Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005"

Transkript

1 Produktnformaton tll Emerson Process Management kunder Skandnaven - December 2005 Världens största Foundaton Feldbus nstallaton s 3 Gruvöns bruk nvesterar DeltaV s 4 Bergesen nvesterar 45 mlj NOK Safety & Automaton System s 5 Ny radar nvåmätnng från Rosemount s 10

2 Svaret är enkelt de använder DeltaV TM Batch för att förbättra sn anläggnngs prestanda. The Emerson logo s a trademark and a servce mark of Emerson Electrc Co Emerson Electrc Co. Tll skllnad från sammansatta batchlösnngar vlka v alla vet ger höga underhållskostnader så är DeltaV Batch en ntegrerad lösnng. Drft, underhåll, nformatonshanterng och säkerhet en global databas (.Net Web Servces, XML, OPC DA, OPC A&E, OPC MDA och SQL för er som gllar förkortnngar!) Som en del av den dgtala anläggnngsarktekturen PlantWeb och dess nätverk med förebyggande funktoner, ger DeltaV snabbare resultat, en mer modulär nstallaton, enklare valderng och lägre processvaraton. Bättre anläggnngsprestanda? Enkelt DeltaV. EasyDeltaV.com

3 Ledaren Ny på Emerson men gammal branschen Efter snart 20 år på Mobrey med varerande arbetsuppgfter har jag nu fått möjlgheten att leda och vdareutveckla Emerson Sverge. En stor och spännande utmanng på många sätt, samtdgt som jag vet att den långa erfarenhet och stora kunnande som fnns nom Emerson Sverge kommer att vara ett fantastskt stöd mn nya roll som General Manager, Sales and Marketng. Att jag går n den rollen betyder kanske nte så mycket för dg som kund. Det som däremot kan betyda en hel del är det faktum att Emerson jul förvärvade Mobrey Measurement och fck därgenom tllgång tll ett komplett nvåsortment, något Emerson saknat många sammanhang. Mobrey Sverge kommer att jobba vdare precs som tdgare mot sna kunder. Emerson kan dock också erbjuda Mobreys produkter och vce versa. Slutlgen vll jag tacka Boy Konstmann för ett mycket fnt arbete och ser fram mot att ha honom som kollega då han nu kommer att koncentrera sg helt på den danska marknaden. Jag önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas att v får möjlghet att träffas på det nya året. Från kontrollrummet SECCO Petrochemcal Company s anläggnng Shangha styrs samtlga to fabrker va Emersons DeltaV processtyrsystem. SECCO är ett jont venture mellan BP och de knesska företagen Snopec och Shangha Petrochemcal Corporaton (SPC). Världens största Foundaton Feldbus nstallaton När Shangha SECCO Petrochemcal Company ett av Knas största ndustrkomplex kördes gång slutet av jun 2005, var det kulmen på ett otrolgt projekt. 2,7 mljarder USD har nvesterats en etylenkracker bestående av 10 olka anläggnngar, den största stt slag Kna. Anläggnngen färdgställdes på helt fantastska 27 månader, tre månader kortare än planerat och nästan sex månader kortare än vad som är normalt för lknande anläggnngar. Vd anläggnngen skall ton etylen och mer än två mljoner ton av andra petrokemska produkter för plast- och syntetframställnng produceras. Etylenkrackern är huvudfabrken SECCO s komplex, den största Kna och en av de största världen. Beslutet att använda Foundaton Feldbus (FF) togs redan 2001 när BP studerade olka teknologer och satte upp mål för SECCO projektet. Företaget kom fram tll att FF är en teknk framkanten, samtdgt som den är väl utprovad och mplementerngen av denna fältbussteknolog var en avgörande faktor vd val av huvudleverantör för nstrumenterng. Kontraktet gck tll Emerson Process Management som stark konkurrens med fyra andra automatonsleverantörer fck uppdraget som uppgår tll 45 mljoner USD. Även om BP använt FF andra projekt, så hade ngen av de övrga leverantörerna någon kunskap om teknologn och Emersons uppgft var därför avgörande för om projektet skulle bl en framgång eller ett msslyckande. Eftersom SECCO var en ny fabrk så hade man begränsade egna personella resurser och man var således beroende av leverantören. Såsom huvudleverantör fck Emerson ansvar för att styra upp och samordna nköp från olka leverantörer. Olka team fck ansvar för de to olka avsntten, totalt var 110 personer nvolverade projektet samtdgt. SECCO vlle ha ett kontrollrum för samtlga fabrksavsntt. Storleksmässgt är det 15 gånger större än NASA s kontrollrum vd rymdcentret Houston. I detta mponerande nervcentra fnns operatörsnterface för 10 DeltaV processtyrsystem som styr och övervakar etylenkrackeranläggnngen och de no övrga fabrkerna. Detta hade nte vart möjlgt utan FF teknolog enlgt Adran Howell, ansvarg för processtyrnng vd SECCO. 10 tmmar och 45 mnuter mer behövdes nte för att köra gång krackern. Det måste vara världsrekord enlgt SECCO för ett projekt den här storleken. Anders Löfgren General Manager, Sales & Marketng I SECCO nstallatonen har to petrokemska anläggnngar ntegrerats. För mer nformaton om Plant- Web besök: Process Management 3

4 Gruvöns bruk nvesterar beprövat system och ny teknk Gruvöns bruk nvesterar 247 mljoner en ny bologsk externrenngsanläggnng, som tas drft under första halvåret Den nya anläggnngen förbättrar mljöstuatonen och uppfyller mljökraven enlgt Gruvöns nu gällande verksamhetstllstånd. Investerngen är också en anpassnng tll nuvarande produktonsnrktnng och kapactet och ger en framtda flexbltet för eventuellt kapactetshöjande nvesterngar. Projektet består av två etapper, där även befntlgt bleker för lövmassalnjen ngår. Den första etappen projektet avslutades november För styrnng av processen används processtyrsystemet DeltaV från Emerson. Man har så långt som möjlgt eftersträvat att använda fältbussar. Nästan samtlga nstrument kommuncerar va Foundaton Feldbus (FF). Samtlga frekvensstyrda motorer kommuncerar va Profbus DP. Även klassska IO används tll utrustnng som saknar fältbuss-nterface. V valde DeltaV eftersom det är ett utvecklat system jämfört med system från många andra leverantörer säger Ove Hansén, projekt-ledare vd Gruvöns bruk. Emerson kunde dessutom leverera samtlga fältnstrument och de har stor erfarenhet av fältbussar och processtyrnng. Tdgare användes luftade dammar vd renngen. För att kunna öka produktonen och följa mljökraven tvngades man nföra ny bologsk renng. Man valde en teknk som var relatvt ny multbologsk renng. Utvärderng har genomförts av VA-ngenjörerna Sverge. Förstuder och förprojekterng av processen genomfördes Översktsbld över Gruvöns nya externrenngsanläggnng. En fantastsk utskt över Vänern konstaterar Lars de Vahl, Emerson Process Management AB,Håkan Nord, Gruvöns bruk, Mats Landmark, Emersson Process Management och Ove Hansén, Gruvöns Bruk. Bygget med den nya extenrenngsanläggnngen pågår för fullt, vlket skymtas bakgrunden. va test plotanläggnng. Det är den första multbologska anläggnngen Sverge. V hade testat ut prncpen en plotanläggnng och nådde de resultat v var ålagda, varför v vågade köra gång, säger Ove Hansén. Eftersom v vlle komma gång med den nya teknken specfcerade v fältbuss vår förfrågan. V hade testat nstrument och system av annat fabrkat tdgare, men de fungerade mndre bra. Att valet föll på Emerson beror på att v har goda erfarenheter av dem som leverantör och har en bra relaton sedan tdgare, säger Ove Hansén. FF kommer att förenkla såväl drft, nstallaton som underhåll. Kablaget blr mycket enklare eftersom ngen korskopplng behövs. FF-nstrumentens dagnostkmöjlgheter utnyttjas DeltaV. På skt tänker man jobba vdare med att föra över denna nformaton drekt tll UHsystemet. På detta sätt utnyttjas det mervärde som FF ger. Installatonen var enkel och drfttagnngen av Etapp 1 gck bra. Drfttagnngstden mer än halverades. Det var bara att plocka n och ladda ner säger Håkan Nord, systemansvarg vd Gruvön. Av hela projektet togs ca 25% drft Etapp 1, resterande tas bruk början av Projektgenomgång Från Gruvön deltog Ove Hansén, delprojektledare nstrument, Håkan Nord, systemansvarg, Örjan Nord, delprojektledare el och Thomas Sandberg, el samt Fredrk Larsson och Thomas Andersson från process. Anders Lundqvst är projektledare. Projektledare för Emerson har vart Lars de Vahl och projektngenjör Anders Larsson. De två projektgrupperna från Gruvön och Emerson har samarbetat tätt under en ntensv perod. Ove Hansen: Projektet har fungerat mycket bra. Den oro som fanns från början har släppt helt, vlket är rolgt. Så här snabb gångkörnng har jag nte vart med om tdgare säger Ove Hansén. Det är så med fältbussnstallatoner att fungerar det från början så fungerar allt. Nu var det bara att smälla gång. Det har även vart ett lärorkt projekt. Att projektera en anläggnng med fältbussar skljer sg från det tradtonella sättet. V har dock haft gott stöd från Emerson och undvkt de fallgropar som kan fnnas, avslutar Ove Hansén. Erfarenheterna från operatörerna är också goda. Det fanns ett vsst motstånd från början, men nu vll man nte byta, säger Håkan Nord. För ytterlgare nformaton, kontakta Lars de Vahl, tel eller 4 Process Management

5 Notser Emerson Process Management förvärvar Solartron Mobrey Emerson Process Management har nått en överenskommelse med Roxboro Group PLC om förvärv av Solartron Mobrey och förstärker därgenom sn poston nom nvåmätnng. Bergesen nstallerar DeltaV från Emerson Den 8 november 2005 undertecknade Emeson Process Management AS ett kontrakt med Bergesen Worldwde Offshore AS på leverans av Safety & Automaton Systemet (SAS), nstrumenterng och debterngsmätsystem för det som kommer att bl ett av världens största fartyg för produkton, lagrng, bearbetnng och omlastnng av olja. Den totala ordersumman för Emerson uppgår tll drygt 45 mljoner NOK. Bergesen har fått ett kontrakt från det mexkanska statlga oljeföretaget Pemex på ombyggnad av Berge Enterprse, ett av företagets VLCC (Very Large Crude Carrers), tll en FPSO (Floatng, Producton, Storage and Offloadng). Berge Enterprse påbörjar under våren 2007 produkton från fälten KMZ Mexkanska Golfen och fartyget blr det första FPSO för detta ändamål. Produktonskapacteten blr ca fat per dag och med en leveranskapactet på fat per dag blr det världens största produktonsfartyg med m 3 lagrngsutrymme. Fartyget är 340 m långt, 65 m brett och utrustas med upp tll 70 MW elektrsk kapactet. För mer nformaton kontakta Rolf Jenssen, tel eller Emerson Process Management AS har valts som samarbetspartner och leverantör av SAS baserad på DeltaV processdatorsystem och med total sgnalmängd på drygt 5000 I/ O. DeltaV ngår PlantWeb fältbaserad arktektur, vlken använder helt dgtal FOUNDA- TION fältbuss kommunkaton med ej ntegrertade lösnngar för Asset Management. Detta kommer att medföra optmal körtd nom styrnng av processanläggnngen, marna system, energsystem och säkerhetssystem. I leveransen ngår även Emersons SIL 3 klassfcerade och DnV godkända säkerhetssystem DeltaV SIS. Det enda på marknaden med ntegrerad Asset Management lösnng baserad på HART teknolog, vlken medför att optmal tllgänglghet uppnås genom att hela säkerhetskretsen kontrolleras kontnuerlgt, nklusve ventllägesställare och nstrument. Genom att utföra begränsat slagtest på esd-ventlerna kan man hålla en lägre SIL-nvå, så att man slpper att utföra fullskaletest av hela säkerhetssystemet så ofta. Leveransen, nklusve TÜV-godkänt projektgenomförande, kommer sn helhet uppfylla IEC61511 standarden. Bergesen Offshore har också valt att låta Emerson Process Management ngå ett ntegrerat team som står för projektgenomförandet, varvd Emersons spetskompetens nom olja & gas mplementeras projektet och lösnngarna. En orsak tll detta val är kravet att uppnå mnmala drftsskostnader, vlket är vktgt eftersom Bergesen kommer att ansvara för drften. Aker Kværner Power och Automaton (AK- PAS) och Emerson Process Management AS samarbetar också detta projekt genom utnyttjande av varandras kärnkompetens. I projektet används specfk AKPAS kompetens nom marna system och energsystem. Rosemount fältnstrumenterng för mätnng av tryck, temperatur, flöde, samt specella sl-certferade transmttrar har också beställts tll ombyggnaden och nya processavsntt. Dessutom ngår Fsher reglerventler med avancerade ventllägesställare leveransen, vlket ger möjlghet tll tllståndsbaserat predktvt underhåll. Mobrey Measurement, som den nya dvsonen heter, tllhandahåller kontnuerlg nvåmätnng och nvåvakter för processndustrn. Kunderna fnns nom olja/gas, raffnader, kem-, petrokem, vatten- och avloppsrenngsverk, lvsmedelsprodukton samt värme- och kraftgenererng. Att få Emerson Process Management som ägare är mycket postvt, säger Anders Löfgren, VD för Mobrey AB. I samband med att Mobrey går n Emersons organsaton sker ett namnbyte tllbaks tll det gamla namnet Mobrey AB. Solartron kommer dock att fnnas kvar som varumärke på denstets- och vskostetsmätare. I övrgt kommer såväl Mobrey AB som Emerson Process Management AB att arbeta som tdgare och med samma produktsortment, med den skllnaden att man nu även kan erbjuda produkter ur varandras sortment. Utbldnng V arrangerar schemalagda kurser vd vårt utbldnngscentra Karlstad eller på plats hos Er. V har även möjlghet att skräddarsy kurser som tllgodoser Era unka behov. Kontakta Annel Olofsson, tel för ytterlgare nformaton. Process Management 55

6 Nya produkter SIL2-klassad Corols Mcro Moton s modell 1700 och 2700 har som första tllverkare erhållt SIL2 (IEC61508) för Corols massflödesmätare. Övrga SIL2 klassade produkter från Emerson; tryck och temperaturtransmttrar samt vbratonsvakter. Se även: rosemount.com/safety Tvåfasflöde med Corols massflödesmätare Problem med att kunna hantera tvåfasflöde, d v s vätskeflöde som nnehåller luft eller gas större eller mndre mängd, har länge vart en aklleshäl för Corols massflödesmätare, men nte nu längre. All tllgänglg ltteratur som behandlar Corols mätare har httlls slagt fast att denna mätmetod nte lämpar sg för tvåfasflöde, dessa fakta gäller alltså nte längre. Mcro Moton har under de senaste åren kontnuerlgt förbättrat förmågan att hantera de olka faserna ett flöde som endera övergår från tomt tll fyllt rör eller vce versa. Eller så har det handlat om ett vätskeflöde som konstant nnehåller gas/luft. Termnolog och applkatoner nom tvåfasflöde Plugföde Förekommer långa processlednngar där fckor med luft är svåra att undvka. Pumpar som läcker på sugsdan. Omrörare som slår n bubblor tank. Dmensonerng av processnstrument Med Instrument Toolkt bl det nu enklare att dmensonera processnstrument. Tden som läggs ner på dmensonerng av gvare mnskar. Man går från processdata tll modellnummer och datablad på några mnuter. Få utskrfter med specfkatoner, konfgurererng och beräknngar. Instrument Toolkt hanterar Emerson Process alla produkter; tryck, nvå, flöde, temperatur och denstet. Detta ngår: Databas med 100-tals vanlga meders egenskaper Innehåller alla vanlgt förekommande enheter Dmensonerng av prmärelement för dp-flöde Plus mycket annat Kontakta com och beställ en kostnadsfr programvara dag. Användarvänlg funkton Mcro Moton s lösnng på problemet är mycket enkel; med hjälp av MVD-teknken som funnts med några år, det är bara att aktvera funktonen. På eller av, det är allt. Det behövs alltså ngen specalst för att utföra avancerade nställnngar. Hög noggrannhet Med andra generatonens MVC-teknk som släpps under december 2005, så tar Mcro Moton ytterlgare ett steg: maxmalt 1% felvsnng vd 15% volym luft/gas, vlket är avsevärt mer än vad som förekommer normalt. Tomt-fyllt-tomt rör En flödessekvens om börjar med tomt rör, fylls och rör töms slutet av satsnng. Förekommer exempelvs vd fyllnng av tankvagnar och vd byte av överförd produkt. Luftblandad produkt Vssa produkter kan ha luft nbäddad meda. Förekommer meda med hög vskostet, vd höga flödeshastgheter och då kavtaton kan uppstå efter pumpar och dylkt. För mer nformaton kontakta Ulf Olsson, tel eller 6 Process Management

7 Nya produkter Massflödestransmtter för doserng Mcro Moton s nya modell 1500 ger exakta doserngar er process, har ett mycket kompakt format och fnns för montage på DIN-skena. Passar alla Mcro Moton s sensorer, nklusve modeller för CIP, SIP och med EHEDG certfkat. Drekt styrnng av ventl Hanterar tvåfasflöde (vätske-luft blandnng) RS-485 kommunkaton GE Healthcare utvdgar samarbetet med Emerson För mer nformaton, besök: GE Healthcare, Lndesnes Fabrkker, påbörjade ett nytt projekt sommaren 2004 syfte att utvdga kapacteten exsterande fabrk. Företaget skall genomföra en ombyggnaton och nynstallaton befntlg produktonsanläggnng för att kunna tllgodose ett ökat behov på marknaden för sna röntgen- och MRI kontrastmedel. Produktonsstart är planerad tll februar Anläggnngen som byggs ut, tllverkar det verksamma ämnet som används kontrastmedlen. Produktonen sker batchvs och hela anläggnngen byggs enlgt de natonella och nternatonella specfkatoner och krav som gäller för framställnng av läkemedel. Emerson Process Management AS valdes även denna gång som samarbetspartner med stt DeltaV processdatorsystem. Systemet använder PlantWeb fältbaserad arktektur, baserat på den helt dgtala FOUNDATION Feldbus. Anläggnngen har en betydande storlek med omkrng 7500 I/O. I/O systemet är en kombnaton av exsterande och ny nstallaton. FOUNDATION Feldbus används för en del nynstallerad I/O. V har valt att fortsätta med bussteknolog på fältsdan baserat på goda erfarenheter från mplementerngen vår nyaste fabrk för tllverknng av mellanprodukter, säger Roy Tråne, ansvarg för el/automaton projektet. V ser att nvesterngen anläggnngen nte blev Mer nformaton fnns på www. PlantWeb.com/Proven dyrare för att v valt bussteknolog, och v får en snabbare och mer effektv gångkörnng. Dessutom ser v att dagnostkmöjlgheterna på fältutrustnngen förbättras med fältbusskommunkaton och att detta har tagts väl tllvara DeltaV. Emerson Process Management AS har också skräddarsydda lösnngar för ntegrerng och utbyte av de befntlga PLC system som tllsammans med projektlednng, konfgurerng och gångkörnng ngår leveransen. Emerson vsade också vd förra leveransen prov, vlja och förståelse för att leverera väldokumenterade och valderade projekt som skräddarsytts för läkemedelsndustrn. Detta var vktga faktorer för oss vd val av systemleverantör vd utbyggnaden av exsterande fabrk. Kontraktet tll Emerson är värt 25 mljoner norska kronor. GE Healthcares Lndesnes Fabrkker lgger Lndesnes kommun, 7 ml söder om Krstansand, Norge. Fabrken har dag ca 400 anställda. Analys på pannvatten Emerson kan nu erbjuda analys av natrum, hydrasn, kselsyra och fosfat på pannvatten. Analys kan utföras av upp tll 6 delströmmar. Enkel drfttagnng och enkelt underhåll. Det tar endast 5 mnuter av dn td var tredje månad! Leverans av standarder och reagenser sker automatskt tll kund var tredje månad. För ytterlgare nformaton, v v rng Per Erksson, tel Process Management 7

8 Notser Arzona Chemcal byter ut Sandarne Kraftvärmeverket Lnköpng modernserat med DeltaV Arzona Chemcal, ett världsledande företag nom specalkemkaler och dotterbolag tll Internatonal Paper Company, USA har beslutat nvestera 30 mljoner SEK en ny drftcentral vd fabrken Sandarne. Arzona Chemcals AB strax utanför Söderhamn, har drygt 150 medarbetare. Vd företaget destlleras och vdareförädlas ca ton tallolja per år. Med nvesterngen byter Arzona styrsystem tll Emersons DeltaV. I första etappen ngår destllatonsfasen, vlken omfattar I/O. Etapp 2 beräknas vara klar om ca 1-2 år och omfattar Harts dervat, ca I/O samt batch. Scanlube nvesterar senaste teknologn Scanlube är en smörjmedelsfabrk som ägs av Preem Petroleum AB och Hydro Texaco Holdngs A/S. Fabrken lgger Göteborgs oljehamn. Scanlube tllverkar och dstrbuerar ca 45 mljoner lter smörjmedel tll kunder bl a Sverge, Norge, Danmark, Baltkum, Ryssland och Island. Anläggnngen har haft ett behov av ökad automatserng och när väl projektet var gång valde man att ta steget fullt ut med DeltaV och fältbuss. Systemet kommer nuläget att kommuncera va FF med ca 85 radarmätare varav 38 är Rosemounts nya modell 5402 och 18 är modell Man kommer även att ta n ca 80 temperatur sgnaler va 848T och 644FF transmttrar. Bakgrund Teknska Verken Lnköpng hade ställts nför det faktum att befntlga pannor krävde anpassnng tll de nya mljödrektven. Under våren 2001, när omfattnngen av anpassnngen stod klar, såg man relatvt snart att fastbränslepannorna skulle behövas modferas med nya, mer exakta luftregster, ett arbete som även skulle komma att kräva en förbättrad styrnng. När v väl vunnt den nskten, kändes steget att lämna den gamla pulpetstyrnngen tll förmån för datorserad styrnng nte stort, säger Mchael Fahlström, drftchef på Kraftvärmeverket centrala Lnköpng. Upphandlng En projektgrupp tllsattes under lednng av en projektledare från Teknska Verkens projektavdelnng med representanter från de olka skftlagen och reglerngenjörer. Externt konsultstöd från JD-gruppen deltog också genom hela projektet, berättar Mchael vdare. Projektgruppen startade stt arbete med att studera marknaden av tllgänglga automatonssystem. Man försökte utvärdera de olka systemens möjlgheter och brster genom studebesök på referensanläggnngar samt vd möten med systemens representanter. Därefter nleddes arbetet med att ta fram den kravspecfkaton som beskrev de funktoner och den prestanda som v önskade av systemet. Efter en tuff upphandlng valdes DeltaV från Emerson Process Management, då det sammantaget vsade sg vara det system som bäst kunde svara upp mot kravspecfkatonen. Att v var bland de första energbolagen som valde DeltaV kändes aldrg orolgt då Emerson Process Management hade en dger referenslsta från processndustrn. Den ursprunglga upphandlngen gällde panna 3 med en rad optoner att lösa ut över en 4-års perod. Målet var att nte bara kraftverkets båda fastbränslepannor P1 och P3 skulle byggas om, utan även P2 som är en oljepanna. Under arbetet med de tre pannorna har DeltaV även applcerats på en avsvavlngsanläggnng och på en rökgaskondenserng. Mchael Fahlström menar att denna utöknng av projektet ska ses som att Teknska Verkens personal ger styrsystemet ett gott betyg. Genomförande Genomförandet av de olka etapperna genomfördes under vardera ett år där hösten/vntern ägnades åt systembyggande, Mkael Fahlström, drftchef Kraftvärmeverket Lnköpng berättar om sna erfarenheter från projektet. att bygga blder och planerng av nstallatonsarbetet där många gvare och ställdon av åldersskäl skulle ersättas, fortsätter Mchael. Flertalet processblder rtades av Teknska Verkens drftpersonal som deltog projektet, ett moment som vsade sg vara lätt att lära sg bldbyggnadsdelen DeltaV. Under vårarna var Teknska Verkens personal på plats hos Emerson Process Management Karlstad för fabrkstestnng av systemet. Man kunde då också nföra sena ändrngar nnan systemet levererades lagom tll sommarens nstallaton. Under ntensva sommarveckor drftsattes systemet och checkades ut nför provdrften. Emersons personal har fått vsa stor flexbltet vd provdrften anser Mchael, då möjlgheten att köra pannorna tll stor del beror på vädret som ju nte alltd behagar uppföra sg som man önskar! När pannorna sedan väl kan köras så ska de då oftast köras på en bestämd last vlket nte ger så stora möjlgheter för trmnng. Provdrfterna har dock gått utmärkt vlket är ett gott betyg på att det förberedande arbetet och testnngen har utförts omsorgsfullt. Parallellt med provdrften har utbldnng skett på de aktuella anläggnngsdelarna. Att projekten har kunnat genomföras så smdgt som de gjort under dessa år kan tll en stor del tllskrvas den goda stämnng som rått under projekten menar Mchael vdare. Emersons projektngenjörer Anders Larsson och Stefan Krstoffersson har på ste jobbat nära våra operatörer och vart mycket lyhörda för önskemål och déer. För mer nformaton kontakta Jonas Åkesson, tel eller 8 Process Management

9 Notser Tuffa förhållande på ETEKs anläggnng Ö-vk Ola Palmqvst, stf drftsngenjör ser tll att allt fungerar kontrollrummet vd Teknska Verken Lnköpng. ETEK valde Emersons ph nlne sensorer modell Hx 348, armatur modell Retracomaster och nstrument 5081 för analys av Hydrolysat (sockerlösnng). Eftersom medat har en hög beläggnngsrsk så valde man en trycksatt elektrod för att bättre hålla referensen ren. Elektroden är påfyllnngbar och klarar även ångsterlserng (+130 o C) som görs ca 1 gång per månad. Under sommaren 2006 skall systemet uppgraderas tll senaste programversonen och även kompletteras med en ny 4-skärms operatörsstaton, en anpassnng tll kontrollrummets nya layout. Inget långvargt arbete utan lte avkopplng, vlket november markerades Mnsemnarer med en lten tllställnng på Cloetta Center med mat och shockey. Färjestad förlorade artgt mot LHC. Allt för kunden enlgt Färjestadsupportrarna från Emerson, avslutar Mchael Fahlström. På några applkatoner vlle man kunna ta ur elektroderna under drft, varför en armatur där elektroden kan tas ur monterades. Trycket elektroden pumpas upp med en separat pump. Möjlghet att använda extern tryckluft fnns också. Nu har elektroderna suttt drft sedan sommaren och fungerar bra enlgt Magnus Normell på Eurocon. Emerson har även levererat konduktvtetsmätnng tll anläggnngen. Instrumentet modell 5081 är levererat med Feldbus Foundaton. Deltagare vd semnaret Sundsvall, som arrangerades slutet av oktober. Under hösten har mnsemnarer anordnats på ett total platser Sverge. Totalt har ca 250 kunder deltagt semnarerna. I anslutnng tll semnarerna anordnades en mnmässa med produktnyheter nom Tryck, Flöde, Vätske- och gasanalys, DeltaV och AMS (anläggnngsunderhåll). Är du ntresserad av nformatonsmateralet, e-posta Under semnaret presenterades följande föredrag: Bättre reglerng med modeller, Håkan Frdén, NPI (Network for Process Intellgence). Bättre reglerng med DeltaV, Peter Lndberg, Emerson Process Management AB. Emerson Process Management produkter - grunden tll en noggrannare processtyrnng, Ulf Olsson, Emerson Process Management AB. ph n-lne sensorer modell Hx 348 Process Management 9

10 Notser DeltaV SIS Semnarum Ett semnarum arrangeras Göteborg under våren Det här är ett semnarum för dg som vll lära dg de sju vktgaste punkterna när det gäller att planera och genomföra nästa smarta säkerhetsnstallaton. Hur planerng och genomförande görs enlgt den nternatonella standarden IEC Hur man beräknar nödvändg rskredukton för varje enskld säkerhetskrets. Hur man väljer den mest ekonomska rskreduktonsteknologn. Hur man mnmerar sannolkheten för ncdenter. Hur man underlättar för framtda expansoner och uppgraderngar. Hur man valderar säkerheten på ett säkerhetssystem. Hur man tar hänsyn tll alla element varje enskld säkerhetskrets. Rosemount s 5400 Sere Emerson ntroducerar en ny revolutonerande radarfamlj Ökar våra kunders lönsamhet Alltsedan utvecklngsarbetet med den nya famljen av cke-kontaktande radar startade har Emerson s mål med produkten vart glasklart. Rosemount s 5400 Sere skall vara enkel att nstallera och erbjuda en problemfr nvåmätnng för att slutändan förbättra våra kunders lönsamhet. Ökad tllförltlghet Stora resurser har därför satsats på att överkomma de problem som är relaterade tll tvåtrådsteknk. Mer än 15 nnovatoner, många av dem patenterade, syftar tll att maxmalt utnyttja den begränsade tllgänglga energn på 4-20 ma slngan. Bara de dubbla antennportararna, en ny och unk nnovaton 5400 Seren, resulterar en 75% starkare sgnal jämfört med radargvare med bara en port. Resultatet blr att 5400 Seren erbjuder en mer robust och tllförltlg nvåmätnng och fungerar applkatoner där andra radargvare baserat på tvåtrådsteknk felar. Med andra ord, mndre problem för våra kunder, och mer td att sköta processen. Enkel nstallaton Förutom en extremt enkel elektrsk och mekansk nstallaton erbjuder 5400 Seren också en mycket enkel steg-för-steg konfgurerng va det medföljande grafska konfguratonsprogrammet, AMS, DeltaV, 275/375 eller annat DD-kompatbelt överordnat system. Tankhöjd och några andra få parametrar är det enda som normalt behöver anges. Konfgurerng av ekokurvan, det som normalt anses svårast, är oftast helt onödgt och om så behövs kan det konfgureras automatskt av gvaren själv genom ett enkelt knapptryck. Fulladdad med det senaste av det senaste Gvetvs fnns 5400 Seren utförande med 4-20 ma /Hart, men också med Foundaton Feldbus TM med nte mndre än 11 funktonsblock (!). Avancerad dagnostk varnar operatören före problemet uppstått och genom PlantWeb Alerts kommunceras föreslagna åtgärder, nklusve detaljerade orsaker tll problemet. Resultatet blr att processen kan optmeras, enklare felsöknng, och mndre nertd, resulterande en mer lönsam anläggnng. Anmälan görs på Central/SIS Mångsdg För att varje applkaton erhålla maxmal mätprestanda och monterngsflexbltet fnns produkten med en mängd olka antenner och två modeller med olka frekvenser, 5401 (6 GHz) och 5402 (26 GHz). Gvarens programvara har nästntll obegränsade konfgurerngsmöjlgheter med bland annat en 100 punkters ekokurva och regstrerng av falskekon. Tack vare denna mångsdghet är 5400 Seren lämplg för de allra flesta applkatoner. Och när så behövs erbjuder Emerson storebrodern 5600 Seren, en fyrtrådsgvare som är oöverträffad vad gäller mätprestanda rktgt svåra applkatoner. Fördelar med radar teknolog: Kontnuerlg nvåmätnng med hög noggrannhet Ej kontakt med processen Inga rörlga delar Underhållsfr Opåverkad av processförändrngar (denstet, vskostet, tryck, temperatur m m). Mer nformaton fnns på 10 Process Management

11 Notser Akzo Nobel Stenungsund fortsätter sn DeltaV utbyggnad Eten Oxd fabrken snurrar för fullt efter att man bytt ut det gamla Contronc P systemet mot Delta V. Nästa projekt som redan påbörjats är att byta ut befntlgt RS3 system på Amnfabrken tll Delta V, men man nöjer sg nte med det utan kommer samtdgt att bygga om fabrken för ökad kapactet. I samband med Eten Oxd projektet byggdes det en helt ny byggnad med gemensamt kontrollrum för både Eten Oxd och Amn fabrken. Efter Amnprojektet kommer man ha en gemensam systemplattform för bägge fabrkerna där man också valt den senaste teknken att använda fyra skärmar per arbetsstaton. Totalt kommer man nu ha 10 arbetsstatoner och totalt 40 skärmar med full åtkomst tll båda fabrkerna. Förutom det har den nya byggnaden gvt möjlghet tll en optmerng av arbetsmljö, ergonom mm. V ber att få återkomma kommande nummer med ett utförlgare reportage. Preemraff Lysekl snart gång med sn nya anläggnng Den nya anläggnngen för tllverknng av mljövänlg desel är mtt uttestnngsfasen och man håller som bäst på med fntrmnng av systemet. Preemraff Lysekl är nu den största Delta V anläggnngen och även den största fältbuss nstallatonen Sverge. Systemet har nuläget en storlek av ca I/O och kommuncerar med ca 1500 fältbussnstrument. Även här ber v att få återkomma med ett utförlgare reportage kommande nummer. AMS Devce Manager Ver 7.0 Utökad tllgänglghet och funktonaltet I november 2005 lanseras Verson 7.0 AMS TM Sute: Intellgent Devce Manager, en central applkaton, som förstärker den predktva fömågan PlantWeb dgtala fältarktektur. Verson 7.0 förbättrar åtkomsten av predktv teknk p g a att AMS Devce Manager stöder Emerson s nya Smart Remote Automaton teknk, den ökar även anslutnngsmöjlgheterna nklusve Hgh Speed Ethernet (HSE) nterface för FOUNDATION fältbussnstrument. AMS Devce Manager 7.0 stöder alla HART och FOUNDATION fältbuss nstrument, nklusve Emerson s nya unka transmtter med dagnostkfunkton och på så vs kan status på pumpar enkelt avläsas. HART och FOUNDATION feldbus nformaton är ntegrerad en applkaton som omfattar en enskld larmmontor för övervaknng av alla enheter, och en audt tral som dokumenterar dessa enheter. Detta nnebär att samma arbetssätt kan användas för all nstrumentstyrnng. Expansonen AMS Devce Manager verson 7 nnebär korthet: Ett nytt nterface stöder PlantWeb dgtala arktektur för Smart Remote Operatons, vlket medför enkel tllgång tll dagnostk vd fjärrmontage och real-tdsanslutnng tll centralserade drftsenheter, t ex oljeplattformar, pumpstatoner och avloppsanläggnngar. Hgh Speed Ethernet (HSE) nterface möjlggör anslutnng av FOUNDATION fältbussnstrument, t ex Rosemount 3240 Feld nterface Module. Va detta nterface sker kommunkaton med flera fältbussnstrument för konfgurerng och dagnostk, även om anläggnngens befntlga system nte stöder fältbuss. Anläggnngar kan använda det bästa av såväl HART som FOUNDATION feldbus nstrument samtdgt som man utnyttjar de bästa funktonerna va AMS Devce Manager. Ökad öppenhet möjlggör uppkopplng mot alla HART och FOUNDATION feldbus enheter; AMS Devce Manager stödjer 26 Multplexer nterface. Om AMS Sute AMS Sute utnyttjar predktv ntellgens för att öka tllgänglghet och prestanda anläggnngar, och omfattar mekansk utrustnng, elsystem, processutrustnng, nstrument och ventler. AMS Sute utför detta va AMS Asset Portal, AMS Devce Manager, AMS Machnery Manager, AMS Performance Montor och AMS Optmser applkatoner. Mer än av dessa applkatoner fnns drft runt om I världen. För mer nformaton besök 17 Process Management 11

12

13 En Gammel Dansk gör gott. V & S Danmark Aalborg har valt Emerson Process Management som automatonspartner för produktonen av deras välkända btterprodukter: Gammel Dansk Btter Dram Gammel Dansk Ctrus Btter 1-Enkelt Nordsø Btter Emerson kommer att leverera processstyrsystemet DeltaV, nstrumenterng och programmerng tll den nya fabrken för btterframställnng. Anläggnngen, som har ca I/O, blr en helautomatserad anläggnng med ntegrerad batchhanterng, baserad på DeltaV Batch (S88 baserad) som skall ntegreras med befntlgt MES system. Aalborg fabrken har alltsedan starten början av 90-talet använt Emerson s produkter (styrsystemet RS3) och servce för produktonen av Aalborgs akvavt, början tll kontroll av olka enheter, men har senare byggts ut tll att omfatta även jäsnngsprocessen, fnsprtdestllatonen och blandnngen av färdga akvavtsorter. Conoco Phllps använder AMS på Ekofsk Conoco Phllps har nu tagt drft sn nya plattform 2/4M på Ekofsk-området, Europas största oljefält ute tll havs. Redan ett tdgt skede beslutades att AMS Devce Manager skulle användas och alla fältnstrument som offererades projektet skulle därför vara AMS-kompatbla. Samtlga reglerventler utrustades med Fsher DVC 6000 ventllägesställare, ca 70 st totalt. Ventlsgnatur togs på ventlerna nnan leverans och en databas med dessa fanns klar när nstrumenten kopplades n under looptest Egersund. De drygt 580 nstrumenten och ventlerna har on-lne anslutnng tll AMS Devce Manager. Detta är möljgt p g a att AMS Devce Manager använder en Ethernet tll Profbus Gateway (EPI) som anslutts 8 st noder med ABB S800 och S900 Remote I/O. Därmed uppnås en mycket enklare anslutnng än vd användnng av HART multplexer som ansluts tll varje enskld mätkrets. I projektet har man haft stor nytta av denna lösnng vd utchecknngen av den nya plattformen. AMS Devce Manager är nu sammankopplat så att det täcker de tre plattformarna 2/4 J, X och M, med en sammanlagd databas på 2500 tag. Den kommer nu att användas tll tllståndsbaserat underhåll och övervaknng. Notser Perstorp valde DeltaV Perstorp AB och Emerson Process Management AB har ett mer än 20-årgt samarbete beträffande styr och reglersystem. Under första hälften av 1980-talet utvärderade Perstorp AB de olka systemalternatv som fanns tllgänglga på marknaden och valde då RS3. 20 år senare var det dags gen. Även om RS3 fortfarande fungerar mycket bra så börjar det att bl omodernt och ganska dyrt att leva med. Så när den nya Myrsyrafabrken skulle byggas kunde man nte fortsätta med RS3. Dessutom beslutade Perstorp AB sg för att tden var nne för att successvt byta ut sna RS3-system tll något modernare. Efter noggrant övervägande bestämde man sg för att nte behålla någon del av de gamla systemen när de byttes ut och därför var man plötslgt nte alls beroende av att behålla Emerson som systemleverantör. Av den anlednngen kunde man ännu en gång gå ut på marknaden, jämföra vad som fanns, göra en serös utvärderng och ta reda på vad som är bäst för Perstorp AB de nästkommande 20 åren. När denna utvärderng var klar, när alla teknska och kommersella aspekter var sammanräknade, stod det klart att Emerson återgen var det bästa alternatvet för Perstorp AB. Denna gång med DeltaV. V på Emerson Process Management AB tackar för förtroendet och kommer att göra vårt allra bästa för att motsvara eller överträffa de högt ställda förväntnngar Perstorp AB har på oss. För ytterlgare nformaton kontakta Rolf Jenssen, tel , eller Rolf Jenssen, marknadsansvarg vd Emerson Process Management Norge, berättar att AMS Devce Manager kommer att användas tll tllståndsbaserat underhåll och övervaknng. Process Management 13

14 Notser Tack för ett bra samarbete under de senaste 4 åren! Som överskrften antyder så lämnar jag nu den svenska säljorgansatonen Emerson Process Management och överlåter ansvaret tll mn efterföljare Anders Löfgren. Jag vll därför här gärna tacka de svenska kunder som jag vart kontakt med under åren det har vart dejlgt att lära känna er och känna att n har accepterat att en dansker har vart med under förhandlngar om bra order (både för oss och förhoppnngsvs även för er). Även om v är ett broderfolk har jag konstaterat att det råder olka mentaltet mellan våra folk emellanåt när v danskar kanske tar beslut på lösare grunder så har det vart bra att uppleva den grundlghet som n svenskar fattar beslut på. N har också lärt mg mycket om era ndustrer (pappers-ndustrn är ju nte den största ndustrn Danmark nte heller kemndustrn). N är vårt roder! Utan roder hade v nte kunnat nå den ledande marknadsposton som v har dag. Med dessa ord öppnade John Berra, Presdent Emerson Process Management, årets användarmöte Orlando, Florda. Emerson Exchange 05 Årets Emerson Exchange konferens blev åter en stor succé med rekordmånga deltagare. I stt öppnngsanförande konstaterade John Berra, Presdent Emerson Process Management, att V är det fnansellt mest stabla företaget på automatonsmarknaden - och v har aldrg sett så postvt på framtden som v gör dag! Under veckan Orlando väljer deltagarna bland 300 presentatoner. Man kan även lyssna på föredrag där andra användare berättar om hur man genomfört och lyckats med sna projekt. T ex hur man bygger ett nytt massabruk med fältbussteknk, hur ett raffnader optmeras med MPC-reglerng etc. Mellan presentatonerna fanns td att besöka Kennedy Space Center, Daytona Beach eller något av de ggantska varuhusen området. Användarmötet som arrangeras av Emersonanvändare och för Emerson-användare lockar fler deltagare för varje år och slog återgen nytt rekord med totalt deltagare. En öknng med 20% mot förra året. Lka tdgare år arrangerades en gruppresa med deltagare från Skandnaven, vlken samlade 30 deltagare. Denna stora konferens kräver naturlgtvs flera års planerng och därför är nästa års användarmöte redan nbokat och klart. Det går av stapeln den 2-6 oktober Nashvlle, Tennessee. Planera dtt deltagande redan nu! Det har vart underbara upplevelser med er under mer gemytlga former (våra resor tll USA och våra road-shows runt om Sverge.) Jag drar mg nu åter tllbaks tll Danmark och kommer framtden att koncentrera mg på den danska marknaden, därför hoppas jag att n ger mn efterföljare samma förtroende som n har gvt mg. Tack för 4,5 goda år tllsammans med er Stort tack, samt en God jul och Ett Gott Nytt År! Boy Konstmann General Manager, Sales & Marketng Denmark Motorcykelntresset var stort hos några deltagare, här är det Peter Lndberg, Systems Sales Manager vd Emerson Process Management som konstaterar att utbudet är helt OK. Mer nformaton fnns på 14 Process Management

15 Gott Nytt År önskar Emerson Process Management AB Istället för tradtonella julkort eller julgåvor har v år valt att ge en gåva tll Världens Barn. V hoppas på detta sätt att kunna sprda lte ljus och glädje tllvaron tll de som bäst behöver det Har du också drabbats av Sudoku feber? Prova då den här, nvån lgger på ett Svart Bälte. Skrv ned sffrorna den markerade raden och e-posta tll nfo. Bland nkomna svar med rätt lösnng utlottas to MP3 spelare. Jens Bolvg, vår flödesexpert vd kontoret Danmark, har fyllt 65 år och har valt att gå penson efter 40 år branschen. Besök vår hemsda: UTGIVARE Emerson Process Management Skandnaven HEMSIDA SVERIGE: Emerson Process Management AB, Box 1053, , Karlstad, tel , fax , e-mal: Representanter: Brooks svävkropps- och termska mätare: Temflow AB, tel , fax Ventler: Peab Process AB, tel , fax Samarbetspartners: Nvålösnngar: Mobrey AB, tel , fax , Gasanalys: Olentec AB, tel NORGE: Emerson Process Management AS, P.B. 204, 3901, Porsgrunn tel , fax , e-mal: Representanter: Brooks VA- och termska flödesmätare: JH Prosess-Instrument AS, tel , fax Ventler: Solberg Andersen AS, tel DANMARK: Emerson Process Management, Hejrevang 11, 3450 Allerød tel , fax , e-mal: Representanter: Brooks: Zmsen Procesnstrumenterng ApS, tel Gasanalys: FLS Arloq, tel FINLAND: Emerson Process Management OY, Pakkalankuja 6, 01510, Vantaa, tel , fax , e-mal: Representanter: Brooks: Oy Sntrol AB, tel ISLAND: Varmaverk HF. tel , fax REDAKTION/LAYOUT/PRODUKTION Anta Nyström REPRO & TRYCK Knappen, Karlstad Process Management 15

16 Avsändare: Emerson Process Management AB, Box 1053,

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Halvårsrapport 2014 1 Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Spltan

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-11 09:36: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-25 10:50: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n er rapport tll oss stället för

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik VÄSTERVIK VÄSTERVIK Kompett arbetskraft stannar Västervk SIDAN kompets 6kompetsutvecklng hela SIDAN 4 Sverge - nu ändrar v! Hela tdnng är annonsblaga Framtds nstrjobb fnns Rcssons GULDSPONSORER Verktygsservce

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecfka vllkor Dessa lånespecfka vllkor utgör tllsammans med de allmänna vllkoren för Akta Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 vllkoren för detta lån. De allmänna vllkoren tllämpas om

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer