Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Onsdagen den 25 juni kl. 18:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Ishallsverksamhet hösten 2014 Dnr 2013/ULN067 dpl 821 Föredraganden Kultur- och fritidschef Annica Skog Kjell Johansson Ordförande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Ishallsverksamhet i Lödöseborg hösten 2014 Dnr 2013/ULN067 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har återremitterat ärendet kring beslut om ishallens, Lödöseborgs, fortsatta drift. Nu föreligger ett handlingsalternativ för att möjligöra ishallsverksamhet, för föreningen Lödöse-Nygård 70 HC (nedan kallad LN 70), i Lödöseborg under hösten Ärendet Tidigare i år har Kultur- och Fritidsnämnden fattat beslut om renovering av ishallen Lödöseborg. Beslutet har fattats bland annat med anledning av ett föreläggande från Inspecta, rörande kylanläggningen. Renoveringen skulle innebära att all ishallsverksamhet under hösten 2014 skulle vara tvungen att ställas in. Föreningen LN 70 upplever detta beslut som mycket oroväckande, då de känner en stark oro för att föreningens medlemmar i en sådan situation skulle söka sig till andra föreningar på andra orter. Detta, bedömer föreningen, skulle innebära att föreningen inte skulle överleva. Med anledning av LN 70s oro har Bildningsförvaltningen, tillsammans med Leifab och LN 70, arbetat fram ett alternativt förslag gällande uthyrningen och verksamheten för ishallen, detta för att kunna bedriva ishallsverksamhet under hösten Förslaget innebär att LN 70 hyr anläggningen direkt av Leifab, och att föreningen då erhåller verksamhetsbidrag från kommunen. Förslaget/upplägget återfinns i sin helhet i Bilaga A. Beslutsunderlag Bilaga A Skrivelser i ärendet från Folkpartiet och Centerpartiet Protokollsutdrag i ärendet

3 sid- 2 - Finansiering Kommunen ger LN 70 ett bidragsbelopp, som motsvarar kvarvarande budget per 1 september minus upparbetade kostnader fram t o m det datumet, för att täcka hyra och drift under perioden sep-dec Då LN 70 är hyresgäst och Leifab fastighetsägare så har kommunen inget betalningsansvar för uppkomna kostnader efter , utan det ligger på LN 70. Om erhållet bidrag från kommunen inte räcker får klubben ansvara för att öka intäkterna, t.ex. genom uthyrning eller på annat sätt, då betalningsansvaret ligger på föreningen. En betalningsgaranti kommer att krävas av Leifab. Det kan ske på flera sätt, t.ex. via en bankgaranti som LN 70 ordnar med en bank, alternativt att kommunen går i borgen för uppkomna kostnader avseende hyra och el. Det sistnämnda kräver ett beslut i kommunfullmäktige. Eventuella överskott får klubben behålla till sin verksamhet. Kommunen ger klubben bidrag med maximalt 1 mkr under 2015 på samma villkor som för Förslag till beslut Bildningsförvaltningen föreslår att följande beslut fattas av Kultur- och Fritidsnämnden: 1. Utbetala verksamhetsbidrag till LN 70 från och med , för att ge LN 70 möjlighet att underhålla och driva verksamhet i ishallen under hösten 2014, i enlighet med Bilaga A 2. Överlåta ismaskinen, i befintligt skick, som en gåva till LN 70. Gåvan överlåtes redan Uppdra åt Bildningsförvaltningen att genomföra en kostnads- och nyttoanalys under hösten/vintern 2014/2015, som beslutsunderlag för framtida verksamhet 4. Föreslå för Kommunfullmäktige att fatta beslut om betalningsgaranti/borgen för uppkomna kostnader för hyra och el Handläggare Annica Skog Kultur- och Fritidschef Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Leifab LN 70 (Lödöse-Nygård 70 HC) c/o Lars Keijser, Gustavs Väg SKEPPLANDA sid 2/3

4 sid- 3 - Bilaga A Fortsatt verksamhet i Lödöseborg Efter samlade diskussioner mellan majoriteten och oppositionen samt med kommunens tjänstmän ansvariga för fråga, har följande lösning arbetats fram för att möjliggöra verksamhet i Lödöseborg under kommande säsong: 1. LN 70 hyr hallen direkt av Leifab fr o m 1 september och tillsvidare med 9 månaders uppsägningstid. Kommunen utgör inte avtalspart. 2. Kommunen ger LN 70 ett bidragsbelopp, som motsvarar kvarvarande budget per 1 september minus upparbetade kostnader fram t o m det datumet, för att täcka hyra och drift under perioden sep-dec Då LN 70 är hyresgäst och Leifab fastighetsägare så har kommunen inget betalningsansvar för uppkomna kostnader efter , utan det ligger på LN 70. Om de pengarna inte räcker får klubben själva hantera överskjutande belopp genom uthyrning eller på annat sätt. En betalningsgaranti kommer att krävas av Leifab. Vid eventuella pengar över får klubben behålla dem till sin verksamhet. 3. Kommunen ger klubben bidrag med maximalt 1 mkr under 2015 på samma villkor som för Tid för eventuell ombyggnad beslutas efter genomförd kostnads/nyttoanalys som görs under hösten vintern 2014/ Leifab skänker kylanläggningen samt sargen och läktaren till LN 70 som själva får vidta nödvändiga åtgärder för att häva nyttjandeförbudet. Omklädningsrummen åtgärdas inte förrän i samband med eventuell ombyggnad. Skolans omklädningsrum får fortsatt nyttjas under Kommunen skänker ismaskinen till LN 70 som själva får reparera maskinen. 7. Kommunens krav på motprestation för bidraget är: a. Kommunens skolelever ska kunna åka gratis vid minst ett tillfälle/klass alternativt fritids under vintersäsongen b. Ishallen ska hållas öppen för allmänheten minst två lördagar i månaden under två timmar. c. Klubben står för den dagliga skötseln av isen och anläggningen d. Klubben ska ha en stadgeenlig verksamhet och styrelse med möjlighet till insyn i verksamheten från kommunen 8. Arbetsmiljö- och säkerhetsansvaret tas av LN 70 avseende arbete med kylanläggning och övrig utrustning. sid 3/3

5

6

7

8

9

10

11 NYGÅRD ANGÅENDE ISHALLEN I LÖDÖSE Efter dialog med LN 70 om ishallens framtid har vi kommit fram till att det fi nns två problem som måste åtgärdas för att föreningen och ishallen ska kunna fortsätta med sin verksamhet, nämligen kondensorn och omklädningsrummen. Kondensorn behöver bytas ut och omklädningsrummen behöver renoveras. Det har genom samtal med Leifab kommit fram att det saknas ett hyresavtal, och arbetet med ett s.k. nyttjanderättsavtal är påbörjat men ännu inte avslutat. Utifrån det yrkar Centerpartiet: * Minska energiförbrukningen på ishallen och använda spillvärmen till att värma skolan genom att köpa en ny kondensor som ska fungera som en värmepump. Arbetet måste vara klart senast 15 augusti så att ishallen kan öppna inför höstens säsong. Det betyder att ett beslut/ok för inköp måste tas senast på nämndssammanträdet i maj, för att slippa onödigt dyra sista-minuten-lösningar. * Dra nytta av den kompetens (många hantverkare med specialistkunskaper) som finns i föreningen LN 70, s.k. medborgarkraft, och gör renoveringen i dia- log med föreningen. * Skyndsamt upprätta ett hyresavtal mellan kommunen och Leifab med rimlig avskrivningstid (saknas idag) * Skyndsamt upprätta ett nyttjanderättsavtal mellan LN 70, kommunen och Leifab för att tydliggöra rollerna Carina Andersson (c) Tommy Karlsson (c)

12 Lilla Edet Investeringsstopp för ishallen i Lödöse Ishallen byggdes över den gamla utomhusrinken på privat initiativ 2008/2009. Kostnaden för byggnation sprang snabbt iväg och kommunen fick träda in med lån till Gårdarinkens ekonomiska förening, GEF, med hallen som säkerhet. Driften visade sig snabbt också bli betydligt mer kostsam är vad kalkylen hade utvisat och redan 2011 började Kommunen betala driften via bidrag till GEF. GEF valde att gå i frivillig likvidation i februari 2013 och ishallen övertogs av Leifab i september 2013, efter flera år av ekonomiska problem för GEF och Hockeyföreningen LN-70 i Lödöse, för det bokförda värdet av det resterande lånet till GEF 3 mkr. Vid den tidpunkten hade hallens omklädningsrum redan ett föreläggande om stängning pga att man upptäckt Legionallesmitta i varmvattnet. De åtgärder som var förelagda hade vare sig klubben eller GEF gjort något åt varvid omklädningsrummen belades med nyttjandeförbud och varmvattnet pluggades tillsvidare. Leifab, som ny fastighetsägare, lät utföra inspektioner av elsäkerheten och utrymningsvägarna. Båda inspektioner ledde till förelägganden om omedelbara åtgärder med hot om stängning av hallen. Detta var mitt under säsongen 2013/2014 så Leifab åtgärdade det mest akuta bristerna avseende el och utrymningsvägar för att säsongen skulle kunna slutföras. Under säsongen hade klubben upptäckt att kylanläggningen läckte ammoniak och valde att på eget initiativ inte bara åtgärda läckaget utan även utföra en större reparationsinsats m.h.a en egenanlitad firma. Vid den årliga inspektionen av kylanläggningen, som visade sig aldrig blivit utförd tidigare, framkom det brister i det utförda arbetet och i dokumentationen av det, som ledde till föreläggande om akuta åtgärder eller så fick inte kylanläggningen användas. I samband med övertagandet av hallen löste kommunen in leasingkontraktet på ismaskinen, eftersom klubben rekommenderade det då maskinen var i gott skick enlig utsago. Det visade sig att tre av maskinens fyra elmotorer vara trasiga och behövde bytas ut till ett offererat pris på 200 tkr. Sammanfattningsvis kan man bara konstatera att hallen inte har skötts enligt regler som gäller fritidsanläggningar i allmänhet och ishallar i synnerhet, förmodligen pga bristande finansiering. I stället har nu hela ansvaret att rusta upp, bygga om och underhålla ishallen nu fallit på Leifab/ kommunen. Vid en första försiktig bedömning av kostnaderna gjordes en alldeles för låg skattning av kostnaderna och dessutom fick kultur och fritid ytterligare besparingsbeting som motsvarade det utrymme som skjutits till inledningsvis, vilket ledde till att kostnaderna för ishallen fick hanteras på bekostnad av underhållet på övriga fritidsanläggningar i kommunen under 2013.

13 Nu står vi inför en stor investering på närmare 3 mkr (uppskattad kostnad av Leifab) för ombyggnad av kylanläggningen och omklädningsrummen för enbart klara de krav som ryms inom de förelägganden om användningsförbuden hallen är ålagda. Därtill kommer en löpande driftskostnad på ca 500 tkr/år och sannolikt en underhållskostnad på tkr/år. Vidare finns det ingen ishallskompetens hos vare sig Leifab eller kommunen som kan sköta driften och underhållet av hallen. Budgeten kan hållas under 2014 tack vare att Leifab inte debiterar hyra och drift under ombyggnadstiden men underskottet i budgeten skjuts bara framåt och landar på ca tkr för Folkpartiet vill nu att den fortsatta satsningen på ishallen temporärt stoppas och att en ordentlig kostnads/nyttoanalys gör av projekt ishall. Hur stor nytta tillför verkligen en ishall i Lödöse ställt mot de besparingsalternativ som har föreslagits från förvaltningen, som t ex biblioteksfilialen eller musikskolan. För Folkpartiet liberalerna Lödöse/Lilla Edet Leif Kinnunen, ordförande

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2014-04-07

Servicenämnden handlingar 2014-04-07 Servicenämnden handlingar 2014-04-07 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2014-03-31 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. kl. 15.00. 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232

Sammanträdesdatum 2013-06-04. kl. 15.00. 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer