Kulturnämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Elisabeth A Kulturnämnden Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 december 2008 Tid Plats Museet, filmsalen Gruppmöte Treklöven 2 december Museet, S den 1 december, kl Stadsbiblioteket. Sd den 2 december kl Museet Innan sammanträdet informerar Kulturskolan om sin kulturverksamhet för barn och unga. Dagordning 1) Mötets öppnande 2) Upprop och val av justeringsman 3) Förslag till revidering av mål för Landskrona kulturnämnd 4) Revidering av delegationsordning för Landskrona kulturnämnd 5) Utgångspunkter för konkurrensutsättningsplan 6) Förändrade öppettider för Museet, Konsthallen och Stadsbiblioteket 7) Remiss: Kommunikationspolicy för Landskrona stad 8) Plan för det virtuella biblioteket 9) Rapporter Fördelning av kulturstipendium Biblioteksstatistik Kulturkostnader - statistik Översyn av förening/studieförbundsbidrag Sevärdheter i Skåne/topplistan.- Tourism in Skåne. 10) Övrigt Birgitta Persson Ordförande Vid frånvaro meddela Nareman Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2

3 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Ärende 3 Datum Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Revidering av mål och strategi för Landskrona kulturnämnd. De idag aktuella målen för Landskrona kulturnämnd antogs av kulturnämnden den 16 december En arbetsgrupp inom Treklövern har arbetat med en revidering av dessa mål. Förslag till nya mål för Landskrona kulturnämnd har framtagits. Kulturnämnden föreslås besluta att anta nya mål för Landskrona kulturnämnd Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

4 Utgångspunkter för Kultur i Landskrona Landskrona kommuns övergripande mål. * Skola för kunskap och arbetsro. * Landskrona den arbetande staden. * Landskrona den trygga staden. Andra övergripande mål vi tagit hänsyn till. * FN s barnkonvention artikel 2,3,6 och 12 de s k huvudprinciperna. * Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne kan användas som rådgivare och utvecklingsaktör. Genom den omvälvande samhällsförändring som skett det senaste kvartseklet och i ännu högre grad under det senaste decenniet, har många tidigare regler, normer och synsätt förändrats. Övergången till informationssamhället, globaliseringen och påverkan av de kommersiella krafterna, ibland styrda av globala intressen, påverkar både vår livsföring, våra attityder och värderingar samt vår livskvalitet. Genom det enorma medieutbudet och informationsteknikens genomslagskraft har vi blivit världsmedborgare och fått ökade möjligheter att skaffa information kunskaper och erfarenheter. Det rasande tempo som råder, ger oss inte alltid tid för källkritik, urval, reflektioner och eftertanke, så en del negativa konsekvenser finns bland allt det positiva. Kulturpolitik. Denna samhällsomvälvning ökar behovet av kunskap och information som kan hjälpa individen att välja rätt och välja bort i media och informationsbruset. Hjälp att se och upptäcka sammanhang vilka sedan kan leda till ökad livskunskap och livskvalitet. Teater, dans, musik, bild och form, arkitektur, film, litteratur och bibliotek, museer och utställningar är oöverträffade redskap för att nå dessa mål. Genom gränsöverskridande brobyggande kultur utvecklas individens kunskaper, kreativitet, förmåga och vilja till delaktighet i samhället. I den stressade, rastlösa, kravfyllda samhällsprocess vi lever nu, ska de uppräknade formerna av kultur dessutom ge oss något vars värde ofta förbises nämligen mötesplatser för samtal och reflektioner, oaser för vila och eftertanke, stunder av rena skönhetsupplevelser av t.ex. konst, dans eller musik. Kvalitet. Kulturpolitiken ska eftersträva att verksamhet och utbud håller god kvalitet. Kulturpolitiken och kulturklimatet ska locka, och möjliggöra för professionella utövare att etablera sig och att söka tjänster här. En ökad satsning på delaktighet för medborgarna ska vägas mot de speciella villkor som kulturarbetare/konstnärer har. Strategi. Bara genom ett aktivt förhållningssätt till kulturarvet växer kunskapen och förståelsen för det samhälle vi lever i. Bara då skapas goda förutsättningar att möta framtiden. Genom att öka möjligheterna till delaktighet, genom att se över öppettider och tillgänglighet, genom att uppmärksamma mänskors egna behov och initiativförmågor kan vi utöka deras

5 aktiva deltagande och önskan att påverka i kulturlivet. Ett led i detta är att skapa platser och neutrala arenor där alla kan mötas och uttrycka sig. Vi ska medverka till att skapa ett levande centrum med nya och annorlunda mötesplatser och värna om de lugna platser som kan tjäna som oaser för vila och reflektioner. Genom målinriktat publikarbete och aktiv marknadsföring kan vi nå detta mål, förmedla flera upplevelser och dessutom vidga medvetandet om olika evenemang bland kulturkonsumenterna. Viktigt är här att prioritera barn och ungdomar och att ta hänsyn till funktionshindrade av olika slag. Kulturen ska vara tillgänglig för alla och skall därför i princip vara avgiftsfri. Undantag kan förekomma. Identitet. Öppenhet och gemenskap mellan mänskor från olika åldrar, miljöer och kulturer berikar kulturlivet och bidrar till att en förståelse för samhällets kontinuerliga förändring. Genom respekt för olika kulturer och en öppenhet för olika åldersgruppers förmågor, kunskaper och intressen kan vi både säkra en mångfald av kulturella värden och samtidigt bli inspirerade, förnyade och stimulerade. Samtidigt som vårt kulturarv hålls levande skall alla i kommunen kunna känna sig hemma här. Med stadens historia som utgångspunkt, med aktiv närvaro och lyhördhet i samtiden måste kulturpolitiken ta sikte mot framtiden. Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp. (Tage Danielsson) Kreativitet. Alla som önskar skall ges möjlighet att skapa och uttrycka sig. Det skall finnas goda möjligheter för såväl professionellt kulturutövande som amatörverksamhet. Kunskaper och talanger finns både inom institutionerna, hos kulturarbetarna och bland allmänheten. Mötet mellan yrkesverksamma kulturarbetare och amatörer är både värdefullt, inspirerande och bidragande till ökad nyfikenhet och ökat intresse för kultur och konst och skall underlättas i görligaste mån. Det är viktigt att värna om ett tillåtande kulturklimat som ger utrymme för nyskapande och debatt.

6

7

8

9 Ärende 4 Nummer Ärende Delegat Kommentar 1 2 Upphandling inom budget överstigande 150 kkr för enskilt objekt Förtroendevalds och kulturchefs deltagande i kurser och konferenser Fc Of Övrig upphandling i enlighet med ansvar i fastställd budget 3 Beslut om uppvaktningar i Kulturnämndens Of namn 4 Fastställande av plan för utställningar och programverksamhet vid museum, bibliotek och konsthall Avdc 5 Uthyrning av konsthall Ki 6 Beslut om startbidrag och extra bidrag till Vc föreningar 7 Besvarande av remisser från Mc Stadsbyggnadsnämnden i ärenden som bedöms vara av "icke principiell" karaktär. 8 Tecknande av hyresavtal Ac 9 Utlåning av konst Ki 10 Mottagande av gåvor och donationer till museet Mc till ett värde understigande 25 kkr 11 Uthyrning av teatern Vc 12 Beslut om avdelningschefs deltagande i kurser och konferenser 13 Beslut om ersättning till enskild pga uppkommen skada vid någon av förvaltningens anläggningar Fc Ac

10 Nummer Ärende Delegat Kommentar 14 Rekvisition av bidrag från statlig institution, Ac Region Skåne eller motsvarande 15 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Of 16 Kostnader för förvaltningschefens representation Of och resor 17 Beslut om att ansöka om externa bidrag Fc Ekonomiska beslut dock ej överstigande 250 kkr Förkortningar: Ac = Administrativ chef Avdc= Avdelningschef Bc = Bibliotekschef Fc = Förvaltningschef Ki = Konstintendent Mc = Museichef Of = Ordföranden Vc = Verksamhetsstödschef

11 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Ärende 5 Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Konkurrensutsättningsplan Kommunfullmäktige beslöt att antaga en Konkurrensutsättningspolicy med tillämpningsanvisningar. Målet för konkurrensutsättningen anges i sju punkter. Sex av dessa behandlar effektiv användning av resurser, valfrihet för medborgarna, ökat tjänsteutbud, verksamhetsutveckling genom att skapa förutsättningar för jämförelse, frigöra kapital och bidra till ett livskraftigt näringsliv. I enlighet med policyn har nämnderna följande ansvar: o Att informera nämndens anställda om policyn. o Att tillse att nödvändig kompetens finns för att realisera policyn. o Att en konkurrensutsättningsplan upprättas. o Att initiativ tas till konkurrensutsättning i enlighet med policyn. o Att fatta beslut om verksamheter skall konkurrensutsättas eller bedrivas i kommunal regi. (Om konkurrensutsättningen är av principiell skall förslaget underställas Kommunfullmäktige.) o Att föra dialog med berörda målgrupper o Att genomföra beslutad konkurrensutsättning inklusive nödvändig upphandling och MBL-förhandlingar. o Att göra uppföljning och utvärdering. Nämndens anställda kommer nu att informeras på arbetsplatsträffar. Arbetet med en första konkurrensutsättningsplan bör inledas inom nämndens ansvarsområde. Innan arbetet påbörjas är det lämpligt att nämnden till förvaltningen anger en viljeinriktning. Nuläge Inom Kulturnämndens verksamheter finns det idag endast begränsade entreprenader som är av varaktig karaktär. Glumslövs biblioteksfilial städas av en extern entreprenör och delar av trädgårdsskötseln på Tycho Braheminnena utförs på entreprenad av ett av Vens jordbruksföretag. Det samarbete som finns med Cirkus Cirkör kan se som en annan form av konkurrensutsättning även om anledningen till detta var den specifika konstnärliga kompetens som gruppen har. Verksamheter Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

12 2(3) Kulturnämnden ansvarar för följande verksamheter: Landskrona Museum, Landskrona Konsthall, Stadsbiblioteket, bilioteksfilialerna i Glumslöv, Karlslund och på Ven, Aktivitetshuset Plantan, Landskrona teater och Tycho Brahe minnena. Landskrona museum Verksamheten inbegriper vård av kommunens samlingar av föremål, arkivalier, bilder mm., dokumentation, utställningar, programverksamhet, museipedagogisk verksamhet och rådgivning till enskilda och organisationer i kulturhistoriska frågor. Att lägga ut ett stadsmuseum på extern entreprenad skulle inte vara helt okomplicerat. Verksamheten kräver ständiga ställningstagande kring kvalitet och utförande och det skulle vara svårt att täcka in detta i ett upphandlingsunderlag. Vad förvaltningen känner till finns det ej heller företag på marknaden som har drift av museum på uppdrag som en verksamhetsidé. Några tecken på att personalen skulle vilja organisera sig som en avknoppad verksamhet finns inte heller. Det som återstår är då möjligheten att lägga ut avgränsade delar på annan utförare. Det förekommer till exempel för lagring av data åt fotosamlingen. Städningen övergår nu till Servicekontoret och blir föremål för ställningstagande om konkurrensutsättning där. Öppethållande och vakt-/värdfunktionen för museets utställningar skulle kunna bedrivas av extern utförare. Vaktbolagen har erfarenhet och organisation för detta, men kanske en framtoning som inte är önskvärd på ett museum. Det skulle sannolikt också bli till en väsentligt högre kostnad. Landskrona konsthall Inom konstvärlden finns det en helt annan erfarenhet och vana av privata utförare. Så gott som alla gallerier är privatägda och man skulle kunna tänka sig att undersöka om det finns ett intresse i den världen av att ansvara för driften av en offentligt ägd konsthall. Det man då avhänder sig är det direkta inflytandet på val av utställning och konstnärer som skall visas. Om museet är kvar i kommunal drift kan dock behovet av att säkerställa lokal representation och andra önskvärda utställningar i utställningsutbudet finnas kvar. I de budgetdirektiv som treklövern lämnade inför budget 2009 fanns som ett utredningsuppdrag att undersöka möjligheten att låta en extern entreprenör ta över öppethållande av konsthallen och eventuellt bedriva detta parallellt med en restaurang. Konsthallen har låg bemanning och det kommersiella intresset av att ansvara för öppethållandet är nog mycket lågt. Att bedriva restaurang i Konsthallen tror förvaltningen är orealistiskt. Lokalerna skulle behöva byggas om och restauranger har i sig i Landskrona en svag lönsamhet Bibliotek Det har gjorts enstaka försök med extern utförare av biblioteksverksamhet. Åre kommun var det första exemplet, men man återgick liksom övriga försök till kommunal drift efter några år. På senare år har diskussionen om privatiserad biblioteksdrift återuppstått. I Sickla i Nacka kommun finns Dieselverkstaden där biblioteket drivs av ett personalkooperativ. Verksamheten beskrivs i media som framgångsrik. Bibliotekstjänst, som är ett serviceföretag inriktat på att förse de svenska biblioteken med media, har börjat visa intresse för att driva delar av biblioteksverksamhet åt de kommunala biblioteken. Ett annat företag Svenska Boklån AB, sägs föra diskussioner med kommunerna Linköping, Uppsala och Solna om övertagande av driftsansvar. Även för bibliotek är det naturligtvis så att kvalitetskrav och ambitioner kring förankring och utåtriktad verksamhet är svår att fånga upp i ett förfrågningsunderlag och ett avtal. För en biblioteksfilial skulle det vara lättare att hitta en avgränsning som går att mäta.

13 3(3) Aktivitetshuset Plantan Den här verksamheten är under uppbyggnad och måste till sin karaktär vara väldigt lättrörlig och föränderlig. Någon marknad finns knappast. Möjligtvis skulle ett personalkooperativ kunna driva en sådan verksamhet om man var väldigt väl sammansvetsade. Arbetet är dock i längden rätt krävande varför personalomsättningen är hög. Landskrona teater Verksamheten vid teatern består idag huvudsakligen i uthyrning till Teaterföreningen, andra externa arrangörer, föreningslivet och till konferenser. En egen verksamhet att konkurrensutsätta finns dock inte. Vad som skulle kunna vara aktuellt är i så fall uthyrningen vilket borde vara fullt möjligt. Tycho Brahe museet Verksamheten vid Tycho Brahe museet bedrivs på uppdrag från Statens fastighetsverk som äger anläggningen. Ett initiativ till privatisering av driften bör därför komma från Sfv. Innan förvaltningen börjar arbetet med att upprätta en konkurrensutsättningsplan bör Kulturnämnden ta ställning till vilken inriktning denna bör ha. Göran Nyström Tf förvaltningschef

14

15 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Ärende 6 Datum Referens E. Arvidsson Er Referens Förändrade öppettider på Landskrona museum och Landskrona konsthall. I samband med verksamhetsplan för Kulturnämnden har under delmålet Landskrona den trygga staden, en förändring av öppettiderna på museet och konsthallen tagits upp som en aktivitet. Efter diskussioner, mätningar och genomgång av kostnader har förvaltningen nu kommit fram till ett förslag som ser ut som följer. Landskrona museum Måndag stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Öppettiderna gäller hela året. Stängt endast julafton, juldagen, nyårsafton, påskafton och midsommarafton. Landskrona konsthall. Måndag stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Öppettider under utställningsperioder, sammanlagt 30 veckor/år. Konsthallen, liksom idag, stängt ca.3 månader under vintern. Stängt samma helgdagar och helgdagsaftnar som museet. De nya öppettiderna innebär att tillgängligheten ökar på kvällar. Två respektive en kväll i veckan kommer det nu att finnas möjligheter för de grupper som exempelvis arbetar att besöka museum och konsthall. Vi öppnar också upp för besökare från regionen att besöka våra kulturinstitutioner också på vardagar. Programverksamheten planeras att pågå under perioden september-april, med program var onsdag och söndag (uppehåll december- januari). Växelvis Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

16 2(2) aktiviteter på konsthallen och museet, vilket innebär att då det är program på museet, är det inget program på konsthallen. Programmen planeras vara visningar av aktuella utställningar, visningar av basutställningar, föredrag som följer aktuella utställningar eller andra angelägna teman, vernissager, verkstäder för unga och vuxna, musikunderhållning mm. En förändring av öppettider tar tid att genomföra, vilket innebär att inte förrän efter några år, kan en genomgripande utvärdering utföras. Programverksamhet för att locka besökare till de nya tiderna samt en medveten och genomarbetad marknadsföring är avgörande för att de nya öppettiderna ska etableras. Kulturnämnden föreslås besluta att från och med hösten 2009 förändra öppettiderna på Landskrona museum samt Landskrona konsthall enligt förslaget. Landskrona den 17 november Elisabeth Arvidsson Fritids- och kulturförvaltningen

17 Förändrade öppettider vid Landskrona stadsbibliotek Önskemål om förändrade öppettider på stadsbiblioteket har diskuterats för att tillfredsställa de som arbetar och inte har möjlighet att komma till biblioteket på de öppettider som finns nu. Nuvarande tider är måndag-torsdag 10-19, fredag och lördag I biblioteksplanen formuleras Biblioteken skall öka tillgängligheten tidsmässigt, t ex med söndagsöppet på ett folkbibliotek i kommunen. Genomförandet av söndagsöppet medför en extra kostnad på kr i övertidsersättning till personalen som arbetar. Dessutom används en fjärdedels tjänst (10,5 timmar) per vecka för öppethållande söndag mellan Timmarna skall tas ut strax före eller efter söndagstjänstgöringen. Biblioteksplanens åtgärder medför att ett omfattande arbete måste göras för att starta och vidmakthålla den utåtriktade verksamheten. Vi behöver alla timmar vi kan få för att få det pusslet att gå ihop. Beaktas bör att Landskrona stadsbibliotek, i jämförelse med övriga bibliotek i Skåne och i riket, har en låg budget för personal och drift. Vad gäller personalbudgeten har Landskrona tillsammans med tre andra kommuner en bottenposition i Skåne. Med tanke på att bibliotekets budget inte utan vidare kan ge plats för en kostnad på kr föreslås att öppethållandet förändras på lördagarna för att tillmötesgå en större grupp medborgare i kommunen. Biblioteket flyttar sitt öppethållande från till Då tillfredsställer vi de arbetande som hinner göra sina ärenden i affärerna under förmiddagen för att sen varva ner på biblioteket på eftermiddagen. Kulturnämnden föreslås besluta att stadsbiblioteket från och med hösten 2009 ändrar sitt öppethållande på lördagar från till Lanskrona Margareta Rydhagen Bibliotekschef

18

19 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Ärende 7 Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Remiss angående förslag om kommunikationspolicy och revidering av grafisk manual En arbetsgrupp under ledning av strategikontoret har utarbetat ett förslag till kommunikationspolicy och förändrad grafisk manual. Till sin hjälp har gruppen haft en konsult. Det finns ett stort behov av en förstärkt och samordnad informationsverksamhet för Landskrona kommun. Behovet av en förstärkning av kommunens varumärken kan inte nog understrykas. Förslaget till kommunikationspolicy innehåller de symboliska ord för god kommunikation som nu finns i nästa alla motsvarande policys som tas fram av svenska kommuner offensivt, samordnad, planerad, tydlig, enkel, trovärdig, saklig etc. Men vi anser att policyn har brister i struktur och förhållningssätt. En kommuns verksamhet är mycket komplex. Den kan inte liknas vid ett tjänsteproducerande eller varuproducerande företag vars varumärke som kan vara mycket entydigt och enkelt att bygga upp. Kommunen har verksamhet alltifrån väghållning till konsthall. Från myndighetsutövning till att erbjuda rekreation på en badanläggning eller upplevelse i en teaterföreställning. Målgrupperna är skiftande och förhållningssättet är skiftande, samtidigt som det finns helheten av att detta är offentlig verksamhet för medborgarna inom ett begränsad geografiskt område. Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för institutioner och verksamhet som erbjuder medborgarna en guldkant i form av upplevelser, insikter och färdigheter. Detta förhållande har gjort att information, varumärkesbyggande och marknadsföring sedan länge varit en tvingande aktivitet för att förvaltningen skall lyckas med uppdraget. Målgrupperna för dessa verksamheter är också mycket skiftande och långt ifrån att vara begränsade till Landskronas egna invånare. De målgrupper som förvaltningen arbetar med är besökare från såväl kommunen som regionen. Tycho Brahe museet och Rum för Reklam är några exempel på verksamheter som också vänder sig till en mycket vidare besöksgrupp. Massmedia är en viktig målgrupp för att nå ut med den utåtriktade verksamheten inom förvaltningen. Hemsidor med fördjupningar och sökfunktioner är nödvändiga för att förstärka flertalet av förvaltningens verksamheter, som i sig är egna, starka varumärken, ex. Landskrona museum. Kommunens komplexitet vad gäller olika verksamheter syns inte i kommunikationspolicyn. Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

20 2(3) De brister vi ser i kommunikationsplanen och dess riktlinjer är att dokumenten är mycket ordrika, saknar bra struktur, är oklar på ansvarsförhållanden, har ett centralistiskt förhållningssätt och att den inte i tillräcklig grad utgår från Landskronas speciella bakgrund och behov. Särskilt riktlinjerna är ordrika, lite bombastiska och har en utgångspunkt som om information i sig har ett avgörande värde. Ett exempel : Samordnad innebär att kommunikationen i Landskrona stad skall vara strategisk och integrerad. Strategisk betyder att kommunikationen ska underlätta att uppsatta mål nås och att övergripande strategier säkerställs. Integrerad betyder att kommunikationen bygger på en helhetssyn: all kommunikation med samtliga målgrupper ska ha samstämmiga budskap och ska samordnas när det gäller kanal och tid.. Det är väldigt svårt att föreställa sig hur detta skulle göras i verkligheten eller vad man egentligen menar. Policyn är ordrik och ostrukturerad på ett sätt som får svårt att motivera och entusiasmera medarbetarna. Det är svårt att efter genomläsningen dra slutsatser om vad detta innebär för mig och min verksamhet. Den är helt enkelt inte pedagogisk. I policyn sägs att inriktningen för vårt arbete med kommunikation skall kännetecknas av att vara offensiv, planerad och samordnad. Detta skulle faktiskt lika gärna kunna sägas vara en inriktning för propaganda. Det saknas också en problematisering av information som företeelse. Istället lyfts information och kommunikation fram närmast som ett överordnat mål i sig, som om en stor mängd information alltid är önskvärd. En kritisk bedömning borde istället utgå ifrån att vi lever i ett oerhört informationsrikt samhälle där mängden information som den enskilde utsätts för riskerar att medföra att angelägna budskap får svårt att nå fram. Därför är det kanske lika viktigt att säga att kommunen måste hushålla med sin information och kommunikation så att vi inte onödigtvis bidrar till att förstärka informationsbruset. Kommunikationspolicyn saknar en utgångspunkt i Landskronas speciella situation och behov och den skulle därför lika gärna kunna fungera som policy för vilken annan kommun som helst. De speciella förutsättningar vi tycker måste finnas med som en bakgrund är t.ex. det svaga självförtroende som utmärker många Landskronabors syn på sin stad och den höga graden av mångkulturell sammansättning. Närheten till Danmark, placeringen mitt i Öresundsregionen och omfattningen på turistnäringen är andra viktiga utgångspunkter. I policyn saknas en konsekvent ansvarsuppdelning av kommunens kommunikationsverksamhet. På vissa ställen sägs att strategikontoret skall ha ett övergripande och samordnande ansvar. På andra ställen betonas den enskildes och chefers ansvar. Policyn bör ha en tydlig definition av vilket ansvar som ligger på de olika nivåerna och vad som skiljer detta ansvar - nämndsansvaret, bolagsansvaret och kommunstyrelseansvaret respektive chefsansvaret och det enskilda ansvaret. I riktlinjerna parallellställs de förtroendevalda politikerna med tjänstemannaorganisationen i kraven på saklighet i den information som kommuniceras. Detta är olyckligt eftersom rollerna är så olika. Politikernas uppgift är inte enbart att informera utan också att driva

21 3(3) opinion och att propagera för sin ideologi. Den politiska sakligheten kan därför aldrig vara densamma som den strikta saklighet som bör utmärka tjänstemannaorganisationen. Riktlinjerna är ofta väldigt kategoriska på ett sätt som inte är lämpligt, särskilt som många begrepp saknar definition. Exempelvis sägs att alla beslut skall ha en kommunikationsplan. Om det här är vettigt eller ej beror mycket på vad man lägger i begreppen och utan någon avgränsande definition, så bör de väl tolkas ordagrant och då blir meningen absurd och verklighetsfrämmande. Liknande synsätt fanns en gång i diskussion kring miljökonsekvensbeskrivningar, vilket urholkade innebörden så mycket att metoden idag tillämpas mycket sparsamt. Det är viktigt att arbetet med information och kommunikation blir hanterbart. Vi måste sätta ambitioner och krav på en nivå som vi klarar av att hantera och som är rimliga med tanke på mottagarnas behov och med tanke på den konkurrens som finns i informationsbruset. Kommunikationspolicys finns idag i många kommuner och många andra arbetar med samma process. Undertecknade tycker att Malmö stad lyckats väldigt väl med sitt arbete och att deras struktur kunde vara lämpligt som förebild vid en revidering. Kulturnämnden föreslås besluta som sin syn ange att förslaget till kommunikationspolicy med riktlinjer omarbetas för att uppnå större enkelhet och ödmjukhet, en bättre struktur och en tydligare ansvarsfördelning Göran Nyström Tf förvaltningschef Elisabeth Arvidsson Museichef

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Ärende 8 Plan för det virtuella biblioteket 2009 Utförd enligt uppdrag från biblioteksplanen antagen Mål Målet är att ha en hemsida och en mediekatalog som ger aktuell och utförlig information om bibliotekets verksamhet och tjänster. Hemsidan/bibliotekskatalogen ska också ge möjlighet till kommunikation mellan biblioteket och brukarna. Tillgänglig 24 timmar Syfte Att kunna söka medier, reservera och låna om Att ge medborgarna information Förmedla kunskap om medier, författare, bra länkar Möjliggöra kommunikation Målgrupp Medborgare i Landskrona Uppföljning I årlig verksamhetsuppföljning Nuläge Bibliotekskatalogen/Libra.se kan idag användas för att: Söka, reservera, låna om medier Lämna inköpsönskemål Få boktips nyförvärv m fl listor i bibliotekskatalogen genrelistor, ämneslistor, topplistor Söka i andra biblioteks kataloger via länklistor Hemsidan har följande tjänster: Information om biblioteken, öppettider m m liknande Information om vilka tjänster biblioteket erbjuder Information om arrangemang, utställningar, nyheter, databaser Information om tillgänglighet Presentation av Landskrona stadsbibliotek i Wikipedia Tillgång till vissa databaser hemifrån, bl a Naxos musikbibliotek. Fråga biblioteket - en tjänst för frågor till Landskrona stadsbibliotek men också till en nationell frågetjänst. Boka en bibliotekarie ger möjlighet för enskilda och grupper att få utförliga information om biblioteket och dess verksamheter. Det kommunicerande biblioteket består: Hemsidan: Fråga biblioteket Bibliotekskatalogen: Inköpsönskemål Mest kommenterade titlar Senaste läsarkommentaren

46 Titlar med högsta betyg RSS prenumeration på ämneslistor, genrelistor, Under 2009 genomförs: Blogg som innehåller litteraturtips program, utställningar andra nyheter möjligheter för medborgarna att kommentera Beslut om vidareutveckling av kommunikation med medborgare tas efter utvärderingen av bloggen. Lokala bibliografier tillgängliga på hemsidan. Presentation av filialerna i Wikipedia. Utvärdering Hemsida och bibliotekskatalog utvärderas årligen i samband med verksamhetsredovisningen i december. Beslut Kulturnämnden föreslås besluta att antaga den virtuella planen 2009 för stadsbiblioteket. Landskrona Margareta Rydhagen

47 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Ärende 9 Datum Handläggare E. Arvidsson Er Referens Vår Referens Landskrona kommuns kulturstipendium Kulturstipendieutskott har fördelat Landskrona kommuns kulturstipendier för år 2008, vid sammanträde den 29 oktober förslag på namn hade inkommit. Listan kompletterades med tre namn, på förslag från ledamöter i kulturstipendieutskottet. Landskrona kommuns kulturstipendiedelegation beslöt tilldela: Berättarklubben (10.000:-) Med motivering: Det muntliga berättandet har genom Berättarklubben fått en arena i Landskrona. Berättarklubbens tre entusiastiska medlemmar; Aslög Hildebrand, Sven Hansson och Lars Sjöberg trollbinder sin publik med spänning och fantasi, och har stimulerat många att ta steget från lyssnare till berättare. Berättarklubben tilldelas kulturpris för sitt engagerande och mångåriga arbete att ge röst åt en försummad konstart det muntliga berättandet. Anders Kungsman (20.000:-) Med motivering: Konstnärlig ledare och skådespelare i Öresundsteatern, som sedan 2005 spelat teater i Landskrona och Skåne. Anders har fört in angelägna och allvarliga ämnen i repertoaren, och med sitt breda utbud vänder sig teatern både till den äldre och till den yngre publiken. Anders Kungsman tilldelas kulturstipendiet för sitt engagemang med att etablera en teatergrupp i Landskrona och som en uppmuntran till fortsatt fördjupning inom teaterkonsten. Stipendiet ger Anders en möjlighet att företa en stimulerande studieresa. Per Ullberg (20.000:-) Med motivering: Skådespelare och en av grundarna av Öresundsteatern, som etablerades i Landskrona Per har genom åren i olika gestaltningar engagerat skolelever och teaterpubliken i viktiga frågeställningar samt genomfört livfulla dramatiseringar ur Landskronas historia. Per Ullberg tilldelas kulturstipendiet för sitt målmedvetna arbete som skådespelare och sin ambitiösa vilja att vidareutvecklas. Stipendiet ger Per en möjlighet att delta i högre studier. Elisabeth Arvidsson Fritids- och kulturförvaltningen. Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

48

49 BIBLIOTEKSSTATISTIK 2007 efter Kulturrådets statistik Befolkning Driftskost Dkost/inv Mediekost Media/inv Personal Pers/inv Årsverken Ant bibliot Bokbest Bokb/inv AV-media AV/inv Eslöv , ,22 Helsingborg , ,29 Kävlinge , ,36 Landskrona , ,38 Svalöv , ,30 Trelleborg , ,16 Ängelholm , ,31 Datorer Dator/inv Utlåning Utl/inv Beöks Bes/inv Eslöv 25 0, , ,8 Helsingborg 70 0, , ,7 Kävlinge 22 0, , ,0 Landskrona 29 0, , ,5 Svalöv 10 0, , ,6 Trelleborg 6 0, , ,4 Ängelholm 37 0, , ,9

50 2(2)

51 Fritids- och kulturförvaltningen Kostnader för olika verksamheter 2007, kronor per invånare Län Fritid Kultur Skåne län Kostnad Nettokost. Kostnad Nettokost. Helsingborg Malmö Lund Simrishamn Landskrona Hässleholm Osby Ystad Bromölla Eslöv Burlöv Båstad Kristianstad Trelleborg Ängelholm Höganäs Åstorp Lomma Tomelilla Höör Örkelljunga Perstorp Hörby Östra Göinge Staffanstorp Svedala Sjöbo Vellinge Bjuv Skurup Svalöv Klippan Kävlinge Länet

52

53

54

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum 2009-01-27 Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 3 februari 2009 Tid 18.00 Plats Museet,

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen

KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen Stockholm den 11 maj 2009 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Presentation av KLYS 3 Sammanfattning av KLYS synpunkter

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2011-09-12 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 21:e

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-02-25 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 12:e

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Nätverkstan Kultur AB Lagerhuset Box 31120, 40032 Göteborg, www.natverkstan.net Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Biblioteksbladet. Vad är bibliotek på entreprenad? KB:s nya organisation Nedslag i Sigtuna kommun Expertgruppen för biblioteksstatistik

Biblioteksbladet. Vad är bibliotek på entreprenad? KB:s nya organisation Nedslag i Sigtuna kommun Expertgruppen för biblioteksstatistik Biblioteksbladet Vad är bibliotek på entreprenad? KB:s nya organisation Nedslag i Sigtuna kommun Expertgruppen för biblioteksstatistik 02:2009 Teknikhuset i bibliotekens och låntagarnas tjänst del 4: CS

Läs mer

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition Stockholm, 2013-11- 18 Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Läs mer

Kulturområdet inom Region Skåne

Kulturområdet inom Region Skåne Kulturområdet inom Region Skåne En granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Maj 2007 Bo Nordestedt Jan Svanell Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Uppdraget...5 4. Arbetsmetodik 6 5.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer