Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten"

Transkript

1 1(66) Utredning Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten SU-rapport 2013:01

2 2(66) Titel: Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten Datum: Beställare: Stefan Wallin, Trafikförvaltningen och Kristian Hemström, SLL-TMR Diarienummer: SL Utförd av: Atkins Sverige AB Författare: Maria Vollmer, Bodil Johansson Övriga deltagare: Eva-Lena Almér, Leif Lundin

3 3(66) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Om rapporten Rapportens struktur Förkortningar Bakgrund Lagstiftning Mål och krav Stockholms läns landsting (SLL) Trafikförvaltningen (TF) Återanvändning i branschen Avfallsmängder Avfallets miljöpåverkan Trafikverket Schaktmassor Avfallsförebyggande program Om uppdraget Avgränsningar Genomförande Nuläge och förutsättningar Trafikförvaltningens organisation Strategisk utveckling (SU) Trafik (TA) Projekt och Upphandling (PU) Materialöversikt Övergripande beskrivning av spåranläggning Materialkatalog Material som kan vara möjliga att återanvända... 27

4 4(66) Renovering Generellt respektive specifikt material Ägande Mängder Program/projekt Kravställandets betydelse Entreprenadform Olika hantering i projekten Rapportering från projekt till SU/HU Exempel från projektverksamheten Är ett material ur kvalitets- och funktionssynpunkt möjligt att återanvända? Underhållsarbeten Återanvändning av material vid underhållsarbeten Inköp av material Beslutsfattande Potential för ökad återanvändning Uppföljning och rapportering Förvaringsmöjligheter Upplagsplatser Slakthusdepån Trafikförvaltningens lager Upphandling Upphandlingar av TF Ändringar i befintliga avtal Krav Standardkrav Tekniska riktlinjer och projektspecifika krav Krav på projektörer Uppföljning Kostnader... 49

5 5(66) 6 Goda exempel Slutsatser och diskussion Material Material som kan vara möjliga att återanvända Återanvändning ur miljösynpunkt Specifika krav Återanvändning ur ett helhetsperspektiv Se till hela hanteringskedjan Återanvändning mellan olika parter Materialåtervinning Motstående miljöaspekter Samordning Rekommendationer Rekommendationer Steg Rekommendationer Steg Rekommendationer Steg Referenser Bilagor... 66

6 6(66) 1 Sammanfattning Uppdraget har omfattat att kartlägga nuläget avseende arbetet med återanvändning inom bygg- och anläggningsarbeten, utreda vilken potential som finns för ökad återanvändning samt ge förslag på åtgärder och möjligt arbetssätt för att kunna ta vara på potentialen och öka återanvändningsgraden. Bakgrunden till uppdraget är att det i Stockholms läns landstings miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016, finns ett mål avseende resurseffektivisering som har formuleringen: 2016 ska landstingets nyinköp av några utvalda produktgrupper ha minskat betydligt jämfört med Under programperioden genomförs projekt inom SLL med syfte att öka återanvändningen av vissa utvalda produkter. En av de produktgrupper som målet omfattar är bygg- och anläggningsmaterial. Utredningen bygger i stor utsträckning på de intervjuer som genomförts med olika roller inom Trafikförvaltningen. En del material återanvänds redan idag inom Trafikförvaltningens verksamhet men det sker i olika omfattning i olika projekt/arbeten. Trafikförvaltningen har inte arbetat strukturerar med frågan och det har inte funnits något särskilt krav på projekt eller underhållsentreprenörer. För att öka återanvändningspotentialen krävs implementering av ett nytt arbetssätt, vilket måste börja med kravställande och uppföljning i samband med det. Inom uppdraget har det tagits fram förslag på hur kravet kan vara formulerat samt ett formulär för uppföljning. Som stöd i arbetet med att se över möjligheten att öka återanvändningsgraden har ett valschema med tillhörande checklista tagits fram. Checklistan omfattar de frågeställningar som kan behöva ses över innan beslut om återanvändning tas. En viktig fråga för att kunna öka återanvändningen i högre grad är att kartlägga var det finns utrymmen för tillfällig förvaring. I dagsläget är det oklart hur mycket ytor som finns och var. Det skulle eventuellt även krävas ytterligare ytor. Om återanvändning ska kunna bli aktuellt mellan projekt inom olika program eller mellan projekt och underhållsarbeten krävs någon form av samordningsfunktion i kombination med ett digitaliserat verktyg för inrapportering av tillgängligt material m.m.

7 7(66) Då återanvändning är ett relativt nytt område i anläggningsbranschen och på ett strukturerat och organiserat sätt även för Trafikförvaltningen så är det viktigt att arbetet med implementering av nytt arbetssätt påbörjas i rimlig omfattning och stegvis utvecklas och anpassas. Det gäller både på vilken nivå kraven ställs (inom projekt, mellan projekt i olika program o.s.v.) och hur hårda kraven är. Det är viktigt att återanvändning kommer med i olika styrande dokument inom Trafikförvaltningen. De dokument som i första hand har identifierats är Miljöhandboken (rutinen för miljöstyrning i bygg- och anläggningsprojekt), miljöplansmall, kommande tekniska riktlinjer (RiTek) och kommande utvecklingsplaner. Återanvändning finns med i en av principerna i Trafikförvaltningens Strategi för Hållbar utveckling.

8 8(66) 2 Om rapporten 2.1 Rapportens struktur Rapporten inleds i kapitel 2 med förklaring av de förkortningar som används i rapporten och i kapitel 3 beskrivs bakgrunden till uppdraget. I kapitel 4 beskrivs sedan hur uppdraget har genomförts samt vilka avgränsningar som gjorts. Kapitel 5 är indelat i underrubriker, vilka utgår från de områden som ansetts relevanta att beskriva utifrån uppdragets syfte. För varje område beskrivs nuläget samt svårigheter, utmaningar och möjligheter för ökad återanvändning inom Trafikförvaltningens verksamhet. I kapitel 6 finns slutsatser och diskussion och slutligen i kapitel 7 finns de rekommendationer som utredningen kommit fram till, bl.a. ett förslag till nytt arbetssätt för att öka återanvändningen. 2.2 Förkortningar Nedan anges de förkortningar som förekommer i rapporten. Trafikförvaltningen, TF Stockholms läns landsting, SLL Strategisk utveckling, SU Hållbar utveckling, HU Trafikavdelningen, TA Avdelningen projekt och upphandling, PU Administrativa föreskrifter, AF Förfrågningsunderlag, FU Mängdförteckning, MF Förteckning över tillhandahållet material, FTM Bana, El, Signal, Tele, BEST Upphandling 2012, upphandling av underhållsentreprenör (UH2012) Tekniska riktlinjer, RiTek 3 Bakgrund 3.1 Lagstiftning På ett internationellt plan ställs krav på att arbeta med resurshushållning genom EU:s direktiv 2008/98/EG om avfall. I artikel 4 anges att nedanstående avfallshierarki ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör förebyggande av uppkomst av och hantering av avfall. Resurshushållningen ökar generellt sett uppåt i hierarkin.

9 9(66) 1. Förebyggande 2. Förberedelse för återanvändning 3. Materialåtervinning 4. Energiåtervinning 5. Bortskaffande På nationell nivå finns i 2 kap. Miljöbalken den så kallade hushållningsprincipen som innebär att råvaror och energi skall användas så effektivt som möjligt och kretsloppsprincipen som anger att det som utvinns ur naturen ska användas uthålligt med minimal resursförbrukning. Naturvårdsverket har även tagit fram en nationell avfallsplan, som heter Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan (Naturvårdsverket). Det är ett krav i EU:s avfallsdirektiv att alla medlemsstater ska ta fram avfallsplaner. Huvudsyftet med en sådan avfallsplan är att den ska styra avfallshanteringen så att den blir mer resurseffektiv. Avfallsplanen innehåller mål och beskrivning av åtgärder för ett antal prioriterade områden, bl.a. bygg- och anläggningssektorn. Ett av dessa mål är Senast år 2020 ska förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent. Återanvändning är en avfallsförebyggande åtgärd och definieras i Avfallsförordningen (2011:927) 4 som en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. Förberedelse för återanvändning definieras som: en avfallshantering som genom kontroll, rengöring eller reparation gör att produkter eller komponenter som blivit avfall kan återanvändas 3.2 Mål och krav Stockholms läns landsting (SLL) Miljöarbetet inom SLL styrs av det miljöpolitiska miljöprogrammet Miljöutmaning 2016, som sträcker sig Detta miljöprogram tog vid när det tidigare miljöpolitiska programmet Miljösteg 5 avslutades I Miljöutmaning 2016redogörs för Landstingets visioner samt mål inom miljöområdet. Visionen avseende resurseffektivitet är att användningen av naturresurser inte skapar några miljö- eller hälsoproblem, att återanvändning och återvinning har maximerats samt att förebyggande hälsoarbetet leder till en effektiv vård som är säker för människa och miljö. Vidare anges att Genom

10 10(66) ansvarstagande planering bevaras Stockholms natur- och vattenresurser. Ett av målen, avseende resurseffektivitet, i miljöprogrammet har formuleringen: 2016 ska landstingets nyinköp av några utvalda produktgrupper ha minskat betydligt jämfört med Under programperioden genomförs projekt inom SLL med syfte att öka återanvändningen av vissa utvalda produkter. De produktgrupper som målet omfattar är möbler, IT-utrustning och bygg- och anläggningsmaterial. Det är produktgruppen bygg- och anläggningsmaterial som Trafikförvaltningen ska lägga fokus på. För respektive mål i miljöprogrammet är det specificerat vad målet mer konkret omfattar och hur uppföljningen ska ske. För detta mål är det främst implementering av ett arbetssätt som avses. Följande frågor är specificerade för uppföljningen av Trafikförvaltningens uppfyllande av ovanstående mål: Har rutin för återanvändning (ja/nej) Genomförda åtgärder och resultat (Beskriv hur rutinen efterlevs. Återanvändningsinsatser i utvalda bygg-, rot-, riv- eller anläggningsprojekt bör därtill följas upp kvantitativt av verksamheten under programperioden) Nyinköp av bygg- och anläggningsmaterial styrs dock av många faktorer, till exempel antalet pågående byggentreprenader och omfattningen av dessa m.m. Det är därför inte säkert att åtgärder för minskade nyinköp, såsom ökad återanvändning, syns i den totala inköpsstatistiken. Istället för att mäta inköpsstatistik fokuserar uppföljningen istället på att det finns rutin för återanvändning. Målet avser både insatser för att öka återanvändningen internt inom landstinget samt avyttring av produkter för återanvändning genom försäljning och/eller välgörenhet till aktörer utanför landstinget Trafikförvaltningen (TF) TF har arbetat fram fyra strategier; Affärsstrategin, Infrastrukturstrategin, Trafikstrategin och Hållbarhetsstrategin. I Hållbarhetsstrategin har TF fastslagits åtta principer. Princip nr 3 har formuleringen Trafikförvaltningen ska förebygga onödig resursförbrukning. Principen avser TF:s förebyggande arbete avseende onödig resursförbrukning vid ny-, om- och tillbyggnad av exempelvis depåer och spårinfrastruktur samt vid inköp av nya fordon och tonnage 1. Det anges att principen ska realiseras genom att om möjligt ta fram 1 Fartyg/båtar

11 11(66) Livscykelanalyser (LCA) inför beslut om större investeringar och reinvesteringar. Det anges även att tydliga krav samt samarbete med leverantörer i frågan om användandet av råvaror och energi är ett sätt att realisera principen, bl.a. genom att ställa krav på återanvändning, återvinning och energiåtervinning i samtliga rivnings- och byggentreprenader. I första hand ska dock uppkomsten av avfall förebyggas. 3.3 Återanvändning i branschen Avfallsmängder Sverige rapporterar avfallsmängder till EU enligt EG-förordningen om avfallsstatistik (2150/2002/EC). Sverige rapporterar enligt förordningen vartannat år (jämna år) och rapporten omfattar de avfallsmängder som generats i Sverige två år före rapporteringen. Senast Sverige rapporterade var 2012 och redovisade då avfallsdata för Under 2010 genererade hushåll och företag i Sverige totalt 115 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,5 miljoner ton farligt avfall. Byggsektorn producerade ca 9,4 miljoner ton, varav 8,8 miljoner ton utgjordes av icke-farligt avfall och omkring ton utgjordes av farligt avfall. Byggsektorn är den sektor som efter industrisektorerna genererade mest avfall Bild 1. Avfallsmängder år 2010 i miljoner ton Jämfört med 2008 har både mängden genererat icke-farligt avfall och farligt avfall ökat tydligt i byggsektorn. Orsakerna till ökningen är bl.a. att mängden uppkomna muddermassor var betydligt större 2010 än 2008 och att antalet

12 12(66) arbetade timmar i sektorn har ökat. Undersökningarna 2008 och 2010 är dock svåra att jämföra helt p.g.a. att samma metod för framtagande av data inte har använts från år till år och att representativiteten i urvalet inte kunnat säkerställas mellan undersökningarna. Byggsektorn Farligt avfall Icke-farligt avfall ,06 11, ,85 8, ,30 3, ,65 8,7 Tabell 1. Uppkomna avfallsmängder i byggsektorn mellan 2004 och 2010 (miljoner ton). Källa: Avfall i Sverige 2010,Rapport 6520, Oktober 2012 (Naturvårdsverket) Statistiken över bygg- och rivningsavfall är mycket osäker. Det beror bl.a. på att ansvarsfördelningen vad gäller avfallshanteringen vid olika byggprojekt kan variera. Det kan vara byggherre, entreprenör eller underentreprenör i flera olika led som ansvarar för avfallet och har data om detta. Det beror även t.ex. på hur en del material hanteras. Bygg- och anläggningssektorn är prioriterad vad gäller att minska avfallsmängderna. Anledningen till det är att avfallsmängderna är omfattande och för att miljövinster kan uppnås genom att i högre utsträckning förebygga uppkomst av avfall, förbereda för återanvändning och materialåtervinna avfallet. Det är en av anledningarna till att regeringen 2012 satte upp etappmål om bygg- och rivningsavfall som innebär att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt bygg- och rivningsavfall ska vara minst 70 viktprocent senast år Målet är detsamma som i avfallsdirektivet. Hur mycket material som återanvänds i branschen idag är oklart. Frågan omfattas inte av lagstiftningen på samma sätt som avfallshantering görs, vilket innebär att det inte heller finns något krav på uppföljning och rapportering Avfallets miljöpåverkan Generellt sett ökar genereringen av avfall. Det sker och har skett en positiv utveckling inom avfallshanteringen men det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i att minska miljöpåverkan av avfallshanteringen. Ju mer avfall som genereras desto mer effektiv måste hanteringen vara för att den totala miljöpåverkan inte ska öka. Att föredra är dock att förebygga att avfall uppkommer, precis som avfallshierarkin anger. Att förebygga uppkomst av avfall (minskade avfallsmängder) innebär minskat behov av energi och uttag av

13 13(66) naturresurser kopplade till produktionen av det material som skulle ha blivit avfall. Även spridningen av farliga ämnen minskar när avfallsmängderna minskar. Nedan ges exempel på miljöpåverkan för några material, angett i ton CO 2 per ton avfall, för hela livscykeln. Material Ton CO2/ton avfall Mineralavfall (betong, schaktmassor m.m.) 0,01 Blandat avfall 3,39 Metall 1,15 Plast 3,43 Papper 0,17 Gummi 5,6 Tabell 2. Miljöpåverkan från material angett i ton CO 2 per ton avfall, för hela livscykeln. (Källa: Miljöpåverkan från avfall, Underlag för avfallsprevention och förbättrad avfallshantering, IVL rapport B1930, maj 2010.) Skillnaden mellan återvinning och återanvändning är just att behovet av energi och uttaget av naturresurser samt spridningen av farliga ämnen minskar, eftersom återanvändning innebär att nyproduktionen av material minskar. Att som detta uppdrag utreda potentialen för ökad återanvändning är helt i linje med resonemanget ovan Trafikverket Att förebygga avfall är ett relativt nytt område och att arbeta med återanvändning i byggnader är mer utbrett än för anläggningsbranschen. För vissa branscher är andrahandsmarknaden mycket begränsad, detta gäller t.ex. mycket av det speciella material som finns i TF:s spåranläggningar, t.ex. slipers signalmaterial och växlar. Detsamma gäller t.ex. Trafikverket. Utifrån muntlig kontakt med Trafikverket har informationen framkommit att de arbetar med återanvändning i viss omfattning men precis som för TF sker det inte på något uppstyrt sätt. Det finns inte heller inom Trafikverket någon vetskap om mängden material som återanvänds då de det inte följs upp. Troligen är dock potentialen större än den som nyttjas idag. Trafikverket har inget konkret mål avseende återanvändning Schaktmassor Ett material som används och som uppkommer och är aktuellt i mer eller mindre alla byggprojekt är massor av något slag. Massor är även ett material som är gemensamt för flera branscher. Detta innebär att potentialen att nyttja

14 14(66) andrahandsmarknaden är stor och att samarbetet skulle kunna förbättras. Masshantering innebär även mycket transporter, vilket gör det önskvärt att hitta avsättning inom en rimlig radie. Ett problem är dock att utrymmena för lagring av dessa stora volymer är mycket begränsade i storstadsregionerna, vilket leder till att massorna transporteras långa avstånd eller flyttas runt vilket ju är negativt för miljön. Det pågår nu ett arbete med att utveckla ett system för att minska miljöeffekterna samt underlätta återanvändningen av bergmassor. Det är Luleå tekniska universitet i samarbete med bl.a. Stockholms kommun, byggföretag, Trafikverket och Formas som arbetar med detta. De vill med bildbehandling och kommunikationsteknik skapa system där det på plats snabbt går att karaktärisera materialet, hålla ordning på var det finns och även lägga ut information på en handelsplats där företag, åkare m.fl. kan köpa och sälja material för återanvändning. Vid sprängning av tunnlarna för Förbifart Stockholm kommer väldiga mängder sten att genereras. Mängden är så stor att entreprenörerna, som vanligtvis tar över ägandet av sprängsten, inte har möjlighet att ta hand om det. Trafikverket har därför anordnat en försäljning. Det är 19 miljoner ton berg i form av sprängsten som säljs. Intressenter får lämna anbud. När Trafikverket tar ställning till vem som får köpa tar de bl.a. hänsyn till erbjudet pris och transportavstånd. Försäljningsprocessen ska avslutas under första halvåret (Källa: Avfallsförebyggande program I december 2010 beslutade regeringen att Naturvårdsverket ska upprätta ett avfallsförebyggande program i enlighet med kraven i Avfallsdirektivet. Detta ska vara klart senast december Det avfallsförebyggande programmet ska innehålla mål, åtgärder, indikatorer och förslag på styrmedel. Naturvårdsverket har valt att fokusera på fyra områden som har stor miljöpåverkan: textilier mat elektronik bygg- och rivningsavfall Naturvårdsverket kommer att i programmet bl.a. satsa på att hitta åtgärder för att öka återanvändningen i Sverige. 4 Om uppdraget TF har inte arbetat strukturerat med frågan om återanvändning tidigare. Det har inte heller funnits något särskilt krav på projekt eller

15 15(66) underhållsentreprenörer att arbeta med denna fråga. Trots detta återanvänds en del material redan idag, men det sker i olika omfattning i olika projekt/arbeten. Detta beror oftast på att det har funnits en ekonomisk besparing i att återanvända material. I vissa projekt har det funnits en miljösamordnare som drivit frågan utan något krav eller mål i Miljösteg 5 eller dåvarande SL:s miljömål. Miljösteg 5 är SLL:s miljöpolitiska program mellan , vilket saknar målområde för resursanvändning. I och med det nya miljöpolitiska programmet, Miljöutmaning 2016, har dock kravbilden på projekt och underhåll förändrats. För att bidra till målet ovan gav Hållbar utveckling (HU) och Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering (SLL-TMR) uppdraget till Atkins Sverige AB att kartlägga nuläget avseende arbetet med återanvändning inom bygg- och anläggningsarbeten, utreda vilken potential som finns för ökad återanvändning samt ge förslag på åtgärder och möjligt arbetssätt för att kunna ta vara på potentialen och öka återanvändningsgraden. Detta uppdrag går även väl i linje med princip nr 3 i Hållbarhetsstrategin; Trafikförvaltningen ska förebygga onödig resursförbrukning. Denna utredning ska ses som ett första steg mot att förbättra TF:s arbete och möjlighet att öka andelen återanvändning i verksamhetens bygg- och anläggningsarbeten. 4.1 Avgränsningar Uppdraget har avgränsats till att omfatta material som används inom TF:s spåranläggningar och även spåranläggning inom depå. Byggnadsrelaterat material eller förbrukningsmaterial, som t.ex. flaggspel och täckplast har inte ingått i uppdraget. Frågeställningar/frågeområden som identifierats i uppdraget för att förstå nuläget avseende återanvändning, vilka svårigheter som eventuellt finns och vad som skulle krävas för att öka potentialen har bl.a. varit: Materialinformation; vad kan återanvändas, mängder Upphandlingsförfarandet Kravställandet Praktiska förutsättningar för återanvändning Beslut och styrning

16 16(66) Vilka personer som har intervjuats har avgränsats till de roller/områden som ansetts mest relevanta för uppdraget, d.v.s. de som bedömts ge underlag till de frågeställningar som identifierats. Statistik över mängden inköpt material har inte tagits fram, då det inte ansetts att den informationen skulle tillföra någon avgörande information för att uppnå syftet med uppdraget Resonemangen kring miljönytta som görs i rapporten bygger inte på underlag i form av LCA:er, utan är i mer generella termer. 4.2 Genomförande Genomförandet av uppdraget har inneburit följande moment: Kartläggning av nuläget Genomgång av materiallistor Intervjuer Inhämtning av erfarenheter från TF och medverkande i TF:s miljönätverk Inhämtning och inläsning av underlagsmaterial Identifiera potential Identifiera svårigheter och möjligheter Framtagande av valschema Framtagande av frågelista kopplat till valschemat Beskriva hur olika faktorer som miljönytta, ekonomi, praktisk hantering, kvalitet/funktionalitet påverkar möjligheten att återanvända material Vid identifiering av vilka material som eventuellt skulle kunna gå att återanvända gjordes först en grov genomgång av den lista som kan tas från TF:s materialkatalog (http://www1.sl.se/materialkatalog/). Då antalet varor som är inlagda i detta system är väldigt stort samt att det enbart utifrån en genomgång av listan inte var självklart vilka material som skulle kunna gå att återanvända gjordes valet att istället utgå från de erfarenheter som finns inom organisationen. Det är ju inte material som i teorin är möjliga att återanvända som är intressanta utan vilka som är möjliga att återanvända ur bl.a. teknisk och praktisk synvinkel. Valet av områden/roller att intervjua har gjorts dels utifrån ambitionen att få en så heltäckande bild som möjligt av hur TF idag arbetar med återanvändning av material och dels vilken potential för ökad återanvändning som finns, var och hur beslut fattas, vilka styrande dokument som finns, hur arbetet praktiskt går

17 17(66) till på byggarbetsplatserna m.m. Intervjuerna har genomförts på olika sätt; vissa som längre djupintervjuer, andra som kortare telefonintervjuer och ytterligare andra som korta avstämningar för enstaka frågor. Vissa intervjuer har även följts upp med ytterligare frågor. Intervjuer har genomförts med följande roller eller inom följande områden: Byggledare, produktionsplanerare Entreprenör Underhåll Lagerverksamheten Projekt Program Upphandling Kravställare/strateger Miljösamordnare i olika projekt Trafikverket Under arbetets gång togs ett valschema fram för att det var ett bra sätt att tydliggöra de valsituationer/beslutspunkter som kan behöva besvaras när det ska utredas om ett material som ska rivas/demonteras är möjligt och rimligt att återanvända eller inte. Till detta valschema kopplades sedan en checklista med stöd- och kontrollfrågor som omfattar de frågeställningar som kan behöva besvaras för att kunna ta beslut vid varje valsituation. En generell värdering om återanvändningsmöjligheten utifrån aspekter som miljönytta, praktisk hantering, ekonomi etc. för respektive material visade dig inte möjlig att göra. Detta beror bl.a. på att värderingen kommer att variera från fall till fall, vilket i sin tur bl.a. beror på att mängden och längden på transporter och den praktiska genomförbarheten är specifik för respektive fall. Att en generalisering inte går att göra beror även på att det saknas underlag för att göra denna bedömning. Beslutet om ett material ska återanvändas tas genom användande av valschemat och den tillhörande frågelistan. 5 Nuläge och förutsättningar 5.1 Trafikförvaltningens organisation Personalen på AB SL övergick till Trafikförvaltningen 1 januari I TF:s organisation finns sex avdelningar: Ledningsstaben, Juridik och internrevision,

18 18(66) Strategisk Utveckling, Projekt och Upphandling, Verksamhetsstyrning och Ekonomi samt Trafik. Bild 2. Trafikförvaltningen organisationsschema 2 De avdelningar som bedöms ha störst påverkan på hur återanvändningsarbetet inom TF kommer att utvecklas och hanteras är Strategisk Utveckling, Trafik och Projekt och Upphandling. Nedan beskrivs dessa avdelningar på ett övergripande plan Strategisk utveckling (SU) Avdelningen ansvarar för att utforma TF:s affärer i enlighet med vision, verksamhetsidé och mål samt att strukturera dem enligt TF:s affärsmodell. I arbetet krävs att strategiska dokument är framtagna och där strategierna omfattar hela TF:s verksamhet. SU ansvarar vidare för att ta fram och utveckla riktlinjer, bestämmelser och anvisningar när det gäller byggnation, underhåll, och vidmakthållande av 2

19 19(66) fordonsparken och infrastrukturen för spårtrafikens respektive trafikslag, liksom för de övriga resultat som avdelningen ansvarar för. TF:s miljöstrateger arbetar på sektion Hållbar utveckling (HU) inom SU. HU samordnar bl.a. arbetet med TF:s miljöledningssystem Trafik (TA) Trafikavdelningen leder TF:s trafikförsörjningsprocess. Den syftar ytterst till en attraktiv kollektivtrafik och en ekonomisk effektivitet som möter kraven på enkelhet, pålitlighet och helhetssyn. Processen innebär förvaltning av befintliga affärer och upprätthållande av trafikens infrastruktur. TA:s förvaltning inkluderar uppföljning och åtgärder inom områden som t.ex. trafikinformation, trafiksäkerhet, miljö, fastighet och bana, el och signal (BES). Avtalen med underhållsentreprenörer och trafikentreprenörer förvaltas av TA Projekt och Upphandling (PU) Detta avsnitt innehåller dels en beskrivning över avdelning PU, dels en beskrivning av olika roller i program- och projektarbetet. Detta anses relevant för denna rapport eftersom detta i stor utsträckning påverkar hur det framöver är möjligt att arbeta med återanvändning i program och projekt samt vilka olika roller som kommer att vara delaktiga i det arbetet. En stor del av bygg- och anläggningsarbetena i TF:s verksamhet drivs och ägs av PU med det stora undantaget underhållsarbeten, som TA ansvarar för. Avdelning Projekt och Upphandling (PU) Merparten av uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från PU:s Arbetsordning samt från Miljöhandbok för SL:s bygg- och anläggningsprojekt. Avdelning PU består av tre sektioner: Sektion Program, Sektion Projekt och Sektion Upphandling. Se bild 3. Därutöver har PU en centralt placerad administration. Vd/Förvaltningschef Projekt och upphandling sponsor sponsor sponsor Program Projekt Upphandling

20 20(66) Bild 3. Projekt och Upphandling organisationsschema PU:s uppdrag PU:s uppdrag är att leda de program (bestående av olika delprojekt) och projekt som förvaltningschefen, baserat på genomförandeplanen, har beslutat. Projekten kan vara nyinvestering, reinvestering eller driftprojekt, till exempel trafikupphandling. Ett program består av ett antal definierade projekt och i vissa fall uppdrag som är relaterade till varandra och som har ett gemensamt mål eller ett gemensamt behov av styrning. Programmen styrs av en styrgrupp där en av VD utsedd sponsor är beslutande. Program och projekt leds av en tillfällig organisation. Pågående program som inkluderar bygg- och anläggningsarbeten är exempelvis: Program Spårväg City Program Roslagsbanans utbyggnad Program Tvärbanans utbyggnad Program Röda linjen Program Pendeltågsdepåer I denna rapport kommer såväl program som projekt att benämnas projekt eftersom ett program består av ett antal projekt. Med projekt avses i denna rapport projekt som innefattar bygg- och anläggningsarbeten. PU leder även de projekt som TA och SU, baserat på investeringsplanen, ger PU i uppdrag att genomföra. Dessutom leder PU TF:s samtliga upphandlingar. Sektion Upphandlings uppdrag är att leda TF:s samtliga upphandlingar enligt fastställda strategier. I uppdraget ingår att styra upphandlingarna mot TF:s fastställda mål samt att ansvara för att TF:s upphandlingar genomförs på ett lagligt och affärsmässigt sätt. PU leder uppföljningen av att alla projekt, program och upphandlingar inom TF genomförs i enlighet med gällande styrande dokument, strategier, riktlinjer, bestämmelser och anvisningar. Det innebär att nya riktlinjer och krav gällande återanvändning kommer att implementeras och följas av PU. Riktlinjer och krav ska dock utformas och ställas av SU.