprustning 23 Mål för bostadsbyggandet 24 Objektslista 25 Karta 27 Övriga byggnader 28 Anläggningar m m 28 Bilagor 30 Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING AV PLAN-, UTREDNINGS- OCH PROGRAMPROJEKT 30 Bilaga 2 UTBYGGNADSOMRÅDEN FÖR BOSTÄDER 32

4 1. Inledning Bakgrund Behandling Norra Mos företagspark och Smedstorp

5 Inledning 1 Inledning Bakgrund Plan-, bygg- och bostadsprogrammet är en redovisning med mål för att upprätta allt från översiktsplaner till detaljplaner som i sin tur ska leda fram till ett strukturerat bostadsbyggande liksom möjliggöra för näringslivsutveckling. Planen avser de tre närmaste årens verksamhet. Programmet är ett dokument som har en naturlig koppling mellan den kommunala översiktsplanen och budgeten. Plan-, bygg- och bostadsprogrammet är en årlig genomförandebeskrivning till översiktsplanen. I programmet bör också samlas sådana frågor som behöver tas upp i den översyn av översiktsplanen som ska göras minst en gång under varje mandatperiod. Enligt lag ska varje kommun planera bostadsförsörjningen så att alla invånare kan leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige. Detta program är kommunens plan för bostadsförsörjningen. Behandling Plan, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver de närmaste tre årens planerings- och exploateringsverksamhet samt bostadsförsörjning. Kommunstyrelsens arbetsutskott med miljö- och byggnadsnämndens presidium adjungerat leder och samordnar arbetet med Plan-, bygg- och bostadsprogrammet. En särskild styrgrupp för fysisk planering, bestående av tjänstemän från kommunens olika verksamheter, ansvarar för att programmet årligen utarbetas. Ett förslag till nytt program för har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott den som beslutat att remittera det till berörda kommunala nämnder, företag och organisationer. Följande har erbjudits att yttra sig över programmet: Kommunens verksamma bostadsföretag såsom bland andra Kumla Bostäder AB, Henry Ståhl Fastigheter AB, Sjöborg Fastigheter AB, Ekströms Bygg AB, Ragnarson Fastigheter AB, Näsby Markanläggning AB, Närkehus AB, Asplunds Fastigheter i Örebro AB, Melins Fastighets AB, Stadskronan AB, HSB, Riksbyggen, Kumla Fastighets AB, PEAB, SKANSKA, NBA, NCC, Karaffen AB, Drivbänken i Örebro AB, A-hus, Myresjöhus AB, Smålandsvillan, Modulenthus, Trivselhus AB, Fiskarhedenvillan AB, VärsåsVillan, Eksjöhus AB, Sävsjö Trähus, Sjödalshus, Rörvikshus Sweden AB, EkeforsHus AB, LB-Hus AB, Hjältevadshus, Anebyhus, Borohus, WP-Hus AB, Hyresgästföreningen, Kumla Promotion samt nämnder och politiska partier. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 mars 2010, 114 behandlat och godkänt förslaget och beslutat översända det till kommunfullmäktige för antagande.

6 2 Planering 2. Planering Övergripande strategiska frågor (översiktsplan mm) Fysisk planering Översiktliga planer och program Detaljplaner Övriga utredningar Skogstorp - Loviselund

7 Planering 2 Planering Övergripande strategiska frågor Planeringens grundläggande syfte är att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer (PBL 1 kap 1 ). Övergripande visioner, alternativa strategier, planering, prioriteringar och framtidsanalyser får en allt större betydelse när de ekonomiska ramarna begränsas och av reglering och decentralisering sker. Miljöfrågorna måste också ingå som en naturlig del i planering, genomförande och drift. Beslut har även tagits om 16 nationella miljökvalitetsmål som brutits ner i regionala och kommunala mål där god bebyggd miljö är ett. Industrisamhällets övergång till informations-, service-, tjänsteoch kunskapssamhället m m medför andra krav på planeringen. Förutom miljö får även kultur- och fritidssektorn en allt större betydelse i samhällsplaneringen. Folkhälso- och jämställdhetsfrågor, tillgänglighetsaspekter, brottsförebyggande- och trygghetsåtgärder, barnens behov m m måste också beaktas i planeringen. Globalisering (EU, invandring m m), nya värderingar m m ökar intresset och behovet av lokal förankring varvid kulturminnes- och naturvård, bevarande av bebyggelse och grönytor, också blir viktiga aspekter i planeringen. Kravet på hushållning med resurser m m medför att befintliga miljöer, byggnader och anläggningar bevaras och används längre istället för att ersättas med nytt. Den förväntade tillväxten och utvecklingsplaneringen i Örebro- Stockholm - Mälarregionen får en allt större betydelse även för Kumla. Kommunen har också beslutat om ett mål för tillväxt som innebär invånare år Den kommunala verksamheten och den fysiska planeringen ska därmed planeras efter målets anda. Därmed måste det också finnas en god framförhållning avseende förvärv av mark. Fysisk planering Översiktsplan, budget, marknad, behov m m styr vilka fysiska planer som behöver utarbetas för att på lämpligt sätt kunna genomföra exploateringar i form av byggnader, anläggningar m m. Dessutom behöver äldre detaljplaner ses över och ändras så att de bättre överensstämmer med dagens förhållanden och behov. För att säkerställa värdefulla miljöer, byggnader m m behövs också program, planer, områdesbestämmelser, reservatsbildningar eller dylikt. Planeringsuppgifterna handlar om att anpassa den bebyggelse och struktur vi redan har till ett resurssnålare kretsloppssamhälle. För att klara ett genomförande med begränsade resurser, skapa engagemang, få fram bra och bärkraftiga lösningar är en väl genomförd demokratisk (åskådliga planer, alternativ, samråd, medborgar och brukarmedverkan /inflytande) planeringsprocess nödvändig.

8 2 Planering Prioritering av planer och program A Mycket angeläget (planen bör i huvudsak vara klar under 2010). B Angeläget (2011). C Efterfråganstyrt. Osäkert eller långsiktigt. Detaljplaner och dylikt ska normalt utöver beskrivning, kartor, genomförandebeskrivning och kalkyl även innehålla konsekvensbeskrivningar (miljö, hälsa, trygghet, tillgänglighet, barnens bästa och hållbarhet). Särskilt behovet av bra exploateringskalkyler bör uppmärksammas så att allt kommer med i genomförandet och blir tydligt i budgetprocessen. Planarbetet inleds ibland med ett programskede där ramarna för detaljplanen och alternativ diskuteras och läggs fast. Om översiktsplan utgör tillräckligt underlag eller om plan är av mindre betydelse kan programskedet utgå. Kommunstyrelsens arbetsutskott har understrukit vikten av en god planberedskap och framförhållning om och när byggherrar önskar starta projekt. Programutredningar med åskådliga skisser som tidigt presenteras kan stimulera till ökat byggintresse. Ett nytt bostadsprojekt med bra lägenheter kräver en väl genomförd process med idéer, program, detaljplan, projektering, upphandling m m och byggande som normalt tar minst tre till fyra år. Planer ska kunna göras flexibla och inte styra mer än nödvändigt så att förändringar är möjliga i genomförandet. Möjligheten att smidigt kunna planlägga för nya bostads- eller företagsprojekt förutsätter också en framsynt markpolitik där kommunen i god tid förvärvar mark. Miljö- och byggnadskontoret brukar normalt med egna resurser producera en översiktlig plan och fem till sex detaljplaner per år. Behövs ytterligare planer måste externa resurser anlitas. Avslutade planprojekt 2009 (Planer som antagits och vunnit laga kraft) Skogsgläntan (Sörby ridhus- och bostadsområde) Klövern 3 - Rosenvägen - Gamla vägen Kv. Fiskalen - Götgatan-Marielundsgatan Norra Mos företagspark etapp Laga kraft Laga kraft Laga kraft Laga kraft I följande avsnitt görs en redovisning med prioritering av de planer och utredningar som är aktuella att arbeta med under programperioden och där angelägenhetsgraden prioriteras A-C.

9 Planering 2 Översiktliga planer och program 1. Översiktsplan (A) En översyn eller aktualitetsförklaring av översiktsplanen ska göras minst en gång under varje mandatperiod. Gällande översiktsplan antogs av fullmäktige Planarbetet har påbörjats under 2006 och fortsatt med omvärldsanalys och visionsarbete under 2007 och 2008 samt framtagande av samrådsförslag Centrum handlingsprogram (A) Planen/programmet innebär en uppföljning, fördjupning och utveckling av fullmäktige 1988 antagna handlingsprogrammet. Planen bör behandlas som en fördjupning av översiktsplan. Mellan 2006 och 2009 har inventeringar, bebyggelsestudier och handelsanalys genomförts. 3. N Mos-Sörby - Sickelsta (A) Ett förslag till fördjupad översiktsplan antogs av fullmäktige den 18 mars En översyn och bearbetning av trafik-, utbyggnadsoch fritidsområden (inkl. ridanläggning) samt servicestruktur, handel m m behöver göras. Alternativt klaras översynen i den nya översiktsplanen. 4. Kvarntorpsområdet (A) I och med den pågående förändringen och utvecklingen av miljön, industri- och fritidsområdet samt diskussionen om bostadsområdet behöver översiktsplanen fördjupas för hela Kvarntorp. Alternativt klaras fördjupningen i den nya översiktsplanen. 5. Via verksamhetsområde m m (A) Fördjupning av översiktsplan som beredskap och underlag för fortsatt detaljplanläggning. Planen ska redovisa alternativa strukturer för industri, väg- och industrispårsutbyggnad. Även eventuellt industri- och servicecentrum, grönområden/skärmar samt Via sjöparkreservat bör ingå i planen. VBB/ VIAK har gjort alternativa utbyggnadsskisser som underlag till en fördjupning av översiktsplanen. Tyréns Infrakonsult AB utarbetade under år 2000 fram ett skissförslag på områdets grönstruktur. Alternativt klaras fördjupningen i den nya översiksplanen. 7. Sannahed (A) Efter den fördjupade översiktsplanen för Ekeby finns det skäl att planera för Sannaheds utbyggnad med bostäder och bevarande av kultumiljön. VA, gång- och cykelväg med mera. Alternativt klaras fördjupningen i den nya översiksplanen. 8. Hardemo (A) I samband med planutredningen gällande bensinstation vid Brändåsen påbörjades en översiktlig beskrivning av alternativa lokaliseringar av ny bostadsbebyggelse m m. Jerk Alton Arkitekter AB har gjort en utredning med inventering och förslag till utbyggnadsområden för bostäder m m. Den fortsatta utredningen bör lämpligen bedrivas som en fördjupning av översiktsplan och även behandla möjlig företagsutveckling m m runt Brändåsen. Alternativt klaras fördjupningen i den nya översiksplanen.

10 2 Planaering 9. Brånsta-Sånnersta (B) Den långsiktiga utbyggnaden av centralorten bör ske åt öster i Brånsta-Sånnersta området. Utredningen bör omfatta lämplig lokalisering av bostäder, service m m, vägar, gång- och cykelvägar, grönstruktur m m. Säbylundssjöområdet 10. Säbylundssjöområdet med mossen (C) Grustäktsverksamheten har avslutats och området utvecklas efter hand till ett tätortsnära friluftsbadområde. En översiktlig planutredning gjordes under 1999 för Säbylundssjöområdet. I och med att även torvmosseverksamheten på sikt avslutas bör en övergripande studie och plan redovisa hur hela området kan utvecklas och säkerställas som ett natur-, kultur- och fritidsområde där även trafik-, miljö- och mellankommunala aspekter tas med. Brånsta-Sånnersta 10

11 Planering 2 Detaljplaner 1. Norra Smedstorp mm (A) Norra delen av Smedstorp öster om cirkulationsplatsen och länsväg 690 bör planläggas för bostäder. Ett nytt företagsområde nordöst om cirkulationsplatsen bör också prövas. Hänsyn måste tas till fornlämningsområden och eventuellt vägreservat. 2. Stationsområdet - resecentrum (förstudie) (A) Från 1997 finns ett av Tyréns Infrakonsult, Örebro, utarbetat skissförslag till dispositionsplan för stationsområdet. I och med att kommunen förvärvat mark och nya parkeringsområden anlagts för ICA Maxi m fl bör en förnyad förstudie om utformningen påbörjas i samverkan med Banverket, Länstrafiken med flera berörda. Förstudien finns också med i Länstrafikens projet Mer koll. Kommunen har också beslutat att köpa Stationshuset. 3. Norra Mos Företagspark, etapp 4- (A) Planen för företagsparken ses över och utvidgas åt väster, nordöst och söder. 4. Kv Skäran m fl Dalagatan, Gärdesgatan (A) Detaljplan för småhus samt kolonistugeområde öster om Dalagatan. Samråd har genomförts under Kv Rörläggaren gamla vattentornet. S. Kungsvägen (A) Söder om gamla vattentornet bör ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter kunna inrymmas. I planen kan även möjligheten till en gång- och cykelväg under S. Kungsvägen prövas. 6. Kv Staren, Gladan m fl - Skolvägen, Nygatan (A) I samband med färdigställandet av miljön kring nya biblioteket behöver detaljplanerna vid gamla Kumla Tryckeri och bebyggelsen norr om Nygatan ses över för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. 7. Matildelund-Ryttartorpet (A) Detaljplan har upprättats för nästa småhusområde efter Skogstorp och Sörby. Samråd och delvis utställning har genomförts under 2008 med inslag av trygghetsboende. 8. Via Industriområde (A) En fortsatt exploatering vid Södra Via 2:18 med flera behöver prövas i en ny detaljplan för området. 9. Kv. Köpmannen, Hagendalsvägen, Sveavägen (A) I centrumutvecklingsarbetet finns förslag på mindre affärstillbyggnader eller dylikt mot Hagendalsvägen. Planen kan även ta med andra utbyggnadsbehov i kvarteret samt det ombyggda området vid Solgårdsplatsen. 10. Kv Mäklaren, Odengatan Köpmangatan (A) I samband med den avslutade utbyggnaden av Stadshuset måste även en ny plan tas fram för området mellan kv Borgmästaren och järnvägen. Parkeringsanläggning, bostäder, handelsändamål mm kan bli aktuellt. 11. Kv Hackspetten, Sörbyvägen (A) Detaljplanen kan behöva ses över för att ge möjlighet till ny radhusbebyggelse eller dylikt i sydvästra delen av kvarteret. 11

12 2 Planering 12. Aspgatan m fl (A) Boende i området har i skrivelse begärt att åtgärder vidtas beträffande trafikmiljön vid Aspgatan och Stenevägen. Eventuellt kan åtgärder vidtas efter utrednig utan ny detaljplan. 13. Kvarntorps industriområde (A) I och med kommunens förvärv av f d Yxhultområdet behöver översiktliga planer och detaljplaner ses över avseende infrastruktur, verksamhetsutveckling, kultur- och naturmiljö m m. Samrådsförslag har tagits fram under 2008 och SAKAB (A) Detaljplan behöver ändras om deponihöjden ska kunna höjas enligt önskemål från företaget. 15. Kv Ejdern, Skolvägen, Kvarngatan (B) Kommunens förvärv av affärs- och bostadsfastigheten medför behov att se över detaljplanen för framtida ny bebyggelse. Enligt bevarandeprogrammet har bebyggelsen från 1911 ett stadsmiljövärde. 16. Kv Skräddaren, Sveavägen, Odengatan (B) Detaljplan för flerbostadshus, handel och parkeringshus mot Sveavägen. 17. Sörby 2 (B) Efter utbyggnaden av kv Tryckaren behöver en ny bostadsgrupp för småhus planläggas i sydväst. 18. Kv Fabrikören, Magasinsgatan (B) Detaljplan för f d Ströms Skofabrik m m behöver ändras för att bättre överensstämma med befintliga förhållanden. 19. Ryttartorpet, Loviselund, etapp 3 (B) När kommunen träffat avtal eller dylikt med berörd fastighetsägare kan detaljplan upprättas för småhus vid Loviselundsgatans förlängning och östra området söder om Husargatan. 20. St Torgils väg m fl (B) Norr om Kumlabyområdet finns obebyggda delar som är lämpliga för bostadsbebyggelse eller dylikt. Planprogram som klargör markanvändning, avgränsning, trafikanslutning m m behöver utarbetas. 21. Matieldelund/Ryttartorpet etapp 2 (B) Norr om Hagabygatan och alternativt Husargatan behöver detaljplan tas fram för ytterligare småhusbebyggelse. 12

13 Planering Kv Oxen, Uttern m m, Idrottsparken (B) Nya bostäder i halvcenterala delar och ändringen av industriverksamheten i kv Oxen medför behov av mer översiktliga studier över området. Framtida disponering av Idrottsparken, med dess eventuella utbyggnadsbehov med planer, hallar parkeringar m m och bevarande av grönområden behöver också utredas. 23. Kumlaby (B) Planutredning för att visa möjligheten till en förbindelselänk mellan östra och västra Kumlaby. Samordnas lämpligen med en ny småhusgrupp. Med hänsyn till satsningen på Kumlaby skolan och visst intresse för nya villatomter bör planeringen även omfatta en småhusgrupp söder om Korstagatan. 24. Kv. Hovslagaren (Burenska parken), Götgatan, Sveavägen (B) Om ca 20 lägenheter ska kunna byggas i grönområdet behöver ny detalplan upprättas. 25. Kv Jägaren m.fl. Magasinsgatan (B) Kumla Bostäder AB har rivit fastigheten Jägaren 31 (Magasinsgatan 1 A och B). Hur kvarteret ska kunna utvecklas med nya bostäder m m behöver utredas i en detaljplan. 26. Trafikövningsplats m m Västra Kvarntorp (B) Detaljplan som reglerar nuvarande verksamhet och utbyggnad av Trafikcenter Scantec AB (Ytongbanan). Samråd har skett under hösten 1993 och våren Tyréns Infrakonsult AB, Örebro, har gjort en dispositionsplan över området med studier av markbehov för framtida struktur och utveckling. 27. Rondeller, Västra Drottninggatan, Fjugestavägen och länsväg 529 (C) Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit rondeller i korsningarna Västra Drottninggatan, Fjugestavägen och länsväg 529. Förändringarna kan innebära att detaljplaner behöver ändras eller upprättas. 28. Kv Svalan m fl, Västra Bangatan, Frögatan (C) Den långsiktiga användningen av området med den före detta industritomten mellan Västra Bangatan och järnvägen behöver utredas. Ett alternativ till industriändamål är bostadsbebyggelse. 29. Kv Tranan, Stenevägen (C) Den påbörjade omvandlingen från bostäder till verksamheter söder om Stenevägen medför att detaljplanens bestämmelser behöver ses över. Samråd har genomförts under Kv Sälen, Hagagatan (C) I och med att f d tandläkarevillan och i framtiden även förskolan bör ges möjlighet att nyttjas för bostadsändamål behöver detaljplanen ändras. 31. Stenstigen m fl, Åbytorp (C) Detaljplanen väster om Sillagatan behöver ses över för att bättre överensstämma med befintliga förhållanden vad gäller bebyggelse, tomter, vägar m m. 13

14 2 Planering 32. Kumla by (gamla delen) (C) Gamla Kumla by som anses vara av riksintresse för kulturmiljövården bör regleras med detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett samrådsförslag till bevarandeplan upprättades och diskuterades redan Brändåsvägen, Norra Kumlaby (C) I skogsområdet öster om Köpmangatan norr om Brändåsvägen finns tre privata enbostadshus som enligt detaljplanen är belägna inom parkmark. Detaljplanen bör ses över varvid även en utvidgning av bebyggelsegruppen bör diskuteras. 34. Kv Ugglan m fl Nygatan, Fylstagatan m fl (C) Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att en översyn behöver göras av planbestämmelserna med beaktande av eventuella kulturvärden (småskalig, enhetlig bebyggelse m m) i området. 35. Sv Hällabrottet (C) Planens syfte är att pröva möjligheten till exploatering med småhus i sydvästra Hällabrottet söder om Yxhultsvägen och väster om Lönntorpsvägen. Programsamråd har varit under 2000 och samråd Med hänsyn till upptäckta fornlämningar (Älvesta by) senareläggs projektet. Alternativa lägen bör utredas. (Se projekt Ekobyar m m nedan). 36. Sannahed (C) Beroende på om området mellan Hedgatan och Lägergatan ska nyttjas för gruppbebyggelse eller traditionella småhustomter kan ytterligare område för bostäder behöva planläggas i Sannahed. 37. Hardemo (C) Detaljplan för en mindre bostadsgrupp i anslutning till skolan eller vid Brändåsen. 38. Ekobyar, natursköna tomter (C) Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare initierat frågan om etablering av en ekoby. Kommunfullmäktige har också sagt att en ekoby bör byggas i Ekeby. Kommunstyrelsen har dessutom påtalat behovet av större natursköna tomter med landsbygdskaraktär som alternativ till SV Hällabrottet. Även behovet av hästgårdar har aktualiserats. En utredning bör redovisa alternativa lägen för externa mindre bostadsgrupper/byar eventuellt i form av lågenergiområden. Flygbild över Brändåsen-Hardemo 14

15 Planering 2 Karta som visar detaljplanerna på s

16 2 Planering Övriga utredningar och program 1. Tillgänglighetsplan (handikappanpassning) (A) Planen ska utgöra underlag för bättre tillgänglighet i den yttre miljön samt till publika lokaler och anläggningar. Tidigare gjord hissplan, handikappinventering, översyn och inventering avseende allmänna platser samt handikappolitisk plan utgör underlag. Ett förslag till tillgänglighetsplan för allmänna platser har tagits fram under 2006 och skickats på samråd Mindre justeringar och kompletteringar behövs innan fullmäktigebeslut. 2. Avfallsplan (A) Tekniska kontoret ska ta fram ett förslag till avfallsplan under Energiplan (A) Gällande energiplan är från I samband med att fullmäktige 18 juni 2007 antog klimatstrategin beslutades att strategin ska samordnas med energiplan till ett dokument. Arbetet har påbörjats under Skyltprogram/-plan (A) För bygglovprövning och tillståndsgivning behövs riktlinjer för uppsättning och placering av skyltar och reklam. Även riktlinjer och plan för trafikskyltning, vägvisning, gång- och cykelstråk m m behöver antas. 5. Kollektivtrafikprogram (A) Kollektivtrafiken bör beskrivas i ett program i samråd med länstrafiken och regionförbundet 6. Trafikutredning (A) För Kumla tätort finns en trafikplan från år 2000 vilken behöver ses över särkilt gällande trafiken på norr och öster på kort och lång sikt. 7. Cykelvägsplan (A) Gällande gång- och cykelvägsplan antagen 2002 behöver revideras i samband med översiktsplanearbetet. 8. Miljöprogram (A) Gällande miljöprogram från 2007 behöver ses över, varvid åtgärderna begränsas enligt länsstyrelsens prioritering. 9. Belysningsprogram (B) Det moderna stadsrummet behöver medveten ljussättning för att tillgodose behovet av såväl skönhet som trygghet. Ljuset är grundläggande för vår rumsuppfattning och kan förstärka en stads karaktär genom att tonvikt läggs på valda kännetecken och speciella landmärken. Ett första projekt genomfördes under

17 Planering Bensinstationsprogram (B) Bensinstationernas innehåll och placering ändras under hand. Som underlag för prövning av nylokaliseringar och andra förändringar har ett övergripande programförslag som behandlar tillgänglighet, störningar m m tagits fram Alternativ kan programmet behandlas i nya översiktsplanen. 11. Deponiprogram (B) Föreligger en tidigare utredning som behöver ses över avseende områden för jorddeponering m m i nära anslutning till tätorterna. 12. Kumla Ralaåprojektet (C) Tillsammans med bland andra Länsstyrelsen, Kumla och Hallsbergs kommuner, LRF och Naturskyddsföreningen har utredning pågått med att ta fram projekt (dagvattendammar, sjöområden, skyddszoner, upprustning av kvarn med damm) utefter Kumlaoch Ralaån som bland annat ska öka naturvärdena och minska miljöproblemen. 13. Bevarandeprogram och reservat för värdefulla kultur- och naturmiljöer (C) För att säkerställa värdefulla arkitektur-, kultur och naturmiljöer enligt översiktsplan m m kan det finnas behov av reglering i form av planer, områdesbestämmelser, reservatsbildning eller dylikt. Bevarandeprogrammet bör kompletteras med senare års bebyggelse och arkitekturvärden. 17

18 3. Byggande Bostadsbyggande Allmänt Färdigställda och lediga lägenheter Efterfrågan på lägenheter och tomter Befolkningsutveckling Bostadsbyggnadsbehov Särskilda gruppers behov Ändring och upprustning Mål för bostadsbyggandet Karta Objektlista Övriga byggnader Anläggningar m m 18

19 Byggande 3 Bostadsbyggande Allmänt Under de senaste fem åren har bostadsbyggandet i Kumla legat på 92 lägenheter per år varav 54 procent är småhus. Ombyggnadsverksamheten är fortfarande mer begränsad. Färdigställda lägenheter (t o m 2001) och beviljade bygglov ( fr.o.m. 2002) Antal lägenheter År Flerbostadshus Småhus Totalt Antal lgh/ inv , , , , , , , , , , , , ,9 Lediga lägenheter Antalet lediga hyreslägenheter i centrala Kumla var vid årets slut ca 40 stycken, dvs. cirka 1,5 procent av totala lägenhetsbeståndet. En generell rekommendation är 1,5 till 2,0 procent vilket för Kumla skulle innebära en reserv på lediga hyreslägenheter. Lediga lägenheter i flerbostadshus År Antal

20 3 Byggande Sålda kommunala tomter År Antal Efterfrågan på lägenheter och tomter Enligt bostadsföretagen är det brist på mindre lägenheter med ett till två rum och kök men också större lägenheter (4 r o k eller större) efterfrågas. Den kommunala tomtkön har cirka 40 sökanden. I kommunen finns totalt 26 st lediga kommunala tomter i Skogstorp, Smedstorp, Hällabrottet, Åbytorp, Ekeby och Sannahed. Befolkningsutveckling Senaste 10 respektive 5 åren har befolkningsökningen varit respektive 751. Den av kommunstyrelsen den 1 september 2009 antagna befolkningsprognosen för åren och utblick räknar med en befolkningsökning med ca 130 personer per år de närmaste tre åren beräknas befolkningen uppgå till personer. Enligt målprognosen redovisas en större befolkningsutveckling där invånarantalet år 2025 landar på År Folkökning Flyttningsnetto Antal invånare

21 Byggande 3 Bostadsbyggnadsbehov Med hänsyn till efterfrågan, behov och fördelningen av lediga lägenheter i landet koncentreras byggandet till de tre storstadsområdena samt universitets- och högskoleorter. Även runt dessa expansiva områden och orter sker en positiv befolknings- och bostadsutveckling. I vår region byggs det mest i Örebro och Kumla. Kommunens tidigare bostadsbyggande har ganska väl följt riksbyggandet. Med hänsyn till finanskrisen bedömer Boverket att antalet färdigställda lägenheter kommer att vara betydligt färre än vad som krävs för att upprätthålla en oförändrad standard. År 2010 beräknas endast byggandet av bostäder att påbörjas. Med hänsyn till efterfrågan, förhållandevis få lediga lägenheter, närheten till universitetsstaden Örebro m m finns ett behov av fortsatt bostadsbyggande i Kumla. I en rapport från 2005 om bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen redovisas ett stort behov av bostadsbyggande som även påverkar arbetsmarknadsregionen Örebro där Kumla ingår. Om behovet fördelas jämnt i förhållande till senaste årens byggande i länet och Örebros planer kan det behöva byggas cirka 100 lägenheter/bostäder per år i Kumla fram till Befolkningsprognosen utgår från ett byggande av ca 95 lägenheter/bostäder per år de närmaste sex åren. Eftersom kommunen ska planera efter målet om invånare till 2025 krävs en ännu mer kraftfull och offensiv planering. Dessutom behövs större investeringar i markköp, infrastruktur- och serviceutbyggnad m m. Den årliga ökningen av invånare måste vara cirka 280 personer och då krävs att cirka 140 lägenheter/bostäder byggs varje år. Plan, bygg- och bostadsprogrammet redovisar ett möjligt byggande med ca 180 lägenheter/bostäder per år. De närmaste årens bostadsbyggande förväntas bli i form av mindre flerbostadshusprojekt med hyreslägenheter i centrala lägen, halvcentrala markbostäder och i övrigt som småhus (villor). Tomter för enskilda småhus (villor m m) erbjuds de närmaste åren i Skogsgläntan, Sörby, Loviselund, Matildelund och Ryttartorpet. I övrigt finns tomter i Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed och Ekeby. För att kunna upprätthålla en jämn befolkningsstruktur och underlag för viss service m m är det viktigt med bostadsbyggande även i de mindre tätorterna och i glesbygden. Trenden är dock för närvarande, i likhet med övriga landet, att efterfrågan på bostäder är störst i mer centrala lägen även om det skett en ökning med byggande på landet. 21

22 3 Byggande Särskilda gruppers behov Under de senaste åren har ombyggnader gjorts av gruppbostäder för äldre, personer med psykiskt funktionshinder samt en satsning på nybyggnation för gruppen personer med funktionshinder enligt LSS. För grupperna personer med psykiska funktionshinder, missbruksproblematik samt för personer med funktionshinder enligt LSS bör bostäderna så långt det är möjligt utformas så att institutionsliknande boenden undviks. Ungdomar Kommunen har för tillfället inga planer att bygga särskilda bostäder för ungdomar. De små och billiga bostäder som kan vara attraktiva för ungdomar finns oftast i det äldre bostadsbeståndet. Nya små lägenheter i centralt läge bör också vara lämpliga för ungdomar. I framtiden kan ett ungdomsboende bli aktuellt. Äldre I ett längre perspektiv, 5 10 år, kommer det att finnas ett behov av 20 platser i särskilt boende med vård. Ökningen kommer troligtvis att vara inom demensvården. Behovet kan tillfredställas genom ombyggnad av befintliga äldreomsorgslokaler och nya seniorlägenheter i form av trygghetsboende. Standarden i nuvarande bostadsbestånd för eget boende är i huvudsak bra, men hiss saknas i gamla fastigheter. Genom fortsatta bostadsanpassningar utökas möjligheten för fler att bo kvar i den egna bostaden. Personer med funktionshinder Så långt möjligt ska personer med psykisk funktionsnedsättning erbjudas boende i befintligt bostadsbestånd för eget boende med stöd och handledning från samhällsbaserad psykiatri. Halvvägsboendet vid Viagatan täcker nuvarande behov. Personer med missbruksproblematik Det nya boendet vid Viagatan, avsett för missbrukare som är under behandling täcker nuvarande behov av bostäder. Inom en två- till treårsperiod finns behov av tre till fyra lägenheter för personer som blivit drogfria. Dessa lägenheter bör vara utspridda i befintligt bostadsbestånd. Behov finns av permanenta bra lägenheter för fyra till fem personer med kronisk missbruksproblematik. Idag erbjuds dessa personer lägenheter i rivningsfastigheter vilket inte ger någon stabilitet i dessa personers liv. Personer med funktionsnedsättning enligt LSS Behov finns av olika boendeformer för yngre personer med funktionsnedsättning. Träningsboende för fyra till fem ungdomar som kan flytta hemifrån för att därefter bo i eget boende i form av trapphusmodell med stöd från LSS. Dessa lägenheter bör ligga centralt eftersom personerna ska tränas in i att klara av vardagen i det vanliga samhället. För sex till åtta ungdomar finns det ett kommande behov av eget boende med stöd från personal och avlastande gemensamhetsutrymme. 22

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering.

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering. FÖRORD Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnadsfrågor, samhällsbyggnadsberedningen, har tagit initiativ till att arbeta fram politiska viljeinriktningar för bostadsförsörjningen. Fram till avregleringen

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2014-08-26 2 BEDÖMNING AV FRAMTIDA BOSTADSBEHOV Till det bostadsprogram som beslutades 2011 för perioden 2012-2014 hör en Utbyggnadsplan

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer 2016 Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer_2016.indd 1 2015-12-18 15:10:57 Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN 2007-09-06 5 1 Programprocessen Programområdet omfattar de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Bakgrund

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Bleckslagaren 2 och 3, Sävsjö samhälle, Sävsjö kommun, Jönköpings län

Ändring av detaljplan för Bleckslagaren 2 och 3, Sävsjö samhälle, Sävsjö kommun, Jönköpings län Ändring av detaljplan för Bleckslagaren 2 och 3, Sävsjö samhälle, Sävsjö kommun, Jönköpings län SAMRÅDSHANDLING prel enkelt förfarande INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER,

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Bostadsförsörjning i Västerås

Bostadsförsörjning i Västerås Bostadsförsörjning i Västerås program med riktlinjer 2014-2017 Antagen av kommunfullmäktige 4 september 2014 Detta är en populärutgåva av Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Västerås 2014-2017

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret Handläggare Tommy Ek Tel: 0248-701 61 2003-01 Program Ändring av detaljplan för fastigheten Garvaren 13 Kv Garvaren, norr Rättviks kommun, Dalarnas län INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-26

Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-26 Plats och tid Stadshuset, Kumla, den 26 maj 2009 klockan 17.30-18:10 Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Marguerite Landin (c) Ulla Engqvist Gullberg (s) Christer Fallén (kd) tjg. ers Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan 17.30-19.25 Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Elisabeth Ekestubbe (m) Bert Eriksson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) Sven-Inge Carlsson (s) Jörgen Elfström

Läs mer

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi:

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg och miljönämnden: 2015 08 19 Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: - Kriterier för

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun 2012-03-02 Dnr 2012-0133-214 / 203 Laga kraft 2012-06-01 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

Kort PM om planberedskapen i Örebro län

Kort PM om planberedskapen i Örebro län Kort PM om planberedskapen i Örebro län (Sammanställning och komplettering av tidigare utredning) Syfte: Att översiktligt belysa byggklarheten för mark och tomter avseende villor och flerbostadshus i länets

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck 5.1 BOSTADSBESTÅNDET Tillgången på bostäder Under slutet av 1980-talet rådde en påtaglig brist på

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Checklista sociala konsekvenser

Checklista sociala konsekvenser Planprogram/Detaljplan för fastighet (kortnamn) 1 (7) Checklista sociala konsekvenser Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga FN:s standardregler

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger. 2013-11-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2013/543-214 Projekt 9429 Stadsbyggnadsprojekt för nytt verksamhetsområde vid Orminge trafikplats, Del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i kommundelen

Läs mer

Genomförandestrategi för Ekängen

Genomförandestrategi för Ekängen 1 (6) 2013-05-14 2013-243 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, detaljplanering Anna Call, mark- och exploatering Samhällsbyggnadsnämnden Genomförandestrategi

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer