Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG"

Transkript

1 Teknisk anvisning DRIFT och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax Datum

2 Innehållsförteckning 1 DRIFT OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Generella föreskrifter Orienterande uppgifter Förteckningar Underhåll/skötsel Protokoll/deklarationer UTFÖRANDE, DRIFT OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Allmänt Register, fliksystem ADM Register, fliksystem BYGG... 9

3 Dokument Teknisk anvisning Drift och underhållsinstruktioner Bygg Sidnr 3(13) Handläggare Olle Henriksson Projektnamn Projektnr LSU Datum Status Rev.dat Rev 1 DRIFT OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1.1 Generella föreskrifter Syfte Denna anvisning syftar till att beskriva vilket material (drift och underhållspärmar) som överlämnas som resultat efter ny, om eller tillbyggnad. Målet är att säkerställa att LSU har ett välstrukturerat och så långt möjligt likformigt material som underlag för fastighetsförvaltningen. Driftinstruktionen ska till sin karaktär vara en anläggnings och funktionsbeskrivning anpassad till driftpersonalens behov. Anvisningen är skriven för nyproduktion men ska i tillämpliga delar användas även för befintliga byggnader och vid om och tillbyggnad. Driftinstruktionen skall för att uppnå angivet syfte hållas aktuell. Därför måste kompletteringar och ändringar i installationerna införas i driftinstruktionen. Huvudavsnitt Drift, underhålls och skötselinstruktionen indelas i tre huvudavsnitt Orienterande uppgifter Förteckningar, protokoll etc Underhåll 1.2 Orienterande uppgifter Detta huvudavsnitt innehåller följande delavsnitt: Innehållsbeskrivning Förteckning Funktionsbeskrivning Situationsplaner 1.21 Innehållsbeskrivning Innehållsbeskrivningen skall bestå av en kortfattad redogörelse för upplägg och innehåll i driftinstruktionen.

4 3(13) 1.22 Förteckningar Följande förteckningar ska levereras: Pärmförteckning Adress och person/företagsförteckning Handlingsförteckning Ritningsförteckning Filförteckning 1.23 Funktions/byggnadsbeskrivning Funktionsbeskrivningen som kortfattat beskriver principiell uppbyggnad och funktion för och funktionssambanden mellan de olika systemen och delsystemen, disposition av verksamhet och lokaler, dimensionerande krav och förutsättningar som miljö, inneklimat och verksamhetskrav (RFP) Situationsplaner Situationsplanerna skall vara överskådliga. Vid stora och eller komplicerade installationer krävs flera situationsplaner. Vid enklare installationer kan informationen koncentreras till en situationsplan. Relationsunderlag för befintliga situations/översiktsplaner upprättas. Av situations/översiktsplanerna ska framgå bl a: Markskötsel Uppgifter som bedöms vara av värde för driftpersonalen förs in i faktarutor på situationsplanerna såsom t ex: Hänvisningar till relationshandlingar såsom måttsatta ledningskartor Se även cadanvisning för omfattning.

5 4(13) 1.3 Förteckningar Detta huvudavsnitt skall innehålla följande delavsnitt: System och apparatförteckning Rumsbeskrivning Ritningar Besiktningspliktiga objekt Beteckningar och märkning 1.31 System och apparatförteckning Förteckningen skall uppta samtliga system och aggregat/apparater och per system, aggregat/apparat. Märkning utförs enligt LSU:s märkbilagor. redovisa: Beteckning, typ (enligt av LSU anpassat BSABsystem) Fabrikat, typbeteckning Placering (rumsnummer och benämning) Huvudsakliga betjäningsområden (t ex byggnadsdel, våningsplan, fasad/väderstreck, andra system) Förteckningen skall vara överskådlig och sorterad på system aggregat och apparatbeteckning. I detta avsnitt ingår även: Låsschema, upprättas i samråd med beställare Inre och yttre skyltning 1.32 Rumsbeskrivning Av rumsbeskrivning skall framgå rumsnummer, benämning, användning, beteckning och benämning på ytskikt och installerade inredningar, detaljer mm. Koder skall anges för AMA, målning samt kulör/glans. Rumsbeskrivning skall omfatta samtliga rum som påverkas av i driftinstruktionen ingående installationer. Rumsbeskrivning skall vara överskådlig och sorterad på rumsnummer i förekommande fall (om entreprenaden omfattar flera fastigheter), sorterad på fastighet och rumsnummer. Rumsbeskrivning och relationsritningar skall överensstämma Ritningar Här redovisas följande ritningar: Uppställningsritningar Ritning i A3format över färgsättning inklusive rumsbeskrivning Plan och fasadritningar Takplan, taksäkerhet 1.34 Besiktningspliktiga objekt Här skall redovisas en förteckning över samtliga besiktningspliktiga objekt. Av förteckningen skall framgå:

6 5(13) system, beteckning/benämning på av enligt lagar och förordningar besiktningspliktiga objekt aggregat/apparat, komponentbeteckning/benämning då det besiktningspliktiga objektet utgör en del av ett system (t ex expansionskärl i ett värmevattensystem) identifikationsuppgifter som registrerings och tillverkningsnummer tillverkningsår för återkommande besiktningar, föreskriven intervall mellan besiktningstillfällena, ordinarie besiktningsmånad för nästa återkommande besiktning (år, månad) gällande föreskrift/förordning besiktningspunkter, förtydliganden/anmärkning placering, om det besiktningspliktiga objektet är placerat utanför driftrum uppgift om var besiktningshandlingar finns att tillgå, dvs om dessa inte sätts in under detta avsnitt.

7 6(13) 1.4 Underhåll/skötsel Detta huvudavsnitt skall innehålla följande delavsnitt: Materiallistor/komponentförteckningar Fabrikantanvisningar Skötselanvisningar Underhållsplan 1.41 Materiallistor/komponentförteckningar Material, komponentförteckningar upprättas som redovisar leverantörer och ingående bygg eller installationsdelar. De skall innehålla följande: ritningsbeteckning /benämning, placering, data om leverantör. typbeteckning installationsår Förteckningen revideras vid varje ombyggnation med nytt material och/eller kompletterande installationsår Fabrikantanvisningar Fabrikantanvisningar redovisas under denna rubrik Skötselanvisning I detta avsnitt skall redovisas en förteckning över de åtgärder eller speciella restriktioner som behöver vidtas vid skötsel av samtliga system. Exempel: Upprätta markskötselplan och skötselinstruktion som bl a beskriver städning, gräsklippning, ogräsbekämpning, bevattning, gödsling, beskärning, snöröjning och tak etc. Separat städinstruktion för ex: golvytor skall upprättas Underhållsplan Förteckning över de komponenter som kräver periodisk tillsyn, smörjning och liknande. Förslag till underhållsåtgärder/arbetsbeskrivning och underhållsschema med intervaller för periodisk tillsyn upprättas. Samtliga objekt med krav på underhåll som ingår i rumsbildande byggdelar, byggnadkompletteringar, ytskikt och rumkompletteringar. Exempelvis: Fönster och fönsterdörrar Glaspartier Entrédörrar Portar Dörrstängare Yttertak Golvbeläggningar Tätningar och fyllningar grundläggning Undertak Målning

8 7(13) 1.5 Protokoll/deklarationer I detta avsnitt redovisas förekommande protokoll/injusteringar t ex: Provningsprotokoll Besiktningsprotokoll Egenkontroll Akustikprovning Termografering Bygg och miljövarudeklarationer Miljödokumentation Fuktplaner Dimensioneringsförutsättningar (nyttiga, vind och snölaster mm) Dispenser Sakkunnighetsutlåtande/intyg brandskydd och brandtätningar Tillgänglighetsintyg Energibalansberäkning Riskanalys CEmärkning Avfallsstatistik Sammanställning av inbyggt material

9 8(13) 2 UTFÖRANDE, DRIFT OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 2.1 Allmänt Drift och underhållsinstruktion levereras i två pappersomgångar insatta i pärmar av typ Agrippa med grön rygg och 10flikat register Esselte servo och underregister Esselte Dokumentationen insorteras i fliksystem enligt LSU. För arkivering ska det vara PdfA. Pärm skall märkas: DUINSTRUKTIONER Husbeteckning (t ex Hus A15) Byggnadsnummer (t ex byggnad 1124) BYGG Pärmnummer, samt antal pärmar inom parantes (t ex Pärm 1 (3). Drift och underhållsinstruktionen skall även levereras digitalt. Dokument skall levereras i doc alternativt xlsformat med sidhuvud enligt dokumentmall som tillhandahålls av LSU (Originalformat). Undantaget är: Ritningar, utförs enligt LSU:s cadanvisning. Protokoll som kan levereras i pdfaformat. Produktblad och drift och underhållsanvisningar från fabrikanter som kan levereras i pdfaformat Digitala dokument levereras enligt cadanvisning. 2.2 Register, fliksystem ADM A. ENTREPRENÖRERS KVALITETSPÄRM Kvalitetsplan Egenkontroller Provningsprotokoll (Kryssa i levererat) B. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Allmänt Brandskyddsdokumentation Brandritningar C. INTYG CEMÄRKNING inkl RISKANALYS D. MATERIALGARANTIER, SERVICEAVTAL och MYNDIGHETSBESIKTNINGAR Materialgarantier Serviceavtal

10 Myndighetsbesiktningar 9(13) E. BESIKTNINGSPROTOKOLL, FUNKTIONSPROVNINGAR F. KONTRAKT G. KONTROLLPLAN ENL PBL H. DRIFTÖVERLÄMNANDE Förteckning besiktningar Förteckning kvalitetsdokument Brandskyddsdokumentation Kontrollplan enl PBL Materialgarantier, Serviceavtal, Myndighetsbesiktningar Sommar och vinterfall (tider för) Förteckning samordnade provningar Drift och Underhållsinstruktioner kvittenser Relationshandlingar kvittenser Utbildningar Kontraktshandlingar Förteckning över Entreprenörer samt garantitider Säkerhetsklassning 2.3 Register, fliksystem BYGG 4.0. GENERELLT Materialförteckningar upprättas som redovisar leverantör och ingående byggdelar samt ställs upp med bokstavskombination och 3ställig sifferbeteckning. Kravspec för utförande av teknisk dokumentation se Cadanvisning. Sunda Hus ska följas (avvikelserapport på material ska överlämnas) ALLMÄNT Pärmförteckning Dokumentförteckning Filförteckning Handlings och ritningsförteckningar Adress och telefonförteckning Entreprenörs och leverantörsförteckning (Kryssa i levererat)

11 Driftstrategi och konstruktionsförutsättningar (hur och de faktiska konstr.förutsättn som gäller) Rumsbeskrivning (RFP) Byggnadsbeskrivning (kort redogörelse om byggn verksamhet o utformning) Byggvarudeklaration Dimensioneringsförutsättningar* *Vilka laster huset är beräknat för (nyttiga laster, vind o snölaster mm. *Hur är huset dim ljudmässigt (utv o inv ) finns utredn *Brandmässigt (skydd av stomme mm) *Är huset dim för ex framtida påbyggnad Situationsplan (översiktsplan) Planering av tillsyn o skötsel (en ingående tillsyn o skötselplanering med arbetsbeskrivningar på installationerna) Dispenser 10(13) 4.2. YTTRE MARK Beskrivning av markanläggning med markplaneringsplan och planterings och utrustningsplan inkl. AFFdelar. Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående produkter Redovisa växtförteckning Upprätta markskötselplan och skötselinstruktion som bl.a beskriver städning, gräsklippning, ogräsbekämpning, bevattning, gödsling, beskärning etc Upprätta planritn för Yttre VA (bef ledningar, dimensioner, vattengångar, brunnar, samt stuprörsansl etc) Upprätta handlingar för brunnar, pumpstationer etc. Upprätta ritn med fasadkoordinater, markhöjder etc 4.3. GRUNDLÄGGNING Beskrivning grundläggningsmetod (pålningsprotokoll etc) Restriktioner vid schakt eller belastning intill konstruktion ( packningsprotokoll ) Skötselanvisningar (ex grundvattenpumpar, fyllningar, tätningar) Geotekniska utlåtanden ( omfattn beskrivning och resultat från undersökningar, miljötekniska, kulturlager, utförda besiktningar etc) 4.4. STOMME Beskrivning av stomkonstruktion i text och sektionsritning el likv Beskrivning av stomkonstruktion med stora glaspartier Redovisa tillåtna laster på bjälklag och väggar alt upprätta en belastningsplan el likv Redovisa förberedelser i stomme som t.ex intagsöppningar, håltagningszoner, infästningar etc Redovisa speciella utföranden ex.håltagning i håldäcksbjälklag, var/hur golvvärme är placerat Fast inredning (mobila väggar, prefabricerade trappor mm)

12 11(13) 4.5. YTTERTAK Beskrivning av takkonstruktion med tätskikt Beskrivning av ev förberedelser för infästning av takskydd etc Takplan med avvattning och gångstråk redovisade (dolda takbrunnar inritade) Produktinfo tätskikt, brunnar mm Beskriv speciella anordningar på tak (huvar, lanterniner mm) Speciella restriktioner (t.ex snöröjning, ev elslingor i brunnar, rännor och stuprör) Materialförteckn upprättas som redovisar materialleverantör och ingående byggdelar. Kulörbeskrivning Skötselanvisningar: Bl.a. beskriver städning, rengöring etc YTTERVÄGGAR Beskrivn av fasadkonstruktion (t.ex förberedelser för infästn markiser, rengöring mm) Beskrivning av speciella anordningar (t.ex klotterskyddade ytor) Materialspec: bruk, plåt element puts (t.ex putstyp, färgtyp, kulör) Materialförteckn upprättas som redovisar materialleverantör och ingående byggdelar. Kulörbeskrivning upprättas Redovisa här skötselanvisningar som beskriver städning, rengöring etc FÖNSTER Redovisa fönsterpartier med glastyp, isolerglas, även solskydd integrerat med fönster Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående delar och kulörer. Redovisa mörkläggningsgardiner, persienner, markiser, solfilm etc YTTERDÖRRAR, PORTAR Redovisa utvändiga dörrpartier Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående delar och kulörer LÅSSYSTEM Beskrivning av låssystemet upprättas Redovisa låsschema som upprättas i samråd med hyresgäst, låsverkstad (Se sep. pärm) GOLV Redovisa golvbeläggningar, typer samt entrémattor Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående delar Kulörbeskrivning upprättas INNERVÄGGAR Redovisa väggbeklädnader, glaspartier, målade ytskikt

13 Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående delar Kulörbeskrivning upprättas 12(13) UNDERTAK Redovisa undertakstyper Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående delar Kulörbeskrivning upprättas Redovisa undertaksritningar TRAPPOR Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående delar HISSCHAKT GLASPARTIER Redovisa glaspartier Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående delar INNERDÖRRAR Redovisa invändiga dörrpartier, brandklass, ljudklass, kulör Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående delar (beslag) Redovisa skötselinstruktioner för dörrstängare, dörrautomatik VÅTRUM Redovisa vägg och golvbeläggningar, kakel, klinker, plast Materialförteckning upprättas som redovisar leverantör och ingående delar Kulörbeskrivning upprättas Redovisa här skötsel/städinstruktioner PENTRY, KÖK Orienterande uppgifter Broschyrblad Funktions/handhavandebeskrivning Servicejournaler Periodiska underhåll VAKANT

14 4.8.4 VITVAROR 13(13) STÄDINSTRUKTION, SKÖTSELRUTINER Städinstruktion upprättas och överlämnas till hyresgäst, städcontroller Förteckning över Städinstruktion Mapp Förklaringar Golv klinker Golv plastmatta Golv linoleum Golv trä Golv övrigt Vägg kakel Vägg målade Vägg tapet Vägg övrigt Innertak akustik Innertak målat Innertak övrigt Fönster (konstverk, solfilm etc) Snickerier och inredning Utrustning Vakant PATIENTLYFTAR, KEMIKALIESKÅP MARKSKÖTSEL MEDICINTEKNISK UTRUSTNING

15 4.8.9 ÖVRIG FAST OCH LÖS INREDNING Färgsättning inkl. rumsbeskrivning Vägguppställningsritningar upprättas 14(13) ORIENTERINGS OCH FASTIGHETSSKYLTNING