Erbjudande om investering i PEQ Invest II AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om investering i PEQ Invest II AB (publ)"

Transkript

1 Erbjudande om investering i PEQ Invest II AB (publ) november 2011 januari 2012 PEQ Invest II är ett private equity-bolag som investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag

2 Erbjudandet i sammandrag Minsta investering Preferensaktier á 82,50 SEK, motsvarande SEK (exkl courtage) Anmälningsperiod 1 november januari Se vidare avsnittet Villkor och anvisningar för instruktion om teckning. Betalning av aktier Investerare kommer erhålla detaljerade betalningsinstruktioner ett par dagar efter att anmälningsperioden löpt ut. Likviddag för betalning är den 15 februari Totalt emissionsbelopp Lägsta emissionsbelopp i Erbjudandet är 165 MSEK och högsta emissionsbelopp är 759 MSEK, det lägsta och högsta antalet aktier som kan emitteras i Erbjudandet bestäms av gränserna i bolagsordningen. Definitioner A-aktier Aktier av serie A (Stam) i PEQ Invest II. B-aktier Aktier av serie B (Stam) i PEQ Invest II. Preferensaktier Aktier av serie C (Preferensaktier) i PEQ Invest II. Prospektet Föreliggande dokument avseende erbjudande om investering i PEQ Invest II AB (publ) inklusive dokument införlivade genom hänvisning. Erbjudandet Erbjudandet att investera i PEQ Invest II i enlighet med villkoren i Prospektet. Exit Med Exit avses PEQ Invest II:s avyttringar av aktier i portföljbolag. Vid bedömning om sådan Exit som föranleder vinstutdelning ägt rum ska t.ex. ej inkluderas: (i) transaktion i samband med refinansiering i ett portföljbolag, (ii) investeringar som avyttras inom 1 år, (iii) då PEQ Invest II erhåller andra aktier som vederlag vid avyttring, och (iv) då mindre än 50 procent av PEQ Invest II:s innehav i ett portföljbolag avyttras. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att göra undantag från ovan om det bedöms vara lämpligt med hänsyn till Bolagets investeringshorisont eller finansiella situation. Vidare kommer PEQ Invest II att företa åtgärder i samband med Kassaförvaltning (se definition nedan) utan att sådana aktiviteter föranleder vinstutdelning eller betraktas som genomförd Exit. Totalt Kapital Det sammanlagda belopp som investerarna totalt har tillskjutit PEQ Invest II från tid till annan och det sammanlagda belopp som PEQ Invest II, direkt eller indirekt, lånat upp och/ eller tagit upp genom andra finansieringsfaciliteter eller -arrangemang från tid till annan i syfte att göra investeringar i portföljbolag. Totalt Kapital minskas i samband med återbetalning av lån samt utdelningar. Totalt Kapital justeras kvartalsvis. Kassaförvaltning Placering av likvida medel i kassakonton, inlåning, stadsskuldväxlar, penningmarknadsfonder eller andra fonder med en risk som normalt inte överstiger 6 procent. Risk mäts som historisk standardavvikelse över 12 månader beräknad på daglig data. Sådana placeringar ska i sin helhet kunna avvecklas inom 5 dagar. LHF Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. JRS Group JRS Group AB, org. nr PEQ AB PEQ AB, org. nr PEQ Invest II, Bolaget PEQ Invest II AB (publ), org. nr SME Små och medelstora företag. Stamaktier A-aktier och B-aktier. Styrelsen PEQ Invest II:s styrelse.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Riskfaktorer 7 Inbjudan till teckning av Preferensaktier 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 PEQ Invest II 13 Finansiell information i sammandrag 17 Styrelse, investment managers och revisor 19 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Legala frågor och kompletterande information 25 Bolagsordning idag 28 Bolagsordning efter Erbjudandet 30 Skattefrågor i Sverige 32 Styrelseledamöters och ledande befattningshavares nuvarande och tidigare uppdrag 34 Rådgivaravtal 36 Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Innan beslut om investering fattas bör all information som lämnas i Prospektet studeras noga. Varje investerare bör i synnerhet överväga de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i Preferensaktier i PEQ Invest II kan innebära. Utöver den information som finns i detta dokument, består Prospektet av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret och delårsrapport för perioden samt revisionsberättelse avseende dessa perioder, vilka införlivats genom hänvisning. Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. De nyemitterade Preferensaktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller med hemvist i något annat land där Emissionen eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av Preferensaktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får Preferensaktier inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare eller annan med hemvist enligt ovan. Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer innefattar det som anges under avsnittet Riskfaktorer. Uttalanden i Prospektet om framtiden och övriga framtida förhållanden är gjorda av Styrelsen i PEQ Invest II och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade. Läsaren uppmärksammas dock på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. PEQ Invest II har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför Styrelsen i Bolaget inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har väsentliga intressen i PEQ Invest II. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt Styrelsen i PEQ Invest II känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet. Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till PEQ Invest II i samband med Erbjudandet och har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Prospekt. Erik Penser Bankaktiebolag är även emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. 3

4 Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan ska ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds enligt Prospektet ska grunda sig på en bedömning av innehållet i Prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Erbjudandet JRS Asset Management AB har från sina kapitalförvaltningskunder upplevt stor efterfrågan att investera inom private equity i Sverige. De alternativ som funnits har av olika skäl varit mindre väl lämpade för privatpersoner. För ett par år sedan lanserades PEQ Invest 1 som ett rimligare och mer kostnadseffektivt alternativ för privatpersoner som vill investera i private equity. Inriktningen är svenska, onoterade små- och medelstora företag. Den första fonden, PEQ Invest 1, kapitaliserades med cirka 225 MSEK i eget kapital och beräknas vara fullinvesterad vid utgången av PEQ AB har därför fattat beslut om att lansera en efterföljare, PEQ Invest II. Den 27 oktober 2011 beslutade därför extra bolagsstämma i PEQ Invest II om nyemission av Preferensaktier. Emissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Minsta investeringsbelopp i emissionen uppgår till SEK (exkl courtage). Anmälningsperioden är 1 november januari Motivet till föreliggande emission av Preferensaktier är att erhålla det kapital som ska utgöra grunden för att bygga en portfölj av bolag. Finansiering av investeringar kommer även ske genom upptagande av lån. Om PEQ Invest II PEQ Invest II ska huvudsakligen investera i svenska småoch medelstora företag med en bevisad affärsidé och god utvecklingspotential. Företagen ska helst vara verksamma på en attraktiv marknad och ha goda tillväxtmöjligheter, stabila och positiva kassaflöden samt en erfaren och driven ledning som vill vara delaktiga i en saminvestering. PEQ Invest II är generalister och utvärderar investeringar i alla branscher förutom fastigheter. Normalt kommer ett belopp om MSEK att investeras i varje enskild investering. Målsättningen är att äga en majoritet av aktierna i de bolag som investeringar görs i. Det finns dock möjlighet att äga en mindre del, exempelvis vid saminvesteringar med tidigare ägare eller andra private equity-fonder. Investeringarna kommer finansieras med både eget kapital och lån, men stor vikt läggs vid att inte belasta portföljbolagen med för hög belåning. Private equity-investeringar är att se som långsiktiga investeringar och PEQ Invest II:s investeringar görs med en investeringshorisont på tre till fem år. Tidpunkt för Exit avseende varje enskilt portföljbolag kommer att bestämmas i förhållande till såväl det individuella portföljbolaget som marknadens utveckling. Den totala investeringshorisonten för PEQ Invest II är fem till sju år. PEQ Invest II ska vara en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att vara en värdefull partner till ledningen i portföljbolagen. Målet är att öka värdet på portföljbolagen genom att förbättra deras tillväxt, lönsamhet och strategiska position. För att uppnå detta hjälper PEQ Invest II portföljbolaget att identifiera och exekvera en strategisk plan fokuserad på att nå såväl operativ som strategisk förbättring i bolaget. I det kan ingå allt från nya investeringar eller tilläggsförvärv till ökat fokus på faktorer som personalnöjdhet, kundnöjdhet, ekonomistyrning, försäljningsarbete och kunderbjudande. Genom att bidra med en kombination av industriell expertis, entreprenörskap och finansiell disciplin, är målsättningen att portföljbolagen ska öka sin utvecklingstakt och snabbare nå sin potential. PEQ Invest II har inga egna anställda. Istället agerar PEQ AB som rådgivare, och genom ett team av investment managers handhas allt arbete med investeringar, förvaltning och kommunikation åt PEQ Invest II. För detta arbete erhåller PEQ AB årligen en rådgivaravgift om två (2) procent av Totalt Kapital i Bolaget. Totalt Kapital är summan av eget kapital och lån i PEQ Invest II. Utöver den egna organisationen förfogar PEQ Invest II även över ett omfattande nätverk av industriella rådgivare med bred erfarenhet av olika ledande positioner i den svenska och internationella industrin och på kapitalmarknaden. Kostnader För de rådgivningstjänster PEQ AB levererar till PEQ Invest II utgår ett årligt rådgivningsarvode (management fee) om två (2) procent (exklusive moms) av Totalt Kapital. Avgiften betalas kvartalsvis. Tjänsterna inkluderar bland annat att identifiera och genomföra förvärv av nya portföljbolag, arbeta med att utveckla befintliga portföljbolag samt genomföra försäljningar av färdigutvecklade portföljbolag. Denna summa ska även täcka ersättningar till de fem personer som arbetar i PEQ AB. Utöver rådgivningsarvode tillkommer kostnader i samband med Erbjudandet samt övriga kostnader vilket bl.a. består av arvoden till rådgivare till PEQ Invest II. För närmare beskrivning av kostnader, se sid 14 i Prospektet. 4

5 Finansiell översikt Den historiska finansiella informationen för PEQ Invest II utgörs av reviderad årsredovisning från tiden från bildandet till och med , samt en med anledning av detta Prospekt upprättad och reviderad delårsrapport avseende tiden från till Ovanstsående dokument har införlivats i detta Prospekt genom hänvisning och kan erhållas från Bolaget. Styrelse, investment managers Styrelsen i PEQ Invest II består av följande fem ledamöter: Jan Lundahl (ordförande), Lars Hagdahl (vice ordförande), Magnus Larsson, Mats Ekström och Lars Carlbom. Investment managers i PEQ AB, som arbetar som rådgivare åt PEQ Invest II, är Greger Ericsson, Lars Hallenius och Christopher Östberg. Sedan bildandet av Bolaget har fram till detta Prospekts avgivande har ingen verksamhet bedrivits. Den väsentliga händelse som ägt rum är en kapitalisering i form av en kontant nyemission om 32 MSEK som registrerades hos Bolagsverket den 31 augusti Bolaget är idag helt finansierat med eget kapital. De framtida investeringarna i portföljbolag kommer dock finansieras med såväl eget kapital som lån. Finansiell information i sammandrag Resultaträkningar SEK Rörelsens intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balansräkning SEK Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Revisor är Ernst & Young, med Ulf Strauss som huvudansvarig revisor. Aktier och ägare PEQ Invest II har tre aktieslag: Stamaktier av serie A som innehas av PEQ AB och berättigar till tio röster per aktie, stamaktier av serie B som innehas av övriga rådgivare samt investment managers knutna till PEQ Invest II och som berättigar till en röst per aktie, samt Preferensaktier av serie C som berättigar till en röst per aktie och innehas av externa investerare samt kommer innehas av de investerare som deltar i Erbjudandet. Preferensaktierna har förtur vid vinstutdelning och annan värdeöverföring i enlighet med 7 i bolagsordningen, se vidare sid 30 i Prospektet. Förhållandet mellan antalet Preferensaktier och antalet stamaktier ska enligt bolagsordningen alltid vara 4:1. Aktiekapitalet i PEQ Invest II innan Erbjudandet uppgår till kr fördelat på A-aktier, B-aktier, samt preferensaktier. Kvotvärdet för samtliga serier är 1 kr per aktie. Ägare före Erbjudandet Stamaktier Preferensaktier Ägare A-aktier B-aktier C-aktier Andel kapital % Andel röster % PEQ AB ,0 63,8 Jan Lundahl ,0 0,4 Lars Hagdahl ,0 0,4 Greger Ericsson ,0 0,4 Lars Hallenius ,0 0,4 Christopher ,0 0,4 Östberg Befintliga ,0 34,0 investerare Summa ,0 100,0 Kassaflödesanalyser SEK Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansierings verksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Förändring likvida medel Likvida medel vid periodens slut

6 Legala frågor PEQ Invest II AB är ett publikt svenskt aktiebolag som bildades enligt svensk rätt den 14 december Den nuvarande bolagsordningen antogs på den extra bolagsstämma som hölls den 29 juni Givet att villkoren för Erbjudandet uppfylls kommer en, vid extra bolagsstämma den 27 oktober 2011 antagen, ny bolagsordning att registreras. Bolagets livslängd är inte tidsbunden, men den bolagsordning som gäller efter Erbjudandet innehåller en paragraf som innebär att Bolaget på årsstämman 2020 ska ta upp frågan om Bolaget ska likvideras eller ej. I den nya bolagsordningen kommer samtidigt aktiekapitalsgränserna höjas och klausulen om hembud tas bort. Nuvarande och nya bolagsordningen återfinns på sid i Prospektet. Genom ett rådgivaravtal agerar PEQ AB rådgivare åt PEQ Invest II, vilket innefattar att identifiera och genomföra förvärv av nya portföljbolag, arbeta med att utveckla befintliga portföljbolag samt genomföra försäljningar av färdigutvecklade portföljbolag. För detta arbete erhåller PEQ AB årligen ett arvode om två (2) procent (exklusive moms) baserat på Totalt Kapital, vilket är summan av eget kapital och lån i PEQ Invest II. Genom att avtal mellan PEQ AB och styrelseledamöterna Jan Lundahl och Lars Hagdahl regleras dels dessa personers löpande arbete med PEQ Invest II och portföljbolagen, dels en rätt och skyldighet för dem att saminvestera i portföljbolagen. PEQ AB har även ingått ett saminvesteringsavtal med Bolagets investment managers, varmed de har givits rätt att initialt förvärva aktier av serie A (Stam) vilka sedermera konverterats till aktier av serie B (Stam). PEQ Invest II äger inga immateriella rättigheter och har för närvarande inga egna försäkringar, men kommer att tillse att ett tillfredsställande försäkringsskydd finns för att täcka det ansvar som den löpande verksamheten ger upphov till. JRS Group, som är moderbolag till PEQ AB, bistår PEQ Invest II med rådgivning i samband med etableringen och administrationen och kommer att fakturera PEQ Invest II för detta. PEQ Invest II kan även komma att ådra sig kostnader för kapitalanskaffning från externa parter. Dessutom avser PEQ Invest II att anlita externa industriella rådgivare för att stödja ledningen och komplettera med kunskap och nätverk i samband med investeringar, för vilket rådgivarna kommer erhålla ersättning som bestäms på marknadsmässig basis. Riskfaktorer En investering i PEQ Invest II:s aktier är förenad med risktagande. Ett antal faktorer kan komma att påverka verksamheten i PEQ Invest II, både sådana som anknyter direkt och indirekt till PEQ Invest II. Risker förknippade med PEQ Invest II utgörs bl.a. av risker förenade med private equity-investeringar, investeringstillfällen, likviditeten i portföljbolagens aktier, marknads- och konjunkturrisker samt belåningsgrad och ränteläge. Till detta ska läggas risker som är förenade med verksamheten i övrigt, såsom de operationella konsekvenser som kan orsakas av t. ex. bristfälliga rutiner och undermåliga system, samt exponeringen mot utländska valutor. Utöver detta finns risker förenade med PEQ Invest II:s förvaltning och investeringsstruktur såsom beoende av rådgivare och huvudmän, skatt samt andra lagar och regelverk, risker för intressekonflikter samt övriga risker förknippade med PEQ Invest II:s struktur, bl.a. avseende vinstdelningsmetod, rådgivaravgifter och investeringspolicy. Det finns även risker med PEQ Invest II och dess aktier i form av att PEQ Invest II är ett nybildat bolag, själva bolagsformen och likviditeten i Bolagets aktier. PEQ Invest II är ett rent investmentbolag och inte en investeringsfond. Investeringen sker i aktier i ett aktiebolag och inte i fondandelar, vilket i sig aktualiserar ett antal risker avseende hantering av kapital, utskiftning av kapital till ägare etc. Investeraren bör uppmärksamma att en investering i PEQ Invest II är av långsiktig karaktär. Avsaknaden av organiserad handel medför att likviditeten i aktien inte går att jämföra med en noterad aktie eller en värdepappersfond. Investeraren riskerar därmed att inte kunna avyttra sina aktier i PEQ Invest II före investeringshorisontens utgång. PEQ Invest II är ett nybildat bolag med alla de risker och osäkerheter som kan förknippas med varje ny verksamhet, inklusive risken att inte lyckas förvalta sina investeringar eller på ett framgångsrikt sätt uppnå investeringsmålen, vilket kan leda till att det investerade beloppet kan förloras helt eller delvis. I avsnittet Riskfaktorer i Prospektet anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för PEQ Invest II:s framtida utveckling och således bör beaktas av en investerare. Riskfaktorerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 6

7 Riskfaktorer Potentiella investerare bör noggrant överväga de risker som beskrivs nedan och all annan information i detta Prospekt innan investeringsbeslut fattas. Investering i PEQ Invest II:s aktier är förenade med risker och ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka PEQ Invest II:s verksamhet, finansiella ställning eller rörelseresultat negativt, både sådana som anknyter direkt och indirekt till PEQ Invest II. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, några av de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som bedöms vara av betydelse för PEQ Invest II:s framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda risker som PEQ Invest II och dess aktieägare är exponerade mot. Andra risker som i nuläget inte är kända för PEQ Invest II eller som PEQ Invest II för närvarande uppfattar som oväsentliga kan komma att få väsentlig inverkan på PEQ Invest II:s verksamhet, finansiella ställning eller resultat. Sådana risker kan vidare leda till att värdet på PEQ Invest II:s aktier sjunker väsentligt och att investerare förlorar hela eller delar av sina investeringar. Risker förenade med investeringsverksamheten Risker förenade med private equity-investeringar Investeringar i aktier är riskfyllda. Aktiers värde kan stiga såväl som sjunka och är beroende av emittentens utveckling. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat och det finns inga garantier rörande den framtida värdeutveckling för aktier som PEQ Invest II avser att investera i. PEQ Invest II avser att investera i onoterade aktier vilka kommer att vara värderade till anskaffningsvärdet under innehavstiden. Det finns inga garantier för att anskaffningsvärdet vid varje tidpunkt representerar det värde respektive portföljbolag skulle inbringa vid en eventuell försäljning. Den typ av investeringar som PEQ Invest II avser att göra är förenad med en hög risk, vilket ställer högre krav på förvaltning. Även om PEQ Invest II:s styrelse anser att PEQ Invest II:s ledning, rådgivare och nätverk besitter den kompetens och har de erfarenheter som behövs, kan inga garantier lämnas för att PEQ Invest II lyckas med sina investeringar och investerare löper således risk att förlora hela eller delar av sin investering. Inför varje investering utförs en s k due-dilligence av det potentiella förvärvsobjektet vilket bl a innefattar en genomgång av förvärvsobjektets verksamhet, finansiella utveckling och belysning av frågor av legal karaktär. Det finns dock inga garantier för att en sådan genomgång identifierar alla risker och upplysningar i övrigt som kan vara av betydelse för PEQ Invest II beslut om en eventuell investering. Investeringstillfällen PEQ Invest II är beroende av att kunna identifiera bolag att göra investeringar i. Vidare kan förhållanden på marknaden och andra faktorer påverka möjligheterna för PEQ Invest II att på attraktiva villkor kunna göra investeringar. PEQ Invest II riskerar därmed att inte kunna göra investeringar till det pris och vid den tidpunkt som önskas. I och med att en del av avkastningen på Preferensaktier är ett belopp motsvarande en årlig ränta om 6 procent från den dag då PEQ Invest II gör en investering i ett portföljbolag, innebär detta att ägarna av Preferensaktier inte kommer att erhålla sådan avkastning avseende belopp som ännu ej investerats i portföljbolag. PEQ Invest II kan även komma att belastas av väsentliga kostnader för analys och utvärdering av investeringsmöjligheter (inkl. sådana som ej kan utnyttjas). Likviditet i portföljbolagens aktier Det kan vara svårt att sälja aktier i onoterade bolag. PEQ Invest II riskerar att inte kunna sälja aktier till det pris och vid den tidpunkt Bolaget önskar. PEQ Invest II kan därmed komma att ha svårigheter med att avyttra portföljbolag. Detta innebär att slutlig utskiftning till aktieägarna kan komma att ske betydligt senare än vid utgången av den förväntade investeringshorisonten och/eller att aktier i portföljbolag skiftas ut till investerare, som i sin tur kan erfara svårigheter i att avyttra dessa. För det fall att slutlig utskiftning till aktieägarna fördröjs kommer PEQ Invest II fortfarande att vara skyldigt att betala rådgivningsarvode till PEQ fram tills dess att slutlig utskiftning skett. I den mån PEQ Invest II:s portföljbolag endast har ett begränsat värde kan detta rådgivningsarvode komma att vara betydande i förhållande till PEQ Invest II:s tillgångar. Marknads- och konjunkturrisker PEQ Invest II kommer att vara exponerat för marknads- och konjunkturrisker eftersom PEQ Invest II investerar i aktier. Värdet på aktierna som PEQ Invest II investerar i, och därmed också aktierna i PEQ Invest II, kan komma att påverkas negativt av förändringar på de marknader som dess portföljbolag verkar på eller av försämrad konjunktur eller förväntningar därom. Belåningsgrad och ränteläge Private equity använder normalt hög belåning för att finansiera investeringarna i sina portföljbolag. Avsikten är att den höga belåningen genom s.k. hävstångseffekt ska öka avkastningen till aktieägarna. För de rådgivningstjänster som PEQ AB levererar till PEQ Invest II utgår ett årligt rådgivningsarvode (management fee) om två (2) procent (exklusive moms) av Totalt Kapital. Med Totalt Kapital avses det sammanlagda belopp som investerarna totalt har tillskjutit PEQ Invest II från tid till annan samt det sammanlagda belopp som PEQ Invest II, direkt eller indirekt, lånat upp och/eller tagit upp genom andra finansieringsfaciliteter eller -arrangemang från tid till annan i syfte att göra investeringar i portföljbolag. Totalt Kapital justeras kvartalsvis. I ett läge där portföljbolagens resultat inte utvecklas i en positiv riktning och där marknadsräntorna stiger, kan detta leda till försämrad och till och med negativ avkastning på investeringar i portföljbolag vilket påverkar PEQ Invest II:s resultat och finansiella ställning. Vidare kan kreditåtstramningar påverka möjligheten att belåna förvärv vilket i sin tur kan medföra att avkastningen påverkas negativt. 7

8 Risker förenade med verksamheten i övrigt Operationell risk Med operationell risk avses i finansiella verksamheter risken för förluster p.g.a. bristfälliga rutiner. God intern kontroll, ändamålsenliga system, kompetensutveckling och tillgång till tillförlitliga modeller för risk och värdering minskar den operationella risken. Om värderingsmodellerna skulle visa sig vara bristfälliga, eller om den administrativa kontrollen i bolag som ingår i investeringsstrukturen skulle visa sig vara otillräcklig, kan detta komma att påverka PEQ Invest II:s resultat och finansiella ställning negativt. Valutarisk PEQ Invest II kan komma att vara exponerat mot utländska valutor bl.a. genom sina investeringar, vilket medför att PEQ Invest II kan komma att utsättas för en valutarisk. Valutakursfluktuationer kan komma att påverka PEQ Invest II:s resultat och finansiella ställning negativt. Risker förenade med PEQ Invest II:s förvaltning och investeringsstruktur Beroende av rådgivare och huvudmän Den av Bolaget anlitade huvudrådgivaren, PEQ AB, ansvarar tillsammans med styrelsen och de industriella rådgivarna för att hitta potentiella investeringar och för att ge investeringsråd till PEQ Invest II. Därför är Bolagets framgång ett direkt resultat av deras förmåga att fullgöra sina uppgifter. Om huvudmännen eller andra personer som Bolaget eller PEQ AB genom anställning eller annat uppdrag anlitat för att utförandet av dessa uppgifter lämnar Bolaget eller PEQ AB, kan detta få negativa konsekvenser för Bolagets utveckling, resultat och finansiella ställning. Vissa av huvudmännen och rådgivarna kan även vara delaktiga i annan affärs- eller investeringsverksamhet. Risker förenade med skatt samt andra lagar och regelverk Skattelagstiftningen avseende bolag, fysiska personer och värdepapper förändras kontinuerligt. En förändring i lagstiftningen kan få negativa effekter på PEQ Invest II:s och/ eller investerarnas skattesituation. Detta gäller såväl svenska regler som regler i andra länder i vilka PEQ Invest II investerar. Även andra lagar och regelverk kan komma att påverka PEQ Invest II negativt. Ett exempel på detta är direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vilket generellt omfattar förvaltare av riskkapitalfonder, som förväntas träda i kraft under Regleringen i direktivet innehåller bl.a. regler om och krav på registrering, tillstånd, transparens, rapportering, kapitaltäckning, belåning, värdering, förvaringsinstitut och ersättningar. Detaljerade bestämmelser om direktivets tillämpning tas för närvarande fram av Europeiska Kommissionen. Förvaltare som kommer att omfattas av direktivet, och därmed även fonder under sådana förvaltares förvaltning, förväntas få ökade kostnader för att efterleva den nya regleringen. Förvaltare av mindre fonder har, med undantag för krav på registrering och rapportering av viss information, undantagits från direktivets tillämplighetsområde. Enskilda medlemsstater är emellertid tillåtna att anta strängare regler för sådan förvaltare av mindre fonder som faller utanför direktivets tillämplighetsområde. Det kan således inte uteslutas att även förvaltare av mindre fonder kan komma att bli föremål för en omfattande reglering vilken kan förväntas medföra ökade kostnader för såväl sådana förvaltare som för de fonder som står under deras förvaltning. Risker för intressekonflikter PEQ Invest II:s stamaktieägare och rådgivare agerar från tid till annan rådgivare till ett flertal bolag och fonder (t.ex. PEQ Invest 1), vilket potentiellt skulle kunna ge upphov till intressekonflikter. PEQ Invest II har inte förtursrätt gentemot PEQ Invest 1 till allokering av investeringsmöjligheter som dess stamaktieägare och rådgivare identifierar. PEQ Invest II:s stamaktieägare och rådgivare bär inte något ekonomiskt ansvar för PEQ Invest II:s resultat. Struktur Det finns inte några restriktioner avseende PEQ Invest II:s minimikapital eller avseende hur stora investeringar som får göras i ett enskilt portföljbolag, i företag verksamma inom samma geografiska område eller samma sektor, vilket bl.a. kan leda till att PEQ Invest II:s portföljbolag kan komma att ha en liknande riskprofil. Vidare kommer PEQ Invest II att betala arvoden till sina rådgivare. Dessa avgifter kan komma att bli höga jämfört med PEQ Invest II:s investeringar. Slutligen innebär vinstdelningsmetoden enligt PEQ Invest II:s bolagsordning att utdelning till stamaktieägarna kan komma att lämnas på vissa investeringar även om övriga investeringar inte gått med vinst. Risker förenade med PEQ Invest II och dess aktier PEQ Invest II är ett nybildat bolag PEQ Invest II bildades den 14 december 2009 och har således begränsad verksamhetshistorik och i princip inga historiska redovisningshandlingar eller annan information om verksamheten eller den finansiella ställningen som kan läggas till grund för en värdering av PEQ Invest II, utvecklingen av dess investeringar eller dess investeringsstrategi som helhet. En investering i PEQ Invest II är därför förenad med alla risker och osäkerheter som förknippas med varje ny verksamhet, inklusive risken att PEQ Invest II inte lyckas förvalta sina investeringar på ett framgångsrikt sätt eller uppnår sina investeringsmål, varför det investerade beloppet kan förloras helt eller delvis. Bolagsform PEQ Invest II är ett rent investeringsbolag och inte en investeringsfond. Genom att vara ett investeringsbolag omfattas PEQ Invest II inte, med de fördelar och nackdelar som detta innebär, av de särskilda regler för investeringsfonder som återfinns i lagen (2004:46) om investeringsfonder, så som till exempel krav på tillstånd för verksamhetens bedrivande, kapital-, riskspridnings- och placeringskrav eller de särskilda reglerna om inlösen av fondandelar. En investering i PEQ Invest II utgör således inte ett förvärv av en fondandel i en investeringsfond, utan förvärv av en aktiepost i ett aktiebolag vars verksamhet i första hand består i att förvalta kapital och 8

9 skapa avkastning till aktieägarna. Bolagsformen ger PEQ Invest II större valfrihet när det kommer till investering av insatt kapital, vilket kan innebära en högre risk än vad som kanske normalt är fallet i en investeringsfond. Vidare medför aktiebolagslagen vissa restriktioner avseende utskiftning av eget kapital till aktieägarna. Detta innebär att PEQ Invest II kan vara förhindrat att skifta ut kapital i samband med Exit även om investeringen har varit lönsam. Likviditet i PEQ Invest II:s aktier Investerare bör vara uppmärksamma på att en investering i PEQ Invest II är av långsiktig karaktär. Eftersom aktien inte har upptagits eller kommer att tas upp till organiserad handel kan en investerare inte dagligen observera ändringar i aktiekursen. Utvecklingen i PEQ Invest II:s verksamhet, värderingen av de underliggande tillgångarna samt förväntningar om dessa kommer likafullt att påverka värdet av aktierna i PEQ Invest II. Avsaknaden av organiserad handel innebär vidare att det inte finns någon organiserad andrahandsmarknad för PEQ Invest II:s aktier. Likviditeten i PEQ Invest II:s aktier kan därför inte jämföras med likviditeten hos en aktie i ett börsnoterat bolag eller i en värdepappersfond. Investerare riskerar därmed att inte kunna avyttra sina aktier i PEQ Invest II före det avvecklas efter investeringshorisontens utgång. Den förväntade investeringshorisonten i PEQ Invest II är fem till sju år. 9

10 Inbjudan till teckning av Preferensaktier PEQ Invest II:s verksamhet ska bestå av private equity-investeringar i svenska små- och medelstora bolag. För att erhålla resurser till att genomföra sådana investeringar behöver PEQ Invest II kapitaliseras. Under sommaren 2011 genomfördes en första, mindre kapitalisering riktad till vissa utvalda investerare. Dessa tecknade sammanlagt Preferensaktier och tillförde därmed PEQ Invest II 32 MSEK. Det är nu dags för huvudkapitaliseringen av PEQ Invest II. Den 27 oktober 2011 beslutade därför extra bolagsstämma i PEQ Invest II om nyemission av Preferensaktier. Erbjudandet att teckna Preferensaktier sker med avvikelse från befintliga preferensaktieägares företrädesrätt. Teckningskursen är 82,50 SEK per Preferensaktie och lägst kan Preferensaktier per investerare tecknas i Erbjudandet. Lägsta investeringsbelopp är därmed SEK (exkl courtage). Antalet nya Preferensaktier som kan emitteras i samband med Erbjudandet följer av bolagsordningens aktiekapitalgränser. 1 Detta innebär att lägst och högst nya Preferensaktier kan emitteras, vilket skulle tillföra PEQ Invest II lägst 165 MSEK och högst 759 MSEK, före emissionskostnader. 2 Härmed inbjuds nya investerare att deltaga i Erbjudandet och teckna Preferensaktier i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Stockholm den 28 oktober 2011 Styrelsen för PEQ Invest II AB (publ) 1. Då bolagsordningen stipulerar att förhållandet mellan Preferensaktier och Stamaktier alltid ska vara 4:1 kommer föreliggande emission av Preferensaktier att åtföljas av en emission av Stamaktier, se vidare avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. Totalt kan lägst och högst nya aktier komma att emitteras, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med lägst SEK och högst SEK, vilket innebär en utspädning för befintliga aktieägare om lägst cirka 83 och högst cirka 96 procent. 2. Kostnaderna hänförliga till kapitaliseringen kan delas upp i en engångskostnad och en löpande kostnad. Engångskostnaderna består främst av kostnader för juridisk och finansiell rådgivning direkt i samband med Erbjudandet och beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Den löpande kostnaden utgörs av ett årligt distributionsarvode vilket uppgår till 1,35 procent av anskaffat kapital under år 1-3. Om Erbjudandet inbringar 165 MSEK, vilket är det lägsta belopp som kan inkomma genom Erbjudandet givet gränserna i bolagsordningen, uppgår engångskostnaderna och den löpande kostnaden till sammanlagt cirka 9,2 MSEK under år 1-3. Om Erbjudandet inbringar 759 MSEK, vilket är det högsta belopp som kan inkomma genom Erbjudandet givet gränserna i bolagsordningen, uppgår engångskostnaderna och den löpande kostnaden till sammanlagt cirka 33,2 MSEK under år 1-3. Utöver engångskostnader och den löpande kostnaden i samband med Erbjudandet kommer PEQ Invest II belastas med ytterligare kostnader, bl.a. ett årligt rådgivningsarvode till PEQ AB samt övriga kostnader vilket bl.a. avser ersättning till externa rådgivare. Se vidare sid i Prospektet för en beskrivning av kostnader som kommer att belasta PEQ Invest II. 10

11 Bakgrund och motiv JRS Asset Management AB har från sina kapitalförvaltningskunder upplevt stor efterfrågan att investera inom private equity i Sverige. De alternativ som funnits tillgängliga har i regel varit fond-i-fond lösningar med dubbla avgifter, ofta inriktade mot internationella aktörer med fokus på stora internationella bolag. För att få tillgång till denna typ av private equity-investeringar krävs som regel höga investeringsbelopp. PEQ AB grundades 2008 som ett fristående private equity-bolag för att erbjuda privatpersoner ett rimligare och mer kostnadseffektivt alternativ för att investera i private equity, inom svenska, onoterade små- och medelstora företag. PEQ AB:s första fond med denna inriktning, PEQ Invest 1, startades i oktober samma år med ett anskaffat kapital om cirka 225 MSEK. Denna fond beräknas vara fullinvesterad vid utgången av 2011 och därför lanseras nu en efterföljare, PEQ Invest II. Motivet till föreliggande emission av Preferensaktier är att erhålla det kapital som ska utgöra grunden för att bygga en portfölj av bolag. Målsättningen är att PEQ Invest II ska kapitaliseras i minst samma utsträckning som PEQ Invest I, dock lägst med ytterligare 165 MSEK för att därigenom uppnå ett totalt eget kapital om minst cirka 200 MSEK. Bolagets verksamhet och investeringar i portföljbolag kommer att anpassas till omfattningen av kapitaliseringen som sker genom Erbjudandet. Bolagets bedömning är att det kan ta upp till tre år innan likviden från Erbjudandet har investerats i sin helhet. Investeringar kommer även att finansieras genom upptagande av lån. Stor vikt kommer läggas vid att inte belasta portföljbolagen med för hög belåning. Normalt kommer belåningen vid portföljinvesteringar inte att överstiga 50 procent av köpeskillingen. Bolagets bedömning är att skuldsättningen i PEQ Invest II på sikt kommer ligga på ungefär samma nivå som i PEQ Invest 1. Som högst kommer belåningen i PEQ Invest 1 uppgå till cirka 30 procent av totalt investerat kapital vilket motsvarar cirka 42 procent av det egna kapitalet. Styrelsen för PEQ Invest II AB är ansvarig för den information som lämnas i Prospektet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. Stockholm den 28 oktober 2011 Styrelsen för PEQ Invest II AB (publ) Jan Lundahl Lars Hagdahl Magnus Larsson Mats Ekström Lars Carlbom 11

12 Villkor och anvisningar Anmälan om deltagande i Erbjudandet Anmälan om deltagande i Erbjudandet ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel. Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Minsta investering är Preferensaktier vilket motsvarar SEK exkl courtage. Ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till: Erik Penser Bankaktiebolag Emissioner/PEQ Box Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 9 Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika riktas inget erbjudande att teckna aktier till aktieägare eller andra med registrerad adress i något av dessa länder. Anmälningssedel Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon eller e-post, eller laddas ner från Anmälningssedel kan även beställas från Bolaget via telefon eller e-post, eller laddas ner från Anmälningsperiod Anmälningsperioden löper 1 november januari För att delta i Erbjudandet måste investerare tillse att korrekt ifylld anmälningssedel är Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl den 27 januari Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av den tid under vilken teckning och betalning kan ske. Teckningskurs Preferensaktierna emitteras med en teckningskurs om 82,50 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en uppräkning om cirka 3 procent från den teckningskurs om 80 SEK som gällde i den enda emission av Preferensaktier som tidigare genomförts vilken registrerades hos Bolagsverket i augusti Courtage utgår om två (2) procent på investeringsbeloppet. Erhållande av aktier Tilldelning av aktier Information om tilldelning av Preferensaktier sker i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag skickar ut betalningsinstruktioner. Vid eventuell överteckning tilldelas aktier baserat på i vilken kronologisk ordning som teckningsanmälan har inkommit. Betalning av aktier Investerare kommer erhålla detaljerade betalningsinstruktioner av Erik Penser Bankaktiebolag ett par dagar efter att anmälningsperioden löpt ut. Betalning av aktier ska vara Erik Penser Bankaktiebolag till handa senast på likviddagen den 15 februari För det fall att anmälningsperioden förlängs ska betalning erläggas senast två (2) veckor efter den nya anmälningsperiodens utgång. Leverans av aktier Den som önskar delta i Erbjudandet måste ha ett VP-konto eller värdepappersdepå hos bank eller fondkommissionär. Saknas VP-konto eller värdepappersdepå måste en sådan öppnas innan anmälningssedel inlämnas. Observera att detta kan ta viss tid. Nyemitterade Preferensaktier kommer att levereras så snart erforderlig registrering har skett hos Bolagsverket, vilket beräknas ske senast två månader efter att anmälningstiden löpt ut. Som bekräftelse på att aktier bokförts på VPkontot översänds en VP-avi till aktieägare. Tillbakadragande av Erbjudandet Lägst Preferensaktier kan komma att emitteras genom Erbjudandet. För det fall anmälningar om ett färre antal Preferensaktier inkommer under anmälningsperioden kommer Erbjudandet att dras tillbaka. Ingen separat info kommer då att skickas ut till de som anmält sig för aktier, meddelande kommer istället att läggas ut på PEQ AB:s hemsida (www. peqab.se). Offentliggörande av utfall i emissionen Utfallet i emissionen offentliggörs på PEQ AB:s hemsida runt den 1 februari 2012 förutsatt att anmälningsperioden ej förlängs. Information till aktieägare Bolaget kommer skicka ut en rapport kvartalsvis med information om portföljbolagen och marknaden generellt. Därutöver kommer Bolagets årsredovisning och information vid förvärv av portföljbolag att skickas ut. Ingen löpande marknadsvärdering av PEQ Invest II eller portföljbolagen sker vilket medför att ingen sådan information, exempelvis i form av sk. NAV-kurs, kommer att tillhandahållas. 12

13 PEQ Invest II Bakgrund PEQ AB grundades 2008 då JRS Asset Management AB upplevde en stor efterfrågan från sina kunder att få möjlighet att investera inom private equity i Sverige. PEQ AB och dotterbolaget PEQ Invest 1 AB grundades med målet att erbjuda privatpersoner ett kostnadseffektivt alternativ för att investera i onoterade svenska små- och medelstora företag. De alternativ som hade varit tillgängliga tidigare var i regel fond-i-fond lösningar med dubbla avgifter, ofta inriktade mot internationella private equity-fonder med fokus på stora internationella bolag. PEQ Invest 1 valde istället att fokusera på små- och medelstora bolag då den marknaden karaktäriseras av fler investeringsobjekt, stor utvecklingspotential i bolagen och goda möjligheter till bankfinansiering, finanskris till trots. Under 2011 beräknas PEQ Invest 1 AB bli fullinvesterad. I samband med detta lanseras nu en efterföljare, PEQ Invest II. Investeringsstrategi PEQ Invest II ska huvudsakligen investera i svenska småoch medelstora företag med en bevisad affärsidé och god utvecklingspotential. Företagen ska helst vara verksamma på en attraktiv marknad och ha goda tillväxtmöjligheter, stabila och positiva kassaflöden samt en erfaren och driven ledning som vill vara delaktiga i en saminvestering. PEQ Invest II är generalister och utvärderar investeringar i alla branscher förutom fastigheter. Normalt kommer ett belopp om MSEK att investeras i varje enskild investering. Målsättningen är att äga en majoritet av aktierna i de bolag som investeringar görs i. Det finns dock möjlighet att äga en mindre del, exempelvis vid saminvesteringar med tidigare ägare eller andra private equityfonder. Investeringarna kommer finansieras med både eget kapital och lån, men stor vikt läggs vid att inte belasta portföljbolagen med för hög belåning. Private equity-investeringar är att se som långsiktiga investeringar och PEQ Invest II:s investeringshorisont är fem till sju år. Tidpunkt för Exit avseende varje enskilt portföljbolag kommer att bestämmas i förhållande till såväl det individuella portföljbolaget som marknadens utveckling. Arbetssätt PEQ Invest II ska vara en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att vara en värdefull partner till ledningen i portföljbolagen. Målet är att öka värdet på portföljbolagen genom att förbättra deras tillväxt, lönsamhet och strategiska position. För att uppnå detta hjälper PEQ Invest II portföljbolaget att identifiera och exekvera en strategisk plan fokuserad på att nå såväl operativ som strategisk förbättring. I det kan ingå allt från nya investeringar eller tilläggsförvärv till ökat fokus på faktorer som personalnöjdhet, kundnöjdhet, ekonomistyrning, försäljningsarbete och kunderbjudande. Genom att bidra med en kombination av industriell expertis, entreprenörskap och finansiell disciplin, så kan portföljbolagen öka sin utvecklingstakt och snabbare nå sin potential. Typinvestering Nedan redogörs för en av de investeringar PEQ Invest 1 genomfört för att beskriva investeringsprocessen och hur värdeskapandet sker. Bolaget Samres AB ( Samres ) förvärvades i juli 2010 av PEQ Invest 1, efter en strukturerad försäljningsprocess. Samres omsatte vid det tillfället omkring 125 MSEK med en vinstmarginal på cirka 17 procent. Affärsidén är att organisera anropsstyrd trafik på uppdrag av offentliga huvudmän samt utveckla nya trafikidéer med fokus på anropsstyrd trafik. PEQ Invest 1:s ambition är att stötta bolaget och dess ledning i arbetet med att ta tillvara på den underliggande tillväxt som finns i marknaden tack vare att en ökande andel av anropsstyrningen sker i privat regi. På sikt kan en exit göras till ett annat riskkapitalbolag eller till en industriell aktör som vill öka sitt fokus inom sektorn. Arbetet i Samres består bland annat av att rekrytera och forma en kompetent styrelse som kan driva ett fokuserat och strukturerat styrelsearbete, samt öka incitamenten för personer i ledningsgruppen genom att erbjuda dem att bli delägare i bolaget. Faser och åtgärder i Samres Investeringsprocess (4 mån) Ägande och värdeskapande (3-5 år) Exitprocess (6-12 mån) Analys av bolaget och marknaden Värdering Due diligence (validering) Avtalsförhandling Förvärv Tillväxt genom nya kunder i Sverige och genom att etablera bolaget i nya geografier (ex Norge) Ökade marginaler genom att effektivisera beställningsmottagningen Amortering av skulder med bolagets kassaflöde Förberedelse Identifiering av köpare Genomförande Köpa Samres till rätt pris och förstå risken i bolaget Förbättra Samres operationellt och strategiskt Optimera förutsättningarna för en lyckad exit 13

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY PROSPEKT 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2010 AB, 556790-3330. Detta prospekt

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2012 COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB PRIVATE EQUITY OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2012 AB (publ), org. nr. 5568644537. Detta prospekt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Avstämningsdag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI TILL 8 MARS 2013 INVESTMENT MEMORANDUM

RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI TILL 8 MARS 2013 INVESTMENT MEMORANDUM RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI TILL 8 MARS 2013 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån GoodCause Invest I AB Prospekt avseende vinstandelslån Information till investerare Med anledning av GoodCause Invest I AB:s (publ) ( Bolaget eller GC Invest ) emission av vinstandelsbevis ( Vinstandelsbevisen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Units Teckningsperiod 10 oktober t.o.m. 29 november 2013 Sista likviddag den 6 december 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551)

Läs mer

RYSKA FASTIGHETSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 12 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 PROSPEKT

RYSKA FASTIGHETSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 12 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 PROSPEKT RYSKA FASTIGHETSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 12 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 PROSPEKT Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. RYSKA

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010

Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010 Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler i ACAP Invest AB (publ) Inbjudan till teckning av konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 1 Vissa definitioner Med A- aktie avses i detta prospekt ( Prospektet ) aktie i Bolaget av serie A. Med A- konvertibel avses konvertibel med

Läs mer

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ)

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Informationsmemorandum Riktad emission till allmänheten Inbjudan till teckning av preferensaktier i Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Vissa definitioner Med GFG Small Cap eller Bolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i

Inbjudan till teckning av konvertibler i Inbjudan till teckning av konvertibler i Midway Holding AB (publ) MIDWAY HOLDING 1 Viktig information Prospektet har upprättats av Midway Holding i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer