Fondaccelerator US Growth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondaccelerator US Growth"

Transkript

1 ab Sista teckningsdag 3 april 2015 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Fondaccelerator US Growth Exponering med attraktiv avkastningsprofil mot en amerikansk aktiefond från UBS Global Asset Management Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad (certifikat) 100 procent av nominellt belopp (2 procent courtage tillkommer) Nej 3 år SEK med exponering mot USD 90 procent Bild: LeoPatrizi / istockphoto.com Deltagandegrad (option) Total deltagandegrad Målvolatilitet Underliggande fond Indikativt 100 procent (lägst 70 procent) Indikativt 190 procent (lägst 160 procent) (90 procent certifikat procent option) 12 procent UBS Lux Equity SICAV - USA Growth USD (andelsklass P-acc) Emittent UBS AG, London branch (rating S&P A/Moody s A2 per den 2 januari 2015) Sista teckningsdag 3 april 2015 ISIN Ditributör och arrangör SE SIP Nordic Fondkommission AB

2 Produkten i korthet Fondaccelerator US Growth distribueras publikt i Sverige med SIP Nordic Fondkommission AB som arrangör och distributör och placeringen erbjuder investeraren följande: Exponering mot den amerikanska aktiemarknaden genom UBS USA Growth Fund. En aktivt förvaltad fond som investerar i högkvalitativa amerikanska tillväxtaktier. Underliggande fond har försetts med en volatilitetskontroll som ger exponeringen en målvolatilitet på 12 procent. Med underliggande exponering menas i denna broschyr den underliggande fonden med denna volatilitetskontrollsmekanism. Placeringen är noterad i svenska kronor men har exponering mot den amerikanska dollarn. Utvecklingen multipliceras med utvecklingen för växelkursen USD mot SEK för perioden mellan placeringens startdag relativt dagen efter slutdagen. Placeringens konstruktion ämnar att tillhandahålla en fondlik exponering med möjlighet till högre avkastning än en direktinvestering i underliggande fond, tack vare en hög deltagandegrad mot eventuell positiv utveckling av underliggande exponering. Det investerade beloppet delas upp i två olika delar där den större delen, motsvarande 90 procent av nominellt belopp, placeras i en certifikatsdel som följer underliggande exponering ett till ett. Detta innebär att certifikatsdelen baserat på fullt nominellt belopp (100 procent) kommer att följa underliggande exponering med en deltagandegrad om 90 procent. Den mindre delen placeras i en köpoptionsdel som ger ytterligare indikativt 100 procent deltagandegrad mot all eventuell positiv utveckling för underliggande exponering. Tillsammans ger alltså dessa två delar en indikativ total deltagandegrad om 190 procent 1) mot all eventuell positiv utveckling och 90 procent mot all eventuell negativ utveckling. För att generera en avkastning överstigande teckningskurs och courtage krävs en positiv utveckling för underliggande exponering om minst 6,32 procent under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen. Underliggande fond Underliggande exponering Deltagandegrad mot underliggande exponering, certifikatsdel Deltagandegrad mot underliggande exponering, optionsdel Total deltagandegrad mot positiv utveckling för underliggande exponering UBS Lux Equity SICAV - USA Growth USD andelsklass P-acc (UBS USA Growth Fund) Volatilitetskontrollsmetodik på underliggande fond med en målvolatilitet på 12 procent 90 procent indikativt 100 procent (lägst 70 procent) indikativt 190 procent (lägst 160 procent) Indikativa villkor per den 2 februari I konstruktionens natur ligger att man vid en oförändrad utveckling av underliggande exponering erhåller 90 procent av nominellt belopp på återbetalningsdagen under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen. Vid en negativ utveckling för underliggande exponering så kommer förlusten att bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande exponering då optionsdelen i sådant fall ej ger någon avkastning och kommer att förfalla värdelös. I detta fall erhålls, vid en oförändrad valutakurs, 90 procent av nominellt belopp minskat med underliggande utveckling 2) multiplicerad med en deltagandegrad om 90 procent. Delar av eller hela det investerade beloppet kan således gå förlorat. Derivatives Awards Structured Products House of the Year UBS 2 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 160 procent. 2) Utveckling definierat som procentuell förändring för underliggande exponering relativt startdagen.

3 För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som har en medellång till lång investeringshorisont och som ur ett diversifieringsperspektiv är villiga att ta något högre risk på en del av sin totala investeringsportfölj. Vidare bör en lämplig investerare ha tidigare erfarenhet från investeringar i liknande placeringar, där komponenter som valutaexponering och volatilitetskontroll förekommit, samt vara väl införstådd med riskerna förknippade med sådana investeringar. Vad utmärker placeringen? Placeringen har en volatilitetskontroll som ger underliggande exponering en målvolatilitet på 12 procent. Placeringen har valutarisk mot USD. Vid en oförändrad valutakurs så gör placeringens konstruktion att investeraren vid en oförändrad utveckling av underliggande exponering erhåller 90 procent av nominellt belopp. För att på återbetalningsdagen erhålla ett belopp överstigande teckningskurs och courtage krävs en positiv utveckling för underliggande exponering om minst 6,32 procent under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen samt en total deltagandegrad om 190 procent. Vid en eventuell negativ utveckling av underliggande exponering så kommer förlusten att bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande i och med att optionsdelen förfaller värdelös. Delar av eller hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Vilka huvudsakliga risker har placeringen? Placeringen har i huvudsak två risker marknadsrisk och kreditrisk. Värdet på placeringen kan både minska och öka under löptiden och detta beror bland annat på olika marknadsparametrar. Placeringen saknar kapitalskydd. Vid negativ utveckling för underliggande exponering så kommer förlusten bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande exponering då optionsdelen förfaller värdelös. Detta innebär alltså att delar av, eller hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Placeringen har också valutarisk mot växelkursen USD/SEK samt kreditrisk mot emittenten (UBS). Om UBS UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring anställda (per den 12 februari 2014) i mer än 50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess ägare se erbjudandets fullständiga basprospekt. Bild: JMichl / istockphoto.com 3

4 Så fungerar placeringen I en traditionell fullt kapitalskyddad placering avgör aktuell räntenivå samt hur mycket emittenten är villig att betala i ränta på det investerade beloppet hur mycket kapital som kan användas till optionsdelen. Nuvarande klimat med låga räntenivåer ger dyrare nollkupongsobligationer och därmed mindre kapital att köpa option för. Det kan därför vara intressant för en del investerare att byta nollkupongsobligationsdelen som erbjuder fullt kapitalskydd till en alternativ placering, utan kapitalskydd, där det investerade beloppet istället delas upp i två olika delar där en större del, för Fondaccelerator US Growth motsvarande 90 procent av nominellt belopp, placeras i en certifikatsdel som följer underliggande exponering ett till ett. Detta innebär att certifikatsdelen, baserat på produktens fulla nominella belopp (100 procent), för Fondaccelerator US Growth kommer att följa underliggande exponering med en deltagandegrad om 90 procent. Den mindre delen av det investerade beloppet placeras i en köpoptionsdel som för denna placering ger ytterligare indikativt 100 procents deltagandegrad mot underliggande exponering. Tillsammans ger dessa två delar en indikativ deltagandegrad mot eventuell positiv utveckling om 190 procent 1) och en deltagandegrad om 90 procent mot eventuell negativ utveckling. Placeringen är noterad i svenska kronor (SEK) men hela det investerade beloppet är exponerat mot den amerikanska dollarn (USD). Det nominella belopp som investeras i SEK växlas automatiskt inför placeringens start till motsvarande belopp i USD till rådande växelkurs och investeras i certifikats- respektive optionsdelen. När placeringen avslutas växlas det erhållna USD beloppet tillbaka till SEK till då gällande växelkurs. Därmed har hela placeringen en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen mellan USD och SEK har förändrats under löptiden. Utvecklingen för underliggande exponering, med hänsyn tagen till deltagandegraden, multipliceras med den procentuella förändringen för den amerikanska dollarns värde mot den svenska kronan. En för svagning av USD mot SEK ger en negativ effekt medan en förstärkning av USD mot SEK ger en positiv effekt. illustration fondaccelerator*** Extra hävstång på uppsidan. Optionsdel - indikativt 100 % deltagandegrad (lägst 70 procent)? Totalt återbetalningsbelopp Investerat belopp Certifikatsdel - 90 % deltagandegrad? Indikativt 100 % (lägst 70 procent) extra hävstång på den eventuella tillväxten över startnivån + tillväxt i certifikatsdelen med en deltagandegrad om 90 %. Notera att det totala återbetalningsbeloppet kan bli både högre och lägre än 100 % av nominellt belopp. Startdag Slutdag *** Viktig information - se sid 11, Räkneexempel. Notera att denna bild endast är till för att illustrera hur produkten fungerar. Den utgör således inte en indikation om framtida resultat. Optionsdel Certifikatsdel 4 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 160 procent.

5 Så beräknas avkastningen Avkastningen i placeringen är beroende av tre faktorer: Utveckling för den underliggande exponeringen Utvecklingen beräknas som den procentuella förändringen av underliggande exponerings värde på slutdagen relativt värdet på startdagen. Deltagandegrad Deltagandegrad är ett mått på hävstången i produkten. En deltagandegrad på 90 procent innebär att en rörelse på 10 i underliggande ger ett genomslag på 9 i placeringen. Produktens totala deltagandegrad består, som nämnts tidigare av två delar. Certifikatdelens deltagandegrad samt optionsdelens deltagandegrad. Certifikatdelen har en deltagandegrad om 90 procent och köpoptionsdelen har en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Tillsammans ger dessa en indikativ deltagandegrad mot eventuell positiv utveckling om 190 procent 1) och en deltagandegrad om 90 procent mot eventuell negativ utveckling. Utveckling för växelkursen USD/SEK Placeringen är noterad i svenska kronor (SEK) men har valutaexponering på hela det investerade beloppet mot den amerikanska dollarn (USD). Summan av avkastningen från certifikats- och köpoptionsdelen multipliceras med en valutafaktor. Denna valutafaktor beräknas som växelkursen mellan USD och SEK på dagen efter slutdagen (mätt som SEK per 1 USD) dividerat med växelkursen mellan USD och SEK på startdagen. Detta innebär att en förstärkning av USD mot SEK kommer att gynna produktens avkastning medan en försvagning kommer att påverka avkastningen negativt. Investeringen i certifikats- och optionsdelen kommer att göras i USD. Detta innebär att det nominella beloppet i SEK på startdagen växlas till USD för att sedan investeras. På återbetalningsdagen så erhålls vid en positiv utveckling för underliggande exponering 90 procent av det nominella beloppet plus utvecklingen multiplicerad med den indikativa totala deltagandegraden om 190 procent 1). Det krävs alltså en utveckling på + 6,32 procent för att 102 procent av det nominella beloppet (courtage inkluderat) ska uppnås i USD. Därefter så växlas, på dagen efter slutdagen, avkastningen till SEK till då rådande valutakurs. Skulle underliggande exponering ha utvecklats neutralt eller negativt så kommer optionsdelen att förfalla värdelös och värdet i produkten består då endast av certifikatsdelen. Investeraren är då exponerad mot underliggande med en deltagandgrad om 90 procent och erhåller på återbetalningsdagen vid ett neutralt scenario 90 procent av nominellt belopp multiplicerat med förändringen i valutakursen (valutafaktor - se Utveckling för växelkursen USD/SEK). Vid en negativ utveckling så minskas dessa 90 procent med utvecklingen multiplicerad med en deltagandegrad om 90 procent, det vill säga om underliggande exponering på slutdagen skulle ha gått ned med till exempel 10 procent så erhålls 90 procent av nominellt belopp minskat med 10 procent multiplicerat med en deltagandegrad om 90 procent, det vill säga 81 procent (90% - (10% x 90%) = 81%). Därefter multipliceras dessa 81 procent med valutafaktorn. Detta innebär alltså att vid neutral eller negativ utveckling för underliggande exponering så kommer förlusten att bli större i placeringen än den faktiska utvecklingen för underliggande exponering. Detta på grund av att optionsdelen ej ger någon avkastning. Detta innebär också att delar av, eller hela, det investerade beloppet kan gå förlorat. AVKASTNINGSPROFIL*** Figuren visar schematiskt avkastningsprofilen för Fondaccelerator US Growth i förhållande till en referensinvestering direkt i underliggande exponering. En oförändrad valutakurs relativt startdagen har antagits. Avkastning 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % Direktinvestering i underliggande exponering Fondaccelerator US Growth 40 % 20 % 0 % - 20 % - 40 % - 60 % - 80 % -60 % -50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Utveckling underliggande exponering *** Viktig information - se sid 11, Räkneexempel. Notera att denna bild endast är till för att illustrera hur produkten fungerar. Den utgör således inte en indikation om framtida resultat. 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 160 procent. 5

6 Underliggande Underliggande exponering Volatilitetskontroll - så fungerar det Den formelbaserade volatilitetskontrollsmekanismen innebär i praktiken att exponeringen mot underliggande fond varierar beroende på den realiserade volatiliteten för underliggande fond. Volatilitet är ett mått på hur mycket priset för en underliggande tillgång rör sig över en viss tidsperiod relativt sitt medelvärde. Det är alltså ett mått på risken i underliggande. Utgångspunkten för den variabla exponeringen är en målvolatilitet på 12 procent. Om värdefluktuationerna ökar i underliggande fond och den uppmätta volatiliteten stiger över 13 procent så kommer den inbyggda volatilitetskontrollsmekanismen att minska exponeringen genom att reducera vikten allokerad mot underliggande fond så att den sammantagna volatiliteten igen, med beaktande av den nya exponeringsnivån, ligger på målvolatilitetsnivån. Ju högre överskjutande volatilitet desto lägre exponering. För aktier så ökar vanligtvis volatiliteten i perioder av osäkerhet och vid fallande marknader varför en lägre exponering kan vara fördelaktigt. Man kan i sådana fall undvika en del av nedgången. Under lugnare perioder med mindre värdefluktuationer är volatiliteten lägre och exponeringen mot underliggande fond ökar när den uppmätta volatiliteten understiger 11 procent. Den maximala vikten allokerad mot underliggande fond är 150 procent. Långvariga uppgångar sker ofta under perioder med lägre volatilitet varför en högre exponering kan vara fördelaktigt. Om fonden skulle stiga under perioder då den realiserade volatiliteten är högre än målvolatiliteten, eller falla under perioder då den realiserade volatiliteten är lägre än målvolatiliteten, kan utvecklingen dock bli sämre för allokeringsstrategier som använder volatilitetskontroll än för en direktinvestering i själva underliggande. Allokeringen ändras på daglig basis efter de förutsättningar som råder och volatiliteten observeras som den realiserade volatiliteten över de senaste 90 affärsdagarna. Notera att allokeringen mot underliggande fond genom volatilitetskontrollsmekanismen kan variera mellan 0 och 150 procent. Mot denna volatilitetskontrollerade metodik har sedan produkten exponering genom certifikatsoch optionsdelen med deras individuella deltagandegrader. Med underliggande exponering menas i denna broschyr den USD denominerade underliggande fonden med ovan beskrivna volatilitetskontrollsmekanism. För en fullständig redovisning av hur den formelbaserade volatilitetskontrollsmekanismen fungerar, vänligen se de slutliga villkoren. FAKTISK HISTORISK SAMT SIMULERAD UTVECKLING*/** Grafen nedan visar den simulerade utvecklingen för underliggande exponering under perioden 1 juni januari 2015 och den faktiska historiska utvecklingen för underliggande fond under samma period. Grafen är indexerad till 100 med start den 1 juni Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling. Utveckling 250 Allokering mot underliggande fond 140 % Fondens utveckling med vol. kontroll ( underliggande exponering ) Fondens utveckling utan vol. kontroll Allokering mot fonden i vol. kontrollsmetodiken 120 % % % 60 % % % 0 06/ / / / / / / / / / % Källa: UBS/Bloomberg */** Viktig information - se sid 11, Historisk eller simulerad historisk utveckling 6

7 Underliggande fond UBS USA GROWTH FUND UBS USA Growth Fund är en värdepappersfond som investerar främst i aktier i företag i USA som visar en resultattillväxt över genomsnittet. Baserat på en noggrann genomgång av företag beträffande tillväxtkriterier, kombinerar fondförvaltaren noggrant utvalda aktier i olika företag i olika länder och sektorer med målet att dra nytta av intressanta avkastningsmöjligheter, samtidigt som riskerna hålls under kontroll. Fondens innehav kan utgöras av aktier och andra kapitalandelar i bolag med hemvist i USA eller som äger aktiemajoriteten i företag med säte i USA eller vars huvudsakliga verksamhet finns i USA. Fondens investeringsfilosofi går ut på att investera i bolag som inom sina respektive segment har en dominant marknadsposition, stora teknologiska fördelar eller har en unik konkurrensfördel. Förvaltaren anser att sådana attribut möjliggör en högre avkastning genom en högre förväntad försäljnings- och resultattillväxt. Fonden är aktivt förvaltad och innehåller typiskt mellan 35 och 55 olika positioner. Investeringarna görs primärt i storbolagsaktier (large-cap) med fokus på tillväxtaktier och diversifiering mellan olika sektorer. Portföljen består av bolag som anses ha en högre avkastningspotential än vad den totala marknaden har i genomsnitt. Mer information om underliggande fond, UBS Lux Equity SICAV - USA Growth USD (andelsklass P-acc), finns tillgänglig på Bloombergkod för underliggande fond är UBUSAGB LX Equity. Innehav inom sektor (%) 10 största aktiepositionerna (%) Fonden IT 32,3 Sällanköpsvaror 26,4 Sjukvård 15,3 Verkstad 11,0 Finans 5,7 Dagligvaror 4,9 Energi 2,8 Råvaror 1,7 Fonden Apple Inc. 7,16 Google Inc. 5,09 Visa Inc. 4,50 Nike Inc. 3,41 Facebook Inc. 3,37 Salesforce.com Inc. 3,35 Starbucks Corp. 3,27 Home Depot Inc. 3,04 Amazon.com Inc. 2,83 Gilead Sciences Inc. 2,73 Avkastning (%) Fondandelsklass år P-acc; i relation till USD, efter avgifter Ø per år 5 år 12,92 0,20 16,15 33,29 9,74 91,47 13,87 Källa: UBS Global Asset Management. Data per den 31 december Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling. 7

8 Placeringens för- och nackdelar Fördelar Nackdelar + Sammanlagd deltagandegrad om indikativt 190 procent 1) mot all eventuell positiv utveckling för underliggande exponering. + Fondlik exponering med möjlighet till högre avkastning än en direktinvestering i underliggande fond, tack vare den höga deltagandegraden och volatilitetskontrollsmetodiken. + Den underliggande fonden i placeringen är aktivt förvaltad. - Vid negativ utveckling kommer förlusten i placeringen att bli större än den faktiska nedgången för underliggande exponering, då optionsdelen i ett sådant läge förfaller värdelös. - Placeringen är ej kapitalskyddad det vill säga hela det investerade beloppet kan gå förlorat. - Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av UBS AG (kreditrisk). Bild: compassandcamera / istockphoto.com 8 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 160 procent.

9 Räkneexempel beräkning av avkastningen *** Exemplet nedan illustrerar total utbetalning av ett investerat belopp om kr inklusive courtage (nominellt kr). Den effektiva årsavkastningen beräknas med beaktande av total utbetalning samt ett courtage om 2 procent. I scenarierna och exemplen nedan används en deltagandegrad om 90 procent för certifikatsdelen och den indikativa deltagandegraden om 100 procent för optionsdelen. Den faktiska deltagandegraden för optionsdelen fastställs senast på startdagen och kan bli som lägst 70 procent. Valutafaktorn beräknas som växelkursen mellan USD och SEK på dagen efter slutdagen (mätt som SEK per 1 USD) dividerat med växelkursen mellan USD och SEK på startdagen. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. Underliggande exponerings utveckling Valutafaktor (USD/SEK) Utbetalning certifikatsdel - 90 % deltagandegrad Utbetalning optionsdel - indikativt 100 % deltagandegrad 1) Total utbetalning Effektiv årsavkastning 25 % 0, ,86 % 25 % 1, ,04 % 0 % 0, ,40 % 0 % 1, ,09 % 0 % 1, ,99 % 6,32 % 0, ,45 % 6,32 % 1, % 6,32 % 1, ,23 % 25 % 0, ,66 % 25 % 1, ,03 % *** Viktig information - se sid 11, Räkneexempel SIMULERAD HISTORISK UTBETALNING FÖR PRODUKTEN** Grafen nedan visar den simulerade utbetalningen, i procent av nominellt belopp, för Fondaccelerator US Growth om produkten hade lanserats med dagliga startdatum fr.o.m. den 1 juni 2005 t.o.m. den 5 januari Den sista punkten representerar alltså en produkt som hade haft slutdatum 3 år efter det sista startdatumet, den 5 januari Observera att varken historisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling. Simulerad utbetalning, procent av nominellt belopp 250 % 200 % Utbetalat belopp för Fondaccelerator US Growth 150 % 100 % 50 % 06/ / / / / / / /2012 Källa: UBS/Bloomberg ** Viktig information - se sid 11, Historisk eller simulerad historisk utveckling 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden för optionsdelen understiger 70 procent. 9

10 Viktig information Denna produkt erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB ( SIP Nordic ). Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet. Basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor innehåller en komplett beskrivning av emittenten (UBS), de bindande villkoren för certifikatet och distributörens (SIP Nordic) erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga basprospektet och i förekommande fall, slutliga villkor samt fullständiga indexregler. Informationen finns tillgänglig från SIP Nordic i egenskap av distributör (se Inregistrering vid börs UBS avser att inregistrera certifikatet på NASDAQ OMX Stockholm AB. UBS avser att, under produktens löptid och under normala marknadsförhållanden, kontinuerligt ställa köpkurser och när så är möjligt även säljkurser. Avslut sker till marknadskurs, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Euroclear Sweden AB och förvaring Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Certifikaten beräknas registreras på investerarens depåkonto eller vp-konto den 4 maj Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för certifikaten understiger SEK Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt UBS och/eller SIP Nordics bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. UBS och/eller SIP Nordic äger även rätt att förkorta teckningsperioden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om UBS och/ eller SIP Nordic bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta erbjudande är på maximalt SEK Erbjudandet kommer att återkallas om den totala deltagandegraden mot eventuell värdetillväxt från underliggande exponering understiger 160 procent. Ersättningar och avgifter SIP Nordic har i egenskap av distributör av produkten avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. För dessa tjänster betalar SIP Nordic en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som en investerare erlägger för de tjänster SIP Nordic tillhandahåller investeraren kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. SIP Nordic kan vidare erhålla ersättningar från emittenten (UBS) vid försäljning av värdepapper. SIP Nordics ersättning för försäljning av certifikaten utgörs av hela courtaget och arrangörsarvodet i certifikaten. Arrangörsarvodet kalkyleras till upp till 1 procent per löptidsår (vid antagandet om att certifikaten innehas till ordinarie återbetalningsdag) och fastställs på startdagen. Exempel vid en investering på kr i certifikatet med 3 års löptid. Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Courtage 2 % = kr (betalas utöver teckningskursen) Arrangörsarvode 1 % x 3 år = kr (inkluderat i teckningskursen) Totalt kr Courtage tillkommer med 2 procent av nominellt belopp. UBS och SIP Nordic har ingått vissa exklusivitetsarrangemang i enlighet med vilka SIP Nordic har samtyckt till att vara föremål för vissa restriktioner avseende vilka produkter (annat än produkter som emitteras av UBS) som SIP Nordic får distribuera till investerare, i utbyte mot att UBS betalar SIP Nordic vissa avgifter och provisioner. På begäran tillhandahålls ytterligare information. I samband med erbjudandet och försäljningen av certifikaten så kan UBS eller något av dess närstående bolag (tillsammans UBS koncernen ) få avgifter (inklusive men inte begränsat till avgifter för distribution och retrocession) till ett varierande belopp, från den underliggande fonden eller tredje part. Selling restrictions The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. SIP Nordic has agreed that neither itself nor any subsidiary of SIP Nordic will offer, sell or deliver any notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Om marknadsföringsbroschyren UBS har tagit fram denna marknadsföringsbroschyr och dess innehåll ( Informationen ) tillsammans med SIP Nordic genom användandet av viss analys, förklarande text och annan information som har tillhandahållits av SIP Nordic (såsom distributör av certifikatet). I egenskap av emittent av certifikatet agerar UBS som motpart till SIP Nordic på armlängds avstånd. SIP Nordic är ensamt ansvarigt för alla aktiviteter avseende distributionen av certifikatet. Följaktligen och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag bär UBS inget ansvar för säkerställandet av att detta material presenteras på ett sätt som är lämpligt för investerare till vilka SIP Nordic säljer certifikatet eller säkerställandet av dess förenlighet med SPIS (så som det definieras nedan) och andra tillämpliga lagar och regler. Alla delar av detta marknadsföringsmaterial som berör SIP Nordic (inklusive, men inte begränsat till, ersättning och avgifter som tas ut av SIP Nordic, SIP Nordics avvecklingoch betalningskrav och SIP Nordics tecknings- och allokeringsprocess), är enbart SIP Nordics ansvar och har inte bekräftats av UBS. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag tar UBS inget ansvar för (i) användandet av och/eller referenser till UBS i samband med certifikatet, (ii) oriktigheter, utelämnanden eller fel i Informationen eller (iii) för ekonomisk eller annan förlust som direkt eller indirekt uppstår för en förmedlare eller innehavare av certifikatet eller annan person som handlar med certifikatet till följd av Informationen. Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet kan inte på något sätt väcka krav eller talan eller inleda domstolsprocess mot UBS avseende certifikatet. 10

11 Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet gör således detta fullt medveten om denna ansvarsfriskrivning och kan inte förlita sig på UBS överhuvudtaget. För undvikande av tvivel så skapar denna ansvarsfriskrivning inte någon avtals- eller avtalsliknande relation mellan förmedlare, innehavare eller annan person och UBS och får inte tolkas som att ha skapat en sådan relation. Branschkod Strukturerade Produkter SIP Nordic är, i egenskap av distributör av certifikaten, medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter (SPIS Branschkod). För vidare information, se Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på UBS egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatens mättid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av certifikaten. Räkneexemplet visar certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning En investering i certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken emittenten (UBS) eller distributören (SIP Nordic) lämnar någon rådgivning eller rekommendationer i något hänseende genom broschyren eller basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Om riskerna i investeringen En investering i certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Emittentrisk Avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens (UBS) finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten (UBS) skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens (UBS) kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Vid framtagandet av denna broschyr har emittenten (UBS) kreditbetyget A enligt Standard & Poor s Rating Services. Förtida avveckling Emittenten (UBS) kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen tecknade beloppet. Om investeraren väljer att sälja certifikaten före ordinarie återbetalningsdag sker detta till rådande marknadskurs vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen tecknade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger det ursprungligen tecknade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden även vara mycket illikvid. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutakursrisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker och/eller politiska risker. Exponeringen består av den underliggande fonden med en formelbaserad volatilitetskontrollsmekanism. Denna innebär i praktiken att exponeringen mot underliggande fond varierar beroende på den realiserade volatiliteten för fonden. Placeringen har också valutarisk (se nedan). En investering i certifikaten kommer ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Certifikatet saknar kapitalskydd, vilket innebär att investeraren riskerar allt satsat kapital. Konstruktionsrisk Vid en oförändrad utveckling av underliggande exponering så erhålls på återbetalningsdagen, under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen, 90 procent av nominellt belopp. Vid en eventuell negativ utveckling av underliggande exponering så kommer förlusten att bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande i och med att optionsdelen i detta fall förfaller värdelös. För att generera en avkastning överstigande teckningskurs och courtage krävs en positiv utveckling för underliggande exponering om minst 6,32 procent under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen. Valutarisk Placeringen är noterad i svenska kronor (SEK) men hela det investerade beloppet är exponerat mot den amerikanska dollarn (USD). Det nominella belopp som investeras i SEK växlas inför placeringens start automatiskt till motsvarande belopp i USD till rådande marknadskurs och investeras i en certifikatsdel samt en optionsdel. När placeringen avslutas växlas det erhållna USD beloppet tillbaka till SEK till då gällande marknadskurs. Därmed har hela placeringen en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen mellan USD och SEK har förändrats under löptiden. Utvecklingen för underliggande exponering med hänsyn tagen till deltagandegraden multipliceras med en valutafaktor. Denna valutafaktor beräknas som växelkursen mellan USD och SEK på dagen efter slutdagen (mätt som SEK per 1 USD) dividerat med växelkursen mellan USD och SEK på startdagen. Detta innebär att en förstärkning av USD mot SEK kommer att gynna produktens avkastning medan en försvagning kommer att påverka avkastningen negativt. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika strukturerade produkter. Även om dessa produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika produkter, inklusive kurssättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av erbjudandet bör investeraren, innan en investering i produkten sker, ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. 11

12 Indikativa villkor och tidsplan Denna produkt distribueras, och arrangeras, i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Stockholm, tel , fax , hemsida Sista teckningsdag 3 april 2015 Sista likviddag 10 april 2015 Emissionsdag 4 maj 2015 Startdag 17 april 2015 Slutdag 17 april 2018 Återbetalningsdag 2 maj 2018 Emittent Distributör och arrangör Kapitalskydd Teckningskurs Nominellt belopp Courtage UBS AG, London Branch (UBS) SIP Nordic Fondkommission AB Nej 100 procent av nominellt belopp (courtage tillkommer) SEK per certifikat 2 procent av nominellt belopp Deltagandegrad (certifikat) 90 procent Deltagandegrad (option) Indikativt 100 procent (lägst 70 procent) Total deltagandegrad Valutarisk Underliggande fond Indikativt 190 procent (lägst 160 procent) (90 procent certifikat procent option) Ja, mot den amerikanska dollarn UBS Lux Equity SICAV - USA Growth USD (andelsklass P-acc) Löptid 17 april april 2018 ISIN SE Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet att teckna produkterna i erbjudandet. Innan beslut fattas om investering uppmanas investerare att ta del av erbjudandets fullständiga basprospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor som hålls tillgängligt av SIP Nordic Fondkommission AB på Om certifikaten säljs av innehavaren före återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än tecknat belopp. Strukturerade Placeringar i Sverige SIP Nordic Fondkomission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på ab

Sprinter Sverige - Optimal Start

Sprinter Sverige - Optimal Start a b Sprinter Sverige - Optimal Start Exponering mot den svenska börsen med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 6 Den extrema risknivån (skala 1-7)

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start a b Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start Exponering mot de fyra svenska storbankerna med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 7 Emittent

Läs mer

AutoSprinter Sverige 4

AutoSprinter Sverige 4 ab Sista teckningsdag 3 april 2015 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB AutoSprinter Sverige 4 Exponering mot den svenska börsen med möjlighet till förtida inlösen Teckningskurs

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå

Sprinter Svenska Banker Platå a b Sprinter Svenska Banker Platå Exponering mot de fyra svenska storbankerna Bild: Tuned_In / istockphoto.com Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier

Läs mer

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Autocall Stora Banker Combo 6

Autocall Stora Banker Combo 6 a b Autocall Stora Banker Combo 6 Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till både utbetalande och ackumulerande kuponger Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Utbetalande kupong Ackumulerande

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

Autocall USA Low Trigger Exponering mot fyra välkända amerikanska bolag med möjlighet till förtida inlösen och ackumulerande kupong

Autocall USA Low Trigger Exponering mot fyra välkända amerikanska bolag med möjlighet till förtida inlösen och ackumulerande kupong ab Sista teckningsdag 24 oktober 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall USA Low Trigger Exponering mot fyra välkända amerikanska bolag med möjlighet till förtida inlösen

Läs mer

Autocall Amerikanska Bolag KSK 3

Autocall Amerikanska Bolag KSK 3 Sista teckningsdag: 30 december 2016 Autocall Amerikanska Bolag KSK 3 Exponering mot fyra amerikanska storbolag med internationella varumärken och årliga kursskyddade kuponger RISKSKALA LÄGRE RISK HÖGRE

Läs mer

Hävstångscertifikat Europa Blue Chip 6 En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 europeiska storbolagsaktier med lika vikt

Hävstångscertifikat Europa Blue Chip 6 En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 europeiska storbolagsaktier med lika vikt a b Hävstångscertifikat Europa Blue Chip 6 En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 europeiska storbolagsaktier med lika vikt Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk

Läs mer

Autocall Global E-handel KSK

Autocall Global E-handel KSK a b Autocall Global E-handel KSK Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med årliga kursskyddade kuponger Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall

Läs mer

Autocall Amerikanska Storbolag

Autocall Amerikanska Storbolag ab Sista teckningsdag 5 december 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Amerikanska Storbolag Exponering mot fyra amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Autocall Svenska kvalitetsbolag 2

Autocall Svenska kvalitetsbolag 2 Sista teckningsdag: 30 juni 2017 Autocall Svenska kvalitetsbolag 2 Exponering mot fyra svenska kvalitetsbolag med starka varumärken och med möjlighet till årliga kuponger RISKSKALA LÄGRE RISK HÖGRE RISK

Läs mer

Autocall Amerikanska Bolag KSK 2

Autocall Amerikanska Bolag KSK 2 a b Autocall Amerikanska Bolag KSK 2 Exponering mot fyra amerikanska storbolag med internationella varumärken och årliga kursskyddade kuponger Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk

Läs mer

Sprinter OMX Balanserad start

Sprinter OMX Balanserad start Sprinter OMX Balanserad start + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission

Läs mer

Autocall Stora Banker Combo 11

Autocall Stora Banker Combo 11 a b Autocall Stora Banker Combo 11 Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till både utbetalande och ackumulerande er Bild: Mlenny/istockphoto.com Risknivå normalutfall Lägre risk Teckningskurs

Läs mer

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB SMART BONUS ASIA PACIFIC Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong 25

Läs mer

Aktieindexobligation Asia Pacific 2

Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Asia Pacifc 2 Kategori Erbjuds av Emittent Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Combo

Autocall Svenska Bolag Combo a b Autocall Svenska Bolag Combo Exponering mot fyra svenska storbolag med möjlighet till både utbetalande och ackumulerande er Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall

Läs mer

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3 Kategori Sprinter Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Platåspann 85 % - 110 % Riskindikator Riskbarriär 65 % RIsknivån är fastställd

Läs mer

Autocall Läkemedelsbolag Månad

Autocall Läkemedelsbolag Månad a b Autocall Läkemedelsbolag Månad Exponering mot fyra europeiska läkemedelsbolag med möjlighet till ackumulerande kupong på månadsbasis Risknivå normalutfall Lägre risk 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Högre risk Risknivå

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Aktieindexobligation Europa 4

Aktieindexobligation Europa 4 Aktieindexobligation Europa 4 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Europa 4 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Återbetalningsskydd Löptid Aktieindexobligation Mangold

Läs mer

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Autocall Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A,

Läs mer

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. SPRINTER OMX 5 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Risknivå normalutfall - Hur stor

Läs mer

Riskindikator. Kategori. Lägsta återbetalning. Aktieobligation Erbjuds av

Riskindikator. Kategori. Lägsta återbetalning. Aktieobligation Erbjuds av Aktieobligation Globala BOLAG 4 Kategori Aktieobligation Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Lägsta återbetalning 90 procent av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag Exponeringstid 3,5 år RIsknivån

Läs mer

Autocall Europa Combo 2

Autocall Europa Combo 2 a b Autocall Europa Combo 2 Exponering mot breda aktieindex i Sverige, Östeuropa, Spanien och Tyskland med möjlighet till både fasta och ackumulerande kuponger Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Utbetalande

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid)

Läs mer

Mangold Fondkommission AB Natixis Structured Issuance SA

Mangold Fondkommission AB Natixis Structured Issuance SA Aktieobligation GLOBALA BOLAG 3 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Aktieobligation Mangold Fondkommission AB Natixis Structured Issuance SA Natixis SA Garantrating (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag

Läs mer

ktieindexobligation Brasilien nr 1266

ktieindexobligation Brasilien nr 1266 Aktieindexobligation Brasilien 1266 Teckna dig senast 25 juni 2012 ktieindexobligation Brasilien nr 1266 PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 110% Kapitalskyddat av

Läs mer

Smart Bonus Europa & Storbritannien

Smart Bonus Europa & Storbritannien Smart Bonus Europa & Storbritannien Big Ben, London Smart Bonus Europa & Storbritannien Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs International The Goldman

Läs mer

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Sprinter OMX 6 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Sista teckningsdag 2016-08-26 Mangold

Läs mer

Autocall Oljebolag Optimal Start

Autocall Oljebolag Optimal Start a b Autocall Oljebolag Optimal Start Exponering mot fyra oljebolag med möjlighet till ackumulerande kupong på kvartalsbasis Risknivå normalutfall Lägre risk 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Högre risk Risknivå extremutfall

Läs mer

Hävstångscertifikat Sverige Blue Chip En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 svenska storbolagsaktier med lika vikt

Hävstångscertifikat Sverige Blue Chip En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 svenska storbolagsaktier med lika vikt a b 100 % Kapitalrisk Hävstångscertifikat Sverige Blue Chip En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 svenska storbolagsaktier med lika vikt Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Sprinter Platå Plus Volvo 3

Sprinter Platå Plus Volvo 3 Sprinter Platå Plus Volvo 3 Platå Plus Volvo 3 Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

+ Förbättrad världskonjunktur. + Expansiv penningpolitik gynnar konsumtion och investeringar. + Global exponering. Riskindikator.

+ Förbättrad världskonjunktur. + Expansiv penningpolitik gynnar konsumtion och investeringar. + Global exponering. Riskindikator. Aktieobligation Globala Bolag Balanserad Start 3 + Förbättrad världskonjunktur. + Expansiv penningpolitik gynnar konsumtion och investeringar. + Global exponering. Kategori Aktieobligation Erbjuds av Mangold

Läs mer

Sprinter Platå Plus Volvo 4

Sprinter Platå Plus Volvo 4 Sprinter Platå Plus Volvo 4 Platå Plus Volvo 4 Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Aktieobligation Svenska Bolag USD

Aktieobligation Svenska Bolag USD Aktieobligation Svenska Bolag USD Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieobligation Svenska Bolag USD Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Återbetalningsskydd Löptid Aktieobligation

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Sprinter Platå Plus Statoil

Sprinter Platå Plus Statoil Sprinter Platå Plus Statoil Platå Plus Statoil Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada

Läs mer

Twin-win Sprinter Sverige 19

Twin-win Sprinter Sverige 19 Twin-win Sprinter Sverige 19 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Möjlighet till avkastning vid positiv samt negativ utveckling. Kategori Erbjuds av Risknivå normalutfall

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Smart Bonus Sverige 2. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Smart Bonus Sverige 2. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Smart Bonus Sverige 2 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Sprinter Indikativ kupong 30 % (Lägst 25 %)

Läs mer

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Grundutbud Feskekôrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. Indikativ deltagandegrad 1,4 (Lägst 1,2) SE0007439468 Genomsnittsberäkning 12 månader (13 observationer)

Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. Indikativ deltagandegrad 1,4 (Lägst 1,2) SE0007439468 Genomsnittsberäkning 12 månader (13 observationer) Aktieobligation EUROPEISKA BOLAG 10 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Aktieobligation Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley B.V. Morgan Stanley Garantrating (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige 8

Aktieindexobligation Sverige 8 Aktieindexobligation Sverige 8 Aktieindexobligation Sverige 8 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Kapitalskydd Valutarisk Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley

Läs mer

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd Exponering mot aktier i 4 Amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger och fullt kapitalskydd av nominellt belopp på slutdagen Sista teckningsdag:

Läs mer

Sprinter Platå Investor. + Aktiv förvaltning. + Historiskt god aktiekursutveckling. + Hög deltagandegrad. Kategori Erbjuds av

Sprinter Platå Investor. + Aktiv förvaltning. + Historiskt god aktiekursutveckling. + Hög deltagandegrad. Kategori Erbjuds av Sprinter Platå Investor + Aktiv förvaltning. + Historiskt god aktiekursutveckling. + Hög deltagandegrad. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission AB Riskindikator Risknivån är fastställd vid

Läs mer

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST MIST Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen 200 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* 160 120 80 Källa: Bloomberg. Period: 30 maj

Läs mer

Hävstångscertifikat Stora Banker

Hävstångscertifikat Stora Banker Sista teckningsdag: 31 mars 2017 Hävstångscertifikat Stora Banker En placering med exponering mot de fyra svenska storbankerna. RISKSKALA LÅG RISK 1 2 3 4 5 6 7 HÖG RISK Emittent: UBS AG London Branch

Läs mer

Aktieindexobligation Europa 3 år

Aktieindexobligation Europa 3 år Aktieindexobligation Europa 3 år Rom, Italien Aktieindexobligation Europa 3 år Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Återbetalningsskydd Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Nordea

Läs mer

Kategori. Indikativ kupong 1 30 % (Lägst 25 %) Indikativ kupong 2 60 % (Lägst 55 %) Kupongbarriär 1 60 % Kupongbarriär 2 100 % Riskbarriär 60 %

Kategori. Indikativ kupong 1 30 % (Lägst 25 %) Indikativ kupong 2 60 % (Lägst 55 %) Kupongbarriär 1 60 % Kupongbarriär 2 100 % Riskbarriär 60 % SMART BONUS Svenska Banker Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

Obligation Sverige Tillväxt procent kapitalskydd med exponering mot de största bolagen i Sverige genom OMXS30 Index.

Obligation Sverige Tillväxt procent kapitalskydd med exponering mot de största bolagen i Sverige genom OMXS30 Index. Obligation Sverige Tillväxt 2 100 procent kapitalskydd med exponering mot de största bolagen i Sverige genom OMXS30 Index. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Hög deltagandegrad med defensiv riskbarriär. Kategori Erbjuds av

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Hög deltagandegrad med defensiv riskbarriär. Kategori Erbjuds av Sprinter Platå SVERIGE + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Hög deltagandegrad med defensiv riskbarriär. Kategori Erbjuds av Sprinter Sista teckningsdag 2016-12-09

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

Aktieindexobligation Kina Fastland 2

Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag 2011-07-01 Kapitalskydd vid ordinarie återbetalningsdag Löptid Underliggande Valutarisk

Läs mer

SPRINTER. Emission 1 TWIN WIN SVERIGE 20. Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling. Tillväxt i svensk ekonomi.

SPRINTER. Emission 1 TWIN WIN SVERIGE 20. Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling. Tillväxt i svensk ekonomi. Emission 1 SPRINTER TWIN WIN SVERIGE 20 Riskreducering Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling Tillväxt i svensk ekonomi Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission AB Riskindikator

Läs mer

Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2

Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2 Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger och 90% återbetalningsskydd av nominellt belopp på slutdagen Sista

Läs mer

HISTORISK KORGUTVECKLING*

HISTORISK KORGUTVECKLING* Sverige 250 200 HISTORISK KORGUTVECKLING* Emitteras av Goldman Sachs International, London, UK 150 Placering mot korg av 8 svenska storbolag med skydd av investerat belopp vid positiv korgutveckling 100

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige 7

Aktieindexobligation Sverige 7 Aktieindexobligation Sverige 7 Aktieindexobligation Sverige 7 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Kapitalskydd Valutarisk Underliggande Bloomberg ticker Aktieindexobligation Mangold

Läs mer

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 TECKNA DIG SENAST 16 OKTOBER 2013 KAPITALSKYDD Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 EGENSKAPER 2% ÅRLIG KUPONG (INDIKATIVT) FULL EXPONERING MOT 10 STORA GLOBALA AKTIER PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondobligation Emittent Commerzbank AG Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Skyddsnivå 90 procent av Nominellt belopp

Läs mer

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp Emitteras av BRIC Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp 500 HISTORISK UTVECKLING* 400 300 200 100 Källa: Bloomberg. Period: 2 februari 2004

Läs mer

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond.

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond. Foto: Nordic Photos Marknadswarrant USA Fastigheter Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 15 februari På uppgång Kategori Marknadswarrant Kapitalskydd Nej Emittent Morgan Stanley Emittentrating

Läs mer

Sprinter Platå Plus Europa 2

Sprinter Platå Plus Europa 2 Sprinter Platå Plus Europa 2 Platå Plus Europa 2 Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada

Läs mer

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV. 1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Månadsvisa observationer Grundutbud Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot fyra europeiska

Läs mer

m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt.

m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt. Aktieindexobligation Sverige nr 17 Teckna dig senast 12 juni 2008 O m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt. Teckningskurs* 108 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,0 Löptid 3 år Genomsnittsberäkning

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009 Medel risk Autocall 1-5 år Infrastruktur Capitolium, Washington DC Amerikansk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska infrastrukturbolag

Läs mer

Sprinter Platå H&M 3. + Välskött tillväxtbolag. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Sprinter Platå H&M 3. + Välskött tillväxtbolag. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Sprinter Platå H&M 3 + Välskött tillväxtbolag. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission AB Riskindikator

Läs mer

Aktieindexobligation Europa 2

Aktieindexobligation Europa 2 Aktieindexobligation Europa 2 Brandenburg Tor, Berlin Aktieindexobligation Europa 2 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Kapitalskydd Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Skandinaviska

Läs mer

nvestera i Asiens kronprins.

nvestera i Asiens kronprins. Hävstångscertifikat Taiwan nr 2 Teckna dig senast 8 september 2008 100 % kapitalrisk nvestera i Asiens kronprins. Teckningskurs* Kapitalskydd 19 000 SEK Nej Deltagandegrad 1 1,0 Exponerat belopp Löptid

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048 låg risk Autocall 1-8 år Grundutbud Stockholms Stadshus, Stockholm. Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 350 300 250 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av 200 150 Indikativt 130 procent deltagandegrad mot den 100 svenska aktiemarknaden samt kursfallsskydd 50 ned till minus 30 procent på slutdagen

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273 Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273 Teckna dig senast 25 juni 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start

Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start + Möjlig återhämtning av råvarupriser. + Snabbt växande medelklass ett draglok för ekonomin. + Lågt värderad valuta gynnar exportbolag. Kategori Sprinter Indikativ

Läs mer

Sprinter Platå Plus Europa

Sprinter Platå Plus Europa Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-07-04 3,0

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti

Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Riskbarriär på slutdag Autocall Indikativ ack.

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Oscar Fredriks kyrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 16 procent

Läs mer

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris 1204 Autocall Europa Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa Triumfbågen, Paris Europa Placeringen ger exponering mot fyra europeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong

Läs mer

Twin-Win Sprinter Kina

Twin-Win Sprinter Kina Twin-Win Sprinter Kina Twin-Win Sprinter Kina Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Deltagandegrad upp Deltagandegrad ned Underliggande Bloomberg ticker Sprinter Mangold Fondkommission

Läs mer

ävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085

ävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085 Hävstångscertifikat Tyskland Select FB 1085 Teckna dig senast 14 oktober 2011 ävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085 100% KAPITALRISK Emissionskurs 1 15 000 kr + 2 000 kr = 17 000 kr Kapitalskydd

Läs mer

Kupongcertifikat Globala Index

Kupongcertifikat Globala Index a b Kupongcertifikat Globala Index Exponering mot aktieindex i USA, Japan, Storbritannien och Eurozonen Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 6 Emittent UBS AG,

Läs mer

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Berliner Dom, Berlin BRIC & Tyskland Placeringen ger exponering mot BRIC-länderna samt Tyskland och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer