DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005 Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent, där företagets båda nyckelmarknader bidrog till försäljningstillväxten. Omsättningen i euro steg med 4 procent till 181,6 miljoner euro (175,1) Genomsnittligt antal säljkonsulenter ökade med 3 procent till konsulenter och produktiviteten ökade med 1 procent. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med 4 procent Rörelseresultatet minskade med 15 procent till 27,2 miljoner euro (32,2) Resultatet efter skatt, som ökade med 22 procent till 24,3 miljoner euro (19,8), återspeglar en lägre skuldnivå i koncernen under kvartalet samt kostnader för börsnotering och refinansiering som belastade Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 euro (0,35) Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2) Magnus Brännström utnämndes till koncernchef och Jesper Martinsson till operativ chef från 1 mars Inge Heinsius är marknadschef sedan april 2005 FINANSIELL ÖVERSIKT (Miljoner, där ej annat anges) Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Kvartalet januari mars Helår 2005 Förändring Omsättning 181,6 175,1 4% 677,2 670,7 Bruttomarginal, % 68,2 69,4-68,8 69,1 Rörelseresultat 27,2 32,2-15% 104,5 109,5 Rörelsemarginal, % 15,0 18,4-15,4 16,3 Resultat före skatt 27,1 23,3 16% 93,9 90,0 Justerat resultat före skatt 27,1 32,9 1-18% 93,8 2 99,6 3 Resultat efter skatt 24,3 19,8 22% 84,0 79,6 Justerat resultat efter skatt 24,3 28,0 1-13% 84,1 2 87,8 3 Resultat/aktie efter utspädning, 0,41 0,35 16% 1,42 1,36 Justerat resultat/aktie efter utspädning, 0,41 0, % 1,42 2 1,50 3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,5 17,2 8% 91,8 90,5 Räntebärande nettoskuld 42,4 109,3-61% 42,4 57,5 Genomsnittlig säljkår, % Säljkår vid slutet av perioden, % ) Justerat för kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,6 miljoner euro 2) Justering av beräknade kostnader för börsnotering om 0,1 miljoner euro 3) Justerat för kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,5 miljoner euro. 1

2 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent. Ökningen i euro var 4 procent till 181,6 miljoner euro, jämfört med 175,1 miljoner euro för samma period föregående år. Antalet sålda enheter steg med 7 procent. Omsättningsökningen i lokal valuta var ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter ökade med 3 procent och att produktiviteten ökade med 1 procent. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med , eller 4 procent, till Omsättningen i lokal valuta steg med 7 procent i Asien, 6 procent i Centraleuropa & Medelhavsregionen och 5 procent i CIS & Baltikum. Tillväxten i Latinamerika och Västeuropa var 3 respektive 1 procent. Bruttomarginalen minskade till 68,2 procent (69,4). Som förväntat påverkade utökade kampanjerbjudanden bruttomarginalen negativt jämfört med föregående år. Därutöver påverkades marginalerna positivt under fjolåret och negativt under innevarande år av valutasäkringskontrakt. Rörelsemarginalen minskade till 15,0 procent (18,4) och rörelseresultatet uppgick till 27,2 miljoner euro (32,2). Utöver de faktorer som påverkade bruttomarginalen, steg kostnaderna huvudsakligen till följd av förbättrade leveransvillkor och lojalitetsprogram för konsulenter, främst i CIS-regionen. Resultat före skatt ökade till 27,1 miljoner euro (23,3). Resultatet påverkades positivt med 2,2 miljoner euro (5,0) i valutakursvinster samt lägre räntekostnader till följd av en lägre skuldnivå i koncernen. Kostnader av engångskaraktär under föregående år för börsnotering och refinansiering belastade resultatet med 9,6 miljoner euro. Justerat för dessa kostnader, minskade resultat före skatt med 18 procent. Justerat resultat efter skatt minskade med 13 procent till 24,3 miljoner euro (28,0) och justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 euro (0,50). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2). 2

3 REGIONER CIS & Baltikum Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 5 procent, som ett resultat av att produktiviteten förbättrades med 7 procent medan den genomsnittliga säljkåren minskade med 2 procent. Utvecklingen i Ukraina var mycket stark, medan försäljningen i Kazakstan inte motsvarade förväntningarna, delvis till följd av problem med produktförsörjningen. Omsättningen i Ryssland ökade med 4 procent i lokal valuta. Omsättningen i euro i regionen steg med 1 procent till 93,9 miljoner euro (93,3). Valutasäkringskontrakt belastade omsättningen negativt med 0,9 miljoner euro, att jämföra med en positiv effekt på 1,2 miljoner euro för motsvarande period föregående år. Försäljningsutvecklingen var svag i januari, delvis till följd av mycket framgångsrika rekryteringskampanjer under fjolåret. Rekryteringen under kvartalet var lägre, beroende på ett markant större antal officiella helgdagar jämfört med föregående år. Konsulenternas produktivitet förstärktes i februari/mars genom lanseringen av ytterligare en katalog. Rörelsemarginalen minskade till 19,7 procent (26,5) och rörelseresultatet uppgick till 18,5 miljoner euro (24,8). De främsta orsakerna till de lägre marginalerna var ökade kampanjerbjudanden och ökade kostnader för förbättrade leveransvillkor och lojalitetsprogram för konsulenter samt tillkommande kostnader för den extra katalogen. I april (efter periodens utgång) öppnade Oriflame ett kontor i Vitryssland för att tillgodose den befintliga efterfrågan. Centraleuropa & Medelhavsregionen Försäljningsutvecklingen var särskilt gynnsam i Centraleuropa och Medelhavsregionen. Omsättningen i lokal valuta ökade med 6 procent, till följd av en ökning av säljkåren med 11 procent efter framgångsrika rekryteringskampanjer under perioden, men minskade med 4 procent till följd av lägre produktivitet. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med 17 procent jämfört med året innan. Omsättningen i euro ökade med 13 procent delvis på grund av starkare lokala valutor. Den starka utvecklingen fortsatte i Grekland samtidigt som Turkiet och Polen visade en positiv trend. Framgångarna återspeglar avsevärda ledningsansträngningar på dessa marknader. Försäljningsutvecklingen i Serbien och Montenegro är fortsatt en utmaning att vända. Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 9,8 miljoner euro (9,2). Rörelsemarginalen minskade till 19,1 procent (20,3), huvudsakligen på grund av lägre bruttomarginal. Västeuropa Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent. En genomsnittlig ökning av säljkåren med 11 procent balanserades av en produktivitetsminskning på 8 procent. Tillväxten i Sverige var stark, medan Norge utvecklades svagt. Omsättningen i euro ökade med 2 procent till 17,7 miljoner euro (17,4). Rörelsemarginalen minskade med 10,2 procent (12,5) och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljoner euro (2,2). Marginalerna var lägre främst till följd av ökade säljstödsåtgärder. Förlusterna i Storbritannien fortsätter trots ansträngningar för att återupprätta företagets marknadsposition. 3

4 Asien Omsättningen i lokal valuta ökade med 7 procent, som ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter steg med 3 procent och produktiviteten ökade med 3 procent. Omsättningen i euro gick ned med 3 procent till 7,2 miljoner euro (7,4). Den positiva utvecklingen i Indien som inleddes föregående år fortsatte under det första kvartalet Försäljningen i Indonesien, Oriflames största marknad i regionen, visade lägre tillväxt än förväntat till följd av den senaste tidens naturkatastrofer. Omsättningen i euro och marginalerna i samtliga länder påverkades av svagare lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 0 miljoner euro (0,5). Förberedelserna för en etablering i Kina fortsätter, där lagstiftning som tillåter direktförsäljning förbereds. Flera nyckelpersoner i ledningsgruppen har rekryterats och uppförandet av en produktionsanläggning i närheten av Shanghai har påbörjats. Oriflame planerar att inleda försäljningen i Kina under första halvåret Latinamerika Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 3 procent, som ett resultat av en genomsnittlig ökning av säljkåren med en motsvarande procentuell ökning i kombination med bibehållen produktivitet. Omsättningen i euro ökade till 6,0 miljoner euro (6,1). Den regionala organisationen har huvudsakligen fokuserat på att vända verksamheten och Mexico och Chile visade tvåsiffrig tillväxt under kvartalet medan omsättningen i Peru minskade. Rörelseresultatet förbättrades till 0.1 miljoner euro (0,0). 4

5 VERKSAMHETEN Management Magnus Brännström utsågs till ny koncernchef den 1 mars Samtidigt infördes en ny organisationsstruktur och Jesper Martinsson utsågs till operativ chef med ansvar för samtliga etablerade marknader. Den nya strukturen ska säkerställa en stark operativ inriktning på verksamheten och samtidigt stärka erfarenhetsutbytet av bästa praxis mellan regionerna. I april, efter periodens utgång, tillträdde Inge Heinsius posten som marknadsdirektör och ingår i koncernledningen. Utöver ovan nämnda befattningshavare består koncernledningen av Kevin Kenny, finansdirektör, och Marco Greidinger, produktions- och logistikdirektör. Marknadsföring Oriflames åtgärder för att ytterligare förstärka produktutvecklingsprocessen fortsatte. Målet är att minska ledtiderna i produktutvecklingen, för att produkterna snabbare och mer effektivt ska nå marknaden. Oriflame fortsätter också sina åtgärder för att öka effektiviteten i säljledet, liksom katalogernas distributionsfrekvens. Under det första kvartalet lanserade Oriflame en extra katalog i CIS-regionen, vilket påverkade produktiviteten positivt under februari och mars. Årets konferens för bästa säljare gick av stapeln i Malaysia, där för första gången mer än 550 av Oriflames mest framgångsrika säljkonsulenter från hela världen samlades för att lära av fjolårets framgångar och påbörja aktiviteterna för innevarande år. Under första kvartalet fortsatte Oriflames implementering av strategin att utveckla det övre produktsortimentet inom hudvård genom lanseringen av Express Repair Day Cream och inom dofter introduktionen av Northern Lights EDT. Lanseringen av den nya doften stöddes av en annonskampanj i CIS och Centraleuropa. Global produktförsörjning Det primära målet för Oriflames globala produktförsörjning är fortsatt att upprätthålla en god produkttillgänglighet för att stödja säljverksamheten. För att snabbare och mera effektivt möta förändringarna i efterfrågan i marknaden har initiativ tagits för att ytterligare integrera CIS i den centrala logistikkedjan. Målet är att reducera ledtiderna, öka kundnyttan och kunna erbjuda högre produktkvalitet till lägre kostnad. En av Oriflames framgångsfaktorer i CIS har varit den snabba och praktiska distributionen i CIS-regionen. Åtgärder vidtas för att ytterligare förstärka distributionen, genom att erbjuda fria hemleveranser till säljkonsulenterna. Byggnationen av CIS distributionsanläggning har återupptagits. Målet är att anläggningen ska kunna tas i drift under första halvåret Byggnation har också påbörjats av den kinesiska produktionsanläggningen, som planeras vara färdigställd i slutet av

6 KASSAFLÖDE & INVESTERINGAR Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2). Förändringar i rörelsekapital hade en negativ effekt på -3,4 miljoner euro (-2,0) under perioden. Kassaflöde från verksamheten var 5,9 miljoner euro lägre än föregående år, men det uppvägdes mer än väl av 3,8 miljoner euro i lägre räntor och bankavgifter samt 3,4 miljoner euro i lägre skatt. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3,8 miljoner euro (-1,0). Oriflames investeringsprogram för 2005 har en tydlig viktning mot andra halvåret, huvudsakligen beroende på investeringarna i CIS produktions- och distributionsanläggning och den kinesiska produktionsenheten. FINANSIERING Räntebärande nettoskulder uppgick till 42,4 miljoner euro jämfört med 109,3 miljoner euro vid slutet av första kvartalet och 57,5 miljoner euro vid årets slut. Bolagets egna kapital ökade med 23,8 miljoner euro under perioden och skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (2,6). Räntetäckningsgraden justerat för extraordinära poster uppgick till 11,1 (7,7). PERSONAL Genomsnittligt antal anställda uppgick under perioden till (4.563). FINANSIELLA MÅL Styrelsen har ombett den nya koncernchefen att utvärdera och lämna förslag till en affärsplan och finansiella mål som återspeglar Oriflames framtida tillväxtmöjligheter och konkurrenssituation. UTSIKTER FÖR 2005 För att öka omsättningstillväxten, fortsätter de initierade åtgärderna inom marknadsföring, produktutveckling, utveckling av katalogen samt säljkårens effektivitet under återstoden av året. Åtgärderna förväntas, i kombination med operativa investeringar i Ryssland och Kina, inverka negativt på rörelsemarginalen med 2-3 procentenheter för helåret 2005, med en kraftig övervikt mot första halvåret. Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen: Effektiva individuella kataloger och produktlanseringar Effektiva rekryteringsprogram Val av rätt tidpunkt för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat 6

7 ÖVRIGT Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Detta är en svensk översättning av det engelska originalet som finns på Oriflame presenterar resultatet på Operaterrassen i Stockholm kl den 26 april. Det finns möjlighet att se presentationen direkt via web cast på eller 26 april 2005 Magnus Brännström Koncernchef För mer information, vänligen kontakta: Magnus Brännström, CEO Telephone: Kevin Kenny, CFO Telephone: Patrik Linzenbold, Investerarrelationer Telephone: Oriflame Cosmetics S.A. 20 rue Philippe II L-2340 Luxembourg Company registration no B Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag grundat i Sverige Idag finns företaget och produkterna i 56 länder. Oriflame marknadsför ett brett sortiment av högkvalitativ makeup, parfym och hudvård. Trots att företaget växt snabbt har det aldrig släppt sin ursprungliga affärsidé, natural Swedish cosmetics sold from friend to friend. Oriflame säljer sina produkter direkt till konsument via 1,5 miljoner säljkonsulenter världen över. Oriflame är en av grundarna till World Childhood Foundation. Oriflame Cosmetics är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. 7

8 OMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH KONSULENTER PER REGION Omsättning (Miljoner ) Kvartalet januari mars 2005 Förändring i euro Förändring i lokal valuta Rullande 12 mån. april 04 mars 05 CIS & Baltikum 93,9 93,3 1% 5% 331,7 331,0 Helår Centraleuropa & Med. 51,6 45,7 13% 6% 194,3 188,3 Västeuropa 17,7 17,4 2% 1% 74,4 74,1 Latinamerika 6,0 6,1-3% 26,1 26,1 Asien 7,2 7,4-3% 7% 30,3 30,5 Övrigt 5,2 5,3-2% -7% 20,5 20,6 Summa 181,6 175,1 4% 5% 677,2 670,7 Rörelseresultat (Miljoner ) Kvartalet januari mars 2005 Förändring Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår CIS & Baltikum 18,5 24,8-25% 69,7 76,0 Centraleuropa & Med. 9,8 9,2 6% 39,5 38,9 Västeuropa 1,8 2,2-17% 8,3 8,6 Latinamerika 0,1 - e.m 0,9 0,7 Asien - 0,5 e.m 0,7 1,3 Koncerngemensamt & övr. -3,0-4,5-33% -14,5-16,0 Summa 27,2 32,2-15% 104,5 109,5 Genomsnitt under kv. januari - mars Vid slutet av kvartalet Förändring 2005 januari - mars Säljkonsulenter Förändring Helår ( 000) 2005 CIS & Baltikum 799,6 813,6-2% 777,1 809,2-4% 717,6 793,9 Genomsnitt Centraleuropa & Med. 559,0 505,1 11% 603,6 517,9 17% 509,9 535,0 Västeuropa 90,9 82,2 11% 90,6 82,8 9% 85,1 93,4 Latinamerika 49,5 48,0 3% 48,2 47,7 1% 50,0 51,6 Asien 115,9 112,3 3% 117,4 111,7 5% 114,7 114,7 Summa 1.614, ,2 3% 1.636, ,3 4% 1.477, ,6 8

9 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR 000 Kvartalet januari mars Not 2005 Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Kostnader för börsintroduktion Finansnetto Resultat före skatt Skatt Uppskjuten skatteskuld Resultat efter skatt Kvartalet januari mars Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår 2005 Resultat per aktie: - före utspädning 0,41 0,35 1,42 1,37 - efter utspädning 0,41 0, ,36 Genomsnittligt antal utestående aktier: - före utspädning efter utspädning Totalt antal utestående aktier: - före utspädning efter utspädning

10 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR mars december 31 mars Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga långsiktiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Kassa, bank och kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Skulder Räntebärande lån Övriga icke-räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Checkräkningskredit Kort del av räntebärande lån Skatteskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 000 Summa Balanserade Summa eget Aktiekapital reserver vinstmedel kapital Ingående balans 31 december Ökning genom utfärdande av nya aktier Ökning genom utfärdande av optioner Reserv för säkring av kassaflöden Omräkningsvinst för perioden Periodens resultat Utgående balans 31 mars Ingående balans 31 december Reserv för säkring av kassaflöden Omräkningsvinst för perioden Förändring i reservfond Periodens resultat Utgående balans 31 mars

12 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER 000 Löpande verksamheten Kvartalet januari mars 2005 Rörelseresultat Justeringar för: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Valutakurs vinster/ (förluster) Vinst från försäljning av av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före förändring av rörelsekapital Minskning / (ökning) av kundfordringar och andra fordringar Minskning / (ökning) av varulager Minskning / (ökning) av leverantörsskulder och andra skulder Kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader Betald skatt Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av korta lån Amortering av räntebärande lån Nyemissioner Optionsinlösen Utdelning - - Kostnader för börsnotering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av kassa, bank och kortfristiga placeringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar i början av perioden Kursdifferens i likvida medel Kassa, bank och kortfristiga placeringar i slutet av perioden

13 NOTER TILL RÄKENSKAPERNA FÖR DELÅRSRAPPORTEN FÖR ORIFLAME COSMETICS S.A. 1. Grund för upprättande Delårsrapporten för Oriflame Cosmeics S.A. har upprättats av ledningen i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som har antagits av International Accounting Standards Board ( IASB ) och de tolkningar som har utfärdats av International Financial Reporting Interpretations Committee ( IFRIC ). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen per 31 december och bör läsas i förening med denna. 2. Segmentsrapportering Den primära och enda segmentsindelningen av verksamheten grundar sig på kosmetikförsäljning per geografiskt område. Affärsområdesindelningen baseras på koncernens lednings- och interna rapporteringsstruktur, se tabell sidan Optioner Per den 31 mars 2005 fanns inga utestående optionsprogram i bolaget. 4. Framtida delårsrapportering Bolaget avser att publicera delårsrapport för andra kvartalet 2005 den 27 juli

14 NYCKELTAL Kvartalet januari mars 2005 Rullande 12 mån. april 04 mars 05 (1) Helår (1) Bruttomarginal, % 68,2 69,4 68,8 69,1 Rörelsemarginal, % 15,0 18,4 15,4 16,3 Operativt kassaflöde, miljoner 18,5 17,2 91,8 90,5 Avkastning på: - operativt kapital, % ,5 67,8 - sysselsatt kapital, % ,6 54,7 Räntebärande nettoskuld, miljoner 42,4 109,3 42,4 57,5 Skuldsättningsgrad 0,3 2,6 0,3 0,6 Ränteteckningsgrad (1) 11,1 7,7 10,6 9,2 Genomsnittligt antal anställda ) Justerat för exceptionella kostnader. DEFINITIONER Operativt kapital Balansomslutningen minskad med kassa, bank och kortfristiga placeringar samt icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat före jämförelsestörande poster i procent av genomsnittligt operativt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat före jämförelsestörande poster plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus kassa, bank och kortfristiga placeringar. Ränteteckningsgrad Rörelseresultat före jämförelsestörande poster plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld delat med eget kapital inklusive minoritet. 14

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och i euro med 19 procent till 375,0 miljoner euro (315,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Första kvartalet 2015 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen i lokal valuta minskade med 2 procent och omsättningen i euro minskade med 3 procent till 301,0 miljoner euro (310,4). Antalet aktiva

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-05-01 2014-04-30

Bokslutskommuniké 2013-05-01 2014-04-30 Bokslutskommuniké 2013-05-01 2014-04-30 Fjärde kvartalet 2013/14 Försäljningen ökade med 9 % till 1 386 Mkr (1 274). I lokala valutor var ökningen 10 % Rörelseresultatet uppgick till -18 Mkr (-19) Resultat

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Koncernens nettoomsättning ökade med 41 procent till SEK 656,4 miljoner (466,5) Den organiska tillväxten var 13 procent Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2006

Delårsrapport Januari-mars 2006 Delårsrapport Januari-mars 2006 Fortsatt förbättrad lönsamhet Nettoomsättning 562 mkr (551). Resultat efter skatt 10 mkr (578). Vinst per aktie 0.13 kr (7.26). Resultat efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS

JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS Inbjudan till förvärv av svenska depåbevis i Oriflame Cosmetics JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS ENSKILDA SECURITIES

Läs mer

Clas Ohlson: Delårsrapport 2013-05-01 2013-07-31

Clas Ohlson: Delårsrapport 2013-05-01 2013-07-31 Clas Ohlson: Delårsrapport 2013-05-01 2013-07-31 Kvartal 1 * Försäljningen uppgick till 1 507 Mkr (1 462), +3%. I lokala valutor var tillväxten +5%. * Rörelseresultatet uppgick till 92 Mkr (101), -8% *

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%.

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%. XX Stockholm den 31 januari 214 Sammanfattning av fjärde kvartalet 213 Läs mer Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2 Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

1 563 Mkr. 117 Mkr. Systemair ab Delårsrapport Q1 1 maj 31 juli 2015. Första kvartalet, maj juli 2015. Viktiga händelser första kvartalet

1 563 Mkr. 117 Mkr. Systemair ab Delårsrapport Q1 1 maj 31 juli 2015. Första kvartalet, maj juli 2015. Viktiga händelser första kvartalet Systemair ab Delårsrapport Q1 1 maj 31 juli 2015 Första kvartalet, maj juli 2015 Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 1 563 Mkr (1 394). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 117 Mkr (111). Rörelsemarginalen

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 4, oktober december 2014

Delårsrapport kvartal 4, oktober december 2014 Delårsrapport kvartal 4, oktober december 2014 Stockholm den 13 februari 2015 > Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,6 procent till 1 579 Mkr (1 441) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer