SAMMANTRADESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRADESPROTOKOLL"

Transkript

1 KOMMrNTUS HOGSKOLE FRBUN DET SAMMANTRADESPROTOKOLL OSTRA NORRBOTTEN Sammantrddesdatum DirektionsmOte Platsochtid Kalix, FOrvaltningshuset Lokalen Pergola ki Beslutande Gunnel Simu 1-laparanda stad Kristiina Ylipekkala Haparanda stad Lena Gard (suppi) Haparanda stad Maud Lundbäck Kalix komrnun Ake Bäckman Kalix komrnun Inga Lis Samuelsson (suppl) Kalix kornmun Rose Marie Henriksson (suppl)kalix kornmun Birgitta Persson Overkalix komrnun Annika Keisu Lampinen Overtorneá kommun Linda Ylivainio Overtorneâ kommun Ovrigadeltagande Marika BjOrkander, utbildningsledare Haparanda, Carina BjOrkman, utbildningsledare Kalix, Br±tt Marie Isaksson, utbiidningsledare Overkalix, Märit Hemphala, utbildningsledare Overtorneâ, Lena Antti, RON, Marja-Leena Riekkola, HON Utses att lustera Justenngens plats och hd Ake Bäckman skrifter Sekreterare Paragrafer Mara Leena Riekkola Ordförande Organ Sam manträdesclatum Justerande Ake Backman ANSLAG/BEVIS Protokollet är usterat. Justeringen har tiflkannagivits genom anslag HogskolefOrbundet Ostra Norrbotten Datum for Datum for anslags uppsattande anslags nedtagande Forvaringsplats forprotokollet ROgskolefOrbundets kansli, Haparanda Underskrift J7 11Q t 4 l Marj,á Leena Riekkola Utdragsbestyrkade FORLAG AB Sf

2 HGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdatum ldirektionsmote Mötets öppnande Ordföranden Gunnel Simu öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Utdragsbeslyrkande

3 HGSKOLEPORBUNDET östra NORRBOTTEN.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdahjm Direktionsmäte Val av justerare Ake Bäckman väljs till justerare. Utdragsbestyrkande

4 HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdotum DirektionsmOte Dagordning Dagordn±ngen genomgâs och godkanns. Utdra sbes rkande

5 HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdah,m Direktionsmöte Val av vice ordfärande i direktionen Birgitta Persson väljs enhalligt till vice ordförande. nskeml cm ett förankrat förarbete inför val av ordförande och vice ordförande framkomrner. Utdragsbestyrkonde

6 .. HOGSKOIJEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmäte Meddelanden/ rapportering Förega ende protokoll Foregâende protokoll, daterat , gas igenom. Ett tillagg gjort i stadgarna efter foregâende direktionsmäte i paragraf 7, Stadgar/ forbundsordning for HON samt Arsredovisning 2010, redovisas for direktionen som godkanner det. Länken till HogskolefOrbundet Ostra Norrbotten ska vara väl synhig pa alla medlemskornmuners hemsidor (startsidan). Förbundschefen Lena Antti deltar i garsamrâdet senare pa dagen. Hon korniner att foreslâ respektive kommunalrád/representant att sorja for HONs synlighet pa respektive kominuns hemsida. Protokollet godkanns och laggs till handlingarna. Samverkan med LKF (Lapplands kommunalförbund, numera Lapplands lärcentra) POrbundschefen Lena Antti informerar direktionen om samarbetet med LKF. Lennart Andersson, kanshichef LKF, har varit pa besok hos HON Vid besoket skissades mojliga omrâden mom utbildning och forskning for samarbete. Lena Antti gay Lennart Andersson även information om HON samt uppdraget organisationen har. NOAK (Norrbottensakademin) Förbundschefen har deltagit pa ett seminarium om natverksbyggande 24 25/3 i Kiruna, dels for att själv foreläsa pa seminariet, dels for att undersoka intresset hos NOAKs ledning att besoka Ostra Norrbotten. Ett tydligt syfte och genomarbetat, engagerande program krävs. Vi behover utforma sadant. Utdragsbestyrkande /1

7 HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmöte Forts 20 Ansakningar läget FOrbundschefen arbetar med en ny ansökan for Forskarstation Ostra Norrbotten. AnsOkan skall vara inlämnad ± augusti, detta betyder i praktiken att ansokan mâste bli kiar fore semestern. Forskningsomrâden som kan ingâ ± ansökan är besoksnaring, träindustri och elektronik/it. Dessutom her kontakt med Archangeisk initierats mom Kolarctic programinet. Tanken är en gemensam ansokan om medel for utvecklat samarbete mom distansutbildning och forskning som gynnar foretag/offentlig sektor ± regionerna. Direkt±onen tacker for informationen. Iitdragsbestyrkande

8 mere vindkraftutb±ldn±ng HOGSKOLEFORBUNDET STRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrödesdatum D±rektionsmöte Uthildningar Lagesrapportering YH utbildning YH utbildning arbetet Butikskomrnunikation startar den 30 augusti 2011 ± Haparanda. Intaget är 35 studenter. Utb±ldningsansvarig är Handelsakademin ± Goteborg. Foretagssaljare B2B startar ht 2011 ± Luleâ, Centek är ansvarig utbildningsgivare. Utbildningsorten är Luleâ med att ta fram nya, behovsprovade utbildningar pgâr kontinuerligt Framtida behov Beslut Förbundschefen Lena Antti tar fram en skrivelse att skickas till Arbetsformedlingen angáende samarbetet mellan komrnuner och AF. Bakgrund Reflektioner/önskemâl av direktionen: kortare utbildningar stor del av kominunala kärnarbetare gr ± pension mom nâgra âr, personalrekryteringen for att fylla de lediga platserna blir svâr mom t ex aldreomsorg, socialomsorg, barnomsorg osv utbildningar mom gruv- och metallbranschen behovs - behov av olika typer av akademiker - behov av utbildn±ngar mom transport/logistik - samarbete med Arbetsformedlingar behover utvecklas angâende kompetensforsorjning, utbildningar scm kornmuner bedömer som nodvandiga. Direktionen uppdrar Lena Antti att undersöka mojligheten att fá ta del av AFs behovsinventering och pa vilket sätt den tagits fram och vilka kriterier den baserats pa lärarnas kompetens behover uppdateras jamstalldhetsperspektivet vid utbildningsplanering är viktig att bearbeta kornmer att behovas Utdragsbesfyrkande

9 HOGSKOTJEPRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrödesdatum Direktionsmöte Ports 21 Broschyrer/web/marknadsforing Förbundschefen presenterar utbildningsbroschyren for ht Direktionen är nöjd med den. En diskussion cm att ta fram och trycka utbildningsbroschyrer tvâ gánger/âr fordes, men utmynnade inte i nâgot beslut. Direktionen menar att HON bor vara delakt±g ± den socialdigitala världen, t ex vara med i Pacebook. Kansliet undersoker vilka mojligheter organisationen har att registrera sig scm Facebook användare. gel 47 Utdragsbestyrkande

10 University - University HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdotum Direktionsmöte Planerade aktiviteter Beslut Direktionen her tagit del av aktiviteterna och ser fram emot information efter besöken i Finland och Norge samt konferensen i Karistad. Bakgrund Internationalisering: nätverk med Finland, Norge Ryssland) (och Förbundschefen informerar direktionen om planerade besök for kanslipersonalen samt utbildningsledarna enhigt följande: Finland under vren 2011 of Applied Sciences, Kemi-Torneâ (www.tokem. fi) of Lapland, Rovaniemi (www.ulapland.fi) University of Oulu, Uleborg (www.oulu.fi) Norge under hasten 2011 Høgskolen i Narvik, Narvik (http://hin.no) Universitetet ± Tromsø, (http://www2.uit.no) - Høgskolen i Finnmark (http://www.hfim.no) Ryssland planeririgen görs längre fram. Konferenser Lena Antti har deltag±t i seminariet Emerging Pieces in the Education Puzzle den 31 mars pa Campus Skellefteá. Seminariet presenterade nya idéer och pusselbitar for att bygga framtidens flexibla och konkurrenskraftiga utbildning. Seminariedeltagarna fick ocksa uppleva detta sättet att bedriva undervisning i realtid Over nätet. Det var mycket uppskattat. ljtdrogsbestyrkande

11 HOGSKOLEFRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrödesdatum Direktionsmöte Forts 22 Förbundschefen komrner att delta ± konferensen Vi bygger tillsammans 4 6 maj i Karistad. Seminariet anordnas av HSS 2011 (Hogskola och samhälle ± samverkan) Utdragsbestyrkande /,./

12 HOGSKOLEPRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträde5daiiJm Direktionsmöte Ekonomi, budget 2011, lägesrapport jan-mars Förbundschefen redovisar det ekonomiska laget for HOgskoleforbundet Ostra Norrbotten for tiden januari mars Budgeten foljs och stammer valdigt väl med sarnma period i fjol. Direktionen har inga invandningar. Direktionen tackar for informationen. Utdragsbestyrkande

13 HOGSKOLEFRBUNDET STRA NORRBOTTEN.. SAMMANTDESPROTOKOLL Sammantrödesdakjm D±rektionsmöte SWOT analys for HOgskolefOrbundet stra Norrbotten Inför omarbetning av Vision och vergripande m1 far Högskolefarbundet stra Norrbotten gar direktionen en SWOT (Strengths Weakness Opportunies-Threats) -analys som gâr Ut pa att man skriver ner styrkor, svagheter, majligheter och hot for organisationen HOgskolefOrbundet stra Norrbotten. Direktionsmedlemrnarna arbetar forst enskilt och skriver ner sine tanker angâende ovannämnda egenskaper pa post it lappar, som sedan fästes pa vita tavian ± rätt ruta (S W O-T) Pa det viset tar man fram gruppens uppfattning om organisationen samt far underlag for att bearbeta och omforma Visionen och vergripande mái. FOrbundschefen och ordföranden gor en snabb sarnrnanfattning av tankar pa lapparna: direktionen tanker ± stort sett likadant angàende HagskolefOrbundet stra Norrbotten och dess existens. Bilaga 1 Utdragsbestyrkande

14 Over kalix. Overgripande mál mâste bearbetas mer. orter med utbildningar o s v. Arbetspass: Vision, mál, konkret verksamhet Direktionsmote Sammantrödesdcitum OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTDESPROTOKOLL PowerPoint presentation. Utdragsbestyrkande Det sker vid nästa direktionsmote den juni i uppdraget inte är aildeles komplett, Vision och slut. Direktionens ordforande konstaterar att Resultaten av grupparbeten redovisas innan motet är fá folk att stanna kvar istället att flytta till behov av utbildningar, vad behovs for att eventuelit och man tar lätt fram olika saker som páverkar bi a tendenser. Detta diskuteras ingende i direktionen Viktigt när man spar i framtiden är trender och och konkret verksamhet for HON i form av en grupparbetet tar vid, lämnar forbundschefen Efter SWOT analysen arbetar man i grupper. Innan direktionen information och skiss Over vision, ml HOGSKOLEFRBUNDET.. Sido

15 HOGSKOLEFORBUNDET OS T RA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Scimmontrödesdotum Direktionsmäte Sainverkan med andra projekt/organisationer, behovsinventering/kompetens râd Beslut Direktionen sammanför HON och lamplig korninunal tjänsteman for diskussion cm eventuell samverkan vad galler kompetensforsorjning. Bakgrund Utbildningsledarna vid HogskolefOrbundet Ostra Norrbotten har gátt utbildning ± behovsinventering via Ume universitet, ENS (Enheten for Naringsl±v och Samhalle) med projekthandlaggare Benkt Wikiund scm utbildare och kontaktperson. Utbildningsledarna har efter och under págende utb±ldning sökt kontakter med lokala foretagare och offentlig sektor for mojligheter for studenter att kunna gora sitt examensarbete samt for inventering av kompetensutvecklingsbehov. Det yore Onskvärt att regelbundet ta del av och bidra till kcmrnunernas planer och tankar när det gäller kcmpetensforsorjning, foretagsutveckling m m t ex via Kcmpetensrd, naringslivsansvariga eller dylika organisat±cner. Ju5terare Utdragsbestyrkande

16 ROGSKOLEPORBUNDET O ST RA NORRBOT TEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum.. Sido Direktionsmöte Inför Agarsamrád forslag till budget 2012/konununernas medlemsavgift, ovrigt Farslag till budget 2012 Förbundschefen Lena Antti visar budgeten for 2011 (samt vad en 3,5% uppskrivning av medlemskornmunernas insatser skulle innebära). For att tacka eventuelit höjda kostnader ± budgeten for 2012 väljer direktionen att foreslâ Agarsamrádet via Lena Antti att besluta använda medel ur det egna kapitalet (ca 2 milj. SEK) Bilaga 2 Direktionen tackar for informationen. tjtdragsbestyrkande

17 HGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Direktionsmöte Nästa mote Nästa direktionsmöte är den med start ki juni 2011 i verka1ix Utdrogsbestyrkande

18 HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmöte Ovr igt Inget ovrigt.,4;;;;_. Utdrogsbestyrkande

19 HGSKOIJEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommantràdesdatum Direktionsmöte Mötet avslutas Direktionens ordfärande avslutar mötet och önskar alla en trevlig kväll. litdrogsbestyrkonde

20 Bilaga 1 SWOT-analys, Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten Direktionsmöte, , Kalix Styrkor bra nätverk bra organisation bestàr av 4 kommuner som viii samma sak angâende utbiidning och forskning väletablerat kontakter erfarenhet att HON är kant lokait representerat branschanpassad utbildning fâ bra utbiidningsmojiigheter tili regionen bra nätverk for utveckling ger framtidstro tilisammans (kommuner) for adekvata utbildningar nära människor tilivaxtnaringar HON/vi etablerad aktör kommunsamarbetet granssamverkan närhet tiii kunder genom iärcenter nätverk ambition och drive hos ny direktion varumärket attraktiv region närheten for medborgaren samverkan melian kommunerna tilisammans fyra konimuner iätt att fà hogskoieutbiidning pa distans kompetent förbundschef utbiidning for aiia Svagheter att kontakten med AF har fungerat sà dâiigt kommunens ekonomi 1

21 behov, begransade Bilaga 1 utträde fran HON brist pa fokus mom forskning vi viii for mycket olika profiler hos vâra 4 kommuner KomVux i de olika kommunerna ingen lust/formâga att las vidare brist pa bra underlag (behoven) lärcentra lärcentra lärcentra behovs inte svag studietradition akademikerskepsis? rädsia? smâ kommuner ekonomin splittrat omràde forutsattningar fler studenter behövs, hitta fram till människor ser inte behov av att möta de nya distansstudenter pa studiecentra olika forutsattningar for utbildningsledare i kommunerna liten personal, liten budget resurser oviija att samverka i östra Norrbotten olika mojligheter for utbildningsledarna tid Mojligheter inspiratorer samordna kompetens, utvecklingsbehov samverkan behovsinventering forskning i kommunernas tjänst kompetensforsorjning som ger foretagen expansionsmojligheter fler far mojlighet till eftergymnasiaia studierfhojer utbildningsnivàn möta lokala behov evidensbaserad kommunai verksamhet lag utbildningsnivà bland befolkningen. Behov! Teknik! större utbud tack vare samverkan centralt lage i Barentsregionen stort utbud av universitet & hogskolor - koparens marknad nya naringar sociaia medier 2

22 Bilaga 1 kan bara bli bättre distansutbildning behövs! regional utveckling fà yngre befolkning att stanna i regionen fi forskning hur stort som heist samverkan 1+1=3 Hot finns inte förstáeise for behov av hogre utbildningar vikande befolkningsunderiag kommunens prioritering kommunerna ser inte nyttan av satsade medel inställning till utbildning hos befolkningen olika viijor hos kommunerna färre intressenter p g a nya gymnasieskolan dmig marknadskännedom taskig attraktionskraft svârt att fâ 4 komrnuner att samarbeta ekonomi besparingar i kommuner lag utbildningsnivá bland befolkningen smâ barnkullar som passerar gymnasiet icke godkanda elever! att vi inte behövs att vi inte kan enas politisk oenighet till HON utbudet krymper nya lagar befolkningtiilvaxten nya gymnasiet 3

23 Fordelning ,53% ,65% Direktionsmdte BIIAGA 2 Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten Projekt 5302 Budgetfordelning 2010 Alt. Upprokning 3,5% Antal invânare Haparanda ,3% Kalix ,51% Overkalix ,30% Overtomeâ ,1% ,00% Slag Benamning Budgetbelopp (tkr) 31 Taxorochavgifter Summa intäkter Antal invnare Frdelning ,56% 470 Revisionskonsulter ,25% 4709 Ovriga konsulter (Ekonomiadministration) ,00% 50 lbnekostnader, semesterers inki arb.givaravgifter Kostnadsersattningar (traktamenten, bilersatiningar) Personalsociala kostnader (kurser mm) Iokalhyror Ieasingbilkostnader Kontorsmaterial och trycksaker Diverse Irãmmande tjanster Resekostnader Representation Annonser, rekiam, information Summa kostnader

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14 KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm Direktionsmöte 2012 03 14 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2012 03 14 Beslutande kl 13.00 15.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum

SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum - HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum Direktionsmöte 2012 09 26 Plotsochtid Överkalix, Vita huset 2012 09 26 kl 09.30 12.00 Beslutande Gunnel Simu Kristiina Kvist Maud Lundbäck Inga-Lis

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMENTUS HÖGS KOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sanimanträdesdatam Direktionsmöte 2012 05 22 Platsochtid Beslutcinde Haparanda, Kommunhuset 2012 05 22 Hamnskär kl 09.00 10.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUN DET Sammantradesdatum Direktionsmöte 2012-02-22 Platsochtid Beslutande Haparanda, Gula huset 2012 02 22 kl 09.30 13.00 Gunnel Simu Haparanda stad 69 74 Kristiina Kvist Haparanda

Läs mer

7 Marja-Leena Riekkola

7 Marja-Leena Riekkola KOMMENTUS HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTO KOLL Direktionsmöte 2009 09 15 Plotsochtid Filipsborg, Kalix Tisdag 2009 09 15 ki 09.30 12.30 Beslutonde Tryggve Kentta (suppi.) Haparanda stad Robert Forsberg

Läs mer

Ordförande. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Överkalix Tid

Ordförande. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Överkalix Tid HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Ilo,t.,kolejnrhnr,de, Ot fra Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2013-09-24 Plats Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum

SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum KOMMF:NTI,S HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN Direktionsmöte SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum 2011 06 0 Plats och tid Beslutande Överkalix, Vita huset 2011 06 0 kl 09.30 15.00 Gunnel Simu Lena

Läs mer

SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum

SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum Direktionsmöte 2011-09 16 Plotsochtid Övertorneå, Nordkalottens 2011 09 16 Kultur och forskningscentrum kl 10.00 12.00 Beslutande

Läs mer

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett. 2011 Årsredovisning 2011-01-01 2011-12-31 VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Läs mer

Platsochtid Haparanda, Gula huset ki Högskoleforbundetskansli, Haparanda

Platsochtid Haparanda, Gula huset ki Högskoleforbundetskansli, Haparanda HOGSKOLEFORBUNDET Samrnantradesdatum Sido Direktionsmöte 2011-02-11 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2011 02 11 ki 09.30 13.00 Beslutande Gunnel Simu Kristiina Ylipekkala Maud Lundback Ake Bäckman Birgitta

Läs mer

Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Birgitta Persson Överkalix kommun

Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Birgitta Persson Överkalix kommun Ordförande HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 IlogsÅoleforbr,ndr 0 tro No rrbofle,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2014-03-04 Plats

Läs mer

SAMMANTRDESPROTO KOLL

SAMMANTRDESPROTO KOLL HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTO KOLL Sommoritradesdatum Sida Direktionsmöte 200 04 11 Platsochtid Vita huset Fredag 200 04 11 Overkalix kl 09.00 12.30 Beslutande Robert Forsberg Kalix koimnun Ake Bäckrnan

Läs mer

Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson

Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson HÖGSKOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL Sarmaanträdesdotam Direktionsmöte 2011-12-09 Plofsochtid Kalix, Förvaltningshuset 2011 12 09 Studiebesök på Emric kl 09.00 14.00 Beslutande Gunnel

Läs mer

utbildninqsledare Överkalix, Märit Hemphälä, utbildninqsledare Övertorneå, Margareta Strömbäck, HÖN.

utbildninqsledare Överkalix, Märit Hemphälä, utbildninqsledare Övertorneå, Margareta Strömbäck, HÖN. ÖSTRA NORRBOTTEN Plots och tid Besl uto nde SATT,IMANTRAD E 5 P ROTO KO t I. Sommonlrödesdotunr 2010-0 6-0 B ttt"'eå Hotell- Tornedalia, Överk*j:x Folkets hus) Tryggve Kenttä (supp1. ) Robert Forsbergi

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13 Öslna NoRRBOTTEN SAIAÅ,IANTRA D ES PROTO KO t L Som montrödesdotum Plots och tid Beslulonde Vita huset Överkafix Bertil Segerlund Tryggve Kenttä (suppl. ) Robert Forsbergl L AKC TJACKMAN Leif Nilsson Tomas

Läs mer

SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn

SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn Sida Direktionsmöte 2009 12 03 Platsochtid Tornedalsskolan, Torsdag 2009 12 03 Haparanda ki 09.30-13.00 Beslutande Haparanda stad Tryggve Kenttä

Läs mer

#a^krq ANSLAGIBEVIS. Högskoleförbundet Östra Norrbotten. Dolum för onslogs nedtogonde 20IA- 10-15. Högskoleförbundets kansli, Haparanda

#a^krq ANSLAGIBEVIS. Högskoleförbundet Östra Norrbotten. Dolum för onslogs nedtogonde 20IA- 10-15. Högskoleförbundets kansli, Haparanda ÖstRA NORRBOTTEN SAMMANTRAD ESPROTO KO tl Sommonlrödesdoium Plots och tid Bes I uio nde Cape East, Haparanda 540 Sven-Erik Bucht Bo Kronborg (suppl.) Robert Forsberg i, AKe uackman Tomas Vedestig Gunvor

Läs mer

HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Di rekti onsmöte. /Io s&oleforl;undet Östra Norrbotten

HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Di rekti onsmöte. /Io s&oleforl;undet Östra Norrbotten HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Di rekti onsmöte /Io s&oleforl;undet Östra Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2013-04-17

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 5 Plats och tid:, FiInspångs Golfklubb kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anna Creutz (c) Landstinget Johanna Hedberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 9.45-11.05 2012-08-28 53 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 november 2007 Sida 1(6) Plats och tid Utvecklingscenter i Ed, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Lars Lindén Fyrbodals kommunalförbund Maria Zandfeldt Jenny Martinsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5)

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Skogskyrkogården, Norrahammars vägen 1, 553 39 Jönköping 2014-10-01 kl. 17.30-20.00 BESLUTANDE Eva Logan Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI. HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Direktionsmöte tia,,åoieiori,,ndc, ö,rr V,,,,i,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLI. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2015-06-04 Plats

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid:, Bleken, Finspångs kommunhus kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Johanna Hedberg Försäkringskassan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä, Kh

Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä, Kh 1(5) Plats och tid: Beslutande: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 22 januari 2015 kl: 09.00-12.00 Kent Alanentalo (t) Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä,

Läs mer

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(5) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 9 oktober 2014 kl: 09.00-11.00 Kent Alanentalo (t) Helena Haapaniemi (t) Lars Enbuske (t)

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.10 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2012-12-17 1(13) Sida Plats och tid Åsele kommunhus, 2012-12-17, kl 09 00-10 30 Beslutande Gunnel Jonsson (s) ordförande Peter Danielsson (s) Margareta Johansson (åkl)

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Ove Grape Ungdomstorget, 24 Jens Ineland Ungdomstorget, 24 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Ove Grape Ungdomstorget, 24 Jens Ineland Ungdomstorget, 24 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-06-27 Plats och tid Arbetsförmedlingen klockan 13.00-17.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande Linda Lund Försäkringskassan Ulf

Läs mer

Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun

Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Rådhuset, Askersund, kl 09.00 11.50 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Sari Harju, Arbetsförmedlingen Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SAMMANTRADESPROTO KOLL

SAMMANTRADESPROTO KOLL KMMETUS HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTO KOLL Saniraanlradesdotum Sida Direktionsmöte 21 1 29 Platsochtid Kalix, Kalix TJniverity 21 1 29 ki 9. 12. Beslutande Bertil Segerlund Haparanda stad Tryggve

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 15.15 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Övertorneå Tid

Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Övertorneå Tid Ordförande HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1!I,,,,k,h trhg,,,dr Onra -% SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2013-12-11 Plats Kommunhuset

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Stugbyn, Isaberg, Hestra, kl 11.00 12.00 Beslutande Övriga deltagare Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Ylva Samuelsson, Gislaveds kommun,

Läs mer

HAPARANDA STAD sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL. Barn- och ungdomskontoret. ^^a ^^^^^^ Gc^2^,,-

HAPARANDA STAD sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL. Barn- och ungdomskontoret. ^^a ^^^^^^ Gc^2^,,- sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL s Utbildningsutskottet 0-03-09 Plats och tid Beslutande Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 0-03-09 kl. 08.30 -.00 Kåre Strömbäck (S) ordförande Ida Karkiainen (S) Agneta Franzen

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Protokoll 1 (6) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Region Gävleborgs regionkontor, Gävle, kl 09.30 16.00 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordförande Region Gävleborg Erika Engberg

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Ove Kohkoinen (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Ove Kohkoinen (s) 1(6) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Församlingsgården, Övertorneå Kl 09.00 11.15 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Ove Kohkoinen (s) Sture

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-01 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rottnen Torsdagen den 1 september 2011 kl. 17.00 19 15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Kyrkogårdsutskottet (5)

Kyrkogårdsutskottet (5) PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkogårdsutskottet 55-66 1(5) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8, Jönköping 2016-09-14 kl. 17.30-20.05 BESLUTANDE Eva Logan Jansson (S), ordförande Bert-Åke

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Håkan Svensson Biståndsenheten Vara vårdcentral. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Håkan Svensson Biståndsenheten Vara vårdcentral. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 1 Plats och tid Servicehuset Snickarboden kl. 18.00 19.00. Beslutand Thomas Hansson. Sn. Ordf. Håkan Svensson Sn Petra Sahlström.

Läs mer

Bjurdalens äldreboende, Boxholm Torsdagen den 26 februari kl

Bjurdalens äldreboende, Boxholm Torsdagen den 26 februari kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 2 Sida 1 Plats och tid Bjurdalens äldreboende, Boxholm Torsdagen den 26 februari kl.13.30-14.45 Beslutande Anna Johansson Mjölby Kommun Lars Ekström Vadstena Kommun Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-08-20 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-08-20 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-08-20, kl 1500-1640 ande Åke Johdet, S Britta Tervaniemi, V Övriga deltagande Leif Rönnbäck, kultur- och utbildningschef

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Christer Törner 13. Susanne Naeslund, sekreterare

Maria Haglund, Kumla kommun. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Christer Törner 13. Susanne Naeslund, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-03-10 Plats och tid Kommunhuset, Kumla kl. 14.00-16.30 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs kommun

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 53 Kerstin Karell

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 53 Kerstin Karell Plats och tid Spegelsalen, Källbacka, Ljusdal 13:15-17:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Vanja Isaksson (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar Larsson

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plats och tid Församlingslokalen, Ågatan 25 Beslutande Monica Jonsson, ordförande Ally-Gun Petersson Chrestina Pålsson Hallman Birgit Törngård Edgar Almén Gunvor Wäreborn Peter Lundborg, kyrkoherde Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 23 april 2013, kl 13.00-17.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Värmlands läns kalkningsförbund presidiet Plats och tid Presidiemöte 2016-05-27 Beslutande Thomas Backelin, Storfors, Ordförande Alf Svanström, Säffle, 2. vice ordförande Övriga deltagande Ej närvarande Bengt Epperlein, sekreterare Anna Wilén,

Läs mer

Motala Convention Center Fredagen den 25 november kl Anna Johansson Agneta Niklasson

Motala Convention Center Fredagen den 25 november kl Anna Johansson Agneta Niklasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 16 Sida 1 Plats och tid ande Motala Convention Center Fredagen den 25 november kl. 9.00 11.30 Anna Johansson Lars Ekström Nils-Ingvar Graan Ove Bäck Mattias Schwerdt Mjölby Kommun

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) kl. 17.35 18.55 Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Fyrkanten kl. 10.00 ande Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Inger Björkman (M) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

~i-swft;""harrdhiggare/hi?v David Jansson, Utredare

~i-swft;harrdhiggare/hi?v David Jansson, Utredare JÖNKÖPJNGS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.00-15.00 Tommy Bemevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) l :e vice ordf Mikael Rydberg (S)

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

/2015-03-25/ Plats och tid Grand hotell Lapland (Nya Quality) onsdagen den 25 mars kl. 09.00 12.00

/2015-03-25/ Plats och tid Grand hotell Lapland (Nya Quality) onsdagen den 25 mars kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 (26) /2015-03-25/ / / Plats och tid Grand hotell Lapland (Nya Quality) onsdagen den 25 mars kl. 09.00 12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl Protokoll 1 (5) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl. 09.15 16.00 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf, 97-111 Region Gävleborg Erika

Läs mer

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande Sammanträdesdatum Sida 1-12 Gymnasienämnden 2011-05-23 Plats och tid S :t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S) ordförande Gunilla Elings Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 19 mars 2013, kl 13.00-15.40 Plats Birger Sjöberggymnasiet, Sal 1387, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara. Måndagen den 31 mars 2015 kl

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara. Måndagen den 31 mars 2015 kl Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Måndagen den 31 mars 2015 kl. 8.30 12.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Ulla-Karin Gunnarsson,

Läs mer

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00 17.00. Beslutande Anna Hed (C), ordförande David Örnberg (V) landstingsföreträdare Bernt Persson (S), socialnämndens

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-02-19 13:00 16:15 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Beslutande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Anna Fransson (S), vice ordförande Elizabet

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 13.30-16.00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-12 2007-04-12

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-12 2007-04-12 KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-12 Plats och Tid Kulturhuset kl 8.30-11.05 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Emil Radanov (c) Nermin Pismo (c) Inga Engström (s) Lars Sällström (s) Övriga deltagande

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

UPPLANDS KommunallSrbund

UPPLANDS KommunallSrbund UPPLANDS KommunallSrbund Gymnasienämnden 2015-11-25 SAMMANTRADESPROTOKOLL Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämnden 2015-11-25 Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämnden för Lapplands

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer