Hur förbättrar vi kommunikation av miljöprestanda?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur förbättrar vi kommunikation av miljöprestanda?"

Transkript

1 1 Stockholm Delrapport till NUTEK från workshop arrangerat inom ramen för Nätverket Effektivare Miljöledningssystem av Svenskt Näringsliv och Miljöstyrningsrådet. Workshopen hölls den 18 november 2004 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 och samlade ca 40 deltagare från näringslivet, universitet, myndigheter och organisationer. Hur förbättrar vi kommunikation av miljöprestanda? Bakgrund Trots att miljöledningssystem numera är ett välbekant begrepp inom näringslivet så finns det förvånansvärt lite information lätt tillgänglig för marknadens aktörer och allmänheten i stort om - de interna företagarfördelar ett effektivt miljöledningsarbete kan leda till samt - de ofta positiva miljöprestanda de resulterar i vad avser minskad miljöpåverkan. Kunskapen om den ständiga förbättringen i näringslivets miljöledningsarbete stannar ofta internt inom företagen och hos de certifieringsorgan som granskar företagen. Det saknas en rutinmässig extern miljökommunikation om miljöprestanda från olika organisationer. Detta är en trend som måste vändas för att öka allmänhetens tilltro till frivilligt miljöledningsarbete som ett led i att ytterligare effektivisera miljöarbetet. Att i ökad utsträckning kommunicera öppet om resultatet av miljöledningsarbete har oftast klara fördelar. Dels kommer det att sprida en god allmänbild av det frivilliga miljöarbetet och dess resultat i företag, dels kommer de företag som väljer denna strategi att med stor säkerhet kunna dra betydligt större marknadsmässiga fördelar av sitt miljöarbete i framtiden. Mål Workshopens mål var att ge en överblick av dagsaktuella frågor kring miljökommunikation, vilka behov som finns på marknaden och från myndighetshåll, från miljöorganisationer och konsumenter. genom aktiva diskussioner i panel och i grupper finna några svar på frågan för dagens workshop Hur förbättrar vi kommunikation av miljöprestanda? Referat från workshopen Inledning Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv, inledde med att påpeka att för att förbättra miljökommunikation krävs i många fall klarare mål, med koppling till 1. Vilka är de interna drivkrafterna för att förbättra miljöledningsarbetet? 2. Hur inrikta arbetet för att tillmötesgå informationskrav från externa marknadsaktörer? Dessutom ska frågan Vilka resonemang förs i intressentdialoger om det reella mervärde som kan erhållas av förstärkt miljökommunikation? beaktas i paneldiskussionen och grupparbetena. 1

2 2 Inger presenterade dagens agenda som innehöll presentationer och synpunkter från såväl producenter som mottagare av information. Diskussioner skedde under ledning av moderator Magnus Enell, Enell Sustainable Business och Inger Strömdahl på förmiddagen i panel och på eftermiddagen med deltagarna i grupper. Nätverket för Effektivare Miljöledningssystem presenterades. Dagens workshop hade initierats inom detta nätverk, se bifogade OH-bilder. Miljöinformation. Bortom ISO/EMAS och riskhantering Dennis Pamlin, Världsnaturfonden (WWF) Vad är det som måste hanteras vad gäller miljöinformation och riskhantering? Det är viktigt att man inte fastnar i detaljer, utan försöker se problem och trenderna över längre tidsperspektiv. De stora övergripande problemen är; användningen av naturresurser, den ojämna inkomstfördelningen, befolkningsutvecklingen, demografiska förändringar, urbaniseringen, geopolitiska förändringar och generellt de divergerande trenderna. För vart och ett av dessa sju stora övergripande problemen beskrev Dennis med kort och direkt information - vad problemen egentligen handlar om. För att folket ska förstå problemen och allvarligheten i problemen måste informationen var lätt att förstå. Miljöfolk kan inte prata till folket på samma sätt som man pratar miljöfolk emellan. Användningen av naturresurser handlar om att vi utnyttjar världens resurser för hårt, och detta kan enkelt beskrivas med det ekologiska fotavtrycket Den ojämna inkomstfördelningen visades med en bild som säger att världens rikaste 20 % av befolkningen står för 82,7 % av världens inkomst. Världens fattigaste 20 % av befolkningen står för 1,4 % av inkomsten. Befolkningstillväxten i världen sker i utvecklingsländerna, och framtidsscenariot är att år 2050 kommer världens befolkning vara ca 10 miljarder människor, att jämföra med 6,1 miljarder år Ökningen med 4 miljarder kommer nästan uteslutande att ske i den fattiga delen av världen. Demografisk förändring. År 1950 arbetade 12 personer för att försörja 1 pensionär. Förhållandet år 2000 var 8 arbetar och 1 pensionär. Beräkningen för år 2050 är 4 arbetar för 1 pensionär. Urbaniseringen. Under perioden 2000 till 203 kommer befolkningen i de urbana områdena, dvs. städerna, att öka med ca 2 miljarder människor, vilket kan jämföras med den totala befolkningsökningen på jorden under samma period som är beräknad till 2,2 miljarder. Den geopolitiska förändringen innebär att USA kommer att passeras av Kina i GDP, enligt Goldman Sachs, omkring år 2040, och Indien närmar sig också USA. Förändringarna i Japan, UK, Frankrike och Italien under perioden är små. Vad menas med divergerande trender? WHOs 10-i-topp hälsorisker ser ut som följer: 2

3 3 Under consumption Over consumption 1) Being underweight 1) Obesity 2) Unsafe water 2) High blood pressure 3) Iron deficiency 3) High cholesterol.. Vad gäller företag och miljöinformation, så finns det flera typer av intressenter; De som företaget vill ska få informationen De som är intresserade av att få information om företaget Det är inte alltid så att dessa två grupper av intressenter sammanfaller, eftersom företag gentemot vissa intressenter vill vara mer restriktiv i informationsflödet. Det finns fem kategorier av företagsstrategier mot hållbar utveckling; 1. Breaking/ignoring the law (very few) Stop them 2. Trying to lower the standards (some) Expose/Educate 3. Following the standards (majority) Discuss with 4. Going beyond the standards (some) Encourage/show key actors 5. Going beyond and suggesting new (very few) Develop strategies together with Vilka vägar framåt finns då att gå? First of all there exists a need for legally binding global rules (Corporate Accountability, CA), especially with respect to transnational companies, to help ensure minimum acceptable levels of responsible corporate behavior and practices in every country in which they operate. Voluntary initiatives have not proved adequate to address the needs of sustainable development from the environmental, social and equitable benefits viewpoint. Secondly there is a need to create an environment that supports proactive front runners in the corporate sector that integrate sustainable development into the core business strategy (Corporate Social Responsibility, CSR). Vad leder detta till? Jo, Voluntary and binding measures must be mutually supporting. Det behövs följaktligen en proaktiv instillning och agerande;! Clear vision of a possible global framework! Coalitions to get sustainable development on the global agenda! Clear strategy for emerging markets (BRICS countries)! Clear prioritization of key areas (Corporate Accounting and Corporate Social Responsibility) Corporate Accountability " Mandated annual social and environmental reporting " Mandated transparency regarding key decisions and consequences 3

4 4 " Multi-stakeholder consultations on proposed developments, including undertaking Environmental Impact Assessments where appropriate, " Broad access to justice by citizens and communities adversely affected by corporate activities Corporate Social Responsibility " From reactive and passive to proactive " From win-win-win to strategic investments " From risk assessment and branding to a change of business model " From marketing to responsible marketing Genom att beskriva effekterna i form av direkta, indirekta och systematiska, gentemot orsakerna, ge exempel och beskriva påverkan, kan man analysera och beskriva vägarna framåt. Sammanfattningsvis kan vägarna framåt beskrivas med följande två viktiga delar; 1. Klara bindande minimiregler för öppenhet och rapportering 2. Innovativa indikatorer och sätt att mäta systemic miljöpåverkan (positiv och negativ) KEMIs syn på behovet av miljöinformation Johanna Lissinger, Kemikalieinspektionen Johanna använde det svenska nationella miljömålet En giftfri miljö som exempel på hur man kan arbeta med miljöinformation och nå ut till de som ska ha informationen. För att nå målet En giftfri miljö krävs; Kunskap Information Riskminskning Utfasning I samhället har vi flera problembilder, vilka kan exemplifieras av följande tre konkreta xxxx; Impregnerat virke avger koppar, krom och arsenik Upp till 75 % av zinkinnehållet i däck kan frigöras % av kopparn i bromsar kan frigöras och emitteras Vad behöver vi veta? Information om vilka ämnen som används Ämnenas egenskaper I vilka produkter ämnen finns Om ämnen avges Effekter på människa och miljö Varför behövs information? Kemiska ämnen kan orsaka skada på människa och miljö Förebygga ofta effektivare än efterbehandla Företagens ansvar 4

5 5 Uppfylla lagstiftning Bidra till andra miljömål Bemöta larm Genom att genomföra en behovsanalys kan man strukturera syftet med informationen och vilken typ av information som är relevant. En behovsanalys innehåller dels en uppdelning på typ av aktör, t. ex. producent av kemiska ämnen, leverantör av artiklar, konsumenter och återvinnare, dels en precisering av syftet med informationen per aktör, respektive innehållet av informationen också per aktör. När ska det finnas information? För ämnen med särskilt farliga egenskaper ska information alltid lämnas när de ingår i varor. Det ska gälla för vissa metaller med särskilt farliga egenskaper. För andra ämnen med vissa farliga egenskaper ska information lämnas när de ingår i varor i vissa varugrupper. För alla ämnen som är klassificerade och märkta ska det finnas en rätt att på begäran få information om de ingår i en vara. Hur säkra informationstillgången? Enbart frivilliga system kan inte förväntas tillgodose de informationsbehov som identifierats. Regler behövs för att nå tillräcklig täckning. Utveckla rutiner för leverantörskommunikation Johannas presentation kan sammanfattas enligt följande; Det finns ett behov om än inte tydligt uttalat Börja med det viktigaste Informationen måste kunna leda till informerade val Kompetens ofta en förutsättning för att agera på informationen Att inte veta är en risk i sig Regler krävs för att nå målet En giftfri miljö Varför gör dom inte som vi säger? Att kommunicera miljöbudskap Gunilla Jarlbro, Avdelningen för media- och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet Det finns tre olika sätt att lösa miljöproblem Genom Engineering, vilket innebär att man åtgärdar den fysiska verkligheten. Med olika fysiska åtgärder underlättar man för människorna att bete sig miljömässigt. Genom Enforcement, vilket innebär att man bygger upp ett regelsystem med hjälp av belöningar och bestraffningar, och ser till att reglerna följs. Genom Education, vilket innebär att man med hjälp av utbildning och information försöker få människorna a anta det rätta beteendet. Det är en kombination av dessa tre En som används för att komma till rätta med olika miljö- och samhällsproblem. Education är dock det svagaste styrmedlet av de tre. 5

6 6 Gunillas fokus i sin presentation ligger på Education, eller hur man får medborgarna att anta ett miljömässigt beteende med hjälp av olika kommunikativa insatser. Det finns två strategier för hur kommunicera med medborgarna/människorna; Masskommunikation, t. ex. annonser, affischer, broschyrer Interpersonell kommunikation, t. ex. fastighetsskötare, hyresgästföreningar, frivilligorganisationer Eftersom medborgarna är en mycket heterogen grupp, som befinner sig i olika stadier avseende sin relation till det ämne som är för handen, så är det olika strategier i kommunikationen som behövs. För vissa målgrupper gäller det helt enkelt att skapa uppmärksamhet, för andra målgrupper handlar det om att väcka intresse för ämnet. Det finns också en tredje grupp, som kanske redan har den rätta inställningen, gäller det att hitta argumenten som bidrar till att stödja en beteendeförändring. Målgruppen som ska mås av informationen/kommunikationen kan befinna sig i fyra olika stadier, som man måste ta hänsyn till när man väljer kommunikationsstrategi och formulerar budskapet. Stadium 1. Har en mycket låg motivation till att ändra beteende och budskapen bör därför inte direkt fokusera på personliga beteendeförändringar. Personer i detta stadium ser också nackdelar med ett ändrat beteende och av denna anledning bör budskapen vara positivt formulerade. Masskommunikation är vanligtvis den lämpliga vägen att gå. Stadium 2. Denna grupp är medveten om att den borde ha ett mer miljömässigt beteende, men den är inte mogen för förändring. Dessa personer söker ofta information om ämnet och gärna från flera olika källor. Budskap bör uppmuntra till att testa och experimentera med en beteendeförändring. Budskapen får inte vara absoluta, utan de bör istället fokusera på att testa en gång att lägga avfallet i olika fraktioner, och se hur mycket tid det tar och se vad du tycker. Budskapen bör också innehålla information om hur målgruppen ska komma över upplevda barriärer som hindrar det rätta beteendet. Enkla och tydliga informationsaffischer och broschyrer är lämpliga kanaler. Stadium 3. Målgruppen har en viss erfarenhet av det nya beteendet och är nu beredd att börja praktisera beteendet kontinuerligt. Målgruppen vet att det finns omständigheter i deras närmiljö som gör att de lätt kan falla tillbaka till det gamla beteendet. Budskapen bör innehålla information som ger medborgaren en upplevd handlingskontroll, s.k. self-efficacy. Budskapet bör också innehålla s.k. HUR-information. Stadium 4. Denna målgrupp har redan praktiserat det nya beteendet under en tid och budskapen bör därför innehålla information som håller motivationen vid liv och att det nya beteendet införlivas i målgruppens naturliga beteenderepertoar. Budskapen under detta stadium bör uppmuntra individen till att känna sig nöjd med sig själv som lyckats bibehålla det nya beteendet, trots alla frestelser. Masskommunikationen är mest lyckad när man vill skapa uppmärksamhet kring en nyhet, t. ex. att det är bra för miljön att sopsortera. För de målgrupper som redan vet och anser att 6

7 7 sopsortering är bra för miljön och vill sortera, men tycker att det tar för mycket tid, är krångligt, etc. krävs det andra strategier. För denna målgrupp är interpersonell kommunikation mer effektiv. Ytterligare lärdomar som kan dras från forskning när det gäller kommunikation inom miljöområdet är följande; Använd flera olika typer av medier; radio, TV, affischer, broschyrer, etc. Kombinera masskommunikation med interpersonell kommunikation, t. ex. smågruppaktiviteter. Ständigt repetera enkla budskap. Förespråka det positiva med en förändring, snarare än det negativa med ett felaktigt beteende. Engagera s. k. nyckelpersoner/grupper i arbetet. Använd nyhetsmedia för att öka synligheten. Poängtera de fördelar som målgruppen kan vinna på att uppta det önskade beteendet. Fokusera på omedelbara och sannolika konsekvenser av ett miljömässigt beteende i allmänhet. Hur effektivt är kommunikation när man vill öka medborgarnas miljöengagemang? Oavsett hur genomtänkta och utarbetade kommunikationsstrategierna och miljögruppsanalyserna som genomförts är, så har det ytterst ringa effekt om de fysiska systemen inte fungerar. Ex. så länge som ekologiska livsmedel är dyrare än icke-ekologiska, och svårare att få tag på i butiken, så kommer effekterna av de kommunikativa insatserna att vara ytterst begränsade. Paneldebatten Öppenhet kräver trovärdighet som kräver kontroll som kostar pengar! Det finns tre typer av drivkrafter; Lagkrav Kostnadsbesparingar Proaktivt arbete Dessutom påpekades att effekterna av min medverkan måste/ska synas, annars är intresset att var med i insatsen inte tillräcklig. Hotbilder fungerar inte. Budskapen måste vara positivt utformade. Det är långt, alltför långt mellan teori och praktik! Vi som är lite äldre kommer ihåg Björn Gillberg, som började sitt kändisskap med att tvätta en skjorta i TV, med Prädd. Sedan kunde han påverka hela Sverige, bara genom att få 5 minuter i TV lite då och då. Skulle motsvarande effekt kunna hända i Sverige idag? Kan jag bli en ny Björn Gillberg? Nej, tiderna är helt förändrade, och att påverka genom TV kräver helt andra upplägg! Medias betydelse. Ex. vad ska lästa och uttjänta tidningar användas till? Ska de användas till att göra nya tidningar eller ska de användas för att göra energi? Olika forskargrupper ger oss helt 7

8 8 olika budskap. Om forskarna, som bör vara experter, är så oense, hur ska då vi veta vem som har rätt. Alltså, vi struntar i att sortera tidningarna, och lägger dom i de vanliga avfallet. Hur göra? Avslutningsvis sammanfattades att en lyckad kommunikation kräver en bra timing och rätt förpackning. Miljöfolket har inte lärt sig att förpackningen är mycket viktig, och att vetenskapligheten måste ofta få en begränsad betydelse, fört att enkelheten i budskapet ska förstås och tas emot. Ny ISO-standard för miljökommunikation Anne Swartling, SIS, Swedish Standards Institute, Verksamhetsområde Ledningssystem Inom ett år så kommer ISOs nya standard för miljökommunikation att släppas. Standardförslaget kommer att gå ut på remiss för första gången till en bredare allmänhet i början av år Standarden som kallas ISO ingår i ISO serien och berör ett ämne som skär på tvärs genom flera av de andra standarderna. Anne Swartling redogjorde för bakgrunden till att standarden har tagits fram och kort för hur den är uppbyggd och vilka kopplingar som finns till andra standarder. Initiativet till standarden togs gemensamt från svenskt och amerikanskt håll och arbetet startades i juli 2001 och beräknas bli klart till årsskiftet 2005/2006. Den svenska tekniska kommittén leds av Inger Strömdahl och SIS är också ansvariga för det internationella sekretariatet för ISOs motsvarande tekniska kommitté. Syftet med standarden är att underlätta för företag att strukturera sin kommunikation på miljöområdet och att genomföra den på ett systematiskt och trovärdigt sätt. Avsikten är att standarden ska kunna tillämpas av alla organisationer oberoende av storlek eller verksamhets-område. Standarden är endast avsedd som en vägledning och inte för certifiering. Ett genuint miljöarbete är idag en grundpelare i många organisationer och en viktig del av verksamheternas image som man också vill förmedla både inom och utanför organisationen. Det är också viktigt att kunna nå ut med korrekt information i händelse av miljöincidenter och att kunna bemöta press eller oroliga intressenter. Avsikten är att standarden skall kunna användas tillsammans med och komplettera andra standarder och vägledningsdokument inom ISO serien för miljöledning. Systematiken i standarden bygger på samma förbättringsmetodik som ISO för miljöledningssystem genom att planera, genomföra, följa upp och förbättra: Planera t.ex. sätta mål för kommunikationen, välja information och sätt att kommunicera och identifiera målgrupp bland intressenterna. Genomföra t.ex. insamla och bearbeta data, genomföra kommunikationsaktivitet och notera återkoppling och respons. Följa upp t.ex. beakta av spårbarhet, effektivitet, transparens och måluppfyllnad. Förbättra utifrån kunskap om genomförd aktivitet förbättra t.ex. fördelning av nödvändiga resurser. 8

9 9 Miljökommunikation berörs i flera olika standarder i ISO serien men sättet att genomföra den har inte tidigare beskrivits. Sambanden mellan de olika standarderna visas i en tabell i standardförslaget. I ISO finns t.ex. ett avsnitt om intern och extern kommunikation och öppenhet med miljöpolicyn är ytterligare ett exempel på kommunikation. Miljömärkning och miljödeklarationer inom ISO standarderna kan ses som former av miljökommunikation och i standarden för Utvärdering av miljöprestanda, ISO 14031, finns ett särskilt kapitel om miljökommunikation och vissa allmänna principer fastslås. ISO bygger på 5 principer för kommunikation där transparens, tydlighet och riktighet är grundläggande. Kan man få ett reellt mervärde av förbättrad miljökommunikation Birgit Flening, Ernst & Young Birgit Flenings presentation utgick ifrån att kategorisera extern miljökommunikation i tre kategorier Ofrivillig extern kommunikation: utgörs av medier etc. Frivillig t.ex. miljövarudeklarationer Tvingande extern kommunikation: utifrån legala krav t.ex. årsredovisning Sedan 1999 innehåller Årsredovisningslagen krav på upplysning om miljöpåverkan. Kravet omfattar företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Dessa företag ska redovisa sin miljöpåverkan i förvaltningsberättelsen. Detta lagkrav har visat sig ha en dålig efterlevnad hos många företag, delvis beroende på okunnighet. Även revisorer har bristande kunskap om dessa regler varför ren revisionsberättelse ibland avgetts trots brister i miljöinformationen gav EU-kommissionen ut en rekommendation om miljöinformation kallad redovisning, värdering och lämnade upplysningar när det gäller miljöaspekter i företags årsbokslut och förvaltningsberättelser (2001/453/EG). Kommissionen ansåg att företagen endast i liten utsträckning frivilligt redovisade miljöinformation och att det var svårt att göra jämförelser utan harmoniserade riktlinjer för finansiell rapportering av miljöaspekter. Man fann att värdet av redovisad information minskades kraftigt av att uppgifterna lämnades på mycket olika sätt både mellan företag och, för samma företag, mellan olika rapportperioder. Rekommendationen var inte en bindande akt och implementerades ej heller i svensk lag. Då kommissionen anser att frivilligheten inte har räckt för att få den efterfrågade informationen ställs nu informationskrav i det s k Moderniseringsdirektivet (2003/51/EG). I direktivet ställs krav på att förvaltningsberättelsen bl a ska innehålla En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför Upplysningar av icke-finansiell karaktär, om de är viktiga för bedömning av företagets utvecklingsförmåga, t ex miljö- och personalfrågor och etiska riktlinjer. Dessa nya krav på icke-finansiell information föreslås omfatta både årsredovisning och koncernredovisning. Därigenom kommer svenska bolag att tvingas lämna upplysningar om miljöoch personalförhållanden i utländska dotterbolag i sin koncernredovisning, oberoende av var i världen dessa dotterbolag har sin verksamhet. Ändringarna föreslås bli införda i 9

10 10 Årsredovisningslagen, Lag om årsredovisning i försäkringsföretag samt i Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. I remissen inför införande av s k Moderniseringsdirektivet i nationell lag är av intresse att man vänder på vem som ska stå i fokus vid bedömning av vad som ska omfattas av upplysningsskyldigheten. Det påpekas i remissen att det avgörande är inte vilken bedömning som företaget själv gör i detta avseende utan vilka bedömningskriterier som kan antas tillmätas betydelse av årsredovisningens olika intressenter. I Sverige överväger justitiedepartementet att skärpa lagstiftningskraven ytterligare för information om påverkan på yttre miljö för vissa bolag. En enmansutredning har tillsatts för att överväga behovet av Redovisning av koldioxidutsläpp och annan information i klimatfrågor Kvantitativa miljöprestanda (miljöindikatorer) Upplysning om miljöeffekter av verksamhet utomlands Redovisning av annan miljöpåverkan än produktionsprocessens Redovisning av uppfyllandet av producentansvar. Utredningen ska vara klar november International Accounting Standards Board beslutade oktober 2004 om hur företag som tilldelas utsläppsrätter för koldioxid ska ta in det i sin balansräkning. Handel med utsläppsrätter för koldioxid startade i Sverige 1 januari Erfarenheter och syn på behovet av förbättrad miljökommunikation i förädlingskedjan Agneta Melin, Tetra Pak och Thomas Otto, Stora Enso Thomas Otto och Agneta Melin presenterade tillsammans från leverantören och beställarens synpunkt hur de arbetar på ett för båda parter framgångsrikt sätt. Genom en nära kommunikation mellan leverantören Stora Enso och producenten av förpackningsmaterial Tetra Pak kring de krav som ställs på pappersråvaran så har man idag ett väl fungerande samarbete där båda parter står i ständig kontakt. Agneta Melin redogjorde för materialflöden mellan de båda aktörerna och för de regler och krav som styr deras verksamhet. Inom Tetra Pak så arbetar man med ett miljöledningssystem för att identifiera och implementera krav på leverantörer och för att arbeta med ECO Design. Man har ett väl etablerat arbete med livcykelperspektiv på produkten där både miljövarudeklarationer och ytterligare LCA-baserad produktinformation förmedlas till kunder och konsumenter. Även virkesanskaffning är idag omgärdad av ett stort antal regler och krav inte minst ur miljösynpunkt. Stora Enso anskaffar fortfarande en stor andel cirka 30% av sitt virke i Norden men resten av virket köps in över hela världen. Ett problem är att i olika delar av världen tillämpas olika regelssystem för skogscertifiering t.ex. FSC i Europa och USA, CSA i Kanada m.fl. som alla har något olika egenskaper vilket inte underlättar för inköpare av virkesråvara. Man är dock inom Stora Enso mycket angelägen om att försäkra sig om att virket är korrekt 10

11 11 uttaget och allt virke som köps in skall vara spårbart för att säkerställa att all fiber som används skall kunna spåras till hållbart brukade skogar. I Stora Ensos policy ingår att man inte köper skog från skyddade områden eller illegalt avverkade områden. Pappersindustrin har också kommit långt med att förbättra sin verksamhet ur miljösynpunkt i den egna produktionsanläggningarna. Tetra Pak arbetar systematiskt med att ställa krav på leverantörer och använder sig av ett klassificeringssystem för godkända, icke godkända företag och företag i riskzonen och genomför en kontinuerlig uppföljning. Man arbetar även systematiskt med uppföljning av materialåtervinning och har utformat produkterna så att återvinning är möjlig. Den information som man kräver av sin leverantör är nödvändig för att kunna bedriva den egna verksamheten under visionen att tillhandahålla säkra och lättillgängliga förpackningar för mat överallt. Stora Enso i sin tur återvinner pappersprodukter för ny produktion av pappersråvara. Stora Enso är sedan 1999 årligen omnämnt i Dow Jones Sustainability Index och blev under 2002 utsett till det främsta företaget att hantera uthållig verksamhet. Stora Enso har sett en rad fördelar av sitt miljömedvetna arbete där ökad trovärdighet, förbättrat miljöresultat, proaktivt agerande och kostnadsbesparingar tillhör de främsta. Diskussion Deltagarna delades in i grupper och ombads diskutera kring tre frågeställningar: Fråga 1. Hur stor betydelse har en öppen miljöinformation för tilltron till organisationens miljöarbete och miljöledningssystem? Öppen miljöinformation bedömdes som oerhört viktigt för att skapa tilltro till organisationens miljöarbete och miljöledningssystem. För att vara trovärdig behövs oftast verifiering. Detta leder till att trovärdighet kräver en öppenhet som i sin tur kräver en verifiering och som kostar pengar! Genomskinlighet, transparens är viktigt I den öppna miljöinformationen nämn gärna också områden där det finns problem och hur man vill åtgärda dessa. Viktigt att man i sin öppna miljöinformation informerar om sina visioner om hur man vill arbeta framåt i tiden. Olika typer av miljökommunikation har olika funktioner och ska utformas till att passa de olika typer av mottagare som man avser att påverka. Förutom att ge kunskap och medvetenhet bland personalen i det egna företaget/organisationen, kan företagets/organisationens miljökommunikation också fungera som en förtroendegivande insats i ett bredare perspektiv. Med en öppen miljöinformation har man lättare att avvärja olika påhopp och negativa skriverier. 11

12 12 Fråga 2. På vilket sätt bidrar förbättrad miljökommunikation till att bygga upp ett varumärke och rekrytera engagerad och kompetent personal? Bra miljökommunikation bidrar positivt till uppbyggnad av ett varumärke och Bra miljökommunikation lockar engagerad personal genom att: Man påverkas starkt av det företag man arbetar med och dess varumärke Om det är svårt att rekrytera personal har företagets miljövärde betydelse och kan utgöra ett klart extra plus Ungdomar (80-talister) mer medvetna om miljöfrågorna och ställer krav på meningsfulla jobb vilket bidrar till att företag som lyckats med sin miljökommunikation har lättare att rekrytera rätt personal Ett viktigt påpekande är dock att förutom miljö aspekten måste också självklart kvalitetsaspekten vara med. Varumärket och miljökommunikationen är två helt olika saker och kan inte ersätta varandra. Möjligen kan miljökommunikation (grundat på miljöarbetet) ingå som en del i uppbyggandet av varumärket, men inte tvärtom. Det är också en förtroendefråga. Fråga 3. Vilken typ av miljöinformation och/eller kommunikation ställer olika intressenter krav på? Intressenterna som ställer krav på miljöinformation delades in i tre kategorier och med följande krav på information: Konsumenter i fokus är just nu en hälsotrend och krav ställs på information om hur hälsan kan påverkas kända märkningar kan ställas krav på viktigt med information om hur spara pengar t ex genom att en produkt är energisnål Professionella inköpare - krav ställs på certifierat miljöledningssystem alternativt att det egna miljö arbetet sker på ett systematiskt sätt - krav ställs på att miljöprestandan kan presenteras på ett konkret sätt t ex i en graf Tillsynsmyndigheter - krav ställs på information som är lagbunden t ex enligt Miljöbalken och årsredovisningslagen Men framför allt, olika intressenter har olika behov för miljöinformation/-kommunikation. Det verkar vara så att ju högre upp i produktkedjan, desto mer detaljerad information är användbar. Med detta menas produktdeklarationer för tillverkningsindustrin, och miljömärken för slutkonsumenter. Viktigt dock att komma ihåg att det är många olika faktorer som påverkar vilken information som kan användas för olika köpsituationer. 12

13 Program till workshop om Hur förbättrar vi kommunikation av miljöprestandan? Torsdagen den 18 november kl Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Registrering med morgonkaffe Välkommen, information om nätverket Effektivare Miljöledningssystem Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv Miljöorganisationen WWFs önskemål och krav på miljöinformation Dennis Pamlin, WWF Kemikalieinspektionens syn på behovet av information om miljöprestanda Johanna Lissinger, Kemikalieinspektionen Konsumenter och miljöinformation utifrån ett forskarperspektiv Gunilla Jarlbro, Avdelningen för media- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Bensträckare Panel debatt med föredragshållarna kring framtida krav och form på Miljökommunikation Moderatorer Magnus Enell, Enell Sustainable Business, och Inger Strömdahl Lunch ISOs kommande standard om miljökommunikation Anne Swartling, SIS Kan man få ett reellt mervärde av förbättrad miljökommunikation? Birgit Flening, Ernst & Young Erfarenheter och syn på behovet av förbättrad miljökommunikation i förädlingskedjan Agneta Melin, Tetra Pak och Thomas Otto, Stora Enso Diskussioner i grupper för att ge ett perspektiv från företag, myndigheter, konsumenter och miljörörelsen på följande frågor: - Hur stor betydelse har en öppen miljöinformation för tilltron till organisationens miljöarbete och miljöledningssystem? - På vilket sätt bidrar förbättrad miljökommunikation till att bygga upp ett varumärke och rekrytera engagerad och kompetent personal? - Vilken typ av miljöinformation och/eller kommunikation ställer olika intressenter krav på? Bensträckare med förfriskningar Uppsummering och slutdiskussion av det som framkommit under gruppdiskussionerna under ledning av Magnus Enell och Inger Strömdahl Avslutning av workshopen

14 DELTAGARFÖRTECKNING vid workshop om Miljökommunikation torsdagen den 18 november 2004 i Näringslivets Hus, Stockholm Anders Allander Katarina Allander Richard Almgren Ulf Andersson Cecilia Ankarstig Kaj Bengt Bo Berglund Helen Bålman Bengt Davidsson Magnus Enell Birgit Flening Kerstin Grönman Ingrid Haglind Gunilla Jarlbro Rosa Johansson Lars Jonsson Lennart Karlsson Beatrice Kogg Charlotte Leire Lars-Gunnar Lindfors Johanna Lissinger Agneta Melin Thomas Otto Dennis Pamlin Sven-Olof Ryding Kristina Sandberg Lars-Eric Sjölander Inger Strömdahl Anne Swartling Karin Thorán Joakim Thornéus Åsa Thors Ewa Thorslund Petra Wallberg Margareta Wester Henrik Willers Helen Williams ABB Automation Technologies AB Technic Art Allander Linköpings universitet Naturvårdsverket Nutek HSB Sandvik AB Nutek Naturvårdsverket Enell Sustainable Business Ernst & Young Miljödepartementet Skogsindustrierna Lunds universitet Järfälla kommun Yttra Konsumentkommunikation ABB Corporate Research Internationella Miljöinstitutet IIIEE Internationella Miljöinstitutet IIIEE IVL Kemikalieinspektionen Tetra Pak Stora Enso WWF Miljöstyrningsrådet SIS GreenIT Svenskt Näringsliv SIS Kemikalieinspektionen Försvarets Materielverk Kemikalieinspektionen IT-Företagen Kemikalieinspektionen Chalmers TEKOindustrierna Karlstads universitet

ISO 14063 Drivkrafter och mervärden för miljökommunikation

ISO 14063 Drivkrafter och mervärden för miljökommunikation ISO 14063 Drivkrafter och mervärden för miljökommunikation Therese von Ahn Charlotte Wikström SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete nr 418 Degree Thesis in Business Administration Uppsala 2005 D-level,

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Sammanfattning 3. Förord 4

Sammanfattning 3. Förord 4 Innehåll Sammanfattning 3 Förord 4 Så här genomfördes undersökningen 5 Bakgrund 5 Urval av branscher och företag 5 Styrgrupp för projektet 6 Anslutande projekt 6 Näringslivets miljöarbete och Sveriges

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Nationell kommunikationsstrategi för Agenda 21 RAPPORT 5059 Från ord till handling Nationell kommunikationsstrategi för Agenda 21 ISBN 91-620-5059-1 ISSN 0282-7298 Naturvårdsverket

Läs mer

Varför miljöcertifiera företag?

Varför miljöcertifiera företag? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anneli Johansson & Vlora Uka Varför miljöcertifiera företag? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Ht 2008 Handledare: Tommy Bood Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg En studie för Vattenfall Norden Frida Louhi Miljö och hållbart företagande Sustainable Enterprising Master s Thesis 2007:9 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Miljömålsstyrd tillsyn

Miljömålsstyrd tillsyn RAPPORT Miljömålsstyrd tillsyn Miljökvalitetsmål, miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan Slutsatser, framtidsbild och åtgärder Ulrik Axelsson B1765-C September 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

MILJÖ I FOKUS. En studie av de bakomliggande drivkrafterna för den ökade miljömedvetenheten inom svensk kemiindustri

MILJÖ I FOKUS. En studie av de bakomliggande drivkrafterna för den ökade miljömedvetenheten inom svensk kemiindustri MILJÖ I FOKUS En studie av de bakomliggande drivkrafterna för den ökade miljömedvetenheten inom svensk kemiindustri KANDIDATUPPSATS Industriell och finansiell ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor

KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor KEMI Rapport från kemikalieinspektionen 2/03 Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor Exempel från Byggsektorn och Textilindustrin Beatrice Kogg, Åke Thidell the international

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

C-UPPSATS. Grön IT. - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen. Wenke Aasvold Andreas Nilsson

C-UPPSATS. Grön IT. - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen. Wenke Aasvold Andreas Nilsson C-UPPSATS 2010:260 Grön IT - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen Wenke Aasvold Andreas Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Göteborgs miljödiplomering- en verksamhetsförändring i småföretag med diplomering i sikte

Göteborgs miljödiplomering- en verksamhetsförändring i småföretag med diplomering i sikte Göteborgs miljödiplomering- en verksamhetsförändring i småföretag med diplomering i sikte Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning VT 2009 Handledare: Universitetslektor Peter Beusch Författare:

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Miljömärkning av hotell

Miljömärkning av hotell Södertörns högskola Institutionen för Livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Höstterminen 2011 Programmet för Miljö och utveckling Miljömärkning av hotell En studie av miljömässiga och ekonomiska

Läs mer

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden?

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT 2007 Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Författare: Kevin Ong Handledare: Bengt-Göran

Läs mer

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning - En fallstudie av dagligvaruhandelns aktörer ICA och Coop Kandidatuppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2007 Handledare: Johan Dergård Författare:

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Snabbversionen. Vad handlar det här om, egentligen? Och så några goda nyheter

Snabbversionen. Vad handlar det här om, egentligen? Och så några goda nyheter Snabbversionen Innehåll Snabbversionen 3 10 tecken på greenwash 4 Alla vill vara gröna 6 Grönmålningens historia 8 Motreaktionen 12 Greenwash: Irriterande eller farligt? 16 Vad gör branschen? 20 Hej då

Läs mer

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor Företagsekonomiska Institutionen 2004-01-12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidat uppsats 10 poäng HT 2003 Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor en kvalitativ undersökning i Täby kommun Författare:

Läs mer