Halvårsredogörelse för Excalibur 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsredogörelse för Excalibur 2015"

Transkript

1 Halvårsredogörelse för Excalibur 2015 Excalibur Asset Management AB

2 Styrelse och VD för Excalibur Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni Halvårsredogörelsen har upprättats i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Finansiella instrument som fonden innehar värderas utifrån gällande marknadsvärde. Om sådant marknadsvärde saknas eller är uppenbart missvisande upptas finansiella instrument till ett på objektiva grunder bedömt marknadsvärde. Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.

3 Innehåll Excalibur Fondfakta 4 Förvaltningsberättelse 4 Förvaltningens mål och inriktning 4 Värdering 4 Riskredogörelse 4 Förvaltarkommentar 5 Utfall under första halvåret 6 Utsikter inför andra halvåret Emittentexponering 6 Värdeutveckling sedan start 7 Nyckeltal 8 Förändring av fondförmögenhet 9 Balansräkning 10 Noter 11 Granskningsrapport 15 Ordlista 16 Kontaktuppgifter 16

4 Excalibur Fondfakta Excalibur, org nr Placeringsinriktning: Absolutavkastande räntefond, investerar i räntemarknaderna i Europa och G7-området. Tillgångsslag: Räntebärande penningmarknads- och derivatinstrument, valutor och likvida medel. Startdag: 1 april Portföljförvaltare: Thomas Pohjanen och Björn Suurwee. Fast arvode: 1 % per år, debiteras månadsvis i efterskott. Prestationsbaserat arvode: 20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis. Jämförelseindex: Tremånaders statsskuldväxelränta. High Watermark: Ja, det vill säga fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har återhämtats. Insättnings- och uttagsavgift: Nej. Insättningsbelopp: Första insättning lägst kronor. Teckning/Inlösen: Månadsvis. Utdelning: Nej. Fondbolag: Excalibur Asset Management AB, org nr Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Revisor: KPMG AB, Huvudansvarig revisor - Hans Åkervall, auktoriserad revisor. Förvaltningsberättelse Förvaltningens mål och inriktning Excalibur är en specialfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens målsättning är att uppnå en över tiden god absolut avkastning genom aktiv förvaltning på svenska och internationella räntemarknader. Fonden strävar efter att leverera avkastning oberoende av kursutvecklingen på ränte- och valutamarknader. Excalibur verkar på de institutionella räntemarknaderna och investerar i instrument med genomgående god likviditet och hög kreditvärdighet. Handel med derivatinstrument utnyttjas löpande som ett led i fondens placeringsinriktning och är en integrerad del i förvaltningen. Syftet är att anpassa de investeringar som görs in fonden till önskad risknivå och för att skapa möjligheter till god absolut avkastning oberoende av riktningen på marknadens kursrörelser. Handel med derivatinstrument kan också ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda tillgångarna mot kurs- och valutarisker. Värdering Fondens värdering per halvårsskiftet gjordes den 30 juni 2015 kl svensk tid. Värderingen sker i enlighet med fondbestämmelser och en av styrelsen antagen värderingspolicy. Innehaven värderas utifrån observerbara marknadspriser. Fondbolagets styrelse gör bedömningen att värderingen kan göras med god precision. Per den sista juni 2015 hade fonden inga svårvärderade innehav. Riskredogörelse Följande risker kan vara förknippade med de innehav fonden hade den 30 juni 2015: Marknadsrisk Att fondens tillgångar utvecklas negativt till följd av ofördelaktig utveckling av kurser, räntor eller andra marknadsvärderingsvariabler. Olika marknadsrisker kan vara ränterisker valutarisker och volatilitetsrisker. 4 halvårsredogörelse excalibur 2015

5 Kreditrisk Fonden investerar direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde. Motpartsrisk Att en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden. Likviditetsrisk Att en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Operativ risk Är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Förvaltarkommentar Första halvåret 2015 inleddes med en fortsättning på den expansiva penningpolitiken, allt i syfte att komma tillrätta med en besvärande låg nivå på inflationen i spåren av det oljeprisfall som startade på allvar under sommaren För Sveriges del handlade det om att lyfta inflationsnivån, rensat för effekter av den förda penningpolitiken, från nivåer runt 0,5 procent vid ingången till Inom Eurozonen startade ECB med en nivå på kärninflationen runt 0,7 procent. För bägge centralbankerna var det dessutom tydligt att de höga nivåerna på arbetslösheten, inom Eurozonen 11,3 procent och cirka 7 procent i Sverige, tydligt indikerade att det fanns lediga resurser i ekonomin där en expansiv penningpolitik var befogad. Under årets två första kvartal beslutades därför om ytterligare räntesänkningar och så kallad kvantitativ penningpolitik, där centralbanken går in och agerar som obligationsköpare i syfte att trycka ned det allmänna ränteläget än mer än vad som ges av en konventionell räntesänkningscykel. För USAs del kom inledningen av 2015 att präglas av en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten fortsatte att falla under årets första halvår och vid utgången av juni var nivån 5,3 procent, en nedgång från 6,6 procent vid ingången av 2014 och från 5,6 procent vid årsskiftet 2014/2015. Den ekonomiska aktiviteten kom att återspegla en ovanligt sträng vinter i stora delar av landet, vilket ledde till svag BNP tillväxt under årets första kvartal följt av en betydande styrka under det påföljande kvartalet (prelimininärt 0,6 procent respektive 2,3 procent). Kärninflationen har varit förvånansvärt stabil under första halvåret, om något en viss uppgång från 1,6 procent till 1,8 procent vid halvårsskiftet. Därmed har de farhågor om kraftiga nedåtriktade effekter på inflationen i ett läge där årets startnivåer redan var låga kommit på skam. Även i Eurozonen och Sverige har kärninflationen rört sig försiktigt uppåt med någon tiondels procentenhet räknat från årets start. Under första halvåret blev det än mer tydligt att vi närmar oss den punkt då penningpolitiken på allvar kommer att börja divergera mellan världens stora ekonomier. I Europa kommer det att behövas expansiv politik under åratal framöver. I USA är det Federal Reserves bedömning att en arbetslöshet på 5,0-5,2 procent utgör full sysselsättning eller den nivå som brukar benämnas NAIRU, Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Det är uppenbart att Fed inte länge till är beredda att ha kvar styrräntan på 0 procent i ett läge där lediga resurser närapå helt tagits i bruk. För Sveriges del är situationen fortsatt sådan att Riksbanken under årets första hälft fortsätter att signalera behovet av mycket låga räntor (till och med negativa) och en svag växelkurs i syfte att lyfta inflationen mot målet på medellång sikt. halvårsredogörelse excalibur

6 Under årets första hälft har även ytterligare ett kapitel av det grekiska skulddramat spelats upp. Den vid årets början nytillträdda grekiska regeringen och Eurozonen förhandlade länge helt utan resultat under vintern och våren. Det var först under mycket dramatiska former i maj och juni som konturerna av ytterligare ett stödpaket (det tredje i ordningen) kom att beslutas en bit in i juli månad. Utfall under första halvåret Fondens utfall för första halvåret 2015 kom att uppgå till -1,33 procent. Den gångna perioden har varit mycket svår att navigera, med mycket divergerande ränterörelser i de marknader där fonden verkar. Det som framförallt lett till det negativa utfallet är dels att vår negativa hållning till amerikanska räntor där vi menar att styrräntor behöver stiga inte korrelerat väl med vår syn på Europa och Sverige där penningpolitiken behöver verka expansivt. Dessutom har det särskilt under andra kvartalet varit så att marknadssegment med hög kreditvärdighet och god likviditet som samvarierat över tiden på ett stabilt sätt inte alls utvecklat sig som vi förväntat oss. Utsikter inför andra halvåret 2015 I USA räknar vi med att noll-räntepolitiken överges under andra halvåret Om man betraktar den amerikanska ekonomin utifrån så har den förda krisbekämpningspolitiken nu kommit till den punkt då det inte längre är korrekt att stimulera med så pass expansiv penningpolitik som är rådande i skrivande stund. Det faktum att inflationen ligger en bit under målet på cirka 2 procent är inte heller ett hinder för en start av en normalisering som vi ser det. Penningpolitiken verkar med betydande eftersläpning och därför kommer USA under betydande tid att ha en mycket expansiv penningpolitik även efter den första räntehöjningen från Federal Reserve. I Europa kommer andra halvåret 2015 fortsatt att handla om vilka åtgärder ECB kan tänkas ta till för att understödja tillväxten och föra inflationen mot 2 procentsmålet. Den kvantitativa penningpolitiken kommer att behöva föras med full kraft under den givna tidsperioden fram till september Arbetslöshetsnivån som under första halvåret kommit ned från 11,3 procent till 11,1 procent är ett första kvitto på att den förda politiken är riktig. De geopolitiska spänningarna i Europas periferi är en fortsatt stor utmaning. I Ukrainas östra delar fortgår kraftmätningen om det politiska inflytandet över en av Rysslands viktigaste grannländer samtidigt som situationen i Turkiet gradvis höjt risknivån i det sydöstra hörnet av Europa. Kraftmätningen mellan den turkiska regeringen och kurderna och den mycket komplicerade situation som följer av att bägge parter har en fiende i IS kan utvecklas till en situation som på allvar utmanar NATO med svåröverskådliga konsekvenser för Europa och dess ekonomi. Situationen för den svenska ekonomin ser bra ut. Låga räntor bådar gott för konsumtion och investeringar samtidigt som en rekordsvag kronkurs ger en kraftfull vitamininjektion till den svenska exportindustrin. Över tid finns det fog för att tro att den svenska ekonomin så småningom hamnar i ett läge där den mycket expansiva penningpolitiken överges i ett betydligt tidigare skede än vad som är fallet för Eurozonens länder. Fonden har för avsikt att fortsätta med nuvarande placeringsinriktning vilket innebär att vi endast arbetar i de mest likvida marknaderna med högt ställda krav på kreditvärdighet och riskkontroll. Möjligheterna till fortsatt solid riskjusterad avkastning på årsbasis i fonden är goda tidigare perioder av mindre god avkastning vänds i fonden när analysens slutsatser korrekt förutser de framtida ränterörelserna. Emittentexponering Excalibur har i förekommande fall exponeringar genom olika typer av finansiella tillgångar mot ett och samma företag eller mot företag inom en och samma företagsgrupp. Per sista juni 2015 såg fördelningen ut enligt följande: Emittent Andel av fondförmögenheten Danske Bank 4,3% Handelsbanken och Stadshypotek -19,5% Nordea 2,6% SEB 3,2% Swedbank 0,0% 6 halvårsredogörelse excalibur 2015

7 Värdeutveckling sedan start Nedanstående diagram illustrerar Excaliburs värdeutveckling efter arvoden sedan start i jämförelse med det korta ränteindexet T-Bill och det återinvesterande aktieindexet SIXRX. Excalibur har sedan fonden startade den 1 april 2001 haft en värdeutveckling på drygt 120 procent samtidigt som T-Bill haft en utveckling på nästan 35 procent och SIXRX på nästan 255 procent. Under första halvåret 2015 har Excalibur haft en avkastning på -1,3 procent samtidigt som SIXRX avkastat 10 procent och T-Bill indexet -0,02 procent. Excaliburs avkastning sedan start jämfört med SIX RX och T-Bill Excalibur SIXRX T-Bill 354, , , halvårsredogörelse excalibur

8 nyckeltal sedan start Excalibur 3 mån SSVX SIXRX MSCI World SEK AVKASTNING, % ) -1,33-0,08 9,97 7, ,53 0,42 15,81 23, ,77 0,78 27,95 23, ,49 1,08 16,49 6, ,87 1,50-13,51-6, ,06 0,24 26,70 3, ,79 0,35 52,51 18, ,32 4,26-39,05-30, ,47 3,39-2,60 1, ,74 2,15 28,06 1, ,20 1,74 36,32 28, ,64 2,20 20,75 4, ,01 3,16 34,15 8, ,18 4,14-35,90-34, ) 3,26 3,02 3,97-4,79 Sedan fondens start ( ) 120,11 32,24 254,94 29,94 Avkastning senaste 3 åren 8,05 1,55 77,42 67,80 Avkastning senaste 5 åren 17,68 3,92 93,69 76,91 Genomsnittlig årsavkastning sedan start 5,69 1,98 9,30 1,85 AVKASTNINGSANALYS Bästa kvartalet, 3 år, % 2,4-15,8 12,9 Sämsta kvartalet, 3 år % -2,2 - -5,0-4,9 Bästa kvartalet, 5 år, % 3,0-15,8 12,9 Sämsta kvartalet, 5 år % -2, ,7-9,7 Andel negativa kvartal sedans start, % 26,3-36,8 36,8 RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 3) Standardavvikelse , % 1,71-11,25 8,72 Standardavvikelse , % 1,02-9,32 5,75 Standardavvikelse , % 1,42 11,70 5,69 Standardavvikelse , % 1,43-15,49 7,54 Standardavvikelse , % 2,06-17,14 10,08 Standardavvikelse , % 4,01-19,74 11,12 Standardavvikelse , % 6,43-28,43 16,44 Standardavvikelse , % 6,62-22,27 15,07 Standardavvikelse , % 4,41-14,48 9,72 Standardavvikelse , % 3,20-12,77 9,94 Standardavvikelse sedan fondens start 5,39-19,34 12,67 Sharpe-kvot sedan fondens start 0,69-0,38-0,01 Korrelation mellan Excalibur och angivet index sedan fondens start ,17-0,18 1) Avser perioden ) Sedan fondens start, d v s ) Standardavvikelse enskilda år beräknad för de senaste 24 månaderna. 8 halvårsredogörelse excalibur 2015

9 förändring av fondförmögenhet Belopp i TSEK 2015* Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet 31 december Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK** , , , , ,41 Avkastning -1,3% 3,5% 1,8% 8,5% 3,9% Belopp i TSEK Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet 31 december Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK** , , , , ,61 Avkastning 7,1% 11,8% 7,3% 5,5% 2,7% Belopp i TSEK Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet 31 december Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK** , , , , ,59 Avkastning 1,2% 9,6% 12,0% 5,2% 3,3%*** * Avser perioden ** Normalt emitteras nya fondandelar till fondens andelsägare i samband med debitering av prestationsbaserat arvode varvid fondandelsvärdet justeras. Notera därför att andelsvärdet inte speglar fondens värdeutveckling. *** Avser perioden , d v s från fondens startdatum. halvårsredogörelse excalibur

10 balansräkning Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA SKULDER Fondförmögenhet POSTER INOM LINJEN Procentsatser avser andel av fondförmögenhet Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument % % Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument % % Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument % % 10 halvårsredogörelse excalibur 2015

11 Not 1 FONDENS INNEHAV Finansiella instrument Finansiella instrument Valuta Kupong, % Andel av fondförmögenhet Förfallodatum Nominellt belopp (tusental) Marknadsvärde (TSEK) Skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stater Finish Government EUR ,3% Irish Government EUR 3, ,5% Irish Government EUR 3, ,4% Kommuninvest SEK 2, ,3% Kommuninvest SEK ,4% Kommuninvest SEK 2, ,4% SO 1052 SEK 4, ,7% City of Gothenburg SEK 2, ,4% Stockholm City SEK 1, ,3% Summa ,3% Skuldförbindelser utfärdade av finansiella institut Handelsbanken EUR 4, ,0% Nordea EUR ,3% Nykredit EUR 6, ,6% RBS EUR 5, ,5% RBS EUR 5, ,8% SEB EUR ,0% SEB EUR 1, ,7% Danske Bank SEK 1, ,4% Danske Bank FRN SEK 2, ,1% Danske Bank FRN SEK 1, ,4% Jyske Bank FRN SEK 0, ,4% Landshypotek SEK 0, ,3% Länsförsäkringar Bank SEK ,3% Nordea FRN SEK 2, ,2% SBAB SEK 3, ,4% SBAB SEK ,0% SBAB SEK ,0% SBAB FRN SEK 0, ,7% SBAB FRN SEK 0, ,7% SBAB FRN SEK 0, ,7% Sparebank 1 FRN SEK 1, ,7% Sparebank 1 FRN SEK 0, ,4% Ålandsbanken FRN SEK 0, ,3% Summa ,9% Skuldförbindelser utfärdade av företag Castellum FRN SEK 0, ,7% Castellum FRN SEK 0, ,8% Castellum FRN SEK 2, ,1% Fortum SEK 1, ,0% Fortum SEK 1, ,2% Fortum FRN SEK 0, ,7% Jernhusen SEK 0, ,3% Jernhusen SEK 2, ,7% LKAB SEK 1, ,9% PostNord FRN SEK 1, ,8% PostNord FRN SEK 0, ,4% PostNord FRN SEK 0, ,5% Sveaskog FRN SEK 0, ,4% Sveaskog FRN SEK 0, ,0% Sveaskog FRN SEK 0, ,4% Sveaskog FRN SEK 0, ,3% Vasakronan SEK 2, ,9% Vasakronan FRN SEK 0, ,3% Vasakronan FRN SEK 0, ,3% halvårsredogörelse excalibur

12 forts. Not 1 FONDENS INNEHAV Finansiella instrument Finansiella instrument Valuta Kupong, % Andel av fondförmögenhet Förfallodatum Nominellt belopp (tusental) Marknadsvärde (TSEK) forts. Skuldförbindelser utfärdade av företag Vattenfall SEK 3, ,3% Willhem SEK 0, ,5% Summa ,6% Ränterelaterade terminer, börsclearade FRA SEK ,0% FRA SEK ,0% FRA SEK ,0% Swedish 5YR Sthyp SEK ,0% Bund EUR ,0% Bobl EUR ,0% BTP Italian EUR ,0% Euribor EUR ,0% GBPLibor GBP ,0% Eurodollar USD ,0% Eurodollar USD ,0% Eurodollar USD ,0% T-note 10YR USD ,0% Summa 653 0,0% Ränterelaterade optioner, börsclearade GBPLibor Mid-curve, köpoption GBP ,0% GBPLibor Mid-curve, säljoption GBP ,0% USDLibor 1YR Mid-curve, säljoption USD ,0% USDLibor 2YR Mid-curve, säljoption USD ,0% USDLibor, säljoption USD ,0% USDLibor, säljoption USD ,0% USDLibor, säljoption USD ,0% USDLibor, säljoption USD ,0% USD T-note 10YR, säljoption USD ,0% Summa ,0% Ränteswapar, OTC IRS EUR ,1% IRS EUR ,4% IRS EUR ,0% IRS SEK ,4% IRS SEK ,6% IRS SEK ,2% IRS SEK ,3% IRS SEK ,3% IRS SEK ,4% IRS SEK ,2% IRS SEK ,3% IRS SEK ,1% IRS SEK ,0% IRS SEK ,1% IRS SEK ,1% IRS SEK ,2% IRS SEK ,1% IRS SEK ,0% IRS SEK ,0% Summa ,5% 12 halvårsredogörelse excalibur 2015

13 forts. Not 1 FONDENS INNEHAV Finansiella instrument Finansiella instrument Valuta Kupong, % Andel av fondförmögenhet Förfallodatum Nominellt belopp (tusental) Marknadsvärde (TSEK) Ränterelaterade optioner, OTC Swaption, säljoption EUR ,5% Swaption, säljoption EUR ,8% Swaption, säljoption SEK ,1% Swaption, säljoption SEK ,0% Swaption, säljoption SEK ,1% IRG, köpoption SEK ,0% Summa ,3% Valutainstrument, OTC CAD/SEK CAD ,0% GBP/SEK GBP ,0% EUR/SEK EUR ,0% USD/SEK USD ,0% Summa 654 0,0% Repor, OTC Repa Ut-Irish Government EUR ,5% Repa Ut- Fin Government EUR ,3% Repa Ut-SEB EUR ,0% Repa Ut-Kommuninvest SEK ,2% Repa Ut-Kommuninvest SEK ,2% Repa Ut-Kommuninvest SEK ,9% Repa Ut-Kommuninvest SEK ,3% Repa Ut-Kommuninvest SEK ,7% Repa Ut-Kommuninvest SEK ,7% Repa Ut-Kommuninvest SEK ,0% Repa Ut-Kommuninvest SEK ,4% Repa Ut-Kommuninvest SEK ,4% Repa Ut-SBAB SEK ,0% Repa Ut-SBAB SEK ,0% Repa In-SO 1052 SEK ,8% Summa ,8% Summa finansiella instrument, netto ,8% Övriga tillgångar och skulder, netto ,2% TOTAL FONDFÖRMÖGENHET ,0% Kategorier 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten ,0% ,8% Övriga finansiella instrument ,0% Summa finansiella instrument ,8% halvårsredogörelse excalibur

14 Not 2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Belopp i TSEK Fondlikvidfordran Övriga kortfristiga fordringar 0 0 Summa Not 3 ÖVRIGA SKULDER Belopp i TSEK Fondlikvidskuld Skuld avseende inlösen per 30 juni Övriga kortfristiga skulder Summa halvårsredogörelse excalibur 2015

15 Stockholm den 26 augusti 2015 Excalibur Asset Management AB Rune Andersson Ordförande Thomas Pohjanen Verkställande direktör Björn Suurwee Sten Libell Granskningsrapport - Excalibur Till andelsägarna i fonden Excalibur org nr I egenskap av revisorer i Excalibur Asset Management AB, organisationsnummer , har vi utfört en översiktlig granskning av bifogade halvårsredogörelse för fonden Excalibur per och för perioden Det är fondbolagets styrelse och verkställande direktör som har ansvaret för att upprätta och presentera denna halvårsredogörelse i enlighet med lagen om alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om alternativa investeringsfonder. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna halvårsredogörelse grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standards on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransknings-åtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing ISA och god revisionssed i Sverige har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade halvårsredogörelsen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om alternativa investeringsfonder. Stockholm den augusti 2015 KPMG AB Hans Åkervall Auktoriserad revisor halvårsredogörelse excalibur

16 Ordlista och definitioner Korrelation Ett statistiskt mått som uttrycker riktningen och styrkan hos ett linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelationen antar per definition ett värde mellan +1,0 (perfekt positiv korrelation) och 1,0 (perfekt negativ korrelation). En korrelation på noll indikerar att något samband inte existerar. MSCI Gross World Index (SEK) Ett brett aktieindex som omfattar över bolag i över 20 i-länder. Utdelningar återinvesteras i index. Indexet är här uttryckt i SEK. Källa: Bloomberg SHB T-Bill Index Ett index för av Riksgäldskontoret och Kommuninvest emitterade statsskuldväxlar med benchmarkstatus. Källa: Bloomberg SIXRX Ett aktieindex som speglar marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. Utdelningar återinvesteras på ex-dagen. Källa: Bloomberg Sharpe-kvot Ett mått på en tillgångs avkastning i förhållande till dess risk. Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk, definierad som standardavvikelse. Standardavvikelse Ett mått på spridningen i en datamängd. I detta sammanhang ett riskmått som förenklat kan sägas mäta hur mycket en tillgångs avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen. Standardavvikelsen är här beräknad på månadsnoteringar uppräknade till årsbasis. Specialfond En specialfond är en fond som har Finansinspektionens tillstånd att placera med vidare ramar än vad som generellt är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Kontaktuppgifter Förvaltande bolag: Excalibur Asset Management AB Besöksadress: Birger Jarlsgatan 15, 2 tr, Stockholm Kontaktpersoner: Mikael Friberg Louise Möllander Postadress: Birger Jarlsgatan 15, 2tr Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: 16 halvårsredogörelse excalibur 2015

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2014 Halvårsredogörelsen

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2011

Årsberättelse för Excalibur 2011 Årsberättelse för Excalibur 2011 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2011 Årsberättelsen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

30 september 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL KVANTHEDGE

30 september 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL KVANTHEDGE 30 september 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder. PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest

Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder. PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest Informationsbroschyr PriorNilsson Fonder Informationen för nedan

Läs mer

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B 1 2 Å R S B E R Ä T T E L S E F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T 2 0 0 8-0 1-0 1 2 0 0 8-1 2-3 1 Styrelsen och verkställande

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2011 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Per Josefsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

EKVATOR TRYGGHET 2014

EKVATOR TRYGGHET 2014 EKVATOR TRYGGHET PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Trygghet placerar i andra absolutavkastande fonder och specialfonder i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig avkastning till låg risk. Fondens mål

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM EXPLORA Explora kombinerar aktierelaterade derivatstrategier, huvudsakligen baserade

Läs mer