Fondaccelerator US Growth

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondaccelerator US Growth"

Transkript

1 ab Sista teckningsdag 3 april 2015 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Fondaccelerator US Growth Exponering med attraktiv avkastningsprofil mot en amerikansk aktiefond från UBS Global Asset Management Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad (certifikat) 100 procent av nominellt belopp (2 procent courtage tillkommer) Nej 3 år SEK med exponering mot USD 90 procent Bild: LeoPatrizi / istockphoto.com Deltagandegrad (option) Total deltagandegrad Målvolatilitet Underliggande fond Indikativt 100 procent (lägst 70 procent) Indikativt 190 procent (lägst 160 procent) (90 procent certifikat procent option) 12 procent UBS Lux Equity SICAV - USA Growth USD (andelsklass P-acc) Emittent UBS AG, London branch (rating S&P A/Moody s A2 per den 2 januari 2015) Sista teckningsdag 3 april 2015 ISIN Ditributör och arrangör SE SIP Nordic Fondkommission AB

2 Produkten i korthet Fondaccelerator US Growth distribueras publikt i Sverige med SIP Nordic Fondkommission AB som arrangör och distributör och placeringen erbjuder investeraren följande: Exponering mot den amerikanska aktiemarknaden genom UBS USA Growth Fund. En aktivt förvaltad fond som investerar i högkvalitativa amerikanska tillväxtaktier. Underliggande fond har försetts med en volatilitetskontroll som ger exponeringen en målvolatilitet på 12 procent. Med underliggande exponering menas i denna broschyr den underliggande fonden med denna volatilitetskontrollsmekanism. Placeringen är noterad i svenska kronor men har exponering mot den amerikanska dollarn. Utvecklingen multipliceras med utvecklingen för växelkursen USD mot SEK för perioden mellan placeringens startdag relativt dagen efter slutdagen. Placeringens konstruktion ämnar att tillhandahålla en fondlik exponering med möjlighet till högre avkastning än en direktinvestering i underliggande fond, tack vare en hög deltagandegrad mot eventuell positiv utveckling av underliggande exponering. Det investerade beloppet delas upp i två olika delar där den större delen, motsvarande 90 procent av nominellt belopp, placeras i en certifikatsdel som följer underliggande exponering ett till ett. Detta innebär att certifikatsdelen baserat på fullt nominellt belopp (100 procent) kommer att följa underliggande exponering med en deltagandegrad om 90 procent. Den mindre delen placeras i en köpoptionsdel som ger ytterligare indikativt 100 procent deltagandegrad mot all eventuell positiv utveckling för underliggande exponering. Tillsammans ger alltså dessa två delar en indikativ total deltagandegrad om 190 procent 1) mot all eventuell positiv utveckling och 90 procent mot all eventuell negativ utveckling. För att generera en avkastning överstigande teckningskurs och courtage krävs en positiv utveckling för underliggande exponering om minst 6,32 procent under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen. Underliggande fond Underliggande exponering Deltagandegrad mot underliggande exponering, certifikatsdel Deltagandegrad mot underliggande exponering, optionsdel Total deltagandegrad mot positiv utveckling för underliggande exponering UBS Lux Equity SICAV - USA Growth USD andelsklass P-acc (UBS USA Growth Fund) Volatilitetskontrollsmetodik på underliggande fond med en målvolatilitet på 12 procent 90 procent indikativt 100 procent (lägst 70 procent) indikativt 190 procent (lägst 160 procent) Indikativa villkor per den 2 februari I konstruktionens natur ligger att man vid en oförändrad utveckling av underliggande exponering erhåller 90 procent av nominellt belopp på återbetalningsdagen under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen. Vid en negativ utveckling för underliggande exponering så kommer förlusten att bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande exponering då optionsdelen i sådant fall ej ger någon avkastning och kommer att förfalla värdelös. I detta fall erhålls, vid en oförändrad valutakurs, 90 procent av nominellt belopp minskat med underliggande utveckling 2) multiplicerad med en deltagandegrad om 90 procent. Delar av eller hela det investerade beloppet kan således gå förlorat. Derivatives Awards Structured Products House of the Year UBS 2 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 160 procent. 2) Utveckling definierat som procentuell förändring för underliggande exponering relativt startdagen.

3 För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som har en medellång till lång investeringshorisont och som ur ett diversifieringsperspektiv är villiga att ta något högre risk på en del av sin totala investeringsportfölj. Vidare bör en lämplig investerare ha tidigare erfarenhet från investeringar i liknande placeringar, där komponenter som valutaexponering och volatilitetskontroll förekommit, samt vara väl införstådd med riskerna förknippade med sådana investeringar. Vad utmärker placeringen? Placeringen har en volatilitetskontroll som ger underliggande exponering en målvolatilitet på 12 procent. Placeringen har valutarisk mot USD. Vid en oförändrad valutakurs så gör placeringens konstruktion att investeraren vid en oförändrad utveckling av underliggande exponering erhåller 90 procent av nominellt belopp. För att på återbetalningsdagen erhålla ett belopp överstigande teckningskurs och courtage krävs en positiv utveckling för underliggande exponering om minst 6,32 procent under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen samt en total deltagandegrad om 190 procent. Vid en eventuell negativ utveckling av underliggande exponering så kommer förlusten att bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande i och med att optionsdelen förfaller värdelös. Delar av eller hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Vilka huvudsakliga risker har placeringen? Placeringen har i huvudsak två risker marknadsrisk och kreditrisk. Värdet på placeringen kan både minska och öka under löptiden och detta beror bland annat på olika marknadsparametrar. Placeringen saknar kapitalskydd. Vid negativ utveckling för underliggande exponering så kommer förlusten bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande exponering då optionsdelen förfaller värdelös. Detta innebär alltså att delar av, eller hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Placeringen har också valutarisk mot växelkursen USD/SEK samt kreditrisk mot emittenten (UBS). Om UBS UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring anställda (per den 12 februari 2014) i mer än 50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess ägare se erbjudandets fullständiga basprospekt. Bild: JMichl / istockphoto.com 3

4 Så fungerar placeringen I en traditionell fullt kapitalskyddad placering avgör aktuell räntenivå samt hur mycket emittenten är villig att betala i ränta på det investerade beloppet hur mycket kapital som kan användas till optionsdelen. Nuvarande klimat med låga räntenivåer ger dyrare nollkupongsobligationer och därmed mindre kapital att köpa option för. Det kan därför vara intressant för en del investerare att byta nollkupongsobligationsdelen som erbjuder fullt kapitalskydd till en alternativ placering, utan kapitalskydd, där det investerade beloppet istället delas upp i två olika delar där en större del, för Fondaccelerator US Growth motsvarande 90 procent av nominellt belopp, placeras i en certifikatsdel som följer underliggande exponering ett till ett. Detta innebär att certifikatsdelen, baserat på produktens fulla nominella belopp (100 procent), för Fondaccelerator US Growth kommer att följa underliggande exponering med en deltagandegrad om 90 procent. Den mindre delen av det investerade beloppet placeras i en köpoptionsdel som för denna placering ger ytterligare indikativt 100 procents deltagandegrad mot underliggande exponering. Tillsammans ger dessa två delar en indikativ deltagandegrad mot eventuell positiv utveckling om 190 procent 1) och en deltagandegrad om 90 procent mot eventuell negativ utveckling. Placeringen är noterad i svenska kronor (SEK) men hela det investerade beloppet är exponerat mot den amerikanska dollarn (USD). Det nominella belopp som investeras i SEK växlas automatiskt inför placeringens start till motsvarande belopp i USD till rådande växelkurs och investeras i certifikats- respektive optionsdelen. När placeringen avslutas växlas det erhållna USD beloppet tillbaka till SEK till då gällande växelkurs. Därmed har hela placeringen en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen mellan USD och SEK har förändrats under löptiden. Utvecklingen för underliggande exponering, med hänsyn tagen till deltagandegraden, multipliceras med den procentuella förändringen för den amerikanska dollarns värde mot den svenska kronan. En för svagning av USD mot SEK ger en negativ effekt medan en förstärkning av USD mot SEK ger en positiv effekt. illustration fondaccelerator*** Extra hävstång på uppsidan. Optionsdel - indikativt 100 % deltagandegrad (lägst 70 procent)? Totalt återbetalningsbelopp Investerat belopp Certifikatsdel - 90 % deltagandegrad? Indikativt 100 % (lägst 70 procent) extra hävstång på den eventuella tillväxten över startnivån + tillväxt i certifikatsdelen med en deltagandegrad om 90 %. Notera att det totala återbetalningsbeloppet kan bli både högre och lägre än 100 % av nominellt belopp. Startdag Slutdag *** Viktig information - se sid 11, Räkneexempel. Notera att denna bild endast är till för att illustrera hur produkten fungerar. Den utgör således inte en indikation om framtida resultat. Optionsdel Certifikatsdel 4 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 160 procent.

5 Så beräknas avkastningen Avkastningen i placeringen är beroende av tre faktorer: Utveckling för den underliggande exponeringen Utvecklingen beräknas som den procentuella förändringen av underliggande exponerings värde på slutdagen relativt värdet på startdagen. Deltagandegrad Deltagandegrad är ett mått på hävstången i produkten. En deltagandegrad på 90 procent innebär att en rörelse på 10 i underliggande ger ett genomslag på 9 i placeringen. Produktens totala deltagandegrad består, som nämnts tidigare av två delar. Certifikatdelens deltagandegrad samt optionsdelens deltagandegrad. Certifikatdelen har en deltagandegrad om 90 procent och köpoptionsdelen har en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Tillsammans ger dessa en indikativ deltagandegrad mot eventuell positiv utveckling om 190 procent 1) och en deltagandegrad om 90 procent mot eventuell negativ utveckling. Utveckling för växelkursen USD/SEK Placeringen är noterad i svenska kronor (SEK) men har valutaexponering på hela det investerade beloppet mot den amerikanska dollarn (USD). Summan av avkastningen från certifikats- och köpoptionsdelen multipliceras med en valutafaktor. Denna valutafaktor beräknas som växelkursen mellan USD och SEK på dagen efter slutdagen (mätt som SEK per 1 USD) dividerat med växelkursen mellan USD och SEK på startdagen. Detta innebär att en förstärkning av USD mot SEK kommer att gynna produktens avkastning medan en försvagning kommer att påverka avkastningen negativt. Investeringen i certifikats- och optionsdelen kommer att göras i USD. Detta innebär att det nominella beloppet i SEK på startdagen växlas till USD för att sedan investeras. På återbetalningsdagen så erhålls vid en positiv utveckling för underliggande exponering 90 procent av det nominella beloppet plus utvecklingen multiplicerad med den indikativa totala deltagandegraden om 190 procent 1). Det krävs alltså en utveckling på + 6,32 procent för att 102 procent av det nominella beloppet (courtage inkluderat) ska uppnås i USD. Därefter så växlas, på dagen efter slutdagen, avkastningen till SEK till då rådande valutakurs. Skulle underliggande exponering ha utvecklats neutralt eller negativt så kommer optionsdelen att förfalla värdelös och värdet i produkten består då endast av certifikatsdelen. Investeraren är då exponerad mot underliggande med en deltagandgrad om 90 procent och erhåller på återbetalningsdagen vid ett neutralt scenario 90 procent av nominellt belopp multiplicerat med förändringen i valutakursen (valutafaktor - se Utveckling för växelkursen USD/SEK). Vid en negativ utveckling så minskas dessa 90 procent med utvecklingen multiplicerad med en deltagandegrad om 90 procent, det vill säga om underliggande exponering på slutdagen skulle ha gått ned med till exempel 10 procent så erhålls 90 procent av nominellt belopp minskat med 10 procent multiplicerat med en deltagandegrad om 90 procent, det vill säga 81 procent (90% - (10% x 90%) = 81%). Därefter multipliceras dessa 81 procent med valutafaktorn. Detta innebär alltså att vid neutral eller negativ utveckling för underliggande exponering så kommer förlusten att bli större i placeringen än den faktiska utvecklingen för underliggande exponering. Detta på grund av att optionsdelen ej ger någon avkastning. Detta innebär också att delar av, eller hela, det investerade beloppet kan gå förlorat. AVKASTNINGSPROFIL*** Figuren visar schematiskt avkastningsprofilen för Fondaccelerator US Growth i förhållande till en referensinvestering direkt i underliggande exponering. En oförändrad valutakurs relativt startdagen har antagits. Avkastning 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % Direktinvestering i underliggande exponering Fondaccelerator US Growth 40 % 20 % 0 % - 20 % - 40 % - 60 % - 80 % -60 % -50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Utveckling underliggande exponering *** Viktig information - se sid 11, Räkneexempel. Notera att denna bild endast är till för att illustrera hur produkten fungerar. Den utgör således inte en indikation om framtida resultat. 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 160 procent. 5

6 Underliggande Underliggande exponering Volatilitetskontroll - så fungerar det Den formelbaserade volatilitetskontrollsmekanismen innebär i praktiken att exponeringen mot underliggande fond varierar beroende på den realiserade volatiliteten för underliggande fond. Volatilitet är ett mått på hur mycket priset för en underliggande tillgång rör sig över en viss tidsperiod relativt sitt medelvärde. Det är alltså ett mått på risken i underliggande. Utgångspunkten för den variabla exponeringen är en målvolatilitet på 12 procent. Om värdefluktuationerna ökar i underliggande fond och den uppmätta volatiliteten stiger över 13 procent så kommer den inbyggda volatilitetskontrollsmekanismen att minska exponeringen genom att reducera vikten allokerad mot underliggande fond så att den sammantagna volatiliteten igen, med beaktande av den nya exponeringsnivån, ligger på målvolatilitetsnivån. Ju högre överskjutande volatilitet desto lägre exponering. För aktier så ökar vanligtvis volatiliteten i perioder av osäkerhet och vid fallande marknader varför en lägre exponering kan vara fördelaktigt. Man kan i sådana fall undvika en del av nedgången. Under lugnare perioder med mindre värdefluktuationer är volatiliteten lägre och exponeringen mot underliggande fond ökar när den uppmätta volatiliteten understiger 11 procent. Den maximala vikten allokerad mot underliggande fond är 150 procent. Långvariga uppgångar sker ofta under perioder med lägre volatilitet varför en högre exponering kan vara fördelaktigt. Om fonden skulle stiga under perioder då den realiserade volatiliteten är högre än målvolatiliteten, eller falla under perioder då den realiserade volatiliteten är lägre än målvolatiliteten, kan utvecklingen dock bli sämre för allokeringsstrategier som använder volatilitetskontroll än för en direktinvestering i själva underliggande. Allokeringen ändras på daglig basis efter de förutsättningar som råder och volatiliteten observeras som den realiserade volatiliteten över de senaste 90 affärsdagarna. Notera att allokeringen mot underliggande fond genom volatilitetskontrollsmekanismen kan variera mellan 0 och 150 procent. Mot denna volatilitetskontrollerade metodik har sedan produkten exponering genom certifikatsoch optionsdelen med deras individuella deltagandegrader. Med underliggande exponering menas i denna broschyr den USD denominerade underliggande fonden med ovan beskrivna volatilitetskontrollsmekanism. För en fullständig redovisning av hur den formelbaserade volatilitetskontrollsmekanismen fungerar, vänligen se de slutliga villkoren. FAKTISK HISTORISK SAMT SIMULERAD UTVECKLING*/** Grafen nedan visar den simulerade utvecklingen för underliggande exponering under perioden 1 juni januari 2015 och den faktiska historiska utvecklingen för underliggande fond under samma period. Grafen är indexerad till 100 med start den 1 juni Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling. Utveckling 250 Allokering mot underliggande fond 140 % Fondens utveckling med vol. kontroll ( underliggande exponering ) Fondens utveckling utan vol. kontroll Allokering mot fonden i vol. kontrollsmetodiken 120 % % % 60 % % % 0 06/ / / / / / / / / / % Källa: UBS/Bloomberg */** Viktig information - se sid 11, Historisk eller simulerad historisk utveckling 6

7 Underliggande fond UBS USA GROWTH FUND UBS USA Growth Fund är en värdepappersfond som investerar främst i aktier i företag i USA som visar en resultattillväxt över genomsnittet. Baserat på en noggrann genomgång av företag beträffande tillväxtkriterier, kombinerar fondförvaltaren noggrant utvalda aktier i olika företag i olika länder och sektorer med målet att dra nytta av intressanta avkastningsmöjligheter, samtidigt som riskerna hålls under kontroll. Fondens innehav kan utgöras av aktier och andra kapitalandelar i bolag med hemvist i USA eller som äger aktiemajoriteten i företag med säte i USA eller vars huvudsakliga verksamhet finns i USA. Fondens investeringsfilosofi går ut på att investera i bolag som inom sina respektive segment har en dominant marknadsposition, stora teknologiska fördelar eller har en unik konkurrensfördel. Förvaltaren anser att sådana attribut möjliggör en högre avkastning genom en högre förväntad försäljnings- och resultattillväxt. Fonden är aktivt förvaltad och innehåller typiskt mellan 35 och 55 olika positioner. Investeringarna görs primärt i storbolagsaktier (large-cap) med fokus på tillväxtaktier och diversifiering mellan olika sektorer. Portföljen består av bolag som anses ha en högre avkastningspotential än vad den totala marknaden har i genomsnitt. Mer information om underliggande fond, UBS Lux Equity SICAV - USA Growth USD (andelsklass P-acc), finns tillgänglig på Bloombergkod för underliggande fond är UBUSAGB LX Equity. Innehav inom sektor (%) 10 största aktiepositionerna (%) Fonden IT 32,3 Sällanköpsvaror 26,4 Sjukvård 15,3 Verkstad 11,0 Finans 5,7 Dagligvaror 4,9 Energi 2,8 Råvaror 1,7 Fonden Apple Inc. 7,16 Google Inc. 5,09 Visa Inc. 4,50 Nike Inc. 3,41 Facebook Inc. 3,37 Salesforce.com Inc. 3,35 Starbucks Corp. 3,27 Home Depot Inc. 3,04 Amazon.com Inc. 2,83 Gilead Sciences Inc. 2,73 Avkastning (%) Fondandelsklass år P-acc; i relation till USD, efter avgifter Ø per år 5 år 12,92 0,20 16,15 33,29 9,74 91,47 13,87 Källa: UBS Global Asset Management. Data per den 31 december Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling. 7

8 Placeringens för- och nackdelar Fördelar Nackdelar + Sammanlagd deltagandegrad om indikativt 190 procent 1) mot all eventuell positiv utveckling för underliggande exponering. + Fondlik exponering med möjlighet till högre avkastning än en direktinvestering i underliggande fond, tack vare den höga deltagandegraden och volatilitetskontrollsmetodiken. + Den underliggande fonden i placeringen är aktivt förvaltad. - Vid negativ utveckling kommer förlusten i placeringen att bli större än den faktiska nedgången för underliggande exponering, då optionsdelen i ett sådant läge förfaller värdelös. - Placeringen är ej kapitalskyddad det vill säga hela det investerade beloppet kan gå förlorat. - Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av UBS AG (kreditrisk). Bild: compassandcamera / istockphoto.com 8 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 160 procent.

9 Räkneexempel beräkning av avkastningen *** Exemplet nedan illustrerar total utbetalning av ett investerat belopp om kr inklusive courtage (nominellt kr). Den effektiva årsavkastningen beräknas med beaktande av total utbetalning samt ett courtage om 2 procent. I scenarierna och exemplen nedan används en deltagandegrad om 90 procent för certifikatsdelen och den indikativa deltagandegraden om 100 procent för optionsdelen. Den faktiska deltagandegraden för optionsdelen fastställs senast på startdagen och kan bli som lägst 70 procent. Valutafaktorn beräknas som växelkursen mellan USD och SEK på dagen efter slutdagen (mätt som SEK per 1 USD) dividerat med växelkursen mellan USD och SEK på startdagen. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. Underliggande exponerings utveckling Valutafaktor (USD/SEK) Utbetalning certifikatsdel - 90 % deltagandegrad Utbetalning optionsdel - indikativt 100 % deltagandegrad 1) Total utbetalning Effektiv årsavkastning 25 % 0, ,86 % 25 % 1, ,04 % 0 % 0, ,40 % 0 % 1, ,09 % 0 % 1, ,99 % 6,32 % 0, ,45 % 6,32 % 1, % 6,32 % 1, ,23 % 25 % 0, ,66 % 25 % 1, ,03 % *** Viktig information - se sid 11, Räkneexempel SIMULERAD HISTORISK UTBETALNING FÖR PRODUKTEN** Grafen nedan visar den simulerade utbetalningen, i procent av nominellt belopp, för Fondaccelerator US Growth om produkten hade lanserats med dagliga startdatum fr.o.m. den 1 juni 2005 t.o.m. den 5 januari Den sista punkten representerar alltså en produkt som hade haft slutdatum 3 år efter det sista startdatumet, den 5 januari Observera att varken historisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling. Simulerad utbetalning, procent av nominellt belopp 250 % 200 % Utbetalat belopp för Fondaccelerator US Growth 150 % 100 % 50 % 06/ / / / / / / /2012 Källa: UBS/Bloomberg ** Viktig information - se sid 11, Historisk eller simulerad historisk utveckling 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden för optionsdelen understiger 70 procent. 9

10 Viktig information Denna produkt erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB ( SIP Nordic ). Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet. Basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor innehåller en komplett beskrivning av emittenten (UBS), de bindande villkoren för certifikatet och distributörens (SIP Nordic) erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga basprospektet och i förekommande fall, slutliga villkor samt fullständiga indexregler. Informationen finns tillgänglig från SIP Nordic i egenskap av distributör (se Inregistrering vid börs UBS avser att inregistrera certifikatet på NASDAQ OMX Stockholm AB. UBS avser att, under produktens löptid och under normala marknadsförhållanden, kontinuerligt ställa köpkurser och när så är möjligt även säljkurser. Avslut sker till marknadskurs, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Euroclear Sweden AB och förvaring Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Certifikaten beräknas registreras på investerarens depåkonto eller vp-konto den 4 maj Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för certifikaten understiger SEK Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt UBS och/eller SIP Nordics bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. UBS och/eller SIP Nordic äger även rätt att förkorta teckningsperioden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om UBS och/ eller SIP Nordic bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta erbjudande är på maximalt SEK Erbjudandet kommer att återkallas om den totala deltagandegraden mot eventuell värdetillväxt från underliggande exponering understiger 160 procent. Ersättningar och avgifter SIP Nordic har i egenskap av distributör av produkten avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. För dessa tjänster betalar SIP Nordic en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som en investerare erlägger för de tjänster SIP Nordic tillhandahåller investeraren kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. SIP Nordic kan vidare erhålla ersättningar från emittenten (UBS) vid försäljning av värdepapper. SIP Nordics ersättning för försäljning av certifikaten utgörs av hela courtaget och arrangörsarvodet i certifikaten. Arrangörsarvodet kalkyleras till upp till 1 procent per löptidsår (vid antagandet om att certifikaten innehas till ordinarie återbetalningsdag) och fastställs på startdagen. Exempel vid en investering på kr i certifikatet med 3 års löptid. Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Courtage 2 % = kr (betalas utöver teckningskursen) Arrangörsarvode 1 % x 3 år = kr (inkluderat i teckningskursen) Totalt kr Courtage tillkommer med 2 procent av nominellt belopp. UBS och SIP Nordic har ingått vissa exklusivitetsarrangemang i enlighet med vilka SIP Nordic har samtyckt till att vara föremål för vissa restriktioner avseende vilka produkter (annat än produkter som emitteras av UBS) som SIP Nordic får distribuera till investerare, i utbyte mot att UBS betalar SIP Nordic vissa avgifter och provisioner. På begäran tillhandahålls ytterligare information. I samband med erbjudandet och försäljningen av certifikaten så kan UBS eller något av dess närstående bolag (tillsammans UBS koncernen ) få avgifter (inklusive men inte begränsat till avgifter för distribution och retrocession) till ett varierande belopp, från den underliggande fonden eller tredje part. Selling restrictions The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. SIP Nordic has agreed that neither itself nor any subsidiary of SIP Nordic will offer, sell or deliver any notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Om marknadsföringsbroschyren UBS har tagit fram denna marknadsföringsbroschyr och dess innehåll ( Informationen ) tillsammans med SIP Nordic genom användandet av viss analys, förklarande text och annan information som har tillhandahållits av SIP Nordic (såsom distributör av certifikatet). I egenskap av emittent av certifikatet agerar UBS som motpart till SIP Nordic på armlängds avstånd. SIP Nordic är ensamt ansvarigt för alla aktiviteter avseende distributionen av certifikatet. Följaktligen och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag bär UBS inget ansvar för säkerställandet av att detta material presenteras på ett sätt som är lämpligt för investerare till vilka SIP Nordic säljer certifikatet eller säkerställandet av dess förenlighet med SPIS (så som det definieras nedan) och andra tillämpliga lagar och regler. Alla delar av detta marknadsföringsmaterial som berör SIP Nordic (inklusive, men inte begränsat till, ersättning och avgifter som tas ut av SIP Nordic, SIP Nordics avvecklingoch betalningskrav och SIP Nordics tecknings- och allokeringsprocess), är enbart SIP Nordics ansvar och har inte bekräftats av UBS. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag tar UBS inget ansvar för (i) användandet av och/eller referenser till UBS i samband med certifikatet, (ii) oriktigheter, utelämnanden eller fel i Informationen eller (iii) för ekonomisk eller annan förlust som direkt eller indirekt uppstår för en förmedlare eller innehavare av certifikatet eller annan person som handlar med certifikatet till följd av Informationen. Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet kan inte på något sätt väcka krav eller talan eller inleda domstolsprocess mot UBS avseende certifikatet. 10

11 Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet gör således detta fullt medveten om denna ansvarsfriskrivning och kan inte förlita sig på UBS överhuvudtaget. För undvikande av tvivel så skapar denna ansvarsfriskrivning inte någon avtals- eller avtalsliknande relation mellan förmedlare, innehavare eller annan person och UBS och får inte tolkas som att ha skapat en sådan relation. Branschkod Strukturerade Produkter SIP Nordic är, i egenskap av distributör av certifikaten, medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter (SPIS Branschkod). För vidare information, se Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på UBS egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatens mättid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av certifikaten. Räkneexemplet visar certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning En investering i certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken emittenten (UBS) eller distributören (SIP Nordic) lämnar någon rådgivning eller rekommendationer i något hänseende genom broschyren eller basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Om riskerna i investeringen En investering i certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Emittentrisk Avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens (UBS) finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten (UBS) skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens (UBS) kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Vid framtagandet av denna broschyr har emittenten (UBS) kreditbetyget A enligt Standard & Poor s Rating Services. Förtida avveckling Emittenten (UBS) kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen tecknade beloppet. Om investeraren väljer att sälja certifikaten före ordinarie återbetalningsdag sker detta till rådande marknadskurs vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen tecknade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger det ursprungligen tecknade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden även vara mycket illikvid. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutakursrisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker och/eller politiska risker. Exponeringen består av den underliggande fonden med en formelbaserad volatilitetskontrollsmekanism. Denna innebär i praktiken att exponeringen mot underliggande fond varierar beroende på den realiserade volatiliteten för fonden. Placeringen har också valutarisk (se nedan). En investering i certifikaten kommer ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Certifikatet saknar kapitalskydd, vilket innebär att investeraren riskerar allt satsat kapital. Konstruktionsrisk Vid en oförändrad utveckling av underliggande exponering så erhålls på återbetalningsdagen, under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen, 90 procent av nominellt belopp. Vid en eventuell negativ utveckling av underliggande exponering så kommer förlusten att bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande i och med att optionsdelen i detta fall förfaller värdelös. För att generera en avkastning överstigande teckningskurs och courtage krävs en positiv utveckling för underliggande exponering om minst 6,32 procent under antagandet att valutan är oförändrad relativt startdagen. Valutarisk Placeringen är noterad i svenska kronor (SEK) men hela det investerade beloppet är exponerat mot den amerikanska dollarn (USD). Det nominella belopp som investeras i SEK växlas inför placeringens start automatiskt till motsvarande belopp i USD till rådande marknadskurs och investeras i en certifikatsdel samt en optionsdel. När placeringen avslutas växlas det erhållna USD beloppet tillbaka till SEK till då gällande marknadskurs. Därmed har hela placeringen en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen mellan USD och SEK har förändrats under löptiden. Utvecklingen för underliggande exponering med hänsyn tagen till deltagandegraden multipliceras med en valutafaktor. Denna valutafaktor beräknas som växelkursen mellan USD och SEK på dagen efter slutdagen (mätt som SEK per 1 USD) dividerat med växelkursen mellan USD och SEK på startdagen. Detta innebär att en förstärkning av USD mot SEK kommer att gynna produktens avkastning medan en försvagning kommer att påverka avkastningen negativt. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika strukturerade produkter. Även om dessa produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika produkter, inklusive kurssättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av erbjudandet bör investeraren, innan en investering i produkten sker, ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. 11

12 Indikativa villkor och tidsplan Denna produkt distribueras, och arrangeras, i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Stockholm, tel , fax , hemsida Sista teckningsdag 3 april 2015 Sista likviddag 10 april 2015 Emissionsdag 4 maj 2015 Startdag 17 april 2015 Slutdag 17 april 2018 Återbetalningsdag 2 maj 2018 Emittent Distributör och arrangör Kapitalskydd Teckningskurs Nominellt belopp Courtage UBS AG, London Branch (UBS) SIP Nordic Fondkommission AB Nej 100 procent av nominellt belopp (courtage tillkommer) SEK per certifikat 2 procent av nominellt belopp Deltagandegrad (certifikat) 90 procent Deltagandegrad (option) Indikativt 100 procent (lägst 70 procent) Total deltagandegrad Valutarisk Underliggande fond Indikativt 190 procent (lägst 160 procent) (90 procent certifikat procent option) Ja, mot den amerikanska dollarn UBS Lux Equity SICAV - USA Growth USD (andelsklass P-acc) Löptid 17 april april 2018 ISIN SE Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet att teckna produkterna i erbjudandet. Innan beslut fattas om investering uppmanas investerare att ta del av erbjudandets fullständiga basprospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor som hålls tillgängligt av SIP Nordic Fondkommission AB på Om certifikaten säljs av innehavaren före återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än tecknat belopp. Strukturerade Placeringar i Sverige SIP Nordic Fondkomission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på ab

Sprinter Svenska Banker Platå

Sprinter Svenska Banker Platå a b Sprinter Svenska Banker Platå Exponering mot de fyra svenska storbankerna Bild: Tuned_In / istockphoto.com Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Autocall Amerikanska Storbolag

Autocall Amerikanska Storbolag ab Sista teckningsdag 5 december 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Amerikanska Storbolag Exponering mot fyra amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad iberica sprinter Exponering mot Spanien och Portugal Iberica Sprinter Ej Kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 130 % (indikativt)

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen?

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen? USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad USA 10 BOLAG USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt Köpkurs: 100 % Exponeringstid:

Läs mer

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad USA 10 Bolag USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Deltagandegrad: Köpkurs: Exponeringstid: Emittent: Garantrating: Notering: Sista anmälningsdag:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE SMART BONUS Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % indikativt¹ Kupong: 20 % indikativt² : 10 000 kr per Certifikat

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

Sverige. Exponering mot svenska aktiemarknaden. Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

Sverige. Exponering mot svenska aktiemarknaden. Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter Sverige SPRINTER Exponering mot svenska aktiemarknaden Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % nedgång från Startkurs Deltagandegrad:

Läs mer

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad europeiska banker kupong warrant Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Warrant Nej Kupong:: 22 % indikativt

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

OBLIGATION NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 1409B

OBLIGATION NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 1409B TECKNAS SENAST 10 OKTOBER 2014 OBLIGATION NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 1409B Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG Obligation 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 6 år INDIKATIV

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

CERTIFIKAT SVERIGE PLATÅ 1502C

CERTIFIKAT SVERIGE PLATÅ 1502C TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT SVERIGE PLATÅ 1502C VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: Certifikat Nej 5 år Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) DELTAGANDEGRAD: 250 % indikativt

Läs mer

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad JAPAN 10 BOLAG Exponering mot japanska aktier Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer