ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare"

Transkript

1 ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis kallad kunden ) och tillämplig Prometheanenhet, som bestäms utifrån det land där kunden är bosatt, i enlighet med nedanstående bestämmelser och villkor för ActivEngages användarlicens och support (slutanvändarlicensavtalet) (i samtliga fall fortsättningsvis kallad Promethean ). Med hänsyn till och på grundval av de framställningar och löften som parterna anger här, samt övriga skäliga ersättningar vars mottagande och tillräcklighet härmed bekräftas, samtycker parterna till följande: Detta avtal består av slutanvändarlicensavtalet som fastställs nedan, Prometheans tidsplan för ActivEngage-support som finns på (fortsättningsvis kallade supporttjänsterna ) och Prometheans partneravtal/promethean-avtalet som Promethean skickar till kunden efter att beställningen på ActivEngage-programvaran har tagits emot och som anger vad som köptes, samt licensnyckelinformationen. Genom att ladda ned ActivEngage-programvaran samtycker kunden till att slutanvändarlicensavtalet och tidsplanen för ActivEngage-support gäller för beställningen. Datumet för detta avtals ikraftträdande är det datum då kunden tar emot licensnyckeln. Kunden är införstådd med och samtycker till att licensen måste registreras på för att supporttjänsterna ska gälla under hela supportperioden. Detta avtal utgör det enda avtalet och den enda överenskommelsen mellan parterna när det gäller detta ämne och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, framställningar, löften och överenskommelser i skriftlig, elektronisk, muntlig eller annan form. Eventuella ytterligare eller motstridiga villkor i något annat dokument, t.ex. men ej begränsat till kundens köporder, förklaras ogiltiga och har ingen verkan på någon av parterna. BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR ACTIVENGAGES SLUTANVÄNDARLICENS OCH SUPPORT (SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL) VIKTIGT LÄS NOGGRANT. ACTIVENGAGE (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL BILDER, FOTOGRAFIER, ANIMERINGAR, VIDEO, LJUD, MUSIK OCH TEXT SOM FINNS I PROGRAMVARAN) (NEDAN KALLAD PROGRAMVARAN) SKYDDAS ENLIGT AMERIKANSK OCH INTERNATIONELL UPPHOVSRÄTTSLIG LAGSTIFTNING, PATENTLAGSTIFTNING SAMT ÖVRIGA LAGAR OCH AVTAL GÄLLANDE IMMATERIALRÄTT. OBEHÖRIG ANVÄNDNING, KOPIERING OCH DISTRIBUTION AV HELA ELLER DELAR AV PROGRAMVARAN ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN OCH BEIVRAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER DETTA. DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE DEN HÄR PROGRAMVARAN BEGRÄNSAS TILL DE LICENSRÄTTIGHETER SOM GES INOM RAMEN FÖR DET HÄR LICENSAVTALET. ALLA ÖVRIGA RÄTTIGHETER, ANSPRÅK OCH INTRESSEN BEGRÄNSAS OCH BEHÅLLS UTTRYCKLIGEN AV PROMETHEAN OCH DESS LICENSGIVARE.

2 LAND. Landet där du huvudsakligen vistas (om licenstagaren är en fysisk person) eller där du huvudsakligen bedriver din affärsverksamhet (i alla övriga fall). Dessa bestämmelser och villkor för ActivEngages slutanvändarlicens och support (fortsättningsvis kallade bestämmelserna och villkoren eller slutanvändarlicensavtalet ) är en del av ett juridiskt avtal mellan kunden som använder ActivEngage-programvaran och Promethean, Inc. om landet i fråga är USA, Kanada eller något territorium som tillhör USA, eller Promethean Limited om landet är Storbritannien eller övriga länder (fortsättningsvis kallat Promethean oavsett vilket). OBSERVERA ÄVEN ATT DET I VISSA LÄNDER IBLAND KAN FÖREKOMMA LANDSSPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR SOM PÅVERKAR LICENSEN. PROMETHEAN UPPLÅTER LICENSEN FÖR ACTIVENGAGE-PROGRAMVARAN (NEDAN KALLAD PROGRAMVARAN) OCH MEDFÖLJANDE ANVÄNDARDOKUMENTATION SAMT PUBLICERADE SPECIFIKATIONER FÖR PROGRAMVARAN (NEDAN KALLADE DOKUMENTATIONEN; PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN KALLAS NEDAN GEMENSAMT PRODUKTEN) ENDAST PÅ VILLKOR ATT DU GODKÄNNER ALLA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR I DETTA DOKUMENT. INSTALLERA INTE PROGRAMVARAN OM DU INTE GODKÄNNER LICENSVILLKOREN. Om du (i) installerar programvaran eller (ii) låter tredje part installera programvaran å dina vägnar medger du att du godkänner och samtycker till att förbindas av dessa bestämmelser och villkor, inklusive garantifriskrivningen, ansvarsbegränsningen och bestämmelserna om upphörande nedan. Om du ingår detta avtal å en annan organisation eller enhets vägnar syftar alla hänvisningar till dig, din, licenstagaren eller kunden på organisationen eller enheten som helhet samt slutanvändaren av programvaran. 1. BEVILJANDE AV LICENS. Promethean beviljar dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar och ickeöverlåtbar licens att använda produkten i enlighet med dessa bestämmelser och villkor (nedan kallad licensen). Du har rätt att installera och använda programvaran baserat på antalet köpta klassrumslicenser eller studentanvändarlicenser, vilket anges i Prometheans partneravtal/prometheanavtalet som Promethean skickar till dig. En klassrumslicens definieras som en licens som ger kunden rätt att ha upp till trettiotvå (32) ActivEngage-klientversioner registrerade samtidigt mot en serverversion av programvaran. En studentanvändarlicens definieras som en licens som ger kunden rätt att ha en (1) ActivEngage-klientversion registrerad mot en serverversion av programvaran. Nedladdningsinstruktioner för klientversionen av programvaran finns på Innan du installerar serverversionen av programvaran eller laddar ned klientversionen av programvaran måste du se till att en lämplig kundmiljö (enligt definitionen nedan) har upprättats för användning och drift av programvaran. Du samtycker till att Promethean inte

3 ansvarar för införskaffande, licensiering eller försäljning av maskinvara, kringutrustning eller tredjepartsprogramvara som krävs för att upprätta eller underhålla kundmiljön. Med kundmiljön avses den datormiljö som du separat införskaffar, upprättar och underhåller för användning och drift av programvaran och som uppfyller de minimisystemkrav från Promethean som gäller för tillfället. 2. BETALNING. (a) Licensavgifter. Med avseende på din betalning av den överenskomna avgiften per klassrumslicens eller per studentanvändarlicens (fortsättningsvis kallad licensavgiften ) till Promethean eller en Promethean-partner (definieras här som en återförsäljare som har auktoriserats av Promethean att sälja programvara och support å Prometheans vägnar) tillåter Promethean dig att använda programvaran med varje köpt licens under den licensperiod som du har beviljats beroende på vilken typ av programvarulicens som har köpts (oavsett om det är en evig licens eller en prenumerationsbaserad licens), vilket anges i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet och är föremål för dessa bestämmelser och villkor. En evig licens definieras som en licens att använda programvaran för all framtid och omfattar ett (1) års supporttjänster (enligt definitionen i detta dokument) efter registrering. En prenumerationsbaserad licens definieras som en licens att använda programvaran under en bestämd tidsperiod och ger dig rätt till supporttjänster för programvaran under det antal år som prenumerationen gäller efter registrering. (b) Avgifter för supporttjänster: Om du har köpt en evig licens har du rätt till ett års supporttjänster för programvaran (nedan kallad den inledande supportperioden). Den inledande supportperioden börjar på ikraftträdandedatumet i enlighet med avsnitt 14. För att du ska ha rätt till den inledande supportperioden måste du dock registrera programvarulicensen i enlighet med avsnitt 4.g. Om du inte registrerar programvarulicensen ges supporttjänsterna endast under 90 dagar från ikraftträdandedatumet. Om du vill fortsätta att få supporttjänster efter den inledande supportperioden måste du köpa ytterligare år med supporttjänster (nedan kallade fleråriga eller årliga förnyade supportperioder). Du ansvarar för att betala avgifterna för eventuella fleråriga eller årliga förnyade supporttjänster. Promethean eller Prometheans partner fakturerar dig för årliga förnyade supportperioder eller fleråriga supportperioder som inte har förhandsbetalats i enlighet med Promethean Partner Agreement/Promethean Agreement (Prometheans partneravtal/promethean-avtal). Du samtycker till att betala varje faktura inom trettio (30) dagar efter datumet för dessa fakturor. Om betalning av avgifterna för fleråriga eller årliga förnyade supporttjänster inte erläggs i tid har Promethean rätt att

4 omedelbart avsluta eventuella ytterligare supporttjänster, inklusive tillhandahållande av eventuella uppdateringar eller nya versioner av programvaran. Om du har köpt en prenumerationsbaserad licens tillhandahålls supporttjänster tillsammans med programvaran under den angivna perioden (d.v.s. 1 år, 3 år eller 5 år) för din prenumerationsbaserade licens, vilket anges i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. För att ha rätt till supporttjänsterna måste du dock registrera programvarulicensen i enlighet med avsnitt 4.g. Om du inte registrerar programvarulicensen ges supporttjänsterna endast under 90 dagar från ikraftträdandedatumet. Om du har köpt en prenumerationsbaserad licens där du måste betala för licensen varje år fakturerar Promethean eller Prometheans partner dig före årsdagen för ikraftträdandedatumet. Du samtycker till att betala varje faktura inom trettio (30) dagar efter datumet för dessa fakturor. Om betalningen inte tas emot i tid har Promethean rätt att avsluta den licens/de licenser som beviljats enligt detta avtal och att omedelbart avsluta supporttjänsterna som är kopplade till den prenumerationsbaserade licensen. 3. ÄGANDERÄTT. Den programvara som tillhandahålls är inte allmän egendom. Promethean, dess dotterbolag och/eller licensgivare äger alla immaterialrättigheter till programmet, inklusive men inte begränsat till patent, varumärke, upphovsrätt, rättigheter till affärshemligheter samt tekniker och idéer som finns i och uttrycks i dessa, inklusive programvarans struktur, sekvens och organisation (tillsammans kallade programkoncepten) samt härledningar av dessa. Du medger att du, utöver den begränsade licens som beviljas här, inte har några rättigheter i eller till programvaran, programkoncepten eller härledningar av dessa. 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGAR. (a) Provanvändning. Promethean tillhandahåller en provlicens (fortsättningsvis kallad provlicensen ) för programvaran med de supporttjänster som anges på i enlighet med dessa bestämmelser och villkor, vilken du kan använda under en 60-dagarsperiod från datumet för nedladdning av programvaran (fortsättningsvis kallad provperioden ). Med den här provlicensen tillhandahåller Promethean upp till tre (3) ActivEngage-klientlicenser för programvaran som kan användas av behöriga användare av licensen på olika enheter (t.ex. dator, surfplatta och/eller mobil enhet). Programvaran får inte användas på eller överföras till någon annan server förutom om servern där programvaran har installerats korrekt slutar att fungera. Du får inte underlicensiera, låna ut, hyra ut, överföra eller på annat sätt göra Programvaran tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Promethean. Programvara som har laddats ned för provanvändning får inte användas utanför provperioden och omfattas i övrigt av alla tillämpliga bestämmelser och villkor i detta dokument.

5 (b) Användning. Inom varje klassrumslicens får trettiotvå (32) ActivEngage-klientversioner registreras samtidigt mot en serverversion av programvaran. Varje studentanvändarlicens tillåter att en (1) ActivEngage-klientversion registreras mot en serverversion av programvaran. Vid inköp av licensen (licenserna) kommer du att tilldelas en licensnyckel som en del av Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. Licensnyckeln som tillhandahålls kan antingen användas på en enskild central server som distribueras till det antal klassrum som du har köpt en licens för eller på enskilda servrar i varje klassrum som du har köpt en licens för. Oavsett vilken metod som används för utnyttjande av programvaran har du endast rätt till 32 ActivEngage-klientversioner av programvaran per klassrumslicens eller 1 ActivEngage-klientversion av programvaran per studentanvändarlicens. Om du har en klassrumslicens och behöver fler än 32 ActivEngage-klientversioner måste du köpa mer än en klassrumslicens eller enskilda studentanvändarlicenser upp till det antal som behövs. När en anställd hos licenstagaren avslutar sin tjänst hos licenstagaren måste programvaran tas bort från användarens dator. (c) Använda ActivInspire Professional. I samband med köpet av varje klassrumslicens för programvaran, eller av minst trettio (30) studentanvändarlicenser, tillhandahåller Promethean dig en programvarulicens för Promethean ActivOffice eller Promethean ActivInspire Professional Edition utan kostnad. Alternativt tillhandahåller Promethean en uppgradering av din befintliga ActivInspire Personal Edition till ActivInspire Professional Edition-programvaran med hjälp av uppgraderingslicensnyckeln i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. Din användning av Promethean ActivOffice- eller ActivInspire Professional Edition-programvaran måste alltid ske i enlighet med licensvillkoren för Promethean ActivOffice- och ActivInspire Professional Edition-programvaran. (d) Begränsningar för säkerhetskopiering. Du får inte göra kopior av programvaran eller dess innehåll annat än ytterligare kopior av programvaran för säkerhetskopiering eller arkivering och med förbehållet att alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som finns på originalet också finns på kopian. (e) Andra begränsningar. Utöver i den utsträckning som lagen inte tillåter sådana begränsningar får du inte (i) utfärda underlicenser, kopiera, distribuera, marknadsföra, sälja, överföra, leasa ut, hyra ut, låna ut eller på något annat sätt göra programvaran tillgänglig för någon annan part, (ii) översätta, ändra, dekompilera, plocka isär, bakåtkompilera eller framställa program som härrör från produkten eller någon del av programvaran (om landet i fråga är Storbritannien får du endast utöva rättigheter enligt 50 av United Kingdom Copyright Designs and Patents Act 1988 om du först har bett att få informationen från Promethean och Promethean har vägrat att tillhandahålla den), (iii) komma i besittning av någon källkod eller något annat tekniskt material gällande programvaran, eller (iv) ta bort,

6 ändra eller dölja ett eller flera meddelanden om upphovsrätt eller äganderättsförklaringar på mediet eller i programvaran. (f) Du har endast rätt att använda programvaran och ta emot supporttjänster om du fullgör alla betalningsskyldigheter för licenserna och supporttjänsterna samt att du fortsätter att följa bestämmelserna och villkoren i detta avtal. (g) Du har endast rätt till supporttjänster under hela supportperioden om du registrerar licensen. Du kan registrera licensen på Alla uppgifter som krävs i registreringsprocessen måste vara korrekta och fullständiga. När du registrerar licensen får du även rätt till gratis telefonsupport i de länder som anges i supporttjänsterna på (vilka kan ändras utan att du meddelas om detta). 5. KOPIOR SOM EJ ÄR AVSEDDA FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING SAMT UTVÄRDERINGSKOPIOR. Programvara som har märkts eller på annat sätt distribuerats till dig som ett erbjudande får oaktat vad som nämns i andra avsnitt i denna licens endast användas i demonstrations-, test- och utvärderingssyften och får inte säljas vidare eller överföras. 6. SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV DATA. Du godkänner att Promethean och dess dotterbolag får registrera och använda teknisk information och relaterad information, däribland teknisk information om din dator, din mobila enhet, ditt system, din programvara och kringutrustning, som registreras periodvis för att underlätta programvaruuppdateringar, produktsupport och övriga tjänster till dig (i förekommande fall) som har med programvaran att göra, och för att verifiera att villkoren i det här licensavtalet uppfylls. Promethean kan använda denna information i produktförbättringssyfte och för att tillhandahålla tjänster och funktioner, förutsatt att du eller dina användare inte kan identifieras. 7. UPPHOVSRÄTT OCH UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UPPGIFTER. Du medger och samtycker till att programvaran och övriga relaterade uppgifter eller uppgifter som har meddelats dig med avseende på detta avtal (nedan kallade Prometheans uppgifter) utgör Prometheans och dess licensgivares konfidentiella och upphovsrättsligt skyddade uppgifter. Du samtycker till att hålla Prometheans uppgifter konfidentiella genom att vara noga med att vidta de åtgärder som krävs för att hindra att de sprids. Oaktat vad som anges ovan får du inte avslöja, sprida, distribuera, publicera eller överföra Prometheans uppgifter till någon tredje part eller använda Prometheans uppgifter för något annat syfte än vad som uttryckligen tillåts enligt avtalet. Dina skyldigheter vad gäller Prometheans uppgifter som bedöms vara affärshemligheter (inklusive men inte begränsat till alla uppgifter som rör användning och

7 drift av produkten och produktkoncepten) i enlighet med tillämplig lagstiftning fortsätter att gälla så länge som Prometheans uppgifter är en affärshemlighet. Dina skyldigheter med avseende på Prometheans uppgifter som inte bedöms vara affärshemligheter gäller under en period på tre år efter att du har tagit emot Prometheans uppgifter. De skyldigheter som anges i detta avsnitt 7 fortsätter att gälla efter att licensen har upphört att gälla. 8. SUPPORTTJÄNSTER. Support innebär teknisk support som lösning på fel under drift, nedladdning eller installation av programvaran samt underhåll, t.ex. uppdateringar och nya versioner av programvaran. Alla sådana uppdateringar och nya versioner blir en del av produkten för samtliga ändamål som anges häri. Om en uppdatering fullständigt ersätter (fullständig installation) en tidigare licensierad version får du inte använda båda versionerna samtidigt och du får inte heller överföra dem separat. Supporten är begränsad till server- och klientversionerna av programvaran. Support tillhandahålls inte för de enheter som ActivEngage-programvaran är installerad på. I definitionen av support ingår inte heller support som krävs med avseende på manipulering av programvaran utöver att säkerställa kärnfunktionerna. Supporttjänsterna tillhandahålls på fjärrbasis, inte på plats, och finns publicerade på och kan komma att ändras utan att detta meddelas. 9. UNDANTAG. Promethean påtar sig ingen typ av ansvar för problem som uppstår på grund av (i) felaktig användning eller försummelse av programvaran, (ii) felaktig installation av programvaran, (iii) otillräcklig eller olämplig datormiljö, (iv) ändringar av programvaran som inte sker i enlighet med dessa villkor, (v) ändringar av programvaran som sker av andra parter än Promethean, (vi) elektriska fel, problem med Internetanslutning, data, ingående data, utgående data, integritet, lagring, säkerhetskopiering eller andra externa och/eller infrastrukturrelaterade problem, (vii) drift, funktion, tillförlitlighet eller kompatibilitet med någon annan programvara, (ix) fel på mobila enheter och (x) fel för att programvaran inte används i enlighet med villkoren för denna licens eller specifikationer eller annan dokumentation gällande programvaran, vilka bedöms stå under din egen kontroll och ditt enskilda ansvar. 10. GARANTIFRISKRIVNING. Promethean garanterar inte (a) att programvaran kan köras utan avbrott eller felfritt, (b) att alla fel kommer att avhjälpas eller (c) att programvaran uppfyller dina specifika krav eller fungerar med någon annan programvara utöver de som anges av Promethean. Din enda rättighet inom ramen för detta avtal är att ta emot supporttjänster under tillämplig supportperiod, i enlighet med ditt Promethean Partner Agreement/Promethean Agreement (Prometheans partneravtal/prometheanavtal). UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR GER VARKEN PROMETHEAN, DESS TREDJEPARTSLICENSGIVARE, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER DOTTERBOLAG NÅGRA ANDRA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, VARKEN MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, RIKTIGHET, ICKE-INTRÅNG, SYSTEMINTEGRERING OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE

8 MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, UPPGRADERINGAR ELLER UPPDATERINGAR (OCH EVENTUELLA KOPIOR AV DESSA), SUPPORTTJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS INOM RAMEN FÖR DETTA ELLER NÅGOT ANNAT SOM RÖR AVTALET. 11. BEGRÄNSNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR. VARKEN PROMETHEAN, DESS ÅTERFÖRSÄLJARE, DOTTERBOLAGS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER REPRESENTANTER HAR ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM DESSA HADE KUNNAT FÖRUTSES ELLER EJ, INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLORAD INKOMST, SOM KAN UPPSTÅ GENOM ELLER I SAMBAND MED AVTALET, ÄVEN OM DU HAR BLIVIT UNDERRÄTTAD OM MÖJLIGHETEN ELLER TROLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER KOSTNADER OCH OAVSETT OM SÅDAN ANSVARSSKYLDIGHET BASERAS PÅ AVTALET, FÖRSEELSE, FÖRSUMLIGHET, EGENTLIGT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT. ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR PROMETHEAN, DESS DOTTERBOLAGS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER REPRESENTANTER KAN ALDRIG, OAVSETT ÅTGÄRDSFORM (BASERAD PÅ AVTALET, FÖRSEELSE ELLER NÅGOT ANNAT), ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM HAR TAGITS EMOT AV PROMETHEAN FÖR BESTÄLLNINGEN I FRÅGA. OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÖLLS KOSTNADSFRITT BEGRÄNSAS ANSVARSSKYLDIGHETEN HOS PROMETHEAN, DESS ÅTERFÖRSÄLJARE, DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER OMBUD FÖR DIREKTA SKADOR TILL ETT BELOPP PÅ 10,00 GBP (TIO BRITTISKA PUND) OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÖLLS I STORBRITANNIEN ELLER 10,00 USD (TIO AMERIKANSKA DOLLAR) OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÖLLS I NÅGOT ANNAT LAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION. ALLA TIDIGARE BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGAR (INKLUSIVE DETTA AVSNITT SAMT AVSNITT 9 OCH 10) GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAGSTIFTNING, ÄVEN OM EVENTUELL ÅTGÄRD INTE HAR NÅGON VERKAN. 12. EXPORTKONTROLL. Du samtycker till att inte exportera programvaran, återexportera eller sälja den vidare inom landet utan att följa alla tillämpliga exportlagar och -bestämmelser. Om du befinner dig i USA, eller i territorier som tillhör USA, betraktas denna programvara som kommersiell datorprogramvara och dokumentation för kommersiell datorprogramvara endast under förutsättning att de rättigheter som specificeras i denna licens tillhandahålls användarna på sedvanligt sätt av Promethean i enlighet med FAR (a) och (b) (oktober 1995) eller DFARS (a) (juni 1995) där så är tillämpligt. Licenstagaren samtycker till att följa alla sådana lagar och bestämmelser och samtycker till ansvaret att erhålla alla sådana licenser för export, återexport eller import av produkten, dokumentationen och alla tillhörande tekniska uppgifter som kan krävas. 13. VERIFIERING. På Prometheans begäran ska du tillhandahålla en undertecknad förklaring om att produkten och programkoncepten används i enlighet med bestämmelserna och villkoren i detta avtal. Om Promethean har skäl att tro att produkten eller programkoncepten inte används i enlighet med

9 bestämmelserna och villkoren i detta avtal ska du tillåta Promethean att granska relevanta register samt inspektera dina lokaler för att verifiera att detta avtal följs. Promethean meddelar dig minst tre arbetsdagar i förväg om en sådan inspektion och utför sådana inspektioner under kontorstid på ett sådant sätt att det inte i allt för stor utsträckning påverkar din verksamhet. Om sådana inspektioner medför avgifter för Promethean ska du omedelbart betala dessa till Promethean samt eventuella rimliga inspektionskostnader. 14. UPPHÖRANDE. Den häri beviljade licensen börjar gälla på ikraftträdandedatumet (det datum då kunden erhåller licensnyckeln) och fortsätter under den licensperiod som anges i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. Supporttjänsterna börjar gälla på ikraftträdandedatumet och upphör vid slutet av den inledande supportperioden (eller inom 90 dagar om programvaran inte har registrerats) såvida du inte har köpt en flerårig eller årlig förnyad supportperiod, för i så fall fortsätter supporttjänsterna (såvida de inte avslutas tidigare) tills det sista året i den fleråriga prenumerationen eller en förnyelse löper ut. Licensen och/eller supporttjänsterna (beroende på vad som är tillämpligt) som beviljas i detta avtal upphör att gälla vid följande tidpunkter (det som inträffar först): (i) Om du permanent slutar att använda programvaran, (ii) datumet för eventuellt brott mot gällande bestämmelser och villkor (i detta fall upphör licensen och supporttjänsterna för licensen omedelbart), eller (iii) om betalning inte sker eller eventuellt brott mot avsnitt 2. När avtalet, oavsett orsak, avslutas eller upphör att gälla ska du permanent förstöra samtliga exemplar av programvaran samt tillhörande material som finns i din ägo eller under din kontroll. Avsnitten om upphovsrätt och upphovsrättsligt skyddade uppgifter, garanti samt begränsningar och ansvarsbegränsningar fortsätter att gälla efter att licensen upphör att gälla. 15. TREDJEPARTS PROGRAMVARA OCH PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD. (a) Programvaran har skapats med källkod som är tillgänglig via olika öppna källprojekt och via specifika upphovsrättsligt skyddade program som tillhör tredje part. Programvaran med öppen källkod finns tillgänglig under villkoren för GNU Lesser General Public Licence. En kopia av dessa finner du på Nedanstående parter har bidragit till olika delar av programvaran, och i Adobes fall görs sådan programvara tillgänglig i enlighet med aktuella licensvillkor för relevant programvara från gång till gång. Promethean ansvarar inte för användning av någon programvara med öppen källkod. Skriv till följande adress för att få källkoden för biblioteket: Product Management Promethean Limited

10 Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited strävar efter att identifiera och nämna alla som har bidragit till denna programvara. Delar av detta program: Engage för stationär/bärbar QT Engage för mobil: Beman Dawes, Daniel Frey och David Abrahams (programvara och förbättrade bibliotek) Med ensamrätt (b) Programvaran kan även inkludera och/eller åtföljas av annan programvara och annat innehåll från tredje part (fortsättningsvis kallat tredjepartsmaterial ) som kan kräva ett separat slutanvändarlicensavtal med tredje part. En del tredjepartsmaterial tillhandahålls i enlighet med villkoren i respektive licenser, vars villkor kan skilja sig från eller innehålla fler villkor än den här licensen. Om sådana licenser står i konflikt med några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt den här licensen har villkoren i den här licensen företräde. När du godkänner den här licensen godkänner du även licensvillkoren för sådana gratisprogram. Promethean varken rekommenderar eller gör reklam för några produkter eller tjänster som tillhandahålls av de tredje parter som tillhandahåller tredjepartsmaterial. Du bekräftar att det är din skyldighet att läsa, godkänna och följa alla villkor för allt sådant tredjepartsmaterial. 16. INTERIMISTISKT FÖRELÄGGANDE. Du samtycker till att lagstadgade gottgörelser kan vara otillräckliga för att ge Promethean fullständig kompensation om du bryter mot (i) någon licens som beviljas häri, (ii)

11 några skyldigheter om sekretess och hemlighållande häri eller (iii) Prometheans immateriella rättigheter, och att Promethean därför har rätt att be om ett interimistiskt föreläggande vid ett väsentligt brott mot sådant. 17. GÄLLANDE LAGSTIFTNING, FORUM. I USA, Kanada eller i territorier som tillhör USA lyder avtalet helt under delstaten Georgias lagstiftning, och alla tvister som uppstår rörande avtalet (exempelvis anklagelser om kontraktsbrott och civilrättsliga kränkningar) behandlas i enlighet med Georgias lagstiftning, vilken har tolkningsföreträde. I andra länder lyder avtalet under brittisk jurisdiktion, och alla tvister ska underställas de brittiska domstolarna. Detta avtal omfattas inte av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning uttryckligen utesluts. 18. UNDANTAG/AVSKILJBARHET. Om Promethean inte kan verkställa eller utföra någon rättighet eller bestämmelse i avtalet ska detta inte utgöra något undantag för sådana rättigheter eller bestämmelser. Om någon av bestämmelserna i avtalet, inklusive dessa bestämmelser och villkor, av någon anledning inte kan verkställas eller är ogiltiga, undantas eller ändras sådana bestämmelser härmed i den utsträckning som krävs för att uppnå samma ekonomiska effekt, för att avtalet ska äga laga kraft inom jurisdiktionen och resten av avtalet förblir oförändrat. 19. ÖVERLÅTELSE. Utöver i den omfattning som sådana rättigheter inte kan begränsas av tillämplig lagstiftning får du inte överlåta, utfärda underlicenser för eller överföra avtalet utan föregående skriftligt meddelande från Promethean, och alla sådana försök att utfärda underlicenser, överlåta eller överföra rättigheter eller skyldigheter förklaras ogiltiga och gör att Promethean har rätt att omedelbart avsluta avtalet. Promethean kan överlåta denna licens till något dotterbolag som tillhör Promethean när som helst under perioden. I enlighet med vad som nämndes ovan kommer licensen att vara bindande för parterna och deras respektive efterföljare. 20. RUBRIKER. Avsnittsrubrikerna i dessa bestämmelser och villkor används för att skapa översikt, och är på intet sätt att betrakta som definitioner eller begränsningar av avtalets tillämplighet. De saknar helt betydelse för licensens giltighet. Version 5/2012 Promethean 2012

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare Licensavtal för slutanvändare Programvaran som finns i din Garmin-produkt ( Programvaran ) ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( Garmin ). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor. F-SECURE LICENSVILLKOR VIKTIGT LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F- SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN NEDAN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FIFA 15 Detta

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Läshjälp och ordlista

Läshjälp och ordlista Läshjälp och ordlista för licensavtalet avseende den Svenska Nationella Releasen av Snomed CT [1 juli 2015] 1. INLEDNING Socialstyrelsen ansvarar för licensieringen av den Svenska Nationella Releasen av

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT - LÄS NOGA: DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS GÄLLANDE BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARA OCH FUNGERAR SOM ETT TILLÄGG TILL DET HÄR PROGRAMVARULICENSAVTALET,

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5); Avtalsvillkor offentlig slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I Kundportalen

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT! LÄS NOGGRANT DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Licensavtal för programvaran

Licensavtal för programvaran Licensavtal för programvaran De program som visas i listan tillsammans med relaterad dokumentation på sidan för programnedladdning ( Mjukvaran ) licensieras och överlåts inte till den Licenstagare som

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd Sid 1 (6) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Särskilda villkor för proprietär programvara Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (6) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Slutanvändare innebär en person eller enhet som köper produkterna utan att sälja dem vidare kommersiellt.

Slutanvändare innebär en person eller enhet som köper produkterna utan att sälja dem vidare kommersiellt. Genom att klicka på Acceptera och godkänn till dessa allmänna villkor för auktoriserade återförsäljares försäljning av B&O PLAY, inkl. bilagor, bekräftar jag (i) att jag har befogenhet att göra åtaganden

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

1. VISSA DEFINITIONER. På det sätt de används häri har följande termer följande betydelser:

1. VISSA DEFINITIONER. På det sätt de används häri har följande termer följande betydelser: LICENS TILL CADD -SOLIS MEDICATION SAFETY SOFTWARE LICENS TILL PHARMGUARD MEDICATION SAFETY SOFTWARE SureLink fjärrsupportprogram Programvaruprodukter från Smiths Medical 1. VISSA DEFINITIONER. På det

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald licens

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Den här webbplatsen ("Webbplatsen") tillhandahålls av C.M.E Blasting & Mining Equipment Ltd. ("Företaget")

Läs mer

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT: DETTA ÄR EN JURIDISKT BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH SAP BUSINESSOBJECTS FÖR DEN SAP BUSINESSOBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

QTA Reader Version 1.13

QTA Reader Version 1.13 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA)... 3 1 Introduktion 6 1.1 Systemkrav QTA Reader... 6 1.2 Manualen i pappersformat... 6 1.3 Mer information...

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK Detta abonnemangsavtal för Mobile RTK Signal Network ( avtal ) gäller mellan dig (användaren av John Deere Mobile RTK Signal Network) och parten som listas

Läs mer

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DEFINITIONER 3 2 LICENS 3 3 LEVERANSVILLKOR 4 4 PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR 5 5 AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING 5 6 SEKRETESS, SÄKERHET

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL.

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. SLUTANVÄNDARAVTALET DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) ÄR MELLAN MICROBIOLOGICS, INC. ( FÖRETAGET ELLER MBL ) OCH EN INDIVID, ETT BOLAG ELLER EN ANNAN ENHET ( SLUTANVÄNDAREN

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

QTA Check-in Node version 1.2.15

QTA Check-in Node version 1.2.15 QTA Check-in Node version 1.2.15 Version 1.0 2014-08-11 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Systemkrav QTA Check-in Node... 3 1.2 Manualen i pappersformat... 3 1.3 Mer information... 3 1.4 Licensavtal

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8); Avtalsvillkor icke kommersiell slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal.

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer

An Apple Subsidiary. Platslicensavtal

An Apple Subsidiary. Platslicensavtal An Apple Subsidiary Platslicensavtal Platslicensavtalets mjukvaruprogram FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server och eventuell övrig mjukvara på sidan för programnedladdning ( Mjukvaran

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 Detta slutanvändaravtal ( Licensen ) är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. ( EA ). Licensen reglerar din användning av den här

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer