Mjölkföretagarens beslutsfattande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölkföretagarens beslutsfattande"

Transkript

1 Mjölkföretagarens beslutsfattande Linnea Högberg Examensarbete inom ramen för Agriculture Economies & Management Programme augusti

2 Bakgrund Antal mjölkföretagare i Jämtlands län Antal kor i Jämtlands län Antal mjölkföretagare i Jämtlands län 4000 Antal kor i Jämtlands län Källa: Lantbrukarnas Riksförbund- LRF Mjölk, 2015: Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2015 Källa: Jordbruksverket, 2014

3 Projektet Syftet med studien var att identifiera och beskriva de faktorer, som mjölkproducenter i Jämtlands län tar hänsyn de fattar beslut kring ett fortsatt mjölkföretagande. Om en mjölkproducent väljer att fortsätta bedriva mjölkproduktion vilka faktorer tar han/hon hänsyn till när ett sådant beslut fattas? Om en mjölkproducent väljer att fortsätta bedriva produktion, vilka förhållanden/åtgärder anser han/hon vara nödvändiga för att kunna göra detta?

4 Metod Litteraturstudie Två enkäter (aktiva och före detta mjölkproducenter) Fyra intervjuer (aktiva mjölkproducenter)

5 Faktorer Miljö Faktor Förklaring Källa Internal environment Considers the resources under the direct Technology Producers investing in new technology (milking robot) are more likely to maintain- or expand production control of the farm owner/farm Producers conducting production with smaller herds tend to be less efficient manager compared to large-scale producers. Micro- social environment Relates to the social situation of the farm owner/farm manager and his/ her family situation Scale/size Size of herd Land Age Family situation Level of education Producers will make business related decisions in regards to the amount of land available. Producers will consider the aspect of age when making business related decisions. An older farmer is more likely to exit production compared to a younger producer. Poor health as a result of high age may lead to a farm exit. Mental physical support from family members are essential for producers to maintain production, if such elements are missing this may constitute for a farm exit. Producers with a successor are more likely to further invest in and maintaining production until handing over the business. The level of formal education influences how a producer is able to detect and define a business related problem. An off- farm job received due to a higher level of education may constitute for a higher level of utility, leading to a farm exit. Gloy et al. (2002) Jones (1999) Tauer (2001) Debertin(2012) Gale (1994) Amshoff & Reed (2005) Viira et al. (2009) Calus & Van Huylenbroeck (2008) Öhlmér et al. (1998) Kimhi & Bollman (1999) Option to co-operate with neighboring farms Producers will make business related decisions in regards to the possibility to cooperate with neighboring farmers. Producers with such ability are more likely to maintain production. Stam (1991) Källström & Ljung (2005) Conducting diversified production Off- farm employments contribute to a higher rate of farm exits. Producers that specialize in production are less likely to exit farming. Goetz & Debertin (2001) Bragg & Dalton (2004) External environment Constitutes the macro- economic environment where the farm owner/farm manager doesn t have control Operational environment Reflects the situation on the marketwhere the farm owner/farm manager has some control Structural changes (CAP) Regulations Uncertainty and risk Capital Market prices of in- and outputs Output Input Producers have to adjust production according to environmental, food- quality, animal welfare requirements and payment schemes. There are examples farm exit as a result of an increase in the number of regulations, since such often associated with higher costs in regards to production. Producers may struggle to predict the outcome of production as a result of fluctuations in prices, change in weather conditions and outbreak of diseases. Producers with a positive attitude towards maintenance investing in the business are less affected by risk. Off- farm employment can contribute to a risk reduction, making it possible to receive additional income. Agricultural production is capital intensive and associated with large investments. High debt may constitute for an exit. Producers make decisions in respect to the current and future price of output. A low output price may function as a constraint for farm maintenance. Producers will make decisions, adjusting their production according to world market prices of inputs. Viira et al. (2009) Bentley et al. (1990) MacDonald et al. (2000). Brady (2007) Pietola & Lansink (2001) Abraham (2013) Debertin (2012) Breustedt & Glauben (2007) Bjornsen & Mishra (2012) Boehlje (1992) Bragg & Dalton (2004) Rahelizatovo & Gillespie (1999) Bragg & Dalton (2004) Goetz & Debertin (2001) Brady (2007) Bragg & Dalton (2004)

6 Frågor Bakgrundsinformation (ålder, utbildningsnivå, familjesituation) Generell information (besättningsstorlek, teknikanvändning, antal år i produktionen) Företagsstruktur (bolagsform, antal anställda, årlig omsättning, belåningsgrad) Markanvändning (ägande, arrende, grödor, skog) Beslutsfattande (visioner, in-och produktpriser, naturresurser, samarbeten, CAP) Företagsklimat (politiska aktioner, återkoppling till länsstyrelsen i Jämtlands län)

7 Enkät A Antal producenter som fick enkäten: 125 Antal svar: 53 (svarsfrekvens 42 %) Antal kompletta enkäter: % av respondenterna var män, 19 % var kvinnor Respondenternas genomsnittliga ålder var 53 år (1962) 40 % av respondenterna hade robot i produktionen Antal hektar jordbruksmark (genomsnitt): 128 Antal mjölkkor (genomsnitt): % av respondenterna ägde skog (genomsnitt) 210 hektar

8 Enkät A Bedriver produktion om fem år? Är du i behov av finansiellt stöd för att kunna fortsätta bedriva produktion? 17% 14% 23% Mycket troligt (12) Troligt (21) Likgilltig/ingen åsikt (3) Mycket osannolikt (9) 13% 2% 2% Mycket stor utsträckning (44) Stor utsträckning (7) Likgilltig/ingen åsikt (1) 6% 40% Extremt osannolikt (7) Liten utsträckning (0) 83% Ingen utsträckning (1) Anser du att en expansion av din verksamhet är ett måste för att fortsätta kunna bedriva produktion? Anser du att färre regler skulle underlätta produktionen? 21% 17% 13% 13% 36% Instämmer helt (7) Instämmer delvis (19) Likgilltig/ingen åsikt (7) Instämmer delvis inte (11) Instämmer inte alls (9) 4% 6% 9% 34% 47% Instämmer helt (25) Instämmer delvis (18) Likgilltig/ingen åsikt (5) Instämmer delvis inte (3) Instämmer inte alls (2)

9 Enkät A-faktorer möjlighet till samarbete osäkerhet/risk regler bekämpningsmedel/näringsämnen framtida marknadspris inputs konsumtionsmönter generationsskifte infrastruktur regler djurhållning aktuella marknadspriset mjölk framtida marknadspris mjölk nuvarande marknadspris inputs skatter/subventioner Instämmer helt Instämmer delvis Likgilltig/ingen åsikt Instämmer delvis inte Instämmer inte alls regler markanvändning låna pengar strukturella förändringar (CAP) öka framtida vinst tillgängligt kapital tillgången på naturresurser Antal respondenter: ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

10 Enkät A: Politiska åtgärder (regional, nationellt, EU-nivå) önskade av mjölkproducenter Svenska staten måste kompensera svenska lantbrukare finansiellt för en striktare djurskyddslagstiftningen (85 %) Öka det ekonomiska stödet från den svenska staten och EU (62 %) Öka informationsspridningen till allmänheten om hur livsmedelsproduktion bedrivs på gårdsnivå (62 %) Minska antalet regler som rör jordbruksproduktionen (62 %) Förbättra och förtydliga märkningen av livsmedel (45 %) Förbättra handelshinder (EU) för att kunna garantera ett visst marknadspris på mjölk (42 %) Minska antalet externa kontroller på gårdsnivå (mark, boskap), (40 %) Förenkla möjligheten för generationsväxling (34 %) Förenkla SAMansökningsprocessen (28 %) Införa tydligare regler när det gäller vilket budskap som får spridas i livsmedelsannonser (25 %) Annat (17 %) Svenska staten måste subventionera möjligheten för lantbrukare att anlita en personlig rådgivare (8 %)

11 Enkät A: Mjölkproducenter önskar följande åtgärder av Jämtlands länsstyrelse för att fortsatt kunna bedriva verksamhet Bidra med ytterligare information om de finansiella stöd som kan erhållas via CAP (62 %) Effektivisera externa kontroller (37 %) Bidra med extra information och stöd under SAMansökningsprocessen (28 %) Annat (23 %)

12 Enkät B Antal producenter som fick enkäten: 134 Antal svar: 50 (svarsfrekvens 37 %) Antal kompletta enkäter: % av respondenterna var män, 14 % var kvinnor Respondenternas genomsnittliga ålder var 62 år (1953) 0 % hade robot i produktionen Antal hektar jordbruksmark (genomsnitt): 58 Antal mjölkkor (genomsnitt): % av respondenterna ägde skog (genomsnitt) 270 hektar

13 Enkät B-faktorer råd av konsult ej möjligt att låna (bank) ej möjl. Leverera mjölk till ett lokalt mejeri osäkerhet/risk ej möjligt att sammarbeta med andra lantbrukare skatter/subventioner strukturella förändringar (CAP) ej möjlighet till generationsskifte Instämmer helt instämmer delvis likgilltig/ingen åsikt instämmer delvis inte instämmer inte alls Saknar svar regler (djurhållning) gått i pension (65) högra priser på inputs lågt marknadspris på mjölk Antal respondenter: ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

14 Intervjuer med fyra lantbrukare Födda: hektar jordbruksmark (spannmål, grönfoder, vall och bete) Besättningsstorlek: djur 3 av 4 hade robot i produktionen 3 av 4 bedrev verksamhet i enskild firma 1,5-2,5 heltidsanställda på gårdsnivå Hög grad av diversifiering 4 av 4 konventionell produktion, levererar mjölk till Arla Foods

15 Internal- Environment Intervju-faktorer Micro-socialenvironment Externalenvironment Operationalenvironment Lantbrukare 1 Tillgänglig mark i relation till antalet djur i produktionen. Nödvändigt att bedriva en produktion som är större än genomsnittsverksamheten i sektorn. Bedriver maskinsamarbete med andra lantbrukare i viss mån. Önskar finansiell kompensation för risker relaterade till produktionen. Påverkas av regler relaterade till produktionen. Anpassar produktion i relation till in-och produktpriser. Lantbrukare 2 Ekonomi och tillgängligt kapital. Generationsskifte på sikt. Bedriver produktion tillsammans med familjemedelmmar. Påverkas av regler relaterade till produktionen. Anpassar produktion i relation till in-och produktpriser. Samarbetar med andra lantbrukare gällande slåtter. Lantbrukare 3 Nödvändigt att bedriva en produktion som är större än genomsnittsverksamheten i sektorn. Bedriver produktion tillsammans med familjemedelmmar. Samarbetar med andra lantbrukare i form av rådgivning. Påverkas av regler relaterade till produktionen. Anpassar produktion i relation till in-och produktpriser. Lantbrukare 4 Djurvälfärd och arbetsmiljö i produktionssystemet, i relation till ekonomi och tillgänglig mark. Bedriver produktion tillsammans med familjemedlemmar. Bedriver maskin samarbete med andra lantbrukare i viss mån. Påverkas av regler relaterade till produktionen. Anpassar produktion i relation till in-och produktpriser.

16 Skäl Enkät A- fortsatt produktion Finansiell försörjning (lönsamhet) Arbeta med varierande arbetsuppgifter Personligt intresse för mjölkproduktionen Enkät B- avslut Bristande lönsamhet Regelverk relaterat till produktionen Hög ålder med sviktande hälsa som följd Intervjuer- fortsatt produktion Lönsamhet Möjlighet att investera i och utveckla verksamheten En vilja att leva och bo på landsbygden, hålla landskapet öppet

17 Förslag på åtgärder Regelförenklingar Finansiella stöd Märkning av livsmedelsprodukter Information till allmänheten och marknadsföring Lokalt mejeri

18 Tack för mig!

Mjölkföretagarens beslutsfattande

Mjölkföretagarens beslutsfattande Mjölkföretagarens beslutsfattande - En Jämtländsk mjölkföretagares beslutsprocess Foto: Birgitta Högberg Linnea Högberg En sammanfattning av ett examensarbete inom ramen för Agriculture Economies & Management

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling

Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling nlåsningen på grund av gårdsstödet och passivt brukande är begränsad. Samtidigt visar analyserna att strukturomvandlingen kan avta i produktiva bygder

Läs mer

Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling

Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling nlåsningen på grund av gårdsstödet och passivt brukande är begränsad. Samtidigt visar analyserna att strukturomvandlingen kan avta i produktiva bygder

Läs mer

RAPPORT 2012:1. Christian Jörgensen. Mål som styrmedel. - målet för den offentliga konsumtionen av. ekologiska livsmedel

RAPPORT 2012:1. Christian Jörgensen. Mål som styrmedel. - målet för den offentliga konsumtionen av. ekologiska livsmedel RAPPORT 2012:1 Christian Jörgensen Mål som styrmedel - målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel AgriFood Economics Centre Mål som styrmedel - målet för den offentliga konsumtionen

Läs mer

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Sveriges lantbruksuniversitet Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? ISBN 978-91-86197-01-8

Läs mer

Lantbrukarens inställning till skuldsättning och val av kreditinstitut

Lantbrukarens inställning till skuldsättning och val av kreditinstitut Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Lantbrukarens inställning till skuldsättning och val av kreditinstitut - en fallstudie av expansiva

Läs mer

Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande

Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande Risks with lending for investments in milk production - Decision making and risk taking Ricard Nyman Elisabeth

Läs mer

Tillväxt i lantbruksföretag

Tillväxt i lantbruksföretag Tillväxt i lantbruksföretag Economical growth in farms Maria Fridholm Amanda Reneby Självständigt arbete 15 hp Grundnivå Agronomprogrogrammet ekonomi Examensarbete nr 747 ISSN 1401-4084 Uppsala 2012 Tillväxt

Läs mer

Markägares motiv för att anlägga våtmarker

Markägares motiv för att anlägga våtmarker Markägares motiv för att anlägga våtmarker Anna Hansson Eja Pedersen Stefan Weisner Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad, 2010 1 (27) Högskolan i Halmstad, 2010 Omslagsfoto: Eja Pedersen 2 (27) Sammanfattning

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solar Cells on Farms - Motivators and barriers for investments in solar cells on farms Catharina Eke Göransson

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Certifiering, konkurrens och handel

Certifiering, konkurrens och handel Certifiering, konkurrens och handel En rapport skriven av Anna Andersson och Joakim Gullstrand på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2009:13 Anna Andersson och Joakim Gullstrand ISSN-nr

Läs mer

Hållbar köttkonsumtion

Hållbar köttkonsumtion Hållbar köttkonsumtion Vad är det? Hur når vi dit? landsbygdsaspekten kött och hälsoaspekter smittskydd och antibiotikaresistens hos djur miljö- och klimatpåverkan djurskydd global livsmedelsförsörjning

Läs mer

Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion

Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor - En fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion Feed and crop productions strategies for dairy cows - A case study focusing on the

Läs mer

Lantbrukarnas framtidsbilder

Lantbrukarnas framtidsbilder Lantbrukarnas framtidsbilder 1 2 Författare: Elvira Caselunghe och Helena Nordström Källström Avdelningen för miljökommunikation Institutionen för stad och land Sveriges lantbruksuniversitet 3 4 Innehållsförteckning

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Jordbrukets hållbarhet i ett historiskt perspektiv. Åsa Domeij

Jordbrukets hållbarhet i ett historiskt perspektiv. Åsa Domeij Jordbrukets hållbarhet i ett historiskt perspektiv Åsa Domeij Uppsala 2008 ISSN 1401-405X ISRN SLU-EKON-R--163--SE 2008 Åsa Domeij, Uppsala Tryck: SLU Service/Repro, Uppsala 2008 The Sustainability of

Läs mer

inverkan The Swedish Lantmästare

inverkan The Swedish Lantmästare Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap De svenska djursky yddsbestämmelsernas inverkan för djurvälfärden En studie med fokus på djurskyddsbestämmelsernas inverkan på

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

En studie av åkermarkspriserna i tre regioner år 1995-2009 - Sveriges åkermarkspriser, påverkande faktorer.

En studie av åkermarkspriserna i tre regioner år 1995-2009 - Sveriges åkermarkspriser, påverkande faktorer. Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi En studie av åkermarkspriserna i tre regioner år 1995-2009 - Sveriges åkermarkspriser, påverkande

Läs mer

"ommunity Supported Agriculture ("SA)

ommunity Supported Agriculture (SA) "ommunity Supported Agriculture ("SA) en väg mot ökad uthållighet? En studie av Ramsjö gård Karin Andersson Handledare: Rebecka Milestad och Johanna Björklund BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Konsekvenser av ny jordförvärvslag

Konsekvenser av ny jordförvärvslag Konsekvenser av ny jordförvärvslag För befintliga och framtida markägare Consequences of new Land Acquisition Law For current and future landowners Linda Haraldsson & Lars Hylander Självständigt arbete

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Djurvälfärd och lönsamhet - var står vi idag

Djurvälfärd och lönsamhet - var står vi idag RAPPORT 2010:4 Ruben Hoffmann Sören Höjgård Ewa Rabinowicz Hans Andersson Djurvälfärd och lönsamhet - var står vi idag AgriFood Economics Centre Djurvälfärd och lönsamhet - var står vi idag? Ruben Hoffmann

Läs mer

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Rapport 2013:4 Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden - inlåning, bolån och fonder Konkurrensverkets rapportserie

Läs mer

Underhåll av lantbrukets mjölkladugårdar - En studie av faktorer som påverkar underhållsbeslutet och dess principiella ekonomiska effekter

Underhåll av lantbrukets mjölkladugårdar - En studie av faktorer som påverkar underhållsbeslutet och dess principiella ekonomiska effekter Underhåll av lantbrukets mjölkladugårdar - En studie av faktorer som påverkar underhållsbeslutet och dess principiella ekonomiska effekter Maintainance of dairy barns - a study over what influence the

Läs mer