Välkommen ny medlem av ICT Producenternas Andelslag!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen ny medlem av ICT Producenternas Andelslag!"

Transkript

1 Välkommen ny medlem av ICT Producenternas Andelslag! ICT Producenternas Andelslag Pasilanraitio 9 B FI Helsingfors Tfn

2 1 (22) Innehåll 1 Bästa medlemsföretag av ICT Producenternas Andelslag Ordlista Producentansvaret Vad betyder producentansvaret? Är vårt företag en producent? Vad bör en producent göra? Hur klarar vi bäst av våra åligganden? Producentansvaret i andra länder inom EG Andra producentansvar Apparatkategorier B2B B2C definition Certifikater och marknadsföring av producentansvaret Produktmärkning Rapportering till producentsammanslutningarna Hur ska jag ange produktens vikt? Hur definieras införd på marknaden? Årsrapportering Rapportering av konsumentprodukter Www rapporteringsanvisningar Anvisningar till en B2B producentmedlem Rapportering av en B2B medlem Återvinning av B2B apparater Länkar... 22

3 2 (22) 1 Bästa medlemsföretag av ICT Producenternas Andelslag Ert företag är medlem i producentsammanslutningen ICT Producenternas Andelslag och därmed sköter sitt producentansvar angående el och elektronikapparater tillbörligt. Medlemmarna av ICT meddelas till den övervakande myndigheten, ELY centralen i Birkaland. Medlemmarna av ICT registreras i producentregistret vid ELY centralen under registernumret PIR 2005 Y Vid anslutning till medlem har ert företag förbundit sig till ICT stadgar. ICT Producenternas Andelslag har tillsammans med producentsammanslutningarna SELT rf och FLIP rf grundat servicebolaget Elker Ab, som organiserar insamlingen, raporteringen, ekonomiförvaltningen, fördelningen av kostnader samt andra uppgifter ålagda av producentsammanslutningarna. ICT Producenternas Andelslag har ingen egen personal. I frågor gällande producentansvaret betjänar personalen av Elker Ab: Verkställande direktör Medlemsärenden Insamlingsnätverk Ekonomiförvaltning Sakari Hietala Johanna Sivunen Tuomas Räsänen Irja Kärkkäinen Vi ber medlemsföretagen hålla sina kontakuppgifter i producentsammanslutningen uppdaterade så att vi i Elker har möjlighet att informera medlemsföretagen om allt aktuellt. Förändringar gällande bl.a. adressuppgifter och kontakperson bör meddelas omedelbart till Elker Ab till adressen Det lönar sig att behålla denna manual eftersom vi har samlat i den mycket viktig information till förfogandet av medlemsföretagen i ICT Producenternas Andelslag. Om det uppkommer frågor som du inte hittar svar på i den här manualen eller på hemsidorna (www.elker.fi eller tuottajaosuuskunta.fi) står vi i Elker Ab till ditt förfogande.

4 3 (22) 2 Ordlista B2B apparat: En företagsprodukt. En elektrisk eller elektronisk apparat som lämpar sig endast för företagsbruk. En apparat som inte uppfyller kriterierna för en B2C apparat. Se 4 B2B B2Cdefinition. B2B producent: Ett företag som tillverkar eller importerar till den finska marknaden produkter som är endast avsedda för företagsbruk (tillverkar eller importerar inte B2C produkter till den finska marknaden). Se 4 B2B B2C definition. B2C apparat: En konsumentprodukt. En elektrisk eller elektronisk apparat som kan användas inom hushållen utan att den förändrats. Det har ingen betydelse om produkten sålts till ett hushåll eller ett företag. Se 4 B2B B2C definition. Producent: Oberoende av försäljningssätt, inklusive distansförsäljningsföretag åsyftade i kapitel 6, 4 i konsumentskyddslagen (38/1978) som: a) producerar och säljer elektriska och elektroniska apparater under eget varumärke; b) säljer under eget varumärke apparater producerade av andra producenter; försäljaren betraktas dock inte som producent om det på apparaten finns ett varumärke av producenten åsyftad i punkt a; c) importerar eller exporterar professionellt elektriska och elektroniska apparater till någon medlemsstat inom den Europeiska gemenskapen; någon som endast erbjuder finansiering baserad på ett finansieringsavtal är emellertid inte en producent åsyftad i denna förordning om han inte också agerar som producent på ett sätt som är beskrivet i punkt a, b eller c. Producentansvar: Förpliktelsen för tillverkare och importörer av produkter att arrangera avfallshanteringen för sina produkter när de tas ur bruk. Producentansvaret är enligt kapitel 3a i avfallslagen (1072/1993) en obligatorisk förpliktelse. Med producentansvaret syftar man i den här manualen på producentansvaret för elektriska och elektroniska apparater. EES: Elektriskt och elektroniskt skrot = en elektrisk och elektronisk apparat som enligt 3 1 mom. i avfallslagen skall betraktar som avfall, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som utgör en del av produkten då den kasseras. EE apparat: Eletrisk och elektronisk apparat = en apparat som för att fungera ändamålsenligt behöver elektricitet eller elektromagnetiskt fält eller som är avsedd att skapa, överföra eller mäta sådan ström eller sådant fält och som är designad att använda högst 1000 volts växelspänning eller högst 1500 volts likspänning. ELY centralen i Birkaland: Myndigheten som övervakar producentansvaren. Före detta Miljöcentralen i Birkaland. WEEE/WEEE direktivet: Waste Electrical and Electronic Equipment. WEEE direktivet är ett direktiv som berör elektriska och elektroniska apparater.

5 4 (22) 3 Producentansvaret 3.1 Vad betyder producentansvaret? Den finländska avfallslagstiftningen, som trädde i kraft den 1 september 2004 och grundar sig på EU:s WEEE direktiv, kräver att producenter av elektriska och elektroniska produkter ansvarar för återanvändning och avfallshantering av det avfall som uppkommer av deras produkter samt ansvarar för de kostnader som detta föranleder. Producentansvaret trädde i kraft den 13 augusti 2005 på det finska fastlandet och den 1 januari 2007 på Åland. 3.2 Är vårt företag en producent? Med producenter avses tillverkare och professionella importörer av elektriska och elektroniska apparater och försäljare som säljer apparater under eget varumärke. En lista på de elektriska och elektroniska apparater som omfattas av producentansvaret finns i statsrådets förordning 852/04, bilaga 1. I statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter avser elektriska och elektroniska produkter som enligt 3 1 mom. i avfallslagen skall betraktas som avfall, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som utgör en del av produkten då den kasseras. Lagstiftningen omfattar även urladdningslampor, d.v.s. lysrör (inklusive olika kompaktlysrör och energisparande lampor) och gasurladdningslampor (bl.a. kvicksilver, blandljus, natrium och metallhalogenlampor). Endast glöd och halogenlampor omfattas inte av producentansvaret. 3.3 Vad bör en producent göra? Producenten skall: Arrangera separat insamling av återvinningsbart elektriskt och elektroniskt avfall, nödvändig lagring och transport till förhanteringsstation. Producenten skall också arrangera ett så täckande nätverk av mottagningsstationer att produktens slutanvändare har en rimlig möjlighet att återlämna en kasserad produkt till återvinning eller annan avfallshantering var som helst i Finland. Förse de produkter som producenten själv släppt på marknaden efter den 13 augusti 2005 dels med en separat insamlingssymbol med producentens namn, dels med en märkning som avser att produkten har släppts på marknaden efter den 13 augusti Se 6 Produktmärkning. Informera förhanteringen och produktanvändarna om insamlingssystemet och stationerna och ge Birkalands miljöcentral årlig information om de produkter som släppts på marknaden samt mängden kasserade produkter.

6 5 (22) Lämna in en ansökan för registrering i producentregistret vid närings, trafik och miljöcentralen i Birkaland. Till ansökan skall bifogas uppgifter om nätverket av mottagningsstationer och om avtal gällande avfallshantering. Ge Birkalands ELY central tillräcklig garanti, såsom en återvinningsförsäkring eller ett låst bankkonto, för att åliggandena uppfylls med avseende på avfallshantering av apparater som använts i hushåll. 3.4 Hur klarar vi bäst av våra åligganden? Ett företag klarar av sina åligganden bäst genom att bli medlem i en producentsammanslutning, som för sina medlemsföretags räkning konkurrensutsätter de tjänster som gäller insamlingsstationer, transport, återvinning, rapportering och avfallshantering och träffar avtal om dessa tjänster med kommuner och företag. 3.5 Producentansvaret i andra länder inom EG WEEE direktivet är en del av EU lagstiftningen och den har inkluderats som en dela v medlemsstaternas nationella lagstiftning. Om ert företag tillför EE apparater förutom till den finska marknaden även till andra medlemsstater av den Europeiska gemenskapen, måste ni säkerställa om producentansvaret ålägger ert företag i länderna i fråga. WEEE Forum är en organisation för icke vinstdrivande EE producentsammanslutningar i Europa. Med hjälp av blanketten som finns på WEEE Forums hemsida kan du enkelt kontakta producentsammanslutningar i andra länder. 3.6 Andra producentansvar Utöver elektriska och elektroniska apparater omfattar producentansvar följande produkter: fordon, däck, elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer, papper, förpackningar. På webbsidorna av Birkalands ELY central kan du kontrollera om andra producentansvar berör ditt företag: Producentansvar inom avfallshanteringen. Batterier inkluderade av EE apparater omfattas av producentansvaret för batterier och ackumulatorer Batterier inkluderade av elektriska och elektroniska apparater omfattas av producentansvaret för batterier och ackumulatorer. Separat lagstiftning berör batterier och ackumulatorer. Därför bör företag som släpper ut på den finska marknaden EE apparater med batterier och ackumulatorer registrera sig som batteri och ackumulatorproducenter. Man kan inte sköta sitt producentansvar för batterier och ackumulatorer genom att vara medlem i ICT Producenternas Andelslag, utan det krävs en separat registrering. Recser Ab är en producentsammanslutning för företag som släpper ut bärbara batterier och ackumulatorer på den finska marknaden. Det är enkelt för medlemsföretagen av ICT Producenternas Andelslag att sköta sitt B&A producentansvar genom Recser Ab, eftersom också Recser

7 6 (22) köper tjänster av Elker Ab och använder samma rapporteringssystem som ICT Producenternas Andelslag. Mera information om Recser: och Sammanfattning av producentansvaren och rapporteringsförpliktelserna som sköts genom medlemskap i något av Elker Ab:s producentsammanslutningar: Apparater som företaget producerar/importerar Producentstatus Producentsammanslutning Rapporteringsskyldigheter EE apparater som lämpar sig för hushållsbruk EES B2C SELT/ICT/FLIP (beror på WEEE kategori) 1. Återvinningsavgiftrapport (4/år) 1. Årsrapport för EE apparater EE apparater som är enbart lämpar sig för företagsbruk EES B2B SELT/ICT/FLIP (beror på WEEE kategori) 1. Årsrapport för EE apparater EE apparater som lämpar sig för hushållsbruk OCH EE apparater som lämpar sig för företagsbruk EES B2C+B2B SELT/ICT/FLIP (beror på WEEE kategori) 2. Återvinningsavgiftrapport (4/år) 3. Årsrapport för EE apparater Bärbara batterier och ackumulatorer (lösa eller inkluderade i apparater) B&A Recser (kräver separat registrering) 4. Återvinningsavgiftrapport (4/år) 1. Årsrapport för batterier och ackumulatorer 3.7 Apparatkategorier ICT Producenternas Andelslag ser till att återvinningsansvaret hos tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter fullföljs och ansvarar för följande WEEE kategorier: WEEE3 IT och telekommunikationsutrustning WEEE4 Konsumentelektronik Som medlem i ICT Producenternas Andelslag kan ett företag också sköta sitt producentanvar angåenge följande kategorier: WEEE 1 Stora hushållsapparater (SELT rf) WEEE 2 Små hushållsapparater (SELT rf) WEEE 5a Belysningsutrustning (SELT rf) WEEE5b Lampor (FLIP rf) WEEE 6 Elektriska och elektroniska verktyg (SELT rf) WEEE 7 Leksaker samt fritids och sportutrustning (SELT rf) WEEE 8 Medicintekniska produkter och utrrustning (SELT rf) WEEE 9 Övervaknings och kontrollistrument (SELT rf) WEEE 10 Automater (SELT rf) Producentsammaslutningarna för kategorierna 1, 2, 5 10 är SELT rf och FLIP rf som tillsammans med ICT Producenternas Andelslag äger servicebolaget Elker Ab. Producentsammanslut

8 7 (22) ningarna har intern clearing, som möjliggör rapportering av apparater som tillhör en annan producentsammanslutnings WEEE kategori. 4 B2B B2C definition En konsumentprodukt är en produkt, som kan användas inom hushållen utan att den förändrats. Det har ingen betydelse om produkten sålts till ett hushåll eller ett företag. Produkter, som inte uppfyller detta kriterium, är företagsprodukter. Det faktum att företaget säljer produkter direkt till konsumenterna eller till exempel via en återförsäljare eller annat företag till konsumenterna, har inte någon betydelse för avgörandet. Alla lampor, all belysningsutrustning, alla termostat och värmare klassificeras som konsumentprodukter. Lampor och belysningsutrustning tas emot, även från företag, av mottagningsstationerna för konsumentprodukter (max. 300 st./gång) och större partier förs till företagens mottagningsstationer för lampor. Lampor och belysningsutrustning bör alltid rapporteras till Elker, och en för dem bestämd avgift bör erläggas. Exempel på konsumentprodukter: alla PC datorer alla små hushållsapparater alla elektriska bastuugnar alla WEEE klassificerade lampor all belysningsutrustning (producentsammanslutningens beslut att belysningsutrustning behandlas som konsumentprodukter, d.v.s. de tas emot inom konsumentnätverket och producenterna svarar för kostnaderna) alla bärbara elektriska borrmaskiner och liknande elektriska redskap alla televisioner alla hifi apparater och högtalare alla skrivare som är lämpliga för hemmabruk Exempel på företagsprodukter: servers automater för läskedrycker och godis skrivare för företag, kopieringsmaskiner och skrivare som inte lämpar sig för hemmabruk sjukhusapparater 5 Certifikater och marknadsföring av producentansvaret I dagens affärsliv är det viktigt att ta hänsyn till saker som angår företagets miljö och samhällsansvar. För ett företag som sköter sitt producentansvar tillbörligt är det lönsamt att använda

9 8 (22) medlemskapet i en producentsammanslutning som marknadsföringsmedel. Det lönar sig att berätta t.ex. på företagets hemsidor, i kundtidningen och produktbroschyrer om att företaget sköter sitt producentansvar. Man kan be om producentsammanslutningens logotyp för detta ändamål av Elker. Medlemmar av ICT kan beställa ett certifikat över sitt inträde i producentsammanslutningen. Av certifikatet framgår förutom företagets namn och inträdesdatum även registreringsnumret av närings, trafik och miljöcentralen i Birkaland. Medlemmarna av ICT Producenternas Andelslag registreras i ELY centralens producentregister under ICT:s registreringsnummer. Elker AB utfärdar medlemscertifikat per post på finska, svenska eller engelska. På certifikatet, som levereras per post, finns underskrifterna av producentssammanslutningens ordförande och Elker Ab:s verkställande direktör. Certifikaten är avgiftsfria för medlemsföretagen och kan beställas hos Elker Ab på Ange i din beställning på vilka språk du vill ha certifikaten. 6 Produktmärkning Producenterna skall tillse att sådana elektriska och elektroniska produkter som de har släppt på marknaden efter den 13 augusti 2005 är försedda med den symbol som anges i bilaga 4 och som avser separat insamling. I särskilda fall, om det är nödvändigt till följd av produktens storlek eller funktion, kan symbolen tryckas på förpackningen, bruksanvisningen eller garantibeviset till en elektrisk eller elektronisk produkt. (Källa: Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, 10 Märkning av elektriska och elektroniska produkter).

10 9 (22) Producenterna skall tillse att sådana elektriska och elektroniska produkter som de har släppt på marknaden efter den 13 augusti 2005 är försedda med en symbol med namnet på den producent som har infört produkten på marknaden inom EU. Av märkningen skall också framgå att produkten har införts på marknaden efter att ovannämnda förordning trädde i kraft. Dessa märkningar är nödvändiga för dem som hanterar det elektriska och elektroniska avfallet. WEEE direktivet kräver att de elektriska och elektroniska apparater som omfattas av direktivet märks med en symbol som avser separat insamling (en överkryssad soptunna på hjul), för att produktanvändaren skall veta att apparater med den märkning som fastställts i direktivet samlas in separat från övrigt avfall. WEEE märkningen betyder inte att producentansvaret för apparaten i fråga har skötts. De elektriska och elektroniska apparater som omfattas av WEEE direktivet skall märkas med producentens personliga identifikationsmärke och apparater som har släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 skall märkas vid dess tillverkning eller lansering eller med en extra märkning vid symbolen för separat insamling (ett sammanhängande streck under bilden). Märket skall fästas på produkterna på ett synligt och hållbart sätt. Standarden kan beställas av Finlands Standardiseringsförbund. Den standardiserade symbolen kan beställas separat av SFS på en CD ROM, som innehåller symbolen i olika filformat. 7 Rapportering till producentsammanslutningarna Elektriska och elektroniska produkter som införts på/tillverkats för den finländska marknaden rapporteras till ICT Producenternas Andelslag. Medlemmar i ICT som producerar elektriska och elektroniska produkter som klassificeras som konsumentprodukter bör uppgöra en konsumentproduktrapport var tredje månad. Dessutom uppgör dessa företag en årsrapport en gång i året. B2B producenterna, d.v.s. de medlemsföretag som producerar elektriska och elektroniska apparater för användning endast av företag, rapporterar till producentsammanslutningen endast en gång per år i sin årsrapport. ELY centralen i Birkaland debiterar inte återanvändningsavgifter, utan endast en rapporteringsavgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Rapporteringen till ELYcentralen avlägsnar således inte förpliktelsen att erlägga återvinningsavgifterna till producentsammanslutningen. 7.1 Hur ska jag ange produktens vikt? Vikten anges som produktens nettovikt utan förpackningar, anvisningar och extra delar som inte omfattas av direktivet. Apparatens vikt rapporteras utan vikten av batteri eller ackumulator. Fristående batterier och ackumulatorer samt batterier och ackumulatorer som ingår i apparater rapporteras separat på samma blankett under rubrik 11 Bärbara batterier och ackumulatorer.

11 10 (22) 7.2 Hur definieras införd på marknaden? 7.3 Årsrapportering Produkterna rapporteras som införda på marknaden antingen då de har anlänt till det egna lagret/sålts till en partiaffärs lager i Finland eller då de importerade/tillverkade produkterna har sålts till en återförsäljare/slutanvändare. Du kan välja rapporteringssättet enligt ditt verksamhetssätt. Kort sagt gäller det att rapportera när produkten har överförts till följande led i handeln. I grupper där genomloppet är mycket snabbt har inte heller detta någon större betydelse. Varje medlemsföretag skall avge årliga rapporter till ICT Producenternas Andelslag med i förordningarna stadgade uppgifter. Med årsrapporten samlar man in följande viktbaserade uppgifter av medlemsföretagen från det färegående året: Endast för företagsbruk lämpade apparater utsläppta på marknaden på det finska fastlandet (B2B) Endast för företagsbruk lämpade apparater utsläppta på marknaden på Åland (B2B) Distansförsäljning till andra EU länder ICT Producenternas Andelslag rapporterar uppgifterna samlade av medlemsföretagen till ELYcentralen i Birkaland, som sammanställer landsomfattande statistik och rapporter på basis av producenternas och producentsammanslutningarnas uppgifter och sänder dem till Europeiska kommissionen på bestämda datum. Producentsammanslutningens medlemsföretag behöver alltså inte rapporteda direkt till ELY centralen i Birkaland. Årsrapporten ger inte upphov till en återvinningsavgiftsfaktura för medlemsföretagen utan med rapporten insamlas information för myndigheterna. Medlemsföretagets kontaktperson för rapporteringen får en inbjudan till årsrapporteringen per e post. Medlemmarna uppgör sin årsrapport i februari och mars och producentsammanslutningarna rapporterar för sina medlemmars räkning till Birkalands ELY central. Producentsammanslutningen fakturerar en straffavgift av medlemsföretagen som inte levererar årsrapporten i tid. 7.4 Rapportering av konsumentprodukter De medlemsföretag som producerar elektriska och elektroniska produkter, som klassificeras som konsumentprodukter, bör var tredje månad rapportera till ICT de apparater som de producerar för den finländska marknaden. Enligt konsumentproduktrapporterna fakturerar ICT sina medlemsföretag återvinningsavgifterna. Med dessa täcker man kostnaderna för insamlingen, transporteringen och förbehandlingen av EE apparaterna. Operationerna av producentsammanslutningarna är icke vinstdrivande och återvinningsavgifterna kalkyleras för varje kategori enligt kostnaderna som återvinningen föranlender. Ifall företag har infört produkter till finska marknaden före anslutning i producentsammanslutning, måste företagen fylla rapporter av konsumentprodukter retrospektivt för tre år före anslutningsår. Ifall företaget har skött om sitt producentansvar genom en annan producentsam

12 11 (22) manslutning innan anslutning, börjar rapporteringen till ICT Producenternas Andelslag från det datum då företaget överför skötandet av sitt producentansvar till ICT Producenternas Andelslag. ELY centralen i Birkaland samlar inte in återvinningsavgifter, utan endast en rapporteringsavgift enligt förordningen för grunderna för avgifter till staten. Rapporteringen till ELY centralen utesluter således inte skyldigheten att erlägga konsumentprodukternas återvinningsavgifter till producentsammanslutningen. Elektronisk rapportering Rapporteringen av konsumentprodukter sker i det elektroniska rapporteringssystemet dit kontaktpersonen för rapporteringen kan logga in med ett lösenord. Varje tre månader rapporteringsperiod skall rapporteras på egen blankett. Man får inte förena perioder på samma blankett. Både produkter infört till marknad i fastland och Åland inkluderas på rapporterna. Om företaget under den ifrågavarande rapporteringsperioden inte har producerat för den finländska marknaden EE apparater som omfattas av direktivet bör på rapportblanketten noteras mängden 0 för denna period. Rapporteringsperioderna Medlemmarna i ICT rapporterar konsumentprodukterna enligt följande rapporteringsperioder: (rapportering senast per den 30.4.) (rapportering senast per den 31.7.) (rapportering senast per den ) (rapportering senast per den 31.1.) Rapporten måste man fylla in inom den månaden som följer rapporterings period. ICT fakturerar en påminnelse avgift från företag vars rapport är en vecka försenad. Tillsammans företag har fem veckor av tid för att rapportera före påminnelse avgift är fakturerad. Länk till den elektroniska rapporteringen finns på under Rapportering. Snabblänkar till rapporteringen: 7.3 Www rapporteringsanvisningar I rapporten om återvinningsavgifter meddelas följande som levererats till marknaderna på Fasta Finland och på Åland: 1. elektriska och elektroniska apparater avsedda för hushållsbruk samt 2. bärbara batterier och ackumulatorer. Varje medlemsföretag meddelar endast de produkter med producentansvar i Finland. Med andra ord behöver man inte rapportera om exporterade produkter eller produkter som har inköpts av importör i Finland.

13 12 (22) Obs! Om de apparater företaget rapporterar innehåller ett batteri eller en ackumulator, ska apparatens vikt anges utan batteriet eller ackumulatorns vikt på blanketten för elektriska och elektroniska apparater (SELT/ICT/FLIP). Batteriet eller ackumulatorn i apparaten anges på rapporteringsblanketten för batterier och ackumulatorer (RECSER). Inloggning Skriv din e postadress i fältet Användarnamn och det lösenord du fått via e post i fältet Lösenord. I menyn Fönstrets storlek kan du välja Förändra inte eller Fullskärmsvisning. Förändra inte öppnar rapporteringssystemet i samma fönster och Fullskärmsvisning i ett nytt fönster (popupfönster). Om du väljer Förändra inte ska du inte vid rapporteringen använda webbläsarens Tillbaka tangent utan endast använda rapporteringsportalens egna tangenter. Klicka på In. Om ett fönster visas snabbt efter att du har klickat på tangenten In, men rapporteringssystemet inte öppnas har troligtvis popup fönster spärrats i din webbläsare och du har försökt logga in genom att välja Fullskärmsvisning. Prova att logga in på nytt genom att välja Förändra inte i menyn Fönstrets storlek. När du loggar in i rapporteringssystemet första gången ber systemet dig att ändra lösenordet (se punkten Byta lösenord).

14 13 (22) Glömt lösenord Om du har glömt ditt lösenord får du ett nytt genom att klicka på länken Glömt lösenord under inloggningsmenyn. Fyll i din e postadress i fältet Användarnamn och klicka på Skicka. Om du inte får lösenordet till din e postadress, kontrollera skräpposten, eftersom meddelandet kan ha hamnat där. Om rapporteringssystemets meddelanden styrs till skräpposten bör du lägga till adressen på listan över betrodda avsändare. Om lösenordet inte kommer fram till din e postadress och inte heller finns bland skräpposten kan du kontakta Elker på adressen När du kopierar lösenordet från meddelandet bör du komma ihåg att du inte av misstag kopierar mellanslag framför eller efter lösenordet.

15 14 (22) Byta lösenord När du loggar in första gången ber systemet dig att byta lösenord. Det nya lösenordet ska uppfylla följande villkor: 1. Innehåller stora bokstäver 2. Innehåller små bokstäver 3. Innehåller siffror 4. Är minst 8 tecken långt Systemet godkänner inte lösenord som inte uppfyller alla villkor som nämnts ovan! Lösenordet kan till exempel skrivas som Pekka123. Efter att du har bytt lösenord måste du logga in på rapporteringsportalen med det nya lösenordet. Menyn för rapporteringsperioder Efter att du har loggat in öppnas en förteckning som är indelad i rapporterade och orapporterade perioder. Rapporterna för elektriska och elektroniska apparater (SELT/ICT/FLIP) och rapporterna för batterier och ackumulatorer (RECSER) görs på separata blanketter. Om företaget inför både elektriska och elektroniska apparater samt batterier och ackumulatorer på marknaden (inklusive apparaternas batterier och ackumulatorer) ska man fylla i två rapporter för varje period: SELT, ICT eller FLIP rapport för elektriska och elektroniska apparater och RECSERrapport för batterier och ackumulatorer. Deadline Rapporteringsperiod Rapportens status Rapporten ifylld Datum då rapporten måste vara gjord Rapporteringsperiodens namn innehåller producentsammanslutningens namn och rapporteringsperioden Om rapportens status är röd är rapporten försenad Datum när rapporten har fyllts i

16 15 (22) Obs! Om rapporterna görs för flera företag hittar du uppe till vänster en rullmeny där du kan välja vilket företags rapporter du behandlar. Fylla i blanketten För att rapportera uppgifter för en viss period, klicka på tangenten Rapportera vid perioden i fråga. Då öppnas rapporteringsblanketten. I fältet Ordernummer kan du fylla i ordernumret om du vill ha ett sådant på fakturan. I fälten för Mängder på blanketten fyller du i hur mycket produkter företaget har infört på marknaderna i Fasta Finland och på Åland. Decimaltecknet är ett kommatecken (,). Använd inte punkt när du anger mängder. Om det inte finns något att rapportera för en viss period kan du lämna fältet tomt. Du bör ändå skicka en tom blankett även om du inte har infört något på marknaden under rapporteringsperioden. Genom att hålla webbläsarens markör över valfri prisgrupp visas en text med mer information om prisgruppen i fråga.

17 16 (22)

18 17 (22) Efter att du har fyllt i blanketten klickar du på tangenten Till bekräftningssidan. Då öppnas ett nytt fönster med ett sammandrag av den rapport du har fyllt i. Kontrollera ännu en gång att du har fyllt i rätt mängder för varje produktgrupp. Om du vill korrigera rapporten klickar du på Korrigera för att komma tillbaka till rapporteringsblanketten. När du har kontrollerat att rapporten innehåller rätt uppgifter klickar du på Skicka. Systemet sparar inte några uppgifter på rapporteringsblanketten förrän du har klickat på tangenten Skicka.

19 18 (22)

20 19 (22) Efter att du har skickat rapporten styr systemet dig till sista sidan. Med tangenten Till startsidan kommer du tillbaka till rapporteringssystemets startsida, det vill säga menyn för rapporteringsperiod. Efter att du har gått tillbaka till rapporteringsportalens startsida kan du se den rapport du just fyllt i under fliken Rapporterade perioder. Rapporteringsportalen skickar en kvittering av den ifyllda rapporten till din e postadress. Kvitteringen innehåller ett sammandrag av din ifyllda rapport. Vi rekommenderar att du sparar kvitteringsmeddelandena. Korrigera en ifylld ofakturerad anmälan Om du märker att du har fyllt i rapporten fel kan du korrigera den. I menyn för rapporteringsperioder går du till den rapport du vill redigera, klickar på Visa rapport, korrigerar de felaktiga uppgifterna och skickar den korrigerade rapporten på nytt. Korrigera fakturerad rapport i efterhand Om det i rapporten för redan stängd och fakturerad period finns felaktiga uppgifter kan du korrigera rapporten i efterhand. Klicka på Visa rapport vid den period du vill korrigera. Då öppnas den rapport du har skickat. Klicka på Korrigera i efterhand för att komma till blanketten där du

21 20 (22) kan ändra de uppgifter du har rapporterat. När du har fyllt i korrekta uppgifter klickar du på Till bekräftningssidan. Kontrollera uppgifterna ännu en gång och klicka på Skicka. Den korrigerade rapporten ersätter den rapport du fyllde i tidigare. En kreditnota uppgörs för periodens faktura och den nya fakturan skickas med den korrigerade rapportens uppgifter.

22 21 (22) Logga ut och meddelande om saknade rapporter När rapporteringen är klar loggar du ut från systemet genom att klicka på Logga ut uppe till höger. Om företaget har orapporterade/försenade perioder frågar systemet om du vill logga ut fastän rapporterna inte är ifyllda. Tänk på att fylla i rapporterna för orapporterade perioder i tid. 8 Anvisningar till en B2B producentmedlem 8.1 Rapportering av en B2B medlem Ett företag som endast inför B2B apparater på den finska marknaden rapporterar till producentsammanslutningen en gång i året med en årsrapport. Producentsammanslutningen rapporterar till myndigheten å sina medlemföretags vägnar en medlemsproducent behöver således inte separat förse ELY centralen i Birkaland med uppföljningsuppgifter på EE apparatskrot. Rapporteringen sker via en elektronisk blankett. Producenterna får en länk till blanketten per e post. Uppgifterna som rapporteras i årsrapporten är uppräknade under rubrik 7.3 Årsrapportering.

23 22 (22) 8.2 Återvinning av B2B apparater B2B produkter har inte belagts med återvinningsavgift i det skede då produkten kommer ut på marknaden utan behandlingsstationen kräver återvinningsavgiften då apparaten returneras för återvinning. Då ett kundföretag önskar returnera B2B apparater för återvinning bör det ifrågavarande företaget först kontakta tillverkaren av apparaterna. Ifall tillverkaren är medlem i ICT Producenternas Andelslag, kan han dra nytta av Elker Ab:s konkurrensutsättningsservice och fråga efter en effektiv och konkurrenskraftig val av operatör. Elker ger operatörens kontaktuppgifter till producenten och meddelar producentens uppgifter till den valda operatören. Producenten kan nu be om ett prisöverslag för hanteringen eller bara meddela operatören vad som skall hämtas, varifrån och när. Operatören meddelar hur varorna bör vara packade och hämtar dem. Operatören hanterar apparaterna, rapporterar om hanteringen till producenten och fakturerar direkt producenten. Operatören rapporterar också hanteringen till Elker Ab. Det är bäst att producenten gör allmänna anvisningar för demonteringen. Ur anvisningarna bör det framkomma bl.a. vilka eventuella råmaterialer och/eller skadliga ämnen det finns i apparaten och hur den borde demonteras. 9 Länkar ICT Producernternas Andelslag: tuottajaosuuskunta.fi Elker Ab servicebolag för producentsammanslutningarna SELT rf, ICT Producenternas andelslag, FLIP rf och Recser Ab: Recser Ab producentsammanslutning för bärbara batterier och ackumulatorer: ICT stadgar: tuottajaosuuskunta_se/saannot_se2 Finska avfallslagen: Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 852/2004: Bilaga 1( 4) till statsrådets förordning 852/2004: ELY centralen i Birkaland, övervakande myndigheten: WEEE Forum: forum.org Finlands Standardiseringsförbund SFS:

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den

Läs mer

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna anmäla ditt företag och rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den här guiden.

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Finlands svenska Marthaförbund rf SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Version 2 28.04.2014 Marika Seger Innehåll 1. INLOGGNING... 3 1.1 Hur loggar jag in?... 3 1.2 Lösenord... 3 1.3 Jag har glömt

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide!

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Varje år måste alla föreningar som är anslutna till Förbundet Unga Forskare årsrapportera. I denna fyller föreningen i vilka som

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Innehåll. Service Connection Manual 2006 version 2.0. 1. Ny serviceorder Sida 2. 2. Sök serviceorder Sida 7. 3. Återrapportera serviceorder Sida 8

Innehåll. Service Connection Manual 2006 version 2.0. 1. Ny serviceorder Sida 2. 2. Sök serviceorder Sida 7. 3. Återrapportera serviceorder Sida 8 Service Connection Manual 2006 version 2.0 Innehåll 1. Ny serviceorder Sida 2 2. Sök serviceorder Sida 7 3. Återrapportera serviceorder Sida 8 4. Serviceorderns händelser Sida 9 5. Kostnader och utfört

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter Eviras anvisning Eviras anvisning Tas i bruk 10/2009 TIHY Godkänd av Föredragande Mera information Matti Huttunen Pia Vilen Dataadministrationsenheten

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Sida 1 av 12 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto 4 1.3

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret

Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret Sida 1 av 6 Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Sida 2 av 6 För att ändra inaktuella uppgifter, klicka på länken Föreningsuppgifter

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Innehåll. Blanketten Lite om blanketten: ~ 1 ~ Inmatning/redigering av uppgifter i Skärgårdens serviceregister Snabbmanual

Innehåll. Blanketten Lite om blanketten: ~ 1 ~ Inmatning/redigering av uppgifter i Skärgårdens serviceregister Snabbmanual ~ 1 ~ Inmatning/redigering av uppgifter i Skärgårdens serviceregister Snabbmanual Innehåll Registeruppgifterna...1 Blanketten...1 Redigeringssida 1 uppgifter om företaget...2 Adressuppgifter...3 Internet

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Användarmanual small

Användarmanual small S Användarmanual small Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Produktprofil...6 Korrektur...7 Produktkategorier...8 Mallprodukt...8 Originalprodukt...8 Lagerprodukt...9 Beställning...9 Teknisk specifikation...

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Kort instruktion - Leverantörsportal

Kort instruktion - Leverantörsportal Kort instruktion - Leverantörsportal Inloggning och förkvalificering Inbjudan till Leverantör I mailet finns dina inloggningsuppgifter, länk till manual osv. 1. Klicka på [Logga in] för att komma till

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Manual Mapaz MZ - provtagare

Manual Mapaz MZ - provtagare Manual Mapaz MZ - provtagare Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support. support@mapaz.com, telefon: 08-551 142 01. Maskinkörkortet är framtaget av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-,

Läs mer

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto!

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto! Evenemang på na.se Så här skapar man arrangörskonto och lägger in evenemang i guiden, steg för steg Guiden finns på http://na.se/evenemang. Det är också där som man hittar länken till sidan där man loggar

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare I den här snabbguiden hittar du information om: 1. Hur du registrerar dig på CitiManager. a) Kortinnehavare med online-kontoutdrag. b) Kortinnehavare med kontoutdrag på papper. 2. Viktiga tips. 3. Hur

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning 31.10.2007 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande... 1 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande... 1 3 Datainnehållet i

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL

VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL SÅ HÄR BESTÄLLER DU Innan du beställer... sidan 2 6 Skapa en order... sidan 7 22 2015-02-18 INNAN DU BESTÄLLER Denna webbaserade beställningslösning bygger

Läs mer

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25 Manual Komma igång med Menigo webbshop Version 3.4 2013-09-25 Innehållsförteckning: Logga in Startsida Handla via sortimentslista via snabborder Menigos kampanjer Favoritlistor handla via favoritlistor

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Beställning av marknadsföringsutdelning

Beställning av marknadsföringsutdelning Beställning av marknadsföringsutdelning PTP 1 Innehåll Inloggning i Extranet-tjänsten Skapa namn på marknadsföringsutdelningen Kontroll av företagets kontaktuppgifter Inled beställning av marknadsföringsutdelning

Läs mer

Guide till Elektronisk Följesedel

Guide till Elektronisk Följesedel Guide till Elektronisk Följesedel Sid 1 Beskrivning av Elektronisk Följesedel Elektronisk följesedel är till för dig som skickar brev eller andra försändelser och betalar via faktura. Genom detta verktyg

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer