NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN?"

Transkript

1 NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN? FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT maj 2012 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul Examinator: Cecilia Lindh Författare: Alexander Råberger, Pontus von Walden,

2 Förord Vi vill tacka vår handledare Finn Wiedersheim-Paul för stöd och råd under genomförandet av studien. Vi vill även tacka Alex Afshin Kheirmand, produktion- och utvecklingschef, och Johan Thervald, marknadschef, på Navii för deras tilltro till vår förmåga att undersöka och analysera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för deras kommande trycktjänst Steem. Tack! Alexander Råberger Pontus von Walden

3 Abstract Date: May 30th 2012 Level: Bachelor s Thesis in Business and Administration, 15 ECTS Institution: School of Sustainable Development of Society and Technology, Mälardalen University Authors: Alexander Råberger Pontus von Walden 5 th August th February 1988 Title: Tutor: Keywords: Research: Purpose: Navii och freemium A match made in heaven? Finn Wiedersheim-Paul Freemium, Business model, B2B, Free, Information products, Kvalitetsdiskriminering, Word-of-mouth, Navii, Hootsuite, Mailchimp. Are the success factors of freemium for businesses on the consumer market applicable on B2B-companies? The purpose of this thesis is to investigate whether or not the freemium business model is suitable for the B2B company Navii. Method: Conclusion: The study is a qualitative case study with an exploratory approach where two companies have been researched. The information for the theoretical background has been gathered from books and scientific articles found at the Unversity library and various academic databases. The information regarding the case study objects has been found on the Internet. The gathered information has formed the basis for the concluding analysis. The study showed that Navii and freemium truly is a match made in heaven. Based on the components of the business model, and the analysis of the case study companies and the succesfactors of freemium, emerged the conclusion that Navii is suited to implement freemium.

4 Sammanfattning Datum: 30 maj, 2012 Nivå: Institution: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST, Mälardalens Högskola Författare: Alexander Råberger Pontus von Walden 5 Augusti februari 1988 Titel: Handledare: Nyckelord: Frågeställning: Syfte: Metod: Slutsats: Navii och freemium A match made in heaven? Finn Wiedersheim-Paul Freemium, Business model, B2B, Free, Information products, Kvalitetsdiskriminering, Word-of-mouth, Navii, Hootsuite, Mailchimp Är framgångsfaktorerna för freemium på företag på konsumentmarknaden applicerbara på B2B företag? Syftet med undersökningen är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för B2B företaget Navii. Studien är en kvalitativ fallstudie av undersökande karaktär där två företag undersökts. Informationen till den teoretiska bakgrunden har blivit inhämtad från böcker och vetenskapliga artiklar som funnits via högskolans bibliotek och akademiska databaser. Informationen berörande fallstudieobjekten har insamlats från Internet. Informationen har legat till grund för den slutliga analysen. Resultatet av studien visar på att Navii och freemium är en match made in heaven. Utifrån affärsmodellens beståndsdelar, och baserat på analysen av fallstudieföretagen och framgångsfaktorerna för freemium, framkom att Navii är lämpat att implementera freemium ur alla aspekter.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Att kapitalisera på gratis en bakgrund Freemium som affärsmodell Exklusivt för konsumentföretag? Problemformulering och syfte Disposition Teoretisk referensram Affärsmodell - förtydligande av ett förvirrande begrepp Affärsmodell - Enligt Chesbrough & Rosebloom Freemium Tjäna pengar på gratis? Freemium och Chesbroughs & Roseblooms affärsmodell Informationsprodukter Förutsättningen för freemium Två versioner av samma tjänst Alla blir nöjda Nätverkseffekter Ju fler desto bättre! Gratis = låg kvalitet? = lågt värde? Upplevt pris Upplevd kvalitet Upplevt värde Relationen mellan pris, kvalitet och värde Skillnader mellan hur konsumenter och företag köper Word of mouth - Att tala är guld Betydelsen av Word-of-mouth för tjänster Word of mouth i B2B-kontext Metod Forskningsmetod Fallstudie Val av fallstudieobjekt Vad har analyserats? Undersökningens trovärdighet Datainsamling Källkritik Empiri Navii STEEM Mailchimp Hootsuite.com Analys av empirisk data De sex faktorerna Marginalkostnaden - och nätverkseffektens påverkan...28

6 5.3 Experience good - och betydelsen av kvalitetsdiskriminering Värde, Rationalitet och andra käppar i hjulet Word-Of-Mouth Fler betydelser än tidigare trott Automatiserad kundtjänst Adderar kostnader för kunden nnnnstor marknad En absolut nödvändighet Navii och freemium - Match made in heaven?...38 Referenslista...

7 DISPOSITION Nedan följer en presentation av studiens disposition. Vi presenterar de olika kapitlen var för sig och redogör för deras innehåll. Kapitel 1. Att kapitalisera på gratis en bakgrund Studiens inledande kapitel ger en bakgrundsförklaring till vad som gör detta ämne till ett intressant undersökningsområde. Läsaren förses med en förklaring till varför gratis har blivit normen på internet och hur det påverkar internetbaserade företags möjligheter att vara lönsamma. Kapitlet avslutas med att studiens frågeställning och syfte presenteras. Kapitel 2. Teoretisk referensram Kapitlet innehållandes den teoretiska referensramen tar avstamp i att förtydliga det förvirrande begreppet som är affärsmodell. Vi presenterar den definition av affärsmodell som kommer att användas i resterande del av arbetet. Nästkommande avsnitt berör studiens huvudområde, nämligen freemium. Resterande del av kapitlet berör de faktorer som tidigare visats vara väsentliga för freemiums funktionalitet, dvs. Informationsprodukt, relationen mellan pris, kvalitet och värde, skillnader mellan hur konsumenter och företag köper och slutligen word-of-mouth. Kapitel 3. Metod I studiens tredje kapitel förser vi läsaren med en beskrivning av hur undersökningen genomförts. Vi beskriver och motiverar inledningsvis varför vi anser att en fallstudie är den bäst lämpade undersökningsmetoden för just vår studie. Val av fallstudieobjekt förklaras och motiveras, samt vilka delar av företagens verksamhet som studerats. Validitet och reliabilitet diskuteras i samband med fallstudien och de valda fallstudieobjekten. Nästföljande avsnitt behandlar hur, för studien, relevant data har samlats in. Kapitlet avslutas med en diskussion om källoch metodkritik.

8 Kapitel 4. Empiri I Empiriavsnittet presenteras vår uppdragsgivare Navii och deras nya tjänst Steem, som är anledningen till att de vill ha vår hjälp. Kapitlet fortlöper med presentation av de två fallstudieobjekten, Mailchimp och Hootsuite. Kapitel 5. Analys I studiens femte kapitel svarar vi på frågeställningen. Detta genom att analysera empirisk data med relevant teori som utgångspunkt. Kapitel 6. Navii och freemium Match made in heaven? I det sjätte, och avslutande, kapitlet svarar vi mot studiens syfte. Är freemium en lämplig affärsmodell för Navii?

9 1. ATT KAPITALISERA PÅ GRATIS EN BAKGRUND I studiens inledande kapitel ges en bakgrund till ämnet som behandlas, freemium. Sedan presenteras dispositionen som ger en överblick av uppsatsens olika delar. Kapitlet avslutas med att problemformulering och syfte formuleras. Navii, en tryckeri- och kommunikationsbyrå i Västerås, ligger i startgroparna för att lansera deras nya molnbaserade 1 trycktjänst, Steem, en tjänst som kopplar samman företag som har behov av tryckmaterial med tryckerier. Problemet Navii står inför, och ett problem många andra webbaserade företag också möter, är att utveckla affärsmodeller som är gångbara på internet. Denna studie ämnar hjälpa Navii att fatta beslut om huruvida freemium 2 är en lämplig affärsmodell för dem eller inte. För att förstå problematiken med affärsmodeller för internetbaserade företag ber vi er fundera på följande frågor: Om Youtube var en betaltjänst, där du var tvungen att betala för varje video du såg, skulle Youtube ändå vara din primära källa för videounderhållning? Om du var tvungen att vara prenumerant, alternativt betala kostnaden per lösnummer, för att läsa nyheter på Aftonbladet.se, skulle Aftonbladet.se fortfarande vara din primära nyhetskälla? Svaren på dessa hypotetiska frågor är troligtvis nej, aldrig, absolut inte. Anledningen till denna skepticism mot att betala är att gratis har blivit normen på internet (Shapiro & Varian, 1998). Likt en klärvoajant förutsåg Gordon Moore denna utveckling (Schaller, 1997). Hans upptäckt, som har influerat hela teknologiindustrin sedan dess, går under namnet Moore s Law. Moore förutsåg att en enhet dataprocessorkraft, vart annat år, halveras i kostnad samtidigt som kvalitet, kapacitet och hastighet fördubblas (Anderson, 2009). Denna slentrianmässiga effekt har gjort att varje enskild transistor idag, 50 år 1 Molnbaserad är en term som används för applikationer, tjänster eller resurser som gjorts tillgängliga via internet av leverantören (Cloud Computing, 2012). 2 Freemium är en affärsmodell där en basversion av en tjänst är gratis, och en premiumversion erbjuds mot betalning (Anderson, 2009). 1

10 sedan upptäckten, är så pass billig att kostnaden är negligerbar. Rent praktiskt innebär detta att kostnaden att reproducera information är noll, vilket har resulterat i att tjänster på internet, allt som oftast, är gratis (Anderson, 2009). Denna gratisnorm ställer en viktig fråga till internetbaserade företag; Hur kan vi kapitalisera på något som är gratis? Svaret på frågan har, för många företag, varit freemium. Anderson (2009) och Osterwalder och Pigneur (2010) beskriver freemium som en affärsmodell där en basversion av tjänsten är gratis och en premiumversion erbjuds mot betalning. Freemium har fått särskild stor spridning bland nystartade internetföretag. Spotify, Skype, Flickr, Pandora och Linkedin är bara några exempel på företag som framgångsrikt implementerat freemium. Uppmärksamheten och spridningen till trots, freemium är fortfarande ett relativt outforskat ämne. 1.1 FREEMIUM SOM AFFÄRSMODELL EXKLUSIVT FÖR KONSUMENTFÖRETAG? Den gemensamma nämnaren hos ovannämnda företag är att de är aktörer på konsumentmarknader (B2C). Eftersom att freemium är ett ämne där den akademiska litteraturen är, minst sagt, begränsad till antal, och framförallt ur ett Business-to-business perspektiv (B2B), har denna upptäckt väckte frågan hos oss: Fungerar freemium för företag på B2Bmarknaden? Vi har undersökt delar av den existerande litteraturen inom området och funnit sex faktorer som anses viktiga för implementeringen av freemium för företag på B2C-marknaden. De sex faktorerna är: Marginalkostnaden Kostnaden för att reproducera tjänsten måste vara noll (Anderson, 2009). Experience good Värdet tjänsten genererar för kunden blir uppenbart först efter en periods användande (Shmilovici, 2011). Värde Kunden måste förstå att någonting som är gratis fortfarande kan vara av värde. Samtidigt måste premiumversionens värde vara så högt att den konverterar gratisanvändare till betalande (Reime, 2011). Stor marknad Eftersom att, i regel, endast 1-10 % av kunderna konverteras till betalande kunder (Anderson, 2009) måste 2

11 marknaden vara stor för att modellen ska vara lönsam (Reime, 2011). Word-of-mouth - En affärsmodell som bygger på att ge bort majoriteten av företagets produkt eller tjänst är också beroende av att attrahera kunder utan kostnad (Reime, 2011). Support - Kostnaden att betjäna gratisanvändarna måste vara lägre än värdet kunden tillför (Shmilovici, 2011). Eftersom att den existerande forskningen om freemium för B2B-företag är begränsad ämnar vi undersöka hur ett B2B-företag, Navii, kan implementera freemium som affärsmodell utifrån de faktorer som, av andra, blivit identifierade som essentiella. 1.2 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE Utifrån problembakgrunden, och de framgångsfaktorer för freemium i B2C som presenterades, har följande frågeställning formulerats: Är framgångsfaktorerna för freemium för företag på konsumentmarknaden applicerbara på B2B-företag? Syftet med undersökningen är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för B2B-företaget Navii. 3

12 2. TEORETISK REFERENSRAM I det andra kapitlet presenteras den teori och de begrepp som för studien är relevant. Det är teorierna och begreppen som ligger till grund för analysen av fallstudieobjekten, och som slutligen svarar mot syftet. 2.1 AFFÄRSMODELL - FÖRTYDLIGANDE AV ETT FÖRVIRRANDE BEGREPP En precis och enhällig definition av vad en affärsmodell är saknas idag. De vitt skilda definitionerna bidrar också till en problematik där särskiljandet mellan begreppet affärsmodell och andra begrepp så som strategi, koncept och inkomstmodell blir otydliga och ofta felaktigt förknippade med varandra (Morris, Schindehutte, & Allen, 2005). Trots att en definition saknas, och att begreppet blandas ihop med liknande begrepp, menar Chesbourgh (2006) att, oavsett om det är uttalat eller inte, alla företag har en affärsmodell. Amit och Zott (2001) har i deras definition värdeskapande som huvudfokus. De ser affärsmodeller som ett redskap till att skapa värde genom att utnyttja affärsmöjligheter. Shafer, Smith, och Linder (2005) har i deras mission att definiera begreppet utgått från två principer. Dels ska definitionen utgå från tidigare forskning i ämnet, och dels ska definitionen karaktäriseras av klarhet, definitionen ska vara lätt att förstå, kommunicerad och bli ihågkommen. De har definierat begreppet som a representation of a firm s underlying core logic and strategic choices for creating and capturing value within a value network. Likheten mellan Amit och Zotts (2001) och Shafer et al. (2005) definitioner är att värdeskapande har en central del i affärsmodellens struktur. Shafer et al. (2005) har dock tillägget att värdet som skapas också måste fångas. De menar att företag är beroende av att vara lönsamma, och att lönsamhet är direkt kopplat till värdeskapande, och att kapitalisera på det skapade värdet, d.v.s. fånga värdet. 4

13 Chesbrough och Rosebloom (2002) använder samma defintion. Men en betydande skillnad finns i sättet som Chesbrough och Rosebloom (2002) definierar värdeskapande. De anser att levererandet av värde till kunden utgör en betydande del av värdeskapande. Osterwalder och Pegnuer (2010) delar denna uppfattning. Enligt dem beskriver en affärsmodell the rationale of how an organization creates, delivers and captures value. Likheterna mellan Chesbrough och Rosenblooms (2002) och Osterwalder och Pegnuers (2010) definitioner är många. Men för återstoden av arbetet kommer dock Chesbrough och Roseblooms definition användas. Valet motiveras av att Chesbrough (2006) betonar betydelsen av att företag bör ha förmågan att förnya deras affärsmodeller i takt med att nya idéer, teknologier och tjänster uppkommer i företaget. Deras definition, och de funktioner affärsmodellen består av, bidrar till just denna förmåga. Vår åsikt är därför att deras definition är ett ändamålsenligt verktyg för vår undersökning AFFÄRSMODELL - ENLIGT CHESBROUGH & ROSEBLOOMS Som nämnt i avsnittet ovan definierar Chesbrough och Rosebloom (2002) affärsmodell som ett sätt att skapa och fånga värde. I definitionen döljer sig sex funktioner som affärsmodeller uppfyller. Vi kommer dock bara använda fem av funktionerna, då den sjätte är mer av sammanfattande karaktär: Affärsmodellen beskriver företagets värdeerbjudande - Processen med att utforma en affärsmodell inleds med att beskriva vad kunden erbjuds och hur denne kan använda erbjudandet. Affärsmodellen identifierar marknadssegment - Efter att värdeerbjudandet fastställts måste ett marknadssegment som kan finna värde i erbjudandet identifieras. Det är från marknadssegmentet som intäkterna kommer, och därför fastställs också hur kunderna ska betala och hur mycket de ska betala. Affärsmodellen definierar värdekedjans struktur - Värdekedjan ska sedan struktureras på ett sätt som möjliggör skapandet och levererandet av värde. Utöver strukturen ska komplimenterande tillgångar som 5

14 är nödvändiga för att stödja positionen i kedjan vara identifierade. Affärsmodellen bedömer kostnadsstrukturen och vinstpotentialen Genom att identifiera ett tydligt kundsegment med ett tydligt värdeerbjudande skapar förståelse för hur en konkurrenskraftig kostnadsstruktur kan utformas. Affärsmodellen beskriver positionen i nätverket, med kopplingar till kunder och leverantörer - Företagets omringande nätverk består av kunder, leverantörer och tredje parter, som influerar fångandet av värde. Nätverket kan också öka nätverkseffekterna hos konsumenten. 2.2 FREEMIUM TJÄNA PENGAR PÅ GRATIS? Freemium är en affärsmodell där en liten andel av ett företags kunder betalar för en premiumversion, och en övervägande majoritet använder en basversion gratis (Anderson, 2009). Anderson (2009) menar att en normal uppdelning är att 1-10 % är betalande kunder, och resterande andel använder gratisversionen. Anledningen till att freemium, där en majoritet av kunderna inte betalar, kan vara en fungerande affärsmodell är att kostnaden för reproduktion av informationsprodukter är nära noll (Osterwalder & Pigneur, 2010). Vidare menar Osterwalder och Pigneur (2010) att det är de betalande användarna som subventionerar gratisanvändarna. Då vinstpotentialen för freemiumföretag baseras på hur många som använder premiumversionen är konverteringsprocenten, dvs. antalet användare som går från att använda gratisversionen till premiumversionen, den viktigaste aspekten (Ibid.). En annan viktig aspekt är att kostnaden att betjäna % av företagets kunder, dvs. gratisanvändarna, inte kan vara hög (Ibid.) FREEMIUM OCH CHESBROUGHS & ROSEBLOOMS AFFÄRSMODELL I detta avsnitt kommer vi att utifrån informationen i avsnitt Chesbrough & Roseblooms syn på affärsmodell och avsnitt 3.2 Freemium tjäna 6

15 pengar på gratis? applicera berörd teori på varandra för att skapa en tydligare förståelse för freemium som affärsmodell. Företagets värdeerbjudande Värdeerbjudandet för företag som använder freemium-modellen är att en basversion erbjuds gratis till användarna. En premiumversion av tjänsten erbjuds mot betalning. Marknadssegmentet Mellan % av företagets kunder kommer att vara gratisanvändare. Övriga 1-10 % kommer betala för premiumversionen. Värdekedjans struktur Kostnaden för att förvärva kunder måste vara låg. Kostnaden för kundsupport för den stora mängden gratisanvändare måste vara låg. Kostnadsstruktur och vinstpotential Digitala produkter/tjänster har höga fasta kostnader men låga marginal kostnader vilket innebär att den initiala kostnaden för att utveckla tjänsten är hög, men att reproduktion av tjänsten är gratis. Vinstpotentialen baseras på hur många som konverterar från gratis användare till betalande. Nätverket Skiljer sig från företag till företag. 2.3 INFORMATIONSTEKNIK FÖRUTSÄTTNIGEN FÖR FREEMIUM Enligt Shapiro och Varian (1998) kan allt som kan digitaliseras klassas som information. Informationsprodukter har två tydliga karaktäristika. Dels är informationsprodukter experience goods, produkter som måste upplevas innan kunden kan värdera dem (Shapiro & Varian, 1998). De menar att alla produkter egentligen kan betraktas som experience good, och det är därför många företag använder sales promotion som gratisprover eller rabatter för att få kunderna att prova produkten och bilda sig en uppfattning innan köp. Informationsprodukter, i motsats till andra produkter, är en upplevelseprodukt varje gång (Shapiro & Varian 1998). Vidare menar de att kostnadsstrukturen för företag som levererar 7

16 information är skiljer sig åt från producenter av påtagliga produkter. Linde (2009) anser att information besitter särskilda särdrag, särdrag som enligt Shapiro och Varian (1998), medför att information är kostsamt att producera medan kostnaderna för reproduktion är små. Linde (2009) exemplifierar detta med filmproduktion. En Hollywoodfilm kan ha en produktionskostnad på flera miljoner dollar, men reproduktions- och distributionskostnaden, särskilt på internet, är låg. I ekonomiska ordalag är de fasta kostnaderna höga och marginalkostnaderna låga (Shapiro & Varian, 1998). Marginalkostnad beskrivs av Case och Fair (2004) som den viktigaste av alla kostnadskoncept. Enligt dem är begreppets innebörd den ökade totalkostnaden som resultat av ytterligare en enhet av produkten. För informationsgods är den ökade totala kostnaden för reproduktion näst intill obetydlig (Anderson, 2009). Detta får konsekvenser för informationsföretags prissättningsstrategier. Den vanligaste, och simplaste, formen av prissättning är enligt Kotler (2010) cost-plus prissättning. Priset som kunden betalar är produktionskostnaden plus en påläggskostnad för att säljare ska gå med vinst. Shapiro och Varian (1998); Linde (2009) och Varian (1997) anser att en cost-plus prisstrategi inte är gångbar för företag som säljer information. Detta eftersom att 10 eller 20 procents prispålägg på produkten är meningslöst när tillverkningskostnaden är noll (Shapiro & Varian, 1998). Priset på informationen bör istället sättas utifrån konsumentvärdet. Value-based pricing beskrivs av Kotler (2010) som en prissättningsstrategi där kundens uppfattning av värde bestämmer produktens pris. Det problematiska är att kunder upplever värde på olika sätt (Zeithaml, 1988; Varian, 1997) TVÅ VERSIONER AV SAMMA TJÄNST ALLA BLIR NÖJDA Eftersom att kunder upplever värde olika anser Varian (1997) att tekniker för differentierad prissättning fått ökad betydelse. En av dessa tekniker är versioning, som hädan efter kommer benämnas som kvalitetsdiskriminering. Kvalitetsdiskriminering beskrivs av Shapiro och Varian (1998) som en strategi där företag erbjuder sin informationsprodukt i olika versioner för olika segment. Målet med att ha flertalet versioner är att sälja till olika marknadssegment, till olika priser. Den dyrare versionen, som är av högre 8

17 kvalitet och högre funktionell nytta, riktas till de som upplever ett större värde och har en större vilja att betala för värdet (Varian, 1997). Problemet som kan uppstå, enligt Shapiro och Varian (1998), är att versionen av lägre kvalitet ändå kan vara så pass bra att kunder ur segmentet som förväntas betala mer för den bättre produkten väljer den billigare. Varian (1997) har identifierat två punkter som är betydelsefulla om ett företag vill använda kvalitetsdiskriminering som strategi. Först och främst menar han att produkter bör designas på ett sätt så att den är kompatibel att kvalitetsdiskrimineras. Shapiro och Varian (1998) har tagit fram en lista på attribut som kan användas i segmenteringen av produktens användare: Fördröjning Användargränssnittet Bekvämlighet Bildupplösning Snabbhet Format Förmåga Egenskaper Omfattning Störning Support Varians (1997) andra punkt är att produkten bör designas utifrån det segment som är villiga att spendera mest pengar på produkten, för att därefter förminska kvaliteten för de andra segmenten NÄTVERKSEFFEKTER JU FLER DESTO BÄTTRE! När nyttan av en produkt ökar i takt med att antalet användare av produkten ökar, har produkten nätverkseffekter (Katz & Shapiro, 1985). Enligt Katz och Shapiro (1985) skapas effekterna som en direkt följd av antalet användare en produkt har. Eftersom att nyttan blir större ju fler användarna är anser Bessen och Farrell (1994) att låga priser är en strategi för att tidigt få en bred användning av produkten. Jing (2000) är av uppfattningen att sälja informationsprodukter utan kostnad är logiskt 9

18 med hänsyn till marginalkostnaden för den typen av produkter. Bessen och Farrell (1994) menar också att ett företag som visar långtidsengagemang till låga priser har större chans att attrahera fler aktörer till nätverket. Huruvida nätverkseffekter karaktäriserar en informationsprodukt eller inte har inverkan på om kvalitetsdiskriminering är en fungerande strategi (Jing, 2000). När nätverkseffekter inte existerar kan kvalitetsdiskriminering vara riskabelt. Detta beror på att marginalkostnaden för informationsprodukter är noll oavsett kvalitet på produkten, och därför kan inte ett högt pris rättfärdigas med höga produktionskostnader. Det högre värdet produkten ger användaren är istället den faktor som rättfärdigar det högre priset. Om företaget adderar en billigare version av låg kvalitet kommer troligtvis försäljningen av den öka på bekostnad av den dyrare. När en billigare version adderas till en produkt där nätverkseffekter existerar expanderar den totala försäljningen och ökar det upplevda värdet av den högkvalitativa produkten. Som en följd av detta förstärks också uppfattningen av den lågkvalitativa produkten (Jing, 2000). Ett begrepp som är starkt förknippat med nätverkseffekter är two-sided markets, som Parker och Van Alstyne (2005) beskriver som en marknad bestående av en tillgångs- och en efterfråganssida, med en mellanhand vars tjänst kopplar ihop sidorna. Om nätverkseffekter existerar på en sådan marknad ökar värdet av produkten för den ena sidan i takt med att antalet användare på den andra sidan ökar (Parker & Van Alstyne, 2005). 2.4 GRATIS = LÅG KVALITET? = LÅGT VÄRDE? Är pris en allmängiltig indikator för en produkt eller tjänsts kvalitet och för det värde den genererar för kunden? Kan något som är gratis vara av god kvalitet? Relationen mellan pris, kvalitet och värde har fått stor uppmärksamhet i forskningen (Zeithaml, 1988), och i detta avsnitt avhandlas forskningen om de tre begreppen upplevt pris, upplevd kvalitet och upplevt värde innan relationen mellan begreppen knyts ihop. 10

19 2.4.1 UPPLEVT PRIS Upplevt pris är vad Zeithaml (1988) definierar som vad som offras för att erhålla en produkt. Pris består av två komponenter; den första komponenten är det objektiva priset, vilket består av objektets reella pris och hur kunden uppfattar priset. Denna komponent har likheter med Chang och Wildts (1994) definition av upplevt pris som resultatet av det faktiska priset på en produkt eller tjänst och konsumentens prisreferenser. Den andra komponenten i Zeithamls (1988) definition är det upplevda icke-monetära priset, och uppoffringar. Zeithaml (1988) menar att uppdelningen av det objektiva priset beror på att konsumenter saknar förmågan att minnas exakta priser. För att minnas skapar konsumenten istället en egen meningsfull bild av priset, exempelvis att något är billigt, prisvärt eller dyrt. Att kostnaden för att en konsument ska erhålla en produkt är mer än bara en monetär kostnad har länge varit känt (Zeithaml 1988). Hon menar att tid, letade och andra fysiska uppoffringar också uppfattas som kostnader UPPLEVD KVALITET Zeithaml (1988) definierar upplevd kvalitet som en konsuments helhetsbedömning av en produkt eller tjänsts kvalitet. Enligt Zeithaml (1988) finns det en distinktion mellan upplevd kvalitet och objektiv kvalitet, där objektiv kvalitet är mätbar överlägsenhet på förutbestämda standardideal UPPLEVT VÄRDE Zeithaml (1988) har i sin forskning funnit fyra olika sätt att definierat upplevt värde. Den första definitionen är att värde är synonymt med lågt pris, där konsumenten upplever att det som offras är det mest framträdande i deras uppfattning av värdet (Zeithaml, 1988). Den andra definitionen är att värde är kvaliteten konsumenten får från priset den betalar. Den tredje definition har likheter med den andra, värde är vad jag får i relation till vad jag ger. Den fjärde och sista definition är att värde är det jag vill ha i en produkt, dvs. de fördelar som konsumenten får av produkten (Zeithaml, 1988). Utifrån de fyra definitionerna av värde 11

20 har Zeithaml (1988) definierat värde som konsumentens övergripande bedömning om produktens användbarhet baserat på vad som fås och vad som offras. Bovik (2004) stödjer denna definition. Hon har undersökt 12 definitioner av värde och sammanfattat resultatet i en definition som förklarar värde som en trade-off mellan fördelar och uppoffringar. Chang och Wildt (1994) har kommit till en liknande slutsats, att värde är en trade-off mellan upplevt pris och upplevd kvalitet. Bovik (2004) menar att vad som är fördelar och uppoffringar är oklart, och Zeithaml (1988) beskriver uppfattningen av fördelar och uppoffringarna varierar mellan individer. För vissa är tid och ansträngning den största uppoffringen, för andra är den ekonomiska uppoffringen mest kännbar, vissa vill ha stora volymer och andra vill ha högst kvalitet (Zeithaml, 1988) RELATIONEN MELLAN PRIS, KVALITET och VÄRDE Forskningen inom området är uppdelat i två inriktningar (Dodds & Monroe, 1985). I den ena inriktningen har forskningen begränsats till att bara förhålla sig till pris som kvalitetsindikator, men enligt Olson (1977) är det ett förenklat tillvägagångssätt. Den andra inriktningen har utgått från pris som en av flera indikatorer på kvalitet (Zeithaml 1988; Chang & Wildt 1994; Dodds & Monroe 1985). Enligt Steenkamp och Hoffman (1994) utgår ekonomisk teori från att det råder en positiv relation mellan pris och kvalitet. Steenkamp och Hoffman (1994) menar att ett högt pris påvisar höga produktionskostnader och höga produktionskostnader antyder högre kvalitet, vilket gör ett högt pris godtagbart. Steenkamp och Hoffman (1994) stödjer antagandet om en positiv relation, men med tillägget att relationen inte är perfekt. Zeithaml (1988) menar att även om de flesta forskare som undersökt området haft en förutfattad mening om att relationen pris - kvalitet är stark, däremot har resultat av forskning visat en tydlig tendens att relationen saknas. Chang och Wildt (1994) menar att det upplevda priset, tillsammans med andra produktattribut, influerar den upplevda kvaliteten, men dock är relationen inte perfekt och den bestäms av en rad olika variabler. 12

21 Zeithaml (1988) har identifierat tre faktorer som påverkar hur relationen mellan pris och upplevd kvalitet uppfattas och hur pris används som kvalitetsindikator. Den första faktorn, menar Zeithaml (1988), är om annan information som berör kvaliteten finns tillgänglig. Har köparen information om exempelvis varumärket och dess rykte kommer prisets signal om kvaliteten ha mindre inflytande. Den andra faktorn är individuella skillnader mellan köpare, kan dessa skillnader vara exempelvis prismedvetande och produktkunskap. Zeithaml (1988) menar att om köparen inte känner till priset kan inte priset ge en antydan om kvaliteten, och om köparen saknar kunskap eller intresse om produkten kan köparen inte förstå kvaliteten, och således inte heller använda pris som indikator. Den tredje faktorn är produktkategorin som produkten befinner sig i. Zeithaml (1988) menar att köpare använder pris som kvalitetsindikator mer eller mindre beroende på produktkategorin. I kategorier där prisskillnaderna är små används sällan pris som en indikator av kvalitet. I produktkategorier där variation av kvalitet är förväntat är pris en använd kvalitetsindikator (Zeithaml, 1988). Anderson (2009) är av uppfattningen att känslorna för något som är gratis är relativa, inte absoluta. Om en produkt en gång kostat pengar och inte längre gör det, sätts produkten i relation med sänkt eller låg kvalitet. Om produkten aldrig kostat pengar, känner konsumenten inte likadant. Enligt Zeithaml (1988) är inte hög kvalitet i sig en tillräcklig faktor för att ett köp ska genomföras. Istället är det upplevda värdet den faktor som har störst inflytande på val av köp. Ett resonemang som stöds av Kotler (2010) som anser att konsumenter köper produkter eller tjänster från det företag som erbjuder högst upplevt värde. Zeithaml (1988) menar att konsumenten inte alltid söker efter den produkt eller tjänst med högst kvalitet. Om konsumenten inte känner ett behov, eller har de finansiella medlen tillgängliga, av att köpa produkten av högst kvalitet kommer den upplevda kvaliteten minska, samtidigt som den upplevda kvaliteten för produkten med lägre kvalitet och lägre pris kommer höjas (Zeithaml, 1988). Upplevt pris och upplevd kvalitet påverkar i sin tur hur konsumenten upplever värdet. Chang och Wildt (1994) menar att upplevt pris har en negativ inverkan på det upplevda värdet, men att upplevd kvalitet har positiv inverkan på det upplevda värdet. 13

22 2.5 SKILLNADER MELLAN HUR KONSUMENTER OCH FÖRETAG KÖPER Morris et al. (2005) har undersökt skillnaderna mellan konsumenters och företags köpprocesser och funnit betydande olikheter. När organisationer ska fatta beslut om att genomföra ett köp är oftast flertalet individer, från olika enheter i organisationen, inblandade i köpet, vilket kan innebära viss polemik mellan de olika enheterna. För konsumenter är de flesta köp rutinmässiga och tas av den enskilda individen. Morris et al. (2005) har också identifierat att organisationer många gånger har formaliserade köpprocesser, vilket konsumenter inte har. Vidare har de påvisat tidsåtgången vid köp som en betydande skillnad. För organisationer kan köpprocessen pågå från sex månader till två år. Den sista betydande skillnaden identifierad av Morris et al. (2005) är att en organisations lönsamhet kan vara beroende av kvaliteten på köpbeslutet. Detta innebär att köp kan innebära signifikativ risk för köparen. Eftersom risken är stor blir också informationssökningsprocessen en vital del av köpprocessen då information verkar som en riskminimerare (Webster & Wind, 1972). Baserat på skillnaderna i köpprocessen har Ahmed och d Astrous (1995) urskiljt skillnader i beteendet mellan organisationer och konsumenter. De har, i enighet med Shampanier, Mazer och Ariel (2007), funnit att privata konsumenter är varelser som tenderar att handla irrationellt. När människor står i valet mellan två produkter, varav den ena är gratis, upplever konsumenten inte bara att kostnaden är obefintlig för gratisprodukten, utan också att värdet på gratisprodukten blir högre. Ahmed och d Astous (1995) anser att företag agerar annorlunda än konsumenter. Enligt dem är företags köpbeslut mer rationella än konsumenters. Rese, Krebs, Welling och Wilke (2007) är av en annan uppfattning. De menar att företag ofta beskrivs som rationella, men att företag också kan påverkas av yttre faktorer till att handla irrationellt. Morris (2001) stödjer detta resonemang. De menar att även om företag är rationella i sina köpbeslut är de inte perfekt rationella. Å ena sidan kan högre grad av rationellt agerande vara förväntat hos företag på grund av en rad skäl: Dels kommer produkten användas på daglig basis i organisationen, dels är individerna inom organisationens inköpsenhet professionella och kommer bli utvärderade baserade på de inköp de gör (Morris, 2001). Å andra sidan, menar Morris (2001), att 14

23 eftersom köpbeslut i företag tas av individer som, i likhet med konsumenter, också är mottagliga för influenser så kan de också agera irrationellt. 2.6 WORD-OF-MOUTH - ATT TALA ÄR GULD Enligt Frank Bass modell, som beskriver spridning av en produkt genom kommunikationskanaler, så finns det två typer av kommunikation som influerar en konsuments köpbeslut: word-of-mouth och reklam (Mahajan, Muller & Bass, 1990). Grönroos (2008) beskriver word-of-mouth som budskap om organisationen, dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess driftsätt och dess varor och tjänster som förmedlas från en person till en annan. Betydelsen av word of mouth, fortsättningsvis refererat till som WOM, har av många forskare fastslagits, men får här exemplifieras av Kumar, Petersen och Leone (2007). De menar, i motsats till den gemena föreställningen om att ett företags mest värdefulla kund är den som köper mest, att företagets viktigaste kund är den som, via WOM, attraherar flest lönsamma kunder till företaget. Grönroos (2008) betonar också betydelsen av WOM. Han menar att effekten av positiv WOM allt som oftast är betydligt större än för planerad kommunikation, detta eftersom att informationen är objektiv BETYDELSEN AV WORD-OF-MOUTH FÖR TJÄNSTER Konsensus verkar råda angående den stora betydelsen av WOM för tjänsteföretag (Zeithaml, Berry, & Parasuraman; Grönroos, 2008; Murray, 1991). Betydelsen av WOM för tjänster härstammar från tjänsters anatomi. Tjänster är immateriella och produktion och konsumtion sker samtidigt, vilket innebär att tjänsten måste upplevas för att kunna utvärderas (Zeithaml et al., 1993; Grönroos, 2008). Detta, menar Murray (1991), bidrar till att den upplevda risken i samband med köp av tjänst är på en högre nivå än vid köp av produkter. WOM bidrar då till att bringa klarhet i hur tjänsten är och hur den kommer upplevas (Zeithaml et al., 1993). 15

24 2.6.2 WORD OF MOUTH I B2B-KONTEXT Enligt Kumar, Petersen och Leone (2007) är WOM ovanligt på många B2B-marknader. Detta beror enligt dem på att företag ofta konkurrerar med varandra och vill därför inte ge konkurrenter tips som gagnar dem. File, Cermak och Prince (1994) och Reingen och Kernan (1986) är dock av en annan uppfattning. De anser att företag, i stor utsträckning, använder WOM, dels i förköpsprocessen, och dels efter köpet, mycket eftersom att planerad kommunikation kan vara både dyr och ineffektiv på B2B-marknader. File et al. (1994) menar att WOM har stort inflytande i företags förköpsprocesser. File et al. (1994) beskriver WOM på B2B-marknaden som en blandning av input och output. WOM input är information som samlas in från en eller flera tredje parter under informationssökningsfasen innan köpbeslut tas. Output är information som företaget förmedlar vidare till tredje parter efter köpet. File et al. (1994) har funnit att positiv WOM i efterköpsfasen relaterar till tillfredsställelse och negativ WOM till otillfredsställelse. 16

25 3. METOD I detta kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt. Beskrivning och motivering till att vi valt att genomföra en kvalitativ fallstudie av undersökande karaktär presenteras. En skildring av hur fallstudieobjekten valdes samt vad som analyserades presenteras. En förklaring till hur data insamlats, och en diskussion kring studiens trovärdighet avslutar kapitlet. 3.1 FORSKNINGSMETOD Den forskningsmetod som vi finner ändamålsenlig för vår studie är den kvalitativa metoden. Anledningen till att vi finner den kvalitativa metoden som bäst lämpad är att undersökningsområdet, freemium inom B2Bsektorn, är begränsat. Bryman och Bell (2005) menar att den kvalitativa metoden är fördelaktig när relevant teori saknas i ämnet, och att teori istället utmynnar ur den aktuella undersökningen, något som vår undersökning ämnar göra. Holme och Solvang (1997) stödjer detta resonemang. De menar att fördelen med den kvalitativa metoden är att den omvandlar observationer till text. Här vänder sig forskaren till ett fåtal undersökningsenheter och den centrala delen blir att samla in detaljerad information för att få en djupare förståelse av studien (Holme & Solvang, 1997). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) påpekar att den kvalitativa undersökningen är att föredra när djupare förståelse för undersökningsområdet är att önska, till skillnad från den kvantitativa metoden som mäter och beräknar olika skeenden. Vi är av åsikten att förståelse av ämnet är lättare att skapa sig genom text än genom kvantifierbar information. Vi tror också att undersökningens syfte, tillika rekommendationen till Navii, kommer vara bättre grundat i form av djupare förståelse i ämnet. Vidare brukar kvalitativ metod kopplas till studier av mindre karaktär, medan den kvantitativa metoden oftast förknippas med större studier (Holme & Solvang, 1997). Eftersom att studien är begränsad i tid, och att kvalitativ studie ofta är mindre tidskrävande finner vi den kvalitativa metoden som fördelaktig även ur ett krasst tidsperspektiv. 17

26 3.1.1 FALLSTUDIE För att skapa förståelse för ämnet, och för att kunna svara mot undersökningens syfte har vi använt oss av en undersökande fallstudie. Fallstudier bottnar oftast i önskan om att förstå och reda ut komplexa sociala fenomen. Vi har valt att undersöka B2B-företag som framgångsrikt använder freemium som affärsmodell, ett tidigare begränsat och komplext forskningsområde, och som av vissa praktiker och forskare blivit utdömt som omöjligt. Bryman och Bellman (2005) beskriver att den grundläggande formen av en fallstudie behandlar en detaljerad och ingående studie av ett enda fall. Vi har dock valt att använda en tvåfallsstudie, något som Yin (2009) menar är fördelaktigt ur ett analytiskt perspektiv eftersom resultaten blir mer betydande. Vidare menar Yin (2009) att genom att använda två fall är möjligheten att oberoende analytiska slutsatser kan dras från de olika fallen, vilket innebär att slutsatsen kommer bli starkare än resultatet från en enskild fallstudie VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT Då syftet för undersökningen är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för Navii har fallstudieobjekten valts i samråd med Navii. Mailchimp och Hoosuite är företag som framgångsrikt nyttjar freemium som affärsmodell. Likheterna mellan fallstudieobjekten och uppdragsgivaren är flera. Tjänsterna som företagen erbjuder har liknande karaktäristika. De är alla molnbaserade tjänster vars värde i grund och botten är dess användarvänlighet. De tre företagen är relativt små och har företag i olika storlek som kunder VAD HAR ANALYSERATS? Yin (2009) menar att det som analyseras i en fallstudie bestäms av studiens syfte. Denna studies syfte är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för Navii. Svaret på den frågan ska utmynna från resultatet av fallstudien. Av den anledningen ska de sex faktorerna, som presenterades i studiens inledande kapitel, som av andra blivit identifierade som essentiella för freemiums framgång på B2C marknader, 18

27 samt Chesbrough och Roseblooms affärsmodell, stå som ram för vad som ska analyseras i fallstudien UNDERSÖKNINGENS TROVÄRDIGHET För att bedöma en kvalitativ undersöknings kvalitet och trovärdighet menar Bryman och Bell (2005) att de två klassiska begreppen validitet och reliabilitet, som är vikitga kriterier för kvantitativa undersökningar, inte är optimala för att utvärdera kvalitativa undersökningar. Yin (2009) har dock anammat dessa begrepp och placerat dem i en fallstudiekontext, och presenterat taktiker som svarar mot kriterierna, och således befäster undersökningen trovärdighet. Han menar att det finns fyra typer av tester för att fastställa kvaliteten och trovärdigheten på fallstudier, konstruktionsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Konstruktionsvaliditet, som berör motarbetande av, för studien, felaktiga operationella mätinstrument och subjektivitet, fastställs genom att vi i datainsamlingsprocessen använt flertalet källor för de använda teorierna. Källor som dels styrker, och dels motsäger varandra, för att på så sätt skapa en balanserad och objektiv bild av hur något förhåller sig. Intern validitet, som Yin (2009) beskriver som relationen mellan orsak och verkan, är inte applicerbart på undersökande fallstudier. Extern validitet behandlar huruvida studiens resultat kan generaliseras ur ett analytiskt perspektiv (Yin, 2009). Den externa validiteten har i denna studie stärkts genom att utgångspunkten för studien varit tidigare forskning i ämnet. Ett annat sätt att förstärka generaliserbarheten är att undersöka fler än ett fall, vilket denna studie gjort. Reliabilitet testar om studiens resultat skulle bli det samma om den genomfördes igen av en annan undersökare (Yin, 2009). För att förstärka reliabiliteten för denna studie har vi försökt att, så tydligt som möjligt, förklarat hur undersökningen gått tillväga. 3.2 DATAINSAMLING Vid insamling av information delas data in i två begreppsklasser beroende på hur och vart den är insamlad. Dessa två olika begrepp kallas primäroch sekundärdata. Patel och Davidson (2003) beskriver att primärkällor kan vara intervjuer, förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar. Sekundärdata 19

28 ( andrahandsdata ) är redan existerande information som finns dokumenterat, som inte är kompilerat primärt för den egna studien, menar Lundahl och Skärvad (1999). Esaiasson et al. (2007) menar att huvudregeln är att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor, som beskriver aspekten avståndet mellan berättare och berättelse som avgörande för trovärdigheten. Innan arbetet med studien inleddes spenderade vi många timmar åt att finna inspiration på uppsatsportalen uppsatser.se. Uppsatserna vi fann där bidrog inte med någonting till arbetet i sig, men gav ändå nyttig information om hur uppsatser ser ut. På grund av att undersökningen är tidsbegränsad tog vi det aktiva valet att endast använda primärkällor i empirikapitlets första avsnitt, kapitlet som behandlar vår uppdragsgivare Navii. Intervjuobjekten på Navii var marknadschef Johan Tervald och produktion och utvecklingschef Alex Afshin Kheirmand. Vi har vid två tillfällen besökt Navii, där Alex och Johan har presenterat företaget och tjänsten. Vi har kunnat kontakta våra kontaktpersoner när som, vilket skapat en trygghet för oss. För informationen till de två fallstudieobjekten har vi valt att förlita oss till sekundärdata från företagens hemsidor, och från sekundära källor där beslutsfattare från de två företagen blivit intervjuade. Vi upplevde att riskerna blev för stora för att basera fallstudien på primärdata då företagen är baserade i Nordamerika, och kontakten med dem hade blivit begränsad till mejl. Informationssökningen för empirisk data har, i förstahand, genomförts på Sweetsearch.com, som är en sökportal där alla resultat blivit utvärderade av experter. Sweetsearch databas är begränsad, och i de fall den inte räckt till har google.com använts. Insamlingen för sekundärdata till den teoretiska referensramen har gjorts på högskolans bibliotek, på Google Scholar, samt på databaserna ABI/inform och OAlster. Tidigt i informationsinsamlingsprocessen fann vi att ämnet freemium fortfarande är relativt outforskat, och ämnet för vår undersökning, freemium i B2B-kontext är, om än, mer begränsat. Därför har uppenbara sökord som freemium och freemium B2B varit relativt fruktlösa, och endast givit en begränsad mängd information. Dock medverkade informationen funnen med dessa sökord till en förståelse om begreppet, vilket bidrog till att vi kunde identifiera andra, mer fruktbara sökord. Utöver de två ovannämnda sökorden har vi också använt: 20

29 Information products Business Model Network effects Free Freeconomics Price Quality relationship Word-of-mouth, WOM in B2B Quality discrimination 3.3 KÄLLKRITIK Esaiasson et al. (2007) beskriver källkritiken som forskarnas främsta vapen mot lögner, felaktigheter och desinformation. Dagens informationssamhälle ställer allt högre krav på journalister, forskare och medborgare då vem som helst kan hastigt nå ut till hela världen med mängder av information, via exempelvis internet. Esaiasson et al. (2007) menar därför att en skeptisk grundhållning är nödvändig. Det är genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till källan som källan tilldelas ett egentligt värde (Lindqvist & Söderlind, 2009). Vi har därför löpande genom studien haft ett kritiskt förhållningssätt till den använda informationen. Vidare har vi under studiens gång även försökt styrka och påvisa skillnader i sekundärdata, som används i studiens teoretiska referensram, genom att finna likheter och skillnader i berörd forskning. Att återgå till den ursprungliga källan är också en princip vi utgått ifrån då information insamlats. För internetkällorna har det kritiska förhållningssättet ytterligare intensifierats. Björkman och Olsson (2000) menar att för internet, den i särklass största källan för information, saknas garantier för giltighet i informationen. Eftersom att vem som helst kan lägga ut vad som helst på Internet, och få det att förefalla trovärdigt, menar de att det ställs högre krav på att kritiskt granska informationen. För att utvärdera informationen inhämtad från Internet har vi utgått från ett antal principer, som rekommenderas av Björkman och Ohlsson (2000). Till att börja med har sökportalen Sweetsearch.com använts i den grad det varit möjligt. Sweetsearch är en sökportal där alla resultat blivit granskade av experter, något som vi anser styrker informationens trovärdighet. Men på grund av Sweetsearch något begränsade databas, har även information 21

30 hittats genom Google. De principer vi använt för att granska informationen funnen via Google är att kontrollera om personen som författat informationen står angiven, och om dennes kvalifikationer bidrar till att öka trovärdighetsgraden. Vidare har vi haft som princip att endast nyttja Internetkällor som är relativt aktuella, och helst inte äldre än ett par år gamla. Den sista principen, och kanske den mest problematiska för vår studie, är objektivitet. Då studien är en fallstudie av två B2B-företag som använder freemium, där fastställda faktorer ska undersökas, har vi varit manade att använda information som endast finns att tillgå på de berörda företagens hemsidor. Den informationen kan inte betraktas som objektiv, då hemsidornas har kommersiellt syfte där fördelarna med just deras tjänst påvisas. Det aktiva valet har dock gjorts att använda hemsidorna till att beskriva företagens erbjudande samt hur de strukturerat kundtjänsten. Övrig information om företagen har inhämtats från oberoende källor. 22

31 4. EMPIRI I detta kapitel ges en presentation av vår uppdragsgivare, Navii, och deras nya tjänst, Steem, som är anledningen till denna studie. De två fallstudieobjekten, Mailchimp och Hootsuite, beskrivs också, med de sex framgångsfaktorerna presenterade i studiens inledande kapitel som utgångspunkt. 4.1 NAVII Navii är ett tryckeriföretag/kommunikationsbyrå i B2B-sektorn med hemvist i Västerås. Navii är ett litet företag med ett 20-tal anställda, som arbetar inom de olika verksamhetsområdena. Navii själva beskriver deras verksamhet som alltifrån att utveckla strategiska marknadskoncept, crossmedia- och web-to-print-lösningar till webbdesign och visuella identiteter. Web-to-print är en process som sker innan själva trycket, som sammankopplar digitalt innehåll med tryckproduktion. Cross media är samlingsnamnet för att, med hjälp av en databas, skicka ut personifierad och unik information i olika marknadskanaler. Dessa kanaler är vanligen tryck som postas till mottagaren. Detta är en av Naviis tydligare styrkor då kunden kan överskåda exempelvis kampanjen i realtid. Web-to-print är en webbaserad trycksaksbeställning som hjälper företag och organisationer att kontrollera och hålla ordning på sitt marknadsmaterial.(a.a. Kheirmand & J. Tervald, personlig kommunikation, 27 februari 2012) STEEM Navii har nyligen avslutat arbetet med att utveckla en ny webbaserad trycktjänst, en s.k. web-to-print, vid namn Steem. Steem är en användarvänlig tjänst där företag skapar och beställer sina egna trycksaker. Med hjälp av färdiga mallar har företag möjlighet att utforma hela sin grafiska profil, i form av visitkort, informationsblad och andra grafiska tryckföremål. Tidigare har medelstora företag anlitat reklambyråer där orginalare är ansvariga för att upprätthålla den grafiska 23

NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN?

NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN? NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN? FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul Författare:

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management from a quality perspective Magisteruppsats i företagsekonomi 10 poäng skriven av Martin Carlswärd 2008-01-07

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 8 september 2015

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 8 september 2015 Affärsidé, kundnytta och affärsmodell 8 september 2015 Varför är du här idag? Vad är en affärsidé? Jo, jag ska producera och sälja billiga ekologiska barnkläder till svenska barnfamiljer som är miljömedvetna.

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?'

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Anders'Eriksson' Vd'för'VBS.'Återförsäljare'för'bl.a.'DirectSmile,' Taopix,'Pageflex'iWay,'Pageflex'Storefront'

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

FÖRETAGSIDENTITET & IMAGE VALET AV PRESENT- OCH PROFILREKLAM CORPORATE IDENTITY & IMAGE THE CHOICE OF PROMOTIONAL PRODUCTS

FÖRETAGSIDENTITET & IMAGE VALET AV PRESENT- OCH PROFILREKLAM CORPORATE IDENTITY & IMAGE THE CHOICE OF PROMOTIONAL PRODUCTS FÖRETAGSIDENTITET & IMAGE VALET AV PRESENT- OCH PROFILREKLAM CORPORATE IDENTITY & IMAGE THE CHOICE OF PROMOTIONAL PRODUCTS Examensarbete inom huvudområdet Företagsekonomi Grundnivå 15 Högskolepoäng Vårtermin

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens största taxiföretag. Äger inga fordon. Facebook Världens

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

CRM hur gör man? En fallstudie av Telia

CRM hur gör man? En fallstudie av Telia FEKK01 Examensarbete Kandidatnivå VT 2011 CRM hur gör man? En fallstudie av Telia Författare Louise Hedenmark Malin Isaksson Tatiana Shalalvand Handledare Ola Mattisson Christine Blomqvist 2 Sammanfattning

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad

Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad Mälardalens Högskola, Västerås. Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling, HST. Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring,

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR

KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR EN STUDIE OM MÖJLIGHETERNA ATT STÄRKA FÖRETAGS VARUMÄRKESIMAGE GENOM MOBILA APPLIKATIONER Magisteruppsats i Företagsekonomi Renée Säverot VT 2010:MF26 1 - Metod - Förord

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22 LOGO Hitta värde i nya kanaler 2013-05-22 Hur gör andra Dagens första exempel på hur man hittar värde i sociala medier Vi tar det igen, lite tydligare Hur gör andra Big Data Without big data, you are blind

Läs mer

promotionalster(edition h8u)

promotionalster(edition h8u) 3.5 Så här kostar olika promotionalster(edition h8u) QP Quality Promotions AB MMVII Du har stor glädje av en rimligt välgrundad uppfattning om vad olika promotionalster kan kosta. Vet du det, kan du snabbt

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert.

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert. for Business Olle Leckne, LinkedinExpert Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? LinkedInexpert.se 1 Peter Meurling, LinkedinExpert för affärer Marknadsföring Bygga

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden - En studie

Läs mer

Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad

Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad Mälardalens Högskola, Västerås. Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling, HST. Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring,

Läs mer

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Att lära sig något nytt kan ses som en resa från där jag är idag till en ny plats. Rita två bilder av dig själv utifrån temat jämställdhet : - hur ser jag på

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer