Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se"

Transkript

1 Forska om samer Digitala arkivkällor och litteraturtips Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk

2 Denna publikation ingår i Forskningsarkivets publikationsserie Register till arkiv & samlingar. (Register till arkiv & samlingar nr 5) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, maj Omslagsfoto ur Gustaf Hallströms arkiv, Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek

3 Forska om samer! Innehållsförteckning Sidnr Inledning 1 Danica, Brev och handlingar ang. Sveriges gräns mot Danmark och Norge 2 Domkapitlet i Härnösand arkiv 2 Domstolsarkiv 2 Jokkmokks kyrkoarkiv 3 Kammararkivet 4 Kammarkollegiet tredje provinskontoret 4 Kommerskollegium Gruvkartekontoret 4 Kommissionen ang. ekonomiska författningar i lappmarken 4 Kronofogden i södra lappmarkens fögderi 4 Norrbottens läns landskanslis arkiv 4 Västernorrlands läns landskontors arkiv 5 Lappfogdearkiv för Norr- och Västerbotten 5-7 Lappmarkens ecklesiastikverk 8 Mantalslängder och jordeböcker 8 Renbetesdelegerade 8 Renbeteskommissionen 9 Riksarkivets ämnessamling, Topographica 9 Årsberättelser från lappfogdar 9 Litteraturförteckning Bilagor Länksamling 34-35

4 Forska om samer! Inledning Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, har gjort en pionjärinsats när det gäller tillgängliggörande av arkivhandlingar rörande samiskt liv och arbete. I två projekt Ajá samisk arkivregistrering och i Samlad samisk kunskap gjordes omfattande inventeringar och digitalisering ur svenska regionala och centrala arkiv. Som ett resultat finns ca sidor arkivhandlingar digitaliserade och tillgängliga hos Ájtte och vid Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek, enskilda forskare eller projekt kan också förvärva digitala kopior av hela eller delar av materialet via Ájtte. För att underlätta åtkomsten till detta material har Forskningsarkivet kompletterat och omarbetat Ájttes översiktliga förteckning. För att tydligare visa vilken typ av information som kan återfinnas i de olika handlingarna har kortfattade beskrivningar över innehållen i de olika arkiven lagts till liksom detaljerade exempel på typiskt innehåll i de olika arkivserierna. Direkta länkar till respektive arkiv i Nationell Arkivdatabas (NAD), den databas där arkivmaterialet vid de regionala och centrala statliga arkiven finns förtecknat, har lagts till för att underlätta åtkomsten till angränsande icke digitaliserat material. En relativt omfattande litteraturförteckning med hänvisningar till offentligt tryck och övrig litteratur har lagts till. Förteckningen har försetts med direkta länkar till LIBRIS, forskningsbibliotekens gemensamma katalog, så att det enkelt går att lokalisera var i landet publikationen finns att tillgå. Utöver det omfattande material som denna förteckning refererar till finns det inom samma område många stora samlingar som till sina huvuddelar inte är digitaliserade. Bland de originalhandlingar som finns tillgängliga i Forskningsarkivet kan här bl.a. nämnas arkeologens Gustaf Hallströms arkiv och Erik Nordbergs arkiv, se Vid Ájtte, finns omfattande litteratur- och arkivsamlingar. I arkivet finns bl. a. Samernas folkhögskolas arkiv och flera samiska organisationers arkiv. Ljudarkivet från Nils och Gun Hövenmarks tid som sameradioproducenter är omfattande. Riksarkivets enhet Svensk Arkivinformation (SVAR), tillhandahåller utöver sina många miljoner digitala bilder från svenska arkiv också omfattande samlingar på mikrokort. Umeå och Jokkmokk, maj 2009 Mats Danielsson Avdelningschef Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek Kjell-Åke Aronsson Museichef Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum 1

5 Forska om samer! Ett urval av handlingar rörande samiskt liv och historia ur svenska arkiv. För att tydligare visa i vilka sammanhang arkivhandlingarna återfinns har vi försett förteckningen med direkta länkar till Nationell arkivdatabas (NAD), exempel SE/RA/2104 Danica, Brev och handlingar ang. Sveriges gräns mot Danmark och Norge SE/RA/2104 Handlingar ang. Lappland År Ájttes CD nr Anmärkning Volym: CD 1135 Volym: CD 1136 Beskrivning av Härjedalen och Jämtland av Daniel Tilas Volym: CD 1137 Domkapitlets i Härnösand arkiv SE/HLA/ Härnösands stift tillkom 1647 och omfattade då hela nuvarande Luleå stift och en del områden i nordvästra Finland, där det gränsade mot Åbo stift. Dessutom ingick t o m 1751 Kautokeino och Karasjokk församlingar i Norge. I stiftet fanns ett domkapitel även kallat konsistorium, där biskopen var ordförande. I domkapitlens arkiv finns handlingar som rör kyrko-, lokal-, social-, och undervisningshistoria. Lappmarkshandlingar År Ájttes cd-nr Anmärkning F IX a: CD 1159 F IX a: CD 1162 F IX a: CD 1165 F IX a: CD 1168 F IX a: CD 997 Till FIXa:5 finns en inne- F IX a: CD 1064 F IX a: CD 1049 F IX a: CD 1076 F IX a: CD 1086 FIX a: CD 1318 F IX a: CD 1321 hållsförteckning. Se bilaga 1 Domstolsarkiv Domböckerna (serie A I) finns protokoll med bilagor från rättens förhandlingar. Framförallt gäller det brottmål och tvistemål men i äldre domböcker kan man även finna syner, fastighetsförsäljningar mm. Vid slutet av domboken fogades en förteckning på alla bötfällda personer vid tingen och vilka summor de skulle erlägga i böter (sakören) och hur böterna fördelades. Saköreslängden fungerar därmed som en sökingång till domböckerna men ger bara upplysningar om bötfällda personer och en kort sammanfattning av brottet med hänvisning till paragraf i domstolsprotokollet. 2

6 Jokkmokks tingslags häradsrätts arkiv SE/HLA/ Domböcker vid lagtima ting År Ájttes CD nr Anmärkning AIa: CD 1315 AIa: CD 1260 AIa: CD 1263 AIa: CD 1266 AIa: CD 1268 AIa: CD 1271 AIa: CD 1274 Se även CD 1315 AIa: CD 1276 Se även CD 1315 AIa: CD 1278 AIa: CD 1282 AIa: CD 1286 AIa: CD 1290 AIa: CD 1293 Lycksele tingslags häradsrätts arkiv SE/HLA/ Domböcker vid ordinarie ting A Ia: CD 1296 AIa: CD 1299 Västerbottens lappmarkers domböcker (Lappmarkens justitiarius arkiv) SE/HLA/ Domböcker A I: CD 741 Till volymen finns en innehållsförteckning. Se bilaga 2 A I: CD 898 Till volymen finns en innehållsförteckning. Se bilaga 3 Åsele tingslags häradsrätts arkiv SE/HLA/ Domböcker vid lagtima ting A Ia: CD 1301 AIa: CD 1303 AIa: CD 1305 AIa: CD 1307 AIa: CD 1309 AIa: CD 1311 Norra Västerbottens domsagas arkiv SE/HLA/ Domböcker A I: CD 1235 Västerbottens södra lappmarkers domböcker (Södra lappmarkens justitiarius arkiv) SE/HLA/ Domböcker A I: CD 908, CD 1229 Jokkmokks kyrkoarkiv SE/HLA/ Skolrådshandlingar År Ájttes cd-nr Anmärkning KIVc: CD 1088 K IVc: CD 1003 K IVc:3 CD 1009 Visitationsprotokoll N: CD 1232 Handlingarna från biskoparnas och prostarnas visitationer i församlingarna ger en mycket god inblick i det religiösa livet i bygderna genom tiderna. Där finns också uppgifter 3

7 Kammararkivet SE/SVAR/RA Jordeböcker/uppbördsböcker År Ájttes CD nr Anmärkning för Torne och Kemi lappmarker CD 1312 Länsräkenskaper Västerbottens län om allmänna sociala och ekonomiska förhållanden, skolväsendet och fattigvården Kammarkollegiet tredje provinskontoret SE/RA/521/ Lappmarkens ecklesiastikverk År Ájttes CD nr Anmärkning: behandlar kyrko- och skolfrågor Uppbörds- och jordeböcker CD CD CD CD 1013 Kommerskollegium, Gruvkartekontoret SE/RA/420132/ Pithå silffwerbruk. År Ájttes CD nr Anmärkning Hans Philip Lybecker 1600-tal Volym: Äldre gruvkartor 1600-tal CD 1257 Kommission ang. ekonomiska författningar i Lappmarken 1755 ÄK 641 SE/RA/ Kommission ang. ekonomiska År Ájttes CD nr Anmärkning författningar i Lappmarken 1755 ÄK CD 1139 Kronofogdens i södra lappmarkens fögderi arkiv SE/HLA/ I kronofogdearkiven finns handlingar rörande fögderiets förvaltning. Eftersom kronofogde arkiven förde en ambulerande tillvaro är dessa tämligen ojämnt bevarade. År Ájttes CD nr Anmärkning Volym CD 1237 Volym CD 1239 Norrbottens läns landskanslis arkiv SE/HLA/ fick landshövdingen till hjälp en landssekreterare, senare chef för landskansliet, och en landsbokhållare, senare landskamrerare och chef för landskontoret, som bar upp kronans skatter och böter genom fogdar, som personligen ansvarade för att medlen inflöt. I landskansliets omfattande konceptserier (=avskrifter av utfärdade brev) blandades stort och smått. Hos landskontoret dominerade räkenskapsmaterial och finansiella frågor. Brevkoncept i lappärenden År Ájttes cd nr Anmärkning AIIc: CD 553 AIIc: CD 566 AIIc: CD 832 AIIc: CD 851 Lappärenden DIb:1a CD 794 DIb:1b CD 802 DIb: CD 578 DIb: CD 590 DIb: CD 692 4

8 DIb:5a 1928 CD 711 DIb:5b 1927 CD 727 DIb: CD 767 DIb: CD 816 DIb: CD 969 DIb: CD 953 Handlingar angående renräkningen E XXI: CD 540 E XXI: CD avser bl. a renmärken ( ), protokoll till renräkningen i Gällivare s:n (1911) och förteckning över indelning i renbyar i Karesuando s:n (1912). Handlingar angående lappväsendet E XXII: CD 665 E XXII: CD 688 Västernorrlands läns landskontor SE/HLA/ Nätra häradsrätts rannsakning av lappars vistande i Myckelgensjö. DVdg: CD 1315 Berättelser om lapparnas levnadssätt DVdk: CD 1315 Lappfogdearkiv Lappfogden var ursprungligen en ämbetsman som företrädde kronan gentemot samerna framför allt i fråga om skatteuppbörd. Lappfogde omtalas första gången Instruktioner utfärdades i början av 1600-talet, 8/7 1695, ersatt av instruktion för KRONOFOGDAR i Lappmarken 5/ tillsattes en lappfogde i Jämtlands län för att vaka över renskötseln och verka för ett gott förhållande mellan de bofasta och samerna tillkom en sådan fogde i Norrbottens län och 1895 i Västerbottens. Lappfogdarna hade till uppgift att vaka över renskötseln och hithörande förordningars efterlevnad samt att verka för ett gott förhållande mellan den bofasta befolkningen och samerna. Fr o m upphörde lappfogdetjänsterna och deras arbetsuppgifter överflyttades till lantbruksnämndernas rennäringsavdelningar. Lappfogdens i Norrbottens norra distrikt arkiv SE/HLA/ Protokoll År Ájttes cd nr Anmärkning AI: CD 1203 AI:2a CD 1206 AI:2b CD 1210 AI: CD 1214 Utgående skrivelser B I: CD 322 BI: CD 1221a innehåller skrivelser CD 1221b innehåller skrivelser Årsberättelser B III: CD 1223 Till volymen finns en innehållsförteckning. Se bilaga 4 5

9 Skrivelser från länsstyrelsen E II:1a CD 425 I informationsfilen i CD skivan står det CD 442 Övriga inkomna skrivelser EIII: CD 296 E III: CD 285 E III: CD 442 E III: CD 631 E III: CD 644 Koncentions- och utredningshandlingar 1930 års lapputredning FXI: CD 1106 Lappfogdens i Norrbottens östra distrikt arkiv SE/HLA/ Inkomna handlingar(skrivelser) E: CD 495 Lappfogdens i Norrbottens södra distrikt arkiv SE/HLA/ Koncept, utgående skrivelser BI: CD 1226 Inkomna skrivelser E:I: CD 454 E :I CD 983 Handlingar angående byggnadsärenden Lappskatteland, fjällägenheter F XIII: CD 272 Lappfogdens i Västerbottens län arkiv SE/HLA/ Protokoll AI: CD 15 Till volymen finns en innehållsförteckning. Se bilaga 5 AI: CD 25 Till volymen finns en innehållsförteckning. Se bilaga 6 Brevkoncept B I: CD 36 Volymen innehåller brevkoncept (sidorna 1-247) från lappfogde Peder Ferdinand Holm. Från sidan 253 innehåller volymen brevkoncept 1915 från lappfogde Erik Bergström. B I: CD 45 BI: CD 55 Till volymen finns ett register. Se bilaga 7 BI: CD 69 BI: CD 86 BI: CD 106 BI: CD 127 BI: CD 141 BI: CD 165 Renlängder D I: CD 179 Till volymen finns en innehållsförteckning. Se bilaga 8 6

10 Renmärkesförteckningar D II: CD 187 Till volymen finns en innehållsförteckning. Se bilaga 9 Tillsynsmännens i Sorsele dagböcker D V ba: CD 201 Till volymen finns en innehållsförteckning Se bilaga 10 Tillsynsmännens i Tärna dagböcker D V bb: CD 215 D V bb: CD 233 Inkomna skrivelser E I: CD 597 E I: CD 617 E I: CD 609 E I: CD 923 E I: CD 932 E I: CD 1023 Arrendekontrakt och övriga handlingar rörande fjällägenheter och inhysningslägenheter F XI b: CD 1181 Handlingar angående byordningar för lappbyar i Västerbottens län F XIII: CD 1185 Handlingar ang. fjällägenheter F XI a: CD 1171 F XI a: CD 1174 F XI a: CD 1177 Handlingar angående renskötsel F XIV: CD 1037 Till volymen finns en innehållsförteckning.se bilaga 11 Övriga ämnesordnade handlingar F XIX: CD 1192 Karta över lappskattelandet Duoldemjaur i Arvidsjaurs Lappmark 1820 CD 1315 Handlingar i rättsliga ärenden F XVI: CD 1188 Kartor J 1909 CD 1194 Karta till 1909 års lapputredning utvisande enskilda hemmans, allmänningars, kronoparkers mm områden ovan odlingsgränsen i Västerbottens län. Utredningar angående lappförhållanden 1914 CD 1199 Utredningar ang. inhysningslägenheter ovan odlingsgränsen, företagna på offentligt uppdrag av år 1914 Ö:6 7

11 Lappmarkens ecklesiastikverk SE/RA/4106 Skivelser från Lappmarks- År Ájttes CD nr Anmärkning präster till lappmarkens 1740 CD 1140 Till volymen finns en inneecklesiastikverk hållsförteckning.se bilaga 12 Mantalslängder 1741,1759 CD 1140 Mantalslängder SE/HLA/ och Jordeböcker SE/HLA/ Jordeboken är en förteckning över alla skattlagda hemman inom ett visst område (socken, fögderi eller län) med uppgifter om deras kamerala förhållanden mantal, grundskatt, rotering mm. De användes för att driva in rätt skatt från varje hemman. Ibland finns också uppgift om brukarens namn. Jordeboken upprättades av häradsskrivaren i tre exemplar. Dessa finns arkiverade i häradsskrivararkiven (ej så välbevarade), länsstyrelsens landskontor och kammararkivet. Från början var mantalslängderna enbart förteckningar över antalet skattskyldiga, där endast husfaderns namn angavs men blev vid mitten av 1700-talet mera detaljerade. Den mantalsbara åldern, dvs den ålder under vilken en person var skyldig att erlägga mantalspenningar växlade under tidernas lopp. Tanken var att mantalspengar skulle betalas av personer i arbetsför ålder, men av redovisningstekniska skäl nämndes ofta även de icke skattskyldiga. Mantalslängderna upprättades i tre exemplar. Uppbördsmannen (häradskrivaren/magistraten) behöll det ena exemplaret, ett exemplar översändes till länsstyrelsens landskontor för kontroll i samband med redovisningen (fram till 1861). Dessa båda exemplar förvaras nu i landsarkiven. Det tredje exemplaret sändes med övriga verifikationer till landsboken till kammarkollegiet för revision. Detta exemplar återfinns nu bland kammararkivets handlingar i Riksarkivet. Jordebok för lappmarkerna År Ájttes CD nr Anmärkning Västerbottens läns landskontors arkiv G III a: CD 2 Häradsskrivarens i Västerbottens lappmarks fögderi arkiv Mantalslängder Tärna socken F I ag:1a CD 1156 Till volymen finns en innehållsförteckning.se bilaga 13 Uppbördsböcker för Lycksele Härad HIaa: CD 1315 Renbetesdelegerade 1913 YK 1766 SE/RA/ Kommitté tillsatt för att utreda renbetesförhållanden Släktförhållanden mellan lappar; flyttningar Volym: CD 1127 Vittnesberättelser och anteckningar från Åsele lappmark och Vapstens lappby i Tärna socken rörande lapparnas flyttningar till Norge på somrarna samt Utdrag ur kyrkoböcker inom Åseleoch Lycksele lappmarker öfver vissa lappsläkter samlade sommaren och hösten 1916 af Torkel Tomasson. Vilhelmina- och Vapstenlapparnas sedvanemässiga flyttningar till Norge på somrarna samt 8

12 Lapska släkter af Torkel Tomasson Renbetesfrågan i Norrbotten och Västerbotten Volym: CD 1128 Renbetesfrågan i Jämtland Volym: CD 1129 Handlingar rörande lappfogdeberättelser och lappfogdens verksamhet i Västerbotten Volym: CD 1130 Handlingar rörande lappfogdeberättelser och lappfogdens verksamhet i Jämtland och Norrbotten Volym: CD 1131 Strödda handlingar Volym: CD 1132 Avskrifter, excerpter, brev Volym: CD 1133 Renbeteskommissionen SE/RA/ F1:6 Anteckningar om lappar i Jukkasjärvi 1912 CD 417 F3:2 Förteckning över Sveriges lappar CD 412 F4:1 Kopparbergs och Jämtlands län 1913 CD 239 F4:4 Lappförhållanden Västerbottens län 1912 CD 406 F4:5 Pite- och Lule lappmarker CD 245 F4:9 Inhyseslägenheter Jokkmokk Gällivare 1915 CD 249 F5: års Lappkommittés protokoll I 1919 CD 254 F5: års Lappkommittés protokoll II 1919 CD 259 Riksarkivets ämnessamlingar, Topographica SE/RA/755/755.1 Diverse handlingar rörande Lappmarken Dossierer: År Ájttes CD nr Anmärkning CD 1138 Till volymen finns en innehållsförteckning.se bilaga 14 Årsberättelser från lappfogdar SE/RA/1206 Civildepartementet År Ájttes CD nr Anmärkning FVb: CD 1134 Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 9

13 Forska om samer! Litteraturförteckning Förteckningen nedan upptar ett urval av viktigare litteratur inom forskningsområdet. För att underlätta har listan försetts med direktlänkar till LIBRIS, Forskningsbibliotekens gemensamma katalog Offentligt tryck Ds U 1981:10 Arell, Nils: Skogsrenskötsel Förslag till förordning angående de svenska Lapparne och de bofaste i Sverige samt till Förordning angående renmärken afgifna af den dertill utaf Kongl. Maj:t förordnade komité. Stockholm,1883 Förslag till lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige samt till lag om renmärken afgifna af den dertill utaf Kongl. Maj:t förordnade komité ; Protokoll vid Lapplagskomiténs sammanträden med befolkningen i Jemtlands, Vesternorrlands, Vesterbottens och Norrbottens län juli-augusti 1895; Protokoll vid Lapplagskomiténs sammanträden med lappfogdarna i Jemtlands, Westerbottens och Norrbottens län mars Stockholm, 1896 Handlingar angående ifrågasatta åtgärder till förbättrande av lapparnes existensvillkor i Västerbottens län utgifna genom Kungl. Jordbruksdepartementet. Stockholm, 1905 Jo 1969: 1 Handläggningen av ärenden rörande upplåtelse och överlåtelse av renbetesmark m.m. : förslag av 1964 års rennäringssakkunniga Kongl. Maj:ts befallningshafvandes i Norrbottens, Vesterbottens och Jemtlands län utlåtanden öfver det av komiterade den 25 augusti 1883 afgifna förslag till förordningar angående de svenska lapparne och de bofaste i Sverige samt angående renmärken. Stockholm, 1884 Lagberedningens förslag till jordabalk. 3 vol Norrländska skogskomitén: Underdånigt betänkande och förslag angående skogsförhållandena i Norrland och åtgärder för åstadkommande af en förbättrad skogshushållning derstädes afgifvet den 21 december 1870 af dertill i nåder förordnad komité. Stockholm, 1871 Renbeteskommissionen av 1907: Dokument angående flyttlapparna m.m. på uppdrag af kommissionen samlade af K.B. Wiklund och J. Qvigstad. 2 vol + tillägg. Kristiania, 1909 Renbeteskommissionen av 1907: Dokument angående flyttlapparna m.m.: tillägg till den genom Renbeteskommissionen af år 1907 utgifna dokumentsamlingen samlade af K.B. Wiklund. Uppsala, 1912 Renbeteskommissionen av 1907: Instruktion för den af kommissionen tillsatta svensk-norska subkommitté : Dagbok förd af de svenska medlemmarna i subkommittén; Berättelse afgifven 10

14 af samma svenska kommitterade; Dagbok förd av den subkommittén biträdande svenska lappmannen J.L. Grahn. Stockholm, 1909 Renbeteskommissionen av 1907: Protokoll öfver de av kommissionen år 1908 i Tromsö amt hållna förhör : jämte register och det till grund för förhören liggande frågeformulär. Stockholm, 1909 Renbeteskommissionens af 1909 handlingar. I-IV. Helsingfors, 1912 Renbeteskommissionens af 1913 handlingar. 18 vol. Stockholm, SOU 1922:10 Holmbäck, Åke: Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling SOU 1922:16 Förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande jakt och fågelskydd. 2 SOU 1923:51 Förslag angående lapparnas renskötsel mm SOU 1923:52 Förslag till stadga angående nomadundervisningen i riket samt instruktion för nomadskoleinspektören SOU 1923:58 Förslag rörande tillgodogörande av kronans fiskevatten SOU 1924:59 Fattigvården bland lapparna SOU 1927:25 Förslag angående de svenska lapparnas renbete i Sverige SOU 1936:23 Betänkande angående åtgärder för avhjälpande av de inom vissa delar av Norrbottens läns lappmark yppade missförhållanden samt rörande de kostnader som därav kunde föranledas mm SOU 1966:12 Renbetesmarkerna. Betänkande avgivet av Renbetesmarkutredningen SOU 1968:16 Rennäringen i Sverige SOU 1983:67 Rennäringens ekonomi SOU 1989:41 Samerätt och sameting SOU 1990:91 Samerätt och samiskt språk SOU 2005:17 Vem får jaga och fiska? SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker Litteraturtips: Allard, Christina: Two sides of the coin rights and duties. Luleå, 2006 Amft, Andrea: Sápmi i förändringens tid. Umeå, 2000 Anderzén, Sölve: Begrepp om salighetens grund, ordning och medel. Stockholm, 1992 Arell, Nils: Rennomadismen i Torne lappmark. Umeå,

15 Aronsson, Kjell-Åke: Forest reindeer herding A.D : an archaeological and palaeoecological study in northern Sweden. Umeå, 1991 Bergström, Svante: Rätten till renbetesfjällen : utlåtande. Uppsala, 1967 Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige. Umeå, 1983 Bylund, Erik: Koloniseringen av Pite lappmark t.o.m. år Uppsala, 1956 Cajanus, August: Våra nomader. Stockholm, 1870 Campbell, Åke: Från vildmark till bygd. Uppsala, Cocq, Coppélie: Revoicing Sámi narratives : North Sámi storytelling at the turn of the 20 th century. Umeå, 2008 Cramér, Tomas & Prawitz, Gunnar: Studier i renbeteslagstiftningen. Stockholm 1970 Dahlström, Edmund: Den samiska minoriteten i Sverige. Göteborg, 1972 Drake, Sigrid: Västerbottenslapparna under förra hälften av 1800-talet. Uppsala, 1918 Düben, Gustaf von: Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske. Stockholm, 1873 Fjellström, Phebe: Lapskt silver. 2 vol. Stockholm, 1962 Granqvist, Karin: Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet. Umeå, 2004 Grape, Karl-Gunnar: Kyrkliga förhållanden i Lappland efter sekelskiftet. Stockholm, 1965 Göthe, Gustaf: Om Umeå lappmarks svenska kolonisation. Uppsala, 1929 Hampusson Huldt, H: Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län. Hälsingborg, 1920 Hassler, Sven: The health condition in the Sami population of Sweden, Umeå, 2005 Hultblad, Filip: Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken. Stockholm, 1968 Högberg, Erik: Lappväsendet. Umeå, 1994 Inga, Berit: Traditional econological knowledge among reindeer herders in northern Sweden. Umeå, 2008 Jannok Nutti, Ylva: Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen. Luleå, 2007 Johansson, Henning: Samerna och sameundervisningen i Sverige. Umeå, 1977 Korpijaakko-Labba, Kaisa: Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland. Helsingfors, 1994 Kulturkonfrontation i Lappmarken : sex essäer om mötet mellan samer och svenskar. Red: Peter Sköld & Kristina Kram. Umeå,

16 Kvist, Roger: Rennomadismens dilemma. Umeå, 1989 Lantto, Patrik: Tiden börjar på nytt : en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige Umeå, 2000 Lundmark, Lennart & Rumar, Lars: Mark och rätt i Sameland. Stockholm, 2008 Lundmark, Lennart: Samernas skatteland i Norr- och Västerbotten under 300 år. Stockholm, 2006 Lundmark, Lennart: Uppbörd, utarmning, utveckling. Lund, 1982 Lösing, Jean-Paul: Finner, lappar och samer. Uppsala, 1995 Malmström, Erik: Lappar och bönder. Same-ätnam, 1947 Marainen, Johannes: Förflyttningar i Sápmi. Umeå, 1984 Mebius, Hans: Värro : studier i samernas förkristna offerriter. Uppsala, 1968 Mulk, Inga-Maria: Sirkas : ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f e.kr. Umeå, 1994 Mörkenstam, Ulf: Om Lapparnes privilegier. Stockholm, 1999 Nilsson Dahlström, Åsa: Negotiating wilderness in a cultural landscape. Uppsala, 2003 Nordin, Gabriella: Äktenskap i Sápmi : giftermålsmönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, Umeå, 2009 Ojala, Carl-Gösta: Sámi prehistories : the politics of archaeology and identity in Northernmost Europe. Uppsala, 2009 Olofsson, Ebba: In search of a fulfilling identity in a modern world. Uppsala, 2004 Pettersson, Olof Petter: Gamla byar i Vilhelmina. 4 vol. Stockholm, Pettersson, Olof Petter: Kristoffer Sjulssons minnen : om Vapstenlapparna i början af talet. Stockholm, 1979 Samernas skattefjäll. Redaktör.: Tomas Cramér. 4 vol. Stockholm, Pirak, Anta: En nomad och hans liv. Stockholm, 1937 Samernas vita bok. Stockholm, Sjölander, Per: Samernas hälsosituation i Sverige : en kunskapsöversikt. Lycksele, 2009 Sjölin, Rolf: Samer och samefrågor i svensk politik. Göteborg, Skott, Carola: Boteberättelser i Sápmi. Göteborg, 1996 Stenman, Lennart: Avvittringen i Västerbottens läns lappmarker. Uppsala, 1983 Thomasson, Lars: Om lapparna i Jämtland och Härjedalen: folkmängden och dess förändringar under ett århundrade. Stockholm,

17 Thomasson, Lars: Ur jämtlandssamernas nutidshistoria : en mer än hundraårig kulturkamp. Östersund, 2002 Torp, Eivind: Renskötselrätten och rätten till naturresurserna. Tromsö, 2008 Turi, Johan: Muittalus samid birra = En bok om lapparnas liv. Stockholm, 1917 Uppman, Brit: Samhället och samerna Umeå, 1978 Widén, Bill: Kristendomsundervisning och nomadliv. Åbo, 1964 Wiklund, Karl Bernhard: Om de svenska lapparnas skolundervisning i äldsta tid. Stockholm, 1922 Wiklund, Karl Bernhard: Om lapparna I Sverige. Stockholm, 1899 Wiklund, Karl Bernhard: De svenska nomadlapparnas flyttningar till Norge i äldre och nyare tid. Uppsala,

18 Forska om samer! Bilagor Bilaga 1 Innehållsförteckning CD 997 Domkapitlets i Härnösand arkiv, Lappmarkshandlingar Sidnummer Innehåll 3-7 Skrivelse från G Westerlund om skolan i Gällivare 15/ m bif räkning över reparationer av skolan Skrivelser från Gustaf Engelmark Arvidsjaur Skrivelse från Gustaf Westerlund ang. förhållandena i Gällivare 14/ Berättelse om uppbyggnaden av Jukkasjärvi nya kyrka 22/ : Examensprotokoll från missionsskolor Skrivelse från J. Nensén i Dorotea ang. fattiga lappar med ett förslag Skrivelse (med bil. sockenstämmoprotokoll) från Arvidsjaur av C. M. Sundelin ang. språket i lappundervisningen : Om skolmästarbostället i Jokkmokk Skrivelse om katekesarvode Lycksele skola. Kvittenser från av Clara Lovisa Jacobsdotter, Anna Catharina Månsenneitakuts (skrivet på samiska och svenska), Christopher Sjulsson i Vapsten och Johan Nilsson från Ranbyn : Projektering till Lycksele skolhus Redovisning för lappmissionsskolan i Kangos 1849 av L. L. Laestadius med skrivelse av dens. ang. undervisningen och även betr. lapparnas sociala förhållanden och kyrkotukt : Skrivelse ang. tryckfel i Nya testamentet efter den lapska bibeln 1811 av Carl Fredric Alenius : Skrivelse ang. visitation och översättningsproblem från Kyrkoherde Nensén i Dorotea : Examen missionsskolan i Tärendö med barn från Jukkasjärvi av L. L. Laestadius : Utlåtande om prästbristen i Lappmarken av N. J. Sundelin och L. L. Laestadius Bilaga 2 Innehållsförteckning CD 741 Västerbottens lappmarks domböcker, Domböcker Sidnummer Innehåll Ort År 1-2 Omslag 3-12 Protokoll Luleå lappmark Dombok 1699: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark 15

19 Protokoll Luleå lappmark Protokoll Kemi lappmark Protokoll Torneå lappmark Saköreslängd Dombok 1700: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd Dombok 1701: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd Dombok 1702: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd Dombok 1703: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd Dombok 1704: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmar Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd Dombok 1705: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd Specifikation på de brev som M Bostadius skickat med posten Bilaga 3 Innehållsförteckning CD 898 Västerbottens lappmarks domböcker, Domböcker Sidnummer Innehåll 1 Omslag Ort 16

20 2-112 Dombok 1706: 4-18 Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd 111 Specifikation på de brev som M Bostadius skickat med posten Dombok 1707: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd Dombok 1708: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd Dombok 1709: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd 401 Specifikation på de brev som M Bostadius skickat med posten Dombok 1710: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Saköreslängd Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark 548 Saköreslängd Dombok 1710: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Saköreslängd Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark 725 Saköreslängd Dombok 1711: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark Protokoll Luleå lappmark Protokoll Torneå lappmark Protokoll Kemi lappmark Saköreslängd Dombok 1713: Protokoll Umeå lappmark Protokoll Piteå lappmark 17

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

ett ursprungsfolk i Sverige

ett ursprungsfolk i Sverige samer ett ursprungsfolk i Sverige Photo: Frida Hedberg Tiderna förändras Kulturer påverkas, förändras och smälter emellanåt samman. Samer och andra folk har levt sida vid sida under många hundra år i det

Läs mer

Den mörka och okända historien VITBOK OM ÖVERGREPP OCH KRÄNKNINGAR AV ROMER UNDER 1900-TALET

Den mörka och okända historien VITBOK OM ÖVERGREPP OCH KRÄNKNINGAR AV ROMER UNDER 1900-TALET Ds 2014:8 Den mörka och okända historien VITBOK OM ÖVERGREPP OCH KRÄNKNINGAR AV ROMER UNDER 1900-TALET Ds 2014:8 Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

Självbestämmande genom myndighetsutövning?

Självbestämmande genom myndighetsutövning? Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets dubbla roller Rebecca Lawrence & Ulf Mörkenstam Self-determining parliament or government agency? The curious double life of the Swedish Sami parliament

Läs mer

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige 1 UPPLAND 10 Håbo härad Sigtuna stad Annika Björklund Stockholm 2014 Riksarkivet Riksarkivet Box 12541, 102 29

Läs mer

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie RAPPORT 292 2007 Romer i skolan en fördjupad studie Romer i skolan en fördjupad studie Beställningsadress: Fritzes kundserivce 106 47 Stockholm Telefon 08-690 95 76 Telefax 08-690 95 50 E-postadress:skolverket@fritzes.se

Läs mer

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna SLAKThistoriskt FORUM DIGIARKIV I lyfter f ram dokumenten i ny belysning LUND har alltid haft ett gott öga till släktforskarna I VADSTENA öppnar ny vag till arkivets hemligheter DigiArkiv sätter farg på

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

D-UPPSATS. Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935

D-UPPSATS. Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935 D-UPPSATS 2009:038 Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935 En historisk mikro- och fallstudie över en vardagspolitikers livshistoria kopplat till karriärtyp, karriärväg, ideologisk

Läs mer

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas?

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Redovisning av ett regeringsuppdrag www.hsv.se Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER 1 2002-03-27 ABM SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER En lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet sammanställd av

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

LÄGESRAPPORT De samiska språken i Sverige 2012

LÄGESRAPPORT De samiska språken i Sverige 2012 LÄGESRAPPORT De samiska språken i Sverige 2012 Samiskt språkcentrum, Sametinget i Sverige 2013. Omslagsbild: Från Sáminuorras samnordiska årsmöte i Rakkasorda/Björkliden i maj 2012. Samiskt språkcentrums

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

Svenskan i Finland 13

Svenskan i Finland 13 SIV BJÖRKLUND HARRY LÖNNROTH NINA PILKE (Red.) Svenskan i Finland 13 PUBLIKATIONER FRÅN VASA UNIVERSITET RAPPORTER 178 Sanna Heittola (teknisk redigering) VASA 2012 Vaasan yliopisto University of Vaasa

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer