Kulturnämnden kallas till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Elisabeth A Kulturnämnden Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 december 2008 Tid Plats Museet, filmsalen Gruppmöte Treklöven 2 december Museet, S den 1 december, kl Stadsbiblioteket. Sd den 2 december kl Museet Innan sammanträdet informerar Kulturskolan om sin kulturverksamhet för barn och unga. Dagordning 1) Mötets öppnande 2) Upprop och val av justeringsman 3) Förslag till revidering av mål för Landskrona kulturnämnd 4) Revidering av delegationsordning för Landskrona kulturnämnd 5) Utgångspunkter för konkurrensutsättningsplan 6) Förändrade öppettider för Museet, Konsthallen och Stadsbiblioteket 7) Remiss: Kommunikationspolicy för Landskrona stad 8) Plan för det virtuella biblioteket 9) Rapporter Fördelning av kulturstipendium Biblioteksstatistik Kulturkostnader - statistik Översyn av förening/studieförbundsbidrag Sevärdheter i Skåne/topplistan.- Tourism in Skåne. 10) Övrigt Birgitta Persson Ordförande Vid frånvaro meddela Nareman Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2

3 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Ärende 3 Datum Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Revidering av mål och strategi för Landskrona kulturnämnd. De idag aktuella målen för Landskrona kulturnämnd antogs av kulturnämnden den 16 december En arbetsgrupp inom Treklövern har arbetat med en revidering av dessa mål. Förslag till nya mål för Landskrona kulturnämnd har framtagits. Kulturnämnden föreslås besluta att anta nya mål för Landskrona kulturnämnd Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

4 Utgångspunkter för Kultur i Landskrona Landskrona kommuns övergripande mål. * Skola för kunskap och arbetsro. * Landskrona den arbetande staden. * Landskrona den trygga staden. Andra övergripande mål vi tagit hänsyn till. * FN s barnkonvention artikel 2,3,6 och 12 de s k huvudprinciperna. * Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne kan användas som rådgivare och utvecklingsaktör. Genom den omvälvande samhällsförändring som skett det senaste kvartseklet och i ännu högre grad under det senaste decenniet, har många tidigare regler, normer och synsätt förändrats. Övergången till informationssamhället, globaliseringen och påverkan av de kommersiella krafterna, ibland styrda av globala intressen, påverkar både vår livsföring, våra attityder och värderingar samt vår livskvalitet. Genom det enorma medieutbudet och informationsteknikens genomslagskraft har vi blivit världsmedborgare och fått ökade möjligheter att skaffa information kunskaper och erfarenheter. Det rasande tempo som råder, ger oss inte alltid tid för källkritik, urval, reflektioner och eftertanke, så en del negativa konsekvenser finns bland allt det positiva. Kulturpolitik. Denna samhällsomvälvning ökar behovet av kunskap och information som kan hjälpa individen att välja rätt och välja bort i media och informationsbruset. Hjälp att se och upptäcka sammanhang vilka sedan kan leda till ökad livskunskap och livskvalitet. Teater, dans, musik, bild och form, arkitektur, film, litteratur och bibliotek, museer och utställningar är oöverträffade redskap för att nå dessa mål. Genom gränsöverskridande brobyggande kultur utvecklas individens kunskaper, kreativitet, förmåga och vilja till delaktighet i samhället. I den stressade, rastlösa, kravfyllda samhällsprocess vi lever nu, ska de uppräknade formerna av kultur dessutom ge oss något vars värde ofta förbises nämligen mötesplatser för samtal och reflektioner, oaser för vila och eftertanke, stunder av rena skönhetsupplevelser av t.ex. konst, dans eller musik. Kvalitet. Kulturpolitiken ska eftersträva att verksamhet och utbud håller god kvalitet. Kulturpolitiken och kulturklimatet ska locka, och möjliggöra för professionella utövare att etablera sig och att söka tjänster här. En ökad satsning på delaktighet för medborgarna ska vägas mot de speciella villkor som kulturarbetare/konstnärer har. Strategi. Bara genom ett aktivt förhållningssätt till kulturarvet växer kunskapen och förståelsen för det samhälle vi lever i. Bara då skapas goda förutsättningar att möta framtiden. Genom att öka möjligheterna till delaktighet, genom att se över öppettider och tillgänglighet, genom att uppmärksamma mänskors egna behov och initiativförmågor kan vi utöka deras

5 aktiva deltagande och önskan att påverka i kulturlivet. Ett led i detta är att skapa platser och neutrala arenor där alla kan mötas och uttrycka sig. Vi ska medverka till att skapa ett levande centrum med nya och annorlunda mötesplatser och värna om de lugna platser som kan tjäna som oaser för vila och reflektioner. Genom målinriktat publikarbete och aktiv marknadsföring kan vi nå detta mål, förmedla flera upplevelser och dessutom vidga medvetandet om olika evenemang bland kulturkonsumenterna. Viktigt är här att prioritera barn och ungdomar och att ta hänsyn till funktionshindrade av olika slag. Kulturen ska vara tillgänglig för alla och skall därför i princip vara avgiftsfri. Undantag kan förekomma. Identitet. Öppenhet och gemenskap mellan mänskor från olika åldrar, miljöer och kulturer berikar kulturlivet och bidrar till att en förståelse för samhällets kontinuerliga förändring. Genom respekt för olika kulturer och en öppenhet för olika åldersgruppers förmågor, kunskaper och intressen kan vi både säkra en mångfald av kulturella värden och samtidigt bli inspirerade, förnyade och stimulerade. Samtidigt som vårt kulturarv hålls levande skall alla i kommunen kunna känna sig hemma här. Med stadens historia som utgångspunkt, med aktiv närvaro och lyhördhet i samtiden måste kulturpolitiken ta sikte mot framtiden. Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp. (Tage Danielsson) Kreativitet. Alla som önskar skall ges möjlighet att skapa och uttrycka sig. Det skall finnas goda möjligheter för såväl professionellt kulturutövande som amatörverksamhet. Kunskaper och talanger finns både inom institutionerna, hos kulturarbetarna och bland allmänheten. Mötet mellan yrkesverksamma kulturarbetare och amatörer är både värdefullt, inspirerande och bidragande till ökad nyfikenhet och ökat intresse för kultur och konst och skall underlättas i görligaste mån. Det är viktigt att värna om ett tillåtande kulturklimat som ger utrymme för nyskapande och debatt.

6

7

8

9 Ärende 4 Nummer Ärende Delegat Kommentar 1 2 Upphandling inom budget överstigande 150 kkr för enskilt objekt Förtroendevalds och kulturchefs deltagande i kurser och konferenser Fc Of Övrig upphandling i enlighet med ansvar i fastställd budget 3 Beslut om uppvaktningar i Kulturnämndens Of namn 4 Fastställande av plan för utställningar och programverksamhet vid museum, bibliotek och konsthall Avdc 5 Uthyrning av konsthall Ki 6 Beslut om startbidrag och extra bidrag till Vc föreningar 7 Besvarande av remisser från Mc Stadsbyggnadsnämnden i ärenden som bedöms vara av "icke principiell" karaktär. 8 Tecknande av hyresavtal Ac 9 Utlåning av konst Ki 10 Mottagande av gåvor och donationer till museet Mc till ett värde understigande 25 kkr 11 Uthyrning av teatern Vc 12 Beslut om avdelningschefs deltagande i kurser och konferenser 13 Beslut om ersättning till enskild pga uppkommen skada vid någon av förvaltningens anläggningar Fc Ac

10 Nummer Ärende Delegat Kommentar 14 Rekvisition av bidrag från statlig institution, Ac Region Skåne eller motsvarande 15 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Of 16 Kostnader för förvaltningschefens representation Of och resor 17 Beslut om att ansöka om externa bidrag Fc Ekonomiska beslut dock ej överstigande 250 kkr Förkortningar: Ac = Administrativ chef Avdc= Avdelningschef Bc = Bibliotekschef Fc = Förvaltningschef Ki = Konstintendent Mc = Museichef Of = Ordföranden Vc = Verksamhetsstödschef

11 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Ärende 5 Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Konkurrensutsättningsplan Kommunfullmäktige beslöt att antaga en Konkurrensutsättningspolicy med tillämpningsanvisningar. Målet för konkurrensutsättningen anges i sju punkter. Sex av dessa behandlar effektiv användning av resurser, valfrihet för medborgarna, ökat tjänsteutbud, verksamhetsutveckling genom att skapa förutsättningar för jämförelse, frigöra kapital och bidra till ett livskraftigt näringsliv. I enlighet med policyn har nämnderna följande ansvar: o Att informera nämndens anställda om policyn. o Att tillse att nödvändig kompetens finns för att realisera policyn. o Att en konkurrensutsättningsplan upprättas. o Att initiativ tas till konkurrensutsättning i enlighet med policyn. o Att fatta beslut om verksamheter skall konkurrensutsättas eller bedrivas i kommunal regi. (Om konkurrensutsättningen är av principiell skall förslaget underställas Kommunfullmäktige.) o Att föra dialog med berörda målgrupper o Att genomföra beslutad konkurrensutsättning inklusive nödvändig upphandling och MBL-förhandlingar. o Att göra uppföljning och utvärdering. Nämndens anställda kommer nu att informeras på arbetsplatsträffar. Arbetet med en första konkurrensutsättningsplan bör inledas inom nämndens ansvarsområde. Innan arbetet påbörjas är det lämpligt att nämnden till förvaltningen anger en viljeinriktning. Nuläge Inom Kulturnämndens verksamheter finns det idag endast begränsade entreprenader som är av varaktig karaktär. Glumslövs biblioteksfilial städas av en extern entreprenör och delar av trädgårdsskötseln på Tycho Braheminnena utförs på entreprenad av ett av Vens jordbruksföretag. Det samarbete som finns med Cirkus Cirkör kan se som en annan form av konkurrensutsättning även om anledningen till detta var den specifika konstnärliga kompetens som gruppen har. Verksamheter Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

12 2(3) Kulturnämnden ansvarar för följande verksamheter: Landskrona Museum, Landskrona Konsthall, Stadsbiblioteket, bilioteksfilialerna i Glumslöv, Karlslund och på Ven, Aktivitetshuset Plantan, Landskrona teater och Tycho Brahe minnena. Landskrona museum Verksamheten inbegriper vård av kommunens samlingar av föremål, arkivalier, bilder mm., dokumentation, utställningar, programverksamhet, museipedagogisk verksamhet och rådgivning till enskilda och organisationer i kulturhistoriska frågor. Att lägga ut ett stadsmuseum på extern entreprenad skulle inte vara helt okomplicerat. Verksamheten kräver ständiga ställningstagande kring kvalitet och utförande och det skulle vara svårt att täcka in detta i ett upphandlingsunderlag. Vad förvaltningen känner till finns det ej heller företag på marknaden som har drift av museum på uppdrag som en verksamhetsidé. Några tecken på att personalen skulle vilja organisera sig som en avknoppad verksamhet finns inte heller. Det som återstår är då möjligheten att lägga ut avgränsade delar på annan utförare. Det förekommer till exempel för lagring av data åt fotosamlingen. Städningen övergår nu till Servicekontoret och blir föremål för ställningstagande om konkurrensutsättning där. Öppethållande och vakt-/värdfunktionen för museets utställningar skulle kunna bedrivas av extern utförare. Vaktbolagen har erfarenhet och organisation för detta, men kanske en framtoning som inte är önskvärd på ett museum. Det skulle sannolikt också bli till en väsentligt högre kostnad. Landskrona konsthall Inom konstvärlden finns det en helt annan erfarenhet och vana av privata utförare. Så gott som alla gallerier är privatägda och man skulle kunna tänka sig att undersöka om det finns ett intresse i den världen av att ansvara för driften av en offentligt ägd konsthall. Det man då avhänder sig är det direkta inflytandet på val av utställning och konstnärer som skall visas. Om museet är kvar i kommunal drift kan dock behovet av att säkerställa lokal representation och andra önskvärda utställningar i utställningsutbudet finnas kvar. I de budgetdirektiv som treklövern lämnade inför budget 2009 fanns som ett utredningsuppdrag att undersöka möjligheten att låta en extern entreprenör ta över öppethållande av konsthallen och eventuellt bedriva detta parallellt med en restaurang. Konsthallen har låg bemanning och det kommersiella intresset av att ansvara för öppethållandet är nog mycket lågt. Att bedriva restaurang i Konsthallen tror förvaltningen är orealistiskt. Lokalerna skulle behöva byggas om och restauranger har i sig i Landskrona en svag lönsamhet Bibliotek Det har gjorts enstaka försök med extern utförare av biblioteksverksamhet. Åre kommun var det första exemplet, men man återgick liksom övriga försök till kommunal drift efter några år. På senare år har diskussionen om privatiserad biblioteksdrift återuppstått. I Sickla i Nacka kommun finns Dieselverkstaden där biblioteket drivs av ett personalkooperativ. Verksamheten beskrivs i media som framgångsrik. Bibliotekstjänst, som är ett serviceföretag inriktat på att förse de svenska biblioteken med media, har börjat visa intresse för att driva delar av biblioteksverksamhet åt de kommunala biblioteken. Ett annat företag Svenska Boklån AB, sägs föra diskussioner med kommunerna Linköping, Uppsala och Solna om övertagande av driftsansvar. Även för bibliotek är det naturligtvis så att kvalitetskrav och ambitioner kring förankring och utåtriktad verksamhet är svår att fånga upp i ett förfrågningsunderlag och ett avtal. För en biblioteksfilial skulle det vara lättare att hitta en avgränsning som går att mäta.

13 3(3) Aktivitetshuset Plantan Den här verksamheten är under uppbyggnad och måste till sin karaktär vara väldigt lättrörlig och föränderlig. Någon marknad finns knappast. Möjligtvis skulle ett personalkooperativ kunna driva en sådan verksamhet om man var väldigt väl sammansvetsade. Arbetet är dock i längden rätt krävande varför personalomsättningen är hög. Landskrona teater Verksamheten vid teatern består idag huvudsakligen i uthyrning till Teaterföreningen, andra externa arrangörer, föreningslivet och till konferenser. En egen verksamhet att konkurrensutsätta finns dock inte. Vad som skulle kunna vara aktuellt är i så fall uthyrningen vilket borde vara fullt möjligt. Tycho Brahe museet Verksamheten vid Tycho Brahe museet bedrivs på uppdrag från Statens fastighetsverk som äger anläggningen. Ett initiativ till privatisering av driften bör därför komma från Sfv. Innan förvaltningen börjar arbetet med att upprätta en konkurrensutsättningsplan bör Kulturnämnden ta ställning till vilken inriktning denna bör ha. Göran Nyström Tf förvaltningschef

14

15 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Ärende 6 Datum Referens E. Arvidsson Er Referens Förändrade öppettider på Landskrona museum och Landskrona konsthall. I samband med verksamhetsplan för Kulturnämnden har under delmålet Landskrona den trygga staden, en förändring av öppettiderna på museet och konsthallen tagits upp som en aktivitet. Efter diskussioner, mätningar och genomgång av kostnader har förvaltningen nu kommit fram till ett förslag som ser ut som följer. Landskrona museum Måndag stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Öppettiderna gäller hela året. Stängt endast julafton, juldagen, nyårsafton, påskafton och midsommarafton. Landskrona konsthall. Måndag stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Öppettider under utställningsperioder, sammanlagt 30 veckor/år. Konsthallen, liksom idag, stängt ca.3 månader under vintern. Stängt samma helgdagar och helgdagsaftnar som museet. De nya öppettiderna innebär att tillgängligheten ökar på kvällar. Två respektive en kväll i veckan kommer det nu att finnas möjligheter för de grupper som exempelvis arbetar att besöka museum och konsthall. Vi öppnar också upp för besökare från regionen att besöka våra kulturinstitutioner också på vardagar. Programverksamheten planeras att pågå under perioden september-april, med program var onsdag och söndag (uppehåll december- januari). Växelvis Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

16 2(2) aktiviteter på konsthallen och museet, vilket innebär att då det är program på museet, är det inget program på konsthallen. Programmen planeras vara visningar av aktuella utställningar, visningar av basutställningar, föredrag som följer aktuella utställningar eller andra angelägna teman, vernissager, verkstäder för unga och vuxna, musikunderhållning mm. En förändring av öppettider tar tid att genomföra, vilket innebär att inte förrän efter några år, kan en genomgripande utvärdering utföras. Programverksamhet för att locka besökare till de nya tiderna samt en medveten och genomarbetad marknadsföring är avgörande för att de nya öppettiderna ska etableras. Kulturnämnden föreslås besluta att från och med hösten 2009 förändra öppettiderna på Landskrona museum samt Landskrona konsthall enligt förslaget. Landskrona den 17 november Elisabeth Arvidsson Fritids- och kulturförvaltningen

17 Förändrade öppettider vid Landskrona stadsbibliotek Önskemål om förändrade öppettider på stadsbiblioteket har diskuterats för att tillfredsställa de som arbetar och inte har möjlighet att komma till biblioteket på de öppettider som finns nu. Nuvarande tider är måndag-torsdag 10-19, fredag och lördag I biblioteksplanen formuleras Biblioteken skall öka tillgängligheten tidsmässigt, t ex med söndagsöppet på ett folkbibliotek i kommunen. Genomförandet av söndagsöppet medför en extra kostnad på kr i övertidsersättning till personalen som arbetar. Dessutom används en fjärdedels tjänst (10,5 timmar) per vecka för öppethållande söndag mellan Timmarna skall tas ut strax före eller efter söndagstjänstgöringen. Biblioteksplanens åtgärder medför att ett omfattande arbete måste göras för att starta och vidmakthålla den utåtriktade verksamheten. Vi behöver alla timmar vi kan få för att få det pusslet att gå ihop. Beaktas bör att Landskrona stadsbibliotek, i jämförelse med övriga bibliotek i Skåne och i riket, har en låg budget för personal och drift. Vad gäller personalbudgeten har Landskrona tillsammans med tre andra kommuner en bottenposition i Skåne. Med tanke på att bibliotekets budget inte utan vidare kan ge plats för en kostnad på kr föreslås att öppethållandet förändras på lördagarna för att tillmötesgå en större grupp medborgare i kommunen. Biblioteket flyttar sitt öppethållande från till Då tillfredsställer vi de arbetande som hinner göra sina ärenden i affärerna under förmiddagen för att sen varva ner på biblioteket på eftermiddagen. Kulturnämnden föreslås besluta att stadsbiblioteket från och med hösten 2009 ändrar sitt öppethållande på lördagar från till Lanskrona Margareta Rydhagen Bibliotekschef

18

19 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Ärende 7 Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Remiss angående förslag om kommunikationspolicy och revidering av grafisk manual En arbetsgrupp under ledning av strategikontoret har utarbetat ett förslag till kommunikationspolicy och förändrad grafisk manual. Till sin hjälp har gruppen haft en konsult. Det finns ett stort behov av en förstärkt och samordnad informationsverksamhet för Landskrona kommun. Behovet av en förstärkning av kommunens varumärken kan inte nog understrykas. Förslaget till kommunikationspolicy innehåller de symboliska ord för god kommunikation som nu finns i nästa alla motsvarande policys som tas fram av svenska kommuner offensivt, samordnad, planerad, tydlig, enkel, trovärdig, saklig etc. Men vi anser att policyn har brister i struktur och förhållningssätt. En kommuns verksamhet är mycket komplex. Den kan inte liknas vid ett tjänsteproducerande eller varuproducerande företag vars varumärke som kan vara mycket entydigt och enkelt att bygga upp. Kommunen har verksamhet alltifrån väghållning till konsthall. Från myndighetsutövning till att erbjuda rekreation på en badanläggning eller upplevelse i en teaterföreställning. Målgrupperna är skiftande och förhållningssättet är skiftande, samtidigt som det finns helheten av att detta är offentlig verksamhet för medborgarna inom ett begränsad geografiskt område. Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för institutioner och verksamhet som erbjuder medborgarna en guldkant i form av upplevelser, insikter och färdigheter. Detta förhållande har gjort att information, varumärkesbyggande och marknadsföring sedan länge varit en tvingande aktivitet för att förvaltningen skall lyckas med uppdraget. Målgrupperna för dessa verksamheter är också mycket skiftande och långt ifrån att vara begränsade till Landskronas egna invånare. De målgrupper som förvaltningen arbetar med är besökare från såväl kommunen som regionen. Tycho Brahe museet och Rum för Reklam är några exempel på verksamheter som också vänder sig till en mycket vidare besöksgrupp. Massmedia är en viktig målgrupp för att nå ut med den utåtriktade verksamheten inom förvaltningen. Hemsidor med fördjupningar och sökfunktioner är nödvändiga för att förstärka flertalet av förvaltningens verksamheter, som i sig är egna, starka varumärken, ex. Landskrona museum. Kommunens komplexitet vad gäller olika verksamheter syns inte i kommunikationspolicyn. Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

20 2(3) De brister vi ser i kommunikationsplanen och dess riktlinjer är att dokumenten är mycket ordrika, saknar bra struktur, är oklar på ansvarsförhållanden, har ett centralistiskt förhållningssätt och att den inte i tillräcklig grad utgår från Landskronas speciella bakgrund och behov. Särskilt riktlinjerna är ordrika, lite bombastiska och har en utgångspunkt som om information i sig har ett avgörande värde. Ett exempel : Samordnad innebär att kommunikationen i Landskrona stad skall vara strategisk och integrerad. Strategisk betyder att kommunikationen ska underlätta att uppsatta mål nås och att övergripande strategier säkerställs. Integrerad betyder att kommunikationen bygger på en helhetssyn: all kommunikation med samtliga målgrupper ska ha samstämmiga budskap och ska samordnas när det gäller kanal och tid.. Det är väldigt svårt att föreställa sig hur detta skulle göras i verkligheten eller vad man egentligen menar. Policyn är ordrik och ostrukturerad på ett sätt som får svårt att motivera och entusiasmera medarbetarna. Det är svårt att efter genomläsningen dra slutsatser om vad detta innebär för mig och min verksamhet. Den är helt enkelt inte pedagogisk. I policyn sägs att inriktningen för vårt arbete med kommunikation skall kännetecknas av att vara offensiv, planerad och samordnad. Detta skulle faktiskt lika gärna kunna sägas vara en inriktning för propaganda. Det saknas också en problematisering av information som företeelse. Istället lyfts information och kommunikation fram närmast som ett överordnat mål i sig, som om en stor mängd information alltid är önskvärd. En kritisk bedömning borde istället utgå ifrån att vi lever i ett oerhört informationsrikt samhälle där mängden information som den enskilde utsätts för riskerar att medföra att angelägna budskap får svårt att nå fram. Därför är det kanske lika viktigt att säga att kommunen måste hushålla med sin information och kommunikation så att vi inte onödigtvis bidrar till att förstärka informationsbruset. Kommunikationspolicyn saknar en utgångspunkt i Landskronas speciella situation och behov och den skulle därför lika gärna kunna fungera som policy för vilken annan kommun som helst. De speciella förutsättningar vi tycker måste finnas med som en bakgrund är t.ex. det svaga självförtroende som utmärker många Landskronabors syn på sin stad och den höga graden av mångkulturell sammansättning. Närheten till Danmark, placeringen mitt i Öresundsregionen och omfattningen på turistnäringen är andra viktiga utgångspunkter. I policyn saknas en konsekvent ansvarsuppdelning av kommunens kommunikationsverksamhet. På vissa ställen sägs att strategikontoret skall ha ett övergripande och samordnande ansvar. På andra ställen betonas den enskildes och chefers ansvar. Policyn bör ha en tydlig definition av vilket ansvar som ligger på de olika nivåerna och vad som skiljer detta ansvar - nämndsansvaret, bolagsansvaret och kommunstyrelseansvaret respektive chefsansvaret och det enskilda ansvaret. I riktlinjerna parallellställs de förtroendevalda politikerna med tjänstemannaorganisationen i kraven på saklighet i den information som kommuniceras. Detta är olyckligt eftersom rollerna är så olika. Politikernas uppgift är inte enbart att informera utan också att driva

21 3(3) opinion och att propagera för sin ideologi. Den politiska sakligheten kan därför aldrig vara densamma som den strikta saklighet som bör utmärka tjänstemannaorganisationen. Riktlinjerna är ofta väldigt kategoriska på ett sätt som inte är lämpligt, särskilt som många begrepp saknar definition. Exempelvis sägs att alla beslut skall ha en kommunikationsplan. Om det här är vettigt eller ej beror mycket på vad man lägger i begreppen och utan någon avgränsande definition, så bör de väl tolkas ordagrant och då blir meningen absurd och verklighetsfrämmande. Liknande synsätt fanns en gång i diskussion kring miljökonsekvensbeskrivningar, vilket urholkade innebörden så mycket att metoden idag tillämpas mycket sparsamt. Det är viktigt att arbetet med information och kommunikation blir hanterbart. Vi måste sätta ambitioner och krav på en nivå som vi klarar av att hantera och som är rimliga med tanke på mottagarnas behov och med tanke på den konkurrens som finns i informationsbruset. Kommunikationspolicys finns idag i många kommuner och många andra arbetar med samma process. Undertecknade tycker att Malmö stad lyckats väldigt väl med sitt arbete och att deras struktur kunde vara lämpligt som förebild vid en revidering. Kulturnämnden föreslås besluta som sin syn ange att förslaget till kommunikationspolicy med riktlinjer omarbetas för att uppnå större enkelhet och ödmjukhet, en bättre struktur och en tydligare ansvarsfördelning Göran Nyström Tf förvaltningschef Elisabeth Arvidsson Museichef

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Ärende 8 Plan för det virtuella biblioteket 2009 Utförd enligt uppdrag från biblioteksplanen antagen Mål Målet är att ha en hemsida och en mediekatalog som ger aktuell och utförlig information om bibliotekets verksamhet och tjänster. Hemsidan/bibliotekskatalogen ska också ge möjlighet till kommunikation mellan biblioteket och brukarna. Tillgänglig 24 timmar Syfte Att kunna söka medier, reservera och låna om Att ge medborgarna information Förmedla kunskap om medier, författare, bra länkar Möjliggöra kommunikation Målgrupp Medborgare i Landskrona Uppföljning I årlig verksamhetsuppföljning Nuläge Bibliotekskatalogen/Libra.se kan idag användas för att: Söka, reservera, låna om medier Lämna inköpsönskemål Få boktips nyförvärv m fl listor i bibliotekskatalogen genrelistor, ämneslistor, topplistor Söka i andra biblioteks kataloger via länklistor Hemsidan har följande tjänster: Information om biblioteken, öppettider m m liknande Information om vilka tjänster biblioteket erbjuder Information om arrangemang, utställningar, nyheter, databaser Information om tillgänglighet Presentation av Landskrona stadsbibliotek i Wikipedia Tillgång till vissa databaser hemifrån, bl a Naxos musikbibliotek. Fråga biblioteket - en tjänst för frågor till Landskrona stadsbibliotek men också till en nationell frågetjänst. Boka en bibliotekarie ger möjlighet för enskilda och grupper att få utförliga information om biblioteket och dess verksamheter. Det kommunicerande biblioteket består: Hemsidan: Fråga biblioteket Bibliotekskatalogen: Inköpsönskemål Mest kommenterade titlar Senaste läsarkommentaren

46 Titlar med högsta betyg RSS prenumeration på ämneslistor, genrelistor, Under 2009 genomförs: Blogg som innehåller litteraturtips program, utställningar andra nyheter möjligheter för medborgarna att kommentera Beslut om vidareutveckling av kommunikation med medborgare tas efter utvärderingen av bloggen. Lokala bibliografier tillgängliga på hemsidan. Presentation av filialerna i Wikipedia. Utvärdering Hemsida och bibliotekskatalog utvärderas årligen i samband med verksamhetsredovisningen i december. Beslut Kulturnämnden föreslås besluta att antaga den virtuella planen 2009 för stadsbiblioteket. Landskrona Margareta Rydhagen

47 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Ärende 9 Datum Handläggare E. Arvidsson Er Referens Vår Referens Landskrona kommuns kulturstipendium Kulturstipendieutskott har fördelat Landskrona kommuns kulturstipendier för år 2008, vid sammanträde den 29 oktober förslag på namn hade inkommit. Listan kompletterades med tre namn, på förslag från ledamöter i kulturstipendieutskottet. Landskrona kommuns kulturstipendiedelegation beslöt tilldela: Berättarklubben (10.000:-) Med motivering: Det muntliga berättandet har genom Berättarklubben fått en arena i Landskrona. Berättarklubbens tre entusiastiska medlemmar; Aslög Hildebrand, Sven Hansson och Lars Sjöberg trollbinder sin publik med spänning och fantasi, och har stimulerat många att ta steget från lyssnare till berättare. Berättarklubben tilldelas kulturpris för sitt engagerande och mångåriga arbete att ge röst åt en försummad konstart det muntliga berättandet. Anders Kungsman (20.000:-) Med motivering: Konstnärlig ledare och skådespelare i Öresundsteatern, som sedan 2005 spelat teater i Landskrona och Skåne. Anders har fört in angelägna och allvarliga ämnen i repertoaren, och med sitt breda utbud vänder sig teatern både till den äldre och till den yngre publiken. Anders Kungsman tilldelas kulturstipendiet för sitt engagemang med att etablera en teatergrupp i Landskrona och som en uppmuntran till fortsatt fördjupning inom teaterkonsten. Stipendiet ger Anders en möjlighet att företa en stimulerande studieresa. Per Ullberg (20.000:-) Med motivering: Skådespelare och en av grundarna av Öresundsteatern, som etablerades i Landskrona Per har genom åren i olika gestaltningar engagerat skolelever och teaterpubliken i viktiga frågeställningar samt genomfört livfulla dramatiseringar ur Landskronas historia. Per Ullberg tilldelas kulturstipendiet för sitt målmedvetna arbete som skådespelare och sin ambitiösa vilja att vidareutvecklas. Stipendiet ger Per en möjlighet att delta i högre studier. Elisabeth Arvidsson Fritids- och kulturförvaltningen. Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

48

49 BIBLIOTEKSSTATISTIK 2007 efter Kulturrådets statistik Befolkning Driftskost Dkost/inv Mediekost Media/inv Personal Pers/inv Årsverken Ant bibliot Bokbest Bokb/inv AV-media AV/inv Eslöv , ,22 Helsingborg , ,29 Kävlinge , ,36 Landskrona , ,38 Svalöv , ,30 Trelleborg , ,16 Ängelholm , ,31 Datorer Dator/inv Utlåning Utl/inv Beöks Bes/inv Eslöv 25 0, , ,8 Helsingborg 70 0, , ,7 Kävlinge 22 0, , ,0 Landskrona 29 0, , ,5 Svalöv 10 0, , ,6 Trelleborg 6 0, , ,4 Ängelholm 37 0, , ,9

50 2(2)

51 Fritids- och kulturförvaltningen Kostnader för olika verksamheter 2007, kronor per invånare Län Fritid Kultur Skåne län Kostnad Nettokost. Kostnad Nettokost. Helsingborg Malmö Lund Simrishamn Landskrona Hässleholm Osby Ystad Bromölla Eslöv Burlöv Båstad Kristianstad Trelleborg Ängelholm Höganäs Åstorp Lomma Tomelilla Höör Örkelljunga Perstorp Hörby Östra Göinge Staffanstorp Svedala Sjöbo Vellinge Bjuv Skurup Svalöv Klippan Kävlinge Länet

52

53

54

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2011-01-11 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas.

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas. Fritidsnämnden 1(1) Datum Handläggare 2009 09-08 Göran N Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 16 september 2009 Tid 18.00 Plats Aktivitetshuset

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner BESLUT 1 (4) Datum Diarienummer A. 2016-10-10 851 28845-2016 Länets kommuner, e-post: info@bjuv.se; burlovs.kommun@burlov.se; kommunstyrelsen@bromolla.se; bastads.kommun@bastad.se; kommunstyrelsen@eslov.se;

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för tandvårdsstyrning Anneli Gurenius Handläggare 044-309 35 16, 0768-870 235 anneli.gurenius@skane.se Datum 2014-02-17 1 (6) Till kontaktpersoner för

Läs mer