Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35"

Transkript

1 Humanistisk nämnd (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla Talus (KD) Roger Sandström (S) Hans Delén (FP) Agneta Lindgren (S) Magnus Tjällman (S) Carola Öberg (S) Peder Johansson (S) Edit Persson (C) Helen Östmar Rosdahl (M) Ove Johnsson (V) Närvarande ersättare Carin Eriksson (S) Göran Åström (KD) Susanne Sturk (S) Stefan Dahl (S) Lena Lövgren (S) Tommy Edlund (S) Sofia Öberg (S) Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistisk nämnd godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Måndagen den 20 juni, kl. 08:45 Välfärdsförvaltningen, Nygatan 16/plan 2 Sekreterare Paragrafer Inger Nilsson Ordförande Jan-Olov Häggström (S) Justerare. Camilla Svensson (M) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistisk nämnd Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Välfärdsförvaltningen Underskrift Namnförtydligande. Inger Nilsson

2 Humanistisk nämnd (21) Övriga närvarande Förvaltningschef, Silvia Sandin-Viberg Sekreterare, Inger Nilsson Ekonomichef Maria Edblad-Jansson Personalchef Katarina Straschman 55 Avdelningschef Arbetsmarknad och sysselsättning Maria Nilsson 55 Enhetschef Integration Kerstin Richter 55 Handläggare Integration Sandra Lindfors 55

3 Humanistisk nämnd (21) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Informationsärenden Kursinbjudningar/kursredovisningar Förändring av kontaktpolitikeruppdrag Rapport, del 2, genomlysning av flyktingverksamheten Medborgarförslag, integration av invandrare, lär känna mig program Medborgarförslag, integration av invandrare, bjud en kompis hem Medborgarförslag, integration av invandrare, kulturkarneval för barnen Medborgarförslag, försörjningsstöd för ungdomar Renare luft i centrum Projektet Kistan - Ett projekt för att få ungdomar i arbete Program för konkurrensprövning Mät- och tidplan för välfärdsförvaltningen styrkort inkl.statistikkort Månadsuppföljning juni Åtgärder utifrån tertialuppföljning 1 samt prognos Redovisning av fattade delegationsbeslut Meddelanden/delgivningar Analys av barn- och ungdomsärenden inom Sociala utredningsenheten Avtackning...201

4 Humanistisk nämnd (21) 55 Informationsärenden 1. Information om etableringsinsatser samt samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Föredragande: Maria Nilsson, Kerstin Richter och Sandra Lindfors 2. Information om månadsuppföljning juni Föredragande: Silvia Sandin-Viberg och Maria Edblad-Jansson 3. Information om förslag till åtgärder utifrån tertial 1 samt prognos 1 Föredragande: Silvia Sandin-Viberg och Maria Edblad-Jansson Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

5 Humanistisk nämnd (21) 56 Kursinbjudningar/kursredovisningar Redovisning av nämndsrepresentation Stefan Dahl, Magnus Tjällman och Ulla Talus rapporterar om kontaktpolitikerbesök vid Beroende och boendeenheten. Humanistiska nämnden anser sig ha tagit del av ovan givna information.

6 Humanistisk nämnd (21) 57 Förändring av kontaktpolitikeruppdrag Vid humanistiska nämndens sammanträde den 14 juni framför Sofia Öberg (S) önskemål om att i sitt kontaktpolitikeruppdrag byta verksamhetsområde, från Integration till Sysselsättning och daglig verksamhet. Humanistiska nämnden utser Sofia Öberg (S) till kontaktpolitiker för verksamhetsområdet Sysselsättning och daglig verksamhet och entledigar henne från tidigare kontaktpolitikeruppdrag.

7 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011:19 58 Rapport, del 2, genomlysning av flyktingverksamheten Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen. Av skrivelsen framgår att humanistiska nämnden under 2010 har önskat en genomlysning av flyktingverksamheten för de senaste fem åren. En första delrapport har delgivits nämnden i december Till delrapport 2 skulle förvaltningen återkomma med sammanställning för mottagna under 2010 samt uppgift om hur många som varit på praktik och fått arbete. Dessutom skulle den återkomma med uppgift om vilken utbildning de enskilda eleverna nått efter avslutad sfiutbildning. I samband med redovisningen i december 2010 ville nämnden även ha uppgift om hur förvaltningen informerar om rättigheter och skyldigheter, om kommunens fadderverksamhet samt uppgift om hur kommunen hanterar hedersrelaterat våld. Välfärdsförvaltningens skrivelse 23 maj Humanistiska nämnden har tagit del av Rapport, del 2, genomlysning av flyktingverksamheten

8 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Medborgarförslag, integration av invandrare, lär känna mig program Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen 30 maj Av skrivelsen framgår att Aline Cordeiro Andersson har lämnat ett medborgarförslag gällande ett förslag till Lär känna mig program Förslaget går ut på att skapa en hemsida som skulle matcha varandras intressen främst inom idrott och kulturfrågor. Genom denna hemsida ska relationer skapas mellan invandrare och svenskar som inte träffas på arbetet eller i skolan. Dessutom tänker sig förslagsskrivaren involvera den privata sektorn när det gäller olika aktiviteter. Välfärdsförvaltningens skrivelse 30 maj Humanistiska nämnden finner förslaget mycket lovvärt och föreslår att medborgarförslaget behandlas i samband med frågan om mångkulturellt centrum.

9 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Medborgarförslag, integration av invandrare, bjud en kompis hem Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen 30 maj Av skrivelsen framgår att Aline Cordeiro Andersson har lämnat ett medborgarförslag gällande ett förslag till program Bjud hem en kompis. Detta program innebär att alla föräldrar som är intresserade ska kunna bjuda hem en kompis via en databas som skolorna skulle skapa där en anmälan ska kunna göras. Tanken är att barn från olika nationaliteter ska kunna träffas. Välfärdsförvaltningens skrivelse 30 maj Humanistiska nämndens till beslut Humanistiska nämnden finner förslaget mycket lovvärt och föreslår att medborgarförslaget behandlas i samband med frågan om mångkulturellt centrum

10 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Medborgarförslag, integration av invandrare, kulturkarneval för barnen Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen 30 maj Av skrivelsen framgår att Aline Cordeiro Andersson har lämnat ett medborgarförslag gällande ett förslag till kulturkarneval för barn. Tanken är att det skulle bli en mångetnisk karneval. Skolor och föreningar skulle tillsammans med kommunen ansvara för detta. Dessutom vill förslagsskrivaren markera vikten av modersmålslärare och rätten för alla barn att erbjudas modersmålsundervisning. Välfärdsförvaltningens skrivelse 30 maj Humanistiska nämnden finner förslaget mycket lovvärt och föreslår att medborgarförslaget behandlas i samband med frågan om mångkulturellt centrum.

11 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Medborgarförslag, försörjningsstöd för ungdomar Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen 27 maj Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag väckts i KF 21/2011. Medborgarförslaget är insänt från Mona Lundin, Bjästa, angående försörjningsstöd för ungdomar. Mona Lundin undrar om det inte går att göra undantag för ungdomar upp till 25 års ålder när det gäller överskjutande skatt vid handläggning av försörjningsstöd. Vid försörjningsstödenheten i Örnsköldsviks kommun handläggs försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Enheten följer socialstyrelsens stöd om rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten. Enheten följer riksnormen som fastställts av regeringen med följande undantag. När det gäller ungdomar så har humanistiska nämnden den 11 maj , fattat beslut att ungdomar till och med 25 år får behålla kronor/månad av sin lön vid uppbärande av försörjningsstöd. Nämnden beslutade , 166 att en uppföljning av åtgärden, med personliga reflektioner från dem som erhållit åtgärden, ska göras vid nämndens sammanträde i oktober Detta innebär att Örnsköldsviks kommun har frångått riksnormen till viss del. Enheten ser det som en stor uppgift att inte normalisera behovet av försörjningsstöd. Det ska ses som en tillfällig insats och uppgiften måste vara att jobba för att förkorta den perioden. Resurser för att få ut ungdomarna i egen försörjning är något som ses som nödvändigt och viktig uppgift. Tyngdpunkten måste vara att jobba utifrån ett helhetstänk för att bedöma rätt insats, till rätt person, i rätt tid, till rätt kostnad och av rätt aktör. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Det undantag som humanistiska nämnden redan tagit ska följas upp och i avvaktan på det så får nuvarande avvikelse från riksnormen anses som tillräckligt undantag för ungdomar vad gäller försörjningsstödet. Välfärdsförvaltningens skrivelse 27 maj Humanistiska nämnden antar förvaltningens svar som sitt eget. Humanistiska nämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

12 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Renare luft i centrum - Åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen 24 maj Av skrivelsen framgår att Bygg- och miljöavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) Humn/ 2011:137. Denna har lämnats till Humanistiska nämnden för yttrande i det samråd som pågår till 7 juni Örnsköldsviks kommun har i samverkan med Trafikverket tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram för att partikelhalten i centrum ska minska. Anledningen är att det uppmätts höga halter av partiklar vid Centralesplanaden under mätningar två år i rad. Hösten 2009 beslutade Naturvårdsverket därför att ett åtgärdsprogram behöver upprättas. I förslag till åtgärdsprogram redovisas åtgärdspaket för såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter, tidsplan, konsekvenser, kostnader och finansiering. I de samhällsekonomiska beräkningarna av åtgärdernas konsekvenser bedöms lönsamheten så långt det är möjligt. Till programmet bifogas bland annat Rapport från Trafikverket angående luftföroreningar i Örnsköldsvik. Välfärdsförvaltningen anser att det är av stor vikt att vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i centrum för att minska risken att folkhälsan påverkas negativt. Särskilt viktigt är det för målgrupperna barn och unga som ej vuxit klart och exponeras mer per kilo kroppsvikt än vuxna. Även äldre och personer med nedsatt hälsa i luftvägar, hjärta eller kärl är en särskilt utsatt grupp. Förutom den miljönytta som åtgärderna åstadkommer, främjas trafiksäkerheten och förutsättningarna för ökad aktiv transport som förväntas medföra positiva hälsoeffekter. På grund av förbättrad infrastruktur vad gäller gång- och cykelbanor skapas möjligheter att välja vardagstransport som främjar hälsan både fysiskt och psykiskt och minskar risken för olyckor, vilket harmonierar med kommunens folkhälsopolitiska program och handlingsplan för trygghet och säkerhet. Välfärdsförvaltningens skrivelse 24 maj Humanistiska nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande den 24 maj som sitt eget och överlämnar detsamma till samhällsbyggnadsförvaltningen.

13 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Projektet Kistan - Ett projekt för att få ungdomar i arbete. Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen 23 maj Av skrivelsen framgår att det till förvaltningen har inkommit en ansökan från den ideella föreningen KISTAN om ekonomisk hjälp, lån eller bistånd, till start av ett projekt vars idé är att producera och dekorera kistor. Projektet Kistans mål är att motverka ökad ungdomsarbetslöshet genom att anställa ungdomar mellan år. Projektet leds av tre personer bosatta i Örnsköldsviks kommun. För att komma igång med produktionen krävs ett samarbete med flera parter; kommun, arbetsförmedling, ESF-råd, landsting samt andra organisationer. Förvaltningens uppfattning är att inga medel ska utgå till projektet. Målet med projektet, minskad arbetslöshet bland ungdomar, är lovvärt men skall ett företag med produktion av kistor etableras på marknaden bör detta inte ske med kommunala medel från humanistiska nämnden. Välfärdsförvaltningens skrivelse 23 maj Humanistiska nämnden avslår ideella föreningen KISTANS ansökan och antar förvaltningens svar som sitt eget.

14 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011:71 65 Program för konkurrensprövning 2009 Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen 20 maj Av skrivelsen framgår att humanistiska nämnden den 21 april 2009 har antagit program för konkurrensprövning. Kommunfullmäktige beslutade i 133/2009 att programmet för konkurrensprövning ska utvärderas och eventuellt revideras. Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utföra utvärderingen och följande frågor har ställts: 1. Sammanställning av vilka verksamheter som redan är konkurrensprövade. 2. Vilka verksamheter är lämpliga att konkurrensprövas. 3. Vilka verksamheter bedöms inte vara lämpliga att konkurrensprövas. 4. Vilka verksamheter får inte konkurrensprövas. 5. Redovisning av de verksamheter som anses vara redo för konkurrensprövning under 2011 och Nuvarande program för konkurrensprövning, antaget av humanistiska nämnden den 21 april 2009, gäller med följande justeringar: Under punkten 1:1 (Verksamheter som redan är konkurrensprövade) finns verksamheten Vuxenutbildning. Vuxenutbildningen har vid årsskiftet övergått till bildningsnämnden. Under punkten 1:2.1 (Verksamheter som bedöms lämpliga att konkurrensutsätta ) finns verksamheten Sfi. När det gäller Sfi sker upphandling under Under punkten 1:2.1 (Verksamheter som bedöms lämpliga att konkurrensutsätta ) ska verksamheten boendekedjan tas bort. Välfärdsförvaltningens skrivelse 20 maj Humanistiska nämnden överlämnar ovanstående svar till kommunfullmäktige. Humanistiska nämnden uppdrar till förvaltningen att göra en konsekvensanalys av konkurrensutsättning av Prismas verksamhet (HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn).

15 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011:55 66 Mät- och tidplan för välfärdsförvaltningen styrkort inklusive statistikkort 2011 Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen 20 april Av skrivelsen framgår att Välfärdsförvaltningens styrkort 2011 antogs i januari av omsorgsnämnden och den humanistiska nämnden. Den humanistiska nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram mätbara mål som skulle återkopplas till nämnden. Av mät- och tidplanen för välfärdsförvaltningens styrkort inklusive statistikkort 2011 inklusive bilaga 1 (Välfärdsförvaltningens folkhälsoutvecklingsplan ) och bilaga 2 (Sammanställning över planerade aktiviteter/åtgärder för området Inbrott, skadegörelse, hot och våld ) som det hänvisas till från mät- och tidplanen framgår hur olika styrtal kommer att följas upp, med mera. Välfärdsförvaltningens skrivelse 20 april Humanistiska nämnden antar förslaget på mät- och tidplan för välfärdsförvaltningens styrkort inklusive statistikkort 2011.

16 Humanistisk nämnd (21) 67 Månadsuppföljning juni 2011 Föreligger skrivelse från humanistiska förvaltningen 14 juni Av skrivelsen framgår att nämndens resultat har försämrats jämfört med april månad med 2 Mkr. Utfallet blev -4,5 Mkr. Den främsta avvikelsen ligger inom HVB barn och ungdom och försörjningsstöd. Försörjningsstödet går inte ned trots att riket i övrigt minskar tillsammans med arbetslösheten. Månadsuppföljning juni 2011 föredras av förvaltningsekonomen och överlämnas till humanistiska nämnden. Välfärdsförvaltningens skrivelse 14 juni Humanistiska nämnden antar månadsuppföljning juni 2011 och lämnar prognosen för 2011 på samma nivå som i tertialen, det vill säga -2,0 Mkr. Humanistiska nämnden översänder månadsuppföljningen och prognosen juni 2011 till kommunstyrelsen för vidare behandling.

17 Humanistisk nämnd (21) 68 Åtgärder utifrån tertialuppföljning 1 samt prognos 1 Föreligger skrivelse från välfärdsförvaltningen 14 juni Av skrivelsen framgår att nämnden efter förvaltningens redovisning av tertial samt prognos gett förvaltningen i uppdrag att återkomma till juninämnden med förslag på åtgärder för att nå ett 0-resultat, det vill säga i enlighet med den ram som nämnden tilldelats för För att nå ett 0-resultat föreslår förvaltningen att i: Steg 1 Översyn av humanistiska nämndens lokaler och bostäder genom avyttring, förtätning/samnyttjande, flytt. Fokus på att avyttra dyra och externa lokaler. Integrationsenhetens periodisering av medel över tid löses upp och används i verksamheten Det är cirka 3,5 till 3,75 Mkr. Steg 2 Se över hur olika förslag till alternativ och konsekvenser till att minska kostnaderna för handledning och utbildning inköpsstopp frysa/lägga ned eller minska på verksamheten Välfärdsförvaltningens skrivelse 14 juni Humanistiska nämnden antar förvaltningens förslag till åtgärder för att nå ett 0-resultat.

18 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011:39 69 Redovisning av fattade delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom redovisas följande delegationsbeslut Delegationsbeslut / med handlingarna 1. Ärendegrupp 7 / Beslut enligt LSS 2. Ärendegrupp 8 / Omsorg Socialtjänstlagen 3. Ärendegrupp 9 / Bostadsanpassning Delegationsbeslut / Pärmredovisning 1. Ärendegrupp 1 / Personalfrågor 2. Delegationsbeslut: (Sekretessinformation) 1. Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, maj Utredning och behandling, maj Familjerätt, maj, Socialutskottets protokoll , , och Humanistiska nämnden har tagit del av och godkänner redovisningen av fattade beslut.

19 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011:40 70 Meddelanden/delgivningar Delgivningar (pärmredovisning) 1. Förtydligande till tidigare skrivelse om önskemål om att starta kooperativ på Kroksta DV Dnr Humn 2011: Åtgärder efter arbetsplatsolycka på Kroksta DV 28 februari 2011 Dnr Humn 2011: Sociala utredningsenhetens verksamhetsberättelse 2010 Dnr Humn2011: Information om Datainspektionens projekt avseende utökat informationsutbyte Dnr Humn 2011: Socialstyrelsens meddelandeblad Nr : Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Nya bestämmelser 1 maj 2011 Dnr Humn 2011: Socialstyrelsens meddelandeblad Nr : Nya bestämmelser om Lex Sarah 1 juli 2011 Dnr Humn 2011: Rikspolisstyrelsens inrättar sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella Dnr 2011: Kongressuttalande angående nedskärningar av Personliga ombud Dnr Humn 2011: Begäran om föreläggande enligt 6 kap 6a Arbetsmiljölagen Dnr Humn 2011:146 Delgivningar sekretess (pärmredovisning) 1. Beslut från förvaltningsrätten i Härnösand 20 april 2011 Dnr Humn 2011:27 2. Beslut från kammarrätten i Sundsvall 4 maj 2011 Dnr Humn 2011:28 3. Dom från förvaltningsrätten i Härnösand 6 maj 2011 Dnr Humn 2011: Dom från förvaltningsrätten i Härnösand 12 maj 2011 Dnr Humn 2011:135 Humanistiska nämnden har tagit del av ovanstående delgivningar

20 Humanistisk nämnd (21) 71 Analys av barn- och ungdomsärenden inom Sociala utredningsenheten Vid humanistiska nämndens sammanträde den 14 juni 2011 lämnar S-gruppen ett förslag om att förvaltningen ska göra en analys av barn- och ungdomsärenden inom Sociala utredningsenheten för perioden Analysen ska innehålla uppgifter om vilken omfattning samt vilken karaktär ärendena har haft, exempelvis ålder, placeringstid och familjesituationen för barnet/ungdomen. Hur ser anmälningsbenägenheten ut - vem/vilka anmäler? Humanistiska nämnden uppdrar till förvaltningen att göra en analys av barnoch ungdomsärenden för perioden som redovisas vid septembernämnden 2011.

21 Humanistisk nämnd (21) 72 Avtackning Dagens sammanträde med humanistiska nämnden är det sista för den avgående förvaltningschefen, Silvia Sandin-Viberg. Ordförande överlämnar en gåva och tackar för det stora engagemang och intresse som Silvia visat under sin tid som förvaltningschef.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Humanistiska nämnden 2008-04-22 1 (20) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Carola Öberg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Kommunstyrelsen 2011-08-02 1 (20) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Lena Kvarnström (S), Helge Westman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M) Nämnden för teknik och service 2009-10-20 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15 Beslutande ledamöter Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Maria Olofsson

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-28 1 (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Esbjörn Jonsson (S) Katarina Nylén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer