En jämförande fallstudie mellan hur man jobbar med service recovery i B2B och B2C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En jämförande fallstudie mellan hur man jobbar med service recovery i B2B och B2C"

Transkript

1 En jämförande fallstudie mellan hur man jobbar med service recovery i B2B och B2C Arvid Selander Eric Costa Pinto Jan Österlöf Victor Hallström Strategier & Marknadsföring i tjänsteföretag, (722G60, 722G04) VT2011 Ramsin Yakob 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Om Skysparc Om SEB Problemdiskussion Syfte Metoddiskussion Teoretisk referensram Kunder reagerar olika... 7 Passives... 7 Voicers... 7 Irates... 7 Activists Kundernas förväntningar Hantera klagomål på rätt sätt... 8 Outcome fairness... 8 Procedural fairness... 9 Interactional fairness The recovery paradox Undvik fel Lokalisera klagomål Develop the mind-set that complaints are good Make complaning easy Be an active listener Ask customers about specific service issues Conduct short surveys Empiri Intervju SEB Intervju Skysparc Analys När fel uppstår Hantering av klagomål Service recovery paradox Undvika fel Lokalisera klagomål Slutsats Källförteckning

3 1. Inledning Alan Wilson 1 skriver att misslyckande inom tjänster är oundvikligt även för de bästa företagen med de bästa avsikterna. Detta gäller alla, oavsett om företaget är inriktat mot business-to-business (B2B) eller business-to-customer (B2C). Den stora frågan här ligger inte i om detta kommer att hända, snarare hur företaget hanterar situationen när den uppstår. På grund av detta är det viktigt att företag har strategier för service recovery. Med Service Recovery syftar man på de handlingar som företag tar till för att svara på och rätta till fel som uppstått gentemot kunder. Fel kan uppstå på många olika sätt, tjänsten kan exempelvis inte finnas tillgänglig för leverans då den utlovats, den kan ha levererats för sent eller så kan den vara felaktigt utförd av tjänsteproducenten. 2 Ett av de mest använda uttrycken inom marknadsföring är att kunden har alltid rätt, men enligt A. Wilson (2008) är det en myt som inte riktigt stämmer. Det finns nämligen kunder som är så pass problematiska och istället för att generera vinster skapar kostnader på sådant vis att det helt enkelt inte är värt för företaget att behålla dem som kunder. Att detta förekommer för företag med många mindre kapitalstarka kunder är säkerligen sant, men stämmer samma antagande även när det gäller företag som har en liten men extremt kapitalstark kundbas? Med detta sagt bör det finnas skillnader mellan B2B och B2C när det gäller hur man hanterar service recovery strategier. 1.1 Om Skysparc Det företaget vi har valt att studera ur ett B2B perspektiv är Skysparc. De är en certifierad uppgraderingspartner till Wall Street Systems som i sin tur är ett företag inriktat mot att skapa datasystem för finansiella tjänster. 3 Skysparcs primära uppgift är att uppgradera och utveckla dess klienters programpaket Wall street Suite genom en mängd tilläggsfunktioner. Applikationerna skräddarsys för att passa kundens behov och för att ge kunden bättre möjligheter till ökad produktivitet, effektivitet samt ökad integration. De har även skapat egna tjänster (SkyReport) vilket är skräddarsydda moduler som kan kopplas till Wall street suite blev Skysparc utnämnda till ett av Sveriges gasellföretag av Dagens Industri. Detta innebär att man tillhör de 0,2 % av företag i Sverige som har snabbast tillväxt. För att få gasellstämpeln krävs även att företagen har: 4 Dubblat sin omsättning från 2006 till Ökat omsättning varje år de senaste tre åren. Det totala operativa resultatet för perioden måste vara positivt. 1 Wilson, A. et al, Services Marketing, 2008, McGraw-Hill Education. 2 Ibid. 3 Tillgänglig på ( ) 4 Tillgänglig på ( ) 3

4 Företaget har växt på egen hand och inte genom sammanslagningar eller uppköp. Företaget måste ha solida finanser. Dagens Industri nämner i sin artikel om årets utnämningar att ha klarat att uppnå dessa mål med den ekonomiska krisens som bakgrund är en fantastisk bedrift. 5 Skysparc ägs av partners och medarbetare och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget har genom sitt innovativa och dynamiska tillvägagångssätt blivit marknadsledande inom sin bransch. Skysparc har en liten men extremt kapitalstark kundbas. Man har bland andra kunder som Toyota, Ericsson, GE och ECB 6. Om man tänker sig ett spektrum med B2C företag längst till vänster och B2B -företag till höger så skulle SkySparc befinna sig så långt till höger som möjligt då man enbart säljer till stora företag hade Skysparc ca 15 anställda, en omsättning på ca 32 miljoner och en EBIT-marginal på ca 7 % Om SEB Längre till vänster på samma spektrum finner man den delen av SEB som riktar sig mot privatpersoner. Man är till skillnad mot Skysparc en organisation med många mindre kapitalstarka kunder. För att ge så stor inblick som möjligt i hur olika typer av företag arbetar med Service recovery har vi valt att göra en jämförande studie mellan dessa två företag som vi tror kommer vara ganska skilda i sina uttalade strategier. SEB är en ledande nordisk finansiell koncern 9 med drygt anställda, över 5 miljoner privatpersonskunder och företagskunder i 20 länder runt om i världen. I Sverige har man ca 1,9 miljoner privatkunder och företagskunder. SEB skriver på sin hemsida att man strävar efter att ha de mest nöjda kunderna. Dit når man genom att ha en god service och genom aktiviteter gentemot kunderna. Mot privatpersoner kan det bland annat handla om nytänkande tjänster för att förenkla vardagen. Fortsättningsvis skriver man att företagets prioriteringar är: 10 Att erbjuda produkter och lösningar som anpassats till kundernas olika behov. Att uppnå och bibehålla toppbetyg ifråga om kundnöjdhet. Som synes har SEB väldigt stort kundfokus vilket leder till möjligheten att de har välutvecklade standardiserade mallar för service recovery vilket ligger inom vår intresseram. 5 Tillgänglig på ( ) 6 Intervju med Magnus Jansson, Mars Tillgänglig på ( ) 8 Intervju med Magnus Jansson, Mars Tillgänglig på ( ) 10 Ibid. 4

5 2. Problemdiskussion Undersökningar som gjorts visar på att om man åtgärdar ett fel effektivt har det en stark påverkan på kundnöjdhet, lojalitet, word-of-mouth kommunikation och slutgiltigt resultat. De visar sig också att kunder som varit missnöjda och har fått hjälp med sitt problem tenderar att vara mer lojala än de som aldrig fått hjälp. 11 En väldesignad och väldokumenterad service recovery -strategi ger inte bara den positiva effekt som beskrivs ovan utan det ger dessutom värdefull information som kan användas för att förbättra tjänsten som en del i aktivt tjänsteutvecklande. Detta ökar företagets förmåga doing it right the first time vilket sänker kostnaderna för att åtgärda fel för företaget och ökar initialt kundnöjdheten hos kunderna. En viktig aspekt att nämna är det faktum att alla missnöjda kunder inte rapporterar att de är just missnöjda. Många kunder som blir missnöjda struntar i att anmäla detta till företaget vilket leder till att det finns negativ word-of-mouth kommunikation på marknaden som företaget inte kan kontrollera. En annan viktig aspekt man bör ha kännedom om är att studier visat på att många företag inte har någon effektiv service recovery -strategi överhuvudtaget. 12 Nyligen kom en studie ut med antydan till att 50 % av kunderna som upplevt ett fel aldrig fick någon hjälp av företaget. 13 En av våra grundtankar är att B2B -företag utvecklar starkare relationsband med sina kunder varför det kan tänkas krävas en högre grad av frihet och kreativitet bland de anställda för att möta de olika problem som uppstår. Detta skiljer sig mot B2C företag som med sin stora kundbas kanske kan behöva mer standardiserade lösningar som medarbetarna lätt kan följa. Det borde alltså vara lättare att hitta mer tydliga service recovery - system i företag riktade mot B2C, i vårt fall SEB. Service Recovery innebär felhantering, d.v.s. hur ett företag behandlar problem som uppstått med kunder. Men hur fungerar detta i B2B och B2C och finns det en skillnad i standard på hur man arbetar med service recovery beroende på företagets inriktning och kundbas? 3. Syfte Genom en jämförande fallstudie av Skysparc och SEB undersöka hur service recovery vid försäljning av finansiella tjänster kan skilja sig mellan B2B och B2C samt att studera hur man i praktiken kan arbetar med service recovery. 11 Wilson, A. et al, Services Marketing, 2008, McGraw-Hill Education. 12 Ibid. 13 Granier, Kemp and Lawes, Customer complaint handling the multimillion pound sinkhole genom Wilson et al. 5

6 4. Metoddiskussion Tillvägagångssättet vi har tänkt använda oss av i den här studien ska vara i form av en fallstudie. 14 Fallstudien ska utföras genom att två personer med erfarenhet av aktivt arbete med service recovery intervjuas för att därigenom få en större insyn i deras perspektiv och upplevelser. Intervjuerna grundar sig i den teori vi nedan kommer att lägga fram och som kommer från forskningsartiklar och böcker inom området. Vi försöker efter intervjun dra paralleller mellan dessa och litteraturen. Då det vi söker efter är att se skillnader i utförandet av service recovery mellan B2B och B2C samt att se hur man aktivt arbetar med service recovery och eftersom detta är ett så pass komplext område kräver detta en djupare form av undersökningsmetod. För att genomföra undersökningen på ett tillfredsställande vis, har vi valt att strukturera vårt upplägg i form av en kvalitativ arbetsmetod. En kvalitativ arbetsmetod har karaktären av att vara mindre mätbar än en kvantitativ, men desto mer djupgående. 15 Vid arbetets planering beslutade vi oss för att utgå från ett deduktivt 16 angreppssätt. Detta valde vi för att vi ansåg att det var till fördel att ha några utpräglade teorier att utgå ifrån då vi intervjuade, i och med att vi på så vis skulle kunna tillgodogöra oss en del av de forskningar som redan gjorts. Eftersom projektets tidsram dessutom var relativt kort ansåg vi att det skulle kunna vara problematiskt att upptäcka teorier från de intervjuades svar under den rådande tidsramen, vilket tillsammans gjorde att det induktiva angreppssättet inte var aktuellt. Ett problem som skulle kunna uppstå och som bör beröras i och med att undersökningen att utformad så som den är, är risken för att den intervjuades perspektiv och svar inte är representativt för företagets anställda som helhet. Detta kan medföra nackdelen att det inte går att generalisera lika väl i en studie som denna jämfört med om man hade valt en kvantitativ ansats, vilket ofta är en nackdel vid kvalitativa studier generellt. Vår tanke i och med detta är dock att även om projektet riskerar att förlora objektivitet på grund av denna ansats och inta en mer subjektiv karaktär, känns den kvalitativa ansatsen som den enda rätta på grund av att syftet med studien är av ett slag som kan var svårt att mäta. På grund av att vi valt att tillämpa en deduktiv ansats känner vi att intervjun borde vara av strukturerad 17 karaktär. Tanken med detta är för att vi vill se vad den intervjuade har för perspektiv på frågor som kan relateras till teorierna vi tagit fram på förhand. Hade intervjun istället varit ostrukturerad skulle det kunna ha uppstått svårigheter att få svar på de teorier vi valt att ha som utgångspunkt i arbetet, vilket hade varit till stor nackdel med tanke på den energi som lagts ner på att söka och bearbeta teorier som vi uppfattar som givande till studien. 14 Gustavsson B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004, Studentlitteratur ab, s Björklund M. et al, Semenarieboken, 2003, Studentlitteratur ab, s ibid.s ibid s. 68 6

7 5. Teoretisk referensram I alla tjänstebaserade företag oavsett om det är B2C eller B2B eller vilken typ av tjänst eller hur pass duktig företaget är på att leverera tjänster kommer fel att uppstå. För att fullt ut förstå sina kunder och behålla dem måste företaget veta vad kunden förväntar sig när ett fel uppstår och företaget måste implementera effektiva strategier för service recovery Kunder reagerar olika En undersökning framkastar att man kan kategorisera människor i olika grupper beroende på hur de reagerar på missnöjet med tjänsten. Fyra olika kundgrupper kunde identifieras ur undersökningen: 19 Passives - Gruppen med störst sannolikhet att inte göra något åt missnöjet alls. Det är minst sannolikt att dessa skulle föra informationen vidare till vänner, familj eller tredje part t ex konsumentverket. De tror ofta inte på att berätta om sitt missnöje kommer att leda någon vart. Deras normer och värderingar argumenterar för att inte gnälla. Voicers - Denna grupp meddelar ofta sitt missnöje till företaget men det är inte så troligt att dessa sprider negativ word-of- mouth, byter till en konkurrent, eller klagar till tredje part. Denna grupp skall företaget se som sina bästa vänner. De är engagerade och ger företaget en andra chans. Voicers normer och värderingar har som utgångspunkt i att missnöje leder till sociala fördelar och tvekar därför inte för att meddela sitt missnöje. Irates - Dessa kunder är mer troliga än andra att meddela sitt missnöje och sprida negativ wordof-mouth information till vänner, familj eller byter till en konkurrent. De har en benägenhet som överstiger snittet att meddela sitt missnöje. De än mindre benägna att ge företaget en andra chans utan byter istället företag. Activists - Denna grupp är väldigt benägna att meddela sitt missnöje och kan till och med gå så långt att de vänder sig till tredje part. Att klaga går hand i hand med deras normer och värderingar. De har en väldigt stark positiv syn på att konsekvenserna blir till det bättre efter att ha meddelat sitt missnöje. 18 Wilson, A. et al, Services Marketing, 2008, McGraw-Hill Education. 19 Sing. J, A typology of consumer dissatisfaction response styles, Journal of Retailing 66, s genom Wilson, A et al. 7

8 5.2 Kundernas förväntningar När en kund tar sig tid och engagerar sig för att meddela sitt missnöje har de generellt höga förväntningar på åtgärderna. De förväntar sig att företaget är mottagligt för klagomålet och att det går snabbt att åtgärda. De förväntar sig att bli kompenserade för de besvär som de behövt utstå och det faktum att de behövt engagera sig genom ett trevligt bemötande från företaget. 20 I många fall förväntar sig kunden inte extrema åtgärder utan kunderna vill förstå vad som gick fel och att företaget tänker stå till svars. 21 Det har gjorts en studie vilken identifierade sju olika åtgärder som kunderna söker när ett fel uppstått. Tre av dessa var av monetär karaktär som t ex pengarna tillbaka. Fyra av dessa hade inte monetär karaktär utan innehöll aspekter som att få en ursäkt, förklaring till felet, försäkran om att felet inte skall återupprepas och en möjlighet att ventilera dennes frustration. Vilket kostar företaget väldigt lite pengar i jämförelse med någon av de åtgärderna av monetärt inslag. 22 Dessa fyra åtgärder kräver bara att företaget ger de anställda en möjlighet att kommunicera med kunderna. Kunderna förväntar sig en ursäkt när det blir fel och om företaget ger kunderna detta visar det på artighet och respekt. 23 Undersökningen visar på att om företaget inte gör något åt kundernas problem blir 86 % av kunderna missnöjda. Ber företaget om ursäkt sjunker denna siffra till 20 %. 24 Bara genom att låta kunden ventilera sig ger 33 % nöjda kunder. 25 Uppenbarligen värderar kunderna sådan kommunikation högt eftersom dessa icke monetära åtgärder visade sig vara positivt relaterade till kundnöjdheten med resultatet fortsatt lojala kunder och positiv word-of-mouth kommunikation Hantera klagomål på rätt sätt Kunderna vill bli rättvist behandlade när man tar emot deras klagomål. Service recovery experterna Steven Brown och Steve Tax har dokumenterat tre typer av rättvisa som kunderna söker, dessa tre är följande: 27 Outcome fairness - Kunden förväntar sig en rättvis kompensation som motsvarar det fel som uppstått. Det kan vara av monetär karaktär, en ursäkt, framtida gratistjänster, utbyte eller 20 Wilson, A. et al, Services Marketing, 2008, McGraw-Hill Education. 21 J.R. McColl-Kennedy and B.A. sparks, Application of fairness theory to service failures and service recovery, Journal of Service Research 5 (February 2003), pp ; M. Davidow, Organizational responses to customer complaints: what works and what doesn t, Journal of Services Research 5 (February 2003, pp genom Wilson et al. 22 Granier, Kemp and Lawes, Customer complaint handling the multimillion pound sinkhole genom Wilson et al. 23 Davidow, Organizational responses to customer complaints genom Wilson et al. 24 Granier, Kemp and Lawes, Customer complaint handling the multimillion pound sinkhole genom Wilson et al. 25 Ibid. 26 Wilson, A. et al, Services Marketing, 2008, McGraw-Hill Education. 27 Tax and Brown, Recovering and learning from service failure ; Tax, Brown, och Chandrashekaran, Customer evaluations of service complaint experiences genom Wilson et al. 8

9 reparation. Kunden måste känna att företaget har fått betala sitt rättvärdiga pris för det fel som uppstått, de vill dock inte bli överkompenserade. Kunderna uppskattar dessutom om de får välja kompensation och här är det viktigt att företaget matchar rätt kompensation mot hur allvarligt felet var. Procedural fairness - Detta syftar till polycies, regler och tidshorisont när det gäller processen för klagomålet. Det skall vara lättillgängligt, det skall gå snabbt och helst skall det lösas direkt av den person man först kommer i kontakt med. Kunderna uppskattar företag som är relativt anpassningsbara i processen så att åtgärderna passar deras individuella problem. I vissa fall, speciellt när det gäller B2B, frågar företaget kunden Vad kan vi göra för att kompensera er för vårt misstag?. I många fall blir resultatet av detta att kunden önskar något som är mindre mödosamt än vad företaget hade tänkt som kompensation från början. Rättvisande procedurer karaktäriseras av tydlighet, snabbhet och avsaknad av hinder. Icke rättvisande procedurer kan vara långsamma och besvärliga samt att kunden känner sig felbehandlad om denne måste bevisa felet. Interactional fairness - Hur man bemöter kunden när det gäller artighet, omtanke och ärlighet har stor betydelse. Det har till och med större betydelse än procedural fairness och outcome fairness och kan i större grad påverka kundens syn på företaget. Här spelar företagets anställda en stor roll och dålig attityd gentemot kunden löser inga problem. Man kan tycka att det låter konstigt att en anställd skulle bemöta en kund på ett otrevligt sätt. Men ofta handlar det om att den anställda är dåligt utbildad i hur man bemöter missnöjda kunder eller att den anställde saknar befogenhet att kompensera kunden. Den anställde kan dessutom ha en dålig dag och har kunden en dålig attityd underlättar det inte till en saklig och artig diskussion. 5.4 The recovery paradox En initialt missnöjd kund som upplever en effektiv och snabb service recovery från företaget kan bli mer nöjd och lojal än om kunden aldrig hade stött på problem. 28 Exempel; en kund bokar ett hotellrum, kunden anländer till hotellet för att checka in och får informationen att något blivit fel vid bokningen och att det inte finns några rum lediga. Hotellpersonalen uppgraderar då kundens bokade rum till ett av de lite finare rummen, detta kallas service recovery paradox. Det finns företag som använder sig av detta som strategi för att ständigt överraska kunden och på det sätt skapa en upplevelse över det förväntade. Är detta en användbar strategi? Många hävdar att så inte är fallet. Först och främst måste man se till det som nämnts ovan i texten, det finns många fall då klagomål aldrig når företaget och möjligheten till hjälp kan endast ges om man är 28 C.W. Hart, J.L. Heskett och W.E Sasser Jr, The profitable art of service recovery, Harvard Business Review 68 (July-August 1990), pp ; M.A.McCollough och S.G. Bharadwaj The recovery paradox; an examination of consumer satisfaction in relation to disconfirmation, service quality, and attributions based theories, in Marketing theory and Applications, eds C.T. Allen et al. (Chicago, IL: American Marketing Associations, 1992), P.119. genom Wilson et al. 9

10 medveten om att problemet existerar. Två, det är dyrt att åtgärda fel. För det tredje, det känns inte bra att behöva skapa fel för att göra kunden nöjd Undvik fel Att göra rätt vid första försöket är oftast det bästa. 30 Företag har vanligtvis en s.k. noll-vision mot fel, men trots hur mycket man arbetar med sin servicekvalité så gör alla företag någon gång fel, det är helt enkelt oundvikligt. Något som har blivit allt mer vanligt är s.k. poka yokes, alltså system som varnar för när saker håller på att gå fel. Detta används främst i tillverkande företag men har också allt mer börjat användas i tjänsteföretag. Exempelvis vid operationer så används speciella instrumentbrickor så att man direkt kan se om något instrument för den specifika operationen fattas. 31 Det viktigaste med en noll-vision är de effekter man kan lyckas uppnå på sin företagskultur, alltså att de anställda förstår att fel är något som till största möjlighet ska försökas undvikas Lokalisera klagomål Det är svårt för företagen att veta om ett fel på tjänsten har uppstått om inte kunden rapporterar detta. Problemet är att långt ifrån alla kunder meddelar sitt missnöje till företaget och utmaningen ligger i att få dessa kunder att berätta om sina problem så att företaget får en chans att lösa problemet och göra kunden nöjd. Det finns enligt boken service recovery fem viktiga aspekter som företaget kan arbeta med för att öka möjligheterna att lokalisera dessa kunder som inte meddelar sitt missnöje. 33 Develop the mind-set that complaints are good - Utveckla ett tankesätt inom organisationen att klagomål är bra! Många anställda inom organisationen ser den klagande kunden som en fiende som är jobbig att ha och göra med. Detta är ett feltänk, en klagande kund är organisationens bästa vän och ger värdefull feedback som kan användas för att förbättra tjänsten. Make complaning easy - Utveckla ett system som gör det lätt för kunden att meddela sitt missnöje eller för att ventilera sina åsikter. Be an active listener - Anställda skall vara utbildade och motiverade i hur man lyssnar på kunder. De bör kunna tyda kroppsspråk och andra signaler som inte är kopplade till vad kunden 29 Wilson, A. et al, Services Marketing, 2008, McGraw-Hill Education. 30 A. Parasuraman, V.A. Zeithaml och L.L. Berry, SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer preceptions of service quality, Journal of Retailing 64 (Spring 1988), pp genom Wilson et al. 31 R.B. Chase och D.M. Stewert, Make your service fail-.safe, Sloan Management Review (Spring 1994), pp genom Wilson et al. 32 F.F. Reichheld och W.E. Sasser Jr, Zero defections: quality comes to services, Harvard Business Review (September-October 1990), pp genom Wilson et al. 33 Tax och Brown, Recovering and learning from service failure ; O. Harari, Thank heaven for complainers, Management Review 81 (January 1992) p.59 genom Wilson et al. 10

11 uttrycker verbalt. En del kunder uttrycker sig inte tillräckligt tydligt och det gäller för den anställde att vara vaksam på detta och kunna läsa mellan raderna. Ask customers about specific service issues - Anställda bör fråga rätt frågor för att få reda på om kunden är missnöjd och i så fall med vad. Till exempel när kunder på ett hotell checkar ut kan personalen vid receptionen fråga kunden, Hur skulle vi kunna tillfredställa era behov ännu mer till nästa gång?. Istället för att fråga, Hur var er vistelse?, där kunden kommer undan med ett fåordigt enkelt svar som bra eller dåligt. Vilket inte är tillräckligt informativt nog för att dra några slutsatser om förbättringar av tjänsten. Conduct short surveys - Se till att kunden får möjlighet att ge feedback på tjänsten genom tillexempel uppföljningssamtal eller enkäter. 6. Empiri 6.1 Intervju SEB Fredrik Björk på SEB berättar 34 att banken använder sig av CRM (Customer Relationship Management) system för att identifiera och klassificera potentiella kunder tillsammans med en telemarketingavdelning i Göteborg som kontaktar kunderna. Vidare berättar Fredrik att SEB är aktivitetsdrivna och bland annat visar upp sig på olika mässor. Kunder som kontaktar SEB kan ha råkat ut för något missnöje med sin egen bank och vill byta. Detta är grunden för service recovery då de bankerna som de missnöjda kunderna varit kunder hos, antagligen inte haft tillräckligt effektiva service recovery åtgärder. SEB jobbar med brutto och nettokunder, vilket betyder att istället för att bara titta på hur många kunder man får in eller hur många kunder man förlorar tittar på de på skillnaden mellan dessa, vilket är nettot. Detta är ett ganska nytt sätt att jobba och det är fortfarande inte självklart bland många företag som fortfarande bara tittar på antalet nya kunder man lyckas rekrytera, utan att ta hänsyn till de som försvinner. SEB är ett företag med 14,000 privatkunder i Linköping och ungefär 1,9 miljoner över hela Sverige så det är självklart att kunder blivit missnöjda med den utlovade tjänsten. Missnöjet kan bland annat handla om att kunden fått fel ränta på ett lån eller en insättning eller att man inte blivit kontaktad för att ta del av olika erbjudanden. 34 Intervju med Fredrik Björk, SEB Linköping,

12 SEB har ingen standardiserad manual som personalen kan följa till punkt och pricka om hur missnöjda kunder ska bemötas. Istället försöker man lösa problem som uppstår i den mån det går, men ibland är det inte möjligt och då kanske det bästa är att gå vidare. Fredrik säger att det är väldigt viktigt att missnöjda kunder kontaktar banken och det brukar oftast ske via telefon eller mail. Förutom att kontakta potentiella nya kunder används även bankens telemarketingavdelning till att mäta nöjdhet bland existerande kunder samt att göra undersökningar om vad kunderna anser kan och borde förbättras. Att överträffa kundernas förväntningar är en väl fungerande strategi och det hjälper SEB att skapa vad Fredrik kallar för ambassadörer vars funktion är att marknadsföra företagets tjänster genom word-of-mouth. Kunder kan exempelvis bli upprörda av att vissa tjänster tas ur bruk, men när man sedan visar dem att det finns andra och bättre alternativ som de inte känner till kan de gå därifrån med en högre nöjdhet än vad de hade när de kom. Men så finns det ju också kunder som är på dåligt humör och som gett sig fan på att vara missnöjda. Dessa kunder går det inte att göra något åt just vid det tillfället, men det betyder inte att de inte kan lugna ner sig och återkomma efter en viss period. 6.2 Intervju Skysparc Magnus Jansson som sitter i Skysparcs ledning berättar: 35 Ofta när vi får en kund, vi har en känd marknad, är det de som har Wallstreet Suite eller någon av wallstreet systems produkter. Det är ungefär 130 bolag i världen, dem bearbetar vi metodiskt med vår säljorganisation. Vissa har vi väldigt täta relationer med, det påverkas av personliga realtioner men också geografiskt. Här i Stockholm träffar vi våra kunder ofta, vi försöker synas och anordnar events och liknande för att kunna presentera oss och våra produkter. Vår främsta marknadsföringskanal är person till person, vi använder även -kampanjer och har börjat med pressrelease för att skapa lite noise. Vi vet ju vilka som är våra potentiella kunder. Det är ju en tajt värld så våra kunder pratar mycket med varandra, när vi lanserar en ny produkt sprider det sig snabbt bland våra potentiella kunder. När det kommer till missnöje är det oftast relaterat till att man är dålig på att sätta förväntningar eller att man är dålig på att kommunicera. Oftast är det där det brister, sen sker det naturligtvis att man gör misstag. Risken är alltid större ju större projektet är eller ju fler människor som är inblandade. Det finns alltid förklaringar till varför det har hänt, det viktiga är att man kommunicerar tidigt vad som händer och varför det händer och hur man hanterar det. Det är oftast där det går fel när kunden blir missnöjd. När det kommer till hur kunderna meddelar att det har uppstått ett problem är det olika, det finns stora och små fel. Ett exempel på ett litet fel är att man blir missnöjd med att det tar tid att 35 Intervju med Magnus Jansson, Skysparc

13 leverera. Vi har processer och bygger processer för att följa upp projekt. För det är oftast inte lätt för en kund att säga; det här gjorde ni inte bra. Det är oftast väldigt tungt för en kund att ge det svaret, om man då ger det ansvaret till en annan genom att man skickar ut en undersökning eller ringa upp och prata med dem. Då brukar man få det svar som man vill ha, det är mer ett feedback system. Sen finns det exempel på när vi har gjort större fel och detta har kommunicerats och det är trist när man kan identifiera att det är ens egna processer som har brustit. Vi har jobbat mycket med att skapa personrelationer och nu när vi har vuxit har vi jobbat mycket med att bygga ett batteri av servicefunktioner för att ta reda på missnöje. I alla projekt har vi uppföljning, en enkel enkät både på projekt leverans och på konsulten. I koppling till the service recovery paradox jobbar vi efter att göra allt rätt från början, det är billigare så. Dock skrivs det in lite högre kostnader på offerten än vad som sedan faktureras till kunden detta är något som kunder generellt uppskattar men det är ingen process som vi har utan det är snarare branscherfarenheter som vi besitter i företaget. Det kostar mycket mer att göra fel, men man måste vara beredd på att kunna hantera problem snabbt. Den snabba kommunikationen är det viktigaste verktyget som finns och oftast om man meddelar kunden snabbt brukar det vara lugnt, det värsta som man kan göra är att vara tyst. Klagomål har vi lagrat per kund, det är information som är bra att ha och att koppla tillbaka till. Oftast kan vi lösa problemen från Stockholm, dock kan det komma upp problem som ses som ett projekt på ett par veckor och då åker man ner till kunden. Kunderna är medvetna om att alla kan göra fel, så de är ganska lugna. Det viktigaste är att man inte börjar spela the blame game. Vi har utbildning i hur man ska bemöta kunderna men inte mot missnöjda kunder speciellt. Vi har ofta reviews av dokument speciellt om man är nyanställd, men även seniorer skickar information till kolleger för genomgång för feedback och innehållskontroll. Men ingen specifik utbildning, det händer inte så ofta att vi får in klagomål och det kan vara därför som vi reagerar lite kraftigare när klagomål kommer in, på grund av att vi inte har processer. 13

14 7. Analys 7.1 När fel uppstår Vid båda intervjuerna framkom det att kunder reagerar olika när fel uppstår. Fredrik på SEB menade att de fick alla möjliga reaktioner men att kunderna oftast var lugna. Vi skulle därför kategorisera den vanligaste kunden som voicer, men att alla kategorier återlevs för SEB. Han berättade vidare att kunderna hade visat stort missnöje när man slutade med fysisk kontanthantering. Man skulle kunna kategorisera dessa kunder till activists. Skysparc menade att de aldrig hade haft någon kund inom kategorin actives och att deras kunder oftast var voicers, vilket de såg som något positivt. 7.2 Kundens förväntningar gällande klagomål När kunder tar sig tid att klaga och lägger ner energi på att meddela sitt missnöje finns det olika krav på hur företaget skall agera. I SEBs fall finns det flera faktorer som påverkar hur en kund bemöts vid klagomål, eftersom det finns olika storlekar på privatkunder. Då varken SEB eller Skysparc erbjuder sina kunder monetära ersättningar berörs inte dessa metoder i analysen. SEB försöker lösa problemen, dock får större privatkunder högre fokus i problemlösningen. Medan man inte fokuserar på mindre kunder i samma utsträckning. När vi analyserar Skysparc i hur de bemöter sina kunder ser det annorlunda ut, dels för att alla deras kunder är stora i kapitalhänseende, dels för att de endast hanterar 28 kunder i dagsläget. Detta ger Skysparc möjligheten att fokusera sina resurser på varje enskilt problem som kan dyka upp. Vidare är kommunikation väldigt högt värderat på Skysparc då man genom erfarenhet vet att oftast vill kunden endast ha indikering att Skysparc kan identifiera problemet och hantera följden av detta. Detta gör att en ursäkt och försäkran om åtgärd oftast räcker för att göra kunden nöjd. 7.3 Hantering av klagomål Vid hantering av klagomålen skiljer sig SEB och Skysparc åt. SEB har högre fokus på processer och att genomföra vad som kallas procedural fairness, hjälpen skall komma snabbt och man vill att den man initialt kontaktar skall kunna avhjälpa problemet. När man skall jämföra detta med Skysparc kan man säga att Skysparc förhåller sig till alla tre modellerna, outcome fairnes/procedural fairness/ interactional fairness, eftersom de har färre kunder och baserar mycket till personliga relationer finns det en hög nivå av flexibilitet samtidigt som man är noga med att presentera en enhetlig bild mot kunderna. Detta gör att det är svårt att placera Skysparc i något av dessa tre fack mer än de andra. För Skysparc är det viktigt att problemet löses på bästa möjliga sätt och att kunden bemöts på ett korrekt och positivt sätt samtidigt som man vill göra processen från klagomål till avhjälpning så pass effektiv och kort som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten i service utförandet. 14

15 7.4 Service recovery paradox SEB medger att man känner till fenomenet, att kunden kan bli mer nöjd med dem om man har lyckats avhjälpa ett problem, men samtidigt är det inget som SEB använder sig av. I vissa situationer har detta inträffat men endast pga. av att kundens initiala förväntningar har överträffats av SEB just den gången. Men att göra medvetna fel för att sedan snabbt kunna bistå med hjälp är inget som SEB bedriver. Inte heller Skysparc har en sådan medveten strategi dock kan det förekomma processer som liknar denna strategi. Skysparc har som mål att alltid ligga under budget för varje projekt vilket leder till att de kan fakturera mindre belopp än offerten påvisat. Detta kan länkas till recovery paradox men är inte sprunget ur kunskap om teorin utan snarare är ett resultat av den samlade erfarenhet som Skysparc besitter, av tidsramen som initialt bestäms är väl tilltagen men den reservtiden som skulle ha kunnat kopplas till recovery paradox brukar oftast ätas upp under projektets gång allt eftersom projektet utvecklas och antar mer komplexa former. Vidare menar Skysparc att det är dyrare för dem att göra fel som kräver avhjälpning så det är ingen hållbar strategi för dem inom deras bransch. 7.5 Undvika fel Detta är något som kan kopplas samman med recovery paradox som dess motsats, SEB jobbar kontinuerligt med att utbilda sin personal för att effektivare kunna bemöta och avhjälpa sina kunder samt att kunna leverera en mer komplett tjänst. Med denna insikt kan man säga att SEB strävar efter noll vision inom fel men självklart är detta något som är väldigt svårt att uppnå. Skysparc har en mer utpräglad strategi att sträva efter noll vision när det gäller fel i utförandet. Den största anledningen verkar dock vara monetär men det finns även en vilja att kunna leverera en felfri tjänst. Båda företagen har insikten att det är mänskligt att fela och ingen av dem verkar vara särskild intresserade av att byta ut den mänskliga faktorn mot en mekanisk, trots att bank sektorn försöker förflytta sig till en högre grad av självservice i form av att man anammar nya teknologiska funktioner kring Internet. 7.6 Lokalisera klagomål Både SEB och Skysparc inser att det kan vara svårt att få den korrekta bilden när det gäller klagomål eftersom det inte ligger i vår natur att öppet klaga. SEB anser att klagomål är något som bör ses som positivt och organisationsutvecklande. Därför försöker de göra det så enkelt som möjligt för kunder att kommunicera sina problem. SEB anlitar kontinuerligt en telemarketingtjänst för att kunna samla in data för att kunna utveckla sina tjänster. Skysparc implementerar ett feedback system efter varje projekt som skall öka möjligheten för uppfångning av både negativa och positiva egenskaper. Dessutom med deras öppna support ger dem sina kunder möjligheten att kontakta Skysparc. 15

16 8. Slutsats Efter att ha sammanställt intervjuerna från SEB och Skysparc kan man se både skillnader och likheter mellan de båda företagen. Dessutom har vi under arbetets gång ställt oss frågan om service recovery är något nytt inom företagsvärlden, man kan tydligt se att samtidigt som man försöker ha servicefokus och samtidigt som man uttrycker att detta är viktigt så finns det mycket kvar att implementera. Tydligast är att de anställda har servicefokus men man använder sig inte av samma uttryck eller filosofier. För varje enskild anställd/avdelning kanske detta inte vållar problem, men för att kunna garantera att en enhetlig bild presenteras för kunden bör man tänka och analysera i samma uttryck och filosofier som resten av organisationen. Helt enkelt, för att kunna presentera en enhetlig bild utåt måste man agera enligt en enhetlig bild inåt. Som vi började med att säga verkar det som att båda företagen strävar efter samma sak, vilket är att kunna hantera ett premium inom service recovery. Dock verkar det som att företagen använder sig av olika verktyg och strategier för att försöka uppnå detta, enkelt uttryckt kan man säga att samtidigt som SEB och Skysparc är lika är de olika. Vi drar slutsatsen att detta beror på de egenskaper som arenorna som företagen är aktiva på besitter. Vissa saker som är möjliga att göra inom B2B är helt enkelt för dyra för att genomföra på en B2C arena, lösningen kan ta form på två olika sätt. Antingen försöker man implementera en liknande funktion som inte är lika bra eller så fokuserar man på att utveckla och överträffa en annan del av service hanteringen och implementeringen. Vi anser att presentera en undermålig tjänst till marknaden aldrig är ett alternativ, samtidigt anser vi att man har mer fria tyglar inom B2B jämfört med B2C, och att man alltid bör fokusera på att producera och leverera en tjänst/produkt som har som mål att överträffa kundens förväntningar. Tydligt är också att oavsett vilken arena man befinner sig på har fortfarande service recovery kostnadsfokus som grund. Både SEB och Skysparc försöker göra så pass få fel som möjligt eftersom kostnaden för att åtgärda dessa är höga. I analysen att det är dyrt att åtgärda fel tar man inte in kundpåverkan i beräkningen. Än så länge försöker man utvärdera något så abstrakt som service med något konkret som monetära termer. Istället bör man använda sig av abstrakta verktyg för att utvärdera något abstrakt som en service, allt för att kunna tillgodogöra sig informationen på ett så pass korrekt sätt som möjligt inom organisationen. 16

17 9. Källförteckning Primärkällor: Intervju med Magnus Jansson, Head of SkySUPPORT and Expert System Specialist, Skysparcs kontor på Tégnergatan 3, Stockholm ( ). Intervju med Fredrik Björk, Kundtjänstchef, SEB Stora torget, Linköping ( ). Skriftliga källor: Wilson A. Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Dwayne D. Gremler (2008). Services Marketing, McGraw-Hill Education. Granier, Kemp and Lawes, Customer complaint handling the multimillion pound sinkhole genom Wilson et al. Gustavsson B. (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur ab, s. 115 Björklund M. et al, Semenarieboken, 2003, Studentlitteratur ab, s. 63 Sing. J, A typology of consumer dissatisfaction response styles, Journal of Retailing 66, s genom Wilson, A et al. J.R. McColl-Kennedy and B.A. sparks, Application of fairness theory to service failures and service recovery, Journal of Service Research 5 (February 2003), pp ; M. Davidow, Organizational responses to customer complaints: what works and what doesn t, Journal of Services Research 5 (February 2003, pp genom Wilson et al. Granier, Kemp and Lawes, Customer complaint handling the multimillion pound sinkhole genom Wilson et al. Davidow, Organizational responses to customer complaints genom Wilson et al. Tax and Brown, Recovering and learning from service failure ; Tax, Brown, och Chandrashekaran, Customer evaluations of service complaint experiences genom Wilson et al. C.W. Hart, J.L. Heskett och W.E Sasser Jr, The profitable art of service recovery, Harvard Business Review 68 (July-August 1990), pp ; M.A.McCollough och S.G. Bharadwaj The recovery paradox; an examination of consumer satisfaction in relation to disconfirmation, service quality, and attributions based theories, in Marketing theory and Applications, eds C.T. Allen et al. (Chicago, IL: American Marketing Associations, 1992), P.119. genom Wilson et al. 17

18 A. Parasuraman, V.A. Zeithaml och L.L. Berry, SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer preceptions of service quality, Journal of Retailing 64 (Spring 1988), pp genom Wilson et al. R.B. Chase och D.M. Stewert, Make your service fail-.safe, Sloan Management Review (Spring 1994), pp genom Wilson et al. F.F. Reichheld och W.E. Sasser Jr, Zero defections: quality comes to services, Harvard Business Review (September-October 1990), pp genom Wilson et al. Tax och Brown, Recovering and learning from service failure ; O. Harari, Thank heaven for complainers, Management Review 81 (January 1992) p.59 genom Wilson et al. Hemsidor ( ) ( ) ( ) ( ) 18

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen Projektarbete i kursen Strategier och Marknadsföring i Tjänsteföretag 722G60 vid Linköpings Universitet Handledare: Ramsin

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

CV Niklas Gustavsson Marketing Automation Expert

CV Niklas Gustavsson Marketing Automation Expert CV Niklas Gustavsson Marketing Automation Expert Namn Niklas Gustavsson Födelsedatum 730526 Status Man, Gift, Marketing Automation Expert Linkedin se.linkedin.com/in/nikgustavsson/ Facebook https://www.facebook.com/nikgustavsson

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Fem vanliga fallgropar

Fem vanliga fallgropar EN MINIRAPPORT från CERTUS GROWTH Fem vanliga fallgropar vid utveckling i mindre bolag Av David Tegenmark, Certus Growth Certus Growth arbetar för att entreprenörer i kunskapsföretag ska lyckas. Vi bidrar

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Det stör svenskarna mest vid kontakt med kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Förändringens Evangelium Kelly Odell

Förändringens Evangelium Kelly Odell Kelly Odell Email: kelly@astrakan.se Tel: 070 2602605 Hemsida: www.astrakan.se och www.thinktank.se Blog: kellyodell.blogspot.com Twitter: kellyskomments 1 Förändringens Evangelium av Kelly Odell Förändringens

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Sofia Isberg. Marie Renman. Kundnöjdhet. Hur får tjänsteföretag nöjda kunder?

Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Sofia Isberg. Marie Renman. Kundnöjdhet. Hur får tjänsteföretag nöjda kunder? Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Sofia Isberg Författare: Maria Johansson Marie Renman Kundnöjdhet Hur får tjänsteföretag nöjda kunder? Sammanfattning Konkurrensen bland tjänsteföretag ökar

Läs mer

Kundupplevd tjänstekvalitet

Kundupplevd tjänstekvalitet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Carl Radebrink David Ekman Kundupplevd tjänstekvalitet En studie av en Telecom butik Företagsekonomi C-uppsats Termin: VT 2007 Karlstads universitet 651 88

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen D-UPPSATS 2006:025 Kundlojalitet i försäkringsbranschen Fallstudier av Länsförsäkringar Norrbotten och Folksam Karin Morin Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Utbildning 20 21 maj 2015

Utbildning 20 21 maj 2015 Utbildning 20 21 maj 2015 Johan Wennström Charlotte Rydh Brakeley Nordic Att bygga relationer som ger stora gåvor 21 maj 2015 Charlotte Rydh Agenda Reflektioner från gårdagen & frågor Sju steg till en

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Mobilitet för ökad lönsamhet

Mobilitet för ökad lönsamhet Björn Linda Christian Mobilitet för ökad lönsamhet Erik Tutzauer erik.tutzauer@acando.com 1 Acando AB Tre bitar vi ska titta på idag Inga nyheter med effektivare Samma saker som förr men bättre Effektivisera

Läs mer