Rich media, som annonsform för Bidster ERIK BERGSCHÖLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rich media, som annonsform för Bidster ERIK BERGSCHÖLD"

Transkript

1 Rich media, som annonsform för Bidster ERIK BERGSCHÖLD Examensarbete Stockholm, Sverige 2010

2 Rich media, som annonsform för Bidster ERIK BERGSCHÖLD Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2010 Handledare på CSC var Johan Stenberg Examinator var Daniel Pargman TRITA-CSC-E 2010:097 ISRN-KTH/CSC/E--10/097--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 RICH MEDIA, SOM ANNONSFORM FÖR BIDSTER Sammanfattning Det har spekulerats mycket kring olika annonsformat på Internet och vad de har för effekt. Display och banner-annonserna är ett annonsformat som både har fått kritik och beröm genom åren. Det har nu visat sig att de vanliga banner-annonserna förlorat mycket av sin tidigare effekt och nya tekniker har tillkommit för att öka konsumenternas intresse. Rich media kallas de nya mer avancerade annonserna, som ger möjlighet till video, interaktivitet och snabba uppdateringar direkt i annonsen. Dessa annonser har ökat kommunikationsmöjligheterna för företag och höjt intresset för varumärkesbyggande på Internet, vilket tidigare har ignorerats på grund av annonsörernas hetsjakt på höga genomklick. IT-företaget Bidster har varit med i spelet ett antal år och har använt banner-annonsering som ett viktigt marknadsföringsverktyg och är därför beroende av att följa med i den tekniska utvecklingen på Internet. Mitt initiativ har därför varit att undersöka hur man med hjälp av Rich media kan stärka sitt varumärke och om det är något Bidster är i behov av. Samt ta fram rekommendationer för vilka tekniker som finns och vilka som passar specifikt för Bidster. För att ta reda på hur man kan stärka sitt varumärke och förbättra annonseringen med hjälp av Rich Media har jag sökt litteratur på ämnet och använt befintlig data från andra undersökningar. För att sedan ta reda på om detta är något Bidster är i behov av har jag undersökt hur deras varumärke ligger till med hjälp av enkät och observationer från Bidsters egna support och en del forum med väsentliga trådar. Då Rich Media är ett väldigt omfattande område har jag med hjälp av litteratur och andra rapporter tagit reda på vilka typer av annonser som har fungerat bra i Media/Underhållnings branschen, samt tagit reda på mer ingående vilka tekniker som idag används i Rich Media annonser och genom observationer av tester på personer inom Bidsters målgrupp fastställt om det finns någon teknik eller funktionalitet som passar specifikt för Bidster. 2

4 RICH MEDIA, AS AN AD FORMAT FOR BIDSTER Abstract It has been speculated a lot about different ad formats on the Internet and how effective they are. Display and banner ads are ad formats that has received both criticism and praise over the years. It now appears that the usual banner ads have lost much of their former impact and new technologies have emerged to increase consumer interest. The new more advanced banner ads are called Rich Media, these new ads allows video, interactivity and quick updates directly in your ad. Rich Media ads have increased opportunities for communication between businesses and consumers and have increased interest for branding on the Internet, which previously have been ignored because of advertisers chase for high click through rates. The IT Company Bidster has been in the game for a number of years and have used the banner ad as an important marketing tool and is therefore dependent on keeping abreast of technological developments on the Internet. My initiative has been to explore ways of using Rich Media that can enhance their brand and if that is something Bidster is in need of. As well as to generate recommendations for which technologies are available and which ones specifically intereresting for Bidster. To find out how to enhance the brand and to improve advertisement with the help of Rich Media, I have searched books on the subject and used existing data from other studies. Then to find out if this is something Bidster is in need of, I ve investigated the position of their brand using a survey and observations from Bidsters own support and other forums in some essential topics. When Rich Media is a very broad area, I have with the help of literature and other reports determined what types of ads that have worked well in the Media / Entertainment industry, and found out in more detail the techniques used today in Rich Media Ads and through observation of tests on people in Bidsters target group determined whether there is any technology or functionality suitable specifically for Bidster. 3

5 1. INTRODUKTION INLEDNING BAKGRUND OCH FÖRSTUDIER UNDERSÖKNINGENS SYFTE FRÅGESTÄLLNING AVGRÄNSNING METOD METODVAL ANVÄNDARTEST ENKÄT OBSERVATIONER RESULTAT RESULTAT AV ANVÄNDARTEST RESULTAT AV ENKÄT RESULTAT AV OBSERVATIONER ANALYS ANALYS AV ANVÄNDARTEST ANALYS AV ENKÄT TILLSAMMANS MED OBSERVATIONER SLUTSATS REKOMMENDATIONER FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER REFERENSER BÖCKER RAPPORTER UPPSATSER TIDSSKRIFTSARTIKLAR INTERNETKÄLLOR 34 BILAGOR TEKNISKA BEGREPP FÖRETAGSPRESENTATIONER 37 4

6

7 1. INTRODUKTION 1.1. INLEDNING Enligt en undersökning utförd i USA blir ett barn normalt exponerad med över TV-reklamer per år och vuxna ser över En sextiofemårig amerikan har under sin livstid i genomsnitt sett 2 miljoner TVreklamer, vilket blir samma sak som att titta på TV-reklam varje dag, 8 timmar om dagen, 7 dagar i veckan utan paus i nästan 6 år. Det är samtidigt ett känt faktum att reklamerna har tappat sin påverkan och konsumenterna har blivit dyrare att nå i vilket medium du än väljer att gå ut. Man har i olika format av reklam experimenterat med bilder och ljud för att väcka uppmärksamhet, men det aktiverar fortfarande inte de inbitna konsumenterna fullt ut (Martin Lindstrom, 2005). Under min tid verksam som reklamdesigner för det internationella IT-företaget Bidster har jag observerat mängder av reklamer. Mitt största område har varit Internet, en kanal som genom åren har utnyttjats dåligt även av större aktörer. Sökords-annonsering har sitt övertag på marknaden (IAB, 2009; IRM, 2010) men Internet har så mycket mer att ge än sökords-annonseringen. En annan form av reklam är banner-annonsering som alltid har varit ifrågasatt och omdiskuterad. Ända sedan Internet magasinet Hotwired 1994 lade upp de första banner-annonserna har det blivit en flitigt använd metod för annonsering på Internet. Det var från början meningen att genom banners hänvisa Internet-användare till olika hemsidor, genom att skapa bannerannonser med innehåll som skulle locka Internet-användarna att klicka på banner-annonserna för att direkt föras till den annonserade hemsidan (Pagendarm & Schaumburg, 2001; Micael Dahlén, 2001). Banner-annonseringen har precis som med TV-reklamen tappat sin förmåga att påverka och man talar om att konsumenterna är banner-blinda. Vana internetanvändare har enligt undersökningar lärt sig att ignorera vanliga banner-annonser och vill sällan klicka på dem för att bli förda till en annan sida. Extraordinära bilder och flitigt använda animationer kommer tyvärr inte klara av att göra jobbet fullt ut (Martin Lindstrom, 2005; Adam Sigel et al., 2008). Tekniken har utvecklats och det börjar dyka upp mer avancerade former av annonser på Internet, där man faktiskt utnyttjar möjligheten till den interaktivitet som Internet så bra medför. Bidster, företaget som den här rapporten till stor del vänder sig till, har länge använt banner-annonsering på Internet och använder Internet som primär marknadsföringskanal och är i behov av att följa med i den tekniska utvecklingen BAKGRUND OCH FÖRSTUDIER Bakgrunden ska introducera Bidster som företag och presentera en förstudie som ska ge en djupare inblick i min motivation och varför jag valt att skriva rapporten. Förstudien används sedan som jämförelse och reflektion med mina undersökningar i senare kapitel. 5

8 1.2.1 BIDSTER Bidster grundades år 2006 och är ett IT-företag med över registrerade medlemmar och bedrivs i ett flertal länder i Europa. Bidsters verksamhet och mål är att bli största platsen för underhållande e-handel och de har för tillfället tre olika typer av auktioner som presenteras nedan. För att lättare förstå vad det finns för möjligheter för att applicera Bidsters utbud i annonser med nya tekniska möjligheter ska vi titta på vad Bidster behöver marknadsföra samt vilken målgrupp de har. ÖRESAUKTIONER I öresauktioner vinner det högsta budet. Varje gång en deltagare lägger ett bud höjs priset på produkten med 10 öre. När inga fler bud läggs inom budgivningstiden så avslutas auktionen. Budgivningstiden börjar på 2 minuter och räknar nedåt till 0 om inga bud inkommer under tiden. När ett nytt bud läggs så återställs tiden till 2 minuter och tiden räknar återigen nedåt till att någon lägger ett till bud. Den som har högst bud när tiden gått ned till 0 vinner auktionen och kan köpa produkten för detta pris. Bild på en öresauktion från Bidster.com LÄGSTA UNIKA BUD-AUKTIONER Lägsta unika bud auktioner är omvända auktioner där lägsta i stället för högsta budet vinner. Dock räcker det inte att bara lägga ett lågt bud, utan det måste vara unikt och därav lägsta unika bud. Det kostar pengar för varje bud, vilket gör att deltagaren måste tänka över sina bud varsamt och strategiskt. Lyckas deltagaren hitta det lägsta unika budet och behålla det när auktionen avslutas vinner deltagaren möjligheten att köpa varan för det lägsta unika budet. Bild på en lägsta unika bud auktion från Bidster.com 6

9 SKRAPAUKTIONER Skrapauktioner är en form av klassiska så kallade holländska tulpanauktioner där priset på produkten sänkts hela tiden tills någon köper denna. Det Bidster har skapat är en variant på detta med tvisten att det nuvarande priset är dolt för deltagaren tills denna skrapar fram det nuvarande priset på auktionen. Varje gång någon skrapar auktionen så sänks priset. Så desto fler som skrapar desto snabbare prissänkning. Då gäller det att ha is i magen, ska du slå till och köpa produkten nu eller ska du vänta tills priset är ännu lägre men samtidigt riskera att någon annan nappar på det nuvarande priset före dig. Auktionen avslutas när en deltagare köper varan. Bild på en skrapauktion från Bidster.com MÅLGRUPP Bidsters målgrupp är personer världen över som är 18 år och uppåt med ett intresse för underhållning, spel och e-handel. De mest aktiva och inbitna spelarna är 30 år och uppåt, då det krävs en del pengar för att kunna delta fullt ut i auktionerna. För att få en djupare inblick i varför det för Bidster och även för andra företag är viktigt att utnyttja sin fulla potential för att nå ut till sin målgrupp på Internet är det intressant att titta på hur det ser ut idag INTERNET IDAG 71 % av svenskarna använde Internet dagligen 2008 (Elvelid, J. 2009). 15 % av svenskarna e-handlar regelbundet. Fler svenskar har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet (Forsberg, E. 2009). Internetanvändandet världen över uppgick till 1 miljard år 2008 (www.internetworldstats.com, 2009). Internet har därför blivit ett väldigt stort medium för reklam och marknadsföring. Eftersom Bidster endast bedriver sin verksamhet över Internet är deras målgrupp personer som vistas mycket på Internet, vilket gör att reklamtrenderna på Internet är viktiga för Bidster att följa, så att de kan nå ut på rätt sätt till rätt kunder REKLAMTRENDER Statistiken nedan är hämtat från en undersökning som görs varje år av reklamintäkterna i USA och är spritt över alla olika reklamformat. I figurerna kan vi se att banner-annonseringen idag tar upp 22 % av alla reklamintäkter i en av de 3 största annonsmarknaderna i det land med absolut störst marknad för reklam i världen (Internet Advertising Bureau [IAB], 2009). USA:s marknad är värd att titta på eftersom det är den 7

10 största och främst utvecklade marknaden för reklam, vilket gör att det görs bra research, som även fungerar bra som en parallell till hur det ser ut på den Europeiska marknaden. Bidster lanseras även i USA nu i sommar, vilket gör det till väldigt relevant information i denna rapport. I Sverige är det även TV, Dagstidning och Internet som drar in de största reklamintäkterna, men de ligger i en annorlunda ordning. Först kommer Dagstidning, sedan Internet och på tredjeplats TV (Institutet för reklam- och mediestatistik [IRM], 2010). Figur med populariteten av de olika reklamformaten Figur med reklamintäkter 8

11 BANNERREKLAMEN Även fast flera aktörer väljer bort banner-annonseringen för sponsrade länkar, är det fortfarande den näst största annonsformen på Internet (IAB, 2009). Många reklamköpare ser banner-annonseringen som ett osäkert och svårt sätt att mäta effektivitet. Företag ser därför sponsrade länkar som en enklare modell som också kräver mindre övervakning. Det finns en mängd olika nätverk för banner-annonseringen som man kan använda sig av och var och en av dem kräver oftast en hård övervakning för att säkert kunna mäta effektiviteten av annonserna och få ett noggrant resultat. Det är ett stort problem att det inte finns ett standard verktyg för hanteringen av flera olika nätverk och det hoppas vi se en lösning på inom en snar framtid (Craig Boutilier et al., 2008; Micael Dahlén, 2001) EFFEKTIVITET När man mäter effektiviteten av en banner-annons pratar man oftast om hur många genomklick bannerannonsen genererat. På senare tid har kraven hårdnat och det har experimenterats flitigt med olika modeller för att mäta effektiviteten av en banners-annons. Det började med antalet visningar och sedan antalet genomklick per visning, antal köp per genomklick och flera metoder har sedan utvecklats (Shamim Samadi & Ari Paparo, 2009; Pagendarm & Schaumburg, 2001; Micael Dahlén, 2001). Ett problem är att de flesta av Internets användare inte vill klicka på en annons för att bli förd till en annan sida. Redan 1996 när de första banner-annonserna lades upp och fungerade som navigering till hemsidor var det antal som klickade igenom banner-annonserna endast 2.1 % i genomsnitt (Pagendarm & Schaumburg, 2001). I den senaste undersökning ligger siffran i världen i genomsnitt på 0.12 % och i Sverige endast 0.04 % (ADTECH, 2009). Men enligt bland annat Google visar banner-annonser på en tydlig inverkan på att förstärka varumärket och har en inverkan på kundens avgörande vid köpandet av en vara eller tjänst. Men för att en banner-annons ska uppfylla ett syfte utan att konsumenterna direkt ska klicka till en länkad hemsida krävs lite mer kreativitet och teknologi (DoubleClick & Dynamic Logic, 2009). När annonserna är mer kreativt skapade och innehåller mer teknologi kallas de för Rich Media-annonser eller Rich-Media-applikationer RICH MEDIA Rich Media annonser är de mest tekniskt avancerade annonserna du ser på internet. De fungerar mer som en funktionell hemsida eller ett spel i många fall där konsumenten själv kan påverka och ändra materialet. Tidigare banner-annonser har bara haft en typ av interaktion och det är möjligheten att genom ett klick länka till en webbsida. Rich Media annonser innebär att man kan lägga in videos, live feeds och all typ av funktionalitet, vilket gör annonsen till en liten applikation. En sådan annons kräver mycket mer arbete och teknik för att ta fram och få den att fungera korrekt. Till skillnad från tidigare banner-annonser behöver man bra kunskap i bland annat Flash programmering, vilket har gjort dem till en exklusivare och mer svåradopterad form av reklam (DoubleClick, 2008; Michelle Kann, 2004; Shamim Samadi & Ari Paparo, 2009). För att kunna ta reda på hur effektiva Rich Media annonser är, kommer jag först och främst att titta vad det är som gör Rich Media annonser effektiva och vilka olika fördelar denna annonsform medför med en koppling till logiken i varumärkesbyggande och hur våra sinnen fungerar. 9

12 VARUMÄRKESBYGGANDE Det har många gånger diskuterats kring varumärkesbyggande på Internet, men det har aldrig riktigt blivit accepterat. När man väljer att mäta effektiviteten av en annons med hjälp av CTR (genomklick per visning) visar det bara ett intresse av direkt sälj hos konsumenterna. När vi pratar om varumärkesbyggande handlar det om kommunikationen mellan annonsören och konsumenterna. Varumärkesbyggande är i korta drag ett värde som skapas och byggs långsiktigt för de konsumenter som inte direkt vill köpa en vara eller tjänst i det ögonblicket denna konsument exponeras av annonsen eller erbjudandet. På grund av att Internet gav möjlighet att genom annonsering ge kunden möjlighet till ett direkt köp av en vara eller tjänst har CTR varit det övervägande sättet att mäta sin effektivitet på och samtidigt bygga sin kampanj runt. Annonsörerna har därför blivit blinda för behovet av en hög CTR och helt glömt de traditionella filosofierna om hur varumärkesbyggande fungerar och vad det har för effekt (Martin Lindstrom, 2005; Michael Carlon et al., 2000; Philip Kotler et al., 2005). Varumärkesbyggande har en stark koppling till psykologi och våra sinnen KOGNITIV PSYKOLOGI Den gren inom psykologi som är av störst vikt när man talar om varumärkesbyggande är kognitiv psykologi, vilket är en vetenskaplig psykologisk inriktning som studerar de mekanismer som ligger bakom människans tankeprocess. Mer specifikt handlar det om hur människan uppfattar, lär, minns och tänker i olika sammanhang (Robert J. Sternberg, 2008; Martin Lindstrom, 2005). Det naturliga med vårt minne är inte att minnas all abstrakt information som vi blir presenterade, utan vi minns upplevelser, platser, personer osv. Det finns olika typer av minnen. Det episodiska minnet, som minns upplevelser är i normala fall vårt starkaste minne. Vårt semantiska minne minns fakta och vårt kenetiska minne minns rörelser, men detta är bara några av de många. Genom att kombinera dessa ska det vara väldigt enkelt för en människa att minnas något utav dem (Björn Liljeqvist, 2006; Martin Lindstrom, 2005). Det innebär att om vi genom interaktivitet kan skapa upplevelse får vi konsumenterna att minnas våra erbjudanden och information lättare. Det finns långt mer komplexa strategier för att få människor att minnas och ta ställning gentemot ett varumärke, men detta visar att upplevelsen skapad genom interaktivitet har en positiv effekt på människan om den är utformad på ett bra sätt DEFINIERA INTERAKTIVITET Ett interaktivt medium måste erbjuda val som har en mening och konsekvens. Samtidigt måste användaren ha en inverkan på upplevelsen. Desto mer inverkan användaren har på upplevelsen, ju mer blir de absorberade av upplevelsen (Keith Kenney et al., 2000). Genom att involvera konsumenterna i reklamen och ge dem möjlighet att tänka, gör vi det lättare för konsumenterna att komma ihåg och lära sig av informationen. Tell me and I will forget, Show me and I might remember, Involve me and I will understand. Benjamin Franklin 10

13 När man skapar interaktiv design är det viktigt att förstå hur användare och i mitt fall konsumenter reagerar på en händelse och hur de kommunicerar och interagerar med varandra. Vid skapandet av interaktivitet har flera olika discipliner varit delaktiga, sådana som psykologer och sociologer (Jenny Preece, et al., 2001). Donald A. Norman beskriver i sin bok hur viktigt det är tänka på så kallat affordance när man designar något interaktivt. Det innebär att man inte bara designar med tanke på användarens fysiska förmågor, utan även designar med tanke på användarens mål, planer, värderingar, tro och tidigare erfarenhet (Donald A. Norman, 2002). I det här fallet tänker jag på vad personer har för erfarenheter av reklam på internet och hur de bäst upplever den. Innan syfte och metoder presenteras behövs en genomgång av hur det sett ut bland tidigare undersökningar av Rich Media för att sedan kunna jämföra den datan med mina egna undersökningar utförda med tanke på Bidsters verksamhet och behov TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR AV RICH MEDIA För att förbättra resultatet av en interaktiv annons har man med hjälp av tekniken utvecklat verktyg för att utöver CTR kunna mäta hur personer väljer att interagera med annonserna precis som man kan göra på en hemsida. I resultatet visas hur det ser ut i Media/Underhållningsbranschen och Detaljhandeln från en undersökning gjord av DoubleClick Nedan presenteras en sammanställning över hur effektiva Rich Media - annonser har varit för en mängd olika företag inom Media/Underhållning och detaljhandel samt genomsnittet för företag i alla branscher, med data hämtat från undersökningar av (DoubleClick & Dynamic Logic, 2008 & 2009). Först presenteras hur den klassiska CTR har fungerat och sedan följer en rad andra som har blivit möjliga med Rich Media. Click Through Rate Detta är som tidigare förklarat det antal personer som har klickat igenom en annons per visning. Media/Underhållning Detaljhandeln Avarage Click Trough Rate 0 % 0,06 % 0,11 % 0,17 % 11

14 Interaction Rate Detta är antalet interaktioner per visning. Denna finns det ännu ingen standard för hur den ska mätas och mäts i de flesta fall på olika sätt i olika mätningar. DoubleClick varnar därför för att jämföra mätningar gjorda av olika annonsnätverk. Media/Underhållning Detaljhandeln Avarage Interaction Rate 1,8 % 2,0 % 2,2 % 2,4 % Expansion Rate En del annonser går det att expandera för att titta på ytterligare och mer omfattande material och ibland bara ett större format på en video. Detta visar hur många som väljer att att expandera annonsen per visning. Media/Underhållning Detaljhandeln Avarage Expansion Rate 0 % 3 % 5 % Video Complete Rate Om det finns en video tillgänglig i annonsen visar detta hur många som ser klart videon efter det att de har startat den. Media/Underhållning Detaljhandeln Avarage Video Complete Rate 0 % 23 % 47 % 70 % 12

15 Interaction Time Detta visar hur länge personer väljer att interagera med annonsen per visning. Media/Underhållning Detaljhandeln Avarage Interaction Time (sek) Expansion Time 10,1 10,5 10,9 11,3 Detta visar hur länge personer väljer att expandera annonsen per visning. Media/Underhållning Detaljhandeln Avarage Expansion Time (sek)

16 1.3. UNDERSÖKNINGENS SYFTE Hjälpa Bidster att förbättra sin annonsering, genom att specifikt undersöka vilka fördelar annonser innehållande Rich Media medför och om det finns en passande annonslösning för Bidster innehållande Rich Media FRÅGESTÄLLNING Efter förstudien har jag tagit fram följande frågeställning med en huvudfråga och fyra underfrågor. Huvudfråga Finns det någon ökad effekt vid användande av Rich Media i annonseringen för Bidster? Underfrågor Hur ligger Bidsters varumärke till? Vilken annonsform passar för deras position? Vilka olika tekniker och funktioner finns det att använda? Vilka tekniker kan passa bra för Bidster? 1.5. AVGRÄNSNING Undersökningen kommer inte hantera de ekonomiska aspekterna förutom att de kommer nämnas i min diskussion. Undersökningen ska endast svara på om Rich Media annonser ger möjligheter till att påverka Bidsters kundgrupp och med vilka metoder. 14

17 2. METOD 2.1. METODVAL För att svara på min frågeställning kommer jag arbeta utifrån mina förstudier på hur effektiva Rich Media annonser är och varför. För att kunna jämföra och reflektera utifrån förstudierna har jag gjort en undersökning av hur personer inom Bidsters målgrupp uppfattar olika typer av banner-annonser och dess olika funktioner, samt en undersökning på hur Bidster ligger till som varumärke utifrån ett urval av personer från deras målgrupp. För att sedan kunna styrka och ge en klarare bild av vilken position Bidsters varumärke har, utfördes observationer från forum och Bidsters egna kundtjänst ANVÄNDARTEST För att ta reda på vad konsumenterna har för erfarenhet och uppfattning av reklam på internet relevant för Bidster har jag utfört ett test med observationer. Dessa användartester handlar om att titta på och lyssna till personer. Genom att observera personer när de interaktivt använder mjukvara kan säga dig väldigt mycket om vad de gör, i vilket syfte de gör det och hur väl teknologi supportrar dem och vad det behövs för annan support (Jenny Preece, et al., 2002). Det finns olika sorters användartester man kan använda sig av och vissa är mer strukturerade än andra. Jag har valt en mindre strukturerad typ av användartest för att den passar min typ av undersökning. De mer strukturerade användartesterna är till för mycket större projekt och design av större system. Jag vill bara observera hur personer reagerar på olika typer av annonser med interaktivt innehåll på en webbsida. Min typ av användartest kan kallas quick and dirty i funktionalitets test. Detta är även den typ av test som görs när man introducerar ny interaktiv design för att se personers generella åsikter (Jenny Preece, et al., 2002) URVALSGRUPP Urvalsgruppen för testerna har varit 25 personer inom Bidsters målgrupp. Kriteriet är att de ska vara vana Internetanvändare över 18 år som tycker om spel och auktioner samt att handla över Internet. Jag har därför vänt mig till personer som jag vet har ett intresse för sådana typer av aktiviteter då kultur har stor inverkan på personers inställning till olika reklam (Philip Kotler, 2005). Samtidigt har jag valt personer som jag enkelt har fått tag i på grund av praktiska skäl. Det är ett bekvämlighetsurval, men samtidigt ett strategiskt då alla personerna faktiskt ingår i Bidsters målgrupp (Jan Trost, 2007). 16 av de intervjuade jag testade på var år och 13 av dem kom från KTH. På de resterande 9 personerna varierade åldrarna mellan år inom min bekantskap UTFORMANDE Gällande quick and dirty tester, så kan de förekomma var som helst och när som helst (Jenny Preece, et al., 2002). Mina användartester förekommer både i skolmiljö, jobbmiljö och i hemmet. Användartesterna har i 15

18 princip skett spontant när tiden har varit passande och många gånger då personerna inte varit fullt medvetna om att det varit ett test. Med ett klart mål i sinnet är denna typ av användartest mycket effektiv och ger väldigt ärliga svar. Jag har låtit personerna vara frispråkiga med chans till diskussion kring olika funktioner i annonserna. Ibland har det varit 2 personer närvarande som jag styrt in mot målet och låtit dem diskutera fritt kring olika design och funktioner, medan jag bara har observerat. Samtidigt som jag observerat har mitt mål varit att få svar på frågor som ger svar på deras attityd mot olika typer av annonser. För att få reda på dessa har jag ställt frågor i form av en intervju i mellan diskussioner. Frågorna är framförda diskret, i form av en open-ended intervju som passar till mitt mål och fungerar mer som en diskussion (Jenny Preece, et al., 2002) GENOMFÖRANDE Jag har inte haft tillgång till dessa annonser förutom på de platser de ligger annonserade på redaktionella hemsidor. För varje intervju har jag förberett mig genom att leta rätt på varje annons i ett eget fönster innan jag exponerat personen eller personerna för annonserna. Det är 3 noga utvalda annonser som hanterar olika typer av tekniker. Dessa annonsörer har på något sett någon koppling till Bidster som företag genom deras tjänster eller sätt att annonsera. Ett flertal andra annonser som inte är Rich Media annonser har också ett syfte i testet för att skapa en kontrast mellan dessa två olika former av annonser ANNONSER a. Betsson, annons med spel Betsson har tagit fram en modell av Rich Media annons påträffad på svd.se. Annonsen är utformad som ett spel med en riktig hockeyspelare integrerad i annonsen. Du börjar med att klicka på knappen TACKLA för att starta. När du har klickat lämnar spelaren fönstret och åker utom synhåll samtidigt som en rage och en power bar blir synliga. Det gäller att med lite skicklighet stanna spelarna som rör sig fram och tillbaka på rage och power baren vid det vita strecket. När du har stannat båda spelarna kommer den riktiga spelaren in från höger och gör en tackling mot vänstra sidan av annonsen. Beroende på hur nära de vita strecken du stannade spelarna, desto hårdare blir tacklingen. Stannar du spelarna tillräckligt nära rasar barsen och skylten innehållande den summa pengar du har vunnit, om inte så får du testa igen. 16

19 2.2.4.b. Dustin, annons som en hemsida Dustin har tagit steget att skapa en liten hemsida i sin annons påträffad på idg.se. De har tagit med 5 flikar innehållande: Hem med information som senaste nyheterna om Dustin. Aktuellt med aktuella erbjudanden hos Dustin. Whitepapers med varierande whitepapers. E-book med direktlänkar till olika e-böcker man kan köpa och ladda ner. Kontakt med möjligheten att lämna kontaktinformation direkt i annonsen c. Bet365, annons med live-feed Denna annons är påträffad på svenskafans.se Förutom att denna annons uppdaterar sitt material hela tiden i form av nya matcher uppdaterar den även oddsen med live-feed. Du kan även addera dina odds och multiplicera dem med din instats för att evaluera vilken vinst det blir. 17

20 2.2.5 Frågor Dessa frågor ställs till alla som jag utför testerna på, men eftersom testerna är spontana och okontrollerade varierar följdfrågorna och diskussionerna från person till person. Frågorna kan vara annorlunda formulerade beroende på vilken annons som visas, men med fokus på att få svar på de frågor som är presenterade och mitt mål. Det som till störst del varierar är när vi diskuterar de olika funktionerna och teknikerna i annonserna, alltså vad som var roligt och intressant. - Upplever du/ni annonsen som rolig? - Upplever du/ni företaget som annonserar som seriöst? - Kan ni tänka er att ta del av erbjudandet som annonseras? - Känner ni till företaget som annonserar sedan innan? - Vad i annonsen är intressant? - Brukar du/ni klicka igenom annonser för att ta del av erbjudanden? METODKRITIK Vid användning av enkät hade jag troligtvis kunnat nå fler människor och fler åsikter. Detta skulle ge mig en bättre överblick av olika avvikelser i uppfattning. Jag gjorde först en enkät och provade skicka ut den, men det gav mig inte någon bra svarsfrekvens, eftersom den var tvungen att vara alldeles för lång och komplicerad att svara på. Många hade även svårt att förstå vad som frågades efter, då jag inte hade någon möjlighet att riktigt förklara vad jag menade, eftersom det hade blivit för lång inledning. Ett test med direkt kontakt gjorde att personerna villigt eller motvilligt svarade på frågorna och gav åsikter. Det blev även lättare för personerna att förstå och få ett intresse när de faktiskt fick se annonserna. Den data som samlas in blir inte lika konkret och omfattande, men den kan anses tillräcklig för att bedöma generella åsikter och uppfattning (Jan Trost, 2007, Jenny Preece, et al., 2002). Fulla intervjuer var heller inte möjligt då företagen uppgav att de inte kunde ge ut den typ av information som talar om hur bra deras annonser har fungerat ENKÄT UTFORMANDE Enkäten är framtagen med hänsyn till frågor från andra undersökningar som visas i tabellen nedan. Frågorna är framtagna för att hjälpa företag se vad konsumenter har för ställning till deras varumärke och hur starkt varumärket i sig är när det gäller annonsering på Internet, detta för att hjälpa företagen prioritera sitt mål med att bygga sitt varumärke på Internet. Genom dessa frågor ska vi kunna dra slutsatser utifrån fakta och statistik om de olika annonsformaten och vad de har för effekt beroende på hur många som känner till varumärket och vad de har för ställning till varumärket (Mer ingående förklaring finns i min analys). Jag har valt ett snyggt och praktiskt enkätformulär och det efter ett test med ett mindre bra formulär som genererade väldigt dålig svarsfrekvens. Frågorna är utformade med mening att vara enkla med konkret formulering med hänsyn till de tilldelade (Jan Trost, 2007; DoubleClick, 2009). 18

21 Does enough people in your target audience... recognize your grand when presented with itʼs name? recognize that youʼve advertised online recently? associate your brand with itʼs value proposition? appreciate, respect, or otherwise carry favorable opinions about you brand? intend to purchase or take action relating to your brand? If no, focus on... Aided brand awareness Online ad awareness Message association Brand favorability Purchase intent Tabellen innehåller frågor från tidigare undersökningar (DoubleClick, 2009) URVALSGRUPP Enkäterna är skickade till personer inom Bidsters målgrupp för att träffa så många som har hört talats om Bidster som möjligt med anledningen att kunna se någon avvikelse och är ett strategiskt urval (Jan Trost, 2007). Online Ad Awareness, Message Association, Brand favorability och Purchase Intent bör tittas på först för att se målgruppens respons och utgå därifrån (DoubleClick, 2008). Aided Brand Awareness är för att allmänt se hur känt företaget är och då bör urvalet vara bredare och större, men detta sträcker sig utöver mina resurser. Jag har därför vänt mig till en del forum, som sysslar med poker, hassardspel och vanliga spel. Många av personerna som svarat på enkäten kommer även från medieteknik på KTH och det slutliga antalet blev 141 personer med ett förväntat antal på METODKRITIK Det finns ingen utförlig beskrivning på hur DoubleClick har utfört sina varumärkes-undersökningar och i vilken omfattning de har gjorts. Att sätta ett värde på sitt varumärke är även en komplex process och det finns ingen direkt känd standard. Jag är däremot inte ute efter något ekonomiskt värde på Bidster som varumärke utan vill se om det finns någon specifik faktor som är negativ med anseende på de faktorer som påvisas. Mer information om DoubleClicks undersökningar finns i analysen eller för djupare läsning i deras rapporter vilka ligger hänvisade i reernslistan 2.4. OBSERVATIONER Utöver enkäter, så har jag observerat Bidsters kundtjänst och en del forum bland annat pokerforum.se och flashback.se. Detta för att se om det finns några specifika diskussioner om den bransch och de tjänster som Bidster levererar. Observationer i kundtjänsten ska ge en extra känning på vad många nya kunder har för inställning till Bidster som varumärke. Dessa observationer ska vara en komplettering till enkätundersökningen när jag ska titta på vilken annonsform som fungerar bäst för Bidsters position som varumärke. Observationen är utförd på ungefär 200 kundtjänstärenden och 4 forumtrådar, med ett 20-tal inlägg i varje tråd. 19

22 3. RESULTAT Detta kapitel ska presentera alla resultatet av mina användartest, enkätundersökningen och observationer från Bidsters kundtjänst och andra forum. Dessa resultat kommer sedan att analyseras i kapitel RESULTAT AV ANVÄNDARTEST Resultatet av användartesten kommer att presenteras som en historia och klassas som kvalitativ data (Jenny Preece, et al., 2002). Historien berättas utifrån de anteckningar jag har gjord vid och efter observationer och diskussioner. Först och främst vill vi se resultaten till de mål jag först var ute efter, men många användartester har flutit utanför ramen och många andra intressanta tankar har framkommit under diskussionerna. Användartesterna från var och en av de 3 annonserna kommer presenteras var för sig, även fast de många gånger har flutit in i varandra, då det ger läsaren en behagligare överblick BETSSON 80 % av personerna som blev visade annonsen med hockey-spelaren gav ett första intryck av att de var imponerade och gav positiva kommentarer när de märkte att det faktiskt gick att klicka på saker i annonsen utan att de blev förda direkt till en annan sida. Alla utom 8 % svarade att de nästan aldrig klickade igenom annonser föra att ta del av information på en annans sida. Alla tyckte även att det var väldigt intressant med en riktig människa i annonsen som rörde sig allt eftersom man tog sig igenom spelet när de blev tillfrågade och 8 % personer yttrade saker som Vad kul att hockey-spelaren är med i spelet innan det togs upp. Spelet var enkelt och passande för en annons samt tyckte de att det var kul när man faktiskt kunde misslyckas att vinna erbjudandet med 12 % som undantag, då dessa tyckte att alla annonser bara var jobbiga. Samtliga var överens om att annonsen var väldigt snyggt designad och gav ett seriöst intryck, särskilt då den var så pass funktionell och tekniskt avancerad. Ca 56 % hade hört talats om Betsson eller sett någon reklam från dem på Internet, dock var svaren lite otydliga. Samtliga tyckte företaget såg ut att tjäna mycket pengar, samtidigt som 72 % tyckte att de uttryckte sig som pålitliga. När vi diskuterar andra annonser utan interaktivt innehåll ger ingen samma imponerande intryck eller är lika intresserade. Vi kommer i vissa fall in på diskussioner om var annonsen ligger gör för skillnad och alla är enade om att det spelar stor roll vilken sida annonsen ligger på och hur snyggt den är designad. 18 % tar hellre del av erbjudanden och tjänster från företag med roliga och ambitiösa reklamer, särskilt när det handlar om underhållning DUSTIN Vid presentationen av annonsen från Dustin svarar 52 % personer att de är imponerade över att det faktiskt går att lägga in en liten hemsida i annonsen och tycker idén var rolig. Det blir även 4 diskussioner om att annonsen är lite för överdriven och ger alldeles för mycket information och det hade istället räckt med 2-3 flikar. Ca 20 % tyckte även att den kunde se lite mer ut som en reklam för nu smälter den in för mycket med det andra redaktionella innehållet på hemsidan. 84 % är mycket positiva till idén att de inte behöver klicka vidare för att läsa om nyheter och erbjudanden, resterande 16 % har ingen åsikt. Att informationen uppdateras kontinuerligt uttryckte samtliga var väldigt intressant. När vi tittar på och diskuterar kontaktformuläret märker jag att 70 % har en förvånansvärt positiv inställning till att kunna skriva in 20

23 kontaktinformation direkt i annonsen de uttrycker det som att jag skriver hellre in direkt i annonsen än behöver klicka in på någon annan sida eller klicka in och direkt träffa på ett kontakt och betalformulär går oftast bort. Samtliga vill vill gärna se fler av dessa annonser om de nu måste se annonser BET365 Bet365 gav inte ett lika förtjusande intryck på personerna. 80 % uttryckte att den var inte särskilt snygg, men i diskussion var de överens om att den till viss del ändå passade företaget. 40 % kände till företaget och det var i 32 % av fallen personer med ett intresse för fotboll. 44 % hade en positiv inställning till den interaktiva delen av annonsen och att man kunde räkna ut vinsten direkt i annonsen, men de uttryckte inget övertydligt intresse. De tyckte att det var en väldigt bra funktion att ha oddsen i annonsen och att det faktiskt fanns en praktisk användbarhet för det. Att det hela tiden kom aktuella matcher med live-odds var verkligen positivt. När samtliga direkt tittade på annonsen var de överens om att den inte hade en tilldragande design, men när de upptäckte eller blev presenterade att det faktiskt fanns live-odds och uppdaterad information uttryckte i alla fall 70 % att konceptet var väldigt intressant. 80 % hoppas gärna på att fler företag följer exemplet att faktiskt göra en praktiskt användbar annons och resterande hade inga noterbara åsikter UTANFÖR RAMARNA Vid vissa användartester flöt diskussionerna i väg till andra hemsidor och andra annonser. 72 % berättade vilka annonser de irriterade sig på och vilka som var behagligare. Något de direkt störde sig på var annonser i nya fönster i form av pop-ups, oberoende om de var interaktiva eller inte. De tyckte samtidigt att reklamer där man förde musen över och annonsen förstorades för att visa en video i större format var högst irriterande även fast det bör poängteras att den annons vi diskuterade detta över låg olämpligt, så att man ofta förde musen över den. 24 % berättar att de gärna tar del av en video på det sättet om den framträdde genom ett klick och inte bara när man för musen över. 40 % personer uttryckte även att de tyckte om när det bara fanns en video i annonsen. 21

24 3.2. RESULTAT AV ENKÄT I detta kapitlet visas resultaten av min enkätundersökning beskriven i kapitel AIDED BRAND AWARENESS Om personer inom Bidsters målgrupp känner till Bidster svarade 32 % ja och 68 % nej. Ja Nej 70 % 56 % 42 % 28 % 14 % 0 % Har du hört talats om Bidster? ONLINE AD AWARENESS På frågan om någon hade sett Bidster annonsera på Internet på senaste tiden svarade 11 % ja och 57 % nej. Ja Nej Inget svar 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Har du sett någon av Bidsters annonser på Internet? 22

25 MESSAGE ASSOCIATION Vid frågan om personer inom Bidsters målgrupp har uppfattat vad Bidster står för och erbjuder för tjänster svarade 5 % spel och poker, vilket Bidster inte vill associera sig med. 22 % visste att Bidster erbjöd underhållande auktioner och billiga produkter. 35 % var inte säkra på vad Bidster erbjöd för tjänster. Underhållande ehandel Billiga produkter Spel Poker Inte säker Inget svar 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vad erbjuder Bidster? BRAND FAVORABILITY Enbart 4 % av alla som svarade hade en bild av Bidster som en bra verksamhet och 5 % tyckte Bidster bedrev en dålig verksamhet. Samtidigt är det 47 % som inte har någon åsikt av Bidster som varken bra eller dålig verksamhet. Bra verksamhet Dålig verksamhet Inga åsikter Inget svar 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vad anser du om Bidster? 23

26 PURCHASE INTENT Hela 14 % av alla som svarade hade intentioner att använda Bidsters tjänster. Ja Nej Inget svar 60 % 48 % 36 % 24 % 12 % 0 % Kan du tänka dig att använda Bidster? 3.3. RESULTAT AV OBSERVATIONER För att göra en sammanställning av observationerna jag har gjort från Bidsters kundtjänst, så verkar det vara väldigt lätt att förlora kundernas förtroende i denna bransch, då allt sker över Internet och de i många fall kan känna sig lurade. Anledningen är då antingen av tekniska skäl eller att de tror att Bidster lurar dem genom deras system och varianter av auktioner. Utav de ca 200 kundtjänstärenden (Detta är kundtjänst för alla typer av frågor) jag observerade var det 15 ärenden som handlade om att kunden hade någon slags misstro. Genom att observera forum som diskuterar de typer av auktioner Bidster använder sig av och flera andra företag i branschen, ser jag att förtroendet bland konsumenter många gånger är lågt i allmänhet. 24

27 4. ANALYS I detta kapitel analyseras resultaten av mina undersökningar från förra kapitel med reflektioner till min tidigare förstudie ANALYS AV ANVÄNDARTEST BETSSON Här kan vi se en tydlig positiv inställning till denna typ av annons bland de testade personerna. En riktig människa i annonsen var populärt samtidigt som 80 % tyckte om konceptet med spelet. Majoriteten av de tillfrågade upplevde företaget som positivt och seriöst efter att ha tagit del av annonsen. Efter analys kan det konstateras att denna annons var populär och har många delar som skulle kunna bidra till att Bidster annonser blir mer attraktiva. Tekniska fördelar, Betsson Bidster har tillgång till en liknande video som Betsson använder i sin reklam med hockeyspelaren, men i form av Bidsters VD inspelad med greenscreen. Med den videon skulle man kunna skapa en Rich Mediaannons liknande den som Betsson använt med hockey-spelaren. Bidster använder sig även av liknande typ av erbjudanden, då man erhåller bonus eller gratispengar att använda i auktionerna, såsom Bettson erbjuder i annonsen efter att du avklarat spelet DUSTIN Denna annons visade sig innehålla lite för mycket information enligt de testade. Det var däremot bra med valmöjligheterna i annonsen och konceptet var enligt mina användartester intressant, men de testade ansåg att det kunde bearbetas lite mer. Kontaktformulär direkt i annonsen kan vara något som fungerar väldigt bra då 70 % faktiskt kunde tänka sig att lämna informationen där. Tekniska fördelar, Dustin Här finns inga direkta fördelar förutom att Bidster kan göra mindre format utav sina mailutskick och hämta in dessa kontinuerligt till annonsen. Ett kontaktformulär eller ett registreringsformulär, där nya kunder direkt kan ta del av auktionerna när de senare vid ett annat tillfälle eller genom annonsen anländer till Bidster.com BET365 Även fast annonsen inte ansågs vara den mest tillfredsställande i utseende var konceptet tydligen intressant. Live-odds var väldigt populärt samt nya uppdateringar av matcher i annonsen. Det faktiskt praktiska utnyttjandet av funktioner visade mycket bra intryck på majoriteten av personerna. 25

28 Tekniska fördelar, Bet365 Här kan Bidster följa exemplet mycket enkelt genom att skapa ett XML-feed som generar precis samma information som auktionerna på hemsidan. Detta kan då hämtas in automatiskt och smidigt i annonserna. Varje gång en ny annons läggs upp kommer den direkt in i annonserna och samma sak när någon avslutas. Istället för nya matcher som Bet365 hela tiden genererar i sin annons tillsammans med odds och live-odds kan Bidster generera nya auktioner och aktuella bud direkt i annonsen ÖVRIGT Rich media med video var enligt mina användartester en av de populäraste metoderna, men endast om den presenterades på rätt sätt. Ingen tyckte om när en annons spelade ljud eller startade en video automatiskt, utan de vill starta den själva. Video som expanderade när man förde musen över var väldigt irriterande enligt 24 % och verkar inte vara en rekommendation om man vill bygga förtroende. Tekniska fördelar, Övrigt Bidster har en reklamfilm de kan använda i annonsen och även en radioreklam som skulle kunna tillämpas ANALYS AV ENKÄT TILLSAMMANS MED OBSERVATIONER Genom undersökningen jag har gjort kan vi se om det är något speciellt element som är av avsevärd skillnad om man jämför med de andra elementen. Tillsammans med observationerna från Bidsters kundtjänst och från observationerna från forum ska jag kunna avgöra vilken annonsform som kan passa bäst för Bidsters varumärke UNDERSÖKNING AV DYNAMIC LOGIC Undersökningen som jag kommer ta hjälp av för att se om Rich Media fungerar som förstärkare av Bidsters varumärke, är utförd av en division inom Google kallad DoubleClick tillsammans med Dynamic logic. Dynamic logic är ett amerikanskt företag specialiserat sig på att mäta media och marknadsföringseffektivitet. DoubleClick har delat upp annonserna i tre olika delar. Simple Flash, Rich Media och GIF/JPEG. Simple Flash är vanliga banner-annonser med rörlig animation och möjlighet till genomklick. GIF/JPEG är klassiska statiska banner-annonser komprimerade som GIF eller JPEG med möjlighet till genomklick. Undersökningen är utförd på över 4000 kampanjer för olika företag i ett flertal olika branscher och i figuren kan vi se hur många av de olika formaten som praktiskt används. 26

29 Användningsområden i undersökningen Enligt DoubleClicks undersökning frågar man sig själv som företag, 5 olika saker innan man ska kunna se vilken form av annons som passar bäst för företagets position som varumärke. Aided Brand awareness Hur många kunder som har hört talats om företaget. Message Association Om kunderna förstår vad företaget har att erbjuda och varför de ska vända sig till just det företaget. Online Ad Awareness Hur många som har sett någon av företagets annonser på Internet Brand Favorability Hur många personer som uppskattar och respekterar företaget som varumärke. Purchase Intent Hur många som tänker sig köpa eller använda sig av något företaget erbjuder DE OLIKA FORMATENS EFFEKTIVITET Nedan följer en sammanställning av vilken effekt de olika banner-formaten har haft på de 5 elementen Aided Brans Awareness, Message Association, Online Ad Awareness, Brand Favorability och Purchase intent. Figurerna är Hämtade ur DoubleClicks och Dynamic Logics rapport. Dessa grafer används för att avgöra vilken annons-form som kommer passa bra för Bidster utifrån resultatet från enkäten och med hjälp av mina observationer från Bidsters kundtjänst och andra relevanta forum.!!! 27

30 GIF/JPEG SIMPEL FLASH RICH MEDIA UTAN VIDEO 28

31 RICH MEDIA MED VIDEO AIDED BRAND AWARENESS Antalet personer av de 141 personer som låg inom Bidsters målgrupp hade hela 45 stycken hört talats om Bidster. Vilket ger ett högt värde av Aided brand awareness på 32 %. Enligt graferna ovan ger Rich media överlägset bäst resultat till Aided Brand Awareness, men om vi tittar på de andra bör detta element inte prioriteras först ONLINE AD AWARENESS Endast 11 % av de 141 frågade har sett någon annons av Bidster på Internet. Eftersom Internet har varit Bidsters största marknadsföringskanal har de antingen valt att annonsera på fel sidor eller så har deras annonser inte väckt tillräckligt med intresse för att personerna ska ha sett den eller lagt den på minnet. Enligt graferna ovan har inte Rich Media annonser mycket mer inverkan än vad vanlig flash och statiska GIF/JPEG bilder har i detta element. Rich Media utan video har till och med lägre effekt än GIF/JPEG. Rich media med video är att föredra här, men gör inte alltför stor skillnad MESSAGE ASSOCIATION Utav de 45 personer som hade hört talats om Bidster hade 71 % en korrekt bild av vad Bidster erbjuder för tjänster. Bidster har därför lyckats väldigt bra med att klargöra vad de står för och erbjuder. Här går det enligt det enligt graferna ovan oftast bäst med GIF/JPEG, då det underliggande meddelandet inte alltid framhävs i Rick media. 29

32 BRAND FAVORABILITY Endast 4 % av de personer som hade hört talats om Bidster hade fördelaktiga tankar om Bidster som företag. 5 % av personerna hade negativa tankar om Bidster som företag och resten hade inga åsikter. Här visas en negativ skillnad mot de andra elementen. När jag sedan tar med mina observationer från Bidster kundservice och observationer från forumen blir det detta element som Bidster borde sätta som högsta prioritering för att följa graferna ovan. Deras undersökning visar att i detta element är Rich media den enda som visat sig göra någon ökning i antalet fördelaktiga tankar om företaget. I deras undersökning ökade i snitt antalet fördelaktiga tankar om företaget med 0.50 procentenheter vid användning av Rich media annonser och med 1.20 procentenheter vid användning av Rich media annonser innehållande video PURCHASE INTENT 44 % av de som hade hört talats om Bidster kunde tänka sig att använda deras tjänster. Denna kan diskuteras eftersom enbart 4 % hade fördelaktiga tankar om Bidster som företag. Det kan även diskuteras att denna fråga borde ställts annorlunda, såsom Har du tänkt använda Bidster tjänster? och det kan vara därför detta element fick sådant extremt resultat. Hade detta element fått ett lågt resultat är det ändå Brand Favorability som bör prioriteras eftersom det i sig kan förbättra detta element. Här gäller även samma rekommendationer från graferna ovan som vid Brand Favorability. Rich media är det enda som ger någon noterbar effekt. 30

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

VARFÖR ANNONSERA VIA ADTRADES ANNONSUTBYTE PÅ INTERNET?

VARFÖR ANNONSERA VIA ADTRADES ANNONSUTBYTE PÅ INTERNET? ANNONNSUTBYTESTJÄNST VARFÖR ANNONSERA VIA ADTRADES ANNONSUTBYTE PÅ INTERNET? Genom att bli medlem i Adtrades annonsutbyte når ni snabbt och kostnadseffektivt ut till ett stort antal svenska Internetanvändare.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Sökmotorsoptimering / SEO

Sökmotorsoptimering / SEO Att synas på internet är idag ett måste. Annonser i gamla hederliga papperstidningar blir mindre kostnadseffektiva än en väl sökmotoroptimerad hemsida, banner-annonser eller köpta sökord på en sökmotor.

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Om ni är intresserade av att annonsera på Internet så kontakta oss enklast via eller på telefon

Om ni är intresserade av att annonsera på Internet så kontakta oss enklast via eller på telefon ANNONSERINGSGUIDE VARFÖR ANNONSERA VIA ADTRADE PÅ INTERNET? Genom att annonsera via Adtrade når ni snabbt och kostnadseffektivt ut till ett stort antal svenska Internetanvändare. Annonsering på Internet

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Google AdWords. Gustav Bergman

Google AdWords. Gustav Bergman Google AdWords Gustav Bergman Kort om Kanban Marketing Internetkampanjer Sociala medier Sökmotoroptimering (SEO) Webbyrå Kunder: Egmont Tidskrifter, Julius Biljettservice, LRF media, AF Borgen, Softhouse

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Väderklockan. Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se. (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Monday, November 15, 2010

Väderklockan. Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se. (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Monday, November 15, 2010 Väderklockan Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Väderklockan Väderklockan - Från idé till färdig app Feedback från användarna Vad är en bra

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Teknisk beskrivning för annonsering i PlayAd s format

Teknisk beskrivning för annonsering i PlayAd s format Teknisk beskrivning för annonsering i PlayAd s format Våra produkter: PlayAd Widescreen PlayAd Widescreen är ett 16:9 displayannonsformat för video på premiumytor där du enkelt kan nå ut med en befintlig

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

MTG TV &Radio. Webbmöjligheter. www.mtgwebb.se

MTG TV &Radio. Webbmöjligheter. www.mtgwebb.se MTG TV &Radio Webbmöjligheter www.mtgwebb.se Play TV3Play, TV6Play, TV8Play Play (annonsformat) Prespot/midspot/postspot, overlay och branded player Play MTG TVs web tv portal (TV3Play, TV6Play, TV8Play)

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Annonsering på Roslagen.se. Produktblad

Annonsering på Roslagen.se. Produktblad Annonsering på Roslagen.se Produktblad Roslagen omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Varmt välkommen! www.roslagen.se VAXHOLMS TURISTBYRÅ 08-541 314 80 ÖSTERÅKERS

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Riktlinjer för native advertising

Riktlinjer för native advertising Riktlinjer för native advertising www.iabsverige.se IAB Sverige 2014 Riktlinjer för native advertising Copyright IAB Sverige info@iabsverige.se www.iabsverige.se juni 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat?

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat? Growth Mindset vad motiverar oss att LÄRA Bosse Larsson + Mindset www.tankvidare.nu bosse.g.larsson@gmail.com Bosse Larsson Självförtroende Misslyckas Ansträngning Självförtroende Misslyckas Ansträngning!

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt!

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Frågor och svar webb Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Hur många klick kan jag räkna med att få? Omöjligt att svara på, ungefär som hur långt är ett snöre? Styrs helt av annonsens innehåll,

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Innehåll Sammanfattning..s.1 Inledning.s.2 Beskrivning.s.2,3 Diskussion...s.4,5

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Så fungerar annonser på YouTube

Så fungerar annonser på YouTube Så fungerar annonser på YouTube i kursen: Tjäna pengar på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. 15 minuter Fortsättningskurs Bästa metoder Annonsörerna,

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag)

1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag) TERTIAL 2 2014 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Expressen GT KvP expressen.se Nettoräckvidd: Bruttoräckvidd: 1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag) Räckvidd 685 000 Orvesto Konsument 2014:2 genomsnittlig

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Torget Säljer dina produkter!

Torget Säljer dina produkter! Vad gör Torget.se? Torget Säljer dina produkter! Torgets vision och affärsidé Vision: Torget.se ska vara det naturligaste valet för alla svenska konsumenter när de vill ta hjälp av ett medium för att hitta,

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Annonseringsinformation för företag

Annonseringsinformation för företag Skandinaviens största oberoende märkesinriktade bilsajt! Annonseringsinformation för företag Om AutoPower.se AutoPower.se är skandinaviens största märkesinriktade bilsajt och startade redan för 10 år sedan,

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Lathund för annonsering på Facebook

Lathund för annonsering på Facebook Stockholm 2013-12-03 Delprojekt webb och sociala medier Partistyrelsens expedition Lathund för annonsering på Facebook I denna PM hittar du tips för annonsering på Facebook. Inledning Förutsättningarna

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

INNEHÅLL. Vad är digital media? Om Omcertifieringen Frågor & Svar Omcertifieringsmål Om Studiematerialet INT S2

INNEHÅLL. Vad är digital media? Om Omcertifieringen Frågor & Svar Omcertifieringsmål Om Studiematerialet INT S2 IAB Sverige Omcertifiering av Onlinesäljare Efter två år måste en omcertifiering ske för att kunna titulera sig Certifierad Onlinesäjare. INTRODUKTION INT.170310.S1 INNEHÅLL Vad är digital media? Om Omcertifieringen

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö,

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, Om integritet och sekretess på nätet Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, 2017-10-09 Påståenden kopplade till integritet: Rätten till Internet är en mänsklig rättighet. Jag har inga hemligheter. Jag har

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer