Slutrapport ROVER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 2007-2008 ROVER"

Transkript

1 Slutrapport ROVER 1 Inledning Detta är ett dokument som beskriver verksamheten under 2007 och 2008 inom forskningsprojektet ROVER, som stöds av.se. Projektrapportering sker enligt den mall som specificerats i projektbeskrivningen för ROVER. Projektet startade och slutade Projektet ROVER, Routing in Overlay Networks, är ett projekt för forskning med inriktning på mediadistribution i overlay-nätverk, speciellt forskas kring QoS-medvetna algoritmer och mekanismer för vägval i overlaynätverk. Huvudfrågorna handlar om implementering av middleware, forskning kring olika relevanta protokoll, exempelvis distributionsprotokoll för strömmande media och vägvalsprotokoll som tillåter mjuka QoS-garantier för noder i ROVER. Vidare testas några av dessa protokoll med hjälp av en testbädd. 2 Mål och syfte Projektets syfte är att utveckla teorin för att understödja en overlay-baserad testbädd där olika idéer och koncept för utveckling av overlay-vägval som stödjer exempelvis minimering av parametrar som fördröjning eller maximering av bandbredd kan implementeras och testas. Målet är att bedriva forskning på en tjänsteorienterad nätverksarkitektur som är öppen för både forskare och i förlängningen aktörer från industrin. Det övergripande syftet för projektet är att åstadkomma en alternativ lösning för mediadistribution som fungerar i en verklig miljö och som kan användas för att erbjuda tjänster relevanta för Content Distribution Network (CDN), exempelvis strömmande video och on-demand tjänster. Målsättningen är att iordningställa en testbädd för forskning och testning av overlay-vägval för mediadistribution samt även att implementera och forska på vägvalsalgoritmer. 3 Projektbeskrivning Detta är ett projekt för forskning med inriktning på multimedia distribution i overlay-nätverk, speciellt forskas det på QoS-medvetna algoritmer och mekanismer för vägval i overlay-nätverk. Tekniken som används är multicast overlay-vägval med mjuka QoS-garantier kombinerat med avancerad nätverksdiagnostik och automatisk felrapportering till abonnenterna. Särskild fokus läggs på strömmande data och on-demand tjänster. Vi utvecklar nya vägvalsmekanismer med garantier för tjänstekvalitet samt funktionalitet för en-till-flera vägval (multicast). Huvudmålen med projektet är att identifiera trafikegenskaper hos overlay-nätverk samt de relaterade Peer-to-Peer (P2P) nätverken, härleda nya kvantitativa resultat, kostnadseffektiva algoritmer och mjukvara för prestandaanalys och prediktering av vägvalen i overlay-nätverk. Projektet ämnar även tillämpa optimeringsmetoder för att studera och föreslå overlay vägvalsprotokoll med optimala vägval. Overlay-vägval drar nytta av kunskap om prestandan i det underliggande nätverket för att kunna anpassa end-to-end (e2e) beteeendet hos noder som är asymmetriska med avseende på exempelvis konnektivitet, tillgänglig bandbredd och processorkapacitet, samt även brist på struktur mellan dem. Overlay-vägval har möjlighet att tillhandahålla tjänstekvalitet för specifika applikationer utan att göra avkall på Internets besteffort modell. Det är exempelvis möjligt att kringgå de vägval som görs av BGP (Border Gateway Protocol) för att öka prestanda och feltolerans. Vidare kan dessa overlay-nätverk anpassas till det underliggande fysiska 1

2 nätverket genom kommunikation mellan lagren i nätverksstacken. Detta medför stora fördelar, då det drastiskt minskar mängden signaleringstrafik i dessa. Projektet ämnar utveckla teorin för att understödja en overlay-baserad testädd där olika ider och koncept för utveckling av overlay-vägval som stödjer exempelvis minimering av parametrar som fördröjning eller maximering av bandbredd i multicast miljö kan implementeras och testas. Målet är att bedriva forskning på en tjänsteorienterad nätverksarkitektur som är öppen för både forskare och i förlängningen aktörer från industrin. Projektet är särkild relevant för individer och organisationer med intresse och behov av kvalitetssäkrad överföring av media samt mediadistribution, tex distributionsmekanismer, topologiska konstruktioner och congestion control. Projektet omfattar forskning inom flera relevanta områden, såsom P2P nätverk, optimala overlay-vägval i multicast-miljö, QoS mekanismer, tjänstekvalitetsgarantier, congestion control, insikter om BGP-problematik, topologi och resursupptäckt, tålighet mot förändringar och avbrott i konnektivitet, modellering och prestandaanalys, management och resursorkestrering. Projektet tar däremot inte upp frågor gällande admission control, trust management, samt kryptering och authentisering, t ex Digital Rights Management (DRM). Idag finns det några få, om ens några alls, öppna protokoll för QoS-medvetna overlay-vägval. Samma sak gäller implementationer för IPTV och dess protokoll. Vi vill därför åstadkomma en alternativ lösning för mediadistribution som fungerar i riktig miljö och som kan användas för tjänster relevanta för Content Distribution Networks (CDN), t ex videoströmmande och on-demand tjänster. Dessa tjänster sammankopplas med en mängd nya krav, t ex, multicast, hög och mycket hög bandbredd, låg fördröjning, små paketförluster, billing, autentisering, upphovsrätten osv. Detta gör i sin tur att det krävs arkitekturella lösningar som är oberoende av eventuella förändringar i morgondagens Internet. Dessa lösningar måste vara skalbara, robusta samt kunna erbjuda mjuka kvalitetsgarantier för multimediatjänster. 4 Organisation ROVER-gruppen består av följande personer: 1. Adrian Popescu, projektledare, professor Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona 2. Doru Constantinescu, TeknDr, idag anställd på HiQ, Karlskrona 3. David Erman, TeknDr, universitetslektor BTH, Karlskrona 4. Dragos Ilie, TeknDr, idag anställd på Business Security, Lund 5. Alex Popescu, doktorand BTH och University of Bradford, Storbritannien 6. Karel de Vogeleer, doktorand BTH, Karlskrona 7. Emiliano Pecchia, exjobbare BTH, på besök från University of Pisa, Italien 8. Elmokashfi Ahmed, exjobbare BTH, på besök vid FOKUS, Berlin, Tyskland 2

3 5 Leverabler Nr Namn leverabel Beskrivning Leveransdatum Status 1 Start Projektet startar OK 2 Arkitekturell beskrivning Kravställning, kravdokumentation, OK högnivåbeskrivning av testbädden, komponentval, implementationsplan 3 Gränsnittsbeskrivning Dokument som beskriver vilka OK gränssnitt som finns till ROVER-middleware, hur man använder dem, samt stub-gränssnitt för punkt 2 4 Färdigt implementerat Fungerande testbädd för testning av OK testbädd overlay-protokoll, med bl a stöd för topologi-, nod- och meddelandehantering 5 Protokollförslag och Distribution för strömmande OK specifikationer media på regional och lokal nivå som tillåter mjuka QoS garantier 6 Protokollimplementationer Initiala implementationer OK 7 Teoretiska modeller Teoretisk modellering, OK och prestandavalidering protokollvalidering, samt publicering i vetenskapliga forum 8 Installation PlanetLab Installation av BTHs OK knutpunkt inom PlanetLab 9 Simulatorimplementation Design och implementation av OK unicast overlay-vägval en simulator under OMNet++ för overlay-vägval som tillåter mjuka QoS garantier i unicasttopologier 10 Design multicast Design av overlay-vägval som OK overlay-vägval tillåter mjuka QoS garantier i multicasttopologier 11 Implementation av PlanetLab Implementation av PlanetLab Delvis versionen versionen för overlay-vägval som tillåter mjuka QoS garantier i unicasttopologier 12 Testning av Testning av ROVER Delvis ROVER protokoll protokoll i PlanetLab 6 Resultat Vi rapporterar följande resultat: 1. Design av testbädd som används för design och implementering av overlay-algoritmer 2. Implementation av testbädd, dvs middleware infrastruktur 3. Design och implementation av algoritmer för mediadistribution 4. Implementation av PlanetLab versionen samt testning (delvis) 5. Teoretisk modellering samt prestandavalidering av våra modeller 6. Idag deltar vi i två europeiska projekt där vi direkt tillämpar våra i ROVER uppnådda resultat: MOBICOME: EU EUREKA projekt med elva partners från Norge, Spanien och Sverige, 3

4 PERIMETER: EU FP7 STREP projekt med tio partners från Spanien, Israel, Schweitz, Österrike, Irland, Sverige, Tyskland, Turkiet och Italien, 7. Ett annat projekt där man direkt tillämpar våra i ROVER uppnådda resultat är Implementation av mekanismer för mediadistribution. TeknDr David Erman är projektledare för detta projekt, som stöds av.se. Mer detaljerade resultat är följande: 1. Middleware för design och implementering av overlay-algoritmer 2. Overlay Routing Protocol (ORP) protokollet, som kan användas för att forska fram och utveckla nya overlay-vägval protokoll med mjuka QoS garantier. ORP protokollet består av två protokoll, Route Discovery Protocol (RDP) och Routing Maintainance Protocol (RMP). 3. Prestandavalidering av ORP via simulering 4. Prestandavalidering av BitTorrent (BT) protokollet via trafikmätningar och simulering 5. Delvis implementation av PlanetLab versionen av ORP samt testning (gäller bara för RDP protokollet) 6. Vi föreslår små ändringar till BT som gör att protokollet kan även användas för videodistribution. Dessa frågor forskas vidare i ett fortsättningsprojekt som kallas Mekanismer för mediadistribution, och som finansieras av.se under tiden till Prestandavalidering via simulering av de tre viktigaste kategorier multicastprotokoll för overlay-nätverk: Application Layer Multicast Infrastructure (ALMI), Narada och NICE 7 Vetenskapliga resultat Vi rapporterar följande vetenskapliga resultat: 1. Tre doktorsavhandlingar 2. Fyra journal-publikationer 3. Fyra tutorial/föredrag 4. Tretton konferens-publikationer 5. Sex tekniska rapport 6. Tre exjobb (MSc) PhD thesis 1. Dragos Ilie, On Unicast QoS Routing in Overlay Networks, October 2008, BTH, Karlskrona 2. David Erman, On BitTorrent Media Distribution, March 2008, BTH, Karlskrona 3. Doru Constantinescu, Overlay Multicast Networks: Elements, Architectures and Performance, December 2007, BTH, Karlskrona Refereed journals and magazines 1. Constantinescu D. and Popescu A., A Comparative Study of Overlay Multicast Networks, submitted for publication to Computer Networks journal, Elsevier, January 2009, still pending 2. Erman D., Saavedra D., Sanchez J.A. and Popescu A., Validating and Extending BitTorrent Models, Telecommunication Systems journal, Springer Netherlands, DOI /s z, ISSN (Print) and (Online),

5 3. Ilie D. and Popescu A., Statistical Models for Gnutella Signaling Traffic, Computer Networks journal, Elsevier, Vol. 51, Issue 17, pp , December Erman D., Ilie D. and Popescu A., BitTorrent Session Characteristics and Models (Extended Version), accepted for publication, to appear in the special journal issue dedicated to Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks HET-NETs 05 and HET-NETs 06, Elsevier, COMCOM HET- NETs Special Issue 2 Invited tutorials and talks 1. Popescu A., Media Distribution in IP Networks, invited speech, Internetdagarna, Stockholm, Sweden, October Popescu A., Seamless Mobility, invited speech, Universidad Politecnica de Valencia, Spain, June Popescu A., Towards the Next Generation Handover, keynote speech, 5th International Working Conference on Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs 2008), Karlskrona, Sweden, February Popescu A., ROVER: Towards a New Generation of Content Distribution Networks, tutorial, NoE Euro-FGI Plenary Meeting, Sophia Antipolis, France, February 2007 Refereed conference 1. Pecchia E., Erman D. and Popescu A., Simulation and Analysis of a Combined Mobility Model with Obstacles, 2nd International Conference on Simulation Tools and Techniques (SIMULTOOLS) 2009, Rome, Italy, March Popescu Adrian, Ilie D., Erman D., Fiedler M., Popescu Alex and de Vogeleer K., An Application Layer Architecture for Seamless Roaming, 6th International Conference on Wireless On-Demand Network Systems and Services, Snowbird, Utah, USA, February Popescu Adrian, Erman D., Ilie D., Fiedler M., Popescu Alex and de Vogeleer K., Seamless Roaming: Developments and Challenges, Euro-NF Workshop on Wireless and Mobility, Stockholm, Sweden, October Constantinescu D. and Popescu A., On the Performance of Overlay Multicast Networks, 5th Swedish National Computer Networking Workshop SNCNW2008, Karlskrona, Sweden, April Erman D., De Vogeleer K. and Popescu A., On Piece Selection for Streaming BitTorrent, 5th Swedish National Computer Networking Workshop SNCNW2008, Karlskrona, Sweden, April De Vogeleer K., Erman D. and Popescu A., Simulating BitTorrent, 1st International Workshop on the Evaluation of Quality of Service through Simulation in the Future Internet (QoSIM), Marseille, France, De Vogeleer K., Ilie D. and Popescu A., Constrained-Path Discovery by Selective Diffusion, 5th International Working Conference on Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs 2008), Karlskrona, Sweden, February Popescu Alex, Ilie D. and Kouvatsos D., On the Implementation of a Content-Addressable Network, 5th International Working Conference on Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneous Networks (HET-NETs 2008), Karlskrona, Sweden, February Elmokashfi A., Kleis M. and Popescu A., NetForecast: A Delay Prediction Scheme for Provider Controlled Networks, IEEE GLOBECOM 2007, Washington DC, USA, November Ilie D. and Popescu A., A Framework for Overlay QoS Routing, 4th Euro-FGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements (WP IA.7.1), Ghent, Belgium, May/June

6 11. Constantinescu D. and Popescu A., Implementation of Application Layer Multicast in OverSim, 4th Euro-FGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements (WP IA.7.1), Ghent, Belgium, May/June Erman D., Extending BitTorrent for Streaming Applications, 4th Euro-FGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements (WP IA.7.1), Ghent, Belgium, May/June Popescu A., Constantinescu D., Erman D. and Ilie D., A Survey of Reliable Multicast Communication, 3rd Euro-FGI Conference on Next Generation Internet Networks NGI 2007, Trondheim, Norway, May 2007 Diverse 1. Ilie, D., Optimization Algorithms with Applications to Unicast QoS Routing in Overlay Networks, technical report Blekinge Institute of Technology, ISSN , No. 2007:09, Karlskrona, Sweden, Constantinescu D., Erman D., Ilie D. and Popescu A., Congestion Control in Overlay Networks, research report Blekinge Institute of Technology, ISSN , No. 2007:01, Karlskrona, Sweden, Popescu, A., Multimedia Distribution over IP, technical report Blekinge Institute of Technology, ISSN , No. 2007:02, Karlskrona, Sweden, Erman, D., Replication Strategies for Streaming Media, technical report Blekinge Institute of Technology, ISSN , No. 2007:03, Karlskrona, Sweden, Ilie D. and Erman D., ROVER Middleware API, internal report Blekinge Institute of Technology, February Ilie D. and Erman D., ROVER High-Level Architecture, internal report Blekinge Institute of Technology, January 2007 MSc thesis 1. Emiliano Pecchia, Simulation and Analysis of a Combined Mobility Model with Obstacles, November Karel de Vogeleer, QoS Routing in Overlay Networks, June Ahmed Elmokashfi, Scalable, Decentral QoS Verification Based on Prediction Techniques and Active Measurements, January Utvärdering och analys Med referens till ovan nämnda resultat, kan man påstå att ROVER är ett framgångsrikt projekt. summera, våra resultat består av följande: För att Leverans av utlovade leverabler Tre doktorsavhandlingar Stort antal publikationer Tillämpning av i ROVER uppnådda resultat i två europeiska projekt samt i ett.se fortsättningsprojekt Ett mindre positivt resultat är att PlanetLab implementationen av våra overlay-vägval protokoll samt deras testning i PlanetLab inte blev färdigt. Detta beror på stor arbetsbelastning samt även generations skifte av våra doktorander. 6

7 9 Framtida arbeten Våra resultat i ROVER projektet används nu i två europeiska projekt samt ett.se fortsättningsprojekt. Dessa projekt handlar om IMS (MOBICOME), sömlös kommunikation (PERIMETER) och mekanismer för mediadistribution (.SE projektet). Vi planerar dessutom för att söka om ytterliggare stöd till ROVER projektet för att kunna implementera färdigt och testa ORP protokollet i PlanetLab. Ett annat fortsättningsprojekt där vi kan använda ROVER resultaten handlar om styrning av kognitiva radionätverk. Vi planerar därför för att söka stöd (EU FP7 Call 5) även för detta projektet. 7

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband VINNOVA Information VI 2010:13 ( ersätter VI 2009:12) Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Projektkatalog Branschforskningsprogram för IT & Telekom Titel: Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Läs mer

ARTES Verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för budgetåret 2002 (1 januari - 31 december)

ARTES Verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för budgetåret 2002 (1 januari - 31 december) 2003-03-29 ARTES Verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för budgetåret 2002 (1 januari - 31 december) Ort och datum: Ort och datum: Hans Hansson Programdirektör. Bengt Asker Programstyrelsens ordförande

Läs mer

Cloud Computing En studie i prestanda och säkerhet

Cloud Computing En studie i prestanda och säkerhet Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Cloud Computing En studie i prestanda och säkerhet Cloud Computing A study of performance and security Simon Danielsson Staffan

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

Bandbredd. Hur man mäter bandbredd

Bandbredd. Hur man mäter bandbredd Bandbredd Hur man mäter bandbredd Jonas Bergström jonbe759@student.liu.se Thor Bossuyt thobo260@student.liu.se (DOIP17) Linköpings universitet Linköping 2008-02-22 TDTS09 VT08 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie

Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie FOI-R--1294--SE Augusti 2004 ISSN 1650-1942 Metodrapport Marianela García Lozano, Jenny Ulriksson Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie Systemteknik

Läs mer

Metadata för objekt- och tjänstebaserad säkerhet

Metadata för objekt- och tjänstebaserad säkerhet Metadata för objekt- och tjänstebaserad säkerhet HENRIK KARLZÉN FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling

Läs mer

Förstudie införande av GM- VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter

Förstudie införande av GM- VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter Förstudie införande av GM- VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter CONSTANTINOS GIANNOULIS, FARZAD KAMRANI, JAN TEGNÉR Metod och teknikutveckling VV & A 2011 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Försvarsanalys Oktober 2004 172 90 Stockholm Projektnamn: www.foi.se Projektledare: Svante Barck-Holst Kund: PTS Svante Barck-Holst Henrik Christiansson Arne Vidström

Läs mer

Smartare, snabbare, konvergerande lösningar

Smartare, snabbare, konvergerande lösningar vinnova Information VI 2012:14 Smartare, snabbare, konvergerande lösningar Projektkatalog inom området IT och Data/Telekommunikation i programmet Framtidens kommunikation Titel: Smartare, snabbare, konvergerande

Läs mer

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar Fredrik Pettersson frepe593@student.liu.se Daniel Torstensson danto629@student.liu.se IT1 - DOIP21 TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

roaming is not fully seamless. Roaming works significantly better in a pure LAN/WLAN environment

roaming is not fully seamless. Roaming works significantly better in a pure LAN/WLAN environment $WHFKQLFDOSUHVWXG\RQ6HDPOHVVURDPLQJ IRUPRELOH,QWHUQHWDW0DUWLQVVRQ,QIRUPDWLRQ6\VWHPV$% $EVWUDFW Seamless roaming is an abstraction over the Internet connection. The users no longer need to care about how

Läs mer

NCS3: årsrapport 2012

NCS3: årsrapport 2012 NCS3: årsrapport 2012 Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet JONAS HALLBERG, MIKAEL WEDLIN, DAVID LINDAHL, JONAS ALMROTH, MATS PERSSON, TEODOR SOMMESTAD FOI är en huvudsakligen

Läs mer

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen LARS HOLMBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04134 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100

Läs mer

Informationshantering & -modellering till stöd för logistisk M&S - en förstudie

Informationshantering & -modellering till stöd för logistisk M&S - en förstudie FOI-R--1128--SE December 2003 ISSN 1650-1942 Metodrapport Martin Eklöf Informationshantering & -modellering till stöd för logistisk M&S - en förstudie Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

Läs mer

Vapensystemvärdering 2013

Vapensystemvärdering 2013 Vapensystemvärdering 2013 Slutrapport PETER STRÖMBÄCK FOI-R--3784--SE ISSN 1650-1942 December 2013 Peter Strömbäck Vapensystemvärdering 2013 Slutrapport Titel Vapensystemvärdering 2013 - Slutrapport Title

Läs mer

091230 Mobil-IT för gods på väg

091230 Mobil-IT för gods på väg 1 Sammanfattning Detta projekt Mobil-IT för gods på väg har analyserat och demonstrerat tjänster relaterade till en möjlig svensk positionsbaserad kilometerskattetjänst för tunga fordon. Projektet har

Läs mer

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING

ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING En jämförande studie av mjukvara Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2012 Jonas Bergsten Handledare: Mikael Lebram Examinator:

Läs mer

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862 ENUM - Delrapport Förord Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att administrativt ansvara

Läs mer

ProduktionBygg. Slutrapport SBUF Utvecklingsprojekt 13036, 2015-05-15 Helena Lidelöw och Andreas Dagman, Luleå tekniska universitet

ProduktionBygg. Slutrapport SBUF Utvecklingsprojekt 13036, 2015-05-15 Helena Lidelöw och Andreas Dagman, Luleå tekniska universitet ProduktionBygg Slutrapport SBUF Utvecklingsprojekt 13036, 2015-05-15 Helena Lidelöw och Andreas Dagman, Luleå tekniska universitet Sammanfattning Inom projektet ProduktionBygg har fyra framtida riktningar

Läs mer

Metoder för Design av Framtida Autonoma System (MODAS)

Metoder för Design av Framtida Autonoma System (MODAS) Metoder för Design av Framtida Autonoma System (MODAS) MODAS-projektet har avslutats inom Fordons & Trafiksäkerhet programområde C, Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon. Stas Krupenia,

Läs mer

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Projekt nr P21690-1 Rapport 2004-11-30 från ett projekt i Energimyndighetens program Utsläpp och luftkvalitet Anders Mårtensson

Läs mer

Utvärdering av protokollet SOAP

Utvärdering av protokollet SOAP Utvärdering av protokollet SOAP Är SOAP framtidens kommunikationsprotokoll i distribuerade datorsystem över Internet? Evaluation of the SOAP protocol Is SOAP the future communication protocol in distributed

Läs mer

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen Martin Gülich, Martin Eklöf Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen FOI-R-- 1647 --SE ISSN 1650-1942 Systemteknik Metodrapport April 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system Processer och metoder för utveckling av inbyggda system DAVID SVÄRD Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Innehållet

Läs mer

Strategier för mobila intranät

Strategier för mobila intranät UPTEC STS 14022 Examensarbete 30 hp Juli 2014 Strategier för mobila intranät Identifiering av framgångsfaktorer för mobila intranätlösningar Sebastian Källman Andersson Abstract Strategier för mobila intranät

Läs mer

Molntjänster och förtroende

Molntjänster och förtroende . Molntjänster och förtroende En kvalitativ studie av hur förtroendet kan ökas för molntjänster Cloud services and trust A qualitative study on how to increase trust in cloud services Patrik Murman Christopher

Läs mer

Routing av IP-telefoni med TRIP

Routing av IP-telefoni med TRIP Routing av IP-telefoni med TRIP Lars Olsson Per Bergman Lidebrandt Examensarbete Kungliga Tekniska Högskolan - Datateknik Januari 2002 Sammanfattning: Om telefoni över Internet gradvis slår igenom så kommer

Läs mer