Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012. antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17"

Transkript

1 Kumla kommun Plan-, byggoch bostadsprogram antagen av kommunfullmäktige

2 Plan-, bygg och bostadsprogram Layout Sofia Eriksson, med inspiration av Grönplan för Kumla kommun Internet Planen finns som pdf-dokument på Kumla kommus hemsida, Beställning Planen kan beställas genom Kumla kommuns växel: Information Information om plan-, bygg och bostadsprogrammet lämnas av Stadsarkitekt Kurt Larsson Tel:

3 Innehåll 1 Inledning 5 Bakgrund 5 Behandling 5 2 Planering 7 Övergripande strategiska frågor (översiktsplan m m) 7 Fysisk planering 7 Avslutade planprojekt Översiktliga planer och program 9 Detaljplaner 11 Övriga utredningar och program 16 3 Byggande 18 Bostadsbyggande 19 Allmänt 19 Färdigställda & lediga lägenheter 19 Efterfrågan på lägenheter och tomter 20 Befolkningsutveckling 20 Bostadsbyggnadsbehov 21 Särskilda gruppers behov 22 Ändring och upprustning 23 Mål för bostadsbyggandet 24 Objektslista 25 Karta 27 Övriga byggnader 28 Anläggningar m m 28 Bilagor 30 Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING AV PLAN-, UTREDNINGS- OCH PROGRAMPROJEKT 30 Bilaga 2 UTBYGGNADSOMRÅDEN FÖR BOSTÄDER 32

4 1. Inledning Bakgrund Behandling Norra Mos företagspark och Smedstorp

5 Inledning 1 Inledning Bakgrund Plan-, bygg- och bostadsprogrammet är en redovisning med mål för att upprätta allt från översiktsplaner till detaljplaner som i sin tur ska leda fram till ett strukturerat bostadsbyggande liksom möjliggöra för näringslivsutveckling. Planen avser de tre närmaste årens verksamhet. Programmet är ett dokument som har en naturlig koppling mellan den kommunala översiktsplanen och budgeten. Plan-, bygg- och bostadsprogrammet är en årlig genomförandebeskrivning till översiktsplanen. I programmet bör också samlas sådana frågor som behöver tas upp i den översyn av översiktsplanen som ska göras minst en gång under varje mandatperiod. Enligt lag ska varje kommun planera bostadsförsörjningen så att alla invånare kan leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige. Detta program är kommunens plan för bostadsförsörjningen. Behandling Plan, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver de närmaste tre årens planerings- och exploateringsverksamhet samt bostadsförsörjning. Kommunstyrelsens arbetsutskott med miljö- och byggnadsnämndens presidium adjungerat leder och samordnar arbetet med Plan-, bygg- och bostadsprogrammet. En särskild styrgrupp för fysisk planering, bestående av tjänstemän från kommunens olika verksamheter, ansvarar för att programmet årligen utarbetas. Ett förslag till nytt program för har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott den som beslutat att remittera det till berörda kommunala nämnder, företag och organisationer. Följande har erbjudits att yttra sig över programmet: Kommunens verksamma bostadsföretag såsom bland andra Kumla Bostäder AB, Henry Ståhl Fastigheter AB, Sjöborg Fastigheter AB, Ekströms Bygg AB, Ragnarson Fastigheter AB, Näsby Markanläggning AB, Närkehus AB, Asplunds Fastigheter i Örebro AB, Melins Fastighets AB, Stadskronan AB, HSB, Riksbyggen, Kumla Fastighets AB, PEAB, SKANSKA, NBA, NCC, Karaffen AB, Drivbänken i Örebro AB, A-hus, Myresjöhus AB, Smålandsvillan, Modulenthus, Trivselhus AB, Fiskarhedenvillan AB, VärsåsVillan, Eksjöhus AB, Sävsjö Trähus, Sjödalshus, Rörvikshus Sweden AB, EkeforsHus AB, LB-Hus AB, Hjältevadshus, Anebyhus, Borohus, WP-Hus AB, Hyresgästföreningen, Kumla Promotion samt nämnder och politiska partier. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 mars 2010, 114 behandlat och godkänt förslaget och beslutat översända det till kommunfullmäktige för antagande.

6 2 Planering 2. Planering Övergripande strategiska frågor (översiktsplan mm) Fysisk planering Översiktliga planer och program Detaljplaner Övriga utredningar Skogstorp - Loviselund

7 Planering 2 Planering Övergripande strategiska frågor Planeringens grundläggande syfte är att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer (PBL 1 kap 1 ). Övergripande visioner, alternativa strategier, planering, prioriteringar och framtidsanalyser får en allt större betydelse när de ekonomiska ramarna begränsas och av reglering och decentralisering sker. Miljöfrågorna måste också ingå som en naturlig del i planering, genomförande och drift. Beslut har även tagits om 16 nationella miljökvalitetsmål som brutits ner i regionala och kommunala mål där god bebyggd miljö är ett. Industrisamhällets övergång till informations-, service-, tjänsteoch kunskapssamhället m m medför andra krav på planeringen. Förutom miljö får även kultur- och fritidssektorn en allt större betydelse i samhällsplaneringen. Folkhälso- och jämställdhetsfrågor, tillgänglighetsaspekter, brottsförebyggande- och trygghetsåtgärder, barnens behov m m måste också beaktas i planeringen. Globalisering (EU, invandring m m), nya värderingar m m ökar intresset och behovet av lokal förankring varvid kulturminnes- och naturvård, bevarande av bebyggelse och grönytor, också blir viktiga aspekter i planeringen. Kravet på hushållning med resurser m m medför att befintliga miljöer, byggnader och anläggningar bevaras och används längre istället för att ersättas med nytt. Den förväntade tillväxten och utvecklingsplaneringen i Örebro- Stockholm - Mälarregionen får en allt större betydelse även för Kumla. Kommunen har också beslutat om ett mål för tillväxt som innebär invånare år Den kommunala verksamheten och den fysiska planeringen ska därmed planeras efter målets anda. Därmed måste det också finnas en god framförhållning avseende förvärv av mark. Fysisk planering Översiktsplan, budget, marknad, behov m m styr vilka fysiska planer som behöver utarbetas för att på lämpligt sätt kunna genomföra exploateringar i form av byggnader, anläggningar m m. Dessutom behöver äldre detaljplaner ses över och ändras så att de bättre överensstämmer med dagens förhållanden och behov. För att säkerställa värdefulla miljöer, byggnader m m behövs också program, planer, områdesbestämmelser, reservatsbildningar eller dylikt. Planeringsuppgifterna handlar om att anpassa den bebyggelse och struktur vi redan har till ett resurssnålare kretsloppssamhälle. För att klara ett genomförande med begränsade resurser, skapa engagemang, få fram bra och bärkraftiga lösningar är en väl genomförd demokratisk (åskådliga planer, alternativ, samråd, medborgar och brukarmedverkan /inflytande) planeringsprocess nödvändig.

8 2 Planering Prioritering av planer och program A Mycket angeläget (planen bör i huvudsak vara klar under 2010). B Angeläget (2011). C Efterfråganstyrt. Osäkert eller långsiktigt. Detaljplaner och dylikt ska normalt utöver beskrivning, kartor, genomförandebeskrivning och kalkyl även innehålla konsekvensbeskrivningar (miljö, hälsa, trygghet, tillgänglighet, barnens bästa och hållbarhet). Särskilt behovet av bra exploateringskalkyler bör uppmärksammas så att allt kommer med i genomförandet och blir tydligt i budgetprocessen. Planarbetet inleds ibland med ett programskede där ramarna för detaljplanen och alternativ diskuteras och läggs fast. Om översiktsplan utgör tillräckligt underlag eller om plan är av mindre betydelse kan programskedet utgå. Kommunstyrelsens arbetsutskott har understrukit vikten av en god planberedskap och framförhållning om och när byggherrar önskar starta projekt. Programutredningar med åskådliga skisser som tidigt presenteras kan stimulera till ökat byggintresse. Ett nytt bostadsprojekt med bra lägenheter kräver en väl genomförd process med idéer, program, detaljplan, projektering, upphandling m m och byggande som normalt tar minst tre till fyra år. Planer ska kunna göras flexibla och inte styra mer än nödvändigt så att förändringar är möjliga i genomförandet. Möjligheten att smidigt kunna planlägga för nya bostads- eller företagsprojekt förutsätter också en framsynt markpolitik där kommunen i god tid förvärvar mark. Miljö- och byggnadskontoret brukar normalt med egna resurser producera en översiktlig plan och fem till sex detaljplaner per år. Behövs ytterligare planer måste externa resurser anlitas. Avslutade planprojekt 2009 (Planer som antagits och vunnit laga kraft) Skogsgläntan (Sörby ridhus- och bostadsområde) Klövern 3 - Rosenvägen - Gamla vägen Kv. Fiskalen - Götgatan-Marielundsgatan Norra Mos företagspark etapp Laga kraft Laga kraft Laga kraft Laga kraft I följande avsnitt görs en redovisning med prioritering av de planer och utredningar som är aktuella att arbeta med under programperioden och där angelägenhetsgraden prioriteras A-C.

9 Planering 2 Översiktliga planer och program 1. Översiktsplan (A) En översyn eller aktualitetsförklaring av översiktsplanen ska göras minst en gång under varje mandatperiod. Gällande översiktsplan antogs av fullmäktige Planarbetet har påbörjats under 2006 och fortsatt med omvärldsanalys och visionsarbete under 2007 och 2008 samt framtagande av samrådsförslag Centrum handlingsprogram (A) Planen/programmet innebär en uppföljning, fördjupning och utveckling av fullmäktige 1988 antagna handlingsprogrammet. Planen bör behandlas som en fördjupning av översiktsplan. Mellan 2006 och 2009 har inventeringar, bebyggelsestudier och handelsanalys genomförts. 3. N Mos-Sörby - Sickelsta (A) Ett förslag till fördjupad översiktsplan antogs av fullmäktige den 18 mars En översyn och bearbetning av trafik-, utbyggnadsoch fritidsområden (inkl. ridanläggning) samt servicestruktur, handel m m behöver göras. Alternativt klaras översynen i den nya översiktsplanen. 4. Kvarntorpsområdet (A) I och med den pågående förändringen och utvecklingen av miljön, industri- och fritidsområdet samt diskussionen om bostadsområdet behöver översiktsplanen fördjupas för hela Kvarntorp. Alternativt klaras fördjupningen i den nya översiktsplanen. 5. Via verksamhetsområde m m (A) Fördjupning av översiktsplan som beredskap och underlag för fortsatt detaljplanläggning. Planen ska redovisa alternativa strukturer för industri, väg- och industrispårsutbyggnad. Även eventuellt industri- och servicecentrum, grönområden/skärmar samt Via sjöparkreservat bör ingå i planen. VBB/ VIAK har gjort alternativa utbyggnadsskisser som underlag till en fördjupning av översiktsplanen. Tyréns Infrakonsult AB utarbetade under år 2000 fram ett skissförslag på områdets grönstruktur. Alternativt klaras fördjupningen i den nya översiksplanen. 7. Sannahed (A) Efter den fördjupade översiktsplanen för Ekeby finns det skäl att planera för Sannaheds utbyggnad med bostäder och bevarande av kultumiljön. VA, gång- och cykelväg med mera. Alternativt klaras fördjupningen i den nya översiksplanen. 8. Hardemo (A) I samband med planutredningen gällande bensinstation vid Brändåsen påbörjades en översiktlig beskrivning av alternativa lokaliseringar av ny bostadsbebyggelse m m. Jerk Alton Arkitekter AB har gjort en utredning med inventering och förslag till utbyggnadsområden för bostäder m m. Den fortsatta utredningen bör lämpligen bedrivas som en fördjupning av översiktsplan och även behandla möjlig företagsutveckling m m runt Brändåsen. Alternativt klaras fördjupningen i den nya översiksplanen.

10 2 Planaering 9. Brånsta-Sånnersta (B) Den långsiktiga utbyggnaden av centralorten bör ske åt öster i Brånsta-Sånnersta området. Utredningen bör omfatta lämplig lokalisering av bostäder, service m m, vägar, gång- och cykelvägar, grönstruktur m m. Säbylundssjöområdet 10. Säbylundssjöområdet med mossen (C) Grustäktsverksamheten har avslutats och området utvecklas efter hand till ett tätortsnära friluftsbadområde. En översiktlig planutredning gjordes under 1999 för Säbylundssjöområdet. I och med att även torvmosseverksamheten på sikt avslutas bör en övergripande studie och plan redovisa hur hela området kan utvecklas och säkerställas som ett natur-, kultur- och fritidsområde där även trafik-, miljö- och mellankommunala aspekter tas med. Brånsta-Sånnersta 10

11 Planering 2 Detaljplaner 1. Norra Smedstorp mm (A) Norra delen av Smedstorp öster om cirkulationsplatsen och länsväg 690 bör planläggas för bostäder. Ett nytt företagsområde nordöst om cirkulationsplatsen bör också prövas. Hänsyn måste tas till fornlämningsområden och eventuellt vägreservat. 2. Stationsområdet - resecentrum (förstudie) (A) Från 1997 finns ett av Tyréns Infrakonsult, Örebro, utarbetat skissförslag till dispositionsplan för stationsområdet. I och med att kommunen förvärvat mark och nya parkeringsområden anlagts för ICA Maxi m fl bör en förnyad förstudie om utformningen påbörjas i samverkan med Banverket, Länstrafiken med flera berörda. Förstudien finns också med i Länstrafikens projet Mer koll. Kommunen har också beslutat att köpa Stationshuset. 3. Norra Mos Företagspark, etapp 4- (A) Planen för företagsparken ses över och utvidgas åt väster, nordöst och söder. 4. Kv Skäran m fl Dalagatan, Gärdesgatan (A) Detaljplan för småhus samt kolonistugeområde öster om Dalagatan. Samråd har genomförts under Kv Rörläggaren gamla vattentornet. S. Kungsvägen (A) Söder om gamla vattentornet bör ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter kunna inrymmas. I planen kan även möjligheten till en gång- och cykelväg under S. Kungsvägen prövas. 6. Kv Staren, Gladan m fl - Skolvägen, Nygatan (A) I samband med färdigställandet av miljön kring nya biblioteket behöver detaljplanerna vid gamla Kumla Tryckeri och bebyggelsen norr om Nygatan ses över för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. 7. Matildelund-Ryttartorpet (A) Detaljplan har upprättats för nästa småhusområde efter Skogstorp och Sörby. Samråd och delvis utställning har genomförts under 2008 med inslag av trygghetsboende. 8. Via Industriområde (A) En fortsatt exploatering vid Södra Via 2:18 med flera behöver prövas i en ny detaljplan för området. 9. Kv. Köpmannen, Hagendalsvägen, Sveavägen (A) I centrumutvecklingsarbetet finns förslag på mindre affärstillbyggnader eller dylikt mot Hagendalsvägen. Planen kan även ta med andra utbyggnadsbehov i kvarteret samt det ombyggda området vid Solgårdsplatsen. 10. Kv Mäklaren, Odengatan Köpmangatan (A) I samband med den avslutade utbyggnaden av Stadshuset måste även en ny plan tas fram för området mellan kv Borgmästaren och järnvägen. Parkeringsanläggning, bostäder, handelsändamål mm kan bli aktuellt. 11. Kv Hackspetten, Sörbyvägen (A) Detaljplanen kan behöva ses över för att ge möjlighet till ny radhusbebyggelse eller dylikt i sydvästra delen av kvarteret. 11

12 2 Planering 12. Aspgatan m fl (A) Boende i området har i skrivelse begärt att åtgärder vidtas beträffande trafikmiljön vid Aspgatan och Stenevägen. Eventuellt kan åtgärder vidtas efter utrednig utan ny detaljplan. 13. Kvarntorps industriområde (A) I och med kommunens förvärv av f d Yxhultområdet behöver översiktliga planer och detaljplaner ses över avseende infrastruktur, verksamhetsutveckling, kultur- och naturmiljö m m. Samrådsförslag har tagits fram under 2008 och SAKAB (A) Detaljplan behöver ändras om deponihöjden ska kunna höjas enligt önskemål från företaget. 15. Kv Ejdern, Skolvägen, Kvarngatan (B) Kommunens förvärv av affärs- och bostadsfastigheten medför behov att se över detaljplanen för framtida ny bebyggelse. Enligt bevarandeprogrammet har bebyggelsen från 1911 ett stadsmiljövärde. 16. Kv Skräddaren, Sveavägen, Odengatan (B) Detaljplan för flerbostadshus, handel och parkeringshus mot Sveavägen. 17. Sörby 2 (B) Efter utbyggnaden av kv Tryckaren behöver en ny bostadsgrupp för småhus planläggas i sydväst. 18. Kv Fabrikören, Magasinsgatan (B) Detaljplan för f d Ströms Skofabrik m m behöver ändras för att bättre överensstämma med befintliga förhållanden. 19. Ryttartorpet, Loviselund, etapp 3 (B) När kommunen träffat avtal eller dylikt med berörd fastighetsägare kan detaljplan upprättas för småhus vid Loviselundsgatans förlängning och östra området söder om Husargatan. 20. St Torgils väg m fl (B) Norr om Kumlabyområdet finns obebyggda delar som är lämpliga för bostadsbebyggelse eller dylikt. Planprogram som klargör markanvändning, avgränsning, trafikanslutning m m behöver utarbetas. 21. Matieldelund/Ryttartorpet etapp 2 (B) Norr om Hagabygatan och alternativt Husargatan behöver detaljplan tas fram för ytterligare småhusbebyggelse. 12

13 Planering Kv Oxen, Uttern m m, Idrottsparken (B) Nya bostäder i halvcenterala delar och ändringen av industriverksamheten i kv Oxen medför behov av mer översiktliga studier över området. Framtida disponering av Idrottsparken, med dess eventuella utbyggnadsbehov med planer, hallar parkeringar m m och bevarande av grönområden behöver också utredas. 23. Kumlaby (B) Planutredning för att visa möjligheten till en förbindelselänk mellan östra och västra Kumlaby. Samordnas lämpligen med en ny småhusgrupp. Med hänsyn till satsningen på Kumlaby skolan och visst intresse för nya villatomter bör planeringen även omfatta en småhusgrupp söder om Korstagatan. 24. Kv. Hovslagaren (Burenska parken), Götgatan, Sveavägen (B) Om ca 20 lägenheter ska kunna byggas i grönområdet behöver ny detalplan upprättas. 25. Kv Jägaren m.fl. Magasinsgatan (B) Kumla Bostäder AB har rivit fastigheten Jägaren 31 (Magasinsgatan 1 A och B). Hur kvarteret ska kunna utvecklas med nya bostäder m m behöver utredas i en detaljplan. 26. Trafikövningsplats m m Västra Kvarntorp (B) Detaljplan som reglerar nuvarande verksamhet och utbyggnad av Trafikcenter Scantec AB (Ytongbanan). Samråd har skett under hösten 1993 och våren Tyréns Infrakonsult AB, Örebro, har gjort en dispositionsplan över området med studier av markbehov för framtida struktur och utveckling. 27. Rondeller, Västra Drottninggatan, Fjugestavägen och länsväg 529 (C) Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit rondeller i korsningarna Västra Drottninggatan, Fjugestavägen och länsväg 529. Förändringarna kan innebära att detaljplaner behöver ändras eller upprättas. 28. Kv Svalan m fl, Västra Bangatan, Frögatan (C) Den långsiktiga användningen av området med den före detta industritomten mellan Västra Bangatan och järnvägen behöver utredas. Ett alternativ till industriändamål är bostadsbebyggelse. 29. Kv Tranan, Stenevägen (C) Den påbörjade omvandlingen från bostäder till verksamheter söder om Stenevägen medför att detaljplanens bestämmelser behöver ses över. Samråd har genomförts under Kv Sälen, Hagagatan (C) I och med att f d tandläkarevillan och i framtiden även förskolan bör ges möjlighet att nyttjas för bostadsändamål behöver detaljplanen ändras. 31. Stenstigen m fl, Åbytorp (C) Detaljplanen väster om Sillagatan behöver ses över för att bättre överensstämma med befintliga förhållanden vad gäller bebyggelse, tomter, vägar m m. 13

14 2 Planering 32. Kumla by (gamla delen) (C) Gamla Kumla by som anses vara av riksintresse för kulturmiljövården bör regleras med detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett samrådsförslag till bevarandeplan upprättades och diskuterades redan Brändåsvägen, Norra Kumlaby (C) I skogsområdet öster om Köpmangatan norr om Brändåsvägen finns tre privata enbostadshus som enligt detaljplanen är belägna inom parkmark. Detaljplanen bör ses över varvid även en utvidgning av bebyggelsegruppen bör diskuteras. 34. Kv Ugglan m fl Nygatan, Fylstagatan m fl (C) Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att en översyn behöver göras av planbestämmelserna med beaktande av eventuella kulturvärden (småskalig, enhetlig bebyggelse m m) i området. 35. Sv Hällabrottet (C) Planens syfte är att pröva möjligheten till exploatering med småhus i sydvästra Hällabrottet söder om Yxhultsvägen och väster om Lönntorpsvägen. Programsamråd har varit under 2000 och samråd Med hänsyn till upptäckta fornlämningar (Älvesta by) senareläggs projektet. Alternativa lägen bör utredas. (Se projekt Ekobyar m m nedan). 36. Sannahed (C) Beroende på om området mellan Hedgatan och Lägergatan ska nyttjas för gruppbebyggelse eller traditionella småhustomter kan ytterligare område för bostäder behöva planläggas i Sannahed. 37. Hardemo (C) Detaljplan för en mindre bostadsgrupp i anslutning till skolan eller vid Brändåsen. 38. Ekobyar, natursköna tomter (C) Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare initierat frågan om etablering av en ekoby. Kommunfullmäktige har också sagt att en ekoby bör byggas i Ekeby. Kommunstyrelsen har dessutom påtalat behovet av större natursköna tomter med landsbygdskaraktär som alternativ till SV Hällabrottet. Även behovet av hästgårdar har aktualiserats. En utredning bör redovisa alternativa lägen för externa mindre bostadsgrupper/byar eventuellt i form av lågenergiområden. Flygbild över Brändåsen-Hardemo 14

15 Planering 2 Karta som visar detaljplanerna på s

16 2 Planering Övriga utredningar och program 1. Tillgänglighetsplan (handikappanpassning) (A) Planen ska utgöra underlag för bättre tillgänglighet i den yttre miljön samt till publika lokaler och anläggningar. Tidigare gjord hissplan, handikappinventering, översyn och inventering avseende allmänna platser samt handikappolitisk plan utgör underlag. Ett förslag till tillgänglighetsplan för allmänna platser har tagits fram under 2006 och skickats på samråd Mindre justeringar och kompletteringar behövs innan fullmäktigebeslut. 2. Avfallsplan (A) Tekniska kontoret ska ta fram ett förslag till avfallsplan under Energiplan (A) Gällande energiplan är från I samband med att fullmäktige 18 juni 2007 antog klimatstrategin beslutades att strategin ska samordnas med energiplan till ett dokument. Arbetet har påbörjats under Skyltprogram/-plan (A) För bygglovprövning och tillståndsgivning behövs riktlinjer för uppsättning och placering av skyltar och reklam. Även riktlinjer och plan för trafikskyltning, vägvisning, gång- och cykelstråk m m behöver antas. 5. Kollektivtrafikprogram (A) Kollektivtrafiken bör beskrivas i ett program i samråd med länstrafiken och regionförbundet 6. Trafikutredning (A) För Kumla tätort finns en trafikplan från år 2000 vilken behöver ses över särkilt gällande trafiken på norr och öster på kort och lång sikt. 7. Cykelvägsplan (A) Gällande gång- och cykelvägsplan antagen 2002 behöver revideras i samband med översiktsplanearbetet. 8. Miljöprogram (A) Gällande miljöprogram från 2007 behöver ses över, varvid åtgärderna begränsas enligt länsstyrelsens prioritering. 9. Belysningsprogram (B) Det moderna stadsrummet behöver medveten ljussättning för att tillgodose behovet av såväl skönhet som trygghet. Ljuset är grundläggande för vår rumsuppfattning och kan förstärka en stads karaktär genom att tonvikt läggs på valda kännetecken och speciella landmärken. Ett första projekt genomfördes under

17 Planering Bensinstationsprogram (B) Bensinstationernas innehåll och placering ändras under hand. Som underlag för prövning av nylokaliseringar och andra förändringar har ett övergripande programförslag som behandlar tillgänglighet, störningar m m tagits fram Alternativ kan programmet behandlas i nya översiktsplanen. 11. Deponiprogram (B) Föreligger en tidigare utredning som behöver ses över avseende områden för jorddeponering m m i nära anslutning till tätorterna. 12. Kumla Ralaåprojektet (C) Tillsammans med bland andra Länsstyrelsen, Kumla och Hallsbergs kommuner, LRF och Naturskyddsföreningen har utredning pågått med att ta fram projekt (dagvattendammar, sjöområden, skyddszoner, upprustning av kvarn med damm) utefter Kumlaoch Ralaån som bland annat ska öka naturvärdena och minska miljöproblemen. 13. Bevarandeprogram och reservat för värdefulla kultur- och naturmiljöer (C) För att säkerställa värdefulla arkitektur-, kultur och naturmiljöer enligt översiktsplan m m kan det finnas behov av reglering i form av planer, områdesbestämmelser, reservatsbildning eller dylikt. Bevarandeprogrammet bör kompletteras med senare års bebyggelse och arkitekturvärden. 17

18 3. Byggande Bostadsbyggande Allmänt Färdigställda och lediga lägenheter Efterfrågan på lägenheter och tomter Befolkningsutveckling Bostadsbyggnadsbehov Särskilda gruppers behov Ändring och upprustning Mål för bostadsbyggandet Karta Objektlista Övriga byggnader Anläggningar m m 18

19 Byggande 3 Bostadsbyggande Allmänt Under de senaste fem åren har bostadsbyggandet i Kumla legat på 92 lägenheter per år varav 54 procent är småhus. Ombyggnadsverksamheten är fortfarande mer begränsad. Färdigställda lägenheter (t o m 2001) och beviljade bygglov ( fr.o.m. 2002) Antal lägenheter År Flerbostadshus Småhus Totalt Antal lgh/ inv , , , , , , , , , , , , ,9 Lediga lägenheter Antalet lediga hyreslägenheter i centrala Kumla var vid årets slut ca 40 stycken, dvs. cirka 1,5 procent av totala lägenhetsbeståndet. En generell rekommendation är 1,5 till 2,0 procent vilket för Kumla skulle innebära en reserv på lediga hyreslägenheter. Lediga lägenheter i flerbostadshus År Antal

20 3 Byggande Sålda kommunala tomter År Antal Efterfrågan på lägenheter och tomter Enligt bostadsföretagen är det brist på mindre lägenheter med ett till två rum och kök men också större lägenheter (4 r o k eller större) efterfrågas. Den kommunala tomtkön har cirka 40 sökanden. I kommunen finns totalt 26 st lediga kommunala tomter i Skogstorp, Smedstorp, Hällabrottet, Åbytorp, Ekeby och Sannahed. Befolkningsutveckling Senaste 10 respektive 5 åren har befolkningsökningen varit respektive 751. Den av kommunstyrelsen den 1 september 2009 antagna befolkningsprognosen för åren och utblick räknar med en befolkningsökning med ca 130 personer per år de närmaste tre åren beräknas befolkningen uppgå till personer. Enligt målprognosen redovisas en större befolkningsutveckling där invånarantalet år 2025 landar på År Folkökning Flyttningsnetto Antal invånare

21 Byggande 3 Bostadsbyggnadsbehov Med hänsyn till efterfrågan, behov och fördelningen av lediga lägenheter i landet koncentreras byggandet till de tre storstadsområdena samt universitets- och högskoleorter. Även runt dessa expansiva områden och orter sker en positiv befolknings- och bostadsutveckling. I vår region byggs det mest i Örebro och Kumla. Kommunens tidigare bostadsbyggande har ganska väl följt riksbyggandet. Med hänsyn till finanskrisen bedömer Boverket att antalet färdigställda lägenheter kommer att vara betydligt färre än vad som krävs för att upprätthålla en oförändrad standard. År 2010 beräknas endast byggandet av bostäder att påbörjas. Med hänsyn till efterfrågan, förhållandevis få lediga lägenheter, närheten till universitetsstaden Örebro m m finns ett behov av fortsatt bostadsbyggande i Kumla. I en rapport från 2005 om bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen redovisas ett stort behov av bostadsbyggande som även påverkar arbetsmarknadsregionen Örebro där Kumla ingår. Om behovet fördelas jämnt i förhållande till senaste årens byggande i länet och Örebros planer kan det behöva byggas cirka 100 lägenheter/bostäder per år i Kumla fram till Befolkningsprognosen utgår från ett byggande av ca 95 lägenheter/bostäder per år de närmaste sex åren. Eftersom kommunen ska planera efter målet om invånare till 2025 krävs en ännu mer kraftfull och offensiv planering. Dessutom behövs större investeringar i markköp, infrastruktur- och serviceutbyggnad m m. Den årliga ökningen av invånare måste vara cirka 280 personer och då krävs att cirka 140 lägenheter/bostäder byggs varje år. Plan, bygg- och bostadsprogrammet redovisar ett möjligt byggande med ca 180 lägenheter/bostäder per år. De närmaste årens bostadsbyggande förväntas bli i form av mindre flerbostadshusprojekt med hyreslägenheter i centrala lägen, halvcentrala markbostäder och i övrigt som småhus (villor). Tomter för enskilda småhus (villor m m) erbjuds de närmaste åren i Skogsgläntan, Sörby, Loviselund, Matildelund och Ryttartorpet. I övrigt finns tomter i Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed och Ekeby. För att kunna upprätthålla en jämn befolkningsstruktur och underlag för viss service m m är det viktigt med bostadsbyggande även i de mindre tätorterna och i glesbygden. Trenden är dock för närvarande, i likhet med övriga landet, att efterfrågan på bostäder är störst i mer centrala lägen även om det skett en ökning med byggande på landet. 21

22 3 Byggande Särskilda gruppers behov Under de senaste åren har ombyggnader gjorts av gruppbostäder för äldre, personer med psykiskt funktionshinder samt en satsning på nybyggnation för gruppen personer med funktionshinder enligt LSS. För grupperna personer med psykiska funktionshinder, missbruksproblematik samt för personer med funktionshinder enligt LSS bör bostäderna så långt det är möjligt utformas så att institutionsliknande boenden undviks. Ungdomar Kommunen har för tillfället inga planer att bygga särskilda bostäder för ungdomar. De små och billiga bostäder som kan vara attraktiva för ungdomar finns oftast i det äldre bostadsbeståndet. Nya små lägenheter i centralt läge bör också vara lämpliga för ungdomar. I framtiden kan ett ungdomsboende bli aktuellt. Äldre I ett längre perspektiv, 5 10 år, kommer det att finnas ett behov av 20 platser i särskilt boende med vård. Ökningen kommer troligtvis att vara inom demensvården. Behovet kan tillfredställas genom ombyggnad av befintliga äldreomsorgslokaler och nya seniorlägenheter i form av trygghetsboende. Standarden i nuvarande bostadsbestånd för eget boende är i huvudsak bra, men hiss saknas i gamla fastigheter. Genom fortsatta bostadsanpassningar utökas möjligheten för fler att bo kvar i den egna bostaden. Personer med funktionshinder Så långt möjligt ska personer med psykisk funktionsnedsättning erbjudas boende i befintligt bostadsbestånd för eget boende med stöd och handledning från samhällsbaserad psykiatri. Halvvägsboendet vid Viagatan täcker nuvarande behov. Personer med missbruksproblematik Det nya boendet vid Viagatan, avsett för missbrukare som är under behandling täcker nuvarande behov av bostäder. Inom en två- till treårsperiod finns behov av tre till fyra lägenheter för personer som blivit drogfria. Dessa lägenheter bör vara utspridda i befintligt bostadsbestånd. Behov finns av permanenta bra lägenheter för fyra till fem personer med kronisk missbruksproblematik. Idag erbjuds dessa personer lägenheter i rivningsfastigheter vilket inte ger någon stabilitet i dessa personers liv. Personer med funktionsnedsättning enligt LSS Behov finns av olika boendeformer för yngre personer med funktionsnedsättning. Träningsboende för fyra till fem ungdomar som kan flytta hemifrån för att därefter bo i eget boende i form av trapphusmodell med stöd från LSS. Dessa lägenheter bör ligga centralt eftersom personerna ska tränas in i att klara av vardagen i det vanliga samhället. För sex till åtta ungdomar finns det ett kommande behov av eget boende med stöd från personal och avlastande gemensamhetsutrymme. 22

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Checklista sociala konsekvenser

Checklista sociala konsekvenser Planprogram/Detaljplan för fastighet (kortnamn) 1 (7) Checklista sociala konsekvenser Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga FN:s standardregler

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se www.pwc.se Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Tabellbilaga. Mål för bostadsbyggande. Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN

Tabellbilaga. Mål för bostadsbyggande. Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN Tabellbilaga Mål för bostadsbyggande Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN Kullavik sidan 14 Anneberg sidan. 15 Kungsbacka sidan 6 Särö sidan 14 Hjälm sidan 17 Vallda sidan 13 Åsa sidan 18 Fjärås sidan

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vara kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vara kommun 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vara kommun Innehåll sid Inledning 2 Arentorp 26 Befintligt bostadsbestånd 2 Tråvad 28 Bostäder för grupper med särskilda Jung 30 behov 3 Emtunga 32 Befolkningsutveckling

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17 BU D G ET O C H PL AN ER 20 15 2 01 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015 2019 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17 9 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015-2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende BOENDE BOENDE Behovet av nya bostäder i Båstads kommun följer inte enkelt från en analys av befolkningsstatistik och bostadstillgång. Kommunens roll för fritidsboendet har en stor inverkan på bostadsbyggandet

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer