Systemkomponenter som ingår i bygg- och anläggningsarbeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemkomponenter som ingår i bygg- och anläggningsarbeten"

Transkript

1 Bygg- och anläggningsarbeten Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1. Omfattning Detta produktblad innehåller rekommendationer för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, inklusive tillhandahållandet av relaterade tjänster som kyl-, värme- och ventilationstjänster samt elförsörjning. Produktbladet tar upp olika faser som design, byggnation, användning och bortforsling av avfall vid uppförandet av t.ex. offentliga byggnader och kontorsbyggnader. För var och en av dessa faser föreslås miljökriterier. Kriterierna tar upp energiförbrukning, användning av förnybara energikällor (RES), byggnadsmaterial och byggprodukter, avfallshantering och vattenhushållning. Andra aspekter som påverkar bygg- och anläggningsarbetenas miljöeffekter tas också upp, t.ex. arkitektens erfarenhet, övervakning och användaraspekter. Den föreslagna strategin ser byggnader som ett system snarare än bara en samling komponenter. Kriterierna kan användas i anbudsförfaranden för såväl uppförandet av nya byggnader som renoverings- och underhållskontrakt. Systemkomponenter som ingår i bygg- och anläggningsarbeten Energiprestanda Energiförbrukning (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el) Passivhus och lågenergihus Förnybara energikällor (RES) Övervakning av energiprestanda Byggnadsmaterial Uteslutning av vissa byggnadsmaterial och krav på hållbara byggnadsmaterial Livscykelanalys (LCA): lång livscykel och effektiva material Isoleringsmaterial Specifika byggnadsmaterial av trä, järn, betong, murverk etc. Avfallshantering Minskning av avfallsmängden och återvinning och/eller återanvändning av material Vattenhushållning Vattenbesparande installationer och användning av regnvatten/gråvatten Övrigt Transport och buller Verifiering 1

2 Byggprocessen 1. Projektutveckling 2. Preliminär design/arkitekttävling 3. Inlämning av byggplan 4. Genomförande av byggplan 5. Bygg- och anläggningsarbeten och utförande av byggtjänster 2. Viktiga miljöeffekter Effekter Energiförbrukning för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och el, och de koldioxidutsläpp som detta resulterar i. Förbrukning av naturresurser. Förbrukning av färskvattenresurser, både vid uppförandet och användningen av byggnaden. Utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen under tillverkning eller bortforsling av byggnadsmaterial som får till följd att luft och vatten förorenas. Negativa hälsoeffekter för dem som använder byggnaden på grund av byggnadsmaterial som innehåller farliga ämnen. 2 Miljöanpassad upphandlingsstrategi Maximera byggnadernas energiprestanda. Garantera höga energieffektivitetsstandarder för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvattensystem och elektronisk utrustning. Använda avtal med energitjänstföretag om garanterat resultat. Uppmuntra användningen av lokaliserade 1 förnybara energikällor (l-res) och högeffektiv kraftvärme. Inkludera en systematisk livscykelanalys (LCA) för byggnadsmaterial. Uppmuntra användningen av hållbart avverkade och tillverkade resurser och byggnads-/isoleringsmaterial. Uppmuntra installation av effektiva vattenbesparingstekniker och minska användningen av f ärskvatten under själva byggprocessen. Uppmuntra användning av byggnadsmaterial som inte är giftiga samt att även använda byggmaterial som baseras på förnybara råmaterial. Uppmuntra användning av ersättningsämnen/ersättningsmaterial för byggnadsmaterial som innehåller farliga 1 Med lokaliserade förnybara energikällor (l-res) avses förnybara energikällor som genererar kapacitet inom själva byggnaden (t.ex. solpaneler och solceller, panna för biomassa, kraftvärmeproduktion, vindturbiner etc.). 2 Definieras och förtecknas i direktiv 76/796/EEG. 2

3 Koldioxidutsläpp till följd av transporterna av byggnadsmaterial och byggprodukter. ämnen 3 genom att även använda byggnadsmaterial som baseras på förnybara råmaterial. Använd energieffektiva fordon för transporter och på byggarbetsplatserna. Tillämpa effektiva system för styrning av försörjningskedjan. Avfallsproduktion Minimera avfallsproduktionen och se till att rivnings- och byggavfall avfallshanteras på rätt sätt. 3. Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten 3.1 Kontraktsföremål och utvärderingskriterier Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Kontraktsföremål och utvärderingskriterier Kärnkriterier Kontraktsföremål Uppförande av nya energieffektiva och RES-vänliga [ange typ av byggnad] med hjälp av miljövänliga byggnadsmaterial och byggprodukter eller Renovering av byggnadsbeståndet [ange typ av byggnad] till höga energieffektiva och RES-vänliga standarder med hjälp av miljövänliga byggnadsmaterial och byggprodukter. 3 Den upphandlande myndigheten ska se till att byggnadsmaterialens säkerhet och funktionalitet inte hotas (t.ex. deras motståndskraft mot svampangrepp) när ersättningsämnen/ersättningsmaterial används. 3

4 Utvärderingskriterier 4

5 Utestängning av vissa entreprenörer 1. Byggföretag som vid upprepade tillfällen har brutit mot miljölagstiftningen eller miljöföreskrifter eller har befunnits skyldiga till allvarliga fel vid yrkesutövningen i enlighet med artiklarna 53 och 54 i direktiv 2004/17/EG och artikel 45 i direktiv 2004/18/EG kommer att utestängas från anbudsförfarandet. Arkitektens erfarenhet av miljöanpassad konstruktion 2. Arkitekten ska styrka att han eller hon har tillräcklig erfarenhet av miljöanpassad byggnadsdesign. Detta kan inkludera en hänvisning till specialister på närbesläktade områden, t.ex. ingenjörskonsulter som sysslar med värme- och kylsystem. Varje sökande måste lämna in ett dokument på två sidor med en redogörelse av sin (tidigare och nuvarande) erfarenhet på följande områden (vägledande förteckning): Energieffektiv och RES-vänlig byggdesign, inklusive (i förekommande fall) specifika krav på energiförbrukning per m² inklusive uppvärmning, kylning, belysning och ventilation för ett tidigare arbete. Användning av högeffektiv kraftvärme. Användning av förnybara energikällor. Användning av avtal om garanterat resultat med energitjänstföretag. Utformning av lufttäta system och värmeväxlingssystem med värmeåtervinning. Bioklimatisk arkitektur för att uppnå energieffektivitet, värmekomfort, bra ljusförhållanden och bra inomhusklimat utan att behöva använda sig av mekaniska system, t.ex. användning av dagsljussystem för ljusförsörjningen. Användning av byggnadsmaterial och byggprodukter som uppfyller miljökriterier. Vatteneffektivitet. Minskning av avfallet. Teknisk kapacitet att vidta de miljömässiga förvaltningsåtgärder som krävs för att se till att bygg- och anläggningsarbetena utförs på ett miljövänlig sätt 3. Anbudsgivarna ska styrka att de har den tekniska kapacitet (antingen att de har interna experter på företaget eller att de samarbetar med experter) som krävs för att vidta vissa miljömässiga förvaltningsåtgärder som uppfyller följande krav: Garantier för effektivt skydd för floran och faunan på byggarbetsplatsen och dess omgivningar (när bygg- och anläggningsarbetena sker i ett område med känslig miljö). Åtgärder för att förhindra farligt avfall eller utsläpp av farliga ämnen som kan skada området. Miljöförvaltningsåtgärder som syftar till att minimera avfallsproduktionen på plats, respektera bullerföreskrifterna och undvika trafikstockningar. Åtgärder för att garantera energi- och vatteneffektivitet. Verifiering: Styrkandet kan bland annat ske genom EMAS- och ISO certifikat eller likvärdiga certifikat som har utfärdats av organ som uppfyller gemenskapslagstiftningen eller relevanta europeiska eller internationella certifieringsstandarder som baseras på miljöförvaltningsstandarder. Andra former av bevis som tillhandahålls av företaget och styrker den tekniska kapacitet som krävs ska också godtas. 5

6 3.1.2 Kontraktsföremålet och utvärderingskriterier Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Kontraktsföremål Uppförande av ny/renovering av [ange typ av byggnad] för att nå en energieffektivitet som ligger i närheten av standarden för passivhus eller lågenergihus och med användning av hållbara byggnadsmaterial, intelligenta energitjänstlösningar (EPC), hållbara vattenhushållnings- och avfallshanteringsaspekter och hälsosamma levnadsförhållanden. Utvärderingskriterier Anbudsgivarna ska uppfylla de uteslutnings- och utvärderingskriterier som anges i kärnkriterierna. Utöver erfarenhetskraven i kärnkriterierna ska arkitekten även styrka sin tidigare och nuvarande erfarenhet av miljöanpassad byggnadsdesign. Detta kan inkludera en hänvisning till specialister på närbesläktade områden, t.ex. ingenjörskonsulter som sysslar med värmeoch kylsystem. Varje sökande måste lämna in ett dokument på två sidor med en redogörelse av sin (tidigare och nuvarande) erfarenhet på följande områden (vägledande förteckning): Användning av redskap för livscykelkostnad och livscykelanalys i samband med utformningen av byggnader. Bra inomhusklimat Förklarande anmärkningar Arkitektens erfarenhet av miljövänlig byggteknik: För att bedöma arkitektens erfarenhet måste även den upphandlande myndigheten ha erfarenhet på området. Det kan vara lämpligt att ta in externa experter och tillsätta en jury som kombinerar den gemensamma kunskapen för att bedöma de olika arkitekternas förklaringar om vilken erfarenhet de har. Förteckningen är vägledande och kan beroende på de aktuella omständigheterna utökas/kortas ned. Den upphandlande myndigheten ska avgöra vad som avses med lämplig tidigare erfarenhet 1. Utestängning på grund av allvarliga fel i yrkesutövningen: Anbudsgivare kan bara utestängas om en medlemsstats nationella lagstiftning innehåller miljörättsliga bestämmelser, och överträdelsen av denna lagstiftning (och en dom i domstol som fastställer detta) skulle utgöra ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Anbudsgivare som har dömts för ett sådant brott ska utestängas från anbudsförfarandet (artiklarna 53 och 54 i direktiv 2004/17/EG och artikel 45 i direktiv 2004/18/EG). 6

7 3.2 Obligatoriska krav på entreprenaden och utvärderingskriterier Kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Energiprestandakrav a) Energiprestandakrav Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Energiprestanda Obligatoriska krav på entreprenaden Energiförbrukningsstandarder 1. Byggnadens totala [netto/slutliga/primära] 4 energibehov (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el) ska vara [X] procent lägre än det maxvärde som anges i [ange relevant nationell lagstiftning]. Utbildning i energieffektivitet 2. Den som ska förvalta byggnaden ska utbildas i energieffektiv användning av byggnaden när bygg- och anläggningsarbetena/renoveringen har slutförts. Anbudsgivaren ska ange vad som ingår i utbildningen. Utvärderingskriterier Extrapoäng delas ut för: 1. Lägsta energiförbrukning och användning av lokaliserade förnybara energikällor och/eller högeffektiv kraftvärme. Lägre energiförbrukning än vad som krävs i de obligatoriska kraven på entreprenaden, baserat på byggnadens totala [netto/slutliga/primära] energibehov (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el). Extrapoäng delas ut i en fallande skala från det bästa till det sämsta anbudet b) Energiprestandakrav Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Obs. Två olika alternativ föreslås för energiprestanda. Förutom att välja ett av alternativen bör den upphandlande myndigheten dessutom inkludera det allmänna kriteriet för energiprestanda i den tredje rutan. 4 Det finns huvudsakligen tre sätt att specificera energiförbrukning på, beroende på hur systemgränserna definieras: Nettoenergi: Energi som konsumenterna kan använda i apparater och system. Beräkningen tar endast hänsyn till byggnadens egenskaper och inte värme-/kylsystemens egenskaper och resulterar i nettoenergianvändning. För att beräkna nettoenergin behöver man uppgifter om inomhusklimatkrav, interna värmevinster, byggnadens egenskaper och yttre klimatförhållanden. Slutlig energi: Energiförbrukning uppmätt hos slutanvändaren. För en byggnad det energiintag som mäts upp vid ingången till byggnaden. Primär energi: Energiförbrukning uppmätt på naturresursnivå/primärt energiinnehåll. 7

8 Energiprestanda Alternativ 1 Obligatoriska krav på entreprenaden Energiprestandastandard 1. Energiprestandan ska uppfylla de kriterier som standarderna för lågenergihus eller passivhus baseras på [ange namn och Internetadress till en relevant specifikation för lågenergihus eller passivhus] 5 Utbildning i energieffektivitet 2. Den som ska förvalta byggnaden ska utbildas i energieffektiv användning av byggnaden när bygg- och anläggningsarbetena/renoveringen har slutförts. Anbudsgivaren ska ange vad som ingår i utbildningen. Energiprestanda Alternativ 2 Obligatoriska krav på entreprenaden Lokaliserade förnybara energikällor (l-res) 1. Minst [X] procent av [netto, slutliga eller primära] energibehovet ska komma från förnybara energikällor (l-res). Med lokaliserade förnybara energikällor avses förnybara energikällor som genererar kapacitet inom själva byggnaden (t.ex. solpaneler och solceller, panna för biomassa, kraftvärmeproduktion, vindturbiner etc.). Energiförbrukningsstandarder 2. Byggnadens totala [netto/slutliga/primära] energibehov (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el) ska vara [X] procent lägre än det maxvärde som anges i [ange relevant nationell lagstiftning]. Utbildning i energieffektivitet 3. Den som ska förvalta byggnaden ska utbildas i energieffektiv användning av byggnaden när bygg- och anläggningsarbetena/renoveringen har slutförts. Anbudsgivaren ska ange vad som ingår i utbildningen. Utvärderingskriterier Extrapoäng delas ut för: 1. Innovativa energieffektiva byggtjänster: Anbudsgivare ska lämna in specifika förslag på hur de ska göra för att uppnå energieffektiv belysning, uppvärmning, kylning, högeffektiv kraftvärme och ventilation i byggnaden. Extrapoäng delas ut för den föreslagna strategin beroende på hur stor energibesparingen beräknas bli (i förhållande till standardsystem och med hänsyn till de nätförluster som undviks vid högeffektiv kraftvärme) och användningen av passiva komponenter (t.ex. isolering, dagsljusanvändning). 2. Lägre energiförbrukning: Lägre energiförbrukning än vad som krävs i de obligatoriska kraven på entreprenaden, baserat på byggnadens totala [netto/slutliga/primära] energibehov (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el). Extrapoäng delas ut i en fallande skala från det bästa till det sämsta anbudet. 5 Den vedertagna betydelsen av lågenergihus har förändrats över tid, och kommer säkerligen att fortsätta förändras framöver. Just nu anses allmänt att ett lågenergihus är ett hus som använder ungefär hälften av de tyska och schweiziska lågenergistandarderna för byggnadsuppvärmning, vanligtvis från 30 kwh/m²a till 20 kwh/m²a (9 500 Btu/ft²/yr till Btu/ft²/yr). 8

9 3.2.1 c) Energiprestandakrav Förklarande anmärkningar Allmän anmärkning: Man bör göra en bedömning av i vilket skede det är bäst att inkludera de olika miljökriterierna (arkitekternas designtävling, anbudsförfarandet för bygg- och anläggningsarbetena). Procentandel lokaliserade förnybara energikällor (l-res): Den upphandlande myndigheten ska avgöra lämplig minsta procentandel av lokaliserade förnybar energikällor. Detta kommer i hög grad att bero på klimatförhållanden och erfarenhet av installering av lokaliserade förnybara energikällor. Värdet bör vanligtvis ligga på 5 20 procent. Energiförbrukningsstandarder: Valet av nettoenergibehov, slutligt energibehov eller primärt energibehov beror på vilka riktmärken för att definiera energiprestanda som används i den nationella lagstiftningen. Den upphandlande myndigheten ska tydligt ange vilken lagstiftning som är tillämplig (se tabell 13 i bilaga 1 i bakgrundsrapporten för bygg- och anläggningsarbeten. När den upphandlande myndigheten bedömer de anbud som har lämnats in ska den kontrollera att lämplig beräkningsmetod har använts. Eventuellt måste detta verifieras av en extern/intern expert. Energiförbrukningsstandarder definition av procentandelsnivåer: Den procentandelsnivå (ambitionsnivå) som ska anges beror på ambitionsnivån i den maximala energiprestanda som definieras i nationell lagstiftning. Man bör sikta på att ligga åtminstone 20 procent lägre än kraven i befintlig nationell standard. Standarder för lågenergi- och passivhus: Den vedertagna betydelsen av lågenergihus har förändrats över tid och kommer säkerligen att fortsätta förändras framöver. Just nu anses definitionen vara en förbrukning som ligger mellan 30 kwh/m²a och 20 kwh/m²a (9 500 Btu/ft²/yr till Btu/ft²/yr). Som jämförelse har den tyska standarden för passivhus med ultralåg energiförbrukning, som för närvarande håller på att antas i vissa länder i Europa, ett krav på maximal byggnadsuppvärmning på 15 kwh/m²a eller 4,755 Btu/ft²/yr (http://sv.wikipedia.org/wiki/l%c3%a5genergihus). Byggtjänster: Bygg- och anläggningsarbeten innefattar även installation av högeffektiv kraftvärme, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylanläggningar samt energiförsörjning, belysning och vattensystem. Arbetet med att utforma och installera (och ibland underhålla) dessa system får läggas ut på entreprenad och utföras av ett företag specialiserat på dessa tjänster. Dessa tjänster kallas ofta byggtjänster (och ett sådant företag kallas ofta byggtjänstföretag ). Utvärderingskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. Miljöutvärderingskriterierna bör sammanlagt stå för minst procent av den möjliga totalpoängen. När tilldelningskriteriet anges som bättre resultat jämfört med minimikraven i de obligatoriska kraven på entreprenaden delas poängen ut i förhållande till hur mycket bättre resultat är. Energiförbrukningsstandarder rekommenderat skede i byggprocessen: Gränsvärden för energibehov bör ingå i alla led i upphandlingsprocessen. Allmän anmärkning: Man bör göra en bedömning av i vilket skede det är bäst att inkludera de olika miljökriterierna (arkitekternas designtävling, anbudsförfarandet för bygg- och anläggningsarbetena). 9

10 3.2.2 Byggnadsmaterial Kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling a) Byggnadsmaterial Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Byggnadsmaterial byggprodukter Obligatoriska krav på entreprenaden Uteslutning av vissa material 1. Anbudsgivarna måste intyga att följande material inte kommer att användas i byggnaden: Produkter som innehåller svavelhexafluorid (SF 6 ). Inomhusfärg och lacker 6 med en halt av lösningsmedel (flyktiga organiska föreningar med en kokpunkt på högst 250 C) som överstiger följande värden: För väggfärger (i enlighet med EN 13300): 30 g/l (minus vatten). För andra färger med en dryghet på minst 15 m²/l med en täckförmåga på 98 procent opacitet: 250 g/l (minus vatten). För alla övriga produkter (inbegripet annan färg än väggfärg som har en dryghet på mindre än 15 m 2 /l, lack, bets, golvbeläggning, golvfärg och liknande produkter): 180 g/l (minus vatten). Verifiering: Anbudsgivarna ska intyga att dessa produkter/ämnen inte kommer att användas i byggnaden. Virke 2. Det virke som används i byggnaden ska komma från lagliga källor. Verifiering: Intyg om oavbrutet skydd för trä certifierat som FSC 7, PEFC 8 eller annat likvärdigt bevis ska godtas som bevis på att kraven uppfylls. Virkets lagliga ursprung kan även styrkas med hjälp av ett spårbarhetssystem. Dessa frivilliga system kan vara certifierade av en oberoende tredje part, ofta inom ramen för ISO 9000 och/eller ISO eller miljölednings- och miljörevisionssystem. Om virket kommer från ett land som har skrivit under ett frivilligt partnerskapsavtal med EU, kan Flegtlicensen styrka lagligheten. 9 För ocertifierat virke ska anbudsgivarna ange virkestyper (arter), virkesmängder och virkets ursprung, tillsammans med en förklaring om att de är lagliga. För att det ska vara lagligt ska virket kunna spåras genom hela produktionsledet, från skog till färdig produkt. I särskilda fall, där de inlämnade bevisen inte anses tillräckliga för att visa att de begärda obligatoriska kraven på entreprenaden har uppfyllts, kan den upphandlande myndigheten be leverantörerna om ytterligare klargöranden eller bevis. 6 Gränsvärden från EU:s miljömärke och relevanta standarder som EN FSC (Forest Stewardship Council): 8 PEFC (program för bekräftelse av skogscertifieringssystem): 10

11 Flyktiga organiska föreningar 3. Byggprodukter. Utsläppen av flyktiga organiska föreningar från de byggprodukter som används får inte överstiga de värden som anges i den europeiska standarden för att fastställa utsläpp från EN ISO till EN ISO (se eller likvärdig standard (t.ex. att byggprodukterna måste uppfylla gränsvärden i det tyska AgBB-systemet för att uppfylla minimikraven i byggföreskrifterna om hälsoskydd med hänsyn till utsläpp av flyktiga organiska föreningar). Verifiering: Analysrapport som baseras på den metod som beskrivs i EN ISO till EN ISO eller likvärdig standard (t.ex. det tyska AgBB-systemet Scheme2008.pdf). 9 Handlingsplanen Flegt (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog) antogs av EU I handlingsplanen anges en rad åtgärder för att bekämpa olaglig skogsavverkning i utvecklingsländer. I planen definieras ett timmerlicenssystem för att garantera att de importerade träprodukterna är lagliga. För att få licensen måste ett frivilligt partnerskapsavtal undertecknas mellan timmerproducerande länder och EU. Timmerprodukter som har producerats på lagligt sätt i länder som har undertecknat det frivilliga partnerskapsavtalet får en licens som innebär att produktionen är laglig. Läs mer på: 11

12 Utvärderingskriterier Extrapoäng delas ut för: 1. Användning av byggnadsmaterial och byggprodukter som uppfyller vissa miljökrav: Anbudsgivarna ska ange den procentandel [ange relevanta produkttyper, t.ex. fönster, färg, isoleringsmaterial] som kommer att användas vid bygg- och anläggningsarbetet (efter värde) som har tillverkats på ett sätt som uppfyller standarderna för att tilldelas ett miljömärke av typ I i enlighet med ISO-standarden eller tillhandahålla klar och tydlig information om produktens prestanda baserat på varudeklarationer för miljömärken av typ III. Extrapoäng kommer att delas ut i förhållande till de föreslagna procentandelarna. Verifiering: Produkter med ett miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Annan trovärdig dokumentation om att standarderna för ett visst miljömärke av typ I uppfylls ska också godtas. 2. Användning av byggnadsmaterial som baseras på förnybart råmaterial: Anbudsgivarna ska ange den procentandel [ange relevanta produkttyper, t.ex. fönster, färg, isoleringsmaterial] som kommer att användas vid bygg- och anläggningsarbetet (efter värde) som baseras på förnybart råmaterial. 3. Trä från hållbart skogsbruk: Virke som kommer från skogar där man har kontrollerat att de förvaltas på ett sätt som innebär att man genomför principer och åtgärder som syftar till att garantera hållbar skogsförvaltning, på villkor att dessa kriterier är karaktäristiska och relevanta för produkten. I Europa ska dessa principer och åtgärder överensstämma med de europeiska riktlinjer för hållbar skogsförvaltning som antogs vid ministerkonferensen i Lissabon om skydd av Europas skogar (2 4 juni 1998). Utanför Europa ska de överensstämma med de principer som slogs fast vid FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro (juni 1992) och, i tillämpliga fall, med de kriterier och riktlinjer för hållbart skogsbruk som antagits inom ramen för internationella och regionala initiativ (Internationella organisationen för tropiskt timmer (ITTO), Montreal, Tarapoto, UNEP-FAO:s Dry-Zone Africa Initiative). Verifiering: Intyg om oavbrutet skydd för trä som certifierats som FSC 10, PEFC 11 eller annat likvärdigt bevis om hållbar skogsförvaltning ska också godtas som bevis på att kraven uppfylls. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ b) Byggnadsmaterial Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Byggnadsmaterial byggprodukter 10 FSC (Forest Stewardship Council): 11 PEFC (program för bekräftelse av skogscertifieringssystem): 12

13 Obligatoriska krav på entreprenaden Produkterna ska uppfylla de tre obligatoriska kraven på entreprenaden som anges i kärnkriterierna. Produkterna ska dessutom uppfylla följande kriterier: Stål 4. [Tillämpligt vid renoveringsarbeten] Blästringsmedel av silikon får inte användas för rengöring, avrostning och borttagning av färg från stålprodukter. Restprodukter ska avfallshanteras i enlighet med relevant nationell lagstiftning. Verifiering: Anbudsgivarna ska intyga att detta kriterium kommer att uppfyllas. Utvärderingskriterier Extrapoäng delas ut för användning av de byggprodukter som uppfyller de tre utvärderingskriterierna i kärnkriterierna. Extrapoäng delas dessutom ut för: 4. Användning av byggnadsmaterial och byggprodukter som uppfyller viss miljökriterier [För länder där det finns tillräckliga livscykelanalysdata för byggnadsmaterial] kan anbudsgivarna ombes att tillhandahålla livscykelanalysdata [ange livscykelanalysredskapets namn] så att man kan jämföra livscykelanalyser av olika byggnadsmaterial. 5. Konkurrens om den föreslagna isoleringens R-värden 12 (kombination av isoleringsprodukters lambdavärde 13 och tjocklek) Anbudsgivaren ska ange de föreslagna isoleringsmaterialens R-värden. Poäng delas ut i en fallande skala från det bästa till det sämsta anbudet. Verifiering: Analysdokumentation av det föreslagna isoleringsmaterialet/lösningen med hjälp av en officiellt godkänd standard för att beräkna isoleringens R-värde ska tillhandahållas c) Byggnadsmaterial Förklarande anmärkningar Allmän anmärkning: Man bör göra en bedömning av i vilket skede det är bäst att inkludera de olika miljökriterierna (arkitekternas designtävling, anbudsförfarandet för bygg- och anläggningsarbetena). Återvunnet/återanvänt innehåll specifikation eller utvärderingskriterier: Om den upphandlande myndigheten inte kan definiera tillgången på återvunnet/återanvänt innehåll kan detta kriterium i stället användas vid själva tilldelningen. Användning av miljövänliga byggnadsmaterial och byggprodukter: Detta kriterium bör användas i tilldelningsstadiet eftersom den upphandlande myndigheten förmodligen saknar tillräckligt med kunskap om sådana produkters tillgänglighet på marknaden och deras pris. Om den upphandlande myndigheten har god marknadskännedom kan minimiprocentandelar för vissa produkter inkluderas i de obligatoriska kraven på entreprenaden. Det finns olika informationsnav i Europa där man kan få detaljerad information om hållbara byggnadsmaterial, t.ex. respektive miljömärkes officiella webbplatser. Se miljömärkesavsnittet i bakgrundsrapporten om bygg- och anläggningsarbeten. 12 R-värdet beskriver ett visst byggnadsisoleringsmaterials isoleringsegenskaper. 13 Lambda är värdet på ett materials värmeledningsförmåga. 13

14 Utvärderingskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. Miljöutvärderingskriterierna bör sammanlagt stå för minst procent av den möjliga totalpoängen. När tilldelningskriteriet anges som bättre resultat jämfört med minimikraven i de obligatoriska kraven på entreprenaden delas poängen ut i förhållande till hur mycket bättre resultat är. Det är viktigt att de föreslagna lösningarnas genomförbarhet bedöms i tilldelningsstadiet och övervakas i genomförandestadiet. Livscykelanalysjämförelse mellan byggnadsmaterial: Tillgången på livscykelanalysdata för byggnadsmaterial varierar kraftigt från ett land till ett annat. Den upphandlande myndigheten ska avgöra om det finns tillräckliga data för att tillämpa detta tilldelningskriterium. Den upphandlande myndigheten ska också avgöra vilka livscykelanalysredskap som är bäst lämpade för regionen/typen av bygg- och anläggningsarbete. En förteckning över lämpliga livscykelanalysredskap återges i avsnitt 6 i bakgrundsrapporten om bygg- och anläggningsarbeten. Om det finns livscykelanalysredskap kan dessa ersätta de flesta specifika krav som rör byggnadsmaterial (eftersom de täcks in av livscykelanalysredskapet). Obs. En kontraktsklausul om obligatorisk användning av ett livscykelanalysredskap i designstadiet rekommenderas också se nedan Vattenbesparande installationer Kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling a) Vattenbesparande installationer Kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Vattenbesparande installationer Obligatoriska krav på entreprenaden Vattenbesparande installationer 1. Alla vattenenheter i sanitets- och köksutrymmen måste vara utrustade med den senaste vattenbesparingstekniken på marknaden. Toaletter med dubbel spolfunktion bör använda högst 6 liter för full spolning och 3 liter för urinspolning. Vattenlösa urinoarer måste antingen använda en biologiskt nedbrytbar vätska eller fungera helt utan vatten. Vattenbesparingsanordningar som installeras i cisterner måste uppvisa en vattenbesparing på minst 30 procent vid toalettspolning. Kraninsatser ska spara minst 50 procent vatten jämfört med vanlig krananvändning. Verifiering: Anbudsgivarna ska tillhandahålla tekniska faktablad för de produkter som ska installeras. Dessa ska styrka att produkterna uppfyller de obligatoriska kraven på entreprenaden. 14

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1 Omfattning Möbler är en bred produktgrupp som omfattar många olika typer av möbler (stolar, bord, garderober, hyllor, skåp etc.) med många olika

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Transport Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Transport Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1 Omfattning Transport Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad De olika typer av fordon som inhandlas av offentliga myndigheter skiljer sig kraftig åt beroende på om det rör sig om fordon för normal

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Värmeisolering Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Värmeisolering Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad Värmeisolering Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta produktblad ger en sammanfattning av de kriterier för miljöanpassad

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Byggkomponenter

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Byggkomponenter Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Byggkomponenter Innehåll Offentlig upphandling Grön offentlig upphandling Grön offentlig upphandling i praktiken Livscykelkostnad Projektet Buy Smart+ Bakgrund Byggsektorn

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Fönster - Fönster, glasade dörrar och takfönster. Miljöanpassad offentlig upphandling - Produktblad

Fönster - Fönster, glasade dörrar och takfönster. Miljöanpassad offentlig upphandling - Produktblad Fönster - Fönster, glasade dörrar och takfönster Miljöanpassad offentlig upphandling - Produktblad Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta produktblad ger en sammanfattning

Läs mer

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014 www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet EnergiRådgivarnas Konferens 27-28 november 2014 En kompetent beställare kan fatta hållbara beslut och skapar

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster KKV och tidigare MSR Miljöstyrningsrådet hade stöd för energieffektiva myndigheter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

International Passive House Association

International Passive House Association www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet International Passive House Association Plattform för kompetens, utbildning, projekt och komponenter IG Passivhus

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Per-Ola Bergqvist Foyen Advokatfirma Grundläggande förutsättningar för att beakta sociala och miljömässiga aspekter Det är inte obligatoriskt att beakta

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Tilläggsutbildning. Energi- och Klimatrådgivare 2012

Tilläggsutbildning. Energi- och Klimatrådgivare 2012 Tilläggsutbildning Energi- och Klimatrådgivare 2012 Upplägg 1,5 h genomgång av vad som är nytt i EUdirektiven om förnybar energi och byggnaders energiprestanda och på vad sätt det förändrar uppdraget för

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer