Årsredovisning Annual Accounts

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Annual Accounts"

Transkript

1 Årsredovisning Annual Accounts 2013

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 13 Content The Administration Report 7 Income Statement 10 Balance Sheet 11 Additional Information (notes) 13

3 VD:n har ordet Adam Smith, ekonomen som vid sjuttonhundratalets slut gav den kapi- talistiska ekonomin dess utvecklade form och vars slutsatser ofta anges som avgörande för att vi idag har det som vi har det, skrev redan 1776: Denna benägenhet för att beundra, till och med nästan dyrka, de rika och de mäktiga samt förakta eller i varje fall förbise fattiga personer och människor av låg ställning, är visserligen nödvändig för att bevara klasskillnaderna och samhällsordningen, men den är på samma gång den viktigaste och mest allmängiltiga orsaken till våra moraliska känslors ruttenhet. Att rikedom och makt ofta betraktas med den högaktning som tillkommer visheten och dygden, och att det förakt, vars enda passande föremål är lasten och dårskapen, ofta ytterst obefogat ägnas fattigdomen och svagheten, har varit moralfilosofernas klagomål i alla tider. Wealth of Nations De flesta av oss håller nog med om att vi, människorna, inte tar hand om Jorden och oss på själva på det sätt vi borde. Ingen kan undvika att se den katastrofala riktning som social, miljömässig och politisk utveck- ling tagit, och ingen vill väl heller ha den. Vårt samhällsbygge baseras på ekonomiska drivkrafter. Det har natur- ligtvis spelat en avgörande roll för att skapa den situation vi nu har och ekonomiska överväganden kommer även i fortsättningen att avgöra hur framtiden blir. Politiken försöker behålla sitt inflytande men alla vet redan att den globala ekonomin, eller åtminstone mycket stora delar av den, styrs av företagens intressen. Idag är några av de största enskilda ekonomierna privata, ägda av globala företag och inte av nationer. Ställningen som dominerande institution i samhället ger därför ägare, styrelser och företagsledningar ett enormt ansvar för det gemensamma. Klarar vi det? Det system vi idag använder för att bygga en så bra värld som möjligt åt oss själva belönar girighet, kortsiktighet och rädsla; det beror på de ekonomiska spelregler som vi frivilligt accepterar. Kanske borde vi reflektera över det faktum att vårt sätt att tänka och agera hittills har lett oss till en global ekonomi som domineras av vapenindustri, narkotika, tobak, sex och fossila bränslen. Det finns inte en chans att vi kan fortsätta Business as usual, inte om vi vill se en framtid där mänskligheten överlever. Och vi ska inte glömma bort att vi faktiskt själva väljer hur vi vill ha det människor kan enkelt förändra allt. Business as usual is over. Hans Hassle, CEO

4 CEO s Statement Adam Smith, the economist who, at the end of the 18th century, gave the capitalistic economy its developed form and whose conclusions are often referred to as being crucial for the way the world looks today, said in 1759: This disposition to admire, and almost to worship, the rich and the powerful, and to despise, or, at least, to neglect persons of poor and mean condition, though necessary both to establish and to maintain the distinction of ranks and the order of society, is, at the same time, the great and most universal cause of the corruption of our moral senti- ments. That wealth and greatness are often regarded with the respect and admiration which are due only to wisdom and virtue; and that the contempt, of which vice and folly are the only proper objects, is often most unjustly bestowed upon poverty and weakness, has been the complaint of moralists in all ages. The Theory of Moral Sentiments Most of us can agree that we, as humans, do not take care of our planet and ourselves the way we should. No one can avoid seeing the catastrophic direction toward which social, environmental, and political developments have gone, and it is likely that no one wants it that way either. Our society is economically driven. Naturally, this has played a crucial role in creating the situation we now have, a situation that will only continue as economic forces will keep shaping our future. Politics tries to maintain its influence but everyone knows that the global economy, or at least very large parts of it, is controlled by corporate interests. Today, some of the largest individual economies are private, ownedby global corporations and not nations. This position as the dominant institution in society therefore gives owners, boards, and management teams an immense responsibility for the common good. But how are we doing in this respect? The system we use today for creating as good a world as possible for ourselves rewards greed, shortsightedness, and fear all because of the economic rules we willingly accept. Perhaps we should reflect on the fact that our way of thinking and acting has so far lead us to a global economy dominated by the arms industry, narcotics, tobacco, sex, and fossil fuel. There is no way that we can continue with Business As Usual ; not if we want to see a future where the human race survives. And we shouldn t be quick to forget that we actually have a choice in how we want to live. 7,000,000,000 people can easily change everything. Business as usual is over. Hans Hassle, CEO

5 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Föremålet för Plantagons verksamhet är utveckling, försäljning och franchising av nya tekniker för produktion av odlat mat, försäljning av odlad mat direkt till konsument, försäljning av odlad mat och växter direkt till industri, utveckling av tekniker för framställning av bekämpningsmedel, utveckling av tekniker för framställning av pappersmassa, seminarier, utbildningar, ledarskapsutveckling, publicering, lobbying, förvaltning, utveckling av immateriella rättigheter, konsulttjänster med tonvikt på strategi, management, utbildning, kommunikation, Public Relations, Public Affairs, forskningsprojekt, riskprojekt samt därmed förenlig verksamhet. Plantagons ändamål är att bereda maximal vinst och samhälleligt inflytande åt sina aktieägare genom opinionsbildning, utbildning, lönsamhet, värdetillväxt och en kärnverksamhet som medverkar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling i överensstämmelse med fastställda principer i FN:s Global Compact samt the Earth Charter. Plantagon ska på detta sätt vara en drivande kraft för att utveckla ägares, företagslednings och entreprenörers möjlighet att förstå, ta till vara och använda sitt inflytande över mänsklighetens framtid genom att arbeta för en långsiktig hållbar ekonomisk, social och politisk utveckling mot en marknad med ett mänskligt ansikte. Plantagon ska manifestera de påtagliga möjligheter ett företag har att göra samhällelig nytta, och i detta arbete bidra till en utveckling av vinstdrivna organisationer med alternativa ägarformer, ideologiska drivkrafter och ett visionärt ledarskap. Ägarförhållanden Plantagon International AB ägs tillm 85 procent av Onondaga Nation och till 15 procent av Swecorp Citizenship Stockholm AB ( ). Onondaga Nation har säte i Syracuse NY, USA och Swecorp Citizenship Stockholm AB i Stockholm, Sverige. I enlighet med gällande aktieägaravtal förbereds en överlåtelse av 5 procent vardera till den ideella föreningen Plantagon Non Profit Association. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Detta är Plantagons sjätte räkenskapsår. Vid räkenskapsårets slut hade bolaget sex anställda och fjorton fasta konsulter. Under 2013 har vi på Plantagon fokuserat på de tre huvudprojekten i Linköping, Singapore och Shanghai. I Linköping inväntar vi slutgiltigt besked kring detaljplan från Linköpings kommun. I Singapore har Plantagon grundat Plantagon Global Pte. Ltd. och etablerat ett partnerskap med Nanyang Technological University. I Shanghai har ett forskningsavtal med Tongji University skrivits. Under året har Plantagons patentportfölj växt, med ytterligare patent- och mönsterskydd baserade på utveckling för vertikal odling. Plantagons patentstrategi är en mycket viktig del av utvecklingen av vår affär. I januari 2013 arrangerade Plantagon i samarbete med Linköpings kommun, SAAB, SWECO, Linköpings Universitet och Tekniska Verken the Global Urban Agriculture Summit i Linköping. Konferensen lockade över 200 deltagare från fler än 10 länder. Under året har Plantagon deltagit vid ett antal internationella konferenser. Plantagons VD deltog under året som key note speaker vid det 38:e årsmötet för The Islamic Development Bank, i Tajikistans huvudstad Dushanbe. VD framträdde också vid The Economist Sustainable Innovation Summit i London samt vid ICLEIs Recilient Cities konferens i Bonn, Tyskland. Vi har regelbundet bjudit in allmänheten till informationskvällar. Bl.a. har vi visat dokumentärfilmen om Plantagon, genomfört medlemsprojektet Plantagon Membership Project och den första rekryteringen till bolaget från dess non- profit sida påbörjades under året. Under året har konsultuppdrag utförts, i syfte att utreda städers potential att öka sin lokala matproduktion. 5

6 Forskning och utveckling Under året har Plantagon sökt samarbete med svenska universitet och ledande universitet i Asien för att lägga en plattform för fortsatt forskning och utveckling inom området stadsjordbruk (Urban Agriculture). Plantagon har idag en solid forskningsplattform tillsammans med de ledande universiteten Tongji University i Kina samt Nanying Technological University i Singapore. I april invigdes Tongji- Plantagon Research Center på Tongji University i Shanghai med syfte att utveckla strategiger för inplementering av stadsodlig i kinesiska städer. I Singapore avtalades med Nanying Technological University om ett joint-venture kring forskning och utveckling för den tropiska klimatzonen. Under året har ett omfattande och multidisciplinärt samarbete med Hong Kong Polytechnic University etablerats för utveckling av affärsmodeller, försörjningskedjor och design. Investeringar och finansiering Plantagon har under räkenskapsåret haft utgifter om totalt SEK för patent och varumärken samt för balanserade utvecklingsarbeten, varav utgifterna för balanserade utvecklingsarbeten uppgår till SEK som bedöms ha ett väsentligt värde. För den kommande kommersialiseringen av vår teknik finns olika finansieringsmodeller i respektive projekt. Vi arbetar med eget kapital, privata investerare, investeringsbanker och lokala och internationella samarbetspartners. Plantagon syfte är att förbli ständiga innovatörer. Vi betraktas idag som ett av världens ledande transformativa miljöteknikföretag. För den som följer vår utveckling är det viktigt att förstå att vi följer en investeringsplan med en långsiktig strategi. Vi arbetar sedan vår allra första verksamhetsdag med ett globalt perspektiv där uppbyggnaden av våra immateriella tillgångar som patent, mönsterskydd och varumärken är mycket viktig. Vår affärsmodell bygger på licensintäkter från den teknik som vi nu utvecklar. Plantagons mål är att vara världens bästa utvecklare av smarta odlingssystem för staden. Plantagon sköter drift och underhåll av våra tidiga anläggningar. Eftersom Plantagon skapar en helt ny marknad som kräver nya samverkansformer lyssnar vi mycket noga på marknaden innan vi fattar slutgiltiga beslut om detaljer. En kunddriven innovationsutveckling tror vi på, vi sitter inte själva på alla svar. Analyserar vi ekonomin för enskilda projekt påverkas slutsatserna av energipriser, tillgång till rent vatten, vilken gröda vi odlar, var i världen vi odlar, hur konkurrensen ser ut, om vi kan förädla grödan, om grödan ska lagras eller säljas fryst, om konkurrensfördelar kan uppnås tack vare ett jämnt produktionsflöde, garanterad sundhet, höga näringsvärden och en lång rad andra faktorer. En slutgiltig affärsanalys måste göras för varje enskild plats, precis som för alla fastighetsprojekt. Plantagon har under räkenskapsåret investerat SEK i Svenska Mikrofinansieringsinstitutet. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Plantagon genomförde i mars månad det allra första seminariet om Urban Agriculture i Europaparlamentet. Seminariet även deltagande av kommissionärer. Plantagon initierade i april månad den allra första standardiseringsprocessen för hållbar livsmedelsproduktion i städer tillsammans med Swedish Standards Insitute (SIS). Plantagon deltog under april månad som enda utställare av matsystem för staden, i mässan Metropolitan Solutions som genomfördes i Hannover. 6

7 Administration Report Scope and type of operations The object of the company s activity is development, sales and franchising of new technology for production of cultivated food, selling cultivated food directly to consumers, selling cultivated food directly to industry, development of technologies for production of medicine, development of technologies for production of pesticide, development of technologies for production of paper pulp, consulting on strategy, management, education, communication, Public Relations, Public Affairs, research projects, risk projects and with that compatible activity. The purpose of the company is to prepare maximum profit and social influence through profitability, growth of value and a core business that contributes to a sustainable development of society according to principles set in the Global Compact of the United Nations and the Earth Charter. Doing this, the company shall be a driving force in developing the possibility of share holders, managements and entrepreneurs to understand, look out for and use their influence over the future of humanity through working for a sustainable financial, social and political development towards a market with a human face. The company shall manifest the obvious possibilities a company has to be of benefit to mankind and during this work contribute to a development of for-profit organizations using alternative ownership, ideological driving forces and a visionary leadership. Owner Structure Plantagon International AB is owned to 85 percent by Onondaga Nation and 15 percent by Swecorp Citizenship Stockholm AB ( ). Onondaga Nation is located in Syracuse, NY, USA and Swecorp Citizenship Stockholm AB in Stockholm, Sweden. Accordingly to current shareholders agreement a transfer of 5 percent each to the non- profit association Plantagon Non- Profit Association is prepared. Significant events during the fiscal year This is the sixth financial year of Plantagon. At the end of the financial year the company had six employees and fourteen set consultancies. During 2013 we at Plantagon have focused on the three main projects in Linköping, Singapore and Shanghai. In Linköping we are awaiting a final notification regarding the local plan from Linköping municipality. In Singapore Plantagon has founded Plantagon Global Pte. Ltd. and established a partnership with Nanying Technological University. In Shanghai a research agreement together with Tongji University has been written. During the year Plantagon s patent portfolio has grown, with additional patent and pattern protection based on the development of vertical farming. Plantagon s patent strategy is a very important part of the development of our business. In January 2013 Plantagon, in collaboration with Linköpings municipality, SAAB, SWECO, Linköpings University and Tekniska Verken arranged the Global Urban Agriculture Summit in Linköping. The conference attracted more than 200 participators from over 10 countries. During the year Plantagon has taken part in a number of international conferences. Plantagons CEO participated during the year as key note speaker at the 38th annual meeting for The Islamic Development Bank, in the capital of Tajikistan, Dushanbe. CEO did also appear at the Economist Sustainable Innovation Summit in London and at ICLEIs Recilient Cities conference in Bonn, Germany. We have regularly invited the general public to information nights. Among others, we have screened the documentary film about Plantagon, performed the Plantagon Membership Project and the first reqruitment from the company s nonprofit side started. Consultancy assignements has been performed, with the purpose to evaluate cities potential to increase their local food production. 7

8 Research and Development During the year Plantagon has aspired to cooperate with Swedish universities and leading universities in Asia in order to create a foundation for continued research and development within the area of urban agriculture. Today, Plantagon has a solid research platform together with the leading universities Tongji University in China and Nanying Technological University in Singapore. In April the Tongji- Plantagon Research Center was inaugurated at Tongji University in Shanghai with the purpose to develop strategies for implementing urban farming in Chinese cities. In Singapore a joint venture was agreed with Nanying Technological University regarding research and development for the tropical climate zone. During the year a comprehensive and multi disciplinary collaboration with Hong Kong Polytechnic University has been established for development of business models, försörjningskedjor and design. Investments and Financing Plantagon has during the financial year had expenses in a total of SEK for patent on brands and for balancing development work, whereof the expenses for balancing development work amount to SEK and is evaluated to have an essential value. For the upcoming commercialisation of our technic there are several models of financing in respective project. We are working with equity capital, private investors, investment banks and local and international partners. Plantagon s purpose is to remain constant innovators. Today we are perceived as one of the world s leading transformative business for environmental techniques. For the one who follow our development it is important to understand that we are following an investment pan with a long-term strategy. Since the first business day we are working with a global perspective where the aggradation of our immaterial assets as patents, design protection and brands is very important. Our business model is built upon licence revenue from the technique that we are currently developing. Plantagon s goal is to be the world s best of developer of smart cultivation systems for the city. Plantagon is operating the management and maintenance of our early facilities. Since Plantagon is creating a completely new market that requires new forms of collaboration we listen very carefully to the market before any final decisions on details are made. A consumer driven innovation development is what we believe in, we ourselves does not have all the answers. If we analyse the economy for individual projects the conclusions of energy prices, access to clean water, what crops are grown, where in the world they are grown, what the competition looks like, if we can refine the crop, if the crop should be stored or sold refrigerated, if competition advantages could be accomplished thanks to an even production flow, guaranteed salubrity, high nutrition value and many other factors. A final business analysis is required for each location, just as for any real estate projects. Plantagon has during the financial year invested SEK in Svenska Mikrofinansieringsinstitutet. Significant events after the end of the fiscal year In March Plantagon performed the very fist seminar about Urban Agriculture in the European Parliament. Commissioners were also present at the seminar. In April Plantagon initiated the very first standardisation process for sustainable food production in cities together with Swedish Standards Institute (SIS). In April Plantagon participated as the only exhibitor of food systems for the city at the fair Metroploitan Solutions in Hannover. 8

9 Förslag till vinstdisposition Proposal for the appropriation of profits Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel från föregående år Aktieägartillskott 0 Årets resultat The following profits are available for appropriation at the annual general meeting Profit brought forward from previous years Shareholders contribution 0 Loss for the year Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras The board and managing director proposes that the following be carried forward Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Please refer to the following income statements, balance sheet and additional information regarding the company s profits and financial position in general. All amounts are in Swedish kronor (SEK) unless otherwise indicated. 9

10 RESULTATRÄKNING INCOME STATEMENT Not / Note Rörelsens intäkter mm Operating income etc Nettoomsättning Net sales ,415 Övriga rörelseintäkter Other opening income ,415 Rörelsens kostnader Operating expenses Övriga externa kostnader Other external costs ,157,863 Personalkostnader Personnel costs ,814,250 Avskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar Depreciation of tangible and intangible assets ,424 Rörelseresultat Operating result ,407,122 Nedskrivning av långfristiga fordringar Impairment of long-term receivables Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Other interest income and similar profit/loss items Other interest costs and similar profit/loss items ,595, ,008 Resultat efter finansiella poster Result after financial items ,437,058 Skatt på årets resultat Tax on profit for the year 0 0 ÅRETS RESULTAT NET PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR ,437,058 10

11 BALANSRÄKNING BALANCE SHEET Not/ Note TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar ASSETS Fixed assets Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets Balanserade utvecklingskostnader Patent och varumärken Materiella anläggningstillgångar Equipment Inventarier Equipment Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Participations in group companies Andra långfristiga fordringar Other long-term receivables Depositioner Deposits Summa anläggningstillgångar Total fixed assets Omsättningstillgångar Current assets Kortfristiga fordringar Current receivables Kundfordringar Accounts receivable Övriga fordringar Other receivables Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Prepaid expenses Investments Övriga kortfristiga placeringar Other investments Kassa och bank Cash and bank balances Summa omsättningstillgångar Total current assets SUMMA TILLGÅNGAR TOTAL ASSETS

12 RESULTATRÄKNING BALANCE SHEET Not/ Note EGET KAPITAL OCH SKULDER EQUITY AND LIABILITIES Eget kapital Equity 7 Bundet eget kapital Restricted equity Aktiekapital, aktier med kvotvärde 1 SEK Fritt eget kapital Share capital, 100,000 shares at quota value 1 SEK Non-restricted equity 100, , , ,000 Balanserad vinst Profit brought forward Årets resultat Loss for the year Summa eget kapital Total equity Långfristiga skulder Long-term liabilities Övriga långfristiga skulder Other long-term Liabilities Kortfristiga skulder Current liabilities Skulder till kreditinstitut Liabilities to credit institutions Leverantörsskulder Accounts payable trade Övriga kortfristiga skulder Other short-term debts Upplupna kostnader Accrued expenses SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTAL EQUITY AND LIABILITIES POSTER INOM LINJEN MEMORANDUM ITEMS Ställda säkerheter Pledged assets 8 Inga / None Ansvarsförbindelser Contingent liabilities Inga / None 12

13 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR/SRS. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år. Avskrivningarna påbörjas när arbetet i huvudsak har slutförts. Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och varumärken balanseras och skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandetiden, normalt under 5 år. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Additional Information Accounting principles The accounting principles applied are in accordance with the Annual Accounts Act, as well as the recommendations and statements from the Swedish Accounting Standards Board and FAR/SRS. The accounting policies are unchanged from the previous year. The following valuation and recalculation principles are applied to the annual accounts: Capitalized expenditure for development Expenditure on development costs are normally expensed when incurred. Some larger development projects have been considered of significant value to the company in future years and is booked as assets in the balance sheet as Capitalized expenditure for development work. These assets are amortized on a straight-line basis over 5 years. Depreciation begins when the work has essentially been completed. Patents, licenses, trademarks and similar rights Cost of purchased licenses, patents, licenses and trademarks are capitalized and amortized on a straightline basis over the estimated time of use, normally over 5 years. Fixed assets Fixed assets are accounted for at acquisition cost less depreciation according to plan based upon an assessment of the asset s expected economic lifetime. Depreciation according to plan is computed as follows: Inventarier 20% Patent och varumärken 20% Equipment 20% Patent and trademarks 20% Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Receivables Receivables are accounted for at the amount expected to be received. 13

14 Not 1 Medeltal antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män uppgår till Kvinnor 3 2 Män 5 4 Löner och ersättningar uppgår till Styrelsen och verkställande direktören Totalt Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter Note 1 Average number of employees, salaries, other remunerations and social security charges Average number of employees, distribution between men and woman Women 3 2 Men 5 4 Salaries and remunerations amount to Total 8 6 The board and managing director 0 0 Other employees Total salaries and remunerations Social security charges according to law and union contract Pension costs Total salaries, remunerations, social security charges and pension costs Not 2 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0 Utgående planenligt restvärde Note 2 Capitalized expenditure for development Acquisition value brought forward Purchases Accumulated acquisition values carried forward Depreciation brought forward 0 0 Depreciation for the year 0 0 Accumulated depreciation carried forward Residual value according to plan carried forward Not 3 Patent och varumärken Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Note 3 Patent and trademarks Acquisition value brought forward Purchases Accumulated acquisition values carried forward Depreciation brought forward Depreciation for the year Accumulated depreciation carried forward Residual value according to plan carried forward

15 Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Note 4 Equipment Acquisition value brought forward Purchases 0 0 Accumulated acquisition values carried forward Depreciation brought forward Depreciation for the year Accumulated depreciation carried forward Residual value according to plan carried forward Not 5 Andelar i koncerföretag Företagets namn Org.nr Säte Plantagon International Holding AB Stockholm Plantagon Global PTE. LTD E Singapore Innehavets omfattning Företagets namn Antal andelar Kapital andel % Bokfört värde Plantagon International Holding AB , Plantagon Global PTE. LTD , Summa Note 5 Group companies Company s name Corp. ID No. Domicile Plantagon International Holding AB Stockholm Plantagon Global PTE. LTD E Singapore Scope of ownership Company s name Number of shares Share of equity% Book value Plantagon International Holding AB 1, ,000 Plantagon Global PTE. LTD , Sum Not 6 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar i värdepapper värderas till anskaffningsvärdet. Anskaffningkostnad SEK. Marknadsvärde SEK Nedskrivningar om SEK har under året återförts. Note 6 Short term investment Investments in securities are valued at cost. Historical cost SEK. Market value SEK. Impairment of SEK during the year were reversed. 15

16 Not 7 Förändring i eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma Årets resultat Utgående balans Ackumulerade aktieägartillskott uppgår till SEK ( SEK). Note 7 Change in equity Sharecapital Profit brought forward Net loss for the year Opening balance 100, Appropriation of profits as resolved by the annual general meeting Net loss for the year Amount carried forward 100, Accumulated shareholders contributions amount to SEK ( SEK). Not 8 Ställda säkerheter/ Anvarsförbindelser Pantsatt som säkerhet för banklån: Specialinlåning samt värdepappersdepå Övriga ansvarsförbindelser Summa ställda säkerheter/ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser avser mark i Linköping. Note 8 Pledge asstes/contingnent liabilities Pledged as collateral for bank loans: Special deposits and securities custudy Other contingent liabilities Total pledged assets/contingnent liabilities Other contingent liabilities related to land in Linköping. 16

17 Stockholm Hans Hassle Oren Lyons Michele Di Dato Verkställande Direktör / CEO Ordförande / Chairman Vincent Johnson Leif Sieurin Virgil Thomas Mia Kristiansson Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB / Our Audit Report was issued v Magnus Lagerberg Auktoriserad revisor / Authorized Public Accountant 17

18 Rålambsvägen 17 22tr, stockholm, sweden +46(0) stockholm onondaga shangahai mumbai singapore

Årsredovisning Annual Accounts

Årsredovisning Annual Accounts Årsredovisning Annual Accounts 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Tilläggsupplysningar 11 Content The Administration Report 5 Income Statement 7 Balance Sheet 8 Additional

Läs mer

Årsredovisning Annual Accounts

Årsredovisning Annual Accounts Årsredovisning Annual Accounts 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 9 Balansräkning 12 Tilläggsupplysningar 14 Content The Administration Report 6 Income Statement 9 Balance Sheet 12

Läs mer

Årsredovisning Annual Report

Årsredovisning Annual Report 2012 Årsredovisning Annual Report Innehållsförteckning 4. VD har ordet 6. Förvaltningsberättelse 7. Resultaträkning 8. Balansräkning - tillgångar 9. Balansräkning - skulder 10. Redovisningsprinciper 11.

Läs mer

Stokab annual report 2013 «1. Annual Report 2013

Stokab annual report 2013 «1. Annual Report 2013 Stokab annual report 2013 «1 Annual Report 2013 2» Stokab annual report 2013 Who We Are Stokab is owned by the City of Stockholm and lays the foundation for IT use in Stockholm by providing a passive fibre-optic

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsens ordförande 1960 Jacob Wallenberg, grundare 1978 Gunnar Lagergren 1981 Peder Bonde 1998 Peter Wallenberg Jr 2009 Peder Wachtmeister 2

Läs mer

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 POSTEN ÅLAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 6 Pack & Distribution 6 Logistik 10 Posttjänster 14 Frimärken 18 Personalen i årsbokslutet 22

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 1,3 miljarder kronor i anslag 26 forskningsprojekt 10 projekt för forskningens infrastruktur 16 Wallenberg Scholars 30 Wallenberg Academy Fellows 5 Post-doc

Läs mer

Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till "The Fossil Free Campaign" från Miljönämnden

Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till The Fossil Free Campaign från Miljönämnden SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2013-10-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Susanna Jakobsson Miljöekonom Susanna.jakobsson@malmo.se Sälja

Läs mer

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ)

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ) Appendix 2 Board of directors of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the Company ) proposal on allocation on allocation of profit/loss for 2014 (item 8b in the notice) The board of directors and the

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 98 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den Svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50 %

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Klimatpolitikens gordiska knut dags för ett Alexanderhugg?

Klimatpolitikens gordiska knut dags för ett Alexanderhugg? dags för ett Alexanderhugg? Allan Larsson Underlag för seminariet Byt strategi i klimatpolitiken med Global Utmaning i Almedalen 5 juli 2011 Innehållsförteckning Executive summary s. 3 Förord s. 4 1. En

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Finansmarknaden, miljön och redovisningen miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Anna Liljeblad Hanna Paradis 2011-02-01 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: 2014-10-03 MÅLNR: Ä 3115-14 AKTBIL: 14. Rekonstruktionsplan. National Electric Vehicle Sweden AB

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: 2014-10-03 MÅLNR: Ä 3115-14 AKTBIL: 14. Rekonstruktionsplan. National Electric Vehicle Sweden AB VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: 2014-10-03 MÅLNR: Ä 3115-14 AKTBIL: 14 Rekonstruktionsplan National Electric Vehicle Sweden AB Innehåll Rekonstruktionsplan Sid 3-10 Bilaga 1 Rekonstruktionsbalansräkning

Läs mer

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Vad är fattigdom? Håkan Danielsson Från SIDA:s hemsida Definitionerna av fattigdom är många och skiftande. Enligt Världsbanken är en mycket fattig

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Årsredovisningar i 10/24-bolag. Lina Frank Lina Marengård

Årsredovisningar i 10/24-bolag. Lina Frank Lina Marengård Årsredovisningar i 10/24-bolag Lina Frank Lina Marengård Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2000-05-29 Språk Rapporttyp ISBN X Svenska/Swedish

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

fjärrvärme i europa hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3

fjärrvärme i europa hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3 hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3 hinder att övervinna för svensk export dag henning olle mårdsjö ISBN 978-91-7381-018-0 2009 Svensk Fjärrvärme AB förord Fjärrvärme kan minska koldioxidutsläppen

Läs mer

Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 15 MAY 2015 Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 545 A Global Infrastruktur Tillväxt ISIN SE0007073820 Any person

Läs mer

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade Energy Performance Contracting En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade parter Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer