DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005 Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent, där företagets båda nyckelmarknader bidrog till försäljningstillväxten. Omsättningen i euro steg med 4 procent till 181,6 miljoner euro (175,1) Genomsnittligt antal säljkonsulenter ökade med 3 procent till konsulenter och produktiviteten ökade med 1 procent. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med 4 procent Rörelseresultatet minskade med 15 procent till 27,2 miljoner euro (32,2) Resultatet efter skatt, som ökade med 22 procent till 24,3 miljoner euro (19,8), återspeglar en lägre skuldnivå i koncernen under kvartalet samt kostnader för börsnotering och refinansiering som belastade Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 euro (0,35) Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2) Magnus Brännström utnämndes till koncernchef och Jesper Martinsson till operativ chef från 1 mars Inge Heinsius är marknadschef sedan april 2005 FINANSIELL ÖVERSIKT (Miljoner, där ej annat anges) Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Kvartalet januari mars Helår 2005 Förändring Omsättning 181,6 175,1 4% 677,2 670,7 Bruttomarginal, % 68,2 69,4-68,8 69,1 Rörelseresultat 27,2 32,2-15% 104,5 109,5 Rörelsemarginal, % 15,0 18,4-15,4 16,3 Resultat före skatt 27,1 23,3 16% 93,9 90,0 Justerat resultat före skatt 27,1 32,9 1-18% 93,8 2 99,6 3 Resultat efter skatt 24,3 19,8 22% 84,0 79,6 Justerat resultat efter skatt 24,3 28,0 1-13% 84,1 2 87,8 3 Resultat/aktie efter utspädning, 0,41 0,35 16% 1,42 1,36 Justerat resultat/aktie efter utspädning, 0,41 0, % 1,42 2 1,50 3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,5 17,2 8% 91,8 90,5 Räntebärande nettoskuld 42,4 109,3-61% 42,4 57,5 Genomsnittlig säljkår, % Säljkår vid slutet av perioden, % ) Justerat för kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,6 miljoner euro 2) Justering av beräknade kostnader för börsnotering om 0,1 miljoner euro 3) Justerat för kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,5 miljoner euro. 1

2 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent. Ökningen i euro var 4 procent till 181,6 miljoner euro, jämfört med 175,1 miljoner euro för samma period föregående år. Antalet sålda enheter steg med 7 procent. Omsättningsökningen i lokal valuta var ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter ökade med 3 procent och att produktiviteten ökade med 1 procent. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med , eller 4 procent, till Omsättningen i lokal valuta steg med 7 procent i Asien, 6 procent i Centraleuropa & Medelhavsregionen och 5 procent i CIS & Baltikum. Tillväxten i Latinamerika och Västeuropa var 3 respektive 1 procent. Bruttomarginalen minskade till 68,2 procent (69,4). Som förväntat påverkade utökade kampanjerbjudanden bruttomarginalen negativt jämfört med föregående år. Därutöver påverkades marginalerna positivt under fjolåret och negativt under innevarande år av valutasäkringskontrakt. Rörelsemarginalen minskade till 15,0 procent (18,4) och rörelseresultatet uppgick till 27,2 miljoner euro (32,2). Utöver de faktorer som påverkade bruttomarginalen, steg kostnaderna huvudsakligen till följd av förbättrade leveransvillkor och lojalitetsprogram för konsulenter, främst i CIS-regionen. Resultat före skatt ökade till 27,1 miljoner euro (23,3). Resultatet påverkades positivt med 2,2 miljoner euro (5,0) i valutakursvinster samt lägre räntekostnader till följd av en lägre skuldnivå i koncernen. Kostnader av engångskaraktär under föregående år för börsnotering och refinansiering belastade resultatet med 9,6 miljoner euro. Justerat för dessa kostnader, minskade resultat före skatt med 18 procent. Justerat resultat efter skatt minskade med 13 procent till 24,3 miljoner euro (28,0) och justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 euro (0,50). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2). 2

3 REGIONER CIS & Baltikum Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 5 procent, som ett resultat av att produktiviteten förbättrades med 7 procent medan den genomsnittliga säljkåren minskade med 2 procent. Utvecklingen i Ukraina var mycket stark, medan försäljningen i Kazakstan inte motsvarade förväntningarna, delvis till följd av problem med produktförsörjningen. Omsättningen i Ryssland ökade med 4 procent i lokal valuta. Omsättningen i euro i regionen steg med 1 procent till 93,9 miljoner euro (93,3). Valutasäkringskontrakt belastade omsättningen negativt med 0,9 miljoner euro, att jämföra med en positiv effekt på 1,2 miljoner euro för motsvarande period föregående år. Försäljningsutvecklingen var svag i januari, delvis till följd av mycket framgångsrika rekryteringskampanjer under fjolåret. Rekryteringen under kvartalet var lägre, beroende på ett markant större antal officiella helgdagar jämfört med föregående år. Konsulenternas produktivitet förstärktes i februari/mars genom lanseringen av ytterligare en katalog. Rörelsemarginalen minskade till 19,7 procent (26,5) och rörelseresultatet uppgick till 18,5 miljoner euro (24,8). De främsta orsakerna till de lägre marginalerna var ökade kampanjerbjudanden och ökade kostnader för förbättrade leveransvillkor och lojalitetsprogram för konsulenter samt tillkommande kostnader för den extra katalogen. I april (efter periodens utgång) öppnade Oriflame ett kontor i Vitryssland för att tillgodose den befintliga efterfrågan. Centraleuropa & Medelhavsregionen Försäljningsutvecklingen var särskilt gynnsam i Centraleuropa och Medelhavsregionen. Omsättningen i lokal valuta ökade med 6 procent, till följd av en ökning av säljkåren med 11 procent efter framgångsrika rekryteringskampanjer under perioden, men minskade med 4 procent till följd av lägre produktivitet. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med 17 procent jämfört med året innan. Omsättningen i euro ökade med 13 procent delvis på grund av starkare lokala valutor. Den starka utvecklingen fortsatte i Grekland samtidigt som Turkiet och Polen visade en positiv trend. Framgångarna återspeglar avsevärda ledningsansträngningar på dessa marknader. Försäljningsutvecklingen i Serbien och Montenegro är fortsatt en utmaning att vända. Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 9,8 miljoner euro (9,2). Rörelsemarginalen minskade till 19,1 procent (20,3), huvudsakligen på grund av lägre bruttomarginal. Västeuropa Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent. En genomsnittlig ökning av säljkåren med 11 procent balanserades av en produktivitetsminskning på 8 procent. Tillväxten i Sverige var stark, medan Norge utvecklades svagt. Omsättningen i euro ökade med 2 procent till 17,7 miljoner euro (17,4). Rörelsemarginalen minskade med 10,2 procent (12,5) och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljoner euro (2,2). Marginalerna var lägre främst till följd av ökade säljstödsåtgärder. Förlusterna i Storbritannien fortsätter trots ansträngningar för att återupprätta företagets marknadsposition. 3

4 Asien Omsättningen i lokal valuta ökade med 7 procent, som ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter steg med 3 procent och produktiviteten ökade med 3 procent. Omsättningen i euro gick ned med 3 procent till 7,2 miljoner euro (7,4). Den positiva utvecklingen i Indien som inleddes föregående år fortsatte under det första kvartalet Försäljningen i Indonesien, Oriflames största marknad i regionen, visade lägre tillväxt än förväntat till följd av den senaste tidens naturkatastrofer. Omsättningen i euro och marginalerna i samtliga länder påverkades av svagare lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 0 miljoner euro (0,5). Förberedelserna för en etablering i Kina fortsätter, där lagstiftning som tillåter direktförsäljning förbereds. Flera nyckelpersoner i ledningsgruppen har rekryterats och uppförandet av en produktionsanläggning i närheten av Shanghai har påbörjats. Oriflame planerar att inleda försäljningen i Kina under första halvåret Latinamerika Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 3 procent, som ett resultat av en genomsnittlig ökning av säljkåren med en motsvarande procentuell ökning i kombination med bibehållen produktivitet. Omsättningen i euro ökade till 6,0 miljoner euro (6,1). Den regionala organisationen har huvudsakligen fokuserat på att vända verksamheten och Mexico och Chile visade tvåsiffrig tillväxt under kvartalet medan omsättningen i Peru minskade. Rörelseresultatet förbättrades till 0.1 miljoner euro (0,0). 4

5 VERKSAMHETEN Management Magnus Brännström utsågs till ny koncernchef den 1 mars Samtidigt infördes en ny organisationsstruktur och Jesper Martinsson utsågs till operativ chef med ansvar för samtliga etablerade marknader. Den nya strukturen ska säkerställa en stark operativ inriktning på verksamheten och samtidigt stärka erfarenhetsutbytet av bästa praxis mellan regionerna. I april, efter periodens utgång, tillträdde Inge Heinsius posten som marknadsdirektör och ingår i koncernledningen. Utöver ovan nämnda befattningshavare består koncernledningen av Kevin Kenny, finansdirektör, och Marco Greidinger, produktions- och logistikdirektör. Marknadsföring Oriflames åtgärder för att ytterligare förstärka produktutvecklingsprocessen fortsatte. Målet är att minska ledtiderna i produktutvecklingen, för att produkterna snabbare och mer effektivt ska nå marknaden. Oriflame fortsätter också sina åtgärder för att öka effektiviteten i säljledet, liksom katalogernas distributionsfrekvens. Under det första kvartalet lanserade Oriflame en extra katalog i CIS-regionen, vilket påverkade produktiviteten positivt under februari och mars. Årets konferens för bästa säljare gick av stapeln i Malaysia, där för första gången mer än 550 av Oriflames mest framgångsrika säljkonsulenter från hela världen samlades för att lära av fjolårets framgångar och påbörja aktiviteterna för innevarande år. Under första kvartalet fortsatte Oriflames implementering av strategin att utveckla det övre produktsortimentet inom hudvård genom lanseringen av Express Repair Day Cream och inom dofter introduktionen av Northern Lights EDT. Lanseringen av den nya doften stöddes av en annonskampanj i CIS och Centraleuropa. Global produktförsörjning Det primära målet för Oriflames globala produktförsörjning är fortsatt att upprätthålla en god produkttillgänglighet för att stödja säljverksamheten. För att snabbare och mera effektivt möta förändringarna i efterfrågan i marknaden har initiativ tagits för att ytterligare integrera CIS i den centrala logistikkedjan. Målet är att reducera ledtiderna, öka kundnyttan och kunna erbjuda högre produktkvalitet till lägre kostnad. En av Oriflames framgångsfaktorer i CIS har varit den snabba och praktiska distributionen i CIS-regionen. Åtgärder vidtas för att ytterligare förstärka distributionen, genom att erbjuda fria hemleveranser till säljkonsulenterna. Byggnationen av CIS distributionsanläggning har återupptagits. Målet är att anläggningen ska kunna tas i drift under första halvåret Byggnation har också påbörjats av den kinesiska produktionsanläggningen, som planeras vara färdigställd i slutet av

6 KASSAFLÖDE & INVESTERINGAR Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2). Förändringar i rörelsekapital hade en negativ effekt på -3,4 miljoner euro (-2,0) under perioden. Kassaflöde från verksamheten var 5,9 miljoner euro lägre än föregående år, men det uppvägdes mer än väl av 3,8 miljoner euro i lägre räntor och bankavgifter samt 3,4 miljoner euro i lägre skatt. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3,8 miljoner euro (-1,0). Oriflames investeringsprogram för 2005 har en tydlig viktning mot andra halvåret, huvudsakligen beroende på investeringarna i CIS produktions- och distributionsanläggning och den kinesiska produktionsenheten. FINANSIERING Räntebärande nettoskulder uppgick till 42,4 miljoner euro jämfört med 109,3 miljoner euro vid slutet av första kvartalet och 57,5 miljoner euro vid årets slut. Bolagets egna kapital ökade med 23,8 miljoner euro under perioden och skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (2,6). Räntetäckningsgraden justerat för extraordinära poster uppgick till 11,1 (7,7). PERSONAL Genomsnittligt antal anställda uppgick under perioden till (4.563). FINANSIELLA MÅL Styrelsen har ombett den nya koncernchefen att utvärdera och lämna förslag till en affärsplan och finansiella mål som återspeglar Oriflames framtida tillväxtmöjligheter och konkurrenssituation. UTSIKTER FÖR 2005 För att öka omsättningstillväxten, fortsätter de initierade åtgärderna inom marknadsföring, produktutveckling, utveckling av katalogen samt säljkårens effektivitet under återstoden av året. Åtgärderna förväntas, i kombination med operativa investeringar i Ryssland och Kina, inverka negativt på rörelsemarginalen med 2-3 procentenheter för helåret 2005, med en kraftig övervikt mot första halvåret. Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen: Effektiva individuella kataloger och produktlanseringar Effektiva rekryteringsprogram Val av rätt tidpunkt för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat 6

7 ÖVRIGT Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Detta är en svensk översättning av det engelska originalet som finns på Oriflame presenterar resultatet på Operaterrassen i Stockholm kl den 26 april. Det finns möjlighet att se presentationen direkt via web cast på eller 26 april 2005 Magnus Brännström Koncernchef För mer information, vänligen kontakta: Magnus Brännström, CEO Telephone: Kevin Kenny, CFO Telephone: Patrik Linzenbold, Investerarrelationer Telephone: Oriflame Cosmetics S.A. 20 rue Philippe II L-2340 Luxembourg Company registration no B Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag grundat i Sverige Idag finns företaget och produkterna i 56 länder. Oriflame marknadsför ett brett sortiment av högkvalitativ makeup, parfym och hudvård. Trots att företaget växt snabbt har det aldrig släppt sin ursprungliga affärsidé, natural Swedish cosmetics sold from friend to friend. Oriflame säljer sina produkter direkt till konsument via 1,5 miljoner säljkonsulenter världen över. Oriflame är en av grundarna till World Childhood Foundation. Oriflame Cosmetics är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. 7

8 OMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH KONSULENTER PER REGION Omsättning (Miljoner ) Kvartalet januari mars 2005 Förändring i euro Förändring i lokal valuta Rullande 12 mån. april 04 mars 05 CIS & Baltikum 93,9 93,3 1% 5% 331,7 331,0 Helår Centraleuropa & Med. 51,6 45,7 13% 6% 194,3 188,3 Västeuropa 17,7 17,4 2% 1% 74,4 74,1 Latinamerika 6,0 6,1-3% 26,1 26,1 Asien 7,2 7,4-3% 7% 30,3 30,5 Övrigt 5,2 5,3-2% -7% 20,5 20,6 Summa 181,6 175,1 4% 5% 677,2 670,7 Rörelseresultat (Miljoner ) Kvartalet januari mars 2005 Förändring Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår CIS & Baltikum 18,5 24,8-25% 69,7 76,0 Centraleuropa & Med. 9,8 9,2 6% 39,5 38,9 Västeuropa 1,8 2,2-17% 8,3 8,6 Latinamerika 0,1 - e.m 0,9 0,7 Asien - 0,5 e.m 0,7 1,3 Koncerngemensamt & övr. -3,0-4,5-33% -14,5-16,0 Summa 27,2 32,2-15% 104,5 109,5 Genomsnitt under kv. januari - mars Vid slutet av kvartalet Förändring 2005 januari - mars Säljkonsulenter Förändring Helår ( 000) 2005 CIS & Baltikum 799,6 813,6-2% 777,1 809,2-4% 717,6 793,9 Genomsnitt Centraleuropa & Med. 559,0 505,1 11% 603,6 517,9 17% 509,9 535,0 Västeuropa 90,9 82,2 11% 90,6 82,8 9% 85,1 93,4 Latinamerika 49,5 48,0 3% 48,2 47,7 1% 50,0 51,6 Asien 115,9 112,3 3% 117,4 111,7 5% 114,7 114,7 Summa 1.614, ,2 3% 1.636, ,3 4% 1.477, ,6 8

9 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR 000 Kvartalet januari mars Not 2005 Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Kostnader för börsintroduktion Finansnetto Resultat före skatt Skatt Uppskjuten skatteskuld Resultat efter skatt Kvartalet januari mars Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår 2005 Resultat per aktie: - före utspädning 0,41 0,35 1,42 1,37 - efter utspädning 0,41 0, ,36 Genomsnittligt antal utestående aktier: - före utspädning efter utspädning Totalt antal utestående aktier: - före utspädning efter utspädning

10 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR mars december 31 mars Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga långsiktiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Kassa, bank och kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Skulder Räntebärande lån Övriga icke-räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Checkräkningskredit Kort del av räntebärande lån Skatteskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 000 Summa Balanserade Summa eget Aktiekapital reserver vinstmedel kapital Ingående balans 31 december Ökning genom utfärdande av nya aktier Ökning genom utfärdande av optioner Reserv för säkring av kassaflöden Omräkningsvinst för perioden Periodens resultat Utgående balans 31 mars Ingående balans 31 december Reserv för säkring av kassaflöden Omräkningsvinst för perioden Förändring i reservfond Periodens resultat Utgående balans 31 mars

12 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER 000 Löpande verksamheten Kvartalet januari mars 2005 Rörelseresultat Justeringar för: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Valutakurs vinster/ (förluster) Vinst från försäljning av av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före förändring av rörelsekapital Minskning / (ökning) av kundfordringar och andra fordringar Minskning / (ökning) av varulager Minskning / (ökning) av leverantörsskulder och andra skulder Kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader Betald skatt Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av korta lån Amortering av räntebärande lån Nyemissioner Optionsinlösen Utdelning - - Kostnader för börsnotering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av kassa, bank och kortfristiga placeringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar i början av perioden Kursdifferens i likvida medel Kassa, bank och kortfristiga placeringar i slutet av perioden

13 NOTER TILL RÄKENSKAPERNA FÖR DELÅRSRAPPORTEN FÖR ORIFLAME COSMETICS S.A. 1. Grund för upprättande Delårsrapporten för Oriflame Cosmeics S.A. har upprättats av ledningen i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som har antagits av International Accounting Standards Board ( IASB ) och de tolkningar som har utfärdats av International Financial Reporting Interpretations Committee ( IFRIC ). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen per 31 december och bör läsas i förening med denna. 2. Segmentsrapportering Den primära och enda segmentsindelningen av verksamheten grundar sig på kosmetikförsäljning per geografiskt område. Affärsområdesindelningen baseras på koncernens lednings- och interna rapporteringsstruktur, se tabell sidan Optioner Per den 31 mars 2005 fanns inga utestående optionsprogram i bolaget. 4. Framtida delårsrapportering Bolaget avser att publicera delårsrapport för andra kvartalet 2005 den 27 juli

14 NYCKELTAL Kvartalet januari mars 2005 Rullande 12 mån. april 04 mars 05 (1) Helår (1) Bruttomarginal, % 68,2 69,4 68,8 69,1 Rörelsemarginal, % 15,0 18,4 15,4 16,3 Operativt kassaflöde, miljoner 18,5 17,2 91,8 90,5 Avkastning på: - operativt kapital, % ,5 67,8 - sysselsatt kapital, % ,6 54,7 Räntebärande nettoskuld, miljoner 42,4 109,3 42,4 57,5 Skuldsättningsgrad 0,3 2,6 0,3 0,6 Ränteteckningsgrad (1) 11,1 7,7 10,6 9,2 Genomsnittligt antal anställda ) Justerat för exceptionella kostnader. DEFINITIONER Operativt kapital Balansomslutningen minskad med kassa, bank och kortfristiga placeringar samt icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat före jämförelsestörande poster i procent av genomsnittligt operativt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat före jämförelsestörande poster plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus kassa, bank och kortfristiga placeringar. Ränteteckningsgrad Rörelseresultat före jämförelsestörande poster plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld delat med eget kapital inklusive minoritet. 14

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Fjärde kvartalet 2007 Omsättningen I lokal valuta ökade med 26 procent och i euro med 22 procent till 341,6 miljoner euro (279,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 21 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 BAYN EUROPE AB (publ) Organisationsnr 556794-4797 Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 Första kvartalet Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie* Resultat per aktie efter full utspädning*

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och i euro med 19 procent till 375,0 miljoner euro (315,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport maj-oktober 2006 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2005. NetOnNets räkenskapsår är 1 maj 30 april.

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer