DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005 Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent, där företagets båda nyckelmarknader bidrog till försäljningstillväxten. Omsättningen i euro steg med 4 procent till 181,6 miljoner euro (175,1) Genomsnittligt antal säljkonsulenter ökade med 3 procent till konsulenter och produktiviteten ökade med 1 procent. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med 4 procent Rörelseresultatet minskade med 15 procent till 27,2 miljoner euro (32,2) Resultatet efter skatt, som ökade med 22 procent till 24,3 miljoner euro (19,8), återspeglar en lägre skuldnivå i koncernen under kvartalet samt kostnader för börsnotering och refinansiering som belastade Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 euro (0,35) Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2) Magnus Brännström utnämndes till koncernchef och Jesper Martinsson till operativ chef från 1 mars Inge Heinsius är marknadschef sedan april 2005 FINANSIELL ÖVERSIKT (Miljoner, där ej annat anges) Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Kvartalet januari mars Helår 2005 Förändring Omsättning 181,6 175,1 4% 677,2 670,7 Bruttomarginal, % 68,2 69,4-68,8 69,1 Rörelseresultat 27,2 32,2-15% 104,5 109,5 Rörelsemarginal, % 15,0 18,4-15,4 16,3 Resultat före skatt 27,1 23,3 16% 93,9 90,0 Justerat resultat före skatt 27,1 32,9 1-18% 93,8 2 99,6 3 Resultat efter skatt 24,3 19,8 22% 84,0 79,6 Justerat resultat efter skatt 24,3 28,0 1-13% 84,1 2 87,8 3 Resultat/aktie efter utspädning, 0,41 0,35 16% 1,42 1,36 Justerat resultat/aktie efter utspädning, 0,41 0, % 1,42 2 1,50 3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,5 17,2 8% 91,8 90,5 Räntebärande nettoskuld 42,4 109,3-61% 42,4 57,5 Genomsnittlig säljkår, % Säljkår vid slutet av perioden, % ) Justerat för kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,6 miljoner euro 2) Justering av beräknade kostnader för börsnotering om 0,1 miljoner euro 3) Justerat för kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,5 miljoner euro. 1

2 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent. Ökningen i euro var 4 procent till 181,6 miljoner euro, jämfört med 175,1 miljoner euro för samma period föregående år. Antalet sålda enheter steg med 7 procent. Omsättningsökningen i lokal valuta var ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter ökade med 3 procent och att produktiviteten ökade med 1 procent. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med , eller 4 procent, till Omsättningen i lokal valuta steg med 7 procent i Asien, 6 procent i Centraleuropa & Medelhavsregionen och 5 procent i CIS & Baltikum. Tillväxten i Latinamerika och Västeuropa var 3 respektive 1 procent. Bruttomarginalen minskade till 68,2 procent (69,4). Som förväntat påverkade utökade kampanjerbjudanden bruttomarginalen negativt jämfört med föregående år. Därutöver påverkades marginalerna positivt under fjolåret och negativt under innevarande år av valutasäkringskontrakt. Rörelsemarginalen minskade till 15,0 procent (18,4) och rörelseresultatet uppgick till 27,2 miljoner euro (32,2). Utöver de faktorer som påverkade bruttomarginalen, steg kostnaderna huvudsakligen till följd av förbättrade leveransvillkor och lojalitetsprogram för konsulenter, främst i CIS-regionen. Resultat före skatt ökade till 27,1 miljoner euro (23,3). Resultatet påverkades positivt med 2,2 miljoner euro (5,0) i valutakursvinster samt lägre räntekostnader till följd av en lägre skuldnivå i koncernen. Kostnader av engångskaraktär under föregående år för börsnotering och refinansiering belastade resultatet med 9,6 miljoner euro. Justerat för dessa kostnader, minskade resultat före skatt med 18 procent. Justerat resultat efter skatt minskade med 13 procent till 24,3 miljoner euro (28,0) och justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 euro (0,50). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2). 2

3 REGIONER CIS & Baltikum Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 5 procent, som ett resultat av att produktiviteten förbättrades med 7 procent medan den genomsnittliga säljkåren minskade med 2 procent. Utvecklingen i Ukraina var mycket stark, medan försäljningen i Kazakstan inte motsvarade förväntningarna, delvis till följd av problem med produktförsörjningen. Omsättningen i Ryssland ökade med 4 procent i lokal valuta. Omsättningen i euro i regionen steg med 1 procent till 93,9 miljoner euro (93,3). Valutasäkringskontrakt belastade omsättningen negativt med 0,9 miljoner euro, att jämföra med en positiv effekt på 1,2 miljoner euro för motsvarande period föregående år. Försäljningsutvecklingen var svag i januari, delvis till följd av mycket framgångsrika rekryteringskampanjer under fjolåret. Rekryteringen under kvartalet var lägre, beroende på ett markant större antal officiella helgdagar jämfört med föregående år. Konsulenternas produktivitet förstärktes i februari/mars genom lanseringen av ytterligare en katalog. Rörelsemarginalen minskade till 19,7 procent (26,5) och rörelseresultatet uppgick till 18,5 miljoner euro (24,8). De främsta orsakerna till de lägre marginalerna var ökade kampanjerbjudanden och ökade kostnader för förbättrade leveransvillkor och lojalitetsprogram för konsulenter samt tillkommande kostnader för den extra katalogen. I april (efter periodens utgång) öppnade Oriflame ett kontor i Vitryssland för att tillgodose den befintliga efterfrågan. Centraleuropa & Medelhavsregionen Försäljningsutvecklingen var särskilt gynnsam i Centraleuropa och Medelhavsregionen. Omsättningen i lokal valuta ökade med 6 procent, till följd av en ökning av säljkåren med 11 procent efter framgångsrika rekryteringskampanjer under perioden, men minskade med 4 procent till följd av lägre produktivitet. Det totala antalet säljkonsulenter hade vid periodens slut ökat med 17 procent jämfört med året innan. Omsättningen i euro ökade med 13 procent delvis på grund av starkare lokala valutor. Den starka utvecklingen fortsatte i Grekland samtidigt som Turkiet och Polen visade en positiv trend. Framgångarna återspeglar avsevärda ledningsansträngningar på dessa marknader. Försäljningsutvecklingen i Serbien och Montenegro är fortsatt en utmaning att vända. Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 9,8 miljoner euro (9,2). Rörelsemarginalen minskade till 19,1 procent (20,3), huvudsakligen på grund av lägre bruttomarginal. Västeuropa Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent. En genomsnittlig ökning av säljkåren med 11 procent balanserades av en produktivitetsminskning på 8 procent. Tillväxten i Sverige var stark, medan Norge utvecklades svagt. Omsättningen i euro ökade med 2 procent till 17,7 miljoner euro (17,4). Rörelsemarginalen minskade med 10,2 procent (12,5) och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljoner euro (2,2). Marginalerna var lägre främst till följd av ökade säljstödsåtgärder. Förlusterna i Storbritannien fortsätter trots ansträngningar för att återupprätta företagets marknadsposition. 3

4 Asien Omsättningen i lokal valuta ökade med 7 procent, som ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter steg med 3 procent och produktiviteten ökade med 3 procent. Omsättningen i euro gick ned med 3 procent till 7,2 miljoner euro (7,4). Den positiva utvecklingen i Indien som inleddes föregående år fortsatte under det första kvartalet Försäljningen i Indonesien, Oriflames största marknad i regionen, visade lägre tillväxt än förväntat till följd av den senaste tidens naturkatastrofer. Omsättningen i euro och marginalerna i samtliga länder påverkades av svagare lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 0 miljoner euro (0,5). Förberedelserna för en etablering i Kina fortsätter, där lagstiftning som tillåter direktförsäljning förbereds. Flera nyckelpersoner i ledningsgruppen har rekryterats och uppförandet av en produktionsanläggning i närheten av Shanghai har påbörjats. Oriflame planerar att inleda försäljningen i Kina under första halvåret Latinamerika Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 3 procent, som ett resultat av en genomsnittlig ökning av säljkåren med en motsvarande procentuell ökning i kombination med bibehållen produktivitet. Omsättningen i euro ökade till 6,0 miljoner euro (6,1). Den regionala organisationen har huvudsakligen fokuserat på att vända verksamheten och Mexico och Chile visade tvåsiffrig tillväxt under kvartalet medan omsättningen i Peru minskade. Rörelseresultatet förbättrades till 0.1 miljoner euro (0,0). 4

5 VERKSAMHETEN Management Magnus Brännström utsågs till ny koncernchef den 1 mars Samtidigt infördes en ny organisationsstruktur och Jesper Martinsson utsågs till operativ chef med ansvar för samtliga etablerade marknader. Den nya strukturen ska säkerställa en stark operativ inriktning på verksamheten och samtidigt stärka erfarenhetsutbytet av bästa praxis mellan regionerna. I april, efter periodens utgång, tillträdde Inge Heinsius posten som marknadsdirektör och ingår i koncernledningen. Utöver ovan nämnda befattningshavare består koncernledningen av Kevin Kenny, finansdirektör, och Marco Greidinger, produktions- och logistikdirektör. Marknadsföring Oriflames åtgärder för att ytterligare förstärka produktutvecklingsprocessen fortsatte. Målet är att minska ledtiderna i produktutvecklingen, för att produkterna snabbare och mer effektivt ska nå marknaden. Oriflame fortsätter också sina åtgärder för att öka effektiviteten i säljledet, liksom katalogernas distributionsfrekvens. Under det första kvartalet lanserade Oriflame en extra katalog i CIS-regionen, vilket påverkade produktiviteten positivt under februari och mars. Årets konferens för bästa säljare gick av stapeln i Malaysia, där för första gången mer än 550 av Oriflames mest framgångsrika säljkonsulenter från hela världen samlades för att lära av fjolårets framgångar och påbörja aktiviteterna för innevarande år. Under första kvartalet fortsatte Oriflames implementering av strategin att utveckla det övre produktsortimentet inom hudvård genom lanseringen av Express Repair Day Cream och inom dofter introduktionen av Northern Lights EDT. Lanseringen av den nya doften stöddes av en annonskampanj i CIS och Centraleuropa. Global produktförsörjning Det primära målet för Oriflames globala produktförsörjning är fortsatt att upprätthålla en god produkttillgänglighet för att stödja säljverksamheten. För att snabbare och mera effektivt möta förändringarna i efterfrågan i marknaden har initiativ tagits för att ytterligare integrera CIS i den centrala logistikkedjan. Målet är att reducera ledtiderna, öka kundnyttan och kunna erbjuda högre produktkvalitet till lägre kostnad. En av Oriflames framgångsfaktorer i CIS har varit den snabba och praktiska distributionen i CIS-regionen. Åtgärder vidtas för att ytterligare förstärka distributionen, genom att erbjuda fria hemleveranser till säljkonsulenterna. Byggnationen av CIS distributionsanläggning har återupptagits. Målet är att anläggningen ska kunna tas i drift under första halvåret Byggnation har också påbörjats av den kinesiska produktionsanläggningen, som planeras vara färdigställd i slutet av

6 KASSAFLÖDE & INVESTERINGAR Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 8 procent till 18,5 miljoner euro (17,2). Förändringar i rörelsekapital hade en negativ effekt på -3,4 miljoner euro (-2,0) under perioden. Kassaflöde från verksamheten var 5,9 miljoner euro lägre än föregående år, men det uppvägdes mer än väl av 3,8 miljoner euro i lägre räntor och bankavgifter samt 3,4 miljoner euro i lägre skatt. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3,8 miljoner euro (-1,0). Oriflames investeringsprogram för 2005 har en tydlig viktning mot andra halvåret, huvudsakligen beroende på investeringarna i CIS produktions- och distributionsanläggning och den kinesiska produktionsenheten. FINANSIERING Räntebärande nettoskulder uppgick till 42,4 miljoner euro jämfört med 109,3 miljoner euro vid slutet av första kvartalet och 57,5 miljoner euro vid årets slut. Bolagets egna kapital ökade med 23,8 miljoner euro under perioden och skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (2,6). Räntetäckningsgraden justerat för extraordinära poster uppgick till 11,1 (7,7). PERSONAL Genomsnittligt antal anställda uppgick under perioden till (4.563). FINANSIELLA MÅL Styrelsen har ombett den nya koncernchefen att utvärdera och lämna förslag till en affärsplan och finansiella mål som återspeglar Oriflames framtida tillväxtmöjligheter och konkurrenssituation. UTSIKTER FÖR 2005 För att öka omsättningstillväxten, fortsätter de initierade åtgärderna inom marknadsföring, produktutveckling, utveckling av katalogen samt säljkårens effektivitet under återstoden av året. Åtgärderna förväntas, i kombination med operativa investeringar i Ryssland och Kina, inverka negativt på rörelsemarginalen med 2-3 procentenheter för helåret 2005, med en kraftig övervikt mot första halvåret. Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen: Effektiva individuella kataloger och produktlanseringar Effektiva rekryteringsprogram Val av rätt tidpunkt för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat 6

7 ÖVRIGT Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Detta är en svensk översättning av det engelska originalet som finns på Oriflame presenterar resultatet på Operaterrassen i Stockholm kl den 26 april. Det finns möjlighet att se presentationen direkt via web cast på eller 26 april 2005 Magnus Brännström Koncernchef För mer information, vänligen kontakta: Magnus Brännström, CEO Telephone: Kevin Kenny, CFO Telephone: Patrik Linzenbold, Investerarrelationer Telephone: Oriflame Cosmetics S.A. 20 rue Philippe II L-2340 Luxembourg Company registration no B Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag grundat i Sverige Idag finns företaget och produkterna i 56 länder. Oriflame marknadsför ett brett sortiment av högkvalitativ makeup, parfym och hudvård. Trots att företaget växt snabbt har det aldrig släppt sin ursprungliga affärsidé, natural Swedish cosmetics sold from friend to friend. Oriflame säljer sina produkter direkt till konsument via 1,5 miljoner säljkonsulenter världen över. Oriflame är en av grundarna till World Childhood Foundation. Oriflame Cosmetics är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. 7

8 OMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH KONSULENTER PER REGION Omsättning (Miljoner ) Kvartalet januari mars 2005 Förändring i euro Förändring i lokal valuta Rullande 12 mån. april 04 mars 05 CIS & Baltikum 93,9 93,3 1% 5% 331,7 331,0 Helår Centraleuropa & Med. 51,6 45,7 13% 6% 194,3 188,3 Västeuropa 17,7 17,4 2% 1% 74,4 74,1 Latinamerika 6,0 6,1-3% 26,1 26,1 Asien 7,2 7,4-3% 7% 30,3 30,5 Övrigt 5,2 5,3-2% -7% 20,5 20,6 Summa 181,6 175,1 4% 5% 677,2 670,7 Rörelseresultat (Miljoner ) Kvartalet januari mars 2005 Förändring Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår CIS & Baltikum 18,5 24,8-25% 69,7 76,0 Centraleuropa & Med. 9,8 9,2 6% 39,5 38,9 Västeuropa 1,8 2,2-17% 8,3 8,6 Latinamerika 0,1 - e.m 0,9 0,7 Asien - 0,5 e.m 0,7 1,3 Koncerngemensamt & övr. -3,0-4,5-33% -14,5-16,0 Summa 27,2 32,2-15% 104,5 109,5 Genomsnitt under kv. januari - mars Vid slutet av kvartalet Förändring 2005 januari - mars Säljkonsulenter Förändring Helår ( 000) 2005 CIS & Baltikum 799,6 813,6-2% 777,1 809,2-4% 717,6 793,9 Genomsnitt Centraleuropa & Med. 559,0 505,1 11% 603,6 517,9 17% 509,9 535,0 Västeuropa 90,9 82,2 11% 90,6 82,8 9% 85,1 93,4 Latinamerika 49,5 48,0 3% 48,2 47,7 1% 50,0 51,6 Asien 115,9 112,3 3% 117,4 111,7 5% 114,7 114,7 Summa 1.614, ,2 3% 1.636, ,3 4% 1.477, ,6 8

9 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR 000 Kvartalet januari mars Not 2005 Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Kostnader för börsintroduktion Finansnetto Resultat före skatt Skatt Uppskjuten skatteskuld Resultat efter skatt Kvartalet januari mars Rullande 12 mån. april 04 mars 05 Helår 2005 Resultat per aktie: - före utspädning 0,41 0,35 1,42 1,37 - efter utspädning 0,41 0, ,36 Genomsnittligt antal utestående aktier: - före utspädning efter utspädning Totalt antal utestående aktier: - före utspädning efter utspädning

10 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR mars december 31 mars Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga långsiktiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Kassa, bank och kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Skulder Räntebärande lån Övriga icke-räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Checkräkningskredit Kort del av räntebärande lån Skatteskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 000 Summa Balanserade Summa eget Aktiekapital reserver vinstmedel kapital Ingående balans 31 december Ökning genom utfärdande av nya aktier Ökning genom utfärdande av optioner Reserv för säkring av kassaflöden Omräkningsvinst för perioden Periodens resultat Utgående balans 31 mars Ingående balans 31 december Reserv för säkring av kassaflöden Omräkningsvinst för perioden Förändring i reservfond Periodens resultat Utgående balans 31 mars

12 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER 000 Löpande verksamheten Kvartalet januari mars 2005 Rörelseresultat Justeringar för: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Valutakurs vinster/ (förluster) Vinst från försäljning av av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före förändring av rörelsekapital Minskning / (ökning) av kundfordringar och andra fordringar Minskning / (ökning) av varulager Minskning / (ökning) av leverantörsskulder och andra skulder Kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader Betald skatt Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av korta lån Amortering av räntebärande lån Nyemissioner Optionsinlösen Utdelning - - Kostnader för börsnotering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av kassa, bank och kortfristiga placeringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar i början av perioden Kursdifferens i likvida medel Kassa, bank och kortfristiga placeringar i slutet av perioden

13 NOTER TILL RÄKENSKAPERNA FÖR DELÅRSRAPPORTEN FÖR ORIFLAME COSMETICS S.A. 1. Grund för upprättande Delårsrapporten för Oriflame Cosmeics S.A. har upprättats av ledningen i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som har antagits av International Accounting Standards Board ( IASB ) och de tolkningar som har utfärdats av International Financial Reporting Interpretations Committee ( IFRIC ). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen per 31 december och bör läsas i förening med denna. 2. Segmentsrapportering Den primära och enda segmentsindelningen av verksamheten grundar sig på kosmetikförsäljning per geografiskt område. Affärsområdesindelningen baseras på koncernens lednings- och interna rapporteringsstruktur, se tabell sidan Optioner Per den 31 mars 2005 fanns inga utestående optionsprogram i bolaget. 4. Framtida delårsrapportering Bolaget avser att publicera delårsrapport för andra kvartalet 2005 den 27 juli

14 NYCKELTAL Kvartalet januari mars 2005 Rullande 12 mån. april 04 mars 05 (1) Helår (1) Bruttomarginal, % 68,2 69,4 68,8 69,1 Rörelsemarginal, % 15,0 18,4 15,4 16,3 Operativt kassaflöde, miljoner 18,5 17,2 91,8 90,5 Avkastning på: - operativt kapital, % ,5 67,8 - sysselsatt kapital, % ,6 54,7 Räntebärande nettoskuld, miljoner 42,4 109,3 42,4 57,5 Skuldsättningsgrad 0,3 2,6 0,3 0,6 Ränteteckningsgrad (1) 11,1 7,7 10,6 9,2 Genomsnittligt antal anställda ) Justerat för exceptionella kostnader. DEFINITIONER Operativt kapital Balansomslutningen minskad med kassa, bank och kortfristiga placeringar samt icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat före jämförelsestörande poster i procent av genomsnittligt operativt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat före jämförelsestörande poster plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus kassa, bank och kortfristiga placeringar. Ränteteckningsgrad Rörelseresultat före jämförelsestörande poster plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld delat med eget kapital inklusive minoritet. 14

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Fjärde kvartalet 2007 Omsättningen I lokal valuta ökade med 26 procent och i euro med 22 procent till 341,6 miljoner euro (279,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 21 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer