o m underhåll och asset management Jan Frånlund, UTEK öppnade SAMS-dagarna 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "o m underhåll och asset management Jan Frånlund, UTEK öppnade SAMS-dagarna 2012"

Transkript

1 UTEK-Nytt 2/2012 o m underhåll och asset management SAMS-Dagarna 2012 Att skapa, tillvarata och utveckla hållbar konkurrenskraft genom en samverkan med helhetsgreppet av fysiska tillgångar SAMS-Dagarna 2012 var premiärkonferensen för den nya riksorganisationen SAMS, Swedish Asset Management Society. UTEK-NYTT 2/2012 Jan Frånlund, UTEK öppnade SAMS-dagarna 2012 Under två halvdagar den november belystes högaktuella teman för långsiktig utveckling av industrins och Sveriges globala konkurrenskraft. SAMS-Dagarna fokuserade på hur man kan skapa, tillvarata och utveckla hållbar konkurrenskraft för svenskt näringsliv genom branschöverskridande samverkan och optimal hantering av fysiska tillgångar med hänsyn till miljö, ekonomi och personal. Begreppet Asset Management genomsyrade hela konferensen. För att speciellt belysa området medverkade talare från Asset Management-kommittén inom EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, samt strategiutvecklare från USA. Programmet bjöd också på intressanta inlägg av Svenska experter på verksamhetsutveckling som berättade hur företag som inlemmat Asset Management i sin strategi har nått förbluffande resultat. Underhållsföretagen och UTEK, har sedan länge samverkat i olika former och har nu startat ett nytt, fördjupat och långsiktigt samarbete kring Asset Management för driftsäkerhet, kapitalvård och hållbar utveckling inom svensk industri och samhälle. Syftet med samarbetet är att skapa mötesplatser och forum för affärer, kunskapsutbyte och nätverkande som lyfter fram de alltmer ökande kraven på lösningar för hållbar och konkurrenskraftig industriproduktion. Arrangemangen ska också omfatta infrastruktur, akademi och forskning samt övergripande områden som energi, miljö och hållbarhet. Den första gemensamma aktiviteten var SAMS-Dagarna november 2012 som också var premiärkonferensen för den nya riksorganisationen SAMS, Swedish Asset Management Society. Den oktober 2013 arrangerar man amec, Asset Management Expo & Conference. En ny konferens och mässa som kommer att arrangeras i Stockholmsmässans lokaler vartannat år med start i oktober 2013 och långsiktigt byggas upp till det ledande arrangemanget för branschen. 1

2 Vad är fysisk Asset Management? Fysisk Asset Management innebär att driftsäkerheten beaktas vid anskaffning, drift och underhåll av tekniska anläggningar. Målet är att öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft. EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, experter definierar fysisk asset management som den optimala livscykeln för fysiska tillgångar för att varaktigt uppnå de fastställda affärsmålen. Kari Komonen, ordförande i EFNMS kommitté för Asset Management, framhöll vid SAMS-dagarna på Stockholmsmässan tre olika aspekter som sammanlänkar Asset Management med generell företagsledning. Att skapa underhålla och förbättra produktiviteten i produktionstillgångar, underhållet och nettoökningen av tillgångarnas värde samt att förbättra varaktighet och säkerhet av fysiska tillgångar. Kari Komonen beskrev några situationer där en effektiv asset management skulle påverka besluten positivt: Ett företag beslöt att lägga ner en produktionslinje i mitten av en stor moderniseringsprocess. En fabrik beställde lägre kvalitet på komponenterna för ett investeringsprojekt för att spara pengar. Dessa maskiner klarade inte testfasen och fabriken förlorade åtskilliga månaders produktion. En fabrik hade ett återkommande utmattningsproblem i en del av en process. Man bytte material i utrustningen, men det hjälpte inte. Slutligen gjorde man en enkel förändring i konstruktionen och då löstes problemet. En fabrik byggdes för att producera en produkt under de kommande 20 åren. Men efterfrågan försvann efter fem år. Kari Komonen gav exempel på utmaningar för Asset Management. En process hade designats mycket effektivt och därför var det inte möjligt att ta bort några maskiner utan att lyfta bort taket på fabriken vid den aktuella delen av produktionsprocessen, något som blev mycket dyrt. BP:s oljekatastrof i mexikanska golfen berodde på ett dåligt cementjobb och ett felaktigt konstruerat fundament, konstaterade Kari Komonen. Problemen med de fysiska tillgångarna, som berodde på att man minskade investeringen med några miljoner, ledde till att man förlorade miljarder. Från fundamentet på botten läckte det ut kolväte. Det negativa trycktestet blev accepterat när det inte borde ha blivit det. Det var missar i kontrollprocessen och i skyddet mot blowouts. Det fanns inte något skydd mot upphettning. Asset Management innebär hantering av fysiska tillgångar. syftar till ekonomisk effektivitet och lönsamhet, return on assets eller räntabilitet på totalt kapital. mer användbara och underhållsanpassade installationer. ska ge ett mer långsiktigt utnyttjande av kapitalet och till långsiktiga livscykelbeslut. ger vägledning till underhållsstrategier och operativt underhåll. ska integrera investeringsbeslut och underhållsplanering. ger underhållet en förbättrad ställning bland företagets funktioner. Asset Management kan bidra till att förklara underhållets betydelse i ett bredare affärssammanhang, sade Kari Komonen. Det kan bidra till att anpassa underhållet till det övergripande affärsmålet. Det finns ett växande intresse för Asset Management över hela världen, konstaterade han avslutningsvis. 2 UTEK-NYTT 2/2012

3 Vad har vi lärt oss av praktisk Assset MAnagement? Fysisk asset management vad är det i förhållande till EFNMS? Den ursprungliga definitionen på Asset Management är den optimala livstidshanteringen av företagets fysiska tillgångar som ska medge den operativa strategin att anskaffa och bibehålla företagets förmåga att uppnå en nödvändig och hållbar möjlighet att nå företagets mål, sade Bo Anders Persson, ordförande i UTEK:s kommitté för Asset Management. Vi kan se på Asset Management på företagsstrategisk nivå (marknadsförutsättningar och företags villkor) och operativ nivå (tillgångars kapacitet och företagstillgångar). Det finns fyra livscykelsteg förklarade Bo Anders Persson. Anskaffning Produktion Underhåll Återanskaffning När det gäller anskaffning är ett av de vanligaste felen att projekten fokuseras på verkställighetsfasen, inte på utvecklingsfasen. Dokumentationssystemet är inte uppdaterat. Man fokuserar på initialkostnaderna utan att beakta de kritiska delarna av totalkostnaden under livscykeln. Dessutom involveras slutanvändarna sent i projekten. När det gäller produktionsfasen så omfattas inte strategierna för tillgångarnas användning av hur man hanterar möjliga felkällor. Det finns Bo Anders Persson, ordförande i UTEK:s kommitté för Asset Management inga formella överlämningar mellan skiften och alltför många processlarm leder till att man nonchalerar viktiga processindikatorer. Underhållsstrategier för enskilda tillgångar eller grupper av tillgångar har inte utvecklats eller följs inte. Det brister i arbetsplaneringen och schemaläggningen. Man missar att ta tillvara den interna kunskapen på grund av dålig outsourcing och man fokuserar för litet på kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. När det gäller återanskaffning har man ingen långsiktig planering. Decommissioned tillgångar förblir oinstallerade. Man har begränsat fokus på att uppdatera relevanta data och dokumentation som register över fysiska tillgångar, reservdelar, operativa procedurer och underhållsprocedurer, riskanalyser m m. UTEK-NYTT utges av UTEK, Föreningen Underhållsteknik. ANSVARIG UTGIVARE: Jan Frånlund. REDAKTÖR: Sven Janbrink, Bättre Produktivitet i Viksjö AB. ADRESSER: UTEK, Box 10231, Stockholm. BESÖKSADRESS: Bo Bergmans gata 11, Stockholm. TEL: FAX: HEMSIDA: Bättre Produktivitet i Viksjö AB, Högbyvägen 155, Järfälla. TEL: FAX: telia.com. HEMSIDA:www.battreproduktivitet.se. ANNONSBOKNING OCH PRENUMERATIONER: Sven Janbrink, TEL: , com. Karin Hallinder, TEL: , ISSN UTEK-NYTT 2/2012 3

4 Creating Performance Culture Bradley Peterson, VD, grundare och ägare av Strategic Asset Management (SAMI) i USA har lång erfarenhet från uppdrag i över 200 internationella företag. Han är en ofta anlitad person för föreläsningar och seminarier kring asset management världen över. Han pekade på skillnaden mellan underhållsarbetet och underhållsavdelningen och gav några exempel hur problem uppstår i dialogen mellan ledning och operativ verksamhet. I en australiensisk gruva sade man att vi når målen om bara underhåll gör sitt jobb. Underhåll sade att vi skulle göra ett bra jobb om vi bara hade reservdelar. Reservdelsavdelningen sade att vi får inte veta vad vi ska beställa hem. Finans sade att vi måste minska lagren. Bygga, driva och underhålla var nyckelord i hans framförande. Han pekade på det ekonomiska sambandet mellan investeringen i produktionsmedel och utfallet av produktionen. Asset Management handlar om att se till att maskiner levererar mesta möjliga produktivitet. Och en av de mest bortsedda tillgångarna när det gäller underhåll är personal. Det är trots allt människor som utför underhållet och om deras arbete inte är planerat på rätt sätt så fungerar inte produktionen till sin fulla kapacitet. Så människors attityder till underhållsarbete är oerhört viktig i organisationen och har en viktig funktion som ofta underskattas, menade Bradley Peterson. Han pekade på att det är människor och inte planer som skapar en underhållskultur i ett företag. För mig, sade Brad Peterson, är Asset Management uppbyggnad, verksamhet och underhåll. Vi har aktiviteter, initiativ och verktyg. Aristoteles sade på 300-talet före Kristus: Vi är vad vi av vana gör. Excellens eller förstklassighet är en va- Brad Peterson na inte en aktivitet. Hur kan dina nyckeltal visa perfekta värden när ditt företag är på tillbakagång? Hur får man människor att anta en utmaning? De flesta kommer till jobbet och vill göra ett bra jobb. Men ofta går de hem utan att känna att de har gjort det. Tänk om man skötte sitt hem som man sköter företag! Företagsledarna måste se vad som händer varje dag. Verksamhetskulturen består av tre delar: Förstå mänskligt beteende, kunskapsbaserad tilltro, värderingar och kunskap. Beteende agerande, användning av kunskaper. Känslor och stämningar. För att få en person att ändra sig krävs aktivitet i alla tre. Ett liv i kaos skapar hjältar som släcker bränder, för det är deras jobb. De reagerar på störningar och stopp och lever för stunden. Ett önskat beteende är att ha kontroll, kunna förutse och planera sitt arbete. Jag vet vad som kommer att ske i morgon. När vi börjar mäta ett beteende eller en verksamhet startar man förändringar hela tiden. Vad är då denna verksamhetskultur? När alla vet vad de ansvarar för och de litar på varandra. Men hur får man alla i en organisation att göra rätt saker. En kultur är summan av alla beteenden i organisationen Kulturer är stabila och kommer alltid att återgå till lägsta etablerade nivå. Varje stadium har en förutsägbar uppsättning beteenden. Det är mycket svårt att bli lite bättre och att låta denna förbättring bli varaktig. 4 UTEK-NYTT 2/2012

5 Avsikten med en verksamhetskultur är att åstadkomma excellenta och varaktiga resultat. En synlig verksamhetskultur är summan av alla beteenden och tilllämpningar Varför är förändring så svårt? Kulturen opererar vid sidan av vårt medvetande. Även inför överväldigande utmaningar kommer vi fortsätta att agera enligt våra kulturella antaganden. En fisk i vattnet vet inget om vatten, det är bara dess miljö. Brad Petersons föredrag under andra konferensdagens workshop handlade om människans, snarare än Förändring av marknad och affärspotential UTEK-NYTT 2/2012 maskinens roll i underhållsarbetet. Ledarskap och att kunna förändra en gruppkultur i en önskvärd riktning anser han vara nyckelfunktioner för framgångsrikt arbete med asset management. Det handlar om att skapa medvetenhet om i vilken företagskultur man arbetar. Företagskultur kan vara bra och nyttig om den sammanfaller med mål och visioner för verksamheten men också väldigt hämmande om kulturen inte tillåter excellence in work. Varje förändring i en verksamhet utgör ett hot mot den existerande kulturen och möts med misstro. Det är ledarnas roll att sätta Sami Adolfsen, Reliability Systems Development Manager på SKF presenterade inledningsvis ett axplock av globala trender och drivkrafter. Globalisering gör att kunderna kräver service 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. BRISCA-länderna, dvs Brasilien, Ryssland, Indien, Sydafrika och Kina utvecklas snabbt och tillför världsmarknaden massor med arbetskraft, kompetens och råmaterial. Dessutom finns det pedagogiska kraftverk, vissa speciella områden, som suger upp de bästa hjärnorna. Den teknologiska utvecklingen karaktäriseras av informationsteknologin, digitaliseringen, bio-, nanooch energiteknologin. Vi har fått förändrade värden med mer individualism, mer och mer skräddarsytt. En ökad tyngdpunkt på erfarenhetsorientering, liberalism och hållbar utveckling. Världens befolkning var 7 miljarder den12 mars Kritiska framgångsfaktorer är en kombination av teknologi, processer och kultur. SKF:S BESLUTSSTÖDSSYSTEM Decision Support är ett beslutsstödssystem som kan ersätta arbetsintensiv analys av data med en automatiserad process som identifierar sannolikhet av speciella fel som föreskriver lämpliga åtgärder, berättade Sami Adolfsen. Underlaget för beslutsfattandet är exakt, konsekvent och pålitligt. Det fångar och bevarar kunskap och är kompatibelt med SKF:s programvara och underhållssystem. FJÄRRÖVERVAKNING OCH FJÄRRDIAGNOSTIK CENTER MOLNTJÄNSTER SKF Produkt/Service ger slutanvändarna tillgång till programvaran utan krav på att installera eller underhålla programvaran. Implementering av skräddarsydda system kommer inom kort tid. De får detaljerade diagnostikrapporter om maskiner och driftförhållanden inklusive nyckeltalsuppföljning, benchmarking och optimering av processerna. INTEGRATED MAINTENANCE SOLUTION (IMS) IMS är ett funktionsavtal baserat på prestanda där SKF tar ansvar för underhållsstrategin och utförandet av tillståndsbaserat underhåll m m. Man delar risk och besparingar. SKF:s teknologi och kunskap står till kundens förfogande. agendan för en kultur som gynnar verksamheten. Brad Peterson leder SAMI Management: Konsulterna där hjälper företag att förbättra sin verksamhet. De skapar en strategisk plan. De mäter och inför 12 element som tillsammans skapar en verksamhetskultur. Sami Management skapade samitriangeln 1998 och samipyramiden År 2006 började SAMI att mäta beteendet på arbetsplatsen och in-förde nyckeltal introducerade man Verksamhetskultur, Performance Culture. Något byggs, något används och något underhålls. Sami Adolfsen Fokus sätts på tillståndsbaserat underhåll och optimering av underhållsstrategier utan investeringar. Tjänstesektorn växer i alla industrialiserade länder, konstaterade Sami Adolfsen. Tjänster representerar ca 60-70% av BNP. År 2002 investerade Tyskland euro per anställd i tillverkningsindustrin i forskning och utveckling. Motsvarande investeringar i tjänstesektorn var 67 euro. 80% av tjänsteleverantörerna tror att deras service är bra, endast 8% av slutkunderna delar denna åsikt. En studie från UK Service Design Council påpekade att 41% av tillverkningsindustrin betraktar design som en integrerad del av företaget. Samma studie visar att företag med design är 200% mer framgångsrika på aktiemarknaden. 5

6 Hur man skapar resultat - får du eller styr du och skapar ditt resultat? Torbjörn Engberg på DynaMate Industrial Services (DIS) inledde med att konstatera att ett företag startar processer för att klara de operativa målen. Men det är först när man kommer ner till de 8 timmarna, de som vi själva jobbar, där vi har våra maskiner, som vi ser hur processerna används. Processerna har en enda uppgift, att uppnå 100% värdeskapande. Vi mäter maskinernas tillgänglighet, 50% utnyttjande är inte särskilt bra. Men de 8 timmarna jag som individ förbrukar på jobbet, hur mäter vi hur stor del av min tid som är värdeskapande. Är 50% utnyttjande av en människas prestanda bra eller dåligt. Vi har ett mål, sade Torbjörn Engberg. Vi vet hur nuläget är. Sedan kör vi på, vi köper nya maskiner, anställer, omorganiserar. De som ser vad som händer är de som står för de 8 timmarna. De ser att de inte tillåts prestera fullt ut. Vi brukar tala om de 8 slöserierna som ger förluster. 1 Överproduktion 2 Väntan 3 Transporter 4 Felaktiga och onödiga processer 5 Lager 6 Onödiga rörelser 7 Kassation och omarbete 8 Bristande säkerhet, outnyttjad idékraft och kompetens Principerna för visualisering är att se, förstå och agera. Företagen som gör det är de som skapar sitt resultat. Motsatsen är oförmåga att se, oförmåga att förstå och att undra Vad händer sedan? De företagen får sitt resultat. Omorganisationer behövs inte när man ständigt skapar sitt resultat. Visualitet är att göra det enkelt att se. Var är kostnaderna störst? Det som slutar med ett haveri Torbjörn Engberg beskrev hur man styr och skapar sitt resultat. börjar alltid med små indikationer, enskilda händelser. Man vänjer sig vid småstörningar. Man klagar på utrustningen. Man frågar varför det har inträffat. Sedan försöker alla hitta vem som gjort fel och vad som gjorts fel så att det blev ett haveri. Vi ska gå från reaktivt kvalitetskontrollarbete till proaktivt kvalitetsutvecklingsarbete. Har vi inte tid? 6 UTEK-NYTT 2/2012

7 Jag skapar mig tid med ständiga förbättringar. Standard, normalläget är nu bäst kända läge. Fel korrigeringar leder till att jag inte har tid. TYPISKA SLÖSERIER RUNT VÄRDE- FLÖDET: Otydliga mål och roller Låg standardiseringsgrad Ineffektiva möten Väntan på information Sen reaktion på avvikelser Ändringar sent i processen Resursbrist Fel kompetens och styrd kompetensutveckling Reservdelsbrist Brandkårsutryckning Bristfällig information Saknade verktyg och utrustning Ingen återanvändning av kunskap LEDARSKAP MED FOKUS PÅ ATT SKAPA RESULTAT Ledarna går före, coachar, ställer krav, följer upp, reagerar, lyssnar, skapar och ger förutsättningar, utmanar och uppmuntrar. Ledarens roll är att ansvara för att produktionsmålen uppnås. Att etablera en bästa standard. Att se till att standarden efterlevs och förbättra det standardiserade arbetssättet. Att utbilda och motivera sin personal. Rätt processer ger rätt resultat! Rätt ledarskap ger rätt resultat! Rätt medarbetarskap ger rätt resultat! Hög verkningsgrad på medarbetarskap ledarskap och processer ger hög totalproduktivitet! Hög totalproduktivitet skapar kundnytta genom hög kvalitet, hög leveransprecision och konkurrenskraftig kostnadsnivå eller pris! Samma människor, material och maskiner är tillgängliga för alla konkurrenter, sade Torbjörn Engberg. Vad vi kan bli speciella på är våra organisationer, metoder, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap. MÅL OCH RESULTATFOKUSERAT ARBETSSÄTT Att lära sig se slöserier och betrakta dem som förluster (reaktionsförmåga) Att lära sig reagera på tidiga/ små signaler om att något är fel (reaktionssnabbhet) Att lära sig att agera för att snabbt återställa standardläge genom att åtgärda avvikelsen (kapabel) Att lära sig ständigt förbättra i små, små steg (kreativ) MÅL OCH RESULTATFOKUS ÄR: Helhetssyn, alla vet vad målet är! Lag, organisation och synligt, tydligt ledarskap! Standardiserat arbetssätt! (nu sämst tillåtna läge) Eliminering av alla slöserier! Ständiga förbättringar! Samarbete är ett sätt att öka flexibilitet och affärsnytta SSG, Standard Solutions Group AB utvecklar producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna i tvärindustriella nätverk med Sverige som bas och med en global närvaro, berättade Jonas Berggren, VD för SSG AB. Affärsmässig framgång genom industriellt samarbete, det är företagets affärsidé. Vi jobbar med hela den svenska industrin, fortsatte Jonas Berggren. Vi har ett 60-tal arbetsgrupper, 11 expertkommittér, 500 experter och 50 medarbetare. Det gäller att hitta bra strukturer och modeller för detta samarbete. Sverige är unikt när det gäller samarbete. När man har kniven på strupen man måste göra något annorlunda. Tänka på ett nytt sätt. Här kan man vända upp och ner på tankesättet. Varför går samarbete så pass bra UTEK-NYTT 2/2012 Jonas Berggren berättade om ett unikt industrisamarbete. i de nordiska länderna. En internationell jämförelse visar nämligen detta. I toppen återfinns Danmark, Sverige, Holland och Finland. I dessa länder litar man på varandra. Det är inbyggt i vår kultur. Det är ett måste om man ska samarbeta. En annan intressant skillnad i en jämförelse med andra länder. Vi litar på institutioner. Vi litar på det kollektiva. För sju år sedan med början i skogsindustrin startade vi utbildning av entreprenörer. Vi tog de bästa från de bästa och utvecklade en gemensam entreprenörsutbildning. Idag har vi utbildat i 140 industrianläggningar, entreprenadföretag och entreprenörer. SSG Produktdatabas omfattar 40 industrianläggningar för varumärken med mer än artikelnummer. SSG:s leverantörsregister ska enligt målsättningen för år 2015 omfatta leverantörer. 7

8 Hur synen värdeförändras Rollen av tjänsteinnovation och tjänstefieringen av industrin Vad är värde? Var uppstår värde? I en transaktion när man köper t ex en dator eller vid användningen av datorn. När någon använder maskinen. Om jag säljer en maskin skapar jag bara förutsättningar för att skapa värde, sade Lars Witell, professor vid Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Sedan kan kunden skapa något som har ett värde. Jag som kund är egentligen inte intresserad av en tvättmaskin utan av rena kläder. Tjänsterna ökad sin andel av ekonomin. IBM har visat statistik på hur tjänsterna ökat till halva företaget. En undersökning hos tillverkande företag visade att man i genomsnitt räknade med att andelen service och tjänster om fem år kommer att vara 28%. Idag är den 23%. IBM har 300 tjänsteinnovatörer, berättade Lars Witell. Volvo hade 5 för några år sedan. I Sverige är vi kända för bra kvalitet. Men vi har svårt med kostnadsläget. Nu får vi konkurrera vi med tjänster i stället för pris. Nu utvecklas konkurrensen med en kombination av olika lösningar. Kundanpassade lösningar och upplevelser. Inget har dock blivit mindre viktigt. Tyska forskare har tagit fram en modell med olika tjänstestrategier. Många företag är bastjänstleverantörer. Eftermarknadsleverantörer lever till stor del på reservdelar. Kundstödsleverantörer jobbar med förebyggande underhåll. Som outsourcingpartner tar man över en del av kundernas verksamhet. Nästa steg är att bli utvecklingspartner. I fordonsindustrin trodde man tidigare att tjänster bara fanns i slutet av värdekedjan, men nu finns de Lars Witell beskrev hur värde skapas och hur tjänstefieringen av industrin har förändrat hur innovationer skapas. längs hela kedjan. Vad är en innovation? Innovationer finns inom de fyra områdena process, erbjudande, leverans och finansiering. I produktinnovationer är tekniska prestanda viktigast. I tjänsteinnovationer däremot är det leverans och finansiering. Inom tjänster handlar det dock om alla de fyra delarna inte bara teknisk prestanda eller leverans eller finansiering. Dessutom finns rekombinativa innovationer. Var uppstår innovation? Produkt- innovationer uppstår traditionellt i ett gäng ingenjörer. Man har en formell utvecklingsprocess och lanserar sedan innovationen hos kunden. Att utveckla tjänster är annorlunda. Innovationerna uppstår ofta ute hos kunden när en säljare ser ett problem hos kunden. Lars Witells budskap i sammanfattning: Värde skapas i användning Tjänsteinnovation är annorlunda Rekombinativa innovationer Tjänsteinnovationer skapas hos kunden. 8 UTEK-NYTT 2/2012

samarbete och tjänster

samarbete och tjänster samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester, Anders Gustafsson och Lars Witell samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester,

Läs mer

Tjänster i fordonsindustrin

Tjänster i fordonsindustrin Lars Witell Nina LÖFBERG Anders Gustafsson Bo Edvardsson Tjänster i fordonsindustrin Lars Witell, Nina Löfberg, Anders Gustafsson och Bo Edvardsson. Tjänster i fordonsindustrin Forskningsrapport ISBN:

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Nya ägare nya utmaningar

Nya ägare nya utmaningar Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 1 08-02-25 15.15.11 Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 2-3 08-02-25 15.15.15 Innehållsförteckning Förord...6 Sammanfattning...

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E

M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E Reflektion M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E Vi måste ta in mer information snabbare och bli bättre på att anpassa oss efter förändringar

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Vässa din affärsmodell

Vässa din affärsmodell En tidning om effektiv system-, verksamhets- och affärsutveckling från Frontwalkerkoncernen Ingen tillit Ingen förbättring Krönika: Patrik Jonsson om hans erfarenheter från USA 1 2010 sid 12 Vässa din

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier!

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier! 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier! Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi Centrum för management i byggsektorn Avdelningen för construction management Chalmers tekniska

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Frankenstein, att bygga företag utan pengar 1 Året är snart slut och i stället för att klaga på bristen av såddfinansiering, riskkapital, rådgivarstöd och annat tänkte jag beskriva lite hur jag själv kom

Läs mer

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn...

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn... Styra och ställa Perspektiv på styrning i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 Förord...2 Vända kappan efter vinden?...5 Styrning genom systemsyn... 11 Styra mot resultat... 17 Controllern som styrexpert...

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA Uppgradering 16 Professor B Sandblad I detta nummer: om affärssystem och Uppgraderingsstatus från

Läs mer

Effekter av införandet av nytt affärssystem

Effekter av införandet av nytt affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Effekter av införandet av nytt affärssystem En studie om Axapta Abstrakt De senaste åren har det skett en stor försäljningsökning av affärssystem, detta beror

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer