Årsredovisning Annual Accounts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Annual Accounts"

Transkript

1 Årsredovisning Annual Accounts 2013

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 13 Content The Administration Report 7 Income Statement 10 Balance Sheet 11 Additional Information (notes) 13

3 VD:n har ordet Adam Smith, ekonomen som vid sjuttonhundratalets slut gav den kapi- talistiska ekonomin dess utvecklade form och vars slutsatser ofta anges som avgörande för att vi idag har det som vi har det, skrev redan 1776: Denna benägenhet för att beundra, till och med nästan dyrka, de rika och de mäktiga samt förakta eller i varje fall förbise fattiga personer och människor av låg ställning, är visserligen nödvändig för att bevara klasskillnaderna och samhällsordningen, men den är på samma gång den viktigaste och mest allmängiltiga orsaken till våra moraliska känslors ruttenhet. Att rikedom och makt ofta betraktas med den högaktning som tillkommer visheten och dygden, och att det förakt, vars enda passande föremål är lasten och dårskapen, ofta ytterst obefogat ägnas fattigdomen och svagheten, har varit moralfilosofernas klagomål i alla tider. Wealth of Nations De flesta av oss håller nog med om att vi, människorna, inte tar hand om Jorden och oss på själva på det sätt vi borde. Ingen kan undvika att se den katastrofala riktning som social, miljömässig och politisk utveck- ling tagit, och ingen vill väl heller ha den. Vårt samhällsbygge baseras på ekonomiska drivkrafter. Det har natur- ligtvis spelat en avgörande roll för att skapa den situation vi nu har och ekonomiska överväganden kommer även i fortsättningen att avgöra hur framtiden blir. Politiken försöker behålla sitt inflytande men alla vet redan att den globala ekonomin, eller åtminstone mycket stora delar av den, styrs av företagens intressen. Idag är några av de största enskilda ekonomierna privata, ägda av globala företag och inte av nationer. Ställningen som dominerande institution i samhället ger därför ägare, styrelser och företagsledningar ett enormt ansvar för det gemensamma. Klarar vi det? Det system vi idag använder för att bygga en så bra värld som möjligt åt oss själva belönar girighet, kortsiktighet och rädsla; det beror på de ekonomiska spelregler som vi frivilligt accepterar. Kanske borde vi reflektera över det faktum att vårt sätt att tänka och agera hittills har lett oss till en global ekonomi som domineras av vapenindustri, narkotika, tobak, sex och fossila bränslen. Det finns inte en chans att vi kan fortsätta Business as usual, inte om vi vill se en framtid där mänskligheten överlever. Och vi ska inte glömma bort att vi faktiskt själva väljer hur vi vill ha det människor kan enkelt förändra allt. Business as usual is over. Hans Hassle, CEO

4 CEO s Statement Adam Smith, the economist who, at the end of the 18th century, gave the capitalistic economy its developed form and whose conclusions are often referred to as being crucial for the way the world looks today, said in 1759: This disposition to admire, and almost to worship, the rich and the powerful, and to despise, or, at least, to neglect persons of poor and mean condition, though necessary both to establish and to maintain the distinction of ranks and the order of society, is, at the same time, the great and most universal cause of the corruption of our moral senti- ments. That wealth and greatness are often regarded with the respect and admiration which are due only to wisdom and virtue; and that the contempt, of which vice and folly are the only proper objects, is often most unjustly bestowed upon poverty and weakness, has been the complaint of moralists in all ages. The Theory of Moral Sentiments Most of us can agree that we, as humans, do not take care of our planet and ourselves the way we should. No one can avoid seeing the catastrophic direction toward which social, environmental, and political developments have gone, and it is likely that no one wants it that way either. Our society is economically driven. Naturally, this has played a crucial role in creating the situation we now have, a situation that will only continue as economic forces will keep shaping our future. Politics tries to maintain its influence but everyone knows that the global economy, or at least very large parts of it, is controlled by corporate interests. Today, some of the largest individual economies are private, ownedby global corporations and not nations. This position as the dominant institution in society therefore gives owners, boards, and management teams an immense responsibility for the common good. But how are we doing in this respect? The system we use today for creating as good a world as possible for ourselves rewards greed, shortsightedness, and fear all because of the economic rules we willingly accept. Perhaps we should reflect on the fact that our way of thinking and acting has so far lead us to a global economy dominated by the arms industry, narcotics, tobacco, sex, and fossil fuel. There is no way that we can continue with Business As Usual ; not if we want to see a future where the human race survives. And we shouldn t be quick to forget that we actually have a choice in how we want to live. 7,000,000,000 people can easily change everything. Business as usual is over. Hans Hassle, CEO

5 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Föremålet för Plantagons verksamhet är utveckling, försäljning och franchising av nya tekniker för produktion av odlat mat, försäljning av odlad mat direkt till konsument, försäljning av odlad mat och växter direkt till industri, utveckling av tekniker för framställning av bekämpningsmedel, utveckling av tekniker för framställning av pappersmassa, seminarier, utbildningar, ledarskapsutveckling, publicering, lobbying, förvaltning, utveckling av immateriella rättigheter, konsulttjänster med tonvikt på strategi, management, utbildning, kommunikation, Public Relations, Public Affairs, forskningsprojekt, riskprojekt samt därmed förenlig verksamhet. Plantagons ändamål är att bereda maximal vinst och samhälleligt inflytande åt sina aktieägare genom opinionsbildning, utbildning, lönsamhet, värdetillväxt och en kärnverksamhet som medverkar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling i överensstämmelse med fastställda principer i FN:s Global Compact samt the Earth Charter. Plantagon ska på detta sätt vara en drivande kraft för att utveckla ägares, företagslednings och entreprenörers möjlighet att förstå, ta till vara och använda sitt inflytande över mänsklighetens framtid genom att arbeta för en långsiktig hållbar ekonomisk, social och politisk utveckling mot en marknad med ett mänskligt ansikte. Plantagon ska manifestera de påtagliga möjligheter ett företag har att göra samhällelig nytta, och i detta arbete bidra till en utveckling av vinstdrivna organisationer med alternativa ägarformer, ideologiska drivkrafter och ett visionärt ledarskap. Ägarförhållanden Plantagon International AB ägs tillm 85 procent av Onondaga Nation och till 15 procent av Swecorp Citizenship Stockholm AB ( ). Onondaga Nation har säte i Syracuse NY, USA och Swecorp Citizenship Stockholm AB i Stockholm, Sverige. I enlighet med gällande aktieägaravtal förbereds en överlåtelse av 5 procent vardera till den ideella föreningen Plantagon Non Profit Association. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Detta är Plantagons sjätte räkenskapsår. Vid räkenskapsårets slut hade bolaget sex anställda och fjorton fasta konsulter. Under 2013 har vi på Plantagon fokuserat på de tre huvudprojekten i Linköping, Singapore och Shanghai. I Linköping inväntar vi slutgiltigt besked kring detaljplan från Linköpings kommun. I Singapore har Plantagon grundat Plantagon Global Pte. Ltd. och etablerat ett partnerskap med Nanyang Technological University. I Shanghai har ett forskningsavtal med Tongji University skrivits. Under året har Plantagons patentportfölj växt, med ytterligare patent- och mönsterskydd baserade på utveckling för vertikal odling. Plantagons patentstrategi är en mycket viktig del av utvecklingen av vår affär. I januari 2013 arrangerade Plantagon i samarbete med Linköpings kommun, SAAB, SWECO, Linköpings Universitet och Tekniska Verken the Global Urban Agriculture Summit i Linköping. Konferensen lockade över 200 deltagare från fler än 10 länder. Under året har Plantagon deltagit vid ett antal internationella konferenser. Plantagons VD deltog under året som key note speaker vid det 38:e årsmötet för The Islamic Development Bank, i Tajikistans huvudstad Dushanbe. VD framträdde också vid The Economist Sustainable Innovation Summit i London samt vid ICLEIs Recilient Cities konferens i Bonn, Tyskland. Vi har regelbundet bjudit in allmänheten till informationskvällar. Bl.a. har vi visat dokumentärfilmen om Plantagon, genomfört medlemsprojektet Plantagon Membership Project och den första rekryteringen till bolaget från dess non- profit sida påbörjades under året. Under året har konsultuppdrag utförts, i syfte att utreda städers potential att öka sin lokala matproduktion. 5

6 Forskning och utveckling Under året har Plantagon sökt samarbete med svenska universitet och ledande universitet i Asien för att lägga en plattform för fortsatt forskning och utveckling inom området stadsjordbruk (Urban Agriculture). Plantagon har idag en solid forskningsplattform tillsammans med de ledande universiteten Tongji University i Kina samt Nanying Technological University i Singapore. I april invigdes Tongji- Plantagon Research Center på Tongji University i Shanghai med syfte att utveckla strategiger för inplementering av stadsodlig i kinesiska städer. I Singapore avtalades med Nanying Technological University om ett joint-venture kring forskning och utveckling för den tropiska klimatzonen. Under året har ett omfattande och multidisciplinärt samarbete med Hong Kong Polytechnic University etablerats för utveckling av affärsmodeller, försörjningskedjor och design. Investeringar och finansiering Plantagon har under räkenskapsåret haft utgifter om totalt SEK för patent och varumärken samt för balanserade utvecklingsarbeten, varav utgifterna för balanserade utvecklingsarbeten uppgår till SEK som bedöms ha ett väsentligt värde. För den kommande kommersialiseringen av vår teknik finns olika finansieringsmodeller i respektive projekt. Vi arbetar med eget kapital, privata investerare, investeringsbanker och lokala och internationella samarbetspartners. Plantagon syfte är att förbli ständiga innovatörer. Vi betraktas idag som ett av världens ledande transformativa miljöteknikföretag. För den som följer vår utveckling är det viktigt att förstå att vi följer en investeringsplan med en långsiktig strategi. Vi arbetar sedan vår allra första verksamhetsdag med ett globalt perspektiv där uppbyggnaden av våra immateriella tillgångar som patent, mönsterskydd och varumärken är mycket viktig. Vår affärsmodell bygger på licensintäkter från den teknik som vi nu utvecklar. Plantagons mål är att vara världens bästa utvecklare av smarta odlingssystem för staden. Plantagon sköter drift och underhåll av våra tidiga anläggningar. Eftersom Plantagon skapar en helt ny marknad som kräver nya samverkansformer lyssnar vi mycket noga på marknaden innan vi fattar slutgiltiga beslut om detaljer. En kunddriven innovationsutveckling tror vi på, vi sitter inte själva på alla svar. Analyserar vi ekonomin för enskilda projekt påverkas slutsatserna av energipriser, tillgång till rent vatten, vilken gröda vi odlar, var i världen vi odlar, hur konkurrensen ser ut, om vi kan förädla grödan, om grödan ska lagras eller säljas fryst, om konkurrensfördelar kan uppnås tack vare ett jämnt produktionsflöde, garanterad sundhet, höga näringsvärden och en lång rad andra faktorer. En slutgiltig affärsanalys måste göras för varje enskild plats, precis som för alla fastighetsprojekt. Plantagon har under räkenskapsåret investerat SEK i Svenska Mikrofinansieringsinstitutet. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Plantagon genomförde i mars månad det allra första seminariet om Urban Agriculture i Europaparlamentet. Seminariet även deltagande av kommissionärer. Plantagon initierade i april månad den allra första standardiseringsprocessen för hållbar livsmedelsproduktion i städer tillsammans med Swedish Standards Insitute (SIS). Plantagon deltog under april månad som enda utställare av matsystem för staden, i mässan Metropolitan Solutions som genomfördes i Hannover. 6

7 Administration Report Scope and type of operations The object of the company s activity is development, sales and franchising of new technology for production of cultivated food, selling cultivated food directly to consumers, selling cultivated food directly to industry, development of technologies for production of medicine, development of technologies for production of pesticide, development of technologies for production of paper pulp, consulting on strategy, management, education, communication, Public Relations, Public Affairs, research projects, risk projects and with that compatible activity. The purpose of the company is to prepare maximum profit and social influence through profitability, growth of value and a core business that contributes to a sustainable development of society according to principles set in the Global Compact of the United Nations and the Earth Charter. Doing this, the company shall be a driving force in developing the possibility of share holders, managements and entrepreneurs to understand, look out for and use their influence over the future of humanity through working for a sustainable financial, social and political development towards a market with a human face. The company shall manifest the obvious possibilities a company has to be of benefit to mankind and during this work contribute to a development of for-profit organizations using alternative ownership, ideological driving forces and a visionary leadership. Owner Structure Plantagon International AB is owned to 85 percent by Onondaga Nation and 15 percent by Swecorp Citizenship Stockholm AB ( ). Onondaga Nation is located in Syracuse, NY, USA and Swecorp Citizenship Stockholm AB in Stockholm, Sweden. Accordingly to current shareholders agreement a transfer of 5 percent each to the non- profit association Plantagon Non- Profit Association is prepared. Significant events during the fiscal year This is the sixth financial year of Plantagon. At the end of the financial year the company had six employees and fourteen set consultancies. During 2013 we at Plantagon have focused on the three main projects in Linköping, Singapore and Shanghai. In Linköping we are awaiting a final notification regarding the local plan from Linköping municipality. In Singapore Plantagon has founded Plantagon Global Pte. Ltd. and established a partnership with Nanying Technological University. In Shanghai a research agreement together with Tongji University has been written. During the year Plantagon s patent portfolio has grown, with additional patent and pattern protection based on the development of vertical farming. Plantagon s patent strategy is a very important part of the development of our business. In January 2013 Plantagon, in collaboration with Linköpings municipality, SAAB, SWECO, Linköpings University and Tekniska Verken arranged the Global Urban Agriculture Summit in Linköping. The conference attracted more than 200 participators from over 10 countries. During the year Plantagon has taken part in a number of international conferences. Plantagons CEO participated during the year as key note speaker at the 38th annual meeting for The Islamic Development Bank, in the capital of Tajikistan, Dushanbe. CEO did also appear at the Economist Sustainable Innovation Summit in London and at ICLEIs Recilient Cities conference in Bonn, Germany. We have regularly invited the general public to information nights. Among others, we have screened the documentary film about Plantagon, performed the Plantagon Membership Project and the first reqruitment from the company s nonprofit side started. Consultancy assignements has been performed, with the purpose to evaluate cities potential to increase their local food production. 7

8 Research and Development During the year Plantagon has aspired to cooperate with Swedish universities and leading universities in Asia in order to create a foundation for continued research and development within the area of urban agriculture. Today, Plantagon has a solid research platform together with the leading universities Tongji University in China and Nanying Technological University in Singapore. In April the Tongji- Plantagon Research Center was inaugurated at Tongji University in Shanghai with the purpose to develop strategies for implementing urban farming in Chinese cities. In Singapore a joint venture was agreed with Nanying Technological University regarding research and development for the tropical climate zone. During the year a comprehensive and multi disciplinary collaboration with Hong Kong Polytechnic University has been established for development of business models, försörjningskedjor and design. Investments and Financing Plantagon has during the financial year had expenses in a total of SEK for patent on brands and for balancing development work, whereof the expenses for balancing development work amount to SEK and is evaluated to have an essential value. For the upcoming commercialisation of our technic there are several models of financing in respective project. We are working with equity capital, private investors, investment banks and local and international partners. Plantagon s purpose is to remain constant innovators. Today we are perceived as one of the world s leading transformative business for environmental techniques. For the one who follow our development it is important to understand that we are following an investment pan with a long-term strategy. Since the first business day we are working with a global perspective where the aggradation of our immaterial assets as patents, design protection and brands is very important. Our business model is built upon licence revenue from the technique that we are currently developing. Plantagon s goal is to be the world s best of developer of smart cultivation systems for the city. Plantagon is operating the management and maintenance of our early facilities. Since Plantagon is creating a completely new market that requires new forms of collaboration we listen very carefully to the market before any final decisions on details are made. A consumer driven innovation development is what we believe in, we ourselves does not have all the answers. If we analyse the economy for individual projects the conclusions of energy prices, access to clean water, what crops are grown, where in the world they are grown, what the competition looks like, if we can refine the crop, if the crop should be stored or sold refrigerated, if competition advantages could be accomplished thanks to an even production flow, guaranteed salubrity, high nutrition value and many other factors. A final business analysis is required for each location, just as for any real estate projects. Plantagon has during the financial year invested SEK in Svenska Mikrofinansieringsinstitutet. Significant events after the end of the fiscal year In March Plantagon performed the very fist seminar about Urban Agriculture in the European Parliament. Commissioners were also present at the seminar. In April Plantagon initiated the very first standardisation process for sustainable food production in cities together with Swedish Standards Institute (SIS). In April Plantagon participated as the only exhibitor of food systems for the city at the fair Metroploitan Solutions in Hannover. 8

9 Förslag till vinstdisposition Proposal for the appropriation of profits Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel från föregående år Aktieägartillskott 0 Årets resultat The following profits are available for appropriation at the annual general meeting Profit brought forward from previous years Shareholders contribution 0 Loss for the year Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras The board and managing director proposes that the following be carried forward Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Please refer to the following income statements, balance sheet and additional information regarding the company s profits and financial position in general. All amounts are in Swedish kronor (SEK) unless otherwise indicated. 9

10 RESULTATRÄKNING INCOME STATEMENT Not / Note Rörelsens intäkter mm Operating income etc Nettoomsättning Net sales ,415 Övriga rörelseintäkter Other opening income ,415 Rörelsens kostnader Operating expenses Övriga externa kostnader Other external costs ,157,863 Personalkostnader Personnel costs ,814,250 Avskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar Depreciation of tangible and intangible assets ,424 Rörelseresultat Operating result ,407,122 Nedskrivning av långfristiga fordringar Impairment of long-term receivables Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Other interest income and similar profit/loss items Other interest costs and similar profit/loss items ,595, ,008 Resultat efter finansiella poster Result after financial items ,437,058 Skatt på årets resultat Tax on profit for the year 0 0 ÅRETS RESULTAT NET PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR ,437,058 10

11 BALANSRÄKNING BALANCE SHEET Not/ Note TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar ASSETS Fixed assets Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets Balanserade utvecklingskostnader Patent och varumärken Materiella anläggningstillgångar Equipment Inventarier Equipment Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Participations in group companies Andra långfristiga fordringar Other long-term receivables Depositioner Deposits Summa anläggningstillgångar Total fixed assets Omsättningstillgångar Current assets Kortfristiga fordringar Current receivables Kundfordringar Accounts receivable Övriga fordringar Other receivables Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Prepaid expenses Investments Övriga kortfristiga placeringar Other investments Kassa och bank Cash and bank balances Summa omsättningstillgångar Total current assets SUMMA TILLGÅNGAR TOTAL ASSETS

12 RESULTATRÄKNING BALANCE SHEET Not/ Note EGET KAPITAL OCH SKULDER EQUITY AND LIABILITIES Eget kapital Equity 7 Bundet eget kapital Restricted equity Aktiekapital, aktier med kvotvärde 1 SEK Fritt eget kapital Share capital, 100,000 shares at quota value 1 SEK Non-restricted equity 100, , , ,000 Balanserad vinst Profit brought forward Årets resultat Loss for the year Summa eget kapital Total equity Långfristiga skulder Long-term liabilities Övriga långfristiga skulder Other long-term Liabilities Kortfristiga skulder Current liabilities Skulder till kreditinstitut Liabilities to credit institutions Leverantörsskulder Accounts payable trade Övriga kortfristiga skulder Other short-term debts Upplupna kostnader Accrued expenses SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTAL EQUITY AND LIABILITIES POSTER INOM LINJEN MEMORANDUM ITEMS Ställda säkerheter Pledged assets 8 Inga / None Ansvarsförbindelser Contingent liabilities Inga / None 12

13 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR/SRS. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år. Avskrivningarna påbörjas när arbetet i huvudsak har slutförts. Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och varumärken balanseras och skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandetiden, normalt under 5 år. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Additional Information Accounting principles The accounting principles applied are in accordance with the Annual Accounts Act, as well as the recommendations and statements from the Swedish Accounting Standards Board and FAR/SRS. The accounting policies are unchanged from the previous year. The following valuation and recalculation principles are applied to the annual accounts: Capitalized expenditure for development Expenditure on development costs are normally expensed when incurred. Some larger development projects have been considered of significant value to the company in future years and is booked as assets in the balance sheet as Capitalized expenditure for development work. These assets are amortized on a straight-line basis over 5 years. Depreciation begins when the work has essentially been completed. Patents, licenses, trademarks and similar rights Cost of purchased licenses, patents, licenses and trademarks are capitalized and amortized on a straightline basis over the estimated time of use, normally over 5 years. Fixed assets Fixed assets are accounted for at acquisition cost less depreciation according to plan based upon an assessment of the asset s expected economic lifetime. Depreciation according to plan is computed as follows: Inventarier 20% Patent och varumärken 20% Equipment 20% Patent and trademarks 20% Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Receivables Receivables are accounted for at the amount expected to be received. 13

14 Not 1 Medeltal antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män uppgår till Kvinnor 3 2 Män 5 4 Löner och ersättningar uppgår till Styrelsen och verkställande direktören Totalt Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter Note 1 Average number of employees, salaries, other remunerations and social security charges Average number of employees, distribution between men and woman Women 3 2 Men 5 4 Salaries and remunerations amount to Total 8 6 The board and managing director 0 0 Other employees Total salaries and remunerations Social security charges according to law and union contract Pension costs Total salaries, remunerations, social security charges and pension costs Not 2 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0 Utgående planenligt restvärde Note 2 Capitalized expenditure for development Acquisition value brought forward Purchases Accumulated acquisition values carried forward Depreciation brought forward 0 0 Depreciation for the year 0 0 Accumulated depreciation carried forward Residual value according to plan carried forward Not 3 Patent och varumärken Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Note 3 Patent and trademarks Acquisition value brought forward Purchases Accumulated acquisition values carried forward Depreciation brought forward Depreciation for the year Accumulated depreciation carried forward Residual value according to plan carried forward

15 Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Note 4 Equipment Acquisition value brought forward Purchases 0 0 Accumulated acquisition values carried forward Depreciation brought forward Depreciation for the year Accumulated depreciation carried forward Residual value according to plan carried forward Not 5 Andelar i koncerföretag Företagets namn Org.nr Säte Plantagon International Holding AB Stockholm Plantagon Global PTE. LTD E Singapore Innehavets omfattning Företagets namn Antal andelar Kapital andel % Bokfört värde Plantagon International Holding AB , Plantagon Global PTE. LTD , Summa Note 5 Group companies Company s name Corp. ID No. Domicile Plantagon International Holding AB Stockholm Plantagon Global PTE. LTD E Singapore Scope of ownership Company s name Number of shares Share of equity% Book value Plantagon International Holding AB 1, ,000 Plantagon Global PTE. LTD , Sum Not 6 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar i värdepapper värderas till anskaffningsvärdet. Anskaffningkostnad SEK. Marknadsvärde SEK Nedskrivningar om SEK har under året återförts. Note 6 Short term investment Investments in securities are valued at cost. Historical cost SEK. Market value SEK. Impairment of SEK during the year were reversed. 15

16 Not 7 Förändring i eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma Årets resultat Utgående balans Ackumulerade aktieägartillskott uppgår till SEK ( SEK). Note 7 Change in equity Sharecapital Profit brought forward Net loss for the year Opening balance 100, Appropriation of profits as resolved by the annual general meeting Net loss for the year Amount carried forward 100, Accumulated shareholders contributions amount to SEK ( SEK). Not 8 Ställda säkerheter/ Anvarsförbindelser Pantsatt som säkerhet för banklån: Specialinlåning samt värdepappersdepå Övriga ansvarsförbindelser Summa ställda säkerheter/ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser avser mark i Linköping. Note 8 Pledge asstes/contingnent liabilities Pledged as collateral for bank loans: Special deposits and securities custudy Other contingent liabilities Total pledged assets/contingnent liabilities Other contingent liabilities related to land in Linköping. 16

17 Stockholm Hans Hassle Oren Lyons Michele Di Dato Verkställande Direktör / CEO Ordförande / Chairman Vincent Johnson Leif Sieurin Virgil Thomas Mia Kristiansson Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB / Our Audit Report was issued v Magnus Lagerberg Auktoriserad revisor / Authorized Public Accountant 17

18 Rålambsvägen 17 22tr, stockholm, sweden +46(0) stockholm onondaga shangahai mumbai singapore

Årsredovisning Annual Accounts

Årsredovisning Annual Accounts Årsredovisning Annual Accounts 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Tilläggsupplysningar 11 Content The Administration Report 5 Income Statement 7 Balance Sheet 8 Additional

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning Annual Accounts

Årsredovisning Annual Accounts Årsredovisning Annual Accounts 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Tilläggsupplysningar 11 Content The Administration Report 5 Income Statement 7 Balance Sheet 8 Additional

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Annual Accounts

Årsredovisning Annual Accounts Årsredovisning Annual Accounts 2012 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Tilläggsupplysningar 18 Content CEO s Report 4 The Administration Report 11 Income

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Annual Accounts

Årsredovisning Annual Accounts Årsredovisning Annual Accounts 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 9 Balansräkning 12 Tilläggsupplysningar 14 Content The Administration Report 6 Income Statement 9 Balance Sheet 12

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer