Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2012 2013"

Transkript

1 Årsberättelse Årsberättelse

2

3 Årsberättelse Innehåll 1. Allmän översikt 4 Det naturvetenskapliga området 5 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 5 Kultur 6 Naturbruk och miljöområdet 7 Social-, hälso- och idrottsområdet 7 Teknik och kommunikation 8 Turism, kosthåll och ekonomi 10 Yrkesförberedande utbildning för invandrare Fakta om Yrkesakademin i Österbotten Organisationsmodell Yrkesakademin i siffror Förvaltning 5.1 Direktionen för Yrkesakademin Ledningsgruppen för Yrkesakademin Avgående grupper läsåret Enheten i 15 Enheterna i 20 Enheten i 21 Enheterna i 22 Enheten i 23 Enheten i 24 Annan ort 27 Pärmbild: Campus Kungsgården. Foto: Niklas Forsberg.

4 4 Årsberättelse Även detta år deltog YA! i Taitaja Mästare tävlingarnas finaler, som ordnades i Lahtis under april månad. Två studerande representerade YA! i finalerna detta år och de nådde placeringarna fyra och sju. Under läsåret kvalificerade sig två av våra Mästare finalister från i fjol till EuroSkills, som går av stapeln i Lille, Frankrike, nästa höst. 1. Allmän översikt Det gångna läsåret har präglats av arbete med fokus på förändring. Andra stadiets yrkesutbildning står inför många stora förändringar inom de närmaste åren, både verksamhetsmässigt och strukturellt. Samtidigt som antalet åriga studerande minskar och finanseringar skärs ner behöver skolan satsa på förnyelse; avtal för fristående examina har varit föremål för förnyelse och uppdatering samt läroplansgrunderna för ungdomarnas yrkesutbildningar kommer att ändras och förnyas. Under läsåret har nya upplägg inom ungdomars utbildningar introducerats och utvecklingsarbetet fortsätter. Allt detta har krävt arbete av samtliga branscher. Utbildningar för över 18-åringar - dvs. vuxenutbildningar - ordnas allt mer som regelrätta yrkesutbildningar i stället för kortkurser eller arbetskraftsutbildningar. Samtidigt har antalet en-två dagars kurser också ökat. YA hade beviljats en kvot på studerande inom den grundläggande utbildningen under Tillströmmingen av studerande har varit god under året. Studerandekvoten inom den grundläggande yrkesutbildningen överskreds med i medeltal 9 studerande år Inom vuxenutbildningscentret producerades via andra finansieringsformer 525 årsverken (2012: 557). Studerande och kursdeltagare totalt inom YA (antal personer) år 2013 uppgick till (2012: 7.001). Trots stora ekonomiska utmaningar kunde YA! nå ett positivt bokslut år 2013 och det första mellanbokslutet år 2014 bådar för en väl hållen ekonomi. Utmaningarna med budgetarbetet är fortfarande stora, men de redan vidtagna anpassningsåtgärderna har haft effekt. Detta leder till bättre förutsättningar för verksamheten framöver. Intern auditering av verksamheten samt studerande utvärderingar visar att våra studerande är nöjda med sina studier och värdesätter sin skola, vilket också är positivt. YA! placerade sig på andra plats i den nationella jämförelse Utbildningsstyrelsen gör bland stora yrkesutbildningsanordnare i landet för året Detta är ett beaktansvärt resultat och stärker bilden av en verksamhet av god kvalitet. I jämförelsen beaktas bland annat hur studerande sysselsätts efter avslutad utbildning. Arbetet med att se över YA:s organisationsmodell har fortsatt i syfte att organisationen ska effektivare kunna möta de ständigt kommande kraven på förändring. Samarbetet med arbetslivet är i ständigt fokus och i en central roll inom Yrkesakademins alla utbildningar. Exempelvis efterfrågan på närvårdarutbildningar, både bland unga och vuxna, är konstant hög medan efterfrågan på andra utbildningar varierar stort från år till år. Inom logistikutbildningen i har stora satsningar på en egen ny fordonspark gjorts vilket har lett tid ett förbättrat utbud av körundervisningen. Under läsåret har nya examensrättigheter sökts inom olika branscher där efterfrågan på examen och utbildning finns. För att stödja personalen i att möta förändringar har fas två inom Yrkesakademins Aktivt lärande program inletts. Den pedagogiska ådran har implementerats i lärarteam och bland förmän. Ett IKT-program har utarbetats för YA! och starten för att målmedvetet utveckla personalens IKT kunnande har påbörjats under våren. Utvecklingsarbete inom YA! har till stor del skett med hjälp av ett digert antal utvecklingsprojekt läroanstalten är ansvarig för eller delaktig inom. Yrkesakademins kulturutbildningar i har verkat sitt första hela läsår i nya färdigställda utrymmen i Campus Allegro. Samanvändning av utrymmen tillsammans med övriga kulturutbildningar ger goda synergieffekter för utbildningarna att erbjuda undervisning av hög kvalitet. Yrkesakademin har fortsatt arbetet med att effektivera användningen av utrymmen genom att inleda arbetet med att flytta verksamheterna i, samt på Ahlholmsgatan i till Yrkesakademins befintliga utrymmen. Skede III av bygget på Campus Kungsgården i färdigställdes enligt tidtabell och Brändö enheten flyttade in i nya utrymmen i årsskiftet. Planering och anskaffning av maskiner och utrustning till avdelningen har varit intensiv under hösten Nu kan både avdelningen och administrationen glädjas av nya, moderna utrymmen. Arbetet med nybyggen och omorganiseringar i utrymmen samt flyttarbete har under läsåret krävt en stor arbetsinsats och flexibilitet av både personal och studerande. Ett stort tack till personalen, våra samarbetsparter samt till direktionen för det värdefulla arbete ni genomför! Allt till gagn för våra studerandes och regionens bästa! Till Dig som har avlagt en examen inom YA! under läsåret vill jag rikta ett stort grattis och önska Dig lycka till i framtiden med allt Du företar dig. Var stolt över ditt yrke! Maria Slotte Rektor

5 Årsberättelse Det naturvetenskapliga området Datanomerna vid enheten i har under läsåret tillsammans med merkonomerna aktivt engagerat sig bland annat i marknadsföringen av Yrkesakademin. Man har bland annat gjort olika kortfilmer och presentationer om skolan. Inom det naturvetenskapliga området har också flera vuxenutbildningar och kortkurser hållits både dagtid, kvällstid och helger. Från vänster: Utbildarna Johnny Forsman och Mats Österman firar tillsammans med Simon Sandvik och Jeanette Samuelsson från Fixura vid dimissionen för specialyrkesexamen i företagsledning. Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Ledarskapsutbildningarna har under läsåret ökat i popularitet och flera företag i regionen har anlitat Yrkesakademin i Österbotten för att fortbilda och utbilda bland annat arbetsledare, företagsledare och företagsrådgivare. YA:s merkonomstuderande har förutom att aktivt delta i mässplanering och marknadsföringen av YA! även gjort olika utställningsarbeten vid enheten i.

6 6 Årsberättelse Studieresa till Venedig. Foto: Maria Westerlund. Kultur I september åkte bildartesanernas årskurs 3 på studieresa till Venedig, Biennalen. Där besökte man utställningar och genomförde yrkesprov. Under året har man också genomfört det entreprenöriella Leonardo-projektet EL-Art (tre musikstuderande, tre bildartesanstuderande samt lärare) med tre andra skolor från Sverige och Holland. I mars visades slutshowen igod meets John Doe i Groninger Forum, Groningen, Holland. Under det gångna läsåret har bildartesanerna tillsammans med musikstuderande också producerat musikvideon Stolen time i samarbete med Jimmy Westerlund. I december ordnades en julshow med musikstuderande samt inbjudna solister. Julshowen såldes även som julfestprogram och som slutsåld egen show i Schaumansalen. Projektionerna under showen var gjorda av bildartesanstuderande. I mars ordnades en konsert i Schaumansalen som avslutning på ett genreöverskridande projekt i form av beställningsverk av Christian Gull. I mars firade också Campus Allegro 1-årsfirande med konserter och utställningar. JMAP-festivalen. Foto: Mika Tervaskangas. Under läsåret har man också hunnit med en skivreleasehappening av cd:n MAYA, som musikstuderande på åk 3 producerat. Bildartesanstuderande tolkar även de 8 låtarna i 8 konstverk.

7 Årsberättelse Naturbruk och miljöområdet Vid Naturbruksavdelningen har man under året som gått satsat mycket på att genomföra Naturbruks- och naturvårdsstigen inom fritt valbara studier. Studiestigen var helt ny och den väckte stort intresse och lockade många deltagare från flera olika avdelningar inom YA!. Utöver det har man också satsat extra mycket på olika studiebesök till branschföretag i regionen. Under vårterminen jobbade skogsmaskinsförarna med två lite annorlunda projekt: att röja vid infarten till Campus Kungsgården samt med att bygga andholkar vid dammen på Kungsgårdsområdet. Österbottens ELY-central beviljade i maj YA! medel för ett EU-delfinansierat fortbildningsprojekt KursGården. Projektet arrangerade 12 fortbildningsdagar inom lantbruksoch grönsaksproduktion, hästhushållning och småskalig livsmedelsproduktion. Därtill ordnade man en studieresa inom mikrobryggeriverksamhet. Sammanlagt 194 personer deltog i kurserna. YA:s utbildning för landsbygdsföretagare lockar rekordmånga studerande just nu. YA! har också utdimitterat en grupp med 14 läroavtalsstuderande som deltagit i vår 1-åriga lantbruksutbildning på Åland i samarbete med Ålands gymnasium. För att utveckla sättet att sköta utbildningen har Yrkesakademin i Österbotten gått med i ett två-årigt samnordiskt utvecklingsprojekt Naturbruksutdanning for voksne. Några skolor från varje land deltar för att dela med sig av sina erfarenheter och för att lära sig av varandras sätt att arbeta. Den första sammankomsten hölls i Norge på hösten. Den första gruppen på 12 personer inom utbildningsprogrammet Yrkesexamen för skogsmaskinsförare utdimitterades under året Lantbruksutbildningen vid Yrkesakademin i Österbotten firar 155 år under Social-, hälso och idrottsområdet Under året som gått har två närvårdarstuderande kvalificerat sig till Euroskills, Europamästerskapen i yrkesskicklighet. Närvårdarstuderande vid Yrkesakademins olika enheter har dessutom varit mycket samhällsaktiva under det gångna läsåret och bland annat ordnat olika evenemang ute på orterna där man mätt blodtryck, blodsocker och sålt olika produkter för välgörenhet. Dessutom har man ordnat många olika projekt ute på verksamhetsenheterna (till exempel rekreationsdagar, hälsodagar, temadagar, samarbete med lågstadieskolor kring hälsa och välmående). m

8 8 Årsberättelse Närvårdarstuderande Ellinor Ahlvik-Fors och Josefine Björkström under fyra veckors praktik på Malta. Foto: Gunilla Husberg. Närvårdarstuderande vid Yrkesakademins olika enheter har under läsåret också ordnat Super-dagarna tillsammans med fackföreningen Super. Syftet med dagarna var bland annat att öka yrkesstoltheten bland närvårdarna och programmet bestod bland annat av olika föreläsningar och produktutställningar. Studerande både från och har deltagit i Mästare2014 semifinalerna och åkt på utlands-ia till Indien, Malta och Portugal. Vid vuxenutbildningens välfärdsavdelning har läsåret präglats av ett digert utvecklingsarbete som gjorts för att stärka möjligheterna för vuxna till personliga vägar fram till examen. Många vuxna som önskar stärka sitt kunnande söker sig till YA! för att nå sina mål och fler organsationer ute i arbetslivet ser gärna YA! som samarbetspart och beställer utbildningar av YA!. I syfte att stärka samarbetet inom de olika regionerna och samordna resurserna har också arbete påbörjats för att flytta olika verksamheter inom välfärden bland annat från enheterna i och till enheten i och enheten i. Frisörernas år har, precis som de övriga utbildningslinjerna i, präglats av flytten från Brändö till Campus Kungsgården i Gamla. Tack vare flytten och nya, bättre utrymmen och bättre möjligheter har frisörerna fått en ökad kundtillströmning. Teknik och kommunikation Flytten från Brändö till Campus Kungsgården har för bil, maskin-, metall- och elsidan inneburit möjlighet till att förnya utrustningen i alla undervisningsutrymmen. Fordonsteknik har dessutom under våren ingått ett avtal med AD-bilverkstadskedjan. Avtalet ger YA:s bilverkstad fadderverkstadsstatus och tillgång till det senaste inom teknologin och utbildningen. På maskin- och metallsidan har man fortsatt samarbetet med HAAS Automation kring CNC- bearbetning. YA! har

9 Årsberättelse Svenskfinlands första HAAS center, som betyder att skolan har tillgång till det senaste inom automationstekniken. Under året har man också tagit i bruk VVS- undervisningsutrymmen och nationellt uppmärksammade undervisningsutrymmen och utrustning för elteknik och automation. Under hösten valdes Kari Rintalankila till en av två Årets vuxenstuderande vid Yrkesakademin i Österbotten. Han avlade en fristående grundexamen för elmontör vid enheten i. I har man också under året jobbat hårt med flera olika projekt. Inom projektet i framtidén, ett information- och utbildningsprojekt för företagande och näringslivet i, har man tillsammans med företagen i orten jobbat för att upprätta en funktion som utvecklar, BT utrymmen, som stått avdelningen till förfogande sedan december Målarna och snickarna har under året stärkt sin verksamhet genom att införa vuxenutbildning vid sidan av grundutbildningarna och inredarna antas numera endast som vuxenstuderande. Avdelningen hade även deltagare i Mästare2014, FM-mästerskapen i yrkesskicklighet. Studerande från två branscher, husbyggnads- och byggnadsmålarbranschen deltog i semifinalerna. Målarstuderanden tog sig till final och slutade på en sjunde plats. Vid enheten i har man under läsåret bland annat tagit emot en ny, leasad fordonsflotta till logistikutbildningen. Fordonsflottan består av tre Volvobilar och en buss och ses Fordons- och transportteknik. Foto: Annika Holm. säkerställer och möjliggör nödvändiga förutsättningar för företagens existens. Likaså har man vid enheten i jobbat mycket med projektet Finnmet parters, inom vilket man vill lyfta fram regionens metallindustri på ett positivt sätt. Inom ramarna för Innovindprojektet har man jobbat tillsammans med för att utveckla vindkraften och vindkraftsutbildningen i regionen. Vid enheten i har man bland annat byggt ett klättertorn som används både i undervisningen av vindkraftsmontörer och i fortbildningen av till exempel brandmän. ofta på vägarna både i Österbotten och i Nyland. Yrkesakademins logistikcentrum ordnar utbildning inte bara för Yrkesakademins studerande, utan bland annat också för beväringarna i Dragsvik. I mars påbörjades planeringen av flytten av en del av teknikutbildningarna vid Yrkesakademins enheter i och till enheten i. Under det gångna läsåret har man vid bygg och träavdelningen i anpassat och till fullo tagit i bruk de så kallade

10 10 Årsberättelse Turism, kosthåll och ekonomi En av årets två vuxenstuderande Ulrika Krooks som jobbar som kock vid Tallmo vårdcenter. Foto: Sara Mannsén. Studeranderestaurangen Fyrklövern flyttade från Brändö till Campus Kungsgården vid årsskiftet. Restaurangen fungerar nu i nya, fräscha utrymmen och tack vare flytten har antalet matgäster i Fyrklövern ökat. Ett exempel på arbetslivsnära examen är en av årets två vuxenstuderande, Ulrika Krooks, som avlagt en specialyrkesexamen för dietkock vid Yrkesakademin för att stärka och bygga på sitt yrkeskunnande. Ulrika är bosatt i och jobbar som kock vid Tallmo vårdcenter sedan Hon valde utbildningen vid Yrkesakademin i Österbotten för att fördjupa sina kunskaper inom kockbranschen. Ulrika har nu varit med och förverkligat en hel del förändringar i maten vid Tallmo vårdcenter. Yrkesförberedande utbildning för invandrare I på Sofiedahlsgatan har RIV-avdelningen bland annat ordnat förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare, finska för asylsökande och startat tre nya grupper inom en ny vägledande utbildning: Karriärträning. På Alholmsgatan har man i sin tur ordnat två grupper integrationsutbildning. I har utbildarna bland annat besökt över 250 företag i regionen för att söka arbetsplatser och arbetsövningsplatser, främst till personer som faller inom ramen för ungdomsgarantin. Ungdomsgarantin och den uppsökande verksamheten har också varit starkt på agendan för RIV-avdelningen under året. I har man under året startat två grupper med förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare.

11 Årsberättelse Fakta om Yrkesakademin i Österbotten Yrkesakademin i Österbotten (YA!) inledde sitt arbete YA! har fasta verksamhetspunkter i,,,, samt i och ägs av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Totalt har Yrkesakademin i Österbotten ca 2500 studerande, såväl unga som vuxna och 321 anställda. Inom den grundläggande yrkesutbildningen har YA! ett utbud som omfattar grundexamina för ca 20 olika yrken som alla omfattar 120 studieveckor. Som YA! studerande kan du kombinera din grundexamen med gymnasiestudier, s.k. kombistudier. Det är också möjligt att utföra internationell praktik under studietiden vid Yrkesakademin. Förutom grundexamina erbjuder YA! även yrkesinriktad tilläggsutbildning. Där ingår yrkesexamina, specialyrkesexamina, kortkurser och inte examensledande utbildningar. Inom yrkesutbildningen för vuxna finns tre examensnivåer: YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN visar att du har de kunskaper och färdigheter som yrket förutsätter. YRKESEXAMEN visar att du har den yrkesskicklighet som krävs av yrkesmän på området. SPECIALYRKESEXAMEN visar att du behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna på området. Förutom ovan nämnda examensnivåer, som man kan studera till inom ett flertal branscher, anordnas även inom YA:s vuxenutbildningscenter förberedande utbildning för invandrare, vägledande utbildning samt företagsanpassad rekryteringsutbildning. Utbildningen inom vuxenutbildningscentret finansieras via statsandel, arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska köp samt genom övrig extern finansiering. Utbildningar kan också avläggas genom läroavtal. FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER Yrkesakademin i Österbotten erbjuder även företag och organisationer utbildning och utvecklingstjänster. YA! skräddarsyr tjänster som utvecklar företagets/organisationens kompetens. Hit hör till exempel analys av företagets/organisationens utvecklingsbehov och kartläggning av personalens kompetens. YA! gör upp utbildningsplaner åt företaget och/eller organisationen och hjälper även till med att förverkliga dem. För mer information gå in på: 3. Organisationsmodell Direktion Rektor Arbetslivets rådgivande organ Biträdande rektor vuxenutbildningscenter Avdelningschefer Stödtjänster Biträdande rektor grundläggande yrkesutbildning Avdelningschefer Teknik och kommunikation Det humanistiska och pedagogiska området Rekryterings-, invandrar- och vägledningsutbildning Det humanistiska och pedagogiska området Kultur Social-, hälso- och idrottsområdet Turism, kosthåll och ekonomi Det naturvetenskapliga området Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Näringslivstjänster Naturbruk och miljö Utvecklingstjänster Studiebyrå Studerandetjänster Matserveringar Lantbruk, hästhushållning, skogsbruk, trädgårdsskötsel Maskin-, metall- och energiteknik Fordons- och transportteknik Arkitektur och byggnad Databehandling Företagsekonomi och handel El- och automationsteknik Social- och hälsoområdet Farmaci och annan läkemedelsförsörjning Musik Mediekultur och informationsvetenskaper Process-, kemi- och materialteknik Hantverk och konstindustri Skönhetsområdet Inkvarterings- och kosthållsbranschen Restaurang Fyrklövern Yrkesstarten

12 12 Årsberättelse Yrkesakademin i siffror läsåret ANTAL STUDERANDE ENLIGT UTBILDNINGSOMRÅDE Utbildningsområde II-stadiet unga läroplansbaserade II-stadiet vuxna läroplansbaserade II-stadiet vuxna fristående Totalt Antal inkvarterade Naturbruk och miljö Gamla Teknik och kommunikation Brändö Gamla Turism, kosthåll och ekonomi Brändö Gamla Social-, hälso- och idrottsområdet Brändö Gamla Kultur Gamla Det naturvetenskapliga området Gamla (Gamla ) Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Yrkesförber. utb. för invandrare Gamla Orienterande och förberedande utb. inför den grundl. yrkesutbildn. Gamla Sammanlagt

13 Årsberättelse STUDERANDE ENLIGT HEMKOMMUN Yrkesinriktade grundexamina (grundplatser) Kommun Stud.antal Kaskö 9 Karleby Kronoby 28 Larsmo Övriga Finland 46 Utländska studerande 4 Alla studerande sammanlagt 1440 LÄROPLANSBASERAD UTBILDNING Grundexamina Andra stadiet unga 964 vuxna 171 UTBILDNING FÖR VUXNA SOM LEDER TILL FRISTÅENDE EXAMEN Grundexamina Andra stadiet vuxna 305

14 14 Årsberättelse Förvaltning 5.1 DIREKTIONEN FÖR YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN Direktionen för Yrkesakademin i Österbotten (mandatperiod , i praktiken fram till samkommunstämman våren 2017) består av: Ordinarie Henrik Ingo Karita Blom Stefan Kulp Sven-Erik Bernas Åsa Snickars Ann-Charlott Kjerp Jan Mitts Marianne Hakala Björn Öst Personalens representanter Carina Storhannus Göran Östberg Ersättare Elof Granholm Viktor Kock Carola Bengs-Lattunen Anita Ismark Johanna Borg Bo Kronqvist Hannah Kekäle Peter Grannas Ing-Marie Björkstrand Johanna Lindholm David Käld Studeranderepresentanter Julia Eronen Heidi Isomäki Styrelsens representant Roger Eriksson Henrik Antfolk 5.2 LEDNINGSGRUPPEN FÖR YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN Ordförande, föredragande Rektor Maria Slotte Biträdande rektor Linda Öhman Biträdande rektor Boris Ståhl Utvecklingschef Kenneth Heimdahl Kvalitetschef Carina Mattsson Ekonom Marina Nyman Byråchef Camilla Källberg Informatör Sara Mannsén Personalens representant Göran Östberg Sekreterare rektorsassistent Anette Railio

15 Årsberättelse Avgående grupper läsåret Ungdomsutbildning och examinerade grund-, yrkes- och specialyrkesexamina inom vuxenutbildning ( ) Vid enheten i KULTUR Grundexamen inom hantverk och konstindustri Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning Artesan Gruppansvaring: Andreas Sjöblom Ahlbäck Anne Dahl Simon Ketola-Enholm Sebastian Lund Sabina Öling Victoria Kombi SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom hårbranschen Utbildningsprogrammet för frisör Frisör Gruppansvaring: Johanna Nykamb Arro Egne Björkman Jenny Eklund Carolina Enlund Ida Grundvall Emelie Kronoby Hansson Emma Utomlands Johansson Madeleine Liljedahl Carina Lindström Rebecca Larsmo Löfgren Jessica Mylläri Vanessa Möller Sara Nordstedt Emma Norrgård Jennifer Nyåker Lina Pada Elinne Kombi Pakkanen Julia Petander Elina Plogman Fanny Kombi Sand Sofia Larsmo Svenn Isabelle Kombi Söderholm Linda Walderman Eleonora Westerback Angélica Kombi Westermark Gabriella Vikström Ronja Larsmo Vocational Qualification in Social and Health Care Study Programme in Care for the Elderly Practical Nurse Gruppansvarig: Eva-Maria Löfqvist Arnego Kristine Baltazar Genesis Buenaventura Paul Constantino Arra Dela Cruz JP Deseo David Estestes Kirby Galo Hicel Jorge Robelle Liwanag Eunice Paurom Jaferson Philip Dona Ramos Elijah Regio Eunice Sanglay Ramona Simon Jickson Tering-Urquia Rapunzel Valenzuela Anthony Vallespin Ruth y Elisagen Wattang Bernadette Yu Taira Grundexamen inom läkemedelsbranschen Utbildningsprogrammet för apoteksbranschen Läkemedelstekniker Gruppansvarig: Camilla Lindqvist Ahlskog Sonja Back Stephanie Gullholm Britt-Helene Hultholm Charlotte Rausk Malin Sadak Farag Snickars Ann-Christin LA Österman Birgitta Raseborg Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Utbildningsprogrammet för akutvård Gruppansvarig: Christian Almén Björk Sebastian Borgå Björkskog Nathalie Larsmo Byggmästar Rickard Larsmo Enkvist Johanna Larsmo Eriksson Lina Forsbacka Sara Kombi Haapamäki Emmi Kombi Hjulfors Hanna

16 16 Årsberättelse Hjulfors Jennifer Isomäki Heidi Mellin Sonja Meriheinä Jessica Rydell Anette Sundelin Eva-Maria Kyrkslätt Lovisa Mariehamn Larsmo Utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg Gruppansvarig: Carina Gref-Hiekkanen Berlin Simone Eronen Julia Finneman Micaela Flöijer Nadja Grahn Alexandra Hildén Erika Högkulla Ida Kombi Karlsson Jenna Borgå Klicic Sandi Kulmala Timo-Pekka Karleby Lindfors Miriam Kombi Nyman Tom Renkonen Sara Storfors Rebecka Sundén Anna Kombi Sundsten Erika Träskvik Johanna Weckman Victoria Raseborg Westerback Isabelle Wiksjö Josefin Utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga Gruppansvarig: Iris Nabb-Hammarström Aljasem Sarah Andersson Juliana Backman Carin Beijar Erika Flygare Ronja Hjortman Linnéa Kombi Kronkvist Linnéa Rosenlund Charlotta Sten Sandra Stenström Patricia Waxlax Camilla Westerlund Emilia Raseborg Östman Jessica Östman Linda för äldreomsorg Gruppansvarig: Estrid Jakobsson Fogde Emma Nylund Monica Raskala Heidi Svartsjö Tina Öhman Markus Örn Ann-Charlotte Kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga Ansvarig utbildare: Iris Nabb-Hammarström Asplund Josefine Bertell Anneli LA Björkgren Annevi LA Borg Anita LA Forss Åsa LA Gull Josefine Lindholm Roger LA Nordgren Ann-Christine LA Ojala Bernice LA Råholm Anna LA Rönnholm Erika Rönnlöv Susanne LA Smedman Karina LA Träskbäck Anna LA Tunkkari Daniela LA Wörgren Jonna Kompetensområdet för äldreomsorg Ansvarig utbildare: Birgitta Schoultz-Ekblad, Estrid Jakobson, Eva Foxxell, Johanna Nyby Björkqvist Carita LA Björnvik Martha LA Ek Gunilla LA Haglund Madelaine LA Jakobsson Rosa Larsmo LA Lindén Erika LA Lundström Josefine LA Nyström Anja LA Sandvik Margita LA Småros Sarita LA Ståhl Anneli LA Ahlnäs Camilla LA Björkskog Monica LA Humell-Blomberg Anna Sund LA Nyberg Sharon LA Sissala Mikael LA Yrkesexamen för familjedagvårdare Ansvarig utbildare: Ann-Louise Ljung Håkans Josefine Korpi Åsa Lehtonen Camilla Mattsson Marie West Angelica Wikars-Backholm Lotta Oasis Kabrehla Rönnqvist Agneta Hammarland Yrkesexamen för instrumentskötare Ansvarig utbildare: Ebba Granström Majors Susanne

17 Årsberättelse Yrkesexamen i arbete bland missbrukare Ansvarig utbildare: Anette Rönnlund Brännudd Sara Storgård Malin Bäcklund Ann-Sofi Westberg Kent LA Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade Ansvarig utbildare: Ann-Louise Ljung Bagge Jeanette Specialyrkesexamen i äldreomsorg Ansvarig utbildare: Johanna Nyby Alfthan Birgitta Blomqvist Carola Larsmo Granqvist Cecilia Granqvist Marianne Nyman Tuija Ivars-Häggqvist Therése LA TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Grundexamen inom bilbranschen Utbildningsprogrammet för bilplåtslagning Bilplåtslagare Gruppansvarig: Kari Lapveteläinen Antus Linus Granskog Niklas Grägg Benjamin Kujala Mathias Nyberg Tony Nyman Alexander Nyman Richard Perjus Tommy Suomalainen Joel Wistbacka Kevin Grundexamen inom bilbranschen Utbildningsprogrammet för bilteknik Fordonsmekaniker Gruppansvarig: Niklas Martois Dalgren Johan Fredman Pontus Kombi Hanner Pontus Häggblom Niclas Kettu Sebastian Lindholm Linus Kombi Ljungkvist Ove Mitts Simon Kombi Nordmyr Glenn Norrgård Niklas Nyman Conny Rönngård Johnny Sandelin Christopher Sparf Emil Österåker Adam Grundexamen inom byggnadsbranschen Utbildningsprogrammet för husbyggnad Husbyggare Gruppansvarig: Daniel Ström, Peter Nyman Ekman Amadeus Finneman Mathias Gädda Fredrik Harju Alexander Htay Reh Häggdahl Simon Hägglund Frida Härus Jonas Kantola Marcus Keko Tommy Kombi Klicic Aldin Lervik Jim Lindell Mathias Lithén Sebastian Ljung Johan Långgård Andreas Nyman Jimmy Nyman Joakim Nyman Karl-Johan Näsman Marcus Puska Aleksi Snygg Tobias Sten Alexander Söderman Lucas Utter Kevin Kombi West Kim Öst Niklas Kombi Grundexamen inom byggnadsbranschen Kompetensområde för husbyggnad Husbyggare Ansvarig utbildare: Jan Hjort Korpi Michael Vilén Janne Knuts Simone Grundexamen inom el- och automationsteknik Utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik Elmontör och Automationsmontör Gruppansvariga: Carl-Olof Åbonde/Johan Bertlin Ahlskog Adrian Kombi Bäckström Jim Enlund Jonathan Erlands William Fagerbakk Amund Kombi Holm Jonas Huhtamäki Jimmy Krus Dan Kuusisto Kevin Kombi Lidman Hugo Lindgård Daniel Lindlöf Tim Kombi Mannfolk Thomas Marins Kim Kombi Martin Jimmy

18 18 Årsberättelse Nessler Christian Nixholm Kevin Norrbutts Joakim Kombi Norrgård Filip Nyman Andreas Roddis Philip Kombi Rönnholm Jonatan Sandvik Mathias Kombi Sten Sebastian Södergård Jonas Sörhannus André Kombi Ura Joel Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik Verkstadsmekaniker Gruppansvarig: Stefan Myntti Bergman Kim Björkell Jonas Blom Linus Båsk Victor Bäck Joni Eriksson Simon Kjötar Fredrik Lindberg Anton Lågas Sebastian Majors Linus Nylund Oscar Pått Jerry Vesterback Robert Williamsson Tobias Grundexamen inom träbranschen Utbildningsprogrammet för industrisnickare Snickare Gruppansvarig: Andreas Sjöblom Antila Sami Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen Utbildningsprogrammet för ytbehandling inom byggbranschen Målare Gruppansvarig: Charles Söderman, Bjarne Aspnäs Backlund Janette Berts Evelina Båsk Emma Dahlroos Johanna Kombi Eklund Lars Granholm Britt-Mari Haglund Heidi Heir Jim Ingves Marica Kombi Kakkonen Minna Lassfolk Marina Kombi Linman Marie-Louise Myllyniemi Michelle Nedermo Sara Rönnlöf Johannes Kronoby Sjöberg Isabella Yrkesexamen för väktare Ansvarig utbildare: Hasse Berglund Finne Annsofie Pampur Volodymyr Arbetsledare Gruppansvarig: Mats Österman Back Stefan Fagerholm Sonja Gädda Markus Herrgård Roger Härmälä Mikael Nordström Ben Norrback André Snellman Markus Östberg Jonas Larsmo TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Utbildningsprogrammet för kock Kock Gruppansvarig: Anna Gripenberg Bergfors Tommy Koivisto Robin Kullas Tommy Lehesvuo Lassi Pellfolk Angelica Söderberg Benny Westerlund Josefine Virkama Anton Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Kompetensområdet för kock Kock Ansvarig utbildare: Gun-Britt Strandholm-Genberg Hägg Mikaela LA Nordh Joacim Mariehamn LA Priscilla Priscilla Pyhäjärvi Petter Strömsnäs Robin Yrkesexamen för anstaltsvårdare Ansvarig utbildare: Gun-Britt Strandholm-Genberg Bergfors Gunilla LA Långkvist Ann-Sofi Revahl Agneta LA Sten Ann-Christin LA Söderback Evonne LA

19 Årsberättelse Yrkesexamen för kock i storhushåll Ansvarig utbildare: Carola Sjödahl Grundvall Maj-Britt Kronoby Kumpulainen Terese Pitkänen Mia Sjundeå LA Uusimäki Gunilla Söderman Pia LA Yrkesexamen för restaurangkock Ansvarig utbildare: Monika Stark-Krooks Välimaa Petri Yrkesexamen inom hushållsservice Ansvarig utbildare: Gun-Britt Strandholm-Genberg Häggman Terese Specialyrkesexamen för dietkock Ansvarig utbildare: Carila Sjödahl Salo Laila Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen Ansvarig utbildare: Carola Sjödahl Back Karin Westerholm Gun Kyrkslätt DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Ansvarig utbildare: Carina Kekäle Holm Camilla Qvist Sarah Rönnqvist Therecia DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONO- MISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET Yrkesexamen för företagare Ansvarig utbildare: Cecilia Stenholm Backgren Ann-Sofi Karlsson Martin Kuhlberg Anton Lindberg Jan Långbacka Matias West Jenna Specialyrkesexamen i företagsledning Ansvarig utbildare: Johnny Forsman Hellström Peter Samuelsson Jeanette Sandvik Simon Wasberg Alexandra Westerlund Tony Viljamaa Jonny Specialyrkesexamen i ledarskap Ansvarig utbildare: Mats Österman Ahlsved Mona Backlund Eva Brännkärr-Friberg Nina Gleisner Susann Gröndahl Kristina Ingves Ann-Christine Järf Charlotta Segervall Jan Kronoby NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET Grundexamen inom hästhushållning Utbildningsprogrammet för hästhushållning Hästskötare Gruppansvarign: Katarina Martonen Håkans Annamari Rodas Maria Kombi Åman Rebecka Kombi Grundexamen inom lantbruksbranschen Utbildningsprogrammet för lantbruksteknologi Landsbygdsföretagare Gruppansvarig: Lars Hermans Andtfolk Fredrik Antfolk Kim Bäck Rickard Dalkarl Fredrik Ek Mats-Henrik Ekholm Conny Ekman Thomas Fogde Jonas Herrgård Henrik Högback Kenneth Salonen Jannika Skog Daniel Grundexamen inom lantbruksbranschen Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning Pälsdjursuppfödare Ansvarig utbildare: Nina Vide Ahlvik André LA Anderson Kaj Andersson Thomas Antell Martin LA Back Tobias Backman Mathias Björkroth Martin LA Blomqvist Daniel LA Blomström Daniel LA

20 20 Årsberättelse Envik Roger LA Granvik Nicklas LA Groop Daniel LA Ingman Tommy Karlsson Jens LA Mattbäck Jim LA Mård Tommi LA Nordmyr Mikael LA Renlund Kaj LA Sarin Kim LA Sigfrids Jimmy LA Ulfvens Andreas LA West Johan Wik Fredrik LA Wikblom Otto LA Vägar Andreas Grundexamen inom skogsbranschen Utbildningsprogrammet för körning av skogsmaskiner Skogsmaskinsförare Gruppansvarig: Jonny Bertell Berglund Christoffer Bäck Simon Hellman Christoffer Holm Mathias Nyblom Alex Nygård Robin Sandvik Conny Snickars Sebastian Stens Emil Äppel Robin Kronoby Ingå Kronoby Grundexamen inom trädgårdsskötsel Utbildningsprogrammet för blomster- och trädgårdshandel Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för grönsektorn Utbildningsprogrammet för trädgårdsproduktion Trädgårdsmästare Gruppansvariga/Ansvariga utbildare: Meira-Pia Lohiluoma, Owe Salmela, Sanna Rönn, Jan-Anders Barkar Aaltonen Lukas Mariehamn LA Finskas Robin Lundström Ylva Grankulla Lövdahl Linda Niemi Seija Sulkakoski Katarina Timgren Mika Vesterlund Kristine Överholm Nina Yrkesexamen för skogsmaskinsförare Ansvarig utbildare: Pernilla Kvist Ek Pontus Jomala LA Kull Mikael Kvist Kaj LA Lundström Kim Väståboland LA Vesterback Ann-Christin Westerlund Stefan LA Vid enheterna i KULTUR Grundexamen i musik Utbildningsprogrammet för musik Musiker Gruppansvarig: Caroline Lillmåns Braun Arne Halonen Fanny Kojola Malin Käldström Robin Kombi Lassila Jonathan Lökström Jennifer Mikander Michael Nyberg Tove Kombi Paananen Mika Rönn Adam Sten Johan Tran Vu Larsmo Vanda Raseborg Grundexamen i visuell framställning Utbildningsprogrammet för bild- och mediekonst Bildartesan Gruppansvarig: Majlen Nylund Björkqvist Hanna Fagerholm Niku Fonselius Jutta Forss Cajsa Helantie Julia Hodgson Naomi Hänninen Maria Iilahti Johannes Ray Lillemo Svartsjö Jennie Särs Laura Lojo Larsmo Yrkesexamen för florist Ansvarig utbildare: Owe Salmela Neuman Sandra LA Vikstrand Lena

21 Årsberättelse SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom hårbranschen Utbildningsprogrammet för frisör Frisör Gruppansvarig: Ann-Charlotte Cederlöf Borén Malena Hästbacka Ida Lindfors Josefine Lönnvik Marja Melarti Sanna Rönnqvist Ida Sjöbacka Madeleine Slotte Ronja Sundqvist Annemo Åbrandt Minna Kronoby Kronoby Larsmo Larsmo Kronoby Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda Ansvarig utbildare: Ulrica Krook Björk Carina Haga Karina Krook Maria Paananen Marianne Sundström Barbro Sundström Harriet Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Ansvarig utbildare: Yvonne Wannäs Brunell Anders Gäddnäs Jenny Helsing Malin Karf Charlotta Larsmo Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom Ansvarig utbildare: Yvonne Wannäs Wargh Mattias Björklund Tanja LA Hyytiäinen-Koskela Monica Karlsson-Nygård Camilla Larsmo LA Lehtinen Henna LA Sundkvist Barbro LA Överfors Katarina Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Ansvarig utbildare: Yvonne Wannäs Uusitalo Jennamia LA Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda Ansvarig utbildare: Ulrica Krook Blomström Maria Holmström Siv Larsmo TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Kompetensområdet för tillverkningsteknik Verkstadsmekaniker Ansvarig utbildare: Börje Björklund Nynäs Sören Söderbacka Ronni Vid enheten i Larsmo Kronoby DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik Kompetensområdet för mikrostöd Datanom Ansvarig utbildare: Gustav Nordmyr Andersson Andreas Backman Roland Lindvall Nina Mattsson Ove Nordmyr Maria Norras Lolan Nyberg Michael Ålgars Anneli SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Yrkesexamen i fotvård Ansvarig utbildare: Ann-Marie Jansson Yrkesexamen för familjedagvårdare Ansvarig utbildare: Ann-Louise Ljung Envik Mariana Sarwar Shammi Björkholm Anneli Erkas Anna-Carin Forsström Mikaela Haga Eva-Lotta Johansson Katarina Lindblad Hanna Lindroos Erica Nordlund Märta Raseborg Jomala Raseborg Saltvik

22 22 Årsberättelse Peltola Maj-Len Vikman Dan Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner Ansvarig utbildare: Kenneth Lolax TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Röösgren Rolf Wikman Johan Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik Kompetensområdet för datateknik och datakommunikation Elektronikmontör Ansvarig utbildare: Tomas Hansson Olli Mattias Lundén Johan Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik Kompetensområdet för datateknik och datakommunikation ICT-montör Ansvarig utbildare: Tomas Hansson Bäckström Matts Hartvik Conny Grundexamen inom el- och automationsteknik Kompetensområdet för el- och automationsteknik Elmontör Ansvarig utbildare: Boris Sjöstrand, Tomas Hansson Backman Mats Karleby LA Åbonde Tomas LA Granqvist Robert Norrgård Andreas Peltonen Andreas Sebbas Niklas Westerlund Alexander Westerlund Marcus Vozzhaiev Oleksandr Grundexamen inom fastighetsservice Kompetensområdet för fastighetsskötsel Fastighetsskötare Ansvarig utbildare: Fredrik Bäcklund, Marin Nygårdas Knös Tomas Lillbäck Peter Kock Tommy LA Grundexamen inom husteknik Kompetensområdet för rörmontering Rörmontör Ansvarig utbildare: Marin Nygårdas, Fredrik Bäcklund Karlå Anders Dahlin Patrik LA Hedman Jonas LA Häggback Stefan LA Örn Lucas LA Yrkesexamen för kylmontör Ansvarig utbildare: Kenneth Lolax Palmqvist Jonas Mariehamn Vid enheterna i TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Kompetensområdet för tillverkningsteknik Plåtslagare-svetsare Ansvarig utbildare: Niklas Thomasfolk, Ronny Lillmals Lassfolk Mathias SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Utbildningsprogrammet/Kompetensområdet för rehabilitering Ansvarig utbildare: Guy Rosenholm, Anikki Rossi Antfolk Henrietta Arnautovic Senada LA Gull Ulrika Lagerström Katri Nordström Sofia Nyberg Madelene Nygårds Marie-Louise LA Palmberg Patricia LA Stenholm Josefin Söderholm Susann Söderlund Mikael Wilson Eva Utbildningsprogrammet/Kompetensområdet för äldreomsorg Ansvarig utbildare: Guy Rosenholm Appel Monica Eriksson Nina Kaas Yvonne Sundqvist Maria Söderman Ejvor

23 Årsberättelse Vid enheten i DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Ansvarig utbildare: Carina Kekäle Kosic Mirjana Storsved Tatiana Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom Ansvarig utbildare: Anette Rönnlund Ahlnäs-Njie Heidi Björklund Maria Heikkinen Caroline Lindström Ann-Sofi Rönnlöf Eva-Sofia Ådjers Nina DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik Utbildningsprogrammet för programmering Datanom Gruppansvarig: Jan Berglund Dahlgren Tobias Kankaanpää Linus Rautamäki Jesse Kombi Teir Sebastian van Aarle Kevin Kombi DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONO- MISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET Grundexamen inom företagsekonomi Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning Merkonom Gruppansvarig: Cecilia Stenholm Söderback Linda Uusimäki Anna Yrkesexamen för företagare Gruppansvarig: Cecilia Stenholm Berglund Rasmus Enlund Hanna Uusimäki Anna Vesterback Agneta NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare Ansvarig utbildare: Meira-Pia Lohiluoma Eller Kersty LA Hannus Markus LA Lassander Kajsa LA Lohberg Eleri LA Öström Sabina LA SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg Gruppansvarig: Sofie Berg Isuls Madeleine Kombi Malm Anna Stenman Anette Kombi Uljens Emilia Kombi Westerlund Emma Kombi Åhman Mariah Kombi TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Grundexamen i logistik Utbildningsprogrammet för transportservice Chaufför Gruppansvarig: Ole Svarvar Henriks Alexandra Johansson Pontus Westergård Ida Ömossa Malin Grundexamen i logistik Utbildningsprogrammet för transportservice Kombinationsfordonsförare Gruppansvarig: Ole Svarvar Backlund Conny Kiisk Jim Kiisk Simon Launokorpi Benjamin Kimitoön Kombi Mannström Marina Kombi Melic Nermin Nygårds Robert Påhls Markus Sandström Kim Sandvik Fredrik Siili Jimi

24 24 Årsberättelse Grundexamen inom byggnadsbranschen Utbildningsprogrammet för husbyggnad Husbyggare Gruppansvarig: Sune Nybacka Berglund Sebastian Dahl Rasmus Ehrström Timmy Kombi Ekman Marcus Kombi Kalberg Jesper Kombi Lindqvist Alex Metso Marcus Kaskö Kombi Nordlund Christoffer Rosenlund Christopher Sjökvist Kevin Kombi Thill Mårten Westerback Emil Kombi Wikström Andreas Åbonde Simon Grundexamen inom husteknik Utbildningsprogrammet för rörmontering Rörmontör Gruppansvarig: Mats Sjöblom Aakula Samuel Kimitoön Aspholm Joel Bergfors Dennis Bodö Hugo Kimitoön Enlund Oskar Granith Philip Kombi Johansson Lucas Kimitoön Lund Robin Miemois Simon Näsman Martin Sabi Eddi Kaskö Östman Joel Grundexamen inom maskin- och metallbranschen Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik Plåtslagare-svetsare Gruppansvarig: Tommy Lindedahl Bergvik Kim Bertell Markus Bjurs Joel Grandell Christoffer Granfors Sam Holmqvist Roger Häggblom Jonas Järvistö Joel Karlsson Linus Kastus Joel Mitts Sebastian Påfs Jan Qvist Simon Sjöberg Jonas Kombi Söderblom Jim Yliranta Kristian TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Utbildningsprogrammet för kock Kock Gruppansvarig: Marina Granh Berg Carmela Kombi Hellberg Ellinor Höglund Robin Långfors Eddie Kaskö Malm Tobias Rönnqvist Jonas Kombi Westman Charlotta Wilson Jonas Kombi Vuong Mai Åkerman Kenny Vid enheten i SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Utbildningsprogrammet för rehabilitering Gruppansvarig: Gunilla Husberg Ahlvik-Fors Ellinor Asplund Jannike Kombi Björkström Josefine Larsmo Byggmästar Ida Grankulla Johanna Heselius Ylva Holm Erica Liljekvist Emilia Larsmo Kombi Penttinen Sandra LA Rönnvall Carina Kronoby Sundström Jessica Wannäs Pernilla Östman Lena Östman Mia Utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg Gruppansvarig: Lotta Brännkärr, Maria Nyberg Ahlvik Elina Backlund Mikaela Enkvist Victoria Larsmo Kombi Enqvist Nina Larsmo Kombi Granholm Elias Hellstrand Niklas Hässjebacka Jenna Kronoby Kombi Hästbacka Lina Karleby Högholm Josefin Kombi

25 Årsberättelse Julin Sandra Järndahl Jonas Karjalainen sini Norrback Linda Sandkulla Mikaela Karleby Snellman Gabriella Snellman Rune Sundqvist Charlotta Larsmo Kombi Sundström Fanny Svenlin Monica Larsmo Södö Louise Kombi Vesternäs Louise Larsmo Kombi Wiklund Mathilda Kombi Wärn Bettina Utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga Gruppansvarig: Ann-Christine Eklund Blom Janica Byggmästar Malena Larsmo Furu Sabina Häggman Ellen Krokvik Charlotta Ljunggren Gabriella Sund Peltola Senny Pesämaa Amanda Sandström Jennie Larsmo Kombi Snellman Janina Svenfelt Amanda Stor Elisabet Kronoby Kompetensområdet för handikappomsorg Ansvarig utbildare: Ann-Kristin Svenlin Cederström-Kalliosaari Marina Perttu Jenni Borgå Kompetensområdet för rehabilitering Ansvarig utbildare: Gunilla Husberg Sundelin Gunilla Larsmo LA Westman Stefan Kompetensområdet för sjukvård och omsorg Ansvarig utbildare: Annica Haldin, Lotta Brännkärr, Tom Nyman Vikström Monica LA Kompetensområdet för äldreomsorg Ansvarig utbildare: Monica Ståhlberg Ahlö Gunilla Larsmo LA Andersson Gunilla LA Backlund Solbritt LA Björklund Tua LA Bodbacka Majen Kronoby LA Eklund Susann LA Enkvist Marianne Larsmo LA Enqvist-Wiik Johanna LA Granholm Susanne Larsmo LA Grönhage Monica LA Haga Marianne LA Hermans Eivor LA Lindberg Tuula LA Pulkkis Solveig Kronoby LA Rosenkvist Adele Kronoby LA Sahlin Pia LA Salin Madeleine LA Thylin Karina LA Vidjeskog Susanne Kronoby LA Vid annan ort DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom Ansvarig utbildare: Carina Kekäle Hildén Denise Nordlund Annette Esbo Hammarland NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk Ansvarig utbildare: Tomas Lundström Dahlin Karl-Erik LA Enlund Ann-Catrine LA Gullholm Siri LA Haga Glenn Kronoby LA Levander Birgitta Mahdi Mariama Snellman Anna-Maria Westerlund Linda-Marie Granholm Ulf Häger Roland Jungersten Marcus Jåfs Harry Kvist Roger Nysund Klaus Rönnqvist Tomas Sandström Fredrik Wärnman Olav

26 26 Årsberättelse SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Specialyrkesexamen i äldreomsorg Ansvarig utbildare: Johanna Nyby Olofsson Jenny Vårdö LA TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN Specialyrkesexamen för dietkock Ansvarig utbildare: Carola Sjödahl Karlman Lise-Lott Lönn Lena Kökar Sjundeå Specialyrkesexamen för ledare av städarbete Ansvarig utbildare: Gun-Britt Strandholm-Genberg Bolos Dan Mariehamn LA Häggblom Ann-Sofi Finström LA LA = Läroavtalsstudier

27 Årsberättelse STIPENDIER Stipendier har beviljats av bl.a: Agri Market Ahlsell Oy Aktia Aktiastiftelsen i Aktiastiftelsen i Bengt Prins minnesfond Byggfix Ulf Österback Byggnadsförbund no 168 r.y. Byggnadsförbundets avd. 338 stipendiefond Coloria Daniel Granborgs minnesfond Dynamo Net Ekenäs 1:a apotek Finlands svenska byggare r.f. Finnes minnesfond Företagshuset Dynamo Ab Granlidens Trä GVK Coating Technology Hairmail Hintz Industrins stipendiefond för Vocana JHL Kalax samfällighet KIB Trans Ab Nykarlebud Kuvaverkko Käyttöauto Oy Lars Ekroos Ab Larsmo kommun LC Three Towns Lennart Nordins stipendiefond Lions Club, Lions Club, Lions Club, Yttermark-Övermark Loréal Sparbank Näsby-Finby Företagare Ove Södermans stipendiefond Oy Rackman Ab PAM Pjelax Ringservice Ab Ponsse Oyj Puutavaraliike J Alanko Oy Retex Oy RS Bygg & Schakt Rudus Oy Sand s Marketing Ab Servi Trade Ab Simons L Transport Ab Skogskultur r.f. St1 Sigg Oil Ab Suomen Teollisuustyökalut Oy Super Svenska Kulturfonden Svenska Kulturfonden / Henry och Martta Bertells minnesfond Svenska Studiefonden Sydösterbottens yrkesskolas 10-års jubileumsfond Söderback Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri r.y. Tehy Trädgårdsodlingens vänner Elektriska Ab nejdens bilbranscharbetare r.f. VVS Föreningen i Finland r.f. Österbottens Husdjursklubb Tack till alla stipendiedonatorer! Metsämiesten Säätiö När-Bok Närko Ab Area Zontaklubb Bilcentrals stipendiefond Biltillbehör Ab kommunalanställda JHL 473 Kraft Ishockeyförening r.f. metallarbetares fackavd. 274 r.f. nejdens lokalorganisation r.f. Rotaryklubb

28

29 Yrkesakademin i Österbotten Telefon växel // Hemsida // Facebook //

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER Välkommen till Vuxenutbildningscentret! Idag är kompetensutveckling i form av utbildning eller personlig utveckling under ledning av en handledare eller coach

Läs mer

-2, YA 2015-05-22 09:00

-2, YA 2015-05-22 09:00 -2, YA 2015-05-22 09:00 Sammanträdestid: 22.5.2015 kl. 09.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården A1010 Närvarande: Ordinarie Ersättare Ledamöter: Henrik Ingo, ordförande Karita Blom, viceordförande Sven-Erik

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

RESULT GOLDEN ARM 2015

RESULT GOLDEN ARM 2015 RESULT GOLDEN ARM 2015 7. L-G Fahlborg Dalabrytarna 8. Mats Lundqvist Arvidsjaur 9. ReijoYllitalo Hedemora LEFT Sub junior 1. Amanda Kristensson Skåne Armsport 2. Karla Gullberg Rauk Arm 3. Feliz Horste

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Grundexamen inom byggnadsbranschen Grundexamen inom byggnadsbranschen GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN Up för husbyggnad Lektor i yrkesämnen Sune Nybacka 06-324 26 30 / 040-749 34 01 sune.nybacka@yrkesakademin.fi Husbyggare Avdelningschef

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Nybörjarplatser 2016 GE = Grundexamen KO = Kompetensområde Enheten i Jakobstad (Campus Allegro) Bildartesan Musiker GE i visuell framställning GE

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

DM 2003 15-16 nov 2003

DM 2003 15-16 nov 2003 DM 2003 15-16 nov 2003 Vårvindens BMK tackar alla deltagare och funktionärer för två härliga tävlingsdagar Vandringspriset gick i år till : Askims BC GRATTIS! Herr dubbel klass OLD Denna version av TURAS

Läs mer

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 SKOGÅS YONEX U19/ELIT 2008 TÄVLINGSINFORMATION VÄLKOMNA TILL SKOGÅS U19/Elit 2008 Tävlingstider: Lördag den 1/11 kl 09.00-21.00 samt Söndag den 2/11 kl 09.30-15.00 Tävlingshall:

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002.

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Strömsholm Alexander Ryttarstadions hunddagis Claudia Läser till tandsköterska Utbildad hippolog på SLU i Flyinge

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Nya hus, nytt folk. För ett par decennier sedan märktes en viss befolkningsminskning

Nya hus, nytt folk. För ett par decennier sedan märktes en viss befolkningsminskning Nya hus, nytt folk För ett par decennier sedan märktes en viss befolkningsminskning i bygden när den yngre generationen kontinuerligt flyttade ut. Men i slutet av 70-talet sökte sig många till bygden och

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Jämtlands Motorklubb - Autoexperten Swedish Open. Startlista Sida 1 av 5. Debutanter Startnr Förare Klubb Bilmärke 1 Kim Pettersson Jämtlands MK Mazda

Jämtlands Motorklubb - Autoexperten Swedish Open. Startlista Sida 1 av 5. Debutanter Startnr Förare Klubb Bilmärke 1 Kim Pettersson Jämtlands MK Mazda Startlista Sida 1 av 5 Debutanter 1 Kim Pettersson Jämtlands Mazda Juniorer 10 Lars Ericsson SL 11 Samuel Olofsson Krokoms OKQ8 Krokom 12 Lucas Stjernberg Krokoms BMW ok q8 Krokom 13 Rasmus Hallberg Ljusdals

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km

Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km 1 IK Stål 19:43 Avesta 1 (1) 06:53 Nikolina Wiberg 06:53 (1) Startnr: 203 2 (1) 13:41 Mira-Li Eriksson 06:48 (1) 3 (1) 19:43 Liv Norberg 06:02 (1)

Läs mer

Agility SM: Lag small

Agility SM: Lag small Agility SM: Lag small Visa/dölj alla Hoppresultat Agilityresultat Sammanlagt Tid att slå Plats Nr Lag Fel Tid Fel Tid Fel Tid Fel Tid 1 19 Precept JetSet 0 95.34 0 99.80 0 195.14 19A Sofia Wiklund och

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Christian Nelson öppnade höstmötet kl. 10.10

1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Christian Nelson öppnade höstmötet kl. 10.10 FSBF Finlands svenska biblioteksförening r.f. Mötestid: 15.11 2013 kl. 10.10-11.10 Mötesplats: Campus Allegro, Jakobstad Närvarande: 61 medlemmar enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

RESULTATLISTA Steninge RaceWay 29/10-2011

RESULTATLISTA Steninge RaceWay 29/10-2011 RESULTATLISTA Steninge RaceWay 29/10-2011 Omgång HEAT NR SENIOR 1 2 3 TOTAL 1-C, 1-B, 1 41 Jerry Svensson Hästveda FRC Tyringe Bildemontering AB Saab 0 8 8 16 2 90 Mattias Götesson Rödeby Eks MS Opel 6

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Kulturnämnden 2008-06-19 47 2 Kulturnämndens arbetsutskott 2008-06-05 49 2 Anmälan av delegationsbeslut Enligt gällande delegationsordning föreligger följande delegationsbeslut. Ordföranden avser beslut

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9 1 Volvo Cars SQM 24,9-9 63 63 ALGURÉN, Fredrik Sigtuna 841016-010 6,9 68 NYBORG, Lars Bryttsätter 560805-028 18,0 61 2 SweMaint 30,0-7 65 65 S9 LILJERÖD, Jonas HOLTZ, Hans-Jörgen Gullbringa Golf & 640417-063

Läs mer

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Ungdom Dam 1 107 Evelin Idarand Helsinkin Työväenluistelijat 01:00,7 2 108 Linnea Eklund MAIF Skrinnarna Motala 3 100 Emma Ĺström Göteborg Skridsko 4 106

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 2/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 2/2013 Onsdag kl. 15.30 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Henrik Sandberg,

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7 1 8 4 WD Magnus Henriksson SMK Linde Mitsubishi EVO 7 Fredrik Henriksson Rasbo MK Mazda 323 Larsson Peter Dahlgren Huddinge MK SKAB Ford Es Cosworth Jesper Ulfser 2 4 Dick Larsson Jessica 3 13 2:16,61

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003 6-7 dec 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer