ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. INVESTERINGAR Därför satsade Boliden och Endomines

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. INVESTERINGAR Därför satsade Boliden och Endomines"

Transkript

1 FOKUS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS GRUVINDUSTRIN FÖR ALLA LED I MINERALBRANSCHEN NOVEMBER 2014 INVESTERINGAR Därför satsade Boliden och Endomines KRÖNIKA LENA SÖDERBERG Hållbarhet och återvinning RÅVAROR Säkrare del av investeringsportföljen Arbetsmiljö Mer IT och mindre fossildrivet Leverantörer Allt närmare kunderna Comeback Smältverket i Fagersta åter igång JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se NY SMART TJÄNST FRÅN SMART MEDIA Erbjudanden från ledande factoringbolag kostnadsfritt! Profilintervju PAUL MARSDEN Vi klarar den låga prisnivån Läs intervjun med profilen på mobilen! FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE... minskar underhållskostnaden för din anläggning! En hiss... När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har hissen en viktig roll. Våra hissar löser vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i sextio år.

2 2 Ledare Lennart Evrell FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Låga olyckstal och lönsamhet går hand i hand Läs ledaren på mobilen! FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Läs mer om Med rika naturresurser, hög kompetens och fungerande regelverk är Sverige ett utmärkt land för en levande gruvnäring. Driven av den globala efterfrågan på basmetaller har den svenska gruvbranschen haft en kraftig tillväxt det senaste decenniet. Något som sällan nämns men som också bidrar till lönsamheten är de framsteg som åstadkommits inom arbetsmiljöområdet. Lennart Evrell, vd för Boliden och ordförande i SveMin Sverige är en viktig gruvnation i Europa. Svensk gruvnäring producerar 80 till 90 procent av all järnmalm, 25 procent av all zink och 20 procent av allt silver. Förra året stod vi för 20 procent av alla investeringar inom tillverkningsindustrin, motsvarande 11 miljarder kronor. Branschen sysselsätter personer och skapar ytterligare tre gånger så många indirekta arbetstillfällen. Vi verkar i en global och utpräglad cyklisk bransch där metallpriserna sätts globalt och där ökade kostnader inte kan tas ut i kundledet. Därför fokuserar vi på kontinuerliga förbättringar och stabila processer vilket ger ökad konkurrenskraft. Stabilitet ger både säkerhet och lönsamhet En säker arbetsplats är en förutsättning för stabilitet och vice versa. Olycksfall i arbetet orsakar inte bara oacceptabelt mänskligt lidande, utan får också ekonomiska följder. Olyckor leder till oregelbunden produktion och oväntade situationer som i sin tur ökar risken för ytterligare störningar och olyckor. De senaste decennierna har svenska gruvföretag gjort enorma framsteg vad gäller arbetsmiljö och kraftigt reducerat antalet olyckor låg olycksfallsfrekvensen i den svenska gruv- och mineralindustrin på 51,3 per en miljon arbetade timmar. Enligt den senaste mätningen, gjord vid halvårsskiftet 2014, ligger den nu på 7,5. Svenska gruvföretag har i dag en lägre olycksfallsfrekvens än industrin i genomsnitt. Det är resultatet av ett tålmodigt arbete och ett gott samarbete mellan fack och företag. Vid sidan av investeringar i säkrare maskiner och utrustning handlar det om ett systematiskt och kontinuerligt arbete med ledningssystem, riskbedömningar, åtgärdsplaner och förbättrade rutiner. Men det kan inte stanna där. En bra säkerhetskultur uppstår inte av sig själv, den skapar man tillsammans. Satsningar på entreprenörer Många företag i den svenska gruvbranschen har liksom Boliden bestämt sig för att fortsätta arbetet mot en helt olycksfri verksamhet. Och vi vill göra det tillsammans med våra entreprenörer. Även om utvecklingen vad gäller olycksfall hos entreprenörer också har sjunkit kraftigt mellan 2012 och 2013 sjönk den från 22,2 till 8,3 olycksfall per en miljon arbetade timmar ligger den fortfarande högre än för gruvbolagens egna medarbetare. Säkerhet vid entreprenadarbeten är ett område som vi i branschen kommer att satsa extra på de kommande åren. Säkerhet en kulturfråga Det finns inga genvägar till en olycksfri arbetsplats. För att skapa en olycksfri verksamhet behöver vi intensifiera arbetet med individens beteende, inställning och ansvar. Säkerhet skapas i hög grad i det dagliga arbetet. Det handlar om att öka förståelsen om att det personliga ansvaret. Varje person måste ta ansvar och ta sig tid att göra riskbedömningar och följa rutiner och regler, men också påpeka när en arbetskamrat uppvisar ett osäkert beteende och uppmanar andra att påpeka när man själv agerar oansvarigt. Det handlar om att upprätthålla en säkerhetskultur där medvetenheten om riskerna är hög samtidigt som den personliga viljan till förbättringar är väl etablerad. Det handlar om att skapa stolthet i de aktiviteter som leder till såväl hög lönsamhet och låga olyckstal. En bra säkerhetskultur uppstår inte av sig själv, den skapar man tillsammans. 04 Gruvinvesteringar som börjar betala tillbaka 06 Så jagar gruvbolagen sina kostnader 08 Arbetsmiljö driver på teknikutveckling 10 Kalksten alltmer populärt 12 Arbetsmiljöutmaningar 14 Profilintervju Paul Marsden 16 Återstart för smältverket i Fagersta 18 Råvaror en säkrare investering 20 Expertpanel 22 Fler smarta maskiner i gruvorna 24 Hållbar gruvverksamhet 26 Krönika Lena Söderberg Trevlig läsning! Thomas Johansson Projektledare FOKUS GRUVINDUSTRIN Projektledare Thomas Johansson Affärsutvecklare Marcus Carloni Text Fredrik Dhejne, Anders Edström Frejman, Waldemar Ingdahl, Annika Wihlborg Textkorrektur Pål Johansson Omslagsbild Benjamin Andreasson Redaktionschef Ruxandra Bocaciu Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB Layout och repro Martin Isaksson Distribution Dagens Industri, november 2014 Tryck BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Webb DETTA ÄR SMART MEDIA Smart Media hjälper sina kunder att förstärka varumärken, driva försäljning och skapa mervärden inom deras målgrupper genom att producera innehåll som är behovsmotiverad och som engagerar. Smart Media har levererat Content marketing-lösningar i världsklass sedan Ring oss i dag så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa ert företag. Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, Stockholm Tel Webb

3 ANNONS För oss är jämställdhet en självklarhet Jämställdhetsfrågan är högt prioriterad inom IF Metall. På kongressen tidigare i år togs beslut om att IF Metall ska vara en feministisk organisation. En del i detta är att genomföra utbildningar i jämställdhet och genuskunskap inom hela organisationen, såväl centralt och lokalt som ute på arbetsplatserna. IF Metall har som mål att till kongressen 2017 ha 30 procent kvinnor i beslutande och rådgivande organ. I förbundsstyrelsen är detta mål redan nått. För oss är det en självklarhet och inget konstigt. Jämlikhet och jämställdhet är lika viktigt, alla behövs och ska vara med, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare och ordförande för IF Metalls mångfaldsgrupp. IF Metalls jämställdhetsarbete vilar på tre sammanhängande ben. Det första är att verka för jämställda arbetsvillkor på arbetsplatserna. Det andra är att uppnå jämställdhet inom organisationen och i egenskap av arbetsgivare på våra egna avdelningskontor och förbundskontoret. Det tredje är att påverka för bättre jämställdhet i samhället. För att inte detta ska fastna vid fina ord på papper krävs aktiva åtgärder och att kontinuerligt jobba med frågan. IF Metall har därför förstärkt resurserna centralt för att kunna arbeta med detta än mer intensivt under den kommande kongressperioden. Lika lön för lika arbete oavsett kön är en viktig hörnsten för såväl jämställda arbetsplatser som ett jämställt samhälle. Ett viktigt verktyg i detta arbete är att göra en årlig lönekartläggning på arbetsplatserna. Vi välkomnar den nya regeringens förslag att återinföra årlig lönekartläggning i lag, liksom förslaget om en tredje pappamånad, säger Veli-Pekka Säikkälä. Ett aktivt jämställdhetsarbete kräver kunskap om såväl praktiskt utvecklingsarbete som befintlig forskning om jämställdhet och genus. Därför är det viktigt att öka kunskaperna om detta på alla nivåer inom organisationen. Det kan handla om att öka medvetenheten om de strukturer som bland annat leder till att kvinnor inte i tillräcklig omfattning erbjuds eller önskar fackliga uppdrag samt att män och kvinnor ofta har olika typer av fackliga uppdrag och arbetsuppgifter. Kunskapen är viktig för att avdelningarna ska kunna arbeta mer aktivt för att få fler kvinnor som fackliga företrädare, säger Veli-Pekka Säikkälä. Samtliga IF Metallavdelningar, oavsett storlek, ska göra en skriftlig jämställdhetsplan som följs upp och utvärderas regelbundet. Planen behandlar jämställda arbetsförhållanden, möjligheterna att förena föräldraskap och arbete, motverkandet av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt främjandet av en jämn könsfördelning genom utveckling och utbildning samt vid anställning. Strukturen i jämställdhetsplanen ska följa de olika paragraferna i diskrimineringslagen, säger Veli-Pekka Säikkälä. Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare I IF Metalls vision tas allas kunnande och erfarenhet till vara och i det hållbara och jämställda arbetslivet jobbar kvinnor och män tillsammans i organisationens alla delar oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder och sexuell läggning. IF Metall har cirka medlemmar på arbetsplatser runt om i Sverige. Cirka 22 procent av medlemmarna (71 300) är kvinnor.

4 4 Aktuellt Gruvprojekt FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Positivt för guld- och zinkgruvor Endomines guldgruva i Finland och Bolidens gruva i Garpenberg är två exempel på nordiska projekt där gjorda investeringar nu börjar ge tydliga resultat. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN FOTO BOLIDEN Norden ligger i ett för gruvverksamhet geologiskt gynnsamt område. Hög kunskapsnivå om gruvdrift, god infrastruktur och politisk stabilitet är andra förklaringar till de förhållandevis många och stora gruvor som finns här. Ett exempel på en relativt nystartad gruvverksamhet i Finland är det svenska gruvföretaget Endomines AB. Företaget har ett gynnsamt läge så till vida att de kontrollerar samtliga prospekteringsrättigheter längs den 40 kilometer långa så kallade Kareliska guldlinjen. Företagets första guldgruva startades 2011 i Pampalo. Pampalos underjordiska gruva fungerar tekniskt mycket väl och integrerar mycket väl med anrikningsverket i Pampalo, säger företagets vd Markus Ekberg. Man driver nu snedbanan i Pampalo mot djupet till nivån under 500 meter med sikte på att säkerställa ytterligare malm. De tre malmlinser vi bryter kan mycket väl efter prospektering komma att kompletteras med flera pipor. Det är också aktuellt att öka prospekteringen söderut i något som kan bli utvidgad underjordsbrytning från orter längs snedbanan, men också genom ett utvidgat dagbrott. Och den dagliga produktionen verkar rulla på. Vi har hög tillgänglighet och effektivitet och har under 2013 byggt ut kapaciteten i anrikningsverket för att fortsättningsvis kunna processa all Pampalo-malm med närbelägna satelliter. Tanken med det uppgraderade anrikningsverket som centrum är alltså att bedriva brytning i närliggande fyndigheter, men också kunna ta hand om mindre rika malmer från till exempel Rämepuro. Man hoppas på skalfördelar tack vare att kapaciteten ökat från till ton. Rämepuro har startat bra och ansluter till vår strategi att addera satellitgruvor till Pampalo. Vi har efter jordavrymning hittills under 2014 planenligt brutit malm från dagbrott och ska fortsätta så. Det kan i fortsättningen bli aktuellt att driva Rämepuro som en underjordsgruva beroende på halter och hur vi väljer att optimera jordavrymning kontra underjordsdrift, säger Markus Ekberg. Vi står nu inför en företrädesemission som är säkerställd till 80 procent. Markus Ekberg Företaget menar sig även ha fler intressanta potentiella gruvor i området. Guldfyndigheten vid Hosko är vår kanske mest lovande fyndighet. Det var där Endomines-projektet startade, även om fokus sedan 2006 sattes på Pampalo, som förvärvades från Dragon Mining. Halterna är avsevärt högre i Hosko än i våra andra gruvor. Produktionen är planerad att starta 2015 som dagbrott. Han tror på ökande guldpriser och att guldet kommer att återfå sin roll som motviktsfaktor i tider av oro. Företaget är inte lika volymberoende som de stora järnmalmsaktörerna, men väl beroende av guldpriset kontra cash cost. Det senare möter man med löpande effektivetsåtgärder. Vi har klarat oss relativt väl som guldproducent. Vi har dock haft högre cash cost än vad vi ursprungligen bedömt och förutom detta även fallande guldpriser. En faktor som besvärat oss är vår guld-hedge som effektmässigt blivit väl stor med hänsyn till senare bedömningar. Men hur är det då med att hitta finansiering när en del andra gruvor fått problem? Det är självklart så att när till exempel järnmalmsgruvor får problem ökar vår bevisbörda gentemot våra investerare. Företaget verkar dock ha investerare som tror på verksamheten. Vi står nu inför en företrädesemission som är säkerställd till 80 procent, säger Markus Ekberg. Silver- och zinkgruvan i Garpenberg i Hedemora är ett exempel på gruvverksamhet där ägaren Boliden valt att göra ett större investeringsprogram i effektiviserings- och produktionsökningar. Gruvan är en framgångsaga så till vida att det är Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift. Man vet att fyndigheter började bearbetas redan på 1200-talet. Det äldsta bevarade så kallade privilegiebrevet utfärdades av Magnus Eriksson Boliden har Investeringen som Boliden gjort i Garpenberg på nästan fyra miljoner förväntas

5 FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Gruvprojekt Aktuellt 5 i Norden Det är självklart bra för en ort om företag gör investeringar för framtiden. Hans Jönsson minska kostnaderna med 25 procent. ägt gruvan sedan Investeringen som initierades 2011 har inneburit att Boliden investerat fyra miljarder kronor av egna medel för att kunna öka produktionen från 1,4 miljoner ton till 2,5 i slutet av Samtidigt ska produktionskostnaden minska med en fjärdedel, vilket gör företaget mindre känsligt för eventuella framtida prisfall på världsmarknaden. Vi tog anläggningen i drift mars och den invigdes formellt av Christer Fuglesang i augusti, säger Hans Jönsson, platschef i Garpenberg. Och investeringarna ser ut att ha gett effekt. Enligt bolagets tredje kvartalsrapport för 2014 verkar det som om man får valuta för pengarna då man beräknar nå upp till 2,1 miljoner ton redan för helåret I stort sett alla fasta anläggningar är nya. Ett exempel är anrikningsverket som ersätter det gamla som var inhyst i en byggnad från 1950-talet. Det innebär inte bara att det har högre kapacitet utan även att det är driftsäkrare och en bättre arbetsplats. Och han fortsätter: I all projektering av de nya anläggningarna har arbetsmiljö och säkerhet ingått i riskanalyserna som det gör i all modern projektering. Gruvan har definitivt blivit en ännu tryggare arbetsplats tack vare det faktum att detta eftersträvats redan från början. Han beskriver den uppgraderade Garpenbergsgruvan som en av världens modernaste gruvor med hög tekniknivå genom hela kedjan. Autonoma lastmaskiner under jorden där operatörer kan fjärrstyra såväl lastning som lossning, kortare transportvägar och fjärrövervakning av processer i anrikningsverk är bara några av byggstenarna. Automatisk styrning av ventilation och avancerade lösningar för rening av vatten från kväve och syreförbrukande ämnen är exempel på åtgärder för att minska miljöpåverkan. Dessutom har vattenanvändningen kunnat minskas tack vare modernare utrustning och effektivare hantering. Modern gruvdrift är långt ifrån så personalkrävande som för ett antal decennier sedan. Den stora investeringen har därmed inte inneburit några dramatiska personalökningar. Det har ändå tagits emot mycket positivt i bygden. Jag har inte hört något negativt om detta. Det är självklart bra för en ort om företag gör investeringar och satsar för framtiden. Han berättar att trots att man nu skruvat upp produktionen högst väsentligt så har man en framförhållning på säkert 20 år när det gäller malmreserver och därmed verksamhetens fortlevnad på platsen. Malmreserverna har genom fortsatt prospektering kunnat säkerställas Dessutom finns det potential att hitta ännu mer i framtiden, så det ser ljust ut även på den fronten. Ljust ut har det även sett ut på metallprisfronten, eftersom Garpenbergs komplexmalm innehåller främst zink och bly, men även koppar guld och silver. Metallmixen ger en bra kostnadsposition. Prisutvecklingen på exempelvis zink har gynnat oss på sista tiden, avslutar Hans Jönsson. Smart Fakta Järnmalmspriset har fallit mycket under det senaste halvåret. Prisfallet på guld har inte varit lika dramatiskt. Prisutvecklingen för zink har däremot varit betydligt bättre. Konsulter möter gruvbolags utmaningar Tid är pengar och ibland behöver gruvbolag även etablerade sådana komplettera kompetensen i sin befintliga organisation. Bland annat efterfrågas specialistkompens inom stål-, betong-, dynamiskt belastade konstruktioner, industriarkitektur, flödesoch slitageegenskaper hos olika material, säger Richard Furuhovde, regionchef industri på Sweco. Det ökande användandet av BIM (Building Information Model) är ett annat viktigt område. Det är viktigt för kunder att kunna samla inte bara information om byggnader utan även maskiner och ingående delars underhållbehov i en gemensam digital modell. Man behöver även förse kunderna med projekt- och projekteringsledare i större omfattning än tidigare. Den viktigaste utmaningen för oss som konsultbolag är att bemanna hela kundens behov i ett projekt. Det är en tydlig trend att kunder allt mer önskar ett helhetsåtagande från en leverantör. Men Richard Furuhovde menar att den riktigt stora utmaningen för hans industrienhet är att organisera projektgrupper. Det handlar om att stimulera och engagera medarbetare så att de hela tiden försöker göra sitt bästa lite bättre i de projekt vi utför åt våra kunder. Snabba resultat. I alla lutningar. I miljö med magnetism. VÄRLDSLEDANDE GYROTEKNOLOGI GlobalDrilling.se

6 6 Fokus Maskiner FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Instrumentet håller reda på borrhålet Att borra snabbt är bra, men att borra rätt är viktigare. Borrning i berg är kostsamt i synnerhet diamantborrning och det är förstås viktigt att man får det resultat man vill ha. Ett sätt är att använda sig av avancerade mätinstrument som man för ned i borrhålet, säger Jan Halvarsson, teknisk expert på Global Drilling, ett företag specialiserat på utrustning för borrning i berg. Så kallade mikromekaniska system, ofta förkortat MEMS, är en nyckel för att veta mer om hur borrhål är orienterade. IsCompass är ett exempel på ett modernt magnetiskt multishotinstrument som bygger på MEMSteknologi. Det är framtaget för att mäta hålavvikelser i omagnetiska miljöer. Lutning, rotationsvinkel, magnetic tool face och riktning kan mätas med 0,15, 0,20 respektive 0,35 graders noggrannhet. Enkelt förklarat kan man få svar på vart ett borrhål egentligen tar vägen, vilket är extremt viktigt i många fall. Instrumentet samlar på sig och skickar standarddata som bland annat stationsdjup, lutning, azimuth och temperatur. Något annat som är viktigt är att användaren via en fält-pc kan analysera, studera och felkorrigera datan redan ute i fält, avslutar Jan Halvarsson. Tillgänglighet och kostnad viktigast Konkurrensen hårdnar för leverantörerna till gruvindustrin. Vinnarna blir de som samarbetar nära sina kunder och aktivt hjälper dem att blir lite bättre än sina branschkollegor. TEXT ANDERS EDSTRÖM FREJMAN FOTO BELAZ Om det är något som karaktäriserar gruvindustrin så är det stora investeringar som ska räknas hem på ett fåtal år. Det handlar alltid om stora volymer material som ska processas så effektivt som möjligt. Varje liten förbättring kan i slutändan innebära stor utväxling i kronor. Den maskinella utrustningen är förstås en central del i detta. Kontinuerlig drift är a och o och varje stopp blir snabbt mycket kostsamt i form av tappad försäljning. Underhållskontrakt innehåller därför ofta ekonomiska incitament om utrusningens tillgänglighet givet att ett överenskommer underhållsschema följs. Når man upp till ett visst antal garanterade drifttimmar och kanske överträffar detta så blir det ekonomiskt gynnsamt för leverantören och självklart även för kunden som har en störningsfri produktion. Blir drifttimmarna för få svider det i leverantörens plånbok. En tydlig trend är att gruvbolag söker djupare samarbete med ett minskande antal leverantörer. Anledningen är att gruvföretag befinner sig i en bransch som karaktäriseras av stor transparens. De flesta priser sätts på en råvarubörs och företagens produktionskostnader per producerat ton är enkla att räkna ut. Här gäller det att vässa varje del av verksamheten. Till skillnad från många andra branscher kan gruvbolag inte vältra över ökade kostnader på sina kunder. Enda möjligheten att bibehålla långsiktig lönsamhet och skapa motståndskraft mot råvaruprisfall är att hålla nere kostnaden. Gruvbolag söker djupare samarbete med ett minskande antal leverantörer. I jakten på allt högre kostnadseffektivitet blir även maskiner större. Ett exempel är världens största gruvtruck Belaz som lastar 450 ton. Den drivs av två V16-motorer om vardera hästkrafter. Man skär i kostnader eller ökar produktiviteten helst både och. Och det är här det tätare och mer integrerade samarbetet mellan gruvbolag och maskinleverantörer kommer in. Men samtidigt vill man öka konkurrensen vid upphandlingen. Traditionella leverantörer till gruvindustrin har börjat känna av konkurrens från kinesiska och östeuropeiska leverantörer som börjar närma sig kvalitetsmässigt. Men gruvbolagen nöjer sig inte med bara med tillförlitlig produktion och socialt ansvarstagande. Utöver teknisk excellens vill de även att leverantörerna själva visar att de är drivande när det gäller kostnadstänk. Man vill ha ett bra förhållande och balans mellan investeringskostnad och total kostnad över maskininvesteringens ekonomiska livslängd. Som leverantör är det därför viktigt att aktivt hjälpa sina kunder att hela tiden vara lite bättre än konkurrenterna. Här har välkända etablerade svenska bolag en stark ställning inte minst genom att det sedan länge varit vanligt att prototyper testats ute hos kund. Leverantörerna vittnar om att inte minst svenska kunder är oerhört krävande, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära något negativt. Det gör deras produkter attraktiva på andra marknader. De hårda leverantörskraven kan sannolikt förklaras med att svenska gruvor förutom ett unikt hårt berg även har en mycket långt dragen automatiseringsgrad. Produktionen är strömlinjeformad och därför är som tidigare nämnts tillgänglighet centralt. Smart Fakta Val av produktionsutrustning påverkar i hög grad verksamhetens resultat. Detta genom investeringskostnader och underhåll och produktivitet genom prestanda och tillgänglighet. Borrutrustning från Driconeq tryggar och effektiviserar gruvindustrin Driconeq utvecklar avancerad borrutrustning för gruvindustrin, vattenborrning, geotermisk och undersökningsborrning. Oavsett hur behoven ser ut kan Driconeq alltid leverera en trygg lösning, med hög tillgänglighet och en servicenivå som motsvarar högt ställda kvalitetskrav från gruvindustrin. I tjugo års tid har Driconeq tillverkat borrör och utrustning i världsklass till gruvföretag runtom i världen. Våra ingenjörer arbetar nära kunden när de skräddarsyr borrlösningar som på detalj - nivå matchar kundens behov. Vi har stor erfarenhet av att anpassa produkterna efter våra kunders behov och önskemål. Vår telefon är öppen dygnet runt för frågor och våra produkt - specialister kan med kort varsel finnas på plats vid en borrarbetsplats. För oss är det viktigt att verkligen finnas där, när kunden behöver oss som mest, säger Driconeqs Senior adviser och produktchef Håkan Olsson. All värmebehandling i egen regi Företaget HÄRDtekno ägs av Driconeq och värmebehandlar all borrutrustning. Genom att hantera all värmebehandling i egen regi, så kan vi garantera en genomgående hög kvalitet och kontroll i hela processen, med minimala ledtider för såväl produktion som leverans. Driconeqs tillverkning sker i värmländska Sunne. Råmaterialet köps in från Europas bästa leverantörer och verksamheten är certifierad enligt ISO och Ytterligare en trygghetsfaktor för våra kunder är vår fullständiga spår - barhet, som sträcker sig från stålverk, tillverkning och bearbetning till färdig produkt, säger Håkan Olsson. ANNONS

7 NYA SCOOPTRAM ST18 Gruvlastaren som maximerar din produktivitet Atlas Copco Scooptram ST18 är gruvlastaren som maximerar din produktivitet. Genom att kombinera avancerad teknologi och smarta lösningar är Scooptram ST18 din bästa vän i gruvan. Designa din egen ST18 på D5 STEG 4 CERTIFIERADE FRÅN 105 TILL 515 KW KEEP IT SIMPLE! MED VÅR ENKLA OCH BEPRÖVADE SCR TEKNIK KAN NI UPPFYLLA DE SENASTE OCH MEST KRÄVANDE EMISSIONSREGLERNA. D8 D11 D13 D16 POWERING YOUR BUSINESS

8 8 Framtid Teknikutveckling FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Jag tror inte att Northlandprojektet är kört om det får nya ägare. Per Weihed För gruvindustrin är dieselmotorer med låga avgasutsläpp avgörande. Arbetsmiljö och djupare gruvor driver på teknikutvecklingen Ska svensk gruvnäring fortsätta att vara konkurrensduglig krävs stora satsningar på forskning och teknikutveckling. Här har gruvföretagen också ett gott samarbete med universitet och de ledande svenska maskinleverantörerna. TEXT FREDRIK DHEJNE FOTO SANDVIK, LTU Professor Pär Weihed vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) leder det strategiska nationella innovationsprogrammet för den svenska gruv- och metallproducerande industrin (STRIM) som löper mellan 2013 och Företagen vill att vi effektiviserar hela värdekedjan och utvecklar mer leana processer. Utmaningen är att vi ska bli mer konkurrenskraftiga, mer resurseffektiva, minska energianvändning och avfall och utveckla mer miljösäkra processer, förklarar han. Bland de deltagande företagen finns LKAB, Boliden, Lundin Mining, Sandvik, Atlas Copco, ABB med flera. Vi har projekt kring prospektering för att göra den processen mer lean och för att bland annat kunna mäta i borrhålen och utveckla mer flexibel borrteknik. Att borra mycket djupa hål är väldigt dyrt. Det är intressant att snabbt ta sig till de stora djupen och samtidigt kunna mäta och analysera. Vi vill också kunna integrera hela processen från prospektering till metallurgi. Han säger att gruvindustrin strävar att ta bort folk från brytningsfronten, eliminera farliga moment och göra arbetet mer fjärrstyrt. Vad funderar du på framåt? Världsbehovet av metaller väntas öka med två till tre procent per år även om priserna varierar över tid, branschen är cyklisk. LKAB och Boliden klarar sig dock ganska bra. LKAB kan ta lite mer betalt för sin produkt och Boliden är inte beroende av järnmalmen. För de mindre svenska gruvorna kan det bli kärvare. Att Northland fick svårigheter tror han beror på att bolaget räknade med högre malmpriser och hade för höga logistikkostnader. Jag tror inte att projektet är kört om det får nya ägare. Sammantaget är svensk gruvindustri extremt konkurrenskraftig och med fortsatt FoU ser jag positivt på framtiden. Professor Jerker Delsing (LTU) arbetar med forskning inom nätverkande elektronik och inbyggda system. Inom gruvteknik jobbar vi med gruvautomation och processautomation. I gruvor bygger man hela tiden ut infrastrukturen. Det är framdragning av el, ventilation, vatten, spår för gruvtåg med mera. Här behövs mer automation. Djupare gruvor kräver också mer teknikutveckling. Då behövs informationssystem som hela Djupare gruvor kräver mer teknikutveckling. Då behövs informationssystem som hela tiden kontrollerar vad som händer med berget. Jerker Delsing tiden kontrollerar vad som händer med berget. Att till exempel utveckla intelligenta bergbultar som sänder information om bergets tillstånd. Han förutspår allt fler fjärrstyrda maskiner. Däremot behöver vi alltid ha servicepersonal som underhåller maskiner på plats. Att förlänga serviceintervallen är också en mycket viktig utveckling. Industrin vill också ha bättre sätt att mäta. Ett exempel är att kunna mäta gasflöden vid pelletstillverkning. Det är mycket besvärligt med svåra miljöomständigheter. Industrin ställer mycket hårda krav vilket har gynnat svenska leverantörer. I vår forskning samarbetar vi bland annat med ABB och flera mindre ingenjörsföretag. Bolidens vd hävdar att det inte finns någon motsättning mellan bra miljö och lönsamhet och kvalitet hur ser du på det? Jag håller med om det. Mår människor och maskiner bra producerar man bättre. Sverige och Finland ligger långt framme. Vi räknar också med att brytning måste ske på betydligt större djup. Det ställer hårdare krav på arbetsmiljö och säkerhet. Vad ser du framåt? Två saker: Ett att vi kan rekrytera ungdomar som vill jobba med avancerad automation, de länder som lyckas med detta har en konkurrensfördel och kan då få fram malm till lägre kostnader. Det andra är att man vågar ligga på teknikens framkant. Vi får fler uppkopplade stora system som utnyttjar all den information som redan finns och informationsmängden ökar. Det kräver mer avancerade datorsystem som kan hantera all informationen och presentera den på ett begripligt sätt för beslutsfattarna. Staffan Sandström är teknisk chef för Bolidens gruvverksamhet. Han säger att en viktig drivkraft för utvecklingen är att höja produktiviteten, öka kapaciteten i befintliga gruvor och automatisera mer. Vi vill kunna jobba kontinuerligt 24 timmar om dygnet, komma åt ställtider och öka personalens effektiva arbetstid. I dag går mycket tid åt till att transportera dem. Vi vill även se till att rätt brytningsfront är i arbete. Vi vill kunna borra och ladda för sprängning fjärrstyrt. Vi vill också bli bättre på att styra verksamheten och optimera arbetet i gruvorna. Det händer alltid saker i en gruva. Folk blir sjuka och maskiner går sönder. Då gäller det att omplanera och vara flexibla. Kommunikation är viktigt i gruvor. Tidigare jobbade vi mycket med radio. I dag drar vi ner wifi i våra gruvor. Då kan vi koppla upp maskiner trådlöst och vi bygger nu en stor kapacitet för datortrafik under jord. Vi sätter även ut fjärrstyrda kameror på visa ställen och vi kommer att fjärrstyra mer. Med vårt underjordiska datanät kan vi titta på vad som händer i gruvan i realtid. Vi ska heller inte ha några olycksfall. Vid brytfronterna är laddning, borrning och byte av borrkronor arbetsmoment med vissa risker. De här momenten skulle vi vilja automatisera mer. Ventileringen i gruvor är en stor energiförbrukare. Här samarbetar Boliden med ABB och flera andra företag för att skapa en mer optimerad ventilation som ska vara behovsstyrd. På sikt vill vi gå ifrån maskiner med förbränningsmotorer under jord och helt och hållet och gå över till elektriska maskiner. Han säger att Boliden har ett bra samarbete med leverantörer och universitet, inte minst LTU. Ju effektivare vi blir desto fattigare malmer kan vi bryta. Vi vill utveckla vår förmåga att kunna få ut så mycket metall som möjligt ur malmen. Vi vill även bli bättre på att ta vara på andra metaller ur våra malmer än det vi gör i dag genom utveckling och framtagning av nya utvinningsprocesser, till exempel hydrometallurgiska processer, avslutar Staffan Sandström. Nordens största lagerhållare av speciallegeringar och titan Dagsaktuell lagerlista online Komplett servicecenter Vattenskärning Vi skickar er order samma dag Mer än 100 års erfarenhet Nickel Monel 400 K-500 Nilo K Nimonic 75 80A Nilomag 77 Incoloy A-286 DS Inconel C-22 C-276 HX X-750 Titan Grad

9 FOR TOUGH JOBS UNDERGROUND Normet Scandinavia AB Svetsarevägen Ludvika Sverige T Normet Norway AS Silovegen Skarnes Norway T NORMET_141105_imageAd_Natural Resources_w123xh177 Metallurgiska mirakel / Foto: Maria Åsén Från råmaterialet hela vägen genom metallurgiska och formande processer tar Swerea MEFOS tag i utmaningarna och skapar framsteg. Våra erfarna experter arbetar i nära samarbete med industrin. Vi erbjuder pilot anläggningar och experimentell utrustning för storskalig forskning och utveckling. Om du kan tänka det kan vi göra det!

10 10 Möjligheter Kalkbrytning FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Eva Feldt, kommunikationschef Nordkalk Grön omställning ökar efterfrågan på kalksten Sveriges omställning till en hållbar samhällsutveckling gör att miljökraven på företagen skärps inom en rad olika områden. Men detta behöver inte bli en ekonomisk belastning. Genom innovativ affärsverksamhet kan utvecklingen ge både miljöfördelar och andra vinster för samhället. TEXT EVA FELDT, KOMMUNIKATIONSCHEF NORDKALK Kalkindustrin har en viktig roll att fylla i den gröna omställningen. I takt med att miljökraven ökar behövs allt mer avancerad teknik, rening av olika utsläpp till luft och vatten och återvinning av alltifrån sopor till metaller. I hela världen får vi en ökad efterfrågan på förnybara råvaror från jord- och skogsbruk. I Sverige får vi också ökad efterfrågan på bra, närproducerade livsmedel. Allt detta ökar efterfrågan på kalksten. Tack vare kalksten kan skördarna i lantbruket och näringstillförseln till djuren förbättras så att våra livsmedel i slutändan blir nyttigare. Kalksten är också nödvändig för att rena vårt dricksvatten, våra avlopp, våra sjöar och vattendrag. Kalksten är det mest naturliga alternativet för rening av olika industriella processer och användningsområdena är omfattande. I många fall saknas i dag alternativ till kalksten i dessa sammanhang. Ett exempel på ny användning av kalksten är avgasrening till sjöss. De nya hårda miljöreglerna för svavelrening av fartygens rökgaser på Östersjön och Nordsjön som träder i kraft 2015 tvingar fram helt nya lösningar för sjöfarten. Nordkalk har utvecklat en ny produkt, granuler av släckt kalk, som absorberar svavlet från rökgaserna i en så kallad torrskrubber. När svavlet reagerar med kalk bildas gips. Därmed renas inte bara fartygets rökgaser, utan en ny produkt uppstår som kan användas för byggmaterial inom exempelvis byggindustrin. Nordkalk bidrar till en förhållandevis enkel lösning som både eliminerar utsläppen och har lågt energibehov. Ett annat exempel är sopförbränning, där skadliga ämnen bildas som måste renas innan rökgasen släpps ut i luften. Olika kalkprodukter används för reningen när vi bränner sopor, industriavfall, returträflis, däck, plast, trä och papper. I dag omvandlas cirka hälften av allt hushållsavfall i Sverige till fjärrvärme via sopförbränning, men behovet ökar i takt med att samhället vill återvinna energin och undvika att lägga sopor på deponi. Naturligtvis ska vi utveckla återvinningen i samhället, vilket är ytterligare ett steg jämfört med energiåtervinning genom avfallsförbränning. Metaller och mineraler kan redan i dag återanvändas i stor utsträckning genom insamling och nedsmältning till nya produkter, men i återvinningsprocessen är kalk en viktig komponent för att klara kraven på rening. Efterfrågan på olika kalkstensprodukter för miljöändamål ökar hela tiden. Vi satsar därför på forskning och utveckling av nya miljöapplikationer som motsvarar kundernas nuvarande och framtida behov och för att leva upp till de nya hårdare miljökraven. Kalksten behövs för många viktiga funktioner i samhället, inte minst inom miljöområdet. För att ställa om till ett mer hållbart samhälle behöver vi effektivt använda oss av de mineralresurser som finns att tillgå. Det gör vi i produktionen av olika kalkstensprodukter, men också genom att kalken förbättrar miljöprestandan i andra produktionsprocesser och produkter i samhället. Kalksten för samhällets och industrins olika behov finns tillgänglig lokalt i Sverige och Östersjöområdet. Ett hållbart användande av dessa resurser ska ske på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Genom att använda oss av den lokalproducerade stenen främjar vi en minskad miljöbelastning och minimerar logistikrelaterade miljöutsläpp. Kalk är naturens egna recept på många miljöfrågor. Smart Fakta Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i nio länder runt Östersjön och sysselsätter totalt cirka 1050 personer. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO miljöcertifierade. Nordkalk tillhör Rettig Group-koncernen.

11 Kostn webb adsfri utbild ning Vad gör du om det hettar till på jobbet? Varje timme börjar det brinna på en arbetsplats någonstans i Sverige. Hos Prevent finns en utbildning om brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin. Lär dig det viktigaste om att förhindra och släcka bränder, och bli medveten om de risker som finns. Utbildningen är kostnadsfri och görs vid datorn. Den tar bara en timme men kan rädda många liv. Läs mer: prevent.se/ brandgruvstal brand_staende_124x176_ indd :28:23 40 ÅR AV SLIT OCH STARKARE ÄN NÅGONSIN EFFEKTIV EGEN METOD FÖR BRYTNING AV SMALA MALMER När det bockbara slitstålet från Oxelösunds Järnverk kom ut på marknaden 1974 var det långt före andra stål inom sitt område. Nu fyller Hardox 40 år och är hårdare, segare och mer eftertraktat än någonsin. RIK ZINK/BLYMALM OCH STABIL DRIFT MED GOD KOSTNADSUTVECKLING GER HÖG LÖNSAMHET OCH STARKT KASSAFLÖDE Vi satsade redan från början på att utveckla ett slitstål som var så hårt som möjligt. Samtidigt skulle det vara segt för att kunna bearbetas på olika sätt utan att spricka. HÖG UTDELNING OCH STARKA FINANSER Hardox kan vara tunnare och ändå starkare än andra stål. Tunnare stål MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA NYA PROJEKT Jan-sep 2014: Intäkterna från malmleveranserna under de tre första kvartalen 2014 uppgick till 38,0 MSEK (mot 34,7 för samma period 2013), en ökning med 9 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 13,4 MSEK (9,8), en ökning med 37 % och en rörelsemarginal på 35 % (28). Vinsten per aktie uppgick till 3,06 SEK (2,05). Likvida medel vid periodens slut var 14,6 MSEK (8,9). Kassaflödet från verksamheten var 15,0 MSEK (9,6). Utsikterna för hela 2014 pekar mot ett resultat efter finansnetto på mer än 16 MSEK vid dagens metallpriser. En förbättring med mer än 50 % jämfört med lovisagruvan.se i lastbilsflak, containrar och andra stålkonstruktioner ger lägre vikt, mer nyttolast, bättre bränsleekonomi och färre transporter. Med hjälp av Hardox går det att bygga en starkare, lättare och mer hållbar värld. Även om du inte ägnar vårt kära stål en enda tanke, så kan du vara säker på att det spar material och energi överallt i din vardag. Vill du veta mer om historien bakom Hardox, välkommen till hardox.com

12 12 Fokus Arbetsmiljö FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Nya arbetsmiljöutmaningar för gruvan Gruvor har ett oförtjänt dåligt rykte som farlig arbetsmiljö. Dagens gruvor möter andra sorters utmaningar, som gamnacke och terminalarm. TEXT WALDEMAR INGDAHL Dagens gruvindustri domineras till största delen av maskinellt arbete och tekniskt styrd utrustning. Det finns nästan inga tunga manuella arbetsuppgifter kvar under jord. Gruvarbetarna sköter arbetet från styrhytter i maskiner och kontrollrum. Svenska gruvor är världsledande på arbetsmiljö. Teknikens utveckling har förändrat gruvbranschen från att vara en personalintensiv näring med stora behov av relativt lågutbildad arbetskraft till att vara en till stora delar mekaniserad och automatiserad näring med behov av högutbildad arbetskraft. Den arbetskraften ställer i sin tur högre krav på säkerheten. Det finns fortfarande delar av arbetet som måste utföras av personal under jorden och riskerna förändras när gruvorna måste gå allt djupare ned för att finna malm. När gruvorna går djupare innebär det att riskerna med spänningar och sprickbildningar i berget ökar vid borrning och sprängning. Maskinerna blir större och fler under jorden, vilket ställer nya krav på planeringen och installation av ventilation. Ett annat sätt är att fler dieselmotorer i gruvmaskinerna ersätts med hybridmotorer eller blir eldrivna och körs på batteri, då myndigheternas krav på lägre gränsvärden för avgaser med största sannolikhet kommer att skärpas. Riskanalyser hittar farliga platser och arbetsmoment för att kunna förebygga olyckor. Närvarokontroller och elektroniska taggar har visat sig vara bra för att personalen ska undvika farliga platser. Tillbud, det vill säga händelser som hade kunnat bli en olycka med personskador, rapporteras nu och utvärderas. Det systematiska arbetet med säkerhet har gett resultat. År 1981 inträffade 51 olycksfall per miljoner arbetade timmar, enligt branschföreningen SveMin. År 2013 har siffran sjunkit till åtta olycksfall per miljoner arbetade timmar Det är noga med att få till en arbetskultur av att värna säkerheten och sina kollegor, för de flesta olyckor sker sällan av att berg faller ner på någon, säger Anders Henriksson, LKAB:s förädlingschef i Malmberget. Riskerna uppstår när någon genar, eller tar en chansning i arbetet. Det är en fråga om värderingar; det finns ett likhetstecken mellan bra affärer och en bra arbetsmiljö. Krossoperatörer drabbas framför allt av besvär i axlar, rygg och nacke. Pernilla Ericsson Entreprenadföretag sköter ofta riskabla uppgifter som borrning, sprängning eller malmlastning eller anlitas som specialister. Det är viktigt att vara noggrann vid kontraktsskrivningen med entreprenadföretagen För att få tillträde måste entreprenörerna genomgå säkerhetsutbildning med prov via datorn. Det är ett formellt krav, påpekar han. Dataoperatörsjobben leder till nya utmaningar för företagens hälsovårdsarbete. Pernilla Ericsson, sjukgymnast och specialist i ergonomi vid Västerbottens läns landsting, har i EU-projektet Minehealth studerat riskerna för belastningsskador hos krossoperatörer. De drabbas framför allt av besvär i axlar, rygg och nacke, säger hon, vilket har en koppling till enformigt stillasittande arbete framför skärm. De ställningarna behöver förebyggas med bättre utformning av arbetsstationerna och kombineras med variation och fysisk rörelse. Skiftesarbete påverkar kroppen och kan leda till sämre sömn, hjärt- och kärlsjukdomar, magbesvär eller diabetes. Gruvan är en arbetsmiljö som det är viktigt att få en överblick på, därför är samordningsansvaret nyckeln till säkerhet. Smart Fakta Mörker är en arbetsmiljörisk, då det kan störa kroppens hormonrytm. Därför behövs 30 minuters solljus varje dag, bättre belysningsutformning och ljuskaféer under jord.

13 HILUX INVINCIBLE. ÖVERJORDISKT STARK UNDER JORD. Jubileumspris från kr Gäller t.o.m. 31 dec Ord. pris från kr exkl. moms Leasing från kr/mån* exkl. moms I Aitik-gruvan utanför Gällivare rullar ett hundratal Toyota Hilux. Dygnet runt, året om, obesegrade av de tuffa förhållanden som råder. Vår nyaste i serien är Toyota Hilux Invincible. En stor femsitsig evighetsmaskin som klarar hela 48 graders lutning, kan lasta upp till 995 kg och dra kg. Just nu finns Hilux Invincible till jubileumspris för att fira att Toyota funnits 50 år i Sverige. JUBILEUMSPRISET ÄR ETT REK CA PRIS FRÅN GENERALAGENT OCH GÄLLER BILAR I LAGER T O M 31 DEC -14, LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. *FINANSIERINGS UPPGIFTER FRÅN TOYOTA FINANCIAL SERVICES: LEASING MED RÖRLIG RÄNTA 4,95 % (OKT -14), 36 MÅNADER, 30 % SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 45 % RESTVÄRDE. LEASINGPRISER ÄR EXKL MOMS, UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING HILUX 7,3 8,6 L/100 KM OCH G/KM. MILJÖKLASS EURO5. BILEN PÅ BILDEN KAN VARA EXTRAUTRUSTAD. MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER, PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. PRIS FRÅN KR AVSER HILUX INVINCIBLE D-CAB 2,5 D-4D MANUELL.

14 14 Profilintervju Paul Marsden FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Ljust för producenter av järnmalm Läs intervjun på mobilen! FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE På lång sikt är framtiden god för europeiska producenter av högkvalitativ järnmalm och användandet kommer att bli mer uppskattat. Det säger Paul Marsden vid Nordic Iron Ore AB. TEXT FREDRIK DHEJNE FOTO BENJAMIN ANDREASSON Technical Sales and Marketing Director Paul Marsdens uppgift i företaget är att svara för produkt- och processutveckling. Bolaget är på väg att slutföra en genomförandestudie (feasibility study). Denna räknar med tolv till 15 år initial livslängd på gruvan, men studierna visar att det finns tillräckligt med malm för minst 30 till 40 år framåt. Marsden säger att arbetet går väldigt bra och följer planen. Vi har anlitat en oberoende konsult som ska gå igenom rapporten och alla data. Planen är att detta ska vara klart första kvartalet nästa år och får vi finansiering kan vi möjligen starta produktion i liten skala 2016 om marknadssituationen så medger och i full skala Vi har fått vårt miljötillstånd så vi är spade ready. Det vi behöver göra är att skaffa ytterligare finansiering för fler faser av utveckling. Tekniskt ser jag inga skäl till att vi inte skulle komma igång. Jämfört med många andra projekt i världen kan vi bli en producent med låga kostnader och hög kvalitet på vår produkt. Vi tror att vi kan sälja den på vilken marknad som helst, det är bara en fråga om pris. Miljön för gruvverksamhet är mycket bra i Sverige. Vad betyder malmpriserna för gruvindustrin? Vi har sett ett substantiellt prisfall på runt 40 procent de senaste månaderna. Det har varit ett förödande slag för en del operatörer och påverkat många utvecklingsprojekt. Men jag är övertygad om att vi kan överleva med denna prisnivå. Nordic Iron Ore siktar i första hand in sig på den europeiska marknaden. Vi har närheten till marknaden och producerar en högkvalitetsprodukt som ger en bättre marginal. Det finns därför stora möjligheter att konkurrera med länder som Brasilien och Kanada som är stora leverantörer till Europa. Många av de europeiska stålindustrierna arbetar med högkvalitetsprodukter och riktar in sig mot bilindustrin och liknande kunder, som efterfrågar högkvalitativa malmprodukter. Vad är er stora utmaning? Det är att få tillräcklig finansiering, det har redan dragit ned takten i vårt projekt. De goda nyheterna är att vi fortfarande är här och igång och nu ökar vi takten. Men marknaden är trög nu och många investerare har förlorat pengar och är mer tveksamma. Nu tittar de på projekten mycket mer noggrant än tidigare. Vi måste jobba hårt med vår trovärdighet. Hur ser du på ny- och återstartade projekt i Sverige? När det gäller återstart har vi en distinkt fördel genom att vi har tillgång till en befintlig infrastruktur, energi, vägar och järnväg alldeles intill. Det är ingen hemlighet att till exempel Northland har mycket höga kostnader för att bygga upp en helt ny logistikkedja från väg till järnväg och vidare till utskeppningshamn. Deras logistikkostnader ligger runt 30 USD/ton medan våra ligger närmare 10 USD/ton. Hur kan svensk gruvnäring klara den internationella konkurrensen? Svensk gruvnäring är konkurrenskraftig även om de norrländska gruvorna har lite högre kostnader på grund av sitt läge, men det gäller även för gruvor i Kanada och Ryssland. Visst har Sverige högre löner, sociala kostnader och miljörestrik- Gruvor i ett större sammanhang. Ett nytt pelletsverk i Kiruna. Ny huvudnivå för gruvan i Kiruna och Malmberget. Återstart av gruvan i Dannemora. Alla är de exempel på hur Sweco tillsammans med kunder har skapat hållbara lösningar för Sveriges gruvindustri. Genom att kombinera vår unika kompetens och er farenhet som 50 år inom gruvbranschen har gett oss, med fördelarna med att vara ett stort företag, hoppas vi vara en uppskattad samarbets partner i minst 50 år till. Vad kan vi göra för dig? Läs mer om våra konsulttjänster på

15 FOKUSGRUVINDUSTRIN.SE Paul Marsden Profilintervju 15 Men jag är övertygad om att vi kan överleva med denna prisnivå. tioner, men det kan kompenseras genom en relativt liten arbetsstyrka, hög teknisk nivå och automationsgrad. Ni har en mycket välutbildad arbetskraft med duktiga ingenjörer. Tror du en ny regering kan införa mer restriktioner för er verksamhet? Jag hoppas inte det. Sverige har en väletablerad miljölagstiftning. Utomlands tror en del att den är väldigt svår. Det är den inte, den är mycket klar och uppfyller man dess krav är det inga problem. Vi satsar på miljövänlig och energisnål teknik, vår ytpåverkan är mycket liten och vi har ett mycket starkt stöd från kommunen och det lokala näringslivet. Vad är fördelen att driva en gruva här jämfört med andra länder? Miljön för gruvverksamhet är mycket bra i Sverige. Lagstiftningen är tydlig, ni har ett stabilt styre och låg grad av korruption det gillar näringslivet. Men också ur ett tekniskt och historiskt perspektiv har ni en lång historia av gruvdrift och erfarna, välutbildade personer. För oss är Sverige en säker plats i ett brett avseende. Landet är också förutsägbart även om ni nu byter regering. Vi vet att en ny regering inte kommer att riva upp hela lagstiftningen och göra tokiga saker. Däremot väntar han att logistikkostnader på medellång och längre sikt kan öka på grund av högre avgifter för järnvägsoperatörerna, hårdare beskattning av lastbilar och de nya reglerna för svavel i fartygsbränsle. Jag tror ändå att järnvägen kommer att vara konkurrenskraftig. Det är ju det enda alternativet för att transportera stora volymer malm på land. Vi tror att man kommer att ta hänsyn till den svenska industrin när man sätter järnvägstaxorna. Hur ser du på framtiden för gruvindustrin, både i Sverige och utomlands? På lång sikt är den mycket god. Europeiska företag kommer att öka sin produktion av högkvalitativ järnmalm. Användandet av denna typ av malm kommer att bli allt mer uppskattat, inte minst därför att många nya fyndigheter har malm av lägre kvalitet. Globalt kan vi vänta en hel del tillväxt. Om investeringarna i järnmalmsprospektering minskar globalt finns dock en reell fara för en stark prisstegring och instabilitet. Även om vi i teorin gillar höga priser föredrar vi stabilitet. Ledtiden från prospektering till färdig gruva är lång och då är stabilitet mycket viktig. Smart Fakta Paul Marsden Utbildad geolog, examinerad Vidareutbildade sig 1988 till ingenjör (Chartered Engineer). Har jobbat inom den engelska mineralprocessindustrin och därefter 26 år på British Steel utomlands som konsult inom gruv- och malmförädlingsindustri. Därefter blev det svenska Northland och i november 2011 kom han till Nordic Iron Ore. Prospektering med miljöansvar I många av de miljöer där prospektering utförs är det extra viktigt att miljöpåverkan minimeras. Det finns flera sätt att vara skonsam mot miljön. Exempelvis att om möjligt utföra prospekteringsborrning vintertid för att undvika markskador, säger Matti Rautakoski, business manager på Kati. Entreprenadfirman som sedan tio år tillbaka är ISO certifierad är specialiserad på tjänster inom prospektering. Bandgående fordon är ett sätt att se till så att markskadorna blir så små som möjligt särskilt under barmarksperioden. Oavsett utrustning kan attityden och hänsynen hos personalen i fält inte underskattas. Den avgör om man gör ett acceptabelt eller extraordinärt bra arbete. Områden där kraven på miljöskydd är särskilt utmanande. Här kan vi använda ett stängt kretslopp för borrningen som även är anpassat för användning i arktiska områden. En stor fördel med metoden är att vattnet kan återcirkuleras i borrhålet. Vattenmängden kan därmed minskas med hela 75 procent och reducerar alltså även behovet av transporter av sköljvatten. Denna metod separerar alltså stenmaterialet från vattnet. Vi kan därmed även erbjuda kunderna möjlighet att transportera bort detta från platsen. producera kg guld per år. Läs mer om Bolaget på: Expansion längs Karelska Guldlinjen i Finland Endomines AB (publ) är ett gruvbolag med guldproduktion baserad på egna mineralreserver och mineraltillgångar längs den 40 km långa Karelska Guldlinjen. Produktionskapaciteten i det centralt Förutsättningarna placerade anrikningsverket i Pampalo uppgår till ton per år. Bolaget har målsättningen att producera kg guld per år. Affärsidé Regelverket för att erhålla undersökningstillstånd och för prospektering av Expansion längs Endomines affärsidé är att utveckla guld- och industrimineralförekomster till ekonomiskt lönsamma gruvor, är gynnsamma. Landet bearbetningskoncessioner är väl strukturerat. malmfyndigheter i Finland Affärsidé Karelska Endomines affärsidé är att utveckla guld- och industrimineralförekomster till ekonomiskt lönsamma gruvor, med primärt fokus på Pampalogruvan och andra guldfyndigheter längs med Karelska Guldlinjen. fyndigheter längs med Karelska Guldlinjen. infrastruktur, stabila med primärt fokus på Pampalogruvan och andra guld- Gruvindustrins affärsförutsättningar har i en Finland väl utvecklad Förutsättningarna för prospektering av politiska malmfyndigheter i Finland är gynnsamma. Landet har en förutsättningar och Guldlinjen Gruvor Gruvor väl utvecklad infrastruktur, Hosko möjligter att erhålla både stabila politiska förutsättningar och möjligter att erhålla både Endomines prioriterar i nuläget guldproduktion i Pampalo och Rämepuro med plan att under 2015 inleda produktion i Hosko. Bolagets palo pro- och Rämepuro med plan att under 2015 inleda sökningstillstånd och Kuivisto bearbetningskoncessioner bearbetningskoncessioner Endomines prioriterar i nuläget guldproduktion i Pam- undersökningstillstånd under- och jektportfölj omfattar vid sidan av dessa ett flertal guldfyndigheter i olika produktion i Hosko. Bolagets projektportfölj omfattar för gruvprospektering över större områden. för gruvprospektering Generellt exploateras i Finland: guld, platina, större områden. grund- Generellt över utvecklingsfas, som också utgör en solid bas för framtida expansion av vid sidan av dessa ett flertal guldfyndigheter i olika utvecklingsfas, som också utgör en solid bas för framtida exploateras i Finland: guld, verksamheten. Pampalo metaller, diamanter, uran samt industrimineraler. Endomines AB (publ) är ett gruvbolag Endomines har även ambitionen att aktivt delta i en framtida transformering och konsolidering av den nordiska gruvbranschen och kommer Endomines har även ambitionen att aktivt delta i diamanter, uran samt expansion av verksamheten. platina, grundmetaller, med guldproduktion baserad på egna mineralreserver därför att utvärdera och mineraltillgångar de eventuella möjligheter som uppstår. en framtida transformering och konsolidering av den Rämepuro industrimineraler. längs den 40 km långa Karelska Guldlinjen. nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera de eventuella möjligheter som uppstår. En ytterligare hörnsten Endomines strategi är att utnyttja det gynnsamma klimatet för prospektering och projektutveckling som råder i Produktionskapaciteten i det centralt placerade En ytterligare hörnsten i Endomines strategi är att Muurinsuo anrikningsverket Finland. Landets i Pampalo infrastruktur uppgår är välutvecklad till 420 och den politiska miljön utnyttja det gynnsamma klimatet för prospektering och Ellinsuo 000 ton stabil. per Regelverket år. Bolaget för att har erhålla målsättningen undersökningstillstånd att och bearbetningskoncessioner är väl strukturerat. projektutveckling som råder i Finland. Landets infrastruktur är välutvecklad och den politiska miljön stabil. 40 KM Korvilansuo Kuittila Gruvindustrins affärsförutsättningar Läs mer om Bolaget på:

FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN. Rekryteringsboom här är de nya arbetstillfällena. Besök oss på Euro Mine Expo Skellefteå, 10 12 juni 2014

FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN. Rekryteringsboom här är de nya arbetstillfällena. Besök oss på Euro Mine Expo Skellefteå, 10 12 juni 2014 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN MAJ 2014 Arbetsmiljö utmaningar i dagens gruvor Smarta maskiner framtiden för gruvnäringen

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media natural resources CSR viktigt för gruvbolagen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media natural resources CSR viktigt för gruvbolagen annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons natural resources för alla led i gruv- och mineralbranschen JUNI 2012 Sprängning fokus på miljö och säkerhet Prospektering grunden för gruvdrift

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

24 sidor. om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt. Urban Mining Forskning och utveckling.

24 sidor. om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt. Urban Mining Forskning och utveckling. ANNONS Dec 0 4 sidor om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt Hållbara samhällen Urban Mining Forskning och utveckling Världsledande inom elektronikåtervinning Sveriges ledande

Läs mer

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring Strategisk samverkan för svensk gruvnäring FÖRORD 3 RAPPORTENS INNEHÅLL I KORTHET 4 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG 7 INLEDNING 12 UTBLICK 14 Gruvnäringen i världen 14 Gruvnäringen i EU och Europa 15 Gruvnäringen

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Dorétackan på bilden, som göts i februari, innehåller cirka 70 procent guld, 16 procent silver och 13 procent koppar.

Innehåll. Årsstämma. Dorétackan på bilden, som göts i februari, innehåller cirka 70 procent guld, 16 procent silver och 13 procent koppar. Årsredovisning 2011 Innehåll Nordic Mines i korthet 4 VD har ordet 6 Produktion 8 Fyndighet 12 Miljö 15 Medarbetare 18 Prospektering och övriga projekt 20 Marknaden 24 Mineralreserv och mineraltillgångar

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE Dåliga tider föjs av bra. Vårda varumärket som arbetsgivare. SIDAN 6 UDDA IDÉER KRÄVER MOD En lösningsorienterad

Läs mer

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS FRAMTIDENS SKOGSBRUK FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT JUNI 2014 Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk Skogsutbildning ökade kompetenskrav Skogsmaskiner

Läs mer

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma STÅL & GRUVOR Trögare ute i världen Den globala stålproduktioen ökade globalt med bara 0,8 procent i fjol, men i Sverige ökade produktionen med 3 procent. Tillförsel av handelsfärdigt stål, miljoner ton

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

24 Anläggningar. 25 Miljö och hållbarhet 26 Styrelse 28 Ledande befattningshavare

24 Anläggningar. 25 Miljö och hållbarhet 26 Styrelse 28 Ledande befattningshavare IO Nordic Iron Ore Årsredovisning 2013 Innehåll 2 Nordic Iron Ore i korthet 24 Anläggningar 38 Kassaflöde koncernen 3 Året i korthet 4 VD-ord 6 Marknad och produkter 9 Nordic Iron Ores tillståndsportfölj

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

forskning på djupet Med hjälp av Atlas Copcos borrigg Christensen CT20 ska forskarna få svar på frågor om livets utveckling.

forskning på djupet Med hjälp av Atlas Copcos borrigg Christensen CT20 ska forskarna få svar på frågor om livets utveckling. En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 2 / 2012 forskning på djupet Med hjälp av Atlas Copcos borrigg Christensen CT20 ska forskarna få svar på frågor om livets

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8 Årsredovisning 2013 B Endomines AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll År 2013 i korthet 1 Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2 Vd har ordet 4 Marknad 6 finland som gruvland 8 Från prospektering

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Politikens pris Vem bestämmer vad maten får kosta? Blingbling Stjärnornas klockrena investering Laddat för elmarknaden Bolagen kan inte förlora

Politikens pris Vem bestämmer vad maten får kosta? Blingbling Stjärnornas klockrena investering Laddat för elmarknaden Bolagen kan inte förlora Nummer 1 2012 Bryt! MALMEN ÄR NORRLANDS GULD Politikens pris Vem bestämmer vad maten får kosta? Blingbling Stjärnornas klockrena investering Laddat för elmarknaden Bolagen kan inte förlora En tidning från

Läs mer