NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN?"

Transkript

1 NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN? FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT maj 2012 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul Examinator: Cecilia Lindh Författare: Alexander Råberger, Pontus von Walden,

2 Förord Vi vill tacka vår handledare Finn Wiedersheim-Paul för stöd och råd under genomförandet av studien. Vi vill även tacka Alex Afshin Kheirmand, produktion- och utvecklingschef, och Johan Thervald, marknadschef, på Navii för deras tilltro till vår förmåga att undersöka och analysera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för deras kommande trycktjänst Steem. Tack! Alexander Råberger Pontus von Walden

3 Abstract Date: May 30th 2012 Level: Bachelor s Thesis in Business and Administration, 15 ECTS Institution: School of Sustainable Development of Society and Technology, Mälardalen University Authors: Alexander Råberger Pontus von Walden 5 th August th February 1988 Title: Tutor: Keywords: Research: Purpose: Navii och freemium A match made in heaven? Finn Wiedersheim-Paul Freemium, Business model, B2B, Free, Information products, Kvalitetsdiskriminering, Word-of-mouth, Navii, Hootsuite, Mailchimp. Are the success factors of freemium for businesses on the consumer market applicable on B2B-companies? The purpose of this thesis is to investigate whether or not the freemium business model is suitable for the B2B company Navii. Method: Conclusion: The study is a qualitative case study with an exploratory approach where two companies have been researched. The information for the theoretical background has been gathered from books and scientific articles found at the Unversity library and various academic databases. The information regarding the case study objects has been found on the Internet. The gathered information has formed the basis for the concluding analysis. The study showed that Navii and freemium truly is a match made in heaven. Based on the components of the business model, and the analysis of the case study companies and the succesfactors of freemium, emerged the conclusion that Navii is suited to implement freemium.

4 Sammanfattning Datum: 30 maj, 2012 Nivå: Institution: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST, Mälardalens Högskola Författare: Alexander Råberger Pontus von Walden 5 Augusti februari 1988 Titel: Handledare: Nyckelord: Frågeställning: Syfte: Metod: Slutsats: Navii och freemium A match made in heaven? Finn Wiedersheim-Paul Freemium, Business model, B2B, Free, Information products, Kvalitetsdiskriminering, Word-of-mouth, Navii, Hootsuite, Mailchimp Är framgångsfaktorerna för freemium på företag på konsumentmarknaden applicerbara på B2B företag? Syftet med undersökningen är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för B2B företaget Navii. Studien är en kvalitativ fallstudie av undersökande karaktär där två företag undersökts. Informationen till den teoretiska bakgrunden har blivit inhämtad från böcker och vetenskapliga artiklar som funnits via högskolans bibliotek och akademiska databaser. Informationen berörande fallstudieobjekten har insamlats från Internet. Informationen har legat till grund för den slutliga analysen. Resultatet av studien visar på att Navii och freemium är en match made in heaven. Utifrån affärsmodellens beståndsdelar, och baserat på analysen av fallstudieföretagen och framgångsfaktorerna för freemium, framkom att Navii är lämpat att implementera freemium ur alla aspekter.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Att kapitalisera på gratis en bakgrund Freemium som affärsmodell Exklusivt för konsumentföretag? Problemformulering och syfte Disposition Teoretisk referensram Affärsmodell - förtydligande av ett förvirrande begrepp Affärsmodell - Enligt Chesbrough & Rosebloom Freemium Tjäna pengar på gratis? Freemium och Chesbroughs & Roseblooms affärsmodell Informationsprodukter Förutsättningen för freemium Två versioner av samma tjänst Alla blir nöjda Nätverkseffekter Ju fler desto bättre! Gratis = låg kvalitet? = lågt värde? Upplevt pris Upplevd kvalitet Upplevt värde Relationen mellan pris, kvalitet och värde Skillnader mellan hur konsumenter och företag köper Word of mouth - Att tala är guld Betydelsen av Word-of-mouth för tjänster Word of mouth i B2B-kontext Metod Forskningsmetod Fallstudie Val av fallstudieobjekt Vad har analyserats? Undersökningens trovärdighet Datainsamling Källkritik Empiri Navii STEEM Mailchimp Hootsuite.com Analys av empirisk data De sex faktorerna Marginalkostnaden - och nätverkseffektens påverkan...28

6 5.3 Experience good - och betydelsen av kvalitetsdiskriminering Värde, Rationalitet och andra käppar i hjulet Word-Of-Mouth Fler betydelser än tidigare trott Automatiserad kundtjänst Adderar kostnader för kunden nnnnstor marknad En absolut nödvändighet Navii och freemium - Match made in heaven?...38 Referenslista...

7 DISPOSITION Nedan följer en presentation av studiens disposition. Vi presenterar de olika kapitlen var för sig och redogör för deras innehåll. Kapitel 1. Att kapitalisera på gratis en bakgrund Studiens inledande kapitel ger en bakgrundsförklaring till vad som gör detta ämne till ett intressant undersökningsområde. Läsaren förses med en förklaring till varför gratis har blivit normen på internet och hur det påverkar internetbaserade företags möjligheter att vara lönsamma. Kapitlet avslutas med att studiens frågeställning och syfte presenteras. Kapitel 2. Teoretisk referensram Kapitlet innehållandes den teoretiska referensramen tar avstamp i att förtydliga det förvirrande begreppet som är affärsmodell. Vi presenterar den definition av affärsmodell som kommer att användas i resterande del av arbetet. Nästkommande avsnitt berör studiens huvudområde, nämligen freemium. Resterande del av kapitlet berör de faktorer som tidigare visats vara väsentliga för freemiums funktionalitet, dvs. Informationsprodukt, relationen mellan pris, kvalitet och värde, skillnader mellan hur konsumenter och företag köper och slutligen word-of-mouth. Kapitel 3. Metod I studiens tredje kapitel förser vi läsaren med en beskrivning av hur undersökningen genomförts. Vi beskriver och motiverar inledningsvis varför vi anser att en fallstudie är den bäst lämpade undersökningsmetoden för just vår studie. Val av fallstudieobjekt förklaras och motiveras, samt vilka delar av företagens verksamhet som studerats. Validitet och reliabilitet diskuteras i samband med fallstudien och de valda fallstudieobjekten. Nästföljande avsnitt behandlar hur, för studien, relevant data har samlats in. Kapitlet avslutas med en diskussion om källoch metodkritik.

8 Kapitel 4. Empiri I Empiriavsnittet presenteras vår uppdragsgivare Navii och deras nya tjänst Steem, som är anledningen till att de vill ha vår hjälp. Kapitlet fortlöper med presentation av de två fallstudieobjekten, Mailchimp och Hootsuite. Kapitel 5. Analys I studiens femte kapitel svarar vi på frågeställningen. Detta genom att analysera empirisk data med relevant teori som utgångspunkt. Kapitel 6. Navii och freemium Match made in heaven? I det sjätte, och avslutande, kapitlet svarar vi mot studiens syfte. Är freemium en lämplig affärsmodell för Navii?

9 1. ATT KAPITALISERA PÅ GRATIS EN BAKGRUND I studiens inledande kapitel ges en bakgrund till ämnet som behandlas, freemium. Sedan presenteras dispositionen som ger en överblick av uppsatsens olika delar. Kapitlet avslutas med att problemformulering och syfte formuleras. Navii, en tryckeri- och kommunikationsbyrå i Västerås, ligger i startgroparna för att lansera deras nya molnbaserade 1 trycktjänst, Steem, en tjänst som kopplar samman företag som har behov av tryckmaterial med tryckerier. Problemet Navii står inför, och ett problem många andra webbaserade företag också möter, är att utveckla affärsmodeller som är gångbara på internet. Denna studie ämnar hjälpa Navii att fatta beslut om huruvida freemium 2 är en lämplig affärsmodell för dem eller inte. För att förstå problematiken med affärsmodeller för internetbaserade företag ber vi er fundera på följande frågor: Om Youtube var en betaltjänst, där du var tvungen att betala för varje video du såg, skulle Youtube ändå vara din primära källa för videounderhållning? Om du var tvungen att vara prenumerant, alternativt betala kostnaden per lösnummer, för att läsa nyheter på Aftonbladet.se, skulle Aftonbladet.se fortfarande vara din primära nyhetskälla? Svaren på dessa hypotetiska frågor är troligtvis nej, aldrig, absolut inte. Anledningen till denna skepticism mot att betala är att gratis har blivit normen på internet (Shapiro & Varian, 1998). Likt en klärvoajant förutsåg Gordon Moore denna utveckling (Schaller, 1997). Hans upptäckt, som har influerat hela teknologiindustrin sedan dess, går under namnet Moore s Law. Moore förutsåg att en enhet dataprocessorkraft, vart annat år, halveras i kostnad samtidigt som kvalitet, kapacitet och hastighet fördubblas (Anderson, 2009). Denna slentrianmässiga effekt har gjort att varje enskild transistor idag, 50 år 1 Molnbaserad är en term som används för applikationer, tjänster eller resurser som gjorts tillgängliga via internet av leverantören (Cloud Computing, 2012). 2 Freemium är en affärsmodell där en basversion av en tjänst är gratis, och en premiumversion erbjuds mot betalning (Anderson, 2009). 1

10 sedan upptäckten, är så pass billig att kostnaden är negligerbar. Rent praktiskt innebär detta att kostnaden att reproducera information är noll, vilket har resulterat i att tjänster på internet, allt som oftast, är gratis (Anderson, 2009). Denna gratisnorm ställer en viktig fråga till internetbaserade företag; Hur kan vi kapitalisera på något som är gratis? Svaret på frågan har, för många företag, varit freemium. Anderson (2009) och Osterwalder och Pigneur (2010) beskriver freemium som en affärsmodell där en basversion av tjänsten är gratis och en premiumversion erbjuds mot betalning. Freemium har fått särskild stor spridning bland nystartade internetföretag. Spotify, Skype, Flickr, Pandora och Linkedin är bara några exempel på företag som framgångsrikt implementerat freemium. Uppmärksamheten och spridningen till trots, freemium är fortfarande ett relativt outforskat ämne. 1.1 FREEMIUM SOM AFFÄRSMODELL EXKLUSIVT FÖR KONSUMENTFÖRETAG? Den gemensamma nämnaren hos ovannämnda företag är att de är aktörer på konsumentmarknader (B2C). Eftersom att freemium är ett ämne där den akademiska litteraturen är, minst sagt, begränsad till antal, och framförallt ur ett Business-to-business perspektiv (B2B), har denna upptäckt väckte frågan hos oss: Fungerar freemium för företag på B2Bmarknaden? Vi har undersökt delar av den existerande litteraturen inom området och funnit sex faktorer som anses viktiga för implementeringen av freemium för företag på B2C-marknaden. De sex faktorerna är: Marginalkostnaden Kostnaden för att reproducera tjänsten måste vara noll (Anderson, 2009). Experience good Värdet tjänsten genererar för kunden blir uppenbart först efter en periods användande (Shmilovici, 2011). Värde Kunden måste förstå att någonting som är gratis fortfarande kan vara av värde. Samtidigt måste premiumversionens värde vara så högt att den konverterar gratisanvändare till betalande (Reime, 2011). Stor marknad Eftersom att, i regel, endast 1-10 % av kunderna konverteras till betalande kunder (Anderson, 2009) måste 2

11 marknaden vara stor för att modellen ska vara lönsam (Reime, 2011). Word-of-mouth - En affärsmodell som bygger på att ge bort majoriteten av företagets produkt eller tjänst är också beroende av att attrahera kunder utan kostnad (Reime, 2011). Support - Kostnaden att betjäna gratisanvändarna måste vara lägre än värdet kunden tillför (Shmilovici, 2011). Eftersom att den existerande forskningen om freemium för B2B-företag är begränsad ämnar vi undersöka hur ett B2B-företag, Navii, kan implementera freemium som affärsmodell utifrån de faktorer som, av andra, blivit identifierade som essentiella. 1.2 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE Utifrån problembakgrunden, och de framgångsfaktorer för freemium i B2C som presenterades, har följande frågeställning formulerats: Är framgångsfaktorerna för freemium för företag på konsumentmarknaden applicerbara på B2B-företag? Syftet med undersökningen är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för B2B-företaget Navii. 3

12 2. TEORETISK REFERENSRAM I det andra kapitlet presenteras den teori och de begrepp som för studien är relevant. Det är teorierna och begreppen som ligger till grund för analysen av fallstudieobjekten, och som slutligen svarar mot syftet. 2.1 AFFÄRSMODELL - FÖRTYDLIGANDE AV ETT FÖRVIRRANDE BEGREPP En precis och enhällig definition av vad en affärsmodell är saknas idag. De vitt skilda definitionerna bidrar också till en problematik där särskiljandet mellan begreppet affärsmodell och andra begrepp så som strategi, koncept och inkomstmodell blir otydliga och ofta felaktigt förknippade med varandra (Morris, Schindehutte, & Allen, 2005). Trots att en definition saknas, och att begreppet blandas ihop med liknande begrepp, menar Chesbourgh (2006) att, oavsett om det är uttalat eller inte, alla företag har en affärsmodell. Amit och Zott (2001) har i deras definition värdeskapande som huvudfokus. De ser affärsmodeller som ett redskap till att skapa värde genom att utnyttja affärsmöjligheter. Shafer, Smith, och Linder (2005) har i deras mission att definiera begreppet utgått från två principer. Dels ska definitionen utgå från tidigare forskning i ämnet, och dels ska definitionen karaktäriseras av klarhet, definitionen ska vara lätt att förstå, kommunicerad och bli ihågkommen. De har definierat begreppet som a representation of a firm s underlying core logic and strategic choices for creating and capturing value within a value network. Likheten mellan Amit och Zotts (2001) och Shafer et al. (2005) definitioner är att värdeskapande har en central del i affärsmodellens struktur. Shafer et al. (2005) har dock tillägget att värdet som skapas också måste fångas. De menar att företag är beroende av att vara lönsamma, och att lönsamhet är direkt kopplat till värdeskapande, och att kapitalisera på det skapade värdet, d.v.s. fånga värdet. 4

13 Chesbrough och Rosebloom (2002) använder samma defintion. Men en betydande skillnad finns i sättet som Chesbrough och Rosebloom (2002) definierar värdeskapande. De anser att levererandet av värde till kunden utgör en betydande del av värdeskapande. Osterwalder och Pegnuer (2010) delar denna uppfattning. Enligt dem beskriver en affärsmodell the rationale of how an organization creates, delivers and captures value. Likheterna mellan Chesbrough och Rosenblooms (2002) och Osterwalder och Pegnuers (2010) definitioner är många. Men för återstoden av arbetet kommer dock Chesbrough och Roseblooms definition användas. Valet motiveras av att Chesbrough (2006) betonar betydelsen av att företag bör ha förmågan att förnya deras affärsmodeller i takt med att nya idéer, teknologier och tjänster uppkommer i företaget. Deras definition, och de funktioner affärsmodellen består av, bidrar till just denna förmåga. Vår åsikt är därför att deras definition är ett ändamålsenligt verktyg för vår undersökning AFFÄRSMODELL - ENLIGT CHESBROUGH & ROSEBLOOMS Som nämnt i avsnittet ovan definierar Chesbrough och Rosebloom (2002) affärsmodell som ett sätt att skapa och fånga värde. I definitionen döljer sig sex funktioner som affärsmodeller uppfyller. Vi kommer dock bara använda fem av funktionerna, då den sjätte är mer av sammanfattande karaktär: Affärsmodellen beskriver företagets värdeerbjudande - Processen med att utforma en affärsmodell inleds med att beskriva vad kunden erbjuds och hur denne kan använda erbjudandet. Affärsmodellen identifierar marknadssegment - Efter att värdeerbjudandet fastställts måste ett marknadssegment som kan finna värde i erbjudandet identifieras. Det är från marknadssegmentet som intäkterna kommer, och därför fastställs också hur kunderna ska betala och hur mycket de ska betala. Affärsmodellen definierar värdekedjans struktur - Värdekedjan ska sedan struktureras på ett sätt som möjliggör skapandet och levererandet av värde. Utöver strukturen ska komplimenterande tillgångar som 5

14 är nödvändiga för att stödja positionen i kedjan vara identifierade. Affärsmodellen bedömer kostnadsstrukturen och vinstpotentialen Genom att identifiera ett tydligt kundsegment med ett tydligt värdeerbjudande skapar förståelse för hur en konkurrenskraftig kostnadsstruktur kan utformas. Affärsmodellen beskriver positionen i nätverket, med kopplingar till kunder och leverantörer - Företagets omringande nätverk består av kunder, leverantörer och tredje parter, som influerar fångandet av värde. Nätverket kan också öka nätverkseffekterna hos konsumenten. 2.2 FREEMIUM TJÄNA PENGAR PÅ GRATIS? Freemium är en affärsmodell där en liten andel av ett företags kunder betalar för en premiumversion, och en övervägande majoritet använder en basversion gratis (Anderson, 2009). Anderson (2009) menar att en normal uppdelning är att 1-10 % är betalande kunder, och resterande andel använder gratisversionen. Anledningen till att freemium, där en majoritet av kunderna inte betalar, kan vara en fungerande affärsmodell är att kostnaden för reproduktion av informationsprodukter är nära noll (Osterwalder & Pigneur, 2010). Vidare menar Osterwalder och Pigneur (2010) att det är de betalande användarna som subventionerar gratisanvändarna. Då vinstpotentialen för freemiumföretag baseras på hur många som använder premiumversionen är konverteringsprocenten, dvs. antalet användare som går från att använda gratisversionen till premiumversionen, den viktigaste aspekten (Ibid.). En annan viktig aspekt är att kostnaden att betjäna % av företagets kunder, dvs. gratisanvändarna, inte kan vara hög (Ibid.) FREEMIUM OCH CHESBROUGHS & ROSEBLOOMS AFFÄRSMODELL I detta avsnitt kommer vi att utifrån informationen i avsnitt Chesbrough & Roseblooms syn på affärsmodell och avsnitt 3.2 Freemium tjäna 6

15 pengar på gratis? applicera berörd teori på varandra för att skapa en tydligare förståelse för freemium som affärsmodell. Företagets värdeerbjudande Värdeerbjudandet för företag som använder freemium-modellen är att en basversion erbjuds gratis till användarna. En premiumversion av tjänsten erbjuds mot betalning. Marknadssegmentet Mellan % av företagets kunder kommer att vara gratisanvändare. Övriga 1-10 % kommer betala för premiumversionen. Värdekedjans struktur Kostnaden för att förvärva kunder måste vara låg. Kostnaden för kundsupport för den stora mängden gratisanvändare måste vara låg. Kostnadsstruktur och vinstpotential Digitala produkter/tjänster har höga fasta kostnader men låga marginal kostnader vilket innebär att den initiala kostnaden för att utveckla tjänsten är hög, men att reproduktion av tjänsten är gratis. Vinstpotentialen baseras på hur många som konverterar från gratis användare till betalande. Nätverket Skiljer sig från företag till företag. 2.3 INFORMATIONSTEKNIK FÖRUTSÄTTNIGEN FÖR FREEMIUM Enligt Shapiro och Varian (1998) kan allt som kan digitaliseras klassas som information. Informationsprodukter har två tydliga karaktäristika. Dels är informationsprodukter experience goods, produkter som måste upplevas innan kunden kan värdera dem (Shapiro & Varian, 1998). De menar att alla produkter egentligen kan betraktas som experience good, och det är därför många företag använder sales promotion som gratisprover eller rabatter för att få kunderna att prova produkten och bilda sig en uppfattning innan köp. Informationsprodukter, i motsats till andra produkter, är en upplevelseprodukt varje gång (Shapiro & Varian 1998). Vidare menar de att kostnadsstrukturen för företag som levererar 7

16 information är skiljer sig åt från producenter av påtagliga produkter. Linde (2009) anser att information besitter särskilda särdrag, särdrag som enligt Shapiro och Varian (1998), medför att information är kostsamt att producera medan kostnaderna för reproduktion är små. Linde (2009) exemplifierar detta med filmproduktion. En Hollywoodfilm kan ha en produktionskostnad på flera miljoner dollar, men reproduktions- och distributionskostnaden, särskilt på internet, är låg. I ekonomiska ordalag är de fasta kostnaderna höga och marginalkostnaderna låga (Shapiro & Varian, 1998). Marginalkostnad beskrivs av Case och Fair (2004) som den viktigaste av alla kostnadskoncept. Enligt dem är begreppets innebörd den ökade totalkostnaden som resultat av ytterligare en enhet av produkten. För informationsgods är den ökade totala kostnaden för reproduktion näst intill obetydlig (Anderson, 2009). Detta får konsekvenser för informationsföretags prissättningsstrategier. Den vanligaste, och simplaste, formen av prissättning är enligt Kotler (2010) cost-plus prissättning. Priset som kunden betalar är produktionskostnaden plus en påläggskostnad för att säljare ska gå med vinst. Shapiro och Varian (1998); Linde (2009) och Varian (1997) anser att en cost-plus prisstrategi inte är gångbar för företag som säljer information. Detta eftersom att 10 eller 20 procents prispålägg på produkten är meningslöst när tillverkningskostnaden är noll (Shapiro & Varian, 1998). Priset på informationen bör istället sättas utifrån konsumentvärdet. Value-based pricing beskrivs av Kotler (2010) som en prissättningsstrategi där kundens uppfattning av värde bestämmer produktens pris. Det problematiska är att kunder upplever värde på olika sätt (Zeithaml, 1988; Varian, 1997) TVÅ VERSIONER AV SAMMA TJÄNST ALLA BLIR NÖJDA Eftersom att kunder upplever värde olika anser Varian (1997) att tekniker för differentierad prissättning fått ökad betydelse. En av dessa tekniker är versioning, som hädan efter kommer benämnas som kvalitetsdiskriminering. Kvalitetsdiskriminering beskrivs av Shapiro och Varian (1998) som en strategi där företag erbjuder sin informationsprodukt i olika versioner för olika segment. Målet med att ha flertalet versioner är att sälja till olika marknadssegment, till olika priser. Den dyrare versionen, som är av högre 8

17 kvalitet och högre funktionell nytta, riktas till de som upplever ett större värde och har en större vilja att betala för värdet (Varian, 1997). Problemet som kan uppstå, enligt Shapiro och Varian (1998), är att versionen av lägre kvalitet ändå kan vara så pass bra att kunder ur segmentet som förväntas betala mer för den bättre produkten väljer den billigare. Varian (1997) har identifierat två punkter som är betydelsefulla om ett företag vill använda kvalitetsdiskriminering som strategi. Först och främst menar han att produkter bör designas på ett sätt så att den är kompatibel att kvalitetsdiskrimineras. Shapiro och Varian (1998) har tagit fram en lista på attribut som kan användas i segmenteringen av produktens användare: Fördröjning Användargränssnittet Bekvämlighet Bildupplösning Snabbhet Format Förmåga Egenskaper Omfattning Störning Support Varians (1997) andra punkt är att produkten bör designas utifrån det segment som är villiga att spendera mest pengar på produkten, för att därefter förminska kvaliteten för de andra segmenten NÄTVERKSEFFEKTER JU FLER DESTO BÄTTRE! När nyttan av en produkt ökar i takt med att antalet användare av produkten ökar, har produkten nätverkseffekter (Katz & Shapiro, 1985). Enligt Katz och Shapiro (1985) skapas effekterna som en direkt följd av antalet användare en produkt har. Eftersom att nyttan blir större ju fler användarna är anser Bessen och Farrell (1994) att låga priser är en strategi för att tidigt få en bred användning av produkten. Jing (2000) är av uppfattningen att sälja informationsprodukter utan kostnad är logiskt 9

18 med hänsyn till marginalkostnaden för den typen av produkter. Bessen och Farrell (1994) menar också att ett företag som visar långtidsengagemang till låga priser har större chans att attrahera fler aktörer till nätverket. Huruvida nätverkseffekter karaktäriserar en informationsprodukt eller inte har inverkan på om kvalitetsdiskriminering är en fungerande strategi (Jing, 2000). När nätverkseffekter inte existerar kan kvalitetsdiskriminering vara riskabelt. Detta beror på att marginalkostnaden för informationsprodukter är noll oavsett kvalitet på produkten, och därför kan inte ett högt pris rättfärdigas med höga produktionskostnader. Det högre värdet produkten ger användaren är istället den faktor som rättfärdigar det högre priset. Om företaget adderar en billigare version av låg kvalitet kommer troligtvis försäljningen av den öka på bekostnad av den dyrare. När en billigare version adderas till en produkt där nätverkseffekter existerar expanderar den totala försäljningen och ökar det upplevda värdet av den högkvalitativa produkten. Som en följd av detta förstärks också uppfattningen av den lågkvalitativa produkten (Jing, 2000). Ett begrepp som är starkt förknippat med nätverkseffekter är two-sided markets, som Parker och Van Alstyne (2005) beskriver som en marknad bestående av en tillgångs- och en efterfråganssida, med en mellanhand vars tjänst kopplar ihop sidorna. Om nätverkseffekter existerar på en sådan marknad ökar värdet av produkten för den ena sidan i takt med att antalet användare på den andra sidan ökar (Parker & Van Alstyne, 2005). 2.4 GRATIS = LÅG KVALITET? = LÅGT VÄRDE? Är pris en allmängiltig indikator för en produkt eller tjänsts kvalitet och för det värde den genererar för kunden? Kan något som är gratis vara av god kvalitet? Relationen mellan pris, kvalitet och värde har fått stor uppmärksamhet i forskningen (Zeithaml, 1988), och i detta avsnitt avhandlas forskningen om de tre begreppen upplevt pris, upplevd kvalitet och upplevt värde innan relationen mellan begreppen knyts ihop. 10

19 2.4.1 UPPLEVT PRIS Upplevt pris är vad Zeithaml (1988) definierar som vad som offras för att erhålla en produkt. Pris består av två komponenter; den första komponenten är det objektiva priset, vilket består av objektets reella pris och hur kunden uppfattar priset. Denna komponent har likheter med Chang och Wildts (1994) definition av upplevt pris som resultatet av det faktiska priset på en produkt eller tjänst och konsumentens prisreferenser. Den andra komponenten i Zeithamls (1988) definition är det upplevda icke-monetära priset, och uppoffringar. Zeithaml (1988) menar att uppdelningen av det objektiva priset beror på att konsumenter saknar förmågan att minnas exakta priser. För att minnas skapar konsumenten istället en egen meningsfull bild av priset, exempelvis att något är billigt, prisvärt eller dyrt. Att kostnaden för att en konsument ska erhålla en produkt är mer än bara en monetär kostnad har länge varit känt (Zeithaml 1988). Hon menar att tid, letade och andra fysiska uppoffringar också uppfattas som kostnader UPPLEVD KVALITET Zeithaml (1988) definierar upplevd kvalitet som en konsuments helhetsbedömning av en produkt eller tjänsts kvalitet. Enligt Zeithaml (1988) finns det en distinktion mellan upplevd kvalitet och objektiv kvalitet, där objektiv kvalitet är mätbar överlägsenhet på förutbestämda standardideal UPPLEVT VÄRDE Zeithaml (1988) har i sin forskning funnit fyra olika sätt att definierat upplevt värde. Den första definitionen är att värde är synonymt med lågt pris, där konsumenten upplever att det som offras är det mest framträdande i deras uppfattning av värdet (Zeithaml, 1988). Den andra definitionen är att värde är kvaliteten konsumenten får från priset den betalar. Den tredje definition har likheter med den andra, värde är vad jag får i relation till vad jag ger. Den fjärde och sista definition är att värde är det jag vill ha i en produkt, dvs. de fördelar som konsumenten får av produkten (Zeithaml, 1988). Utifrån de fyra definitionerna av värde 11

20 har Zeithaml (1988) definierat värde som konsumentens övergripande bedömning om produktens användbarhet baserat på vad som fås och vad som offras. Bovik (2004) stödjer denna definition. Hon har undersökt 12 definitioner av värde och sammanfattat resultatet i en definition som förklarar värde som en trade-off mellan fördelar och uppoffringar. Chang och Wildt (1994) har kommit till en liknande slutsats, att värde är en trade-off mellan upplevt pris och upplevd kvalitet. Bovik (2004) menar att vad som är fördelar och uppoffringar är oklart, och Zeithaml (1988) beskriver uppfattningen av fördelar och uppoffringarna varierar mellan individer. För vissa är tid och ansträngning den största uppoffringen, för andra är den ekonomiska uppoffringen mest kännbar, vissa vill ha stora volymer och andra vill ha högst kvalitet (Zeithaml, 1988) RELATIONEN MELLAN PRIS, KVALITET och VÄRDE Forskningen inom området är uppdelat i två inriktningar (Dodds & Monroe, 1985). I den ena inriktningen har forskningen begränsats till att bara förhålla sig till pris som kvalitetsindikator, men enligt Olson (1977) är det ett förenklat tillvägagångssätt. Den andra inriktningen har utgått från pris som en av flera indikatorer på kvalitet (Zeithaml 1988; Chang & Wildt 1994; Dodds & Monroe 1985). Enligt Steenkamp och Hoffman (1994) utgår ekonomisk teori från att det råder en positiv relation mellan pris och kvalitet. Steenkamp och Hoffman (1994) menar att ett högt pris påvisar höga produktionskostnader och höga produktionskostnader antyder högre kvalitet, vilket gör ett högt pris godtagbart. Steenkamp och Hoffman (1994) stödjer antagandet om en positiv relation, men med tillägget att relationen inte är perfekt. Zeithaml (1988) menar att även om de flesta forskare som undersökt området haft en förutfattad mening om att relationen pris - kvalitet är stark, däremot har resultat av forskning visat en tydlig tendens att relationen saknas. Chang och Wildt (1994) menar att det upplevda priset, tillsammans med andra produktattribut, influerar den upplevda kvaliteten, men dock är relationen inte perfekt och den bestäms av en rad olika variabler. 12

21 Zeithaml (1988) har identifierat tre faktorer som påverkar hur relationen mellan pris och upplevd kvalitet uppfattas och hur pris används som kvalitetsindikator. Den första faktorn, menar Zeithaml (1988), är om annan information som berör kvaliteten finns tillgänglig. Har köparen information om exempelvis varumärket och dess rykte kommer prisets signal om kvaliteten ha mindre inflytande. Den andra faktorn är individuella skillnader mellan köpare, kan dessa skillnader vara exempelvis prismedvetande och produktkunskap. Zeithaml (1988) menar att om köparen inte känner till priset kan inte priset ge en antydan om kvaliteten, och om köparen saknar kunskap eller intresse om produkten kan köparen inte förstå kvaliteten, och således inte heller använda pris som indikator. Den tredje faktorn är produktkategorin som produkten befinner sig i. Zeithaml (1988) menar att köpare använder pris som kvalitetsindikator mer eller mindre beroende på produktkategorin. I kategorier där prisskillnaderna är små används sällan pris som en indikator av kvalitet. I produktkategorier där variation av kvalitet är förväntat är pris en använd kvalitetsindikator (Zeithaml, 1988). Anderson (2009) är av uppfattningen att känslorna för något som är gratis är relativa, inte absoluta. Om en produkt en gång kostat pengar och inte längre gör det, sätts produkten i relation med sänkt eller låg kvalitet. Om produkten aldrig kostat pengar, känner konsumenten inte likadant. Enligt Zeithaml (1988) är inte hög kvalitet i sig en tillräcklig faktor för att ett köp ska genomföras. Istället är det upplevda värdet den faktor som har störst inflytande på val av köp. Ett resonemang som stöds av Kotler (2010) som anser att konsumenter köper produkter eller tjänster från det företag som erbjuder högst upplevt värde. Zeithaml (1988) menar att konsumenten inte alltid söker efter den produkt eller tjänst med högst kvalitet. Om konsumenten inte känner ett behov, eller har de finansiella medlen tillgängliga, av att köpa produkten av högst kvalitet kommer den upplevda kvaliteten minska, samtidigt som den upplevda kvaliteten för produkten med lägre kvalitet och lägre pris kommer höjas (Zeithaml, 1988). Upplevt pris och upplevd kvalitet påverkar i sin tur hur konsumenten upplever värdet. Chang och Wildt (1994) menar att upplevt pris har en negativ inverkan på det upplevda värdet, men att upplevd kvalitet har positiv inverkan på det upplevda värdet. 13

22 2.5 SKILLNADER MELLAN HUR KONSUMENTER OCH FÖRETAG KÖPER Morris et al. (2005) har undersökt skillnaderna mellan konsumenters och företags köpprocesser och funnit betydande olikheter. När organisationer ska fatta beslut om att genomföra ett köp är oftast flertalet individer, från olika enheter i organisationen, inblandade i köpet, vilket kan innebära viss polemik mellan de olika enheterna. För konsumenter är de flesta köp rutinmässiga och tas av den enskilda individen. Morris et al. (2005) har också identifierat att organisationer många gånger har formaliserade köpprocesser, vilket konsumenter inte har. Vidare har de påvisat tidsåtgången vid köp som en betydande skillnad. För organisationer kan köpprocessen pågå från sex månader till två år. Den sista betydande skillnaden identifierad av Morris et al. (2005) är att en organisations lönsamhet kan vara beroende av kvaliteten på köpbeslutet. Detta innebär att köp kan innebära signifikativ risk för köparen. Eftersom risken är stor blir också informationssökningsprocessen en vital del av köpprocessen då information verkar som en riskminimerare (Webster & Wind, 1972). Baserat på skillnaderna i köpprocessen har Ahmed och d Astrous (1995) urskiljt skillnader i beteendet mellan organisationer och konsumenter. De har, i enighet med Shampanier, Mazer och Ariel (2007), funnit att privata konsumenter är varelser som tenderar att handla irrationellt. När människor står i valet mellan två produkter, varav den ena är gratis, upplever konsumenten inte bara att kostnaden är obefintlig för gratisprodukten, utan också att värdet på gratisprodukten blir högre. Ahmed och d Astous (1995) anser att företag agerar annorlunda än konsumenter. Enligt dem är företags köpbeslut mer rationella än konsumenters. Rese, Krebs, Welling och Wilke (2007) är av en annan uppfattning. De menar att företag ofta beskrivs som rationella, men att företag också kan påverkas av yttre faktorer till att handla irrationellt. Morris (2001) stödjer detta resonemang. De menar att även om företag är rationella i sina köpbeslut är de inte perfekt rationella. Å ena sidan kan högre grad av rationellt agerande vara förväntat hos företag på grund av en rad skäl: Dels kommer produkten användas på daglig basis i organisationen, dels är individerna inom organisationens inköpsenhet professionella och kommer bli utvärderade baserade på de inköp de gör (Morris, 2001). Å andra sidan, menar Morris (2001), att 14

23 eftersom köpbeslut i företag tas av individer som, i likhet med konsumenter, också är mottagliga för influenser så kan de också agera irrationellt. 2.6 WORD-OF-MOUTH - ATT TALA ÄR GULD Enligt Frank Bass modell, som beskriver spridning av en produkt genom kommunikationskanaler, så finns det två typer av kommunikation som influerar en konsuments köpbeslut: word-of-mouth och reklam (Mahajan, Muller & Bass, 1990). Grönroos (2008) beskriver word-of-mouth som budskap om organisationen, dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess driftsätt och dess varor och tjänster som förmedlas från en person till en annan. Betydelsen av word of mouth, fortsättningsvis refererat till som WOM, har av många forskare fastslagits, men får här exemplifieras av Kumar, Petersen och Leone (2007). De menar, i motsats till den gemena föreställningen om att ett företags mest värdefulla kund är den som köper mest, att företagets viktigaste kund är den som, via WOM, attraherar flest lönsamma kunder till företaget. Grönroos (2008) betonar också betydelsen av WOM. Han menar att effekten av positiv WOM allt som oftast är betydligt större än för planerad kommunikation, detta eftersom att informationen är objektiv BETYDELSEN AV WORD-OF-MOUTH FÖR TJÄNSTER Konsensus verkar råda angående den stora betydelsen av WOM för tjänsteföretag (Zeithaml, Berry, & Parasuraman; Grönroos, 2008; Murray, 1991). Betydelsen av WOM för tjänster härstammar från tjänsters anatomi. Tjänster är immateriella och produktion och konsumtion sker samtidigt, vilket innebär att tjänsten måste upplevas för att kunna utvärderas (Zeithaml et al., 1993; Grönroos, 2008). Detta, menar Murray (1991), bidrar till att den upplevda risken i samband med köp av tjänst är på en högre nivå än vid köp av produkter. WOM bidrar då till att bringa klarhet i hur tjänsten är och hur den kommer upplevas (Zeithaml et al., 1993). 15

24 2.6.2 WORD OF MOUTH I B2B-KONTEXT Enligt Kumar, Petersen och Leone (2007) är WOM ovanligt på många B2B-marknader. Detta beror enligt dem på att företag ofta konkurrerar med varandra och vill därför inte ge konkurrenter tips som gagnar dem. File, Cermak och Prince (1994) och Reingen och Kernan (1986) är dock av en annan uppfattning. De anser att företag, i stor utsträckning, använder WOM, dels i förköpsprocessen, och dels efter köpet, mycket eftersom att planerad kommunikation kan vara både dyr och ineffektiv på B2B-marknader. File et al. (1994) menar att WOM har stort inflytande i företags förköpsprocesser. File et al. (1994) beskriver WOM på B2B-marknaden som en blandning av input och output. WOM input är information som samlas in från en eller flera tredje parter under informationssökningsfasen innan köpbeslut tas. Output är information som företaget förmedlar vidare till tredje parter efter köpet. File et al. (1994) har funnit att positiv WOM i efterköpsfasen relaterar till tillfredsställelse och negativ WOM till otillfredsställelse. 16

25 3. METOD I detta kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt. Beskrivning och motivering till att vi valt att genomföra en kvalitativ fallstudie av undersökande karaktär presenteras. En skildring av hur fallstudieobjekten valdes samt vad som analyserades presenteras. En förklaring till hur data insamlats, och en diskussion kring studiens trovärdighet avslutar kapitlet. 3.1 FORSKNINGSMETOD Den forskningsmetod som vi finner ändamålsenlig för vår studie är den kvalitativa metoden. Anledningen till att vi finner den kvalitativa metoden som bäst lämpad är att undersökningsområdet, freemium inom B2Bsektorn, är begränsat. Bryman och Bell (2005) menar att den kvalitativa metoden är fördelaktig när relevant teori saknas i ämnet, och att teori istället utmynnar ur den aktuella undersökningen, något som vår undersökning ämnar göra. Holme och Solvang (1997) stödjer detta resonemang. De menar att fördelen med den kvalitativa metoden är att den omvandlar observationer till text. Här vänder sig forskaren till ett fåtal undersökningsenheter och den centrala delen blir att samla in detaljerad information för att få en djupare förståelse av studien (Holme & Solvang, 1997). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) påpekar att den kvalitativa undersökningen är att föredra när djupare förståelse för undersökningsområdet är att önska, till skillnad från den kvantitativa metoden som mäter och beräknar olika skeenden. Vi är av åsikten att förståelse av ämnet är lättare att skapa sig genom text än genom kvantifierbar information. Vi tror också att undersökningens syfte, tillika rekommendationen till Navii, kommer vara bättre grundat i form av djupare förståelse i ämnet. Vidare brukar kvalitativ metod kopplas till studier av mindre karaktär, medan den kvantitativa metoden oftast förknippas med större studier (Holme & Solvang, 1997). Eftersom att studien är begränsad i tid, och att kvalitativ studie ofta är mindre tidskrävande finner vi den kvalitativa metoden som fördelaktig även ur ett krasst tidsperspektiv. 17

26 3.1.1 FALLSTUDIE För att skapa förståelse för ämnet, och för att kunna svara mot undersökningens syfte har vi använt oss av en undersökande fallstudie. Fallstudier bottnar oftast i önskan om att förstå och reda ut komplexa sociala fenomen. Vi har valt att undersöka B2B-företag som framgångsrikt använder freemium som affärsmodell, ett tidigare begränsat och komplext forskningsområde, och som av vissa praktiker och forskare blivit utdömt som omöjligt. Bryman och Bellman (2005) beskriver att den grundläggande formen av en fallstudie behandlar en detaljerad och ingående studie av ett enda fall. Vi har dock valt att använda en tvåfallsstudie, något som Yin (2009) menar är fördelaktigt ur ett analytiskt perspektiv eftersom resultaten blir mer betydande. Vidare menar Yin (2009) att genom att använda två fall är möjligheten att oberoende analytiska slutsatser kan dras från de olika fallen, vilket innebär att slutsatsen kommer bli starkare än resultatet från en enskild fallstudie VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT Då syftet för undersökningen är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för Navii har fallstudieobjekten valts i samråd med Navii. Mailchimp och Hoosuite är företag som framgångsrikt nyttjar freemium som affärsmodell. Likheterna mellan fallstudieobjekten och uppdragsgivaren är flera. Tjänsterna som företagen erbjuder har liknande karaktäristika. De är alla molnbaserade tjänster vars värde i grund och botten är dess användarvänlighet. De tre företagen är relativt små och har företag i olika storlek som kunder VAD HAR ANALYSERATS? Yin (2009) menar att det som analyseras i en fallstudie bestäms av studiens syfte. Denna studies syfte är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för Navii. Svaret på den frågan ska utmynna från resultatet av fallstudien. Av den anledningen ska de sex faktorerna, som presenterades i studiens inledande kapitel, som av andra blivit identifierade som essentiella för freemiums framgång på B2C marknader, 18

27 samt Chesbrough och Roseblooms affärsmodell, stå som ram för vad som ska analyseras i fallstudien UNDERSÖKNINGENS TROVÄRDIGHET För att bedöma en kvalitativ undersöknings kvalitet och trovärdighet menar Bryman och Bell (2005) att de två klassiska begreppen validitet och reliabilitet, som är vikitga kriterier för kvantitativa undersökningar, inte är optimala för att utvärdera kvalitativa undersökningar. Yin (2009) har dock anammat dessa begrepp och placerat dem i en fallstudiekontext, och presenterat taktiker som svarar mot kriterierna, och således befäster undersökningen trovärdighet. Han menar att det finns fyra typer av tester för att fastställa kvaliteten och trovärdigheten på fallstudier, konstruktionsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Konstruktionsvaliditet, som berör motarbetande av, för studien, felaktiga operationella mätinstrument och subjektivitet, fastställs genom att vi i datainsamlingsprocessen använt flertalet källor för de använda teorierna. Källor som dels styrker, och dels motsäger varandra, för att på så sätt skapa en balanserad och objektiv bild av hur något förhåller sig. Intern validitet, som Yin (2009) beskriver som relationen mellan orsak och verkan, är inte applicerbart på undersökande fallstudier. Extern validitet behandlar huruvida studiens resultat kan generaliseras ur ett analytiskt perspektiv (Yin, 2009). Den externa validiteten har i denna studie stärkts genom att utgångspunkten för studien varit tidigare forskning i ämnet. Ett annat sätt att förstärka generaliserbarheten är att undersöka fler än ett fall, vilket denna studie gjort. Reliabilitet testar om studiens resultat skulle bli det samma om den genomfördes igen av en annan undersökare (Yin, 2009). För att förstärka reliabiliteten för denna studie har vi försökt att, så tydligt som möjligt, förklarat hur undersökningen gått tillväga. 3.2 DATAINSAMLING Vid insamling av information delas data in i två begreppsklasser beroende på hur och vart den är insamlad. Dessa två olika begrepp kallas primäroch sekundärdata. Patel och Davidson (2003) beskriver att primärkällor kan vara intervjuer, förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar. Sekundärdata 19

28 ( andrahandsdata ) är redan existerande information som finns dokumenterat, som inte är kompilerat primärt för den egna studien, menar Lundahl och Skärvad (1999). Esaiasson et al. (2007) menar att huvudregeln är att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor, som beskriver aspekten avståndet mellan berättare och berättelse som avgörande för trovärdigheten. Innan arbetet med studien inleddes spenderade vi många timmar åt att finna inspiration på uppsatsportalen uppsatser.se. Uppsatserna vi fann där bidrog inte med någonting till arbetet i sig, men gav ändå nyttig information om hur uppsatser ser ut. På grund av att undersökningen är tidsbegränsad tog vi det aktiva valet att endast använda primärkällor i empirikapitlets första avsnitt, kapitlet som behandlar vår uppdragsgivare Navii. Intervjuobjekten på Navii var marknadschef Johan Tervald och produktion och utvecklingschef Alex Afshin Kheirmand. Vi har vid två tillfällen besökt Navii, där Alex och Johan har presenterat företaget och tjänsten. Vi har kunnat kontakta våra kontaktpersoner när som, vilket skapat en trygghet för oss. För informationen till de två fallstudieobjekten har vi valt att förlita oss till sekundärdata från företagens hemsidor, och från sekundära källor där beslutsfattare från de två företagen blivit intervjuade. Vi upplevde att riskerna blev för stora för att basera fallstudien på primärdata då företagen är baserade i Nordamerika, och kontakten med dem hade blivit begränsad till mejl. Informationssökningen för empirisk data har, i förstahand, genomförts på Sweetsearch.com, som är en sökportal där alla resultat blivit utvärderade av experter. Sweetsearch databas är begränsad, och i de fall den inte räckt till har google.com använts. Insamlingen för sekundärdata till den teoretiska referensramen har gjorts på högskolans bibliotek, på Google Scholar, samt på databaserna ABI/inform och OAlster. Tidigt i informationsinsamlingsprocessen fann vi att ämnet freemium fortfarande är relativt outforskat, och ämnet för vår undersökning, freemium i B2B-kontext är, om än, mer begränsat. Därför har uppenbara sökord som freemium och freemium B2B varit relativt fruktlösa, och endast givit en begränsad mängd information. Dock medverkade informationen funnen med dessa sökord till en förståelse om begreppet, vilket bidrog till att vi kunde identifiera andra, mer fruktbara sökord. Utöver de två ovannämnda sökorden har vi också använt: 20

29 Information products Business Model Network effects Free Freeconomics Price Quality relationship Word-of-mouth, WOM in B2B Quality discrimination 3.3 KÄLLKRITIK Esaiasson et al. (2007) beskriver källkritiken som forskarnas främsta vapen mot lögner, felaktigheter och desinformation. Dagens informationssamhälle ställer allt högre krav på journalister, forskare och medborgare då vem som helst kan hastigt nå ut till hela världen med mängder av information, via exempelvis internet. Esaiasson et al. (2007) menar därför att en skeptisk grundhållning är nödvändig. Det är genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till källan som källan tilldelas ett egentligt värde (Lindqvist & Söderlind, 2009). Vi har därför löpande genom studien haft ett kritiskt förhållningssätt till den använda informationen. Vidare har vi under studiens gång även försökt styrka och påvisa skillnader i sekundärdata, som används i studiens teoretiska referensram, genom att finna likheter och skillnader i berörd forskning. Att återgå till den ursprungliga källan är också en princip vi utgått ifrån då information insamlats. För internetkällorna har det kritiska förhållningssättet ytterligare intensifierats. Björkman och Olsson (2000) menar att för internet, den i särklass största källan för information, saknas garantier för giltighet i informationen. Eftersom att vem som helst kan lägga ut vad som helst på Internet, och få det att förefalla trovärdigt, menar de att det ställs högre krav på att kritiskt granska informationen. För att utvärdera informationen inhämtad från Internet har vi utgått från ett antal principer, som rekommenderas av Björkman och Ohlsson (2000). Till att börja med har sökportalen Sweetsearch.com använts i den grad det varit möjligt. Sweetsearch är en sökportal där alla resultat blivit granskade av experter, något som vi anser styrker informationens trovärdighet. Men på grund av Sweetsearch något begränsade databas, har även information 21

30 hittats genom Google. De principer vi använt för att granska informationen funnen via Google är att kontrollera om personen som författat informationen står angiven, och om dennes kvalifikationer bidrar till att öka trovärdighetsgraden. Vidare har vi haft som princip att endast nyttja Internetkällor som är relativt aktuella, och helst inte äldre än ett par år gamla. Den sista principen, och kanske den mest problematiska för vår studie, är objektivitet. Då studien är en fallstudie av två B2B-företag som använder freemium, där fastställda faktorer ska undersökas, har vi varit manade att använda information som endast finns att tillgå på de berörda företagens hemsidor. Den informationen kan inte betraktas som objektiv, då hemsidornas har kommersiellt syfte där fördelarna med just deras tjänst påvisas. Det aktiva valet har dock gjorts att använda hemsidorna till att beskriva företagens erbjudande samt hur de strukturerat kundtjänsten. Övrig information om företagen har inhämtats från oberoende källor. 22

31 4. EMPIRI I detta kapitel ges en presentation av vår uppdragsgivare, Navii, och deras nya tjänst, Steem, som är anledningen till denna studie. De två fallstudieobjekten, Mailchimp och Hootsuite, beskrivs också, med de sex framgångsfaktorerna presenterade i studiens inledande kapitel som utgångspunkt. 4.1 NAVII Navii är ett tryckeriföretag/kommunikationsbyrå i B2B-sektorn med hemvist i Västerås. Navii är ett litet företag med ett 20-tal anställda, som arbetar inom de olika verksamhetsområdena. Navii själva beskriver deras verksamhet som alltifrån att utveckla strategiska marknadskoncept, crossmedia- och web-to-print-lösningar till webbdesign och visuella identiteter. Web-to-print är en process som sker innan själva trycket, som sammankopplar digitalt innehåll med tryckproduktion. Cross media är samlingsnamnet för att, med hjälp av en databas, skicka ut personifierad och unik information i olika marknadskanaler. Dessa kanaler är vanligen tryck som postas till mottagaren. Detta är en av Naviis tydligare styrkor då kunden kan överskåda exempelvis kampanjen i realtid. Web-to-print är en webbaserad trycksaksbeställning som hjälper företag och organisationer att kontrollera och hålla ordning på sitt marknadsmaterial.(a.a. Kheirmand & J. Tervald, personlig kommunikation, 27 februari 2012) STEEM Navii har nyligen avslutat arbetet med att utveckla en ny webbaserad trycktjänst, en s.k. web-to-print, vid namn Steem. Steem är en användarvänlig tjänst där företag skapar och beställer sina egna trycksaker. Med hjälp av färdiga mallar har företag möjlighet att utforma hela sin grafiska profil, i form av visitkort, informationsblad och andra grafiska tryckföremål. Tidigare har medelstora företag anlitat reklambyråer där orginalare är ansvariga för att upprätthålla den grafiska 23

NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN?

NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN? NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN? FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul Författare:

Läs mer

Strategisk utveckling genom e-handel En studie av ett traditionellt tillverkningsföretag

Strategisk utveckling genom e-handel En studie av ett traditionellt tillverkningsföretag Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats, FEKP01 HT 2010 Strategisk utveckling genom e-handel En studie av ett traditionellt tillverkningsföretag Författare: Handledare: Gustaf Arp 850704-3316

Läs mer

Snabbast vinner? Kandidatuppsats. - en studie om hur e-handelsföretag inom modebranschen arbetar med korta ledtider

Snabbast vinner? Kandidatuppsats. - en studie om hur e-handelsföretag inom modebranschen arbetar med korta ledtider Kandidatuppsats Snabbast vinner? - en studie om hur e-handelsföretag inom modebranschen arbetar med korta ledtider Författare: Josefine Eklund och Linda Hultman Handledare: Åsa Lindström Examinator: Bertil

Läs mer

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Att skapa igenkändhet på turismmarknaden - En studie

Läs mer

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel FEK 591 Magisteruppsats Januari 2007 Företagsekonomiska institutionen Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel Författare: Sine Harmant Maria Sjöstedt Handledare:

Läs mer

Vad krävs för en lyckad försäljning inom B2B?

Vad krävs för en lyckad försäljning inom B2B? Beteckning: Institutionen för Företagsekonomi Vad krävs för en lyckad försäljning inom B2B? Philip Kihlström, Joakim Thyberg 06-2010 C-uppsats 15 hp Företagsekonomi Examensarbete i Företagsekonomi Per-Arne

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

Positioneringsbeslutsmodellen

Positioneringsbeslutsmodellen Positioneringsbeslutsmodellen - För ett litet B2B företag Författare: Tomas Perérs Fredrik Ryberg Martin Svensson Handledare: Program: Ämne: Nivå och termin: Christine Tidåsen Marknadsföringsprogrammet

Läs mer

Idé och kvalité i bank- och försäkringsbranschen

Idé och kvalité i bank- och försäkringsbranschen KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF43 Idé och kvalité i bank- och försäkringsbranschen Rebecka Bergsten Jeanette Johansson VT 2007 Title:

Läs mer

Kundlojalitet En studie av försäkringsbranschen

Kundlojalitet En studie av försäkringsbranschen Akademin för hållbar samhälls- och teknik utveckling 2008-06-05, 15 hp, EFO 225 Vt 2008 Kundlojalitet En studie av försäkringsbranschen Författare: Maria Bergström, -79 Fredrik Karlsson, -84 Anders Melkersson,

Läs mer

Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv

Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv Vilka faktorer påverkar? Författare: Katarina Frick Per Larsson Mikael Perming Handledare: Kandidatuppsats

Läs mer

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden Examinator: Cecilia Lindh Seminarieledare: Maria Melander Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 - Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj

Läs mer

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden Examinator: Cecilia Lindh Seminarieledare: Maria Melander Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 - Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 Västerås,

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Att erbjuda det lilla extra

Att erbjuda det lilla extra Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Service Managemnet HT terminen 2010 Att erbjuda det lilla extra Mervärdeskapande i temaresebyråer Innehåll Av: Maria

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Slutseminarie: 2013-01-08 Handledare: Cecilia Lindh

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Prissättning av fastighetsförmedling. En fallstudie av tre fastighetsmäklare. Daniel Sjöberg Pär Hjelm. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Prissättning av fastighetsförmedling. En fallstudie av tre fastighetsmäklare. Daniel Sjöberg Pär Hjelm. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2005:102 SHU Prissättning av fastighetsförmedling En fallstudie av tre fastighetsmäklare Daniel Sjöberg Pär Hjelm Luleå tekniska universitet BSc and MSc Programmes in International Business

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Fakultet för ekonomi, kommunikation och IT Louise Bolands Eklund & Ulla Eråker Marknadsundersökning Produkter för hästsport Market Research Products for Equestrian Sport Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Nätbutiker och Kundrelationer

Nätbutiker och Kundrelationer Nätbutiker och Kundrelationer Relationsmarknadsföring Författare: Martina Juric Music & Event Management Elin Jonsson Health Management Handledare: Hans Wessblad Examinator: Leif Marcusson Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Konsumentbaserat varumärkeskapital

Konsumentbaserat varumärkeskapital UPPSALA UNIVERSITET MAGISTERUPPSATS, 10 p Företagsekonomiska Institutionen HT 2006 Marknadsföring 2007-01-18 Konsumentbaserat varumärkeskapital - En studie i varumärkeskapitalsbyggande för försäkringsbolag

Läs mer

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor Företagsekonomiska Institutionen 2004-01-12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidat uppsats 10 poäng HT 2003 Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor en kvalitativ undersökning i Täby kommun Författare:

Läs mer

Strategival vid standardkrig

Strategival vid standardkrig Strategival vid standardkrig En fallstudie på den svenska mobila betalningsmarknaden Fredrik Graflund 890122-0056 Anton Olivensjö 891005-0619 Husein Salahovic 871104-3672 Kurskod: FEKH19 Kursens titel:

Läs mer

Everything that is normal is of no interest to us

Everything that is normal is of no interest to us Företagsekonomiska Institutionen, FEK 581 Kandidatuppsats VT. 2004 Everything that is normal is of no interest to us En studie om hur företag överför modebudskap Författare: Anna-Carin Dunör, 800106-4982

Läs mer