Årsredovisning Kirunabostäder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Kirunabostäder AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Kirunabostäder AB

2 Med kunden i fokus förvaltar, utvecklar och tillgodo ser vi behovet av bostäder och lokaler 2

3 Innehåll VD har ordet 4 Om Kirunabostäder 5 Året som gått 6 Framtid 7 Kunder och marknad 7 Våra medarbetare 8 Projektavdelningen 9 Fastighetsavdelningarna 10 Nyckeltal 11 Fastighetsbestånd 12 Förvaltningsberättelse Resultaträkning 16 Balansräkning Ställda säkerheter 18 Kassaflödesanalys 18 Noter Revisionsberättelse 30 3

4 VD har ordet Året var året då den förestående stadsomvandlingen nådde bolaget Kirunabostäder AB. Många och långa förhandlingar tillsammans med Kiruna kommun och LKAB ledde till att vi den 1 september kunde skriva på det första fastighetsöverlåtelseavtalet inför den kommande avvecklingen av nuvarande Kiruna centrum. Detta avtal gav Kirunabostäder AB 470 mkr för fastigheterna Borrsliparen, Stormhatten och Lilla Skolan 3. Ärendets omfattning föranledde att vi gjorde en skrivelse till Skatterättsnämnden, tillsammans med vår advokat, beträffande frågan om ersättningsfonder skall kunna tillämpas. Svaret från skatterättsnämnden beräknas ta ca ½ år. I vilket fall så har denna fastighetsaffär skapat förutsättningar att kunna påbörja förprojektering av fastigheter i Nya Kiruna. Senare under året kunde vi också lämna in två tävlingsbidrag till kommunens markanvisningstävling i Nya Kiruna, där resultatet presenteras i januari I januari arbetade styrelsen med delar av den gemensamma utvecklingsplan, Orienteringskartan, som även tillämpas av kommunens nämnder och Tekniska Verken. Orienteringskartan ska vara både styrelsens och verksamhetens styrkort framöver. Verksamheten kommer att bryta ner målen till aktiviteter och delmål. Det känns bra att vi har ett gemensamt arbetssätt inom koncernen, jag ser fram emot att vi kan nå de mål vi eftersträvar och att arbetssättet bidrar till bolagets och personalens utveckling. Vi har fortsatt med investeringar och vi kunde under sommarn 2014 erbjuda ytterligare 10 stycken totalrenoverade lägenheter på området Glaciären. Byte och isolering av fasaderna på Steinholtzgatan var ett lyft för fastigheten både funktionellt och estetiskt och hyresgästerna har fått ett bättre klimat i lägenheterna. Projektering av parhus som hyresrätter har pågått under året och planen är att kunna påbörja bygget under tidig vår 2015 vilket skulle göra det möjligt med inflyttning omkring årsskiftet 2015/2016. Att nu kunna hyra sitt eget hus, med tomt och garage, blir något nytt och vi hoppas att det ska tilltala marknaden. Arbetet med att kunna påbörja renoveringen av husen på Tallplan har pågått i över ett år och vi har tyvärr inte nått en lösning ännu. Ärendet ligger f.n. hos hyresnämnden i Umeå och vi väntar på ett svar som vi hoppas kommer innan sommaren 2015 så att den välbehövliga renoveringen nu kan ta fart. Annelie Vinsa Den Nöjd Kund Index som vi genomförde under hösten 2013 ligger som mål och utvecklingsplan även för Vi har prioriterat ytterområden och tvätt stugor som är de områden som vi enligt undersökningen behöver förbättra oss mest inom. -Ett digitalt ritningsarkiv! Ja det låter bra. Så var inledningen på det stora arbete som vi påbörjade i mitten på Det var ett stort och relativt kostsamt arbete och system men nu räknar vi med att inom ett år kunna presentera lägenheterna skalenligt och att vi har färdiga beräkningsgrunder för att kunna genomföra standardförbättringar. Hyreshöjningarna för 2014 gav en hyresökning med kr/kvm, tyvärr så är det en mycket blygsam höjning. Bolaget behöver ökade hyresintäkter för att kunna genomföra det underhåll som krävs av våra hyresgäster. Kirunabostäder har ett betydligt lägre driftnetto än Sverige-snittet bland SABO företagen, vi har också betydligt högre driftkostnader och en ekonomiskt sämre sits än många allmännyttiga företag. Allt detta sammantaget gör att vi från bolaget inte anser att vi kan fortsätta hålla tillbaka hyresökningarna. Det centralt framförhandlade snittet kan inte vara rådande för Kiruna med de önskemål och krav som finns på underhåll. Vi har en fantastisk personal i bolaget! Jag hör ofta att vi har trevlig och kundvänlig personal, det är bra och viktigt. Vi har ett antal personalträffar under året, det ger mig energi och inblick i allt vi gör. Det ger också en möjlighet för alla att träffas över gränserna och tillsammans bidra till utvecklingen av Kirunabostäder. Jag vill TACKA er alla för ett gott arbete. Tack också till styrelsen, kommunledning, kunder och leverantörer för ett gott samarbete. Att nu kunna hyra sitt eget hus, med tomt och garage, blir något nytt... 4

5 Om Kirunabostäder Kirunabostäder AB bildades 2002 och är ett helägt kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse. Kirunabostäder ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun. Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut för att trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för inte gration samt ökad valfrihet, social trygghet och inflytande i boendet. Kirunabostäder äger och förvaltar lägenheter och kvm lokaler. Varav kvadratmeter renodlade affärslokaler har sålts men tillträde sker först 30 juni Bolaget fortsätter därför att förvalta även dessa kvadratmeter lokaler. Uthyrningsgraden för bostäder ligger på 99,9% och lokaler på 92,2 %. Kirunabostäder förvaltar alla kommunala fastigheter såsom skolor, sport- och simhallar, äldreboenden och stadshus med en total förvaltad yta om cirka kvadratmeter. För att förvalta, genomföra investeringar och genomföra fastighetsförsäljningar får Kirunabostäder en uppdragsersättning. Arbetet med avtal för uppdragsverksamheten, internh yror och gränsdragningslistor fortsätter. Styrelsen har beslutat att under 2015 bilda ett nytt dotterbolag till Kirunabostäder AB där uppdragsverksamheten kommer att bedrivas. Kirunabostäder ABs dotterbolag Kiruna Näringsfastigheter AB bildades 2010 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla kommersiella lokaler i Kiruna kommun. Bolaget äger ca kvadratmeter kommersiella lokaler där Kirunabostäder AB förvaltar lokalerna. Uthyrningsgraden för året ligger på 90,6%. 5

6 Friskvårdsgruppen. Vi firar trogna hyresgäster. Mikael Wälikangas vid Kiruna bostäders elbil. Året som gått Januari Vi anställer en huvudprojektledare för statsomvandlingen. Hyresförhandlingarna avslutas och resulterade i en genomsnittlig hyresökning med 13,95 kr/kvm år vilket motsvarar 1,96%. Februari Vi tänker på miljön och införskaffar en elbil. Mars Intresseanmälan om att få bygga i nya Kiruna lämnas in till kommunen. KBAB-klassikern startar med skidåkning. April NKI-utbildning (hur vi ska tolka resultaten) för berörd personal. Maj Informationsmöte för styrelsen angående avtalsförslaget med anledning av stadsomvandlingen. Fasadbyte startar på Steinholtzgatan. Juni Styrelsen beslutar att bygga 5 parhus och ett enkelhus på tomten Videplan 6, samt att påbörja en yttre renovering av Tallplan 1-4. Kundtidning Hos oss delas ut till samtliga hyresgäster. Vi medverkar på Kirunafestivalen. Infodag för all personal. Juli Vi säljer två bostadshus i Abisko. Augusti Kick-off dag. Friskvårdsgruppen ordnade olika aktiviteter med samarbete i fokus. September Försäljning av Gallerian, Lindex-huset och Kupolen till LKAB. Ny delegationsordning, inköpspolicy och rutiner för inköpsprocessen godkänns av styrelsen. Policy vid Hot och våld godkänns också. Oktober Informationsmöte för hyresgäster angående ombyggnation av Tallplan 1-4. KBAB-klassikern avslutas med simning. November Sammanträdesdagarna för 2015 godkänns. Kirunabostäder har erhållit tomt 8 i Nya Kiruna. Reviderade dokument Riktlinjer vid uthyrning av bostäder, bilplatser och garage godkänns av styrelsen. December Hyresförhandlingarna påbörjas. Vi medverkar i Kiruna Information där vi presenterar hyresgäster som bott hos oss i mer än 50 år. Kundtidning nr 2 delas ut. Informationsdag från ledningen för samtliga medarbetare, styrelse och ägarrepresentanter, dagen avslutades med julmiddag för samtliga. 6

7 Framtid Kirunabostäder I början av 2015 startar vi arbetet med en Affärsplan som ska gälla under åren där vi kommer att fokusera på områderna fastigheter, bostäder och lokaler, kunder och marknad, personal, miljö och energi samt ta fram ett måldokument som vi ska arbeta efter. Stadsomvandlingen Nya Kiruna I februari månad blev det klart att Kirunabostäder AB blivit tilldelade tomt 1, 8 och 12. För tomt 1 och 8 finns förslag på hur byggnaderna kommer att vara utformade, bägge husen kommer att innehålla bostäder, handel, restauranger och kontor. Den utvecklingsplan som Kiruna Kommun tagit fram för nya Kiruna har delvis legat till grund för utformningen av byggnaderna med bland annat öppna bottenvåningar ut mot handelsgata och torg. Av den totala mängden som byggs kommer det ut över lokaler att tillföras 180 lägenheter på tomt 1 och 8. Bland de lägenheter som uppförs, kommer det sannolikt innehålla någon form av trygghetsboende. Så fort alla detaljfrågor kring tomt 1 och 8 är lösta kommer projekteringen att dra i gång på högsta hastig het och beräknad byggstart är sommaren/hösten 2016 beroende på de omgivande kvarterens start och färdigställande datum. Kirunabostäders önskan är att få en så samlad flytt från dagens Kiruna till Nya Kiruna. För att klara den uppgiften krävs det bl.a. att avvecklingsplanen är fastställd. En av de största utmaningarna med att bygga i Nya Kiruna är att kunna lösa parkeringsfrågan till en rimlig kostnad för slutanvändaren. Om allt går som det ska är det teoretiskt möjligt att flytten till Nya Kiruna kan ske årsskiftet , större hinder i den totala byggprocessen kan medföra att flytten försenas. Kirunabostäder har även blivit tilldelad tomt 12, den tomten kommer till stor del bestå av bostäder. Ett förslag finns att bygga ett kvarter bestående av KOMBO-hus, i skrivande stund utreds detta. Preliminär byggstart för tomt 12 är Kunder och marknad Bostadsbristen i Kiruna kommun är fortsatt hög. För Kirunabostäders del har uthyrningsgraden på både bostäder och lokaler varit mycket hög med ett snitt på 99,9 % för bostäder. Som ett resultat av NKI-undersökningen har vi lagt ner tid och resurser på att höja kvalitén i våra bostadsområden genom yttre renhållning. Vi klipper gräset oftare, vi försöker hålla ordning och reda i beståndet, vi har även satt upp städutrustning och informationstavlor i tvättstugorna. Som tack för inskickad NKI-enkät vann två hyresgäster gratis hyra i en månad. Vi fortsätter att utveckla den viktiga kommunikationen med kunderna, vi delar ut kundtidningen Hos oss två gånger per år, finns med i Kiruna Informerar som delas ut till samtliga hushåll i kommunen. Den externa webbplatsen uppdateras med jämna mellanrum. Vi fortsätter arbetet med att uppdatera vårt intranät. Vi har under året uppvaktat trogna hyresgäster, med blommor och en halv månadshyra, som bott hos oss mer än 50 år. 7

8 Våra medarbetare Kirunabostäder hade under året 126 medarbetare. Av dessa är 58 % kvinnor. Medelåldern ligger på 49 år. Personalstatistik 2014 Antal anställda 126 st Kvinnor 73 st 58% Män 53 st 42% Medelålder 49 år Könsfördelning i företagsledningen 2014 Styrelsen Andel kvinnor 22% Ledningsgrupp Andel kvinnor 50% Frisktal 2014 Frisktal 94% Frisktal kvinnor 93% Frisktal män 97% Sjukfrånvaro 2014 Total sjukfrånvaro 6% Sjukfrånvaro över 60 dgr 45% Män 3% Kvinnor 7% 29 år eller yngre 4% år 7% 50 år eller äldre 5% Yrkesgruppfördelning Stab 7 st Ekonomi 3 st Projektavdelningen 8 st Fastighetsavdelningen Förvaltare/arbetsledare 12 st Fastighetsskötare/hantverkare/tekniker 39 st Bostadsförmedlare 3 st Lokalvårdare 54 st Hälso- och friskvårdsarbete Att satsa på friskvård är inte för att vara snäll, statistik visar att en satsad krona ger minst två kronor tillbaka. Har vi friska medarbetare orkar vi mer och på det sättet kan vi ta väl hand om våra hyresgäster. Som ett resultat av ett målinriktat hälsoarbete har vi inom Kirunabostäder ett högt frisktal bland våra medarbetare. Om vi drabbas av ohälsa så har vi avtal med Kirunahälsan som vi kan gå till och få hjälp. Svårigheten med att satsa på hälsa är att nå fram till de som verkligen skulle behöva ändra sin livsstil. Förmåner Vi på Kirunabostäder vet att engagerade, kompetenta medarbetare som trivs och mår bra är nyckeln till framgång. Därför erbjuder vi våra medarbetare: Kompetensutveckling Friskvårdstimme Subventionerade motionsaktiviteter Massage Friluftsdagar Möjlighet att hyra semesterbostad i vackra Kirunafjällen Hälsoundersökning Terminalglasögon Kick-off dag för samtliga anställda anordnades 28 september och hade samarbete som tema. Vår friskvårdsgrupp hade ordnat flera trevliga gruppaktiviteter som uppskattades av medarbetarna. Hälsogruppen anordnade även bowling, brännboll, vallningskurser och KBAB-klassikern där skidåkning, cykling, löpning och simning ingår. Vi vet att engagerade, kompetenta medarbetare som tivs är nyckeln till framgång 8

9 Projektavdelningen Projektavdelningen är en intern konsultresurs som administrerar och utför projekt, dels i bolagets egna bestånd samt för uppdragsverksamheten. Under 2014 påbörjades och färdigställdes följande projekt inom Kirunabostäder AB: Färdigställda projekt Ombyggnad av fd Delfinen på Tarfalavägen 1, till 10 st nya lägenheter Nya fasader på kvarteret Skopföraren Pågående projekt EPC projektet Tallplan 1-4, fasader, fönster, balkonger och nya entréer Videplan 6, nybyggnad av 5 parhus Under 2014 påbörjades och färdigställdes följande projekt som beställts direkt av uppdragsverksamhetens olika förvaltningar: Färdigställda projekt LSS boende i Tuolluvaara Renovering av tak på Matojärvi ishall Raketskolan och Rakethallen, färdigställande av utvändiga mark och målningsarbeten samt åt gär dande av besiktningsanmärkningar Kiruna badhus, ombyggnad del av befintligt tak, ombyggnad lokaler i källaren för Ungdomens hus Brandskyddsåtgärder på Sporthallen, Vilan och Folkets hus Nya carportar samt miljöstation på Parkskolan Bolagsskolan iordningsställande av lokaler för Sameskolan Påbörjade/pågående projekt EPC-projektet Karesuando äldreboende om och tillbyggnad kök Termiten 1, Vård och omsorgsboende för 100 boenden Fotbollshall vid Raketskolan Jukkasjärvi förskola tillbyggnad kök och en avdelning Kottens daghem, ombyggnad kök Triangelskolan, ombyggnad avdelningar, ny miljö - station Högalidskolan, byte fönsterpartier, ombyggnad kök Hjalmar Lundbohmsskolan, elevhem och brandåtgärder Bolagsskolan, ombyggnad för Kulturskolan Luossaskolan, nybyggnad miljöstation Brandåtgärder, sprinkler i befintliga boenden Karesuando skola, ny miljöstation Nybyggnad av parhus på Videplan 6. 9

10 Fastighetsavdelningarna Fastighetsavdelningen bostäder och lokaler Fastighetsavdelningen är fastighetsägare och ansvarar för att bibehålla fastigheternas värde och på lång sikt vidareutveckla fastigheterna. Fastighetsavdelningen är i huvudsak en beställarorganisation. Vi har under året gjort förändringar i organisationen där Bostadsförmedlingen numera ingår i fastighetsavdelningen. Vid tidigare genomförda NKI (nöjd kund) mätningar har vi fått ett lågt betyg på yttre miljön, bland annat på grönyteskötsel. Som ett resultat av detta har vi utökat grönyteskötseln betydligt i år. Som ett led i nämnda undersökning så kommer våra mål att vara fokuserade på resultaten av undersökningen. All rondering sker nu efter fastlagda driftplaner som dokumenteras i vårt system Janus. Antalet felanmälningar har minskat med ca under det senaste året. Färdigställda projekt Relining av Lappgatan Radiatorer Lappgatan Garageportar Videplan 50 st Balkonger Björkplan Yttertak Svappavaara lärarbostad Lekutrustning Tallplan Byte fasader Steinholtzgatan Fastighetsavdelningen kommunala fastigheter Kirunabostäder AB förvaltar ca kvadratmeter lokaler som ägs av Kiruna kommun. Lokalerna omfattar skolor, sport- och simhallar, äldreboenden samt stadshus. För att förvalta, genomföra investeringar och genomföra fastighetsförsäljningar får Kirunabostäder en uppdragsersättning. Arbetet med avtal för uppdragsverksamheten, intern hyror och gränsdragningslistor fortsätter. Vi har under året haft en del större vattenskador på Bolagsskolan, Bergaskolan och Högalidskolan. Vi har också haft en del skadegörelse, glaskross och klotter. Färdigställda projekt Ridstallet, målning fasad, ny ventilation och övrig upprustning Bolagsskolan, renovering av tak Vittangi skola, nytt brandlarm Lekplatser, ny lekutrustning Kiruna C, Jukkasjärvi och landsbygden Pågående projekt Svappavaara sporthall, fönsterbyten Folkets hus Jukkasjärvi, målning av fasad och renovering av tak Genomgång av utomhusbelysning Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter Kiruna Näringsfastigheter AB bildades 2010 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla kommers i ella lokaler i Kiruna kommun. Bolaget äger ca kvadratmeter kommersiella lokaler och har under året förvaltat det egna beståndet och ännu pågår detaljplaneärenden utifrån fastighetsaffären Uthyrningsgraden för året ligger på 92,2%. Tillsammans med representanter från hela koncernen så medverkar vi i ett samarbetsprojekt Attraktivare Kiruna där vi tillsammans ska skapa en snyggare och attraktivare stad för kirunaborna. Som ett led i detta utökar vi projektet med att samordna resurser runt grönytor samt vinterunderhåll. På grund av stadsflytten har det blivit svårare att få nya hyresgäster till befintliga lokaler i nuvarande centrum men däremot kommer förfrågningar om etableringar i nya centrum. Färdigställda och pågående projekt Upprustning av utomhusmiljön runt Rymndhusen Renoverat ett gemensamt relaxrum i Rymndhuset Renoverat ytskick i Kupolen Ombyggnad av mottagningsköket på daghemmet Norrskenet i Centralskolan Våra mål kommer att vara fokuserade på resultaten av NKI undersökningen 10

11 Nyckeltal Antal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lägenheter Reparationer, kr/m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Yta, m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lägenheter Lokaler Underhåll, kr/m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Genomsnittlig area per lgh Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Förbrukningskostnader (värme, vatten, el), kr/m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Bruttohyra bostäder inkl värme, kr/m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Administration (fastighetsanknuten), kr/m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Bruttohyra lokaler inkl värme, kr/m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Administration (central), kr/m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Hyresbortfall, kr/m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Driftsnetto kr/m 2 bostäder och lokaler Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Fastighetsskötsel inkl städ, kr/m 2 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder Riket Soliditet % Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Kirunabostäder 10,0 8,7 8,1 11,8 39,0 Riket 21,5 21,8 23,4 24,5 26,1 11

12 Fastighetsbestånd KIRUNABOSTÄDER AB Bilplats Lägenheter Lokaler Garage Carport Fastighetsbeteckning Postadress Antal BOA Antal LOA Antal Antal Kiruna Barnmorskan 4, 9 Borraregatan ,0 12 Björnen 2, 8 Lappgatan 19, 23 A-D, 25 A-C, 27, 29 A-B , , Borsten 1, Tvättstugan 8 Ripvägen 10, 12, ,0 1 20, Byggmästaren 7 Förararegatan ,0 2 61,5 2 6 Cementgjutaren 2 Adolf Hedinsvägen , ,0 Filaren 4 Geologgatan , ,0 2 Filaren 5 Bergmästaregatan ,0 Glaciären 2-6, 10 Glaciärvägen 2, 6, 8 Tarfalavägen 1, , , Gruvarbetaren 8 Förararegatan ,6 1 70,0 6 Gruvarbetaren 9 Hjalmar Lundbohmsvägen 63, tomtmark 0 12 Gruvbyggaren 13, 14, 15 Föreningsg A, Arent Grapeg 27-29, , , Stenholtsg Grytan 1 Ripvägen, parkering Grytan 2 Ripvägen ,6 1 96,7 Hyveln 21 Kyrkogatan 21 A, D, Skyttegatan 2, , ,6 25 Thulegatan 24 Kilen 5 Skyttegatan 20 A, B , Kranföraren 5 Föreningsgatan 25, , Krigaren 1 Officersgatan ,0 3 8 Loet 1 Högalidsgatan , , Lombolo Backe 2-7, 9-12 Björkplan , , Lombolo Strand 1-6, 8-12, 14 Ljungplan 2 Rönnplan 1-6 Videplan ,8 1 88, Malmtapparen 6 Finngatan ,0 1 59,5 Palsen 1 Tarfalavägen ,8 1 63,5 6 Reparatören 2 Reenstiernagatan 21, Köpmangatan ,5 1 20,0 5 2 Rödbläran 3 Trädgårdsgatan 13 A 2 182,0 4 Skopföraren 9 Steinholtsgatan 16 A-K, Föreningsgatan , ,4 49 Skräddaren 4 Hantverkaregatan ,0 6 Slaktaren 5 Åkaregatan ,0 2 Spettet 9 Jägaregatan ,0 4 Svarvaren 18 Bergmästargatan 11, Mangigatan 24 A-B, , , A-E, Geologgatan 14 Telegrafisten 16 Lastaregatan , ,7 Tipparen 13 Vänortsgatan 2-10, Lars Janssongatan 21, , , Trädgårdsmästaren 2 Adolf Hedinsvägen ,0 1 35,0 6 6 Tuolluvaara 1:1 Tuolluvaaravägen ,0 2 Urmakaren 1 Gruvvägen 17, Kengisgatan ,0 1 40,0 2 9 Vagntipparen 7 Gruvvägen ,0 1 62,0 3 4 Vaktmästaren 9 Hermelinsgatan 87, Gruvvägen ,0 1 64,0 Vedhuggaren 1 Hermelinsgatan 68, Urmakaregatan ,0 6 Vedhuggaren 2 Adolf Hedinsvägen 35, 41, Urmakaregatan , ,0 1 6 Åkaren 4 Gruvvägen , , , , Landsbygd Bergmannen 1 Ormen Långe ,0 1 66, Jukkasjärvi 4:112 Fotvägen 31-35, Tumvägen ,6 4 3 Karesuando 8:10 Laestadiusvägen ,0 1 Karesuando 10:10 Laestadiusvägen 112, 121, 137, 139, , ,0 5 2 Liljan 1 Smedjegatan 4, 6 Centralvägen , , Ringblomman 7 Abrahamsvägen 4, , Sippan 6 Centralvägen ,0 6 Solrosen 4 Lahtigatan 3, Abrahamsvägen , Svappavaara 44:1 G:a Vittangivägen ,0 1 59,0 4 6 Summa , , , , KIRUNA NÄRINGSFASTIGHETER Jordschaktren 15 Centralskolan, Arent Grapegatan ,60 1,0 14 Thuleskolan 2 Östermalmskolan, Adolf Hedinsvägen ,00 26 Thuleskolan 4 Thuleskolan gymnastikbyggnad, Adolf Hedinsvägen 58 Syrsan 1 Rymdhus 1, Österleden , Syrsan 2 Rymdhus 2, Österleden ,00 0 Syrsan 1 Rymdhus 4, Österleden , , ,8 1,

13 Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktör presenterar härmed följande årsredovisning för Kirunabostäder AB för räkenskapsåret Krunabostäder AB bildades 2002 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna kommun. Kirunabostäder AB ägs till sin helhet av Kiruna kommun (org nr ). Kirunabostäder AB har under 2010 bildat dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB (org nr ). Kirunabostäder AB är ansluten till SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) och till Fastigo Arbets givar organisation samt delägare i HBV (Husbyggnadsvaror ekonomisk förening). Bolaget har per balansdagen lägenheter och ca kvm lokaler. Eftersom försäljningen av Centrum fastigheterna innebär ett tillträde först den 30 juni 2016 så fortsätter bolaget att förvalta ytterligare drygt kvm kommersiella lokaler. Koncernen förvaltar totalt sett kvm lokaler. Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Ekonomisk översikt Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal % 217,3% 21,6% 12,6% 12,2% Balansomslutning Avkastning på 47,4% 5,9% 3,6% 4,0% sysselsatt kapital % Finansiella intäkter Genomsnittligt sysselsatt kapital Eget kapital Genomsnittligt eget kapital Årets resultat Avkastning på 43,6% 37,3% 12,1% 15,6% eget kapital % Soliditet %* 39,0% 12,1% 8,1% 8,7% * År 2014 har bolaget bokat upp obeskattade reserver i form av ersättningsfond med 331 tkr, där 78 % av dessa räknas med i under laget vid beräkning av soliditet. Om inte obeskattade reserver hade räknats med i soliditeten hade den hamnat på 12,4 %. Definitioner: se not 26 För 2014 visar koncernen en vinst på 36,0 mkr (25,4 mkr) medan moderbolaget redovisar en vinst på 43,0 mkr (24,3 mkr). Moderbolaget har erhållit ett koncernbidrag från dotterbolaget med 3,7 mkr (3,1 mkr). Dotterbolaget har lämnat koncernbidrag trots en bokföringsmässig förlust eftersom det skattemässiga resultatet innebar en vinst i dotterbolaget. Kirunabostäder AB har ett skattemässigt rullande underskott som kan användas av i koncernen ingående bolag. Nettoomsättningen är i princip oförändrad i moderbolaget och koncernen jämfört med Övriga intäkter innehåller en reavinst från fastighetsförsäljningar under året med 332,4 mkr i Kirunabostäder AB. Bolaget har sålt sina kommersiella Centrumfastigheter till LKAB i och med stadsomvandlingen samt sålt ett mindre bestånd av lägenheter i Abisko. Oaktat uppkomna realisationsvinser så är även Övriga intäkter i princip ofärändrade mellan åren. Externa kostnaderna har minskat i och med införandet av K3 eftersom det som tidigare betraktades som underhållskostnader och gick över resultaträkningen numera till stora delar balanseras i balansräkningen. Avskrivningarna i fjol var 14,6 mkr samt en justeringspost pga införandet av K3 med 2,1 mkr. Utöver det gjordes nedskrivningar för 20,7 mkr. I år har avskrivningskostnaderna ökat till 18,3 mkr, framförallt i och med införandet av K3. Utöver det har återförda nedskrivningar i och med försäljningen av Centrumfastigheterna gjorts med 32,7 mkr samtidigt som bolaget gjort ytterligare neskrivningar med 20,7 mkr på beståndet. I och med försäljningen av Centrumfastigheterna har bolaget ansökt hos Skatterättsnämnden om att försäljningen ska betraktas som om försäljningen gjordes under expropriationsliknande förhållanden. Det innebär att bolaget bokat upp uppkommen realisationsvinst som en fondering i ersättningsfond. Denna får sedan tas i anspråk vid förvärv av ersättningsfastigheter alternativt vid egen produktion av nya fastigheter. I koncernen betraktas ersättningsfonden i balansräkningen inte som en obeskattad reserv utan delas upp i en avsättning för uppskjuten skatt med 22 % och till eget kapital med 78 %. Bolaget har forsatt att göra en hel del investeringar. År 2014 har investeringar i byggnader skett med 39,8 mkr. Att beakta är att det som tidigare togs upp som underhållskostnader numera balanserats med 13,7 mkr. Investeringar i EPC-projektet har fortgått med 10,6 mkr och ytterligare tio lägenheter har färdigställts på Glaciären med 13,0 mkr. 13

14 Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång Första delen av 2014 har präglats av förhandlingar och planer inför framtiden. Den första fastighetsaffären med LKAB med anledning till stadsomvandlingen blev färdig i början av september, efter flera månaders förhandlingar. Detta skapar nu förutsättningar för Kirunabostäder AB att vara en av de första aktörerna i Nya Kiruna. I bolaget har vi sedan februari anställt en huvudprojektledare inom ramen för stadsomvandlingen. Uppdraget för denna tjänst är att påbörja förstudier och planer för byggnader, strukturer och volymer för av Kirunabostäder både ägda och förvaltade byggnader. Kirunabostäder fortsätter med arbetet att tillföra bostäder till den ansträngda bostadsmarknaden i Kiruna. Under året har 10 nyrenoverade lägenheter på området Glaciären totalrenoverats och alla är uthyrda. Arbete har under året pågått med projektering av parhus på Videplan. Under våren beräknas vi starta byggandet av 5 parhus plus ett enkelhus. Fastighetsavdelningen Avdelningen ansvarar för att bibehålla fastigheternas värde och på lång sikt vidareutveckla fastigheterna. Fastighetsavdelningen är i huvudsak en beställarorganisation. Vid tidigare genomförda NKI-mätningar (Nöjd Kund Index) har vi fått ett lågt betyg för vår yttre miljö. Vi har därför utökat grönyteskötseln betydligt i år och vi ser med spänd förväntan på nästa NKI-mätning. All rondering sker nu efter fastlagda driftsplaner som dokumenteras i systemet Janus. Antalet felanmälningar har minskat med ca på årsbasis. Vi har under året renoverat, isolerat och bytt fasad på Steinholtzgatan 16. Fasaderna var i stort behov av isolering samt att vi inte längre kunde garantera teglets infästning. Vi räknar med minskad energiförbrukning och att hyresgästerna får ett bättre inomhusklimat, både varmare och tystare. Under åren 2013 till 2014 har relining av Lappgatan pågått. Det blev ett projekt som överskred budgeten eftersom även samlingsledningarna tvingades bytas ut. Även samtliga radioatorer har bytts ut pga rostangrepp. Ett flertal mindre projekt har också genomförts under året; nytt tak på lärarbostaden i Svappavaara, nya garageportar på Videplan, renovering av balkonger på Björkplan, ny lekutrustning på delar av Tallplan samt inre underhåll i hela beståndet. Arbetet med att digitalisera ritningsarkivet har pågått under större delen av 2014 och fortsätter under 2015 med utbildning och fortsatt utveckling. Allt arbete kommer att vara till stor hjälp för alla avdelningar både för extern och intern kommunikation. Av den fastighetsaffär som gjordes med Kiruna kommun 2010 så har ett antal fastighetsbildningar kunnat färdigställas under året. Det återstår dock ett antal fastigheter, där vi föreslagit att Kiruna kommun köper tillbaka 3 fastigheter med beteckningen allmänt ändamål. Bolaget kan inte äga fastigheter med sådant ändamål. Detaljplaneändring måste i så fall ske. I dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB har merparten av underhållet bestått av ytskiktsrenovering på Rymdhusen och Centralskolan. Arbetet med inventering av installationer i Rymdhusen har påbörjats och kommer att medföra större underhållsåtgärder under ett antal år. Projektavdelningen Avdelningen består av projektchef samt sex projektledare inom olika teknikområden. Projektavdelningen är en intern konsultresurs som administrerar och utför projekt, dels i bolagets egna bestånd, dels till uppdragsverksamheten samt till Kiruna kommuns nybyggnadsprojekt. Följande projekt har avdelningen arbetat med under 2014 i det egna beståndet: EPC - Energibesparingsprojekt Steinholtzgatan 16, fasadrenovering Glaciären, ombyggnad ytterligare 10 lägenheter Lappgatan, radiatorbyte Videplan projektering för 11 småhus med till hörande garage/carport Tallplan, åtgärdsprogram för upprustning av befintliga hus/gårdar Uthyrningsavdelningen Huvuduppgifterna för avdelningen är uthyrningsverksamhet av lägenheter, studentboenden, äldreboenden och lokaler samt kundmottagning och myndighetskontakter. Uthyrningsgraden för både bostäder och lokaler har varit lyckosam under året och bolaget kan stoltsera med en uthyrningsgrad på i snitt 99,8 % för bostäder. Det visar på en fortsatt bostadsbrist. Vi ser att kötiden för att få en lägenhet i Kiruna centrum nu ligger på ca 10 år medan kötiden utanför centrum ligger på ca 5 år. Under året har vakansgraden för lokaler varit konstant. Vi har kunnat hyra ut ungefär hälften av ytorna på Kupolen som var avsatta till bibliotek. Av de mindre lokalerna är i princip allt uthyrt. Thulegården har negativa siffror, mycket pga att ca 500 kvm ännu står tomma. 14

15 Vi skulle behöva göra omfattande ombyggnationer för att kunna nå en större uthyningsgrad i fastigheten. Totalt sett är uthyrningsgraden för lokaler i bolaget 92,2 %. Hyreshöjningarna för 2014 gav en genomsnittlig hyresökning med 13,95 kr/kvm och år för bostäder. Nya Glaciären höjdes separat med i genomsnitt 20,00 kr/ kvm och år utöver årliga hyreshöjningen. Bolagets behov av pengar för årliga underhållsåtgärder kräver större hyresökningar. Bara under 2014 översteg gjorda underhålls- och reparationskostnader budgeten med 4,5 mkr. Utöver det översteg underhållsinvesteringarna budgeten med 2,1 mkr. Förvaltningsuppdraget av kommunala fastigheter Kirunabostäder AB har till uppdrag att förvalta Kiruna Kommuns fastigheter enligt fastställd uppdragsersättning. Förvaltningsområdet sträcker sig från Riksgränsen i väster till Karesuando i öster. För att uppfylla undantagen enligt tekalkriterierna har styrelsen beslutat att bilda ett nytt dotterbolag till Kirunabostäder AB under 2015 där uppdragsverksamheten kommer att bedrivas. Under 2014 har ytorna och omfattningen ökat något. Kulturskolan har flyttat till renoverade lokaler på Bolagskolan med bl a två danslokaler. Studentrum har renoverats på Hjalmar Lundbohmskolan där det nu finns 30 rum och två av dessa är handikappanpassade. Bumerangen har även flyttat till nya lokaler på Mo vägen. Förvaltningsuppdraget för 2014 visar på ett minusresultat på 2,4 mkr, vilket till stor del beror på att vi har haft en del större vattenskador på bl a Bergaskolan och Bolagskolan. Totalt sett är reparationerna och underhållet 6,4 mkr dyrare än budgeterat. Detta trots att vi redan i oktober fick ett sparbeting och därefter endast åtgärdat det mest akuta. Vi har också haft en del skadegörelse med glaskross och klotter. Ronderingar genomförs i våra fastigheter, både ut- och invändigt av våra fastighetskötare och tekniska fastighetsskötare vilket ger en bra uppföljning av fastigheterna. Alla ronderingar dokumenteras i vårt fastighetssystem. Vi arbetar också med Säkra Hus vilket innebär att våra tekniker inom el, ventilation, VA, brand och lekplatser besiktar och dokumenterar allt. Inom lokalvården har vi påbörjat arbetet med att ta fram städinstruktioner som ska finnas på varje arbetsplats med bl a arbetsbeskrivning, golvvård och säkerhetsblad. Under året har följande investeringar i underhåll g enomförts: Högalidskolan dörrbyten Takarbeten infästningar för att säkerställa arbetsmiljön enligt lagstiftning Bolagskolan dagis renovering av tak Sportahallen A-hall ny matta läktargolv Folkets Hus Jukkasjärvi målning av fasad, renovering tak Svappavaara Brandstation dränering grund med nytt ytskikt Svappavaara skola fönsterbyten i del av sporthall Vittangi skola nytt brandlarm Lekplatser nya lekutrustningar på skolor och daghem i Kiruna och på landsbygden. Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Allmännyttan ska drivas med vinstsyfte vilket gör det svårt att genomföra renoveringar och standardhöjningar som inte kan täckas av hyresintäkter. Under året har förhandlingar pågått med Hyresgästföreningen om att finansieringen av underhållsprojekt måste bekostas av hyresgästerna inom området. Projekt som inte genererar tillräckliga hyresökningar efter projektets genomförande blir olönsamma och leder till att nedskrivningar krävs på fastigheterna. Detta drabbar bolagets resultat. Vi har utmaningar med att fylla våra lokaler som framförallt lämnas av förvaltningarna. För nya hyresgäster krävs i regel stora kostsamma ombyggnationer som gör att bolagets lokalytor blir en svår ekonomisk belastning för hela koncernen. Det är av största vikt att allmännyttan utvecklas och att bolaget fortsätter att vara en drivande aktör på bostads marknaden och till viss del på den kommersiella marknaden. Ett led i detta arbete är de mål, delmål och aktiviteter som styrelsen arbetat fram och som kommer att föras in i den förestående affärsplanen. Förslag till disposition av företaget vinst eller förlust Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, ,07 kronor disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande noter. Ridstallet målning av fasad, ny ventilation, upprustning av spiltor och boxar 15

16 Resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningst illgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag, erhållna Ersättningsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10, Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslelager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Kiruna kommun, koncernkonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18, 19 Bundet eget kapital Aktiekapital (4 065 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver Ersättningsfond Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder 20 Skuld till internbank Kiruna kommun Kortfristiga skulder Skulder till Kiruna kommun Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18, 19 Aktiekapital Reserver Ersättningsfond Balanserat resultat inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skattefordran Ersättningsfond Långfristiga skulder 20 Skulder till internbank Kiruna kommun Kortfristiga skulder Skuld till Kiruna kommun Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Fastigo Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll Kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnat aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna koncernbidrag Upptagna lån - - Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 Noter Belopp i tkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Byggnaderna har delats upp i olika komponenter där förbrukningen bedöms vara väsentligt skilda. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Nyttjandeperiod Byggnader Stomme och grund 100 år Stomkompletteringar och innerväggar 50 år Fasad år Fönster 40 år Yttertak år Värmeledningssystem 50 år VA-ledningssystem 50 år Ventilation 25 år El 40 år Hiss 30 år Restpost 40 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. Leasing Leasetagare Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Finansiella leasingavtal Varken koncernen eller moderbolaget har några finansiella leasingavtal. Operationella leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Leasegivare Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är finansiellt. 19

20 Finansiella leasingavtal Varken koncernen eller moderbolaget har några finansiella leasingavtal. Operationella leasingavtal Bolagets hyreskontrakt avseende lokaler och garage/p-platser till hyresgästerna redovisas som l easing. Utländsk valuta Poster i utländsk valuta Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans risk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. Värdering av finansiella tillgångar Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. Värdering av finansiella skulder Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda efter avslutad anställning Klassificering Planer för ersättningar efter avslutad anställning klass ificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag. Avgiftsbestämda planer Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. Förmånsbestämda planer Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. Övriga långfristiga ersättningar till anställda Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och 20

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Kirunabostäder AB

Årsredovisning 2013 Kirunabostäder AB Årsredovisning 2013 Kirunabostäder AB Text och foto: Kirunabostäder AB Omslagsbild: Fotograf Maria Kylli Layout och produktion: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: Sib-Tryck Holding AB 05 Om Kirunabostäder

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Text och foto: Kirunabostäder AB Layout och produktion: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: Hallvigs 06 Året som gått 08 Våra medarbetare Innehåll 11 Fastighetsavdelningarna

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Koncernen Vara kommun

Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Vara Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Brf Hallen 2. Årsredovisning för 769615-6459. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Hallen 2. Årsredovisning för 769615-6459. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Hallen 2 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014 Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014-06-05 2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kom mun nät AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer