Systemkomponenter som ingår i bygg- och anläggningsarbeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemkomponenter som ingår i bygg- och anläggningsarbeten"

Transkript

1 Bygg- och anläggningsarbeten Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1. Omfattning Detta produktblad innehåller rekommendationer för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, inklusive tillhandahållandet av relaterade tjänster som kyl-, värme- och ventilationstjänster samt elförsörjning. Produktbladet tar upp olika faser som design, byggnation, användning och bortforsling av avfall vid uppförandet av t.ex. offentliga byggnader och kontorsbyggnader. För var och en av dessa faser föreslås miljökriterier. Kriterierna tar upp energiförbrukning, användning av förnybara energikällor (RES), byggnadsmaterial och byggprodukter, avfallshantering och vattenhushållning. Andra aspekter som påverkar bygg- och anläggningsarbetenas miljöeffekter tas också upp, t.ex. arkitektens erfarenhet, övervakning och användaraspekter. Den föreslagna strategin ser byggnader som ett system snarare än bara en samling komponenter. Kriterierna kan användas i anbudsförfaranden för såväl uppförandet av nya byggnader som renoverings- och underhållskontrakt. Systemkomponenter som ingår i bygg- och anläggningsarbeten Energiprestanda Energiförbrukning (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el) Passivhus och lågenergihus Förnybara energikällor (RES) Övervakning av energiprestanda Byggnadsmaterial Uteslutning av vissa byggnadsmaterial och krav på hållbara byggnadsmaterial Livscykelanalys (LCA): lång livscykel och effektiva material Isoleringsmaterial Specifika byggnadsmaterial av trä, järn, betong, murverk etc. Avfallshantering Minskning av avfallsmängden och återvinning och/eller återanvändning av material Vattenhushållning Vattenbesparande installationer och användning av regnvatten/gråvatten Övrigt Transport och buller Verifiering 1

2 Byggprocessen 1. Projektutveckling 2. Preliminär design/arkitekttävling 3. Inlämning av byggplan 4. Genomförande av byggplan 5. Bygg- och anläggningsarbeten och utförande av byggtjänster 2. Viktiga miljöeffekter Effekter Energiförbrukning för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och el, och de koldioxidutsläpp som detta resulterar i. Förbrukning av naturresurser. Förbrukning av färskvattenresurser, både vid uppförandet och användningen av byggnaden. Utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen under tillverkning eller bortforsling av byggnadsmaterial som får till följd att luft och vatten förorenas. Negativa hälsoeffekter för dem som använder byggnaden på grund av byggnadsmaterial som innehåller farliga ämnen. 2 Miljöanpassad upphandlingsstrategi Maximera byggnadernas energiprestanda. Garantera höga energieffektivitetsstandarder för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvattensystem och elektronisk utrustning. Använda avtal med energitjänstföretag om garanterat resultat. Uppmuntra användningen av lokaliserade 1 förnybara energikällor (l-res) och högeffektiv kraftvärme. Inkludera en systematisk livscykelanalys (LCA) för byggnadsmaterial. Uppmuntra användningen av hållbart avverkade och tillverkade resurser och byggnads-/isoleringsmaterial. Uppmuntra installation av effektiva vattenbesparingstekniker och minska användningen av f ärskvatten under själva byggprocessen. Uppmuntra användning av byggnadsmaterial som inte är giftiga samt att även använda byggmaterial som baseras på förnybara råmaterial. Uppmuntra användning av ersättningsämnen/ersättningsmaterial för byggnadsmaterial som innehåller farliga 1 Med lokaliserade förnybara energikällor (l-res) avses förnybara energikällor som genererar kapacitet inom själva byggnaden (t.ex. solpaneler och solceller, panna för biomassa, kraftvärmeproduktion, vindturbiner etc.). 2 Definieras och förtecknas i direktiv 76/796/EEG. 2

3 Koldioxidutsläpp till följd av transporterna av byggnadsmaterial och byggprodukter. ämnen 3 genom att även använda byggnadsmaterial som baseras på förnybara råmaterial. Använd energieffektiva fordon för transporter och på byggarbetsplatserna. Tillämpa effektiva system för styrning av försörjningskedjan. Avfallsproduktion Minimera avfallsproduktionen och se till att rivnings- och byggavfall avfallshanteras på rätt sätt. 3. Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten 3.1 Kontraktsföremål och utvärderingskriterier Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Kontraktsföremål och utvärderingskriterier Kärnkriterier Kontraktsföremål Uppförande av nya energieffektiva och RES-vänliga [ange typ av byggnad] med hjälp av miljövänliga byggnadsmaterial och byggprodukter eller Renovering av byggnadsbeståndet [ange typ av byggnad] till höga energieffektiva och RES-vänliga standarder med hjälp av miljövänliga byggnadsmaterial och byggprodukter. 3 Den upphandlande myndigheten ska se till att byggnadsmaterialens säkerhet och funktionalitet inte hotas (t.ex. deras motståndskraft mot svampangrepp) när ersättningsämnen/ersättningsmaterial används. 3

4 Utvärderingskriterier 4

5 Utestängning av vissa entreprenörer 1. Byggföretag som vid upprepade tillfällen har brutit mot miljölagstiftningen eller miljöföreskrifter eller har befunnits skyldiga till allvarliga fel vid yrkesutövningen i enlighet med artiklarna 53 och 54 i direktiv 2004/17/EG och artikel 45 i direktiv 2004/18/EG kommer att utestängas från anbudsförfarandet. Arkitektens erfarenhet av miljöanpassad konstruktion 2. Arkitekten ska styrka att han eller hon har tillräcklig erfarenhet av miljöanpassad byggnadsdesign. Detta kan inkludera en hänvisning till specialister på närbesläktade områden, t.ex. ingenjörskonsulter som sysslar med värme- och kylsystem. Varje sökande måste lämna in ett dokument på två sidor med en redogörelse av sin (tidigare och nuvarande) erfarenhet på följande områden (vägledande förteckning): Energieffektiv och RES-vänlig byggdesign, inklusive (i förekommande fall) specifika krav på energiförbrukning per m² inklusive uppvärmning, kylning, belysning och ventilation för ett tidigare arbete. Användning av högeffektiv kraftvärme. Användning av förnybara energikällor. Användning av avtal om garanterat resultat med energitjänstföretag. Utformning av lufttäta system och värmeväxlingssystem med värmeåtervinning. Bioklimatisk arkitektur för att uppnå energieffektivitet, värmekomfort, bra ljusförhållanden och bra inomhusklimat utan att behöva använda sig av mekaniska system, t.ex. användning av dagsljussystem för ljusförsörjningen. Användning av byggnadsmaterial och byggprodukter som uppfyller miljökriterier. Vatteneffektivitet. Minskning av avfallet. Teknisk kapacitet att vidta de miljömässiga förvaltningsåtgärder som krävs för att se till att bygg- och anläggningsarbetena utförs på ett miljövänlig sätt 3. Anbudsgivarna ska styrka att de har den tekniska kapacitet (antingen att de har interna experter på företaget eller att de samarbetar med experter) som krävs för att vidta vissa miljömässiga förvaltningsåtgärder som uppfyller följande krav: Garantier för effektivt skydd för floran och faunan på byggarbetsplatsen och dess omgivningar (när bygg- och anläggningsarbetena sker i ett område med känslig miljö). Åtgärder för att förhindra farligt avfall eller utsläpp av farliga ämnen som kan skada området. Miljöförvaltningsåtgärder som syftar till att minimera avfallsproduktionen på plats, respektera bullerföreskrifterna och undvika trafikstockningar. Åtgärder för att garantera energi- och vatteneffektivitet. Verifiering: Styrkandet kan bland annat ske genom EMAS- och ISO certifikat eller likvärdiga certifikat som har utfärdats av organ som uppfyller gemenskapslagstiftningen eller relevanta europeiska eller internationella certifieringsstandarder som baseras på miljöförvaltningsstandarder. Andra former av bevis som tillhandahålls av företaget och styrker den tekniska kapacitet som krävs ska också godtas. 5

6 3.1.2 Kontraktsföremålet och utvärderingskriterier Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Kontraktsföremål Uppförande av ny/renovering av [ange typ av byggnad] för att nå en energieffektivitet som ligger i närheten av standarden för passivhus eller lågenergihus och med användning av hållbara byggnadsmaterial, intelligenta energitjänstlösningar (EPC), hållbara vattenhushållnings- och avfallshanteringsaspekter och hälsosamma levnadsförhållanden. Utvärderingskriterier Anbudsgivarna ska uppfylla de uteslutnings- och utvärderingskriterier som anges i kärnkriterierna. Utöver erfarenhetskraven i kärnkriterierna ska arkitekten även styrka sin tidigare och nuvarande erfarenhet av miljöanpassad byggnadsdesign. Detta kan inkludera en hänvisning till specialister på närbesläktade områden, t.ex. ingenjörskonsulter som sysslar med värmeoch kylsystem. Varje sökande måste lämna in ett dokument på två sidor med en redogörelse av sin (tidigare och nuvarande) erfarenhet på följande områden (vägledande förteckning): Användning av redskap för livscykelkostnad och livscykelanalys i samband med utformningen av byggnader. Bra inomhusklimat Förklarande anmärkningar Arkitektens erfarenhet av miljövänlig byggteknik: För att bedöma arkitektens erfarenhet måste även den upphandlande myndigheten ha erfarenhet på området. Det kan vara lämpligt att ta in externa experter och tillsätta en jury som kombinerar den gemensamma kunskapen för att bedöma de olika arkitekternas förklaringar om vilken erfarenhet de har. Förteckningen är vägledande och kan beroende på de aktuella omständigheterna utökas/kortas ned. Den upphandlande myndigheten ska avgöra vad som avses med lämplig tidigare erfarenhet 1. Utestängning på grund av allvarliga fel i yrkesutövningen: Anbudsgivare kan bara utestängas om en medlemsstats nationella lagstiftning innehåller miljörättsliga bestämmelser, och överträdelsen av denna lagstiftning (och en dom i domstol som fastställer detta) skulle utgöra ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Anbudsgivare som har dömts för ett sådant brott ska utestängas från anbudsförfarandet (artiklarna 53 och 54 i direktiv 2004/17/EG och artikel 45 i direktiv 2004/18/EG). 6

7 3.2 Obligatoriska krav på entreprenaden och utvärderingskriterier Kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Energiprestandakrav a) Energiprestandakrav Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Energiprestanda Obligatoriska krav på entreprenaden Energiförbrukningsstandarder 1. Byggnadens totala [netto/slutliga/primära] 4 energibehov (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el) ska vara [X] procent lägre än det maxvärde som anges i [ange relevant nationell lagstiftning]. Utbildning i energieffektivitet 2. Den som ska förvalta byggnaden ska utbildas i energieffektiv användning av byggnaden när bygg- och anläggningsarbetena/renoveringen har slutförts. Anbudsgivaren ska ange vad som ingår i utbildningen. Utvärderingskriterier Extrapoäng delas ut för: 1. Lägsta energiförbrukning och användning av lokaliserade förnybara energikällor och/eller högeffektiv kraftvärme. Lägre energiförbrukning än vad som krävs i de obligatoriska kraven på entreprenaden, baserat på byggnadens totala [netto/slutliga/primära] energibehov (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el). Extrapoäng delas ut i en fallande skala från det bästa till det sämsta anbudet b) Energiprestandakrav Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Obs. Två olika alternativ föreslås för energiprestanda. Förutom att välja ett av alternativen bör den upphandlande myndigheten dessutom inkludera det allmänna kriteriet för energiprestanda i den tredje rutan. 4 Det finns huvudsakligen tre sätt att specificera energiförbrukning på, beroende på hur systemgränserna definieras: Nettoenergi: Energi som konsumenterna kan använda i apparater och system. Beräkningen tar endast hänsyn till byggnadens egenskaper och inte värme-/kylsystemens egenskaper och resulterar i nettoenergianvändning. För att beräkna nettoenergin behöver man uppgifter om inomhusklimatkrav, interna värmevinster, byggnadens egenskaper och yttre klimatförhållanden. Slutlig energi: Energiförbrukning uppmätt hos slutanvändaren. För en byggnad det energiintag som mäts upp vid ingången till byggnaden. Primär energi: Energiförbrukning uppmätt på naturresursnivå/primärt energiinnehåll. 7

8 Energiprestanda Alternativ 1 Obligatoriska krav på entreprenaden Energiprestandastandard 1. Energiprestandan ska uppfylla de kriterier som standarderna för lågenergihus eller passivhus baseras på [ange namn och Internetadress till en relevant specifikation för lågenergihus eller passivhus] 5 Utbildning i energieffektivitet 2. Den som ska förvalta byggnaden ska utbildas i energieffektiv användning av byggnaden när bygg- och anläggningsarbetena/renoveringen har slutförts. Anbudsgivaren ska ange vad som ingår i utbildningen. Energiprestanda Alternativ 2 Obligatoriska krav på entreprenaden Lokaliserade förnybara energikällor (l-res) 1. Minst [X] procent av [netto, slutliga eller primära] energibehovet ska komma från förnybara energikällor (l-res). Med lokaliserade förnybara energikällor avses förnybara energikällor som genererar kapacitet inom själva byggnaden (t.ex. solpaneler och solceller, panna för biomassa, kraftvärmeproduktion, vindturbiner etc.). Energiförbrukningsstandarder 2. Byggnadens totala [netto/slutliga/primära] energibehov (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el) ska vara [X] procent lägre än det maxvärde som anges i [ange relevant nationell lagstiftning]. Utbildning i energieffektivitet 3. Den som ska förvalta byggnaden ska utbildas i energieffektiv användning av byggnaden när bygg- och anläggningsarbetena/renoveringen har slutförts. Anbudsgivaren ska ange vad som ingår i utbildningen. Utvärderingskriterier Extrapoäng delas ut för: 1. Innovativa energieffektiva byggtjänster: Anbudsgivare ska lämna in specifika förslag på hur de ska göra för att uppnå energieffektiv belysning, uppvärmning, kylning, högeffektiv kraftvärme och ventilation i byggnaden. Extrapoäng delas ut för den föreslagna strategin beroende på hur stor energibesparingen beräknas bli (i förhållande till standardsystem och med hänsyn till de nätförluster som undviks vid högeffektiv kraftvärme) och användningen av passiva komponenter (t.ex. isolering, dagsljusanvändning). 2. Lägre energiförbrukning: Lägre energiförbrukning än vad som krävs i de obligatoriska kraven på entreprenaden, baserat på byggnadens totala [netto/slutliga/primära] energibehov (inklusive uppvärmning, kylning, varmvatten, ventilation och el). Extrapoäng delas ut i en fallande skala från det bästa till det sämsta anbudet. 5 Den vedertagna betydelsen av lågenergihus har förändrats över tid, och kommer säkerligen att fortsätta förändras framöver. Just nu anses allmänt att ett lågenergihus är ett hus som använder ungefär hälften av de tyska och schweiziska lågenergistandarderna för byggnadsuppvärmning, vanligtvis från 30 kwh/m²a till 20 kwh/m²a (9 500 Btu/ft²/yr till Btu/ft²/yr). 8

9 3.2.1 c) Energiprestandakrav Förklarande anmärkningar Allmän anmärkning: Man bör göra en bedömning av i vilket skede det är bäst att inkludera de olika miljökriterierna (arkitekternas designtävling, anbudsförfarandet för bygg- och anläggningsarbetena). Procentandel lokaliserade förnybara energikällor (l-res): Den upphandlande myndigheten ska avgöra lämplig minsta procentandel av lokaliserade förnybar energikällor. Detta kommer i hög grad att bero på klimatförhållanden och erfarenhet av installering av lokaliserade förnybara energikällor. Värdet bör vanligtvis ligga på 5 20 procent. Energiförbrukningsstandarder: Valet av nettoenergibehov, slutligt energibehov eller primärt energibehov beror på vilka riktmärken för att definiera energiprestanda som används i den nationella lagstiftningen. Den upphandlande myndigheten ska tydligt ange vilken lagstiftning som är tillämplig (se tabell 13 i bilaga 1 i bakgrundsrapporten för bygg- och anläggningsarbeten. När den upphandlande myndigheten bedömer de anbud som har lämnats in ska den kontrollera att lämplig beräkningsmetod har använts. Eventuellt måste detta verifieras av en extern/intern expert. Energiförbrukningsstandarder definition av procentandelsnivåer: Den procentandelsnivå (ambitionsnivå) som ska anges beror på ambitionsnivån i den maximala energiprestanda som definieras i nationell lagstiftning. Man bör sikta på att ligga åtminstone 20 procent lägre än kraven i befintlig nationell standard. Standarder för lågenergi- och passivhus: Den vedertagna betydelsen av lågenergihus har förändrats över tid och kommer säkerligen att fortsätta förändras framöver. Just nu anses definitionen vara en förbrukning som ligger mellan 30 kwh/m²a och 20 kwh/m²a (9 500 Btu/ft²/yr till Btu/ft²/yr). Som jämförelse har den tyska standarden för passivhus med ultralåg energiförbrukning, som för närvarande håller på att antas i vissa länder i Europa, ett krav på maximal byggnadsuppvärmning på 15 kwh/m²a eller 4,755 Btu/ft²/yr (http://sv.wikipedia.org/wiki/l%c3%a5genergihus). Byggtjänster: Bygg- och anläggningsarbeten innefattar även installation av högeffektiv kraftvärme, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylanläggningar samt energiförsörjning, belysning och vattensystem. Arbetet med att utforma och installera (och ibland underhålla) dessa system får läggas ut på entreprenad och utföras av ett företag specialiserat på dessa tjänster. Dessa tjänster kallas ofta byggtjänster (och ett sådant företag kallas ofta byggtjänstföretag ). Utvärderingskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. Miljöutvärderingskriterierna bör sammanlagt stå för minst procent av den möjliga totalpoängen. När tilldelningskriteriet anges som bättre resultat jämfört med minimikraven i de obligatoriska kraven på entreprenaden delas poängen ut i förhållande till hur mycket bättre resultat är. Energiförbrukningsstandarder rekommenderat skede i byggprocessen: Gränsvärden för energibehov bör ingå i alla led i upphandlingsprocessen. Allmän anmärkning: Man bör göra en bedömning av i vilket skede det är bäst att inkludera de olika miljökriterierna (arkitekternas designtävling, anbudsförfarandet för bygg- och anläggningsarbetena). 9

10 3.2.2 Byggnadsmaterial Kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling a) Byggnadsmaterial Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Byggnadsmaterial byggprodukter Obligatoriska krav på entreprenaden Uteslutning av vissa material 1. Anbudsgivarna måste intyga att följande material inte kommer att användas i byggnaden: Produkter som innehåller svavelhexafluorid (SF 6 ). Inomhusfärg och lacker 6 med en halt av lösningsmedel (flyktiga organiska föreningar med en kokpunkt på högst 250 C) som överstiger följande värden: För väggfärger (i enlighet med EN 13300): 30 g/l (minus vatten). För andra färger med en dryghet på minst 15 m²/l med en täckförmåga på 98 procent opacitet: 250 g/l (minus vatten). För alla övriga produkter (inbegripet annan färg än väggfärg som har en dryghet på mindre än 15 m 2 /l, lack, bets, golvbeläggning, golvfärg och liknande produkter): 180 g/l (minus vatten). Verifiering: Anbudsgivarna ska intyga att dessa produkter/ämnen inte kommer att användas i byggnaden. Virke 2. Det virke som används i byggnaden ska komma från lagliga källor. Verifiering: Intyg om oavbrutet skydd för trä certifierat som FSC 7, PEFC 8 eller annat likvärdigt bevis ska godtas som bevis på att kraven uppfylls. Virkets lagliga ursprung kan även styrkas med hjälp av ett spårbarhetssystem. Dessa frivilliga system kan vara certifierade av en oberoende tredje part, ofta inom ramen för ISO 9000 och/eller ISO eller miljölednings- och miljörevisionssystem. Om virket kommer från ett land som har skrivit under ett frivilligt partnerskapsavtal med EU, kan Flegtlicensen styrka lagligheten. 9 För ocertifierat virke ska anbudsgivarna ange virkestyper (arter), virkesmängder och virkets ursprung, tillsammans med en förklaring om att de är lagliga. För att det ska vara lagligt ska virket kunna spåras genom hela produktionsledet, från skog till färdig produkt. I särskilda fall, där de inlämnade bevisen inte anses tillräckliga för att visa att de begärda obligatoriska kraven på entreprenaden har uppfyllts, kan den upphandlande myndigheten be leverantörerna om ytterligare klargöranden eller bevis. 6 Gränsvärden från EU:s miljömärke och relevanta standarder som EN FSC (Forest Stewardship Council): 8 PEFC (program för bekräftelse av skogscertifieringssystem): 10

11 Flyktiga organiska föreningar 3. Byggprodukter. Utsläppen av flyktiga organiska föreningar från de byggprodukter som används får inte överstiga de värden som anges i den europeiska standarden för att fastställa utsläpp från EN ISO till EN ISO (se eller likvärdig standard (t.ex. att byggprodukterna måste uppfylla gränsvärden i det tyska AgBB-systemet för att uppfylla minimikraven i byggföreskrifterna om hälsoskydd med hänsyn till utsläpp av flyktiga organiska föreningar). Verifiering: Analysrapport som baseras på den metod som beskrivs i EN ISO till EN ISO eller likvärdig standard (t.ex. det tyska AgBB-systemet Scheme2008.pdf). 9 Handlingsplanen Flegt (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog) antogs av EU I handlingsplanen anges en rad åtgärder för att bekämpa olaglig skogsavverkning i utvecklingsländer. I planen definieras ett timmerlicenssystem för att garantera att de importerade träprodukterna är lagliga. För att få licensen måste ett frivilligt partnerskapsavtal undertecknas mellan timmerproducerande länder och EU. Timmerprodukter som har producerats på lagligt sätt i länder som har undertecknat det frivilliga partnerskapsavtalet får en licens som innebär att produktionen är laglig. Läs mer på: 11

12 Utvärderingskriterier Extrapoäng delas ut för: 1. Användning av byggnadsmaterial och byggprodukter som uppfyller vissa miljökrav: Anbudsgivarna ska ange den procentandel [ange relevanta produkttyper, t.ex. fönster, färg, isoleringsmaterial] som kommer att användas vid bygg- och anläggningsarbetet (efter värde) som har tillverkats på ett sätt som uppfyller standarderna för att tilldelas ett miljömärke av typ I i enlighet med ISO-standarden eller tillhandahålla klar och tydlig information om produktens prestanda baserat på varudeklarationer för miljömärken av typ III. Extrapoäng kommer att delas ut i förhållande till de föreslagna procentandelarna. Verifiering: Produkter med ett miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Annan trovärdig dokumentation om att standarderna för ett visst miljömärke av typ I uppfylls ska också godtas. 2. Användning av byggnadsmaterial som baseras på förnybart råmaterial: Anbudsgivarna ska ange den procentandel [ange relevanta produkttyper, t.ex. fönster, färg, isoleringsmaterial] som kommer att användas vid bygg- och anläggningsarbetet (efter värde) som baseras på förnybart råmaterial. 3. Trä från hållbart skogsbruk: Virke som kommer från skogar där man har kontrollerat att de förvaltas på ett sätt som innebär att man genomför principer och åtgärder som syftar till att garantera hållbar skogsförvaltning, på villkor att dessa kriterier är karaktäristiska och relevanta för produkten. I Europa ska dessa principer och åtgärder överensstämma med de europeiska riktlinjer för hållbar skogsförvaltning som antogs vid ministerkonferensen i Lissabon om skydd av Europas skogar (2 4 juni 1998). Utanför Europa ska de överensstämma med de principer som slogs fast vid FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro (juni 1992) och, i tillämpliga fall, med de kriterier och riktlinjer för hållbart skogsbruk som antagits inom ramen för internationella och regionala initiativ (Internationella organisationen för tropiskt timmer (ITTO), Montreal, Tarapoto, UNEP-FAO:s Dry-Zone Africa Initiative). Verifiering: Intyg om oavbrutet skydd för trä som certifierats som FSC 10, PEFC 11 eller annat likvärdigt bevis om hållbar skogsförvaltning ska också godtas som bevis på att kraven uppfylls. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. teknisk dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ b) Byggnadsmaterial Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Byggnadsmaterial byggprodukter 10 FSC (Forest Stewardship Council): 11 PEFC (program för bekräftelse av skogscertifieringssystem): 12

13 Obligatoriska krav på entreprenaden Produkterna ska uppfylla de tre obligatoriska kraven på entreprenaden som anges i kärnkriterierna. Produkterna ska dessutom uppfylla följande kriterier: Stål 4. [Tillämpligt vid renoveringsarbeten] Blästringsmedel av silikon får inte användas för rengöring, avrostning och borttagning av färg från stålprodukter. Restprodukter ska avfallshanteras i enlighet med relevant nationell lagstiftning. Verifiering: Anbudsgivarna ska intyga att detta kriterium kommer att uppfyllas. Utvärderingskriterier Extrapoäng delas ut för användning av de byggprodukter som uppfyller de tre utvärderingskriterierna i kärnkriterierna. Extrapoäng delas dessutom ut för: 4. Användning av byggnadsmaterial och byggprodukter som uppfyller viss miljökriterier [För länder där det finns tillräckliga livscykelanalysdata för byggnadsmaterial] kan anbudsgivarna ombes att tillhandahålla livscykelanalysdata [ange livscykelanalysredskapets namn] så att man kan jämföra livscykelanalyser av olika byggnadsmaterial. 5. Konkurrens om den föreslagna isoleringens R-värden 12 (kombination av isoleringsprodukters lambdavärde 13 och tjocklek) Anbudsgivaren ska ange de föreslagna isoleringsmaterialens R-värden. Poäng delas ut i en fallande skala från det bästa till det sämsta anbudet. Verifiering: Analysdokumentation av det föreslagna isoleringsmaterialet/lösningen med hjälp av en officiellt godkänd standard för att beräkna isoleringens R-värde ska tillhandahållas c) Byggnadsmaterial Förklarande anmärkningar Allmän anmärkning: Man bör göra en bedömning av i vilket skede det är bäst att inkludera de olika miljökriterierna (arkitekternas designtävling, anbudsförfarandet för bygg- och anläggningsarbetena). Återvunnet/återanvänt innehåll specifikation eller utvärderingskriterier: Om den upphandlande myndigheten inte kan definiera tillgången på återvunnet/återanvänt innehåll kan detta kriterium i stället användas vid själva tilldelningen. Användning av miljövänliga byggnadsmaterial och byggprodukter: Detta kriterium bör användas i tilldelningsstadiet eftersom den upphandlande myndigheten förmodligen saknar tillräckligt med kunskap om sådana produkters tillgänglighet på marknaden och deras pris. Om den upphandlande myndigheten har god marknadskännedom kan minimiprocentandelar för vissa produkter inkluderas i de obligatoriska kraven på entreprenaden. Det finns olika informationsnav i Europa där man kan få detaljerad information om hållbara byggnadsmaterial, t.ex. respektive miljömärkes officiella webbplatser. Se miljömärkesavsnittet i bakgrundsrapporten om bygg- och anläggningsarbeten. 12 R-värdet beskriver ett visst byggnadsisoleringsmaterials isoleringsegenskaper. 13 Lambda är värdet på ett materials värmeledningsförmåga. 13

14 Utvärderingskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. Miljöutvärderingskriterierna bör sammanlagt stå för minst procent av den möjliga totalpoängen. När tilldelningskriteriet anges som bättre resultat jämfört med minimikraven i de obligatoriska kraven på entreprenaden delas poängen ut i förhållande till hur mycket bättre resultat är. Det är viktigt att de föreslagna lösningarnas genomförbarhet bedöms i tilldelningsstadiet och övervakas i genomförandestadiet. Livscykelanalysjämförelse mellan byggnadsmaterial: Tillgången på livscykelanalysdata för byggnadsmaterial varierar kraftigt från ett land till ett annat. Den upphandlande myndigheten ska avgöra om det finns tillräckliga data för att tillämpa detta tilldelningskriterium. Den upphandlande myndigheten ska också avgöra vilka livscykelanalysredskap som är bäst lämpade för regionen/typen av bygg- och anläggningsarbete. En förteckning över lämpliga livscykelanalysredskap återges i avsnitt 6 i bakgrundsrapporten om bygg- och anläggningsarbeten. Om det finns livscykelanalysredskap kan dessa ersätta de flesta specifika krav som rör byggnadsmaterial (eftersom de täcks in av livscykelanalysredskapet). Obs. En kontraktsklausul om obligatorisk användning av ett livscykelanalysredskap i designstadiet rekommenderas också se nedan Vattenbesparande installationer Kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling a) Vattenbesparande installationer Kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Vattenbesparande installationer Obligatoriska krav på entreprenaden Vattenbesparande installationer 1. Alla vattenenheter i sanitets- och köksutrymmen måste vara utrustade med den senaste vattenbesparingstekniken på marknaden. Toaletter med dubbel spolfunktion bör använda högst 6 liter för full spolning och 3 liter för urinspolning. Vattenlösa urinoarer måste antingen använda en biologiskt nedbrytbar vätska eller fungera helt utan vatten. Vattenbesparingsanordningar som installeras i cisterner måste uppvisa en vattenbesparing på minst 30 procent vid toalettspolning. Kraninsatser ska spara minst 50 procent vatten jämfört med vanlig krananvändning. Verifiering: Anbudsgivarna ska tillhandahålla tekniska faktablad för de produkter som ska installeras. Dessa ska styrka att produkterna uppfyller de obligatoriska kraven på entreprenaden. 14

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1 Omfattning Möbler är en bred produktgrupp som omfattar många olika typer av möbler (stolar, bord, garderober, hyllor, skåp etc.) med många olika

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling

Läs mer

Transport Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Transport Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1 Omfattning Transport Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad De olika typer av fordon som inhandlas av offentliga myndigheter skiljer sig kraftig åt beroende på om det rör sig om fordon för normal

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

PRIMES. produktgrupp grön el. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp grön el. Energikontor Sydost produktgrupp grön el Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Simon Howden by http://www.freedigitalphotos.net

Läs mer

Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling. Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström

Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling. Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn i de nya upphandlingsdirektiven Möjligheterna att ta miljö-,

Läs mer

Värmeisolering Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Värmeisolering Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad Värmeisolering Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta produktblad ger en sammanfattning av de kriterier för miljöanpassad

Läs mer

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Fairtrade Sveriges analys av hur direktivet påverker målsättingen att öka andelen rättvist handlade varor inom kommunen Mars 2014 Inledning Europaparlamentet röstade

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter?

Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter? Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter? Hur tar vi oss igenom regelverket? Seminarium 23 januari 2013 Advokat Kaisa Adlercreutz och jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016

NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016 NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016 NUVARANDE ONORMALT LAGSTIFTNING LÅGA ANBUD MALMÖ DEN 17 FEBRUARI 2016 TILLDELNINGSKRITERIER I LOU/LUF En upphandlande myndighet ska anta antingen

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

28.11.2001 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 333/27

28.11.2001 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 333/27 28.11.2001 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 333/27 Tolkningsmeddelande från kommissionen om gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig upphandling och om möjligheterna att ta sociala

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014 www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet EnergiRådgivarnas Konferens 27-28 november 2014 En kompetent beställare kan fatta hållbara beslut och skapar

Läs mer

Fönster - Fönster, glasade dörrar och takfönster. Miljöanpassad offentlig upphandling - Produktblad

Fönster - Fönster, glasade dörrar och takfönster. Miljöanpassad offentlig upphandling - Produktblad Fönster - Fönster, glasade dörrar och takfönster Miljöanpassad offentlig upphandling - Produktblad Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta produktblad ger en sammanfattning

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Att köpa grönt! Miljöanpassad offentlig upphandling i Europa. En översikt

Att köpa grönt! Miljöanpassad offentlig upphandling i Europa. En översikt Att köpa grönt! Miljöanpassad offentlig upphandling i Europa En översikt Inledning Denna skrift innehåller en överblick över den miljöanpassade offentliga upphandlingen i Europeiska unionen (EU). Här ges

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016

NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NUVARANDE LAGSTIFTNING TILLDELNINGSKRITERIER I NUVARANDE LOU/LUF En upphandlande myndighet eller

Läs mer

Miljöanpassad offentlig upphandling

Miljöanpassad offentlig upphandling Miljöanpassad offentlig upphandling The training material was produced using the materials developed by ICLEI within the context of the PRIMES project (www.primes-eu.net). Co-funded by the Intelligent

Läs mer

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl Temadag LABU 12 Upphandlaren/inköparens perspektiv Anders Pihl Upphandlingsutredningen Betonar vikten LCC-kalkyler Menar att användandet av LCCkalkyler kan leda till kostnadsbesparingar Upphandlingsdirektivet

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster

Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. I det här dokumentet anges de kriterier för

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL

OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL Offentliga myndigheter ingår avtal för att få bygg- och anläggningsarbeten utförda, varor levererade eller tjänster tillhandahållna. Dessa avtal, som ingås mot ersättning med

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) SV L 94/2 Europeiska unionens officiella tidning 8.4.2011 FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

PRIMES. produktgrupp miljöfordon. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp miljöfordon. Energikontor Sydost produktgrupp miljöfordon Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of LGAction by ICLEI

Läs mer

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost produktgrupp utomhusbelysning Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Offentlig upphandling krav på märkning

Offentlig upphandling krav på märkning Offentlig upphandling krav på märkning Forum för kemikaliesmart byggande 6 september 2017 Charlotta Frenander, Upphandlingsmyndigheten Om oss en stödjande myndighet 1 september 2015 Upphandlingsmyndigheten

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Byggkomponenter

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Byggkomponenter Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Byggkomponenter Innehåll Offentlig upphandling Grön offentlig upphandling Grön offentlig upphandling i praktiken Livscykelkostnad Projektet Buy Smart+ Bakgrund Byggsektorn

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3 Utgåva 1:1 2015-03-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tunnan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Elektronisk offentlig upphandling

Elektronisk offentlig upphandling Elektronisk offentlig upphandling Vad innebär förslagen till nya upphandlingsdirektiv? Andra sätt EU kommissionen vill främja e-upphandling? Några reflexioner; vad anser vi från svensk sida? Vad händer

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret CHECKLISTA Nedan anges under respektive rubrik de krav som måste uppfyllas av exploatör som skall bygga inom området. Under varje rubrik finns dessutom

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

PRIMES. produktgrupp hållbar byggnadssektor. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp hållbar byggnadssektor. Energikontor Sydost produktgrupp hållbar byggnadssektor Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Vichaya

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster KKV och tidigare MSR Miljöstyrningsrådet hade stöd för energieffektiva myndigheter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Energieffektiviseringsdirektivet i korthet Profu NEPP report Maj 2013 Energieffektiviseringsdirektivet i korthet I följande punkter sammanfattas ett antal

Läs mer

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Miljökrav och sociala krav Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Offentlig upphandling som verktyg Offentlig upphandling har en framträdande roll och ska vara ett av de marknadsbaserade instrumenten

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

Etiska krav i offentlig upphandling. Mathias Sylwan Fairtrade city En möjlighet för din kommun Vänersborg 10 oktober 2013

Etiska krav i offentlig upphandling. Mathias Sylwan Fairtrade city En möjlighet för din kommun Vänersborg 10 oktober 2013 Etiska krav i offentlig upphandling Mathias Sylwan Fairtrade city En möjlighet för din kommun Vänersborg 10 oktober 2013 Etiska krav i offentlig upphandling (forts.) Sveriges Kommuner och Landsting, PM

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling 1 Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling Erik Olsson/Delphi Malin Oud/Tracktwo Umeå den 25 mars 2014 Parallellseminarium SOI årkonferens

Läs mer

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

Leverantörsprövning: Uteslutning, kvalificering och ESPD

Leverantörsprövning: Uteslutning, kvalificering och ESPD Leverantörsprövning: Uteslutning, kvalificering och ESPD Henrik Grönberg, Upphandlingsmyndigheten Konferens Upphandling 24 Malmö den 17 februari 2016 Innehåll Uteslutning. Kvalificering. Det europeiska

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Upphandlingsmyndighetens stöd inom samhällsbyggnadsområdet

Upphandlingsmyndighetens stöd inom samhällsbyggnadsområdet Upphandlingsmyndighetens stöd inom samhällsbyggnadsområdet 2015-12-08 Jens Johansson & Josefin Sporrong, Heini-Marja Suvilehto Ett samlat upphandlingsstöd Miljöstyrningsrådet, stöd i hållbarhetsfrågor

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1 Utgåva 1:1 2012-08-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Börje-Broby 8:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Upphandlingens möjligheter. Plusenergiforum 12 sept 2016 Charlotta Frenander

Upphandlingens möjligheter. Plusenergiforum 12 sept 2016 Charlotta Frenander Upphandlingens möjligheter Plusenergiforum 12 sept 2016 Charlotta Frenander Upphandlingsmyndigheten erbjuder Helpdesk Nyhetsbrev Konferenser & seminarier Matnyttig webbplats med: Nyheter Vägledningar Kriteriebibliotek

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Socialt ansvarstagande i byggsektorn

Socialt ansvarstagande i byggsektorn Socialt ansvarstagande i byggsektorn Utmaningar Livskvalitet: Förbättringar för missgynnade grupper. Social rättvisa: Motverka konflikter och instabilitet. Inkludering: Ekonomisk, social och politisk.

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

PRIMES. produktgrupp IT (PC/notebook/skärmar) Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp IT (PC/notebook/skärmar) Energikontor Sydost produktgrupp IT (PC/notebook/skärmar) Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of cuteimage

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

ZA5874. Flash Eurobarometer 381 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 2) Country Questionnaire Sweden

ZA5874. Flash Eurobarometer 381 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 2) Country Questionnaire Sweden ZA87 Flash Eurobarometer 8 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Sweden FL8 - SE SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG, RESURSEFFEKTIVITET OCH GRÖNA MARKNADER

Läs mer