ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare"

Transkript

1 ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis kallad kunden ) och tillämplig Prometheanenhet, som bestäms utifrån det land där kunden är bosatt, i enlighet med nedanstående bestämmelser och villkor för ActivEngages användarlicens och support (slutanvändarlicensavtalet) (i samtliga fall fortsättningsvis kallad Promethean ). Med hänsyn till och på grundval av de framställningar och löften som parterna anger här, samt övriga skäliga ersättningar vars mottagande och tillräcklighet härmed bekräftas, samtycker parterna till följande: Detta avtal består av slutanvändarlicensavtalet som fastställs nedan, Prometheans tidsplan för ActivEngage-support som finns på (fortsättningsvis kallade supporttjänsterna ) och Prometheans partneravtal/promethean-avtalet som Promethean skickar till kunden efter att beställningen på ActivEngage-programvaran har tagits emot och som anger vad som köptes, samt licensnyckelinformationen. Genom att ladda ned ActivEngage-programvaran samtycker kunden till att slutanvändarlicensavtalet och tidsplanen för ActivEngage-support gäller för beställningen. Datumet för detta avtals ikraftträdande är det datum då kunden tar emot licensnyckeln. Kunden är införstådd med och samtycker till att licensen måste registreras på för att supporttjänsterna ska gälla under hela supportperioden. Detta avtal utgör det enda avtalet och den enda överenskommelsen mellan parterna när det gäller detta ämne och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, framställningar, löften och överenskommelser i skriftlig, elektronisk, muntlig eller annan form. Eventuella ytterligare eller motstridiga villkor i något annat dokument, t.ex. men ej begränsat till kundens köporder, förklaras ogiltiga och har ingen verkan på någon av parterna. BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR ACTIVENGAGES SLUTANVÄNDARLICENS OCH SUPPORT (SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL) VIKTIGT LÄS NOGGRANT. ACTIVENGAGE (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL BILDER, FOTOGRAFIER, ANIMERINGAR, VIDEO, LJUD, MUSIK OCH TEXT SOM FINNS I PROGRAMVARAN) (NEDAN KALLAD PROGRAMVARAN) SKYDDAS ENLIGT AMERIKANSK OCH INTERNATIONELL UPPHOVSRÄTTSLIG LAGSTIFTNING, PATENTLAGSTIFTNING SAMT ÖVRIGA LAGAR OCH AVTAL GÄLLANDE IMMATERIALRÄTT. OBEHÖRIG ANVÄNDNING, KOPIERING OCH DISTRIBUTION AV HELA ELLER DELAR AV PROGRAMVARAN ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN OCH BEIVRAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER DETTA. DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE DEN HÄR PROGRAMVARAN BEGRÄNSAS TILL DE LICENSRÄTTIGHETER SOM GES INOM RAMEN FÖR DET HÄR LICENSAVTALET. ALLA ÖVRIGA RÄTTIGHETER, ANSPRÅK OCH INTRESSEN BEGRÄNSAS OCH BEHÅLLS UTTRYCKLIGEN AV PROMETHEAN OCH DESS LICENSGIVARE.

2 LAND. Landet där du huvudsakligen vistas (om licenstagaren är en fysisk person) eller där du huvudsakligen bedriver din affärsverksamhet (i alla övriga fall). Dessa bestämmelser och villkor för ActivEngages slutanvändarlicens och support (fortsättningsvis kallade bestämmelserna och villkoren eller slutanvändarlicensavtalet ) är en del av ett juridiskt avtal mellan kunden som använder ActivEngage-programvaran och Promethean, Inc. om landet i fråga är USA, Kanada eller något territorium som tillhör USA, eller Promethean Limited om landet är Storbritannien eller övriga länder (fortsättningsvis kallat Promethean oavsett vilket). OBSERVERA ÄVEN ATT DET I VISSA LÄNDER IBLAND KAN FÖREKOMMA LANDSSPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR SOM PÅVERKAR LICENSEN. PROMETHEAN UPPLÅTER LICENSEN FÖR ACTIVENGAGE-PROGRAMVARAN (NEDAN KALLAD PROGRAMVARAN) OCH MEDFÖLJANDE ANVÄNDARDOKUMENTATION SAMT PUBLICERADE SPECIFIKATIONER FÖR PROGRAMVARAN (NEDAN KALLADE DOKUMENTATIONEN; PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN KALLAS NEDAN GEMENSAMT PRODUKTEN) ENDAST PÅ VILLKOR ATT DU GODKÄNNER ALLA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR I DETTA DOKUMENT. INSTALLERA INTE PROGRAMVARAN OM DU INTE GODKÄNNER LICENSVILLKOREN. Om du (i) installerar programvaran eller (ii) låter tredje part installera programvaran å dina vägnar medger du att du godkänner och samtycker till att förbindas av dessa bestämmelser och villkor, inklusive garantifriskrivningen, ansvarsbegränsningen och bestämmelserna om upphörande nedan. Om du ingår detta avtal å en annan organisation eller enhets vägnar syftar alla hänvisningar till dig, din, licenstagaren eller kunden på organisationen eller enheten som helhet samt slutanvändaren av programvaran. 1. BEVILJANDE AV LICENS. Promethean beviljar dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar och ickeöverlåtbar licens att använda produkten i enlighet med dessa bestämmelser och villkor (nedan kallad licensen). Du har rätt att installera och använda programvaran baserat på antalet köpta klassrumslicenser eller studentanvändarlicenser, vilket anges i Prometheans partneravtal/prometheanavtalet som Promethean skickar till dig. En klassrumslicens definieras som en licens som ger kunden rätt att ha upp till trettiotvå (32) ActivEngage-klientversioner registrerade samtidigt mot en serverversion av programvaran. En studentanvändarlicens definieras som en licens som ger kunden rätt att ha en (1) ActivEngage-klientversion registrerad mot en serverversion av programvaran. Nedladdningsinstruktioner för klientversionen av programvaran finns på Innan du installerar serverversionen av programvaran eller laddar ned klientversionen av programvaran måste du se till att en lämplig kundmiljö (enligt definitionen nedan) har upprättats för användning och drift av programvaran. Du samtycker till att Promethean inte

3 ansvarar för införskaffande, licensiering eller försäljning av maskinvara, kringutrustning eller tredjepartsprogramvara som krävs för att upprätta eller underhålla kundmiljön. Med kundmiljön avses den datormiljö som du separat införskaffar, upprättar och underhåller för användning och drift av programvaran och som uppfyller de minimisystemkrav från Promethean som gäller för tillfället. 2. BETALNING. (a) Licensavgifter. Med avseende på din betalning av den överenskomna avgiften per klassrumslicens eller per studentanvändarlicens (fortsättningsvis kallad licensavgiften ) till Promethean eller en Promethean-partner (definieras här som en återförsäljare som har auktoriserats av Promethean att sälja programvara och support å Prometheans vägnar) tillåter Promethean dig att använda programvaran med varje köpt licens under den licensperiod som du har beviljats beroende på vilken typ av programvarulicens som har köpts (oavsett om det är en evig licens eller en prenumerationsbaserad licens), vilket anges i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet och är föremål för dessa bestämmelser och villkor. En evig licens definieras som en licens att använda programvaran för all framtid och omfattar ett (1) års supporttjänster (enligt definitionen i detta dokument) efter registrering. En prenumerationsbaserad licens definieras som en licens att använda programvaran under en bestämd tidsperiod och ger dig rätt till supporttjänster för programvaran under det antal år som prenumerationen gäller efter registrering. (b) Avgifter för supporttjänster: Om du har köpt en evig licens har du rätt till ett års supporttjänster för programvaran (nedan kallad den inledande supportperioden). Den inledande supportperioden börjar på ikraftträdandedatumet i enlighet med avsnitt 14. För att du ska ha rätt till den inledande supportperioden måste du dock registrera programvarulicensen i enlighet med avsnitt 4.g. Om du inte registrerar programvarulicensen ges supporttjänsterna endast under 90 dagar från ikraftträdandedatumet. Om du vill fortsätta att få supporttjänster efter den inledande supportperioden måste du köpa ytterligare år med supporttjänster (nedan kallade fleråriga eller årliga förnyade supportperioder). Du ansvarar för att betala avgifterna för eventuella fleråriga eller årliga förnyade supporttjänster. Promethean eller Prometheans partner fakturerar dig för årliga förnyade supportperioder eller fleråriga supportperioder som inte har förhandsbetalats i enlighet med Promethean Partner Agreement/Promethean Agreement (Prometheans partneravtal/promethean-avtal). Du samtycker till att betala varje faktura inom trettio (30) dagar efter datumet för dessa fakturor. Om betalning av avgifterna för fleråriga eller årliga förnyade supporttjänster inte erläggs i tid har Promethean rätt att

4 omedelbart avsluta eventuella ytterligare supporttjänster, inklusive tillhandahållande av eventuella uppdateringar eller nya versioner av programvaran. Om du har köpt en prenumerationsbaserad licens tillhandahålls supporttjänster tillsammans med programvaran under den angivna perioden (d.v.s. 1 år, 3 år eller 5 år) för din prenumerationsbaserade licens, vilket anges i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. För att ha rätt till supporttjänsterna måste du dock registrera programvarulicensen i enlighet med avsnitt 4.g. Om du inte registrerar programvarulicensen ges supporttjänsterna endast under 90 dagar från ikraftträdandedatumet. Om du har köpt en prenumerationsbaserad licens där du måste betala för licensen varje år fakturerar Promethean eller Prometheans partner dig före årsdagen för ikraftträdandedatumet. Du samtycker till att betala varje faktura inom trettio (30) dagar efter datumet för dessa fakturor. Om betalningen inte tas emot i tid har Promethean rätt att avsluta den licens/de licenser som beviljats enligt detta avtal och att omedelbart avsluta supporttjänsterna som är kopplade till den prenumerationsbaserade licensen. 3. ÄGANDERÄTT. Den programvara som tillhandahålls är inte allmän egendom. Promethean, dess dotterbolag och/eller licensgivare äger alla immaterialrättigheter till programmet, inklusive men inte begränsat till patent, varumärke, upphovsrätt, rättigheter till affärshemligheter samt tekniker och idéer som finns i och uttrycks i dessa, inklusive programvarans struktur, sekvens och organisation (tillsammans kallade programkoncepten) samt härledningar av dessa. Du medger att du, utöver den begränsade licens som beviljas här, inte har några rättigheter i eller till programvaran, programkoncepten eller härledningar av dessa. 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGAR. (a) Provanvändning. Promethean tillhandahåller en provlicens (fortsättningsvis kallad provlicensen ) för programvaran med de supporttjänster som anges på i enlighet med dessa bestämmelser och villkor, vilken du kan använda under en 60-dagarsperiod från datumet för nedladdning av programvaran (fortsättningsvis kallad provperioden ). Med den här provlicensen tillhandahåller Promethean upp till tre (3) ActivEngage-klientlicenser för programvaran som kan användas av behöriga användare av licensen på olika enheter (t.ex. dator, surfplatta och/eller mobil enhet). Programvaran får inte användas på eller överföras till någon annan server förutom om servern där programvaran har installerats korrekt slutar att fungera. Du får inte underlicensiera, låna ut, hyra ut, överföra eller på annat sätt göra Programvaran tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Promethean. Programvara som har laddats ned för provanvändning får inte användas utanför provperioden och omfattas i övrigt av alla tillämpliga bestämmelser och villkor i detta dokument.

5 (b) Användning. Inom varje klassrumslicens får trettiotvå (32) ActivEngage-klientversioner registreras samtidigt mot en serverversion av programvaran. Varje studentanvändarlicens tillåter att en (1) ActivEngage-klientversion registreras mot en serverversion av programvaran. Vid inköp av licensen (licenserna) kommer du att tilldelas en licensnyckel som en del av Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. Licensnyckeln som tillhandahålls kan antingen användas på en enskild central server som distribueras till det antal klassrum som du har köpt en licens för eller på enskilda servrar i varje klassrum som du har köpt en licens för. Oavsett vilken metod som används för utnyttjande av programvaran har du endast rätt till 32 ActivEngage-klientversioner av programvaran per klassrumslicens eller 1 ActivEngage-klientversion av programvaran per studentanvändarlicens. Om du har en klassrumslicens och behöver fler än 32 ActivEngage-klientversioner måste du köpa mer än en klassrumslicens eller enskilda studentanvändarlicenser upp till det antal som behövs. När en anställd hos licenstagaren avslutar sin tjänst hos licenstagaren måste programvaran tas bort från användarens dator. (c) Använda ActivInspire Professional. I samband med köpet av varje klassrumslicens för programvaran, eller av minst trettio (30) studentanvändarlicenser, tillhandahåller Promethean dig en programvarulicens för Promethean ActivOffice eller Promethean ActivInspire Professional Edition utan kostnad. Alternativt tillhandahåller Promethean en uppgradering av din befintliga ActivInspire Personal Edition till ActivInspire Professional Edition-programvaran med hjälp av uppgraderingslicensnyckeln i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. Din användning av Promethean ActivOffice- eller ActivInspire Professional Edition-programvaran måste alltid ske i enlighet med licensvillkoren för Promethean ActivOffice- och ActivInspire Professional Edition-programvaran. (d) Begränsningar för säkerhetskopiering. Du får inte göra kopior av programvaran eller dess innehåll annat än ytterligare kopior av programvaran för säkerhetskopiering eller arkivering och med förbehållet att alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som finns på originalet också finns på kopian. (e) Andra begränsningar. Utöver i den utsträckning som lagen inte tillåter sådana begränsningar får du inte (i) utfärda underlicenser, kopiera, distribuera, marknadsföra, sälja, överföra, leasa ut, hyra ut, låna ut eller på något annat sätt göra programvaran tillgänglig för någon annan part, (ii) översätta, ändra, dekompilera, plocka isär, bakåtkompilera eller framställa program som härrör från produkten eller någon del av programvaran (om landet i fråga är Storbritannien får du endast utöva rättigheter enligt 50 av United Kingdom Copyright Designs and Patents Act 1988 om du först har bett att få informationen från Promethean och Promethean har vägrat att tillhandahålla den), (iii) komma i besittning av någon källkod eller något annat tekniskt material gällande programvaran, eller (iv) ta bort,

6 ändra eller dölja ett eller flera meddelanden om upphovsrätt eller äganderättsförklaringar på mediet eller i programvaran. (f) Du har endast rätt att använda programvaran och ta emot supporttjänster om du fullgör alla betalningsskyldigheter för licenserna och supporttjänsterna samt att du fortsätter att följa bestämmelserna och villkoren i detta avtal. (g) Du har endast rätt till supporttjänster under hela supportperioden om du registrerar licensen. Du kan registrera licensen på Alla uppgifter som krävs i registreringsprocessen måste vara korrekta och fullständiga. När du registrerar licensen får du även rätt till gratis telefonsupport i de länder som anges i supporttjänsterna på (vilka kan ändras utan att du meddelas om detta). 5. KOPIOR SOM EJ ÄR AVSEDDA FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING SAMT UTVÄRDERINGSKOPIOR. Programvara som har märkts eller på annat sätt distribuerats till dig som ett erbjudande får oaktat vad som nämns i andra avsnitt i denna licens endast användas i demonstrations-, test- och utvärderingssyften och får inte säljas vidare eller överföras. 6. SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV DATA. Du godkänner att Promethean och dess dotterbolag får registrera och använda teknisk information och relaterad information, däribland teknisk information om din dator, din mobila enhet, ditt system, din programvara och kringutrustning, som registreras periodvis för att underlätta programvaruuppdateringar, produktsupport och övriga tjänster till dig (i förekommande fall) som har med programvaran att göra, och för att verifiera att villkoren i det här licensavtalet uppfylls. Promethean kan använda denna information i produktförbättringssyfte och för att tillhandahålla tjänster och funktioner, förutsatt att du eller dina användare inte kan identifieras. 7. UPPHOVSRÄTT OCH UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UPPGIFTER. Du medger och samtycker till att programvaran och övriga relaterade uppgifter eller uppgifter som har meddelats dig med avseende på detta avtal (nedan kallade Prometheans uppgifter) utgör Prometheans och dess licensgivares konfidentiella och upphovsrättsligt skyddade uppgifter. Du samtycker till att hålla Prometheans uppgifter konfidentiella genom att vara noga med att vidta de åtgärder som krävs för att hindra att de sprids. Oaktat vad som anges ovan får du inte avslöja, sprida, distribuera, publicera eller överföra Prometheans uppgifter till någon tredje part eller använda Prometheans uppgifter för något annat syfte än vad som uttryckligen tillåts enligt avtalet. Dina skyldigheter vad gäller Prometheans uppgifter som bedöms vara affärshemligheter (inklusive men inte begränsat till alla uppgifter som rör användning och

7 drift av produkten och produktkoncepten) i enlighet med tillämplig lagstiftning fortsätter att gälla så länge som Prometheans uppgifter är en affärshemlighet. Dina skyldigheter med avseende på Prometheans uppgifter som inte bedöms vara affärshemligheter gäller under en period på tre år efter att du har tagit emot Prometheans uppgifter. De skyldigheter som anges i detta avsnitt 7 fortsätter att gälla efter att licensen har upphört att gälla. 8. SUPPORTTJÄNSTER. Support innebär teknisk support som lösning på fel under drift, nedladdning eller installation av programvaran samt underhåll, t.ex. uppdateringar och nya versioner av programvaran. Alla sådana uppdateringar och nya versioner blir en del av produkten för samtliga ändamål som anges häri. Om en uppdatering fullständigt ersätter (fullständig installation) en tidigare licensierad version får du inte använda båda versionerna samtidigt och du får inte heller överföra dem separat. Supporten är begränsad till server- och klientversionerna av programvaran. Support tillhandahålls inte för de enheter som ActivEngage-programvaran är installerad på. I definitionen av support ingår inte heller support som krävs med avseende på manipulering av programvaran utöver att säkerställa kärnfunktionerna. Supporttjänsterna tillhandahålls på fjärrbasis, inte på plats, och finns publicerade på och kan komma att ändras utan att detta meddelas. 9. UNDANTAG. Promethean påtar sig ingen typ av ansvar för problem som uppstår på grund av (i) felaktig användning eller försummelse av programvaran, (ii) felaktig installation av programvaran, (iii) otillräcklig eller olämplig datormiljö, (iv) ändringar av programvaran som inte sker i enlighet med dessa villkor, (v) ändringar av programvaran som sker av andra parter än Promethean, (vi) elektriska fel, problem med Internetanslutning, data, ingående data, utgående data, integritet, lagring, säkerhetskopiering eller andra externa och/eller infrastrukturrelaterade problem, (vii) drift, funktion, tillförlitlighet eller kompatibilitet med någon annan programvara, (ix) fel på mobila enheter och (x) fel för att programvaran inte används i enlighet med villkoren för denna licens eller specifikationer eller annan dokumentation gällande programvaran, vilka bedöms stå under din egen kontroll och ditt enskilda ansvar. 10. GARANTIFRISKRIVNING. Promethean garanterar inte (a) att programvaran kan köras utan avbrott eller felfritt, (b) att alla fel kommer att avhjälpas eller (c) att programvaran uppfyller dina specifika krav eller fungerar med någon annan programvara utöver de som anges av Promethean. Din enda rättighet inom ramen för detta avtal är att ta emot supporttjänster under tillämplig supportperiod, i enlighet med ditt Promethean Partner Agreement/Promethean Agreement (Prometheans partneravtal/prometheanavtal). UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR GER VARKEN PROMETHEAN, DESS TREDJEPARTSLICENSGIVARE, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER DOTTERBOLAG NÅGRA ANDRA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, VARKEN MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, RIKTIGHET, ICKE-INTRÅNG, SYSTEMINTEGRERING OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE

8 MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, UPPGRADERINGAR ELLER UPPDATERINGAR (OCH EVENTUELLA KOPIOR AV DESSA), SUPPORTTJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS INOM RAMEN FÖR DETTA ELLER NÅGOT ANNAT SOM RÖR AVTALET. 11. BEGRÄNSNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR. VARKEN PROMETHEAN, DESS ÅTERFÖRSÄLJARE, DOTTERBOLAGS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER REPRESENTANTER HAR ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM DESSA HADE KUNNAT FÖRUTSES ELLER EJ, INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLORAD INKOMST, SOM KAN UPPSTÅ GENOM ELLER I SAMBAND MED AVTALET, ÄVEN OM DU HAR BLIVIT UNDERRÄTTAD OM MÖJLIGHETEN ELLER TROLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER KOSTNADER OCH OAVSETT OM SÅDAN ANSVARSSKYLDIGHET BASERAS PÅ AVTALET, FÖRSEELSE, FÖRSUMLIGHET, EGENTLIGT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT. ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR PROMETHEAN, DESS DOTTERBOLAGS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER REPRESENTANTER KAN ALDRIG, OAVSETT ÅTGÄRDSFORM (BASERAD PÅ AVTALET, FÖRSEELSE ELLER NÅGOT ANNAT), ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM HAR TAGITS EMOT AV PROMETHEAN FÖR BESTÄLLNINGEN I FRÅGA. OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÖLLS KOSTNADSFRITT BEGRÄNSAS ANSVARSSKYLDIGHETEN HOS PROMETHEAN, DESS ÅTERFÖRSÄLJARE, DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER OMBUD FÖR DIREKTA SKADOR TILL ETT BELOPP PÅ 10,00 GBP (TIO BRITTISKA PUND) OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÖLLS I STORBRITANNIEN ELLER 10,00 USD (TIO AMERIKANSKA DOLLAR) OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÖLLS I NÅGOT ANNAT LAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION. ALLA TIDIGARE BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGAR (INKLUSIVE DETTA AVSNITT SAMT AVSNITT 9 OCH 10) GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAGSTIFTNING, ÄVEN OM EVENTUELL ÅTGÄRD INTE HAR NÅGON VERKAN. 12. EXPORTKONTROLL. Du samtycker till att inte exportera programvaran, återexportera eller sälja den vidare inom landet utan att följa alla tillämpliga exportlagar och -bestämmelser. Om du befinner dig i USA, eller i territorier som tillhör USA, betraktas denna programvara som kommersiell datorprogramvara och dokumentation för kommersiell datorprogramvara endast under förutsättning att de rättigheter som specificeras i denna licens tillhandahålls användarna på sedvanligt sätt av Promethean i enlighet med FAR (a) och (b) (oktober 1995) eller DFARS (a) (juni 1995) där så är tillämpligt. Licenstagaren samtycker till att följa alla sådana lagar och bestämmelser och samtycker till ansvaret att erhålla alla sådana licenser för export, återexport eller import av produkten, dokumentationen och alla tillhörande tekniska uppgifter som kan krävas. 13. VERIFIERING. På Prometheans begäran ska du tillhandahålla en undertecknad förklaring om att produkten och programkoncepten används i enlighet med bestämmelserna och villkoren i detta avtal. Om Promethean har skäl att tro att produkten eller programkoncepten inte används i enlighet med

9 bestämmelserna och villkoren i detta avtal ska du tillåta Promethean att granska relevanta register samt inspektera dina lokaler för att verifiera att detta avtal följs. Promethean meddelar dig minst tre arbetsdagar i förväg om en sådan inspektion och utför sådana inspektioner under kontorstid på ett sådant sätt att det inte i allt för stor utsträckning påverkar din verksamhet. Om sådana inspektioner medför avgifter för Promethean ska du omedelbart betala dessa till Promethean samt eventuella rimliga inspektionskostnader. 14. UPPHÖRANDE. Den häri beviljade licensen börjar gälla på ikraftträdandedatumet (det datum då kunden erhåller licensnyckeln) och fortsätter under den licensperiod som anges i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. Supporttjänsterna börjar gälla på ikraftträdandedatumet och upphör vid slutet av den inledande supportperioden (eller inom 90 dagar om programvaran inte har registrerats) såvida du inte har köpt en flerårig eller årlig förnyad supportperiod, för i så fall fortsätter supporttjänsterna (såvida de inte avslutas tidigare) tills det sista året i den fleråriga prenumerationen eller en förnyelse löper ut. Licensen och/eller supporttjänsterna (beroende på vad som är tillämpligt) som beviljas i detta avtal upphör att gälla vid följande tidpunkter (det som inträffar först): (i) Om du permanent slutar att använda programvaran, (ii) datumet för eventuellt brott mot gällande bestämmelser och villkor (i detta fall upphör licensen och supporttjänsterna för licensen omedelbart), eller (iii) om betalning inte sker eller eventuellt brott mot avsnitt 2. När avtalet, oavsett orsak, avslutas eller upphör att gälla ska du permanent förstöra samtliga exemplar av programvaran samt tillhörande material som finns i din ägo eller under din kontroll. Avsnitten om upphovsrätt och upphovsrättsligt skyddade uppgifter, garanti samt begränsningar och ansvarsbegränsningar fortsätter att gälla efter att licensen upphör att gälla. 15. TREDJEPARTS PROGRAMVARA OCH PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD. (a) Programvaran har skapats med källkod som är tillgänglig via olika öppna källprojekt och via specifika upphovsrättsligt skyddade program som tillhör tredje part. Programvaran med öppen källkod finns tillgänglig under villkoren för GNU Lesser General Public Licence. En kopia av dessa finner du på Nedanstående parter har bidragit till olika delar av programvaran, och i Adobes fall görs sådan programvara tillgänglig i enlighet med aktuella licensvillkor för relevant programvara från gång till gång. Promethean ansvarar inte för användning av någon programvara med öppen källkod. Skriv till följande adress för att få källkoden för biblioteket: Product Management Promethean Limited

10 Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited strävar efter att identifiera och nämna alla som har bidragit till denna programvara. Delar av detta program: Engage för stationär/bärbar QT Engage för mobil: Beman Dawes, Daniel Frey och David Abrahams (programvara och förbättrade bibliotek) Med ensamrätt (b) Programvaran kan även inkludera och/eller åtföljas av annan programvara och annat innehåll från tredje part (fortsättningsvis kallat tredjepartsmaterial ) som kan kräva ett separat slutanvändarlicensavtal med tredje part. En del tredjepartsmaterial tillhandahålls i enlighet med villkoren i respektive licenser, vars villkor kan skilja sig från eller innehålla fler villkor än den här licensen. Om sådana licenser står i konflikt med några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt den här licensen har villkoren i den här licensen företräde. När du godkänner den här licensen godkänner du även licensvillkoren för sådana gratisprogram. Promethean varken rekommenderar eller gör reklam för några produkter eller tjänster som tillhandahålls av de tredje parter som tillhandahåller tredjepartsmaterial. Du bekräftar att det är din skyldighet att läsa, godkänna och följa alla villkor för allt sådant tredjepartsmaterial. 16. INTERIMISTISKT FÖRELÄGGANDE. Du samtycker till att lagstadgade gottgörelser kan vara otillräckliga för att ge Promethean fullständig kompensation om du bryter mot (i) någon licens som beviljas häri, (ii)

11 några skyldigheter om sekretess och hemlighållande häri eller (iii) Prometheans immateriella rättigheter, och att Promethean därför har rätt att be om ett interimistiskt föreläggande vid ett väsentligt brott mot sådant. 17. GÄLLANDE LAGSTIFTNING, FORUM. I USA, Kanada eller i territorier som tillhör USA lyder avtalet helt under delstaten Georgias lagstiftning, och alla tvister som uppstår rörande avtalet (exempelvis anklagelser om kontraktsbrott och civilrättsliga kränkningar) behandlas i enlighet med Georgias lagstiftning, vilken har tolkningsföreträde. I andra länder lyder avtalet under brittisk jurisdiktion, och alla tvister ska underställas de brittiska domstolarna. Detta avtal omfattas inte av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning uttryckligen utesluts. 18. UNDANTAG/AVSKILJBARHET. Om Promethean inte kan verkställa eller utföra någon rättighet eller bestämmelse i avtalet ska detta inte utgöra något undantag för sådana rättigheter eller bestämmelser. Om någon av bestämmelserna i avtalet, inklusive dessa bestämmelser och villkor, av någon anledning inte kan verkställas eller är ogiltiga, undantas eller ändras sådana bestämmelser härmed i den utsträckning som krävs för att uppnå samma ekonomiska effekt, för att avtalet ska äga laga kraft inom jurisdiktionen och resten av avtalet förblir oförändrat. 19. ÖVERLÅTELSE. Utöver i den omfattning som sådana rättigheter inte kan begränsas av tillämplig lagstiftning får du inte överlåta, utfärda underlicenser för eller överföra avtalet utan föregående skriftligt meddelande från Promethean, och alla sådana försök att utfärda underlicenser, överlåta eller överföra rättigheter eller skyldigheter förklaras ogiltiga och gör att Promethean har rätt att omedelbart avsluta avtalet. Promethean kan överlåta denna licens till något dotterbolag som tillhör Promethean när som helst under perioden. I enlighet med vad som nämndes ovan kommer licensen att vara bindande för parterna och deras respektive efterföljare. 20. RUBRIKER. Avsnittsrubrikerna i dessa bestämmelser och villkor används för att skapa översikt, och är på intet sätt att betrakta som definitioner eller begränsningar av avtalets tillämplighet. De saknar helt betydelse för licensens giltighet. Version 5/2012 Promethean 2012

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT - LÄS NOGA: DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS GÄLLANDE BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARA OCH FUNGERAR SOM ETT TILLÄGG TILL DET HÄR PROGRAMVARULICENSAVTALET,

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal.

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal. Licensavtal OBS! DENNA VERSION TILLHANDAHÅLLS ENBART I INFORMATIONSSYFTE. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN DENNA OCH DEN ENGELSKA VERSIONEN AV AVTALET, ÄR DET DEN ENGELSKA VERSIONEN SOM GÄLLER. Detta licensavtal

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK FRI TRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Trend Micro licensavtal

Trend Micro licensavtal VIKTIGT: LÄS NOGGRANT. FÖLJANDE VILLKOR GÄLLER FÖR FÖRETAGS OCH ANDRA RÄTTSLIGA ENHETERS ANVÄNDNING AV TREND MICROS PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER Trend Micro licensavtal Licens för prov- och betalversioner

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Försäljningsavtal Denacode Nuddis

Försäljningsavtal Denacode Nuddis Försäljningsavtal Denacode Nuddis Avtal som kund måste godkänna innan de börjar använda app eller webb- stödet. Avtalet innebär; 1. En licens för kund ;ll Denacode Nuddis webb Kundföretaget får använda

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten 1. TJÄNSTEN 1.1 Allmänt 1.1.1 Sportswik AB, organisationsnr 556905-5006, (nedan Sportswik ) har utvecklat Sportswik Magazine & Media Platform, en internetbaserad

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Uppdaterad: 1 juni 2015

Uppdaterad: 1 juni 2015 Uppdaterad: 1 juni 2015 Vi inför de här ändringarna För många enskilda produkter kommer nyförsäljning av permanenta licenser att upphöra den 31 januari 2016. Om du redan har en permanent licens till en

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Dessa villkor tillämpas på avtal mellan leverantören 900Kunder och kunden gällande tjänster och projekt.

Dessa villkor tillämpas på avtal mellan leverantören 900Kunder och kunden gällande tjänster och projekt. Avtalsvillkor 1 AVTALSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa villkor tillämpas på avtal mellan leverantören 900Kunder och kunden gällande tjänster och projekt. 1.2

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Leverans av MeetingZone-tjänster

Leverans av MeetingZone-tjänster Leverans av MeetingZone-tjänster BESTÄM MELSER OCH VILKOR ANVÄNDN I NG AV TJÄNST VIKTIGT - LÄS NOGA: DIN ANVÄNDNING AV MEETINGZONES WEBBSIDA OCH TJÄNST OCH AV TJÄNSTERNA MEETINGZONE GLANCE OCH PRESENTER

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Tack för ditt intresse att bli integrationspartner till Visma Spcs. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

Senast uppdaterad den 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 23 juli 2013 i sin helhet.

Senast uppdaterad den 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 23 juli 2013 i sin helhet. Användningsvillkor för Behance Senast uppdaterad den 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 23 juli 2013 i sin helhet. Villkoren styr din användning av webbplatserna och tjänsterna hos Behance ( Tjänsterna

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET 1.1 Allmänt 1.1.1 Good Learning Sweden, bifirma till JO Johansson Film & L Lindbom AB, organisationsnr 556474-9546, (nedan Good Learning ) har utvecklat ett webbaserat läromedel

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett)

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett) Open Value Avtal Myndighet Avtalets nummer Föregående avtalsnummer Detta Open Value Avtal ingås mellan Kunden och Microsoft från och med ikraftträdandedatumet. Kundinformation Kundens ID: Bolagets namn

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Med hänvisning till det ramavtal som Sveriges Författarförbund

Läs mer

AVTAL DYNAFLEET ONLINE and FUEL ADVICE

AVTAL DYNAFLEET ONLINE and FUEL ADVICE AVTAL DYNAFLEET ONLINE and FUEL ADVICE Bakgrund Dynafleet Online är Volvo Lastvagnars system för vagnparksuppföljning som tillhandålls i syfte att stödja kunder i det dagliga arbetet med att effektivisera

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer