Kulturnämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Elisabeth A Kulturnämnden Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 december 2008 Tid Plats Museet, filmsalen Gruppmöte Treklöven 2 december Museet, S den 1 december, kl Stadsbiblioteket. Sd den 2 december kl Museet Innan sammanträdet informerar Kulturskolan om sin kulturverksamhet för barn och unga. Dagordning 1) Mötets öppnande 2) Upprop och val av justeringsman 3) Förslag till revidering av mål för Landskrona kulturnämnd 4) Revidering av delegationsordning för Landskrona kulturnämnd 5) Utgångspunkter för konkurrensutsättningsplan 6) Förändrade öppettider för Museet, Konsthallen och Stadsbiblioteket 7) Remiss: Kommunikationspolicy för Landskrona stad 8) Plan för det virtuella biblioteket 9) Rapporter Fördelning av kulturstipendium Biblioteksstatistik Kulturkostnader - statistik Översyn av förening/studieförbundsbidrag Sevärdheter i Skåne/topplistan.- Tourism in Skåne. 10) Övrigt Birgitta Persson Ordförande Vid frånvaro meddela Nareman Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2

3 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Ärende 3 Datum Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Revidering av mål och strategi för Landskrona kulturnämnd. De idag aktuella målen för Landskrona kulturnämnd antogs av kulturnämnden den 16 december En arbetsgrupp inom Treklövern har arbetat med en revidering av dessa mål. Förslag till nya mål för Landskrona kulturnämnd har framtagits. Kulturnämnden föreslås besluta att anta nya mål för Landskrona kulturnämnd Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

4 Utgångspunkter för Kultur i Landskrona Landskrona kommuns övergripande mål. * Skola för kunskap och arbetsro. * Landskrona den arbetande staden. * Landskrona den trygga staden. Andra övergripande mål vi tagit hänsyn till. * FN s barnkonvention artikel 2,3,6 och 12 de s k huvudprinciperna. * Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne kan användas som rådgivare och utvecklingsaktör. Genom den omvälvande samhällsförändring som skett det senaste kvartseklet och i ännu högre grad under det senaste decenniet, har många tidigare regler, normer och synsätt förändrats. Övergången till informationssamhället, globaliseringen och påverkan av de kommersiella krafterna, ibland styrda av globala intressen, påverkar både vår livsföring, våra attityder och värderingar samt vår livskvalitet. Genom det enorma medieutbudet och informationsteknikens genomslagskraft har vi blivit världsmedborgare och fått ökade möjligheter att skaffa information kunskaper och erfarenheter. Det rasande tempo som råder, ger oss inte alltid tid för källkritik, urval, reflektioner och eftertanke, så en del negativa konsekvenser finns bland allt det positiva. Kulturpolitik. Denna samhällsomvälvning ökar behovet av kunskap och information som kan hjälpa individen att välja rätt och välja bort i media och informationsbruset. Hjälp att se och upptäcka sammanhang vilka sedan kan leda till ökad livskunskap och livskvalitet. Teater, dans, musik, bild och form, arkitektur, film, litteratur och bibliotek, museer och utställningar är oöverträffade redskap för att nå dessa mål. Genom gränsöverskridande brobyggande kultur utvecklas individens kunskaper, kreativitet, förmåga och vilja till delaktighet i samhället. I den stressade, rastlösa, kravfyllda samhällsprocess vi lever nu, ska de uppräknade formerna av kultur dessutom ge oss något vars värde ofta förbises nämligen mötesplatser för samtal och reflektioner, oaser för vila och eftertanke, stunder av rena skönhetsupplevelser av t.ex. konst, dans eller musik. Kvalitet. Kulturpolitiken ska eftersträva att verksamhet och utbud håller god kvalitet. Kulturpolitiken och kulturklimatet ska locka, och möjliggöra för professionella utövare att etablera sig och att söka tjänster här. En ökad satsning på delaktighet för medborgarna ska vägas mot de speciella villkor som kulturarbetare/konstnärer har. Strategi. Bara genom ett aktivt förhållningssätt till kulturarvet växer kunskapen och förståelsen för det samhälle vi lever i. Bara då skapas goda förutsättningar att möta framtiden. Genom att öka möjligheterna till delaktighet, genom att se över öppettider och tillgänglighet, genom att uppmärksamma mänskors egna behov och initiativförmågor kan vi utöka deras

5 aktiva deltagande och önskan att påverka i kulturlivet. Ett led i detta är att skapa platser och neutrala arenor där alla kan mötas och uttrycka sig. Vi ska medverka till att skapa ett levande centrum med nya och annorlunda mötesplatser och värna om de lugna platser som kan tjäna som oaser för vila och reflektioner. Genom målinriktat publikarbete och aktiv marknadsföring kan vi nå detta mål, förmedla flera upplevelser och dessutom vidga medvetandet om olika evenemang bland kulturkonsumenterna. Viktigt är här att prioritera barn och ungdomar och att ta hänsyn till funktionshindrade av olika slag. Kulturen ska vara tillgänglig för alla och skall därför i princip vara avgiftsfri. Undantag kan förekomma. Identitet. Öppenhet och gemenskap mellan mänskor från olika åldrar, miljöer och kulturer berikar kulturlivet och bidrar till att en förståelse för samhällets kontinuerliga förändring. Genom respekt för olika kulturer och en öppenhet för olika åldersgruppers förmågor, kunskaper och intressen kan vi både säkra en mångfald av kulturella värden och samtidigt bli inspirerade, förnyade och stimulerade. Samtidigt som vårt kulturarv hålls levande skall alla i kommunen kunna känna sig hemma här. Med stadens historia som utgångspunkt, med aktiv närvaro och lyhördhet i samtiden måste kulturpolitiken ta sikte mot framtiden. Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp. (Tage Danielsson) Kreativitet. Alla som önskar skall ges möjlighet att skapa och uttrycka sig. Det skall finnas goda möjligheter för såväl professionellt kulturutövande som amatörverksamhet. Kunskaper och talanger finns både inom institutionerna, hos kulturarbetarna och bland allmänheten. Mötet mellan yrkesverksamma kulturarbetare och amatörer är både värdefullt, inspirerande och bidragande till ökad nyfikenhet och ökat intresse för kultur och konst och skall underlättas i görligaste mån. Det är viktigt att värna om ett tillåtande kulturklimat som ger utrymme för nyskapande och debatt.

6

7

8

9 Ärende 4 Nummer Ärende Delegat Kommentar 1 2 Upphandling inom budget överstigande 150 kkr för enskilt objekt Förtroendevalds och kulturchefs deltagande i kurser och konferenser Fc Of Övrig upphandling i enlighet med ansvar i fastställd budget 3 Beslut om uppvaktningar i Kulturnämndens Of namn 4 Fastställande av plan för utställningar och programverksamhet vid museum, bibliotek och konsthall Avdc 5 Uthyrning av konsthall Ki 6 Beslut om startbidrag och extra bidrag till Vc föreningar 7 Besvarande av remisser från Mc Stadsbyggnadsnämnden i ärenden som bedöms vara av "icke principiell" karaktär. 8 Tecknande av hyresavtal Ac 9 Utlåning av konst Ki 10 Mottagande av gåvor och donationer till museet Mc till ett värde understigande 25 kkr 11 Uthyrning av teatern Vc 12 Beslut om avdelningschefs deltagande i kurser och konferenser 13 Beslut om ersättning till enskild pga uppkommen skada vid någon av förvaltningens anläggningar Fc Ac

10 Nummer Ärende Delegat Kommentar 14 Rekvisition av bidrag från statlig institution, Ac Region Skåne eller motsvarande 15 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Of 16 Kostnader för förvaltningschefens representation Of och resor 17 Beslut om att ansöka om externa bidrag Fc Ekonomiska beslut dock ej överstigande 250 kkr Förkortningar: Ac = Administrativ chef Avdc= Avdelningschef Bc = Bibliotekschef Fc = Förvaltningschef Ki = Konstintendent Mc = Museichef Of = Ordföranden Vc = Verksamhetsstödschef

11 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Ärende 5 Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Konkurrensutsättningsplan Kommunfullmäktige beslöt att antaga en Konkurrensutsättningspolicy med tillämpningsanvisningar. Målet för konkurrensutsättningen anges i sju punkter. Sex av dessa behandlar effektiv användning av resurser, valfrihet för medborgarna, ökat tjänsteutbud, verksamhetsutveckling genom att skapa förutsättningar för jämförelse, frigöra kapital och bidra till ett livskraftigt näringsliv. I enlighet med policyn har nämnderna följande ansvar: o Att informera nämndens anställda om policyn. o Att tillse att nödvändig kompetens finns för att realisera policyn. o Att en konkurrensutsättningsplan upprättas. o Att initiativ tas till konkurrensutsättning i enlighet med policyn. o Att fatta beslut om verksamheter skall konkurrensutsättas eller bedrivas i kommunal regi. (Om konkurrensutsättningen är av principiell skall förslaget underställas Kommunfullmäktige.) o Att föra dialog med berörda målgrupper o Att genomföra beslutad konkurrensutsättning inklusive nödvändig upphandling och MBL-förhandlingar. o Att göra uppföljning och utvärdering. Nämndens anställda kommer nu att informeras på arbetsplatsträffar. Arbetet med en första konkurrensutsättningsplan bör inledas inom nämndens ansvarsområde. Innan arbetet påbörjas är det lämpligt att nämnden till förvaltningen anger en viljeinriktning. Nuläge Inom Kulturnämndens verksamheter finns det idag endast begränsade entreprenader som är av varaktig karaktär. Glumslövs biblioteksfilial städas av en extern entreprenör och delar av trädgårdsskötseln på Tycho Braheminnena utförs på entreprenad av ett av Vens jordbruksföretag. Det samarbete som finns med Cirkus Cirkör kan se som en annan form av konkurrensutsättning även om anledningen till detta var den specifika konstnärliga kompetens som gruppen har. Verksamheter Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

12 2(3) Kulturnämnden ansvarar för följande verksamheter: Landskrona Museum, Landskrona Konsthall, Stadsbiblioteket, bilioteksfilialerna i Glumslöv, Karlslund och på Ven, Aktivitetshuset Plantan, Landskrona teater och Tycho Brahe minnena. Landskrona museum Verksamheten inbegriper vård av kommunens samlingar av föremål, arkivalier, bilder mm., dokumentation, utställningar, programverksamhet, museipedagogisk verksamhet och rådgivning till enskilda och organisationer i kulturhistoriska frågor. Att lägga ut ett stadsmuseum på extern entreprenad skulle inte vara helt okomplicerat. Verksamheten kräver ständiga ställningstagande kring kvalitet och utförande och det skulle vara svårt att täcka in detta i ett upphandlingsunderlag. Vad förvaltningen känner till finns det ej heller företag på marknaden som har drift av museum på uppdrag som en verksamhetsidé. Några tecken på att personalen skulle vilja organisera sig som en avknoppad verksamhet finns inte heller. Det som återstår är då möjligheten att lägga ut avgränsade delar på annan utförare. Det förekommer till exempel för lagring av data åt fotosamlingen. Städningen övergår nu till Servicekontoret och blir föremål för ställningstagande om konkurrensutsättning där. Öppethållande och vakt-/värdfunktionen för museets utställningar skulle kunna bedrivas av extern utförare. Vaktbolagen har erfarenhet och organisation för detta, men kanske en framtoning som inte är önskvärd på ett museum. Det skulle sannolikt också bli till en väsentligt högre kostnad. Landskrona konsthall Inom konstvärlden finns det en helt annan erfarenhet och vana av privata utförare. Så gott som alla gallerier är privatägda och man skulle kunna tänka sig att undersöka om det finns ett intresse i den världen av att ansvara för driften av en offentligt ägd konsthall. Det man då avhänder sig är det direkta inflytandet på val av utställning och konstnärer som skall visas. Om museet är kvar i kommunal drift kan dock behovet av att säkerställa lokal representation och andra önskvärda utställningar i utställningsutbudet finnas kvar. I de budgetdirektiv som treklövern lämnade inför budget 2009 fanns som ett utredningsuppdrag att undersöka möjligheten att låta en extern entreprenör ta över öppethållande av konsthallen och eventuellt bedriva detta parallellt med en restaurang. Konsthallen har låg bemanning och det kommersiella intresset av att ansvara för öppethållandet är nog mycket lågt. Att bedriva restaurang i Konsthallen tror förvaltningen är orealistiskt. Lokalerna skulle behöva byggas om och restauranger har i sig i Landskrona en svag lönsamhet Bibliotek Det har gjorts enstaka försök med extern utförare av biblioteksverksamhet. Åre kommun var det första exemplet, men man återgick liksom övriga försök till kommunal drift efter några år. På senare år har diskussionen om privatiserad biblioteksdrift återuppstått. I Sickla i Nacka kommun finns Dieselverkstaden där biblioteket drivs av ett personalkooperativ. Verksamheten beskrivs i media som framgångsrik. Bibliotekstjänst, som är ett serviceföretag inriktat på att förse de svenska biblioteken med media, har börjat visa intresse för att driva delar av biblioteksverksamhet åt de kommunala biblioteken. Ett annat företag Svenska Boklån AB, sägs föra diskussioner med kommunerna Linköping, Uppsala och Solna om övertagande av driftsansvar. Även för bibliotek är det naturligtvis så att kvalitetskrav och ambitioner kring förankring och utåtriktad verksamhet är svår att fånga upp i ett förfrågningsunderlag och ett avtal. För en biblioteksfilial skulle det vara lättare att hitta en avgränsning som går att mäta.

13 3(3) Aktivitetshuset Plantan Den här verksamheten är under uppbyggnad och måste till sin karaktär vara väldigt lättrörlig och föränderlig. Någon marknad finns knappast. Möjligtvis skulle ett personalkooperativ kunna driva en sådan verksamhet om man var väldigt väl sammansvetsade. Arbetet är dock i längden rätt krävande varför personalomsättningen är hög. Landskrona teater Verksamheten vid teatern består idag huvudsakligen i uthyrning till Teaterföreningen, andra externa arrangörer, föreningslivet och till konferenser. En egen verksamhet att konkurrensutsätta finns dock inte. Vad som skulle kunna vara aktuellt är i så fall uthyrningen vilket borde vara fullt möjligt. Tycho Brahe museet Verksamheten vid Tycho Brahe museet bedrivs på uppdrag från Statens fastighetsverk som äger anläggningen. Ett initiativ till privatisering av driften bör därför komma från Sfv. Innan förvaltningen börjar arbetet med att upprätta en konkurrensutsättningsplan bör Kulturnämnden ta ställning till vilken inriktning denna bör ha. Göran Nyström Tf förvaltningschef

14

15 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Ärende 6 Datum Referens E. Arvidsson Er Referens Förändrade öppettider på Landskrona museum och Landskrona konsthall. I samband med verksamhetsplan för Kulturnämnden har under delmålet Landskrona den trygga staden, en förändring av öppettiderna på museet och konsthallen tagits upp som en aktivitet. Efter diskussioner, mätningar och genomgång av kostnader har förvaltningen nu kommit fram till ett förslag som ser ut som följer. Landskrona museum Måndag stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Öppettiderna gäller hela året. Stängt endast julafton, juldagen, nyårsafton, påskafton och midsommarafton. Landskrona konsthall. Måndag stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Öppettider under utställningsperioder, sammanlagt 30 veckor/år. Konsthallen, liksom idag, stängt ca.3 månader under vintern. Stängt samma helgdagar och helgdagsaftnar som museet. De nya öppettiderna innebär att tillgängligheten ökar på kvällar. Två respektive en kväll i veckan kommer det nu att finnas möjligheter för de grupper som exempelvis arbetar att besöka museum och konsthall. Vi öppnar också upp för besökare från regionen att besöka våra kulturinstitutioner också på vardagar. Programverksamheten planeras att pågå under perioden september-april, med program var onsdag och söndag (uppehåll december- januari). Växelvis Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

16 2(2) aktiviteter på konsthallen och museet, vilket innebär att då det är program på museet, är det inget program på konsthallen. Programmen planeras vara visningar av aktuella utställningar, visningar av basutställningar, föredrag som följer aktuella utställningar eller andra angelägna teman, vernissager, verkstäder för unga och vuxna, musikunderhållning mm. En förändring av öppettider tar tid att genomföra, vilket innebär att inte förrän efter några år, kan en genomgripande utvärdering utföras. Programverksamhet för att locka besökare till de nya tiderna samt en medveten och genomarbetad marknadsföring är avgörande för att de nya öppettiderna ska etableras. Kulturnämnden föreslås besluta att från och med hösten 2009 förändra öppettiderna på Landskrona museum samt Landskrona konsthall enligt förslaget. Landskrona den 17 november Elisabeth Arvidsson Fritids- och kulturförvaltningen

17 Förändrade öppettider vid Landskrona stadsbibliotek Önskemål om förändrade öppettider på stadsbiblioteket har diskuterats för att tillfredsställa de som arbetar och inte har möjlighet att komma till biblioteket på de öppettider som finns nu. Nuvarande tider är måndag-torsdag 10-19, fredag och lördag I biblioteksplanen formuleras Biblioteken skall öka tillgängligheten tidsmässigt, t ex med söndagsöppet på ett folkbibliotek i kommunen. Genomförandet av söndagsöppet medför en extra kostnad på kr i övertidsersättning till personalen som arbetar. Dessutom används en fjärdedels tjänst (10,5 timmar) per vecka för öppethållande söndag mellan Timmarna skall tas ut strax före eller efter söndagstjänstgöringen. Biblioteksplanens åtgärder medför att ett omfattande arbete måste göras för att starta och vidmakthålla den utåtriktade verksamheten. Vi behöver alla timmar vi kan få för att få det pusslet att gå ihop. Beaktas bör att Landskrona stadsbibliotek, i jämförelse med övriga bibliotek i Skåne och i riket, har en låg budget för personal och drift. Vad gäller personalbudgeten har Landskrona tillsammans med tre andra kommuner en bottenposition i Skåne. Med tanke på att bibliotekets budget inte utan vidare kan ge plats för en kostnad på kr föreslås att öppethållandet förändras på lördagarna för att tillmötesgå en större grupp medborgare i kommunen. Biblioteket flyttar sitt öppethållande från till Då tillfredsställer vi de arbetande som hinner göra sina ärenden i affärerna under förmiddagen för att sen varva ner på biblioteket på eftermiddagen. Kulturnämnden föreslås besluta att stadsbiblioteket från och med hösten 2009 ändrar sitt öppethållande på lördagar från till Lanskrona Margareta Rydhagen Bibliotekschef

18

19 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Ärende 7 Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Remiss angående förslag om kommunikationspolicy och revidering av grafisk manual En arbetsgrupp under ledning av strategikontoret har utarbetat ett förslag till kommunikationspolicy och förändrad grafisk manual. Till sin hjälp har gruppen haft en konsult. Det finns ett stort behov av en förstärkt och samordnad informationsverksamhet för Landskrona kommun. Behovet av en förstärkning av kommunens varumärken kan inte nog understrykas. Förslaget till kommunikationspolicy innehåller de symboliska ord för god kommunikation som nu finns i nästa alla motsvarande policys som tas fram av svenska kommuner offensivt, samordnad, planerad, tydlig, enkel, trovärdig, saklig etc. Men vi anser att policyn har brister i struktur och förhållningssätt. En kommuns verksamhet är mycket komplex. Den kan inte liknas vid ett tjänsteproducerande eller varuproducerande företag vars varumärke som kan vara mycket entydigt och enkelt att bygga upp. Kommunen har verksamhet alltifrån väghållning till konsthall. Från myndighetsutövning till att erbjuda rekreation på en badanläggning eller upplevelse i en teaterföreställning. Målgrupperna är skiftande och förhållningssättet är skiftande, samtidigt som det finns helheten av att detta är offentlig verksamhet för medborgarna inom ett begränsad geografiskt område. Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för institutioner och verksamhet som erbjuder medborgarna en guldkant i form av upplevelser, insikter och färdigheter. Detta förhållande har gjort att information, varumärkesbyggande och marknadsföring sedan länge varit en tvingande aktivitet för att förvaltningen skall lyckas med uppdraget. Målgrupperna för dessa verksamheter är också mycket skiftande och långt ifrån att vara begränsade till Landskronas egna invånare. De målgrupper som förvaltningen arbetar med är besökare från såväl kommunen som regionen. Tycho Brahe museet och Rum för Reklam är några exempel på verksamheter som också vänder sig till en mycket vidare besöksgrupp. Massmedia är en viktig målgrupp för att nå ut med den utåtriktade verksamheten inom förvaltningen. Hemsidor med fördjupningar och sökfunktioner är nödvändiga för att förstärka flertalet av förvaltningens verksamheter, som i sig är egna, starka varumärken, ex. Landskrona museum. Kommunens komplexitet vad gäller olika verksamheter syns inte i kommunikationspolicyn. Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

20 2(3) De brister vi ser i kommunikationsplanen och dess riktlinjer är att dokumenten är mycket ordrika, saknar bra struktur, är oklar på ansvarsförhållanden, har ett centralistiskt förhållningssätt och att den inte i tillräcklig grad utgår från Landskronas speciella bakgrund och behov. Särskilt riktlinjerna är ordrika, lite bombastiska och har en utgångspunkt som om information i sig har ett avgörande värde. Ett exempel : Samordnad innebär att kommunikationen i Landskrona stad skall vara strategisk och integrerad. Strategisk betyder att kommunikationen ska underlätta att uppsatta mål nås och att övergripande strategier säkerställs. Integrerad betyder att kommunikationen bygger på en helhetssyn: all kommunikation med samtliga målgrupper ska ha samstämmiga budskap och ska samordnas när det gäller kanal och tid.. Det är väldigt svårt att föreställa sig hur detta skulle göras i verkligheten eller vad man egentligen menar. Policyn är ordrik och ostrukturerad på ett sätt som får svårt att motivera och entusiasmera medarbetarna. Det är svårt att efter genomläsningen dra slutsatser om vad detta innebär för mig och min verksamhet. Den är helt enkelt inte pedagogisk. I policyn sägs att inriktningen för vårt arbete med kommunikation skall kännetecknas av att vara offensiv, planerad och samordnad. Detta skulle faktiskt lika gärna kunna sägas vara en inriktning för propaganda. Det saknas också en problematisering av information som företeelse. Istället lyfts information och kommunikation fram närmast som ett överordnat mål i sig, som om en stor mängd information alltid är önskvärd. En kritisk bedömning borde istället utgå ifrån att vi lever i ett oerhört informationsrikt samhälle där mängden information som den enskilde utsätts för riskerar att medföra att angelägna budskap får svårt att nå fram. Därför är det kanske lika viktigt att säga att kommunen måste hushålla med sin information och kommunikation så att vi inte onödigtvis bidrar till att förstärka informationsbruset. Kommunikationspolicyn saknar en utgångspunkt i Landskronas speciella situation och behov och den skulle därför lika gärna kunna fungera som policy för vilken annan kommun som helst. De speciella förutsättningar vi tycker måste finnas med som en bakgrund är t.ex. det svaga självförtroende som utmärker många Landskronabors syn på sin stad och den höga graden av mångkulturell sammansättning. Närheten till Danmark, placeringen mitt i Öresundsregionen och omfattningen på turistnäringen är andra viktiga utgångspunkter. I policyn saknas en konsekvent ansvarsuppdelning av kommunens kommunikationsverksamhet. På vissa ställen sägs att strategikontoret skall ha ett övergripande och samordnande ansvar. På andra ställen betonas den enskildes och chefers ansvar. Policyn bör ha en tydlig definition av vilket ansvar som ligger på de olika nivåerna och vad som skiljer detta ansvar - nämndsansvaret, bolagsansvaret och kommunstyrelseansvaret respektive chefsansvaret och det enskilda ansvaret. I riktlinjerna parallellställs de förtroendevalda politikerna med tjänstemannaorganisationen i kraven på saklighet i den information som kommuniceras. Detta är olyckligt eftersom rollerna är så olika. Politikernas uppgift är inte enbart att informera utan också att driva

21 3(3) opinion och att propagera för sin ideologi. Den politiska sakligheten kan därför aldrig vara densamma som den strikta saklighet som bör utmärka tjänstemannaorganisationen. Riktlinjerna är ofta väldigt kategoriska på ett sätt som inte är lämpligt, särskilt som många begrepp saknar definition. Exempelvis sägs att alla beslut skall ha en kommunikationsplan. Om det här är vettigt eller ej beror mycket på vad man lägger i begreppen och utan någon avgränsande definition, så bör de väl tolkas ordagrant och då blir meningen absurd och verklighetsfrämmande. Liknande synsätt fanns en gång i diskussion kring miljökonsekvensbeskrivningar, vilket urholkade innebörden så mycket att metoden idag tillämpas mycket sparsamt. Det är viktigt att arbetet med information och kommunikation blir hanterbart. Vi måste sätta ambitioner och krav på en nivå som vi klarar av att hantera och som är rimliga med tanke på mottagarnas behov och med tanke på den konkurrens som finns i informationsbruset. Kommunikationspolicys finns idag i många kommuner och många andra arbetar med samma process. Undertecknade tycker att Malmö stad lyckats väldigt väl med sitt arbete och att deras struktur kunde vara lämpligt som förebild vid en revidering. Kulturnämnden föreslås besluta som sin syn ange att förslaget till kommunikationspolicy med riktlinjer omarbetas för att uppnå större enkelhet och ödmjukhet, en bättre struktur och en tydligare ansvarsfördelning Göran Nyström Tf förvaltningschef Elisabeth Arvidsson Museichef

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Ärende 8 Plan för det virtuella biblioteket 2009 Utförd enligt uppdrag från biblioteksplanen antagen Mål Målet är att ha en hemsida och en mediekatalog som ger aktuell och utförlig information om bibliotekets verksamhet och tjänster. Hemsidan/bibliotekskatalogen ska också ge möjlighet till kommunikation mellan biblioteket och brukarna. Tillgänglig 24 timmar Syfte Att kunna söka medier, reservera och låna om Att ge medborgarna information Förmedla kunskap om medier, författare, bra länkar Möjliggöra kommunikation Målgrupp Medborgare i Landskrona Uppföljning I årlig verksamhetsuppföljning Nuläge Bibliotekskatalogen/Libra.se kan idag användas för att: Söka, reservera, låna om medier Lämna inköpsönskemål Få boktips nyförvärv m fl listor i bibliotekskatalogen genrelistor, ämneslistor, topplistor Söka i andra biblioteks kataloger via länklistor Hemsidan har följande tjänster: Information om biblioteken, öppettider m m liknande Information om vilka tjänster biblioteket erbjuder Information om arrangemang, utställningar, nyheter, databaser Information om tillgänglighet Presentation av Landskrona stadsbibliotek i Wikipedia Tillgång till vissa databaser hemifrån, bl a Naxos musikbibliotek. Fråga biblioteket - en tjänst för frågor till Landskrona stadsbibliotek men också till en nationell frågetjänst. Boka en bibliotekarie ger möjlighet för enskilda och grupper att få utförliga information om biblioteket och dess verksamheter. Det kommunicerande biblioteket består: Hemsidan: Fråga biblioteket Bibliotekskatalogen: Inköpsönskemål Mest kommenterade titlar Senaste läsarkommentaren

46 Titlar med högsta betyg RSS prenumeration på ämneslistor, genrelistor, Under 2009 genomförs: Blogg som innehåller litteraturtips program, utställningar andra nyheter möjligheter för medborgarna att kommentera Beslut om vidareutveckling av kommunikation med medborgare tas efter utvärderingen av bloggen. Lokala bibliografier tillgängliga på hemsidan. Presentation av filialerna i Wikipedia. Utvärdering Hemsida och bibliotekskatalog utvärderas årligen i samband med verksamhetsredovisningen i december. Beslut Kulturnämnden föreslås besluta att antaga den virtuella planen 2009 för stadsbiblioteket. Landskrona Margareta Rydhagen

47 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Ärende 9 Datum Handläggare E. Arvidsson Er Referens Vår Referens Landskrona kommuns kulturstipendium Kulturstipendieutskott har fördelat Landskrona kommuns kulturstipendier för år 2008, vid sammanträde den 29 oktober förslag på namn hade inkommit. Listan kompletterades med tre namn, på förslag från ledamöter i kulturstipendieutskottet. Landskrona kommuns kulturstipendiedelegation beslöt tilldela: Berättarklubben (10.000:-) Med motivering: Det muntliga berättandet har genom Berättarklubben fått en arena i Landskrona. Berättarklubbens tre entusiastiska medlemmar; Aslög Hildebrand, Sven Hansson och Lars Sjöberg trollbinder sin publik med spänning och fantasi, och har stimulerat många att ta steget från lyssnare till berättare. Berättarklubben tilldelas kulturpris för sitt engagerande och mångåriga arbete att ge röst åt en försummad konstart det muntliga berättandet. Anders Kungsman (20.000:-) Med motivering: Konstnärlig ledare och skådespelare i Öresundsteatern, som sedan 2005 spelat teater i Landskrona och Skåne. Anders har fört in angelägna och allvarliga ämnen i repertoaren, och med sitt breda utbud vänder sig teatern både till den äldre och till den yngre publiken. Anders Kungsman tilldelas kulturstipendiet för sitt engagemang med att etablera en teatergrupp i Landskrona och som en uppmuntran till fortsatt fördjupning inom teaterkonsten. Stipendiet ger Anders en möjlighet att företa en stimulerande studieresa. Per Ullberg (20.000:-) Med motivering: Skådespelare och en av grundarna av Öresundsteatern, som etablerades i Landskrona Per har genom åren i olika gestaltningar engagerat skolelever och teaterpubliken i viktiga frågeställningar samt genomfört livfulla dramatiseringar ur Landskronas historia. Per Ullberg tilldelas kulturstipendiet för sitt målmedvetna arbete som skådespelare och sin ambitiösa vilja att vidareutvecklas. Stipendiet ger Per en möjlighet att delta i högre studier. Elisabeth Arvidsson Fritids- och kulturförvaltningen. Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

48

49 BIBLIOTEKSSTATISTIK 2007 efter Kulturrådets statistik Befolkning Driftskost Dkost/inv Mediekost Media/inv Personal Pers/inv Årsverken Ant bibliot Bokbest Bokb/inv AV-media AV/inv Eslöv , ,22 Helsingborg , ,29 Kävlinge , ,36 Landskrona , ,38 Svalöv , ,30 Trelleborg , ,16 Ängelholm , ,31 Datorer Dator/inv Utlåning Utl/inv Beöks Bes/inv Eslöv 25 0, , ,8 Helsingborg 70 0, , ,7 Kävlinge 22 0, , ,0 Landskrona 29 0, , ,5 Svalöv 10 0, , ,6 Trelleborg 6 0, , ,4 Ängelholm 37 0, , ,9

50 2(2)

51 Fritids- och kulturförvaltningen Kostnader för olika verksamheter 2007, kronor per invånare Län Fritid Kultur Skåne län Kostnad Nettokost. Kostnad Nettokost. Helsingborg Malmö Lund Simrishamn Landskrona Hässleholm Osby Ystad Bromölla Eslöv Burlöv Båstad Kristianstad Trelleborg Ängelholm Höganäs Åstorp Lomma Tomelilla Höör Örkelljunga Perstorp Hörby Östra Göinge Staffanstorp Svedala Sjöbo Vellinge Bjuv Skurup Svalöv Klippan Kävlinge Länet

52

53

54

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Det ska vi fira! Nu tar vi chansen att synliggöra barnkonventionen och hoppas med detta material inspirera till födelsedagsfirande runt om i Skåne! Nätverket

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00

Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2010-09-29 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 13

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Sammanställning av webbenkät hösten 2006 Sammanfattning Projektet Entreprenörskap i Skolan har som huvudmål att stödja och förstärka kommunala och mellankommunala insatser för

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson

2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson Datum Beteckning 2007-10-24 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2007-10-24, kl. 08.55 11.55. på Hotell Svea Simrishamn. Beslutande: Bjuv Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg Kenney

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verva Lund 31.3 2008

Verva Lund 31.3 2008 Verva Lund 31.3 2008 Vem är vi till för? Hur gjorde vi förr? Vad är usability? Lätt hitta information/service, som jag som kund behöver NYTTA!!! Hur löser vi det? Satsar våra små resurser rätt Och/eller

Läs mer

Ta med en kompis ut i naturen!

Ta med en kompis ut i naturen! Information från Naturskyddsföreningen i Skåne Ta med en kompis ut i naturen! Vad vet du om oss i Skåne? 350 events i år hänger du med? Har du en natursnok där hemma? En krets i varje kommun. Yes! Häng

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Strukturomvandling i Skåne

Strukturomvandling i Skåne Strukturomvandling i Skåne - nedgång, omvandling och förnyelse Näringsliv Skåne Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040 675 34 12 Vi behöver en evidensbaserad utvecklingspolitik Dålig kunskap

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer