Protokoll. Sammanträdet inledes med arbetsmiljöutbildning. Scandic Triangeln. Mediha Ahmadi (S) Jens Ohlsson (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdet inledes med arbetsmiljöutbildning. Scandic Triangeln. Mediha Ahmadi (S) Jens Ohlsson (S)"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokoll Sammanträdestid kl Plats Paragrafer Scandic Triangeln Ledamöter Ersättare Övriga Deltagare Tjänstemän Ej närvarande Andréas Schönström (S) Ola Nilsson (V) Emil Eriksson, (M) Marie Tanndal (S) Juan Espitia (S) Pernilla Hagen (S) Peter Johansson (S) Bassem Nasr (MP) Gunn Hanéll (M) Noria Manouchi (M) Mohammad Mohammad (M) Joel Laguna (FP) Rickard Åhman-Persson (SD) José Gasalho (S) Therese Jakob (S) Nicola Rabi (M) Danica Srnic (M) Anna Adell (M) Jesper Ericson (V) Kent Nykvist (SD) Catharina Niwhede, Lärarnas Riksförbund Lennart Göransson, Lärarförbundet Ann-Christine Klint Kronkvist, Kommunal Eva Ahlgren Ingrid Pålsson Pia Oredsson Birgersson Lars Silverberg Ann Andersson Ann-Sofie Nord Jonas Jonsson Monica Henningsson Cristina Glad (FP) Mediha Ahmadi (S) Jens Ohlsson (S) Sammanträdet inledes med arbetsmiljöutbildning protokoll dec

2 2 (12) 65 Val av justerare och tid för justering utse Emil Eriksson jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet justeras Internbudget 2014 och Lokalförsörjningsplan Dnr GyVF Sammanfning Budgetprocessen inleds vid årsskiftet, d v s ca 1 år innan det avsedda budgetåret påbörjas, med stadskontoret utarbetar anvisningar för nämndernas budgetskrivelser. Som förberedelse till kommunledningens beredning av budgetskrivelserna ingår kommunstyrelsens ordförande i mars/april sammanträffar med respektive nämnds ordförande. Därefter sker en genomgång med kommunstyrelsen av de ekonomiska förutsättningarna och nämndernas budgetskrivelser (den så kallade "budgetberedningen"). Under maj månad beslutar kommunstyrelsen om förslaget till budget och mål för verksamheterna. I juni månad fastställer kommunfullmäktige nämndernas budget, d v s kommunbidrag och investeringsramar, och målen för verksamheten avseende nästkommande år. Därefter har nämnderna under hösten utarbeta och förankra sin internbudget. Denna internbudget ska inlämnas till stadskontoret i december månad, d v s innan budgetåret påbörjas. sgång Andreas Schönström (S) yrkar ange den förväntade svarsfrekvensen ska vara 70 % varje enhet ska öka minst 5 % utbildningen anpassas till kraven på den danska arbetsmarknaden normen för studier på yrkesprogram ska vara läsa in grundläggande behörighet för studier vid högskola. Scheman ska organiseras för underlätta detta och eleven bör göra ett aktivt val för inte läsa in nämnda behörighet. Vid givna propositioner finner ordföranden gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker yrkandena. Sverigedemokraterna yrkar på återremiss av internbudget Ordföranden avstyrker yrkandet. godkänna förslag till internbudget 2014 med lokalförsörjningsplan med justeringar enligt begärda yrkanden samt översända densamma till kommunstyrelsen.

3 3 (12) Särskilda yttranden, reservationer Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna anmäler särskilt yttrande Sverigedemokraterna anmäler reservation sunderlag Internbudget Resultatbudget Interkommunala priser för gy och gysär år 2014 Lokalförsörjningsplan 67 Tecknande av hyresavtal för lokal för SFI undervisning Dnr GyVF Sammanfning Teckning av hyresavtal för extra lokaler inom Pildammsskolan för SFI-elever som inte får plats på Södervärnsskolan. godkänna hyresavtalet för lokaler för SFI undervisning på Pildammsskolan Särskilda yttranden, reservationer Sverigedemokraterna anmäler särskilt yttrande sunderlag Yttrande från LiMa 68 Förslag till sökbar inriktning på Hantverksprogrammet Dnr GyVF Sammanfning Agnesfrids gymnasium har till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inkommit med önskemål om och underlag för återuppta Hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri för gymnasieelever. erbjuda Hantverksprogrammet, inriktning Finsnickeri som sökbart alternativ på Agnesfrids gymnasium inför höstterminen 2014/15 sunderlag

4 4 (12) 69 Reducering av beviljade omstruktureringsmedel Dnr GyVF Sammanfning Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ansökt om omstruktureringsmedel i två omgångar för läsåret 2013/2014. När det gäller ansökta medel för åtgärderna avgångsvederlag och Särskild avtalspension har inte intresset varit så stort hos medarbetarna som förväntat. Vilket betyder vi inte är i behov av 5 miljoner kronor för det ändamålet, av de beviljade medlen, se bilaga meddela Kommunstyrelsen om reducering av beviljande medel ur omstruktureringsanslaget på 5 miljoner kronor förklara ärendet omedelbart justerat sunderlag Bilaga 70 Ny ledningsorganisation samt utredningsuppdrag NSG Dnr GyVF Sammanfning När verksamheten på Norra Sorgenfri gymnasium stängdes evakuerades de olika verksamheterna till tillfälliga lokaler på olika platser i staden. Den praktiska delen på byggprogrammet är ännu inte löst. Nämnden har fat beslut om särskolan inte ska tillbaka till lokalerna på Sorgenfri. Inga beslut har fats om byggprogrammets framtid. Stor oro råder därför bland personal på byggprogrammet. Den evakuerade verksamheten är nu uppdelad och har olika framtidsplaner vilket gör gamla ledningsorganisationen svårt fungera optimalt. Möjligheterna arbeta med de strategiska och långsiktiga planerna för verksamheterna är minimala då all kraft går till lösa den akuta situationen. Det är angeläget göra en noggrann analys av hur framtiden ska se ut både för särskoledelen och för byggprogrammet. utbildningsområdet Värnhemsskolan utökas till även innefa gymnasiesärskolan på Valdemarsro, med start den 1 februari utbildningsområdet Universitetsholmens gymnasium utökas till även innefa Byggprogrammet, med start den 1 februari tillsätta en projektledning för Malmös framtida byggymnasium. byggprogrammet i likhet med gymnasiesärskolan flyttas från Norra Sorgenfri gymnasium till andra lokaler.

5 5 (12) sunderlag Riskbedömning Byggymnasiet flytt till Universitetsholmens gymnasium Riskbedömning Gysär flytt till Värnhemsskolan 71 Urvalsförfarande vid platsbrist förvaltningsgemensamma riktlinjer Dnr GyVF Sammanfning Skolinspektionen har i anknytning till ett klagomålsärende förelagt Malmö kommun vidta åtgärder avseende urval till individuellt val så skollagens krav uppfylls. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag enligt bilaga till Urvalsförfarande vid platsbrist - förvaltningsgemensamma riktlinjer avseende valbara kurser och inriktningar i gymnasieskolan. godkänna förslaget till Urvalsförfarande vid platsbrist - förvaltningsgemensamma riktlinjer översända ärendet till Skolinspektionen samt förklara ärendet omedelbart justerat sunderlag Urvalsförfarande vid platsbrist - förvaltningsgemensamma riktlinjer 72 Godkännande av ledningsgrupper för Yrkeshögskoleutbildningar anordnade av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Dnr GyVF Sammanfning En gång om året ska ledningsgruppen för respektive beviljad utbildning godkännas av huvudmannen. godkänna ledningsgrupperna för följande yrkeshögskoleutbildningar anordnade av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: Sevice Manager for future - tourism Tandsköterska Redovisningsekonom med Öresundsinriktning

6 6 (12) sunderlag Förteckning över ledningsgrupp för: Yrkeshögskoleutbildning/Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning/Tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning/Redovisningsekonom mot Öresundsinriktning 73 Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildningar Dnr GyVF Sammanfning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: 1. minst en företrädare för det offentliga skolväsendet som utsetts av styrelsen för det offentliga skolväsendet i den kommun där utbildningen bedrivs,. utse rektor Kristina Hessel Universitetsholmens gymnasium, för tiden from sista beviljade utbildningsstart med start HT 2014 och tom examen vt-2016, ingå i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Hälsooch Sjukvårdsadministration 400YH/Poäng anordnad av Lernia utse rektor Jerry Ahlström, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht-2012 tom examen vt-2014, ingå i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Kommunikation och Systemteknik 400 YHl/poäng anordnad av Lernia utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2013 tom examen vt 2015, ingå i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Facility Manager 400 poäng anordnad av Plushögskolan utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2014 tom examen juni 2016, ingå i ledningsgruppen för Process Plant designer 400 poäng anordnad av Plushögskolan utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2013 tom examen juni 2015, ingå i ledningsgruppen för Internationell Redovisningsekonom 400 poäng anordnad av Stockholms Internationella Handelsskola utse Kristina Ekelund, för både distans och heltid examen 2015 (2017), ingå i ledningsgruppen för underhållstekniker 425 poäng anordnad av Hermods/ECutbildning utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade start ht 2014 med examen vt 2016, ingå i ledningsgruppen för It-säljare inom Öresundsregionen 400 poäng anordnad av Hermods/ECutbildning

7 7 (12) utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2012 med examen vt 2014, ingå i ledningsgruppen för Nät och Säkerhetstekniker 400 poäng anordnad av Hermods/ECutbildning utse utbildningsledare Kristina Ekelund, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2013, tom examen vt 2015 ingå i ledningsgruppen för Internationell säljare/marknadsförare 400 poäng anordnad av Sälj och Marknadshögskolan Hermods utse lärare Inge Serler, för tiden from sista beviljade utbildningsstart ht 2013 tom examen andra omgång vt 2016, ingå i ledningsgruppen för Säljutbildning B2B (Business to Business) 400 poäng anordnad av IHM utse lärare Inge Serler tom examen vt 2015, ingå i ledningsgruppen för kvalificerad redovisningsekonom anordnad av IHM sunderlag 74 Mottagande och antagning till International Baccalaureate Dnr GyVF Sammanfning International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning som erbjuds vid Malmö Borgarskola. Utbildningen är vad gäller ansökan, mottagande och antagning i princip oreglerad i svensk lagstiftning. För det ska vara tydligt för de elever som ansöker till utbildningen behöver därför både rutiner kring ansökan och riktlinjer för mottagande och antagning fastställas. bestämmelserna i Skollagen (2010:800) 29 kap 2-5 om bosättning Sverige och rätt till utbildning även omfar IB mottagande till IB för barn till svenska medborgare i utlandet, nordiska elever samt för övriga utländska sökande följer Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 kap 5-7, behörighetsprövning till IB görs genom test i engelska och matematik för samtliga sökande samt sökande med svenska grundskolebetyg ska ha uppnått behörighet till naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 7 kap 1 urval till IB sker efter Gymnasieförordningen (2010:2039) 7 kap 2-4. föreslagen rutinbeskrivning för mottagande, behörighetsprövning, urval och antagning följs. sunderlag

8 8 (12) 75 Vissa skollagsfrågor del 1 Dnr GyVF Sammanfning Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk verksamhet från och med den 1 juli En arbetsgrupp fick den 29 januari 2013 av regeringen i uppdrag utarbeta förslag till vissa förändringar i skollagen och dessa ska redovisas i två delar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande ställt till kommunstyrelsen (Dnr STK ) synpunkter på utredningens förslag som berör nämndens ansvarsområde - resursfördelning, kompensatoriskt uppdrag och modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. godkänna yttrandet samt översända detsamma till Kommunstyrelsen förklara ärendet omedelbart justerat sunderlag Remiss 76 Utredning finskt förvaltningsområde Dnr GyVF Sammanfning trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Lagen innehåller ett grundskydd som gäller alla kommuner i Sverige och för samtliga fem nationella minoriteter (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Lagen ställer krav på kommunerna skydda och främja de nationella minoritetsspråken och säkerställa utökat inflytande för de nationella minoriteterna genom samråd. Utöver detta grundskydd innehåller lagen ett förstärkt skydd för tre av de nationella minoritetsspråken: samiska, finska och meänkieli. Kommuner erbjuds därigenom möjligheten bli förvaltningsområde för ett eller flera av de tre minoritetsspråken. Ett förvaltningsområde innebär kommunen åtar sig erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på minoritetsspråket om så begärs. Det innebär också individen har rätt använda sitt språk vid kontakter med myndigheten i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfare. Stadskontorets utredning bedömer behovet av insatser och har utifrån det lagt förslag om insatser utifrån det stadsbidrag kommunen erhåller. Insatserna berör: - Behovet av barnomsorg - Behovet av äldreomsorg - Behov av information och service på finska godkänna yttrandet samt översända detsamma till Kommunstyrelsen

9 9 (12) sunderlag Remiss 77 Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Dnr GyVF Sammanfning Jämställdhetsberedningen har vid sammanträde antagit förslaget till reviderad strategisk plan (tidigare Handlingsplan) som underlag för remissförfrågan. Förslaget har utarbetats efter dialog med föreningar och organisationer i Malmö, liksom med representanter från Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Malmö högskola. Detta har medfört frågor rörande rasism, hatbrott och nationella minoriteter som saknades i den ursprungliga planen, nu finns med i detta förslag. Den tidigare planen var uppbyggd utifrån Malmö stads verksamhetsområden, medan detta förslag utgår från de sju diskrimineringsgrunderna. Sedan 2007 är Malmö medlem i den Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR). Den Strategiska utvecklingsplanen för arbetet mot diskriminering, är en del av de åtaganden medlemskapet medför. godkänna yttrandet samt översända detsamma till kommunstyrelsen sunderlag Remiss 78 Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom Dnr GyVF Sammanfning Skolan har en viktig roll i arbetet mot drogmissbruk bland ungdomar. Rektor har ett särskilt ansvar för eleverna får kunskap om riskerna med användandet av narkotika och andra droger. GyVN anser det är av största vikt skolorna arbetar preventivt mot droger. Vetenskapliga studier rekommenderar dock man inte använder enstaka informationstillfällen, känslomässigt färgad information eller ickeinteraktiva metoder i skolan i syfte minska risken för droganvändning eftersom utvärderingar visar sådana metoder inte fungerar. Malmö kommunala gymnasieskolor har uppdaterade handlingsplaner och rutiner för ett samarbete med andra myndigheter i syfte hjälpa elever med drogproblem på det mest effektiva sätt.

10 10 (12) sgång Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen Ordföranden avslår yrkandet godkänna yttrandet samt översända detsamma till Kommunfullmäktige Särskilda yttranden, reservationer Sverigedemokraterna anmäler reservation sunderlag Motion 79 Remiss avseende förslag till godstrafikprogram för Malmö Dnr GyVF Sammanfning Gatukontoret har i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till godstrafikprogram för Malmö. inte yttra sig över remissen samt informera Gatukontoret om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut sunderlag Remiss 80 Norra Sorgenfri gymnasium Dnr GyVF Sammanfning gymnasie- och vuxenutbildningsdirektören får i uppdrag i samråd med Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret göra en upphandling av en oberoende granskning av miljösituationen på Norra Sorgenfri gymnasium.

11 11 (12) Särskilda yttrande, reservation Sverigedemokraterna anmäler särskilt yttrande sunderlag 81 Rapport över delegationsbeslut Dnr GyVF efter godkännande lägga anmälda delegationsärenden till handlingarna 82 Uppföljning klagomålsärenden Dnr GyVF efter godkännande lägga uppföljning av klagomålsärenden till handlingarna 83 Kurs och konferenser Välfärdskonferens Konferensen äger rum 6 7 februari i Lund 3 från majoriteten och 2 från oppositionen har möjlighet deltaga Särskilda yttranden, reservationer Sverigedemokraterna anmäler reservation Information Sommarskola 2013 skriftlig information Särskilda yttranden, reservationer Sverigedemokraterna anmäler särskilt yttrande

12 12 (12) Ordförande Andreas Schönström Sekreterare Ingrid Pålsson Justerande Emil Eriksson

Protokoll. Pauliskolan. 35 Val av justerare och tid för justering Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

Protokoll. Pauliskolan. 35 Val av justerare och tid för justering Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokoll Sammanträdestid 2013-09-25 kl. 9.00 11.30 Plats Pauliskolan Paragrafer 35-46 Ledamöter Andréas Schönström (S) Ola Nilsson (V) Emil Eriksson, (M)

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-11 Vår referens Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör lars.silverberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningsbeslut

Läs mer

Sessionssalen, Stadshuset

Sessionssalen, Stadshuset Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Protokoll Sammanträdestid 2014-04-28 kl. 9-11.00 Plats Paragrafer 38-45 Sessionssalen, Stadshuset Ledamöter Ersättare Övriga Deltagare Tjänstemän Ej närvarande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 (10) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Tjänstemän 2013-12-13 kl. 9.00 avslutas med gemensam lunch

Läs mer

att godkänna ny sammansättning i ledningsgruppen för YH/Tandsköterska Malmö.

att godkänna ny sammansättning i ledningsgruppen för YH/Tandsköterska Malmö. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Annika Pfannenstill annika.pfannenstill@malmo.se Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Malmö stad Utbildningsnämnden 1 (3) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-04-27 Plats Klockan 9.00 Pauli Gymnasium, Föreningsgatan 41 Sal C412 Paragrafer 134-145 Beslutande (ledamöter) Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 (13) Sammanträdestid 2015-02-06, kl 09.00-12.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Sessionssalen, vån 7, Stadskontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Malmö stad Utbildningsnämnden 1 (5) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 Plats Chokladfabriken, Bergsgatan 33 Klockan 9.00 12.40 Paragrafer 132-140 Beslutande (ledamöter) Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Remiss från utbildningsdepartementet - Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning

Remiss från utbildningsdepartementet - Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2015-04-17 Vår referens Lotta Fröding Utvecklingssekreterare lotta.froding@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från utbildningsdepartementet - Promemorian En

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom. 2014-02-04 Vår referens. Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare

Tjänsteskrivelse. Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom. 2014-02-04 Vår referens. Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare SIGNERAD 2014-02-06 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-02-04 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om en

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid fredag 26 juni 2015 09:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Sessionssalen, vån

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

2 (4) Examen (antal) Antal sökande. Varav kvinnor. Utbildningsstart Antal platser

2 (4) Examen (antal) Antal sökande. Varav kvinnor. Utbildningsstart Antal platser Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-12-01 Vår referens Tilde Tibblin Sekreterare tilde.tibblin@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknads-, gymnasie-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724)

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) LATHUND Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) Tornedalingar Romer Judar Sverigefinnar Samer LAGEN OM DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Ny ledningsorganisation samt utredningsuppdrag NSG

Ny ledningsorganisation samt utredningsuppdrag NSG Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-11-25 Vår referens Eva Ahlgren E-post Tjänsteskrivelse Ny ledningsorganisation samt utredningsuppdrag NSG Ärende 6 GyVF 2013-512

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 13.00 16.00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 81-94 Närvarande: Protokoll 6/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-06-25 Ledamöter

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

/2015-06-10/ Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00

/2015-06-10/ Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid1 (10) Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Pernilla Fagerlönn Ordförande Per-Erik Tina Tornedalingar i Gällivare

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C)

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C) 2013-04-16 1(5) Tid och plats Tisdagen den 16 april 2013, kl. 17.00-17.40, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 45-54 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) Liberal minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Dir. 2016:116

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Dir. 2016:116 Kommittédirektiv Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Dir. 2016:116 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde 2011 03 28 65 123 Kommunstyrelsen 2012 02 13 40 106 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 14 27 Dnr 11.193 008 marskf25 Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde Bilaga: PM

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-09-23 1(13) Plats och tid: Beslutande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 08:15-10:55 Dag Hultefors (M),

Läs mer

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17) Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 1033 33 Stockholm Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva mars 2014 3:18 REGLEMENTE FÖR ARBETSLIVSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Arbetslivsnämndens

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 14.00 15.45 Protokoll 1/2008 UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2008-01-29 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande:

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(21) Plats och tid Sal C128, Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje kl. 14.00-14.35 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) 1:e vice ordf. Sören Forslund (M) Britt-Inger Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 2012-10-23 1(8) Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 Omfattning 115-130 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman (M)

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer