Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005"

Transkript

1 Produktnformaton tll Emerson Process Management kunder Skandnaven - December 2005 Världens största Foundaton Feldbus nstallaton s 3 Gruvöns bruk nvesterar DeltaV s 4 Bergesen nvesterar 45 mlj NOK Safety & Automaton System s 5 Ny radar nvåmätnng från Rosemount s 10

2 Svaret är enkelt de använder DeltaV TM Batch för att förbättra sn anläggnngs prestanda. The Emerson logo s a trademark and a servce mark of Emerson Electrc Co Emerson Electrc Co. Tll skllnad från sammansatta batchlösnngar vlka v alla vet ger höga underhållskostnader så är DeltaV Batch en ntegrerad lösnng. Drft, underhåll, nformatonshanterng och säkerhet en global databas (.Net Web Servces, XML, OPC DA, OPC A&E, OPC MDA och SQL för er som gllar förkortnngar!) Som en del av den dgtala anläggnngsarktekturen PlantWeb och dess nätverk med förebyggande funktoner, ger DeltaV snabbare resultat, en mer modulär nstallaton, enklare valderng och lägre processvaraton. Bättre anläggnngsprestanda? Enkelt DeltaV. EasyDeltaV.com

3 Ledaren Ny på Emerson men gammal branschen Efter snart 20 år på Mobrey med varerande arbetsuppgfter har jag nu fått möjlgheten att leda och vdareutveckla Emerson Sverge. En stor och spännande utmanng på många sätt, samtdgt som jag vet att den långa erfarenhet och stora kunnande som fnns nom Emerson Sverge kommer att vara ett fantastskt stöd mn nya roll som General Manager, Sales and Marketng. Att jag går n den rollen betyder kanske nte så mycket för dg som kund. Det som däremot kan betyda en hel del är det faktum att Emerson jul förvärvade Mobrey Measurement och fck därgenom tllgång tll ett komplett nvåsortment, något Emerson saknat många sammanhang. Mobrey Sverge kommer att jobba vdare precs som tdgare mot sna kunder. Emerson kan dock också erbjuda Mobreys produkter och vce versa. Slutlgen vll jag tacka Boy Konstmann för ett mycket fnt arbete och ser fram mot att ha honom som kollega då han nu kommer att koncentrera sg helt på den danska marknaden. Jag önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas att v får möjlghet att träffas på det nya året. Från kontrollrummet SECCO Petrochemcal Company s anläggnng Shangha styrs samtlga to fabrker va Emersons DeltaV processtyrsystem. SECCO är ett jont venture mellan BP och de knesska företagen Snopec och Shangha Petrochemcal Corporaton (SPC). Världens största Foundaton Feldbus nstallaton När Shangha SECCO Petrochemcal Company ett av Knas största ndustrkomplex kördes gång slutet av jun 2005, var det kulmen på ett otrolgt projekt. 2,7 mljarder USD har nvesterats en etylenkracker bestående av 10 olka anläggnngar, den största stt slag Kna. Anläggnngen färdgställdes på helt fantastska 27 månader, tre månader kortare än planerat och nästan sex månader kortare än vad som är normalt för lknande anläggnngar. Vd anläggnngen skall ton etylen och mer än två mljoner ton av andra petrokemska produkter för plast- och syntetframställnng produceras. Etylenkrackern är huvudfabrken SECCO s komplex, den största Kna och en av de största världen. Beslutet att använda Foundaton Feldbus (FF) togs redan 2001 när BP studerade olka teknologer och satte upp mål för SECCO projektet. Företaget kom fram tll att FF är en teknk framkanten, samtdgt som den är väl utprovad och mplementerngen av denna fältbussteknolog var en avgörande faktor vd val av huvudleverantör för nstrumenterng. Kontraktet gck tll Emerson Process Management som stark konkurrens med fyra andra automatonsleverantörer fck uppdraget som uppgår tll 45 mljoner USD. Även om BP använt FF andra projekt, så hade ngen av de övrga leverantörerna någon kunskap om teknologn och Emersons uppgft var därför avgörande för om projektet skulle bl en framgång eller ett msslyckande. Eftersom SECCO var en ny fabrk så hade man begränsade egna personella resurser och man var således beroende av leverantören. Såsom huvudleverantör fck Emerson ansvar för att styra upp och samordna nköp från olka leverantörer. Olka team fck ansvar för de to olka avsntten, totalt var 110 personer nvolverade projektet samtdgt. SECCO vlle ha ett kontrollrum för samtlga fabrksavsntt. Storleksmässgt är det 15 gånger större än NASA s kontrollrum vd rymdcentret Houston. I detta mponerande nervcentra fnns operatörsnterface för 10 DeltaV processtyrsystem som styr och övervakar etylenkrackeranläggnngen och de no övrga fabrkerna. Detta hade nte vart möjlgt utan FF teknolog enlgt Adran Howell, ansvarg för processtyrnng vd SECCO. 10 tmmar och 45 mnuter mer behövdes nte för att köra gång krackern. Det måste vara världsrekord enlgt SECCO för ett projekt den här storleken. Anders Löfgren General Manager, Sales & Marketng I SECCO nstallatonen har to petrokemska anläggnngar ntegrerats. För mer nformaton om Plant- Web besök: Process Management 3

4 Gruvöns bruk nvesterar beprövat system och ny teknk Gruvöns bruk nvesterar 247 mljoner en ny bologsk externrenngsanläggnng, som tas drft under första halvåret Den nya anläggnngen förbättrar mljöstuatonen och uppfyller mljökraven enlgt Gruvöns nu gällande verksamhetstllstånd. Investerngen är också en anpassnng tll nuvarande produktonsnrktnng och kapactet och ger en framtda flexbltet för eventuellt kapactetshöjande nvesterngar. Projektet består av två etapper, där även befntlgt bleker för lövmassalnjen ngår. Den första etappen projektet avslutades november För styrnng av processen används processtyrsystemet DeltaV från Emerson. Man har så långt som möjlgt eftersträvat att använda fältbussar. Nästan samtlga nstrument kommuncerar va Foundaton Feldbus (FF). Samtlga frekvensstyrda motorer kommuncerar va Profbus DP. Även klassska IO används tll utrustnng som saknar fältbuss-nterface. V valde DeltaV eftersom det är ett utvecklat system jämfört med system från många andra leverantörer säger Ove Hansén, projekt-ledare vd Gruvöns bruk. Emerson kunde dessutom leverera samtlga fältnstrument och de har stor erfarenhet av fältbussar och processtyrnng. Tdgare användes luftade dammar vd renngen. För att kunna öka produktonen och följa mljökraven tvngades man nföra ny bologsk renng. Man valde en teknk som var relatvt ny multbologsk renng. Utvärderng har genomförts av VA-ngenjörerna Sverge. Förstuder och förprojekterng av processen genomfördes Översktsbld över Gruvöns nya externrenngsanläggnng. En fantastsk utskt över Vänern konstaterar Lars de Vahl, Emerson Process Management AB,Håkan Nord, Gruvöns bruk, Mats Landmark, Emersson Process Management och Ove Hansén, Gruvöns Bruk. Bygget med den nya extenrenngsanläggnngen pågår för fullt, vlket skymtas bakgrunden. va test plotanläggnng. Det är den första multbologska anläggnngen Sverge. V hade testat ut prncpen en plotanläggnng och nådde de resultat v var ålagda, varför v vågade köra gång, säger Ove Hansén. Eftersom v vlle komma gång med den nya teknken specfcerade v fältbuss vår förfrågan. V hade testat nstrument och system av annat fabrkat tdgare, men de fungerade mndre bra. Att valet föll på Emerson beror på att v har goda erfarenheter av dem som leverantör och har en bra relaton sedan tdgare, säger Ove Hansén. FF kommer att förenkla såväl drft, nstallaton som underhåll. Kablaget blr mycket enklare eftersom ngen korskopplng behövs. FF-nstrumentens dagnostkmöjlgheter utnyttjas DeltaV. På skt tänker man jobba vdare med att föra över denna nformaton drekt tll UHsystemet. På detta sätt utnyttjas det mervärde som FF ger. Installatonen var enkel och drfttagnngen av Etapp 1 gck bra. Drfttagnngstden mer än halverades. Det var bara att plocka n och ladda ner säger Håkan Nord, systemansvarg vd Gruvön. Av hela projektet togs ca 25% drft Etapp 1, resterande tas bruk början av Projektgenomgång Från Gruvön deltog Ove Hansén, delprojektledare nstrument, Håkan Nord, systemansvarg, Örjan Nord, delprojektledare el och Thomas Sandberg, el samt Fredrk Larsson och Thomas Andersson från process. Anders Lundqvst är projektledare. Projektledare för Emerson har vart Lars de Vahl och projektngenjör Anders Larsson. De två projektgrupperna från Gruvön och Emerson har samarbetat tätt under en ntensv perod. Ove Hansen: Projektet har fungerat mycket bra. Den oro som fanns från början har släppt helt, vlket är rolgt. Så här snabb gångkörnng har jag nte vart med om tdgare säger Ove Hansén. Det är så med fältbussnstallatoner att fungerar det från början så fungerar allt. Nu var det bara att smälla gång. Det har även vart ett lärorkt projekt. Att projektera en anläggnng med fältbussar skljer sg från det tradtonella sättet. V har dock haft gott stöd från Emerson och undvkt de fallgropar som kan fnnas, avslutar Ove Hansén. Erfarenheterna från operatörerna är också goda. Det fanns ett vsst motstånd från början, men nu vll man nte byta, säger Håkan Nord. För ytterlgare nformaton, kontakta Lars de Vahl, tel eller 4 Process Management

5 Notser Emerson Process Management förvärvar Solartron Mobrey Emerson Process Management har nått en överenskommelse med Roxboro Group PLC om förvärv av Solartron Mobrey och förstärker därgenom sn poston nom nvåmätnng. Bergesen nstallerar DeltaV från Emerson Den 8 november 2005 undertecknade Emeson Process Management AS ett kontrakt med Bergesen Worldwde Offshore AS på leverans av Safety & Automaton Systemet (SAS), nstrumenterng och debterngsmätsystem för det som kommer att bl ett av världens största fartyg för produkton, lagrng, bearbetnng och omlastnng av olja. Den totala ordersumman för Emerson uppgår tll drygt 45 mljoner NOK. Bergesen har fått ett kontrakt från det mexkanska statlga oljeföretaget Pemex på ombyggnad av Berge Enterprse, ett av företagets VLCC (Very Large Crude Carrers), tll en FPSO (Floatng, Producton, Storage and Offloadng). Berge Enterprse påbörjar under våren 2007 produkton från fälten KMZ Mexkanska Golfen och fartyget blr det första FPSO för detta ändamål. Produktonskapacteten blr ca fat per dag och med en leveranskapactet på fat per dag blr det världens största produktonsfartyg med m 3 lagrngsutrymme. Fartyget är 340 m långt, 65 m brett och utrustas med upp tll 70 MW elektrsk kapactet. För mer nformaton kontakta Rolf Jenssen, tel eller Emerson Process Management AS har valts som samarbetspartner och leverantör av SAS baserad på DeltaV processdatorsystem och med total sgnalmängd på drygt 5000 I/ O. DeltaV ngår PlantWeb fältbaserad arktektur, vlken använder helt dgtal FOUNDA- TION fältbuss kommunkaton med ej ntegrertade lösnngar för Asset Management. Detta kommer att medföra optmal körtd nom styrnng av processanläggnngen, marna system, energsystem och säkerhetssystem. I leveransen ngår även Emersons SIL 3 klassfcerade och DnV godkända säkerhetssystem DeltaV SIS. Det enda på marknaden med ntegrerad Asset Management lösnng baserad på HART teknolog, vlken medför att optmal tllgänglghet uppnås genom att hela säkerhetskretsen kontrolleras kontnuerlgt, nklusve ventllägesställare och nstrument. Genom att utföra begränsat slagtest på esd-ventlerna kan man hålla en lägre SIL-nvå, så att man slpper att utföra fullskaletest av hela säkerhetssystemet så ofta. Leveransen, nklusve TÜV-godkänt projektgenomförande, kommer sn helhet uppfylla IEC61511 standarden. Bergesen Offshore har också valt att låta Emerson Process Management ngå ett ntegrerat team som står för projektgenomförandet, varvd Emersons spetskompetens nom olja & gas mplementeras projektet och lösnngarna. En orsak tll detta val är kravet att uppnå mnmala drftsskostnader, vlket är vktgt eftersom Bergesen kommer att ansvara för drften. Aker Kværner Power och Automaton (AK- PAS) och Emerson Process Management AS samarbetar också detta projekt genom utnyttjande av varandras kärnkompetens. I projektet används specfk AKPAS kompetens nom marna system och energsystem. Rosemount fältnstrumenterng för mätnng av tryck, temperatur, flöde, samt specella sl-certferade transmttrar har också beställts tll ombyggnaden och nya processavsntt. Dessutom ngår Fsher reglerventler med avancerade ventllägesställare leveransen, vlket ger möjlghet tll tllståndsbaserat predktvt underhåll. Mobrey Measurement, som den nya dvsonen heter, tllhandahåller kontnuerlg nvåmätnng och nvåvakter för processndustrn. Kunderna fnns nom olja/gas, raffnader, kem-, petrokem, vatten- och avloppsrenngsverk, lvsmedelsprodukton samt värme- och kraftgenererng. Att få Emerson Process Management som ägare är mycket postvt, säger Anders Löfgren, VD för Mobrey AB. I samband med att Mobrey går n Emersons organsaton sker ett namnbyte tllbaks tll det gamla namnet Mobrey AB. Solartron kommer dock att fnnas kvar som varumärke på denstets- och vskostetsmätare. I övrgt kommer såväl Mobrey AB som Emerson Process Management AB att arbeta som tdgare och med samma produktsortment, med den skllnaden att man nu även kan erbjuda produkter ur varandras sortment. Utbldnng V arrangerar schemalagda kurser vd vårt utbldnngscentra Karlstad eller på plats hos Er. V har även möjlghet att skräddarsy kurser som tllgodoser Era unka behov. Kontakta Annel Olofsson, tel för ytterlgare nformaton. Process Management 55

6 Nya produkter SIL2-klassad Corols Mcro Moton s modell 1700 och 2700 har som första tllverkare erhållt SIL2 (IEC61508) för Corols massflödesmätare. Övrga SIL2 klassade produkter från Emerson; tryck och temperaturtransmttrar samt vbratonsvakter. Se även: rosemount.com/safety Tvåfasflöde med Corols massflödesmätare Problem med att kunna hantera tvåfasflöde, d v s vätskeflöde som nnehåller luft eller gas större eller mndre mängd, har länge vart en aklleshäl för Corols massflödesmätare, men nte nu längre. All tllgänglg ltteratur som behandlar Corols mätare har httlls slagt fast att denna mätmetod nte lämpar sg för tvåfasflöde, dessa fakta gäller alltså nte längre. Mcro Moton har under de senaste åren kontnuerlgt förbättrat förmågan att hantera de olka faserna ett flöde som endera övergår från tomt tll fyllt rör eller vce versa. Eller så har det handlat om ett vätskeflöde som konstant nnehåller gas/luft. Termnolog och applkatoner nom tvåfasflöde Plugföde Förekommer långa processlednngar där fckor med luft är svåra att undvka. Pumpar som läcker på sugsdan. Omrörare som slår n bubblor tank. Dmensonerng av processnstrument Med Instrument Toolkt bl det nu enklare att dmensonera processnstrument. Tden som läggs ner på dmensonerng av gvare mnskar. Man går från processdata tll modellnummer och datablad på några mnuter. Få utskrfter med specfkatoner, konfgurererng och beräknngar. Instrument Toolkt hanterar Emerson Process alla produkter; tryck, nvå, flöde, temperatur och denstet. Detta ngår: Databas med 100-tals vanlga meders egenskaper Innehåller alla vanlgt förekommande enheter Dmensonerng av prmärelement för dp-flöde Plus mycket annat Kontakta com och beställ en kostnadsfr programvara dag. Användarvänlg funkton Mcro Moton s lösnng på problemet är mycket enkel; med hjälp av MVD-teknken som funnts med några år, det är bara att aktvera funktonen. På eller av, det är allt. Det behövs alltså ngen specalst för att utföra avancerade nställnngar. Hög noggrannhet Med andra generatonens MVC-teknk som släpps under december 2005, så tar Mcro Moton ytterlgare ett steg: maxmalt 1% felvsnng vd 15% volym luft/gas, vlket är avsevärt mer än vad som förekommer normalt. Tomt-fyllt-tomt rör En flödessekvens om börjar med tomt rör, fylls och rör töms slutet av satsnng. Förekommer exempelvs vd fyllnng av tankvagnar och vd byte av överförd produkt. Luftblandad produkt Vssa produkter kan ha luft nbäddad meda. Förekommer meda med hög vskostet, vd höga flödeshastgheter och då kavtaton kan uppstå efter pumpar och dylkt. För mer nformaton kontakta Ulf Olsson, tel eller 6 Process Management

7 Nya produkter Massflödestransmtter för doserng Mcro Moton s nya modell 1500 ger exakta doserngar er process, har ett mycket kompakt format och fnns för montage på DIN-skena. Passar alla Mcro Moton s sensorer, nklusve modeller för CIP, SIP och med EHEDG certfkat. Drekt styrnng av ventl Hanterar tvåfasflöde (vätske-luft blandnng) RS-485 kommunkaton GE Healthcare utvdgar samarbetet med Emerson För mer nformaton, besök: GE Healthcare, Lndesnes Fabrkker, påbörjade ett nytt projekt sommaren 2004 syfte att utvdga kapacteten exsterande fabrk. Företaget skall genomföra en ombyggnaton och nynstallaton befntlg produktonsanläggnng för att kunna tllgodose ett ökat behov på marknaden för sna röntgen- och MRI kontrastmedel. Produktonsstart är planerad tll februar Anläggnngen som byggs ut, tllverkar det verksamma ämnet som används kontrastmedlen. Produktonen sker batchvs och hela anläggnngen byggs enlgt de natonella och nternatonella specfkatoner och krav som gäller för framställnng av läkemedel. Emerson Process Management AS valdes även denna gång som samarbetspartner med stt DeltaV processdatorsystem. Systemet använder PlantWeb fältbaserad arktektur, baserat på den helt dgtala FOUNDATION Feldbus. Anläggnngen har en betydande storlek med omkrng 7500 I/O. I/O systemet är en kombnaton av exsterande och ny nstallaton. FOUNDATION Feldbus används för en del nynstallerad I/O. V har valt att fortsätta med bussteknolog på fältsdan baserat på goda erfarenheter från mplementerngen vår nyaste fabrk för tllverknng av mellanprodukter, säger Roy Tråne, ansvarg för el/automaton projektet. V ser att nvesterngen anläggnngen nte blev Mer nformaton fnns på www. PlantWeb.com/Proven dyrare för att v valt bussteknolog, och v får en snabbare och mer effektv gångkörnng. Dessutom ser v att dagnostkmöjlgheterna på fältutrustnngen förbättras med fältbusskommunkaton och att detta har tagts väl tllvara DeltaV. Emerson Process Management AS har också skräddarsydda lösnngar för ntegrerng och utbyte av de befntlga PLC system som tllsammans med projektlednng, konfgurerng och gångkörnng ngår leveransen. Emerson vsade också vd förra leveransen prov, vlja och förståelse för att leverera väldokumenterade och valderade projekt som skräddarsytts för läkemedelsndustrn. Detta var vktga faktorer för oss vd val av systemleverantör vd utbyggnaden av exsterande fabrk. Kontraktet tll Emerson är värt 25 mljoner norska kronor. GE Healthcares Lndesnes Fabrkker lgger Lndesnes kommun, 7 ml söder om Krstansand, Norge. Fabrken har dag ca 400 anställda. Analys på pannvatten Emerson kan nu erbjuda analys av natrum, hydrasn, kselsyra och fosfat på pannvatten. Analys kan utföras av upp tll 6 delströmmar. Enkel drfttagnng och enkelt underhåll. Det tar endast 5 mnuter av dn td var tredje månad! Leverans av standarder och reagenser sker automatskt tll kund var tredje månad. För ytterlgare nformaton, v v rng Per Erksson, tel Process Management 7

8 Notser Arzona Chemcal byter ut Sandarne Kraftvärmeverket Lnköpng modernserat med DeltaV Arzona Chemcal, ett världsledande företag nom specalkemkaler och dotterbolag tll Internatonal Paper Company, USA har beslutat nvestera 30 mljoner SEK en ny drftcentral vd fabrken Sandarne. Arzona Chemcals AB strax utanför Söderhamn, har drygt 150 medarbetare. Vd företaget destlleras och vdareförädlas ca ton tallolja per år. Med nvesterngen byter Arzona styrsystem tll Emersons DeltaV. I första etappen ngår destllatonsfasen, vlken omfattar I/O. Etapp 2 beräknas vara klar om ca 1-2 år och omfattar Harts dervat, ca I/O samt batch. Scanlube nvesterar senaste teknologn Scanlube är en smörjmedelsfabrk som ägs av Preem Petroleum AB och Hydro Texaco Holdngs A/S. Fabrken lgger Göteborgs oljehamn. Scanlube tllverkar och dstrbuerar ca 45 mljoner lter smörjmedel tll kunder bl a Sverge, Norge, Danmark, Baltkum, Ryssland och Island. Anläggnngen har haft ett behov av ökad automatserng och när väl projektet var gång valde man att ta steget fullt ut med DeltaV och fältbuss. Systemet kommer nuläget att kommuncera va FF med ca 85 radarmätare varav 38 är Rosemounts nya modell 5402 och 18 är modell Man kommer även att ta n ca 80 temperatur sgnaler va 848T och 644FF transmttrar. Bakgrund Teknska Verken Lnköpng hade ställts nför det faktum att befntlga pannor krävde anpassnng tll de nya mljödrektven. Under våren 2001, när omfattnngen av anpassnngen stod klar, såg man relatvt snart att fastbränslepannorna skulle behövas modferas med nya, mer exakta luftregster, ett arbete som även skulle komma att kräva en förbättrad styrnng. När v väl vunnt den nskten, kändes steget att lämna den gamla pulpetstyrnngen tll förmån för datorserad styrnng nte stort, säger Mchael Fahlström, drftchef på Kraftvärmeverket centrala Lnköpng. Upphandlng En projektgrupp tllsattes under lednng av en projektledare från Teknska Verkens projektavdelnng med representanter från de olka skftlagen och reglerngenjörer. Externt konsultstöd från JD-gruppen deltog också genom hela projektet, berättar Mchael vdare. Projektgruppen startade stt arbete med att studera marknaden av tllgänglga automatonssystem. Man försökte utvärdera de olka systemens möjlgheter och brster genom studebesök på referensanläggnngar samt vd möten med systemens representanter. Därefter nleddes arbetet med att ta fram den kravspecfkaton som beskrev de funktoner och den prestanda som v önskade av systemet. Efter en tuff upphandlng valdes DeltaV från Emerson Process Management, då det sammantaget vsade sg vara det system som bäst kunde svara upp mot kravspecfkatonen. Att v var bland de första energbolagen som valde DeltaV kändes aldrg orolgt då Emerson Process Management hade en dger referenslsta från processndustrn. Den ursprunglga upphandlngen gällde panna 3 med en rad optoner att lösa ut över en 4-års perod. Målet var att nte bara kraftverkets båda fastbränslepannor P1 och P3 skulle byggas om, utan även P2 som är en oljepanna. Under arbetet med de tre pannorna har DeltaV även applcerats på en avsvavlngsanläggnng och på en rökgaskondenserng. Mchael Fahlström menar att denna utöknng av projektet ska ses som att Teknska Verkens personal ger styrsystemet ett gott betyg. Genomförande Genomförandet av de olka etapperna genomfördes under vardera ett år där hösten/vntern ägnades åt systembyggande, Mkael Fahlström, drftchef Kraftvärmeverket Lnköpng berättar om sna erfarenheter från projektet. att bygga blder och planerng av nstallatonsarbetet där många gvare och ställdon av åldersskäl skulle ersättas, fortsätter Mchael. Flertalet processblder rtades av Teknska Verkens drftpersonal som deltog projektet, ett moment som vsade sg vara lätt att lära sg bldbyggnadsdelen DeltaV. Under vårarna var Teknska Verkens personal på plats hos Emerson Process Management Karlstad för fabrkstestnng av systemet. Man kunde då också nföra sena ändrngar nnan systemet levererades lagom tll sommarens nstallaton. Under ntensva sommarveckor drftsattes systemet och checkades ut nför provdrften. Emersons personal har fått vsa stor flexbltet vd provdrften anser Mchael, då möjlgheten att köra pannorna tll stor del beror på vädret som ju nte alltd behagar uppföra sg som man önskar! När pannorna sedan väl kan köras så ska de då oftast köras på en bestämd last vlket nte ger så stora möjlgheter för trmnng. Provdrfterna har dock gått utmärkt vlket är ett gott betyg på att det förberedande arbetet och testnngen har utförts omsorgsfullt. Parallellt med provdrften har utbldnng skett på de aktuella anläggnngsdelarna. Att projekten har kunnat genomföras så smdgt som de gjort under dessa år kan tll en stor del tllskrvas den goda stämnng som rått under projekten menar Mchael vdare. Emersons projektngenjörer Anders Larsson och Stefan Krstoffersson har på ste jobbat nära våra operatörer och vart mycket lyhörda för önskemål och déer. För mer nformaton kontakta Jonas Åkesson, tel eller 8 Process Management

9 Notser Tuffa förhållande på ETEKs anläggnng Ö-vk Ola Palmqvst, stf drftsngenjör ser tll att allt fungerar kontrollrummet vd Teknska Verken Lnköpng. ETEK valde Emersons ph nlne sensorer modell Hx 348, armatur modell Retracomaster och nstrument 5081 för analys av Hydrolysat (sockerlösnng). Eftersom medat har en hög beläggnngsrsk så valde man en trycksatt elektrod för att bättre hålla referensen ren. Elektroden är påfyllnngbar och klarar även ångsterlserng (+130 o C) som görs ca 1 gång per månad. Under sommaren 2006 skall systemet uppgraderas tll senaste programversonen och även kompletteras med en ny 4-skärms operatörsstaton, en anpassnng tll kontrollrummets nya layout. Inget långvargt arbete utan lte avkopplng, vlket november markerades Mnsemnarer med en lten tllställnng på Cloetta Center med mat och shockey. Färjestad förlorade artgt mot LHC. Allt för kunden enlgt Färjestadsupportrarna från Emerson, avslutar Mchael Fahlström. På några applkatoner vlle man kunna ta ur elektroderna under drft, varför en armatur där elektroden kan tas ur monterades. Trycket elektroden pumpas upp med en separat pump. Möjlghet att använda extern tryckluft fnns också. Nu har elektroderna suttt drft sedan sommaren och fungerar bra enlgt Magnus Normell på Eurocon. Emerson har även levererat konduktvtetsmätnng tll anläggnngen. Instrumentet modell 5081 är levererat med Feldbus Foundaton. Deltagare vd semnaret Sundsvall, som arrangerades slutet av oktober. Under hösten har mnsemnarer anordnats på ett total platser Sverge. Totalt har ca 250 kunder deltagt semnarerna. I anslutnng tll semnarerna anordnades en mnmässa med produktnyheter nom Tryck, Flöde, Vätske- och gasanalys, DeltaV och AMS (anläggnngsunderhåll). Är du ntresserad av nformatonsmateralet, e-posta Under semnaret presenterades följande föredrag: Bättre reglerng med modeller, Håkan Frdén, NPI (Network for Process Intellgence). Bättre reglerng med DeltaV, Peter Lndberg, Emerson Process Management AB. Emerson Process Management produkter - grunden tll en noggrannare processtyrnng, Ulf Olsson, Emerson Process Management AB. ph n-lne sensorer modell Hx 348 Process Management 9

10 Notser DeltaV SIS Semnarum Ett semnarum arrangeras Göteborg under våren Det här är ett semnarum för dg som vll lära dg de sju vktgaste punkterna när det gäller att planera och genomföra nästa smarta säkerhetsnstallaton. Hur planerng och genomförande görs enlgt den nternatonella standarden IEC Hur man beräknar nödvändg rskredukton för varje enskld säkerhetskrets. Hur man väljer den mest ekonomska rskreduktonsteknologn. Hur man mnmerar sannolkheten för ncdenter. Hur man underlättar för framtda expansoner och uppgraderngar. Hur man valderar säkerheten på ett säkerhetssystem. Hur man tar hänsyn tll alla element varje enskld säkerhetskrets. Rosemount s 5400 Sere Emerson ntroducerar en ny revolutonerande radarfamlj Ökar våra kunders lönsamhet Alltsedan utvecklngsarbetet med den nya famljen av cke-kontaktande radar startade har Emerson s mål med produkten vart glasklart. Rosemount s 5400 Sere skall vara enkel att nstallera och erbjuda en problemfr nvåmätnng för att slutändan förbättra våra kunders lönsamhet. Ökad tllförltlghet Stora resurser har därför satsats på att överkomma de problem som är relaterade tll tvåtrådsteknk. Mer än 15 nnovatoner, många av dem patenterade, syftar tll att maxmalt utnyttja den begränsade tllgänglga energn på 4-20 ma slngan. Bara de dubbla antennportararna, en ny och unk nnovaton 5400 Seren, resulterar en 75% starkare sgnal jämfört med radargvare med bara en port. Resultatet blr att 5400 Seren erbjuder en mer robust och tllförltlg nvåmätnng och fungerar applkatoner där andra radargvare baserat på tvåtrådsteknk felar. Med andra ord, mndre problem för våra kunder, och mer td att sköta processen. Enkel nstallaton Förutom en extremt enkel elektrsk och mekansk nstallaton erbjuder 5400 Seren också en mycket enkel steg-för-steg konfgurerng va det medföljande grafska konfguratonsprogrammet, AMS, DeltaV, 275/375 eller annat DD-kompatbelt överordnat system. Tankhöjd och några andra få parametrar är det enda som normalt behöver anges. Konfgurerng av ekokurvan, det som normalt anses svårast, är oftast helt onödgt och om så behövs kan det konfgureras automatskt av gvaren själv genom ett enkelt knapptryck. Fulladdad med det senaste av det senaste Gvetvs fnns 5400 Seren utförande med 4-20 ma /Hart, men också med Foundaton Feldbus TM med nte mndre än 11 funktonsblock (!). Avancerad dagnostk varnar operatören före problemet uppstått och genom PlantWeb Alerts kommunceras föreslagna åtgärder, nklusve detaljerade orsaker tll problemet. Resultatet blr att processen kan optmeras, enklare felsöknng, och mndre nertd, resulterande en mer lönsam anläggnng. Anmälan görs på Central/SIS Mångsdg För att varje applkaton erhålla maxmal mätprestanda och monterngsflexbltet fnns produkten med en mängd olka antenner och två modeller med olka frekvenser, 5401 (6 GHz) och 5402 (26 GHz). Gvarens programvara har nästntll obegränsade konfgurerngsmöjlgheter med bland annat en 100 punkters ekokurva och regstrerng av falskekon. Tack vare denna mångsdghet är 5400 Seren lämplg för de allra flesta applkatoner. Och när så behövs erbjuder Emerson storebrodern 5600 Seren, en fyrtrådsgvare som är oöverträffad vad gäller mätprestanda rktgt svåra applkatoner. Fördelar med radar teknolog: Kontnuerlg nvåmätnng med hög noggrannhet Ej kontakt med processen Inga rörlga delar Underhållsfr Opåverkad av processförändrngar (denstet, vskostet, tryck, temperatur m m). Mer nformaton fnns på 10 Process Management

11 Notser Akzo Nobel Stenungsund fortsätter sn DeltaV utbyggnad Eten Oxd fabrken snurrar för fullt efter att man bytt ut det gamla Contronc P systemet mot Delta V. Nästa projekt som redan påbörjats är att byta ut befntlgt RS3 system på Amnfabrken tll Delta V, men man nöjer sg nte med det utan kommer samtdgt att bygga om fabrken för ökad kapactet. I samband med Eten Oxd projektet byggdes det en helt ny byggnad med gemensamt kontrollrum för både Eten Oxd och Amn fabrken. Efter Amnprojektet kommer man ha en gemensam systemplattform för bägge fabrkerna där man också valt den senaste teknken att använda fyra skärmar per arbetsstaton. Totalt kommer man nu ha 10 arbetsstatoner och totalt 40 skärmar med full åtkomst tll båda fabrkerna. Förutom det har den nya byggnaden gvt möjlghet tll en optmerng av arbetsmljö, ergonom mm. V ber att få återkomma kommande nummer med ett utförlgare reportage. Preemraff Lysekl snart gång med sn nya anläggnng Den nya anläggnngen för tllverknng av mljövänlg desel är mtt uttestnngsfasen och man håller som bäst på med fntrmnng av systemet. Preemraff Lysekl är nu den största Delta V anläggnngen och även den största fältbuss nstallatonen Sverge. Systemet har nuläget en storlek av ca I/O och kommuncerar med ca 1500 fältbussnstrument. Även här ber v att få återkomma med ett utförlgare reportage kommande nummer. AMS Devce Manager Ver 7.0 Utökad tllgänglghet och funktonaltet I november 2005 lanseras Verson 7.0 AMS TM Sute: Intellgent Devce Manager, en central applkaton, som förstärker den predktva fömågan PlantWeb dgtala fältarktektur. Verson 7.0 förbättrar åtkomsten av predktv teknk p g a att AMS Devce Manager stöder Emerson s nya Smart Remote Automaton teknk, den ökar även anslutnngsmöjlgheterna nklusve Hgh Speed Ethernet (HSE) nterface för FOUNDATION fältbussnstrument. AMS Devce Manager 7.0 stöder alla HART och FOUNDATION fältbuss nstrument, nklusve Emerson s nya unka transmtter med dagnostkfunkton och på så vs kan status på pumpar enkelt avläsas. HART och FOUNDATION feldbus nformaton är ntegrerad en applkaton som omfattar en enskld larmmontor för övervaknng av alla enheter, och en audt tral som dokumenterar dessa enheter. Detta nnebär att samma arbetssätt kan användas för all nstrumentstyrnng. Expansonen AMS Devce Manager verson 7 nnebär korthet: Ett nytt nterface stöder PlantWeb dgtala arktektur för Smart Remote Operatons, vlket medför enkel tllgång tll dagnostk vd fjärrmontage och real-tdsanslutnng tll centralserade drftsenheter, t ex oljeplattformar, pumpstatoner och avloppsanläggnngar. Hgh Speed Ethernet (HSE) nterface möjlggör anslutnng av FOUNDATION fältbussnstrument, t ex Rosemount 3240 Feld nterface Module. Va detta nterface sker kommunkaton med flera fältbussnstrument för konfgurerng och dagnostk, även om anläggnngens befntlga system nte stöder fältbuss. Anläggnngar kan använda det bästa av såväl HART som FOUNDATION feldbus nstrument samtdgt som man utnyttjar de bästa funktonerna va AMS Devce Manager. Ökad öppenhet möjlggör uppkopplng mot alla HART och FOUNDATION feldbus enheter; AMS Devce Manager stödjer 26 Multplexer nterface. Om AMS Sute AMS Sute utnyttjar predktv ntellgens för att öka tllgänglghet och prestanda anläggnngar, och omfattar mekansk utrustnng, elsystem, processutrustnng, nstrument och ventler. AMS Sute utför detta va AMS Asset Portal, AMS Devce Manager, AMS Machnery Manager, AMS Performance Montor och AMS Optmser applkatoner. Mer än av dessa applkatoner fnns drft runt om I världen. För mer nformaton besök 17 Process Management 11

12

13 En Gammel Dansk gör gott. V & S Danmark Aalborg har valt Emerson Process Management som automatonspartner för produktonen av deras välkända btterprodukter: Gammel Dansk Btter Dram Gammel Dansk Ctrus Btter 1-Enkelt Nordsø Btter Emerson kommer att leverera processstyrsystemet DeltaV, nstrumenterng och programmerng tll den nya fabrken för btterframställnng. Anläggnngen, som har ca I/O, blr en helautomatserad anläggnng med ntegrerad batchhanterng, baserad på DeltaV Batch (S88 baserad) som skall ntegreras med befntlgt MES system. Aalborg fabrken har alltsedan starten början av 90-talet använt Emerson s produkter (styrsystemet RS3) och servce för produktonen av Aalborgs akvavt, början tll kontroll av olka enheter, men har senare byggts ut tll att omfatta även jäsnngsprocessen, fnsprtdestllatonen och blandnngen av färdga akvavtsorter. Conoco Phllps använder AMS på Ekofsk Conoco Phllps har nu tagt drft sn nya plattform 2/4M på Ekofsk-området, Europas största oljefält ute tll havs. Redan ett tdgt skede beslutades att AMS Devce Manager skulle användas och alla fältnstrument som offererades projektet skulle därför vara AMS-kompatbla. Samtlga reglerventler utrustades med Fsher DVC 6000 ventllägesställare, ca 70 st totalt. Ventlsgnatur togs på ventlerna nnan leverans och en databas med dessa fanns klar när nstrumenten kopplades n under looptest Egersund. De drygt 580 nstrumenten och ventlerna har on-lne anslutnng tll AMS Devce Manager. Detta är möljgt p g a att AMS Devce Manager använder en Ethernet tll Profbus Gateway (EPI) som anslutts 8 st noder med ABB S800 och S900 Remote I/O. Därmed uppnås en mycket enklare anslutnng än vd användnng av HART multplexer som ansluts tll varje enskld mätkrets. I projektet har man haft stor nytta av denna lösnng vd utchecknngen av den nya plattformen. AMS Devce Manager är nu sammankopplat så att det täcker de tre plattformarna 2/4 J, X och M, med en sammanlagd databas på 2500 tag. Den kommer nu att användas tll tllståndsbaserat underhåll och övervaknng. Notser Perstorp valde DeltaV Perstorp AB och Emerson Process Management AB har ett mer än 20-årgt samarbete beträffande styr och reglersystem. Under första hälften av 1980-talet utvärderade Perstorp AB de olka systemalternatv som fanns tllgänglga på marknaden och valde då RS3. 20 år senare var det dags gen. Även om RS3 fortfarande fungerar mycket bra så börjar det att bl omodernt och ganska dyrt att leva med. Så när den nya Myrsyrafabrken skulle byggas kunde man nte fortsätta med RS3. Dessutom beslutade Perstorp AB sg för att tden var nne för att successvt byta ut sna RS3-system tll något modernare. Efter noggrant övervägande bestämde man sg för att nte behålla någon del av de gamla systemen när de byttes ut och därför var man plötslgt nte alls beroende av att behålla Emerson som systemleverantör. Av den anlednngen kunde man ännu en gång gå ut på marknaden, jämföra vad som fanns, göra en serös utvärderng och ta reda på vad som är bäst för Perstorp AB de nästkommande 20 åren. När denna utvärderng var klar, när alla teknska och kommersella aspekter var sammanräknade, stod det klart att Emerson återgen var det bästa alternatvet för Perstorp AB. Denna gång med DeltaV. V på Emerson Process Management AB tackar för förtroendet och kommer att göra vårt allra bästa för att motsvara eller överträffa de högt ställda förväntnngar Perstorp AB har på oss. För ytterlgare nformaton kontakta Rolf Jenssen, tel , eller Rolf Jenssen, marknadsansvarg vd Emerson Process Management Norge, berättar att AMS Devce Manager kommer att användas tll tllståndsbaserat underhåll och övervaknng. Process Management 13

14 Notser Tack för ett bra samarbete under de senaste 4 åren! Som överskrften antyder så lämnar jag nu den svenska säljorgansatonen Emerson Process Management och överlåter ansvaret tll mn efterföljare Anders Löfgren. Jag vll därför här gärna tacka de svenska kunder som jag vart kontakt med under åren det har vart dejlgt att lära känna er och känna att n har accepterat att en dansker har vart med under förhandlngar om bra order (både för oss och förhoppnngsvs även för er). Även om v är ett broderfolk har jag konstaterat att det råder olka mentaltet mellan våra folk emellanåt när v danskar kanske tar beslut på lösare grunder så har det vart bra att uppleva den grundlghet som n svenskar fattar beslut på. N har också lärt mg mycket om era ndustrer (pappers-ndustrn är ju nte den största ndustrn Danmark nte heller kemndustrn). N är vårt roder! Utan roder hade v nte kunnat nå den ledande marknadsposton som v har dag. Med dessa ord öppnade John Berra, Presdent Emerson Process Management, årets användarmöte Orlando, Florda. Emerson Exchange 05 Årets Emerson Exchange konferens blev åter en stor succé med rekordmånga deltagare. I stt öppnngsanförande konstaterade John Berra, Presdent Emerson Process Management, att V är det fnansellt mest stabla företaget på automatonsmarknaden - och v har aldrg sett så postvt på framtden som v gör dag! Under veckan Orlando väljer deltagarna bland 300 presentatoner. Man kan även lyssna på föredrag där andra användare berättar om hur man genomfört och lyckats med sna projekt. T ex hur man bygger ett nytt massabruk med fältbussteknk, hur ett raffnader optmeras med MPC-reglerng etc. Mellan presentatonerna fanns td att besöka Kennedy Space Center, Daytona Beach eller något av de ggantska varuhusen området. Användarmötet som arrangeras av Emersonanvändare och för Emerson-användare lockar fler deltagare för varje år och slog återgen nytt rekord med totalt deltagare. En öknng med 20% mot förra året. Lka tdgare år arrangerades en gruppresa med deltagare från Skandnaven, vlken samlade 30 deltagare. Denna stora konferens kräver naturlgtvs flera års planerng och därför är nästa års användarmöte redan nbokat och klart. Det går av stapeln den 2-6 oktober Nashvlle, Tennessee. Planera dtt deltagande redan nu! Det har vart underbara upplevelser med er under mer gemytlga former (våra resor tll USA och våra road-shows runt om Sverge.) Jag drar mg nu åter tllbaks tll Danmark och kommer framtden att koncentrera mg på den danska marknaden, därför hoppas jag att n ger mn efterföljare samma förtroende som n har gvt mg. Tack för 4,5 goda år tllsammans med er Stort tack, samt en God jul och Ett Gott Nytt År! Boy Konstmann General Manager, Sales & Marketng Denmark Motorcykelntresset var stort hos några deltagare, här är det Peter Lndberg, Systems Sales Manager vd Emerson Process Management som konstaterar att utbudet är helt OK. Mer nformaton fnns på 14 Process Management

15 Gott Nytt År önskar Emerson Process Management AB Istället för tradtonella julkort eller julgåvor har v år valt att ge en gåva tll Världens Barn. V hoppas på detta sätt att kunna sprda lte ljus och glädje tllvaron tll de som bäst behöver det Har du också drabbats av Sudoku feber? Prova då den här, nvån lgger på ett Svart Bälte. Skrv ned sffrorna den markerade raden och e-posta tll nfo. Bland nkomna svar med rätt lösnng utlottas to MP3 spelare. Jens Bolvg, vår flödesexpert vd kontoret Danmark, har fyllt 65 år och har valt att gå penson efter 40 år branschen. Besök vår hemsda: UTGIVARE Emerson Process Management Skandnaven HEMSIDA SVERIGE: Emerson Process Management AB, Box 1053, , Karlstad, tel , fax , e-mal: Representanter: Brooks svävkropps- och termska mätare: Temflow AB, tel , fax Ventler: Peab Process AB, tel , fax Samarbetspartners: Nvålösnngar: Mobrey AB, tel , fax , Gasanalys: Olentec AB, tel NORGE: Emerson Process Management AS, P.B. 204, 3901, Porsgrunn tel , fax , e-mal: Representanter: Brooks VA- och termska flödesmätare: JH Prosess-Instrument AS, tel , fax Ventler: Solberg Andersen AS, tel DANMARK: Emerson Process Management, Hejrevang 11, 3450 Allerød tel , fax , e-mal: Representanter: Brooks: Zmsen Procesnstrumenterng ApS, tel Gasanalys: FLS Arloq, tel FINLAND: Emerson Process Management OY, Pakkalankuja 6, 01510, Vantaa, tel , fax , e-mal: Representanter: Brooks: Oy Sntrol AB, tel ISLAND: Varmaverk HF. tel , fax REDAKTION/LAYOUT/PRODUKTION Anta Nyström REPRO & TRYCK Knappen, Karlstad Process Management 15

16 Avsändare: Emerson Process Management AB, Box 1053,

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Halvårsrapport 2014 1 Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Spltan

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik VÄSTERVIK VÄSTERVIK Kompett arbetskraft stannar Västervk SIDAN kompets 6kompetsutvecklng hela SIDAN 4 Sverge - nu ändrar v! Hela tdnng är annonsblaga Framtds nstrjobb fnns Rcssons GULDSPONSORER Verktygsservce

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecfka vllkor Dessa lånespecfka vllkor utgör tllsammans med de allmänna vllkoren för Akta Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 vllkoren för detta lån. De allmänna vllkoren tllämpas om

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Natonell plan: gränsöverskrdande nfrastruktur Hösten 2012 beslutade regerngen att kraftgt höja anslagen för transportnfrastrukturen.

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Cancer är en tuff motståndare

Cancer är en tuff motståndare D e n n A p u b l k At o n ä r e n A n n o n s f r å n r A D u m h e m m e t s f o r s k n n g s f o n D e r Cancer är en tuff motståndare hjälp oss ge fler en tro på framtden Nya upptäckter förlänger

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

Hälsningar. Daniel Sundqvist, VD J.A. Sundqvist AB

Hälsningar. Daniel Sundqvist, VD J.A. Sundqvist AB PRODUKTKATALOG 2012-2013 1963 startade farfar ett företag som är grunden tll Sundqvst. Jag har levt med frman nästan hela mtt lv. På 90-talet hjälpte jag farfar hans vlla Partlle, packade lådor pappas

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher Natonalekonomska Insttutonen Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Phlp Jonsson Handledare: Johan Lyhagen VT 2006 Beräknng av Sannolkheter för Utfall Fotbollsmatcher Oddsen på dn sda Sammanfattnng

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 HSB:s Brf Smedby Upplands

Läs mer

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Stadonparkens förskola 13 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-13 09:59: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Cancer har många ansikten hjälp oss rädda fler

Cancer har många ansikten hjälp oss rädda fler a nnons Denna tematd nng är en annons från r a D umhemmets f orsknngsfond er a nnons Foton: Håkan Flank Cancer har många anskten hjälp oss rädda fler Nytt behandlngskoncept för sprdd prostatacancer Forskarteam

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

ing s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ' ~ i!1

ing s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ' ~ i!1 ng s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ~ ' ~!1 Innehåll ISP år 2400 ISP år 2000 2 Det gångna verksamhetsåret haz vart turbulent Verksamhet 3 för ISP. Fyra medarbetare har slu- tat,vlket medfört

Läs mer

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk f REKRYTERNG, UTBLDNNG OCH UPPFÖLJNNGSMETODER En sammanställnng över aktuella förhållanden för drftpersnal vd landets kärnkraftverk s av Bertl Flbert h Jan Wrstad Rapprt nr 5, januar 1979 Rapprt nm kmpetensuppföljnngsprjektet

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige "!# " $ % &('*),+.-0/0%'&%3)5476 8 &(' 9;: +@),>BA % &C6D% &E>>):D4 F GIHJGLKMONQPRKTSVUXW Y[Z]\8 &4^>_\0%"à&b+ & c

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Göteborg i september 1980

Göteborg i september 1980 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN 9 2.1 Ex- ocn värmetllrörsel 9 2.2 Bränsleprsutvecklng 11

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fnnstaskolan 5 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-05 13:30: V är mponerade av ert genomtänkta förhållnngssätt och den nyfkenhet och vlja att

Läs mer

Skottland perfekt för bil, cykel och vandring

Skottland perfekt för bil, cykel och vandring Skottland perfekt för bl, cykel och vandrng VLSAMT. På Arran är vägarna smala. Men blarna är få och tempot stllsamt. HÄRLIGT SLNGRANdE SVARTA ASFALTVÄ- GAR, VILDA ÖAR OCH BERGIGT HÖGLAND. EN VECKA MED

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Inlednng 3 Syfte...3 Hur projektplanen tas fram...3 Dsposton...3 Förutsättnngar 5 Bostäder och befolknng...5

Läs mer

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN Taxan gäller fr.o.m. den 1 januar 2015 Fastställd av kommunfullmäktge Säters kommun 20141215 Samhällsbyggnadsförvaltnngen 1 (68) Taxa för prövnng och

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår Nr 4 2005 Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030 God Jul och Gott Nytt släktforskarår 1 Innehåll Faddrar nom vårt område... 2 Malavserng om att ny tdnng kommer!... 3

Läs mer

FTP - förmånsbestämd l'l'an

FTP - förmånsbestämd l'l'an ~.~.;~~~..~.; '-' ;;./~~v\.:~'\~~~~.~l. Blaga 1 tll Stadgar för Försäkrngsbranschens Pensonskassa - försäkrngsförenng ;

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014 SCB:s Medborgardersöknng Våren 2014 Vad tyker kommnvånare om sn komm? "D 00 mer än en gång. Ju fler kommer som deltar, desto större möjlgheter fnns *4J (Z det för jämförelser med andra kommer. 4-* (C C

Läs mer

Månadens bostäder till salu

Månadens bostäder till salu HELA DENNA BOSTADSTIDNING ÄR ÄR EN EN ANNONS FRÅN SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING för förändrng? MARS 2009 Månadens bostäder tll salu SID 3, 5, 7-8 Sök ny bostad va moblen Energdeklarera dtt hus LÄS VÅRA REPORTAGE

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år.

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år. Lösnngar: Akedelen Tena 4-5-5 Uppgf (4 poäng) Defnera ydlg följande begrepp a) APV och skaesköld b) IRR, som bland har lösnngar, när uppsår dessa? c) Asse Bea d) Yeld curve Se exbook and web sources. Uppgf

Läs mer

Förstudie Strukturbild Skaraborg. Skissbok 2013-09-27 Summering av förstudie

Förstudie Strukturbild Skaraborg. Skissbok 2013-09-27 Summering av förstudie Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- Summerng av förstude Sammanfattnng Förstuden för Strukturbld Skaraborg har genomförts under ven. Förstuden har avgränsats tll tre teman: boende, tursm och. Arbetet

Läs mer

Några intryck från en resa till USA

Några intryck från en resa till USA Några ntryck från en resa tll USA A V FBRIÖ BROR HILLBOM Önskas kaffe? Solen sken n genom DC 6 :ans fönster och under oss flöt N ya Englands ännu snöhöljda landskap undan, medan v närmade oss Idlewld,

Läs mer

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform)

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform) Armn Hallovc: EXTRA ÖVNINGAR KOMPLEXA TAL a + b, där a, b R (rektangulär form r(cosθ + snθ (polär form θ re (potensform Om a + b och a, b R då gäller: a kallas realdelen av och betecknas Re( b kallas magnärdelen

Läs mer