o m underhåll och asset management Jan Frånlund, UTEK öppnade SAMS-dagarna 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "o m underhåll och asset management Jan Frånlund, UTEK öppnade SAMS-dagarna 2012"

Transkript

1 UTEK-Nytt 2/2012 o m underhåll och asset management SAMS-Dagarna 2012 Att skapa, tillvarata och utveckla hållbar konkurrenskraft genom en samverkan med helhetsgreppet av fysiska tillgångar SAMS-Dagarna 2012 var premiärkonferensen för den nya riksorganisationen SAMS, Swedish Asset Management Society. UTEK-NYTT 2/2012 Jan Frånlund, UTEK öppnade SAMS-dagarna 2012 Under två halvdagar den november belystes högaktuella teman för långsiktig utveckling av industrins och Sveriges globala konkurrenskraft. SAMS-Dagarna fokuserade på hur man kan skapa, tillvarata och utveckla hållbar konkurrenskraft för svenskt näringsliv genom branschöverskridande samverkan och optimal hantering av fysiska tillgångar med hänsyn till miljö, ekonomi och personal. Begreppet Asset Management genomsyrade hela konferensen. För att speciellt belysa området medverkade talare från Asset Management-kommittén inom EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, samt strategiutvecklare från USA. Programmet bjöd också på intressanta inlägg av Svenska experter på verksamhetsutveckling som berättade hur företag som inlemmat Asset Management i sin strategi har nått förbluffande resultat. Underhållsföretagen och UTEK, har sedan länge samverkat i olika former och har nu startat ett nytt, fördjupat och långsiktigt samarbete kring Asset Management för driftsäkerhet, kapitalvård och hållbar utveckling inom svensk industri och samhälle. Syftet med samarbetet är att skapa mötesplatser och forum för affärer, kunskapsutbyte och nätverkande som lyfter fram de alltmer ökande kraven på lösningar för hållbar och konkurrenskraftig industriproduktion. Arrangemangen ska också omfatta infrastruktur, akademi och forskning samt övergripande områden som energi, miljö och hållbarhet. Den första gemensamma aktiviteten var SAMS-Dagarna november 2012 som också var premiärkonferensen för den nya riksorganisationen SAMS, Swedish Asset Management Society. Den oktober 2013 arrangerar man amec, Asset Management Expo & Conference. En ny konferens och mässa som kommer att arrangeras i Stockholmsmässans lokaler vartannat år med start i oktober 2013 och långsiktigt byggas upp till det ledande arrangemanget för branschen. 1

2 Vad är fysisk Asset Management? Fysisk Asset Management innebär att driftsäkerheten beaktas vid anskaffning, drift och underhåll av tekniska anläggningar. Målet är att öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft. EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, experter definierar fysisk asset management som den optimala livscykeln för fysiska tillgångar för att varaktigt uppnå de fastställda affärsmålen. Kari Komonen, ordförande i EFNMS kommitté för Asset Management, framhöll vid SAMS-dagarna på Stockholmsmässan tre olika aspekter som sammanlänkar Asset Management med generell företagsledning. Att skapa underhålla och förbättra produktiviteten i produktionstillgångar, underhållet och nettoökningen av tillgångarnas värde samt att förbättra varaktighet och säkerhet av fysiska tillgångar. Kari Komonen beskrev några situationer där en effektiv asset management skulle påverka besluten positivt: Ett företag beslöt att lägga ner en produktionslinje i mitten av en stor moderniseringsprocess. En fabrik beställde lägre kvalitet på komponenterna för ett investeringsprojekt för att spara pengar. Dessa maskiner klarade inte testfasen och fabriken förlorade åtskilliga månaders produktion. En fabrik hade ett återkommande utmattningsproblem i en del av en process. Man bytte material i utrustningen, men det hjälpte inte. Slutligen gjorde man en enkel förändring i konstruktionen och då löstes problemet. En fabrik byggdes för att producera en produkt under de kommande 20 åren. Men efterfrågan försvann efter fem år. Kari Komonen gav exempel på utmaningar för Asset Management. En process hade designats mycket effektivt och därför var det inte möjligt att ta bort några maskiner utan att lyfta bort taket på fabriken vid den aktuella delen av produktionsprocessen, något som blev mycket dyrt. BP:s oljekatastrof i mexikanska golfen berodde på ett dåligt cementjobb och ett felaktigt konstruerat fundament, konstaterade Kari Komonen. Problemen med de fysiska tillgångarna, som berodde på att man minskade investeringen med några miljoner, ledde till att man förlorade miljarder. Från fundamentet på botten läckte det ut kolväte. Det negativa trycktestet blev accepterat när det inte borde ha blivit det. Det var missar i kontrollprocessen och i skyddet mot blowouts. Det fanns inte något skydd mot upphettning. Asset Management innebär hantering av fysiska tillgångar. syftar till ekonomisk effektivitet och lönsamhet, return on assets eller räntabilitet på totalt kapital. mer användbara och underhållsanpassade installationer. ska ge ett mer långsiktigt utnyttjande av kapitalet och till långsiktiga livscykelbeslut. ger vägledning till underhållsstrategier och operativt underhåll. ska integrera investeringsbeslut och underhållsplanering. ger underhållet en förbättrad ställning bland företagets funktioner. Asset Management kan bidra till att förklara underhållets betydelse i ett bredare affärssammanhang, sade Kari Komonen. Det kan bidra till att anpassa underhållet till det övergripande affärsmålet. Det finns ett växande intresse för Asset Management över hela världen, konstaterade han avslutningsvis. 2 UTEK-NYTT 2/2012

3 Vad har vi lärt oss av praktisk Assset MAnagement? Fysisk asset management vad är det i förhållande till EFNMS? Den ursprungliga definitionen på Asset Management är den optimala livstidshanteringen av företagets fysiska tillgångar som ska medge den operativa strategin att anskaffa och bibehålla företagets förmåga att uppnå en nödvändig och hållbar möjlighet att nå företagets mål, sade Bo Anders Persson, ordförande i UTEK:s kommitté för Asset Management. Vi kan se på Asset Management på företagsstrategisk nivå (marknadsförutsättningar och företags villkor) och operativ nivå (tillgångars kapacitet och företagstillgångar). Det finns fyra livscykelsteg förklarade Bo Anders Persson. Anskaffning Produktion Underhåll Återanskaffning När det gäller anskaffning är ett av de vanligaste felen att projekten fokuseras på verkställighetsfasen, inte på utvecklingsfasen. Dokumentationssystemet är inte uppdaterat. Man fokuserar på initialkostnaderna utan att beakta de kritiska delarna av totalkostnaden under livscykeln. Dessutom involveras slutanvändarna sent i projekten. När det gäller produktionsfasen så omfattas inte strategierna för tillgångarnas användning av hur man hanterar möjliga felkällor. Det finns Bo Anders Persson, ordförande i UTEK:s kommitté för Asset Management inga formella överlämningar mellan skiften och alltför många processlarm leder till att man nonchalerar viktiga processindikatorer. Underhållsstrategier för enskilda tillgångar eller grupper av tillgångar har inte utvecklats eller följs inte. Det brister i arbetsplaneringen och schemaläggningen. Man missar att ta tillvara den interna kunskapen på grund av dålig outsourcing och man fokuserar för litet på kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. När det gäller återanskaffning har man ingen långsiktig planering. Decommissioned tillgångar förblir oinstallerade. Man har begränsat fokus på att uppdatera relevanta data och dokumentation som register över fysiska tillgångar, reservdelar, operativa procedurer och underhållsprocedurer, riskanalyser m m. UTEK-NYTT utges av UTEK, Föreningen Underhållsteknik. ANSVARIG UTGIVARE: Jan Frånlund. REDAKTÖR: Sven Janbrink, Bättre Produktivitet i Viksjö AB. ADRESSER: UTEK, Box 10231, Stockholm. BESÖKSADRESS: Bo Bergmans gata 11, Stockholm. TEL: FAX: HEMSIDA: Bättre Produktivitet i Viksjö AB, Högbyvägen 155, Järfälla. TEL: FAX: telia.com. HEMSIDA:www.battreproduktivitet.se. ANNONSBOKNING OCH PRENUMERATIONER: Sven Janbrink, TEL: , com. Karin Hallinder, TEL: , ISSN UTEK-NYTT 2/2012 3

4 Creating Performance Culture Bradley Peterson, VD, grundare och ägare av Strategic Asset Management (SAMI) i USA har lång erfarenhet från uppdrag i över 200 internationella företag. Han är en ofta anlitad person för föreläsningar och seminarier kring asset management världen över. Han pekade på skillnaden mellan underhållsarbetet och underhållsavdelningen och gav några exempel hur problem uppstår i dialogen mellan ledning och operativ verksamhet. I en australiensisk gruva sade man att vi når målen om bara underhåll gör sitt jobb. Underhåll sade att vi skulle göra ett bra jobb om vi bara hade reservdelar. Reservdelsavdelningen sade att vi får inte veta vad vi ska beställa hem. Finans sade att vi måste minska lagren. Bygga, driva och underhålla var nyckelord i hans framförande. Han pekade på det ekonomiska sambandet mellan investeringen i produktionsmedel och utfallet av produktionen. Asset Management handlar om att se till att maskiner levererar mesta möjliga produktivitet. Och en av de mest bortsedda tillgångarna när det gäller underhåll är personal. Det är trots allt människor som utför underhållet och om deras arbete inte är planerat på rätt sätt så fungerar inte produktionen till sin fulla kapacitet. Så människors attityder till underhållsarbete är oerhört viktig i organisationen och har en viktig funktion som ofta underskattas, menade Bradley Peterson. Han pekade på att det är människor och inte planer som skapar en underhållskultur i ett företag. För mig, sade Brad Peterson, är Asset Management uppbyggnad, verksamhet och underhåll. Vi har aktiviteter, initiativ och verktyg. Aristoteles sade på 300-talet före Kristus: Vi är vad vi av vana gör. Excellens eller förstklassighet är en va- Brad Peterson na inte en aktivitet. Hur kan dina nyckeltal visa perfekta värden när ditt företag är på tillbakagång? Hur får man människor att anta en utmaning? De flesta kommer till jobbet och vill göra ett bra jobb. Men ofta går de hem utan att känna att de har gjort det. Tänk om man skötte sitt hem som man sköter företag! Företagsledarna måste se vad som händer varje dag. Verksamhetskulturen består av tre delar: Förstå mänskligt beteende, kunskapsbaserad tilltro, värderingar och kunskap. Beteende agerande, användning av kunskaper. Känslor och stämningar. För att få en person att ändra sig krävs aktivitet i alla tre. Ett liv i kaos skapar hjältar som släcker bränder, för det är deras jobb. De reagerar på störningar och stopp och lever för stunden. Ett önskat beteende är att ha kontroll, kunna förutse och planera sitt arbete. Jag vet vad som kommer att ske i morgon. När vi börjar mäta ett beteende eller en verksamhet startar man förändringar hela tiden. Vad är då denna verksamhetskultur? När alla vet vad de ansvarar för och de litar på varandra. Men hur får man alla i en organisation att göra rätt saker. En kultur är summan av alla beteenden i organisationen Kulturer är stabila och kommer alltid att återgå till lägsta etablerade nivå. Varje stadium har en förutsägbar uppsättning beteenden. Det är mycket svårt att bli lite bättre och att låta denna förbättring bli varaktig. 4 UTEK-NYTT 2/2012

5 Avsikten med en verksamhetskultur är att åstadkomma excellenta och varaktiga resultat. En synlig verksamhetskultur är summan av alla beteenden och tilllämpningar Varför är förändring så svårt? Kulturen opererar vid sidan av vårt medvetande. Även inför överväldigande utmaningar kommer vi fortsätta att agera enligt våra kulturella antaganden. En fisk i vattnet vet inget om vatten, det är bara dess miljö. Brad Petersons föredrag under andra konferensdagens workshop handlade om människans, snarare än Förändring av marknad och affärspotential UTEK-NYTT 2/2012 maskinens roll i underhållsarbetet. Ledarskap och att kunna förändra en gruppkultur i en önskvärd riktning anser han vara nyckelfunktioner för framgångsrikt arbete med asset management. Det handlar om att skapa medvetenhet om i vilken företagskultur man arbetar. Företagskultur kan vara bra och nyttig om den sammanfaller med mål och visioner för verksamheten men också väldigt hämmande om kulturen inte tillåter excellence in work. Varje förändring i en verksamhet utgör ett hot mot den existerande kulturen och möts med misstro. Det är ledarnas roll att sätta Sami Adolfsen, Reliability Systems Development Manager på SKF presenterade inledningsvis ett axplock av globala trender och drivkrafter. Globalisering gör att kunderna kräver service 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. BRISCA-länderna, dvs Brasilien, Ryssland, Indien, Sydafrika och Kina utvecklas snabbt och tillför världsmarknaden massor med arbetskraft, kompetens och råmaterial. Dessutom finns det pedagogiska kraftverk, vissa speciella områden, som suger upp de bästa hjärnorna. Den teknologiska utvecklingen karaktäriseras av informationsteknologin, digitaliseringen, bio-, nanooch energiteknologin. Vi har fått förändrade värden med mer individualism, mer och mer skräddarsytt. En ökad tyngdpunkt på erfarenhetsorientering, liberalism och hållbar utveckling. Världens befolkning var 7 miljarder den12 mars Kritiska framgångsfaktorer är en kombination av teknologi, processer och kultur. SKF:S BESLUTSSTÖDSSYSTEM Decision Support är ett beslutsstödssystem som kan ersätta arbetsintensiv analys av data med en automatiserad process som identifierar sannolikhet av speciella fel som föreskriver lämpliga åtgärder, berättade Sami Adolfsen. Underlaget för beslutsfattandet är exakt, konsekvent och pålitligt. Det fångar och bevarar kunskap och är kompatibelt med SKF:s programvara och underhållssystem. FJÄRRÖVERVAKNING OCH FJÄRRDIAGNOSTIK CENTER MOLNTJÄNSTER SKF Produkt/Service ger slutanvändarna tillgång till programvaran utan krav på att installera eller underhålla programvaran. Implementering av skräddarsydda system kommer inom kort tid. De får detaljerade diagnostikrapporter om maskiner och driftförhållanden inklusive nyckeltalsuppföljning, benchmarking och optimering av processerna. INTEGRATED MAINTENANCE SOLUTION (IMS) IMS är ett funktionsavtal baserat på prestanda där SKF tar ansvar för underhållsstrategin och utförandet av tillståndsbaserat underhåll m m. Man delar risk och besparingar. SKF:s teknologi och kunskap står till kundens förfogande. agendan för en kultur som gynnar verksamheten. Brad Peterson leder SAMI Management: Konsulterna där hjälper företag att förbättra sin verksamhet. De skapar en strategisk plan. De mäter och inför 12 element som tillsammans skapar en verksamhetskultur. Sami Management skapade samitriangeln 1998 och samipyramiden År 2006 började SAMI att mäta beteendet på arbetsplatsen och in-förde nyckeltal introducerade man Verksamhetskultur, Performance Culture. Något byggs, något används och något underhålls. Sami Adolfsen Fokus sätts på tillståndsbaserat underhåll och optimering av underhållsstrategier utan investeringar. Tjänstesektorn växer i alla industrialiserade länder, konstaterade Sami Adolfsen. Tjänster representerar ca 60-70% av BNP. År 2002 investerade Tyskland euro per anställd i tillverkningsindustrin i forskning och utveckling. Motsvarande investeringar i tjänstesektorn var 67 euro. 80% av tjänsteleverantörerna tror att deras service är bra, endast 8% av slutkunderna delar denna åsikt. En studie från UK Service Design Council påpekade att 41% av tillverkningsindustrin betraktar design som en integrerad del av företaget. Samma studie visar att företag med design är 200% mer framgångsrika på aktiemarknaden. 5

6 Hur man skapar resultat - får du eller styr du och skapar ditt resultat? Torbjörn Engberg på DynaMate Industrial Services (DIS) inledde med att konstatera att ett företag startar processer för att klara de operativa målen. Men det är först när man kommer ner till de 8 timmarna, de som vi själva jobbar, där vi har våra maskiner, som vi ser hur processerna används. Processerna har en enda uppgift, att uppnå 100% värdeskapande. Vi mäter maskinernas tillgänglighet, 50% utnyttjande är inte särskilt bra. Men de 8 timmarna jag som individ förbrukar på jobbet, hur mäter vi hur stor del av min tid som är värdeskapande. Är 50% utnyttjande av en människas prestanda bra eller dåligt. Vi har ett mål, sade Torbjörn Engberg. Vi vet hur nuläget är. Sedan kör vi på, vi köper nya maskiner, anställer, omorganiserar. De som ser vad som händer är de som står för de 8 timmarna. De ser att de inte tillåts prestera fullt ut. Vi brukar tala om de 8 slöserierna som ger förluster. 1 Överproduktion 2 Väntan 3 Transporter 4 Felaktiga och onödiga processer 5 Lager 6 Onödiga rörelser 7 Kassation och omarbete 8 Bristande säkerhet, outnyttjad idékraft och kompetens Principerna för visualisering är att se, förstå och agera. Företagen som gör det är de som skapar sitt resultat. Motsatsen är oförmåga att se, oförmåga att förstå och att undra Vad händer sedan? De företagen får sitt resultat. Omorganisationer behövs inte när man ständigt skapar sitt resultat. Visualitet är att göra det enkelt att se. Var är kostnaderna störst? Det som slutar med ett haveri Torbjörn Engberg beskrev hur man styr och skapar sitt resultat. börjar alltid med små indikationer, enskilda händelser. Man vänjer sig vid småstörningar. Man klagar på utrustningen. Man frågar varför det har inträffat. Sedan försöker alla hitta vem som gjort fel och vad som gjorts fel så att det blev ett haveri. Vi ska gå från reaktivt kvalitetskontrollarbete till proaktivt kvalitetsutvecklingsarbete. Har vi inte tid? 6 UTEK-NYTT 2/2012

7 Jag skapar mig tid med ständiga förbättringar. Standard, normalläget är nu bäst kända läge. Fel korrigeringar leder till att jag inte har tid. TYPISKA SLÖSERIER RUNT VÄRDE- FLÖDET: Otydliga mål och roller Låg standardiseringsgrad Ineffektiva möten Väntan på information Sen reaktion på avvikelser Ändringar sent i processen Resursbrist Fel kompetens och styrd kompetensutveckling Reservdelsbrist Brandkårsutryckning Bristfällig information Saknade verktyg och utrustning Ingen återanvändning av kunskap LEDARSKAP MED FOKUS PÅ ATT SKAPA RESULTAT Ledarna går före, coachar, ställer krav, följer upp, reagerar, lyssnar, skapar och ger förutsättningar, utmanar och uppmuntrar. Ledarens roll är att ansvara för att produktionsmålen uppnås. Att etablera en bästa standard. Att se till att standarden efterlevs och förbättra det standardiserade arbetssättet. Att utbilda och motivera sin personal. Rätt processer ger rätt resultat! Rätt ledarskap ger rätt resultat! Rätt medarbetarskap ger rätt resultat! Hög verkningsgrad på medarbetarskap ledarskap och processer ger hög totalproduktivitet! Hög totalproduktivitet skapar kundnytta genom hög kvalitet, hög leveransprecision och konkurrenskraftig kostnadsnivå eller pris! Samma människor, material och maskiner är tillgängliga för alla konkurrenter, sade Torbjörn Engberg. Vad vi kan bli speciella på är våra organisationer, metoder, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap. MÅL OCH RESULTATFOKUSERAT ARBETSSÄTT Att lära sig se slöserier och betrakta dem som förluster (reaktionsförmåga) Att lära sig reagera på tidiga/ små signaler om att något är fel (reaktionssnabbhet) Att lära sig att agera för att snabbt återställa standardläge genom att åtgärda avvikelsen (kapabel) Att lära sig ständigt förbättra i små, små steg (kreativ) MÅL OCH RESULTATFOKUS ÄR: Helhetssyn, alla vet vad målet är! Lag, organisation och synligt, tydligt ledarskap! Standardiserat arbetssätt! (nu sämst tillåtna läge) Eliminering av alla slöserier! Ständiga förbättringar! Samarbete är ett sätt att öka flexibilitet och affärsnytta SSG, Standard Solutions Group AB utvecklar producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna i tvärindustriella nätverk med Sverige som bas och med en global närvaro, berättade Jonas Berggren, VD för SSG AB. Affärsmässig framgång genom industriellt samarbete, det är företagets affärsidé. Vi jobbar med hela den svenska industrin, fortsatte Jonas Berggren. Vi har ett 60-tal arbetsgrupper, 11 expertkommittér, 500 experter och 50 medarbetare. Det gäller att hitta bra strukturer och modeller för detta samarbete. Sverige är unikt när det gäller samarbete. När man har kniven på strupen man måste göra något annorlunda. Tänka på ett nytt sätt. Här kan man vända upp och ner på tankesättet. Varför går samarbete så pass bra UTEK-NYTT 2/2012 Jonas Berggren berättade om ett unikt industrisamarbete. i de nordiska länderna. En internationell jämförelse visar nämligen detta. I toppen återfinns Danmark, Sverige, Holland och Finland. I dessa länder litar man på varandra. Det är inbyggt i vår kultur. Det är ett måste om man ska samarbeta. En annan intressant skillnad i en jämförelse med andra länder. Vi litar på institutioner. Vi litar på det kollektiva. För sju år sedan med början i skogsindustrin startade vi utbildning av entreprenörer. Vi tog de bästa från de bästa och utvecklade en gemensam entreprenörsutbildning. Idag har vi utbildat i 140 industrianläggningar, entreprenadföretag och entreprenörer. SSG Produktdatabas omfattar 40 industrianläggningar för varumärken med mer än artikelnummer. SSG:s leverantörsregister ska enligt målsättningen för år 2015 omfatta leverantörer. 7

8 Hur synen värdeförändras Rollen av tjänsteinnovation och tjänstefieringen av industrin Vad är värde? Var uppstår värde? I en transaktion när man köper t ex en dator eller vid användningen av datorn. När någon använder maskinen. Om jag säljer en maskin skapar jag bara förutsättningar för att skapa värde, sade Lars Witell, professor vid Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Sedan kan kunden skapa något som har ett värde. Jag som kund är egentligen inte intresserad av en tvättmaskin utan av rena kläder. Tjänsterna ökad sin andel av ekonomin. IBM har visat statistik på hur tjänsterna ökat till halva företaget. En undersökning hos tillverkande företag visade att man i genomsnitt räknade med att andelen service och tjänster om fem år kommer att vara 28%. Idag är den 23%. IBM har 300 tjänsteinnovatörer, berättade Lars Witell. Volvo hade 5 för några år sedan. I Sverige är vi kända för bra kvalitet. Men vi har svårt med kostnadsläget. Nu får vi konkurrera vi med tjänster i stället för pris. Nu utvecklas konkurrensen med en kombination av olika lösningar. Kundanpassade lösningar och upplevelser. Inget har dock blivit mindre viktigt. Tyska forskare har tagit fram en modell med olika tjänstestrategier. Många företag är bastjänstleverantörer. Eftermarknadsleverantörer lever till stor del på reservdelar. Kundstödsleverantörer jobbar med förebyggande underhåll. Som outsourcingpartner tar man över en del av kundernas verksamhet. Nästa steg är att bli utvecklingspartner. I fordonsindustrin trodde man tidigare att tjänster bara fanns i slutet av värdekedjan, men nu finns de Lars Witell beskrev hur värde skapas och hur tjänstefieringen av industrin har förändrat hur innovationer skapas. längs hela kedjan. Vad är en innovation? Innovationer finns inom de fyra områdena process, erbjudande, leverans och finansiering. I produktinnovationer är tekniska prestanda viktigast. I tjänsteinnovationer däremot är det leverans och finansiering. Inom tjänster handlar det dock om alla de fyra delarna inte bara teknisk prestanda eller leverans eller finansiering. Dessutom finns rekombinativa innovationer. Var uppstår innovation? Produkt- innovationer uppstår traditionellt i ett gäng ingenjörer. Man har en formell utvecklingsprocess och lanserar sedan innovationen hos kunden. Att utveckla tjänster är annorlunda. Innovationerna uppstår ofta ute hos kunden när en säljare ser ett problem hos kunden. Lars Witells budskap i sammanfattning: Värde skapas i användning Tjänsteinnovation är annorlunda Rekombinativa innovationer Tjänsteinnovationer skapas hos kunden. 8 UTEK-NYTT 2/2012

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Konferensprogram 2014

Konferensprogram 2014 TEMA 1: Kompetenssäkring Tisdag 11/3 kl 14.00 16.30 Detta program har tidigare genomförts vid en internationell konferens i Schweiz och rönte då mycket stort intresse. Budskapet som förmedlas bygger på

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Matti Matti Tuikkanen/VD Tuikkanen/VD Underhållsföretagen Underhållsföretagen AB AB Underhåll (enligt SIS-EN 13306) Kombination

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB Piteå, 2013-05-22, Scope-möte ÄGARE OCH KUNDER 7 ÄGARE OCH KUNDER VÅRT ARBETSSÄTT 9 VÅRT ARBETSSÄTT SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien De tre nya standarderna SS_ISO 5500x SS-ISO 55000 Ledningssystem för tillgångar - Översikt, principer och terminologi SS-ISO 55001 Ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Sven Jansson Programområdesansvarig Överföring & Distribution Elforsk AB 101 53 Stockholm Tel 08-677 27 32 Mobil 0706-99 27

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR TRENDER INOM OFFENTLIG SEKTOR» Ökade krav på effektivitet vilket kräver:» Kortare handläggningstider» Automatiserad

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

KICK-OFF ELLER KICK-IN?

KICK-OFF ELLER KICK-IN? KICK-OFF ELLER KICK-IN? Diskobowling och fina krogen i all ära, men de lämnar sällan några bestående avtryck. Vill du däremot bjuda dina medarbetare på en insiktsfull upplevelse som ger mer drag i affärerna

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg Program hösten 2012 Göteborg Förändringsledning i lärande organisationer Sofia Bernhard Tid: 6 september 2012, kl 13.00 16.00, förfriskning serveras från 12.30 Plats: Raddisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete Crew Resource Management Säkert teamarbete Utbildning i Säkert teamarbete Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam Utveckla och implementera säkerhetsverktyg i det dagliga patientarbetet Crew Resource Management

Läs mer

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation!

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Lean & Agile! MIND Time! NETnet! Resco! Jeanette Jealmo Anna Axelson Det här är Folksam!! Grundades 1908!

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

STORA SCENEN Tisdagen 11:e mars 2014. Moderator

STORA SCENEN Tisdagen 11:e mars 2014. Moderator STORA SCENEN Tisdagen 11:e mars 2014 Moderator Moderator Marie Granmar, teknik- och vetenskapsjournalist med erfarenhet från tidningar, radio och tv. Marie är utbildad civilingenjör i maskinteknik och

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet

Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet En hållbar linje? Hållbarhet innebär en livsföring som tillgodoser våra behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer