Protokoll. Sammanträdet inledes med arbetsmiljöutbildning. Scandic Triangeln. Mediha Ahmadi (S) Jens Ohlsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdet inledes med arbetsmiljöutbildning. Scandic Triangeln. Mediha Ahmadi (S) Jens Ohlsson (S)"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokoll Sammanträdestid kl Plats Paragrafer Scandic Triangeln Ledamöter Ersättare Övriga Deltagare Tjänstemän Ej närvarande Andréas Schönström (S) Ola Nilsson (V) Emil Eriksson, (M) Marie Tanndal (S) Juan Espitia (S) Pernilla Hagen (S) Peter Johansson (S) Bassem Nasr (MP) Gunn Hanéll (M) Noria Manouchi (M) Mohammad Mohammad (M) Joel Laguna (FP) Rickard Åhman-Persson (SD) José Gasalho (S) Therese Jakob (S) Nicola Rabi (M) Danica Srnic (M) Anna Adell (M) Jesper Ericson (V) Kent Nykvist (SD) Catharina Niwhede, Lärarnas Riksförbund Lennart Göransson, Lärarförbundet Ann-Christine Klint Kronkvist, Kommunal Eva Ahlgren Ingrid Pålsson Pia Oredsson Birgersson Lars Silverberg Ann Andersson Ann-Sofie Nord Jonas Jonsson Monica Henningsson Cristina Glad (FP) Mediha Ahmadi (S) Jens Ohlsson (S) Sammanträdet inledes med arbetsmiljöutbildning protokoll dec

2 2 (12) 65 Val av justerare och tid för justering utse Emil Eriksson jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet justeras Internbudget 2014 och Lokalförsörjningsplan Dnr GyVF Sammanfning Budgetprocessen inleds vid årsskiftet, d v s ca 1 år innan det avsedda budgetåret påbörjas, med stadskontoret utarbetar anvisningar för nämndernas budgetskrivelser. Som förberedelse till kommunledningens beredning av budgetskrivelserna ingår kommunstyrelsens ordförande i mars/april sammanträffar med respektive nämnds ordförande. Därefter sker en genomgång med kommunstyrelsen av de ekonomiska förutsättningarna och nämndernas budgetskrivelser (den så kallade "budgetberedningen"). Under maj månad beslutar kommunstyrelsen om förslaget till budget och mål för verksamheterna. I juni månad fastställer kommunfullmäktige nämndernas budget, d v s kommunbidrag och investeringsramar, och målen för verksamheten avseende nästkommande år. Därefter har nämnderna under hösten utarbeta och förankra sin internbudget. Denna internbudget ska inlämnas till stadskontoret i december månad, d v s innan budgetåret påbörjas. sgång Andreas Schönström (S) yrkar ange den förväntade svarsfrekvensen ska vara 70 % varje enhet ska öka minst 5 % utbildningen anpassas till kraven på den danska arbetsmarknaden normen för studier på yrkesprogram ska vara läsa in grundläggande behörighet för studier vid högskola. Scheman ska organiseras för underlätta detta och eleven bör göra ett aktivt val för inte läsa in nämnda behörighet. Vid givna propositioner finner ordföranden gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker yrkandena. Sverigedemokraterna yrkar på återremiss av internbudget Ordföranden avstyrker yrkandet. godkänna förslag till internbudget 2014 med lokalförsörjningsplan med justeringar enligt begärda yrkanden samt översända densamma till kommunstyrelsen.

3 3 (12) Särskilda yttranden, reservationer Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna anmäler särskilt yttrande Sverigedemokraterna anmäler reservation sunderlag Internbudget Resultatbudget Interkommunala priser för gy och gysär år 2014 Lokalförsörjningsplan 67 Tecknande av hyresavtal för lokal för SFI undervisning Dnr GyVF Sammanfning Teckning av hyresavtal för extra lokaler inom Pildammsskolan för SFI-elever som inte får plats på Södervärnsskolan. godkänna hyresavtalet för lokaler för SFI undervisning på Pildammsskolan Särskilda yttranden, reservationer Sverigedemokraterna anmäler särskilt yttrande sunderlag Yttrande från LiMa 68 Förslag till sökbar inriktning på Hantverksprogrammet Dnr GyVF Sammanfning Agnesfrids gymnasium har till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inkommit med önskemål om och underlag för återuppta Hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri för gymnasieelever. erbjuda Hantverksprogrammet, inriktning Finsnickeri som sökbart alternativ på Agnesfrids gymnasium inför höstterminen 2014/15 sunderlag

4 4 (12) 69 Reducering av beviljade omstruktureringsmedel Dnr GyVF Sammanfning Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ansökt om omstruktureringsmedel i två omgångar för läsåret 2013/2014. När det gäller ansökta medel för åtgärderna avgångsvederlag och Särskild avtalspension har inte intresset varit så stort hos medarbetarna som förväntat. Vilket betyder vi inte är i behov av 5 miljoner kronor för det ändamålet, av de beviljade medlen, se bilaga meddela Kommunstyrelsen om reducering av beviljande medel ur omstruktureringsanslaget på 5 miljoner kronor förklara ärendet omedelbart justerat sunderlag Bilaga 70 Ny ledningsorganisation samt utredningsuppdrag NSG Dnr GyVF Sammanfning När verksamheten på Norra Sorgenfri gymnasium stängdes evakuerades de olika verksamheterna till tillfälliga lokaler på olika platser i staden. Den praktiska delen på byggprogrammet är ännu inte löst. Nämnden har fat beslut om särskolan inte ska tillbaka till lokalerna på Sorgenfri. Inga beslut har fats om byggprogrammets framtid. Stor oro råder därför bland personal på byggprogrammet. Den evakuerade verksamheten är nu uppdelad och har olika framtidsplaner vilket gör gamla ledningsorganisationen svårt fungera optimalt. Möjligheterna arbeta med de strategiska och långsiktiga planerna för verksamheterna är minimala då all kraft går till lösa den akuta situationen. Det är angeläget göra en noggrann analys av hur framtiden ska se ut både för särskoledelen och för byggprogrammet. utbildningsområdet Värnhemsskolan utökas till även innefa gymnasiesärskolan på Valdemarsro, med start den 1 februari utbildningsområdet Universitetsholmens gymnasium utökas till även innefa Byggprogrammet, med start den 1 februari tillsätta en projektledning för Malmös framtida byggymnasium. byggprogrammet i likhet med gymnasiesärskolan flyttas från Norra Sorgenfri gymnasium till andra lokaler.

5 5 (12) sunderlag Riskbedömning Byggymnasiet flytt till Universitetsholmens gymnasium Riskbedömning Gysär flytt till Värnhemsskolan 71 Urvalsförfarande vid platsbrist förvaltningsgemensamma riktlinjer Dnr GyVF Sammanfning Skolinspektionen har i anknytning till ett klagomålsärende förelagt Malmö kommun vidta åtgärder avseende urval till individuellt val så skollagens krav uppfylls. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag enligt bilaga till Urvalsförfarande vid platsbrist - förvaltningsgemensamma riktlinjer avseende valbara kurser och inriktningar i gymnasieskolan. godkänna förslaget till Urvalsförfarande vid platsbrist - förvaltningsgemensamma riktlinjer översända ärendet till Skolinspektionen samt förklara ärendet omedelbart justerat sunderlag Urvalsförfarande vid platsbrist - förvaltningsgemensamma riktlinjer 72 Godkännande av ledningsgrupper för Yrkeshögskoleutbildningar anordnade av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Dnr GyVF Sammanfning En gång om året ska ledningsgruppen för respektive beviljad utbildning godkännas av huvudmannen. godkänna ledningsgrupperna för följande yrkeshögskoleutbildningar anordnade av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: Sevice Manager for future - tourism Tandsköterska Redovisningsekonom med Öresundsinriktning

6 6 (12) sunderlag Förteckning över ledningsgrupp för: Yrkeshögskoleutbildning/Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning/Tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning/Redovisningsekonom mot Öresundsinriktning 73 Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildningar Dnr GyVF Sammanfning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: 1. minst en företrädare för det offentliga skolväsendet som utsetts av styrelsen för det offentliga skolväsendet i den kommun där utbildningen bedrivs,. utse rektor Kristina Hessel Universitetsholmens gymnasium, för tiden from sista beviljade utbildningsstart med start HT 2014 och tom examen vt-2016, ingå i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Hälsooch Sjukvårdsadministration 400YH/Poäng anordnad av Lernia utse rektor Jerry Ahlström, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht-2012 tom examen vt-2014, ingå i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Kommunikation och Systemteknik 400 YHl/poäng anordnad av Lernia utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2013 tom examen vt 2015, ingå i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Facility Manager 400 poäng anordnad av Plushögskolan utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2014 tom examen juni 2016, ingå i ledningsgruppen för Process Plant designer 400 poäng anordnad av Plushögskolan utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2013 tom examen juni 2015, ingå i ledningsgruppen för Internationell Redovisningsekonom 400 poäng anordnad av Stockholms Internationella Handelsskola utse Kristina Ekelund, för både distans och heltid examen 2015 (2017), ingå i ledningsgruppen för underhållstekniker 425 poäng anordnad av Hermods/ECutbildning utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade start ht 2014 med examen vt 2016, ingå i ledningsgruppen för It-säljare inom Öresundsregionen 400 poäng anordnad av Hermods/ECutbildning

7 7 (12) utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2012 med examen vt 2014, ingå i ledningsgruppen för Nät och Säkerhetstekniker 400 poäng anordnad av Hermods/ECutbildning utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2013, tom examen vt 2015 ingå i ledningsgruppen för Internationell säljare/marknadsförare 400 poäng anordnad av Sälj och Marknadshögskolan Hermods utse lärare Inge Serler, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2013 tom examen andra omgång vt 2016, ingå i ledningsgruppen för Säljutbildning B2B (Business to Business) 400 poäng anordnad av IHM utse lärare Inge Serler tom examen vt 2015, ingå i ledningsgruppen för kvalificerad redovisningsekonom anordnad av IHM sunderlag 74 Mottagande och antagning till International Baccalaureate Dnr GyVF Sammanfning International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning som erbjuds vid Malmö Borgarskola. Utbildningen är vad gäller ansökan, mottagande och antagning i princip oreglerad i svensk lagstiftning. För det ska vara tydligt för de elever som ansöker till utbildningen behöver därför både rutiner kring ansökan och riktlinjer för mottagande och antagning fastställas. bestämmelserna i Skollagen (2010:800) 29 kap 2-5 om bosättning Sverige och rätt till utbildning även omfar IB mottagande till IB för barn till svenska medborgare i utlandet, nordiska elever samt för övriga utländska sökande följer Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 kap 5-7, behörighetsprövning till IB görs genom test i engelska och matematik för samtliga sökande samt sökande med svenska grundskolebetyg ska ha uppnått behörighet till naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 7 kap 1 urval till IB sker efter Gymnasieförordningen (2010:2039) 7 kap 2-4. föreslagen rutinbeskrivning för mottagande, behörighetsprövning, urval och antagning följs. sunderlag

8 8 (12) 75 Vissa skollagsfrågor del 1 Dnr GyVF Sammanfning Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk verksamhet från och med den 1 juli En arbetsgrupp fick den 29 januari 2013 av regeringen i uppdrag utarbeta förslag till vissa förändringar i skollagen och dessa ska redovisas i två delar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande ställt till kommunstyrelsen (Dnr STK ) synpunkter på utredningens förslag som berör nämndens ansvarsområde - resursfördelning, kompensatoriskt uppdrag och modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. godkänna yttrandet samt översända detsamma till Kommunstyrelsen förklara ärendet omedelbart justerat sunderlag Remiss 76 Utredning finskt förvaltningsområde Dnr GyVF Sammanfning trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Lagen innehåller ett grundskydd som gäller alla kommuner i Sverige och för samtliga fem nationella minoriteter (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Lagen ställer krav på kommunerna skydda och främja de nationella minoritetsspråken och säkerställa utökat inflytande för de nationella minoriteterna genom samråd. Utöver detta grundskydd innehåller lagen ett förstärkt skydd för tre av de nationella minoritetsspråken: samiska, finska och meänkieli. Kommuner erbjuds därigenom möjligheten bli förvaltningsområde för ett eller flera av de tre minoritetsspråken. Ett förvaltningsområde innebär kommunen åtar sig erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på minoritetsspråket om så begärs. Det innebär också individen har rätt använda sitt språk vid kontakter med myndigheten i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfare. Stadskontorets utredning bedömer behovet av insatser och har utifrån det lagt förslag om insatser utifrån det stadsbidrag kommunen erhåller. Insatserna berör: - Behovet av barnomsorg - Behovet av äldreomsorg - Behov av information och service på finska godkänna yttrandet samt översända detsamma till Kommunstyrelsen

9 9 (12) sunderlag Remiss 77 Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Dnr GyVF Sammanfning Jämställdhetsberedningen har vid sammanträde antagit förslaget till reviderad strategisk plan (tidigare Handlingsplan) som underlag för remissförfrågan. Förslaget har utarbetats efter dialog med föreningar och organisationer i Malmö, liksom med representanter från Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Malmö högskola. Detta har medfört frågor rörande rasism, hatbrott och nationella minoriteter som saknades i den ursprungliga planen, nu finns med i detta förslag. Den tidigare planen var uppbyggd utifrån Malmö stads verksamhetsområden, medan detta förslag utgår från de sju diskrimineringsgrunderna. Sedan 2007 är Malmö medlem i den Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR). Den Strategiska utvecklingsplanen för arbetet mot diskriminering, är en del av de åtaganden medlemskapet medför. godkänna yttrandet samt översända detsamma till kommunstyrelsen sunderlag Remiss 78 Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom Dnr GyVF Sammanfning Skolan har en viktig roll i arbetet mot drogmissbruk bland ungdomar. Rektor har ett särskilt ansvar för eleverna får kunskap om riskerna med användandet av narkotika och andra droger. GyVN anser det är av största vikt skolorna arbetar preventivt mot droger. Vetenskapliga studier rekommenderar dock man inte använder enstaka informationstillfällen, känslomässigt färgad information eller ickeinteraktiva metoder i skolan i syfte minska risken för droganvändning eftersom utvärderingar visar sådana metoder inte fungerar. Malmö kommunala gymnasieskolor har uppdaterade handlingsplaner och rutiner för ett samarbete med andra myndigheter i syfte hjälpa elever med drogproblem på det mest effektiva sätt.

10 10 (12) sgång Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen Ordföranden avslår yrkandet godkänna yttrandet samt översända detsamma till Kommunfullmäktige Särskilda yttranden, reservationer Sverigedemokraterna anmäler reservation sunderlag Motion 79 Remiss avseende förslag till godstrafikprogram för Malmö Dnr GyVF Sammanfning Gatukontoret har i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till godstrafikprogram för Malmö. inte yttra sig över remissen samt informera Gatukontoret om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut sunderlag Remiss 80 Norra Sorgenfri gymnasium Dnr GyVF Sammanfning gymnasie- och vuxenutbildningsdirektören får i uppdrag i samråd med Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret göra en upphandling av en oberoende granskning av miljösituationen på Norra Sorgenfri gymnasium.

11 11 (12) Särskilda yttrande, reservation Sverigedemokraterna anmäler särskilt yttrande sunderlag 81 Rapport över delegationsbeslut Dnr GyVF efter godkännande lägga anmälda delegationsärenden till handlingarna 82 Uppföljning klagomålsärenden Dnr GyVF efter godkännande lägga uppföljning av klagomålsärenden till handlingarna 83 Kurs och konferenser Välfärdskonferens Konferensen äger rum 6 7 februari i Lund 3 från majoriteten och 2 från oppositionen har möjlighet deltaga Särskilda yttranden, reservationer Sverigedemokraterna anmäler reservation Information Sommarskola 2013 skriftlig information Särskilda yttranden, reservationer Sverigedemokraterna anmäler särskilt yttrande

12 12 (12) Ordförande Andreas Schönström Sekreterare Ingrid Pålsson Justerande Emil Eriksson

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Inez Wiberg, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3

Sammanträdesdatum. Inez Wiberg, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-20 Blad 1 (35) Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, kl. 13.00-17.00 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Pia Oredsson Birgersson, informationschef pia.oredsson@malmo.se Förslag till ny strategisk ledningsorganisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (25) Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 15:00 Plats Konferensrum, Sjöormen, Johan Kocksgatan 4,4:e vån Ärenden 73 Upprop 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (26) Tid Onsdagen den 30 april 2014 klockan 09:00 Plats Sessionssalen, Rådhuset Ärenden 63 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 64 Möjligheter med mer resurser

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer