o m underhåll och asset management Jan Frånlund, UTEK öppnade SAMS-dagarna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "o m underhåll och asset management Jan Frånlund, UTEK öppnade SAMS-dagarna 2012"

Transkript

1 UTEK-Nytt 2/2012 o m underhåll och asset management SAMS-Dagarna 2012 Att skapa, tillvarata och utveckla hållbar konkurrenskraft genom en samverkan med helhetsgreppet av fysiska tillgångar SAMS-Dagarna 2012 var premiärkonferensen för den nya riksorganisationen SAMS, Swedish Asset Management Society. UTEK-NYTT 2/2012 Jan Frånlund, UTEK öppnade SAMS-dagarna 2012 Under två halvdagar den november belystes högaktuella teman för långsiktig utveckling av industrins och Sveriges globala konkurrenskraft. SAMS-Dagarna fokuserade på hur man kan skapa, tillvarata och utveckla hållbar konkurrenskraft för svenskt näringsliv genom branschöverskridande samverkan och optimal hantering av fysiska tillgångar med hänsyn till miljö, ekonomi och personal. Begreppet Asset Management genomsyrade hela konferensen. För att speciellt belysa området medverkade talare från Asset Management-kommittén inom EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, samt strategiutvecklare från USA. Programmet bjöd också på intressanta inlägg av Svenska experter på verksamhetsutveckling som berättade hur företag som inlemmat Asset Management i sin strategi har nått förbluffande resultat. Underhållsföretagen och UTEK, har sedan länge samverkat i olika former och har nu startat ett nytt, fördjupat och långsiktigt samarbete kring Asset Management för driftsäkerhet, kapitalvård och hållbar utveckling inom svensk industri och samhälle. Syftet med samarbetet är att skapa mötesplatser och forum för affärer, kunskapsutbyte och nätverkande som lyfter fram de alltmer ökande kraven på lösningar för hållbar och konkurrenskraftig industriproduktion. Arrangemangen ska också omfatta infrastruktur, akademi och forskning samt övergripande områden som energi, miljö och hållbarhet. Den första gemensamma aktiviteten var SAMS-Dagarna november 2012 som också var premiärkonferensen för den nya riksorganisationen SAMS, Swedish Asset Management Society. Den oktober 2013 arrangerar man amec, Asset Management Expo & Conference. En ny konferens och mässa som kommer att arrangeras i Stockholmsmässans lokaler vartannat år med start i oktober 2013 och långsiktigt byggas upp till det ledande arrangemanget för branschen. 1

2 Vad är fysisk Asset Management? Fysisk Asset Management innebär att driftsäkerheten beaktas vid anskaffning, drift och underhåll av tekniska anläggningar. Målet är att öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft. EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, experter definierar fysisk asset management som den optimala livscykeln för fysiska tillgångar för att varaktigt uppnå de fastställda affärsmålen. Kari Komonen, ordförande i EFNMS kommitté för Asset Management, framhöll vid SAMS-dagarna på Stockholmsmässan tre olika aspekter som sammanlänkar Asset Management med generell företagsledning. Att skapa underhålla och förbättra produktiviteten i produktionstillgångar, underhållet och nettoökningen av tillgångarnas värde samt att förbättra varaktighet och säkerhet av fysiska tillgångar. Kari Komonen beskrev några situationer där en effektiv asset management skulle påverka besluten positivt: Ett företag beslöt att lägga ner en produktionslinje i mitten av en stor moderniseringsprocess. En fabrik beställde lägre kvalitet på komponenterna för ett investeringsprojekt för att spara pengar. Dessa maskiner klarade inte testfasen och fabriken förlorade åtskilliga månaders produktion. En fabrik hade ett återkommande utmattningsproblem i en del av en process. Man bytte material i utrustningen, men det hjälpte inte. Slutligen gjorde man en enkel förändring i konstruktionen och då löstes problemet. En fabrik byggdes för att producera en produkt under de kommande 20 åren. Men efterfrågan försvann efter fem år. Kari Komonen gav exempel på utmaningar för Asset Management. En process hade designats mycket effektivt och därför var det inte möjligt att ta bort några maskiner utan att lyfta bort taket på fabriken vid den aktuella delen av produktionsprocessen, något som blev mycket dyrt. BP:s oljekatastrof i mexikanska golfen berodde på ett dåligt cementjobb och ett felaktigt konstruerat fundament, konstaterade Kari Komonen. Problemen med de fysiska tillgångarna, som berodde på att man minskade investeringen med några miljoner, ledde till att man förlorade miljarder. Från fundamentet på botten läckte det ut kolväte. Det negativa trycktestet blev accepterat när det inte borde ha blivit det. Det var missar i kontrollprocessen och i skyddet mot blowouts. Det fanns inte något skydd mot upphettning. Asset Management innebär hantering av fysiska tillgångar. syftar till ekonomisk effektivitet och lönsamhet, return on assets eller räntabilitet på totalt kapital. mer användbara och underhållsanpassade installationer. ska ge ett mer långsiktigt utnyttjande av kapitalet och till långsiktiga livscykelbeslut. ger vägledning till underhållsstrategier och operativt underhåll. ska integrera investeringsbeslut och underhållsplanering. ger underhållet en förbättrad ställning bland företagets funktioner. Asset Management kan bidra till att förklara underhållets betydelse i ett bredare affärssammanhang, sade Kari Komonen. Det kan bidra till att anpassa underhållet till det övergripande affärsmålet. Det finns ett växande intresse för Asset Management över hela världen, konstaterade han avslutningsvis. 2 UTEK-NYTT 2/2012

3 Vad har vi lärt oss av praktisk Assset MAnagement? Fysisk asset management vad är det i förhållande till EFNMS? Den ursprungliga definitionen på Asset Management är den optimala livstidshanteringen av företagets fysiska tillgångar som ska medge den operativa strategin att anskaffa och bibehålla företagets förmåga att uppnå en nödvändig och hållbar möjlighet att nå företagets mål, sade Bo Anders Persson, ordförande i UTEK:s kommitté för Asset Management. Vi kan se på Asset Management på företagsstrategisk nivå (marknadsförutsättningar och företags villkor) och operativ nivå (tillgångars kapacitet och företagstillgångar). Det finns fyra livscykelsteg förklarade Bo Anders Persson. Anskaffning Produktion Underhåll Återanskaffning När det gäller anskaffning är ett av de vanligaste felen att projekten fokuseras på verkställighetsfasen, inte på utvecklingsfasen. Dokumentationssystemet är inte uppdaterat. Man fokuserar på initialkostnaderna utan att beakta de kritiska delarna av totalkostnaden under livscykeln. Dessutom involveras slutanvändarna sent i projekten. När det gäller produktionsfasen så omfattas inte strategierna för tillgångarnas användning av hur man hanterar möjliga felkällor. Det finns Bo Anders Persson, ordförande i UTEK:s kommitté för Asset Management inga formella överlämningar mellan skiften och alltför många processlarm leder till att man nonchalerar viktiga processindikatorer. Underhållsstrategier för enskilda tillgångar eller grupper av tillgångar har inte utvecklats eller följs inte. Det brister i arbetsplaneringen och schemaläggningen. Man missar att ta tillvara den interna kunskapen på grund av dålig outsourcing och man fokuserar för litet på kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. När det gäller återanskaffning har man ingen långsiktig planering. Decommissioned tillgångar förblir oinstallerade. Man har begränsat fokus på att uppdatera relevanta data och dokumentation som register över fysiska tillgångar, reservdelar, operativa procedurer och underhållsprocedurer, riskanalyser m m. UTEK-NYTT utges av UTEK, Föreningen Underhållsteknik. ANSVARIG UTGIVARE: Jan Frånlund. REDAKTÖR: Sven Janbrink, Bättre Produktivitet i Viksjö AB. ADRESSER: UTEK, Box 10231, Stockholm. BESÖKSADRESS: Bo Bergmans gata 11, Stockholm. TEL: FAX: HEMSIDA: Bättre Produktivitet i Viksjö AB, Högbyvägen 155, Järfälla. TEL: FAX: telia.com. HEMSIDA:www.battreproduktivitet.se. ANNONSBOKNING OCH PRENUMERATIONER: Sven Janbrink, TEL: , com. Karin Hallinder, TEL: , ISSN UTEK-NYTT 2/2012 3

4 Creating Performance Culture Bradley Peterson, VD, grundare och ägare av Strategic Asset Management (SAMI) i USA har lång erfarenhet från uppdrag i över 200 internationella företag. Han är en ofta anlitad person för föreläsningar och seminarier kring asset management världen över. Han pekade på skillnaden mellan underhållsarbetet och underhållsavdelningen och gav några exempel hur problem uppstår i dialogen mellan ledning och operativ verksamhet. I en australiensisk gruva sade man att vi når målen om bara underhåll gör sitt jobb. Underhåll sade att vi skulle göra ett bra jobb om vi bara hade reservdelar. Reservdelsavdelningen sade att vi får inte veta vad vi ska beställa hem. Finans sade att vi måste minska lagren. Bygga, driva och underhålla var nyckelord i hans framförande. Han pekade på det ekonomiska sambandet mellan investeringen i produktionsmedel och utfallet av produktionen. Asset Management handlar om att se till att maskiner levererar mesta möjliga produktivitet. Och en av de mest bortsedda tillgångarna när det gäller underhåll är personal. Det är trots allt människor som utför underhållet och om deras arbete inte är planerat på rätt sätt så fungerar inte produktionen till sin fulla kapacitet. Så människors attityder till underhållsarbete är oerhört viktig i organisationen och har en viktig funktion som ofta underskattas, menade Bradley Peterson. Han pekade på att det är människor och inte planer som skapar en underhållskultur i ett företag. För mig, sade Brad Peterson, är Asset Management uppbyggnad, verksamhet och underhåll. Vi har aktiviteter, initiativ och verktyg. Aristoteles sade på 300-talet före Kristus: Vi är vad vi av vana gör. Excellens eller förstklassighet är en va- Brad Peterson na inte en aktivitet. Hur kan dina nyckeltal visa perfekta värden när ditt företag är på tillbakagång? Hur får man människor att anta en utmaning? De flesta kommer till jobbet och vill göra ett bra jobb. Men ofta går de hem utan att känna att de har gjort det. Tänk om man skötte sitt hem som man sköter företag! Företagsledarna måste se vad som händer varje dag. Verksamhetskulturen består av tre delar: Förstå mänskligt beteende, kunskapsbaserad tilltro, värderingar och kunskap. Beteende agerande, användning av kunskaper. Känslor och stämningar. För att få en person att ändra sig krävs aktivitet i alla tre. Ett liv i kaos skapar hjältar som släcker bränder, för det är deras jobb. De reagerar på störningar och stopp och lever för stunden. Ett önskat beteende är att ha kontroll, kunna förutse och planera sitt arbete. Jag vet vad som kommer att ske i morgon. När vi börjar mäta ett beteende eller en verksamhet startar man förändringar hela tiden. Vad är då denna verksamhetskultur? När alla vet vad de ansvarar för och de litar på varandra. Men hur får man alla i en organisation att göra rätt saker. En kultur är summan av alla beteenden i organisationen Kulturer är stabila och kommer alltid att återgå till lägsta etablerade nivå. Varje stadium har en förutsägbar uppsättning beteenden. Det är mycket svårt att bli lite bättre och att låta denna förbättring bli varaktig. 4 UTEK-NYTT 2/2012

5 Avsikten med en verksamhetskultur är att åstadkomma excellenta och varaktiga resultat. En synlig verksamhetskultur är summan av alla beteenden och tilllämpningar Varför är förändring så svårt? Kulturen opererar vid sidan av vårt medvetande. Även inför överväldigande utmaningar kommer vi fortsätta att agera enligt våra kulturella antaganden. En fisk i vattnet vet inget om vatten, det är bara dess miljö. Brad Petersons föredrag under andra konferensdagens workshop handlade om människans, snarare än Förändring av marknad och affärspotential UTEK-NYTT 2/2012 maskinens roll i underhållsarbetet. Ledarskap och att kunna förändra en gruppkultur i en önskvärd riktning anser han vara nyckelfunktioner för framgångsrikt arbete med asset management. Det handlar om att skapa medvetenhet om i vilken företagskultur man arbetar. Företagskultur kan vara bra och nyttig om den sammanfaller med mål och visioner för verksamheten men också väldigt hämmande om kulturen inte tillåter excellence in work. Varje förändring i en verksamhet utgör ett hot mot den existerande kulturen och möts med misstro. Det är ledarnas roll att sätta Sami Adolfsen, Reliability Systems Development Manager på SKF presenterade inledningsvis ett axplock av globala trender och drivkrafter. Globalisering gör att kunderna kräver service 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. BRISCA-länderna, dvs Brasilien, Ryssland, Indien, Sydafrika och Kina utvecklas snabbt och tillför världsmarknaden massor med arbetskraft, kompetens och råmaterial. Dessutom finns det pedagogiska kraftverk, vissa speciella områden, som suger upp de bästa hjärnorna. Den teknologiska utvecklingen karaktäriseras av informationsteknologin, digitaliseringen, bio-, nanooch energiteknologin. Vi har fått förändrade värden med mer individualism, mer och mer skräddarsytt. En ökad tyngdpunkt på erfarenhetsorientering, liberalism och hållbar utveckling. Världens befolkning var 7 miljarder den12 mars Kritiska framgångsfaktorer är en kombination av teknologi, processer och kultur. SKF:S BESLUTSSTÖDSSYSTEM Decision Support är ett beslutsstödssystem som kan ersätta arbetsintensiv analys av data med en automatiserad process som identifierar sannolikhet av speciella fel som föreskriver lämpliga åtgärder, berättade Sami Adolfsen. Underlaget för beslutsfattandet är exakt, konsekvent och pålitligt. Det fångar och bevarar kunskap och är kompatibelt med SKF:s programvara och underhållssystem. FJÄRRÖVERVAKNING OCH FJÄRRDIAGNOSTIK CENTER MOLNTJÄNSTER SKF Produkt/Service ger slutanvändarna tillgång till programvaran utan krav på att installera eller underhålla programvaran. Implementering av skräddarsydda system kommer inom kort tid. De får detaljerade diagnostikrapporter om maskiner och driftförhållanden inklusive nyckeltalsuppföljning, benchmarking och optimering av processerna. INTEGRATED MAINTENANCE SOLUTION (IMS) IMS är ett funktionsavtal baserat på prestanda där SKF tar ansvar för underhållsstrategin och utförandet av tillståndsbaserat underhåll m m. Man delar risk och besparingar. SKF:s teknologi och kunskap står till kundens förfogande. agendan för en kultur som gynnar verksamheten. Brad Peterson leder SAMI Management: Konsulterna där hjälper företag att förbättra sin verksamhet. De skapar en strategisk plan. De mäter och inför 12 element som tillsammans skapar en verksamhetskultur. Sami Management skapade samitriangeln 1998 och samipyramiden År 2006 började SAMI att mäta beteendet på arbetsplatsen och in-förde nyckeltal introducerade man Verksamhetskultur, Performance Culture. Något byggs, något används och något underhålls. Sami Adolfsen Fokus sätts på tillståndsbaserat underhåll och optimering av underhållsstrategier utan investeringar. Tjänstesektorn växer i alla industrialiserade länder, konstaterade Sami Adolfsen. Tjänster representerar ca 60-70% av BNP. År 2002 investerade Tyskland euro per anställd i tillverkningsindustrin i forskning och utveckling. Motsvarande investeringar i tjänstesektorn var 67 euro. 80% av tjänsteleverantörerna tror att deras service är bra, endast 8% av slutkunderna delar denna åsikt. En studie från UK Service Design Council påpekade att 41% av tillverkningsindustrin betraktar design som en integrerad del av företaget. Samma studie visar att företag med design är 200% mer framgångsrika på aktiemarknaden. 5

6 Hur man skapar resultat - får du eller styr du och skapar ditt resultat? Torbjörn Engberg på DynaMate Industrial Services (DIS) inledde med att konstatera att ett företag startar processer för att klara de operativa målen. Men det är först när man kommer ner till de 8 timmarna, de som vi själva jobbar, där vi har våra maskiner, som vi ser hur processerna används. Processerna har en enda uppgift, att uppnå 100% värdeskapande. Vi mäter maskinernas tillgänglighet, 50% utnyttjande är inte särskilt bra. Men de 8 timmarna jag som individ förbrukar på jobbet, hur mäter vi hur stor del av min tid som är värdeskapande. Är 50% utnyttjande av en människas prestanda bra eller dåligt. Vi har ett mål, sade Torbjörn Engberg. Vi vet hur nuläget är. Sedan kör vi på, vi köper nya maskiner, anställer, omorganiserar. De som ser vad som händer är de som står för de 8 timmarna. De ser att de inte tillåts prestera fullt ut. Vi brukar tala om de 8 slöserierna som ger förluster. 1 Överproduktion 2 Väntan 3 Transporter 4 Felaktiga och onödiga processer 5 Lager 6 Onödiga rörelser 7 Kassation och omarbete 8 Bristande säkerhet, outnyttjad idékraft och kompetens Principerna för visualisering är att se, förstå och agera. Företagen som gör det är de som skapar sitt resultat. Motsatsen är oförmåga att se, oförmåga att förstå och att undra Vad händer sedan? De företagen får sitt resultat. Omorganisationer behövs inte när man ständigt skapar sitt resultat. Visualitet är att göra det enkelt att se. Var är kostnaderna störst? Det som slutar med ett haveri Torbjörn Engberg beskrev hur man styr och skapar sitt resultat. börjar alltid med små indikationer, enskilda händelser. Man vänjer sig vid småstörningar. Man klagar på utrustningen. Man frågar varför det har inträffat. Sedan försöker alla hitta vem som gjort fel och vad som gjorts fel så att det blev ett haveri. Vi ska gå från reaktivt kvalitetskontrollarbete till proaktivt kvalitetsutvecklingsarbete. Har vi inte tid? 6 UTEK-NYTT 2/2012

7 Jag skapar mig tid med ständiga förbättringar. Standard, normalläget är nu bäst kända läge. Fel korrigeringar leder till att jag inte har tid. TYPISKA SLÖSERIER RUNT VÄRDE- FLÖDET: Otydliga mål och roller Låg standardiseringsgrad Ineffektiva möten Väntan på information Sen reaktion på avvikelser Ändringar sent i processen Resursbrist Fel kompetens och styrd kompetensutveckling Reservdelsbrist Brandkårsutryckning Bristfällig information Saknade verktyg och utrustning Ingen återanvändning av kunskap LEDARSKAP MED FOKUS PÅ ATT SKAPA RESULTAT Ledarna går före, coachar, ställer krav, följer upp, reagerar, lyssnar, skapar och ger förutsättningar, utmanar och uppmuntrar. Ledarens roll är att ansvara för att produktionsmålen uppnås. Att etablera en bästa standard. Att se till att standarden efterlevs och förbättra det standardiserade arbetssättet. Att utbilda och motivera sin personal. Rätt processer ger rätt resultat! Rätt ledarskap ger rätt resultat! Rätt medarbetarskap ger rätt resultat! Hög verkningsgrad på medarbetarskap ledarskap och processer ger hög totalproduktivitet! Hög totalproduktivitet skapar kundnytta genom hög kvalitet, hög leveransprecision och konkurrenskraftig kostnadsnivå eller pris! Samma människor, material och maskiner är tillgängliga för alla konkurrenter, sade Torbjörn Engberg. Vad vi kan bli speciella på är våra organisationer, metoder, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap. MÅL OCH RESULTATFOKUSERAT ARBETSSÄTT Att lära sig se slöserier och betrakta dem som förluster (reaktionsförmåga) Att lära sig reagera på tidiga/ små signaler om att något är fel (reaktionssnabbhet) Att lära sig att agera för att snabbt återställa standardläge genom att åtgärda avvikelsen (kapabel) Att lära sig ständigt förbättra i små, små steg (kreativ) MÅL OCH RESULTATFOKUS ÄR: Helhetssyn, alla vet vad målet är! Lag, organisation och synligt, tydligt ledarskap! Standardiserat arbetssätt! (nu sämst tillåtna läge) Eliminering av alla slöserier! Ständiga förbättringar! Samarbete är ett sätt att öka flexibilitet och affärsnytta SSG, Standard Solutions Group AB utvecklar producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna i tvärindustriella nätverk med Sverige som bas och med en global närvaro, berättade Jonas Berggren, VD för SSG AB. Affärsmässig framgång genom industriellt samarbete, det är företagets affärsidé. Vi jobbar med hela den svenska industrin, fortsatte Jonas Berggren. Vi har ett 60-tal arbetsgrupper, 11 expertkommittér, 500 experter och 50 medarbetare. Det gäller att hitta bra strukturer och modeller för detta samarbete. Sverige är unikt när det gäller samarbete. När man har kniven på strupen man måste göra något annorlunda. Tänka på ett nytt sätt. Här kan man vända upp och ner på tankesättet. Varför går samarbete så pass bra UTEK-NYTT 2/2012 Jonas Berggren berättade om ett unikt industrisamarbete. i de nordiska länderna. En internationell jämförelse visar nämligen detta. I toppen återfinns Danmark, Sverige, Holland och Finland. I dessa länder litar man på varandra. Det är inbyggt i vår kultur. Det är ett måste om man ska samarbeta. En annan intressant skillnad i en jämförelse med andra länder. Vi litar på institutioner. Vi litar på det kollektiva. För sju år sedan med början i skogsindustrin startade vi utbildning av entreprenörer. Vi tog de bästa från de bästa och utvecklade en gemensam entreprenörsutbildning. Idag har vi utbildat i 140 industrianläggningar, entreprenadföretag och entreprenörer. SSG Produktdatabas omfattar 40 industrianläggningar för varumärken med mer än artikelnummer. SSG:s leverantörsregister ska enligt målsättningen för år 2015 omfatta leverantörer. 7

8 Hur synen värdeförändras Rollen av tjänsteinnovation och tjänstefieringen av industrin Vad är värde? Var uppstår värde? I en transaktion när man köper t ex en dator eller vid användningen av datorn. När någon använder maskinen. Om jag säljer en maskin skapar jag bara förutsättningar för att skapa värde, sade Lars Witell, professor vid Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Sedan kan kunden skapa något som har ett värde. Jag som kund är egentligen inte intresserad av en tvättmaskin utan av rena kläder. Tjänsterna ökad sin andel av ekonomin. IBM har visat statistik på hur tjänsterna ökat till halva företaget. En undersökning hos tillverkande företag visade att man i genomsnitt räknade med att andelen service och tjänster om fem år kommer att vara 28%. Idag är den 23%. IBM har 300 tjänsteinnovatörer, berättade Lars Witell. Volvo hade 5 för några år sedan. I Sverige är vi kända för bra kvalitet. Men vi har svårt med kostnadsläget. Nu får vi konkurrera vi med tjänster i stället för pris. Nu utvecklas konkurrensen med en kombination av olika lösningar. Kundanpassade lösningar och upplevelser. Inget har dock blivit mindre viktigt. Tyska forskare har tagit fram en modell med olika tjänstestrategier. Många företag är bastjänstleverantörer. Eftermarknadsleverantörer lever till stor del på reservdelar. Kundstödsleverantörer jobbar med förebyggande underhåll. Som outsourcingpartner tar man över en del av kundernas verksamhet. Nästa steg är att bli utvecklingspartner. I fordonsindustrin trodde man tidigare att tjänster bara fanns i slutet av värdekedjan, men nu finns de Lars Witell beskrev hur värde skapas och hur tjänstefieringen av industrin har förändrat hur innovationer skapas. längs hela kedjan. Vad är en innovation? Innovationer finns inom de fyra områdena process, erbjudande, leverans och finansiering. I produktinnovationer är tekniska prestanda viktigast. I tjänsteinnovationer däremot är det leverans och finansiering. Inom tjänster handlar det dock om alla de fyra delarna inte bara teknisk prestanda eller leverans eller finansiering. Dessutom finns rekombinativa innovationer. Var uppstår innovation? Produkt- innovationer uppstår traditionellt i ett gäng ingenjörer. Man har en formell utvecklingsprocess och lanserar sedan innovationen hos kunden. Att utveckla tjänster är annorlunda. Innovationerna uppstår ofta ute hos kunden när en säljare ser ett problem hos kunden. Lars Witells budskap i sammanfattning: Värde skapas i användning Tjänsteinnovation är annorlunda Rekombinativa innovationer Tjänsteinnovationer skapas hos kunden. 8 UTEK-NYTT 2/2012

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet Mats Karlsson Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte 2 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB 3 SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Matti Matti Tuikkanen/VD Tuikkanen/VD Underhållsföretagen Underhållsföretagen AB AB Underhåll (enligt SIS-EN 13306) Kombination

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA 20-21 Mars 2014 Per Möller Idhammar AB 1 Idhammar AB - Startade 1973 - Ombildades 1993 - Omsätter 30 MSEK - Utbildning 60% konsult 40% - 13 konsulter

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB Piteå, 2013-05-22, Scope-möte ÄGARE OCH KUNDER 7 ÄGARE OCH KUNDER VÅRT ARBETSSÄTT 9 VÅRT ARBETSSÄTT SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Konferensprogram 2014

Konferensprogram 2014 TEMA 1: Kompetenssäkring Tisdag 11/3 kl 14.00 16.30 Detta program har tidigare genomförts vid en internationell konferens i Schweiz och rönte då mycket stort intresse. Budskapet som förmedlas bygger på

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Sven Jansson Programområdesansvarig Överföring & Distribution Elforsk AB 101 53 Stockholm Tel 08-677 27 32 Mobil 0706-99 27

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 april 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Höganäs Per Westman Underhållskoordinator Hägglund Drives Nicklas

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

nya värden för ditt företag

nya värden för ditt företag Mångfald kan skapa Andreas Carlgren, Integrationsverket nya värden för ditt företag Mångfald för utveckling och affärskraft Allt fler företag, offentliga förvaltningar och andra organisationer börjar

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien De tre nya standarderna SS_ISO 5500x SS-ISO 55000 Ledningssystem för tillgångar - Översikt, principer och terminologi SS-ISO 55001 Ledningssystem

Läs mer

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VI FÖREBYGGER OCH LÖSER PROBLEM Trenden är att utvecklingstiden för nya produkter och en produkts livscykel blir allt kortare. Det gäller att ligga i framkanten på

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2010 TALARE Key note speaker Jan Olhager Professor, Linköpings Universitet Visiting Professor, Monash University Melbourne, Australia Per-Ola Post Production

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer