BRUKSANVISNING. TASKalfa FS ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D"

Transkript

1 BRUKSANVISNING TASKalfa FS ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

2 Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen och förvara den sedan nära till hands. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. Den etikett som visas i bilden är en garanti för att produkterna tillhör vårt varumärke. I denna bruksanvisning kallas TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci för 30/30 ppm-modellen, 35/35 ppm-modellen, 45/45 ppm-modellen respektive 55/50 ppm-modellen. Medföljande bruksanvisningar Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov. Quick Guide Beskriver funktioner som används ofta. Safety Guide Innehåller säkerhetsanvisningar för maskinens installation och användning. Läs denna guide innan du använder maskinen. Safety Guide (TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci) Innehåller en beskrivning av maskinens installationsutrymme, varningsetiketter och övrig information. Läs denna guide innan du använder maskinen. DVD (Product Library) Bruksanvisning (denna handbok) FAX Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide Command Center RX Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide KMnet Viewer User Guide File Management Utilitiy User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference

3 Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras betydelse. Symboler VARNING! Anger risk för allvarliga personskador eller till och med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. FÖRSIKTIGHET! Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av förbjuden åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av nödvändig åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ut kontakten ur eluttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag] Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen kommer bort (mot en avgift). OBS! Ett original som liknar en sedel kan ibland inte kopieras korrekt eftersom maskinen är utrustad med en funktion som skyddar mot förfalskningar. i

4 Innehåll Innehåll Miljö iv Lasersäkerhet (Europa) vi Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material vii EN ISO vii EK1-ITB vii Juridisk information och säkerhetsinformation viii 1 Delarnas namn Manöverpanel Maskin Förberedelser för användning Kontrollera tillbehören Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Energisparläge och Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Ändra manöverpanelens vinkel Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Command Center RX (inställningar för e-post) Fylla på papper Lägga i original Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Tangent Enter och Quick No. Search Touchpanelens display Förhandsgranskning av original Val av färgfunktion Kopiera Skicka Skärm för destinationsbekräftelse Förberedelse för att skicka ett dokument till en dator Ange destination Användning av Dokumentlåda Avbryta jobb Skärmen Snabbinstallation Program Registrera genvägar (inställningarna för Kopiera, Skicka och Dokumentlåda) Använda Internetbrowser Användning av Veckotimer Kontroll av räknare Skärm Hjälp Underhåll Rutinunderhåll Rengöring ii

5 Innehåll 5 Felsökning Åtgärda fel Åtgärder vid felmeddelanden Åtgärda pappersstopp Bilaga Tillvalsutrustning Bilaga-2 Papper Bilaga-4 Specifikationer Bilaga-13 Register Register-1 iii

6 Miljö Miljöförutsättningarna för användningen är följande. Temperatur: 10-32,5 C (Luftfuktigheten ska vara max. 70 % vid en temperatur på 32,5 C.) Luftfuktighet: % (Temperaturen ska vara max. 30 C vid en luftfuktighet på 80 %.) Använd bestruket papper vid en temperatur under 27 C och en luftfuktighet under 60 %. En ogynnsam omgivning kan påverka bildkvaliteten. Det rekommenderas att använda maskinen vid en temperatur på: Max C. Luftfuktighet: Ca %. Undvik dessutom följande platser när du väljer var maskinen ska stå. Maskinen registrerar och visar automatiskt följande meddelande när rumstemperaturen är för hög eller låg. Meddelande: Varning för hög temperatur! Sänk rumstemperaturen. eller Varning för låg temperatur! Höj rumstemperaturen.. Använd maskinen under optimala förhållanden genom att justera temperaturen och luftfuktigheten i rummet om meddelandet visas. Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik vibrerande platser. Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt. Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft. Undvik platser med dålig ventilation. Om golvet lätt repas av maskinens hjul, kan golvmaterialet komma att skadas om maskinen flyttas efter installationen. Under kopiering frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa. Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid kopiering rekommenderar vi att maskinen ställs i ett rum med god ventilation. iv

7 Varningar vid hantering av förbrukningsvaror FÖRSIKTIGHET! Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren och resttonerbehållaren utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren eller resttonerbehållaren ska du undvika att andas in tonern eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka 1-2 glas vatten för att späda ut innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten. Tvinga inte upp tonerbehållaren, och förstör inte tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Andra försiktighetsåtgärder Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och resttonerbehållaren till din återförsäljare eller servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga temperatur- eller luftfuktighetssvängningar. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. Om faxen (tillval) har installerats går det inte att skicka/ta emot fax när huvudströmbrytaren är frånslagen. Slå inte från huvudströmbrytaren utan tryck på tangenten Power på manöverpanelen för att växla till Viloläge. v

8 Lasersäkerhet (Europa) Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Denna maskin har klassificerats som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC/EN :2007. FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i denna bruksanvisning, kan människor komma att utsättas för skadlig strålning. Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. Etiketten nedan sitter på maskinens högra sida. vi

9 Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material Det kan vara förbjudet att kopiera eller skanna upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den person som innehar upphovsrätten. Kopiering/skanning av följande objekt är förbjudet och straffbart enligt lag. Ytterligare objekt kan omfattas av detta förbud. Kopiera/skanna inte medvetet objekt som inte får kopieras/ skannas. Checkar Sedlar Värdepapper Frimärken Pass Intyg Lokala lagar och föreskrifter kan medföra ytterligare begränsningar av rätten att kopiera eller skanna andra objekt än de som nämns ovan. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, : Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO EK1-ITB 2000 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. vii

10 Juridisk information och säkerhetsinformation Läs detta innan du använder maskinen. I detta kapitel finns information om följande ämnen: Juridisk information... ix Information om varumärken... ix Energisparfunktion... xvi Automatisk funktion för 2-sidig kopiering... xvi Pappersåtervinning... xvi Energy Star-programmet (ENERGY STAR )... xvi Om denna bruksanvisning...xvii viii

11 Juridisk information Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av denna bruksanvisning utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. Information om varumärken PRESCRIBE och KPDL är varumärken som tillhör Kyocera Corporation. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Internet Explorer är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. IBM och IBM PC/AT är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. AppleTalk, Bonjour, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. TypeBankG-B, TypeBankM-M och Typebank-OCR är varumärken som tillhör TypeBank. Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i denna maskin används i enlighet med de licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade varumärken som tillhör International Typeface Corporation. UFST MicroType -teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i denna maskin. Denna maskin innehåller programvara med moduler som har utvecklats av Independent JPEG Group. Denna maskin innehåller den NF-modul som har utvecklats av ACCESS CO., Ltd. Denna produkt innehåller NetFront Browser från ACCESS CO., LTD. ACCESS, ACCESS logo och NetFront är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ACCESS CO., LTD. i USA, Japan och andra länder ACCESS CO., LTD. Alla rättigheter förbehålles. Java är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i denna bruksanvisning. ix

12 GPL/LGPL Denna produkt innehåller GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) och/eller LGPL (http://www.gnu.org/ licenses/lgpl.html) mjukvara som en del av den fasta programvaran. Du kan få källkoden och du tillåts kopiera, distribuera och ändra den enligt villkoren från GPL/LGPL. Mer information om källkoden finns på Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/) 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. x

13 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgment: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xi

14 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xii

15 Knopflerfish License This product includes software developed by the Knopflerfish Project. Copyright The Knopflerfish Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Apache License (Version 2.0) Apache License Version 2.0, January TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 1 Definitions. License shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. Licensor shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. Legal Entity shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, control means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. You (or Your ) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. Source form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. Object form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. xiii

16 Work shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). Derivative Works shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. Contribution shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, submitted means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as Not a Contribution. Contributor shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 2 Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 3 Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 4 Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: (a)you must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and (b)you must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and (c)you must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and (d)if the Work includes a NOTICE text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. xiv

17 You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 5 Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 6 Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 7 Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an AS IS BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 8 Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 9 Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. END OF TERMS AND CONDITIONS APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets [] replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same printed page as the copyright notice for easier identification within third-party archives. Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the License ); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an AS IS BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. xv

18 Energisparfunktion Maskinen har ett Energisparläge, i vilket energiförbrukningen minskas en viss tid efter det att maskinen användes senast, samt ett Viloläge där skrivar- och faxfunktionerna är i ett vänteläge och energiförbrukningen minskas till ett minimum när maskinen inte används under en viss tidsperiod. Energisparläge Maskinen försätts automatiskt i Energisparläge när det har gått 3 minuter för 30/30 ppm-modellen, 35/35 ppmmodellen eller 45/45 ppm-modellen eller 5 minuter för 55/50 ppm-modellen efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv ange tidsperioden för inaktivitet innan Energisparläge aktiveras. Mer information finns i Energisparläge och Auto energisparläge på sidan 2-7. Viloläge Maskinen försätts automatiskt i Viloläge när det har gått 30 minuter för 30/30 ppm-modellen, 45 minuter för 35/35 ppm-modellen eller 60 minuter för 45/45 ppm- eller 55/50 ppm-modellen efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Viloläge aktiveras. Mer information finns i Viloläge och Autoviloäge på sidan 2-8. Automatisk funktion för 2-sidig kopiering Maskinen har 2-sidig kopiering som standard. Om två 1-sidiga original exempelvis kopieras på samma pappersark som en 2-sidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i Dubbelsidig kopiering på sidan Pappersåtervinning Maskinen kan hantera återvunnet papper vilket minskar belastningen på miljön. Din återförsäljare eller servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas. Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) I egenskap av ett företag som deltar i det internationella Energy Star-programmet, har vi kunnat konstatera att denna maskin överensstämmer med de standarder som har fastställts i det internationella Energy Star-programmet. xvi

19 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel: Kapitel 1 - Delarnas namn Identifierar maskinens delar och tangenterna på manöverpanelen. Kapitel 2 - Förberedelser för användning Förklarar hur du lägger i papper och original, ansluter maskinen samt vilka konfigurationer som krävs innan den börjar användas. Kapitel 3 - Grundläggande användning Beskriver tillvägagångssättet för basfunktionerna vid kopiering, utskrift och skanning. Kapitel 4 - Underhåll Beskriver rengöring och byte av toner. Kapitel 5 - Felsökning Förklarar hur du hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem. Bilaga Listar maskinspecifikationerna. Presenterar den tillvalsutrustning som finns att få till denna maskin. Ger information om mediatyper och pappersformat. xvii

20 Konventioner som används i denna bruksanvisning Följande konventioner används alltefter beskrivningens art. Skrivsätt Beskrivning Exempel Fet [Normal] Kursiv Obs! Viktigt! Försiktighet! Indikerar en tangent på manöverpanelen eller en skärmbild på datorn. Indikerar tangenter på touchpanelen. Indikerar meddelanden som visas på touchpanelen. Används för att betona ett nyckelord, en nyckelfras eller hänvisningar till ytterligare information. Indikerar ytterligare information eller åtgärder för referens. Anger sådant som är nödvändigt eller förbjudet för att undvika problem. Indikerar anvisningar som måste följas för att förhindra skador eller att maskinen går sönder. Tryck på tangenten Start. Tryck på [OK]. Redo att kopiera visas. Mer information finns i Viloläge och Autoviloläge på sidan 2-9. OBS! VIKTIGT! FÖRSIKTIGHET! Beskrivning av användningsproceduren I denna bruksanvisning används tangenterna på touchpanelen på följande sätt: Faktisk procedur Tryck på [Kopiera]. Tryck på [Nästa] i Snabbinstallation. Tryck på [ ] två gånger. Tryck på [Ändra] i Originalbild. Beskrivning i denna Bruksanvisning Tryck på [Kopiera], [Nästa] i Snabbinstallation, [ ] två gånger och sedan på [Ändra] i Originalbild. xviii

21 Original- och pappersformat I detta avsnitt förklaras det beteckningssystem som används i denna bruksanvisning när det talas om originaloch pappersformat. Liksom när det gäller A4, B5 och Letter, som kan användas horisontellt eller vertikalt, anges horisontell orientering av original eller papper med ett tillägg av bokstaven R. Placeringsanvisningar Angivet format * Vertikal riktning A4, B5, A5, B6, A6, 16K, Letter, Statement Original Papper Måttet A är större än B för originalet/papperet. Horisontell riktning A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K- R, Letter-R, Statement-R Original Papper Måttet A är mindre än B för originalet/papperet. * Vilket format på originalet/papperet som kan användas beror på funktionen och källfacket. Mer information finns på den sida som beskriver respektive funktion eller källfack. Ikoner på touchpanelen Följande ikoner används för att indikera inställda original- och pappersriktningar på touchpanelen. Placeringsanvisningar Original Papper Vertikal riktning Horisontell riktning xix

22 xx

23 1 Delarnas namn I detta kapitel beskrivs maskinens delar och manöverpanelens tangenter. Manöverpanel Maskin

24 Delarnas namn Manöverpanel Visar skärmen Status/avbryt jobb. Visar skärmen Kopiera. Ändrar touchpanelen till förstorad visning i skärmen Kopiera eller skärmen Skicka. Visar hjälpfunktionerna. Återställer inställningarna till standardinställningarna. Visar System Menu. Visar antalet utskrivna ark och antalet skannade sidor. Visar skärmen Skicka. Du kan också välja att visa skärmen Adressbok. Visar skärmen Dokumentlåda. Visar skärmen Applikation. Visar skärmen Program. Blinkar under utskrift, sändning och mottagning av fax, sändning av skanningsdata och mottagning av utskriftsdata. Visar skärmen Fax. Lyser eller blinkar när ett fel inträffar och ett jobb avbryts. Blinkar när maskinen läser från hårddisken, faxminnet eller USB-minnet (artikel för allmänt bruk). 1-2

25 Delarnas namn Raderar siffror och tecken. Pausar pågående utskriftsjobb. 1 Försätter maskinen i Energisparläge. Försätter maskinen i Viloläge. Går ur Viloläge om maskinen är i Viloläge. Siffertangenter. Anger siffror och symboler. Tänd när maskinens huvudströmbrytare är tillslagen. Skannar alla dokument i svartvitt. Växlar mellan användarens autentisering och utloggning. Skannar alla dokument i fullfärg. Känner automatiskt igen om ett dokument är i färg eller svartvitt och skannar sedan dokumentet. Visar skärmen Avbryt kopiering. Startar kopieringen, skanningen och bearbetningen för inställningen. Slutför inmatningen med siffertangenterna och skärmen vid inställningen av funktionerna. Används tillsammans med skärmens [OK]. Upphäver redan registrerade destinationer och program för sändning. 1-3

26 Delarnas namn Maskin h 4 5-b 5-c 5-d 5-a 5-e 5-f 5-g 5 5-j 5-i 1 Dokumentlock (tillval) 2 Postfack (tillval) 3 Främre lucka 4 Slutdel (tillval) 5 Kassett 1 till 7 (Kassett 3 till 7 är tillval) 5-a: Kassett 1 5-b: Kassett 2 5-c: Kassett 3 5-d: Kassett 4 5-e: Kassett 5 5-f: Kassett 6 5-g: Kassett 7 5-h: Kassett 5 5-i: Kassett 3 eller 6 5-j: Kassett 4 eller 7 1-4

27 Delarnas namn Nätverkskontakt 7 USB-port (A2) 8 USB-kontakt (B1) 9 Gränssnitt för tillval 10 Indikatorer för originalformat 21 Release-knapp 22 Resttonerbehållare 23 Rengöringsborste 24 Resttonerfack 25 Frigöringsspak för tonerbehållare 11 Slitglas 12 Tonerbehållare (Black) 13 Tonerbehållare (Magenta) 14 Tonerbehållare (Cyan) 15 Tonerbehållare (Yellow) 16 Dokumentbehandlare (tillval) 17 Dokumentglas 18 Gemfack 19 Manöverpanel 20 Handtag 1-5

28 Delarnas namn Papperslängdstöd 27 Spärr (pappersbreddstöd) 28 Innerfack 29 USB-port (A1) 30 Spak för höger lucka 1 31 Höger lucka 1 32 Huvudströmbrytare 33 Inställningsreglage för pappersbredd 34 Handtag 35 Spak för höger lucka 2 36 Höger lucka 2 37 Pappersbreddstöd 38 MP-fackets stödsektion 39 MP-fack 40 Spak för höger lucka 3 41 Höger lucka 3 1-6

29 2 Förberedelser för användning I detta kapitel beskrivs vilka förberedelser som krävs innan maskinen används för första gången, samt hur du fyller på papper och original. Kontrollera tillbehören Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Energisparläge och Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Ändra manöverpanelens vinkel Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Command Center RX (inställningar för e-post) Fylla på papper Lägga i original

30 Förberedelser för användning Kontrollera tillbehören Kontrollera att följande tillbehör medföljer. Safety Guide Quick Guide DVD (Product Library) CD-ROM (TWAIN-kompatibelt program)* * Detta tillbehör medföljer inte i vissa länder och regioner. Dokument på den medföljande DVD-n. Den medföljande DVD-n (Product Library) innehåller följande dokument. Använd dem som referens vid behov. Dokument Bruksanvisning (denna handbok) FAX Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide Command Center RX Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide KMnet Viewer User Guide File Management Utility User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2

31 Förberedelser för användning Förbereda de kablar som behövs Följande gränssnitt finns tillgängliga för anslutning av maskinen till en dator. Förbered de kablar som behövs för det gränssnitt som du använder. Tillgängliga standardgränssnitt 2 Funktion Gränssnitt Kabel som behövs Skrivare/skanner /nätverksfax* Nätverksgränssnitt LAN (10BASE-T eller 100BASE-TX, 1000BASE-T skärmad) Skrivare USB-gränssnitt USB 2.0-kompatibel kabel (Hi-Speed USB-kompatibel, max. 5,0 m, skärmad) * Funktionen är tillgänglig om faxen (tillval) används. Mer information om nätverksfax finns i Fax System (V) Operation Guide. 2-3

32 Förberedelser för användning Ansluta kablarna Ansluta en LAN-kabel (tillval) Följ nedanstående steg om du vill ansluta en LAN-kabel till maskinen. 1 Om ström är ansluten till maskinen ska du börja med att trycka på tangenten Power på manöverpanelen. Kontrollera att indikatorn Power, indikatorn Processing och indikatorn Memory är släckta. Slå sedan från huvudströmbrytaren. Kontrollera att alla andra lampor förutom denna lampa är släckta. 2 Anslut LAN-kabeln till nätverksporten på maskinens vänstra sida. Ansluta nätsladden 3 Anslut den andra änden av kabeln till hubben. 4 Slå på maskinen och konfigurera nätverket. Mer information finns i Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) på sidan Anslut ena änden av den medföljande nätsladden till maskinen och den andra änden till ett eluttag. VIKTIGT! Använd endast den nätsladd som medföljer maskinen. 2-4

33 Förberedelser för användning Slå på/av strömmen Slå på strömmen När indikatorn för huvudströmbrytaren är tänd... (aktivering från Viloläge) Tryck på tangenten Power. 2 När indikatorn för huvudströmbrytaren är släckt... Öppna luckan till huvudströmbrytaren och slå till huvudströmbrytaren. OBS! Om ett Data Security Kit (tillval) är installerat, kan ett meddelande visas om att säkerhetsfunktionen aktiveras och att det kan ta en stund att starta när strömmen slås på. VIKTIGT! Slå inte till huvudströmbrytaren direkt efter det att du har slagit från den. Vänta i minst 5 sekunder och slå sedan till huvudströmbrytaren. 2-5

34 Förberedelser för användning Slå av strömmen Innan du slår från huvudströmbrytaren ska du trycka tangenten Power på manöverpanelen till läget Av. Kontrollera att tangenten Power, indikatorn Processing och indikatorn Memory är släckta innan du slår från huvudströmbrytaren. Om du inte slår från huvudströmbrytaren, se Energisparläge och Auto energisparläge på sidan 2-7, och Viloläge och Autoviloäge på sidan 2-8. FÖRSIKTIGHET! Hårddisken arbetar eventuellt om tangenten Power, indikatorn Processing eller indikatorn Memory lyser eller blinkar. Att slå från huvudströmbrytaren när hårddisken arbetar kan leda till skador. Kontrollera att alla andra lampor förutom denna lampa är släckta. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid FÖRSIKTIGHET! Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska huvudströmbrytaren slås från. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att frånslaget av huvudströmbrytaren inaktiverar faxöverföring och -mottagning om faxen (tillval) är installerad. FÖRSIKTIGHET! Skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 2-6

35 Förberedelser för användning Energisparläge och Auto energisparläge Energisparläge Auto energisparläge Aktivera Energisparläge genom att trycka på tangenten Energy Saver. Touchpanelen och alla indikatorer med undantag av indikatorerna för Energy Saver, Power och huvudströmbrytaren släcks för att spara energi. Detta läge kallas Energisparläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Energisparläge, återaktiveras den automatiskt och startar en utskrift. Om faxen (tillval) är installerad och maskinen tar emot fax i Energisparläge, återaktiveras den automatiskt och startar en utskrift. Du kan fortsätta genom att göra något av följande. 30/ 30 ppm- eller 35/35 ppm-modellen är klar för användning inom 15 sekunder medan 45/45 ppm- eller 55/50 ppm-modellen är klar inom 20 sekunder. Tryck på valfri tangent på manöverpanelen. Öppna dokumentlocket eller dokumentbehandlaren (tillval). Lägg originalen i dokumentbehandlaren (tillval). Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation, kan göra att maskinen reagerar långsammare. 2 Vid Auto energisparläge övergår maskinen automatiskt till Energisparläge om den inte används under en viss förinställd tidsperiod. Den förinställda standardtiden är 3 minuter för 30/30 ppm-, 35/35 ppm- eller 45/45 ppmmodellen eller 5 minuter för 55/50 ppm-modellen. 2-7

36 Förberedelser för användning Viloläge och Autoviloäge Viloläge Tryck på tangenten Power för att gå in i Viloläge. Touchpanelen och alla indikatorer på manöverpanelen med undantag av indikatorn för huvudströmbrytaren släcks för att spara maximalt med energi. Detta läge kallas Viloläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Viloläge utförs utskriftsjobbet utan att touchpanelen tänds. Om faxen (tillval) används, skrivs även mottagna faxdata ut utan att manöverpanelen tänds. Tryck på tangenten Power igen för att lämna Viloläge. 30/30 ppm- eller 35/35 ppm-modellen är klar för användning inom 20 sekunder medan 45/45 ppm- eller 55/50 ppm-modellen är klar inom 30 sekunder. Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation, kan göra att maskinen reagerar långsammare. Autoviloläge I Autoviloläge övergår maskinen automatiskt till Viloläge om den inte används under en viss förinställd tidsperiod i Energisparläge. Den förinställda standardtiden är 30 minuter för 30/30 ppm-modellen, 45 minuter för 35/ 35 ppm-modellen eller 60 minuter för 45/45 ppm- eller 55/50 ppm-modellen. Ändra manöverpanelens vinkel Du kan ändra vinkeln på manöverpanelen i två steg genom att lossa på låsspaken på panelen. 2-8

37 Förberedelser för användning Välja språk för displayen [Språk] Välj vilket språk som ska visas i touchpanelen. Följ nedanstående steg för att välja språk. Vanliga inställningar - språk Ange vilket språk som ska användas i touchpanelen. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [Vanliga inställningar] och sedan på [Ändra] i Språk. 3 Tryck på det språk som du vill använda. 2 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português Avbryt OK Status 10/10/ :10 4 Tryck på [OK]. Språket i touchpanelen ändras. 2-9

38 Förberedelser för användning Ställa in datum och tid Följ nedanstående steg för att ställa in datumet och tiden för den plats där maskinen installeras. När du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av överföringsfunktionen visas inställt datum och tid i e- postmeddelandets rubrik. Ställ in datumet, tiden och tidsskillnaden i förhållande till GMT för den region där maskinen används. OBS! Om administration av användarinloggning är aktiverad, kan du endast ändra inställningarna om du är inloggad med administratörsbehörighet. Om administration av användarinloggning är inaktiverad visas skärmen för användarautentisering. Ange ett inloggningsanvändarnamn och -lösenord och tryck på [Logga in]. Se Engelskspråkig bruksanvisning för användarnamnet och lösenordet för inloggning av standardanvändare. Kom ihåg att ställa in tidsskillnaden innan du ställer in datum och tid. Testfunktionerna kan inte användas om du ändrar inställningen Datum/tid. Mer information finns i Engelskspråkig bruksanvisning. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [ ], [Datum/timer] och sedan på [Ändra] i Tidszon. Datum/timer - tidszon Ange tidszon. Välj aktuell tidszon. Tidszon 3 Välj region. OBS! Tryck på [ ] eller [ ] för att visa nästa region. -12:00 Internationella datumlinje - väst -11:00 Samoa -11:00 Universellt koordinerad tid :00 Hawaii 1/13 4 Tryck på [Av] eller [På] i Sommartid och tryck på [OK]. -09:00 Alaska Status -08:00 Baja California Avbryt OK 10/10/ :10 OBS! Om du väljer en region som inte använder sommartid, visas inte skärmen för inställning av sommartid. 5 Tryck på [Ändra] i Datum/tid. Datum/timer - datum/tid Ange datum och klockslag. 6 Ange datum och tid. Tryck på [+] eller [-] i varje inställning. 7 Tryck på [OK] År Månad Dag Timme Minut Sekund Off Avbryt OK Status 10/10/ :

39 Förberedelser för användning Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Maskinen är utrustad med nätverksgränssnitt som är kompatibelt med nätverksprotokoll såsom TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec och AppleTalk. Det möjliggör nätverksutskrifter på Windows, Macintosh, UNIX, NetWare och andra plattformar. I detta avsnitt beskrivs installationen av TCP/IP (IPv4) och AppleTalk. För andra nätverksinställningar, se Engelskspråkig bruksanvisning. 2 Installera TCP/IP (IPv4) Installera AppleTalk OBS! Om administration av användarinloggning är aktiverad, kan du endast ändra inställningarna om du är inloggad med administratörsbehörighet. Om administration av användarinloggning är inaktiverad visas skärmen för användarautentisering. Ange ett inloggningsanvändarnamn och -lösenord och tryck på [Logga in]. Se Engelskspråkig bruksanvisning för användarnamnet och lösenordet för inloggning av standardanvändare. Installera TCP/IP (IPv4) (genom att ange IP-adresser) Installera TCP/IP (IPv4) för anslutning till Windows-nätverk. Ange IP-adresser, undernätmasker och gatewayadresser. Standardinställningarna är "TCP/IP-protokoll: På, DHCP: På, Bonjour: Av, Auto-IP: På". OBS! Kontakta din nätverksadministratör innan du anger IP-adresserna. Följ nedanstående steg. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [System], [Nästa] i Nätverk och sedan på [Nästa] i TCP/IP-inställning. 3 Tryck på [Ändra] i TCP/IP. 4 Tryck på [På] och sedan på [OK]. 5 Tryck på [Ändra] i IPv4. System - IPv4 Ställ in TCP/IP (IPv4). * Inställningarna kommer att ändras efter att enheten eller nätverket startats om. IP-adress Undernätmask On Standardgateway Tryck på [DHCP]. 7 Tryck på [Av] för DHCP och sedan på [OK]. 8 Tryck på [Bonjour]. 9 Tryck på [Av] i Bonjour och sedan på [OK]. Av DHCP Av Bonjour På Auto-IP 10 Tryck på [IP-adress] och ange adressen med hjälp av siffertangenterna. Status Avbryt OK 10/10/ :10 11 Tryck på [Undernätmask] och ange adressen med hjälp av siffertangenterna. 12 Tryck på [Standard-gateway] och ange adressen med hjälp av siffertangenterna. 2-11

40 Förberedelser för användning 13 Kontrollera att alla adresser har angetts korrekt, och tryck sedan på [OK]. 14 När du har gjort inställningarna startar du om nätverket från System Menu eller startar om maskinen för att spara inställningarna. Mer information om omstart av nätverk finns i Engelskspråkig bruksanvisning. DHCP-inställningar Välj om du ska använda DHCP-servern eller inte. Standardinställningen är På. Följ nedanstående steg. Bonjour-inställningar 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [System], [Nästa] i Nätverk och sedan på [Nästa] i TCP/IP-inställning. 3 Tryck på [Ändra] i TCP/IP. 4 Tryck på [På] och sedan på [OK]. 5 Tryck på [Ändra] i IPv4. 6 Tryck på [DHCP]. Välj om du ska använda Bonjour eller inte. Standardinställningen är Av. Se Engelskspråkig bruksanvisning för tillvägagångssätt. 7 Tryck på [På] eller [Av] i DHCP och sedan på [OK]. 8 När du har gjort inställningarna startar du om nätverket från System Menu eller startar om maskinen för att spara inställningarna. Mer information om omstart av nätverk finns i Engelskspråkig bruksanvisning. 2-12

41 Förberedelser för användning Auto-IP-inställningar Välj om du ska använda Auto-IP eller inte. Standardinställningen är På. Följ nedanstående steg. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [System], [Nästa] i Nätverk och sedan på [Nästa] i TCP/IP-inställning. 3 Tryck på [Ändra] i TCP/IP. 4 Tryck på [På] och sedan på [OK]. 5 Tryck på [Ändra] i IPv4. 6 Tryck på [Auto-IP]. 7 Tryck på [På] eller [Av] i Auto-IP och tryck sedan på [OK]. 8 När du har gjort inställningarna startar du om nätverket från System Menu eller startar om maskinen för att spara inställningarna. Mer information om omstart av nätverk finns i Engelskspråkig bruksanvisning. 2 Installera AppleTalk Välj Apple Talk nätverksanslutning. Standardinställningen är På. Se Engelskspråkig bruksanvisning för tillvägagångssätt. 2-13

42 Förberedelser för användning Command Center RX (inställningar för e-post) Command Center RX är ett verktyg som används för uppgifter som t.ex. att kontrollera maskinens driftstatus eller ändra inställningarna för säkerhet, nätverksutskrifter, e-postöverföring och avancerade nätverksinställningar. OBS! Här har information om faxinställningarna utelämnats. Mer information om användning av fax finns i Fax System (V) Operation Guide. För att kunna använda faxfunktionerna krävs en fax (tillval). Ändra inställningarna i Command Center RX genom att logga in som en administratör av maskinen. Se Engelskspråkig bruksanvisning för användarnamnet och lösenordet för inloggning av standardanvändare. Följ nedanstående steg om du vill få tillgång till Command Center RX. 1 Starta webbläsaren. 2 Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats. t.ex. På webbsidan visas grundläggande information om maskinen och Command Center RX, liksom aktuell status. 3 Välj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen. Värdena för respektive kategori måste ställas in var för sig. Om några restriktioner har angetts för Command Center RX anger du ett giltigt användarnamn och lösenord för att få tillgång till andra sidor än startsidan. Mer information finns i Command Center RX Operation Guide. 2-14

43 Förberedelser för användning E-postinställningar Om du anger STMP-inställningarna kan du skicka bilder som har skannats in i maskinen som e-postbilagor. Om du vill använda denna funktion måste maskinen vara ansluten till en e-postserver med SMTP-protokollet. Innan du skickar bilder som har skannats in i maskinen som e-postbilagor ska du kontrollera följande: 2 Den nätverksmiljö som används för att ansluta denna maskin till e-postservern. En permanent anslutning via ett lokalt nätverk rekommenderas. SMTP-inställningar Använd Command Center RX för att registrera SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn. Om gränser har angetts beträffande e-postmeddelandenas storlek, kanske det inte går att skicka mycket stora e-postmeddelanden. Här nedan förklaras hur du anger SMTP-inställningarna. 1 Klicka på Settings -> Advanced -> SMTP -> General. 2-15

44 Förberedelser för användning 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. De inställningar som ska anges på skärmen för SMTP-inställningar visas nedan. Element SMTP Protocol SMTP Port Number SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password SMTP Security POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Beskrivning Aktiverar eller inaktiverar SMTP-protokollet. För att du ska kunna använda e-post måste detta protokoll vara aktiverat. Ange SMTP-portnumret eller använd standardporten 25 för SMTP. Ange SMTP-serverns namn eller IP-adress. SMTP-servernamnet och IPadressen får vara högst 64 tecken långa. Om du anger namnet måste en DNSserveradress också anges. DNS-serveradressen kan anges på fliken TCP/IP General. Ställ in väntetiden i sekunder tills timeout. Aktiverar eller inaktiverar SMTP-autentiseringsprotokollet eller väljer POP före SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen stöder Microsoft Exchange Autentiseringen kan anges från tre POP3-konton, eller också kan du välja ett annat konto. Om du väljer Other för Authenticate, används det inloggningsanvändarnamn du anger här vid SMTP-autentisering. Användarnamnet får vara högst 64 tecken långt. Om du väljer Other för Authenticate, används det lösenord du anger här vid autentisering. Lösenordet får vara högst 64 tecken långt. Aktiverar eller inaktiverar SMTP-säkerhet. När detta protokoll är aktiverat måste antingen SSL/TLS eller STARTTLS väljas. Ställ in väntetiden i sekunder tills timeout när du har valt POP före SMTP som autentiseringsprotokoll. Denna tangent testar om SMTP-anslutningen kan upprättas. Ange en gräns för hur stora e-postmeddelanden som kan skickas (i kilobyte). Om värdet är 0 inaktiveras storleksbegränsningen för e-postmeddelanden. Ange e-postadressen till den person som är ansvarig för maskinen, t.ex. maskinens administratör, så att ett svar eller en rapport om att leveransen har misslyckats skickas till en person i stället för till maskinen. Avsändaradressen måste vara korrekt angiven för att SMTP-autentiseringen ska fungera. Avsändaradressen får vara högst 128 tecken lång. Ange signaturen. Signaturen är fritext som visas i slutet av e-postmeddelandet. Den används oftast för att närmare identifiera maskinen. Signaturen får vara högst 512 tecken lång. Domain Restriction Ange de domännamn som tillåts eller avvisas. Domännamnet får vara högst 32 tecken långt. Du kan även ange e-postadresser. 3 Klicka på Submit. 2-16

45 Förberedelser för användning Fylla på papper Papper kan fyllas på i de två standardkassetterna och i MP-facket. Det går att använda pappersmatare (tillval) (se Tillvalsutrustning på Bilaga-2). Angående pappersmatningsmetoder för varje kassett, se följande sida. Kassett Namn Sida 2 Standard Kassett 1, Standardkassetter 2-19 Kassett 2 MP-fack MP-fack 2-26 Tillval Kassett 3, Pappersmatare (500 ark x 2)* 2-19 Kassett 4 Pappersmatare med stor kapacitet ( ark x 2) Kassett 5 Sidomatare (3 000 ark) 2-25 Sidomatare (500 ark x 3)* 2-19 Sidomatare med stor kapacitet (500*, ark x 2**) 2-19 Kassett 6 Kassett 7 Sidomatare (500 ark x 3)* 2-19 Sidomatare med stor kapacitet 2-26 (500*, ark x 2**) * Pappersmatningsmetoden är samma som för standardkassetterna 1 och 2. ** Pappersmatningsmetoden är samma som för pappersmataren med stor kapacitet (1 500 ark x 2). VIKTIGT! Antalet ark som ryms beror på miljön. Använd speciellt färgat papper för klarare och ljusare färgkopior. Använd inte papper för bläckstråleskrivare eller annat papper med speciell bestruken yta. Den typen av papper kan orsaka pappersstopp eller andra fel. 2-17

46 Förberedelser för användning Innan du fyller på papper När du öppnar en ny pappersförpackning ska du bläddra igenom papperen något innan du lägger i dem. Följ nedanstående anvisningar. 1 Böj pappersbunten så att mitten buktar uppåt. 2 Grip tag i båda ändarna på bunten och tryck inåt så att bunten luftas i mitten. 3 Lyft och sänk omväxlande höger och vänster hand för att skapa ett mellanrum mellan papperen och lufta dem ännu mer. 4 Jämna slutligen till papperens kanter genom att stöta dem mot en plan yta som t.ex. ett bord. Om papperet är skrynkligt eller vikt bör du släta ut det innan du placerar det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. FÖRSIKTIGHET! Om du kopierar på redan kopierat papper ska du inte använda papper som är ihophäftade. Detta kan skada maskinen eller medföra dålig bildkvalitet. Undvik att utsätta den öppnade bunten för höga temperaturer och hög fuktighet, eftersom fukt kan orsaka problem. När du har lagt i papper i MP-facket eller en kassett ska du försegla eventuellt återstående papper i originalförpackningen. Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. OBS! Observera att några papperstyper tenderar att bli skrynkliga och kan fastna i pappersutmatningsenheten. Om det utmatade papperet åker snett eller staplas ojämnt, ska du vända på papperet i kassetten och försöka igen. Se Papper på Bilaga-4 om du använder specialpapper såsom brevhuvuden, hålslaget papper eller papper med tryck som t.ex. logotyper eller företagsnamn. 2-18

47 Förberedelser för användning Fylla på papper i kassetterna Standardkassetterna De två standardkassetterna klarar båda vanligt papper, återvunnet papper eller färgat papper. Kassett 1 och 2 rymmer upp till 500 ark vanligt papper (80 g/m 2 ) (eller upp till 550 ark av 64 g/m 2 vanligt papper). 2 Följande pappersformat stöds: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R och mm. VIKTIGT! När det används andra mediatyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange mediatyp och pappersvikt. Se Välja pappersformat och mediatyp för kassetterna på sidan 2-30 i Engelskspråkig bruksanvisning. Kassetterna klarar papper med vikt mellan 60 och 220 g/m 2 för 30/30 ppm- eller 35/35 ppm-modellen eller mellan 60 och 256 g/m 2 för 45/45 ppm- eller 55/50 ppm-modellen. När du använder papper med en vikt mellan 106 och 220 g/m 2 för 30/30 ppm-modellen eller 35/35 ppm-modellen eller mellan 106 och 256 g/m 2 för 45/45 ppm-modellen eller 55/50 ppm-modellen ska du välja mediatypen Tjockt. Fyll inte på tjockt papper som är tyngre än 256 g/m 2 i kassetterna. Använd MP-facket för papper som är tyngre än 256 g/m 2. Om du vill använda mm till mm papper, kontakt service. 1 Dra kassetten mot dig så långt det går. OBS! Dra inte ut mer än en kassett åt gången. 2 Tryck samman ändarna nedtill på papperslängdstödet och justera stödet efter papperets längd. OBS! Pappersformaten är markerade på kassetten. 2-19

48 Förberedelser för användning 3 Tryck på spärren (pappersbreddstöd) för att frigöra den. Håll i inställningsreglaget för pappersbredd och flytta pappersbreddstöden så att de passar det önskade pappersformatet. 4 Skjut papperet tätt intill den högra sidan på kassetten. VIKTIGT! Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt innan du lägger i det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå (se bilden till vänster). När du lägger i papper bör sidan som var vänd mot förpackningens försegling vara vänd uppåt. Justera stöden för pappersbredd och papperslängd efter pappersformatet. Om du lägger i papperet utan att justera dessa stöd kan det orsaka sned pappersmatning och pappersstopp. Kontrollera att stöden för papperslängd och pappersbredd vilar ordentligt mot papperet. Justera dem annars så att de passar pappersformatet. 2-20

49 Förberedelser för användning 5 Tryck på spärren (pappersbreddstöd) för att spärra den. 2 6 För in indikationen på arket så att den överensstämmer med pappersformatet och -typen. (Indikationen är tryckt på arkets båda sidor.) OBS! Vik arket på mitten och använd den sida som du vill visa som framsida. 7 Skjut försiktigt in kassetten igen. OBS! Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 8 Välj den mediatyp (vanligt, återvunnet o.s.v.) som har lagts i kassetten. (Se Välja pappersformat och mediatyp för kassetterna på sidan 2-30.) 2-21

50 Förberedelser för användning Pappersmataren med stor kapacitet (tillval) (1 500 ark x 2) Tillvalskassetterna klarar vanligt papper, återvunnet papper eller färgat papper. Pappersmataren med stor kapacitet (1 500 ark x 2) rymmer upp till ark (1 500 ark x 2) av vanligt papper (80 g/m 2 ) (eller upp till ark (1 750 ark x 2) av 64 g/m 2 vanligt papper). Följande pappersformat stöds: A4, B5, Letter. VIKTIGT! När det används andra mediatyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange mediatyp och pappersvikt. Se Välja pappersformat och mediatyp för kassetterna på sidan 2-30 i Engelskspråkig bruksanvisning. Kassetterna klarar papper med vikt upp till 256 g/m 2. När du använder papper med en vikt mellan 106 och 256 g/m 2 ska du välja mediatypen Tjockt. Fyll inte på tjockt papper som är tyngre än 256 g/m 2 i kassetterna. Använd MP-facket för papper som är tyngre än 256 g/m 2. 1 Dra kassetten mot dig så långt det går. Klämma 2 Vrid på pappersformatstödets (A) klämma och ta bort den. Dra ut pappersformatstödet (A) uppåt. Pappersformatstöd (A) 3 Skjut in pappersformatstödet (A) i spåret (nedtill på kassetten) för det pappersformat som ska användas. Kontrollera att överdelen på pappersformatstödet (A) matchar pappersformatet som ska användas. Fäst och vrid på klämman för att spärra den. Försök försiktigt att flytta på pappersformatstödet (A) för att säkerställa att det sitter fast. 2-22

51 Förberedelser för användning 4 Låt kassetten vara helt nedtryckt. Tryck in haken på sidan av pappersformatstödet (B) för att lossa det och dra ut pappersformatstödet (B). 2 Pappersformatstöd (B) 5 Justera pappersformatstödet (B) efter pappersformatet. A4 Skjut in pappersformatstödet (B) i spåret som är märkt med A4 (nedtill på kassetten) och spärra haken (det klickar till). Försök försiktigt att flytta på pappersformatstödet (B) för att säkerställa att det sitter fast. B5 Dra ut pappersformatstödet (B) som i figuren. Skjut in stödet i spåret som är märkt med B5 (nedtill på kassetten) och spärra haken upptill (det klickar till). Försök försiktigt att flytta på pappersformatstödet (B) för att säkerställa att det sitter fast. Letter Pappersformatstödet (B) är inte fäst. 2-23

52 Förberedelser för användning 6 Fyll på papper i kassetten. VIKTIGT! Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt innan du lägger i det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå (se bilden nedan). Lägg i papperet med utskriftssidan vänd uppåt. 7 För in indikationen på arket så att den överensstämmer med pappersformatet och -typen. (Indikationen är tryckt på arkets båda sidor.) OBS! Vik arket på mitten och använd den sida som du vill visa som framsida. 8 Skjut försiktigt in kassetten igen. OBS! Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 9 Välj den mediatyp (vanligt, återvunnet o.s.v.) som har lagts i kassetten. (Se Välja pappersformat och mediatyp för kassetterna på sidan 2-30.) 2-24

53 Förberedelser för användning Sidomatare (3 000 ark) (tillval) Sidomataren (tillval) rymmer upp till ark av vanligt papper (80 g/m 2 ). Följande pappersformat stöds: A4, B5, Letter. Dra kassetten mot dig så långt det går och för in papperet i kassetten. Skjut försiktigt in kassetten igen när du har fyllt på papper. 2 OBS! Standardinställningen av pappersformatet är A4. Behöver du ändra pappersformatet till B5 eller Letter, kontakta service. VIKTIGT! Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt innan du lägger i det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå (se bilden nedan). Lägg i papperet med utskriftssidan vänd uppåt. 2-25

54 Förberedelser för användning Lägga i papper i MP-facket MP-facket rymmer upp till 150 ark av A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ) (eller upp till 165 ark av 64 g/m 2 vanligt papper) eller upp till 50 ark av vanligt papper (80 g/m 2 ) (eller upp till 55 ark av 64 g/m 2 vanligt papper) som är större än A4. MP-facket klarar pappersformat på 12 18" och från A3 till A6-R och Hagaki och från Ledger till Statement-R, 8K, 16K och 16K-R. Se till att du använder MP-facket när du skriver ut på specialpapper. VIKTIGT! När det används andra mediatyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange mediatyp och pappersvikt. (Se Välja pappersformat och mediatyp för MP-facket på sidan 2-32.) När du använder papper med en vikt på 106 g/m 2 eller tyngre ska du välja mediatypen Tjockt. MP-facket har följande kapacitet: A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ), återvunnet papper eller färgat papper: 150 ark (64 g/m 2 vanligt papper: 165 ark) B4 eller större vanligt papper (80 g/m 2 ), återvunnet papper eller färgat papper: 50 ark (64 g/m 2 vanligt papper: 55 ark) Hagaki: 30 ark OH-film: 10 ark Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert #9 (Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6), Monarch, Youkei4 och Youkei2: 10 ark Långa dokument: 470, ,0 mm: 1 ark OBS! Om du lägger i papper med anpassat format ska du ange pappersformat med hjälp av Välja pappersformat och mediatyp för MP-facket på sidan Om du använder specialpapper som t.ex. OH-film eller tjockt papper väljer du mediatyp med hjälp av Välja pappersformat och mediatyp för MP-facket på sidan Dra ut MP-facket tills det tar emot. 2 Dra ut MP-fackets stödsektion tills märket " " är fullt synligt när du fyller på pappersformat 12 18" och från A3 till B4 och Ledger till Legal. 2-26

55 Förberedelser för användning 3 Justera pappersbreddstöden efter papperets bredd. 2 4 För in papperet i facket längs pappersbreddstöden tills det tar stopp. VIKTIGT! Låt utskriftssidan vara vänd uppåt. Skrynkligt papper måste slätas ut innan det används. Släta ut den övre kanten om den är skrynklig. Kontrollera att det inte finns papper kvar i facket från ett tidigare jobb när du fyller på papper i MP-facket. Om det finns några papper kvar i MP-facket och du vill fylla på fler, ska du ta bort papperen från facket och sedan lägga tillbaka dem i facket tillsammans med de nya papperen. Om det är ett mellanrum mellan papperet och pappersbreddstöden ska du justera stöden efter papperets bredd för att förhindra sned pappersinmatning och pappersstopp. VIKTIGT! Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå (se figuren). 2-27

56 Förberedelser för användning Lägga i kuvert Du kan lägga i upp till 10 kuvert i MP-facket. Följande kuvertformat kan användas: Godkänt kuvert Format Monarch 3 7/8 7 1/2" Kuvert #10 (Commercial #10) 4 1/8 9 1/2" Kuvert #9 (Commercial #9) 3 7/8 8 7/8" Kuvert #6 (Commercial #6) 3 5/8 6 1/2" Kuvert DL Kuvert C4 Kuvert C5 Youkei 2 Youkei mm mm mm mm mm 1 Öppna MP-facket. 2 Justera pappersbreddstöden efter kuvertets bredd. 2-28

57 Förberedelser för användning 3 Skjut in längs pappersbreddstödet så långt det går som i figuren. När du ska lägga i kuvert eller styvt papper i MP-facket Lägg i kuverten med utskriftssidan vänd nedåt. T.ex. vid utskrift av adress. Stäng fliken. 2 Svarsvykort (Oufuku Hagaki) VIKTIGT! Använd ovikta svarsvykort (Oufuku Hagaki). Styvt (Hagaki) Stående kuvert Öppna fliken. Liggande kuvert VIKTIGT! Hur kuvert ska läggas i (riktning och vilken sida som ska ligga uppåt) varierar beroende på typen av kuvert. Kontrollera att det läggs i korrekt, annars kan utskriften ske åt fel håll eller på fel sida. OBS! När du ska lägga i kuvert i MP-facket väljer du rätt kuverttyp med hjälp av Välja pappersformat och mediatyp för MP-facket på sidan

58 Förberedelser för användning Välja pappersformat och mediatyp Standardinställningen av pappersformatet för kassett 1 och 2, MP-facket och pappersmataren (tillval) (kassett 3 till 7) är läget [Auto]. Standardinställningen av mediatypen är läget [Vanligt]. Ange pappersformat och mediatyp för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassetterna. (Se Välja pappersformat och mediatyp för kassetterna på sidan 2-30.) Ange pappersformat för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. (Se Välja pappersformat och mediatyp för MP-facket på sidan 2-32.) Välja pappersformat och mediatyp för kassetterna Ange pappersformat för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassett 1 eller 2 eller pappersmataren (tillval) (kassett 3 till 7). Ange dessutom inställningen av mediatyp när du använder en annan mediatyp än vanligt papper. Element att välja Format/typ som kan väljas Auto Pappersformat Standardformat 1* Standardformat 2* Pappersformatet avkänns och väljs automatiskt. Välj om pappersformatet anges i Cm eller i Tum. Välj bland standardformaten. Följande pappersformat kan väljas: Amerikanska modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II Europeiska modeller: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, mm Välj bland de standardformat som inte ingår i Standard-format 1. Följande pappersformat kan väljas: Amerikanska modeller: A3, B4, A4, A4-R, A5-R, B5, B5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R Europeiska modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, 8K, 16K, 16K-R Mediatyp Vanligt (max. 105 g/m 2 ), Grovt, Pergament** ( g/m 2 ), Återvunnet, Förtryckt***, Arkiv**, Färgat**, Hålat***, Brevhuvud***, Tjockt (min. 106 g/m 2 )**, Hög kvalitet och Anpassad 1 till 8 * Endast A4, Letter och B5 kan anges när pappersmataren med stor kapacitet (tillval) (1 500 ark x 2) och sidomataren med stor kapacitet (tillval) (500, ark x 2) används. ** Se Engelskspråkig bruksanvisning för att ändra till en annan mediatyp än Vanligt. När nedanstående pappersviktinställningar väljs kan den mediatyp som anges för respektive inställning inte väljas. Grovt: Tungt 5 Pergament: Tungt 5 Förtryckt: Tungt 5 Färgat: Tungt 5 Brevhuvud: Tungt 5 Tjockt: Tungt 5 Anpassad 1 till 8: Tungt 5 eller Extra tungt Vid inställningen Tungt 4 kan inte heller papperet för respektive mediatyp väljas på 30/30 ppmmodellen och 35/35 ppm-modellen. *** Se Engelskspråkig bruksanvisning för att skriva ut på förtryckt eller hålat papper eller på brevhuvud. OBS! Om faxen (tillval) är installerad finns de mediatyper som anges nedan för att skriva ut mottagna fax. Vanligt, Återvunnet, Arkiv, Pergament, Färgat, Tjockt, Hög kvalitet, Grovt och Anpassad 1 till

59 Förberedelser för användning 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 2 Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/ pappersinst., [Nästa] i Kassettinställning. 3 Kassettinställning, välj en av [Kassett 1] till [Kassett 7] och tryck på [Nästa]. Tryck sedan på [Ändra] i Pappersformat. OBS! [Kassett 3] till [Kassett 7] visas när pappersmataren (tillval) är installerad. 4 För automatisk avkänning av pappersformatet trycker du på [Auto] och väljer enheten [Cm] eller [Tum]. Vanliga inställningar - pappersformat Ange pappersstorlek för kassett. För att välja pappersformat trycker du på [Standard-format 1] eller [Standard-format 2] och väljer pappersformat. Auto A3 A4 A4 A5 5 Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen. Standardformat 1 B4 B5 B5 216x340mm Standardformat 2 Avbryt OK Status 10/10/ :10 Allmänna inställningar - Medietyp Välj papperstyp i kassett 1. 6 Tryck på [Ändra] i Medietyp och välj mediatyp. Tryck sedan på [OK]. Vanligt Grovt Pergament Återvunnet Förtryckt Arkiv Färgat Hålat Brevhuvud Tjockt Hög kvalitet Anpassad 1 Anpassad 2 Anpassad 3 Anpassad 4 Anpassad 5 Anpassad 6 Anpassad 7 Anpassad 8 Avbryt OK Status 10/10/ :

60 Förberedelser för användning Välja pappersformat och mediatyp för MP-facket Ange pappersformat för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. Ange mediatyp när det används något annat än vanligt papper. Element Beskrivning Mediatyp Auto Pappersformat Standardformat 1 Standardformat 2 Övriga Ange format Pappersformatet avkänns och väljs automatiskt. Välj om pappersformatet anges i Cm eller i Tum. Välj bland standardformaten. Följande pappersformat kan väljas: Amerikanska modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, Executive Europeiska modeller: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, mm Välj bland de standardformat som inte ingår i Standard-format 1. Följande pappersformat kan väljas: Amerikanska modeller: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R Europeiska modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, Executive, 8K, 16K, 16K-R Välj bland speciella standardformat och anpassade format. Följande pappersformat kan väljas: ISO B5, Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert #9 (Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6 3/4), Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Ange ett format som inte ingår i standardformaten. Följande pappersformat kan väljas: Format i tum X (horisontellt): " (i steg om 0.01") Y (vertikalt): " (i steg om 0.01") Format i centimeter X (horisontellt): mm (i steg om 1 mm) Y (vertikalt): mm (i steg om 1 mm) Följande mediatyper kan väljas: Vanligt (max. 105 g/m 2 ), Grovt, OH-film, Pergament (max g/m 2 ), Etiketter, Återvunnet, Förtryckt**, Arkiv, Styvt, Färgat, Hålat**, Brevhuvud**, Kuvert, Tjockt (min. 106 g/m 2 ), Bestruket, Hög kvalitet och Anpassad 1 till 8 * Se Engelskspråkig bruksanvisning för att ändra till en annan mediatyp än Vanligt. ** Se Engelskspråkig bruksanvisning för att skriva ut på förtryckt eller hålat papper eller på brevhuvud. OBS! Om faxen (tillval) är installerad och du använder MP-facket för att skriva ut mottagna fax, finns de mediatyper som anges nedan. Vanligt, Etiketter, Återvunnet, Arkiv, Pergament, Färgat, Bestruket, Styvt, Kuvert, Tjockt, Hög kvalitet, Grovt och Anpassad 1 till

61 Förberedelser för användning 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 2 Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/ pappersinst., [Nästa] i MP-facksinställning och sedan på [Ändra] i Pappersformat. Vanliga inställningar - pappersformat Ange pappersformat för MP-facket. 3 För automatisk avkänning av pappersformatet trycker du på [Auto] och väljer enheten [Cm] eller [Tum]. Auto Standardformat 1 Standardformat 2 Övriga A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 216x340mm För att välja pappersformat trycker du på [Standard-format 1], [Standard-format 2], [Övriga] eller [Ange format] och väljer pappersformat. Ange format Avbryt OK Status 10/10/ :10 Vanliga inställningar - pappersformat Ange pappersformat för MP-facket. Auto Om du har valt [Ange format] ska du trycka på [+] eller [-] för att ange formaten X (horisontellt) och Y (vertikalt). Genom att trycka på [#-knappar] kan du ange formatet direkt med hjälp av siffertangenterna. Standardformat 1 Standardformat 2 X( ) 297 mm Y(98-297) 210 mm 4 Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen. Övriga #-knappar #-knappar Ange format Avbryt OK Status 10/10/ :10 Allmänna inställningar - Medietyp Välj typ av papper i MP-fack. 5 Tryck på [Ändra] i Medietyp och välj mediatyp. Tryck sedan på [OK]. Vanligt OH-film Grovt Pergament Etiketter Återvunnet Förtryckt Arkiv Styvt Färgat Hålat Brevhuvud Kuvert Tjockt Bestruket Hög kvalitet Anpassad 1 Anpassad 2 Anpassad 3 Anpassad 4 Anpassad 5 Anpassad 6 Anpassad 7 Anpassad 8 Avbryt OK Status 10/10/ :

62 Förberedelser för användning Lägga i original Följ nedanstående steg när du vill lägga i original för att kopiera, skicka eller spara. Placera original på dokumentglaset Du kan även lägga original som inte är enskilda ark, som t.ex. böcker och tidskrifter, på dokumentglaset. 1 Öppna dokumentlocket eller dokumentbehandlaren (tillval). OBS! Innan du öppnar dokumentbehandlaren måste du kontrollera att det inte finns några original kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet. Original som lämnas kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet kan falla ned när du öppnar dokumentbehandlaren. Låt dokumentlocket eller dokumentbehandlaren (tillval) vara öppna om originalet är en bok eller en tidskrift. Det kan bildas skuggor runt kanterna och i mitten på original som består av ett uppslag. 2 Placera originalet. Placera den sida som ska skannas nedåt och justera den tätt intill indikatorerna för originalformat, med det bakre vänstra hörnet som referenspunkt. OBS! Se Engelskspråkig bruksanvisning för information om Originalorientering. 2-34

63 Förberedelser för användning Indikatorer för originalformat (Amerikanska modeller) 2 (Europeiska modeller) 3 Stäng dokumentlocket eller dokumentbehandlaren (tillval). VIKTIGT! Tryck inte med kraft på dokumentlocket när du stänger det. Överdriven kraft kan spräcka dokumentglaset. FÖRSIKTIGHET! Låt inte dokumentlocket eller dokumentbehandlaren (tillval) stå öppna, eftersom det då finns risk för personskada. 2-35

64 Förberedelser för användning Lägga i original i dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren (tillval) skannar automatiskt varje ark när det finns flera original. Båda sidorna i 2-sidiga original skannas. Dokumentbehandlarens delar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Indikator för placering av original (2) Övre lucka (3) Breddstöd för original (4) Originalbord (5) Originalutmatningsbord (6) Stopp för original (7) Öppningshandtag Original som stöds av dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren kan hantera följande typer av original. Dokumentbehandlare Vikt g/m 2 (dubbelsidig utskrift: g/m 2 ) Dokumentbehandlare (dokumentbehandlare med dubbelskanner) g/m 2 (dubbelsidig utskrift: g/m 2 ) Format Kapacitet Max. A3 till min. A5 Max. Ledger till min. Statement-R. Vanligt papper (80 g/m 2 ), Färgat papper, Återvunnet papper, Papper av hög kvalitet: 100 ark (original av olika format: 30 ark). Tjockt papper (157 g/m 2 ): 50 ark Tjockt papper (120 g/m 2 ): 66 ark Konstpapper: 1 ark Max. A3 till min. A5 Max. Ledger till min. Statement-R. Vanligt papper (80 g/m 2 ), Färgat papper, Återvunnet papper, Papper av hög kvalitet: 175 ark (original av olika format: 30 ark). Tjockt papper (157 g/m 2 ): 89 ark Tjockt papper (120 g/m 2 ): 116 ark Konstpapper: 1 ark Original som inte stöds av dokumentbehandlaren Använd inte dokumentbehandlaren med följande typer av original: Mjuka original som t.ex. vinylark. Genomskinliga original som OH-film. Karbonpapper. Original med mycket glatta ytor. Original med tejp eller klister. Fuktiga original. Original med korrigeringsvätska som inte har torkat. Original med oregelbunden (icke-rektangulär) form. Original med urklippta delar. Skrynklat papper. 2-36

65 Förberedelser för användning Original med veck. (Släta ut eventuella veck innan du lägger i originalet. Om du inte gör det kan originalen fastna.) Original sammanbundna med gem eller häftklamrar. (Ta bort gem och häftklamrar och släta ut skrynkliga eller vikta original innan du lägger på dem. Om du inte gör det kan originalen fastna.) Så här lägger du i original 2 VIKTIGT! Innan du lägger i originalen måste du se till att det inte finns några original på originalutmatningsbordet. Om det gör det kan det hända att nya original fastnar. 1 Justera originalbreddstöden. 2 Lägg i originalen. Lägg den sida som ska skannas (eller den första sidan av ett 2-sidigt original) vänd uppåt. För in den främre kanten i dokumentbehandlaren så långt det går. Indikatorn för placering av original tänds. OBS! Se Engelskspråkig bruksanvisning för information om Originalorientering. VIKTIGT! Se till att breddstöden passar originalen exakt. Justera annars stöden. Ett mellanrum kan göra att originalen fastnar. Se till att de ilagda originalen inte når högre än den angivna nivån. I annat fall kan de fastna (se bilden). Om originalen har hål eller perforerade linjer bör de placeras på så sätt att hålen/perforeringarna skannas sist (ej först). 2-37

66 Förberedelser för användning Indikator för placering av original Indikatorn för placering av original tänds eller släcks beroende på hur originalen är placerade. Indikeringarna och deras status är enligt följande. Grön lampa tänd: Originalet är rätt placerat. Grön lampa blinkar: Originalet är inte rätt placerat. Ta bort det och lägg tillbaka det igen. 2-38

67 3 Grundläggande användning I detta kapitel beskrivs följande funktioner: Inloggning/Utloggning Tangent Enter och Quick No. Search Touchpanelens display Förhandsgranskning av original Val av färgfunktion Kopiera Skicka Skärm för destinationsbekräftelse Förberedelse för att skicka ett dokument till en dator Ange destination Användning av Dokumentlåda Avbryta jobb Skärmen Snabbinstallation Program Registrera genvägar (inställningarna för Kopiera, Skicka och Dokumentlåda) Använda Internetbrowser Användning av Veckotimer Kontroll av räknare Skärm Hjälp

68 Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Om administration av användarinloggning är aktiverad, måste du ange inloggningsanvändarnamn och inloggningslösenord för att använda maskinen. OBS! Du kan inte logga in om du glömmer ditt inloggningsanvändarnamn eller inloggningslösenord. Logga i det fallet in med administratörsbehörighet och ändra ditt inloggningsanvändarnamn eller inloggningslösenord. Om inställningen av gästautentiseringen är aktiverad måste du trycka på tangenten Authentication/Logout när du loggar in. Mer information finns i Engelskspråkig bruksanvisning. Logga in Ange inloggningsnamn och lösenord. 1 Om denna skärm visas under användning trycker du på [Inloggningsanvändarnamn]. Logga in till: Inloggnings användarnamn Lokalt abcdef Tryck på [#-knappar] för att ange inloggningsdata med siffertangenterna. #-knappar ******** #-knappar Inloggningslösenord ID-kortinloggning Motkontroll Avbryt Logga in Status 10/10/ :10 2 Ange inloggningsanvändarnamnet och tryck på [OK]. 3 Tryck på [Inloggningslösenord]. Tryck på [#-knappar] för att ange inloggningsdata med siffertangenterna. 4 Ange lösenordet och tryck på [OK]. 5 Kontrollera att inloggningsanvändarnamn och lösenord är korrekta och tryck på [Logga in]. OBS! Om Nätverksautentisering väljs som användarautentiseringsmetod, kan antingen Lokalt eller Nätverk väljas som autentiseringsdestination. 3-2

69 Grundläggande användning Enkel inloggning Välj användare för inloggning Nr A B C 1/1 Om denna skärm visas under användning väljer du en användare och loggar in. OBS! En inmatningsskärm visas om ett inloggningslösenord krävs. Mer information finns i Engelskspråkig bruksanvisning. 3 Tangentbordsinloggning Status 10/10/ :10 Logga ut Du loggar ut från maskinen genom att trycka på tangenten Authentication/Logout för att återgå till skärmen för inmatning av inloggningsanvändarnamn/ inloggningslösenord. Utloggningen utförs automatiskt i följande fall: När du trycker på tangenten Power för att gå till Viloläge. När Autoviloläge är aktiverat. När automatisk återställning av panel är aktiverad. När Auto energisparläge är aktiverat. När Energisparläge aktiveras genom att du trycker på tangenten Energy Saver. 3-3

70 Grundläggande användning Tangent Enter och Quick No. Search I detta avsnitt beskrivs det hur du använder tangenterna Enter och Quick No. Search på manöverpanelen. Använda tangent Enter ( ) Tangent Enter fungerar på samma sätt som de tangenter som visas på touchpanelen såsom [OK] och [Stäng]. Symbolen Enter ( ) visas bredvid de tangentfunktioner som bekräftas med tangent Enter (t.ex. [ OK], [ Stäng]). Nedan används val av kopieringspapper som ett exempel för att förklara hur tangenten Enter används. Mer information finns i Engelskspråkig bruksanvisning. Pappersval Original Zooma Papper Klar för kopiering. (Fullfärg) : A4 : 100% : A4 Förhandsgranska Auto Kassett A4 Vanligt A3 Vanligt A4 Vanligt A4 Vanligt A4 Vanligt A4 Vanligt A4 Vanligt Kopior MP-fack MP-fack Papprsinst. 1 Tryck på tangenten för kassetten som innehåller önskat pappersformat på skärmen för pappersval. Symbolen Enter ( ) visas bredvid [OK] på touchpanelen för att indikera att tangenten Enter har samma funktion som [OK]. 2 Kopiera med det valda papperet genom att trycka på tangenten Enter (eller [OK]). Ny genväg Avbryt OK Status 10/10/ :10 Använda tangent Quick No. Search ( ) Använd tangent Quick No. Search för att välja en funktion genom att ange ett nummer direkt med siffertangenterna. Du kan t.ex. ange snabbuppringningsnumret för en överföringsdestination eller hämta ett sparat program med hjälp av dess programnummer. Tangent Quick No. Search har samma funktion som [Nr] som visas på touchpanelen. Användningen av tangent Quick No. Search förklaras nedan med ett exempel där ett snabbuppringningsnummer anges för att välja en destination. Se Ange destination på sidan 3-40 för mer information om snabbuppringning. 1 Tryck på tangenten Quick No. Search (eller [Nr]) på standardskärmen för sändning. AAA Status Redo att skicka. Lägg på originalet. A OFFICE B OFFICE C OFFICE Upptaget 0001 Destination Uppgift Adressbok BBB FFF GGG HHH III JJJ Destination Direkt WSDskanning Snabbinstallation Ange snabbvalssiffran med #-tangenterna. Avbryt ( ) Format orig./ skickade data 0011 OK Färg/ Bildkvalitet 1/1 1/100 Avancerad installation Destination Ange e-postadress Ange sökväg till mapp Ange FAX-nr i-fax Adresspost Program 10/10/ :10 2 Ange snabbuppringningsnumret med siffertangenterna i inmatningsskärmen för siffror. 3 Om du har angett ett en- eller tresiffrigt snabbuppringningsnummer ska du trycka på tangenten Enter (eller [OK]). Den angivna destinationen visas i destinationslistan. OBS! Om du har angett ett fyrsiffrigt snabbuppringningsnummer kan steg 3 uteslutas. Standardskärmen för sändning visas och den angivna destinationen visas i destinationslistan. 3-4

71 Grundläggande användning Touchpanelens display Visning av original och papper På touchpanelen visas vald papperskälla och valt utmatningsfack. Tryck på Start-knappen för att påbörja utskrift. Tryck på [Avbryt] för att ändra inställningar. Kopiera bild Utmatnings -fack Originalplacering Kopior Genväg 1 3 Genväg 2 Papperskälla Genväg 3 Format/orientering på original och papper Original Zooma Papper : A4 : 100% : A4 Avbryt Auto Pappersval 1-sidigt >>1-sidigt Dubbelsidig 100% Zooma Av Kombinera Normal 0 Densitet Av Häfta/hålslå Genväg 4 Genväg 5 Genväg 6 Snabbinstallation Orig.-/papper/ slutbehandl. Färg/ Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Program Status 10/10/ :10 Återstående toner 3-5

72 Grundläggande användning Förhandsgranskning av original Du kan visa en förhandsgranskningsbild av det inskannade dokumentet på panelen. OBS! Om du vill visa en förhandsgranskning av en bild som sparats i en Anpassad låda, se Förhandsgranska dokument/kontrollera dokumentuppgifter på sidan De anvisningar som anges här gäller ett 1-sidigt original. Följ nedanstående steg om du vill förhandsgranska skannade original. 1 Lägg originalet på dokumentglaset och tryck på tangenten Copy. Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopior 2 Tryck på [Förhandsgranska]. Kopiera bild Genväg 1 Placera original. Genväg 2 Genväg 3 Auto 100% Normal 0 Genväg 4 Original : A4 : --- Zooma : 100% : 100% Papper : A4 : --- Förhandsgranska Pappersval 1-sidigt >>1-sidigt Dubbelsidig Zooma Av Kombinera Densitet Av Häfta/hålslå Genväg 5 Genväg 6 Orig.-/papper/ slutbehandl. Färg/ Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Program Status 10/10/ :10 Tryck på Start-knappen för att påbörja utskrift. Tryck på [Avbryt] för att ändra inställningar. Kopiera bild Kopior Genväg 1 Genväg 2 Genväg 3 3 Maskinen börjar skanna originalet. När skanningen är klar visas förhandsgranskningsbilden på panelen. 4 Om du vill ändra kvaliteten eller layouten trycker du på [Avbryt] eller tangenten Stop. Ändra inställningarna och tryck på [Förhandsgranska] igen om du vill se en förhandsgranskningsbild med de nya inställningarna. Original Zooma Papper : A4 : 100% : A4 Avbryt Auto Pappersval 1-sidigt >>1-sidigt Dubbelsidig 100% Zooma Av Kombinera Normal 0 Densitet Av Häfta/hålslå Genväg 4 Genväg 5 Genväg 6 OBS! Om du skannar ett original med flera sidor, förhandsgranskas endast den första sidan. Snabbinstallation Snabbinstallation Orig.-/papper/ slutbehandl. Färg/ Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Program Status 10/10/ :10 5 Om förhandsgranskningsbilden är korrekt trycker du på tangenten Start. Kopieringen börjar. 3-6

73 Grundläggande användning Val av färgfunktion När du skannar och sedan kopierar, skickar eller sparar dokument, kan du välja den använda färgfunktionen för skanningen från manöverpanelen. 3 Känner automatiskt igen om skannade dokument är i färg eller svartvita. Skannar alla dokument i fullfärg. Skannar alla dokument i svartvitt. Tillvägagångssättet för val av färgfunktion beskrivs nedan med ett exempel där det skannade dokumentet kopieras. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen i dokumentbehandlaren eller på dokumentglaset. 3 Tryck på tangenten Auto Color, Full Color eller Black & White för att välja färgfunktion. 4 Ange de inställningar som krävs för kopieringen. 5 Tryck på tangenten Start. OBS! Du kan finjustera färgfunktionen från touchpanelen. Kopiera: Du kan använda kopiering med En färg i cyan, grön o.s.v. Skick/spara: Du kan välja Autofärg (Färg/ Grå), Autofärg (Färg/Svartvit), Fullfärg eller Gråskala. Du kan även ändra standardfärgfunktionen för att kopiera och skicka/spara. 3-7

74 Grundläggande användning Kopiera Följ nedanstående steg för grundläggande kopiering. 1 Tryck på tangenten Copy. OBS! Om touchpanelen är frånslagen trycker du på tangenten Energy Saver eller Power och väntar tills maskinen har värmts upp. 2 Lägg originalen på dokumentglaset eller i dokumentbehandlaren (tillval). OBS! Anvisningar om att placera original finns i Lägga i original på sidan Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopiera bild Kopior Genväg 1 3 Kontrollera att [Auto] är valt i Pappersval på touchpanelen. Papper som överensstämmer med originalets format väljs automatiskt. Placera original. Original : A4 : --- Zooma : 100% : 100% Papper : A4 : --- Förhandsgranska Auto Pappersval 1-sidigt >>1-sidigt Dubbelsidig 100% Zooma Av Kombinera Normal 0 Densitet Av Häfta/hålslå Genväg 2 Genväg 3 Genväg 4 Genväg 5 Genväg 6 Om du vill byta pappersformat trycker du på [Orig.- /papper/slutbehandl.], [Pappersval] och väljer önskad papperskälla. Snabbinstallation Orig.-/papper/ slutbehandl. Färg/ Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Program Status 10/10/ :10 4 Ange antalet kopior med siffertangenterna. Ange ett önskat antal upp t.o.m Tryck på tangenten Start för att börja kopiera. 3-8

75 Grundläggande användning Justera densiteten Följ nedanstående steg för att justera densiteten vid kopiering. Du kan justera densiteten i 7 eller 13 nivåer. Följ nedanstående steg om du vill justera kopiornas densitet. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 3 Lägg originalet på dokumentglaset och tryck på [Färg/Bildkvalitet] -> [Densitet]. Densitet Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopior 4 Justera densiteten genom att trycka på [-3] (Ljusare) till [+3] (Mörkare). Det går att ändra densitetsnivå från [-3] (Ljusare) till [+3] (Mörkare) i halva steg. Ljusare Normal Mörkare 5 Tryck på [OK]. Original Zooma Papper : A4 : 100% : A4 Förhandsgranska Ny genväg Avbryt OK Status 10/10/ :10 6 Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. 3-9

76 Grundläggande användning Välja bildkvalitet Välj den lämpligaste bildkvaliteten för den aktuella typen av original. Tabellen nedan visar alternativen för bildkvalitet. Alternativ för bildkvalitet Beskrivning Text+foto*, ** Foto Text* Grafik/Karta* Printer utskrift Bok/Magasin Printer utskrift Bok/Magasin Fotopapper Av På Printer utskrift Bok/Magasin För en blandning av text och foton som har skrivits ut från denna maskin. För en blandning av text och foton i tidskrifter o.s.v. För foton som har skrivits ut från denna maskin. För foton i tidskrifter o.s.v. Passar för foton som har tagits med en kamera. För dokument som mest består av text och som har skrivits ut från denna maskin. Skarp återgivning av pennskrift och tunna linjer. För kartor och diagram som har skrivits ut från denna maskin. För kartor och diagram i tidskrifter. * Textmarkör kan väljas. ** Välj [Text] för att förbättra resultatet om grå text inte skrivs ut helt med [Text+foto]. Följ nedanstående steg om du vill justera kopiornas kvalitet. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Lägg originalet på dokumentglaset och tryck på [Färg/Bildkvalitet] -> [Originalbild]. Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopior 4 Välj bildkvalitet. Originalbild Text+foto Foto Text Originaltyp Printer utskrift Bok /Magasin OBS! När kryssrutan Textmarkör markeras och en märkpenna kopieras, kan detta användas för att undvika att färgåtergivningen av märkpennan blir för svag. Original Zooma Papper : A4 : 100% : A4 Förhandsgranska Grafik /Karta Textmarkör 5 Tryck på [OK]. Ny genväg Avbryt OK 6 Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. Status 10/10/ :

77 Grundläggande användning Kopiera med zoom Använd detta alternativ när du vill förminska eller förstora originalbilden. Du kan välja mellan följande zoomalternativ: Autozoom Letter-R Ledger: 129 % Förminskar eller förstorar automatiskt originalbilden så att den passar det valda pappersformatet. 3 A4 A3: 141 % Statement-R: 64 % A5: 70 % Manuell zoom Används för att manuellt förminska eller förstora originalbilden till mellan 25 och 400 % i steg om 1 %. 25 % 400 % Förinställd zoom Förminskar eller förstorar med förinställda grader. Du kan välja mellan följande förstorings-/förminskningsgrader: Modell Amerikanska modeller Europeiska modeller Modeller till Asien/ Stilla Havsområdet Zoomnivå (original-kopia) 100 %, Auto, 400 % (Max.), 200 % (STMT >> Ledger), 154 % (STMT >> Legal), 129 % (Letter >> Ledger), 121 % (Legal >> Ledger), 78 % (Legal >> Letter), 77 % (Ledger >> Legal), 64 % (Ledger >> Letter), 50 % (Ledger >> STMT), 25 % (Min.) 100 %, Auto, 400 % (Max.), 200 % (A5 >> A3), 141 % (A4 >> A3, A5 >> A4), 127 % (Folio >> A3), 106 % (11 15" >> A3), 90 % (Folio >> A4), 75 % (11 15" >> A4), 70 % (A3 >> A4, A4 >> A5), 50 %, 25 % (Min.) 100 %, Auto, 400 % (Max.), 200 % (A5 >> A3), 141 % (A4 >> A3, B5 >> B4), 122 % (A4 >> B4, A5 >> B5), 115 % (B4 >> A3, B5 >> A4), 86 % (A3 >> B4, A4 >> B5), 81 % (B4 >> A4, B5 >> A5), 70 % (A3 >> A4, B4 >> B5), 50 %, 25 % (Min.) 3-11

78 Grundläggande användning XY-zoom Välj separata förstorings-/förminskningsgrader i vertikal och horisontell riktning. Förminska eller förstora originalbilder mellan 25 % och 400 % i steg om 1 %. Y X Följ nedanstående steg om du vill använda zoom vid kopiering. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Lägg originalet på dokumentglaset och tryck på [Layout/redigera] -> [Zooma]. Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopior 4 Tryck på [Standardzoom] om du vill använda Autozoom. Zooma Original Zooma Papper : A4 : 100% : A4 Förhandsgranska Ny genväg Standard zoom XY-zoom Max. 400% A5>>A3 200% A4>>A3 141% A5>>A4 A4>>B4 122% A5>>B5 B4>>A3 115% B5>>A4 (25-400) 400 % #-knappar 100% Aut. Avbryt A3>>B4 86% A4>>B5 81% 81% 70% A3>>A4 A4>>A5 50% 25% Min. OK Tryck på [+] eller [-] om du vill ändra förstorings-/ förminskningsgraden som visas. Genom att trycka på [#-knappar] kan du även ange förstorings-/ förminskningsgraden direkt med hjälp av siffertangenterna. Om du använder förinställd zoom ska du välja tangenten för önskat format. Status 10/10/ :10 Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopior Om du använder XY-zoom ska du trycka på [XYzoom]. Zooma Original Zooma Papper Status : A4 : 100% : A4 Förhandsgranska Ny genväg Standard zoom XY-zoom X Y (25-400) 100 #-knappar (25-400) 100 #-knappar Avbryt % % Överka. överst Originalorientering OK 10/10/ :10 Tryck på [+] eller [-] för att ändra förstorings-/ förminskningsgraden som visas för X (horisontellt) och Y (vertikalt). Genom att trycka på [#-knappar] kan du även ange förstorings-/ förminskningsgraden direkt med hjälp av siffertangenterna. Tryck på [Original-orientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överka. överst] eller [Överka. Vänster]. Tryck sedan på [OK]. 5 Tryck på [OK]. 6 Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. 3-12

79 Grundläggande användning Dubbelsidig kopiering Kopiera på båda sidorna. Följande alternativ finns tillgängliga för dubbelsidig kopiering: Du kan även framställa 1-sidiga kopior av 2-sidiga original eller original med uppslag som t.ex. böcker. Du kan välja mellan följande alternativ: 1-sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 1-sidiga original. För original med ett udda antal sidor blir baksidan på den sista kopian tom Original Kopia ghi def abc Original A ghi abc def Kopia B ghi abc def Följande alternativ för bindning är tillgängliga: A B Original vänster/höger till Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Original vänster/höger till Bindning överkant: Bilderna på baksidorna roteras 180. Kopiorna kan bindas ihop i den övre kanten, så att de har samma orientering när sidorna vänds. 2-sidig till 1-sidig Kopierar båda sidorna av ett 2-sidigt original på två separata ark. En dokumentbehandlare (tillval) krävs. Original Kopia Följande alternativ för bindning är tillgängliga: Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Bindning överkant: Bilderna på baksidorna roteras sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 2-sidiga original. En dokumentbehandlare (tillval) krävs. Original Kopia OBS! Följande format stöds i 2-sidig till 2-sidig: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement- R, Oficio II, 216 x 340 mm, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R och Folio. 3-13

80 Grundläggande användning Bok till 1-sidig Framställer en 1-sidig kopia av ett 2-sidigt original eller öppet bokoriginal. Följande alternativ för bindning är tillgängliga: Original Kopia Binding vänster: Original med uppslag kopieras från vänster till höger. Binding höger: Original med uppslag kopieras från höger till vänster. OBS! Följande format på original och papper stöds i 2- sidig till 1-sidig och Bok till 1-sidig: Original: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R och 8K. Papper: Letter, A4, B5 och 16K. Du kan ändra pappersformat och förminska eller förstora kopian för att passa detta format. Bok till 2-sidig Uppslag -> 2-sidig Uppslag -> Uppslag Framställer 2-sidiga kopior av original som består av en öppen bok med uppslagna sidor OBS! Följande format på original och papper stöds i Bok till 2-sidig: Original: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4- R, B5-R, A5-R och 8K. Papper: Letter, A4 och B5. Original Kopia Följ nedanstående steg om du vill använda 2-sidig/dubbelsidig kopiering. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Layout/redigera] och sedan på [Dubbelsidig]. Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopior 4 Välj önskat alternativ för dubbelsidig kopiering. Dubbelsidig 1-sidig >>1-sidig 1-sidig >>2-sidig 5 Om du väljer [1-sidig>>2-sidig] eller [2-sidig>>2-sidig] ska du välja bindningskant för de färdiga kopiorna i Slutbehandl.. Original Zooma Papper : A4 : 100% : A4 Förhandsgranska 2-sidig >>1-sidig 2-sidig >>2-sidig Bok >>1-sidig Bok >>2-sidig Slutbehandl. Bindning vänster/höger Bindning överkant Överka. överst Originalorientering Om du väljer [Bok>>2-sidig] ska du trycka på [Bok>>2-sidig] eller [Bok>> Bok] i Slutbehandl. för att välja inställning för dubbelsidig kopiering. Ny genväg Avbryt OK Status 10/10/ :

81 Grundläggande användning Dubbelsidig Klar för kopiering. (Fullfärg) 1-sidig >>1-sidig Original Kopior 6 Om du väljer [2-sidig>>1-sidig], [2-sidig>>2-sidig], [Bok>>1-sidig] eller [Bok>>2-sidig] ska du välja bindningskant för originalen i Original. Original Zooma Papper : A4 : 100% : A4 Förhandsgranska Ny genväg 1-sidig >>2-sidig 2-sidig >>1-sidig 2-sidig >>2-sidig Bok >>1-sidig Bok >>2-sidig Bindning vänster/höger Bindning överkant Avbryt Överka. överst Originalorientering OK 7 Tryck på [Original-orientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överka. överst] eller [Överka. Vänster]. Tryck sedan på [OK]. 8 Tryck på [OK]. 3 Status 10/10/ :10 9 Tryck på tangenten Start. När originalet som ligger på dokumentglaset har skannats byter du ut det mot nästa original. Tryck sedan på tangenten Start. När du har skannat alla original trycker du på [Skanning klar] för att börja kopiera. Kopiering med sortering/förskjutning Maskinen kan sortera och förskjuta samtidigt som den kopierar. Du kan använda funktionen Sortera/förskjut för uppgifter som t.ex. de som visas nedan. Sortera Skanna flera original och mata ut kompletta uppsättningar med kopior efter sidnummer. Original Kopia Förskjut Utan slutdel Om du använder förskjutning utan att slutdelen (tillval) har installerats, erhålls utskrivna kopior efter det att varje uppsättning (eller sida) har roterats 90º. 2 1 Original Kopia (varje uppsättning) OBS! För att använda sortering måste samma pappersformat som i det valda pappersfacket fyllas på i en annan riktning i ett annat pappersfack. Följande pappersformat stöder Förskjutning: A4, B5, Letter och 16K. 3-15

82 Grundläggande användning Med slutdel När du använder förskjutning åtskiljs utskrivna kopior efter varje kopiesats (eller efter varje sida). OBS! En slutdel (tillval) krävs. Följande pappersformat stöder förskjutning: A3, B4, A4, B5, Letter, Legal, Ledger, Oficio II, 8K, 16K, mm och Folio. Original Kopia (varje uppsättning) Följ nedanstående steg om du vill använda kopiering med sortering/förskjutning. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på [Sortera/förskjut]. Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopior 4 Om du vill använda kopiering med sortering väljer du [På] i Sortera. Sortera/förskjut Sortera Av På Om du vill använda kopiering med förskjutning väljer du [Varje upps. uppsättning] i Förskjut. Tryck på [OK]. Original Zooma Papper : A4 : 100% : A4 Förskjut Av Varje upps. uppsättning Förhandsgranska Ny genväg Avbryt OK Status 10/10/ :10 Sortera/förskjut Klar för kopiering. (Fullfärg) Sortera Kopior Om [Av] väljs för Sortera ska du trycka på [Av] eller [Varje sida] i Förskjut. 5 Tryck på [OK]. Av På Original Zooma Papper : A4 : 100% : A4 Förskjut Av Varje sida Förhandsgranska Ny genväg Avbryt OK Status 10/10/ :10 6 Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. 3-16

83 Grundläggande användning Reservera nästa Denna funktion gör att du kan reservera nästa jobb under utskriften. Använd denna funktion för att skanna originalet under tiden som maskinen gör en utskrift. Det reserverade kopieringsjobbet skrivs ut när det pågående utskriftsjobbet är klart. Tillvägagångssättet varierar beroende på Reservera nästa prioritet (se Engelskspråkig bruksanvisning). Om Reservera nästa prioritet är inställd på [På]. Kopieringsfunktionens standardskärm visas på touchpanelen under utskriften. 3 Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopiera bild Placera original. Kopior Genväg 1 Genväg 2 Genväg 3 1 Lägg originalen på maskinen för reservering av kopiering och konfigurera kopieringsinställningarna. Auto 100% Normal 0 Genväg 4 Original : A4 : --- Zooma : 100% : 100% Papper : A4 : --- Förhandsgranska Pappersval 1-sidigt >>1-sidigt Dubbelsidig Zooma Av Kombinera Densitet Av Häfta/hålslå Genväg 5 Genväg 6 Snabbinstallation Orig.-/papper/ slutbehandl. Färg/ Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Program Status 10/10/ :10 2 Tryck på tangenten Start. Maskinen börjar skanna originalen. Det reserverade kopieringsjobbet skrivs ut när det pågående utskriftsjobbet är klart. Om Reservera nästa prioritet är inställd på [Av]. Kopieringsfunktionens skärm visas på touchpanelen under utskriften. Kopierar... Kopior Jobbnr: Jobbnamn: doc Användarnamn: Skannerinställning Skrivarinställning Skannade sidor Kopior 1 Tryck på [Reserv. nästa]. Standardskärmen för kopiering visas. 2 2/ 24 A4 100% 2-sidig Överst vid överkanten A4 2-sidig Sortera Innerfack Vanligt Avbryt Reserv. nästa Status 10/10/ :10 2 Lägg originalen på maskinen för reservering av kopiering och konfigurera kopieringsinställningarna. 3 Tryck på tangenten Start. Maskinen börjar skanna originalen. Det reserverade kopieringsjobbet skrivs ut när det pågående utskriftsjobbet är klart. 3-17

84 Grundläggande användning Avbruten kopiering Denna funktion gör att du kan pausa de pågående jobben när du behöver ta kopior omedelbart. Maskinen fortsätter med de pausade utskriftsjobben när den avbrutna kopieringen slutar. OBS! Om du lämnar maskinen oanvänd i 1 minut, annulleras automatiskt funktionen med avbruten kopiering och utskriften fortsätter. Du kan ändra fördröjningen tills funktionen med avbruten kopiering annulleras. Ändra fördröjningen efter behov. Mer information finns i Engelskspråkig bruksanvisning. Klar för avbrott. (Fullfärg) Kopiera bild Kopior Genväg 1 1 Tryck på tangenten Interrupt. Det pågående utskriftsjobbet avbryts tillfälligt. Placera original. Genväg 2 Genväg 3 Auto 100% Normal 0 Genväg 4 Original : A4 : --- Zooma : 100% : 100% Papper : A4 : --- Förhandsgranska Pappersval 1-sidigt >>1-sidigt Dubbelsidig Zooma Av Kombinera Densitet Av Häfta/hålslå Genväg 5 Genväg 6 Snabbinstallation Orig.-/papper/ slutbehandl. Färg/ Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Program Status 10/10/ :10 2 Lägg originalen på maskinen för avbruten kopiering och konfigurera kopieringsinställningarna. 3 Tryck på tangenten Start för att starta funktionen med avbruten kopiering. 4 Tryck på tangenten Interrupt när funktionen med avbruten kopiering slutar. Maskinen fortsätter med de pausade utskriftsjobben. 3-18

85 Grundläggande användning Häfta Använd denna funktion för att häfta dina färdiga kopior. OBS! Häftning erfordrar slutdel (tillval). Lägg märke till att rygghäftning (häftning i mitten) erfordrar vikenheten. Det finns följande häftningsalternativ och orienteringar. 3 Originalorientering: Överkant (Bakkant) Originalorientering: Överkant (Bakkant) Originalorientering: Vänster överkant (Vänster övre hörn) Originalorientering: Vänster överkant (Vänster övre hörn) Papperets orientering i kassetten Papperets orientering i kassetten OBS! B5-R och 16K-R "en klammer" är inte diagonal. 3-19

86 Grundläggande användning Följ nedanstående steg för att framställa häftade kopior. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. OBS! Vid utförande av Häftning vid olika format, se Engelskpråkig bruksanvisning. 3 Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på [Häfta/hålslå]. Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopior 4 Välj häftningsposition. Häfta/hålslå Original : A4 Zooma : 100% Papper : A4 Förhandsgranska Status Ny genväg Häfta Av Hålslå Av Övre vänster Övre höger 2 klamrar Vänster 2 hål Vänst. 2 hål Övre 2 hål Hög. 2 klamrar Övre 2 klamrar Höger Överka. överst Originalorientering Rygghäftning 3 hål Vänst. 3 hål Övre 3 hål Hög. Avbryt OK 10/10/ :10 OBS! Välj rygghäftning genom att trycka på [Rygghäftning]. Lägg omslaget underst vid placeringen av originalen. Mer information om rygghäftning finns i Engelskspråkig bruksanvisning. 5 Tryck på [Original-orientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överka. överst] eller [Överka. vänster]. Tryck sedan på [OK]. 6 Tryck på [OK]. 7 Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. Häftning vid olika format Utskrifterna kan häftas även vid olika pappersformat om de har samma bredd eller samma längd. Max. antal ark som kan häftas är 30. A4 B5 Letter A4 B5 Letter A3 B4 Ledger A3 B4 Ledger A3 och A4 B4 och B5 Ledger och Letter Ledger och Letter-R 8K och 16K Letter-R Legal Letter-R Legal 3-20

87 Grundläggande användning Hålslagning Slå hål i uppsättningarna med färdiga kopior som en förberedelse för bindning. OBS! Erfordrar slutdel (tillval) och hålslag. Orienteringen på originalet och motsvarande hålslagspositioner är följande. Original Kopia Orientering på original Dokumentglas Dokumentbehandlare 3 OBS! Den amerikanska modellen erbjuder hålslagning med två eller tre hål. Den europeiska modellen erbjuder hålslagning med två eller fyra hål. 3-21

88 Grundläggande användning Följ nedanstående steg för hålslagning. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på [Häfta /hålslå]. Klar för kopiering. (Fullfärg) Kopior 4 Välj typen av hålslagning. Häfta/hålslå Häfta Av Övre vänster Övre höger 2 klamrar Vänster 2 klamrar Övre 2 klamrar Höger Rygghäftning 5 Tryck på [Original-orientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överka. överst] eller [Överka. vänster]. Tryck sedan på [OK]. Original : A4 Zooma : 100% Papper : A4 Förhandsgranska Hålslå Av 2 hål Vänst. 2 hål Övre 2 hål Hög. 3 hål Vänst. 3 hål Övre 3 hål Hög. Överka. överst Originalorientering 6 Tryck på [OK]. Ny genväg Avbryt OK Status 10/10/ :10 7 Tryck på tangenten Start. Om originalet ligger på dokumentglaset. Placera nästa original och tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. Tryck på [Skanning klar] när alla original har skannats. Kopieringen börjar. 3-22

89 Grundläggande användning Skicka Maskinen kan skicka en skannad bild som en e-postbilaga eller till en dator i nätverket. För att kunna göra detta måste avsändarens och mottagarens adresser registreras i nätverket. En nätverksmiljö där maskinen kan anslutas till en e-postserver krävs. Vi rekommenderar att ett lokalt nätverk (LAN) används för att avhjälpa problem med överföringshastighet och säkerhet. Samtidigt som du skickar en skannad bild kan du även skriva ut bilden eller skicka den till Dokumentlåda. 3 Följ nedanstående steg för att använda skanningsfunktionen: Programmera inställningarna, inklusive e-postinställningarna, i maskinen. Använd Command Center RX (den interna HTML-webbsidan) för att registrera IP-adressen, SMTPserverns värdnamn, mottagaren och inställningarna för e-post. Registrera mottagaren i adressboken eller snabbvalstangenterna. Om en datormapp (SMB/FTP) har valts som destination, måste denna delas. Kontakta administratören för att skapa datormappen. Skapa/registrera en dokumentlåda (om en Dokumentlåda har valts som destination). Välj detaljerade överföringsinställningar (för att välja en Dokumentlåda som destination, eller skriva ut och skicka bilden samtidigt). Följ nedanstående steg för grundläggande sändning. Följande fem alternativ finns tillgängliga: Skicka som e-post: Skickar en skannad originalbild som en bilaga till ett e-postmeddelande. Se sidan Skicka till mapp (SMB): Sparar en skannad originalbild i en delad mapp på en valfri dator. Se sidan Skicka till mapp (FTP): Sparar en skannad originalbild i en mapp på en FTP-server. Se sidan Skicka till Dokumentlåda: Skickar ett lagrat dokument i en dokumentlåda på denna maskin. Se Engelskspråkig bruksanvisning. Skanna bilddata med TWAIN/WIA: Skanna dokumentet genom att använda ett TWAIN-eller WIAkompatibelt program. Se TWAIN/WIA Driver Operation Guide. OBS! Det går även att ange en kombination av olika sändningsalternativ. Se Skicka till olika typer av destinationer (Massändning) på sidan Faxfunktionen går att använda när faxen (tillval) har installerats. Mer information om denna funktion finns i FAX Operation Guide. 3-23

90 Grundläggande användning Skicka som e-post Skickar en skannad originalbild som en e-postbilaga. OBS! Gå in i Command Center RX i förväg och ange de inställningar som krävs för att skicka e-post. Mer information finns i Command Center RX (inställningar för e-post) på sidan Tryck på tangenten Send. Visar skärmen Skicka. OBS! Skärmen Adressbok kan visas beroende på inställningarna. Tryck i detta fall på [Avbryt] för att visa skärmen Skicka. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. Ange e-postadress Redo att skicka. Ange destination. E-postadress Lägg till ny e-postdestination. Tryck på [E-postadress] och ange sedan adressen via tangentskärmen. Destination 3 Tryck på [Ange e-postadress] och sedan på [E-postadress]. OBS! Destinationen kan anges med hjälp av adressboken eller snabbvalstangenterna. Se Ange destination på sidan Lägg till adressbok Nästa dest. Avbryt OK Status 10/10/ :10 4 Ange mottagarens e-postadress och tryck på [OK]. 5 Tryck på [Nästa dest.] och upprepa steg 3 för att ange destinationen. Du kan ange upp till 100 e- postadresser. OBS! När [Lägg till adressbok] visas registreras destinationerna i adressboken. Redo att skicka. Destination Uppgift ABCD TUVW /1 Group1 Group1 Upptaget Direkt Kedja Uppgift/redig. Radera Upphäv Destination Adressbok Ange e-postadress Ange sökväg till mapp Ange FAX-nr 6 Tryck på [OK]. Destinationerna registreras nu i destinationslistan. 7 Kontrollera destinationslistan. Om du vill kontrollera och redigera en destination markerar du denna och trycker på [Uppgift/redig.]. Om du vill ta bort en destination från listan markerar du denna och trycker på [Radera] AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ Nr 1/100 i-fax Adresspost WSDskanning Destination Snabbinstallation Format orig./ skickade data Färg/ Bildkvalitet Avancerad installation Program Status 10/10/ :

91 Grundläggande användning OBS! Genom att välja [På] för Ange kntrl för ny dest. (se Engelskspråkig bruksanvisning) visas bekräftelseskärmen. Ange samma destination igen och tryck på [OK]. Genom att välja [På] för Dest.ktrl innan Skicka (se Engelskspråkig bruksanvisning) visas bekräftelseskärmen när du trycker på tangenten Start. Mer information finns i Skärm för destinationsbekräftelse på sidan Tryck på tangenten Start. Sändningen börjar. Skicka till mapp (SMB)/Skicka till mapp (FTP) Sparar en skannad originalbildfil i en angiven delad mapp på en valfri dator. Sparar en skannad originalbild i en mapp på en FTP-server. OBS! Se Skapa en delad mapp på sidan 3-32 för information om hur du delar en mapp. Kontrollera att SMB Protocol eller FTP i Command Center RX är På. Mer information finns i Command Center RX Operation Guide. 1 Tryck på tangenten Send. Visar skärmen Skicka. OBS! Skärmen Adressbok kan visas beroende på inställningarna. Tryck i detta fall på [Avbryt] för att visa skärmen Skicka. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Ange sökväg till mapp] och sedan på [SMB] eller [FTP]. OBS! Destinationen kan anges med hjälp av adressboken eller snabbvalstangenterna. Mer information finns i Ange destination på sidan

92 Grundläggande användning SMB Redo att skicka. Ange destination. Ange sökväg till mapp Värdnamn Destination 4 Ange värdnamn, sökväg, inloggningsanvändarnamn och inloggningslösenord. Tryck på tangenten för varje uppgift för att först visa inmatningsskärmen. FTP Sökväg Inloggnings användarnamn Inloggningslösenord Leta efter en mapp på en dator i nätverket genom att trycka på [Sök SMB-värd] eller [Windows Nätverk]. Status Lägg till adressbok Sök SMB-värd Nästa dest. Windows Nätverk Avbryt Anslutningstest OK 10/10/ :10 Om du trycker på [Sök SMB-värd] kan du ange Domän/Arbetsgrupp och Värdnamn för att söka efter datorer på nätverket för destinationen. Om du trycker på [Windows Nätverk] kan du söka efter alla datorer på nätverket för en destination. Om du trycker på [Windows Nätverk] söks det efter alla datorer på nätverket. Max. 500 adresser kan visas. Välj värdnamnet (datornamnet) som du vill specificera på skärmen som visas och tryck på [Nästa]. Skärmen för inmatning av inloggningsanvändarnamn och -lösenord visas. Delade mappar visas efter inmatningen av inloggningsanvändarnamn och -lösenord på destinationsdatorn. Välj den mapp som du vill specificera och tryck på [Nästa]. Adressen på den valda delade mappen ställs in. OBS! Tryck på [Anslutnings-test] för att kontrollera anslutningen till vald dator. Kontrollera dina inmatningar om anslutningen misslyckas. Välj mapp från listan Sökresultat och gå till steg 6. 5 Ange destinationsdata och tryck på [OK]. Använd tangentbordet för att ange. Gräns: 128 tecken Ange: 0 tecken # $ % ^ & * ( ) _ + Q W E R T Y U I O P { } A S D F G H J K L : " Z X C V B N M < >? Versal Lower-case Gemen Nr/symbol Mellanrum Abbrechen OK Status 10/10/ :

93 Grundläggande användning Följande data ska anges: OBS! Du kan inte skicka om du glömmer ditt inloggningsanvändarnamn eller inloggningslösenord. Kontakta din administratör och kontrollera ditt inloggningsanvändarnamn eller inloggningslösenord. Skicka till mapp (SMB) Element Data som ska anges Max. antal tecken 3 Värdnamn* Sökväg Värdnamn eller IP-adress för datorn som ska ta emot data. Sökvägen till den mottagande mappen. Exempel: User\ScanData. Det användarnamn som krävs för att få åtkomst till datorn. Exempel: abcdnet\james.smith Det lösenord som krävs för att få åtkomst till datorn. Upp till 64 tecken Upp till 128 tecken Upp till 64 tecken Upp till 64 tecken * Om du vill ange ett annat portnummer än standard (139), ange detta i formatet "värdnamn: portnummer" (t.ex. SMBhostnamn:140). För att ange IPv6 adress, sätt adressen inom klamrar [ ]. (T.ex. [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140) Skicka till mapp (FTP) Element Data som ska anges Max. antal tecken Värdnamn* Sökväg Inloggningsanvändarnamn Inloggningslösenord Inloggningsanvändarnamn Inloggningslösenord Värdnamn eller IP-adress för FTP-servern. Sökvägen till den mottagande mappen. Exempel: User\ScanData. Om du inte anger något här sparas data i arbetsmappen. Användarnamn för inloggning på FTP-servern. Lösenord för inloggning på FTP-servern Upp till 64 tecken Upp till 128 tecken Upp till 64 tecken Upp till 64 tecken * Om du vill ange ett annat portnummer än standard (21), ange detta i formatet "värdnamn: portnummer" (t.ex. FTPhostnamn:140). För att ange IPv6 adress, sätt adressen inom klamrar [ ]. (T.ex. [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140) 3-27

94 Grundläggande användning Redo att skicka. Ange destination. Ange sökväg till mapp Destination 6 När du har matat in samtliga uppgifter trycker du på [Anslutnings-test] för att kontrollera anslutningen. SMB FTP Värdnamn Sökväg OBS! Om Ansluten. visas har anslutningen till destinationen upprättats. Om Det går inte att ansluta. visas ska du kontrollera inmatningarna igen. Sök SMB-värd Windows Nätverk Anslutningstest Gå till steg 7 om du vill ange en annan destination. Gå till steg 8 om du endast vill ange en destination. Lägg till adressbok Nästa dest. Avbryt OK Status 10/10/ :10 7 Tryck på [Nästa dest.] och upprepa steg 4 till 6 för att ange destinationen. Du kan sammanlagt ange upp till 10 FTP- och SMB-destinationsmappar. OBS! När [Lägg till adressbok] visas registreras inmatningen i adressboken. Upptaget Redo att skicka. Destination ABCD Uppgift TUVW Group1 Group1 Direkt Kedja Uppgift/redig. Radera Upphäv AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ 1/1 Nr 1/100 Destination Adressbok Ange e-postadress Ange sökväg till mapp Ange FAX-nr i-fax Adresspost Inloggnings användarnamn Inloggningslösenord WSDskanning 8 Tryck på [OK] om du vill registrera inmatningen i destinationslistan. 9 Kontrollera destinationslistan. Om du vill kontrollera och redigera en destination markerar du denna och trycker på [Uppgift/redig.]. Redigera på önskat sätt med hjälp av anvisningarna i steg 4 till 6. Om du vill ta bort en destination från listan markerar du denna och trycker på [Radera]. Destination Status Snabbinstallation Format orig./ skickade data Färg/ Bildkvalitet Avancerad installation Program 10/10/ :10 OBS! Genom att välja [På] för Ange kntrl för ny dest. (se Engelskspråkig bruksanvisning) visas bekräftelseskärmen. Ange samma värdnamn och sökväg igen och tryck på [OK]. Genom att välja [På] för Dest.ktrl innan Skicka (se Engelskspråkig bruksanvisning) visas bekräftelseskärmen när du trycker på tangenten Start. Mer information finns i Skärm för destinationsbekräftelse på sidan Tryck på tangenten Start. Sändningen börjar. 3-28

95 Grundläggande användning Skärm för destinationsbekräftelse Genom att välja [På] för Dest.ktrl innan Skicka (se Engelskspråkig bruksanvisning) visas bekräftelseskärmen när du trycker på tangenten Start. Följ nedanstående steg för att bekräfta destinationerna. Redo att skicka. Destination 1 Tryck på [ ] eller [ ] för att bekräfta varje destination. 3 Destination Uppgift A OFFICE Tryck på [Uppgift] för att visa detaljerad information om den valda destinationen. Kontrollera Uppgift Radera Om du vill ta bort destinationen, väljer du destinationen som du vill ta bort och trycker på [Radera]. Tryck på [Ja] på bekräftelseskärmen. Destinationen raderas. Status Avbryt 10/10/ :10 Lägg till destinationen genom att trycka på [Avbryt] och återgå sedan till destinationsskärmen. 2 Tryck på [Kontrollera]. OBS! Se till att bekräfta varje destination genom att visa dem på touchpanelen. Du kan inte trycka på [Kontrollera] om du inte har bekräftat varje destination. 3 Tryck på tangenten Start för att börja skicka. 3-29

96 Grundläggande användning Förberedelse för att skicka ett dokument till en dator Kontrollera vilken information som behöver ställas in på maskinen och skapa en mapp för att ta emot dokumentet på din dator. Skärmbilder från Windows 7 används i följande beskrivning. Skärmbilderna ser annorlunda ut i andra Windows-versioner. OBS! Logga in på Windows som administratör. Kontroll av vad som ska anges för [Värdnamn] Kontrollera destinationsdatorns namn. 1 Från menyn Start, välj Dator och sedan Systemegenskaper. Kontrollera datornamnet i fönstret som visas. Högerklicka på Min dator i Windows XP och välj Egenskaper. Dialogrutan Systemegenskaper visas. Klicka på fliken Datornamn i fönstret som visas och kontrollera datornamnet. Om det finns en arbetsgrupp Samtliga tecken som visas i "Fullständigt datornamn" ska matas in i Värdnamn. (Exempel: PC4050) Om det finns en domän Tecknen till vänster om den första punkten (.) i "Fullständigt datornamn" ska matas in i Värdnamn. (Exempel: pc4050) 2 Efter det att du har kontrollerat datornamnet ska du klicka på [ X ] (Stäng) för att stänga skärmen Systemegenskaper. Efter det att du har kontrollerat datornamnet i Windows XP ska du klicka på Avbryt för att stänga skärmen Systemegenskaper. 3-30

97 Grundläggande användning Kontroll av vad som ska anges för [Inloggningsanvändarnamn] Kontrollera domännamnet och användarnamnet för att logga på Windows. 1 Från menyn Start, välj Alla program (eller Program), Tillbehör och sedan Kommandotolken. Fönstret Kommandotolken visas. 2 Ange net config workstation i Kommandotolken och klicka sedan på Enter. 3 Skärmexempel: Användarnamn "james.smith" och domännamn "ABCDNET". 3-31

98 Grundläggande användning Skapa en delad mapp Skapa en delad mapp för att ta emot dokumentet i destinationsdatorn. OBS! Konfigurera inställningarna nedan för att begränsa åtkomsten till mappen till en specifik användare eller grupp om det finns en arbetsgrupp i Systemegenskaper. 1 Från menyn Start, välj Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan Mappalternativ. I Windows XP klickar du på Min dator och väljer Mappalternativ i Verktyg. 2 Klicka på fliken Visning och avmarkera kryssrutan Använd guiden Dela (rekommenderas) i Avancerade inställningar. I Windows XP klickar du på fliken Visa och avmarkerar kryssrutan Använd förenklad fildelning (rekommenderas) i Avancerade inställningar. 3 Klicka på OK för att stänga skärmen Mappalternativ. 1 Skapa en mapp på en lokal disk (C). OBS! Skapa t.ex. en mapp med namnet "scannerdata" på den lokala disken (C). 2 Högerklicka på mappen scannerdata och klicka på Dela och Avancerad delning. Klicka på Avancerad delning. Dialogrutan Egenskaper för scannerdata visas. 3-32

99 Grundläggande användning I Windows XP högerklickar du på mappen scannerdata och väljer Delning och Säkerhet...(eller Delning). 3 Markera kryssrutan Dela ut den här mappen och klicka på Behörigheter. Dialogrutan Behörigheter för scannerdata visas. I Windows XP väljer du Dela ut den här mappen och klickar på Behörigheter. 3 4 Tryck på knappen Lägg till. 5 Mata in användarnamnet i textrutan och klicka på OK. Klicka på Platser och välj plats. Välj en plats för att välja det område som ska sökas igenom. Om du är i en domän väljs din domän automatiskt som det område som ska sökas igenom. 3-33

100 Grundläggande användning 6 Välj den inmatade användaren, välj behörigheterna Ändra och Läsa och klicka på OK. I Windows XP går du till steg 8. OBS! "Alla" ger alla i nätverket behörighet att dela. För att öka säkerheten rekommenderas det att välja Alla och avmarkera behörigheten Läsa. 7 Klicka på OK i skärmen Avancerad delning för att stänga skärmen. 8 Klicka på fliken Säkerhet och klicka sedan på Redigera. I Windows XP klickar du på fliken Säkerhet och sedan på Lägg till. 9 Välj den angivna användaren och kontrollera att Tillåt är förkryssat för Ändra och Läsa och köra. Klicka sedan på knappen för stänga. 3-34

101 Grundläggande användning Kontrollera [Sökväg] Kontrollera det delade namnet för den delade mappen som blir destinationen för dokumentet. 1 Ange "\\pc4050" i "Program och Filsökning" i menyn Start. Skärmen Sökresultat öppnas. I Windows XP klickar du på Sök i menyn Start och väljer Alla filer och mappar. 3 Sök efter destinationsdatorn som filen ska skickas till. I Sökassistenten, klicka på Datorer eller personer. Klicka sedan på En dator på nätverket. I textrutan "Datornamn:" ska du mata in namnet på datorn som du kontrollerade (pc4050) och sedan klicka på Sök. 2 Klicka på "\\pc4050\scannerdata" som visas i sökresultat. I Windows XP dubbelklickar du på datorn ("pc4050") som visas i sökresultat. 3 Klicka på "\\pc4050\scannerdata" som visas i sökresultat. Kontrollera adressraden. Den tredje och följande textsträngar ( f ) ska matas in för sökvägen. I Windows XP dubbelklickar du på mappen scannerdata och kontrollerar adressraden. Textsträngen till höger om det tredje backslashet (\) ska matas in i Sökväg. (Exempel: scannerdata) OBS! Du kan också specificera en undermapp i den delade mappen som data ska skickas till. I detta fall ska "delat namn\namn på mapp i delad mapp" matas in för Sökväg. I exemplet i ovanstående fönster är "scannerdata\projecta" Sökväg. 3-35

102 Grundläggande användning Konfigurera Windows-brandväggen (för Windows 7) Tillåt fil- och skrivardelning och ställ in porten som används för SMB-överföring. OBS! Logga in på Windows som administratör. Kontroll av fil- och skrivardelning 1 Från menyn Start, välj Kontrollpanelen, System och säkerhet och Tillåt ett program i Windowsbrandväggen. OBS! Om skärmen Kontroll av användarkonto visas klickar du på Fortsätt. 2 Klicka på Ändra inställningar, markera kryssrutan Fil- och skrivardelning och klicka på OK. 3-36

103 Grundläggande användning Lägga till en port 1 Från menyn Start, välj Kontrollpanelen, System och säkerhet och Kontrollera brandväggens status. 3 2 Klicka på Avancerade inställningar. 3 Klicka på Regler för inkommande trafik. 4 Klicka på Ny regel. 5 Välj Port och klicka på Nästa. 3-37

104 Grundläggande användning 6 Välj TCP. Välj Specifika lokala portar, mata in "139" och klicka på Nästa. 7 Välj Tillåt anslutningen och klicka på Nästa. 8 Kontrollera att alla kryssrutor är markerade och klicka på Nästa. 3-38

105 Grundläggande användning 9 Mata in "Scan to SMB" i "Namn" och klicka på Slutför. 3 OBS! I Windows XP eller Windows Vista använder du nedanstående procedur för att ställa in porten. 1 Från menyn Start, välj Kontrollpanelen, System och säkerhet (eller Säkerhetscenter) och sedan Kontrollera brandväggens status) (eller Windows-brandväggen). Om skärmen Kontroll av användarkonto visas klickar du på Fortsätt. 2 Klicka på fliken Undantag och sedan på Lägg till port... 3 Specificera inställningarna Lägg till en port. Ange ett namn i "Namn" (t.ex. Skanna till SMB). Detta blir namnet på den nya porten. Ange "139" i "Portnummer". Välj TCP för "Protokoll". 4 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Lägg till en port. 3-39

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv BRUKSANVISNING d-copia6500mf/8000mf S Code: 565804sv PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.2 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en KM-2560/KM-3060. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG CLX-3185FW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-3040MFP/FS-3140MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1350DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE ScreenRuler Manual Copyright Claro Software Ltd 2004 Document V1.0 SWE Introduktion till Screen Ruler Tack för att du har valt Screen Ruler. Screen Ruler är en PCprogramvara som hjälper dig att se och

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BRUKSANVISNING FS-655MFP/FS-6530MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-655MFP/FS-6530MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Läs mer

MagicInfo Express Innehållsskapare

MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare Handbok Med MagicInfo Express Innehållsskapare kan du enkelt skapa LFD-innehåll med hjälp av olika mallar. Med MagicInfo Express Innehållsskapare

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning gäller modellen ECOSYS P2135dn. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

Samsung Universal Print Driver Användarhandbok

Samsung Universal Print Driver Användarhandbok Samsung Universal Print Driver Användarhandbok föreställ dig möjligheterna Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Den här handboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information

Läs mer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen

Läs mer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BRUKSANVISNING Innehåll 1 Maskindelar Delar på skrivarens framsida... 1-2 Delar på skrivarens vänstra sida... 1-2 Inre delar... 1-3 Delar på skrivarens baksida... 1-3 Manöverpanel...

Läs mer

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners 1. Tillgänglighet för SAP Best Practices 2. Läsa ned SAP Best Practices Tillgänglighet

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci

BRUKSANVISNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci BRUKSANVISNING TASKalfa 305ci TASKalfa 355ci TASKalfa 455ci TASKalfa 555ci > Förord Förord Tack för ditt köp av TASKalfa 305ci/TASKalfa 355ci/TASKalfa 455ci/TASKalfa 555ci. Denna bruksanvisning är avsedd

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.5 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Aktivera

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1370DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

Din manual SAMSUNG SCX-3200

Din manual SAMSUNG SCX-3200 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SCX-3200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen Frankeringsmaskin Användarhandbok De första stegen 2 PostBase Mini Om denna Användarhandbok Läs noga igenom den här användarhandboken innan du ställer upp och börjar använda frankeringsmaskinen PostBase

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN Inledning Tack för att du har köpt en FS-C8600DN/FS-C8650DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

[2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.

[2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED. [2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED. This document is the property of AB Sandvik Materials Technology and contains information proprietary to AB Sandvik Materials Technology and

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P4040dn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning!

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning! Om utgåvan Varumärken Licenser Säkerhetsinformation 1 Fara! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Om utgåvan 2 Oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar

Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (8) Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar 2011-12-14 UTKAST ENDAST PRELIMINÄRT REGELVERK Sida 1 (8) CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (8) Utgåvehistorik Utgåva

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Windows, Release 1.1 9/14/2006 Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1

Läs mer

Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga. Förlängare för trådlöst nätverk. Bruksanvisning. HEOS Extend

Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga. Förlängare för trådlöst nätverk. Bruksanvisning. HEOS Extend . Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga. Förlängare för trådlöst nätverk Bruksanvisning HEOS Extend 1 Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga INLEDNING 4 INNAN DU BÖRJAR 5 Systemkrav

Läs mer

Användarvillkor. User terms. 1. Allmänt

Användarvillkor. User terms. 1. Allmänt Användarvillkor User terms 1. Allmänt Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats (www.sparbankenalingsas.se) som innehas av Sparbanken Alingsås AB, Box 553, 441 16 Alingsås,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i

PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av denna maskin. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011.

Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011. Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 011. This is document is (i) a document that relates to a product of the Company

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna

Läs mer

Bruksanvisning för Google Cloud Print

Bruksanvisning för Google Cloud Print Bruksanvisning för Google Cloud Print Symboler som används i denna manual Denna manual använder följande symboler.!anmärkning iiidessa är varningar och begränsningar för korrekt användning. Det är starkt

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Mikael Möller & Anders Olsson Stockholm, 2014 Confidentiality This document contains elements protected by intellectual property rights

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-1100 och FS-1300D. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1120D FS-1320D

BRUKSANVISNING FS-1120D FS-1320D BRUKSANVISNING FS-1120D FS-1320D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-1120D och FS-1320D. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av denna maskin. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Manual SiteValidator Version 1.2.0 Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna manual är skyddad enligt upphovsrättslagen. Ändringar vad gäller innehållet eller

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

KPMG Secure File Transfer Handledning

KPMG Secure File Transfer Handledning KPMG Secure File Transfer Handledning 2017-05-12 KPMG Secure File Transfer KPMG i Sverige tillhandahåller en tjänst för säker filöverföring mellan KPMG och kunder. Tjänsten är fysiskt placerad i KPMG:s

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

PRINT ECOSYS P2040dn ECOSYS P2040dw

PRINT ECOSYS P2040dn ECOSYS P2040dw PRINT ECOSYS P2040dn ECOSYS P2040dw BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av denna maskin. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer