TJÄNSTEUTLÅTANDE. Kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomi Torstein Tysklind. Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTEUTLÅTANDE. Kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomi Torstein Tysklind. Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering"

Transkript

1 Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr. Sida KS/2016:229/04 1 (2) KS/2015:238/00 Avdelning: Handläggare: Ekonomi Torstein Tysklind Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering Förslag till beslut Kommunstyrelsens föreslag till kommunfullmäktige 1. Fastställa Finanspolicy för Gagnefs kommun att gälla från Upphäva kommunfullmäktiges beslut , beslutspunkt 1. Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut från kommunfullmäktige 1. Fastställa Riktlinjer för riskhantering i Gagnefs kommuns finansförvaltning att gälla från I delegationsordningen ändra punkt 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 samt fastställa en ny punkt 2.4b. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställde 2012 en finanspolicy för Gagnefs kommun som gäller från Finanspolicyn reviderades av kommunfullmäktige Finanspolicyn föreskriver att denna ska uppdateras årligen. I hanteringen av kommunens låneportfölj har den nuvarande finanspolicyn visat sig förutsätta ett högt risktagande genom att framhäva fördelen av en rörlig ränta genom formuleringen Trots detta är det på lång sikt sannolikt billigare att låna med rörlig ränta än att binda räntan. ge svagt stöd för kommunens tjänstemän i de lånebeslut som ska fattas Utifrån detta har det i arbetet med årets revidering av finanspolicyn varit viktigt att utgå från en analys av vilka risker som finns inom kommunens finansförvaltning. Arbetet med framtagande av förslaget har skett i en arbetsgrupp på ekonomiavdelningen. Förslaget innebär att finanspolicyn som beslutas av kommunfullmäktige kompletteras med ett dokument Riktlinjer för riskhantering i Gagnefs kommuns finansförvaltning som kommunstyrelsen beslutar om. I finanspolicyn finns utifrån de identifierade riskerna övergripande regelverk och målsättningar för kommunens finansförvaltning. I reglementet finns mer detaljerade regler om hur riskerna ska hanteras och följas upp. Detta följer den uppdelning av ansvaret inom finansförvaltningen där ansvar för riskhantering och uppföljning ligger hos kommunstyrelsen.

2 Gagnefs kommun Datum Dnr. Sida KS/2016:229/04 2 (2) KS/2015:238/00 Beslutsunderlag Finanspolicy Gagnefs kommun förslag KS (10 sidor) Riktlinjer för riskhantering i Gagnefs kommuns finansförvaltning (4 sidor) Förslag ändringar delegationsordning punkt 2.1 till 2.4 samt ny punkt 2.4b (1 sida) Jämförelse förslag till ny med gällande finanspolicy (13 sidor) Tidigare beslut i ärendet Kf , dnr KS/2014:109/04 Protokollsutdrag Kommunchefen Ekonomiavdelningen

3 Finanspolicy för Gagnefs kommun Förslag KS Innehåll 1. Inledning Vad är en finanspolicy? Syfte Områden Mål Finansorganisation och ansvarsfördelning Styrning av den finansiella verksamheten Ansvarsfördelning inom finansorganisationen Koncernbank och kapitalförsörjning Koncernbank Utlåning till andra intressenter Upplåning och riskhantering Ramar för upplåning Upplåning och amortering Upphandling Ränterisk Kapitaliseringsrisker Valutarisker Likviditetsrisker Betalningsberedskap Koncentrationsrisker Hanterings- och organisationsrisker Leasing Rapportering och uppföljning... 8

4 1. Inledning 1.1. Vad är en finanspolicy? Kommunens finanspolicy är ett styrdokument som reglerar den finansiella verksamheten inom kommunen. Med finansiella frågor avses i detta fall finansiella risker, finansiell struktur och finansförvaltning. Gagnefs kommuns kommunkoncern omfattar Gagnefs kommun samt de helägda dotterbolagen Gagnefsbostäder AB och Gagnefs Teknik AB. Finanspolicyn är koncernövergripande och ska följas av alla enheter inom kommunkoncernen Syfte Syftet med finanspolicyn är att Ange hur finansverksamheten inom kommunkoncernen ska styras. Klargöra ansvarsfördelningen i finansiella frågor. Ange hur finansiella risker ska begränsas och hanteras Fastställa rapportering, uppföljning och kontroll Områden De områden som omfattas av finanspolicyn är Kapitalförsörjning Räntebindning Kapitalbindning Likviditet Bankfrågor i övrigt 1.4. Mål Investeringar och förvärv ska finansieras, förutom av upparbetade överskott och eget kapital, även genom att ta upp lån. Övergripande mål för finansförvaltningen är att: Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt. Minimera kostnaden för främmande kapital. Begränsa finansiella risker samtidigt som bästa möjliga räntenetto ska eftersträvas. Detta uppnås genom att riskerna identifieras och hanteras inom givna ramar. Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering. Samordna koncernens behov av finansiella tjänster och därigenom minimera finansiella kostnader. Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en tillfredsställande intern kontroll. 2. Finansorganisation och ansvarsfördelning 2.1. Styrning av den finansiella verksamheten Finansverksamheten inom Gagnefs kommunkoncern hanteras av kommunens finansförvaltning. Denna förvaltning är organisatoriskt kopplad till kommunens ekonomiavdelning.

5 Kommunens finansförvaltning ansvarar för upplåning, placeringar och hantering av finansiella risker i kommunkoncernen. Finansförvaltningen representerar Gagnef på finansmarknaderna. Dotterbolagen får inte själva utföra finansiella transaktioner med externa parter. Dotterbolagen får inte heller ha fordringar eller skulder till andra bolag inom koncernen än Gagnefs kommun såvida dessa inte har godkänts eller initierats av finansförvaltningen Ansvarsfördelning inom finansorganisationen Kommunfullmäktiges ansvar Att besluta om Gagnefs finanspolicy Att minst en gång per år besluta om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. Rambeslutet styr kommunkoncernens upplåning samt utlåning till kommunens dotterbolag och övrig utlåning. Rambeslutet ska även innehålla räntemarginaler för utlåning till dotterbolagen Kommunstyrelsens ansvar Att försäkra sig om att riskhanteringen inom Gagnef hanteras tillfredsställande. Att fastställa ytterligare riktlinjer för riskhanteringen i kommunens finansorganisation. Löpande följa upp finansförvaltningens resultat och riskhantering. Kommunchefens ansvar Kommunchefen har det övergripande ansvaret för finansfrågor. I den rollen ingår följande: Att implementera policyn i kommunkoncernen och tillse att den följs. Att hantera koncernens finansiella risksituation enligt de ramar som anges i finanspolicyn. Att utifrån budget och politiska beslut upphandla nya kreditfaciliteter och ansvara för placeringar Att stödja Gagnefs kommunkoncernen i finansiella frågor. Att erforderlig kompetens och systemstöd finns för att stödja den finansiella riskhanteringen. Att förhandla om bankvillkor för bankkonton, betalningar och koncernkontosystem. Att genomföra affärsavslut med bank avseende lån, placeringar, räntederivat och valutainstrument. Att ha kontakt med penning- och kapitalmarknaderna för att säkerställa att Gagnef har tillgång till väsentlig information som kan bidra till en god finanshantering. Att bedriva likviditetsplanering inom koncernen. Att framställa finansrapporter enligt finanspolicyn och finansinstruktioner. En lämplig form är att löpande redovisa finansiell status i kommunens ekonomiska rapportering i form av månadsrapporter, delårsrapport och årsredovisning. Att initiera årlig uppdatering av finanspolicyn samt kommunstyrelsens riktlinjer för riskhantering. 3. Koncernbank och kapitalförsörjning 3.1. Koncernbank Kommunens finansförvaltning ska löpande se över koncernens lånebehov samt tillgängliga bekräftade låneutrymmen och vid behov upphandla nya kreditfaciliteter inom ramen för vad som

6 anges i policyn. Upplåningen ska ske med den förmånligaste finansieringskällan inom ramen för gällande regler. Finansiering av dotterbolagen ska ske genom Gagnefs kommun efter samråd med respektive dotterbolag. Räntenivån och marginalen på utlåningen till dotterbolagen fastställs av kommunfullmäktige i samband med fastställande av kommunens årliga budget. Gagnefs Teknik AB Kommunen är koncernbank för Gagnefs Teknik AB. Utlåning sker till genomsnittlig ränta för kommunens låneportfölj, kompletterat med en räntemarginal som fastställs i dokumentet Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. Gagnefsbostäder AB Kommunen är koncernbank för Gagnefsbostäder AB. Utlåning sker till genomsnittlig ränta för kommunens låneportfölj, kompletterat med en räntemarginal som fastställs i dokumentet Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. Nivåerna för utlåning till dotterbolag regleras genom kommunfullmäktiges beslut om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern Utlåning till andra intressenter Räntefria lån Till vägföreningar sker utlåning räntefritt under 10 år. Lånen är avsedda att hjälpa till med finansiering vid vägförbättringar, asfalteringar, etc. Gatuchef har delegation för att hantera dessa lån. Kommunen kan även i speciella fall låna ut pengar utan att debitera ränta. För en sådan utlåning krävs kommunfullmäktiges godkännande.

7 Övriga lån Utlåning kan ske till samfällighetsföreningar för gemensamt enskilt avlopp. Samfällighetsföreningen skall uppfylla kommunens fastställda regler för gemensamma enskilda avloppsanläggningar. Föreningarna kan få låna 50 % av investeringskostnaderna inklusive moms till en ränta på genomsnittet av Gagnefs kommuns låneränta + 1 procentenhet. Lånetid är maximalt 10 år. Utlåning till övriga intressenter kan ske med kommunfullmäktiges godkännande. För sådan utlåning debiteras en ränta baserad på Stibor 90 dagar + 2 procentenheter. 4. Upplåning och riskhantering 4.1 Ramar för upplåning Kommunfullmäktige fattar beslut om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. Rambeslutet ska definiera en övre gräns för upplåningen i kommunkoncernen. Ramarna ska revideras varje år i budgetarbetet och kan under budgetåret vid behov revideras av kommunfullmäktige. Rambeslutet ska även innehålla räntemarginaler för utlåning till dotterbolagen. 4.2 Upplåning och amortering Inom de gränser som definieras av kommunfullmäktiges beslut om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern är det behovet av likviditet som skall styra om upplåning eller amortering ska genomföras. Det är finansförvaltningen som bevakar likviditeten för Gagnefs kommun och ser till att kommunen har en tillräcklig betalningsberedskap. I kommunens dotterbolag Gagnefsbostäder AB och Gagnefs Teknik AB åligger ansvaret för att bolagen har tillräcklig betalningsberedskap bolagens styrelse. Styrelserna kan delegera ansvaret för att bevaka likviditeten och initiera upplåning och amortering till bolagens verkställande direktörer (VD). Bolagen ska normalt avisera lånebehov hos kommunkoncernen två månader innan utbetalning ska ske. 4.3 Upphandling Upplåning ska upphandlas i varje enskilt fall. Kommunen ska begära in offerter från minst 3 långivare. 4.4 Ränterisk Ränterisk uppstår i samband med att skuldportföljens exponeringar i räntebindning blir utsatta för påverkan i takt med förändringar på penning- och obligationsmarknaden. Räntekostnaden ökar normalt sätt med räntebindningstiden. Rörliga lån är billigast, korta lån något dyra, och långa lån dyrast. I kommunens finansförvaltning ska en avvägning göras mellan att ha en låg räntekostnad och att skydda kommunen mot framtida räntekostnadshöjningar. 4.5 Kapitaliseringsrisker Kapitaliseringsrisker uppstår om kapital inte är tillgänglig på lånemarknaden när kommunen behöver nyupplåning eller att omsätta sina lån. Risken ökar kraftigt vid oroliga finansiella marknader och finanskriser. Om kommunen lånar utan kapitalbindning ökar risken, då långivarna på kort varsel kan säga upp krediterna.

8 En långsiktig kapitaliseringsrisk uppstår när långsiktiga finansieringsbehov täcks upp med kortsiktiga krediter. Kommunen ska ha en rimlig balans i sin kapitalbindningstid som är anpassat till att större delen av kommunens upplåningsbehov är långsiktigt. Finansförvaltningen ska eftersträva att lånens förfallodagar har en rimlig fördelning i framtiden, för att minska risken för att inte kunna omsätta sina lån 4.6 Valutarisker Uppstår om kommunen när kommunen har placeringar, kortfristiga skulder och lån i utländsk valuta. Kommunen ska i möjligaste mån undvika valutarisker. Regler Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande minst 0,5 mnkr. 4.7 Likviditetsrisker Uppstår som underlikviditet om kommunen saknar medel att betala sina löpande fordringar Uppstår som överlikviditet om kommunen har stora likvida medel utan möjlighet att amortera långfristig skuld Medlemskapet i Kommuninvest ekonomisk förening er ett steg i kommunens planering för att alltid ha tillgång till långsiktiga krediter. Kommunens hantering av kapitaliseringsrisker är en del av kommunens strategi för att undvika likviditetsrisker. Kommunen ska ha en fortlöpande likviditetsuppföljning och planering Kommunen ska ha en tillräcklig betalningsberedskap Kommunen ska ha en beredskap för att kunna placera eventuell överskottslikviditet till en rimlig avkastning Regler Eventuell överlikviditet ska främst användas till att amortera lån. Vid överlikviditet får kommunen placera medel i: o Insättningar i svenska banker o Obligationer, certifikat eller motsvarande i svenska banker o Statsobligationer o Återstående löptid på placeringar får vara högst sex månader. o Placeringar ska ske utifrån etiskt försvarbara riktlinjer 4.8 Betalningsberedskap Finansförvaltningen ska tillse att Gagnefs kommun har en tillräcklig betalningsberedskap

9 4.9 Koncentrationsrisker Uppstår om kommunen har stor finansiell exponering genom lån och placeringar hos en eller få finansiella aktörer. Risken ökar om aktörerna har svag finansiell ställning. Det är svårt för kommunen att bedöma finansiella aktörers finansiella ställning I kommunens finansförvaltning räknas Kommuninvest genom sin solidariska borgen mellan alla medlemskommuner som en mycket stark finansiell aktör Kommunen ska i sin planering av finansiell exponering ha en avvägning av risken vid exponering mot enskilda finansiella aktörer. Regler Kommunen får i sin långsiktiga upplåning och i sina finansiella placeringar endast ha finansiell exponering mot Staten, Kommuninvest och svenska affärsbanker. Med undantag för Kommuninvest får kommunen inte ha finansiell exponering mot någon finansiell aktör som omfattar mer än 20 % av kommunens långfristiga skuld. Kommunstyrelsen får vid behov sätta begränsningar i finansiell exponering mot Kommuninvest Hanterings- och organisationsrisker Uppstår när tjänstemän inom finansförvaltningen fattar beslut om upplåning och finansiella placeringar Beslut om upplåning och placering ska i Gagnefs kommunkoncern ske centralt inom kommunens finansförvaltning. Därför tillämpar kommunen en internbank. De tjänstemän som fattar beslut inom finansförvaltningen ska ha tillräcklig kompetens. Regler I sin finansiering har Gagnef möjlighet att använda de i marknaden traditionella upplåningsinstrumenten. Följande upplåningsinstrument är tillåtna för att hantera Gagnefs kommuns finansieringsbehov: o Lån o Checkkredit o Reverser, certifikat och obligationer o Swappar kan användas för att binda räntan på underliggande rörliga lån Utöver det som angetts ovan får kommunen inte använda derivat i sin finansförvaltning Leasing Utöver vanlig upplåning får kommunen finansiera köp av personbilar genom leasing. I övrigt ska leasing som finansieringsform undvikas.

10 5. Rapportering och uppföljning Kommunens finansförvaltning har att löpande avrapportera efterlevnaden av kommunens finanspolicy. Avrapportering sker till kommunstyrelsen som fastställer ramar för rapporteringen. En gång per år, i samband med årsbokslutet, ska en avrapportering ske till kommunfullmäktige. Avsikten med detta är att säkerställa att finanspolicyn efterlevs, att de finansiella riskerna kontrolleras och att mäta finansnettots utveckling.

11 Jämförelse förslag till ny med gällande finanspolicy Förslag Ny finanspolicy Gällande finanspolicy 1. Inledning 1.1. Vad är en finanspolicy? Kommunens finanspolicy är ett styrdokument som reglerar den finansiella verksamheten inom kommunen. Med finansiella frågor avses i detta fall finansiella risker, finansiell struktur och finansförvaltning. Gagnefs kommuns kommunkoncern omfattar Gagnefs kommun samt de helägda dotterbolagen Gagnefsbostäder AB och Gagnefs Teknik AB. Finanspolicyn är koncernövergripande och ska följas av alla enheter inom kommunkoncernen Syfte Syftet med finanspolicyn är att Ange hur finansverksamheten inom kommunkoncernen ska styras. Klargöra ansvarsfördelningen i finansiella frågor. Ange hur finansiella risker ska begränsas och hanteras Fastställa rapportering, uppföljning och kontroll Områden De områden som omfattas av finanspolicyn är Kapitalförsörjning Räntebindning Kapitalbindning Likviditet Bankfrågor i övrigt

12 1.4. Mål Investeringar och förvärv ska finansieras, förutom av upparbetade överskott och eget kapital, även genom att ta upp lån. Övergripande mål för finansförvaltningen är att: Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt. Minimera kostnaden för främmande kapital. Begränsa finansiella risker samtidigt som bästa möjliga räntenetto ska eftersträvas. Detta uppnås genom att riskerna identifieras och hanteras inom givna ramar. Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering. Samordna koncernens behov av finansiella tjänster och därigenom minimera finansiella kostnader. Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en tillfredsställande intern kontroll. 2. Finansorganisation och ansvarsfördelning 2.1. Styrning av den finansiella verksamheten Finansverksamheten inom Gagnefs kommunkoncern hanteras av kommunens finansförvaltning. Denna förvaltning är organisatoriskt kopplad till kommunens ekonomiavdelning. Kommunens finansförvaltning ansvarar för upplåning, placeringar och hantering av finansiella risker i kommunkoncernen. Finansförvaltningen representerar Gagnef på finansmarknaderna. Dotterbolagen får inte själva utföra finansiella transaktioner med externa parter. Dotterbolagen får inte heller ha fordringar eller skulder till andra bolag inom koncernen än Gagnefs kommun såvida dessa inte har godkänts eller initierats av finansförvaltningen Ansvarsfördelning inom finansorganisationen Kommunfullmäktiges ansvar Att besluta om Gagnefs finanspolicy Att minst en gång per år besluta om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. Rambeslutet styr kommunkoncernens upplåning samt utlåning till kommunens dotterbolag och övrig utlåning. Rambeslutet ska även innehålla räntemarginaler för utlåning till dotterbolagen Kommunstyrelsens ansvar Att försäkra sig om att riskhanteringen inom Gagnef hanteras tillfredsställande. Kommunstyrelsens ansvar Att försäkra sig om att riskhanteringen inom Gagnef hanteras tillfredsställande.

13 Att fastställa ytterligare riktlinjer för riskhanteringen i kommunens finansorganisation. Löpande följa upp finansförvaltningens resultat och riskhantering. Löpande följa resultatutvecklingen i finansförvaltningen. Kommunchefens ansvar Kommunchefen har det övergripande ansvaret för finansfrågor. I den rollen ingår följande: Att implementera policyn i kommunkoncernen och tillse att den följs. Att hantera koncernens finansiella risksituation enligt de ramar som anges i finanspolicyn. Att utifrån budget och politiska beslut upphandla nya kreditfaciliteter och ansvara för placeringar Att stödja Gagnefs kommunkoncernen i finansiella frågor. Att erforderlig kompetens och systemstöd finns för att stödja den finansiella riskhanteringen. Att förhandla om bankvillkor för bankkonton, betalningar och koncernkontosystem. Att genomföra affärsavslut med bank avseende lån, placeringar, räntederivat och valutainstrument. Att ha kontakt med penning- och kapitalmarknaderna för att säkerställa att Gagnef har tillgång till väsentlig information som kan bidra till en god finanshantering. Att bedriva likviditetsplanering inom koncernen. Att framställa finansrapporter enligt finanspolicyn och finansinstruktioner. En lämplig form är att löpande redovisa finansiell status i kommunens ekonomiska rapportering i form av månadsrapporter, delårsrapport och årsredovisning. Att initiera årlig uppdatering av finanspolicyn samt kommunstyrelsens riktlinjer för riskhantering. 3. Koncernbank och kapitalförsörjning 3.1. Koncernbank Kommunens finansförvaltning ska löpande se över koncernens lånebehov samt tillgängliga bekräftade låneutrymmen och vid behov upphandla nya kreditfaciliteter inom ramen för vad som anges i policyn. Upplåningen ska ske med den förmånligaste finansieringskällan inom ramen för gällande regler. Finansiering av dotterbolagen ska ske genom Gagnefs kommun efter samråd med respektive dotterbolag. Räntenivån och marginalen på utlåningen till dotterbolagen fastställs av kommunfullmäktige i samband med fastställande av kommunens årliga budget. Gagnefs Teknik AB Kommunen är koncernbank för Gagnefs Teknik AB.

14 Utlåning sker till genomsnittlig ränta för kommunens låneportfölj, kompletterat med en räntemarginal som fastställs i dokumentet Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. Utlåning sker till genomsnittlig ränta för kommunens låneportfölj, kompletterat med en räntemarginal som fastställs i dokumentet Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. För år 2013 är räntemarginalen bestämd till 1,0 % Ränta debiteras två gånger per år. Gagnefsbostäder AB Kommunen är koncernbank för Gagnefsbostäder AB. Utlåning sker till genomsnittlig ränta för kommunens låneportfölj, kompletterat med en räntemarginal som fastställs i dokumentet Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. Utlåning sker till genomsnittlig ränta för kommunens låneportfölj, kompletterat med en räntemarginal som fastställs i dokumentet Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. För år 2013 är räntemarginalen bestämd till 0,2 % Ränta debiteras två gånger per år. Nivåerna för utlåning till dotterbolag regleras genom kommunfullmäktiges beslut om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern.

15 3.2. Utlåning till andra intressenter Räntefria lån Till vägföreningar sker utlåning räntefritt under 10 år. Lånen är avsedda att hjälpa till med finansiering vid vägförbättringar, asfalteringar, etc. Gatuchef har delegation för att hantera dessa lån. Kommunen kan även i speciella fall låna ut pengar utan att debitera ränta. För en sådan utlåning krävs kommunfullmäktiges godkännande. Övriga lån Utlåning kan ske till samfällighetsföreningar för gemensamt enskilt avlopp. Samfällighetsföreningen skall uppfylla kommunens fastställda regler för gemensamma enskilda avloppsanläggningar. Föreningarna kan få låna 50 % av investeringskostnaderna inklusive moms till en ränta på genomsnittet av Gagnefs kommuns låneränta + 1 procentenhet. Lånetid är maximalt 10 år. Utlåning till övriga intressenter kan ske med kommunfullmäktiges godkännande. För sådan utlåning debiteras en ränta baserad på Stibor 90 dagar + 2 procentenheter 4. Upplåning och riskhantering 4.1 Ramar för upplåning Kommunfullmäktige fattar beslut om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. Rambeslutet ska definiera en övre gräns för upplåningen i kommunkoncernen. Ramarna ska revideras varje år i budgetarbetet och kan under budgetåret vid behov revideras av kommunfullmäktige. Rambeslutet ska även innehålla räntemarginaler för utlåning till dotterbolagen. 4. Upplåning 4.1 Ramar för upplåning Kommunfullmäktige fattar beslut om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. Rambeslutet ska genom att summera de upplåningsbehov som finns i kommun och dotterbolagen definiera en övre gräns för upplåningen i kommunkoncernen. Ramarna ska revideras varje år i budgetarbetet och kan under budgetåret vid behov revideras av kommunfullmäktige. Rambeslutet ska även innehålla räntemarginaler för utlåning till dotterbolagen.

16 4.2 Upplåning och amortering Inom de gränser som definieras av kommunfullmäktiges beslut om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern är det behovet av likviditet som skall styra om upplåning eller amortering ska genomföras. Det är finansförvaltningen som bevakar likviditeten för Gagnefs kommun och ser till att kommunen har en tillräcklig betalningsberedskap. I kommunens dotterbolag Gagnefsbostäder AB och Gagnefs Teknik AB åligger ansvaret för att bolagen har tillräcklig betalningsberedskap bolagens styrelse. Styrelserna kan delegera ansvaret för att bevaka likviditeten och initiera upplåning och amortering till bolagens verkställande direktörer (VD). Bolagen ska normalt avisera lånebehov hos kommunkoncernen två månader innan utbetalning ska ske. 4.3 Upphandling Upplåning ska upphandlas i varje enskilt fall. Kommunen ska begära in offerter från minst 3 långivare. 4.2 Upplåning och amortering Kommunens finansförvaltning ansvarar för att vid behov initiera upplåning inom de av kommunfullmäktige beslutade ramarna. På samma sätt ska finansförvaltningen initiera amortering av lån vid överlikviditet. Motsvarande dessa punkter fanns i den tidigare finanspolicyn under punkten betalningsberedskap, se nedan 4.3 Upphandling Upplåning ska upphandlas i varje enskilt fall. Kommunen begär därvid in offerter från minst 3 långivare.

17 4.4 Ränterisk Ränterisk uppstår i samband med att skuldportföljens exponeringar i räntebindning blir utsatta för påverkan i takt med förändringar på penning- och obligationsmarknaden. Räntekostnaden ökar normalt sätt med räntebindningstiden. Rörliga lån är billigast, korta lån något dyra, och långa lån dyrast. I kommunens finansförvaltning ska en avvägning göras mellan att ha en låg räntekostnad och att skydda kommunen mot framtida räntekostnadshöjningar. 4.5 Ränterisk Grundläggande syn på kommunkoncernens strategi för ränterisker Följande tankar genomsyrar kommunens finansiella strategi: Ränterisk uppstår i samband med att skuldportföljens exponeringar i räntebindning blir utsatta för påverkan i takt med förändringar på penning- och obligationsmarknaden. Trots detta är det på lång sikt sannolikt billigare att låna med rörlig ränta än att binda räntan. Kommunen har egen beskattningsrätt och bör därmed kunna uppnå bästa möjliga ränta. Därmed har man en låg ränterisk. Kommunen är medlem i Kommuninvest. Detta utgör en grund som medför en minimal risk för att lån ska sägas upp. Kommunkoncernen har stora kommande pensionsutbetalningar och förmodligen stora investeringsbehov. Därmed kan fokus helt läggas på upplåning och amorteringar. Inga placeringar är därför aktuella förutom för tillfälligt överskottskapital.

18 4.5 Kapitaliseringsrisker Kapitaliseringsrisker uppstår om kapital inte är tillgänglig på lånemarknaden när kommunen behöver nyupplåning eller att omsätta sina lån. Risken ökar kraftigt vid oroliga finansiella marknader och finanskriser. Om kommunen lånar utan kapitalbindning ökar risken, då långivarna på kort varsel kan säga upp krediterna. En långsiktig kapitaliseringsrisk uppstår när långsiktiga finansieringsbehov täcks upp med kortsiktiga krediter. Kommunen ska ha en rimlig balans i sin kapitalbindningstid som är anpassat till att större delen av kommunens upplåningsbehov är långsiktigt. Finansförvaltningen ska eftersträva att lånens förfallodagar har en rimlig fördelning i framtiden, för att minska risken för att inte kunna omsätta sina lån 4.6 Valutarisker Uppstår om kommunen när kommunen har placeringar, kortfristiga skulder och lån i utländsk valuta. Kommunen ska i möjligaste mån undvika valutarisker. Regler Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande minst 0,5 mnkr. 4.7 Valutarisker Gagnefs kommun får inte ha någon exponering i annan valuta.

19 4.7 Likviditetsrisker Uppstår som underlikviditet om kommunen saknar medel att betala sina löpande fordringar Uppstår som överlikviditet om kommunen har stora likvida medel utan möjlighet att amortera långfristig skuld Medlemskapet i Kommuninvest ekonomisk förening er ett steg i kommunens planering för att alltid ha tillgång till långsiktiga krediter. Kommunens hantering av kapitaliseringsrisker är en del av kommunens strategi för att undvika likviditetsrisker. Kommunen ska ha en fortlöpande likviditetsuppföljning och planering Kommunen ska ha en tillräcklig betalningsberedskap Kommunen ska ha en beredskap för att kunna placera eventuell överskottslikviditet till en rimlig avkastning Regler Eventuell överlikviditet ska främst användas till att amortera lån. Vid överlikviditet får kommunen placera medel i: o Insättningar i svenska banker o Obligationer, certifikat eller motsvarande i svenska banker o Statsobligationer o Återstående löptid på placeringar får vara högst sex månader. o Placeringar ska ske utifrån etiskt försvarbara riktlinjer 4.9 Placeringspolicy Följande grunder gäller för kommunens placeringspolicy; Överskottslikviditet ska primärt användas för att amortera på lån Tillfällig överskottslikviditet kan användas för inlåning på bankkonto eller placering i obligationer, certifikat, eller motsvarande. Återstående löptid på placeringar får vara högst sex månader. Placeringar ska ske utifrån etiskt försvarbara riktlinjer.

20 4.8 Betalningsberedskap Finansförvaltningen ska tillse att Gagnefs kommun har en tillräcklig betalningsberedskap Den text som finns i det gamla förslaget har i detta förslag flyttats till punkt 4.2 ovan. 4.6 Betalningsberedskap / Likviditet Inom de gränser som definieras av kommunfullmäktiges beslut om Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern är det behovet av likviditet som skall styra om upplåning eller amortering ska genomföras. Det är finansförvaltningen som bevakar likviditeten för Gagnefs kommun och ser till att kommunen har en tillräcklig betalningsberedskap. I kommunens dotterbolag Gagnefsbostäder AB och Gagnefs Teknik AB åligger ansvaret för att bolagen har tillräcklig betalningsberedskap bolagens styrelse. Styrelserna kan delegera ansvaret för att bevaka likviditeten och initiera upplåning och amortering till bolagens verkställande direktörer (VD). Bolagen ska normalt avisera lånebehov hos kommunkoncernen två månader innan utbetalning ska ske. Finansförvaltningen ska tillse att Gagnefs kommun har en betalningsberedskap genom likvida placeringar och/eller kassa eller bekräftade kreditfaciliteter. Betalningsberedskapen utgör en reserv för kommunkoncernens behov av investeringar samt förfallna krediter. Löpande utbetalningar täcks av motsvarande intäkter. Detaljerade regler för betalningsberedskap har flyttats till riktlinjer för riskhantering som beslutas av kommunstyrelsen Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap om minst 30 betalningsdagar. Tillgängliga likvida medel definieras som: Kassa och bank Ej utnyttjade kreditlöften Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar

21 4.9 Koncentrationsrisker Uppstår om kommunen har stor finansiell exponering genom lån och placeringar hos en eller få finansiella aktörer. Risken ökar om aktörerna har svag finansiell ställning. Det är svårt för kommunen att bedöma finansiella aktörers finansiella ställning I kommunens finansförvaltning räknas Kommuninvest genom sin solidariska borgen mellan alla medlemskommuner som en mycket stark finansiell aktör Kommunen ska i sin planering av finansiell exponering ha en avvägning av risken vid exponering mot enskilda finansiella aktörer. Regler Kommunen får i sin långsiktiga upplåning och i sina finansiella placeringar endast ha finansiell exponering mot Staten, Kommuninvest och svenska affärsbanker. Med undantag för Kommuninvest får kommunen inte ha finansiell exponering mot någon finansiell aktör som omfattar mer än 20 % av kommunens långfristiga skuld. Kommunstyrelsen får vid behov sätta begränsningar i finansiell exponering mot Kommuninvest.

22 4.10 Hanterings- och organisationsrisker Uppstår när tjänstemän inom finansförvaltningen fattar beslut om upplåning och finansiella placeringar Beslut om upplåning och placering ska i Gagnefs kommunkoncern ske centralt inom kommunens finansförvaltning. Därför tillämpar kommunen en internbank. De tjänstemän som fattar beslut inom finansförvaltningen ska ha tillräcklig kompetens. Regler I sin finansiering har Gagnef möjlighet att använda de i marknaden traditionella upplåningsinstrumenten. Följande upplåningsinstrument är tillåtna för att hantera Gagnefs kommuns finansieringsbehov: o Lån o Checkkredit o Reverser, certifikat och obligationer o Swappar kan användas för att binda räntan på underliggande rörliga lån Utöver det som angetts ovan får kommunen inte använda derivat i sin finansförvaltning. 4.4 Tillåtna instrument I sin finansiering har Gagnefs kommun möjlighet att använda de i marknaden traditionella upplåningsinstrumenten. Följande upplåningsinstrument är tillåtna för att hantera Gagnefs kommuns finansieringsbehov: Lån Checkkredit Reverser, certifikat och obligationer 4.11 Leasing Utöver vanlig upplåning får kommunen finansiera köp av personbilar genom leasing. I övrigt ska leasing som finansieringsform undvikas.

23 5. Rapportering och uppföljning Kommunens finansförvaltning har att löpande avrapportera efterlevnaden av kommunens finanspolicy. Avrapportering sker till kommunstyrelsen som fastställer ramar för rapporteringen. En gång per år, i samband med årsbokslutet, ska en avrapportering ske till kommunfullmäktige. Avsikten med detta är att säkerställa att finanspolicyn efterlevs, att de finansiella riskerna kontrolleras och att mäta finansnettots utveckling. 5. Rapportering och uppföljning Kommunens finansförvaltning har att löpande avrapportera efterlevnaden av kommunens finanspolicy. Avrapportering sker till kommunstyrelsen och består av två delar: I den löpande ekonomiska rapporteringen som sker varannan månad, avrapporteras lånestatus, räntestatus, mm. 6. Giltighetstid och införande Denna policy gäller från och tills vidare. Policyn har reviderats Policyn bör omprövas varje år av kommunstyrelsen i samband med fastställande av kommunens budget.

Finansrapport

Finansrapport Kommunstyrelsen 2017-02-14 12, dnr KS/2017:6/04 Finansrapport 2016 12 31 Kommunens upplåning Långivare Utlåning till dotterbolag Låntagare Beteckning Beteckning Skuld 2016 12 31 Typ Skuld 2016 12 31 Aktuell

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Koncerngemensam finanspolicy

Koncerngemensam finanspolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Koncerngemensam finanspolicy Örebro kommun 2015-10-07 Ks 77/2015 orebro.se 2 KONCERNGEMENSAM FINANSPOLICY PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun?

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Västerviks kommun har valt att samla kommunens och de kommunala bolagens finansverksamheter under ett och samma tak, nämligen i en internbank. Internbankens

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

Styrprinciper för finansiell hantering

Styrprinciper för finansiell hantering Styrprinciper för finansiell hantering Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2013-04-29, KF 44 Diarienummer: 12/KS583 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 1.1 Övergripande mål för finansiell

Läs mer

Finanspolicy Varbergs kommunkoncern

Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommunkoncern Dokumentnamn: Finanspolicy Varbergs kommunkoncern Beslutsdatum: 2009-11-17 Dokumentansvarig

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198

Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198 Varbergs kommun 2011-10-25 (Rubriknummer samma som Finanspolicyn) Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198 1 Bakgrund Ekonomikontoret har arbetat fram

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

Finansinstruktion Huddinge kommun

Finansinstruktion Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 mars 2014 KS-2014/433 1 (1) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Finansinstruktion Huddinge

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun Finanspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 INLEDNING 1 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 1 1.2 Uppdatering av finanspolicyn 1 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten 1 1.4 Organisation

Läs mer

Riktlinjer för finansförvaltning

Riktlinjer för finansförvaltning 1/8 Beslutad när: 2016-10-26 266 Beslutad av Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2016:570-003 Ersätter: för finansförvaltning, Kommunstyrelsen 2015-06-17 148 Gäller fr o m: 2016-10-26 Gäller t o m: 2017-12-31

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga till "föreskrifter om medelsförvaltning" FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG INNEHALLSFÖRTECKNIG 1. INLEDNING 2. UPPLÅNING 3. PLACERING 4. RAPPORTERING 5. ADMINISTRATIVA REGLER 1.

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Finanspolicy för Västerås kommunkoncern

Finanspolicy för Västerås kommunkoncern Finanspolicy för Västerås kommunkoncern Beslutad av kommunfullmäktige den 4 juni 2015 FF program policy handlingsplan riktlinje Finanspolicy Innehåll Finanspolicy för Västerås kommunkoncern 1 1. Inledning

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Finanspolicy för Mora kommun

Finanspolicy för Mora kommun Finanspolicy för Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Dnr: KF 2009/347 040 Ver 1.1 1(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag

Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag 1. Finansiella mål och riktlinjer 1.1 Finansiella riktlinjer Denna policy utgår från kommunfullmäktiges beslutade direktiv Riktlinjer för Karlskoga

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Datum 2014-11-24 Finanspolicy Dokumentnamn Finanspolicy Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum 2010-01-25 Diarienummer KS11-240-040 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

a. Karlsborgs {;te:: Finanspolicy för Karlsborgs kommun Bilaga 21 KF Policy Kommunfullmäktige

a. Karlsborgs {;te:: Finanspolicy för Karlsborgs kommun Bilaga 21 KF Policy Kommunfullmäktige a. Karlsborgs ' A sud: kommun Bilaga 21 KF 45 2012-04-26 Finanspolicy för Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Policy Diarienummer: 66.2012 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2012-04-26 Giltighetstid: Mandatperioden

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport 2017-03-28 Finansrapport delår 1 2017 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom

Läs mer

Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i

Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i Grästorps kommun Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i Grästorps kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 1.1 Uppdatering... 4 1.2 Övergripande

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Dnr 189-1422/2016 Sida 1 (9) 2016-11-28 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda

Läs mer

Revidering av riktlinjer för finansförvaltning

Revidering av riktlinjer för finansförvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2016:570 /-003 Finansenheten 2016-09-30 1/2 Handläggare Ulrika Kalfholm Tel. 0152-292 32 Revidering av riktlinjer för finansförvaltning Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Finanspolicy för Skurups kommun och dess helägda bolag

Finanspolicy för Skurups kommun och dess helägda bolag Policy 1 (10) Finanspolicy för Skurups kommun och dess helägda bolag 1. Finanspolicyns syfte och omfattning Finanspolicyn omfattar finansverksamheten för kommunkoncernen i dess helhet, med vilket avses

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer