ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare"

Transkript

1 ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis kallad kunden ) och tillämplig Prometheanenhet, som bestäms utifrån det land där kunden är bosatt, i enlighet med nedanstående bestämmelser och villkor för ActivEngages användarlicens och support (slutanvändarlicensavtalet) (i samtliga fall fortsättningsvis kallad Promethean ). Med hänsyn till och på grundval av de framställningar och löften som parterna anger här, samt övriga skäliga ersättningar vars mottagande och tillräcklighet härmed bekräftas, samtycker parterna till följande: Detta avtal består av slutanvändarlicensavtalet som fastställs nedan, Prometheans tidsplan för ActivEngage-support som finns på (fortsättningsvis kallade supporttjänsterna ) och Prometheans partneravtal/promethean-avtalet som Promethean skickar till kunden efter att beställningen på ActivEngage-programvaran har tagits emot och som anger vad som köptes, samt licensnyckelinformationen. Genom att ladda ned ActivEngage-programvaran samtycker kunden till att slutanvändarlicensavtalet och tidsplanen för ActivEngage-support gäller för beställningen. Datumet för detta avtals ikraftträdande är det datum då kunden tar emot licensnyckeln. Kunden är införstådd med och samtycker till att licensen måste registreras på för att supporttjänsterna ska gälla under hela supportperioden. Detta avtal utgör det enda avtalet och den enda överenskommelsen mellan parterna när det gäller detta ämne och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, framställningar, löften och överenskommelser i skriftlig, elektronisk, muntlig eller annan form. Eventuella ytterligare eller motstridiga villkor i något annat dokument, t.ex. men ej begränsat till kundens köporder, förklaras ogiltiga och har ingen verkan på någon av parterna. BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR ACTIVENGAGES SLUTANVÄNDARLICENS OCH SUPPORT (SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL) VIKTIGT LÄS NOGGRANT. ACTIVENGAGE (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL BILDER, FOTOGRAFIER, ANIMERINGAR, VIDEO, LJUD, MUSIK OCH TEXT SOM FINNS I PROGRAMVARAN) (NEDAN KALLAD PROGRAMVARAN) SKYDDAS ENLIGT AMERIKANSK OCH INTERNATIONELL UPPHOVSRÄTTSLIG LAGSTIFTNING, PATENTLAGSTIFTNING SAMT ÖVRIGA LAGAR OCH AVTAL GÄLLANDE IMMATERIALRÄTT. OBEHÖRIG ANVÄNDNING, KOPIERING OCH DISTRIBUTION AV HELA ELLER DELAR AV PROGRAMVARAN ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN OCH BEIVRAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER DETTA. DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE DEN HÄR PROGRAMVARAN BEGRÄNSAS TILL DE LICENSRÄTTIGHETER SOM GES INOM RAMEN FÖR DET HÄR LICENSAVTALET. ALLA ÖVRIGA RÄTTIGHETER, ANSPRÅK OCH INTRESSEN BEGRÄNSAS OCH BEHÅLLS UTTRYCKLIGEN AV PROMETHEAN OCH DESS LICENSGIVARE.

2 LAND. Landet där du huvudsakligen vistas (om licenstagaren är en fysisk person) eller där du huvudsakligen bedriver din affärsverksamhet (i alla övriga fall). Dessa bestämmelser och villkor för ActivEngages slutanvändarlicens och support (fortsättningsvis kallade bestämmelserna och villkoren eller slutanvändarlicensavtalet ) är en del av ett juridiskt avtal mellan kunden som använder ActivEngage-programvaran och Promethean, Inc. om landet i fråga är USA, Kanada eller något territorium som tillhör USA, eller Promethean Limited om landet är Storbritannien eller övriga länder (fortsättningsvis kallat Promethean oavsett vilket). OBSERVERA ÄVEN ATT DET I VISSA LÄNDER IBLAND KAN FÖREKOMMA LANDSSPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR SOM PÅVERKAR LICENSEN. PROMETHEAN UPPLÅTER LICENSEN FÖR ACTIVENGAGE-PROGRAMVARAN (NEDAN KALLAD PROGRAMVARAN) OCH MEDFÖLJANDE ANVÄNDARDOKUMENTATION SAMT PUBLICERADE SPECIFIKATIONER FÖR PROGRAMVARAN (NEDAN KALLADE DOKUMENTATIONEN; PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN KALLAS NEDAN GEMENSAMT PRODUKTEN) ENDAST PÅ VILLKOR ATT DU GODKÄNNER ALLA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR I DETTA DOKUMENT. INSTALLERA INTE PROGRAMVARAN OM DU INTE GODKÄNNER LICENSVILLKOREN. Om du (i) installerar programvaran eller (ii) låter tredje part installera programvaran å dina vägnar medger du att du godkänner och samtycker till att förbindas av dessa bestämmelser och villkor, inklusive garantifriskrivningen, ansvarsbegränsningen och bestämmelserna om upphörande nedan. Om du ingår detta avtal å en annan organisation eller enhets vägnar syftar alla hänvisningar till dig, din, licenstagaren eller kunden på organisationen eller enheten som helhet samt slutanvändaren av programvaran. 1. BEVILJANDE AV LICENS. Promethean beviljar dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar och ickeöverlåtbar licens att använda produkten i enlighet med dessa bestämmelser och villkor (nedan kallad licensen). Du har rätt att installera och använda programvaran baserat på antalet köpta klassrumslicenser eller studentanvändarlicenser, vilket anges i Prometheans partneravtal/prometheanavtalet som Promethean skickar till dig. En klassrumslicens definieras som en licens som ger kunden rätt att ha upp till trettiotvå (32) ActivEngage-klientversioner registrerade samtidigt mot en serverversion av programvaran. En studentanvändarlicens definieras som en licens som ger kunden rätt att ha en (1) ActivEngage-klientversion registrerad mot en serverversion av programvaran. Nedladdningsinstruktioner för klientversionen av programvaran finns på Innan du installerar serverversionen av programvaran eller laddar ned klientversionen av programvaran måste du se till att en lämplig kundmiljö (enligt definitionen nedan) har upprättats för användning och drift av programvaran. Du samtycker till att Promethean inte

3 ansvarar för införskaffande, licensiering eller försäljning av maskinvara, kringutrustning eller tredjepartsprogramvara som krävs för att upprätta eller underhålla kundmiljön. Med kundmiljön avses den datormiljö som du separat införskaffar, upprättar och underhåller för användning och drift av programvaran och som uppfyller de minimisystemkrav från Promethean som gäller för tillfället. 2. BETALNING. (a) Licensavgifter. Med avseende på din betalning av den överenskomna avgiften per klassrumslicens eller per studentanvändarlicens (fortsättningsvis kallad licensavgiften ) till Promethean eller en Promethean-partner (definieras här som en återförsäljare som har auktoriserats av Promethean att sälja programvara och support å Prometheans vägnar) tillåter Promethean dig att använda programvaran med varje köpt licens under den licensperiod som du har beviljats beroende på vilken typ av programvarulicens som har köpts (oavsett om det är en evig licens eller en prenumerationsbaserad licens), vilket anges i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet och är föremål för dessa bestämmelser och villkor. En evig licens definieras som en licens att använda programvaran för all framtid och omfattar ett (1) års supporttjänster (enligt definitionen i detta dokument) efter registrering. En prenumerationsbaserad licens definieras som en licens att använda programvaran under en bestämd tidsperiod och ger dig rätt till supporttjänster för programvaran under det antal år som prenumerationen gäller efter registrering. (b) Avgifter för supporttjänster: Om du har köpt en evig licens har du rätt till ett års supporttjänster för programvaran (nedan kallad den inledande supportperioden). Den inledande supportperioden börjar på ikraftträdandedatumet i enlighet med avsnitt 14. För att du ska ha rätt till den inledande supportperioden måste du dock registrera programvarulicensen i enlighet med avsnitt 4.g. Om du inte registrerar programvarulicensen ges supporttjänsterna endast under 90 dagar från ikraftträdandedatumet. Om du vill fortsätta att få supporttjänster efter den inledande supportperioden måste du köpa ytterligare år med supporttjänster (nedan kallade fleråriga eller årliga förnyade supportperioder). Du ansvarar för att betala avgifterna för eventuella fleråriga eller årliga förnyade supporttjänster. Promethean eller Prometheans partner fakturerar dig för årliga förnyade supportperioder eller fleråriga supportperioder som inte har förhandsbetalats i enlighet med Promethean Partner Agreement/Promethean Agreement (Prometheans partneravtal/promethean-avtal). Du samtycker till att betala varje faktura inom trettio (30) dagar efter datumet för dessa fakturor. Om betalning av avgifterna för fleråriga eller årliga förnyade supporttjänster inte erläggs i tid har Promethean rätt att

4 omedelbart avsluta eventuella ytterligare supporttjänster, inklusive tillhandahållande av eventuella uppdateringar eller nya versioner av programvaran. Om du har köpt en prenumerationsbaserad licens tillhandahålls supporttjänster tillsammans med programvaran under den angivna perioden (d.v.s. 1 år, 3 år eller 5 år) för din prenumerationsbaserade licens, vilket anges i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. För att ha rätt till supporttjänsterna måste du dock registrera programvarulicensen i enlighet med avsnitt 4.g. Om du inte registrerar programvarulicensen ges supporttjänsterna endast under 90 dagar från ikraftträdandedatumet. Om du har köpt en prenumerationsbaserad licens där du måste betala för licensen varje år fakturerar Promethean eller Prometheans partner dig före årsdagen för ikraftträdandedatumet. Du samtycker till att betala varje faktura inom trettio (30) dagar efter datumet för dessa fakturor. Om betalningen inte tas emot i tid har Promethean rätt att avsluta den licens/de licenser som beviljats enligt detta avtal och att omedelbart avsluta supporttjänsterna som är kopplade till den prenumerationsbaserade licensen. 3. ÄGANDERÄTT. Den programvara som tillhandahålls är inte allmän egendom. Promethean, dess dotterbolag och/eller licensgivare äger alla immaterialrättigheter till programmet, inklusive men inte begränsat till patent, varumärke, upphovsrätt, rättigheter till affärshemligheter samt tekniker och idéer som finns i och uttrycks i dessa, inklusive programvarans struktur, sekvens och organisation (tillsammans kallade programkoncepten) samt härledningar av dessa. Du medger att du, utöver den begränsade licens som beviljas här, inte har några rättigheter i eller till programvaran, programkoncepten eller härledningar av dessa. 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGAR. (a) Provanvändning. Promethean tillhandahåller en provlicens (fortsättningsvis kallad provlicensen ) för programvaran med de supporttjänster som anges på i enlighet med dessa bestämmelser och villkor, vilken du kan använda under en 60-dagarsperiod från datumet för nedladdning av programvaran (fortsättningsvis kallad provperioden ). Med den här provlicensen tillhandahåller Promethean upp till tre (3) ActivEngage-klientlicenser för programvaran som kan användas av behöriga användare av licensen på olika enheter (t.ex. dator, surfplatta och/eller mobil enhet). Programvaran får inte användas på eller överföras till någon annan server förutom om servern där programvaran har installerats korrekt slutar att fungera. Du får inte underlicensiera, låna ut, hyra ut, överföra eller på annat sätt göra Programvaran tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Promethean. Programvara som har laddats ned för provanvändning får inte användas utanför provperioden och omfattas i övrigt av alla tillämpliga bestämmelser och villkor i detta dokument.

5 (b) Användning. Inom varje klassrumslicens får trettiotvå (32) ActivEngage-klientversioner registreras samtidigt mot en serverversion av programvaran. Varje studentanvändarlicens tillåter att en (1) ActivEngage-klientversion registreras mot en serverversion av programvaran. Vid inköp av licensen (licenserna) kommer du att tilldelas en licensnyckel som en del av Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. Licensnyckeln som tillhandahålls kan antingen användas på en enskild central server som distribueras till det antal klassrum som du har köpt en licens för eller på enskilda servrar i varje klassrum som du har köpt en licens för. Oavsett vilken metod som används för utnyttjande av programvaran har du endast rätt till 32 ActivEngage-klientversioner av programvaran per klassrumslicens eller 1 ActivEngage-klientversion av programvaran per studentanvändarlicens. Om du har en klassrumslicens och behöver fler än 32 ActivEngage-klientversioner måste du köpa mer än en klassrumslicens eller enskilda studentanvändarlicenser upp till det antal som behövs. När en anställd hos licenstagaren avslutar sin tjänst hos licenstagaren måste programvaran tas bort från användarens dator. (c) Använda ActivInspire Professional. I samband med köpet av varje klassrumslicens för programvaran, eller av minst trettio (30) studentanvändarlicenser, tillhandahåller Promethean dig en programvarulicens för Promethean ActivOffice eller Promethean ActivInspire Professional Edition utan kostnad. Alternativt tillhandahåller Promethean en uppgradering av din befintliga ActivInspire Personal Edition till ActivInspire Professional Edition-programvaran med hjälp av uppgraderingslicensnyckeln i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. Din användning av Promethean ActivOffice- eller ActivInspire Professional Edition-programvaran måste alltid ske i enlighet med licensvillkoren för Promethean ActivOffice- och ActivInspire Professional Edition-programvaran. (d) Begränsningar för säkerhetskopiering. Du får inte göra kopior av programvaran eller dess innehåll annat än ytterligare kopior av programvaran för säkerhetskopiering eller arkivering och med förbehållet att alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som finns på originalet också finns på kopian. (e) Andra begränsningar. Utöver i den utsträckning som lagen inte tillåter sådana begränsningar får du inte (i) utfärda underlicenser, kopiera, distribuera, marknadsföra, sälja, överföra, leasa ut, hyra ut, låna ut eller på något annat sätt göra programvaran tillgänglig för någon annan part, (ii) översätta, ändra, dekompilera, plocka isär, bakåtkompilera eller framställa program som härrör från produkten eller någon del av programvaran (om landet i fråga är Storbritannien får du endast utöva rättigheter enligt 50 av United Kingdom Copyright Designs and Patents Act 1988 om du först har bett att få informationen från Promethean och Promethean har vägrat att tillhandahålla den), (iii) komma i besittning av någon källkod eller något annat tekniskt material gällande programvaran, eller (iv) ta bort,

6 ändra eller dölja ett eller flera meddelanden om upphovsrätt eller äganderättsförklaringar på mediet eller i programvaran. (f) Du har endast rätt att använda programvaran och ta emot supporttjänster om du fullgör alla betalningsskyldigheter för licenserna och supporttjänsterna samt att du fortsätter att följa bestämmelserna och villkoren i detta avtal. (g) Du har endast rätt till supporttjänster under hela supportperioden om du registrerar licensen. Du kan registrera licensen på Alla uppgifter som krävs i registreringsprocessen måste vara korrekta och fullständiga. När du registrerar licensen får du även rätt till gratis telefonsupport i de länder som anges i supporttjänsterna på (vilka kan ändras utan att du meddelas om detta). 5. KOPIOR SOM EJ ÄR AVSEDDA FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING SAMT UTVÄRDERINGSKOPIOR. Programvara som har märkts eller på annat sätt distribuerats till dig som ett erbjudande får oaktat vad som nämns i andra avsnitt i denna licens endast användas i demonstrations-, test- och utvärderingssyften och får inte säljas vidare eller överföras. 6. SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV DATA. Du godkänner att Promethean och dess dotterbolag får registrera och använda teknisk information och relaterad information, däribland teknisk information om din dator, din mobila enhet, ditt system, din programvara och kringutrustning, som registreras periodvis för att underlätta programvaruuppdateringar, produktsupport och övriga tjänster till dig (i förekommande fall) som har med programvaran att göra, och för att verifiera att villkoren i det här licensavtalet uppfylls. Promethean kan använda denna information i produktförbättringssyfte och för att tillhandahålla tjänster och funktioner, förutsatt att du eller dina användare inte kan identifieras. 7. UPPHOVSRÄTT OCH UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UPPGIFTER. Du medger och samtycker till att programvaran och övriga relaterade uppgifter eller uppgifter som har meddelats dig med avseende på detta avtal (nedan kallade Prometheans uppgifter) utgör Prometheans och dess licensgivares konfidentiella och upphovsrättsligt skyddade uppgifter. Du samtycker till att hålla Prometheans uppgifter konfidentiella genom att vara noga med att vidta de åtgärder som krävs för att hindra att de sprids. Oaktat vad som anges ovan får du inte avslöja, sprida, distribuera, publicera eller överföra Prometheans uppgifter till någon tredje part eller använda Prometheans uppgifter för något annat syfte än vad som uttryckligen tillåts enligt avtalet. Dina skyldigheter vad gäller Prometheans uppgifter som bedöms vara affärshemligheter (inklusive men inte begränsat till alla uppgifter som rör användning och

7 drift av produkten och produktkoncepten) i enlighet med tillämplig lagstiftning fortsätter att gälla så länge som Prometheans uppgifter är en affärshemlighet. Dina skyldigheter med avseende på Prometheans uppgifter som inte bedöms vara affärshemligheter gäller under en period på tre år efter att du har tagit emot Prometheans uppgifter. De skyldigheter som anges i detta avsnitt 7 fortsätter att gälla efter att licensen har upphört att gälla. 8. SUPPORTTJÄNSTER. Support innebär teknisk support som lösning på fel under drift, nedladdning eller installation av programvaran samt underhåll, t.ex. uppdateringar och nya versioner av programvaran. Alla sådana uppdateringar och nya versioner blir en del av produkten för samtliga ändamål som anges häri. Om en uppdatering fullständigt ersätter (fullständig installation) en tidigare licensierad version får du inte använda båda versionerna samtidigt och du får inte heller överföra dem separat. Supporten är begränsad till server- och klientversionerna av programvaran. Support tillhandahålls inte för de enheter som ActivEngage-programvaran är installerad på. I definitionen av support ingår inte heller support som krävs med avseende på manipulering av programvaran utöver att säkerställa kärnfunktionerna. Supporttjänsterna tillhandahålls på fjärrbasis, inte på plats, och finns publicerade på och kan komma att ändras utan att detta meddelas. 9. UNDANTAG. Promethean påtar sig ingen typ av ansvar för problem som uppstår på grund av (i) felaktig användning eller försummelse av programvaran, (ii) felaktig installation av programvaran, (iii) otillräcklig eller olämplig datormiljö, (iv) ändringar av programvaran som inte sker i enlighet med dessa villkor, (v) ändringar av programvaran som sker av andra parter än Promethean, (vi) elektriska fel, problem med Internetanslutning, data, ingående data, utgående data, integritet, lagring, säkerhetskopiering eller andra externa och/eller infrastrukturrelaterade problem, (vii) drift, funktion, tillförlitlighet eller kompatibilitet med någon annan programvara, (ix) fel på mobila enheter och (x) fel för att programvaran inte används i enlighet med villkoren för denna licens eller specifikationer eller annan dokumentation gällande programvaran, vilka bedöms stå under din egen kontroll och ditt enskilda ansvar. 10. GARANTIFRISKRIVNING. Promethean garanterar inte (a) att programvaran kan köras utan avbrott eller felfritt, (b) att alla fel kommer att avhjälpas eller (c) att programvaran uppfyller dina specifika krav eller fungerar med någon annan programvara utöver de som anges av Promethean. Din enda rättighet inom ramen för detta avtal är att ta emot supporttjänster under tillämplig supportperiod, i enlighet med ditt Promethean Partner Agreement/Promethean Agreement (Prometheans partneravtal/prometheanavtal). UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR GER VARKEN PROMETHEAN, DESS TREDJEPARTSLICENSGIVARE, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER DOTTERBOLAG NÅGRA ANDRA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, VARKEN MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, RIKTIGHET, ICKE-INTRÅNG, SYSTEMINTEGRERING OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE

8 MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, UPPGRADERINGAR ELLER UPPDATERINGAR (OCH EVENTUELLA KOPIOR AV DESSA), SUPPORTTJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS INOM RAMEN FÖR DETTA ELLER NÅGOT ANNAT SOM RÖR AVTALET. 11. BEGRÄNSNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR. VARKEN PROMETHEAN, DESS ÅTERFÖRSÄLJARE, DOTTERBOLAGS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER REPRESENTANTER HAR ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM DESSA HADE KUNNAT FÖRUTSES ELLER EJ, INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLORAD INKOMST, SOM KAN UPPSTÅ GENOM ELLER I SAMBAND MED AVTALET, ÄVEN OM DU HAR BLIVIT UNDERRÄTTAD OM MÖJLIGHETEN ELLER TROLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER KOSTNADER OCH OAVSETT OM SÅDAN ANSVARSSKYLDIGHET BASERAS PÅ AVTALET, FÖRSEELSE, FÖRSUMLIGHET, EGENTLIGT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT. ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR PROMETHEAN, DESS DOTTERBOLAGS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER REPRESENTANTER KAN ALDRIG, OAVSETT ÅTGÄRDSFORM (BASERAD PÅ AVTALET, FÖRSEELSE ELLER NÅGOT ANNAT), ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM HAR TAGITS EMOT AV PROMETHEAN FÖR BESTÄLLNINGEN I FRÅGA. OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÖLLS KOSTNADSFRITT BEGRÄNSAS ANSVARSSKYLDIGHETEN HOS PROMETHEAN, DESS ÅTERFÖRSÄLJARE, DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER OMBUD FÖR DIREKTA SKADOR TILL ETT BELOPP PÅ 10,00 GBP (TIO BRITTISKA PUND) OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÖLLS I STORBRITANNIEN ELLER 10,00 USD (TIO AMERIKANSKA DOLLAR) OM PROGRAMVARAN TILLHANDAHÖLLS I NÅGOT ANNAT LAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION. ALLA TIDIGARE BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGAR (INKLUSIVE DETTA AVSNITT SAMT AVSNITT 9 OCH 10) GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAGSTIFTNING, ÄVEN OM EVENTUELL ÅTGÄRD INTE HAR NÅGON VERKAN. 12. EXPORTKONTROLL. Du samtycker till att inte exportera programvaran, återexportera eller sälja den vidare inom landet utan att följa alla tillämpliga exportlagar och -bestämmelser. Om du befinner dig i USA, eller i territorier som tillhör USA, betraktas denna programvara som kommersiell datorprogramvara och dokumentation för kommersiell datorprogramvara endast under förutsättning att de rättigheter som specificeras i denna licens tillhandahålls användarna på sedvanligt sätt av Promethean i enlighet med FAR (a) och (b) (oktober 1995) eller DFARS (a) (juni 1995) där så är tillämpligt. Licenstagaren samtycker till att följa alla sådana lagar och bestämmelser och samtycker till ansvaret att erhålla alla sådana licenser för export, återexport eller import av produkten, dokumentationen och alla tillhörande tekniska uppgifter som kan krävas. 13. VERIFIERING. På Prometheans begäran ska du tillhandahålla en undertecknad förklaring om att produkten och programkoncepten används i enlighet med bestämmelserna och villkoren i detta avtal. Om Promethean har skäl att tro att produkten eller programkoncepten inte används i enlighet med

9 bestämmelserna och villkoren i detta avtal ska du tillåta Promethean att granska relevanta register samt inspektera dina lokaler för att verifiera att detta avtal följs. Promethean meddelar dig minst tre arbetsdagar i förväg om en sådan inspektion och utför sådana inspektioner under kontorstid på ett sådant sätt att det inte i allt för stor utsträckning påverkar din verksamhet. Om sådana inspektioner medför avgifter för Promethean ska du omedelbart betala dessa till Promethean samt eventuella rimliga inspektionskostnader. 14. UPPHÖRANDE. Den häri beviljade licensen börjar gälla på ikraftträdandedatumet (det datum då kunden erhåller licensnyckeln) och fortsätter under den licensperiod som anges i Prometheans partneravtal/promethean-avtalet. Supporttjänsterna börjar gälla på ikraftträdandedatumet och upphör vid slutet av den inledande supportperioden (eller inom 90 dagar om programvaran inte har registrerats) såvida du inte har köpt en flerårig eller årlig förnyad supportperiod, för i så fall fortsätter supporttjänsterna (såvida de inte avslutas tidigare) tills det sista året i den fleråriga prenumerationen eller en förnyelse löper ut. Licensen och/eller supporttjänsterna (beroende på vad som är tillämpligt) som beviljas i detta avtal upphör att gälla vid följande tidpunkter (det som inträffar först): (i) Om du permanent slutar att använda programvaran, (ii) datumet för eventuellt brott mot gällande bestämmelser och villkor (i detta fall upphör licensen och supporttjänsterna för licensen omedelbart), eller (iii) om betalning inte sker eller eventuellt brott mot avsnitt 2. När avtalet, oavsett orsak, avslutas eller upphör att gälla ska du permanent förstöra samtliga exemplar av programvaran samt tillhörande material som finns i din ägo eller under din kontroll. Avsnitten om upphovsrätt och upphovsrättsligt skyddade uppgifter, garanti samt begränsningar och ansvarsbegränsningar fortsätter att gälla efter att licensen upphör att gälla. 15. TREDJEPARTS PROGRAMVARA OCH PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD. (a) Programvaran har skapats med källkod som är tillgänglig via olika öppna källprojekt och via specifika upphovsrättsligt skyddade program som tillhör tredje part. Programvaran med öppen källkod finns tillgänglig under villkoren för GNU Lesser General Public Licence. En kopia av dessa finner du på Nedanstående parter har bidragit till olika delar av programvaran, och i Adobes fall görs sådan programvara tillgänglig i enlighet med aktuella licensvillkor för relevant programvara från gång till gång. Promethean ansvarar inte för användning av någon programvara med öppen källkod. Skriv till följande adress för att få källkoden för biblioteket: Product Management Promethean Limited

10 Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited strävar efter att identifiera och nämna alla som har bidragit till denna programvara. Delar av detta program: Engage för stationär/bärbar QT Engage för mobil: Beman Dawes, Daniel Frey och David Abrahams (programvara och förbättrade bibliotek) Med ensamrätt (b) Programvaran kan även inkludera och/eller åtföljas av annan programvara och annat innehåll från tredje part (fortsättningsvis kallat tredjepartsmaterial ) som kan kräva ett separat slutanvändarlicensavtal med tredje part. En del tredjepartsmaterial tillhandahålls i enlighet med villkoren i respektive licenser, vars villkor kan skilja sig från eller innehålla fler villkor än den här licensen. Om sådana licenser står i konflikt med några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt den här licensen har villkoren i den här licensen företräde. När du godkänner den här licensen godkänner du även licensvillkoren för sådana gratisprogram. Promethean varken rekommenderar eller gör reklam för några produkter eller tjänster som tillhandahålls av de tredje parter som tillhandahåller tredjepartsmaterial. Du bekräftar att det är din skyldighet att läsa, godkänna och följa alla villkor för allt sådant tredjepartsmaterial. 16. INTERIMISTISKT FÖRELÄGGANDE. Du samtycker till att lagstadgade gottgörelser kan vara otillräckliga för att ge Promethean fullständig kompensation om du bryter mot (i) någon licens som beviljas häri, (ii)

11 några skyldigheter om sekretess och hemlighållande häri eller (iii) Prometheans immateriella rättigheter, och att Promethean därför har rätt att be om ett interimistiskt föreläggande vid ett väsentligt brott mot sådant. 17. GÄLLANDE LAGSTIFTNING, FORUM. I USA, Kanada eller i territorier som tillhör USA lyder avtalet helt under delstaten Georgias lagstiftning, och alla tvister som uppstår rörande avtalet (exempelvis anklagelser om kontraktsbrott och civilrättsliga kränkningar) behandlas i enlighet med Georgias lagstiftning, vilken har tolkningsföreträde. I andra länder lyder avtalet under brittisk jurisdiktion, och alla tvister ska underställas de brittiska domstolarna. Detta avtal omfattas inte av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning uttryckligen utesluts. 18. UNDANTAG/AVSKILJBARHET. Om Promethean inte kan verkställa eller utföra någon rättighet eller bestämmelse i avtalet ska detta inte utgöra något undantag för sådana rättigheter eller bestämmelser. Om någon av bestämmelserna i avtalet, inklusive dessa bestämmelser och villkor, av någon anledning inte kan verkställas eller är ogiltiga, undantas eller ändras sådana bestämmelser härmed i den utsträckning som krävs för att uppnå samma ekonomiska effekt, för att avtalet ska äga laga kraft inom jurisdiktionen och resten av avtalet förblir oförändrat. 19. ÖVERLÅTELSE. Utöver i den omfattning som sådana rättigheter inte kan begränsas av tillämplig lagstiftning får du inte överlåta, utfärda underlicenser för eller överföra avtalet utan föregående skriftligt meddelande från Promethean, och alla sådana försök att utfärda underlicenser, överlåta eller överföra rättigheter eller skyldigheter förklaras ogiltiga och gör att Promethean har rätt att omedelbart avsluta avtalet. Promethean kan överlåta denna licens till något dotterbolag som tillhör Promethean när som helst under perioden. I enlighet med vad som nämndes ovan kommer licensen att vara bindande för parterna och deras respektive efterföljare. 20. RUBRIKER. Avsnittsrubrikerna i dessa bestämmelser och villkor används för att skapa översikt, och är på intet sätt att betrakta som definitioner eller begränsningar av avtalets tillämplighet. De saknar helt betydelse för licensens giltighet. Version 5/2012 Promethean 2012

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

UPS-TEKNIKAVTAL. Allmänna villkor. Slutanvändares rättigheter

UPS-TEKNIKAVTAL. Allmänna villkor. Slutanvändares rättigheter UPS-TEKNIKAVTAL Allmänna villkor Slutanvändares rättigheter UPS-TEKNIKAVTAL Version UTA05072014 LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR I DETTA UPS-TEKNIKAVTAL. GENOM ATT ANGE NEDAN ATT DU FÖRBINDER DIG ATT

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN).

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett)

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett) Open Value Avtal Myndighet Avtalets nummer Föregående avtalsnummer Detta Open Value Avtal ingås mellan Kunden och Microsoft från och med ikraftträdandedatumet. Kundinformation Kundens ID: Bolagets namn

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER MAMUT ANVÄNDARAVTAL Sverige ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER Genom att installera Mamut produkter och/eller genom att använda Mamut tjänster bekräftar du att du läst, förstått och accepterat

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial 1. Definitioner. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. Beviljande av rättigheter. 2.1 2.

Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial 1. Definitioner. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. Beviljande av rättigheter. 2.1 2. Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial DETTA ÄR ETT AVTAL ("AVTALET") MELLAN LICENSINNEHAVAREN, AGENTEN (OM DET FINNS NÅGON) OCH GETTY IMAGES INC:s DOTTERBOLAG. GETTY IMAGES

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten.

Läs mer

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Med ensamrätt Detta licensavtal är en licensinnehavares licensbevis. Behandla det som en värdehandling. OM LICENSINNEHAVAREN HAR EN GILTIG UNDERTECKNAD LICENS

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Avtal om Google Apps for Education

Avtal om Google Apps for Education Avtal om Google Apps for Education Detta avtal om Google Apps for Education (avtalet) har ingåtts av och mellan Google Inc., (Google) och kunden som identifieras i beställningsdokumentet (kunden). Detta

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina

Läs mer