DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005 Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent, där företagets båda nyckelmarknader bidrog till försäljningstillväxten. Omsättningen i euro steg med 4 procent till 181,6 miljoner euro (175,1) Genomsnittligt antal säljkonsulenter ökade med 3 procent till konsulenter och produktiviteten ökade med 1 procent. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med 4 procent Rörelseresultatet minskade med 15 procent till 27,2 miljoner euro (32,2) Resultatet efter skatt, som ökade med 22 procent till 24,3 miljoner euro (19,8), återspeglar en lägre skuldnivå i koncernen under kvartalet samt kostnader för börsnotering och refinansiering som belastade Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 euro (0,35) Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2) Magnus Brännström utnämndes till koncernchef och Jesper Martinsson till operativ chef från 1 mars Inge Heinsius är marknadschef sedan april 2005 FINANSIELL ÖVERSIKT (Miljoner, där ej annat anges) Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Kvartalet januari mars Helår 2005 Förändring Omsättning 181,6 175,1 4% 677,2 670,7 Bruttomarginal, % 68,2 69,4-68,8 69,1 Rörelseresultat 27,2 32,2-15% 104,5 109,5 Rörelsemarginal, % 15,0 18,4-15,4 16,3 Resultat före skatt 27,1 23,3 16% 93,9 90,0 Justerat resultat före skatt 27,1 32,9 1-18% 93,8 2 99,6 3 Resultat efter skatt 24,3 19,8 22% 84,0 79,6 Justerat resultat efter skatt 24,3 28,0 1-13% 84,1 2 87,8 3 Resultat/aktie efter utspädning, 0,41 0,35 16% 1,42 1,36 Justerat resultat/aktie efter utspädning, 0,41 0, % 1,42 2 1,50 3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,5 17,2 8% 91,8 90,5 Räntebärande nettoskuld 42,4 109,3-61% 42,4 57,5 Genomsnittlig säljkår, % Säljkår vid slutet av perioden, % ) Justerat för kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,6 miljoner euro 2) Justering av beräknade kostnader för börsnotering om 0,1 miljoner euro 3) Justerat för kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,5 miljoner euro. 1

2 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent. Ökningen i euro var 4 procent till 181,6 miljoner euro, jämfört med 175,1 miljoner euro för samma period föregående år. Antalet sålda enheter steg med 7 procent. Omsättningsökningen i lokal valuta var ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter ökade med 3 procent och att produktiviteten ökade med 1 procent. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med , eller 4 procent, till Omsättningen i lokal valuta steg med 7 procent i Asien, 6 procent i Centraleuropa & Medelhavsregionen och 5 procent i CIS & Baltikum. Tillväxten i Latinamerika och Västeuropa var 3 respektive 1 procent. Bruttomarginalen minskade till 68,2 procent (69,4). Som förväntat påverkade utökade kampanjerbjudanden bruttomarginalen negativt jämfört med föregående år. Därutöver påverkades marginalerna positivt under fjolåret och negativt under innevarande år av valutasäkringskontrakt. Rörelsemarginalen minskade till 15,0 procent (18,4) och rörelseresultatet uppgick till 27,2 miljoner euro (32,2). Utöver de faktorer som påverkade bruttomarginalen, steg kostnaderna huvudsakligen till följd av förbättrade leveransvillkor och lojalitetsprogram för konsulenter, främst i CIS-regionen. Resultat före skatt ökade till 27,1 miljoner euro (23,3). Resultatet påverkades positivt med 2,2 miljoner euro (5,0) i valutakursvinster samt lägre räntekostnader till följd av en lägre skuldnivå i koncernen. Kostnader av engångskaraktär under föregående år för börsnotering och refinansiering belastade resultatet med 9,6 miljoner euro. Justerat för dessa kostnader, minskade resultat före skatt med 18 procent. Justerat resultat efter skatt minskade med 13 procent till 24,3 miljoner euro (28,0) och justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 euro (0,50). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2). 2

3 REGIONER CIS & Baltikum Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 5 procent, som ett resultat av att produktiviteten förbättrades med 7 procent medan den genomsnittliga säljkåren minskade med 2 procent. Utvecklingen i Ukraina var mycket stark, medan försäljningen i Kazakstan inte motsvarade förväntningarna, delvis till följd av problem med produktförsörjningen. Omsättningen i Ryssland ökade med 4 procent i lokal valuta. Omsättningen i euro i regionen steg med 1 procent till 93,9 miljoner euro (93,3). Valutasäkringskontrakt belastade omsättningen negativt med 0,9 miljoner euro, att jämföra med en positiv effekt på 1,2 miljoner euro för motsvarande period föregående år. Försäljningsutvecklingen var svag i januari, delvis till följd av mycket framgångsrika rekryteringskampanjer under fjolåret. Rekryteringen under kvartalet var lägre, beroende på ett markant större antal officiella helgdagar jämfört med föregående år. Konsulenternas produktivitet förstärktes i februari/mars genom lanseringen av ytterligare en katalog. Rörelsemarginalen minskade till 19,7 procent (26,5) och rörelseresultatet uppgick till 18,5 miljoner euro (24,8). De främsta orsakerna till de lägre marginalerna var ökade kampanjerbjudanden och ökade kostnader för förbättrade leveransvillkor och lojalitetsprogram för konsulenter samt tillkommande kostnader för den extra katalogen. I april (efter periodens utgång) öppnade Oriflame ett kontor i Vitryssland för att tillgodose den befintliga efterfrågan. Centraleuropa & Medelhavsregionen Försäljningsutvecklingen var särskilt gynnsam i Centraleuropa och Medelhavsregionen. Omsättningen i lokal valuta ökade med 6 procent, till följd av en ökning av säljkåren med 11 procent efter framgångsrika rekryteringskampanjer under perioden, men minskade med 4 procent till följd av lägre produktivitet. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med 17 procent jämfört med året innan. Omsättningen i euro ökade med 13 procent delvis på grund av starkare lokala valutor. Den starka utvecklingen fortsatte i Grekland samtidigt som Turkiet och Polen visade en positiv trend. Framgångarna återspeglar avsevärda ledningsansträngningar på dessa marknader. Försäljningsutvecklingen i Serbien och Montenegro är fortsatt en utmaning att vända. Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 9,8 miljoner euro (9,2). Rörelsemarginalen minskade till 19,1 procent (20,3), huvudsakligen på grund av lägre bruttomarginal. Västeuropa Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent. En genomsnittlig ökning av säljkåren med 11 procent balanserades av en produktivitetsminskning på 8 procent. Tillväxten i Sverige var stark, medan Norge utvecklades svagt. Omsättningen i euro ökade med 2 procent till 17,7 miljoner euro (17,4). Rörelsemarginalen minskade med 10,2 procent (12,5) och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljoner euro (2,2). Marginalerna var lägre främst till följd av ökade säljstödsåtgärder. Förlusterna i Storbritannien fortsätter trots ansträngningar för att återupprätta företagets marknadsposition. 3

4 Asien Omsättningen i lokal valuta ökade med 7 procent, som ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter steg med 3 procent och produktiviteten ökade med 3 procent. Omsättningen i euro gick ned med 3 procent till 7,2 miljoner euro (7,4). Den positiva utvecklingen i Indien som inleddes föregående år fortsatte under det första kvartalet Försäljningen i Indonesien, Oriflames största marknad i regionen, visade lägre tillväxt än förväntat till följd av den senaste tidens naturkatastrofer. Omsättningen i euro och marginalerna i samtliga länder påverkades av svagare lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 0 miljoner euro (0,5). Förberedelserna för en etablering i Kina fortsätter, där lagstiftning som tillåter direktförsäljning förbereds. Flera nyckelpersoner i ledningsgruppen har rekryterats och uppförandet av en produktionsanläggning i närheten av Shanghai har påbörjats. Oriflame planerar att inleda försäljningen i Kina under första halvåret Latinamerika Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 3 procent, som ett resultat av en genomsnittlig ökning av säljkåren med en motsvarande procentuell ökning i kombination med bibehållen produktivitet. Omsättningen i euro ökade till 6,0 miljoner euro (6,1). Den regionala organisationen har huvudsakligen fokuserat på att vända verksamheten och Mexico och Chile visade tvåsiffrig tillväxt under kvartalet medan omsättningen i Peru minskade. Rörelseresultatet förbättrades till 0.1 miljoner euro (0,0). 4

5 VERKSAMHETEN Management Magnus Brännström utsågs till ny koncernchef den 1 mars Samtidigt infördes en ny organisationsstruktur och Jesper Martinsson utsågs till operativ chef med ansvar för samtliga etablerade marknader. Den nya strukturen ska säkerställa en stark operativ inriktning på verksamheten och samtidigt stärka erfarenhetsutbytet av bästa praxis mellan regionerna. I april, efter periodens utgång, tillträdde Inge Heinsius posten som marknadsdirektör och ingår i koncernledningen. Utöver ovan nämnda befattningshavare består koncernledningen av Kevin Kenny, finansdirektör, och Marco Greidinger, produktions- och logistikdirektör. Marknadsföring Oriflames åtgärder för att ytterligare förstärka produktutvecklingsprocessen fortsatte. Målet är att minska ledtiderna i produktutvecklingen, för att produkterna snabbare och mer effektivt ska nå marknaden. Oriflame fortsätter också sina åtgärder för att öka effektiviteten i säljledet, liksom katalogernas distributionsfrekvens. Under det första kvartalet lanserade Oriflame en extra katalog i CIS-regionen, vilket påverkade produktiviteten positivt under februari och mars. Årets konferens för bästa säljare gick av stapeln i Malaysia, där för första gången mer än 550 av Oriflames mest framgångsrika säljkonsulenter från hela världen samlades för att lära av fjolårets framgångar och påbörja aktiviteterna för innevarande år. Under första kvartalet fortsatte Oriflames implementering av strategin att utveckla det övre produktsortimentet inom hudvård genom lanseringen av Express Repair Day Cream och inom dofter introduktionen av Northern Lights EDT. Lanseringen av den nya doften stöddes av en annonskampanj i CIS och Centraleuropa. Global produktförsörjning Det primära målet för Oriflames globala produktförsörjning är fortsatt att upprätthålla en god produkttillgänglighet för att stödja säljverksamheten. För att snabbare och mera effektivt möta förändringarna i efterfrågan i marknaden har initiativ tagits för att ytterligare integrera CIS i den centrala logistikkedjan. Målet är att reducera ledtiderna, öka kundnyttan och kunna erbjuda högre produktkvalitet till lägre kostnad. En av Oriflames framgångsfaktorer i CIS har varit den snabba och praktiska distributionen i CIS-regionen. Åtgärder vidtas för att ytterligare förstärka distributionen, genom att erbjuda fria hemleveranser till säljkonsulenterna. Byggnationen av CIS distributionsanläggning har återupptagits. Målet är att anläggningen ska kunna tas i drift under första halvåret Byggnation har också påbörjats av den kinesiska produktionsanläggningen, som planeras vara färdigställd i slutet av

6 KASSAFLÖDE & INVESTERINGAR Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2). Förändringar i rörelsekapital hade en negativ effekt på -3,4 miljoner euro (-2,0) under perioden. Kassaflöde från verksamheten var 5,9 miljoner euro lägre än föregående år, men det uppvägdes mer än väl av 3,8 miljoner euro i lägre räntor och bankavgifter samt 3,4 miljoner euro i lägre skatt. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3,8 miljoner euro (-1,0). Oriflames investeringsprogram för 2005 har en tydlig viktning mot andra halvåret, huvudsakligen beroende på investeringarna i CIS produktions- och distributionsanläggning och den kinesiska produktionsenheten. FINANSIERING Räntebärande nettoskulder uppgick till 42,4 miljoner euro jämfört med 109,3 miljoner euro vid slutet av första kvartalet och 57,5 miljoner euro vid årets slut. Bolagets egna kapital ökade med 23,8 miljoner euro under perioden och skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (2,6). Räntetäckningsgraden justerat för extraordinära poster uppgick till 11,1 (7,7). PERSONAL Genomsnittligt antal anställda uppgick under perioden till (4.563). FINANSIELLA MÅL Styrelsen har ombett den nya koncernchefen att utvärdera och lämna förslag till en affärsplan och finansiella mål som återspeglar Oriflames framtida tillväxtmöjligheter och konkurrenssituation. UTSIKTER FÖR 2005 För att öka omsättningstillväxten, fortsätter de initierade åtgärderna inom marknadsföring, produktutveckling, utveckling av katalogen samt säljkårens effektivitet under återstoden av året. Åtgärderna förväntas, i kombination med operativa investeringar i Ryssland och Kina, inverka negativt på rörelsemarginalen med 2-3 procentenheter för helåret 2005, med en kraftig övervikt mot första halvåret. Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen: Effektiva individuella kataloger och produktlanseringar Effektiva rekryteringsprogram Val av rätt tidpunkt för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat 6

7 ÖVRIGT Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Detta är en svensk översättning av det engelska originalet som finns på Oriflame presenterar resultatet på Operaterrassen i Stockholm kl den 26 april. Det finns möjlighet att se presentationen direkt via web cast på eller 26 april 2005 Magnus Brännström Koncernchef För mer information, vänligen kontakta: Magnus Brännström, CEO Telephone: Kevin Kenny, CFO Telephone: Patrik Linzenbold, Investerarrelationer Telephone: Oriflame Cosmetics S.A. 20 rue Philippe II L-2340 Luxembourg Company registration no B Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag grundat i Sverige Idag finns företaget och produkterna i 56 länder. Oriflame marknadsför ett brett sortiment av högkvalitativ makeup, parfym och hudvård. Trots att företaget växt snabbt har det aldrig släppt sin ursprungliga affärsidé, natural Swedish cosmetics sold from friend to friend. Oriflame säljer sina produkter direkt till konsument via 1,5 miljoner säljkonsulenter världen över. Oriflame är en av grundarna till World Childhood Foundation. Oriflame Cosmetics är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. 7

8 OMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH KONSULENTER PER REGION Omsättning (Miljoner ) Kvartalet januari mars 2005 Förändring i euro Förändring i lokal valuta Rullande 12 mån. april 04 mars 05 CIS & Baltikum 93,9 93,3 1% 5% 331,7 331,0 Helår Centraleuropa & Med. 51,6 45,7 13% 6% 194,3 188,3 Västeuropa 17,7 17,4 2% 1% 74,4 74,1 Latinamerika 6,0 6,1-3% 26,1 26,1 Asien 7,2 7,4-3% 7% 30,3 30,5 Övrigt 5,2 5,3-2% -7% 20,5 20,6 Summa 181,6 175,1 4% 5% 677,2 670,7 Rörelseresultat (Miljoner ) Kvartalet januari mars 2005 Förändring Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår CIS & Baltikum 18,5 24,8-25% 69,7 76,0 Centraleuropa & Med. 9,8 9,2 6% 39,5 38,9 Västeuropa 1,8 2,2-17% 8,3 8,6 Latinamerika 0,1 - e.m 0,9 0,7 Asien - 0,5 e.m 0,7 1,3 Koncerngemensamt & övr. -3,0-4,5-33% -14,5-16,0 Summa 27,2 32,2-15% 104,5 109,5 Genomsnitt under kv. januari - mars Vid slutet av kvartalet Förändring 2005 januari - mars Säljkonsulenter Förändring Helår ( 000) 2005 CIS & Baltikum 799,6 813,6-2% 777,1 809,2-4% 717,6 793,9 Genomsnitt Centraleuropa & Med. 559,0 505,1 11% 603,6 517,9 17% 509,9 535,0 Västeuropa 90,9 82,2 11% 90,6 82,8 9% 85,1 93,4 Latinamerika 49,5 48,0 3% 48,2 47,7 1% 50,0 51,6 Asien 115,9 112,3 3% 117,4 111,7 5% 114,7 114,7 Summa 1.614, ,2 3% 1.636, ,3 4% 1.477, ,6 8

9 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR 000 Kvartalet januari mars Not 2005 Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Kostnader för börsintroduktion Finansnetto Resultat före skatt Skatt Uppskjuten skatteskuld Resultat efter skatt Kvartalet januari mars Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår 2005 Resultat per aktie: - före utspädning 0,41 0,35 1,42 1,37 - efter utspädning 0,41 0, ,36 Genomsnittligt antal utestående aktier: - före utspädning efter utspädning Totalt antal utestående aktier: - före utspädning efter utspädning

10 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR mars december 31 mars Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga långsiktiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Kassa, bank och kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Skulder Räntebärande lån Övriga icke-räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Checkräkningskredit Kort del av räntebärande lån Skatteskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 000 Summa Balanserade Summa eget Aktiekapital reserver vinstmedel kapital Ingående balans 31 december Ökning genom utfärdande av nya aktier Ökning genom utfärdande av optioner Reserv för säkring av kassaflöden Omräkningsvinst för perioden Periodens resultat Utgående balans 31 mars Ingående balans 31 december Reserv för säkring av kassaflöden Omräkningsvinst för perioden Förändring i reservfond Periodens resultat Utgående balans 31 mars

12 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER 000 Löpande verksamheten Kvartalet januari mars 2005 Rörelseresultat Justeringar för: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Valutakurs vinster/ (förluster) Vinst från försäljning av av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före förändring av rörelsekapital Minskning / (ökning) av kundfordringar och andra fordringar Minskning / (ökning) av varulager Minskning / (ökning) av leverantörsskulder och andra skulder Kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader Betald skatt Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av korta lån Amortering av räntebärande lån Nyemissioner Optionsinlösen Utdelning - - Kostnader för börsnotering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av kassa, bank och kortfristiga placeringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar i början av perioden Kursdifferens i likvida medel Kassa, bank och kortfristiga placeringar i slutet av perioden

13 NOTER TILL RÄKENSKAPERNA FÖR DELÅRSRAPPORTEN FÖR ORIFLAME COSMETICS S.A. 1. Grund för upprättande Delårsrapporten för Oriflame Cosmeics S.A. har upprättats av ledningen i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som har antagits av International Accounting Standards Board ( IASB ) och de tolkningar som har utfärdats av International Financial Reporting Interpretations Committee ( IFRIC ). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen per 31 december och bör läsas i förening med denna. 2. Segmentsrapportering Den primära och enda segmentsindelningen av verksamheten grundar sig på kosmetikförsäljning per geografiskt område. Affärsområdesindelningen baseras på koncernens lednings- och interna rapporteringsstruktur, se tabell sidan Optioner Per den 31 mars 2005 fanns inga utestående optionsprogram i bolaget. 4. Framtida delårsrapportering Bolaget avser att publicera delårsrapport för andra kvartalet 2005 den 27 juli

14 NYCKELTAL Kvartalet januari mars 2005 Rullande 12 mån. april 04 mars 05 (1) Helår (1) Bruttomarginal, % 68,2 69,4 68,8 69,1 Rörelsemarginal, % 15,0 18,4 15,4 16,3 Operativt kassaflöde, miljoner 18,5 17,2 91,8 90,5 Avkastning på: - operativt kapital, % ,5 67,8 - sysselsatt kapital, % ,6 54,7 Räntebärande nettoskuld, miljoner 42,4 109,3 42,4 57,5 Skuldsättningsgrad 0,3 2,6 0,3 0,6 Ränteteckningsgrad (1) 11,1 7,7 10,6 9,2 Genomsnittligt antal anställda ) Justerat för exceptionella kostnader. DEFINITIONER Operativt kapital Balansomslutningen minskad med kassa, bank och kortfristiga placeringar samt icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat före jämförelsestörande poster i procent av genomsnittligt operativt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat före jämförelsestörande poster plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus kassa, bank och kortfristiga placeringar. Ränteteckningsgrad Rörelseresultat före jämförelsestörande poster plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld delat med eget kapital inklusive minoritet. 14

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Tredje kvartalet 2005 Omsättningen i lokal valuta ökade med 18 procent och omsättningen i euro med 20 procent till 170,9 miljoner euro (142,4) Medelantalet säljkonsulenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) 2004

DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) 2004 DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) 2004 Andra kvartalet 2004 Omsättningen uppgick till 155,9 miljoner (156,7). I lokal valuta ökade omsättningen med 1 procent. Justerat för ACO, som dekonsoliderades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen steg med 20 procent i lokal valuta och med 29 procent i euro till 234,0 miljoner euro (181,6).

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen steg med 20 procent i lokal valuta och med 29 procent i euro till 234,0 miljoner euro (181,6). DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2006 Omsättningen steg med 20 procent i lokal valuta och med 29 procent i euro till 234,0 miljoner euro (181,6). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 10 procent till 1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Fjärde kvartalet 2007 Omsättningen I lokal valuta ökade med 26 procent och i euro med 22 procent till 341,6 miljoner euro (279,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 21 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Fjärde kvartalet 2006 Omsättningen i lokal valuta ökade med 16 procent och i euro med 14 procent till 279,5 miljoner euro (244,7). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 16 procent

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 Fjärde kvartalet 2009 Omsättningen i lokal valuta ökade med 14 procent men sjönk i med 2 procent till 382,5 miljoner (391,8). Den genomsnittliga säljkåren växte med 18 procent till

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2011 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2011 Första kvartalet 2011 Omsättningen i lokal valuta ökade med 7 procent och omsättningen i euro ökade med 10 procent till 396,8 miljoner euro (361,9). Exklusive Oriflames

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 NIO MÅNADER 2015 NIO MÅNADER 2014 Q3 2015 Q3 2014 Nettoomsättning, ksek 223 302 201 256 73 869 65 249 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer